miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 33, 15 kwietnia 15 maja 2004 cena: 10 zł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 33, 15 kwietnia 15 maja 2004 cena: 10 zł"

Transkrypt

1 miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 33, 15 kwietnia 15 maja 2004 cena: 10 zł

2 nr 33 2

3 OD REDAKCJI nr 33 Tacy sami, lecz... Za nami majowe unijne wzruszenia, oficjalne uroczystoœci, ale i domowe, prywatne uniesienia. Przysz³a codziennoœæ, a wraz z ni¹ œwiadomoœæ ile jeszcze przed nami wysi³ku, znojnej wytrwa³ej pracy, aby nasze wrastanie w Uniê by³o skuteczne, m¹dre. Na ok³adce tego wydania Euroregionów Polska prezentujemy nasz skromny 3- letni dorobek, ma³¹ cegie³kê w dziele popularyzacji idei i naszych prounijnych dokonañ, i wydawaæ siê mo e, e kwitujemy w ten sposób nasz¹ misjê. Nic z tych rzeczy. Ona nadal trwa, by wspieraæ polskie ambicje i plany zwi¹zane z Uni¹ Europejsk¹. Od tego wydania nasze grono Czytelników powiêksza siê o pracowników departamentów wspó³pracy z zagranic¹ 24 ministerstw gospodarki pañstw cz³onkowskich UE. Nasze czasopismo otrzymywaæ bêd¹ cz³onkowie zarz¹dów 24 krajowych izb gospodarczych pañstw cz³onkowskich UE. Pozbywamy siê nieszczerej skromnoœci i mamy w planach zainteresowanie miesiêcznikiem zarówno g³owy pañstw, jak i szefów rz¹dów 25, oraz prezydentów i burmistrzów 300 najwiêkszych miast europejskich. To bardzo ambitne plany, które poci¹gaj¹ za sob¹ du e zmiany zarówno w funkcjonowaniu naszej redakcji, zwiêkszenie liczby dziennikarzy pisz¹cych na naszych ³amach, jak równie koniecznoœæ uczynienia z Euroregionów-Polska pisma zrozumia³ego dla przedstawicieli innych nacji. Ju w tym wydaniu kilka tekstów ma swoj¹ angielsk¹ wersjê jêzykow¹. Naszym celem jest pe³na dwujêzycznoœæ ka dego kolejnego numeru. Wi¹ e siê to jednak z koniecznoœci¹ zwiêkszenia objêtoœci, czyli mówi¹c po prostu z wiêkszymi kosztami. Tak jak wszyscy dzia³aj¹cy w gospodarce rynkowej, bêdziemy musieli poradziæ sobie z tymi problemami. I poradzimy sobie. Euroregiony nadal bêd¹ otrzymy- waæ liderzy polskiej polityki, samorz¹dów i gospodarki, luminarze nauki i sfery oko³obiznesowej, a tak e szefowie organizacji pozarz¹dowych wszyscy ci, którzy w praktyce decyduj¹ o bie ¹cych i przysz³ych losach kraju. Od pocz¹tku istnienia czasopisma nasz¹ docelow¹ grup¹ odbiorców byli i s¹ ludzie tworz¹cy elity mimo dewaluacji tego pojêcia w najwa niejszych sferach ycia Polski. To oni, to Wy, tworzycie codzienne realne podstawy ycia i perspektywy rozwoju milionów Polaków i nadal chcemy do Was docieraæ, wzbudzaæ zainteresowanie tym, co na naszych ³amach prezentuj¹ inni, otwieraæ mo liwoœci dzielenia siê swoimi pogl¹dami, ideami, pomys³ami. Tak rozumiemy swoj¹ rolê i zobowi¹zanie wobec 3800 konkretnych osób, na których biurka co miesi¹c trafia nowy egzemplarz ER-P. Teraz to grono powiêkszy siê o kilkaset nowych adresatów rozsianych po ca³ej Unii, do których jesteœmy o tym g³êboko przekonani warto trafiæ z polsk¹ otwartoœci¹ na wspó³pracê, gotowoœci¹ dzielenia siê doœwiadczeniami i przyjmowania rozwi¹zañ sprawdzonych gdzie indziej, którym warto zaproponowaæ nawi¹zanie bli szych kontaktów, poznaæ ich spojrzenie na takie same, jak wystêpuj¹ce u nas problemy polityczne, gospodarcze i spo- ³eczne. Po 1 maja i my dziennikarze znaleÿliœmy siê w nowej rzeczywistoœci. Wiemy, e trzeba iœæ naprzód, nie poprzestawaæ w osi¹ganiu kolejnych celów. Wiemy, e nasi Czytelnicy s¹ zwolennikami podobnego sposobu myœlenia i postrzegania rzeczywistoœci. Spotkamy siê zatem na tych ³amach na pewno. Zespół Redakcyjny Spis treści Bez paszportu... 4 Jak Polska d³uga i szeroka... 5 Radoœæ karpi na Wigiliê... 6 Doszliœmy!... 7 USA o nowej Unii Europejskiej... 8 Nowa jakoœæ edukacji... 9 Spe³nione marzenia Racjonalnie skusiæ inwestora Jednoczenie ludzi Unijne szanse pewnoœæ jutra Rozumna pomoc W Opolu i Brukseli Od marzeñ do sukcesu...16 Kobieta od roboty Los parweniuszy Turystyczny przystanek w Europie Œrodowisko? Zaczynamy od zaraz W przyjaÿni ze sportem Równoœæ na wysokich obcasach.. 23 Po zdrowie do wód Czyste górnictwo? Wyzwolenie pariasów Próby bilansu c.d Ponadgraniczne strategie przedsiêbiorstw Ukraiñskie marzenia o Europie Po Warszawie i Dublinie Nie a³owaæ na ekologiê Jaki bêdzie Œl¹sk? (2) Buntownik uspokojony Redaktor Naczelny: Jacek Broszkiewicz ISSN Z-ca red. naczelnego: Ewa Grochowska Zespół: Marek Szpyra (Wroc³aw), Grzegorz P³onka, Jacek Dubiel, Gra yna Brochwicz, Antoni Szczêsny, Ewa Wanacka. Stale wspó³pracuj¹: Bo ena Wróblewska, Marek Starczewski. Rada Redakcyjna: przewodnicz¹cy prof. dr hab. Andrzej Limañski (rektor Wy szej Szko³y Zarz¹dzania Marketingowego i Jêzyków Obcych w Katowicach), wiceprzewodnicz¹cy prof. dr Józef Antoni Haber (Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Action Jean Monnet), Piotr Uszok (prezes Unii Metropolii Polskich), prof. dr hab. Tadeusz Sporek (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Janusz Gacmanga (Kopex S.A.), prof. dr hab. Piotr Dobrowolski, prof. dr Henryk Kolka (Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Marketingowego i Jêzyków Obcych w Katowicach), dr Jan Rzymelka (pose³ na Sejm RP), DTP: Kuba Woronowicz, druk: Drukarnia im. K. Miarki P.W. TOLEK, Miko³ów, ul. wirki i Wigury 1, marketing: dyrektor Maria Le ucha. Redakcja: KATOWICE, ul. Jerzyków 5, tel./fax +48 (0-32) , tel , , Wydawca: APR Jupiter, Katowice, Al. Korfantego 32/44, tel. (0-32)

4 nr 33 Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY Bez paszportu 4 W³aœnie skoñczy³a siê wa noœæ mojego paszportu i ju przemyœliwa³am, aby wybraæ siê i przed³u- yæ, albo staraæ o nowy, eby móc przejechaæ jakiœ most graniczny albo przejœcie (bardzo daleko to siê nie wybieram), a tu zyska³am potwierdzenie, e mój stary, wys³u- ony, polski dowód osobisty wystarczy, by znaleÿæ siê za granic¹. Poka ê, rzuc¹ okiem i jadê dalej w obce kraje. Fajnie. Jak na razie taka korzyœæ mi wystarczy. Wiele lat temu czyta³am, e w ten sposób za elazn¹ kurtyn¹ podró uj¹ Europejczycy. Niewiarygodne - myœla³am - e taki czarodziejski œwiat istnieje. Rodacy wykupili cukier, zrobili zapasy m¹ki, patrz¹ z trwog¹ na ceny. Przy okazji z obawy przed drastycznie podniesionym podatkiem VAT na materia³y budowlane, co nie ma nic wspólnego z Uni¹ Europejsk¹, wyskrobali konta i te porobili zapasy. Jesteœmy podszyci strachem i boimy siê zmian. Z historycznego nawyku wiemy, e jeœli nas ma coœ spotkaæ, to na pewno nic dobrego. Gdyby Romanowi Gertychowi doprawiæ czarne, rozczochrane w³osy - wypisz, wymaluj Kassandra. Ale coœ z tej Kassandry tkwi w ka dym z nas. U mnie Kassandra te nie pró nuje. Nadaje mi do ucha zjadliwym szeptem: ju siê wybieraj¹ do Parlamentu Europejskiego. Ci spoceni, drepcz¹cy za kas¹ politycy. Wynajm¹ we czterech mieszkanko, a braæ bêd¹ za drogie hotele. Groszoroby, go³odupcy. Interes narodowy sprzedadz¹ za forsê. Angielskiego nie znaj¹, bêd¹ siedzieæ jak mumie. Kassandra siê rozpêdza: pilnujcie waszych ziem zachodnich. Wypêdzeni wyst¹pi¹ z roszczeniami, ju chc¹ zwrotu maj¹tków. Zamilcz Kassandro! A kto naszym zwróci ich maj¹tki na Wschodzie? Chyba oszala³aœ. Zobaczycie, zobaczycie - podnosi g³os Kassandra - macie w tym wprawê. Potê ne za Jagiellonów pañstwo potrafiliœcie zaprzepaœciæ, pozwoliæ rozebraæ je na kawa³ki a na 200 lat! Bo Polska nierz¹dem stoi! Przy tym ostatnim zdaniu musia³am siê zatroskaæ. Co prawda, to prawda. W³aœnie w tej historycznej chwili rz¹d upad³. Pose³ Ziobro siê mœci rozdaj¹c koszulki: z przodu wielkie zero, z ty³u napis: lepiej byæ zerem ni Leszkiem Millerem. Sejm nie dopuœci³ do samorozwi¹zania, bo pos³owie ju wliczyli w swój prywatny bud et poselskie diety, zaczêli siê budowaæ, kupowaæ. Kasa, prywata, narkotyczny g³ód w³adzy, zaszczytów, pokazywania siê w mediach i ta ³echcz¹ca pró noœæ otoczka - panie poœle, panie marsza³ku, panie ministrze... T³um dziennikarzy z mikrofonami goni po sejmowych korytarzach: co pan s¹dzi, panie poœle? I co! Zrezygnowaæ z tego? Nagle zapaœæ siê w niebyt? Wiêc troska polega na tym, czy ta skompromitowana klasa polityczna kurczowo trzymaj¹c siê sto³ków, jest w stanie podj¹æ wyzwanie, wykrzesaæ z siebie wysi³ek, by, skoro to ma trwaæ, jakoœ próbowaæ zrehabilitowaæ siê w oczach opinii publicznej, udowodniæ, e potrafi wykorzystaæ tê wielk¹ szansê, jak¹ jest wejœcie Polski do Unii Europejskiej. Coœ w ogóle z tego zrozumieæ. yjê ju dostatecznie d³ugo, by na pewne sprawy patrzeæ nie przez pryzmat dro ej¹cego cukru. Z wczesnego dzieciñstwa pamiêtam, e rodzice czasem wspominali Wielk¹ Wojnê Œwiatow¹. Tak wówczas nazywano pierwsz¹ wojnê œwiatow¹, bo ta druga mia³a dopiero nast¹piæ. Bardzo nie lubi³am tych wspomnieñ, bo nie by³y przyjemne. Tê drug¹ pamiêtam za to doskonale, tego siê nie zapomina. Obydwie te wojny przysz³y z centrum Europy. Z Niemiec. Z obydwu nasz kraj wyszed³ zniszczony, zrujnowany. Na terytorium naszego kraju star³y siê dwa totalitaryzmy : faszystowski i komunistyczny. Nie by³o rodziny polskiej, która by nie ucierpia- ³a. Jeden dziadek mojego syna zgin¹³ w Katyniu, drugi w Oœwiêcimiu. Dla mojego pokolenia wejœcie do Unii Europejskiej oznacza wejœcie do œwiata bezpiecznego, w którym konflikty interesów, a takie zawsze wystêpuj¹, rozwi¹zuje siê nie przy u yciu bomb i przemocy, ale pokojowo, przy stole, przez negocjacje i kompromisy. Europa zmieni³a siê, ju nie chce byæ symbolem najtragiczniejszego w dziejach ludzkoœci, strasznego XX wieku. Historycy ju obliczyli, e tak d³ugotrwa³ego, jak obecnie, pokoju nie by³o tutaj od czterystu lat! S¹dzê, e prawdziw¹ wolnoœæ Polska odzyska³a w³aœnie 1 maja 2004 r. Ta data oznacza ostateczny koniec Ja³ty, która na prawie 50 lat odda³a nas w pacht ZSRR. Powracamy w sposób niekwestionowany do œwiata, którego byliœmy czêœci¹ przez ponad tysi¹clecie, do œwiata wspólnej duchowoœci, kultury, nauki, wspólnego rozwoju i licznych kontaktów, do œwiata zachodniego. Jesteœmy biedniejsi. Z wyroków historii. Omin¹³ nas plan Marshalla, który odbudowa³ Zachodni¹ Europê, ominê³y nas wojenne odszkodowania i najnowoczeœniejsze technologie. Ale jesteœmy spo³eczeñstwem dynamicznym, m³odym, przedsiêbiorczym i pe³nym zapa³u, które postanowi³o yæ coraz lepiej. Biedniejsi zawsze maj¹ silniejsz¹ motywacjê. Szybko siê uczymy. Jest nas du o. Spoœród dziesi¹tki przyjêtych do UE pañstw po³owê ich mieszkañców stanowi¹ Polacy. Mamy te najwiêksze terytorium. Du y mo e wiêcej. Nasza m³odzie zaciekle siê uczy. Mo emy du o daæ i bardzo wiele otrzymaæ. Wiêc precz Kassandro! Jeszcze nikt na przynale noœci do Unii Europejskiej nie straci³. Zyskuj¹ wszyscy. Czy nie lepiej œpiewaæ Odê do radoœci? Ale Kassandra swoje: nie macie instynktu pañstwowego. Jesteœcie k³ótliwi i ma³ostkowi. W gwiazdach widzê, e wasi politycy nadal bêd¹ dbaæ o to, jak przy³o yæ innym politykom, jak dbaæ o interesy w³asne i w³asnych partii. Racja stanu jest im obca. Kassandro, Kassandro czy ty doprawdy nie wierzysz, e s¹ takie momenty dziejowe, kiedy ludzie potrafi¹ siê wznieœæ ponad podzia³y? Zobacz jak œwiêtuj¹, jak bawi¹ siê, jakie maj¹ wielkie nadzieje! Przynajmniej teraz zniknij! A tak na marginesie, to skoro ju nie muszê mieæ tego paszportu, wybiorê siê z dowodem osobistym do braci Czechów zobaczyæ, jak im siê yje a przy okazji kupiê borowiczkê, albo czekoladê z orzechami, albo nic nie kupiê tylko pierwszemu spotkanemu s¹siadowi powiem - dzieñ dobry. Albo - dobry den. Ewa Wanacka

5 UNIJNE ŚWIĘTOWANIE nr kwietnia i 1 maja 2004 roku w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą odbyło się Świę to Regionów zorganizo wane przez Urząd Marszałkow ski Województwa Lubuskiego oraz Urząd Miasta Słubice. Miej scem głównych uroczystości był Most Odrzański. Musztra paradna Reprezentacyjnej Orkiestry Polskiej Straży Granicznej Jak POLSKA długa i szeroka WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE rodowych i ogólnopolskich. Pokazany zosta³ tak e Hip-Hop - spektakl taneczny w re yserii Filipa Czeszyka. Wieczorem Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec, Włodzimierz Cimoszewicz oraz Joschka Fischer rozmawiali z polskimi i niemieckimi studentami o poszerzonej Europie. O pó³nocy polscy i niemieccy parlamentarzyœci, przedstawiciele rz¹du RP i Federalnego Niemiec, Rz¹du Brandenburgii, Zarz¹du Województwa Lubuskiego, przedstawicieli polskich i niemieckich w³adz samorz¹dowych uroczyœcie przeszli Bram¹ Unii Europejskiej na drug¹ stronê granicy. Nastêpnie po obu stronach rzeki zaczê³o siê widowisko laserowe i pokaz sztucznych ogni. Eliza Gniewek Przemawia Marszałek Województwa Lubuskiego Andrzej Bocheński, po pra wej stronie stoi Wojewoda Lubuski Andrzej Korski, po lewej Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Zbigniew Faliński. Imprezê w S³ubicach rozpoczê³a przed godz. 14 musztra paradna Reprezentacyjnej Orkiestry Polskiej Stra y Granicznej. Nastêpnie mo na by³o zobaczyæ paradê lubuskich orkiestr dêtych m³odzie owych z Zielonej Góry, Nowej Soli, Drezdenka, wojskowej z agania, OSP - Gorzowa Wlkp., Oœna Lubuskiego i Babimostu. Po widowisku muzycznym Marsza³ek Województwa Lubuskiego Andrzej Bocheński oraz Premier Brandenburgii Matthias Platzek spotkali siê z mieszkañcami przygranicza. Z koncertami wyst¹pili m.in. Ewelina Flinta, Majka Jeżow ska i Jacek Stachurski oraz lubuscy laureaci festiwali miêdzyna- Marszałek Województwa Lubuskiego Andrzej Bocheński, Matthias Platzek Premier Brandenburgii oraz Minister Spraw Zagranicznych RP Włodzimierz Cimoszewicz podczas wieczornego koncertu Filharmonii Zielonogórskiej 5

6 nr 33 PO UNIJNEJ FECIE Nie, to nie pomyłka. Tytuł jest jak najbardziej na miejscu, w chwili, kiedy o człon kostwie Polski w Unii Europejskiej możemy już mówić w czasie teraźniejszym dokonanym. Miliony rodaków ze wzruszeniem przeżywały uczucia dumy i radości, kiedy wciągano polską flagę na maszt w Dublinie. Nie na długo jednak było nam dane beztrosko się cieszyć. Zadbała o to zwłaszcza ta część klasy politycznej, która codziennie żywi siebie i mniej odpornych obywateli papką ksenofobii i komplek sów. Zadziwiające, że kraj osiągający już niemalże 6 procentowy wzrost gospodar czy, wchodzący do Unii Europejskiej, czyli do światowej ekstraklasy stać na polity ków nie tylko negujących te oczywiste fakty, ale w dodatku osiągających dzięki temu doskonałe wyniki w sondażach. Ktoś postronny mógłby dojść do wniosku, że w Polsce najlepszym sposobem na robienie udanych interesów jest wzniecanie w ludziach poczucia negacji, beznadziei i czarnowidztwa. Sukces gwarantowany. Radość karpi na Wigilię 6 Bo jak e inaczej, skoro ju 2 maja p. Giertych ca³kiem powa nie przekonuje, i jedyn¹ recept¹ na realizacjê narodowych interesów Polski w Brukseli bêdzie wybranie do Parlamentu Europejskiejgo jak najwiêkszej liczby polskich pos³ów spod znaku totalnej negacji samej Unii. I mówi to cz³owiek, którego partia wyrasta wed³ug sonda- y na trzeci¹ si³ê w naszym przysz³ym Sejmie. Wizja bajoñskich uposa eñ europarlamentarzystów skutecznie odbiera niektórym z nich resztki rozumu, o ile w ogóle kiedykolwiek go mieli. Pan G. przekonywa³ w radiu, e ci z nas, którzy ciesz¹ siê i wzruszaj¹ z powodu wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej przypominaj¹ raduj¹ce siê Wigili¹ karpie. Giertych obra a tym samym wszystkich zdrowych na umyœle, na co dzieñ normalnych ludzi w tym kraju, a e prawdopodobnie jest ich nieporównanie wiêcej ni cz³onków jego partii i deklaruj¹cych do niej sympatiê, mo - na by siê tym nie przejmowaæ. Sêk w tym, e, co pokazuj¹ wspomniane wy ej sonda- e, mo na mieæ w¹tpliwoœci co do liczby ludzi w Polsce kieruj¹cych siê rozumem przy dokonywaniu wyborów politycznych. Jawi siê zatem fundamentalne pytanie, czy jesteœmy narodem o rosn¹cym znaczeniu politycznych g³upców i wrêcz idiotów, czy te udzia³ w sonda ach to tylko taki nasz narodowy happening, polegaj¹cy na robieniu sobie jaj z wszystkiego i wszystkich. Jaka by by³a na to pytanie odpowiedÿ, nale- y przyj¹æ, e p. G. karmi¹c spragnione beznadziei polskie dusze czarymi przepowiedniami, e Unia puœci nas z torbami, byæ mo e chce powiedzieæ tylko to, e Unii trzeba patrzeæ na rêce i twardo broniæ swojego? Ale to oczywiste, tak e dla ka dego w miarê logicznie myœl¹cego cz³owieka! Jednak Giertych wie, gdyby tak mówi³ nikt na niego nie zwróci³by najmniejszej uwagi, wie, Parlament Europejski e strach ywi najlepiej, e na szerzeniu strachu utuczy³a siê niejedna poliyczna miernota i tyran. Strach ma wielk¹ silê sprawcz¹. Wystarczy ludzi straszyæ i codziennie przera aæ, by zwi¹zaæ ich z sob¹, kazaæ im myœleæ kategoriami przera enia, a wiêc emocji wykluczaj¹cej logikê. Strach jest niszczycielski, destrukcyjny materialnie i psychicznie. Z jednym wyj¹tkiem konstruuje polityczne kariery. ywi siê ksenofobi¹, zaœciankowoœci¹, kompleksami. A tych w Polsce nie brakuje. Ca³e szczêœcie, e takie witanie Polski w UE to na razie objaw jeszcze nie doœæ powszechny, ale kto wie? Jeœli w dzisiejszej opozycji, która ma najwiêksze szanse obj¹æ w Polsce w³adzê, zwyciê y optyka panów Leppera, czy Giertycha niech Opatrznoœæ ma nas w swojej opiece! S¹ szanse, e tak siê nie stanie, bo PO g³ówny rzecznik obecnoœci Polski w UE zyskuje zwolenników, a i w PiS rzeczników tej opcji nie brakuje. Lech Kaczyñski s³usznie i roztropnie mówi: Wstêpuj¹c do Unii nie wolno nam myœleæ, e trafiamy z piwnicy na salony, nie jesteœmy ani lepsi ani gorsi, ani g³upsi, ani m¹drzejsi, ani bardziej szlachetni, ani te podlejsi od reszty Europejczyków. Nie musimy i nie powinniœmy siê zmieniaæ. Zostañmy sob¹, bo na tym najwiêcej zyskamy. W ka dej populacji (spo³eczeñstwie licz¹cym miliony ludzi) zbli one s¹ proporcje udzia³u kobiet i mê czyzn, dzieci i doros³ych, zdrowych i chorych, ale tak e ludzi miernych i wybitnie utalentowanych, przestepców i uczciwych, pracowitych i leni. Tê wyliczankê mo na by ci¹gn¹æ w nieskoñczonoœæ. Idzie jednak o to, by donios³e wydarzenie, jakim by³o wejœcie Polski do UE nie zachwia³o tych proporcji, by nie ros³a liczba ulegaj¹cych demagogii nieszczêœników, bo ich iloœæ w Polsce zdaje siê osi¹gaæ poziom krytyczny dla stabilnoœci tych uniwersalnych proporcji. Nie bêdzie ³atwo, manna tak po prostu nie zacznie spadaæ z nieba. Trzeba wielkiego wysi³ku, by nie powtórzyæ b³êdów, jakie by³y udzia³em Grecji, która zmarnotrawi³a miliardy euro. Na tym trzeba czuwaæ, a nie k¹saæ wyci¹gniêtych do nas z pomoc¹ r¹k naszych braci Europejczyków. Na tych ³amach nigdy nie zajmowaliœmy siê politycznymi polemikami, nie zajmowaliœmy stanowiska w politycznych sporach. Ten tekst jest wyj¹tkiem, tak jak wyj¹tkowy jest czas akcesji Polski do UE. I takim wyj¹tkiem pozostanie. Trzeba powiedzieæ otwarcie i dobitnie: patriotyzm nie jest wartoœci¹, któr¹ ktoœ mo e sobie ot, tak, zaw³aszczyæ. Nie jest patriot¹ ten, kto wrzeszczy z mównicy s¹cz¹c w ludzi przera enie i panikê, wpêdza w poczucie ni szoœci, a maj¹cych odmienne pogl¹dy nazywa narodowymi zdrajcami, co w naszej kulturze jest obelg¹ najciê sz¹. To obrzydliwa praktyka. Prawdziwym patriot¹ jest ten, kto œmia³o i bez kompleksów patrzy w przysz³oœæ i nie boi siê demonów wygl¹daj¹cych od czasu do czasu z szafy pe³nej politycznych trupów. To tyle na ten pamiêtny maj. Welcome home, witajcie w domu! 2 maja 2004, Jacek Broszkiewicz redaktor naczelny

7 UNIJNE ŚWIĘTOWANIE nr 33 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE Doszliśmy! - Jeszcze Polska nie zginê³a, póki my yjemy. I nie zginie! Unia Europejska nie zabierze nam niczego, co nam bliskie tymi s³owami przewodnicz¹ca sejmiku, Lucyna Andrysiak, rozpoczê³a uroczyste spotkanie parlamentarzystów, radnych sejmiku kujawskopomorskiego oraz goœci z zagranicy, które rozpoczê³o siê w Sali Wielkiej Dworu Artusa po trzynastu godzinach od chwili, gdy Polska sta³a siê pe³noprawnym cz³onkiem wspólnoty narodów Europy. Delegacja z Kiejdan na Litwie wrêczy³a Waldemarowi Achramo wiczowi szklanego anio³a. To piêkny symbol. dziêkowa³ marsza³ek. Na skrzyd³ach tego anio³a polecimy do Unii Europejskiej. I choæ do pe³ni szczêœcia droga jeszcze daleka, idziemy po niej odwa nym i m¹drym krokiem. Uroczystoœci wprowadzaj¹ce Kujawy i Pomorze do Europy rozpoczê³y siê ju dzieñ wczeœniej. W godzinach przedpo³udniowych, 30 kwietnia, goœci z zaprzyjaÿnionych z Toruniem miast oraz z regionów wspó³pracuj¹cych z województwem powitali w ratuszu marsza³ek Waldemar Achramowicz i prezydent Michał Zaleski. Przyjechali miêdzy innymi Szwedzi, Anglicy, Niemcy, Holendrzy, Rosjanie, Ukraiñcy,Litwini i Finowie. Jestem dumna oœwiadczy- ³a Ute Koczy, przewodnicz¹ca komisji ds. kontaktów miêdzynarodowych w rz¹dzie pó³nocnej Nadrenii-Westfalii e powróciliœcie do Europy, w której byliœcie od dawien dawna. Marsza³ek Waldemar Achramowicz zwracaj¹c siê do goœci zapewni³, e z optymizmem patrzy w przysz³oœæ: - Mamy ku temu podstawy. Jako jedno z niewielu województw wykorzystaliœmy prawie w 100 proc. œrodki pomocowe kierowane z Unii Europejskiej i Banku Œwiatowego. Spotkanie w Ratuszu Staromiejskim zakoñczy³ wystêp znakomitego zespo³u ludowego z Kiejdan. Litewscy artyœci na znak przyjaÿni wrêczyli marsza³kowi tajemniczy podarunek zamkniêty w uciêtym pniu drzewa. W œrodku znalaz³em ksi¹ eczkê z yczeniami na now¹ drogê w Europie zdradzi³ obdarowany. Wieczorem 30 kwietnia w bydgoskiej Operze Nova gala baletowa zapowiedzia³a bliski ju moment po³¹czenia siê z Uni¹. Miesz- Delegacje zagraniczne na spotkaniu w Dworze Artusa. Bryła dworca lotniczego w Bydgoszczy. Wciągnięcie flagi europejskiej na Rynku Staromiejskim. kañcy Kujaw i Pomorza spacerowali do póÿnych godzin nocnych po ulicach swoich miast, by prze yæ moment niezwyk³y. Do nich to wczeœniej w³adze samorz¹dowe regionu skierowa³y yczenia, by czuli siê zadowoleni z faktu, i s¹ obywatelami piêknego kraju Polski, i przepiêknej ma³ej ojczyzny Kujaw i Pomorza. Miêdzynarodowy Port Lotniczy w Bydgoszczy to jedna z najwa - niejszych inwestycji samorz¹du województwa. Otwarto go uroczyœcie (mimo e budowa wci¹ trwa) 1 maja z udzia³em m.in. przewodnicz¹cej sejmiku Lucyny Andrysiak, marsza³ka Waldemara Achramowicza, parlamentarzystów, samorz¹dowców, ludzi kultury, gospodarki i nauki. Pierwszy samolot odlecia³ z Bydgoszczy do Brukseli. Zawióz³ delegacjê, która w stolicy Europy promowa³a region kujawskopomorski. W sk³adzie wojewódzkiej dru yny by³ m.in. czternastoletni gimnazjalista z W³oc³awka, Paweł Orłowski, dwukrotny mistrz œwiata w break dance. Przed udaniem siê w podró, próbkê swoich mo - liwoœci Pawe³ zademonstrowa³ w holu dworca lotniczego. To nie przypadek, e gala koñcz¹ca Galeriê Miast Europy odby³a siê w dniu wst¹pienia Polski do UE. Wspó³pracuj¹ce z europejskimi oœrodkami miasta Kujaw i Pomorza prezentowa³y przez kilka miesiêcy partnerski dorobek w piêciu kategoriach: gospodarczej, samorz¹dowej, kulturalnej, edukacyjnej, m³odzie owej. Akcjê Gazety Pomorskiej, Radia PiK i oddzia³u bydgoskiego TVP podsumowano 1 maja na toruñskim rynku. Kapitu³a mia³a bardzo trudne zadanie powiedzia³ przewodnicz¹cy Waldemar Achramowicz. Poziom by³ bardzo wyrównany, ale zwyciêzców wytypowaliœmy. W kategorii miast miejsca od I do III kolejno zajê³y: Inowroc³aw, Brodnica oraz wspólnie Ciechocinek i Che³mno. Wœród gmin najwy ej oceniono Osielsko. Drugie miejsce przypad³o Bia³ym B³otom, a trzecie Mroczy i Nowej Wsi Wielkiej. Trzydzieœci tysiêcy mieszkañców Brodnicy cieszy siê wraz ze mn¹ zapewni³ burmistrz Wacław Derlicki. Brodnica wspó³pracuje z kilkoma miastami 7

8 nr 33 UNIJNE ŚWIĘTOWANIE KUJAWSKO POMORSKIE Sztuczne ognie na europejskim niebie nad Toruniem. europejskimi, miedzy innymi z Brorup w Danii. Zanim og³oszono wyniki Galerii Miast Europy, na Rynku Staromiejskim wci¹gniêto na maszt flagi Polski i zjednoczonej Europy. Sobotni wieczór promieniowa³ kultur¹ w najlepszym wydaniu. Od dziesiêciu lat Henryk Giza organizuje festiwale muzyki i sztuki krajów nadba³tyckich. Probaltica ³¹czy ludzi Europy naj³atwiej: nie trzeba znaæ jêzyków, by rozumieæ muzykê. Jedenast¹ edycjê festiwalu otworzyli wspólnie Waldemar Achramowicz i Micha³ Zaleski. Hymn muzycznych spotkañ odegra³ na skrzypcach m³odziutki uczeñ toruñskiej szko³y muzycznej Adaś Siebers. Przebrany by³ w strój flisaka, symbolu festiwalu. Inauguracyjny koncert wykona³a Orkiestra Narodowej Filharmonii Litewskiej w Wilnie pod dyrekcj¹ Modestasa Pitre nasa. Z jej towarzyszeniem Alicja Piekutowska zagra³a II koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego. Na zakoñczenie orkiestra oraz chóry Ave Musica z Kiejdan, Alla Camera z Grudzi¹dza i Tibi Domine z Torunia wykona³y czêœæ czwart¹ IX Symfonii Beethovena ze s³ynn¹ Od¹ do radoœci hymnem zjednoczonej Europy. Po koncercie europejskie ju niebo nad Toruniem rozœwietli³y sztuczne ognie. Golub-Dobrzyñ jest kolebk¹ wspó³czesnego rycerstwa polskiego. Idee œredniowiecznych turniejów rycerskich wskrzesi³ kasztelan zamku Anny Wazówny, Zygmunt Kwiatkowski, wiceprzewodnicz¹cy sejmiku kujawsko-pomorskiego. Goœci województwa i Torunia zaproszono 2 maja na mini-turniej rycerski i biesiadê w œredniowiecznym stylu. Rycerzom, którzy zajêli czo³owe lokaty w turniejowych bojach gratulacje z³o y³ i nagrody wrêczy³ marsza³ek Waldemar Achramowicz. Z zamku, w którym staroœcina golubska Anna Wazówna rezydowa³a na pocz¹tku XVII stulecia, delegacje zagraniczne pojecha³y do auli Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, gdzie marsza³ek otworzy³ koncert muzyki gospel w wykonaniu Visual Ministry Choir z Londynu. Gala muzyczna dedykowana by³a zagranicznym goœciom Kujaw i Pomorza oraz Torunia. 3 maja to dzieñ szczególny w yciu Polaków. Rokrocznie na Rynku Staromiejskim w Toruniu zbieraj¹ siê parlamentarzyœci, politycy, ksiê a, mieszkañcy grodu Kopernika. Patriotyczne uroczystoœci przypominaj¹ o pierwszej w Europie nowoczesnej ustawie zasadniczej. W tym roku obchody 213. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja symbolicznie zamknê³y wojewódzkie uroczystoœci zwi¹zane z akcesj¹ regionu do Wspólnoty. Dzisiaj, kontynuuj¹c tradycje demokratyczne Konstytucji Majowej, otwieramy siê na œwiat, przyswajaj¹c polskiemu spo³eczeñstwu najnowsze europejskie i œwiatowe trendy spo³eczne, gospodarcze i polityczne to s³owa z okolicznoœciowego przemówienia wyg³oszone na Rynku Staromiejskim przez W. Achramowicza. 8 KORESPONDENCJA WŁASNA Z USA USA o nowej Unii Europejskiej Nowa Europa, Wschodnia Europa œwiêtuje wejœcie do UE, Europa cieszy siê ze spotkania Wschodu z Zachodem, Historyczny 1 Maja Europy - to tytu³y prasowe, które pokaza³y siê w wydaniach sobotnio-niedzielnych w Stanach Zjednoczonych. Associated Press podaje krótkie informacje o pañstwach wstêpuj¹cych do UE. Szczególnie zwraca uwagê na kraje by³ego bloku wschodniego. Podkreœla izolacjê ideologiczn¹ i gospodarcz¹ od Zachodu oraz uzale nienie od by³ego ZSRR, podczas trwania okresu zimnej wojny. Zjednoczona Europa to koniec sztucznego podzia³u minionego wieku. Zamieszczone zdjêcie pokazuje m³od¹ kobietê - Polkê, która trzyma flagi krajów UE, zdjêcie pochodzi z pi¹tkowego spotkania w Zittou w Niemczech. Washington Times nawi¹zuje do obchodów pierwszomajowego komunistycznego œwiêta, marszy pod sztandarami wodza rewolucji i tendencyjnych, ponurych wyst¹pieñ partyjnych przywódców. 1 maja 2004 to inny jubileusz, czy to ironia losu? Przytaczane s¹ opinie polityków, by³ego prezydenta Polski Lecha Wałęsy, który widzi w zjednoczonej Europie spe³nienie swoich marzeñ. By³ego prezydenta Czech Vaclawa Havla, który powiedzia³, e Czechy obudzi³y siê w sobotni ranek w nowej rzeczywistoœci. W bloku krajów, który powsta³ w skutek potrzeby pokojowego zjednoczenia w imiê wolnoœci. New York Times zastanawia siê jaka teraz bêdzie sytuacja polityczna i gospodarcza na œwiecie. Przytacza wypowiedzi unijnego ambasadora z Waszyngtonu Guntera Burghardt. Nowa Unia Europejska to olbrzymi potencja³ ludzki 455 milionów mieszkanców i 30 proc. œwiatowej produkcji. Jak Ameryka powinna podejœæ do krajów zjednoczonej Europy, czy widzi w niej rywala gospodarczego? Szeroko omawia problem wojny w Iraku i perspektywy wspó³pracy z krajami sympatyzuj¹cymi; Polsk¹, S³owacj¹, Wêgrami. Zjednoczenie Starego Kontynentu nie wywo³a³o lawiny komentarzy i du ego medialnego poruszenia w USA. Wiadomoœci telewizyjne CNN pokaza³y kilkunastusekundowa migawkê, ukazuj¹c¹ Polskê jako najwiêkszego z krajów przystêpuj¹cych do UE. Komentator zaznaczy³, i Polacy ciesz¹ siê z tej historycznej chwili. Zapyta³am zaprzyjaÿnionych Amerykanów, co s¹dz¹ o procesie jednoczenia Europy. Byli pewni, e wzmocni¹ siê gospodarczo kraje przystêpuj¹ce. Jola i Aleksander Bołdys to m³odzi Polacy, którzy koñcz¹ studia doktoranckie na Uniwersytecie w Utah. W czerwcu broni¹ prace doktorskie z mikrobiologii. Jesteście w USA 5 lat, co Amerykanie myślą o Polsce? J.A. B. - Polska jest krajem bardzo ma³o znanym. Je eli ju ktoœ s³ysza³ o Polsce, to jako o kraju zza elaznej kurtyny. Czasami wspomina siê nasz kraj jako sympatyka interwencji zbrojnej w Iraku, ale nie jesteœmy jakoœ szczególnie wyró nieni przy tej okazji. Czy po obronie pracy planujecie powrót do domu? J.A.B. - Bardzo byœmy chcieli, ale te chcielibyœmy pracowaæ w naszych wyuczonych zawodach. Niestety, dzisiaj nie jest to mo liwe w Polsce. Widzimy du ¹ szansê w znalezieniu pracy w Zjednoczonej Europie, sk¹d mamy blisko do naszych krewnych. Jeszcze jeden telefon do Chicago, czy Jackowo cieszy siê z wejœcia Polski do UE? Dowiedzia- ³am siê, e s¹ ró ne komentarze. Dzisiaj mamy du e œwiêto, setki samochodów przystrojonych w polskie flagi jeÿdzi ulicami- obchodzimy Œwiêto 3 Maja. Beata Handzel, Utah, USA

9 NIE TYLKO W UNII PRACA DLA MAŁOPOLAN nr 33 W województwie małopolskim prowadzone są szko lenia w ramach projektu Phare 2001 Promocja Za trudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich. Jest to naj większy z dotychczasowych projektów szkoleniowych w województwie objął do tej pory ponad tysiąc osób. Projekt finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ oraz bud et pañstwa, a realizowany przez konsorcjum w sk³adzie: IMC Consulting Ltd. lidera programu, Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy w Krakowie, Górnoœl¹sk¹ Agencjê Rozwoju Regionalnego S.A., a tak e ECORYS Nederland BV. Realizacjê programu nadzoruje Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie. cza w 3 podprojekcie, który wydaje siê najciekawszym ze wzglêdu na pomoc w dostosowaniu ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do wymogów Unii Europejskiej. Zatrudnialność Aktywne Formy Przeciwdziałania Bezrobociu Ta czêœæ projektu obejmuje osoby pragn¹ce przekwalifikowaæ siê lub zdobyæ nowy, poszukiwany na rynku zawód. Wszystkie kursy dostosowuj¹ siê do specyfiki lokalnych warunków gospodarczych Nowa jakość edukacji i uwzglêdniaj¹ popyt na rynku pracy. Podprojekt obejmuje w sumie kilkadziesi¹t kursów w takich zawodach jak: sekretarka asystentka, specjalista ds. kadr i p³ac, sprzedawca, ksiêgowa ma³ej i œredniej firmy, pracownik ochrony mienia, specjalista gastronomii i hotelarstwa, operator sprzêtu ciê kiego i suwnic, monter stolarki okiennej i drzwiowej, a tak e przewodnik turystyczny. Promocja i Przedsiębiorczość Drugi podprojekt skierowany jest do osób pragn¹cych podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Chêtni otrzymuj¹ wsparcie szkoleniowe i doradcze, dziêki któremu poznaj¹ podstawowe zasady prowadzenia w³asnego biznesu, takie jak niezbêdne formularze, fundusze, biznes-plan, marketing, ksiêgowoœæ itp. Uczestnicy tych szkoleñ uzyskuj¹ wiêc praktyczn¹ wiedzê niezbêdn¹ do samodzielnego dzia³ania na rynku pracy. Nale y dodaæ, i zarówno Zatrudnialnoœæ Aktywne Formy Przeciwdzia³ania Bezrobociu, jak i Promocja i Przedsiêbiorczoœæ s¹ podprojektami skierowanymi tak do osób bezrobotnych, jak i tych, którzy s¹ zagro- eni utrat¹ pracy i ju posiadaj¹ wypowiedzenie. Adapcyjność Szkolenie dla Pracow ników Małych i Średnich Przedsię biorstw Szkolenia k³ad¹ nacisk na pomoc polskim firmom w dostosowaniu siê do warunków, w jakich przyjdzie im teraz dzia³aæ, a zatem po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Ich program przygotowany zosta³ w oparciu o analizê potrzeb ma³ych i œrednich firm, a same szkolenia bazuj¹ na doœwiadczeniach uczestników i wyzwaniach, przed jakimi stoj¹ oni i ich przedsiêbiorstwa. Szkolenia daj¹ mo liwoœæ podniesienia kwalifikacji z szeroko rozumianego zarz¹dzania firm¹, ucz¹ w wiêkszym stopniu konkurowaæ na rynku, poznaj¹ narzêdzia przy- Projekt PHARE 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich skierowany jest na rozwi¹zywanie problemów polityki rynku pracy okreœlonej w Narodowej Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach Cel ogólny to promocja mo liwoœci zatrudnienia, potencja³u adaptacyjnego przedsiêbiorstw i przedsiêbiorczoœci. Istotny element stanowi sprzyjanie rozwojowi przedsiêbiorczoœci i samozatrudnieniu. Takie podejœcie jest zreszt¹ zgodne z ogólnym nurtem dzia³añ przyjêtym w krajach Unii Europejskiej i programami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Ma³opolski program obejmuje 4 podprojekty, na które sk³adaj¹ siê: Zatrudnialnoœæ Aktywne Formy Przeciwdzia³ania Bezrobociu, Promocja Przedsiêbiorczoœci, Adapcyjnoœæ Szkolenie dla Pracowników Ma- ³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw, jak równie Budowanie Potencja³u Lokalne Partnerstwo na Rzecz Zatrudnienia. Wspólnym celem wszystkich czterech podprojektów jest szeroko rozumiany rozwój zasobów ludzkich, sformu³owany w postaci hase³: zatrudnialnoœæ, przedsiêbiorczoœæ, adaptacyjnoœæ, wzmacnianie potencja³u. Okreœlone w ten sposób g³ówne kierunki dzia- ³añ s¹ ze sob¹ silnie powi¹zane merytorycznie i organizacyjnie - przeciwdzia³anie bezrobociu; poprawienie sytuacji rynkowej bezrobotnych i zagro onych bezrobociem, stymulowanie przedsiêbiorczoœci, poprawa jakoœci zasobów ludzkich w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach oraz poprawa lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy. Ogólny cel projektu najkrócej mo - na uj¹æ jako aktywowanie spo³ecznoœci lokalnych na rynku pracy. Do tej pory przeszkolono ponad 1000 osób, co stanowi ponad po³owê ogólnej liczby beneficjentów projektu. Istnieje jeszcze mo liwoœæ skorzystania z oferty szkoleniowej, zw³aszdatne w zakresie korzystania ze œrodków pomocowych dla MŒP. Uczestnicy uzyskuj¹ te dodatkowe punkty potrzebne do oceny wniosków o dotacje z programów finansowanych z UE. Niew¹tpliwymi zaletami szkoleñ s¹ ich kompleksowoœæ i ró norodnoœæ, nastawienie na rozwi¹zywanie konkretnych problemów przy zarz¹dzaniu firm¹, przygotowanie programów dostosowanych do potrzeb beneficjentów, brak limitów kwot przypadaj¹cych na jednego uczestnika lub jedn¹ firmê, wreszcie okreœlenie udzia³u w³asnego beneficjentów na poziomie tylko 20 proc. Tematyka szkoleñ obejmuje planowanie rozwoju firmy, wykorzystanie nowoczesnych technologii w biznesie, nowoczesne instrumenty finansowe, systemy jakoœci, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, marketing, profesjonalny sekretariat i wykorzystanie programów pomocy publicznej. Ten podprojekt obejmuje równie kursy jêzykowe. Budowanie Potencjału Lokalne Partnerstwo na Rzecz Zatrudnienia Szkolenia realizowane w tym podprojekcie kierowane s¹ do nauczycieli szkó³ zawodowych i pracowników samorz¹dowych. Nauczyciele i inni partnerzy spo³eczni s¹ przygotowywani do wdra ania ró nych metod i technik postêpowania, które usprawni¹ wspó³dzia³anie szko³y ze œrodowiskiem lokalnym. Jednym z takich narzêdzi jest przeszkolenie nauczycieli i partnerów spo³ecznych do opracowania planów oferty edukacyjnej szkó³ zawodowych, odpowiadaj¹cych potrzebom rynku pracy i zgodnych z za³o eniami lokalnych strategii rozwoju. Konstruowanie modelu wspó³dzia³ania szko³y zawodowej z partnerami lokalnymi sprzyja wspó³pracy na szczeblu lokalnym. Ma tak e pozytywny wp³yw na przygotowanie m³odych ludzi do funkcjonowania na rynku pracy. W ten sposób pobudzana jest aktywnoœæ uczniów szkó³ zawodowych - uzyskuj¹ lepsze wyniki i zwiêkszaj¹ swoje szanse na zatrudnienie. Grzegorz Gajda Szczegówe informacje o projekcie: (012) , fax: (012) , www. malopolska. phare2001.pl IMC Consulting, Kraków, ul. Wenecja 3/1 9

10 nr 33 UNIJNE ŚWIĘTOWANIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Około 60 tys. osób zgromadziło się na krakowskim Rynku Głównym, by w nocy z 30 kwietnia na 1 maja świętować wejście Polski do Unii Europejskiej. O północy zabrzmiała Oda do radości wykonana przez chóry pod batutą Jerzego Maksymiuka. Nie zabrakło też teatralnych inscenizacji i fajerwerków. Spełnione marzenia Dieter Althaus premier Turyngii podczas konferencji Unia Europejska wyzwania dla Małopolski. U progu akcesji. - Dziœ spe³nia siê marzenie, które jeszcze niedawno by³o dla wielu narodów Europy Œrodkowej nieosi¹galnym horyzontem wolnoœci i bezpieczeñstwa. Jak pisa³ Milan Kunder: ycie by³o gdzie indziej. Tymczasem w chwili obecnej, przebywszy d³ug¹ drogê, dop³ywamy do przystani. Polska, bêd¹c cz³onkiem Paktu Pó³nocnoatlantyckiego, wstêpuje do Unii Europejskiej. Ten fakt wzrusza i przepe³nia nadziej¹ na przysz³oœæ! mówi³ podczas uroczystoœci marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Janusz Sepioł. Województwo Ma³opolskie wyda³o te specjalny dodatek do Dziennika Polskiego, który prezentowa³ regiony pañstw Unii Europejskiej wspó³pracuj¹ce z Ma³opolsk¹ oraz inne zagadnienia zwi¹zane z aktywnoœci¹ Ma³opolski na arenie europejskiej. W tym samym czasie na przejœciu granicznym w ysej Polanie run¹³ symboliczny szlaban. Œwiêtuj¹cy polscy i s³owaccy górale zabrali na pami¹tkê jego kawa³ki. Natomiast dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu sta³ siê niezwyk³¹ sal¹ koncertow¹ dla chórów pod batut¹ Henryka Mikołaja Góreckiego. 10 Wojewoda Jerzy Adamik, marszałek Janusz Sepioł oraz premier Dieter Althaus przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkie go (uroczystość wciągnięcia flag) W przeddzieñ wejœcia Polski do europejskiej wspólnoty samorz¹dowe Województwo Ma³opolskiego goœci³o delegacjê z Turyngii, na czele z premierem a zarazem prezydentem Bundesratu - wy szej izby parlamentu niemieckiego - Dieterem Althausem. Turyngia to pierwszy region, który podpisa³ umowê wspó³pracy z Ma³opolsk¹. Goœcie z Niemiec wziêli m.in. udzia³ 30 kwietnia w otwarciu konferencji Unia Europejska-wyzwania dla Ma³opolski. U progu akcesji. - Komunizm wytyczy³ granicê w poprzek Europy, dziel¹c¹ wolnoœæ od niewoli - mówi³ podczas konferencji premier Althaus. - Wybór Papie- a z Polski by³ sygna³em, e wolnoœæ jest mo liwa. Równie 30 kwietnia marsza³ek Janusz Sepio³, premier Turyngii Dieter Althaus oraz wojewoda ma³opolski Jerzy Adamik, na budynku Urzêdu Marsza³kowskiego oraz Wojewódzkiego, uroczyœcie wci¹gnêli na maszt flagi Polski, Ma³opolski i Unii Europejskiej. Uroczystoœci towarzyszy³o wojsko, w³adze rz¹dowe i samorz¹dowe oraz przedstawiciele licznych œrodowisk. Nie zabrak³o te wojskowej orkiestry, która odegra³a hymn narodowy i Unii Europejskiej. Majowy, unijny weekend sta³ siê okazj¹ do œwiêtowania w ca³ej Ma³opolsce. Tysi¹ce osób bawi³y siê na licznych majówkach i imprezach plenerowych, zorganizowanych z okazji wejœcia Polski do Unii Europejskiej. W prze³omow¹ noc otwarte by³y krakowskie muzea wstêp do wszystkich placówek kosztowa³ symboliczn¹ z³otówkê. Ekspozycje ogl¹dnê³y t³umy krakowian i turystów. Nie zabrak³o te zabawnych akcentów. Na krakowskich B³oniach przygotowano pizzê - rekordzistkê o d³ugoœci 134,27 metrów. Natomiast na stadionie KS Pr¹dniczanka zabrzmia³a Oda do radoœci zagrana na 809 fletów przez uczniów z 20 krakowskich szkó³ podstawowych i gimnazjów. Tym samym pobity zosta³ rekord Guinessa. Przez trzy dni na krakowskim niebie zobaczyæ mo na te by³o barwne balony, rywalizuj¹ce podczas I Pucharu Unii Europejskiej Balonów na Ogrzane Powietrze. (bp)

11 PREZENT DLA UE: KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. nr 33 Racjonalnie skusić inwestora Z PIOTREM WOJACZKIEM prezesem zarządu Katowickiej Spe cjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. rozmawia Ewa Grochowska Wczeœniejsze zamieszanie wokó³ specjalnych stref ekonomicznych w naszym kraju wziê³o siê st¹d, i Wspólnota stwierdzi³a, e obowi¹zuj¹ce w nich regu³y udzielania pomocy publicznej nie s¹ zgodne z jej dyrektywami. Chodzi³o bowiem o zbyt wysoki i w³aœciwie nie kontrolowany poziom pomocy publicznej dla inwestorów. Zmiany, których od nas oczekiwano, zosta³y przeprowadzone i funkcjonuj¹ od 2001 roku. Uzyskanie korzystnych zapisów dla starych inwestorów wymaga³o jednak e naprawdê silnego boksowania siê naszych negocjatorów z Uni¹, ale wszystko zakoñczy³o siê doœæ korzystnym kompromisem. Jednakże warunki dla nowych in westorów w strefie nie są już tak prefe rencyjne, jak były kiedyś. W związku z tym, czy zauważył Pan spadek zainte resowania KSSE ze strony przedsiębior ców po roku 2000? - Oferowane przez nas warunki inwestowania s¹ nadal bardzo atrakcyjne, a wracaj¹c do pytania - nie mo na jednoznacznie okreœliæ, co spowodowa³o spadek zainteresowania, który rzeczywiœcie wyst¹pi³. Bo jeœli do roku 2000 pojawia³o siê nowych inwestorów rocznie we wszystkich strefach w Polsce, to w 2001 tylko szeœciu. Chcia³bym jednak przypomnieæ, e zasady gry rynkowej powa nie zale ¹ od koniunktury gospodarczej (i odwrotnie), nie tylko w Europie, ale tak e na œwiecie. Mieliœmy do czynienia w tym czasie z na³o eniem siê dwóch zjawisk z jednej strony mimo wszystko odczuwalnym pogorszeniem warunków inwestowania w specjalnych strefach, z drugiej wrêcz kryzysowym spadkiem koniunktury œwiatowej. Na szczêœcie, to ju mija, bowiem w drugiej po³owie zesz³ego roku zainteresowanie nami wyraÿnie wzros³o. Klimat inwestycyjny zdecydowanie siê poprawi³. W tym roku zamierzamy wydaæ kilkanaœcie zezwoleñ na rozpoczêcie inwestycji w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i s¹dzê, e plan ten siê powiedzie. Do takiego stwierdzenia upowa nia mnie iloœæ i zaawansowanie rozmów z przedsiêbiorcami. Istotny wydaje siê równie fakt, e 80 proc, inwestorów w naszej Strefie to partnerzy zagraniczni. Czy sądzi Pan, że znalezienie się Polski w gronie państw członkowskich Unii Europejskiej, poparte dodatkowo ożywieniem gospodarczym, o którym mówią już wszelkie ekonomiczne wskaźniki, bardziej zachęci do inwesty cji w naszych specjalnych strefach? Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna za czyna funkcjonować w zupełnie nowej rzeczywi stości, wynikającej z polskiej akcesji do Unii Euro pejskiej. Jakie zmiany w związku z tym faktem czekają samą Strefę i inwestujących w niej przed siębiorców? - W przeciwieñstwie do wielu innych podmiotów gospodarczych w Polsce nasza firma pod wzglêdem obowi¹zuj¹cych zasad jest w Unii ju od 1 stycznia 2001 roku, inwestorzy uzyskuj¹cy pomoc publiczn¹ Strefy po tym dniu znaj¹ wiêc od dawna plan gry i nie czekaj¹ na nich adne niespodzianki. - Proszê sobie wyobraziæ tak¹ sytuacjê poszukuje pani jakiegoœ towaru, który powinien znajdowaæ siê w niezbyt wielkiej odleg³oœci od miejsca zamieszkania. Jednak e po drodze musi pani pokonaæ: czêsto nie jednoznaczn¹ i upokarzaj¹c¹ odprawê celn¹, barierê jêzykow¹, barierê przepisów zmieniaj¹cych siê z dnia na dzieñ, przeszkody prawne. Tymczasem ma pani œwiadomoœæ, e upatrzony towar jest tej samej jakoœci, jak gdzie indziej, a w dodatku znacznie tañszy. Gdy wiêc znikaj¹ wymienione przeze mnie bariery, ³¹cznie z t¹ jêzykow¹, a towar znajduje siê w zasiêgu rêki wystarczy po niego przyjechaæ to odpowiedÿ na pani pytanie jest oczywista. W dodatku wszyscy bêdziemy teraz podlegaæ jurysdykcji unijnej, co nie pozostawi wielkiego pola na zbyt dowolne interpretacji prawnicze, np. zawieranych umów. Istotne jest równie i to, e koszty osobowe w Polsce s¹ znacznie ni sze od tych w Europie Zachodniej, co dla inwestorów jest powa nym argumentem. A pracowaæ umiemy równie dobrze, jak np. Niemcy czy Anglicy, a ju na pewno jak W³osi, czy Hiszpanie. Jak przebiega współpraca Katowic kiej Strefy z samorządami, które admini strują terenami przeznaczonymi pod in westycje? Czy np. uzbrojenie tych tere nów, chociażby w drogi dojazdowe, jest wystarczające? Skądinąd wiem, że róż nie z tym bywa, a tzw. dziewicze tereny nie zachęcają przedsiębiorców. - Istot¹ sprawy jest to, e o wszystkim w tej kwestii decyduj¹ w gminach radni, którzy nie s¹ jednakowi w swoich pogl¹dach. A zatem co gmina, to inna sytuacja i inne priorytety. Niektórzy uwa aj¹, e trzeba zrobiæ wszystko, i by przyci¹gn¹æ inwestora do siebie i maksymalnie u³atwiæ mu ycie. Inni natomiast twierdz¹, e przedsiêbiorca zjawi siê sam i niczego specjalnego nie potrzebuje. Wystarczy poczekaæ. Mówiê o tym w du ym uproszczeniu, ale rzecz ca³a sprowadza siê do nastêpuj¹cego stwierdzenia: gmina jest bogata wtedy, gdy ustawowe Ÿród³a jej dochodów, którymi s¹ w lwiej czêœci podatki lokalne oraz wynikaj¹ce ze sk³adanych w jej urzêdzie skarbowym deklaracji CIT i PIT jest wydajne. Nie trzeba byæ wybitnym ekonomist¹, eby wiedzieæ, sk¹d gmina czerpie najwy sze dochody od pracuj¹cych na jej terenie przedsiêbiorstw. Ponadto powstaj¹ce nowe miejsca pracy generuj¹ rozliczne skutki, bo to nie tylko przecie zadowolenie cz³owieka, który zatrudnienie znalaz³ oraz ca³ej jego rodziny, ale tak e mniejsza pomoc socjalna, wiêksza konsumpcja, wreszcie efekty zdrowotne, nawet w sferze psychiki ludzi pracuj¹cy po okresie bezrobocia. Zadaniem naszej Strefy jest wiêc nie tylko dzia³alnoœæ typowo gospodarcza, ale tak e pomoc Prezydentom czy Burmistrzom w przekonaniu samorz¹dów do tych racji, o których w³aœnie wspomnia³em, a najlepszymi argumentami s¹ dobre przyk³ady udanej kooperacji gmin i Strefy w pozyskaniu inwestorów. Najnowszym pomysłem KSSE jest tworzący się Technopark w Gliwicach. W KSSE SA postawił swoją fabrykę m.in. Atlas SA Jakie będą jego cele i zadania? - Po pierwsze to pomys³ nie jest ani tak nowy, ani w³aœciwie nasz. Chodzi³o nam o to, a eby przyspieszyæ poprzez nasze wsparcie po³¹czenie trzech potencja³ów: intelektualnego i naukowego reprezentowanego przez zespó³ Politechniki Œl¹skiej, gospodarczego przedsiêbiorców oraz gliwickiego samorz¹du w przedsiêwziêciu, które wydaje siê byæ efektem nieuniknionym osi¹gniêcia przez stworzony w KSSE Gliwicki Park Przemys³owy w³aœciwej masy krytycznej niezbêdnej do jego powodzenia. Brakowa³o nam takiej instytucji, w której mo na by³oby wykorzystaæ zaplecze naukowo-badawcze i przetransponowaæ jego osi¹gniêcia technologiczne do potencjalnych odbiorców, którymi niew¹tpliwie s¹ inwestorzy strefy. Jeœli bowiem ktoœ uczestniczy w grze rynkowej to musi wprowadzaæ innowacje, prowadziæ badania, eby wzbogacaæ swoj¹ ofertê. Takie dzia³anie jest dzisiaj nieuniknione i to w³aœnie ma u³atwiaæ Technopark w Gliwicach. - Dziękuję za rozmowę. 11

12 nr 33 UNIJNE ŚWIETOWANIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Jednoczenie ludzi W Wielkopolsce z okazji przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej odby³y siê uroczystoœci pod nazw¹ Spotkania Europejskich Regionów Partnerskich Województwa Wielkopolskiego. Do Poznania przyjecha³o, na zaproszenie Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego, kilkudziesiêciu przedstawicieli regionów partnerskich Wielkopolski. Ju 28 kwietnia br. odby³a siê w Poznaniu, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza konferencja pn. Wielkopolska wobec wyzwañ XXI wieku w przededniu integracji z Uni¹ Europejsk¹. 30 kwietnia, w Sali Czerwonej Pa³acu Dzia³yñskich w Poznaniu, Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego, Stefan Mikołajczak oraz cz³onkowie Zarz¹du Województwa spotkali siê z delegacjami partnerskich regionów. 30 kwietnia, w Teatrze Wielkim w Poznaniu odby³o siê spotkanie pn. Wielkopolska region Unii Europejskiej, w którym uczestniczyli goœcie zagraniczni, w³adze województwa, parlamentarzyœci, przedstawiciele samorz¹dów, m³odzie ze szkolnych klubów europejskich. Po czêœci oficjalnej wykonano IX Symfoniê Ludwika van Beethovena z udzia³em baletu, orkiestry i chóru Teatru Wielkiego. Przed Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Wielkopolskiego nast¹pi³o uroczyste podniesienie flagi Narodowej, Województwa Wielkopolskiego i Unii Europejskiej oraz ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej akcesjê Polski z Uni¹, na której widnieje napis My nie ³¹czymy Pañstw, my jednoczymy ludzi (cyt. Jean Monnet). W sobotê 1 maja goœcie z partnerskich regionów uczestniczyli w Wielkopolskiej majówce z Bethovenem. W 9 miejscach Wielkopolski (Poznaniu, Pile, Koninie, Kaliszu, GnieŸnie, Lesznie, Rokosowie) równoczeœnie wykonano IX Symfoniê Ludwika van Beethovena. 2 maja, w Antoninie ko³o Poznania rozpocz¹³ siê festiwal Muzyka Wszechobecna Wielkopolska bez granic, z udzia³em Orkiestry Kameralnej z Hanoweru, a w Koninie mini-festiwal jazzu tradycyjnego pn. Wielkopolska w Krêgu Eurodixielandu, z udzia³em zespo³ów z Litwy, Niemiec i Czech. (sk) 12

13 POLSKA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ nr 33 Z JANEM DITRICHEM prezesem zarządu Ocynkowni Pokój Sp. z o.o rozmawia Ewa Grochowska - Współudziałowcami Ocynkowni Pokój są z jednej strony inwestorzy nie mieccy, z drugiej polscy. Jak tego ro dzaju struktura firmy wpływa na jej funk cjonowania na jednoczącym się rynku? Jakiego rodzaju kapitał wniosła do przedsiębiorstwa strona zachodnia? jedyny taki oœrodek w naszym kraju, st¹d twierdzê, i jesteœmy dobrze przygotowani do œwiadczenia kompleksowych us³ug antykorozyjnych. Oceniam wspó³pracê z naszymi partnerami bardzo wysoko, przebiega ona bezkolizyjnie i mam nadziejê, e nic tego procesu nie zak³óci. - Czy firma prowadzi programy mają ce na celu ochronę środowiska natural nego? Jakie są ich spodziewane efekty? - Ju w okresie budowy ocynkowni zosta³y narzucone œcis³e kryteria, które ten zak³ad powinien spe³niaæ, a eby móg³ œwiadczyæ us³ugi na rynku. Dwa razy w roku jesteœmy zobligowani do przeprowadzenia kompleksowych badañ œrodowiskowych, które, rzecz jasna, skrupulatnie wykonujemy. Do chwili obecnej nie stwierdziliœmy jakichkolwiek zagro eñ ponadnormatywnej gniêæ wspó³czesnej wiedzy. Podstawowym sk³adnikiem k¹pieli jest specjalnej jakoœci stop cynku. Tak przygotowana pow³oka cynkowa charakteryzuje siê wiêc jednorodnoœci¹ i równomiernym roz³o eniem na ca³ej powierzchni, zwiêkszon¹ przyczepnoœci¹ do wyrobu dziêki starannemu doborowi sk³adników k¹pieli, zwiêkszon¹ odpornoœci¹ na œcieranie i inne mechaniczne uszkodzenia, elastycznoœci¹. Warto te dodaæ, e materia³y przez nas ocynkowane spe³niaj¹ normy DIN Z kolei colorzinq oznacza metodê elektrostatycznego pokrywania powierzchni ocynkowanych farbami proszkowymi i jest ona równie dostosowana do œwiatowych wymogów. Proces malowania zawsze poprzedzamy profesjonalnym przygotowaniem powierzchni elementów. Obróbka mechaniczna zaœ popra- Unijne szanse pewność jutra - Niemiecka grupa cynkownicza Voigt & Schweitzer jest jedn¹ z najwiêkszych grup na œwiecie w tej bran y, na rynku funkcjonuje ju ponad 110 lat. Huta Pokój S.A. z kolei reprezentuje stronê polsk¹. Taka struktura w³asnoœci firmy wp³ywa zdecydowanie pozytywnie na jej rozwój i dzia³ania w zmieniaj¹cych siê warunkach gospodarczych. Wszystkie nowoœci dotycz¹ce cynkowania ogniowego, jako metody najbardziej skutecznej w walce z korozj¹, zosta³y przez nasz¹ firmê wprowadzone w³aœnie dlatego, i mogliœmy skorzystaæ z doœwiadczeñ partnera niemieckiego. Najlepsze technologie wdra- ane w ramach grupy Voigt & Schweitzer s¹ równoczeœnie wprowadzane przez Ocynkowniê Pokój. Gdybym chcia³ oceniæ relacje procentowe wniesionego do naszej spó³ki intelektualnego kapita³u pomiêdzy stron¹ niemieck¹ i polsk¹, to powiedzia³bym, i kszta³tuj¹ siê one w stosunku 9 do 1. - W jaki sposób firma przygotowy wała się do działania na rynkach euro pejskich, przede wszystkim unijnych? - Wprowadziliœmy 2 lata temu system zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9002, który jest elementarzem naszych procedur technologicznych i dostosowuje firmê do norm Unii Europejskiej. Uzyskaliœmy równie stosowane certyfikaty, które s¹ naszych œwiadectwem najwy szej jakoœci us³ug. - Czy może Pan zdradzić strategię działania Ocynkowni Pokój na czas przy padający po zjednoczeniu Polski z Unią Europejską? W jaki sposób spółka za mierza rywalizować z konkurentami z krajów byłej 15? - Mówi¹c szczerze w ogóle nie zamierzamy rywalizowaæ, ale raczej dzia³aæ na zasadach partnerskich. Tworzymy bowiem z inwestorem niemieckim jeden du y monolit wspó³dzia³aj¹cy ze sob¹. Perspektywê wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej poprzedziliœmy w naszej firmie wieloma analizami, miêdzy innymi stworzyliœmy specjalne centrum zabezpieczenia antykorozyjnego, tzn. cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe, zgodnie z zasad¹ wszystko z jednej rêki. Jest to, wed³ug mojej wiedzy, emisji zanieczyszczeñ. Niezale nie od tych dzia³añ przygotowujemy równie dokumentacjê maj¹ca na celu uzyskanie Zintegrowanego Zezwolenia w obszarze ochrony œrodowiska. Wa ne jest tak e, i wprowadzanie przez spó³kê najnowszych technologii pozwala na dodatkowe zmniejszenie emisji w stosunku do tych norm, które nas prawnie zobowi¹zuj¹. Wiadomo jest przecie, i œrodki chemiczne przez nas u ywane s¹ nieodzownym elementem œwiadczonych przez firmê us³ug cynkowania ogniowego, dlatego te stosujemy najnowsze komponenty do przygotowania materia³ów do cynkowania, charakteryzuj¹cych siê miêdzy innymi zmniejszon¹ emisj¹ ró - nego rodzaju szkodliwych substancji. - W jaki sposób oferta Ocynkowni Pokój wyróżnia się na tle innych przed siębiorstw tej branży? - Dzisiaj kreujemy dwa has³a pozwalaj¹ce na zidentyfikowanie nas w ca³ej grupie Voigt & Schweitzer chodzi o durozinq i colorzinq. Pierwsze z nich oznacza cynkowania ogniowe, które okazuje siê byæ najlepsz¹ ze wszystkim metod antykorozyjnego zabezpieczania wyrobów stalowych. W zestawieniu kosztów jest to obecnie najtañszy i najskuteczniejszy sposób w zapobieganiu korozji. Stosujemy materia³y i surowce najwy szej jakoœci, a proces technologiczny przebiega przy u yciu najnowszych osi¹- wia przyczepnoœæ lakieru i skutecznoœæ ochrony przed korozj¹. Taka pow³oka ma bardzo dobre w³aœciwoœci mechaniczne, odpornoœæ termiczn¹ i na dzia³anie czynników atmosferycznych, doskona³e w³aœciwoœci ochronne przed korozj¹, jak równie posiada wysokie walory dekoracyjne. - Jakie są Pana osobiste nadzieje i obawy związane z polską akcesją do Unii Europejskiej? - Pocz¹tkowo, nie ukrywam, mieliœmy pewne obawy zwi¹zane z potencjalnymi zagro enia wynikaj¹cymi z integracji, ale dzisiaj ju siê one rozwia³y. Dzia³amy bowiem w potê nej grupie kapita³owej, której firmy rozlokowane s¹ nie tylko w Europie, ale tak e w Stanach Zjednoczonych i Republice Po³udniowej Afryki, co daje nam du e szanse rozwoju wspó³pracy i wymiany handlowej. Swoje przeœwiadczenie opieram na powiêkszaj¹cym siê portfelu zleceñ z terenu Niemiec, jak równie Belgii i Francji. Jestem wiêc optymist¹ i g³êboko wierzê, e patrzenie w przysz³oœæ jest wyznacznikiem sukcesu. - Dziękuję za rozmowę. 13

14 nr 33 LAUREAT GRAND PRIX KOMISJI EUROPEJSKIEJ RARR S.A. Rozumna pomoc Z BARBARĄ KUŹNIAR JABŁCZYŃSKĄ pre zesem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regio nalnego S.A. rozmawia Monika Olizarowska 14 Rzeszowska Agencja Roz woju Regionalnego działa w re jonie Podkarpacia, które jest uznawane raczej za obszar sła bo rozwinięty gospodarczo. Ja kie zatem zadania stoją przed Agencją w związku z takim jej usytuowaniem? - Zadaniem RARR S.A. jest prowadzenie dzia³alnoœci s³u ¹cej wszechstronnemu rozwojowi regionu poprzez skoncentrowanie i mobilizacjê potencja³u œrodowisk lokalnych oraz dzia³alnoœæ doradcz¹ i us³ugow¹ w procesach restrukturyzacji, otwierania i wspomagania przedsiêwziêæ gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskiwania zagranicznych œrodków pomocowych. RARR realizuje swoje zadania poprzez rozliczne dzia³ania. Prowadzimy ró norodne formy wsparcia sektora MŒP, zarz¹dzamy projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, informujemy o nowych ofertach i zapotrzebowaniach technologicznych, kojarzymy partnerów do wspó³pracy technologicznej (w europejskich bazach danych, na targach, misjach i spotkaniach brokerskich). Doradzamy tak e w zakresie Ÿróde³ finansowania przedsiêwziêæ innowacyjnych, konsultujemy projekty, których celem jest wdro enie innowacyjnych technologii i procesów, przygotowujemy kompleksowe informacje dla inwestorów o terenach i obiektach inwestycyjnych, nawi¹zujemy kontakty i wspó³pracê pomiêdzy przedsiêbiorcami, organizacjami pozarz¹dowymi i samorz¹dami z Euroregionu Karpackiego. Naszym zadaniem jest te gromadzenie informacji o warunkach prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w krajach wchodz¹cych w sk³ad Euroregionu Karpackiego oraz poszukiwanie partnerów i pozyskiwanie œrodki pomocowe w ramach transgranicznych programów pomocowych. Prowadzimy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, którego zadaniem jest dzia³alnoœæ edukacyjna i informacyjna na temat Unii Europejskiej i procesów integracyjnych, a tak e udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o pozyskanie œrodków finansowych z programów unijnych. RARR opracowuje i wykonuje projekty budowlane i wykonawcze obiektów (szkolnych, sportowych, s³u by zdrowia, administracji, drogowych przejœæ granicznych itp.), prowadzi szkolenia dla przedsiêbiorców, jednostek samorz¹dowych, a tak e innych instytucji zainteresowanych problemami integracji europejskiej, funduszami unijnymi itp. Prowadzona przez Panią Agencja, jako jedyna z krajów Euro py Środkowo Wschodniej, otrzymała prestiżową Nagrodę Grand Prix Komisji Europejskiej Partnerzy w działaniu. Za co otrzy maliście ten laur? Jaka była do niego droga? - Nagroda GRAND PRIX - PARTNERZY W DZIA ANIU zosta³a wrêczona 8 grudnia 1997 r. w Marsylii na dorocznym spotkaniu liderów rozwoju regionalnego, za realizacjê Programów PHARE. Wyró nienie to by³o efektem d³ugoletniej wspó³pracy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z agencjami z Portugalii i Francji przy realizacji Programów Phare, m.in. Programu pilota owego rozwoju lokalnego w regionie Doliny Strugu. RARR S.A. posiada równie akredytacjê PARP w Krajowym Systemie Us³ug dla MŒP w zakresie: us³ug doradczych, informacyjnych, szkoleniowych i finansowych, natomiast w lipcu 2003r. uzyska³a Certyfikat Systemu Jakoœci stwierdzaj¹cy, e spe³nia wymagania normy PN-EN ISO w zakresie projektowania i realizacji us³ug doradczych, us³ug szkoleniowych, misji gospodarczych oraz projektowania budowlanego i œwiadczenia us³ug finansowych i informacyjnych. Jaka jest oferta Agencji skierowana do przedsiębiorstw sekto ra MŚP, które w krajach Unii Europejskiej są przecież najważniej szym obszarem gospodarki, wytwarzającym większość dochodu narodowego Państw Wspólnoty? - RARR S.A. prowadzi ró norodne formy wsparcia przedsiêbiorstw sektora MŒP - udziela dotacji dla przedsiêbiorców, prowadzi preferencyjny fundusz po yczkowy dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorców, udziela bezp³atnego doradztwa w zakresie prawa, finansów, zarz¹dzania, marketingu, innowacji, zasobów ludzkich, Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci gospodarczej, prowadzi szkolenia dla przedsiêbiorców zainteresowanych problemami integracji europejskiej oraz funduszami unijnymi, wspiera dzia³alnoœæ proinwestycyjn¹ i promuje dzia³alnoœæ eksportow¹, a tak e promuje idee innowacyjnoœci i transferu technologii. Agencja wspiera nie tyl ko podkarpackie firmy, ale także samorządy. Na jaką po moc z waszej strony mogą liczyć gminy? Jak układa się ta współpraca? - G³ównymi akcjonariuszami RARR S.A. s¹ Samorz¹d Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Regionu, zatem wspó³praca z tymi instytucjami w zakresie doradztwa oraz w pozyskiwaniu i wykorzystaniu ró norodnych œrodków pomocowych to szczególna czêœæ dzia³alnoœci Agencji. RARR opracowa³a ponad 60 strategii rozwoju gmin, miast i powiatów (w³¹czaj¹c prace nad Strategi¹ Rozwoju Województwa Podkarpackiego i Strategi¹ Promocji Województwa Podkarpackiego), studia uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz kilkadziesi¹t studiów wykonalnoœci inwestycji i wniosków aplikacyjnych, m.in. do programów PHARE i Banku Œwiatowego Kilka dni temu Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i do naszego kraju zaczną napływać środki z fundu szy strukturalnych. Jak Agencja jest przygotowana na ich absorb cję? Na jakie obszary gospodarki zostaną one skierowane? - RARR S.A., dzia³aj¹c na podstawie porozumieñ ramowych pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Rz¹dem RP, od roku 1994 realizowa³a szereg programów pomocowych z europejskich funduszy przedakcesyjnych - PHARE STRUDER, PHARE RAPID, PHARE LIEN, Phare Struder 2, Innovatin Relay Centre South Poland, ECOS-OUVERTURE, PHARE FEDER, Phare Partnership, WIP INNOWATOR 2000, Centrum Wspierania Inicjatyw Euroregionalnych i Wspó³pracy Transgranicznej itp. Od roku 2000 Agencja pe³ni³a rolê Regionalnej Instytucji Finansuj¹cej. G³ównym zadaniem RIF by³o administrowanie krajowymi i zagranicznymi œrodkami wsparcia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Bior¹c pod uwagê powy sze a równie to, e zespó³ Agencji tworz¹ ludzie o wysokich kwalifikacjach z du ym doœwiadczeniem uwa am, e Agencja jest dobrze przygotowana do absorbcji œrodków z funduszy strukturalnych. Jakie są Pani osobiste nadzieje i obawy związane z akcesją do Wspólnoty? - Od pocz¹tku lat 90. korzystaliœmy z ró nych rodzajów pomocy ze strony Unii Europejskiej. Programy unijne da³y wiele mo liwoœci wspierania dzia³añ podejmowanych przez przedsiêbiorstwa, samorz¹dy oraz inne instytucje. Mia³y one na celu podniesienie konkurencyjnoœci polskich firm oraz przygotowanie ich do dzia³añ na Jednolitym Rynku Unii Europejskim. Jestem pewna, e wraz z wejœciem Polski do Unii Europejskiej otworz¹ siê nowe mo liwoœci zarówno dla przedsiêbiorców, samorz¹dów, organizacji pozarz¹dowych jak i innych instytucji w zakresie pozyskiwania œrodków z funduszy strukturalnych UE. Natomiast otwarcie gospodarcze, mo liwoœci pracy oraz swobodny przep³yw towarów i us³ug w ramach UE przyczyni siê do lepszego ycia ka dego z nas. Dziękuję za rozmowę.

15 UNIJNE ŚWIĘTOWANIE nr 33 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE W Opolu i Brukseli Uroczyst¹ sesj¹ Sejmiku Województwa Opolskiego radni województwa uczcili wejœcie Polski do Unii Europejskiej. Wieczorem 30 kwietnia odby³a siê sesja, któr¹ rozpocz¹³ chór Schola Cantorum Opoliensis Legenda odœpiewaniem hymnów polskiego i europejskiego. Przewodnicz¹cy Sejmiku Andrzej Mazur z³o y³ wszystkim mieszkañcom regionu gratulacje z okazji wst¹pienia do Wspólnoty Europejskiej, Marsza³ek Grzegorz Kubat zaœ mówi³ o koniecznoœci skorzystania z szansy, jak¹ historia da³a dziœ zarówno ca³ej Polsce, jak i regionowi. Mi³ym akcentem sesji by³o wrêczenie Odznaki Honorowej Za Zas³ugi dla Województwa Opolskiego Janinie Rassadin, która od wielu lat jest dobrym duchem wspó³pracy partnerskiej województwa opolskiego i Nadrenii Palatynatu. Pracuj¹c w Towarzystwie Wspó³pracy Nadrenia Palatynat Województwo Opolskie od 1996 roku inicjuje kontakty niemieckich parlamentarzystów z opolskimi samorz¹dowcami, wymianê m³odzie y, wspó³pracê gmin regionów oraz wspó³pracê w dziedzinie kultury. Sesjê zakoñczy³ koncert chóru Legenda, na który z³o y³a siê wi¹zanka pieœni europejskich. Opolanie œwiêtowali wejœcie do UE uczestnictwem w festynach i koncertach odbywaj¹cych siê w ca³ym regionie. Najwiêkszy z nich mia³ miejsce na opolskim Rynku rozpocz¹³ siê w po³udnie wielobarwn¹ parad¹ m³odzie y szkolnej z ca³ego regionu, w której sz³o kilka tysiêcy dzieci, poprzebieranych m.in. w stroje charakterystyczne dla pañstw europejskich. Ka da z bior¹cych udzia³ w paradzie szkó³ otrzyma³a certyfikat europejski. Potem rozpocz¹³ siê koncert, który trwa³ do póÿnej nocy. Jego kulminacyjnym momentem by³ d³ugo oczekiwany wystêp niedawno reaktywowanej opolskiej grupy TSA bawi³o siê na nim oko³o 7 tysiêcy opolan w ró nym wieku. Pierwsza czêœæ wystêpu zakoñczy³a siê na kilka chwil przed pó³noc¹, kiedy to zabrzmia³y dÿwiêki Ody do radoœci. Wtedy te z mieszkañcami regionu spotkali siê Marsza³ek Województwa Grzegorz Kubat, Wojewoda Opolski Elżbieta Rutkow ska i Prezydent Opola Ryszard Zembaczyński, którzy z³o yli wszystkim gratulacje i yczenia pomyœlnoœci dla ca³ego regionu. Opolskie akcenty by³y widoczne tak e w Brukseli opolscy artyœci koncertowali a na trzech z czterech brukselskich scen plenerowych. Pod Parlamentem Europejskim tañczy³a m³odzie z opolskiego zespo³u Pech, zaœ na najwiêkszej scenie na Grande Place koncertowa³a orkiestra Filharmonii Opolskiej, jedyna polska orkiestra zaproszona do Brukseli. O tym, e wystêp siê podoba³, mo e œwiadczyæ kilka bisów, o co na scenach plenerowych doœæ trudno. Opolskie prezentowa³o siê tak e na stoisku promocyjnym pod Parlamentem Europejskim. (wg) 15

16 nr 33 POLSKA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ: ENERGETYKA CIESZYŃSKA Od marzeń do sukcesu Z ANDRZEJEM SURZYCKIM prezesem Energetyki Cieszyń skiej Sp. z o.o. rozmawia Lucjan Drzewiecki Nasz rozwój wytycza dba³oœæ o rynek, o klienta, o stan maj¹tku firmy jego nowoczesnoœæ decyduje o wielkoœci zapotrzebowania na nasz¹ energiê ciepln¹ o stan œrodowiska, w którym wytwarzamy i dostarczamy energiê. Te kierunki s¹ ju dawno wytyczone i nale y je z jeszcze wiêksz¹ moc¹ wprowadzaæ w ycie. Jednym z udziałowców jest Mia sto Cieszyn. Jak obecność partnera sa których ta firma zosta³a powo³ana. Któ lepiej od w³adz samorz¹dowych rozumie potrzeby jego mieszkañców? Energetyka Cieszyñska wspólnie z Miastem Cieszyn zrealizowa³a w roku 2002 i 2003 zadanie likwidacji uci¹ liwej niskiej emisji na osiedlu Ma³y Jaworowy w Cieszynie przez pod³¹czenie tego osiedla do systemu ciep³owniczego. Obecnie równie z samorz¹dem Cieszyna przygotowywane jest zadanie pod³¹czenia 16 - Od kilku dni Polska jest pełnopraw nym członkiem Unii Europejskiej. Co ten fakt oznacza dla Pana jako szefa Ener getyki Cieszyńskiej? - Przede wszystkim jako Polak odczuwam satysfakcjê, e ten donios³y w yciu narodu i pañstwa fakt potwierdza sprawiedliwoœæ dziejow¹, na któr¹ tak d³ugo czekaliœmy. Nie z naszej przecie winy byliœmy przez tyle lat pozbawieni wspólnego budowania porz¹dku europejskiego. Jako szef Energetyki Cieszyñskiej mam nadziejê na znaczn¹ poprawê stabilnoœci prawa, w tym tego, które steruje rozwojem ycia gospodarczego. Jakie widzi Pan szanse dla swojej firmy po integracji? W którym kierun ku wiodą drogi rozwoju przedsiębior stwa? - Mo e w jeszcze wiêkszej determinacji w d¹ eniu do osi¹gniêcia tych standardów, które obowi¹zuj¹ na rynku us³ug energetycznych i ciep³owniczych w krajach Unii Europejskiej. Od dawna pragniemy dostarczaæ energiê ciepln¹ do Czeskiego Cieszyna. Wiemy, e nasz produkt jest atrakcyjny. Wierzymy, e teraz bêdzie ³atwiej znaleÿæ zrozumienie u naszych partnerów po drugiej stronie Olzy. morządowego wpływa na funkcjonowa nie firmy w zakresie jej celów i priory tetów? - Fakt, e udzia³owcem firmy i to tym dominuj¹cym jest Miasto Cieszyn ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów, dla do systemu ciep³owniczego zabytkowej czêœci miasta. W przypadku Cieszyna widoczna jest dba³oœæ i troska o firmê, która wynika z troski o mieszkañców miasta, a tak e bardzo dobre zrozumienie problemów, które przedsiêbiorstwo ma do pokonania. Czy wsparcie Południowego Kon cernu Energetycznego drugiego udziałowca jest przede wszystkim wsparciem kapitałowym, czy może daje także inne korzyści firmie? - Po³udniowy Koncern Energetyczny jest znacz¹cym udzia³owcem Energetyki Cieszyñskiej. W strategii Koncernu firma zajmuje wysok¹ pozycjê. Koncern jest otwarty na wspieranie tych przedsiêwziêæ, które wskazuj¹ na ich racjonalnoœæ, op³acalnoœæ i utrzymanie oraz poszerzanie rynku. Koncern skupia olbrzymi potencja³, na który sk³ada siê doœwiadczenie zespo³ów ludzkich oraz doœwiadczenie wynikaj¹ce z mocnego osadzenia na rynku energii. Wiemy, e mo emy liczyæ na wsparcie interesuj¹cych koncepcji rozwoju. Energetyka działa w obszarze go spodarki, który ma bezpośredni wpływ na stan ochrony środowiska naturalne go. W jaki sposób Spółka dba o ekolo gię? Czy realizowane są programy mają ce na celu poprawę czystości otoczenia? - Jest to bardzo wa na dziedzina naszej dzia³alnoœci. Energii, która zanieczyszcza

17 UNIJNE ŚWIĘTOWANIE nr 33 - Oczywiœcie. Nasze wspólne z Miastem - plany likwidacji niskiej emisji na obszarze starówki cieszyñskiej, zwi¹zane s¹ z planowanym pozyskaniem funduszy unijnych. Dotyczy to unijnego Funduszu Spójnoœci i ró norodnych funduszy strukturalnych. Obecnie przygotowywany jest projekt uciep³ownienia œródmieœcia Cieszyna, bazuj¹cy w swej ekonomicznej warstwie na czêœciowym wsparciu dotacjami funduszy unijnych. Równie likwidacja nadmiernych strat cieplnych i wymiana starych magistral ciep³owniczych na nowe, w nowej technologii i o zoptymalizowanych przepustowoœciach planowana jest przy za³o eniu uzyskania wsparcia z tych funduszy. œrodowisko, nikt nie akceptuje. Energetyka Cieszyñska wprowadzi³a do eksploatacji w roku 2002 w ramach modernizacji technologicznej Ÿród³a ciep³a - nowy blok energetyczny, sk³adaj¹cy siê z kot³a parowego OR-35N i turbozespo³u o mocy elektrycznej 4,8 MW. W wyniku inwestycji poza efektami zwi¹zanymi ze zmniejszeniem kosztów produkcji zmniejszono emisjê zanieczyszczeñ, w tym: py³u o 71 proc. i tlenku wêgla o 52 proc. Spó³ka nie ponosi wiêc adnych sankcji finansowych zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska. W profilu działalności firmy znala złam również uprawę roślin przemysło wych i gospodarkę leśną. Jak rozwija się ten kierunek funkcjonowania Ener getyki Cieszyńskiej? - W tej dziedzinie to na razie tylko obserwacja rynku oraz sprawdzanie mo liwoœci i op³acalnoœci. W naszym terenie ta op³acalnoœæ na razie nie wychodzi. Powa nie myœlimy o spalaniu w przysz³oœci biomasy w po³¹czeniu z ewentualn¹ utylizacj¹ osadów œciekowych z oczyszczalni œcieków. Jest to równie etap koncepcyjnego rozpracowywania ró nych pomys³ów. Czy firma zainteresowana jest rów nież wykorzystaniem źródeł geotermal nych? - Tak, geotermiê równie obserwujemy. Jednak e mo liwoœci jej zastosowania s¹ na naszym lokalnym rynku na razie niewielkie. Geotermia bowiem te kosztuje. Czy przedsiębiorstwo, ze względu chociażby na układ własnościowy, czy ni lub zamierza czynić starania o pozy skanie unijnych funduszy na realizację swoich planów inwestycyjnych? Czy w ogóle jest taka szansa? Misj¹ Energetyki Cieszyñskiej Sp. z o.o. jest zapewnienie ci¹g³ej i bezusterkowej dostawy ciep³a dla celów ogrzewania, przygotowania ciep³ej wody u ytkowej, wody gor¹cej technologicznej oraz pary dla odbiorców na terenie miasta Cieszyna, a tak e energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu z energi¹ ciepln¹, spe³niaj¹c¹ wszystkie wymagania jakoœciowe zwi¹zane z dostaw¹ energii cieplnej. Energetyka Cieszyñska to ponad 90 lat ci¹g³ej dostawy energii dla Cieszyna! W 1906 roku powsta³ projekt budowy Elektrowni w Cieszynie. Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji nast¹pi³o 4 lata póÿniej. W 1915 roku Elektrownia zosta³a przejêta przez Miasto Cieszyn od firmy AEG, która j¹ budowa³a i w tym czasie zasila³a ju ca³y Cieszyn. Po podziale miasta w 1920 roku Elektrownia zasila³a równie Czeski Cieszyn do 1926 roku. Od 1927 r. Elektrownia posiada koncesjê na budowanie sieci elektrycznych wysokiego i niskiego napiêcia oraz zbyt pr¹du we wszystkich gminach powiatu cieszyñskiego i przyjmuje nazwê Elektrownia Okrêgowa Miasta Cieszyna. Po II wojnie œwiatowej nastêpuje rozdzia³ produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, a Elektrownia do 1950 roku wchodzi w sk³ad Zak³adu Sieci Elektrycznych w Bielsku-Bia³ej. Usamodzielniona od 1950 r. wchodzi w grupê Zak³adów Energetycznych Okrêgu Po³udniowego. W 1952 roku Elektrownia Cieszyn rozpoczyna produkcjê i dostawê energii cieplnej dla potrzeb cieszyñskiego przemys³u. W latach elektrownia rozbudowuje Ÿród³o ciep³a i sieæ dystrybucyjn¹. Koniec roku 1976 to w³¹czenie Elektrowni do Zespo³u Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a pod nazw¹ Elektrociep³ownia III, przy jednoczesnym wydzieleniu Wydzia³u Sieci Cieplnych, który jako Zak³ad Energetyki Cieplnej wszed³ w sk³ad Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Bielsku-Bia³ej. W 1992 roku nastêpuje komunalizacja WPEC Bielsko-Bia³a. Na bazie Zak³adu w Cieszynie utworzone zostaje Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej MPEC Cieszyn Sp. z o.o., w której wszystkie udzia³y obejmuje Miasto Cieszyn. W lutym 1997 r. dochodzi do po³¹czenia MPEC Cieszyn i EC III Cieszyn w jedno przedsiêbiorstwo pod nazw¹ Energetyka Cieszyñska Sp. z o.o., zajmuj¹ce siê wytwarzaniem i dystrybucj¹ energii cieplnej. W grudniu 2001 r. nastêpuje przejêcie Zespo³u Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a przez Po³udniowy Koncern Energetyczny, który obejmuje posiadane przez ZEC B- B udzia³y w Spó³ce. Wejście Polski do Unii Europejskiej nakłada na firmy działające na wolnym rynku obowiązek przyjęcia wszystkich reguł i standardów wspólnotowych. Jednym z nich są certyfikaty i normy ISO. Czy Spółka w swej działalności bierze pod uwagę ten fakt? - Dzia³amy na rynku lokalnym, a zatem nie wszystkie certyfikaty s¹ nam do tego potrzebne. O te, które s¹ niezbêdne, bêdziemy siê ubiegaæ. Jaka jest Pana recepta na sukces gospodarczy na całkowicie zjednoczo nym rynku? Czy można mówić o jakiś generaliach w tej materii? - Sukces gospodarczy to efekt wytê onej pracy. Przyj¹³bym tak¹ hierarchiê: marzenia wyobraÿnia rozpoznanie potrzeb rynku - plany projekcje ekonomiczne pozyskiwanie œrodków finansowych udana realizacja. Te wszystkie etapy trzeba przejœæ i to w gronie dobrze dobranego zespo³u. Dziękuję za rozmowę. 17

18 nr 33 NASI W UNII EUROPEJSKIEJ: DANUTA HUEBNER Kobieta od roboty Minister ds. europejskich DANUTA HUEBNER Komisarz UE ds. handlu Z Panią minister przez prawie dwie godziny miałem okazję rozmawiać we wrześniu 2002 roku w jej gabinecie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Rezultatem tego spotkania był obszerny wywiad zamieszczony w Euroregionach Polska pod znamiennym tytułem Sprawa jest przesądzona. I nic dziwnego pamiętam niezwykły spokój emanujący z mojej rozmówczyni, przemieszany z pogodną pewnością co do słuszności własnych przekonań i poglądów. Wówczas, w obliczu niekończących się sporów i wątpliwości, Danuta Huebner (od listopada 2001 r. odpowiedzialna w rządzie za całość spraw związanych z integracją Polski z UE) jawiła mi się jako uosobienie niczym niezmąconej wiary w urzeczywistnienie narodowych aspiracji w europejsko unijnym wymiarze. Teraz, kiedy możemy powiedzieć w ślad za francuskim przysłowiem: Wszystkie początki są trudne koniec wieńczy dzieło, bo przecież staliśmy się członkami UE, Danuta Huebner jeden z głównych architektów tego wydarzenia będzie nas reprezentować w Komisji Europejskiej i odpowiadać za unijny handel dziedzinę wręcz konstytuującą, bo wyrastającą z zasady wolności gospodarczej między narodowe i wewnątrzunijne stosunki. 18 Nowa Komisja Europejska zacznie urzêdowaæ 1 listopada 2004 roku. Przez pó³ roku okresu przejœciowego - od 1 maja do 1 listopada 2004 roku - komisja bêdzie liczyæ 30 cz³onków (20 obecnych i 10 nowych), a od 1 listopada - 25 (po jednym z ka dego kraju). W okresie przejœciowym nowi cz³onkowie Komisji Europejskiej - z pañstw wstêpuj¹cych do UE 1 maja 2004 r. - bêd¹ komisarzami bez teki. 18 lutego 2004 r. KE zdecydowa³a, z kim bêd¹ wspó³pracowaæ ci komisarze. Podkreœli³a, e nie jest to sta, lecz partnerstwo bliÿniacze (ang. twinning). Nowi komisarze nie bêd¹ jednak ponosili odpowiedzialnoœci za dziedziny, którymi zajmuj¹ siê koledzy, z którymi maj¹ pracowaæ. Danuta Huebner bêdzie wspó³pracowaæ z Francuzem Pascalem Lamym, komisarzem UE ds. handlu miêdzynarodowego. Poinformowany o tym komisarz Lamy oœwiadczy³, e jest zachwycony perspektyw¹ owocnej wspó³pracy. Od d³u szego czasu podzielamy (z pani¹ Huebner) zaanga owanie w sprawy europejskie. Z niecierpliwoœci¹ oczekujê zatem chwili rozpoczêcia naszej wspó³pracy - napisa³ w wydanym wówczas oœwiadczeniu.- Raczej nie polityk, ale kobieta do roboty, która lubi, jak wszystko gra - tak o sobie mówi minister ds. europejskich Danuta Huebner. Uwa ana za fachowca i nie zwi¹zana z adn¹ parti¹ by³a m.in. negocjatorem Polski z OECD, szefow¹ kancelarii prezydenta oraz sekretarzem wykonawczym Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych. Danuta Huebner urodzi³a siê 8 IV 1948 r. w Nisku (woj. podkarpackie). W 1971 r. ukoñczy³a Wydzia³ Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), gdzie w 1974 uzyska³a doktorat, a w habilitacjê. W styczniu 1992 roku otrzyma³a tytu³ profesora nauk ekonomicznych. W wieku 22 lat wst¹pi³a do PZPR, w 1987 r. - jak mówi³a w wywiadzie zamieszczonym w Wysokich obcasach - dosz³a do wniosku, e doœæ tej fikcji, i odda³a legitymacjê, do³¹czaj¹c przewrotne, jak jej siê wtedy wydawa³o, uzasadnienie, e wszystko w partii idzie w dobrym kierunku i jej skromna osoba nie jest ju jej potrzebna. Ja po prostu do adnej partii nigdy siê nie nadawa³am i nie nadajê - deklarowa³a. Czêsto mam takie wra enie, e jestem... niczyja - mówi³a. W latach by³a stypendystk¹ Fulbrighta w University of California w Ber- keley, a w 1994 odby³a sta naukowy w Centre for European Studies w University of Sussex. Wyk³ada³a te na California State University w San Jose. W latach 70. przebywa³a na stypendium na Universidad Autonoma w Madrycie. Pracowa³a w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W latach pe³ni³a funkcjê wicedyrektora ds. naukowych w Instytucie Rozwoju i Studiów Strategicznych. By³a te cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 1992 Huebner by³a redaktorem naczelnym miesiêcznika Gospodarka Narodowa oraz zastêpc¹ redaktora naczelnego dwumiesiêcznika Ekonomista. Przez wiele lat by³a przedstawicielk¹ polskich instytutów - cz³onków Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Rozwoju w Genewie. Od 1991 roku zosta³a przewodnicz¹c¹ Spo- ³ecznej Rady Planowania przy Centralnym Urzêdzie Planowania (za prezesury Jerzego Eysymontta). By³a tak e spo³ecznym doradc¹ wicepremiera Grzegorza Ko³odki. Od wiosny 1994 do jesieni 1996 by³a podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przemys³u i Handlu. Pe³ni³a te funkcjê negocjatora z ramienia Polski w OECD. W paÿdzierniku 1996 Huebner zosta³a pe³nomocnikiem ds. tworzenia Komitetu Integracji Europejskiej, a nastêpnie sekretarzem KIE w randze sekretarza stanu. Funkcjê tê pe³ni³a do listopada 1997, kiedy zosta- ³a odwo³ana przez nowego premiera Jerzego Buzka. Ju w grudniu 1997 r. znalaz³a nowe miejsce pracy - na stanowisku szefa Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego, gdzie zast¹pi³a Danutê Waniek, która wybra³a mandat pos³a. Przez niespe³na rok pracy Huebner uda³o siê - jak mówi³a wówczas w wywiadzie dla PAP - uczyniæ z Kancelarii g³adko funkcjonuj¹c¹ maszyneriê. W paÿdzierniku 1998 opuœci³a Kancelariê Prezydenta, by obj¹æ stanowisko zastêpcy sekretarza wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych w Genewie. Od lipca 2000 do paÿdziernika 2001 by³a sekretarzem wykonawczym tej Komisji. Zajmowa³a siê m.in. rozwijaniem wspó³pracy krajów ba³kañskich i by- ³ego ZSRR z pozosta³ymi. Jak powiedzia³a w 1998 roku w rozmowie z PAP, Kwaœniewski uzna³, e jej praca w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ bêdzie kontynuacj¹ jego polityki: popierania na forum miêdzynarodowym tych pañstw, które mia³y mniej szczêœcia w procesie transformacji, a tak- e bêdzie sprzyjaæ staraniom Polski o cz³onkostwo w Unii Europejskiej. Do Polski wróci³a po wyborach parlamentarnych w 2001 r, wygranych przez SLD-UP, by obj¹æ stanowisko sekretarza stanu w MSZ, a zarazem szefa UKIE oraz sekretarza KIE; artowa³a wówczas, e pe³ni funkcjê potrójnej sekretarki. Musimy zdj¹æ z siebie odium kraju, który wlecze siê na koñcu (w grupie krajów kandyduj¹cych do UE). To zmniejsza nasze negocjacyjne pole manewru - powiedzia³a minister dziennikowi ycie krótko po objêciu obecnej funkcji w listopadzie 2001 r. Polska uwa ana by³a wówczas za kraj opóÿniaj¹cy negocjacje z UE, m.in. przez swe sztywne stanowisko w sprawie obrotu ziemi¹ roln¹ (godz¹ce w zasadê swobodnego przep³ywu kapita³u) oraz pracy (swobodnego przep³ywu osób). Rz¹d Leszka Millera zapowiada³ elastycznoœæ i nadrobienie zaleg³oœci w negocjacjach. Rz¹dowi i negocjatorom zarzucano czêsto zbytni¹ uleg³oœæ w negocjacjach. Huebner broni³a strategii rz¹du: Nie potrafiê znaleÿæ w tym okresie, który bezpoœrednio œledzi³am, czy za który by³am odpowiedzialna, takiego momentu, kiedy z uwagi na presjê czasu godziliœmy siê na pewne rozwi¹zania - zapewni³a na jednej z konferencji. W wywiadzie dla PAP z 1997 r. Huebner okreœli³a siebie jako kobietê do roboty, upart¹ i pracowit¹, konsekwentn¹, wymagaj¹c¹. W wywiadzie zamieszczonym w Wysokich obcasach na pytanie, czy by³a prymusk¹, odpar³a: Do bólu. Ale nie tak¹ ohydn¹, skupion¹ na sobie. Lubiê siê otaczaæ ludÿmi, którzy potrafi¹ i chc¹ coœ zrobiæ. Nie tolerujê osób, które nie traktuj¹ powa nie swojej pracy - dla nich jestem mo e nie bezwzglêdna, ale unikam ich - mówi³a. - (...) Nie znoszê szczegó³ów, dlatego lubiê, jak wszystko gra i nie muszê siê nimi zajmowaæ. Danuta Huebner uwa ana jest za osobê, która nie dba o popularnoœæ. Ona nigdy siê nie kreuje, z nikim nie rywalizuje - oceni³ na ³amach ycia Warszawy obecny wicepremier, minister gospodarki Jerzy Hausner, kiedyœ wspó³pracownik Huebner. (opr. Jbr)

19 KIEDY W STREFIE EURO? nr 33 Nie ulega wątpliwości, że kraje, które wstąpiły do Unii są obarczone głębokim kompleksem. Tkwi on korzeniami w decyzjach politycznych sprzed 60 lat. Społe czeństwa tych krajów mają świadomość bezpowrotnej straty tych lat, ale też mają ambicje szybkiego pokonania skutków decyzji sprzed połowy wieku. Marzą, by jak inni żyć dobrze i bezpiecznie. Politycy doprowadzili kraje 10 do Unii, a teraz forsują kolejny etap. Ma nim być wejście do strefy euro. Nieuniknionym etapem przed przyjêciem euro jest zrealizowanie licznych reform, w tym podjêcie trudnych, niepopularnych decyzji. Ich wprowadzenie. Pozytywny skutek tych dzia³añ ma potwierdziæ, e ich gospodarki s¹ na tyle stabilne, e wejœcie do unii walutowej nie zaszkodzi tak gospodarkom tych krajów, jak i wspólnej walucie. Kilka lat temu rynki finansowe by³y bardziej optymistyczne w sprawie powszechnego wprowadzenia euro tak e u 10 nowych cz³onków Unii, bo przecie ta grupa krajów to tylko 75 milionów ludzi i ³¹cznym PKB rzêdu 6% unijnego PKB. Jednak wysokie poziomy deficytów bud etowych i napiêcia polityczne towarzysz¹ce procesom reform gospodarczych spowodowa³y, e obecnie zmniejszy³ siê optymizm krajów unijnych w tym zakresie. Dziœ droga do euro wydaje siê byæ d³u sz¹ dla najwiêkszych krajów 10. Chodzi tu przede wszystkim o takie kraje jak Polska, Wêgry, Czechy i S³owacja. CZECHY Chc¹ wejœæ do strefy euro w roku. deficyt bud etowy w 2003 roku wyniós³ 12,9%, d³ug publiczny w 2003 roku wyniós³ 37,6%. Jak widaæ Czechy spe³niaj¹ inne kryteria (dotycz¹ce d³ugu publicznego, inflacji i d³ugoterminowych stóp procentowych), jednak deficyt bud etowy w 2003 roku wyniós³ a 12,9%. A wiêc... ESTONIA Od lat prowadzi politykê zbilansowanego bud etu, umiarkowanej inflacji, a waluta tego kraju - kroon - jest œciœle powi¹zana z euro w ramach systemu currency board, wiêc przyjêcie wspólnej waluty bêdzie tylko kwesti¹ techniczn¹. W 2003 roku: Los parweniuszy W gronie specjalistów i polityków w sprawie wejœcia nowych krajów do strefy euro w ci¹g³ej konfrontacji ukszta³towa³y siê dwa obozy: jedni uwa aj¹, e przyjêcie wspólnej waluty pobudzi wzrost gospodarczy, zmniejszy koszty d³ugów, wyeliminuje ryzyko kursowe, a tak e przyczyni siê do zwiêkszenia wartoœci aktywów, natomiast drudzy obawiaj¹ siê reakcji spo³eczeñstw na ograniczenia w wydatkach bud etowych, obawiaj¹ siê zahamowania procesu wyrównywania poziomów ycia i tego, e wprowadzenie wspólnej waluty pozbawi te kraje dotychczasowej wolnoœci w prowadzeniu polityki gospodarczej. W tym miejscu warto przypomnieæ, jakie warunki musz¹ spe³niæ nowe kraje (wed³ug Traktatu z Maastricht). Jest to przynajmniej dwuletni pobyt w systemie ERM-2, gdzie: wahania walut ograniczone s¹ do 15% po obu stronach ustalonego parytetu wymiany wobec euro. Musz¹ byæ utrzymane kursy walut blisko centralnego parytetu (o parytetach i wejœciu do systemu ERM decyduj¹ ECB, banki centralne krajów kandydackich, ministrowie finansów UE oraz Komisja Europejska). d³ug publiczny musi byæ ni szy od 60% PKB. deficyt bud etowy musi byæ ni szy od 3% PKB. inflacja nie mo e byæ wy sza ni 1,5 punktu procentowego od œredniej z trzech krajów o najni szej inflacji. d³ugoterminowe stopy procentowe mog¹ byæ najwy ej o dwa punkty procentowe wy sze od tych, które wystêpuj¹ w trzech pañstwach UE o najwiêkszej stabilnoœci cenowej. Spójrzmy teraz na dzisiejsz¹ pozycjê wyjœciow¹ gospodarek krajów 10, na ich bie ¹c¹ sytuacjê (w oparciu o dane Eurostat) oraz na deklarowane zamiary wobec terminu wejœcia do strefy euro. CYPR Chce przyj¹æ euro do 2007 roku, ale deficyt bud etowy w 2003 roku wyniós³ 6,3%, d³ug publiczny w 2003 roku wyniós³ 72,2%. Mimo to kraj ten chce wejœæ do systemu ERM-2 tu po wst¹pieniu do UE w maju. Słowenia dobrobyt i stabilność. nadwy ka bud etowa by³a w wysokoœci 2,6 %! d³ug publiczny 5,8%! Chce wejœæ do systemu ERM-2 zaraz po wst¹pieniu do UE w maju i prawdopodobnie przejdzie na euro w 2007 roku. WĘGRY Entuzjastycznie podesz³y do euro i przyjê³y w 2001 roku system kursowy wzorowany na ERM-2. Od tego czasu waluta sta³a siê celem spekulacji, stopy procentowe znacz¹co wzros³y, a sytuacja bud etowa znacznie siê pogorszy³a. deficyt bud etowy w 2003 roku: 5,9%, d³ug publiczny w 2003 roku: 59,0%. W tej sytuacji Wêgry mog¹ wejœæ do strefy euro w latach ŁOTWA Kraj spodziewa siê wejœcia do euro w 2008 roku. deficyt bud etowy w 2003 roku : ok.1,8%! d³ug publiczny w 2003 roku : ok.15,6%! Do ERM-2: zamierza wejœæ w styczniu 2005 roku, w strefie euro winna znaleÿæ siê ok roku. LITWA Waluta kraju jest ju œciœle powi¹zana z euro, a system ten mo e zostaæ utrzymany w ERM-2. deficyt bud etowy w 2003 roku : 1,7%! d³ug publiczny w 2003 roku: 21,9%! Kraj ten spe³nia kryteria d³ugu publicznego, deficytu i inflacji. Litwa bêdzie gotowa do przyjêcia euro w 2007 roku. Kraj ten chce rozpocz¹æ starania o wejœcie do strefy MALTA euro w 2007 lub 2008 roku. deficyt bud etowy w 2003 roku : 9,7%, d³ug publiczny w 2003 roku : 72,0%. Chce wejœæ do ERM-2 zaraz po 1 maja 2004 roku, jednak... POLSKA Spe³nia jeszcze obecnie kryteria d³ugu, ale te spe³nia warunki stawiane inflacji i d³ugoterminowym stopom procentowym. deficyt bud etowy w 2003 roku ok.4,1%, d³ug publiczny w 2003 roku : 45,4%. Rz¹d planuje w ci¹gu trzech do czterech lat obni yæ w stabilny sposób deficyt bud etowy (mo e zostaæ obni ony do poziomu poni ej 3%). Dziêki temu Polska mog³aby realnie przyj¹æ euro jeszcze przed 2010 rokiem. SŁOWACJA W latach chce trwale obni yæ deficyt poni ej 3%. D³ugoterminowe stopy procentowe s¹ stosunkowo niskie, chocia s¹ sygna³y, e inflacja w styczniu 2004 roku niebezpiecznie wzros³a do 8,3 %. deficyt bud etowy w 2003 roku : ok.3,6%, d³ug publiczny w 2003 roku : 42,8%. S³owacja mo e przyj¹æ euro w latach SŁOWENIA Ma korzystn¹ sytuacjê gospodarcz¹. deficyt bud etowy w 2003 roku : ok. 1,8%, d³ug publiczny w 2003 rok : 27,1%. S³owenia chce wejœæ do systemu ERM-2 zaraz po 1 maja 2004 roku, a euro mo e przyj¹æ w roku. Henryk Kolka 19

20 nr 33 POLSKIE SAMORZĄDY W UNII EUROPEJSKIEJ BĘDZIN Turystyczny przystanek w Europie Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej otwiera przed gminami niespotykane dot¹d mo liwoœci rozwojowe: dziêki pozyskaniu funduszy strukturalnych, przyci¹gniêciu inwestorów, wreszcie napêdzeniu lokalnej koniunktury. Profity nie przyjd¹ jednak same. Samorz¹dy zdaj¹ sobie sprawê, e tê szansê trzeba umieæ wykorzystaæ. Bêdzin, który zacz¹³ realizacjê nowej strategii promocyjnej, chce byæ beneficjantem zmian i zaj¹æ znacz¹ce miejsce na mapie regionu, który w³aœnie wszed³ do Zjednoczonej Europy. - Mamy jasne cele i do nich sprowadzaj¹ siê podejmowane dzia³ania: zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego, a dziêki temu poprawienie sytuacji spo- ³ecznej mieszkañców oraz zmiana wizerunku miasta, które ma zyskaæ zarówno na wygl¹dzie jak i funkcjonalnoœci mówi Radosław Baran prezydent Bêdzina. Ten drugi element jest od pewnego czasu realizowany. Ulice centrum poddawane s¹ rewitalizacji, która w znacz¹cy sposób poprawia ich estetykê, spe³niaj¹c tym samym wielokrotnie podnoszone apele mieszkañców w tej kwestii. Przebudowie ulega plac dworcowy, który ma staæ siê reprezentacyjn¹ czêœci¹ miasta. Zmieni siê tak e sam dworzec, którego budynek gmina zamierza wydzier awiæ, a nastêpnie skomercjalizowaæ. Poprawia siê tak e funkcjonalnoœæ: jednym z priorytetów polityki w³adz Bêdzina jest bowiem zapewnienie mieszkañcom jak najlepszych mo liwoœci wypoczynku i rekreacji bez potrzeby opuszczania miasta. Ma to szczególne znaczenie dla osób, którym niskie dochody nie pozwalaj¹ wyjechaæ na weekend lub wys³aæ na kolonie swych dzieci. Budowa lokalnych centrów rekreacji wzmacniaj¹cych sportow¹ infrastrukturê szkó³ - jak choæby kompleks boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkó³ nr 4 - znacznie zmniejsza tê uci¹ liwoœæ, otwieraj¹c dla grup spo³ecznych funkcjonuj¹cych na poziomie minimum socjalnego zupe³nie nowe perspektywy. Z kolei tym, którzy chc¹c aktywnie spêdziæ wolny czas jeszcze do niedawna wyje d ali poza miasto, pozwoli teraz dokonaæ wyboru. Nale y tak e wspomnieæ o rozszerzaj¹cej siê ofercie imprez kulturalnych, których czêœæ na sta³e ulokowa³a siê w okolicach bêdziñskiego zamku, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do powstania tam swoistego centrum promocyjnego. Jego animatorzy maj¹ nadziejê, e takie imprezy jak Festiwal Muzyki Celtyckiej Zamek, Ogólnopolski Turniej Rycerski czy Kino Letnie przyci¹gn¹ w to miejsce zarówno mieszkañców jak i przyjezdnych. Tych ostatnich powinna zainteresowaæ oferta turystyczna, jak¹ Bêdzin zacz¹³ w³aœnie promowaæ. Opiera siê o lokalne zabytki, których zwa ywszy na 646- letni¹ historiê miasta nie brakuje, jak równie doskona³e skomunikowanie i bezpoœrednie s¹siedztwo z terenami Jury Krakowsko-Czêstochowskiej. Odpowiednie wyeksponowanie tych zalet na niedawnych targach - Region 2004 w czeskiej Ostrawie przynios³o organizatorowi ekspozycji - Wydzia³owi Promocji Kultury i Sportu bêdziñskiego Urzêdu Miasta - wyró nienie za najlepsz¹ ekspozycjê, prezentacjê i stoisko. To potwierdza ich wagê. Wszystkie te dzia³ania maj¹ jeszcze jeden cel - przyci¹gniêcie do Bêdzina inwestorów. Promocja pozwoli pozyskaæ nowe, atrakcyjne tereny, które przedsiêbiorcy bêd¹ mogli wykorzystaæ zwa ywszy na poprawiaj¹ca siê koniunkturê gospodarcz¹. Przyk³adem dzia³añ ju podjêtych jest zagospodarowanie zlikwidowanych hal fabrycznych po upad³ych zak³adach przy ulicy Koœciuszki oraz budowa dróg i kanalizacji deszczowej na Osiedlu Rzemieœlniczym. Miasto bierze tak e udzia³ w tworzeniu parku przemys³owo-technologicznego Zag³êbie, maj¹cego u³atwiæ transfer technologii, wspomagaæ dzia³ania promocyjne oraz pomóc w adaptacji odzyskanych terenów poprzemys³owych na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Na uwagê zas³uguj¹ tak e inicjatywy maj¹ce doprowadziæ do poprawy na lokalnym rynku pracy, których przejawem jest m.in. uruchomienie w grudniu ubieg³ego roku Gminnego Centrum Informacji. Korzystaj¹cy z us³ug GCI mog¹ nie tylko uzyskaæ pomoc w znalezieniu nowego zajêcia, ale tak e dane o mo liwoœci znalezienia pracy w Unii Europejskiej. (ewka) Poland s accession to the Euro pean Union opens unparalleled to date development possibilities to the boroughs: in result of acquiring structural funds, attracting investors, and last but not least stimulating business activity. Profit will not come by itself. Local governments reali ze that they have to be able to avail themselves of this opportunity. Bę dzin, which started implementing its new promotion strategy, wants to be a beneficiary of the changes by occupying a significant place on the map of the region, which has just joined United Europe. We have clear objectives and the activities we take are focused on them: intensification of economic growth, and in consequence the improvement of social conditions of the in habitants, as well as a change in the image of the town, which is to become more attractive and functional says Radosław Baran, President of Będzin. The second element is being fulfilled for some time now. The streets of the town centre are undergoing revitalization, which is considerably changing their appearance, thereby fulfilling public appeals in this respect. The square in front of the railway station, which is to become a presentable part of the town, is being rebuilt. Będzin a tourist stop in Europe The railway station building itself, which the borough intends to hire out, and then commercialize, will also undergo changes. Moreover, functionality will improve: one of the priorities of the Będzin authorities policy is to provide its inhabitants with the best possible rest and recreation possibilities without the necessi ty of leaving town. This is of particular importance to people with low income, who are unable to leave town for the weekend or send their children for holidays. Construction of local recre ation centres strengthening the sport infrastructure of schools like for instance the sport fields complex of the Municipal Group of Schools No. 4 considerably lessens this arduousness, by opening completely new prospects to social groups functio ning on the level of the social minimum. On the other hand, those who till recently have been leaving town, wanting to spend their free time actively, will now have a choice. One should also mention the ever increasing offer of cultu ral events, part of which has a fixed location in the vicinity of the Będzin castle, thus contributing to the establishment of a speci fic promotion centre there. Its animators hope that such events as the Festival of Celtic Music Zamek (The Castle ), National Knightly Tournament and Summer Cinema, will attract to this spot the inhabitants of the town and visitors, alike. The latter should be interested in the tourist offer that Będzin has just started promoting. It is based on local monuments, which are in abundance taking into consideration 646 years of the town s history, as well as excellent communication and the direct neighbourhood of the Jura Krakowsko Częstochowska. Pro per display of these qualities during the recent fair Region 2004 in the Czech city of Ostrava brought the organizer of the exhibition Department for the Promotion of Culture and Sports of the Będzin Town Hall an award for the best display, presentation and stand, thus confirming their significance. All these activities are aimed at one objective attracting investors to Będzin. Promotion will allow to acquire new, attrac tive areas, which the entrepreneurs will be able to use in view of the improving business conditions. An example of already underta ken activities is the management of liquidated industrial bays after the bankrupt establishment in Kościuszki Street and the construc tion of roads and storm water drainage in Osiedle Rzemieślnicze. The town is also participating in the creation of an industrial and technology park Zagłębie, which is to facilitate the transfer of technology, support promotion activities and help in adapting post industrial areas reclaimed for business activity. Also worth noting are initiatives that are aimed at impro ving the situation on the local labour market, which have been manifested, among other things, in the opening of the District Information Centre in December last year. People availing of the DIC services not only can obtain assistance in finding a new job, but also data about the possibilities of finding work in the European Union. (ewka) 20 Urząd Miejski, ul.11 Listopada 20, Bedzin tel (6)

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Jaka metropolila i??

Jaka metropolila i?? Jaka metropolia? KPZK a Bydgoszcz i Toruń Cyt.: W skład podstawowych węzłów sieci powiązań funkcjonalnych miast w roku 2030 wchodzą: stolica i największe polskie miasta Warszawa oraz: Aglomeracja Górnośląska

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie K.033/09 Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie Warszawa, maj 2009 roku Znaczący odsetek Polaków nie potrafi ocenić połoŝenia rodaków mieszkających na Wschodzie. Po jednej czwartej

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo