Parlamentarzyści Litwy i Polski będą rozmawiać o problemach Polaków na Litwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parlamentarzyści Litwy i Polski będą rozmawiać o problemach Polaków na Litwie"

Transkrypt

1 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 6 KWIETNIA 2011 r. Nr. 65 (16610) cena 1,20 Lt Parlamentarzyści Litwy i Polski będą rozmawiać o problemach Polaków na Litwie W NUMERZE Rozpoczął się drugi etap spisu ludności Str. 2 Rejon wileński upamiętni Ofiary Tragedii Smoleńskiej i Ofiary Katyńskie Str. 3 Klub Studentów Polskich: Spotkanie z ikonografem Robertem Mojsiewiczem Str. 5 W Klubie Weteranów Wilii : Wizyta seniorów z gminy Rymań Władze Litwy twierdzą, że sytuacja Polaków na Litwie jest najlepsza poza granicami Polski, toteż sukcesyw- I Olimpiada Języka Polskiego Klas Początkowych Wilna nie dążą do jej pogorszenia Jutro do Wilna przyjeżdża grupa polskich parlamentarzystów Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej, którzy omówią z litewskimi kolegami problemy ciążące na relacjach dwustronnych. Wicemarszałek Sejmu polskiego, Ewa Kierzkowska, która jest współprzewodniczącą Delegacji do Zgromadzenia, poinformowała na początku kwietnia, że do Wilna pojedzie specjalna grupa ds. oceny realizacji Traktatu Polsko- -Litewskiego, która działa w ramach Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego. Chociaż będzie to pierwsze od dłuższego czasu spotkanie robocze grup poselskich, jed- Fot. Marian Plauszkiewicz nak problemy, które zostaną na nim poruszone są znane zarówno polskiej, jak i litewskiej stronie problemy szkolnictwa, restytucja praw własności dla Polaków w Wilnie i na Wileńszczyźnie oraz inne kwestie zapisane w przyjętym jeszcze 25 kwietnia 1994 roku Traktacie Polsko-Litewskim. str. 4 Mimo, że Sejm Litwy przyjął nowelizację Ustawy o Oświacie, dyskryminującej szkolnictwo mniejszości narodowych na Litwie, polskość w naszych uczniach nadal jest skutecznie pielęgnowana od najmłodszych lat. Świetnym tego przykładem jest I Olimpiada Języka Polskiego Klas Początkowych miasta Wilna, której uroczyste zamknięcie odbyło się w poniedziałek w Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli. Eliminacje pierwszego stopnia w polskich szkołach stołecznych odbyły się w lutym roku bieżącego. Drugi etap olimpiady, na którym wyłoniono laureatów, odbył się 30 marca w murach Syrokomlówki organizatorki tego konkursu. Mottem olimpiady zostały słowa Jarosława Iwaszkiewicza: Książka jest listem autora do przyjaciela. str. 6 Str. 7 Awiżenianki obroniły wywalczony przed rokiem tytuł Str. 8-9 Ból stawów: jak leczyć i zapobiegać? Str. 12 ISSN

2 2 WYDARZENIA Środa Kwiecień Imieniny: Ady, Adama, Celestyna, Diogenesa, Filareta, Ireneusza, Izoldy, Katarzyny, Marcelina, Michała, Prudencjusza, Świętobora...Egidijusa Skrodenisa, kierownika wydziału bezpieczeństwa ruchu drogowego Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych przy Ministerstwie Komunikacji Jutro obchodzimy Dzień Bezpiecznego Ruchu Drogowego. Jakie są planowane przedsięwzięcia z tej oka- 1. zji? Główne przedsięwzięcia odbędą się w Szawlach. Będzie tam przedstawiony projekt Chrońmy siebie na drogach. Z kolei w Wilnie ma być ogłoszony konkurs rysunkowy dla dzieci na temat bezpiecznego ruchu drogowego. Uczestniczyć w nim zachęcamy uczniów szkół stołecznych i rejonu wileńskiego. Więcej informacji o konkursie jest na stronie internetowej 2. Jak Pan oceniłby obecną sytuację na litewskich drogach? Mogę powiedzieć, że staliśmy się bardziej uprzejmi za kierownicą w porównaniu z tym, co było przed kilku laty. Jesteśmy też bardziej ostrożni. Świadczy o tym fakt, że zdarza się coraz mniej wypadków i z tego powodu ginie mniej ludzi. 3. TRZY PYTANIA DO... Jakie środki najlepiej przyczyniają się do tego? Bardzo ważną rolę odgrywa kampania oświatowa, skierowana na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Jest to rozpowszechniana w różny sposób informacja dotycząca używania odblasków, zapinania pasów bezpieczeństwa, przestrzegania bezpiecznej prędkości i in. W ramach projektu Chrońmy siebie na drogach informacja taka ma być rozpowszechniana również w kościołach. Jednak to nie od razu wpływa na ludzi i powinno upłynąć trochę czasu, zanim uczestnicy ruchu drogowego będą bardziej ostrożni. Dlatego są używane bardziej radykalne środki, które nie tyle uczą uprzejmości na drogach, ile straszą. Jest to na przykład zaostrzenie kar za łamanie przepisów drogowych w chwili łamania przepisu obawa pustej kieszeni działa lepiej niż reklama socjalna. Także dobre są fotoradary przy nich kierowcy prawie zawsze grzecznie się zachowują. Rozmawiała Brygita Łapszewicz Wczoraj rozpoczął się drugi etap spisu ludności, w ramach którego do 9 maja rachmistrzowie będą odwiedzali mieszkańców. Sposobem elektronicznym spisano ponad milion ludności. Teraz rachmistrzowie odwiedzą mieszkania osób, które nie wzięły udziału w spisie elektronicznym bądź podały nie wszystkie potrzebne dane, np. podały nie wszystkich domowników bądź nieprawidłowo wskazały ich współzależność, poinformował Departament Statystyki. Zatrudniono 5899 rachmistrzów, z których prawie co drugi był bezrobotnym. Rozpoczął się drugi etap spisu ludności Rachmistrz przed wejściem do mieszkania powinien okazać legitymację z pieczęcią terytorialnego zarządu statystycznego, przypiętą do pomarańczowej wstążki z białym napisem Surašymas Rachmistrz będzie miał ciemnozieloną bądź szarą (z zielonymi bokami) teczkę z naklejonym na niej znakiem spisu. Spisanie danych jednego mieszkańca średnio zajmie minut. Wypełniający formularz rachmistrz zapyta każdą osobę o imię, nazwisko, kod osobowy, poprosi o podanie miejsca urodzenia, stanu cywilnego, wykształcenia, języka ojczystego, innych znanych języków, źródła utrzymania, statusu zatrudnienia czy miejsca pracy i podstawowej działalności. Od 5 kwietnia wypełnić formularz spisu można też w godzinach pracy od 9 do 17 w oddziale spisu bądź w terytorialnych zarządach statystycznych Wilna, Kowna, Kłajpedy, Szawl i Poniewieża. BNS Komunikat dotyczący rekrutacji na studia wyższe w Polsce Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, że w dniach r. w godzinach od 9.00 do 13.00, będzie przyjmować kwestionariusze wraz z kompletem wymaganych dokumentów do rekrutacji osób polskiego pochodzenia, ubiegających się o podjęcie studiów wyższych w Polsce od roku akademickiego 2011/2012 ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Więcej informacji na temat warunków rekrutacji, zasad przyjmowania przez Ambasadę RP w Wilnie kwestionariuszy i wymaganych dokumentów, przedmiotów, z jakich będą przeprowadzane sprawdziany testowe itp., znajdą Państwo na stronie internetowej placówki Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej Ukazuje się od 1 lipca 1953 roku Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax DZIENNIK NALEŻY DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Redaktor naczelny: Ro bert Mic kie wicz (tel , Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik tel ) Sekretarz redakcji: Kazimierz Tomkowski (tel , Dziennikarze: He le na Gład kow ska, Stanisław Tarasiewicz, Ewa Gedris, Edyta Szałkowska, Brygita Łapszewicz Ma rian Pa lusz kie wicz fo to re por ter Współpracownicy: Barbara Chikashua, Da nu ta Ka mi le wicz, Ja dwi ga Pod most ko, Ali na So bo lew ska, Krzysztof Subocz, Ju lit ta Tryk, Witold Janczys Dział Promocji: Zbi gniew Mar ko wicz pro mo cja (tel ), Jolanta Baniukiewicz re kla ma (tel , re kla kurierwilenski.lt), Bożena Manatowa kolportaż-prenumerata (tel , kol rier wi len ski.lt). Wydawca: VšĮ Kurier Wilenski" Druk: VšĮ Vilnijos žodis" Ma te ria łów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów. Za treść ogło szeń re dak cja nie od po wiada. Opinie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze są zbież ne z opi nią re dak cji. Nakład: 3500 egz. Redaktor dyżurny: Ewa Gedris

3 Podatek od nieruchomości już od przyszłego roku? Premier Andrius Kubilius sugeruje, że podatek od nieruchomości powinien być wprowadzony na Litwie, ponieważ jest to przewidziane w programie jego rządu. Za sprawę bardzo istotną uważamy podatek od nieruchomości. Porozumienie w tej sprawie istnieje i został on włączony do programu rządu. Zmierzamy ku temu, ponieważ jest to program rządu, który powinniśmy wcielić w życie. Poświęcimy temu najwięcej uwagi, ale wszystko będziemy robili oględnie i rozsądnie powiedział Kubilius. Nie zaprzeczył on, że podatek od nieruchomości może być wprowadzony w roku Mówiąc o finansach państwowych roku przyszłego Kubilius, zaznaczył, że głównym celem nadal jest zachowanie stabilności systemu finansowego. Głównym celem z uwagi na wszystkie perspektywy ekonomiczne i finansowe roku przyszłego jest niewątpliwie zachowanie stabilności systemu finansowego, ożywienie gospodarcze z myślą o powstaniu większej ilości miejsc pracy, spadku bezrobocia, abyśmy mogli osiągnąć jeden z głównym celów przestali żyć w długu. Spadek deficytu jest jednym z najważniejszych celów powiedział szef rządu. BNS Rejon wileński upamiętni Ofiary Tragedii Smoleńskiej i Ofiary Katyńskie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem śmierć poniosło 96 dostojników Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i małżonką Marią. W dniu 10 kwietnia 2011 r. o godz. 13 w kościele pw. św. Rafała w Wilnie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ofiar Tragedii Smoleńskiej. W tym samym dniu o godz. 11 w intencji Ofiar Tragedii Smoleńskiej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole zostanie odprawiona Msza św. O godz na cmentarzu parafialnym w Mejszagole odbędzie się uroczysty apel i wspólna modlitwa w intencji Ofiar Katyńskich, przy pamiątkowej płycie granitowej z ziemią katyńską oraz krzyżach legionistów zostaną złożone wieńce i zapalone znicze. O godz. 12 w kościele pw. Trójcy Świętej i św. Kazimierza w Miednikach odbędzie się Msza św. w intencji Ofiar Tragedii Smoleńskiej i Ofiar Katyńskich. Po Mszy św. na cmentarzu w Miednikach zostaną złożone wieńce oraz zapalone znicze przy krzyżach katyńskich ustawionych w miejscu z ziemią katyńską. 8 kwietnia br. we wszystkich szkołach rejonu wileńskiego z polskim językiem nauczania odbędą się uroczyste apele. W tym samym dniu o godz w dużej sali Samorządu Rejonu Wileńskiego odbędą się występy Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie (kierownik Lilia Kiejzik) oraz kwartetu smyczkowego pod kierownictwem Zbigniewa Lewickiego. W siedzibie samorządu będzie również miała miejsce dziecięca wystawa plastyczna o Katyniu. W dniach 8-10 kwietnia br. odbędzie się pielgrzymka do miejsca katastrofy lotniczej i lasu katyńskiego pod hasłem Od Ponar do Katynia. Wyjazd jest planowany spod Ostrej Bramy. W ramach pielgrzymki 8 kwietnia o godz. 20 na cmentarzu w Ponarach zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ofiar Tragedii Smoleńskiej i Ofiar Katyńskich. Przewodnikiem pielgrzymów będzie ks. hm. Dariusz Stańczyk. Samorząd Rejonu Wileńskiego ZDJĘCIE DNIA PULS KURIERA KOMENTARZ DNIA A Murzynów tam wciąż biją... WYDARZENIA Specjalistka od perfum z Hamburga stworzyła weselne perfumy dla brytyjskiego księcia Williama i jego wybranki Kate Middleton Fot. EPA-ELTA Nie od dziś wiadomo, że najlepszą obroną jest atak. Jak też to, że taką taktykę często i ochoczo stosowały władze Związku Sowieckiego. Na wszelkie zarzuty Zachodu, że sowiecki system jest antydemokratyczny, oficjalna tuba Kremla agencja TASS odpowiadała zawsze a u was Murzynów biją i opowiadała w mediach, jak to w krajach zachodnich są dyskryminowani czarnoskórzy obywatele, którzy są tam uważani za obywateli drugiej kategorii. Chociaż Litwa już 20 lat jak wyrwała się z niewoli sowieckiej, ten system wydaje się na znacznie dłużej zniewolił umysły elit litewskich, które na wszelkie uwagi, nawet najbardziej życzliwe pod swoim adresem, odpowiadają w stylu a u was Murzynów biją. Nie wyjątkiem są też relacje polsko-litewskie, kiedy na wszelkie uwagi o łamaniu praw polskiej mniejszości na Litwie litewscy politycy wciąż odpowiadają a u was Murzynów biją. Z tą tylko różnicą, że w roli przysłowiowych Murzynów przedstawiani są Litwini w Polsce. Również i tym razem, gdy litewski Sejm uchwalił krzywdzącą litewskich Polaków ustawę o oświacie, a Warszawa upomniała o przestrzeganie praw mniejszości narodowych zapisanych w Traktacie polsko-litewskim, oficjalne Wilno ustami zdrowego nacjonalisty ministra Ažubalisa odcięło, że to nie Polacy na Litwie, a Litwini w Polsce są krzywdzeni i dyskryminowani, bo pozamykano im połowę szkół i kolejne będą zamykane. Dla oficjalnego Wilna vel Ažubalisa nie do pojęcia i przyjęcia jest fakt, że w Polsce to sama mniejszość litewska decyduje, jakie szkoły trzeba (i czy) zamykać, jak też o tym, czy nadawać ulicom w swojej miejscowości litewskie nazwy obok polskich oraz też o tym, jaki wariant swego nazwiska polski, czy litewski mieć w dowodzie zapisany. I nikt tam nie karze Litwinów za wywieszanie flagi narodowej na własnej posesji, czy też budynku administracji lokalnej. Tymczasem na Litwie miejscowi Polacy są wciąż traktowani przez władze jak owi przysłowiowi Murzyni do bicia... Stanisław Tarasiewicz CYTAT DNIA Jeśli coś się wydarzy w Arabii Saudyjskiej, ropa zdrożeje do dolarów ostrzegł wczoraj były saudyjski minister ds. ropy Ahmed Zaki Jaman. LICZBA DNIA mieszkańców Litwy w ubiegłym roku otrzymało przekraczające 10 tys. litów wynagrodzenie brutto, a w ciągu roku ich liczba wzrosła o 10,9 proc.

4 4 WYDARZENIA KRÓTKO Potrzeba ponad dwóch lat Spadek ekonomiczny państw bałtyckich w roku 2009 należał do największych w nękanej recesją gospodarce światowej i dlatego w tym roku PKB Litwy nadal jest w przybliżeniu o jedną piątą mniejszy niż na początku roku 2008, twierdzą analitycy banku inwestycyjnego Finasta. Najnowszy przygotowany przez bank przegląd perspektyw ekonomicznych i finansowych państw bałtyckich informuje, że litewska gospodarka jest obecnie o blisko 13 proc. mniejsza w porównaniu z drugim kwartałem 2008 roku, a na wyrównanie tej różnicy potrzeba ponad dwóch lat. Ucieszyła nieudana transakcja Inwestorów polskich ucieszyła niedoprowadzona do skutku w ubiegłym tygodniu transakcja połączenia liderki polskiego rynku budowy infrastruktury kolejowej grupy Trakcja Polska z największą bałtycką grupą infrastruktury transportowej Tiltra Group. Chodzi o to, że na giełdzie wzrosła cena akcji polskiego przedsiębiorstwa. Po wycofaniu się Trakcji Polskiej z transakcji nabycia przedsiębiorstwa litewskiego, na rynku jest notowana jako przedsiębiorstwo atrakcyjne. Egzamin z przepisów ruchu drogowego W sobotę w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie i Poniewieżu odbędzie się egzamin z przepisów ruchu drogowego. Do sprawdzenia wiedzy teoretycznej zapraszani są wszyscy chętni kierowcy. Jeśli ktoś nie będzie mógł w sobotę przybyć na egzamin, swoją wiedzę może sprawdzić z pomocą Internetu. Składającym egzamin zada się 31 pytań, wybranych przez specjalistów nauki jazdy i ekspertów policji. Egzamin należy zdać w ciągu 45 minut. W tym roku w Wilnie egzamin odbędzie się w samorządzie miejskim (al. Konstitucijos 3). BNS Parlamentarzyści Litwy i Polski będą rozmawiać o problemach Polaków na Litwie ze str. 1 Są to stare problemy, aczkolwiek podczas spotkania mogą być poruszone nowe kwestie. W każdym razie należy rozmawiać i oddzielić domniemane problemy od tych właściwych, żeby potem moglibyśmy naszkicować mechanizm rozwiązywania tych problemów powiedział w rozmowie z Kurierem wiceprzewodniczący litewskiego Sejmu, Algis Kašėta, współprzewodniczący polsko- -litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Kašėta zapowiedział też, że strona litewska postara się zapewnić polskich kolegów, że sytuacja polskiej mniejszości na Litwie nie pogarsza się, ale poprawia się. Grupa międzyparlamentarna spotka się w Sejmie litewskim w czwartek po południu i tegoż dnia zakończy swoje obrady. Jak dowiedzieliśmy się, początkowo planowano kilkudniowe spotkanie. Posłowie mieli też odwiedzić szkoły polskie na Litwie, jednak polska strona poprosiła o streszczenie harmonogramu spotkania. Wicemarszałek Sejmu Ewa Kierzkowska poinformowała nas, że z powodu innych obowiązków służbowych, ona nie będzie mogła przyjechać do Wilna, toteż spotkanie odbędzie się pod przewodnictwem wiceprzewodniczących Zgromadzenia. Polska strona poprosiła też o skrócenie spotkania do jednego dnia wyjaśnia nam wiceprzewodniczący Algis Kašėta. Nie przystaliśmy na scenariusz spotkania przygotowanego przez litewska stronę, bo nie chcemy uczestniczyć w oficjalnych ceremoniach. Przyjeżdżamy, żeby wyraźnie i stanowczo przedstawić litewskim kolegom swoje zaniepokojenie z powodu nierealizowania przez stronę litewską porozumień Traktatu. Dlatego też, do Wilna przyjeżdża delegacja posłów z powołanej wcześniej tzw. grupy roboczej do spraw trudnych, która monitoruje realizacje założeń Traktatu Polsko-Litewskiego. Pierwsze spotkanie tej grupy odbyło się na zaproszenie polskiej strony w Sejnach i Puńsku. Potem długo czekaliśmy na zaproszenie litewskiej strony powiedziała w rozmowie z Kurierem posłanka Urszula Augustyn, wiceprzewodnicząca Zgromadzenia. Jak dowiedzieliśmy się, litewska strona długo zwlekała z posiedzeniem grupy roboczej ds. trudnych i liczyła na zwołanie posiedzenia Zgromadzenia, które według tradycji ma organizować strona polska. Stanowczo nie zgadzamy się z tym, bo uważamy, że najpierw grupy robocze muszą wypracować wspólne stanowisko ws. realizacji założeń traktatowych. W tej kwestii, niestety, nie mamy za co naszych litewskich partnerów pochwalić, gdy tymczasem Polska dobrze wywiązuje się ze swoich zobowiązań powiedziała posłanka Urszula Augustyn. Polscy posłowie przyjeżdżają do Wilna nie tylko po to, żeby kolejny raz wyartykułować litewskim kolegom problemy Polaków na Litwie, ale też, żeby spotkać się z mniejszością polską. Chcemy zapewnić naszych rodaków, że rozwiązanie ich problemów jest dla nas ważnym postanowieniem, a zarazem chcemy też usłyszeć od nich o potrzebnych działaniach w kierunku rozwiązania tych problemów zaznaczyła posłanka. Dodała też, że przed wizytą w Wilnie, w Warszawie odbędzie się narada grupy roboczej posłów z przedstawicielami ministerstw oświaty i nauki, spraw zagranicznych, podczas której zostaną wypracowane konkretne propozycje działań, które mają zniwelować pogorszenie sytuacji polskiej mniejszości na Litwie, szczególnie po przyjęciu przez Sejm litewski nowej Ustawy o Oświacie, która faworyzuje szkoły litewskie względem polskich oraz pogarsza sytuację polskich szkół, co w wyniku może doprowadzić do ich likwidacji. Polska mniejszość na Litwie skrytykowała założenia ustawy i domaga się zachowania obecnego systemu nauczania w szkołach mniejszości narodowych. Mimo to ustawa została przyjęta, a prezydent ją podpisała. Stanisław Tarasiewicz Samorząd stołeczny niesłusznie odmówił zezwolenia na pokojowy wiec Sąd Najwyższy Litwy, po rozpatrzeniu decyzji Samorządu Wileńskiego z marca 2009 r. o niewydaniu zezwolenia na pokojowy wiec Przeciwko rasizmowi i ksenofobii za tolerancją i pobłażliwością skonstatował, że prawo do wolności zgromadzeń zostało ograniczone w sposób nieproporcjonalny. Kierując się Konstytucją i aktami międzynarodowymi Sąd Najwyższy orzekł, że aspekt realnego zagrożenia demokratycznych wartości społeczeństwa powinien być uzasadniony oceną ważnych faktów. Zdaniem Sądu Najwyższego, decyzje instytucji narodowych powinny się opierać nie na przesłankach, tylko na faktycznych wnioskach. Zagrożenie powinno być tak duże, aby wymagało zastosowania takiego drastycznego środka, jak zakaz przedsięwzięcia stwierdza poniedziałkowe orzeczenie Sądu Najwyższego Litwy. Zdaniem Sądu Najwyższego, samorząd nie potrafił uzasadnić zagrożenia, które zaważyło na konieczności odmowy wydania zezwolenia na wiec. Ten werdykt Sądu Najwyższego Litwy jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu. BNS

5 WYDARZENIA 5 Klub Studentów Polskich: Spotkanie z ikonografem Robertem Mojsiewiczem W Klubie Studentów Polskich na Litwie odbyło się tradycyjne spotkanie z cyklu Słynni Polacy Wileńszczyzny, który zawsze wzbudza duże zainteresowanie wśród klubowiczów. Nie inaczej było i tym razem. 21 marca mieliśmy zaszczyt gościć w klubie Roberta Mojsiewicza kleryka IV roku Teologii w Wileńskim Seminarium Duchownym. Zajęcie, którym podzielił się z nami Robert to pisanie ikon. (gr. eikon widok, graphia pisać). Zapoznaliśmy się z techniką i etapami tworzenia ikony. Krok po kroku, kreska po kresce... Dla wielu z nas ikona zawsze kojarzyła się wyłącznie z staroobrzędowcami, czy prawosławiem. Lecz Robert udowodnił, że tak nie jest. Sztuka ikonografii ma głębokie tradycje, sięgające VIII w., gdy Kościół jeszcze nie był podzielony na wschodni i zachodni. Ikona jest tradycją chrześcijańską, dlatego pisać ikony może każdy chrześcijanin. Lecz prawdziwym ikonografem nie może zostać każdy. Potrzeba miłosierdzia Bożego, powołania do tej służby kościelnej oraz wiedzy teologicznej, cierpienia na nieudane próby oraz wytrwałości. Tradycje te do dziś niedużo się zmieniły. Przyczyna tego jest zawarta na zasadach teologicznych. Pisząc ikony, najważniejsze jest srogo trzymać się kanonów to główne zadanie. Każda kreska, każda barwa i odcień ma swoją konkretną symbolikę. Na przykład: niebieski kolor wyższego świata, złoto symbol świętości, czerwony symbol ofiary czy godności królewskiej. Dlatego prawdziwi ikono pisarze nie dążą w ikonie wyrazić swą indywidualność. Według Roberta, ikona, to nie zwykły obraz świętego czy święta ilustracja to swoista wcielona w materię modlitwa, pośrednik między niebieskimi i ziemskimi sferami, przedstawiający ideę objawienia niebieskiego świata na ziemi. Technika wykonania ikony jest oparta na tradycji bizantyjskiej, składająca się z wielu długich etapów. Najpierw ikono pisarz powinien przyszykować materiał, na którym będzie pisana ikona, najczyściej to bywa wyschła deska, na którą przymocowuje się płótno, a na nie nakłada się grunt. Następnie to rysowanie obrazu. Dalej złocenie i posrebrzanie tła. Kolejny etap malowanie, osobne nakładanie na obraz farb, zawierających w składzie metal, kamienie i substancje organiczne. Podczas każdego tworzenia ikony towarzyszy modlitwa. Jesteśmy dumni, że mogliśmy zapoznać się pisaniem ikon, dzięki czemu teraz na ikonę możemy popatrzeć inaczej. Cieszymy się, że mogliśmy dotknąć wnętrza tajemniczej ikony. I jeszcze raz dziękujemy Robertowi oraz życzymy wytrwałości na dalszej drodze życia. Jarosław Wabalis Klub Studentów Polskich na Litwie OFICJALNY KURS LITA Euro 3,4528 Dolar amerykański 2,4343 Dolar australijski 2, rubli białoruskich 7,9918 Lew bułgarski 1,7654 Dolar kanadyjski 2,5141 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duńskich 4,6303 Funt szterling 3, forintów węgierskich 1, islandzkich koron 2, japońskich jenów 2, juanów chińskich 3,9970 Łat łotewski 4, mołdawskich lei 2, koron norweskich 4, złotych polskich 8, rubli rosyjskich 8, koron szwedzkich 3,8383 Lira turecka 1, hrywin ukraińskich 3,0582 Bank Litewski 6 kwietnia 2011 r. Spotkanie członków Klubu Studentów Polskich na Litwie z klerykiem Robertem Mojsiewiczem (w centrum)

6 6 WYDARZENIA I Olimpiada Języka Polskiego Klas Początkowych Wilna ze str.1 A symbolem konkursu, czyli swoistym oskarem, który był wręczany dla zwycięzców została statuetka sowy symbolizująca mądrość. Uroczystość zamknięcia olimpiady zaczęła i gości powitała dyrektor Syrokomlówki Danuta Silienė. Zanim zostali ogłoszeni i nagrodzeni laureaci, wszyscy zebrani mieli okazję obejrzeć wesołe przedstawienie pod tytułem Witajcie w naszej bajce w wykonaniu uczniów klas czwartych. Dzieci zachwyciły widzów i udowodniły, że nie tylko dobrze znają ojczystą mowę, lecz także dobrze czują się na scenie. Przedstawienie było interaktywne obecne na widowni dzieci również w pewnym sensie brały w nim udział, gdyż musiały zgadywać imiona bohaterów z prezentowanych bajek. Kulminacją uroczystości stało się ogłoszenie laureatów olimpiady. A niechaj narodowe wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają trafnie dobranymi słowami Mikołaja Reja zaczęła ceremonię wręczenia nagród prezes koła Macierzy Szkolnej Maria Dunowska, która była również przewodniczącą komisji sprawdzającej prace uczestników tej olimpiady. Cieszę się, że szkoła zorganizowała taką olimpiadę dla najmłodszych i życzę trwać temu projektowi przez długie lata. Przewodnicząca komisji powiedziała również, że prace wszystkich uczestników były warte uwagi i dzieci świetnie wykazały swoje umiejętności języka polskiego: Cieszy też to, że rozpiętość punktacji w pracach była niewielka. Nie było szczególnie gorszych czy lepszych prac. A to znaczy, że wszyscy bardzo starali się i dlatego dobrze się pokazali. Gratuluję zwycięzcom, życzę dla nich jeszcze więcej sił i pracowitości. Umiejętnościami uczniów klas młodszych zachwycała się również prezes koła metodycznego klas początkowych szkół miasta Wilna, wicedyrektor Tuskuleńskiej Szkoły Średniej, Daiva Pilukienė: Wszystko, co robią dzieci, jest bardzo piękne. Dziękuję uczniom tej szkoły za wspaniałe przestawienie, a gospodarzom szkoły jestem wdzięczna za fascynującą ideę pierwszej olimpiady takiego rodzaju. Każde podobne przedsięwzięcie potrzebuje bardzo dużo ciężkiej pracy i widzę, że tutaj było jej sporo. Naprawdę było warto starać się! Pomysłodawczyniami i inicjatorkami olimpiady zostało pięć wychowawczyń klas początkowych Syrokomlówki : Beata Bołądź, Krystyna Chwojnicka, Łucja Godwód, Helena Górniewicz oraz Teresa Kolenda. W tej pierwszej olimpiadzie udział wzięli uczniowie klas czwartych. Jednak organizatorzy obiecali, że w przyszłości wykazywać swoją znajomość mowy ojczystej będą mogły również młodsze dzieci. A na razie możemy cieszyć się z tego, że te pierwsze kroki w tej dziedzinie były bardzo udane. Organizatorzy również dziękują fundatorom: Departamentowi Oświaty samorządu Waleria Skirtun i jej wychowanka Dorota Sokołowska Laureaci I Olimpiady Języka Polskiego Klas Początkowych miasta Wilna miasta Wilna; radnemu miasta Wilna, prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna Józefowi Kwiatkowskiemu i wiceprezes tego stowarzyszenia Krystynie Dzierżyńskiej; oraz spółce Milida. Brygita Łapszewicz Fot. Marian Paluszkiewicz Laureaci I Olimpiady Języka Polskiego Klas Początkowych miasta Wilna I miejsce Dorota Sokołowska (Szk. Śr. im. Władysława Syrokomli, nauczycielka Waleria Skirtun) II miejsce Albert Bogdanowicz (Szk. Śr. im. Joachima Lelewela, nauczycielka Hana Lavronovičienė) III miejsce Łukasz Pałkowski (Szk. Śr. im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, nauczycielka Jadwiga Wołoncewicz) Wyróżnienia otrzymały Katarzyna Jachimowicz (Szkoła Podstawowa im. A. Wiwulskiego, nauczycielka Inessa Żarina) Agnieszka Giniewicz (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, nauczycielka Krystyna Kalitkiewicz)

7 WYDARZENIA 7 W Klubie Weteranów Wilii : Wizyta seniorów z gminy Rymań 1 kwietnia do Domu Kultury Polskiej w Wilnie zawitali seniorzy z przepięknej miejscowości Rymań, znajdującej się nieopodal Kołobrzegu, na Pomorzu. Czekali tu na nich członkowie Klubu Weteranów Wilii oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Seniorów, przy Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie. Jak poinformowała Kurier prezes Klubu Weteranów Wilii Janina Subocz-Lewczuk gości przybyło ponad 50 na czele z wójtem gminy Rymań Mirosławem Terleckim oraz kierownikiem Klubu Seniorów Pod Aniołami Aldoną Więcek. Pani Janina podkreśliła, że to spotkanie doszło do skutku dzięki pomocy kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Litwie Stanisława Kargula, za co wileńscy oraz rymańscy seniorzy są bardzo wdzięczni. Wydział Konsularny wystąpił też jako sponsor tego ciekawego spotkania. Rzeczywiście, miło było widzieć, jak przy pięknie serwowanych stołach w auli Domu Kultury Polskiej zasiedli goście oraz gospodarze. Przecież łącznie zgromadziło się ponad 100 osób. Goście wileńskim seniorom wręczyli upominki z symboliką swego klubu aniołkiem. Aldona Więcek powiedziała, że dla wielu osób to spotkanie z Wilnem jest szczególnie wzruszające, gdyż pochodzą z tych stron. Honorowymi gośćmi imprezy był Wszyscy razem śpiewali znane polskie melodie poseł na Sejm Litwy, prezes ZPL Michał Mackiewicz, jak też wicedyrektor DKP Krystyna Zimińska. Do Klub Seniorów w Rymaniu należą ludzie różnych zawodów, w tym nauczyciele, pracownicy służby zdrowia i urzędnicy. Członkowie Klubu Pod Aniołami mają sporo ciekawych imprez na swym koncie. Są to m. in. spotkania z ciekawymi ludźmi, nauka gotowania i degustacja dań. Na tłusty czwartek panie z klubu usmażyły 1000 pączków i 10 kilogramów faworków, poczęstunek dla mieszkańców Rymania był nie lada! W wileńskim kościele św. Teresy odbyła się zamówiona przez gości Msza św. w intencji pomyślności Polaków na Litwie. Na grobach żołnierzy polskich na Rossie goście zapalili biało-czerwone znicze. Goście byli bardzo wzruszeni, gdy oglądali podczas przyjęcia w DKP nagranie z koncertu jubileuszowego Wilii. Nastrój stał się prawie rodzinny. Wszyscy razem śpiewali znane polskie melodie. Natomiast prezesom wileńskich klubów Janinie Lewczuk oraz Zofii Kuncewicz zaśpiewano tradycyjne 100 lat! Jadwiga Podmostko Fot. Henryk Nausewicz KRONIKA KRYMINALNA Nielegalnie nabyte części samochodów W Wilnie i Szakach policja znalazła nielegalnie nabyte części samochodów ciężarowych na sumę 500 tys. litów. W toku operacji policyjnej w Wilnie w magazynie urzędu celnego funkcjonariusze znaleźli części zamienne samochodów ciężarowych Volvo, Scania i in. zarejestrowanego w Rosji przedsiębiorstwa. Ich wartość szacuje się na ponad 60 tys. euro (207 tys. litów). Podczas rewizji w Szakach w opuszczonych magazynach funkcjonariusze również znaleźli nielegalnie nabyte części samochodów ciężarowych, których wartość przekracza 90 tys. euro (310 tys. litów). Po ich sprzedaniu na czarnym rynku podejrzani otrzymaliby 250 tys. litów nielegalnego dochodu. Funkcjonariusze Litewskiego Biura Policji Kryminalnej zatrzymali pięciu obywateli Litwy, którym grozi kara do czterech lat więzienia. Ranny nastolatek W poniedziałek w Kłajpedzie podczas odpalania petardy skaleczył się nastolatek. Z poparzeniem lewej dłoni do szpitala kłajpedzkiego zgłosił się P. G. (ur. 1997), który wyjaśnił, że około godz na podwórzu domu przy ul. S.Šimkaus skaleczył się, odpalając petardę. Poszkodowany leczy się ambulatoryjnie. Śmierć pod kołami pociągu Łącznie zgromadziło się ponad 100 osób W Kłajpedzie pociąg śmiertelnie potrącił starszą kobietę. Do wypadku doszło w poniedziałek o godz na kolejowym przejściu dla pieszych przy ul. Pušyno. Niezidentyfikowana jeszcze denatka jest w wieku lat. Stronę przygotowano na podstawie inf. PAP i BNS

Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii?

Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii? www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 22 WRZEŚNIA 2011 r. Nr. 181 (16726) cena 1,20 Lt Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii? W NUMERZE Żydzi nie chcą widzieć Ažubalisa w Nowym

Bardziej szczegółowo

Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza

Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 12 LIPCA 2011 r. Nr. 130 (16675) cena 1,20 Lt Znowu zbezczeszczono miejsce masowej zagłady Żydów W NUMERZE Warmińska PielgrzymkaPiesza do Ostrej Bramy

Bardziej szczegółowo

Koniec wileńskiej koalicji

Koniec wileńskiej koalicji www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 15 CZERWCA 2011 r. Nr. 114 (16659) cena 1,20 Lt Koniec wileńskiej koalicji W NUMERZE Według Burneikienė, Ustawa o Oświacie nie dyskryminuje Str. 2

Bardziej szczegółowo

Ćwierć mieszkańców. Wymowne milczenie Warszawy? W NUMERZE. Str. 2 Dwanaście miesięcy z Miłoszem Str.5 Litwin prowadził kradziony

Ćwierć mieszkańców. Wymowne milczenie Warszawy? W NUMERZE. Str. 2 Dwanaście miesięcy z Miłoszem Str.5 Litwin prowadził kradziony www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 11 STYCZNIA 2011 r. Nr. 6 (16551) cena 1,20 Lt Nadciąga nowa fala emigracji Zamiar wyemigrowania z Litwy wyraża trzecia część mieszkańców dużych miast

Bardziej szczegółowo

Mimo tegorocznych perturbacji

Mimo tegorocznych perturbacji www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 29 GRUDNIA 2011 r. Nr. 247 (16792) cena 1,20 Lt Białoruś pogrąża się, a Litwa... inwestuje W NUMERZE Rząd zrekompensuje nabycie przystawek telewizyjnych

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE Interpelacja posła na Sejm RP Str. 2 Šimonytė wątpi w potrzebę

W NUMERZE Interpelacja posła na Sejm RP Str. 2 Šimonytė wątpi w potrzebę www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 26 STYCZNIA 2012 r. Nr. 18 (16812) cena 1,20 Lt Duża reorganizacja w wileńskich starostwach W NUMERZE Interpelacja posła na Sejm RP Str. 2 Šimonytė

Bardziej szczegółowo

Zadłużona stolica Litwy prosi o pomoc polityków

Zadłużona stolica Litwy prosi o pomoc polityków www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE PIĄTEK 7 LISTOPADA 2014 r. Nr. 211 (17497) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Zadłużona stolica Litwy prosi o pomoc polityków Mer Wilna Artūras Zuokas oraz przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zabójstwa polityczne (I)

Zabójstwa polityczne (I) www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 4 MARCA 2015 r. Nr. 42 (17573) cena 0,35 EUR (1,20 Lt) Zabójstwa polityczne (I) POGODA W najbliższych dniach opady, przeważnie śniegu i nieco chłodniej.

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Wileńszczyzny przekazano powodzianom z Sandomierza

Pieniądze z Wileńszczyzny przekazano powodzianom z Sandomierza www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE PIĄTEK 30 LIPCA 2010 r. Nr.141 (16438) cena 1,20 Lt Pieniądze z Wileńszczyzny przekazano powodzianom z Sandomierza W NUMERZE Za miesiąc otwarcie mostu w

Bardziej szczegółowo

Nowe życie Czarnego Anioła

Nowe życie Czarnego Anioła www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE SOBOTA 11 PONIEDZIAŁEK 13 PAŹDZIERNIKA 2014 r. Nr. 193 (17479) Cena 1,80 Lt (0,52 EUR) Nowe życie Czarnego Anioła POGODA W sobotę w nocy i rano na większej

Bardziej szczegółowo

Lato sezon na zatrucia pokarmowe

Lato sezon na zatrucia pokarmowe www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 22 LIPCA 2010 r. Nr.135 (16432) cena 1,20 Lt Lato sezon na zatrucia pokarmowe W NUMERZE Taksówkarze rabusie Podczas upałów należy uważać, aby mięso,

Bardziej szczegółowo

Przymusowe Szkoły socjalizacji sposobem na rodziny ryzyka

Przymusowe Szkoły socjalizacji sposobem na rodziny ryzyka www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 13 SIERPNIA 2009 r. Nr. 153 (16200) cena 1,20 Lt Będą cięcia budżetowe emerytur i innych świadczeń z SoDry W NUMERZE Drawsko przebije Mrągowo? Str.

Bardziej szczegółowo

Pierwszy medal MŚ w historii litewskiej koszykówki!

Pierwszy medal MŚ w historii litewskiej koszykówki! www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 14 WRZEŚNIA 2010 r. Nr.173 (16469) Pierwszy medal MŚ w historii litewskiej koszykówki! cena 1,20 Lt W NUMERZE Prawie dwie trzecie Litwinów kupuje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 18 WRZEŚNIA 2014 r. Nr. 176 (17462) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Nastroje emigrantów na tle rozwodu Szkocji z Anglią

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 18 WRZEŚNIA 2014 r. Nr. 176 (17462) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Nastroje emigrantów na tle rozwodu Szkocji z Anglią www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 18 WRZEŚNIA 2014 r. Nr. 176 (17462) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Nastroje emigrantów na tle rozwodu Szkocji z Anglią Jeżeli ponad połowa uczestników

Bardziej szczegółowo

Darmowe półkolonie dla każdego chętnego

Darmowe półkolonie dla każdego chętnego www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 17 LIPCA 2014 r. Nr. 133 (17419) cena 1,20 Lt Darmowe półkolonie dla każdego chętnego Młodzi chłopcy pasjonują się koszykówką Około 250 dzieci w

Bardziej szczegółowo

Uczcijmy pamięć Żołnierzy Wyklętych

Uczcijmy pamięć Żołnierzy Wyklętych www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE SOBOTA 28 LUTEGO PONIEDZIAŁEK, 2 MARCA 2015 r. Nr. 40 (17571) Cena 0,52 EUR (1,80 Lt) Uczcijmy pamięć Żołnierzy Wyklętych POGODA Weekend z gołoledzią, mgłą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 17 LIPCA 2008 Nr. 135 (15931) cena 1,20 Lt

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 17 LIPCA 2008 Nr. 135 (15931) cena 1,20 Lt + 22 + 10 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 17 LIPCA 2008 Nr. 135 (15931) cena 1,20 Lt W niedalekiej przyszłości elektryczność stanie się luksusem dla mieszkańców Litwy Energia elektryczna, dotychczas

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy zjazd MIDAS-u w Wilnie

Jubileuszowy zjazd MIDAS-u w Wilnie www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE SOBOTA 8 PONIEDZIAŁEK 10 MAJA 2010 r. Nr. 85 (16382) cena 1,80 Lt Jubileuszowy zjazd MIDAS-u w Wilnie W NUMERZE Polski pawilon na EXPO 2010 otwarty! Str.

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Porządkują Domy Dziecka

Porządkują Domy Dziecka ISSN: 17300878 NAKŁAD: 16000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 4 MARCA 2011, NR 344 WAŁBRZYCH Porządkują Domy Dziecka Robert Ławski, starosta powiatu wałbrzyskiego zabrał się porządkowanie trudno zrozumiałej

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY

MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY 2 MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY 3 SŁOWO WSTĘPNE Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce kolejny już Magazyn Przedsiębiorcy - Podbeskidzie i

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 31 lipca 16 sierpnia 2012 nr 14 (162) Dyskusja o Wołyniu we Lwowie s. 8 Bitwa o media s. 4 Wańkowicz w Kosowie s. 16 14 Pułk

Bardziej szczegółowo

TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy Zdobyła drugie miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitaromania 2012. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr

Bardziej szczegółowo

Pobili przechodniów na Krakowskiej

Pobili przechodniów na Krakowskiej REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 59 (264) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIĄTEK-NIEDZIELA, 23-25 MAJA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Już za tydzień

Bardziej szczegółowo

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Nr 2(51) egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv facebook.com/krosnoodrzanskie www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

W środowe popołudnie Oficer Dyżurny KPP w Kępnie został telefonicznie

W środowe popołudnie Oficer Dyżurny KPP w Kępnie został telefonicznie 2 3 czerwca 2009 aktualności Wystawa w Archiwum Państwowym w Kaliszu 4 czerwca 2009 r. obchodzimy 20 rocznicę czerwcowych wyborów z 1989 roku. W związku z tym, pragniemy Państwa poinformować, że od 2 czerwca

Bardziej szczegółowo

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ NA KONIEC ROKU... Drodzy czytelnicy, Kolejny rok akademicki dobiega końca. Semestr letni minął bardzo szybko i oto mamy kolejny numer magazynu C40. Bardzo cieszy nas, że ten debiutancki, sprzed trzech

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo