KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 Nazwa modułu/przedmiotu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA HISTORIA ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ I POLSKIEJ 1 Kod AU_K_1.2_001 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr ARCHITEKTURA I URBANISTYKA OGÓLNOAKADEMICKI I/2 Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny) --- polskim OBLIGATORYJNY Godziny Wykłady : Stopień studiów: I 30 Ćwiczenia : Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) STACJONANRE NIESTACJONARNE Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny) Liczba punktów Laboratoria: 30 Projekty / seminaria: 5 Obszar(y) kształcenia NAUKI TECHNICZNE Liczba punktów KIERUNKOWY ogólnouczelniany (ogólnouczelniany, z innego kierunku) Podział ECTS (liczba i %) 5 pkt = 100% Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska- Bonenberg prof. nadzw. P.P. tel Wydział Architektury ul. Nieszawska 21 c, Poznań tel.: Wykładowca: Dr inż. arch. Joanna Kaszuba mail: Tel: Wydział Architektury ul. Nieszawska 21 c, Poznań tel.: Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych: 1 Wiedza: 2 Umiejętności: Student ma wiedzę z zakresu sztuki, historii, geografii, matematyki, fizyki przydatną do zrozumienia prostych zależności zachodzących w budowlach na przestrzeni wieków w różnych warunkach klimatycznych i kulturowych, student ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, student zna podstawowe metody, narzędzia, techniki pracy (w tym rysunek architektoniczny), konieczny w prowadzeniu notatek z wykładów i przygotowania prac semestralnych. student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, student ma umiejętność samokształcenia się, student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku architektura i urbanistyka zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, student potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi obejmującymi środki plastyczne (rysunek architektoniczny), właściwe do realizacji zadań typowych dla przygotowania prac semestralnych,

2 3 Kompetencje społeczne student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Cel przedmiotu: 1. uświadamia studentom ciągłość europejskiej tradycji architektonicznej w płaszczyźnie ewolucji potrzeb, techniki i piękna w okresie gotyku i renesansu, 2. określa związki między możliwościami technicznymi i poziomem zaspokojenia potrzeb materialnych i duchowych, 3. przedmiot zwraca uwagę na genezę lokalnej specyfiki architektury tego samego okresu w różnych krajach i regionach w okresie gotyku i renesansu, 4. zapoznaje z najważniejszymi, w omawianych okresach, dziełami i twórcami architektury europejskiej 5. uczy o niezmiennych prawidłach twórczego myślenia i dochodzenia do nowych rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i formalnych 6. umożliwia poznanie podstawowych zagadnień związanych kompozycją urbanistyczną i architektoniczną, 7. uświadamia różnice w skali ludzkiej i monumentalnej, 8. realizuje pracę w niewielkiej grupie rozwijając umiejętności interpersonalne i odnajdywanie się studentów w różnych rolach, 9. stanowi pole dla ćwiczenia umiejętności analizy budowli z różnych okresów, 10. umożliwia ocenę porównawczą metod własnej prezentacji graficznej i kolegów Wiedza Efekty kształcenia numer (symbol) student, który zaliczył przedmiot, potrafi odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia W01 W02 W03 W04 Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu historii architektury europejskiej i polskiej w okresie gotyku i renesansu. Student ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami historii architektury europejskiej i polskiej w okresie gotyku i renesansu. Student ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu architektury europejskiej i polskiej w okresie gotyku i renesansu. Student ma podstawową wiedzę o urządzeniach technicznych, materiałach, sposobie pracy na budowach w okresie gotyku i renesansu. W05 Student zna podstawowe rozwiązania projektowe w architekturze europejskiej i polskiej w okresie gotyku i renesansu, wyniki stosowanych metod projektowych, techniki budowy, narzędzi i materiałów. Umiejętności: U01 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. AU1_W01 AU1_W01 AU1_W02 AU1_W07 AU1_W09 AU1_W07 AU1_W08 AU1_U01 AU1_U03 U02 Student ma umiejętność samokształcenia się. AU1_U02 U03 Student potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań z zakresu prezentacji swojej pracy a także ocenić przydatność metod i narzędzi, środków wyrazu wykorzystywanych w trakcie pracy. AU1_U05 AU1_U09 U04 Student potrafi dokonać krytycznej analizy i ocenić stosowane rozwiązania techniczne z zakresu omówionej architektury europejskiej i polskiej w okresie gotyku i renesansu. Kompetencje społeczne: AU1_U12 S01 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. AU1_K01

3 S02 S03 Student ma świadomość ważności kształtowania kompozycji architektonicznej, jako elementu wpływającego na przestrzeń, w której żyją ludzie. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. AU1_K02 AU1_K05 AU1_K01 AU1_K06 S04 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. AU1_K07 Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia: 1.Wykłady z przedmiotu Historia Architektury kończą się egzaminem. Przewidziany jest termin zerowy egzaminu oraz dwa egzaminy sesyjne, przy czym drugi jest terminem poprawkowym. 2. Egzamin z przedmiotu Historia Architektury jest pisemny i rysunkowy. 3.Laboratoria z przedmiotu Historia architektury europejskiej i polskiej pozwalają na bieżącą ocenę zrozumienia omawianych problemów przez każdego studenta. Cotygodniowe opracowanie tematów analizujących strukturę zadanych budowli, dyskusja oraz wyjaśnienia, jakich udziela prowadzący umożliwiają właściwą ocenę wiedzy każdego studenta. Prace oceniane są po zakończeniu poszczególnych zajęć. Student równolegle przygotowuje indywidualną, własną pracę semestralną, która daje możliwość prowadzenia badań. Konieczność graficznego zaprezentowania jej ostatecznych wyników wymusza podejmowanie decyzji syntetyzujących oraz doskonali warsztat techniczny i graficzny studentów. W trakcie semestru może odbyć się zapowiedziane kolokwium. Końcowa ocena z Laboratorium wynika z cząstkowych ocen cotygodniowych i oceny pracy semestralnej. 4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu Historia Architektury jest zaliczenie ćwiczeń z tego przedmiotu potwierdzone wpisem w indeksie. Ocena formująca: Cotygodniowe opracowania rysunków analizujących strukturę zadanych budowli pozwalają na bieżąco ocenić wiedzę i zaangażowanie każdego studenta. Wykonane prace oceniane są po zakończeniu zajęć, W trakcie semestru może odbyć się zapowiedziane kolokwium, Równolegle przygotowywana jest indywidualna praca semestralna, oceniana osobno. Ocena podsumowująca: Prace semestralne są prezentowane i omówione na forum grupy daje to dwie oceny za merytoryczną jakość pracy i sposób prezentacji, Trzecią składową jest średnia cotygodniowych opracowań, Czwartym komponentem końcowej oceny może być stopień z kolokwium, Ocena końcowa jest średnią powyższych not. Oceny: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0

4 Treści programowe 1. Świątynia romańska i gotycka - duchowość epok. Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie. Hierarchia społeczeństwa a struktura kościoła. Kościół - schronienie wczesnego Średniowiecza i kościół świetlisty w Gotyku. Mistyka i scholastyka Średniowiecza. Zbieżność pierwiastka duchowego i możliwości technicznych epoki: dążenie do duchowej doskonałości realizowane w strzelistych konstrukcjach i osiowych, symbolicznych układach. 2. Sklepienia gotyckie - rola żebra w powstaniu konstrukcji szkieletowej. Konsekwencje przestrzenne zastosowania systemu szkieletowego: łęk oporowy i wieża sił - odciążenie ściany i jej zanik. Podniesiony klucz sklepienny uwolnienie rzutu przęsła. Kształt filarów. Warsztaty kamieniarskie: technika prowadzenia prac i organizacja warsztatów budowlanych i budów. Znaczenie lokalnych złóż kamienia. Bazylika, hala, pseudobazylika i pseudohala: konstrukcyjne, funkcjonalne i estetyczne atuty i mankamenty tych rozwiązań. Rozwój detalu gotyckiego: okna, portale i detale świątyni gotyckiej. Różnice regionalne gotyku: Francja, Niemcy, Anglia, Włochy architektura gotycka, jako rezultat ich warunków naturalnych, wpływów, tradycji kulturowej. 3. Gotyk francuski: rejon Paryża - region Ile-de-France. Fazy rozwoju. Kalcyt wód słodkich. Gotyckie katedry francuskie: St. Denis, Laon, Notre Dame, Chartres, Reims, Amiens, Beauvais, Saint Chapelle w Paryżu. Rozwiązania z różnych względów odchodzące od schematu: Mont San Michele, Rouen, Strasburg, Albi. Znaczenie katedr francuskich dla europejskiej architektury sakralnej i świeckiej. 4. Klasztory wspólnotowe i eremickie. Budowle świeckie: Hotel de Cluny, dom Jacques a Coeur w Bourges, Pałac Sprawiedliwości w Rouen, sukiennice w Ypres, 5. Gotyk angielski: wzorce cysterskie i benedyktyńskie. Kontakty z Francją, specyfika warsztatu. Rzut i bryła. Wieże, fasady i kapitularze, Lady Chapel. Early English : Canterbury, Wells, Salisbury, Westminster, Decorated Style : Lincoln, York, Ely, Perpendicular Style : Winchester, kaplica King s College w Cambridge, kaplica Henryka VII w Westminster. Marmur Pembeck a pierwsze budowle z francuskiego piaskowca. 6. Angielskie colleges, organizacja nauczania o rozwój założeń. Miejskie przytułki.gotyk niemiecki: konstrukcje bazylikowe i halowe; materiał, polichromie, detale. Katedry w Kolonii, Fryburgu, Marburgu. Austria: Wiedeń, katedra św. Stefana. Praga, katedra św. Wita, Kutna Hora. Budownictwo świeckie w Europie: ratusze w Monachium, Munster, Leuven, Brukseli i Antwerpii, szpitale (Lubeka, Norymberga), Magazyny (Lubeka), sukiennice, sąd w Rouen.Domy mieszczańskie: Gorlitz 7. Gotyk polski specyfika wpływów obcych i rodzimych warsztatów. Rola klimatu w kształtowaniu konstrukcji. Stosowane materiały budowlane. Rola zakonów we wprowadzaniu nowych gotyckich rozwiązań: filiacje. Cystersi w Małopolsce: Wąchock, Koprzywnica, Jędrzejów, Sulejów, na Śląsku: Trzebnica, Pomorze: Kołbacz, Oliwa. Dominikanie: kościół św. Jakuba w Sandomierzu, Poznań, Kraków. Zakony eremickie - układ przestrzenny klasztoru.gotyk doktrynalny i redukcyjny 8. Katedry: Wrocław, Kraków, Poznań, Gniezno. Krakowskie kościoły gotyckie na Kazimierzu: Bożego Ciała i Św. Katarzyny (augustianie) kościół Mariacki. Kościoły wrocławskie: Św. Krzyża/Bartłomieja, Św. Elżbiety Sklepienia trójdzielne i przeskokowe. Kolegiata w Wiślicy, Stargard Szczeciński kościół św. Andrzeja w Gosławicach. Toruń: katedra św. św. Janów, kościoły NP Marii i św. Jakuba w Toruniu, kościół NPM in Summo w Poznaniu, kościół Św. Krzyża w Krakowie, kolegiata NP Marii w Gdańsku, kościół św. Anny w Wilnie. 9. Zamki: Będzin, Chęciny, Szydłów. Ratusze w Toruniu, Wrocławiu, Krakowie. Dwór Artusa w Gdańsku. Początki dachów pogrążonych w zwartej zabudowie przyrynkowej gotyckiego miasta. Kamienice mieszczańskie w Toruniu. Uniwersytet krakowski: Collegium Maius. Zamki krzyżackie: Malbork, Kwidzyn, Lidzbark Warmiński. Fortyfikacje: Kraków, Paczków, 10. Renesans we Włoszech sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna. Rozwój nauki, rola dokumentów i zabytków starożytności. Kopuła katedry florenckiej. Sakralne wnętrza renesansowe i świeckie: nowy sposób kształtowania przestrzeni: rodzaje sklepień i sufity. Pałace włoskiego wczesnego renesansu: Strozzi, Medici-Ricardi, Gondi. Filippo Brunelleschi: kościoły San Lorenzo, San Spirito, Kaplica Pazzi, Dom Podrzutków; kopuła o konstrukcji korytkowej. Poszukiwanie matematycznej recepty na piękno proporcje. Leone Battista Alberti: fasada Santa Maria Novella we Florencji, kościół San Andrea w Mantui, San Francesco w Rimini, Pałac Rucellai we Florencji - motywy antyku. 11. Donato Bramante: Tempietto przy San Pietro in Montorio w Rzymie - matematyka i piękno. Renesansowe kościoły i pałace w Rzymie: Pałace Farnese i Cancelleria Michał Anioł: konkurs na nową bazylikę Św. Piotra i przebudowa Kapitolu w Rzymie. Biblioteka Laurenziana we Florencji - manieryzm w architekturze włoskie. jrenesans w Wenecji specyfika kultury, klimatu i obyczaju: pałac Vendramin-Calergi, Santa Maria dei Miracoli. Sansowino: Biblioteka św. Marka, mennica i Logetta u podnóża dzwonnicy w Wenecji. Renesans na północy Włoch: Mediolan: Bramante Santa Maria Delle Grazie i Santa Maria presso San Satiro. Certosa di Pavia. Vignola: Palazzo Farnese w Caprarola, Il Gesu. Twórczość Andrea Palladia: San Giorgio Maggiore, Il Redentore w Wenecji oraz Vicenza: Bazylika, Villa Rotonda i typ palladiańskiego pałacu podmiejskiego, Teatro Olimpico.

5 12. Droga przenikania wzorów włoskiego renesansu do Francji. Tendencja do mediewalizowania tradycja francuskiego warsztatu kamieniarskiego, dostępny budulec. Pałace renesansowe wefrancji: pałac Blois, Chambord, Luwr skrzydło Pierre Lescot a, Salomon de Brosse: pałac Luksemburski. Pałac Tuilleries. Typ francuskiej renesansowej rezydencji podmiejskiej i miejskiego hotel. Kościoły: St.-Sulpice i St.-Gervais trudne rozstanie z kościołem gotyckim. Renesans w Hiszpanii wpływy gotyku, architektury arabskiej oraz włoskie - katedra w Salamance i Eskurial. Renesans w Anglii Inigo Jones: pałac Whitehall. Renesansowe rezydencje. Queen s House w Greenwich. Teatr Globe w Londynie. Niemcy: kościół św. Michała w Monachium. Kamienica miejska i zamek - Heidelberg. Freudenstadt, kościół ewangelicki. Niemieckie ratusze (Gorlitz) i zbrojownie. Niderlandy: manieryzm - ratusze, kościoły renesans gotycki - jatki w Haarlem, Brugia. Bruksela; kamienice przy rynku. Niderlandzkie fortyfikacje. Kaplice i kościoły. 13. Fazy rozwoju architektury i sztuki renesansu w Polsce. Specyfika renesansu polskiego. Przebudowa Wawelu. Kraków: Kaplica Zygmuntowska. Lwów: Kaplica Boimów. Kształtowanie się rezydencji magnackiej: Szydłów, Pieskowa Skała, Sucha Beskidzka, Żywiec Baranów, Krasiczyn, Podhorce. Rezydencje: Willa Decjusza w Woli Justowskiej, Pałac Górków w Poznaniu. Wpływy włoskie, niderlandzkie i orientalne. Kamienica mieszczańska: domy ormiańskie w Zamościu Orsettich w Jarosławiu, kamienica Anczowskiego (Czarna) i Królewska we Lwowie. Budowle municypalne: sukiennice w Krakowie, ratusze w Poznaniu, Zamościu, Sandomierzu i Tarnowie. Spichlerze w Kazimierzu Dolnym.Kolegiata w Zamościu, kamienice w rynku. Wpływ kontaktów z Niderlandami na architekturę Gdańska (Zbrojownia, Bramy) i Pomorza. Kazimierz Dolny kamienice manierystyczne. Literatura podstawowa: 1. Benevolo Leonardo; Die Geschichte der Stadt; Campus Verlag; Frankfurt/New York; Broniewski Tadeusz; Historia architektury dla wszystkich; Ossolineum; Wrocław d`alfonso Ernesto, Samss Danilo; Historia Architektury; Arkady; Warszawa Dzieje architektury w Polsce; red. Marcinek J.; Kluszczyński, Kraków Fletcher Bannister Sir; Key Monuments of Architecture; Phaidon; London Koch Wilfried; Style w architekturze; Geo Center Świat Książki; Warszawa 1996 (rysunki) 7. Krassowski W.; Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach polskich, Tom II i III; Arkady Miłobędzki Adam; Zarys dziejów architektury w Polsce; Arkady; Warszawa 1968r 9. Murray Peter; Architektura włoskiego renesansu; Wydawnictwo Via; Norberg-Schultz Christian; Znaczenie w architekturze Zachodu; Wydawnictwo Murator; W-wa Pevsner Nikolaus; Historia architektury europejskiej; Arkady; Warszawa 1980; Tom I i II 12. Salvatori Mario; Dlaczego budynki stoją; Wydawnictwo Murator; Warszawa Watkin David; Historia architektury zachodniej; Arkady; Warszawa 2001 Wyróżnione pozycje to książki najważniejsze Literatura uzupełniająca: 1. Pevsner, Fleming, Honour; Encyklopedia architektury; Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; Warszawa Praca zbiorowa; Słownik terminologiczny sztuk pięknych; PWN; Warszawa Bogdanowski Janusz; Architektura obronna w krajobrazie Polski; PWN; Warszawa Kraków Mączeński Zdzisław; Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym; Arkady; Warszawa 1997 (reprint wydania z 1956 Wydawnictwa Budownictwa i Architektury) 5. Knothe Jan; Sztuka budowania; Nasza Księgarnia; W-wa Herbert Z.; Barbarzyńca w ogrodzie; wiele wydań 7. Herbert Z.; Krajobraz nad morzem; jw. 8. Herbert Z.; Martwa natura z wędzidłem jw. 9. Basista A.; Opowieści budynków; Arkady; Warszawa Obciążenie pracą studenta forma aktywności godzin ECTS Łączny nakład pracy Zajęcia wymagające indywidualnego kontaktu z nauczycielem 66 3 Zajęcia o charakterze praktycznym 60 2 Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta

6 forma aktywności udział w wykładach udział w ćwiczeniach/ laboratoriach (projektach) przygotowanie do ćwiczeń/ laboratoriów przygotowanie do kolokwium/przeglądu zaliczeniowego udział w konsultacjach związanych z realizacją procesu kształcenia przygotowanie do egzaminu obecność na egzaminie liczba godzin 30 h 30 h 26 x 0,5 h = 13 h 10 h 3 x 1 h = 3 h 36 h = 36 h 3 h Łączny nakład pracy studenta: 5 punktów ECTS 125 h W ramach tak określonego nakładu pracy studenta: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 30 h + 30 h + 3 h + 3 h = 66 h

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA URBANISTYKA II TEORIA PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Kod AU_K_1.4_003 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu Fizyka Budowli oświetlenie Projektowanie oświetlenia i instalacje elektryczne Kod AU_P_1.6_011 Kierunek studiów ARCHITEKTURA Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. KiOZ_S_IV_JA 2 angielski, pomocniczo polski. Konserwacja i Ochrona Zabytków

Opis przedmiotu. KiOZ_S_IV_JA 2 angielski, pomocniczo polski. Konserwacja i Ochrona Zabytków 1. Nazwa przedmiotu: Język obcy (Język angielski) 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: 4. Kierunek: KiOZ_S_IV_JA 2 angielski, pomocniczo polski Architektura i Urbanistyka 5. Specjalność: Konserwacja

Bardziej szczegółowo

Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum

Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum Anita Przybyszewska Pietrasiak Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum 1 Redakcja Marzena Kwiecień Redakcja językowa i korekta Krystyna Bajor Skład i opracowanie graficznie Adam Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania

Podstawy projektowania PWSZ w Sulechowie Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej Nazwa przedmiotu: Kierunek studiów: ogrodnictwo Specjalność: greenkeeping Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ WYMAGANY DO KLAUZURY Z HISTORII ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ ; CZĘŚĆ 3 ARCHITEKTURA NOWOŻYTNA

MATERIAŁ WYMAGANY DO KLAUZURY Z HISTORII ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ ; CZĘŚĆ 3 ARCHITEKTURA NOWOŻYTNA R O K 2. MATERIAŁ WYMAGANY DO KLAUZURY Z HISTORII ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ ; CZĘŚĆ 3 ARCHITEKTURA NOWOŻYTNA CZĘŚĆ RYSUNKOWA. WŁOCHY : - kaplica rodziny Pazzich we Florencji rzut, przekrój, elewacja, bryła,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia:

Opis przedmiotu. 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: 1. Nazwa przedmiotu: Historia kultury i sztuki 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: 4. Kierunek: AiU_S_II_HKiS 2 polski Architektura i Urbanistyka 5. Specjalność: 6. Rok: I Semestr: 2 7. Tytuł/stopień

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

Mgr Magdalena Kożuch

Mgr Magdalena Kożuch Nr Nazwa przedmiotu AI02 Język angielski Nie występują 120 120 5 Przygotowanie studentów do wykorzystania języka angielskiego w środowisku zawodowym. Doskonalenia umiejętności w zakresie rozumienia ze

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT SZTUKI ZAKŁAD WZORNICTWA Program studiów dla kierunku wzornictwo Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO

KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO DLA STUDENTÓW NIESTUDIUJĄCYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH na rok akademicki 2013/2014, na semestr zimowy.

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Wykłady tematyczne D2-1 Thematic lectures Filologia angielska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Poziom kształcenia studia I stopnia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo