Semestr na oceanie. Erasmus otwiera wszystkie drzwi. Stopem na Wyspy Angielskie przys³owia ratunkowe. Nak³ad !

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Semestr na oceanie. Erasmus otwiera wszystkie drzwi. Stopem na Wyspy Angielskie przys³owia ratunkowe. Nak³ad 10 000!"

Transkrypt

1 Finlandia zsunęła się do morza * kwiecieñ 2008 r. * ISSN Stypendium w Brukseli Erasmus otwiera wszystkie drzwi Stopem na Wyspy Angielskie przys³owia ratunkowe Semestr na oceanie Do wiersza wracaj Studenckie wspomnienia Jerzego Stuhra Nak³ad ! Magazyn bezp³atny Dla maturzystów

2 REKLAMA REKLAMA 2, kwiecieñ 2008

3 WARTO PRZECZYTAÆ 4 Festiwal Nauki w Krakowie 5 Studenckie wspomnienia Jerzego Stuhra: Do wiersza wracaj 6 Stypendium w Brukseli: S³owo Erasmus otwiera wszystkie drzwi 7 Rozmowa z Ma³gorzat¹ Œwi¹tek, dyrektorem Jagielloñskiego Centrum Jêzykowego 8 Semestr 9 na oceanie W gazecie 22 Studia 23 z przysz³oœci¹ 24 Felieton o modzie: Walka z polarami 26 Zapomniane Pañstwo Tysi¹ca S³oni 28 Stopem 29 na Wyspy Maturzystka z ok³adki Matematyka i pianino 10 Kiedy zapominasz jêzyka w gêbie, czyli zawsze gotowe Przys³owia ratunkowe 12 AGH - przestrzeñ 13 Twoich mo liwoœci 14 Chcesz zostaæ dziennikarzem? 16 Z pasj¹ do dyplomu 17 historie studentów UJ 18 Pracujemy, studiujemy 20 Uwieczniona w rzeÿbie 31 Uczelnia blisko domu 30 SMS poleca ksi¹ ki 32 Ich dwoje i Ptasiek 34 Nowy Pompon: Finlandia zsunê³a siê do morza FOT. KAMILA KOZIÑSKA Niedawno Paulina Œwierczek, maturzystka z IV LO w Olkuszu, zdoby³a tytu³ Miss Szkó³ Olkuskich Ulubionym przedmiotem Pauliny jest matematyka, w czym spor¹ zas³ugê maj¹ nauczyciele. Zawsze, ju od szko³y podstawowej, mia³am szczêœcie do dobrych matematyków mówi Paulina. Te zainteresowania przek³adaj¹ siê na wybór uczelni: planuje studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W wolnych chwilach lubi graæ na pianinie, jeÿdziæ na rowerze, æwiczyæ koszykówkê albo czytaæ ksi¹ ki z dziedziny psychologii. Jest te modelk¹ w krakowskiej agencji Rores Models. (n) stylowy portal studencki 130 tys. ods³on miesiêcznie Roœnie liczba odwiedzaj¹cych nasz portal I przybywa na portalu ciekawych materia³ów: reporta y, felietonów, relacji osób przebywaj¹cych na stypendiach zagranicznych, anegdot i praktycznych porad, które mog¹ siê przydaæ ka demu studentowi i przysz³emu studentowi. W ci¹gu miesi¹ca mamy ponad 130 tysiêcy ods³on. Zapraszamy! REKLAMA

4 List od naczelnego SMS jak Seksmisja Podobno kobiety mówi¹ trzy razy wiêcej ni mê czyÿni. Ale dlatego, że mężczyźni słuchają tylko co trzeciego słowa dodają znawcy tematu. W tym numerze SMS zdecydowanie dominują głosy studentek. Dzięki nim możemy poczuć smak wielkiej żeglarskiej przygody, odnaleźć w dżunglii ślady zaginionej cywilizacji, autostopem wybrać się do Anglii i postudiować w Brukseli. To nie koniec dominacji. W świetnej formie są nasze stałe autorki felieton o modzie może doprowadzić do bankructwa producentów polarów, a na proporcje w serialu Ich dwoje i w najmniejszym stopniu nie wpłynęła ręka redakcyjna. W takim miłym towarzystwie Jerzy Stuhr, który wspomina dla nas swe studenckie lata, znów może poczuć się jak w Seksmisjii. Pozostaje wierzyć, że nie tylko co trzecie słowo zostanie przeczytane, zwłaszcza że to dopiero drugi numer SMS, na 14 wydanych, który trafia w całości do małopolskich maturzystów. Zrobiliśmy, przy życzliwym wsparciu Kuratorium i Wydziałów Edukacji (Dziękujemy za pomoc w kolportażu!), kolejny krok w stronę podwójnie dla nas interesującą. Podwójnie, bo z małopolskich szkół wywodzi się większość dziennikarzy gazety, i stąd przyjdą następni, którzy dołączą do nas w przyszłości. Leszek Rafalski Stylowy Magazyn Studencki SMS Wydawca: Wydawnictwo Rafalski PRESS ul. Lipiñskiego 16/18, Kraków Redaktor naczelny: Leszek Rafalski, tel , , Zespó³ redakcyjny: Iga Ba³os, Bartek Borowicz, Mateusz Duliñski, Anna Dziewit, ukasz Gazur, Zuzanna Gil, Joanna Gloc, Maciek Gowin, Marek Haratym, Monika Jurczyk, Joanna Kozie³, Bartosz Kurek, Joanna Kustra, Marcin Lubertowicz, Katarzyna ukasik, Katarzyna Miernik, Jakub Nowak, Piotr Ogórek, Weronika Ostatek, Janusz Podolski, Piotr R¹palski, Andrzej Sadecki, Anna Tokarczyk, Aœka Wojciechowska, Anna Wojdy³o Korespondenci zagraniczni: Emanuela Karastojanowa (Grecja), Konrad Kozio³ (USA), Iza Kwiatkowska (Austria), Karina Rafalska (Szkocja), Karolina Starzyñska (Chiny), Monika Œwiêchowicz (Anglia) Internet: Projekt i opracowanie graficzne: Marek Haratym Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Na stronach 12, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 35 i 36 znajduj¹ siê materia³y reklamowe. Druk: Eurodruk Kraków Sp. z o.o., Al. Pokoju 3 Nak³ad: egz. Zdjêcie na ok³adce: Paulina Œwierczek, maturzystka z IV LO w Olkuszu. Fot. Kamila Koziñska, Pod patronatem SMS Festiwal Nauki w Krakowie (14-17 V) Rektor zaprasza maturzystów Od kilku lat, w maju, na krakowskim Rynku odbywa siê Festyn Nauki najbardziej widowiskowa czêœæ Festiwalu Nauki. Tegoroczny, organizowany przez wszystkie krakowskie publiczne szko³y wy sze, przy wspó³udziale placówek naukowych i konsularnych, bêdzie przebiegaæ pod has³em Technika Œrodowisko Zdrowie. Festiwal to przede wszystkim barwne i niezwyk³e prezentacje, pokazy, doœwiadczenia ukazuj¹ce rozmaite dziedziny nauki w sposób atrakcyjny, dostêpny i zrozumia³y dla ka dego. To tak e panele dyskusyjne, spotkania, konkursy, prezentacje dzia³alnoœci kulturalnej studentów i dla studentów mówi prof. Józef Gawlik, rektor Politechniki Krakowskiej, która jest koordynatorem obecnej edycji Festiwalu. Impreza cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem nie tylko mieszkañców naszego miasta, ale tak e cudzoziemców. Cieszy nas liczna obecnoœæ licealistów, wiele szkó³ specjalnie w tym czasie organizuje wycieczki do Krakowa. Serdecznie zapraszam m³odzie do udzia³u w Festiwalu, zw³aszcza maturzystów, którzy wkrótce do³¹cz¹ do grona studentów dodaje rektor. Festiwal ma interesuj¹c¹ oprawê artystyczn¹. Bêd¹ spektakle teatralne, koncerty, wystêpy chórów i orkiestr. Szczegó³owy program na (a) O profesorach i studentach Na egzaminie z matematyki profesor s³ucha studenta, i s³ucha. W koñcu k³adzie siê na pod³odze. Wie pan, co ja robiê? pyta. Nie. Zni am siê do pañskiego poziomu. * Idzie dwóch studentów ulic¹, a pod ich nogi wpada drobno zadrukowana kartka. Ogl¹daj¹ uwa nie i jeden mówi do drugiego: Ty coœ z tego rozumiesz? Nie! To kserujemy!!! * Jakie s¹ trzy najwiêksze k³amstwa studenta? Od jutra nie pijê. Od jutra siê uczê. Dziêkujê, nie jestem g³odny... * Co w Londynie mówi student politologii do absolwenta politologii? Z keczupem proszê! REKLAMA Korepetycje z biologii Absolwentka UJ (studia doktoranckie) tanio i solidnie przygotowuje do matury z biologii i egzaminów na studia. Kontakt PROMOCJA FOT. JAN ZYCH Certyfikaty umiejêtnoœci komputerowych Warto zadbaæ o swoj¹ edukacjê z zakresu zastosowañ informatyki oraz o udokumentowanie zdobytych umiejêtnoœci. Takim sposobem potwierdzenia kwalifikacji komputerowych jest uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejêtnoœci Komputerowych - ECDL (ang. European Computer Driving Licence). Studenci posiadaj¹cy certyfikat ECDL mog¹ byæ zwolnieni z zajêæ technologii informatycznych. Certyfikat honorowany jest w 146 krajach. Dostêpne s¹ równie certyfikat ECDL Advanced i certyfikat ECDL CAD. Egzaminy mo na zdawaæ w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym ECDL przy ul. Smoleñsk 25 oraz w laboratoriach ECDL na terenie ca³ego Krakowa. Szczegó³owe informacje, a tak e przyk³adowe testy mo na znaleÿæ na oraz na 4 kwiecieñ 2008

5 Studenckie wspomnienia Jerzego Stuhra STUDIA Do wiersza wracaj Czasy studenckie były tak bogate dla mnie i tak fantastyczne, że zawsze będę chciał do nich wrócić. Do tej dzikiej odwagi bez konsekwencji, którą się miało grając w Teatrze STU, do wielkich autorytetów na uniwersytecie, którzy mnie kształtowali. Do pierwszych klubów, do Zaścianka, do Spo tkań z Balladą, do pierwszych miłości, do Marka Grechuty, do Skaldów mógłbym tak wymieniać jednym tchem, bo to był mój czas! I sam się dziwię, że na pytanie o czasy studenckie, wspominam polonistykę na UJ. Już szkoła teatralna nie miała aż takiej mocy dla wyobraźni! Bo ją już chciałem jak naj szybciej skończyć, już mnie to uwierało, że tak długo studiuję Ale tamten, poloni styczny czas pozostał niezapomniany. * Najlepiej pamiętam profesorów, przede wszystkim Marię Dłuską, od poetyki. Miała pani profesor swoich ulubionych uczniów, ja też do nich należałem może dlatego, że się czym innym interesowałem i byłem w apo geum Teatru STU? Wiadomo było, że już polonisty ze mnie nie będzie. Zacząłem wte dy jeździć z teatrem na różne festiwale, a tu żelazna kurtyna przecież istniała i zawsze, jak przyjeżdżałem, miałem obowiązek na seminarium zdać sprawę z festiwalu. I wszyscy tego słuchali, pani profesor też. A więc już wiadomo było, że pójdę w stronę teatru. Poza tym miałem jakieś ogromne szczę ście do egzaminów. Uczyliśmy się z Nycz kiem razem, Tadek był nawet pilniejszy ode mnie, a potem ja wychodziłem z piątką, a on ledwie z dostatecznym. * Bardzo miło wspominała pani profesor Dłu ska swoje czasy w KUL u, gdzie wcześniej uczyła, i swojego ukochanego, tamtejszego ucznia Wojciecha Siemiona. Po latach, gdy odwiedzałem ją razem już z moją Basią w jej mieszkaniu, w tym profesorskim gro bowcu na rogu Al. Słowackiego i ul. Łob zowskiej, to zawsze mówiła, że miała dwóch takich, co poszli w stronę teatru: Sie miona i mnie. Jeśli mogę powiedzieć, że ktoś mnie uwrażliwił na poezję, na taką tolerancję in Czasy studenckie by³y tak bogate dla mnie i tak fantastyczne, e zawsze bêdê chcia³ do nich wróciæ. Jerzy Stuhr - absolwent UJ (1970) i Pañstwowej Wy szej Szko³y Teatralnej (1972), wybitny aktor, re yser, rektor PWST w Krakowie. FOT. MARCIN MAKÓWKA terpretacji to była to pani profesor. Jak słu chałem jej, to nie mogłem wyjść ze zdumie nia, jak różnorodne wnioski można wycią gać z poezji. Zwłaszcza z wierszy Wierzyń skiego. Szeptało się w kuluarach, że panią profesor coś łączyło przed laty z tym poetą, bo każdy kolejny rocznik, całe seminarium musiało tego poetę obowiązkowo przera biać. Jak ona pięknie o nim mówiła! * Na nasze zajęcia zapraszała poetów: Jerzego Harasymowicza, Leszka Herdegena, Tade usza Nowaka i Tadeusza Śliwiaka. I wtedy zacząłem tym wszystkim nasiąkać, a nie by łem poetyckim człowiekiem. Interesował mnie dramat, kochałem Gombrowicza. Ale pani profesor zawsze była na wszystko otwarta. A oprócz tego miała tę swoją tajem nicę, bo przecież była też profesorem nauk ścisłych, więc inaczej podchodziła i do lite raury. I taką aurę wokół siebie potrafiła roz snuć, że oglądaliśmy poezję jak intymny spektakl, poprzez możliwości interpretacyj ne, jakie ona ze sobą niesie. Potem miałem okropne trudności w szko le teatralnej, bo nie chciałem recytować po ezji. Bo mnie prof. Dłuska nauczyła, że ob cowanie z poezją jest aktem tak intymnym, że tam nie ma prawa wepchać się jeszcze ja kiś aktor ze swoją interpretacją. I ja to profe sor Michałowskiej mówiłem: proszę mnie zwolnić z tych zajęć, bo ja nigdy w życiu wierszy nie będę mówił! I były kłótnie i awantury, a ja do dzisiaj nie mogę z tego po wodu wzbudzić w sobie entuzjazmu dla salo nu poezji Jedynym aktorem, którego mogę słuchać jest Jerzy Trela, bo on ma ten spokój i dyskrecję w logicznym przekazie tekstu. * Profesor Dłuska mówiła: do wiersza wracaj. Ja wprawdzie niezbyt wiele czytam teraz po ezji, ale leży zawsze taki tomik przy moim łóżku i jak już wszystkie gazety przeczytam, scenariusze też, to wtedy zawsze jeszcze czytam dwa wiersze. Wys³ucha³a i zebra³a: Maria Malatyñska kwiecieñ 20085

6 STUDIA, STYPENDIA Korespondencje stypendystów z ca³ej Europy, Chin i Japonii na Stypendium w Brukseli S³owo Erasmus otwiera wszystkie drzwi Dzień pierwszy. Lotnisko. Sama w wiel kim mieście. Do tej pory wydawało mi się, że Belgia jest krajem francuskojęzycz nym. A jednak na lotnisku wszystko jest po niderlandzku. To jakiś czeski film po myślałam. Belgia rzeczywiście ma coś z czeskiego filmu: 3 języki oficjalne, 3 regiony i niechęć pomiędzy mieszkańcami. Mówi się, że to ma łe państwo federacyjne istnieje dzięki królo wi, czekoladzie, piwu i Brukseli. W stolicy wszystko jest dwujęzyczne, aby wyrównać szanse Flamandów i Frankofonów. W teorii. W praktyce 90% ludności to Frankofoni. Na Université Libre de Bruxelles zajęć po nider landzku (poza lektoratem i filologią) nie ma. Huczny chrzest Université Libre de Bruxelles dysponuje 3 kampusami. Życie zaczyna się na początku Przydatne adresy kwiecieñ 2008 Stypendyœci szybko staj¹ siê przyjació³mi września tradycyjnym obrzędem chrztu naj młodszych studentów. Przypomina to chrzty kolonijne, choć jest bardziej drastyczne i su to zakrapiane alkoholem. Wyzwania stawia ne przed bleus zależą tylko od wyobraźni starszych kolegów. Wieczorami całe towa rzystwo świętuje zaliczenie kolejnego zada nia na tzw. thé dansant. Takie imprezy są tyl ko w Brukseli! Piwo leje się strumieniami, a nieopróżnione kubki rzuca się za siebie. W tym samym czasie stypendyści uczestniczą w swoich imprezach, organizo wanych przez stowarzyszenie byłych Era smusów. Organizacja zapewnia zróżnicowa ne rozrywki: od wizyty w muzeach po zaję cia sportowe. Z czasem jednak przestaje być potrzebna, bo propozycje nakręcają sami studenci. Najwięcej spotkań jest w mieszka niach. Nierzadko znajomy znajomego przy prowadza swoich znajomych, więc robi się naprawdę wesoło! U nas w Parlamencie Imprezy imprezami, ale pobyt w sercu Eu ropy zobowiązuje. Ludzie, którzy tu przy jeżdżają nie wybierają Brukseli przypadko wo. Mają sprecyzowane cele i uparcie do nich dążą. Szukają staży w Parlamencie Eu ropejskim lub w europejskich organizacjach pozarządowych. Ciężko z tego wyżyć, ale praktyki stanowią dobry zawodowy start. Na praktyki czy na pracę można sobie pozwolić, bo studia nie zabierają dużo cza su. Profesorowie zwracają uwagę głównie na umiejętność samodzielnego studiowania. Ponadto słowo Erasmus otwiera wszystkie drzwi. Ludzie są życzliwi i pełni dobrej wo li. Robią wszystko, aby pomóc obcokrajow com zintegrować się z belgijską bracią stu dencką. Niejednokrotnie przymykają oczy na niedociągnięcia. Z administracją nie idzie tak łatwo jak z gronem profesorskim. Swoje w kolejkach trzeba odstać. Depresja poerasmusowska Rok w serdecznej, międzynarodowej atmos ferze szybko mija. Po miesiącach pełnych wrażeń, z trudem wraca się do rzeczywisto ści. Pojawia się nostalgia za obcym krajem i obcymi z pozoru ludźmi, którzy w ciągu kil ku miesięcy stali się bliżsi niż rodzina. Alina O arowska (autorka jest studentk¹ V roku filologii romañskiej AP w Krakowie) Koszty Pokój w akademiku od 200 euro (miesiêcznie). Pokój w mieszkaniu euro. Skromne utrzymanie (bez mieszkania) euro. Szukaj mieszkania przed przyjazdem. Koniecznie z³ó podanie o akademik. Miejsc jest ma³o, ale a nu siê uda?! Praca Studenci mog¹ pracowaæ legalnie 24 h w tygodniu, zarobki wynosz¹ 5-9 euro za godzinê. Pracy mo na szukaæ korzystaj¹c z studenckiego biura poœrednictwa lub przez Internet. Dobrym rozwi¹zaniem jest równie nawi¹zanie kontaktu z Poloni¹, mieszkaj¹c¹ w Brukseli: lektura gazetek polonijnych, czy œledzenie og³oszeñ w polskich sklepach zwiêkszy Twoje szanse. Powinieneœ postaraæ siê o kartê pobytu i pozwolenie na pracê oraz uzbroiæ siê w cierpliwoœæ. Powodzenia!

7 PROMOCJA Dziœ nikogo nie trzeba przekonywaæ jak wa na jest znajomoœæ jêzyków obcych. Na Uniwersytecie Jagielloñskim do nauki jêzyków przyk³ada siê szczególn¹ wagê. Bogata oferta Jagielloñskiego Centrum Jêzykowego obejmuje zarówno lektoraty obowi¹zkowe jak i mo liwoœæ poszerzania wiedzy na kursach komercyjnych. Dominuje w nich nowoczesne podejœcie do nauczania i zindywidualizowany program zajêæ. Co mówi¹ studenci? W 2006 roku przeprowadzono wœród studentów UJ ankietê oceniaj¹c¹ zajêcia jêzykowe w Jagielloñskim Centrum Jêzykowym. Udzielono ponad 6000 odpowiedzi. Oto wyniki (przyk³ady): Czy zajêcia by³y interesuj¹ce? Zdecydowanie tak oraz Raczej tak - 84% 2. Nie wiem, trudno mi powiedzieæ - 11 % 3. Nie - 5% Czy przekazywana na zajêciach wiedza spe³ni³a Twoje oczekiwania? Zdecydowanie tak oraz Raczej tak - 78% 2. Nie wiem, trudno mi powiedzieæ - 14% 3. Nie - 8% Czy prowadz¹cy zajêcia traktowa³ studentów/s³uchaczy z szacunkiem? Zdecydowanie tak oraz Raczej tak - 97% 2. Nie wiem, trudno mi powiedzieæ - 2 % 3. Nie - 1% Rozmowa z Ma³gorzat¹ Œwi¹tek, dyrektorem Jagielloñskiego Centrum Jêzykowego Bogactwo kursów jêzykowych Ilu studentów uczy siê jêzyków obcych na UJ? W ramach lektoratów obowiązkowych w minio nym roku na zajęcia uczęszczało prawie 18 tysięcy osób. Większość w grupach średniozaawansowanych i zaawansowanych (B1, B2 i C1). Ponadto ponad 1000 słuchaczy korzystało z kursów komercyjnych. Program studiów jest tak u³o ony, e zajêcia jêzykowe zaczynaj¹ siê na drugim roku. A co na pierwszym? Dla pierwszego roku mamy interesującą propozy cję zajęcia pomostowe. Niedrogie kursy, pozwalające skutecznie rozwijać możliwości ję zykowe i można je zacząć w drugim semestrze. Warto z nich korzystać, choćby w perspek tywie coraz szerszej oferty stypendiów zagranicznych. Jakie metody nauczania s¹ preferowane w JCJ? Łączymy tradycyjne metody z nowoczesnymi, niekonwencjonalnymi, osiągając bardzo dobre rezultaty. Niespotykana gdzie indziej forma polega na zindywidualizowanym progra mie zajęć, co przyspiesza proces przyswajania języka. Kursy planowane są w taki sposób, aby każdy uczący się mógł doskonalić swoje kompetencje językowe, w tym praktyczną wy mowę, prowadzenie konwersacji. Jak¹ kadr¹ dysponuje Centrum? Prawie 110 doświadczonych nauczycieli akademickich, w tym native speakerów. Czy uczniowie klas maturalnych mog¹ korzystaæ z kursów Centrum? Oczywiście! Serdecznie zapraszamy maturzystów. Zanim podejmą studia mogą dosko nalić znajomość języków obcych na naszych kursach komercyjnych w uniwersyteckiej at mosferze. (AS) Ucz¹ nawet chiñskiego Jagielloñskie Centrum Jêzykowe oferuje mo liwoœæ uczenia siê dwunastu jêzyków na ró nych poziomach zaawansowania. Mo na wybraæ jêzyk: angielski, francuski, niemiecki, w³oski, hiszpañski, rosyjski, szwedzki, litewski, chiñski, japoñski, esperanto oraz œredniowieczn¹ ³acinê. Nie tylko lektoraty Obok lektoratów obowi¹zkowych dla studentów UJ Jagielloñskie Centrum Jêzykowe prowadzi: * kursy przygotowuj¹ce do miêdzynarodowych egzaminów jêzykowych: ESOL Cambridge (FCE, CAE, CPE), TOEFL, TOEIC, DALF, DELF, CELI, egzaminy Instytutu Jêzyka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie * intensywne jêzykowe kursy tematyczne, miêdzy innymi: jak napisaæ CV oraz list motywacyjny. Kurs wzbogacony jest o æwiczenia z zakresu prezentacji podczas rozmowy z pracodawc¹ * kursy pomostowe dla studentów I roku Od tego roku akademickiego wprowadzone zostan¹ nowe, profilowane kursy: Academic Skills in English, Business English, Legal English (angielski dla Prawników) itp. Co to jest JCJ? Jagielloñskie Centrum Jêzykowe jest jednostk¹ miêdzywydzia³ow¹ Uniwersytetu Jagielloñskiego. Dzia³a od 1 paÿdziernika 2005 roku i bazuje na wieloletnim doœwiadczeniu i praktyce lektorów wywodz¹cych siê zarówno ze Studium Doskonalenia Jêzykowego UJ, jak i Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych UJ. kwiecieñ 20087

8 Semestr na oce PODRÓ E, P Karolina Bratek, studentka III roku Wydzia³ Metali Nie elaznych AGH, wziê³a udzia³ w damskich regatach dooko³a œwiata. Startowa³y w nich dwa jachty typu mantra 28" o d³ugoœci 8,5 m i 40 metrach kw. agla. W ka dym dwie eglarki. Za³ogi zmienia³y siê Karolina przep³ynê³a Ocean Indyjski i Przyl¹dek Dobrej Nadziei, w sumie 7580 mil. Spêdzi³a na ³ódce prawie 5 miesi¹cy, od paÿdziernika do lutego. Organizatorem i sponsorem regat by³ projektant jachtów i armator Andrzej Armiñski. Ile trwa³y przygotowania do regat? Od momentu otrzymania propozycji od koleżanki (Asi Rączki), która płynęła drugą łódką, do startu z australijskiego portu Dar win miałam tylko 10 dni na załatwienie wszelkich formalności, w tym urlopu dzie kańskiego. Nie ba³aœ siê? Uważam, że źle już było, jak ma się coś dobrego wydarzyć to się wydarzy (śmiech). Zna³aœ partnerkê, z któr¹ mia³aœ p³yn¹æ? Poznałyśmy się dopiero w Australii. Asia Pajkowska ma stopień kapitana i jest bardzo doświadczoną żeglarką. A Ty? Pływam od 12 roku życia, mam patent sternika, ale wcześniej moje rejsy ogranicza ły się do jezior i morza. Mia³yœcie po drodze jakieœ towarzystwo? Po wypłynięciu z Darwin przez kilka dni odwiedzał nas helikopter ze straży przybrzeż nej, więc można było porozmawiać chwilę i 8 kwiecieñ 2008 Spotkanie na bezludnej wyspie atolu Salomona od lewej Karolina Bratek, samotny eglarz Paolo i za³oga i Aleksandra Peszkowska. pomachać ludziom. Potem towarzyszyły nam już tylko latające ryby, które nocą przy klejały się do pokładu, delfiny, rekiny i kal mary. Czasem przylatywały głuptaki i bawiły się vindeksem (wiatromierz) zakłócając jego wskazania. Spotykałyśmy także wieloryby. Jak wygl¹da ycie na tak ma³ym jachcie? Non stop ktoś musi pilnować kursu, więc gdy ja miałam wachtę to Aśka spała lub odpo czywała. I odwrotnie. Płynęłyśmy w tropi kach, w łódce wszystko było wilgotne i słone, temperatura wody w oceanie sięgała 28 stopni. W porcie na Mauritiusie Poczu³aœ smak niebezpieczeñstwa? Kilka razy ocean przypominał nam, że nie jesteśmy na Mazurach i pokazał groźne oblicze. Na Wyspach Kokosowych dowie działyśmy się, że sezon na spokojne prze płynięcie oceanu dobiega końca i powoli zaczyna się okres tworzenia cyklonów tro pikalnych, a my płyniemy przed nimi. Zdą żyłyśmy!!! Przeżyłyśmy za to gwałtow ną, nocną burzę było tak jasno od pio runów, że gdyby nie ulewa, można by czytać książkę. Jak spisywa³ siê jacht? Bardzo dzielnie. Mantra 28" jest łódką dobrze przygotowaną do żeglugi po morzach i oceanach. Wolisz p³ywaæ w dzieñ, czy w nocy? Lubię noc, gdy nie ma dużych fal i jest bezchmurne niebo. Ocean i gwiazdy tworzą wtedy niesamowity widok. Jak wyposa ona by³a ³ódka? Miałyśmy silnik Yanmar, jedno źródło prądu niezbędne, bo w nocy trzeba palić światło sygnalizacyjne, 400 litrowy zbiornik wody, tratwę bezpieczeństwa, odsalarkę,

9 , PODRÓ E eanie za³oga drugiej ³ódki: Joanna R¹czka komputer, radio SSB z modemem do przesy łania e maili, radio VHF, telefon satelitarny, tratwę ratunkową, bukszpryt z kluzą ko twiczną, elektryczną windę kotwiczną, do datkowe światła nawigacyjne, sprzęt ratun kowy i sygnalizacyjny, itd. cos Kesling. Po zacumowaniu przy jednej z bezludnych wysp atolu zmęczone zasnęły śmy. Rano obudziło nas pianie koguta! A póź niej na naszej bezludnej wyspie znalazłyśmy telefon, z którego dzwoniłyśmy do domu! Na sąsiedniej wyspie wyjaśniono nam skąd się tam kury i koguty wzięły okazało się, że przed dziesiątkami lat przywieźli je Anglicy. Tylko dwie z wysp są zamieszkałe (około 200 ludzi), mają jeden bar i lotnisko. Spotkałyśmy tam małżeństwo, które od 7 lat żegluje do okoła Oceanu Indyjskiego i dostałyśmy parę wskazówek na temat archipelagu Chagos, który był naszym kolejnym celem. I po na prawieniu wszystkich szkód (szycie żagli itp.), zaopatrzeniu się w wodę, paliwo oraz prowiant popłynęłyśmy dalej. Chagos czymœ was zaskoczy³? Wiedziałyśmy, że 40 lat temu ludzie z tego archipelagu należącego do Wielkiej Brytanii zostali przeniesieni na Mauritius i Reunion, a ich miejsce zajęła amerykańska baza wojskowa. Można tam zakotwiczyć je dynie na atolu Salomona i to była nasza ko lejna meta. Zwiedziłyśmy ruiny jakie zostały po mieszkańcach. Poznałyśmy załogi 2 jach tów samotnie pływającego Francuza oraz trójkę: Francuza, Włocha i Niemca. Chłopcy zabrali nas na nurkowanie na rafę i zapew niali, że rekiny, które tam pływają są niegroź ne. A potem łapali dla nas olbrzymie kraby biegające po piasku, które razem smażyliśmy przy ognisku. Po 3 dniach wypłynęłyśmy, obierając kierunek na Mauritius. Niektórzy mówi¹, e to raj na ziemi. Wyspa jest przepiękna, byłyśmy na niej tydzień podziwiając wulkan, Port Louis, mu zeum sławnego znaczka i ptaka dodo. Stamtąd wzięłyśmy kurs na port Richards Bay w RPA. Przez wiele dni jacht p³yn¹³ w eskorcie bawi¹cych siê delfinów Jak powita³a was Afryka i najniebezpieczniejsze wybrze e na œwiecie? Spodziewałyśmy się trudności, bo wzdłuż wybrzeża płynie silny prąd Aghulas i przy złej pogodzie, gdy wiatr wieje w przeciwną stronę do kierunku prądu, fale dochodzą do 30 m i łamią tankowce. Ale nie było tak źle. Aura tylko postraszyła bu rzą, podczas której prąd zniósł nas trochę na południe, dotarłyśmy jednak do celu. Potem już bez większych problemów do płynęłyśmy do Durbanu, gdzie spędziły śmy święta w towarzystwie pięciu samot nych żeglarzy i polskiego małżeństwa. Po Nowym Roku opłynęłyśmy Przylądek Do brej Nadziei, a Cape Town, gdzie kończy łam swoją część regat, powitał nas wielory bami, ławicami fok i pingwinami paradują cymi w upale po plaży. al by³o koñczyæ regaty? Trochę żal, ale mam nadzieję, że te wszystkie doświadczenia nie rozmyją się w czasie i kontakty z ludźmi, których poznali śmy nie zginą gdzieś w morzu. Jacek Norton Regaty oznaczaj¹ rywalizacjê. Na czym ona polega³a? Miałyśmy wyznaczone odcinki regato we. Oba jachty codziennie informowały or ganizatora o swojej pozycji i o momencie przekroczenia mety. A on wyliczał i oceniał, kto wygrał dany etap. Na trasie by³y wyspy. Jakie zrobi³y na Tobie wra enie? Wyspy to przede wszystkim wspaniała przyroda i radośni ludzie. Najpierw, po trzech tygodniach, zatrzymałyśmy się na Co Koniec regat - trochê al kwiecieñ

10 Kiedy zapominasz jêzyka w gêbie, czyli zawsze gotowe Przys³owia ratunkowe Jak mówi znane powiedzenie: przysłowia są mądrością narodów. Dobra znajomość przysłów, podobnie jak znanych cytatów, często pomaga nam ubarwić konwersację lub też zakończyć dialog efektowną pointą. Wyższość przysłów nad innymi cytatami polega ponadto na tym, że w ich przypadku nie musimy obciążać sobie pamięci nazwi skiem autora. Należy pamiętać o tym, że zacytowanie znanego aforyzmu bez podania nazwiska twórcy jest w złym tonie, bowiem sugeruje powierzchowną wiedzę i tym samym płyt kość umysłową cytującego. Cytując afo ryzm lub złotą myśl, mówimy zatem naj pierw Jak powiedział X i dopiero wte dy podajemy cytat w jego dosłownym brzmieniu. W przypadku przysłów sprawa jest znacznie prostsza. Wystarczy powiedzieć, Jak mówi znane powiedzenie / przysłowie i potem je zacytować. Po angielsku brzmi to: As a well known saying / proverb goes i tak dalej. * W konwersacji w języku obcym używanie przysłów w ich oryginalnym brzmieniu ma szczególne znaczenie. Świadczy ono nie bójmy się tych słów o naszej nieprzecięt nej erudycji, o głębokim zrozumieniu kultu ry kraju, którego językiem się posługujemy, a także o naszej imponującej elokwencji. Przysłowia należy jednak cytować precyzyj nie i dlatego nigdy nie warto tłumaczyć ich samodzielnie z języka polskiego na obcy. Wszelkie przekręcenia, przeinaczenia za miast podziwu mogą wywołać towarzyską konsternację. A zatem, celem dzisiejszego wykładu jest zarekomendowanie czytelnikom wybranego zestawu powiedzonek, które będą przydatne w kontekstach towarzyskich. Aby ułatwić zapamiętywanie przysłów, zostały one poda ne w porządku alfabetycznym. A więc do dzieła! A) Actions speak louder than words używaj wtedy, gdy obiekt twoich wes tchnień nie dotrzymuje zaplanowanego przez ciebie tempa zdarzeń, a ty chcesz go do tego zachęcić. B) Beauty is only skin deep używaj wte dy, gdy obiekt twoich westchnień stwierdza, że nie jesteś w jej / jego typie, 10 kwiecieñ 2008 bądź też gdy sam / sama usiłujesz się do tego obiektu przekonać pomimo wcze śniejszych oporów. C) Clothes don t make the man używaj wtedy, gdy po przyjściu na imprezę stwierdzisz, że jesteś nieodpowiednio ubrany. D) Dictance (absence) makes the heart grow fonder używaj wtedy, gdy nie masz ochoty na ponowne spotkanie, ale udajesz, że tej ochoty w przyszłości na bierzesz. E) Experience is the father of wisdom używaj wtedy, gdy zamierzasz namówić partnerkę / partnera, by szybko przejść od teorii do praktyki. F) Failure teaches success używaj, aby się pocieszyć, gdy jednak nie udało się zrealizować opisanego powyżej planu E. G) Great minds think alike używaj wte dy, gdy usiłujesz wzbudzić w potencjal nej partnerce / potencjalnym partnerze większą empatię / sympatię. H) Half a loaf is better than none używaj wtedy, gdy planowany podbój udało ci się zrealizować tylko w części. I) It s no use crying over spilt milk uży waj, by odczuć ulgę po zerwaniu z part nerką / partnerem z twojej winy, a ty i tak nic na to nie możesz poradzić. K) Kindness begets kindness używaj wtedy, gdy ktoś cię wkurza, a ty zamie WEB.MIT.EDU rzasz opanować swoje nerwy albo też, gdy ty kogoś wkurzasz i obawiasz się re torsji. L) Lightning never strikes in the same place twice używaj wtedy, gdy się wa hasz, czy przypadkiem nie zrezygnować z okazji, a przecież ta okazja drugi raz może się nie powtórzyć. M) Money is the root of all evil używaj wtedy, gdy jesteś bez kasy, a mimo to za mierzasz wywrzeć dobre wrażenie. Le piej działa, gdy przy okazji udajesz ro mantyka lub idealistę. N) Nobody is perfect używaj natychmiast po strzeleniu gafy. Ważne: po wygłosze niu tej konstatacji w żadnym razie nie wykonuj nerwowego chichotu. O) Out of sight, out of mind używaj na tychmiast po burzliwym rozstaniu. Za raz potem znikaj. P) Practice makes perfect używaj, by zachęcić partnerkę / partnera do ponow nego przeżycia romantycznych unie sień. R) Rome wasn t built in a day używaj by się pocieszyć, kiedy twoje wysiłki do prowadziły do zaledwie połowicznego sukcesu. S) Stolen fruit is the sweetest używaj, by utwierdzić siebie lub partnerkę / part nera w przekonaniu, że to co jest zakaza ne będzie najprzyjemniejsze. T) To err is human, to forgive divine uży waj wtedy, gdy zawaliłeś / zawaliłaś sprawę (na przykład po przyłapaniu cię na próbie niewierności), a teraz usiłujesz się z tego jakoś wyłgać i uzyskać prze baczenie. V) Variety is the spice of life używaj wte dy, gdy próbujesz usprawiedliwić swoje zainteresowanie innymi obiektami pożą dania. W) Walls have ears używaj, zanim po wiesz za dużo w dużym gronie i za chwi lę będziesz na pewno tego żałować. Y) You scratch my back and I ll scratch yours używaj we wszelkich trudnych negocjacjach. Warto przy tym porozu miewawczo mrugnąć okiem. Doradza³ Prof. W.G. Bell z Instytutu Jêzyka Angielskiego Bell w Krakowie Druga czêœæ przys³ów na

11 REKLAMA Jedyny w Polsce! Wydzia³ Metali Nie elaznych jedyny w Polsce, unikatowy w skali miêdzynarodowej powsta³ w AGH w 1962 r. Wypromowa³ ponad 3000 absolwentów i ponad 210 doktorów nauk technicznych. W obszarze badañ naukowych posiada najwy sz¹ kategoriê! Liczne miêdzynarodowe kontakty kadry naukowo-dydaktycznej Wydzia³u gwarantuj¹ œwiatowy poziom wiedzy przekazywanej studentom. Metale nie elazne od miedzi i aluminium po te najcenniejsze: srebro, z³oto, platynê maj¹ zastosowanie w prawie ka dej dziedzinie ycia. Na absolwentów Wydzia³u czekaj¹ atrakcyjne miejsca pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. REKLAMA STUDIA STACJONARNE Dziekanat pawilon A-2, I piêtro, pokój 117 tel , METALURGIA Metalurgia metali nie elaznych Przeróbka plastyczna Komputerowa in ynieria procesowa Ochrona metali przed korozj¹ Recykling metali i ochrona œrodowiska Metale szlachetne w przemyœle i jubilerstwie (kszta³cenie praktyczne prowadzone bêdzie we wspó³pracy z Mennic¹ - Metale Szlachetne w Warszawie) IN YNIERIA MATERIA OWA In ynieria materia³ów metalicznych Materia³oznawstwo metali nie elaznych ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI In ynieria produkcji i zastosowanie metali nie elaznych STUDIA NIESTACJONARNE Dziekanat pawilon A-2, I piêtro, pokój 118 tel METALURGIA Metalurgia metali nie elaznych Przeróbka plastyczna ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI In ynieria produkcji i zastosowanie metali nie elaznych Wszystkim Maturzystom yczymy powodzenia na maturze, zainteresowanych zapraszamy na studia. Metale Nie elazne to dobry wybór! Zasady rekrutacji: Wydzia³ Matematyki Stosowanej AGH Dziekanat: al. Mickiewicza 30, Kraków, Pawilon B-7, Ip., pok tel , 11, kwiecieñ 2008 Wydzia³ Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo- Hutniczej prowadzi stacjonarne, dwustopniowe studia (licencjackie i magisterskie) na kierunku Matematyka w ramach czterech specjalnoœci: * * * * Matematyka w Naukach Technicznych i Przyrodniczych Matematyka w Ekonomii, Finansach i Ubezpieczeniach Matematyka Obliczeniowa i Komputerowa Matematyka w Informatyce i Zarz¹dzaniu Praca dla absolwentów Absolwenci Wydzia³u Matematyki Stosowanej maj¹ szerokie mo liwoœci znalezienia interesuj¹cej pracy w ró nych bran ach: od du ych zak³adów przemys³owych, poprzez biura projektowo-konstrukcyjne, instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, instytuty badawcze do szkolnictwa na wszystkich poziomach w³¹cznie. Zapraszamy maturzystów Matematyka to kierunek z przysz³oœci¹!

12 PROMOCJA AGH przestrzeñ T Czas M³ody cz³owiek o szerokich horyzontach, wielorakich zainteresowaniach, a przede wszystkim z gruntown¹ wiedz¹ zawodow¹ to profil absolwenta AGH. Doskonale wykszta³cony specjalista, który opuszczaj¹c mury uczelni nie musi martwiæ siê o zatrudnienie. Nasza uczelnia od lat kształci na wyso kim poziomie fachowców dla prawie wszystkich gałęzi przemysłu. Należy jednak pamiętać, że mury Akademii opuszczają tak że znakomici socjologowie oraz specjaliści z zakresu zarządzania. Rozszerzamy profil kształcenia. Dzięki współpracy z licznymi gałęziami przemysłu w Polsce, jak i na świe cie potrafimy szybko reagować na nowe trendy pojawiające się na rynku pracy. Dzięki temu nasi absolwenci podejmują pracę zawodową jeszcze w czasie studiów. Dla wielu pracodawców rękojmią posiada nej wiedzy oraz umiejętności jest dyplom AGH. 12 kwiecieñ 2008 Nowy rok akademicki - nowe propozycje w ofercie kszta³cenia Wydział Nauk Społecznych Stosowanych humanistyczny rodzynek AGH, urucha mia kolejny kierunek Kulturoznawstwo. Należy podkreślić specyfikę oferowanych przez nas kierunków humanistycznych so cjologii i kulturoznawstwa. Wiedzę humani styczną wspomagamy najnowocześniejszy mi elementami z zakresu nauk technicznych, głównie informatyki. Pozwala to absolwen tom wydziału doskonale poruszać się w świecie nowoczesnej techniki. Nadchodzący rok akademicki to nie tylko nowy kierunek humanistyczny. W efekcie skorelowanych działań Wydziału Elektro techniki, Automatyki, Informatyki i Elektro niki oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki od października ruszają studia międzykierunkowe In ynieria Akustyczna. Student tego kierunku otrzyma wiedzę doty czącą zjawisk akustycznych i drganiowych występujących w technice i medycynie. Ab solwent będzie przygotowany do pracy w jednostkach administracji odpowiedzialnej za ochronę środowiska przed hałasem, w przedsiębiorstwach produkujących i eksplo atujących sprzęt elektroakustyczny oraz wyroby, które mogą generować hałas. Samodzielny kierunek Geofizyka ze spe cjalnością Geofizyka stosowana poprowadzi Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Młodzi ludzie będą poznawać i badać własności fizyczne Ziemi, litosfery i wnętrza Ziemi, hydrosfery, atmosfery i przestrzeni i co ważniejsze nie będą musieli martwić się o późniejsze zatrudnienie. Od kilku lat obserwujemy duże zapotrzebowa nie na absolwentów specjalności geofizycz nych w Polsce i na świecie. Wszyscy geofi zycy, którzy ukończyli Akademią Górniczo Hutniczą, mają zapewnioną pracę, jeszcze zanim skończą studia. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu pro ponuje kierunek: In ynieria Naftowa i Gazownicza. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy w przedsiębior stwach związanych z przemysłem energe tycznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki naftowej i gazowniczej, orga nach nadzoru technicznego, administracji państwowej i samorządowej, a także w jed nostkach projektowych. To także znakomite perspektywy pracy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Akademia proponuje obecnie 28 kierun ków studiów. To naprawdę wiele możliwo ści. Dodajmy do tego ciągle poszerzaną ofertę w zakresie studiów podyplomowych blisko 80 różnych kierunków, studia w języ ku angielskim oraz ofertę studiów dokto ranckich. Co ciekawego na studiach? Dzięki rozbudowanemu systemowi wymiany studenckiej oraz współpracy z uczelniami i fir mami w kraju i na świecie, nasi studenci mają możliwość m.in. uzyskania podwójnego dy

13 Twoich mo liwoœci na studia plomu AGH oraz uczelni partnerskiej. Mogą ponadto odbywać staże i praktyki w renomo wanych zakładach przemysłowych. Infra struktura Akademii zapewnia doskonałą bazę do studiowania. Obejmuje ona bogato wypo sażone sale dydaktyczne, nowoczesne labora toria, a także zasobne biblioteki, które swoje zbiory udostępniają w Uczelnianej Sieci Komputerowej. Dzięki e learningowi zmienia się sposób studiowania można uczestniczyć w zajęciach nie wychodząc z domu. Za rozwojem intelektualnym podąża roz wój kulturalny i sportowy. Liczne organiza cje działające w AGH dają możliwość kon tynuacji swoich dotychczasowych zaintere sowań, jak i odkrywania zupełnie nowych. Możliwości jest naprawdę wiele, poczynając od zespołów artystycznych, poprzez stan dardowe formy rekreacji, jak turystyka pie sza, czy rowerowa, na dość specjalistycz nych agendach kończąc klub wysokogór ski, podwodny, speleologiczny i żeglarski. W uczelni działa ponad 25 organizacji stu denckich różnego typu. Dodatkowo studen ci mogą rozwijać swoje zainteresowania w blisko 90 kołach naukowych. Na pewno młodych ludzi zainteresuje doskonałe zaple cze socjalne. Stypendia ministra za osiągnię cia w nauce lub w sporcie, a także świadcze nia przyznawane przez Dziekana Wydziału tj. stypendia za wyniki w nauce lub sporcie, socjalne, specjalne dla osób niepełnospraw nych, na wyżywienie, mieszkaniowe oraz zapomogi. Już od połowy roku nasi studenci i pracow nicy będą mogli skorzystać z nowego basenu. Do dyspozycji są nowoczesne hale sportowe, boiska piłkarskie, korty tenisowe, siłownie. Słowem wszystko czego młody człowiek po trzebuje, by uczyć się i aktywnie spędzać czas. Na koniec o najprzyjemniejszym w yciu aka. Rajdy, bale, kluby studenckie i wiele więcej. Można potańczyć, pośpiewać, a rankiem znowu na zajęcia. Nasz studencki Campus znajduje się o przysłowiowy "rzut beretem" od budynków dydaktycznych uczelni. A po zajęciach obowiązkowo kulturalna rozryw ka! W ciągu 5 minut jesteśmy na legendar nym krakowskim Rynku. Teatry, muzea, ga lerie, kawiarnie to wszystko w zasięgu rę ki! Je eli poszukujesz nowoczesnej uczelni, je eli chcesz studiowaæ zagadnienia nowoczesnej techniki, je eli poszukujesz niepowtarzalnej atmosfery studiowania witamy w AGH! kwiecieñ

14 REKLAMA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanis³awa Staszica w Krakowie WYDZIA ZARZ DZANIA Kraków, ul. Gramatyka 10 Zdjêcie roku 2007 studia I stopnia - licencjackie, in ynierskie stacjonarne niestacjonarne studia II stopnia - magisterskie stacjonarne niestacjonarne Kierunki I i II stopnia specjalnoœci Zarz¹dzanie (I i II) informatyka w zarz¹dzaniu in ynieria zarz¹dzania marketing zarz¹dzanie finansami zarz¹dzanie kadrami przedsiêbiorstwa zarz¹dzanie miêdzynarodowe zarz¹dzanie systemami produkcyjnymi Zarz¹dzanie i in ynieria produkcji (I i II) informatyka w zarz¹dzaniu produkcj¹ in ynieria zarz¹dzania zarz¹dzanie innowacjami zarz¹dzanie logistyczne (zajêcia w j. angielskim) zarz¹dzanie produkcj¹ Informatyka i ekonometria (I) INFORMACJA: Dziekanat studiów stacjonarnych (dziennych): Tel. (0-12) , Dziekanat studiów niestacjonarnych (zaocznych): Tel. (0-12) , Wydzia³ Zarz¹dzania AGH zaj¹³ I miejsce w przeprowadzonym przez tygodnik Polityka w roku 2006 rankingu szkó³ wy szych technicznych kszta³c¹cych na kierunku zarz¹dzanie. 14 kwiecieñ 2008 Dwie nagrody za to zdjêcie zdoby³a Dominika Kustosz, doktorantka PAN, w fotograficznym konkursie magazynu Podró e. Najpierw by³ to tytu³ Zdjêcie miesi¹ca, a potem Zdjêcie roku Wyniki og³oszono w marcowym numerze gazety. Zdjêcie zosta³o zrobione na miejskim targu w miasteczku Kiffa w Mauretanii podczas miesiêcznej wyprawy do Afryki. Autorka wspó³pracuje z magazynem SMS na str. 26 zamieszczamy jej korespondencjê z Kambod y. (r) Szko³a Dziennikarstwa Praktycznego Jak napisaæ artyku³? Jak pracowaæ z mikrofonem? Od półtora roku działa w Kra kowie, związana z magazy nem SMS, Szkoła Dzienni karstwa Praktycznego. Zajęcia w formie warsztatów w grupach 4 osobowych prowadzą czołowi krakowscy dziennikarze. Tak małe grupy gwarantują możli wość indywidualnej pracy z każdym studentem. Program obejmuje praktycz ną naukę pisania i redagowania, pracę z mikrofonem i przed ka merą oraz fotografię prasową. Uczestnicy kursów publikują swoje teksty w gazetach i czaso pismach, a na koniec odbywają praktyki w redakcjach. W zajęciach mogą uczestni czyć studenci różnych uczelni, młodzi dziennikarze, a także maturzyści, którzy chcą poznać podstawy dziennikarstwa prak tycznego. Zajęcia odbywają się w weekendy. Podstawowy, dwusemestro wy kurs rozpoczyna się w paź dzierniku i obejmuje 90 godzin zajęć oraz 4 tygodniową prakty kę. Koszty: I semestr 1400 zł, II semestr 1200 zł. Od czerwca szkoła posze rzy swoją ofertę o nowe, 18 godzinne, wakacyjne kursy. Będzie można wybrać dowol ny segment zajęć (dziennikar stwo prasowe, radiowe, telewi zyjne, praca w portalu). Koszt: 580 zł. Terminy ustalane będą indywidualnie dla każdej gru py (4 osobowej) po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby chęt nych. Osoby zainteresowane prosi my o kontakt mailowy: (r)

15 REKLAMA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica w Krakowie Wydzia³ Odlewnictwa Kraków, ul. Reymonta 23, Wydzia³ Odlewnictwa AGH powsta³ w 1951 r. Jest jedynym wydzia³em o tym profilu w strukturze szkolnictwa wy szego w Europie. Kszta³ci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (in ynierskie i magisterskie). Prowadzi tak e studia doktoranckie oraz podyplomowe. Wydzia³ posiada bardzo dobrze wyposa one laboratoria specjalistyczne i w³asn¹ odlewniê doœwiadczaln¹. REKLAMA Jedyny w Europie Kierunek: Metalurgia Specjalnoœci Odlewnictwo (technologie, maszyny i urz¹dzenia, mechanizacja) Ochrona œrodowiska w odlewnictwie Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne Wirtualizacja technologii odlewniczych Praca dla absolwentów Dobrze i uniwersalnie wykszta³ceni absolwenci s¹ poszukiwani nie tylko w Polsce. Niedobór kadry in ynierskiej z obszaru odlewnictwa w krajach UE poszerza perspektywê uzyskania atrakcyjnej pracy. Odlewnictwo jest ponadto bardzo dobr¹ dziedzin¹ do prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Rekrutacja Rekrutacja odbywa siê w oparciu o wyniki ze szko³y œredniej. Szczegó³y s¹ na Informacje Dziekanat Wydzia³u Odlewnictwa Kraków, ul. Reymonta 23 tel , fax Wydzia³ In ynierii Metali i Informatyki Przemys³owej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica w Krakowie DZIEKANAT: Pawilon B-5, ul. Czarnowiejska 66, Kraków studia stacjonarne: pawilon B-5, parter, pok. 4 i 5. tel.: ; studia niestacjonarne: pawilon B-5, parter, pok. 9. tel.: Wydzia³owa Komisja Rekrutacyjna (WKR): pawilon B-5, parter, pok. 6. tel.: internet: KIERUNKI l ZAKRESY DYPLOMOWANIA Wydzia³ kszta³ci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych l.,ii. i III. stopnia (in ynierskie, magisterskie i doktoranckie) na czterech kierunkach: Metalurgia Metalurgia Ekstrakcyjna Plastyczna Przeróbka Metali Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna Ogrzewnictwo i Klimatyzacja Ochrona Œrodowiska i Utylizacja Odpadów Informatyka w Technologii Materia³ów In ynieria Materia³owa In ynieria Stali i Stopów Specjalnych In ynieria Powierzchni In ynieria Spieków Metalicznych i Kompozytów Przetwórstwo Stopów i Materia³ów Specjalnych In ynieria Spajania In ynieria Jakoœci 15, kwiecieñ 2008 Informatyka Stosowana Systemy Informatyki Przemys³owej Modelowanie i Technologie Informatyczne Informatyka w Technice Cieplnej Informatyka w Hutnictwie Edukacja Techniczno-Informatyczna (absolwenci maj¹ uprawnienia do nauczania w szko³ach) Edukacja Techniczna Edukacja Informatyczna Metaloplastyka i Kszta³towanie Objêtoœciowe Absolwenci uzyskuj¹ uprawnienia do nauczania w szkole * Wydzia³ prowadzi równie studia podyplomowe. Zapraszamy

16 STUDIUJEMY * PRACUJEMY * STUDIUJEMY Sesja przynosi dochody Stresuj¹cy telemarketing Litry herbaty wypitej w mieszkaniach ob cych ludzi, sesja w każdym miesiącu i cią gle powtarzane pytanie czy to wypada?. Tak w skrócie można przedstawić początki pracy Paw³a Nowaka, studenta I roku administracji na UJ, jako radnego V dzielnicy Krakowa. REKLAMA 16 kwiecieñ 2008 Z Mandat radnego zdobył jeszcze jako uczeń klasy maturalnej. Gdy startowałem z kampanią wyborczą niewiele osób wróżyło mi sukces wspomi na Paweł. Jednak dzięki strategii od drzwi do drzwi udało mi się przekonać wystar czającą ilość wyborców. Dziś jest najmłodszym radnym w Krako wie. Nietypowa praca zajmuje Pawłowi około 30 godzin w miesiącu. Składają się na nią sesje rady, posiedzenia komisji a także delegacje w terenie. Te ostatnie polegają na przykład na odbiorze inwestycji budowla nych czy obecności przy wyborach dyrekto rów szkół. Wynagrodzenie radnego to nieobjęta po datkiem dieta w wysokości 250 złotych oraz specjalne dodatki za wspomniane delegacje i przewodnictwo w komisjach. Jest to odpo wiednio 130 i 120 złotych. Zajęcia w radzie dzielnicy udaje się bez problemowo połączyć z tymi uczelnianymi, z jednym małym wyjątkiem: Nie mogę chodzić na ćwiczenia raz w miesiącu. Akurat w tym samym czasie odbywają się sesje, na których muszę być obecny. Magda Matyasik w przysz³oœæ ITC Agencja Pracy Tymczasowej, ul. Kurniki 4, Kraków tel. 012/ , Stosunkowo łatwo jest znaleźć pracę w sprzedaży, a szczególnie w telemarketin gu. Banki zachęcają tą drogą nowych klien tów, sieci komórkowe oferują nowe usługi starym, wydawnictwa sprzedają poradniki. Praca jest łatwa, ale stresująca mówi Kasia Kafel, studentka filologii rosyjskiej. Dzwoniący są traktowani jak niechciani i nielubiani akwizytorzy. Sporo ofert tego ty pu pracy dostępnych jest w internecie, a do świadczenie nie jest wymagane. Wysokość wypłaty uzależniona jest od czasu przepro wadzanych rozmów i liczby sprzedaży. Stawka podstawowa to 7,5 zł brutto, ale jeśli jest się skutecznym można doliczyć do 10 zł brutto za godzinę. Atmosfera zależy od kierownika i podejścia do projektu. Zawsze trzeba mieć pozytywne nastawienie tłuma czy Kasia. Czas pracy dostosować można do indywidualnych potrzeb, co szczególnie ce nią studenci. Przed przystąpieniem do dzwonienia przechodzi się specjalne szkolenie, po któ rym trafia się do sali wypełnionej kompute rami. Na każdym z nich jest zainstalowany system do którego wgrana jest baza danych teleadresowych klientów projektu. Dzwoni się do nich losowo, korzystając ze specjalne go oprogramowania. Podczas pracy część rozmów jest odsłuchiwana i omawiana, a kierownicy projektów dają wskazówki jak właściwie prowadzić rozmowę, aby była najbardziej skuteczna. Szanse na awans? Niewielkie odpo wiada Kasia. Można zostać kierownikiem projektu lub zmiany. Prawie połowa pozna nych w pracy znajomych zrezygnowała po miesiącu. Piotr Koziarz

17 Uniwersytetu Jagielloñskiego dyplomu Organizator konferencji IT Dorota Sadza studentka IV roku informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ Najlepszy narciarz Bart³omiej Witowski student IV roku stosunków miêdzynarodowych, Wydzia³ Studiów Miêdzynarodowych i Politycznych UJ Na tegorocznych XXV Mistrzostwach Polski Szkó³ Wy szych w Narciarstwie Alpejskim zaj¹³ I miejsce w slalomie gigancie i II w slalomie w klasyfikacji uniwersytetów. Wygra³ tak e Akademicki Puchar Polski w narciarstwie alpejskim w slalomie gigancie. Poniewa sam czynnie uprawiam sport (AZS Zakopane), to chcia³bym pomóc innym studentom w realizacji podobnych celów mówi Bartek. I pomaga, dzia³aj¹c w zarz¹dzie AZS, w³¹cza siê te w organizacjê zawodów, pracuje jako instruktor narciarstwa. Oprócz szeroko pojêtej dzia³alnoœci sportowej aktywnie interesuje siê muzyk¹ (ciê kie brzmienia) oraz kultur¹ Japonii. Zamierza nawet nauczyæ siê japoñskiego. UJ wybra³ g³ównie ze wzglêdu na renomê uczelni i mo liwoœci, jakie ona daje. Studiuje siê tu bardzo przyjemnie, chocia ³atwo nie jest. Moim marzeniem jest praca na placówce dyplomatycznej lub dla organizacji pozarz¹dowej. W liceum by³a stypendystk¹ Prezesa Rady Ministrów, teraz pobiera stypendium naukowe. Jest osob¹, która lubi dzia³aæ, i to na kilku frontach: w Kole Studentów Informatyki jako wiceprezes, w samorz¹dzie, w Radzie Wydzia³u. Wspó³pracuje z ko³ami naukowymi informatyki kilku krakowskich uczelni. W ramach tej wspó³pracy organizuje najwiêksz¹ konferencjê IT w œrodkowej Europie Studencki Festiwal Informatyczny. Wybra³am UJ, bo jest to uczelnia o ogromnym miêdzynarodowym presti u, a informatyka na uniwersytecie jest jedn¹ z najlepszych w Polsce. Uczelnia staje siê coraz bardziej przyjazna studentom. Równie podejœcie pracowników dydaktycznych do studentów jest bardzo pozytywne ci ludzie chc¹ i potrafi¹ dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹. To wszystko sprawia, e studiowanie na UJ choæ trudne daje wiele satysfakcji mówi Dorota. O przysz³oœæ nie musi siê martwiæ. Specjaliœci w zakresie projektowania aplikacji to towar deficytowy. Droga do kardiologii Krzysztof Nycz student VI roku Wydzia³u Lekarskiego, UJ CM Pod koniec pierwszego roku ze znajomymi wybraliœmy siê na konferencjê kardiologicznokardiochirurgiczn¹. S³uchaj¹c prezentacji i wyst¹pieñ uczestników, doszed³em do wniosku, e kardiologia jest tym, czym chcia³bym siê zaj¹æ w przysz³oœci. Od tamtego czasu Krzysztof bierze udzia³ w pracach studenckich kó³ naukowych kardiochirurgicznych i hemodynamicznych. Systematycznie i aktywnie uczestniczy w miêdzynarodowych konferencjach naukowych. Choæ bywa ciê ko z czasem, to jednak ta praca sprawia mi ogromnie du o satysfakcji i przyjemnoœci. Przez pierwsze 3 lata studiów dzia³a³ te w IFMSA-Poland, organizacji studenckiej o zasiêgu œwiatowym. Nadal mam w pamiêci has³o ze spotkañ: IFMSA nic nie daje, stwarza tylko mo liwoœci, co w sumie odnosi siê do wielu aspektów studiowania. Te mo liwoœci to tak e wyjazdy zagraniczne. Krzysztof poszerza³ swoj¹ wiedzê na praktyce wakacyjnej w Rzymie i realizowa³ projekt naukowy w Lizbonie. A za bardzo dobre wyniki w nauce otrzyma³ w tym roku Stypendium Ministra Zdrowia. Tu mo e byæ Twoje zdjêcie! Do³¹cz do Kamili, Piotra, Eweliny, Bart³omieja, Doroty, Krzysztofa, i 46 tysiêcy studentów najstarszej polskiej uczelni. Uniwersytet Jagielloñski zaprasza! kwiecieñ

18 Uniwersytet Jagielloñski Liczba studentów: Liczba nauczycieli akademickich: 3657 w tym profesorów tytularnych: 496 doktorów habilitowanych: wydzia³ów 48 kierunków studiów 93 specjalnoœci Niebanalne historie studentów U Z pasj¹ do d Prezydent medyków Kamila Bia³ek studentka VI roku Wydzia³u Lekarskiego, UJ CM Niedawno wróci³a z Meksyku, gdzie uczestniczy³a w œwiatowym zlocie studentów medycyny. Wystêpowa³a tam jako Prezydent Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA- Poland. To najwiêksza organizacja studencka na œwiecie. Jest nas prawie 2 miliony mówi Kamila. I dodaje: Praca w Stowarzyszeniu daje mi wiele satysfakcji i stwarza nowe mo liwoœci. Przekona³am siê, jak wielka drzemie w ludziach si³a i jak sama potrafiê stawiaæ czo³a wyzwaniom, które pozornie mog³oby wydawaæ siê nieosi¹galne. Bezkolizyjnie ³¹czy naukê z dzia³alnoœci¹ w IFMSA, chocia : Studia na UJ to nie przelewki, ma siê œwiadomoœæ studiowania w najstarszej i najlepszej uczelni w kraju. Dla mnie najtrudniejsze by³y pierwsze 3 lata. PóŸniej ju jakoœ to polecia³o. Trzeba nauczyæ siê radziæ ze stresem, a tak e umieæ wyrobiæ sobie trochê dystansu do studiowania mnie w tym pomaga Stowarzyszenie. W zdobywaniu wiedzy wa ne s¹ wymiany zagraniczne. Kamila ma za sob¹ miesiêczne praktyki w klinikach w Turcji, W³oszech i Portugalii. Collegium Novum FOT. KONRAD K. POLLESCH Podwójny stypendysta Piotr Baran student V roku filologii polskiej, Wydzia³ Polonistyki UJ Wybra³em UJ, bo urzek³ mnie dziedziniec Wydzia³u Polonistyki i poczu³em, e chcê studiowaæ w takim ³adnym miejscu. S³ysza³em du o dobrego o krakowskiej polonistyce i to siê sprawdza. Z jednej strony studenci maj¹ trochê swobody i musz¹ pracowaæ samodzielnie, z drugiej mog¹ w ka dej chwili spotkaæ siê z wybitnymi naukowcami i uczyæ siê od nich, jak czytaæ i jak yæ t³umaczy Piotr. W tym roku otrzyma³ dwa wa ne stypendia: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego oraz uniwersyteckie z Funduszu im. S. Estreichera. Fundatorzy wziêli pod uwagê wyniki w nauce oraz pracê w samorz¹dzie studenckim (jest szefem na wydziale) i w Kole Naukowym Komparatystów, którym kiedyœ kierowa³, a dziœ prowadzi tam Sekcjê Dawnej Literatury. W CV mo e sobie wpisaæ udzia³ w organizacji dwóch ogólnopolskich konferencji: PaŸdziernik '56 w naszych oczach oraz Stanis³aw Lem: horyzonty wyobraÿni i redagowanie czasopisma Bez Porównania. Pasjonuje siê literatur¹ staropolsk¹ i antyczn¹, lubi fotografiê, wypady w góry i szachy. 18 kwiecieñ Laureatka konkursów Ewelina Rumak studentka V roku Wydzia³u Prawa i Administracji i II roku Wydzia³u Filozoficznego UJ W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historyczno-Prawnej reprezentacja UJ z Ewelin¹ w sk³adzie zajê³a I miejsce. Jest te laureatk¹ kilku konkursów przedmiotowych organizowanych na wydziale. W Uniwersyteckiej Poradni Prawnej udziela porad osobom, których nie staæ na p³atn¹ pomoc prawn¹. Oprócz prawa ma wiele innych zainteresowañ: Lubiê Leœmiana (nie dlatego, e by³ notariuszem), Wilde'a, Fromma, krymina³y Caroline Graham, p³ywanie i psy. Interesuje mnie te psychologia spo³eczna. Ewelina mieszka niedaleko Krakowa i wybór UJ wydawa³ siê jej oczywisty. Tu stawia siê na samodzielnoœæ studentów, wielu osobom podoba siê mo liwoœæ wybierania przedmiotów. Dziêki temu mo na ³atwiej dopasowaæ zajêcia na jednym kierunku do zajêæ na innym albo do godzin pracy. Oferta przedmiotów jest du a, a wœród nich tzw. szko³y praw obcych, gdzie zajêcia prowadz¹ wyk³adowcy z zagranicy w swoich ojczystych jêzykach (angielskim, niemieckim, francuskim) polecam.

19 Uniwersytetu Jagielloñskiego dyplomu Organizator konferencji IT Dorota Sadza studentka IV roku informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ Najlepszy narciarz Bart³omiej Witowski student IV roku stosunków miêdzynarodowych, Wydzia³ Studiów Miêdzynarodowych i Politycznych UJ Na tegorocznych XXV Mistrzostwach Polski Szkó³ Wy szych w Narciarstwie Alpejskim zaj¹³ I miejsce w slalomie gigancie i II w slalomie w klasyfikacji uniwersytetów. Wygra³ tak e Akademicki Puchar Polski w narciarstwie alpejskim w slalomie gigancie. Poniewa sam czynnie uprawiam sport (AZS Zakopane), to chcia³bym pomóc innym studentom w realizacji podobnych celów mówi Bartek. I pomaga, dzia³aj¹c w zarz¹dzie AZS, w³¹cza siê te w organizacjê zawodów, pracuje jako instruktor narciarstwa. Oprócz szeroko pojêtej dzia³alnoœci sportowej aktywnie interesuje siê muzyk¹ (ciê kie brzmienia) oraz kultur¹ Japonii. Zamierza nawet nauczyæ siê japoñskiego. UJ wybra³ g³ównie ze wzglêdu na renomê uczelni i mo liwoœci, jakie ona daje. Studiuje siê tu bardzo przyjemnie, chocia ³atwo nie jest. Moim marzeniem jest praca na placówce dyplomatycznej lub dla organizacji pozarz¹dowej. W liceum by³a stypendystk¹ Prezesa Rady Ministrów, teraz pobiera stypendium naukowe. Jest osob¹, która lubi dzia³aæ, i to na kilku frontach: w Kole Studentów Informatyki jako wiceprezes, w samorz¹dzie, w Radzie Wydzia³u. Wspó³pracuje z ko³ami naukowymi informatyki kilku krakowskich uczelni. W ramach tej wspó³pracy organizuje najwiêksz¹ konferencjê IT w œrodkowej Europie Studencki Festiwal Informatyczny. Wybra³am UJ, bo jest to uczelnia o ogromnym miêdzynarodowym presti u, a informatyka na uniwersytecie jest jedn¹ z najlepszych w Polsce. Uczelnia staje siê coraz bardziej przyjazna studentom. Równie podejœcie pracowników dydaktycznych do studentów jest bardzo pozytywne ci ludzie chc¹ i potrafi¹ dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹. To wszystko sprawia, e studiowanie na UJ choæ trudne daje wiele satysfakcji mówi Dorota. O przysz³oœæ nie musi siê martwiæ. Specjaliœci w zakresie projektowania aplikacji to towar deficytowy. Droga do kardiologii Krzysztof Nycz student VI roku Wydzia³u Lekarskiego, UJ CM Pod koniec pierwszego roku ze znajomymi wybraliœmy siê na konferencjê kardiologicznokardiochirurgiczn¹. S³uchaj¹c prezentacji i wyst¹pieñ uczestników, doszed³em do wniosku, e kardiologia jest tym, czym chcia³bym siê zaj¹æ w przysz³oœci. Od tamtego czasu Krzysztof bierze udzia³ w pracach studenckich kó³ naukowych kardiochirurgicznych i hemodynamicznych. Systematycznie i aktywnie uczestniczy w miêdzynarodowych konferencjach naukowych. Choæ bywa ciê ko z czasem, to jednak ta praca sprawia mi ogromnie du o satysfakcji i przyjemnoœci. Przez pierwsze 3 lata studiów dzia³a³ te w IFMSA-Poland, organizacji studenckiej o zasiêgu œwiatowym. Nadal mam w pamiêci has³o ze spotkañ: IFMSA nic nie daje, stwarza tylko mo liwoœci, co w sumie odnosi siê do wielu aspektów studiowania. Te mo liwoœci to tak e wyjazdy zagraniczne. Krzysztof poszerza³ swoj¹ wiedzê na praktyce wakacyjnej w Rzymie i realizowa³ projekt naukowy w Lizbonie. A za bardzo dobre wyniki w nauce otrzyma³ w tym roku Stypendium Ministra Zdrowia. Tu mo e byæ Twoje zdjêcie! Do³¹cz do Kamili, Piotra, Eweliny, Bart³omieja, Doroty, Krzysztofa, i 46 tysiêcy studentów najstarszej polskiej uczelni. Uniwersytet Jagielloñski zaprasza! kwiecieñ

20 STYL YCIA Uwieczniona w rzeÿbie FOT. JOANNA KUSTRA 24 lipca w parku w Wieliczce odłonięta zostanie rzeźba św. Kingi zrobiona przez włoskiego REKLAMA 20 kwiecieñ 2008 artystę Enrica Musce tre. Patronce górni ków solnych i samo rządów rzeźbiarz nadał twarz krakowskiej studentki Pauli Waligóry. Uwielbiam włoski język, architekturę, opty mizm Włochów i potra wy. Przygoda z Italią za częła się już w liceum w Busku Zdroju dzięki wy chowawcy, który rozbudził moje włoskie fasynacje wspo mina Paula. Potem były liczne wyjazdy na kursy językowe do Rzymu i Flo rencji oraz kontakty z Instytutem Włoskim, dzięki któremu poznała wielu ciekawych ludzi, m.in. Enrica Muscetre, który jej twarz uwiecznił w rzeźbie św. Kingi. Od zawsze byłam za chwycona także Krako wem. Lubię w nim to, że trochę przypomina Włochy tłumaczy wybór miasta swoich studiów. Paula jest na III roku AWF, na turystyce i rekreacji, specja lizacja: odnowa psycho somatyczna. Lubi swoje studia, marzy, by założyć kiedyś eks kluzywny salon SPA i klub z orientalnym wnętrzem i muzy ką arabską. A na razie tanecz nym krokiem idzie przez życie. Wiele godzin spędza na parkie tach ćwicząc różne techniki tańca. Kilka razy w roku wy jeżdża na międzynarodowe fe stiwale taneczne, gdzie ma okazję doskonalić swe umiejęt Zostañ modelk¹ ności pod okiem światowej sławy instruktorów. Najbardziej fascynuje mnie salsa kubańska, tango argentyń skie i bachata jest w nich tyle emocji i ekspresji Taniec daje mi energię i radość. Sprawia, że życie jest jeszcze piękniejsze tłumaczy. Paula jest również modelką (agencja Rores Models) wystę pującą nie tylko na polskich wy biegach. (r) Renomowana agencja Rores Models prowadzi nabór kandydatek na modelki. Zapraszamy wysokie (od 173 cm), zgrabne dziewczyny mówi szef agencji dr Zygmunt Fura. Nasze modelki znakomicie ³¹cz¹ modeling na œwiatowym poziomie z nauk¹, czego przyk³adem s¹ studentki UJ, Kasia Jarosiñska i Ania Nocoñ. Kandydatki prosimy o wys³anie swojej fotki i danych na adres: W najbli szych tygodniach w Krakowie goœciæ bêd¹ przedstawiciele wspó³pracuj¹cych z Rores agencji z Nowego Jorku, Pary a, Londynu i Mediolanu. Dla wielu dziewcz¹t otworz¹ siê szanse na wakacyjny wyjazd do œwiatowych stolic mody. Zg³oszenia do zagranicznych castingów nale y wysy³aæ równie na adres: Wiêcej informacji na (A)

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Podsumowanie ankiet Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Klasa 1 C POLITECHNICZNA Grupa 2 dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Jest przeznaczona dla osób o UZDOLNIENIACH Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH, zainteresowanych nowoczesną TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I PROGRAMOWANIEM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja. Na

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II EUROPEISTYKA / EUROPEAN STUDIES /unia UNIWERSYTET KUL jest charakterystycznym symbolem Lublina zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie renoma Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta 1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta Aby zalogować się na stronie portalu studenta/doktoranta należy wybrać stronę: https://ps.ug.edu.pl (na stronie logowanie odbywa się wyłącznie poprzez podanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA ang. AGH University of Science and Technology Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Praca dla fizjoterapeutów we Francji

Praca dla fizjoterapeutów we Francji Praca dla fizjoterapeutów we Francji W liczbach 300 Tylu fizjoterapeutów ukończyło kurs języka francuskiego w JJ communication. 250 To liczba fizjoterapeutów, którzy dostali pozwolenie na wykonywanie zawodu

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

5. W jaki sposób dostałaś/eś się na studia? (Sposób rekrutacji) 6. Czy studia odpowiadają twoim wyobrażeniom o nich? (zadowolenie czy rozczarowanie?

5. W jaki sposób dostałaś/eś się na studia? (Sposób rekrutacji) 6. Czy studia odpowiadają twoim wyobrażeniom o nich? (zadowolenie czy rozczarowanie? 1. Imię i nazwisko: Jakub JANUS 2. Rok ukończenia TG w ZSKU: 2011 3. Uczelnia, kierunek, rok, tryb: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Geodezja i Kartografia, 2011-2016 Studia stacjonarne I-go stopnia (inżynierskie)

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński

zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński przygotowanie: Dział Rekrutacji na Studia rok akademicki 2017/2018 dane statystyczne uniwersytet w liczbach podstawowe dane 15 41 800 87 3 900 wydziałów + UCMW UJ-UR

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 KLASA BIOLOGICZNO-MEDYCZNA uzupełniające: biologia, chemia historia i społeczeństwo, biologia w medycynie Klasa dla tych, którzy interesują się

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły: Sławomir Lorek 1

Dyrektor szkoły: Sławomir Lorek 1 Dyrektor szkoły: Sławomir Lorek 1 O szkole Szkoła kontynuuje tradycje Liceum Ogólnokształcącego, które powstało w 1965 roku w Koninie - Morzysławiu obok istniejącego juŝ Liceum Pedagogicznego Od 1 września

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER) Collegium Polonicum w Słubicach PASJA POKONUJE GRANICE. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O COLLEGIUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Ankieta - Studia Master

Ankieta - Studia Master Ankieta - Studia Master Internationales Hochschulinstitut Zittau został założony w roku 1993. Ten najmłodszy uniwersytet Saksonii oferuje 4 kierunki studiów: naukę o przedsiębiorstwie, inżyrię ekonomiczną,

Bardziej szczegółowo

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010. Co to są progi

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA

Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA W Horsens spędziłem jeden semestr, wyjechałem tam z moimi kolegami z uczelni można powiedzieć że przez to było nam łatwiej z wieloma sprawami. Pierwsza rzeczą jaką

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Instytut AmerykAnIstykI. PolonIjnych

Instytut AmerykAnIstykI. PolonIjnych studia Na kierunku amerykanistyka I stopnia (licencjackie) II stopnia (magisterskie uzupełniające) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym Instytut AmerykAnIstykI I studiów PolonIjnych studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 .... pieczęć uczelni WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 1. Imię i nazwisko studenta:... 2. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni:......

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wybrać Trzynastkę

Dlaczego warto wybrać Trzynastkę Dlaczego warto wybrać Trzynastkę Trzynastka rozwija się dzięki Wam, ambitnym uczniom o skonkretyzowanych zainteresowaniach. Szkoła kreuje przyszłych filologów, językoznawców, dziennikarzy, ludzi szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 Witamy w FILOMACIE Witamy w naszym krótkim przewodniku, który pomoże Ci zorientować się w zasadach organizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia WNiG Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2013r. Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 17.06.2013r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Ankieta badania

Bardziej szczegółowo

1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie?

1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie? 1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie? 3. Jakie talenty Gimnazjum nr 3 w Lublinie pomogło Ci w sobie odkryć,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE ul. Hallera 5 Rysunek 1 - Trasa sekretariat-szkoła Rysunek 2 -

Bardziej szczegółowo

Suplement część B dyplomu nr.*

Suplement część B dyplomu nr.* Załącznik nr 5 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM Suplement część B dyplomu nr.* I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko:... 2. Imię (imiona): 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):. 4. Numer

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 8/POZIOM B1

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 8/POZIOM B1 KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 8/POZIOM B1 Opis Przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Język obcy Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w toku studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Kraków, 2005 r. 1 Sprawozdanie z działalności w roku 2004 Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej W roku 2004 Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOŒCIACH Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata 85-080 Bydgoszcz ul. A. Szwalbego 1 www.konkursmuzyczny.pl fermata@konkursmuzyczny.pl

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI Informacje o klasach C Klasy ekonomiczne powołano w IV LO w roku 2, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów planujących podjęcie studiów na kierunkach

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie

ANALIZA EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ANALIZA EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 7/8 WSTĘP Egzamin maturalny w roku szkolnym 7/8 w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 (Redaktor) Witam państwa w audycji Blisko i daleko. Dziś o podróżach i wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i pana Adama, żeby opowiedzieli

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo