miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 33, 15 kwietnia 15 maja 2004 cena: 10 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 33, 15 kwietnia 15 maja 2004 cena: 10 zł"

Transkrypt

1 miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 33, 15 kwietnia 15 maja 2004 cena: 10 zł

2 nr 33 2

3 OD REDAKCJI nr 33 Tacy sami, lecz... Za nami majowe unijne wzruszenia, oficjalne uroczystoœci, ale i domowe, prywatne uniesienia. Przysz³a codziennoœæ, a wraz z ni¹ œwiadomoœæ ile jeszcze przed nami wysi³ku, znojnej wytrwa³ej pracy, aby nasze wrastanie w Uniê by³o skuteczne, m¹dre. Na ok³adce tego wydania Euroregionów Polska prezentujemy nasz skromny 3- letni dorobek, ma³¹ cegie³kê w dziele popularyzacji idei i naszych prounijnych dokonañ, i wydawaæ siê mo e, e kwitujemy w ten sposób nasz¹ misjê. Nic z tych rzeczy. Ona nadal trwa, by wspieraæ polskie ambicje i plany zwi¹zane z Uni¹ Europejsk¹. Od tego wydania nasze grono Czytelników powiêksza siê o pracowników departamentów wspó³pracy z zagranic¹ 24 ministerstw gospodarki pañstw cz³onkowskich UE. Nasze czasopismo otrzymywaæ bêd¹ cz³onkowie zarz¹dów 24 krajowych izb gospodarczych pañstw cz³onkowskich UE. Pozbywamy siê nieszczerej skromnoœci i mamy w planach zainteresowanie miesiêcznikiem zarówno g³owy pañstw, jak i szefów rz¹dów 25, oraz prezydentów i burmistrzów 300 najwiêkszych miast europejskich. To bardzo ambitne plany, które poci¹gaj¹ za sob¹ du e zmiany zarówno w funkcjonowaniu naszej redakcji, zwiêkszenie liczby dziennikarzy pisz¹cych na naszych ³amach, jak równie koniecznoœæ uczynienia z Euroregionów-Polska pisma zrozumia³ego dla przedstawicieli innych nacji. Ju w tym wydaniu kilka tekstów ma swoj¹ angielsk¹ wersjê jêzykow¹. Naszym celem jest pe³na dwujêzycznoœæ ka dego kolejnego numeru. Wi¹ e siê to jednak z koniecznoœci¹ zwiêkszenia objêtoœci, czyli mówi¹c po prostu z wiêkszymi kosztami. Tak jak wszyscy dzia³aj¹cy w gospodarce rynkowej, bêdziemy musieli poradziæ sobie z tymi problemami. I poradzimy sobie. Euroregiony nadal bêd¹ otrzymy- waæ liderzy polskiej polityki, samorz¹dów i gospodarki, luminarze nauki i sfery oko³obiznesowej, a tak e szefowie organizacji pozarz¹dowych wszyscy ci, którzy w praktyce decyduj¹ o bie ¹cych i przysz³ych losach kraju. Od pocz¹tku istnienia czasopisma nasz¹ docelow¹ grup¹ odbiorców byli i s¹ ludzie tworz¹cy elity mimo dewaluacji tego pojêcia w najwa niejszych sferach ycia Polski. To oni, to Wy, tworzycie codzienne realne podstawy ycia i perspektywy rozwoju milionów Polaków i nadal chcemy do Was docieraæ, wzbudzaæ zainteresowanie tym, co na naszych ³amach prezentuj¹ inni, otwieraæ mo liwoœci dzielenia siê swoimi pogl¹dami, ideami, pomys³ami. Tak rozumiemy swoj¹ rolê i zobowi¹zanie wobec 3800 konkretnych osób, na których biurka co miesi¹c trafia nowy egzemplarz ER-P. Teraz to grono powiêkszy siê o kilkaset nowych adresatów rozsianych po ca³ej Unii, do których jesteœmy o tym g³êboko przekonani warto trafiæ z polsk¹ otwartoœci¹ na wspó³pracê, gotowoœci¹ dzielenia siê doœwiadczeniami i przyjmowania rozwi¹zañ sprawdzonych gdzie indziej, którym warto zaproponowaæ nawi¹zanie bli szych kontaktów, poznaæ ich spojrzenie na takie same, jak wystêpuj¹ce u nas problemy polityczne, gospodarcze i spo- ³eczne. Po 1 maja i my dziennikarze znaleÿliœmy siê w nowej rzeczywistoœci. Wiemy, e trzeba iœæ naprzód, nie poprzestawaæ w osi¹ganiu kolejnych celów. Wiemy, e nasi Czytelnicy s¹ zwolennikami podobnego sposobu myœlenia i postrzegania rzeczywistoœci. Spotkamy siê zatem na tych ³amach na pewno. Zespół Redakcyjny Spis treści Bez paszportu... 4 Jak Polska d³uga i szeroka... 5 Radoœæ karpi na Wigiliê... 6 Doszliœmy!... 7 USA o nowej Unii Europejskiej... 8 Nowa jakoœæ edukacji... 9 Spe³nione marzenia Racjonalnie skusiæ inwestora Jednoczenie ludzi Unijne szanse pewnoœæ jutra Rozumna pomoc W Opolu i Brukseli Od marzeñ do sukcesu...16 Kobieta od roboty Los parweniuszy Turystyczny przystanek w Europie Œrodowisko? Zaczynamy od zaraz W przyjaÿni ze sportem Równoœæ na wysokich obcasach.. 23 Po zdrowie do wód Czyste górnictwo? Wyzwolenie pariasów Próby bilansu c.d Ponadgraniczne strategie przedsiêbiorstw Ukraiñskie marzenia o Europie Po Warszawie i Dublinie Nie a³owaæ na ekologiê Jaki bêdzie Œl¹sk? (2) Buntownik uspokojony Redaktor Naczelny: Jacek Broszkiewicz ISSN Z-ca red. naczelnego: Ewa Grochowska Zespół: Marek Szpyra (Wroc³aw), Grzegorz P³onka, Jacek Dubiel, Gra yna Brochwicz, Antoni Szczêsny, Ewa Wanacka. Stale wspó³pracuj¹: Bo ena Wróblewska, Marek Starczewski. Rada Redakcyjna: przewodnicz¹cy prof. dr hab. Andrzej Limañski (rektor Wy szej Szko³y Zarz¹dzania Marketingowego i Jêzyków Obcych w Katowicach), wiceprzewodnicz¹cy prof. dr Józef Antoni Haber (Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Action Jean Monnet), Piotr Uszok (prezes Unii Metropolii Polskich), prof. dr hab. Tadeusz Sporek (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Janusz Gacmanga (Kopex S.A.), prof. dr hab. Piotr Dobrowolski, prof. dr Henryk Kolka (Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Marketingowego i Jêzyków Obcych w Katowicach), dr Jan Rzymelka (pose³ na Sejm RP), DTP: Kuba Woronowicz, druk: Drukarnia im. K. Miarki P.W. TOLEK, Miko³ów, ul. wirki i Wigury 1, marketing: dyrektor Maria Le ucha. Redakcja: KATOWICE, ul. Jerzyków 5, tel./fax +48 (0-32) , tel , , Wydawca: APR Jupiter, Katowice, Al. Korfantego 32/44, tel. (0-32)

4 nr 33 Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY Bez paszportu 4 W³aœnie skoñczy³a siê wa noœæ mojego paszportu i ju przemyœliwa³am, aby wybraæ siê i przed³u- yæ, albo staraæ o nowy, eby móc przejechaæ jakiœ most graniczny albo przejœcie (bardzo daleko to siê nie wybieram), a tu zyska³am potwierdzenie, e mój stary, wys³u- ony, polski dowód osobisty wystarczy, by znaleÿæ siê za granic¹. Poka ê, rzuc¹ okiem i jadê dalej w obce kraje. Fajnie. Jak na razie taka korzyœæ mi wystarczy. Wiele lat temu czyta³am, e w ten sposób za elazn¹ kurtyn¹ podró uj¹ Europejczycy. Niewiarygodne - myœla³am - e taki czarodziejski œwiat istnieje. Rodacy wykupili cukier, zrobili zapasy m¹ki, patrz¹ z trwog¹ na ceny. Przy okazji z obawy przed drastycznie podniesionym podatkiem VAT na materia³y budowlane, co nie ma nic wspólnego z Uni¹ Europejsk¹, wyskrobali konta i te porobili zapasy. Jesteœmy podszyci strachem i boimy siê zmian. Z historycznego nawyku wiemy, e jeœli nas ma coœ spotkaæ, to na pewno nic dobrego. Gdyby Romanowi Gertychowi doprawiæ czarne, rozczochrane w³osy - wypisz, wymaluj Kassandra. Ale coœ z tej Kassandry tkwi w ka dym z nas. U mnie Kassandra te nie pró nuje. Nadaje mi do ucha zjadliwym szeptem: ju siê wybieraj¹ do Parlamentu Europejskiego. Ci spoceni, drepcz¹cy za kas¹ politycy. Wynajm¹ we czterech mieszkanko, a braæ bêd¹ za drogie hotele. Groszoroby, go³odupcy. Interes narodowy sprzedadz¹ za forsê. Angielskiego nie znaj¹, bêd¹ siedzieæ jak mumie. Kassandra siê rozpêdza: pilnujcie waszych ziem zachodnich. Wypêdzeni wyst¹pi¹ z roszczeniami, ju chc¹ zwrotu maj¹tków. Zamilcz Kassandro! A kto naszym zwróci ich maj¹tki na Wschodzie? Chyba oszala³aœ. Zobaczycie, zobaczycie - podnosi g³os Kassandra - macie w tym wprawê. Potê ne za Jagiellonów pañstwo potrafiliœcie zaprzepaœciæ, pozwoliæ rozebraæ je na kawa³ki a na 200 lat! Bo Polska nierz¹dem stoi! Przy tym ostatnim zdaniu musia³am siê zatroskaæ. Co prawda, to prawda. W³aœnie w tej historycznej chwili rz¹d upad³. Pose³ Ziobro siê mœci rozdaj¹c koszulki: z przodu wielkie zero, z ty³u napis: lepiej byæ zerem ni Leszkiem Millerem. Sejm nie dopuœci³ do samorozwi¹zania, bo pos³owie ju wliczyli w swój prywatny bud et poselskie diety, zaczêli siê budowaæ, kupowaæ. Kasa, prywata, narkotyczny g³ód w³adzy, zaszczytów, pokazywania siê w mediach i ta ³echcz¹ca pró noœæ otoczka - panie poœle, panie marsza³ku, panie ministrze... T³um dziennikarzy z mikrofonami goni po sejmowych korytarzach: co pan s¹dzi, panie poœle? I co! Zrezygnowaæ z tego? Nagle zapaœæ siê w niebyt? Wiêc troska polega na tym, czy ta skompromitowana klasa polityczna kurczowo trzymaj¹c siê sto³ków, jest w stanie podj¹æ wyzwanie, wykrzesaæ z siebie wysi³ek, by, skoro to ma trwaæ, jakoœ próbowaæ zrehabilitowaæ siê w oczach opinii publicznej, udowodniæ, e potrafi wykorzystaæ tê wielk¹ szansê, jak¹ jest wejœcie Polski do Unii Europejskiej. Coœ w ogóle z tego zrozumieæ. yjê ju dostatecznie d³ugo, by na pewne sprawy patrzeæ nie przez pryzmat dro ej¹cego cukru. Z wczesnego dzieciñstwa pamiêtam, e rodzice czasem wspominali Wielk¹ Wojnê Œwiatow¹. Tak wówczas nazywano pierwsz¹ wojnê œwiatow¹, bo ta druga mia³a dopiero nast¹piæ. Bardzo nie lubi³am tych wspomnieñ, bo nie by³y przyjemne. Tê drug¹ pamiêtam za to doskonale, tego siê nie zapomina. Obydwie te wojny przysz³y z centrum Europy. Z Niemiec. Z obydwu nasz kraj wyszed³ zniszczony, zrujnowany. Na terytorium naszego kraju star³y siê dwa totalitaryzmy : faszystowski i komunistyczny. Nie by³o rodziny polskiej, która by nie ucierpia- ³a. Jeden dziadek mojego syna zgin¹³ w Katyniu, drugi w Oœwiêcimiu. Dla mojego pokolenia wejœcie do Unii Europejskiej oznacza wejœcie do œwiata bezpiecznego, w którym konflikty interesów, a takie zawsze wystêpuj¹, rozwi¹zuje siê nie przy u yciu bomb i przemocy, ale pokojowo, przy stole, przez negocjacje i kompromisy. Europa zmieni³a siê, ju nie chce byæ symbolem najtragiczniejszego w dziejach ludzkoœci, strasznego XX wieku. Historycy ju obliczyli, e tak d³ugotrwa³ego, jak obecnie, pokoju nie by³o tutaj od czterystu lat! S¹dzê, e prawdziw¹ wolnoœæ Polska odzyska³a w³aœnie 1 maja 2004 r. Ta data oznacza ostateczny koniec Ja³ty, która na prawie 50 lat odda³a nas w pacht ZSRR. Powracamy w sposób niekwestionowany do œwiata, którego byliœmy czêœci¹ przez ponad tysi¹clecie, do œwiata wspólnej duchowoœci, kultury, nauki, wspólnego rozwoju i licznych kontaktów, do œwiata zachodniego. Jesteœmy biedniejsi. Z wyroków historii. Omin¹³ nas plan Marshalla, który odbudowa³ Zachodni¹ Europê, ominê³y nas wojenne odszkodowania i najnowoczeœniejsze technologie. Ale jesteœmy spo³eczeñstwem dynamicznym, m³odym, przedsiêbiorczym i pe³nym zapa³u, które postanowi³o yæ coraz lepiej. Biedniejsi zawsze maj¹ silniejsz¹ motywacjê. Szybko siê uczymy. Jest nas du o. Spoœród dziesi¹tki przyjêtych do UE pañstw po³owê ich mieszkañców stanowi¹ Polacy. Mamy te najwiêksze terytorium. Du y mo e wiêcej. Nasza m³odzie zaciekle siê uczy. Mo emy du o daæ i bardzo wiele otrzymaæ. Wiêc precz Kassandro! Jeszcze nikt na przynale noœci do Unii Europejskiej nie straci³. Zyskuj¹ wszyscy. Czy nie lepiej œpiewaæ Odê do radoœci? Ale Kassandra swoje: nie macie instynktu pañstwowego. Jesteœcie k³ótliwi i ma³ostkowi. W gwiazdach widzê, e wasi politycy nadal bêd¹ dbaæ o to, jak przy³o yæ innym politykom, jak dbaæ o interesy w³asne i w³asnych partii. Racja stanu jest im obca. Kassandro, Kassandro czy ty doprawdy nie wierzysz, e s¹ takie momenty dziejowe, kiedy ludzie potrafi¹ siê wznieœæ ponad podzia³y? Zobacz jak œwiêtuj¹, jak bawi¹ siê, jakie maj¹ wielkie nadzieje! Przynajmniej teraz zniknij! A tak na marginesie, to skoro ju nie muszê mieæ tego paszportu, wybiorê siê z dowodem osobistym do braci Czechów zobaczyæ, jak im siê yje a przy okazji kupiê borowiczkê, albo czekoladê z orzechami, albo nic nie kupiê tylko pierwszemu spotkanemu s¹siadowi powiem - dzieñ dobry. Albo - dobry den. Ewa Wanacka

5 UNIJNE ŚWIĘTOWANIE nr kwietnia i 1 maja 2004 roku w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą odbyło się Świę to Regionów zorganizo wane przez Urząd Marszałkow ski Województwa Lubuskiego oraz Urząd Miasta Słubice. Miej scem głównych uroczystości był Most Odrzański. Musztra paradna Reprezentacyjnej Orkiestry Polskiej Straży Granicznej Jak POLSKA długa i szeroka WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE rodowych i ogólnopolskich. Pokazany zosta³ tak e Hip-Hop - spektakl taneczny w re yserii Filipa Czeszyka. Wieczorem Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec, Włodzimierz Cimoszewicz oraz Joschka Fischer rozmawiali z polskimi i niemieckimi studentami o poszerzonej Europie. O pó³nocy polscy i niemieccy parlamentarzyœci, przedstawiciele rz¹du RP i Federalnego Niemiec, Rz¹du Brandenburgii, Zarz¹du Województwa Lubuskiego, przedstawicieli polskich i niemieckich w³adz samorz¹dowych uroczyœcie przeszli Bram¹ Unii Europejskiej na drug¹ stronê granicy. Nastêpnie po obu stronach rzeki zaczê³o siê widowisko laserowe i pokaz sztucznych ogni. Eliza Gniewek Przemawia Marszałek Województwa Lubuskiego Andrzej Bocheński, po pra wej stronie stoi Wojewoda Lubuski Andrzej Korski, po lewej Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Zbigniew Faliński. Imprezê w S³ubicach rozpoczê³a przed godz. 14 musztra paradna Reprezentacyjnej Orkiestry Polskiej Stra y Granicznej. Nastêpnie mo na by³o zobaczyæ paradê lubuskich orkiestr dêtych m³odzie owych z Zielonej Góry, Nowej Soli, Drezdenka, wojskowej z agania, OSP - Gorzowa Wlkp., Oœna Lubuskiego i Babimostu. Po widowisku muzycznym Marsza³ek Województwa Lubuskiego Andrzej Bocheński oraz Premier Brandenburgii Matthias Platzek spotkali siê z mieszkañcami przygranicza. Z koncertami wyst¹pili m.in. Ewelina Flinta, Majka Jeżow ska i Jacek Stachurski oraz lubuscy laureaci festiwali miêdzyna- Marszałek Województwa Lubuskiego Andrzej Bocheński, Matthias Platzek Premier Brandenburgii oraz Minister Spraw Zagranicznych RP Włodzimierz Cimoszewicz podczas wieczornego koncertu Filharmonii Zielonogórskiej 5

6 nr 33 PO UNIJNEJ FECIE Nie, to nie pomyłka. Tytuł jest jak najbardziej na miejscu, w chwili, kiedy o człon kostwie Polski w Unii Europejskiej możemy już mówić w czasie teraźniejszym dokonanym. Miliony rodaków ze wzruszeniem przeżywały uczucia dumy i radości, kiedy wciągano polską flagę na maszt w Dublinie. Nie na długo jednak było nam dane beztrosko się cieszyć. Zadbała o to zwłaszcza ta część klasy politycznej, która codziennie żywi siebie i mniej odpornych obywateli papką ksenofobii i komplek sów. Zadziwiające, że kraj osiągający już niemalże 6 procentowy wzrost gospodar czy, wchodzący do Unii Europejskiej, czyli do światowej ekstraklasy stać na polity ków nie tylko negujących te oczywiste fakty, ale w dodatku osiągających dzięki temu doskonałe wyniki w sondażach. Ktoś postronny mógłby dojść do wniosku, że w Polsce najlepszym sposobem na robienie udanych interesów jest wzniecanie w ludziach poczucia negacji, beznadziei i czarnowidztwa. Sukces gwarantowany. Radość karpi na Wigilię 6 Bo jak e inaczej, skoro ju 2 maja p. Giertych ca³kiem powa nie przekonuje, i jedyn¹ recept¹ na realizacjê narodowych interesów Polski w Brukseli bêdzie wybranie do Parlamentu Europejskiejgo jak najwiêkszej liczby polskich pos³ów spod znaku totalnej negacji samej Unii. I mówi to cz³owiek, którego partia wyrasta wed³ug sonda- y na trzeci¹ si³ê w naszym przysz³ym Sejmie. Wizja bajoñskich uposa eñ europarlamentarzystów skutecznie odbiera niektórym z nich resztki rozumu, o ile w ogóle kiedykolwiek go mieli. Pan G. przekonywa³ w radiu, e ci z nas, którzy ciesz¹ siê i wzruszaj¹ z powodu wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej przypominaj¹ raduj¹ce siê Wigili¹ karpie. Giertych obra a tym samym wszystkich zdrowych na umyœle, na co dzieñ normalnych ludzi w tym kraju, a e prawdopodobnie jest ich nieporównanie wiêcej ni cz³onków jego partii i deklaruj¹cych do niej sympatiê, mo - na by siê tym nie przejmowaæ. Sêk w tym, e, co pokazuj¹ wspomniane wy ej sonda- e, mo na mieæ w¹tpliwoœci co do liczby ludzi w Polsce kieruj¹cych siê rozumem przy dokonywaniu wyborów politycznych. Jawi siê zatem fundamentalne pytanie, czy jesteœmy narodem o rosn¹cym znaczeniu politycznych g³upców i wrêcz idiotów, czy te udzia³ w sonda ach to tylko taki nasz narodowy happening, polegaj¹cy na robieniu sobie jaj z wszystkiego i wszystkich. Jaka by by³a na to pytanie odpowiedÿ, nale- y przyj¹æ, e p. G. karmi¹c spragnione beznadziei polskie dusze czarymi przepowiedniami, e Unia puœci nas z torbami, byæ mo e chce powiedzieæ tylko to, e Unii trzeba patrzeæ na rêce i twardo broniæ swojego? Ale to oczywiste, tak e dla ka dego w miarê logicznie myœl¹cego cz³owieka! Jednak Giertych wie, gdyby tak mówi³ nikt na niego nie zwróci³by najmniejszej uwagi, wie, Parlament Europejski e strach ywi najlepiej, e na szerzeniu strachu utuczy³a siê niejedna poliyczna miernota i tyran. Strach ma wielk¹ silê sprawcz¹. Wystarczy ludzi straszyæ i codziennie przera aæ, by zwi¹zaæ ich z sob¹, kazaæ im myœleæ kategoriami przera enia, a wiêc emocji wykluczaj¹cej logikê. Strach jest niszczycielski, destrukcyjny materialnie i psychicznie. Z jednym wyj¹tkiem konstruuje polityczne kariery. ywi siê ksenofobi¹, zaœciankowoœci¹, kompleksami. A tych w Polsce nie brakuje. Ca³e szczêœcie, e takie witanie Polski w UE to na razie objaw jeszcze nie doœæ powszechny, ale kto wie? Jeœli w dzisiejszej opozycji, która ma najwiêksze szanse obj¹æ w Polsce w³adzê, zwyciê y optyka panów Leppera, czy Giertycha niech Opatrznoœæ ma nas w swojej opiece! S¹ szanse, e tak siê nie stanie, bo PO g³ówny rzecznik obecnoœci Polski w UE zyskuje zwolenników, a i w PiS rzeczników tej opcji nie brakuje. Lech Kaczyñski s³usznie i roztropnie mówi: Wstêpuj¹c do Unii nie wolno nam myœleæ, e trafiamy z piwnicy na salony, nie jesteœmy ani lepsi ani gorsi, ani g³upsi, ani m¹drzejsi, ani bardziej szlachetni, ani te podlejsi od reszty Europejczyków. Nie musimy i nie powinniœmy siê zmieniaæ. Zostañmy sob¹, bo na tym najwiêcej zyskamy. W ka dej populacji (spo³eczeñstwie licz¹cym miliony ludzi) zbli one s¹ proporcje udzia³u kobiet i mê czyzn, dzieci i doros³ych, zdrowych i chorych, ale tak e ludzi miernych i wybitnie utalentowanych, przestepców i uczciwych, pracowitych i leni. Tê wyliczankê mo na by ci¹gn¹æ w nieskoñczonoœæ. Idzie jednak o to, by donios³e wydarzenie, jakim by³o wejœcie Polski do UE nie zachwia³o tych proporcji, by nie ros³a liczba ulegaj¹cych demagogii nieszczêœników, bo ich iloœæ w Polsce zdaje siê osi¹gaæ poziom krytyczny dla stabilnoœci tych uniwersalnych proporcji. Nie bêdzie ³atwo, manna tak po prostu nie zacznie spadaæ z nieba. Trzeba wielkiego wysi³ku, by nie powtórzyæ b³êdów, jakie by³y udzia³em Grecji, która zmarnotrawi³a miliardy euro. Na tym trzeba czuwaæ, a nie k¹saæ wyci¹gniêtych do nas z pomoc¹ r¹k naszych braci Europejczyków. Na tych ³amach nigdy nie zajmowaliœmy siê politycznymi polemikami, nie zajmowaliœmy stanowiska w politycznych sporach. Ten tekst jest wyj¹tkiem, tak jak wyj¹tkowy jest czas akcesji Polski do UE. I takim wyj¹tkiem pozostanie. Trzeba powiedzieæ otwarcie i dobitnie: patriotyzm nie jest wartoœci¹, któr¹ ktoœ mo e sobie ot, tak, zaw³aszczyæ. Nie jest patriot¹ ten, kto wrzeszczy z mównicy s¹cz¹c w ludzi przera enie i panikê, wpêdza w poczucie ni szoœci, a maj¹cych odmienne pogl¹dy nazywa narodowymi zdrajcami, co w naszej kulturze jest obelg¹ najciê sz¹. To obrzydliwa praktyka. Prawdziwym patriot¹ jest ten, kto œmia³o i bez kompleksów patrzy w przysz³oœæ i nie boi siê demonów wygl¹daj¹cych od czasu do czasu z szafy pe³nej politycznych trupów. To tyle na ten pamiêtny maj. Welcome home, witajcie w domu! 2 maja 2004, Jacek Broszkiewicz redaktor naczelny

7 UNIJNE ŚWIĘTOWANIE nr 33 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE Doszliśmy! - Jeszcze Polska nie zginê³a, póki my yjemy. I nie zginie! Unia Europejska nie zabierze nam niczego, co nam bliskie tymi s³owami przewodnicz¹ca sejmiku, Lucyna Andrysiak, rozpoczê³a uroczyste spotkanie parlamentarzystów, radnych sejmiku kujawskopomorskiego oraz goœci z zagranicy, które rozpoczê³o siê w Sali Wielkiej Dworu Artusa po trzynastu godzinach od chwili, gdy Polska sta³a siê pe³noprawnym cz³onkiem wspólnoty narodów Europy. Delegacja z Kiejdan na Litwie wrêczy³a Waldemarowi Achramo wiczowi szklanego anio³a. To piêkny symbol. dziêkowa³ marsza³ek. Na skrzyd³ach tego anio³a polecimy do Unii Europejskiej. I choæ do pe³ni szczêœcia droga jeszcze daleka, idziemy po niej odwa nym i m¹drym krokiem. Uroczystoœci wprowadzaj¹ce Kujawy i Pomorze do Europy rozpoczê³y siê ju dzieñ wczeœniej. W godzinach przedpo³udniowych, 30 kwietnia, goœci z zaprzyjaÿnionych z Toruniem miast oraz z regionów wspó³pracuj¹cych z województwem powitali w ratuszu marsza³ek Waldemar Achramowicz i prezydent Michał Zaleski. Przyjechali miêdzy innymi Szwedzi, Anglicy, Niemcy, Holendrzy, Rosjanie, Ukraiñcy,Litwini i Finowie. Jestem dumna oœwiadczy- ³a Ute Koczy, przewodnicz¹ca komisji ds. kontaktów miêdzynarodowych w rz¹dzie pó³nocnej Nadrenii-Westfalii e powróciliœcie do Europy, w której byliœcie od dawien dawna. Marsza³ek Waldemar Achramowicz zwracaj¹c siê do goœci zapewni³, e z optymizmem patrzy w przysz³oœæ: - Mamy ku temu podstawy. Jako jedno z niewielu województw wykorzystaliœmy prawie w 100 proc. œrodki pomocowe kierowane z Unii Europejskiej i Banku Œwiatowego. Spotkanie w Ratuszu Staromiejskim zakoñczy³ wystêp znakomitego zespo³u ludowego z Kiejdan. Litewscy artyœci na znak przyjaÿni wrêczyli marsza³kowi tajemniczy podarunek zamkniêty w uciêtym pniu drzewa. W œrodku znalaz³em ksi¹ eczkê z yczeniami na now¹ drogê w Europie zdradzi³ obdarowany. Wieczorem 30 kwietnia w bydgoskiej Operze Nova gala baletowa zapowiedzia³a bliski ju moment po³¹czenia siê z Uni¹. Miesz- Delegacje zagraniczne na spotkaniu w Dworze Artusa. Bryła dworca lotniczego w Bydgoszczy. Wciągnięcie flagi europejskiej na Rynku Staromiejskim. kañcy Kujaw i Pomorza spacerowali do póÿnych godzin nocnych po ulicach swoich miast, by prze yæ moment niezwyk³y. Do nich to wczeœniej w³adze samorz¹dowe regionu skierowa³y yczenia, by czuli siê zadowoleni z faktu, i s¹ obywatelami piêknego kraju Polski, i przepiêknej ma³ej ojczyzny Kujaw i Pomorza. Miêdzynarodowy Port Lotniczy w Bydgoszczy to jedna z najwa - niejszych inwestycji samorz¹du województwa. Otwarto go uroczyœcie (mimo e budowa wci¹ trwa) 1 maja z udzia³em m.in. przewodnicz¹cej sejmiku Lucyny Andrysiak, marsza³ka Waldemara Achramowicza, parlamentarzystów, samorz¹dowców, ludzi kultury, gospodarki i nauki. Pierwszy samolot odlecia³ z Bydgoszczy do Brukseli. Zawióz³ delegacjê, która w stolicy Europy promowa³a region kujawskopomorski. W sk³adzie wojewódzkiej dru yny by³ m.in. czternastoletni gimnazjalista z W³oc³awka, Paweł Orłowski, dwukrotny mistrz œwiata w break dance. Przed udaniem siê w podró, próbkê swoich mo - liwoœci Pawe³ zademonstrowa³ w holu dworca lotniczego. To nie przypadek, e gala koñcz¹ca Galeriê Miast Europy odby³a siê w dniu wst¹pienia Polski do UE. Wspó³pracuj¹ce z europejskimi oœrodkami miasta Kujaw i Pomorza prezentowa³y przez kilka miesiêcy partnerski dorobek w piêciu kategoriach: gospodarczej, samorz¹dowej, kulturalnej, edukacyjnej, m³odzie owej. Akcjê Gazety Pomorskiej, Radia PiK i oddzia³u bydgoskiego TVP podsumowano 1 maja na toruñskim rynku. Kapitu³a mia³a bardzo trudne zadanie powiedzia³ przewodnicz¹cy Waldemar Achramowicz. Poziom by³ bardzo wyrównany, ale zwyciêzców wytypowaliœmy. W kategorii miast miejsca od I do III kolejno zajê³y: Inowroc³aw, Brodnica oraz wspólnie Ciechocinek i Che³mno. Wœród gmin najwy ej oceniono Osielsko. Drugie miejsce przypad³o Bia³ym B³otom, a trzecie Mroczy i Nowej Wsi Wielkiej. Trzydzieœci tysiêcy mieszkañców Brodnicy cieszy siê wraz ze mn¹ zapewni³ burmistrz Wacław Derlicki. Brodnica wspó³pracuje z kilkoma miastami 7

8 nr 33 UNIJNE ŚWIĘTOWANIE KUJAWSKO POMORSKIE Sztuczne ognie na europejskim niebie nad Toruniem. europejskimi, miedzy innymi z Brorup w Danii. Zanim og³oszono wyniki Galerii Miast Europy, na Rynku Staromiejskim wci¹gniêto na maszt flagi Polski i zjednoczonej Europy. Sobotni wieczór promieniowa³ kultur¹ w najlepszym wydaniu. Od dziesiêciu lat Henryk Giza organizuje festiwale muzyki i sztuki krajów nadba³tyckich. Probaltica ³¹czy ludzi Europy naj³atwiej: nie trzeba znaæ jêzyków, by rozumieæ muzykê. Jedenast¹ edycjê festiwalu otworzyli wspólnie Waldemar Achramowicz i Micha³ Zaleski. Hymn muzycznych spotkañ odegra³ na skrzypcach m³odziutki uczeñ toruñskiej szko³y muzycznej Adaś Siebers. Przebrany by³ w strój flisaka, symbolu festiwalu. Inauguracyjny koncert wykona³a Orkiestra Narodowej Filharmonii Litewskiej w Wilnie pod dyrekcj¹ Modestasa Pitre nasa. Z jej towarzyszeniem Alicja Piekutowska zagra³a II koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego. Na zakoñczenie orkiestra oraz chóry Ave Musica z Kiejdan, Alla Camera z Grudzi¹dza i Tibi Domine z Torunia wykona³y czêœæ czwart¹ IX Symfonii Beethovena ze s³ynn¹ Od¹ do radoœci hymnem zjednoczonej Europy. Po koncercie europejskie ju niebo nad Toruniem rozœwietli³y sztuczne ognie. Golub-Dobrzyñ jest kolebk¹ wspó³czesnego rycerstwa polskiego. Idee œredniowiecznych turniejów rycerskich wskrzesi³ kasztelan zamku Anny Wazówny, Zygmunt Kwiatkowski, wiceprzewodnicz¹cy sejmiku kujawsko-pomorskiego. Goœci województwa i Torunia zaproszono 2 maja na mini-turniej rycerski i biesiadê w œredniowiecznym stylu. Rycerzom, którzy zajêli czo³owe lokaty w turniejowych bojach gratulacje z³o y³ i nagrody wrêczy³ marsza³ek Waldemar Achramowicz. Z zamku, w którym staroœcina golubska Anna Wazówna rezydowa³a na pocz¹tku XVII stulecia, delegacje zagraniczne pojecha³y do auli Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, gdzie marsza³ek otworzy³ koncert muzyki gospel w wykonaniu Visual Ministry Choir z Londynu. Gala muzyczna dedykowana by³a zagranicznym goœciom Kujaw i Pomorza oraz Torunia. 3 maja to dzieñ szczególny w yciu Polaków. Rokrocznie na Rynku Staromiejskim w Toruniu zbieraj¹ siê parlamentarzyœci, politycy, ksiê a, mieszkañcy grodu Kopernika. Patriotyczne uroczystoœci przypominaj¹ o pierwszej w Europie nowoczesnej ustawie zasadniczej. W tym roku obchody 213. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja symbolicznie zamknê³y wojewódzkie uroczystoœci zwi¹zane z akcesj¹ regionu do Wspólnoty. Dzisiaj, kontynuuj¹c tradycje demokratyczne Konstytucji Majowej, otwieramy siê na œwiat, przyswajaj¹c polskiemu spo³eczeñstwu najnowsze europejskie i œwiatowe trendy spo³eczne, gospodarcze i polityczne to s³owa z okolicznoœciowego przemówienia wyg³oszone na Rynku Staromiejskim przez W. Achramowicza. 8 KORESPONDENCJA WŁASNA Z USA USA o nowej Unii Europejskiej Nowa Europa, Wschodnia Europa œwiêtuje wejœcie do UE, Europa cieszy siê ze spotkania Wschodu z Zachodem, Historyczny 1 Maja Europy - to tytu³y prasowe, które pokaza³y siê w wydaniach sobotnio-niedzielnych w Stanach Zjednoczonych. Associated Press podaje krótkie informacje o pañstwach wstêpuj¹cych do UE. Szczególnie zwraca uwagê na kraje by³ego bloku wschodniego. Podkreœla izolacjê ideologiczn¹ i gospodarcz¹ od Zachodu oraz uzale nienie od by³ego ZSRR, podczas trwania okresu zimnej wojny. Zjednoczona Europa to koniec sztucznego podzia³u minionego wieku. Zamieszczone zdjêcie pokazuje m³od¹ kobietê - Polkê, która trzyma flagi krajów UE, zdjêcie pochodzi z pi¹tkowego spotkania w Zittou w Niemczech. Washington Times nawi¹zuje do obchodów pierwszomajowego komunistycznego œwiêta, marszy pod sztandarami wodza rewolucji i tendencyjnych, ponurych wyst¹pieñ partyjnych przywódców. 1 maja 2004 to inny jubileusz, czy to ironia losu? Przytaczane s¹ opinie polityków, by³ego prezydenta Polski Lecha Wałęsy, który widzi w zjednoczonej Europie spe³nienie swoich marzeñ. By³ego prezydenta Czech Vaclawa Havla, który powiedzia³, e Czechy obudzi³y siê w sobotni ranek w nowej rzeczywistoœci. W bloku krajów, który powsta³ w skutek potrzeby pokojowego zjednoczenia w imiê wolnoœci. New York Times zastanawia siê jaka teraz bêdzie sytuacja polityczna i gospodarcza na œwiecie. Przytacza wypowiedzi unijnego ambasadora z Waszyngtonu Guntera Burghardt. Nowa Unia Europejska to olbrzymi potencja³ ludzki 455 milionów mieszkanców i 30 proc. œwiatowej produkcji. Jak Ameryka powinna podejœæ do krajów zjednoczonej Europy, czy widzi w niej rywala gospodarczego? Szeroko omawia problem wojny w Iraku i perspektywy wspó³pracy z krajami sympatyzuj¹cymi; Polsk¹, S³owacj¹, Wêgrami. Zjednoczenie Starego Kontynentu nie wywo³a³o lawiny komentarzy i du ego medialnego poruszenia w USA. Wiadomoœci telewizyjne CNN pokaza³y kilkunastusekundowa migawkê, ukazuj¹c¹ Polskê jako najwiêkszego z krajów przystêpuj¹cych do UE. Komentator zaznaczy³, i Polacy ciesz¹ siê z tej historycznej chwili. Zapyta³am zaprzyjaÿnionych Amerykanów, co s¹dz¹ o procesie jednoczenia Europy. Byli pewni, e wzmocni¹ siê gospodarczo kraje przystêpuj¹ce. Jola i Aleksander Bołdys to m³odzi Polacy, którzy koñcz¹ studia doktoranckie na Uniwersytecie w Utah. W czerwcu broni¹ prace doktorskie z mikrobiologii. Jesteście w USA 5 lat, co Amerykanie myślą o Polsce? J.A. B. - Polska jest krajem bardzo ma³o znanym. Je eli ju ktoœ s³ysza³ o Polsce, to jako o kraju zza elaznej kurtyny. Czasami wspomina siê nasz kraj jako sympatyka interwencji zbrojnej w Iraku, ale nie jesteœmy jakoœ szczególnie wyró nieni przy tej okazji. Czy po obronie pracy planujecie powrót do domu? J.A.B. - Bardzo byœmy chcieli, ale te chcielibyœmy pracowaæ w naszych wyuczonych zawodach. Niestety, dzisiaj nie jest to mo liwe w Polsce. Widzimy du ¹ szansê w znalezieniu pracy w Zjednoczonej Europie, sk¹d mamy blisko do naszych krewnych. Jeszcze jeden telefon do Chicago, czy Jackowo cieszy siê z wejœcia Polski do UE? Dowiedzia- ³am siê, e s¹ ró ne komentarze. Dzisiaj mamy du e œwiêto, setki samochodów przystrojonych w polskie flagi jeÿdzi ulicami- obchodzimy Œwiêto 3 Maja. Beata Handzel, Utah, USA

9 NIE TYLKO W UNII PRACA DLA MAŁOPOLAN nr 33 W województwie małopolskim prowadzone są szko lenia w ramach projektu Phare 2001 Promocja Za trudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich. Jest to naj większy z dotychczasowych projektów szkoleniowych w województwie objął do tej pory ponad tysiąc osób. Projekt finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ oraz bud et pañstwa, a realizowany przez konsorcjum w sk³adzie: IMC Consulting Ltd. lidera programu, Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy w Krakowie, Górnoœl¹sk¹ Agencjê Rozwoju Regionalnego S.A., a tak e ECORYS Nederland BV. Realizacjê programu nadzoruje Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie. cza w 3 podprojekcie, który wydaje siê najciekawszym ze wzglêdu na pomoc w dostosowaniu ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do wymogów Unii Europejskiej. Zatrudnialność Aktywne Formy Przeciwdziałania Bezrobociu Ta czêœæ projektu obejmuje osoby pragn¹ce przekwalifikowaæ siê lub zdobyæ nowy, poszukiwany na rynku zawód. Wszystkie kursy dostosowuj¹ siê do specyfiki lokalnych warunków gospodarczych Nowa jakość edukacji i uwzglêdniaj¹ popyt na rynku pracy. Podprojekt obejmuje w sumie kilkadziesi¹t kursów w takich zawodach jak: sekretarka asystentka, specjalista ds. kadr i p³ac, sprzedawca, ksiêgowa ma³ej i œredniej firmy, pracownik ochrony mienia, specjalista gastronomii i hotelarstwa, operator sprzêtu ciê kiego i suwnic, monter stolarki okiennej i drzwiowej, a tak e przewodnik turystyczny. Promocja i Przedsiębiorczość Drugi podprojekt skierowany jest do osób pragn¹cych podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Chêtni otrzymuj¹ wsparcie szkoleniowe i doradcze, dziêki któremu poznaj¹ podstawowe zasady prowadzenia w³asnego biznesu, takie jak niezbêdne formularze, fundusze, biznes-plan, marketing, ksiêgowoœæ itp. Uczestnicy tych szkoleñ uzyskuj¹ wiêc praktyczn¹ wiedzê niezbêdn¹ do samodzielnego dzia³ania na rynku pracy. Nale y dodaæ, i zarówno Zatrudnialnoœæ Aktywne Formy Przeciwdzia³ania Bezrobociu, jak i Promocja i Przedsiêbiorczoœæ s¹ podprojektami skierowanymi tak do osób bezrobotnych, jak i tych, którzy s¹ zagro- eni utrat¹ pracy i ju posiadaj¹ wypowiedzenie. Adapcyjność Szkolenie dla Pracow ników Małych i Średnich Przedsię biorstw Szkolenia k³ad¹ nacisk na pomoc polskim firmom w dostosowaniu siê do warunków, w jakich przyjdzie im teraz dzia³aæ, a zatem po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Ich program przygotowany zosta³ w oparciu o analizê potrzeb ma³ych i œrednich firm, a same szkolenia bazuj¹ na doœwiadczeniach uczestników i wyzwaniach, przed jakimi stoj¹ oni i ich przedsiêbiorstwa. Szkolenia daj¹ mo liwoœæ podniesienia kwalifikacji z szeroko rozumianego zarz¹dzania firm¹, ucz¹ w wiêkszym stopniu konkurowaæ na rynku, poznaj¹ narzêdzia przy- Projekt PHARE 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich skierowany jest na rozwi¹zywanie problemów polityki rynku pracy okreœlonej w Narodowej Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach Cel ogólny to promocja mo liwoœci zatrudnienia, potencja³u adaptacyjnego przedsiêbiorstw i przedsiêbiorczoœci. Istotny element stanowi sprzyjanie rozwojowi przedsiêbiorczoœci i samozatrudnieniu. Takie podejœcie jest zreszt¹ zgodne z ogólnym nurtem dzia³añ przyjêtym w krajach Unii Europejskiej i programami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Ma³opolski program obejmuje 4 podprojekty, na które sk³adaj¹ siê: Zatrudnialnoœæ Aktywne Formy Przeciwdzia³ania Bezrobociu, Promocja Przedsiêbiorczoœci, Adapcyjnoœæ Szkolenie dla Pracowników Ma- ³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw, jak równie Budowanie Potencja³u Lokalne Partnerstwo na Rzecz Zatrudnienia. Wspólnym celem wszystkich czterech podprojektów jest szeroko rozumiany rozwój zasobów ludzkich, sformu³owany w postaci hase³: zatrudnialnoœæ, przedsiêbiorczoœæ, adaptacyjnoœæ, wzmacnianie potencja³u. Okreœlone w ten sposób g³ówne kierunki dzia- ³añ s¹ ze sob¹ silnie powi¹zane merytorycznie i organizacyjnie - przeciwdzia³anie bezrobociu; poprawienie sytuacji rynkowej bezrobotnych i zagro onych bezrobociem, stymulowanie przedsiêbiorczoœci, poprawa jakoœci zasobów ludzkich w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach oraz poprawa lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy. Ogólny cel projektu najkrócej mo - na uj¹æ jako aktywowanie spo³ecznoœci lokalnych na rynku pracy. Do tej pory przeszkolono ponad 1000 osób, co stanowi ponad po³owê ogólnej liczby beneficjentów projektu. Istnieje jeszcze mo liwoœæ skorzystania z oferty szkoleniowej, zw³aszdatne w zakresie korzystania ze œrodków pomocowych dla MŒP. Uczestnicy uzyskuj¹ te dodatkowe punkty potrzebne do oceny wniosków o dotacje z programów finansowanych z UE. Niew¹tpliwymi zaletami szkoleñ s¹ ich kompleksowoœæ i ró norodnoœæ, nastawienie na rozwi¹zywanie konkretnych problemów przy zarz¹dzaniu firm¹, przygotowanie programów dostosowanych do potrzeb beneficjentów, brak limitów kwot przypadaj¹cych na jednego uczestnika lub jedn¹ firmê, wreszcie okreœlenie udzia³u w³asnego beneficjentów na poziomie tylko 20 proc. Tematyka szkoleñ obejmuje planowanie rozwoju firmy, wykorzystanie nowoczesnych technologii w biznesie, nowoczesne instrumenty finansowe, systemy jakoœci, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, marketing, profesjonalny sekretariat i wykorzystanie programów pomocy publicznej. Ten podprojekt obejmuje równie kursy jêzykowe. Budowanie Potencjału Lokalne Partnerstwo na Rzecz Zatrudnienia Szkolenia realizowane w tym podprojekcie kierowane s¹ do nauczycieli szkó³ zawodowych i pracowników samorz¹dowych. Nauczyciele i inni partnerzy spo³eczni s¹ przygotowywani do wdra ania ró nych metod i technik postêpowania, które usprawni¹ wspó³dzia³anie szko³y ze œrodowiskiem lokalnym. Jednym z takich narzêdzi jest przeszkolenie nauczycieli i partnerów spo³ecznych do opracowania planów oferty edukacyjnej szkó³ zawodowych, odpowiadaj¹cych potrzebom rynku pracy i zgodnych z za³o eniami lokalnych strategii rozwoju. Konstruowanie modelu wspó³dzia³ania szko³y zawodowej z partnerami lokalnymi sprzyja wspó³pracy na szczeblu lokalnym. Ma tak e pozytywny wp³yw na przygotowanie m³odych ludzi do funkcjonowania na rynku pracy. W ten sposób pobudzana jest aktywnoœæ uczniów szkó³ zawodowych - uzyskuj¹ lepsze wyniki i zwiêkszaj¹ swoje szanse na zatrudnienie. Grzegorz Gajda Szczegówe informacje o projekcie: (012) , fax: (012) , www. malopolska. phare2001.pl IMC Consulting, Kraków, ul. Wenecja 3/1 9

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

Jerzy Swatoń: Najtrudniejszy jest czas

Jerzy Swatoń: Najtrudniejszy jest czas miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 32, 15 marzec 15 kwiecień 2004 cena: 10 zł Jerzy Swatoń: Najtrudniejszy jest czas nr 32 Małe Elektrownie Wodne S.A. ul. Modelarska

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

Listopad 2010 Soleczniki 1 S OWO WSTÊPNE CZEKAMY NA ODWIL Polska i Litwa od lat próbuj¹ zrealizowaæ pomys³ budowy mostu energetycznego pomiêdzy dwoma krajami Ma byæ uruchomiony w 2015 roku Mostu jeszcze

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane.

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane. 7. ROK KOTA CENTRAL EUROPEAN PRESS CORPORATION OF REGIOPOLIS ŒRODKOWO EUROPEJSKA KORPORACJA PRASOWA REGIOPOLIS www.regiopolis.net e-mail: nimendelu@yahoo.com.cn ISSN 1732-0941 N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Już niebawem turyści i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli korzystać ze znakomicie wyposażonego Eurocampingu w Błędowie.

Już niebawem turyści i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli korzystać ze znakomicie wyposażonego Eurocampingu w Błędowie. Strażnik twojej dzielnicy str. 2 Szansa, którą musimy wykorzystać Rozmowa ze Zbigniewem Podrazą, prezydentem Dąbrowy Górniczej str. 6-7 ISSN 1731-3732 http://www.dabrowa-gornicza.pl GAZETA BEZP ATNA, PA

Bardziej szczegółowo