Daniel Fic, Lesław Koćwin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Daniel Fic, Lesław Koćwin"

Transkrypt

1 Daniel Fic, Lesław Koćwin Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne w badaniach oraz edukacji studentów zarządzania i marketingu (próba ujęcia transgranicznej specyfiki Środkowego Nadodrza) I. Pragmatyczne przesłanki edukacji I/1. Podejmowane od początku lat dziewięćdziesiątych, przez kolejne elity polityczne, zabiegi o zintegrowanie Polski z Europą Zachodnią stawiają przed środowiskiem naukowym oraz instytucjami życia społecznego i gospodarczego zadanie uświadomienia społeczeństwu skomplikowanych relacji występujących między RP a Unią Europejską. Zachodzą one w dwóch sferach życia, tj., politycznej i gospodarczej, zaś ich badanie wymaga udziału specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, a także osób znających je z praktyki. Dla nich wszystkich zachodzące procesy integracyjne stanowią swoiste wyzwanie. 1 Znaleźć ono winno swoje miejsce w systemie edukacji, którego trzon obok innych dyscyplin naukowych winny stanowić międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, traktowane jako wyodrębniona, samodzielna działalność badawcza i dydaktyczna. W tym rozumieniu studia w tej dziedzinie winny być realizowane w dwojaki sposób, tj. jako treści nauczania oraz jako jedna z dróg badań skomplikowanych zagadnień politycznych i gospodarczych związanych z globalizacją. Transoformacja systemowa oraz nowa geopolityczna sytuacja Europy Środkowo- Wschodniej, stały się obszarem konfrontacji, a także i konfliktu, między rzeczywistością społeczno-ekonomiczną oraz odpowiadającym jej stanem świadomości społecznej, a organizacją polityczną państw członkowskich Unii Europejskiej, której podstawy tworzy gospodarka wolnorynkowa oraz nowoczesna demokracja parlamentarna. Pomimo, że większość krajów z tego obszaru Europy znajduje się w stadium mniej lub bardziej głębokiej transformacji społecznej, przyjmując przynajmniej niektóre z elementów demokracji zachodnio-europejskiej 2, to należy liczyć się z wystąpieniem społecznych, gospodarczych i prawnych barier integracyjnych będących dziedzictwem przeszłości. Usunięcie ich wymaga obok środków materialnych, zorganizowania politycznej i ekonomicznej edukacji w zakresie wiedzy o Europie Zachodniej i jej cywilizacji, opartej na wynikach własnych badań. Jej celem powinno być dostarczenie - za pośrednictwem wielu form kształcenia, dokształcania i samokształcenia - odpowiedniej wiedzy o Europie, jej problemach w przyszłości, a także rozwijanie bezpośrednich kontaktów i współpracy... Wynikiem działań edukacyjnych winno być kształtowanie postaw wobec spraw kraju i Europy. 3 I/2. Potrzeba edukacji europejskiej społeczeństwa polskiego implikuje konieczność wzajemnego powiązania nowoczesnej myśli politycznej ze współczesnymi zagadnieniami myśli ekonomicznej, które dopiero we wzajemnym związku mogą dać pełne wyjaśnienie procesów integracji zachodnioeuropejskiej, a także przybliżyć zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, jej cele polityczno-gospodarcze oraz instytucje zajmujące się ich realizacją. Integrującą rolę ekonomii i politologii wynika m.in. z tego, że posiadają one zazębiający się obszar badań, którym jest społeczeństwo gospodarujące i jego struktury polityczne. O słuszności takiego podejścia przesądza fakt, że realizowana w Polsce transformacja systemowa przeobraża nie tylko ustrój polityczny państwa, ale przede wszystkim dotychczasowe stosunki ekonomiczne, w wyniku których większość problemów gospodarczych nabiera charakteru politycznego. Prezentowana teza dotyczy w szczególności organizacji i zarządzania gospodarką narodową. Powstała sytuacja stwarza nie tylko trudności w precyzyjnym rozgraniczeniu myśli ekonomicznej i politycznej, ale i przesądza o konieczności ich wzajemnego uzupełniania się oraz przejmowania przez myśl polityczną na 1

2 trwałe niektórych komponentów ekonomicznych. Jest rzeczą szczególnie ważną odpowiedź na pytania: - jakie powinno być tempo integracji z Europą, aby nie nastąpiły zaburzenia w społecznej i kulturowej homeostazie Polski i Europy; - jakie bariery ekonomiczne, społeczne, świadomościowe i kulturowe należy uwzględnić w procesie dochodzenia do pełnej integracji, aby procesy integracyjne nie zakończyły się katastrofą; - jakie zadania stają przed społeczeństwem, a zwłaszcza estabishmentem politycznym i systemem edukacji, aby procesy integracyjne nie zakończyły się ksenofobią, socjocentryzmem oraz rozległymi i głębokimi formami społecznej patologii, lecz pogłębieniem harmonii, współpracy i wyższą jakością zdrowia psychicznego Polaków. 4 I/3. Przedmiotem rozważań prezentowanych w niniejszym studium jest ekonomiczna warstwa myśli politycznej, która we współczesnych warunkach dokonującej się w Polsce transformacji systemowej stała się głównym obszarem, na którym najwyraźniej zaznaczyła się zmiana orientacji ideowej. Istota dokonujących się przemian sprowadza się w ostatecznym rachunku do recepcji zachodnioeuropejskich doświadczeń na grunt polski. Rodzi ona nie tylko potrzebę ich wyjaśnienia, ale również świadomość konieczności ich akceptacji przez polskie społeczeństwo. Staje się ona niezbędnym warunkiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, który wymaga potwierdzenia tego aktu w ogólnonarodowym referendum. Domniemać należy, że stosunkowo wysokie od kilku lat poparcie społeczeństwa polskiego dla idei utworzenia Europy, w której nie będzie granic i podziałów, (obecnie wyraża je ponad połowa Polaków), wynika bardziej z nieświadomości, niż z rzeczowej analizy strat i zysków będących skutkiem tej decyzji. Dokonanie zasadniczego zwrotu w świadomości i zachowaniach ludzi jest zagadnieniem złożonym. Rozwiązanie jego zależy tak od tempa i charakteru zmian, a szczególnie ich gospodarczo-ekonomicznego mechanizmu funkcjonowania w społeczeństwie, jak i od przebudowy działalności instytucji społecznych wychowujących i kształcących młode pokolenie. Wśród czynników hamujących wdrożenie nowego mechanizmu gospodarczego, jednym z głównych problemów jest niedostateczne przygotowanie percepcyjne, fachowe i ekonomiczne polskiego społeczeństwa do nowych zadań integracji europejskiej. I/4. W rozumieniu sygnalizowanych potrzeb międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, traktowane jako nowy kierunek studiów akademickich, realizowałaby następujące zadania pragmatyczne z zakresu wiedzy o Europie: - poznawcze, tzn. dostarczania określonego zasobu wiedzy politycznej; - badawcze, tzn. rozwijania umiejętności naukowo-poznawczych; - wychowawcze, tzn. kształtowania prointegracyjnych postaw światopoglądowych. Postulat wprowadzenia do programów nauczania szkolnictwa wyższego edukacji w zakresie stosunków międzynarodowych, integrowanej przez wiodącą w niej rolę ekonomii i politologii, której celem byłoby dostosowanie społeczeństwa polskiego do funkcjonowania we współczesnej Europie uzasadnia: 1) istniejący stan świadomości społeczeństwa polskiego, znajdujący m.in. swoje odzwierciedlenie w uzyskiwanych przez CBOS wynikach badań opinii publicznej, których przedmiotem były takie zagadnienia, jak: postawy wobec Unii Europejskiej, stosunek do uczestnictwa Polski w Unii, ocena możliwości naszego kraju na szybką integrację oraz społeczne postrzeganie kosztów i zysków pełnego uczestnictwa w UE 5 ; 2) czynnik ekonomiczny, tj. wymogi transformacji systemowej, której celem jest stworzenie efektywnego mechanizmu gospodarki wolnorynkowej, gwarantującego wszelkie warunki rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju w oparciu o integrację z UE; 3) zamierzenia i działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w dziedzinie realizacji pilotażowego programu edukacji europejskiej, który aktualnie wdrażany jest w szkołach 2

3 podstawowych i ponadpodstawowych. Szkolnictwu wyższemu pozostawiono natomiast wolną rękę do rozwiązania tego problemy w ramach takich dyscyplin naukowych, jak ekonomia, politologia i prawo. II. Metodologiczne założenia określające potrzebę badań oraz dydaktyki A. Udział politologii w kreowaniu dyscypliny II. A/1. Określając potrzeby dydaktyki w zakresie edukacji na kierunku studiów międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, której ostatecznym celem, (obok ogólnego kształcenia), jest kształtowanie postaw prointegracyjnych, na pierwszym miejscu winno uwzględnić się istniejące stereotypy określające stosunek Polaków do innych narodowości, jak i miejsca Polski w zintegrowanej Europie. Realizacja tego zadania stanowi niewątpliwie domenę politologii, która dostarczyć może ekonomii niezbędnych informacji do kompleksowej analizy współczesnych systemów gospodarczych, których jedną z wartości dominujących, poza czynnikami ekonomicznymi, są wartości polityczno-ustrojowe. Zaliczenie kształtowania postaw prointegracyjnych do głównych zadań dydaktycznych omawianego kierunku studiów posiada swoje uzasadnienie w funkcjonującym w polskiej myśli politycznej autostereotypie Polaka, który wyraźnie odbiega od wyidealizowanego portretu Europejczyka. 6 Sygnalizowana odmienność postaw winna zostać nie tylko naukowo wyjaśniona, ale należy podjąć także działania edukacyjne, które powinny przygotować polskie społeczeństwo do życia wśród ludzi o odmiennych obyczajach, sposobach pracy i gospodarowania, co nie oznacza konieczności ich przyjęcia lub im ulegania. Analizując dynamikę procesu kształtowania się stosunku Polaków wobec integracji Polski z Unią Europejską w latach zauważa się relatywnie wysoki poziom akceptacji dla tego procesu, który wyraża w 2000 roku ok. 60 procent respondentów. Poparcie dla idei utworzenia Europy, w której nie będzie granic i podziałów, utrzymuje się, co prawda, od kilku lat na wysokim poziomie, ale równocześnie posiada stałą tendencję spadkową. Obecnie wyraża je ponad połowa Polaków, w tym przede wszystkim respondenci z wyższym wykształceniem, kadra kierownicza, prywatni przedsiębiorcy, najbardziej sceptyczni wobec tej koncepcji są rolnicy i osoby o najniższych dochodach. 7 Pomimo pozytywnych tendencji odnośnie postaw prointegracyjnych niepokoić musi płytki consensus wokół procesu integracji o czym świadczy nikły procent respondentów potrafiących konkretnie wskazać przewidywane lub oczekiwane rzeczywiste skutki integracji. W wypadku kryzysu ekonomicznego lub politycznego może być on instrumentalizowany jako argument w walce politycznej, a jego załamanie, czy też zaburzenie może stać się przyczyną zniweczenia dotychczasowych osiągnięć. Sygnalizowana zmiana postaw, na którą niewątpliwie ma wpływ czynnik czasu, tj. termin uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii, jak i wrastająca świadomość poniesienia związanych z tym kosztów socjalnych i ekonomicznych, połączona z koniecznością uzyskania w referendum społecznego przyzwolenia na przystąpienie do UE, stwarza dla międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych określone zadania badawcze i dydaktyczne, których podstawową funkcją obok ogólnej edukacji europejskiej będzie uzasadnienie socjalnych i gospodarczych kosztów procesu integracji, oraz płynących z ich poniesienia długookresowych korzyści cywilizacyjnych. B. Udział ekonomii w kreowaniu dyscypliny II. B/1. Pierwszoplanowym celem ekonomii w systemie edukacji dotyczącej międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych jest niewątpliwie wyjaśnienie orientacji ekonomicznej, która przyjęta została przez UE, a także jej podstaw teoretycznych, gdyż przedmiotem zainteresowań ekonomii są umiejętności racjonalnego gospodarowania. W tym rozumieniu edukację ekonomiczną w przedmiocie stosunków międzynarodowych traktować należy, jako proces wdrażania usystematyzowanej wiedzy, umiejętności i 3

4 nawyków, niezbędnych do przygotowania polskiego społeczeństwa do życia i pracy w warunkach Unii, a także kształtowania zachowań i postaw, których przełożeniem byłaby akceptacja procesów dostosowawczych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zagubienie społeczeństw postkomunistycznych, w związku ze zróżnicowanym poziomem posiadanej własności i życiem według reguł rynkowych, obnaży naturę człowieka określaną przez ks. J.Tischnera, jako homo sovietikus. Komunizm zniszczył w społeczeństwie przedsiębiorczość, rzutkość, odpowiedzialność za swój los i wychował ludzi do roszczeniowo-rewindykacyjnej bierności. Jest to wielka bariera dla rozwoju społeczeństw posttotalitarnych według reguł rynkowych i z prawem do osobistej własności oraz potencjalnie niebezpieczne źródło pojawienia się dyktatur faszystowskich lub populistycznych. 8 Podkreślić należy, że wolnorynkowa strategia gospodarcza na trwałe zdobyła sobie miejsce w doktrynie ekonomicznej Unii, w której wyzwanie wobec interwencjonizmu gospodarczego realizowane jest na dwóch płaszczyznach, tj. sprzeciwu wobec znacznego zwiększania stopnia ingerencji państwa, perioratywnie określanego paternacjonalizmem lub kolektywizmem dla podkreślenia jego korespondencji z myślą socjalistyczną, oraz wyraźnym opowiedzeniem się w polityce ekonomicznej za nurtem neoliberalizmu, którego wyrazem jest społeczna gospodarka rynkowa. Oznacza ona odrzucenie interwencjonistycznych strategii ekonomicznych regulowania koniunktury gospodarczej, dla których teoretyczne uogólnienia stanowiły koncepcje keynesowskie, stosowane nadal w Polsce. Zmiana filozofii gospodarczej wymagać będzie argumentów odnośnie rozwiązania sporów teoretyczno-politycznych wokół takich problemów, jak: - cele i zakres interwencjonizmu państwowego w gospodarce; - przesłanki rozwoju gospodarki rynkowej, w której działają potężne siły samoregulujące, pozostawiające decydującą rolę automatyzmowi rynkowemu w sterowaniu rozwojem społeczno-ekonomicznym; - organizacja stosunków w przemyśle, pozbawionym opiekuńczej roli państwa na rzecz działania w nim mechanizmów wolnorynkowych, wskutek powiązania nieograniczonych przetargów płacowych ze ścisłą kontrolą zasobów pieniężnych i ustawodawstwem obliczonym na ograniczenie możliwości zniekształcania przez związki zawodowe działania sił rynkowych. III. Prawne i pragmatyczne uzasadnienie edukacji III/1. Określając miejsce i możliwości badawcze i dydaktyczne w programie edukacji międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych należałoby przedstawić stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej wobec, tzw. wychowania europejskiego, które w 1996 roku uległo pozytywnej ewolucji, lecz jeszcze niezadowalającej z punktu widzenia sytuacji i potrzeb Polski wobec kwestii integracji europejskiej. Wymaga ono także konfrontacji z asocjacyjnymi zobowiązaniami Polski, wynikającymi z ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu, które niosą za sobą także określone oświatowe konsekwencje. Władze Unii dużo uwagi poświęcają nie tylko-sprawom polityczno-gospodarczym, lecz także działaniom oświatowym związanym z przygotowaniem społeczeństwa zjednoczonej Europy do życia i pracy w nowych warunkach społecznych, pozbawionych przejawów dyskryminacji i konfliktów narodowościowych. Edukacja społeczeństwa charakteryzującego się wysokim stopniem świadomości społeczno-politycznej jest zadaniem, przed którym stoi obecnie polityka oświatowa Dwunastki (aktualnie 15 DF i LK). 9 Ratyfikowany przez Polskę Układ Europejski (art. 76, par. 1) przewiduje w ramach edukacji i kształcenia współpracę, która będzie przyczyniać się do podnoszenia poziomu ogólnego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w Polsce z uwzględnieniem priorytetów strony polskiej. 10 Natomiast w par. 2 (cytowanego artykułu) wymieniającym dziedziny 4

5 współpracy zwraca się m.in. uwagę na popieranie nauczania w zakresie studiów dotyczących Europy w ramach odpowiednich instytucji. 11 Należy podkreślić, iż mimo wielokrotnych postulatów w sprawie wprowadzenia do szkół wyższych wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, związanej szczególnie z procesem jednoczenia się Europy, jako nowego kierunku studiów 12, programy szkolne, a zwłaszcza ogólne orientacje, nie zostały dostosowane do tych zadań. Pozytywną zmianę stanowiska MEN wobec nauczania i wychowania europejskiego odzwierciedla między innymi zarządzenie nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z r., w sprawie powołania Rady do spraw Edukacji Europejskiej 13, której konieczność powstania uzasadniona została następująco: Polska stoi wobec wielkiego wyzwania. Nasza droga do Unii Europejskiej to nie tylko działania w sferze gospodarczej, politycznej i prawnej, ale także pogłębianie wiedzy i zrozumienie dla dokonujących się przemian. Występuje zatem pilna potrzeba, aby społeczeństwo nasze, a zwłaszcza młode pokolenie, miało dostęp do informacji i doświadczeń współistnienia i współpracy ludzi w Europie. Stąd też istotne jest podejmowanie inicjatyw edukacyjnych na tym polu. 14 W związku z nowymi potrzebami dydaktycznymi i możliwościami ich realizacji szkoły wyższe muszą już dziś przygotowywać się do tego, by ich absolwenci zdobywali taką specjalizację. Zadaniem Rady jest (bowiem DF i LK) inicjowanie i wspieranie działań Ministra Edukacji Narodowej w zakresie wiedzy o Europie, Unii Europejskiej i procesach integracji europejskiej w ramach nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania oraz kształcenia ustawicznego, a w szczególności : 1/ dokonywanie dla Ministra Edukacji Narodowej ocen istniejących programów edukacji europejskiej, warunków ich finansowania i realizacji; 2/ przedstawianie propozycji rozwijających edukację europejską we wszystkich typach szkół i placówek działających w systemie oświaty; 3/ wskazywanie i opiniowanie inicjatyw przygotowania podręczników i innych materiałów z zakresu edukacji europejskiej; 4/ współpraca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, innymi instytucjami i organizacjami w kształtowaniu, finansowaniu i realizacji programów edukacji europejskiej; 5/ promowanie edukacji europejskiej i współpracy w tym zakresie ze wszystkimi podmiotami systemu oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, środkami masowego przekazu, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami zawodowymi; 6/ nawiązanie i utrzymanie współpracy z zagranicznymi podmiotami działającymi w tym samym lub podobnym zakresie co Rada. 15 Przytoczony paragraf trzeci cytowanego zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej stwarza umocowanie prawne do podjęcia przez ekonomię i politologię działań w dziedzinie tworzenia nowego kierunku studiów, tj. międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, bez czekania na odgórne ustalenia, gdyż ze względu na przedmiot swoich badań oraz interdyscyplinarność są one dyscyplinami naukowymi, które we wzajemnym wsparciu umożliwiają natychmiastowe uruchomienie edukacji. Podkreślić należy, że mimo spełnienia formalnych warunków, tj. powołania takiego kierunku studiów przez Ministerstwo Edukacji i określenia dla niego minimum programowego, nie jest on realizowany na polskich uczelniach. 16 Powołanie takiego kierunku studiów obok aspektów naukowo-dydaktycznych posiada także pragmatyczne znaczenie. Byłaby to próba konstruowania nowej dyscypliny w ramach obu wspomnianych dyscyplin, w badaniach których występuje wyraźna tendencja empiryczna oraz integracyjna ze względu na przedmiot studiów, tj. społeczeństwo gospodarujące. Spowodowałoby to niewątpliwie poszerzenie warsztatu badawczego ekonomistów, jak i 5

6 politologów o nową problematykę wychodzącą poza tradycyjnie pojmowany przedmiot ich badań. Zakres programowy kierunku studiów międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, uwzględniający aktualny stan świadomości i wiedzy społecznej na temat procesów integracji europejskiej, winien z jednej strony, pomóc w nadrobieniu zaległości cywilizacyjnych polskiego społeczeństwa, z drugiej zaś, przygotowywać je do aktywnego uczestnictwa w przedakcesyjnych programach Unii oraz współpracy z unijnymi instytucjami społecznymi i gospodarczymi, gdy będziemy już jej pełnoprawnym członkiem. IV. Doświadczenia Instytutu Zarządzania WSP-TK w przedmiocie badań i edukacji europejskiej A. Badania i konferencje naukowe. IV. A/1. Efektem realizowanych badań dotyczących transformacji systemowej i zadań dostosowawczych, uwzględniających nową geopolityczną sytuację, jaka wytworzyła się w Europie na początku lat dziewięćdziesiątych, a także transgraniczną specyfikę Ziemi Lubuskiej, było zorganizowanie w trzech problemowych międzynarodowych konferencji naukowych uogólniających prowadzone przez Instytut studia, (1995, 1997 i 1999 r.), których tematyka objęła m.in. następujące kwestie: 1. Dylematy, szanse i zagrożenia rozwoju systemu instytucji edukacyjnych w Polsce. 17 Podjęta tematyka badań stała się podstawą refleksji dotyczącej takich zagadnień, jak: Edukacja dorosłych na obszarach pogranicza Polski i Niemiec ; Strategie instytucji edukacyjnych w okresie transformacji ; Problemy zarządzania zmianami ; inowacyjne aspekty Business College ; Efektywność społeczno-gospodarcza kształcenia ; Edukacja informatyczna jako odpowiedź szkół na zapotrzebowanie rynku. Przedmiotem jej była odpowiedź na podstawowe pytanie, wiążące się z podjętymi w Polsce zmianami systemowymi oraz rozpoczętymi procesami integrowania się z instytucjami politycznymi i gospodarczymi Europy Zachodniej, tj. w jakim kierunku pójść w zakresie kształcenia i czy odpowiedź na to pytanie daje polityka krajów, które przodują w świecie w rozwoju społecznym i gospodarczym. 2. Problemy zarządzania i finansowania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, podczas której wygłoszono sześć referatów, poświęconych dostosowaniu polskiego sytemu edukacji do norm europejskich. 18 Dotyczyły one takich zagadnień, jak: Problemy internacjonalizacji systemów edukacji w perspektywie integracji z Unią Europejska ; Stan badań nad restrukturalizacją studiów menadżerskich w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską ; European Credit Transfery System w systemie wspólpracy między uczelniami ; Ekonomia i politologia w systemie edukacji europejskiej ; Edukacja jako element polityki państwa w okresie przemian ; Z doświadczeń edukacji europejskiej w RFN. 3. Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce. Prezentowane w czasie obrad studia i analizy w zakresie podjętego tematu badawczego obejmowały między innymi takie zagadnienia, jak: System edukacji w perspektywie integracji europejskiej, odnośnie tego zagadnienia przedstawiono piętnaście referatów problemowych. 19 Dotyczyły one m.in. następujących problemów: Ekonomia i ekologia wspóldziałanie dla przyszłości ; Standardy europejskie w polskim szkolnictwie wyższym ; Możliwości uczestnictwa polskich uczelni i polskich studentów w europejskich programach ; Jakość jako ważny czynnik edukacji ; Miejsce organizacji non-profit w systemie edukacji ; Możliwości i ograniczenia w zakresie finansowania instytucji oświatowych ; Euroedukacja prawne problemy uznawania studiów i dyplomów szkół wyższych w państwach członkowskich UE ; O zagrożeniach edukacji w końcu wieku. 6

7 Problematyka dostosowań gospodarki polskiej do norm Unii Europejskiej i związanej z tym konieczności reformowania struktur i instytucji gospodarki oraz prawa gospodarczego, a także kontaktów transgranicznych obszaru Środkowego Nadodrza, stała się przedmiotem badań zawartych w ok. stu prac dyplomowych i magisterskich, które obronione zostały w Instytucie w latach Stanowiły one odzwierciedlenie indywidualnych zainteresowań badawczych pracowników prowadzących seminaria. B. Internacjonalizacja edukacji w uczelniach polskich, (np. Instytutu Zarządzania WSP-TK w Zielonej Górze. IV. B/1. Pojawiający się po roku 1989/1990 popyt na edukację ekonomiczną, jak i świadomość niskiej "internacjonalizacji polskiego systemu edukacji" stanowiły najważniejsze przesłanki uruchomienia w roku 1994 w WSP-TK w Zielonej Górze magisterskich studiów ekonomicznych, (dziennych i zaocznych.). Nacisk na znajomość języków obcych i nastawienie na współpracę międzynarodową były główną przesłanką już na etapie tworzenia programów i infrastruktury dydaktycznej nowego kierunku studiów. W 1994 roku Fachhochschule z Osnabrück (Niemcy), Hogeschool Drenthe z Emmen (Holandia) oraz dwie uczelnie polskie, tj. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości z Warszawy oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego z Zielonej Góry, którą reprezentował Instytut Zarządzania, rozpoczęły współpracę "European Business Studies und Umsetzung des Europa - Abkommens" w ramach Programu Tempus. 20 Celem Projektu było uzupełnianie procesu kształcenia w uczelniach polskich poprzez wprowadzenie nowych przedmiotów na letnich seminariach dla ich studentów oraz doskonalenie systemu dydaktycznego w kierunku tworzenia programów modułowych przy wykorzystaniu doświadczeń programu ECTS (European Community Course Credit Transfer System), na którym opiera się nauczanie w Fachhochschule Osnabrück. W ramach projektu studenci polscy mogli kontynuować studia w Niemczech lub Holandii, dzięki czemu mieli możliwość pogłębienia wiedzy w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rynku europejskiego i perspektyw reformy walutowej, przepływu kapitału i usług, oraz skutków integracji europejskiej, a także zdobycia praktycznych doświadczeń w zakresie funkcjonowania instytucji europejskich, gdyż stworzono im warunki do odbywania wielomiesięcznych praktyk w instytucjach niemieckich lub holenderskich. Natomiast studenci ze szkół partnerskich UE realizowali na zasadach wzajemności praktyki w Polsce, przede wszystkim w bankach. Polscy studenci, którzy wyjechali do Fachhochschule Osnabriick (FH) studiowali głównie na kierunku ekonomika przedsiębiorstwa oraz studia europejskie. 21 W ramach ośmiu semestralnych studiów na kierunku ekonomika przedsiębiorstwa kształcenie w FH odbywało się w dwóch etapach, tj. studium podstawowego (Grundstudium) oraz studium głównego (Hauptstudium). Program Grundstudium zawierał następujące przedmioty: mikroekonomia, rachunkowość, makroekonomia, prawo gospodarcze, prawo podatkowe, statystyka, matematyka, informatyka oraz przedmioty obieralne, jak: język ekonomiczny (obcy), nauki społeczne/technologie. Natomiast program Hauptstudium obejmował takie przedmioty, jak: mikroekonomia, makroekonomia, przedmioty specjalistyczne: organizacja i przetwarzanie,danych, organizacja produkcji i logistyka, controlling i rachunkowość, marketing, zarządzanie personelem i szkolenia, finanse i bankowość, podatki i kontrola, transport i logistyka oraz przedmioty obieralne z obszaru: nauk społecznych; prawa; języków ekonomicznych (obcych). Ponadto na semestrze czwartym przewidziano 20 tygodniową praktykę w przedsiębiorstwie, a na semestrze ostatnim praktykę przeznaczoną na zebranie materiałów do pracy dyplomowej. 7

8 Studia europejskie (European Business Studies) (EB) obejmują ośmiu semestralne studia wiedzy ekonomicznej, w czasie których główny nacisk położony jest na wymogi integrującej się Europy. Dzielą się one na: trzy semestralne studium podstawowe (pierwszy etap studiów), które kończy się egzaminem przeddyplomowym oraz pięciu semestralne studium główne (drugi etap studiów), kończące się egzaminem dyplomowym. W ramach drugiego etapu realizowany jest praktyczny semestr studiów za granicą, (np. w Anglii, względnie we Francji lub Hiszpanii), który nadzorowany przez szkołę wyższą we współpracy z partnerską szkołą wyższą w danym kraju. Pierwszy etap studiów (Grundstudium) obejmuje takie same przedmioty, jak tok studiów ekonomiki przedsiębiorstwa. Na tym etapie studiów odbywają się także intensywne kursy językowe prowadzone za granicą. W nauczaniu poszczególnych przedmiotów kładzie się nacisk na problemy Unii Europejskiej. Natomiast drugi etap studiów (Hauptstudium) obejmuje, oprócz obowiązkowych przedmiotów z ekonomiki przedsiębiorstwa, zarządzania personelem, języka ekonomicznego oraz przedmiotów specjalistycznych również przedmioty obieralne. Studiujący mogą wybierać spośród następujących przedmiotów: marketing międzynarodowy, controlling międzynarodowy, transport i logistyka. Dodać należy, że czwarty i piąty semestr studiów zgodny jest z wybranym programem partnerskiej, zagranicznej szkoły wyższej. Piąty semestr studiów zalicza się w przedsiębiorstwie w Anglii, Francji lub Hiszpanii. Po zdaniu egzaminu dyplomowego oprócz świadectwa ukończenia studiów studenci otrzymują także tytuł kupca dyplomowanego (kaufmann/kauffrau). Drugą uczelnią partnerską, uczestniczącą w programie Tempus "European Business Studies und Umsetzung des Europa - Abkommens'" była Hogeschool Drenthe w Emmen - miasto (93 tys. ludności) w północnej części Holandii, niedaleko granicy z Niemcami. 22 W 1987 roku różne instytucje szkolnictwa wyższego w prowincji Drenthe połączyły się w Hogeschool Drenthe. W szkole tej studiuje ok studentów, z których większość uważa za korzystne to, że szkoła jest mała. Według ostatnich badań przeprowadzonych wśród holenderskich studentów, Emmen jest jednym z najkorzystniejszych miejsc do studiowania. Od początku zakładano, że Hogeschool Drenthe będzie przygotowywać absolwentów do pracy w biznesie międzynarodowym, czemu odpowiadają programy edukacji i wymiany studentów. W ramach programu Tempus "European Business Studies und die Umsetzung des Europa-Abkommens" studenci z WSUiB w Warszawie oraz WSP-TK w Zielonej Górze studiowali w roku akademickim 1994/95, 1995/1996 oraz 1996/97 w Fachhochschule Osnabrück, a w roku akademickim 1995/96 w Hogeschool Drenthe w Emmen. Natomiast w ramach wymiany w semestrze letnim w roku akademickim 1995/1996 w bankach Warszawy oraz Zielonej Góry i Poznania (Bank PKO S.A., BIG oraz Bank Unii Gospodarczej S.A.) po nadzorem obu polskich szkół praktykę odbywali studenci z Holandii oraz Niemiec. Ważną formą współpracy były także letnie seminaria naukowe w Niemczech, w których uczestniczyli polscy studenci i nauczyciele akademiccy. Polscy studenci brali udział w czterech sesjach wyjazdowych dotyczących: integracji europejskiej oraz społecznej gospodarki rynkowe, organizowanych w Gemeinstudienwerk we Vlotho. Temat dwóch ostatnich seminariów, nt. podstaw integracji europejskiej" - w wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń, realizowali nauczyciele akademiccy z Niemiec i Holandii. Seminaria połączone były z wyjazdem studyjnym do instytucji bankowych w Niemczech i Luxemburgu i giełdy w Luxemburgu. Zakończyły się one egzaminem wraz z obroną pracy kontrolnej, a wpis egzaminu z oceną znajduje się w indeksach polskich studentów. Jednym z założeń współpracy, realizowanym w ramach programu Tempus, było umiędzynarodowienie procesu studiowania poprzez wprowadzenie do programów studiów przedmiotów dotyczących Unii Europejskiej, wykładanych w uczelniach niemieckiej i holenderskiej oraz przejęcie do Polski wzorców, metod i form nauczania stosowanych w 8

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA Ewa Kula Marzena Pękowska PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA Przewodnik programowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wraz z bibliografią Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Diagnoza stanu szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka 1 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 364-16-00, fax (41) 364-16-66 strona internetowa: www.wup.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Autorzy: Agata Bieleń Wojciech Dobrowolski Wstęp.... 3 I. Niepełnosprawność... 4 Definicje niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

Pod nadzorem: Kazimierza Kościelnego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Pod nadzorem: Kazimierza Kościelnego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2 Autorzy opracowania: Kazimierz Przyszczypkowski Ewa Solarczyk-Ambrozik Przy współpracy merytorycznej: Zygmunta Sobczyńskiego Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą satysfakcją oddając Państwu październikowe wydanie, informuję o ponownej pozytywnej ocenie naszego pisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo