KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT"

Transkrypt

1 98 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu: 50% Siedziba: odrestaurowany dworek z po³. XVIII w. Wystawy: archeologiczna, etnograficzna zwi¹zana z regionem Biskupizny, drewniana rzeÿba ludowa, malarstwo i grafika, obok dworku internat z tanimi miejscami noclegowymi. Grabonóg, tel Muzeum Technik Ceramicznych: 50% Wystawy: fajans kolski (u ytkowy i dekoracyjny, rêcznie malowany) od pocz¹tku powstania Fabryki Freudenreichów (w 1842 r.) do wyrobów wspó³czesnych; fajans i ceramika z 38 wytwórni polskich produkuj¹cych przed II wojn¹ œwiatow¹ (m.in. Baranówka, Æmielów, W³oc³awek, Boles³awiec, Chodzie ); prace autorskie rêcznie malowane, osobliwe zbiory tzw. lavinitu z W³oc³awka z zak³adu Krupki i Perlicza z I po³. XX w.; zbiory archeologiczne z gotyckiego zamku i ratusza kolskiego. Ko³o, Kajki 44, tel Muzeum Regionalne im. H. awniczaka: 50% Czynne: pn czw 10 16, pt 10 17, I i III nd m-ca Siedziba: gmach poklasztorny trynitarzy z I po³. XVIII w. Wystawy: Dzieje miasta Krotoszyn ( ), Kultura ludowa Ziemi Krotoszyñskiej, Krotoszyn w malarstwie, rysunku i grafice. Krotoszyn, Ma³y Rynek 1, tel Muzeum Okrêgowe w Lesznie: 50% Czynne: wt i czw 13 18, œr i pt 9 14, sb i nd Siedziba: XVIII-w. pastorówka i przyleg³a kamieniczka mieszczañska z XIX w. Zbiory: galeria XVIII-w. portretów trumiennych, galeria portretu dworskiego, malarstwa polskiego XIX i XX w. o tematyce wiejskiej, zbiory dotycz¹ce historii regionu, bractwa kurkowego, zbiory starodruków z XVII XIX w. Leszno, pl. Metziga 17 tel Muzeum Martyrologiczne: 100% Siedziba: miejsce pamiêci by³e obozy hitlerowskie w l , obóz pracy przymusowej dla ydów, obóz karno-œledczy podleg³y Gestapo. Poprzez obóz w abikowie kierowano ludzi do obozów koncentracyjnych m.in. w Oœwiêcimiu, Gross-Rosen, Sachsenhausen, Ravensbrück, Mauthausen. Wystawy: na terenie by³ego obozu karno-œledczego dokumentuj¹ i upamiêtniaj¹ walkê i mêczeñstwo ludnoœci z tzw. Kraju Warty i ludzi ró nych narodowoœci wiêzionych w tych obozach. Luboñ, Niez³omnych 2 tel Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów M.N.: 100% Czynne: codziennie. Zwiedzanie po uprzednim umówieniu siê. Siedziba: dwie wyodrêbnione sale w kompleksie Wy szego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów M.N. Zbiory: Wyroby rzemios³a ludowego i artyku³ów codziennego u ytku z ró nych terenów Afryki (Kamerun, Madagaskar, Lesoto), Ameryki Pó³nocnej (Indianie, Eskimosi), Ameryki aciñskiej, Azji (Sri Lanka, Hongkong). Oprowadzanie po zabytkowym pocysterskim klasztorze, barokowym koœciele parafialnym z krypt¹ oraz czêœci seminarium. Obra, Szkolna 12, tel Muzeum Historii Przemys³u: 100% Siedziba: klasycystyczna manufaktura sukiennicza A.G. Fiedlera, z I po³. XIX w. (powierzchnia 5 kondygnacji 1862 m 2 ). Wystawy sta³e: XIX-w. napêdy, wynalazcy, pracuj¹ce maszyny, Przemys³ w kaliskim w okresie industrializacji ziem polskich XIX w., Zabytkowe maszyny bonneterie projekty mody XX w. PWSSP w odzi, Fortepiany firm polskich XIX XX w., jedyna w Polsce kolekcja koronek i haftów przemys³owych. Opatówek, Koœcielna 1, tel Muzeum Kultury Ludowej: 30% Siedziba: skansen po³o ony w malowniczej dolinie obozonki na terenie cmentarzyska cia³opalnego z ok. VI w. p.n.e., którego czêœæ udostêpniona jest zwiedzaj¹cym. Zbiory: obiekty dawnego budownictwa wiejskiego z p³n. Wielkopolski chaty, zagrody, wiatraki, remizê stra ack¹ oraz ma³¹ architekturê kapliczki przydro ne, studnie, piwnice, piec chlebowy. W sezonie w skansenie odbywaj¹ siê imprezy folklorystyczne. Osiek n. Noteci¹, Dworcowa 8 tel Muzeum Okrêgowe im. S. Staszica: 50% Siedziba: kamienica mieszczañska z II po³. XIX w. W latach obiekt by³ siedzib¹ Konsulatu RP w Pile. Ekspozycje: pradzieje Ziemi Nadnoteckiej, historia miasta i regionu, mebli, wnêtrza mieszkalne od po³. XVIII w. do pocz. XX w., rzemios³o artystyczne i sztuka u ytkowa srebro, ceramika, szk³o, ponadto tematyczne wystawy czasowe. Pi³a, Browarna 18, tel Muzeum S. Staszica: 50% Siedziba: dom, w którym mieszka³a rodzina Staszica od po³. XVII do koñca XVIII w. Wystawa: Stanis³aw Staszic ycie i dzie- ³a prezentacja epoki, w której y³, zestaw pami¹tek i dokumentów z podró y, zbiór eksponatów zwi¹zanych z jego geologicznymi zainteresowaniami. Pi³a, Browarna 18, tel Muzeum Regionalne w Pleszewie: 100% Czynne: wt, œr 9 17, czw, pt 9 14, sb Siedziba: zajazd pocztowy z I po³. XIX w. Wystawy zmienne: archeologia i historia miasta i okolic, galeria sztuki wspó³czesnej. Pleszew, Poznañska 34, tel Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych: 50% Siedziba: dawny odwach z XVIII w., spalony w 1945 r., odbudowany w 1950 r. Wystawy czasowe: historia Poznania i Wielkopolski (XIX i XX w.). Poznañ, WoŸna 12, tel Muzeum Poznañskiego Czerwca 1956 r. Oddz. Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych: 50% Zbiory: liczne pami¹tki dotycz¹ce wydarzeñ Poznañskiego Czerwca 56. Poznañ, œw. Marcin 80/82, wejœcie od al. Niepodleg³oœci 14, CK Zamek tel Muzeum Regionalne im. W. Dutkiewicz: 50% Czynne: IV IX wt sb 9 16, nd 14 17; X III Siedziba: dawny ratusz klasycystyczny, z I po³. XIX w. Wystawy: historyczna obrazuj¹ca dzieje RogoŸna od czasów najdawniejszych (archeologia, archiwalia, realia pami¹tki cechowe i bractwa strzeleckiego), przyrodnicza zbiory zoologiczne (ptaki, ssaki, owady), paleontologiczne i geologiczne, etnograficzne m.in. sprzêt do obróbki we³ny i roœlin w³óknistych oraz wyposa enie wnêtrz. RogoŸno, pl. Marcinkowskiego 1 tel Muzeum Zamek Górków: bilet ulgowy Czynne: wt pt 9 16, sb nd i œwiêta 10 16, pn i dni poœwi¹teczne nieczynne. Wystawy: budynek g³ówny zamek (wnêtrza zamkowe z bogatym wyposa eniem, wystawa ikon, wystawy czasowe). Baszta Haszki historia miasta i regionu. XIX-w. oficyna wystawa etnograficzna (warsztaty: kowalski, stolarski, ko³odziejski, bednarski, ciesielski, tkacki, oryginalne wnêtrze XIX-w. izby wiejskiej, stroje ludowe). XIX-w. spichlerz wystawa archeologiczna z wykopalisk ruroci¹gu jamalskiego. Szamotu³y, Wroniecka 30, tel Muzeum Rolnictwa i Przemys³u Rolno Spo ywczego w Szreniawie: 50% Czynne: 1.XI 31.III 9 15; 1.IV 31.X 9 19 oprócz pn. Na wstêp do poni szych Oddzia³ów: Siedziba G³ówna Szreniawa, Dworcowa 5, Komorniki tel Muzeum M³ynarstwa i Wodnych Urz¹dzeñ Przemys³u Wiejskiego Siedziba: m³yn wodny z pocz. XX w., napêdzany turbin¹. Jaracz, gm. RogoŸno, tel

2 Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa Nowy Tomyœl, Olchowa 10, tel Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. R. Kosteckiego Swarzêdz, Poznañska 35, tel Muzeum Œrodowiska Przyrodniczego i owiectwa Wielkopolskiego Uzarzewo, Akacjowa 12, tel Pa³ac w Œmie³owie Muzeum im. A. Mickiewicza: bilet ulgowy Czynne: wt nd Siedziba: klasycystyczny pa³ac wybudowany w 1784 r., le ¹cy w pradolinie Warty. Przyk³ad XVIII-w. siedziby szlacheckiej. Œmie³ów, gm. erków, tel Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka: 50% Siedziba: dawna burmistrzówka z koñca XIX w. Wystawy: dzieje Trzcianki obiekty archeologiczne, dokumenty historyczne, numizmaty, starodruki, wystawa zdjêæ miasta i okolic z okresu miêdzywojennego. Trzcianka, eromskiego 36A tel Galeria Sztuki Muzeum Okrêgowego w Lesznie: 50% Leszno, Narutowicza 31, tel FOTO EXPRESS FUJI FOTOPLASTYKON Bezp³atny wstêp na wystawy fotografii, 10% na zakup fotografii. Poznañ, œw. Marcin 53A, tel filharmonie, opery, teatry i kina Filharmonia Poznañska im. T. Szeligowskiego: 30% Poznañ, œw. Marcin 81, tel ENEMEF Nocny Maraton Filmowy Impreza cykliczna. Wiêcej informacji i g³osowanie na repertuar: Zni ka dotyczy wy³¹cznie ENEMEF-ów. Z Kart¹ EURO<26 dwa bilety ze zni k¹ do 5 z³ ka dy. Wysokoœæ zni ki zale y od repertuaru. Kalisz, Wa³ Staromiejski 1, Kino APOLLO tel Konin, Paderewskiego 8, Kino HELIOS tel Poznañ, Ratajczaka 18, Kino APOLLO tel kluby i dyskoteki BUNUBA CAFE: 10% Nie dotyczy promocji. Poznañ, Szewska 20, tel Club ROZCHULANTYNA: 10 20% 10% na gastronimiê, 20% na wejœciówki na koncerty i wystawy. Krotoszyn, Rynek 9, tel EDUKACJA EDUCATION nauka jazdy Szko³a Jazdy ADI: 5% Na kursy prawa jazdy. Kalisz, Cmentarna 1-3/1, tel OSK KOLEJARZ: 5% Na kursy prawa jazdy kat. B. Poznañ, al. Niepodleg³oœci 8 tel OSK RONDO: 10% Na kursy prawa jazdy kat. B oraz doskonalenie techniki jazdy. Poznañ, Os. Piastowskie 65 tel , Oœrodek Szkolenia Kierowców: 5% Na kursy prawa jazdy kat. B. Poznañ, Towarowa 45, tel OSK BETA: 10% Poznañ, Arciszewskiego 35A/3 tel OSK ZDAJPRAWKO.PL: 12% Na kursy prawa jazdy kat. B. Nie ³¹czy siê z innymi promocjami. Poznañ, Miêdzyborska 23 tel Szko³a Jazdy HIGH: 5% Na kursy prawa jazdy kat. A, B. Poznañ, Chwaliszewo 76 tel OSK PRAWKO: 5 20% 20% od cen podstawowych na kursy prawa jazdy i jazdy szkoleniowe, 5% od cen promocyjnych. Poznañ, Os. Kosmonautów 111, SP nr 65, tel , Poznañ, Madaliñskiego 2/40 tel , Poznañ, Os. S. Batorego 1H/75 tel , Oœrodki Szkolenia Motorowego PZM: 5% W przypadku kumulacji ulg z ró nych tytu- ³ów bêdzie honorowana wy sza ulga. Chodzie, Wiosny Ludów 34 tel Gniezno, Lecha 10, tel Kalisz, ódzka 97, tel Leszno, 17 Stycznia 45 tel Poznañ, Czeœnikowska 30 tel kursy jêzykowe Akademia Jêzyków Obcych i Kultur Narodów: 5% Na kursy jêz. angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpañskiego i w³oskiego. Konin, Przemys³owa 85, tel Akademickie Centrum Edukacyjne ENGLISH EXPRESS: 10% Na wszystkie us³ugi. Mieœcisko, Pokoju 5, tel LEADER SCHOOL: 5% Ostrów Wielkopolski, Wiosny Ludów 2 tel , Kursy Jêzykowe HIGH: 5% Na kursy jêzykowe dla osób wyje d aj¹cych za granicê do pracy. Poznañ, Chwaliszewo 76, tel AKADEMIA S OWA: 10% Na kursy jêz. obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego. Poznañ, œw. Marcin 59, tel Centrum Jêzykowe IDEA: 5% Na kursy jêzykowe i t³umaczenia. Poznañ, Stary Rynek 71/72, tel ALRIGHT Szko³a Jêzyków Obcych: 5% Na wszystkie kursy. Poznañ, Obrzañska 5, tel Centrum Jêzyków ŒWIAT JÊZYKI OBCE: 10% Na wszystkie kursy oraz t³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e. Poznañ, Pó³wiejska 35/10, tel Europejskie Centrum Jêzykowe: 7% Na kursy jêzykowe. Poznañ, Staro³êcka 18, tel FLORENTIUM Europejska Akademia Jêzykowa: 10% Na kursy jêzykowe w Polsce. Poznañ, Staszica 10/3, tel LOGOS STUDIUM: 5% Nie ³¹czy siê z innymi rabatami. Poznañ, ozowa 94, tel Poznañ, S³oneczna 40A, tel OLD SCHOOL Akademia Jêzyków Obcych: 10% Na kursy jêz. angielskiego dla dzieci i doros³ych. Poznañ, Zamkowa 5/2, tel

3 100 MOOSE Centrum Jêzyków Obcych: 3% Na kursy jêzykowe. Poznañ, 27 Grudnia 7, tel LEADER SCHOOL TUREK: 5% Na kursy jêzykowe i naukê szybkiego czytania. Nowoczesne metody nauczania. Turek, Kaliska 21, tel AP EDUKACJA: 7% Na 2-semestralne kursy filologii angielskiej. Zni ka na I semestr. Poznañ, pl. Wolnoœci 8, II p., lok. 7 tel BRITISH SCHOOL: 5% Na wszystkie kursy jêzykowe. ¹czy siê ze zni kami dla studentów, nie mo e jednak przekroczyæ 10% wartoœci kursu. Kalisz, al. Wolnoœci 12, II p., pok. 3 5 tel JDJ Bachalski: 5% Na kursy jêzykowe w kraju. Suma wszystkich rabatów nie mo e przekroczyæ 18% wartoœci kursu. Leszno, Jana Paw³a II 9, tel Poznañ, 27 Grudnia 17/19, tel edukacja inne Policealne Szko³y Detektywów i Pracowników Ochrony CERTUS: 5% Na czesne. Ostrów Wielkopolski, Krotoszyñska 171, Gimnazjum nr 4, tel Poznañ, G³ogowska 92, VIII LO tel Œrem, Konstytucji 3 Maja 2, SP nr 6 tel BUDEX Wyjazdy Au Pair: 5% Na wyjazdy au pair: Anglia, Szwecja, Norwegia, Dania, Holandia, Belgia, Francja, Niemcy, Luxemburg, Hiszpania, Portugalia, W³ochy, Szwajcaria, Afryka Pd., USA i Kanada. Programy pracy: obozy pracy letnie i roczne w Norwegii, Anglii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Szwecji oraz na Cyprze. Poznañ, Lubeckiego 18 tel GULIWER EXCHANGES 100 z³ na kursy jêzykowe, 50 z³ na programy praktyk i pracy, z wyj¹tkiem programu Work & Travel. Poznañ, Koœciuszki 71/73 tel Au Pair ANYA: 5% Na uczestnictwo w programie au pair. Poznañ, Zamkowa 5/1 tel YES: 50 z³ Na programy edukacyjne. ¹czy siê z innymi promocjami. Poznañ, Pó³wiejska 3/5 tel SOFTRONIC: 10% Na kursy komputerowe. Poznañ, Matejki 65 A/1 tel Akademia Technik Komputerowych: 10% Na kursy komputerowe. Poznañ, œw. Marcin 59, tel Towarzystwo Turystyki Aktywnej i Sportu: 3 10% 3% na kursy pilota i rezydenta wycieczek, 10% na kursy na wychowawcê kolonijnego, kierownika kolonii i organizatora turystyki. Poznañ, Pi¹tkowska 80A tel Centrum Nauki i Biznesu AK: 6% Na czesne. Zakres dzia³ania CNiB AK: licea ogólnokszta³c¹ce dla pracuj¹cych, policealne szko³y jednoroczne i 2-letnie, kursy jêzykowe, zawodowe i dokszta³caj¹ce. Kalisz, Chopina 26/28, II p tel Konin, Chopina 21, tel Pi³a, Sikorskiego 33, tel Poznañ, Krakowska 35, tel TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ: 20% Na kursy i szkolenia organizowane we wszystkich filiach TEB. Nie dotyczy op³aty wpisowej i egzaminacyjnej. Gniezno, Sobieskiego 20, tel Kalisz, Szkolna 5 tel , Leszno, D¹browskiego 3B, tel Ostrów Wielkopolski, Kantaka 6 tel Pi³a, al. Powstañców Wlkp. 83B tel Poznañ, Garncarska 7, tel ZAKWATEROWANIE PLACES TO STAY hotele Hotel ASTRA: 15% Na us³ugi hotelowe. Poznañ, Lutycka 31, tel Hotel LECH: 20% Obowi¹zuje tylko poza weekendami i imprezami targowymi. Poznañ, œw. Marcin 74 tel , Hotel POLONEZ: 15% Na pokój ze œniadaniem. Poznañ, al. Niepodleg³oœci 36 tel NOVOTEL POZNAÑ MALTA: 15% Na noclegi oraz w restauracji The Garden Brasserie. Nie dotyczy napojów. Poznañ, Warszawska 64/6, tel pensjonaty Oœrodki Wypoczynkowe NATURA TOUR: 10 25% 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w obiekcie. BOROWIK Boszkowo, Starkowska 11 tel

4 WRZOS Sieraków Wielkopolski, Dworcowa 6 tel agroturystyka HALINA PODYMSKA: 15% Na noclegi. Go³uchów, Kwiatowa 21, tel ZOFIA GA ÊSKA: 10 20% 10% na noclegi, 20% na jazdê konn¹. Kurnatowice 56, gm. Kwilcz LEŒNY DWOREK: 10% Na noclegi i bezp³atne korzystanie z basenu i bilardu. Kwiejce 8 k. Che³stu, tel LUCYNA: 15 20% 15% na noclegi, 20% na jazdê konn¹. Mórka 2, Spokojna 19, tel DOM STARA CHATA: 10% Na noclegi. Popielewo 9, gm. Trzemeszno tel DOM WŒROD LASÓW: 10% Na noclegi i wy ywienie. Tylko przy p³atnoœci z góry. Przy³êg 5, gm. Trzcianka, tel DOM POD URAWIEM: 20% Na wynajem kwatery agroturystycznej. Smolarki 8, gm. Skoki, tel PRZYLESIE: 10% Na noclegi i wy ywienie, rajdy piesze, rowerowe w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Urbanówko 4, gm. Kwilcz, tel hostele FROLIC GOATS HOSTEL: 10% Na noclegi. Poznañ, Wroc³awska 16/6, wejœcie od Jaskó³czej, tel zakwaterowanie inne Pokoje Goœcinne: 15% Poznañ, Grodziska 117 tel , GASTRONOMIA PLACES TO EAT restauracje Pizzeria GIRASOLE: 10% G¹dki, Wolniewicza 8 tel , Pizzeria VERONA: 10% Gniezno, Rynek 20, tel Gospoda POD KOZIO KAMI: 10% Poznañ, Stary Rynek 95 Klub Restauracja OAZA: 10% Poznañ, al. Niepodleg³oœci 8A tel Ober a POD DZWONKIEM: 10 20% 10% na menu, 20% przy barze. Poznañ, Garbary 54, tel Restauracja SÓL I PIEPRZ: 10% Poznañ, Garncarska 2, tel Restauracja ALABAMA: 10% Poznañ, Jaskó³cza 15A, tel Restauracja ASTRA: 15% Na gastronomiê. Poznañ, Lutycka 31, Hotel Astra tel Restauracja Kawiarnia PATIO: 10% Nie dotyczy alkoholu. Poznañ, Wroniecka 18, tel Restauracje CZERWONE SOMBRERO: 10% Nie dotyczy art. tytoniowych. Poznañ, Krzywoustego 75, Kinepolis Poznañ, Piekary 17, Pasa Apollo Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar (nowa czêœæ) Restauracje TIVOLI: 20% Na menu w lokalu. Poznañ, Os. Lecha 121, tel Poznañ, Os. PrzyjaŸni 132C, S³owiañska tel Pizzeria MILAD: 10% Poznañ, Piekary 25, tel Pizzeria ROZMAITOŒCI: 10% Poznañ, Zamkowa 5, tel Zajazd GÓRECZNIK: 10% Nie dotyczy alkoholu. Przygodzice, Wroc³awska, tel PIZZA HUT: 10% Aktualna lista restauracji na stronie Leszno, S³owiañska 6, tel Poznañ, Dru bickiego 2, tel Poznañ, Murawa 104, PH Pralnia tel Poznañ, Pó³wiejska 42, tel Poznañ, Szwajcarska 14, Metro Poznañ tel TELEPIZZA: 40% Na terenie lokalu. Poznañ, Górecka 30, tel Poznañ, Królowej Jadwigi 51, Multikino tel Poznañ, Krzywoustego 72, tel Poznañ, Stró yñskiego 28, tel bary, puby i kluby Ogródek Letni ywiec Club ROZCHULANTYNA: 10% Krotoszyn, Rynek 9 Bar JOHNNY ROCKER: 10% Przy barze. Poznañ, Wielka 9, tel BUNUBA CAFE: 10% Przy barze. Poznañ, Szewska 20A Klub W STARYM KINIE: 10% Przy barze. Poznañ, Nowowiejskiego 8 tel Klub KULTOWY: 10% Przy barze. Poznañ, Wroc³awska 16 PIWNICA 21: 10% Nie dotyczy biletów wstêpu na imprezy i art. tytoniowych. Poznañ, Wielka 21 Pub FLOYD: 15% Poznañ, Murna 3 Pub SALOON CAFE CLUB: 10% Poznañ, Gwarna 8, tel kawiarnie Cafe FARMA: 10% Nie dotyczy alkoholu. Poznañ, Wroc³awska 25 Cafe SOHO: 10% Poznañ, Wroniecka 2/3, tel CARDAMON CAFE: 10% Poznañ, Jaskó³cza 15A, tel Kawiarnia-Galeria KAMEA: 10% Poznañ, ydowska 2/3, tel POEMA CAFE: 10% Poznañ, Wodna 12, tel Deserownia Pa³acu W SOWO: 10% Nie dotyczy napojów. Poznañ, Œwiêtos³awska 12, tel

5 102 COFFEEHEAVEN: 20% Na napoje kawowe. Poznañ, Bukowska 285 Poznañ, Dru bickiego 2, tel Poznañ, Dworcowa 1 Poznañ, Pó³wiejska 42, Stary Browar tel FLERYNKA: 10% Kalisz, al. Wojska Polskiego 7 tel Poznañ, Solidarnoœci 51, Makro tel Poznañ, Szwajcarska 14, Real tel fast-foody CULINARIA BISTRO: 5% Leszno, S³owiañska 35, tel EFEZ DONER KEBAB: 5% Leszno, al. Konstytucji 3 Maja 1 tel Leszno, Rynek 12, tel Bar MAMMAMIJA: 10% Na spaghetti. Poznañ, œw. Marcin 12, tel gastronomia inne Bar Wegetariañski: 10% Nie dotyczy napojów. Poznañ, Wroc³awska 21, tel SKLEPY SHOPPING kwiaty i upominki Kwiaciarnia U TATIANY: 5 10% 5% na artyku³y, 10% na us³ugi (strojenie sal na przyjêcia i imprezy). Wolsztyn, Kocha 42 Kwiaciarnia PAPROTKA: 5% Wrzeœnia, B. Chrobrego 17 ksiêgarnie i art. papiernicze NOTESIK: 10% Pi³a, Œniadeckich 21A, tel GRUPA 18: 5% Na mapy i przewodniki. Poznañ, Ratajczaka 18, tel Ksiêgarnia GLOBTROTTER: 10% Poznañ, Stary Rynek 98/100 tel Ksiêgarnia Informatyczna: 3 10% 3% na oprogramowanie, 10% na ksi¹ ki. Poznañ, œw. Marcin 29, tel Ksiêgarnia Prawniczo-Ekonomiczno- Jêzykowa TEMIDA: 10% Poznañ, Piekary 8A, tel Sklep Papierniczy UVOPEX: 10% Poznañ, G³ogowska 93, tel EMPiK: 5% Nie dotyczy: zakupów w sklepie internetowym, produktów promocyjnych umbrella, wyrobów tytoniowych, sprzêtu fotograficznego i komputerowego, sprzêtu SONY playstation, zestawów GSM, odtwarzaczy MP3, MP4, kart telefonicznych, telefonów, konsol gier i akcesoriów do nich, bileterii, produktów mennicy. Gniezno, B. Chrobrego 11 tel Kalisz, Rynek G³ówny 19 tel , Ostrów Wielkopolski, Kolejowa 24B tel , Poznañ, Bukowska 156, CH King Cross tel tel Poznañ, Górecka 30, CH Panorama Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar tel Poznañ, Ratajczaka 44 tel , POLANGLO: 15% Dla posiadaczy do 26 lat. Na ksi¹ ki. Kalisz, Z³ota 1, tel Leszno, Rynek 32, tel Ostrów Wielkopolski, Gimnazjalna 24 tel Poznañ, Koœciuszki 71/73, tel sklepy kosmetyczne MYDLARNIA: 10% Na kosmetyki naturalne i œwiece. Poznañ, Wroc³awska 8, wejœcie od Go³êbiej odzie i obuwie JANMAJER: 5% Na odzie d insow¹. Gniezno, Rynek 19, tel Sklep z Garniturami DER&RED: 10% Tak e na us³ugi krawieckie. Pi³a, pl. Zwyciêstwa 11, tel BJ Odzie Obuwie: 5% Poznañ, Pó³wiejska 12 Poznañ, Pó³wiejska 17 Poznañ, Pó³wiejska 20 Poznañ, œw. Marcin 24/9, tel IML Jeans: 5% Poznañ, Ratajczaka 18, Pasa Apollo tel P & P COMPANY Sklep Firmowy DR. MARTENS: 5% Poznañ, Marcinkowskiego 15 tel Sklep AX: 10% Poznañ, Ratajczaka 14, wejœcie od podwórza, tel Sklep BieliŸniarski: 5% Poznañ, Ratajczaka 18, Pasa Apollo tel Sklep GRUNWALD: 5% Na buty. Poznañ, Gwarna 9A, Dom Kupiecki Gwarny, box 15 Poznañ, Wysoka 12 Sklep Obuwniczy PIK 19: 5% Poznañ, œw. Marcin 24/19, tel Sklep Odzie owy RÓ OWA SUKIENKA: 5% Poznañ, œw. Marcin 59, tel Sklep Patronacki RY KO FASHION: 5% Poznañ, œw. Marcin 51, tel Sklep TOP SECRET: 5% Poznañ, œw. Marcin 47, tel Sklep z Bielizn¹ RIINA: 5% Poznañ, œw. Marcin 24, Pasa MM tel SOLTRANS Galeria Mody firmowa odzie u ywana: 10% Nie dotyczy innych promocji. Poznañ, Os. Rzeczypospolitej 1/81 tel Sklep MAMBO: 5% Swarzêdz, Graniczna 63, CH Agrobex tel FOR MEN: 5% Wrzeœnia, Warszawska 9 Salon Mody Mêskiej: 5% Wrzeœnia, Fabryczna 6 VOLCANO: 5% Wrzeœnia, Warszawska 39, tel Sklep Odzie owy DUO PLUS: 5% Nie dotyczy przecen. Wrzeœnia, Warszawska 39, tel

6 ESPRIT: 5 10% 5% na ca³¹ kolekcjê. 10% na zakupy powy- ej 350 z³. HD HEAVY DUTY: 6% Gniezno, Rynek 19 tel Leszno, Rynek 33, tel Pi³a, Boh. Stalingradu 1 tel tel Poznañ, Pó³wiejska 10 tel JOY JEANS: 10% Chodzie, Piekary 5 Chodzie, Rynek 15 Czarnków, Rzemieœlnicza 2 Grodzisk Wielkopolski, Szeroka 2 Koœcian, Pi³sudskiego 39 Pi³a, Buczka 18/10 W¹growiec, Reja 59 W¹growiec, Wojska Polskiego 3 tel Wolsztyn, 5 Stycznia 51 Wrzeœnia, Rynek 13 RIVER ISLAND: 5% Poznañ, Pó³wiejska 32, CH Stary Browar WOJAS: 5% Dwa razy w roku akcje specjalne: kupony rabatowe na ³amach Przewodnika. Gniezno, Pa³ucka 2, Galeria Gniezno tel Konin, Paderewskiego 8, Galeria Nad Jeziorem, tel Leszno, Narutowicza 84, CH Nasze Leszno tel Poznañ, Bukowska 156, CH King Cross Marcelin, tel tel Poznañ, pl. Wiosny Ludów 2, CH Kupiec Poznañski, tel sklepy muzyczne MUSIC CENTER: 3% Poznañ, Rynek Œródecki 13/14 tel Poznañ, œw. Marcin 73, tel Salon Muzyczny RIFF: 5% Na towary. Promocje nie ³¹cz¹ siê. Poznañ, Zielona 8, tel komputery i audio-video EXADIUM.PL: 3% Poznañ, Kórnicka 5, tel Poznañ, Palacza 131A, tel KOMGUS: 3 10% 3% na sprzêt komputerowy, 10% na us³ugi. Poznañ, Strzelecka 13, tel DOMAR: 2% Na sprzêt AGD i RTV. Poznañ, Strzeszyñska 37 Swarzêdz, Rynek 10 Szamotu³y, Sportowa 37 Œrem, Wojska Polskiego 11 MP3 STORE: 5% Na multimedia przenoœne audio MP3/MP4/ PMP, nawigacjê satelitarn¹ GPS PND/PNA, na Smartphone i akcesoria. Poznañ, G³ogowska 36, tel , , artyku³y fotograficzne FOTO EXPRESS FUJI FOTOPLASTYKON: 10% Na fotografie i obrazy. Poznañ, S³owiañska, przy k³adce tel odzie i sprzêt sportowy Sklep Turystyczny ROBINSON: 7% Poznañ, Ratajczaka 10/12 tel Wielkopolskie Centrum Dzia³alnoœci Podwodnej DIVER: 10% Na sprzêt nurkowy. Poznañ, Wroc³awska 20, tel Centrum Nurkowe COCO DIVE: 5 10% 5% na sprzêt p³ywacki i nurkowy, 10% na serwis i wypo yczanie sprzêtu nurkowego. Poznañ, G³ogowska 16, tel Poznañskie Centrum Szkolenia i Techniki Nurkowej ORKA: 5% Na sprzêt nurkowy. Poznañ, G³ogowska 163, tel SKI TEAM PRO SHOP: 5% Rabaty nie ³¹cz¹ siê. Poznañ, Bu³garska 117 A, tel Sklep SAMURAJ: 5% Na ubiory i sprzêt do sztuk i sportów walki. Poznañ, pl. Kolegiacki 9, wejœcie od Wodnej, tel , Sklep Sportowy PUMA, REEBOK: 5% Na obuwie, sprzêt, odzie sportow¹. Wrzeœnia, J. Paw³a II 33, tel % na produkty firm CampuS i Alpinus w sklepie, 15% na ofertê sklepu internetowego pod adresem: Promocje i rabaty nie ³¹cz¹ siê. PLANET OUTDOOR Luboñ, Dêbiecka 1, lok. 60, tel Poznañ, Dru bickiego 2, tel HIMOUNTAIN: 10% Zni ka równie na stronie internetowej tel Poznañ, Piekary 6, tel Swarzêdz, Poznañska 6, CH ETC tel HORYZONT: 5% Nie dotyczy wyprzeda y i promocji. Poznañ, D¹browskiego 54, tel sklepy inne SZKLARNIA: 10% Na porcelanê i szk³o rêcznie malowane. Poznañ, œw. Marcin 39, tel SZYMAÑSKI & LORENC: 5% Poznañ, œw. Marcin 45, Pasa Pod Z³ot¹ Kul¹, box 30, tel Sklep ELKAN: 5% Tylko przy p³atnoœci gotówk¹. Na zegarki, drobn¹ elektronikê, artyku³y reklamowe. Poznañ, œw. Marcin 24/13, tel Sklep Militarny CAMOUFLAGE: 5 10% Poznañ, 27 Grudnia 7, tel Sklep Modelarski KOLEKCJONER: 5% Poznañ, Piekary 25, tel Sklep Myœliwski: 5% Poznañ, œw. Marcin 47, tel

7 104 Sklepy Zoologiczne: 5% Poznañ, 28 Czerwca 219 Poznañ, D¹browskiego 22 Poznañ, G³ogowska 93 Poznañ, G³ogowska 123, tel Poznañ, Górecka 30, tel Poznañ, Pó³wiejska 22 Poznañ, Rynkowa 22, tel Poznañ, Os. Rzeczpospolitej 3 Swarzêdz, Poznañska 6, CH ETC tel TIFO Sklep z Gad etami dla Kibiców: 5% Na gad ety i odzie klubowê (szczególnie Lech Poznañ, Cracovia, Arka Gdynia). Poznañ, Ratajczaka 34, tel WITMAR Sklep z Militariami: 5% Poznañ, Taczaka 17/3A, Pasa Handlowy tel TIME TREND: 5% Rabaty nie ³¹cz¹ siê. Poznañ, Szwajcarska 14, CH M1 tel Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar tel Tarnowo Podgórne, œw. Antoniego 2/Swadzim, Auchan, tel US UGI SERVICES kafejki internetowe KOMGUS: 10% Poznañ, Strzelecka 13, tel us³ugi fotograficzne FOTOTECHNIKA: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Jarocin, Wroc³awska 8 tel FOTO-LABOR Us³ugi Fotograficzne: 20% Na filmy, wykonywanie odbitek z noœników cyfrowych i negatywów, zdjêcia do dokumentów. Pi³a, Bydgoska 31E, tel FOTEX Poznañ: 5 10% 5% na sprzêt fotograficzny, 10% na us³ugi. Poznañ, Gwarna 13, tel FOTO FOCUS: 5 10% 5% na towary, 10% na wszystkie us³ugi fotograficzne. Poznañ, Os. Chrobrego 117 tel Suchy Las, Nowy Rynek 4, tel Foto GAJEK: 10% Na us³ugi fotograficzne i kserograficzne. Poznañ, Kramarska 1, tel Foto Laboratorium: 5 10% 5% na sprzeda, 10% na us³ugi fotograficzne. Nie dotyczy zdjêæ dodatkowych z wywo³anego wczeœniej filmu. Poznañ, Grunwaldzka 15, tel FUJIEXPRESS: 5 10% 5% na sprzêt fotograficzny, 10% na us³ugi. Poznañ, Skotarska 24, tel Poznañ, Os. Stare Zegrze 37A tel Poznañ, Wierzbiêcice 44, tel KOKOCOLOR Salon Fotograficzny: 10% Poznañ, Stary Rynek 58, tel PIÊKNIM ODZI.PL 10% na sesje œlubne zamówione przez stronê 100% na zakup dodatkowych zdjêæ do podstawowego profilu na stronie Zlecenia poprzez Poznañ, Os. Czecha 61/28, tel FOTO-STUDIO: 10% Poznañ, Koœciuszki 84, tel FOTO EXPRESS: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Poznañ, Garncarska 10, tel Foto Studio ZBIG: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Poznañ, Piekary 16, tel Swarzêdz, Os. D¹browszczaków 8E tel Swarzêdz, Os. Raczyñskiego 18A tel Salon Fotograficzny JUMBO COLOR FUJI FILM POLSKA: 10% Na us³ugi fotograficzne. Poznañ, œw. Antoniego 2, Auchan tel W poni szych punktach ADVERT-TV udziela 10% zni ki na us³ugi fotograficzne. Nie dotyczy innych promocji. FOTO-SYPNIEWSKI Konin, 3 Maja 23A, tel FOTO KODAK Ostrów Wielkopolski, pl. 23 Stycznia 18 tel W poni szych salonach KODAK EXPRESS udziela 5% zni ki na towary i 10% na us³ugi. Gniezno, Os. Jagielloñskie 74 Gniezno, Warszawska 35 Kêpno, Rynek 17 Konin, 3 Maja 23A Koœcian, Rynek 22 Leszno, Boh. Westerplatte 15 Luboñ, abikowska 66, CH Pajo Mosina, Farbiarska 11 Opalenica, Powstañca Kozaka 2 Odolanów, Kaliska 2 Ostrów Wielkopolski, Kolejowa 26 Pleszew, Poznañska 5 Poznañ, G³ogowska 16, paw. 2/6 Poznañ, Os. B. Chrobrego VI/4 Poznañ, Promienista 160 Poznañ, pl. Waryñskiego 7 Poznañ, Zamenhofa 133 Rawicz, Wojska Polskiego 33 Swarzêdz, Os. Czwartaków 24H Szamotu³y, Poznañska 19 Œroda Wielkopolska, Powstañców Wielkopolskich 3 Turek, 650-lecia 14 drukowanie i kopiowanie A-LASKA: 10% Na ksero i wykonywanie nadruków. Poznañ, œw. Marcin 51/57, tel COPYSHOP: 5% Na nadruki na gad etach, koszulkach, kubkach, puzzlach. Poznañ, œw. Marcin 47, tel INKJET: 15% Na nape³nianie tonerów do drukarek. Poznañ, Pó³wiejska 22, tel INTER KSERO CENTRUM: 10% Na ksero. Poznañ, Zielona 1, tel KOPIA Us³ugi Ksero: 10% Poznañ, œw. Marcin 66/72, tel TENE TOUR: 5 12% 10% na ksero, laminowanie, wydruki, 10% na serwis komputerów, 5% na zakup tuszów firmowych do drukarek, 10% na zakup tuszów alternatywnych, 12% na nape³nianie wk³adów tonerowych do drukarek laserowych. Poznañ, œw. Marcin 35, tel us³ugi inne Centrum Us³ug Finansowych: 10% Na prowizjê. Centrum zajmuje siê odzyskiwaniem podatku nadp³aconego przez obywateli RP w Wlk. Brytanii, Irlandii, Holandii i USA. Poznañ, Os. Na Murawie 11C tel MASTERKEY Systemy Kluczowe: 5 10% 10% na dorabianie kluczy, wstawianie zamków, 5% na produkty. Poznañ, œw. Marcin 69, tel Pogotowie Krawieckie: 10% Poznañ, œw. Marcin 23/14, tel Rusznikarnia Myœliwska: 10% Poznañ, œw. Marcin 49, tel Studio Mody Œlubno-Wieczorowej: 10% Na us³ugi krawieckie. Poznañ, œw. Marcin 29/35, tel Us³ugi Krawieckie: 10% Nie ³¹czy siê z innymi rabatami. Poznañ, œw. Marcin 49 tel ,

8 CODZIENNOŒÆ LIVING wypo yczalnie DVD/video Wypo yczalnia Filmów DVD HIT: 10% Poznañ, Piekary 11, tel pralnie chemiczne Pralnia FRANIA: 20% Na us³ugi pralnicze. Leszno, Jana Paw³a II 16, CH Manhattan tel Ekologiczne Pralnie Chemiczne PANDA: 10% Na czyszczenie odzie y. Kalisz, Wojska Polskiego 2, Tesco tel Poznañ, Serbska 7, Tesco, tel Poznañ, Zamenhofa 133, CH Rondo tel Swarzêdz, Poznañska 6, CH ETC tel telefony komórkowe ENTO: 5 10% 5% na telefony, 10% na akcesoria i us³ugi. Poznañ, pl. Wolnoœci 8, tel FILIP'S GSM: 5 20% 5% na telefony komórkowe, 20% na akcesoria i serwis. Poznañ, Piekary 10, tel GSMDOCTOR.PL: 5 10% 5% na profesjonalne zestawy g³oœno mówi¹ce; 10% na naprawê pogwarancyjn¹ telefonów GSM, usuwanie blokad sim-lock oraz kodów zabezpieczaj¹cych, na akcesoria do telefonów GSM. Poznañ, Os. S. Batorego 14I tel Matrix GSM: 5 10% 10% na us³ugi i akcesoria, 5% na telefony. Poznañ, œw. Marcin 37, tel MOBIDICK Akcesoria GSM: 10 15% 10% na akcesoria oryginalne oraz produkty Krusell (futera³y), MobileAction (kable do transmisji danych), 15% na akcesoria markowe (akumulatory, ³adowarki, obudowy itp.). Poznañ, Murawa 37C, tel Sklep-Komis GSM Serwis ULTRA: 5 10% 5% na produkty, 10% na wszystkie us³ugi. Nie dotyczy kart startertów i zestawów prepaid. Poznañ, œw. Marcin 24/12, tel ZDROWIE I URODA HEALTH & BEAUTY salony kosmetyczne SILUETTA PLUS: 10% Nowy Tomyœl, Ró ana 18, tel Gabinet Kosmetyczny TOP TIPS: 10% Poznañ, œw. Marcin 45, box 8 tel Salon Piêknoœci: 10% Na us³ugi kosmetyczne i pedicure. Poznañ, pl. Wolnoœci 2, tel Studio Kosmetyki Twarzy i Cia³a RITA: 10% Poznañ, 27 Grudnia 7, tel Salon Kosmetyczno-Leczniczy H & J: 10% Nie dotyczy solarium. Poznañ, Pó³wiejska 5/24, tel Salon Piêknoœci BELLEVUE: 10% Poznañ, Górecka 30, CH Panorama tel salony fryzjerskie Salon Fryzjersko-Kosmetyczny IMAGE: 10% Na us³ugi fryzjerskie, kosmetyczne, pielêgnacjê paznokci i d³oni (tipsy), masa, kolczykowanie, bezpieczne opalanie UV free. Poznañ, D¹browskiego 140, I p. tel Studio Fryzur TRENDY: 15% Poznañ, Pó³wiejska 17/18, tel Poznañ, Bukowska 76/105 BRONEK 2: 10% Poznañ, 27 Grudnia 7, tel Salon Fryzjerski PAOLA: 15% Poznañ, Pó³wiejska 27, tel Salony JEAN LOUIS DAVID Quick Service: 20% Na us³ugi fryzjerskie. Kalisz, G³ówny Rynek 15, tel Poznañ, Bukowska 156, CH King Cross Marcelin, tel opieka zdrowotna Centrum Medyczne CORDIS: 15% Na us³ugi medyczne, lekarskie i diagnostyczne. Poznañ, al. Niepodleg³oœci 2 tel Klinika Okulistyczna INTERMEDICA: 5% Na zabiegi laserowej korekcji wady wzroku. Poznañ, Szel¹gowska 29/3 tel , gabinety stomatologiczne B&S DENT: 10% Na podstawowe zabiegi. Konin, Chopina 23A, tel MEDYK-DENT: 5 10% Na leczenie stomatologiczne: 5% protetyka i implanty zêbów, 10% stomatologia zachowawcza. Ostrów Wielkopolski, Sienkiewicza 4 tel Przychodnia Dentystyczna SUBTIDENTA: 10% Na stomatologiê zachowawcz¹. Poznañ, pl. Wolnoœci 9, tel AB-MED Stomatolog: 20% Na stomatologiê zachowawcz¹. Poznañ, Przybyszewskiego 39 tel rezerwacja optycy Sklep Optyczny 7th OPTICA: 5 15% 15% na oprawki do okularów, 10% na szk³a, 5% na soczewki kontaktowe i akcesoria. Poznañ, Pó³wiejska 17, tel VISION EXPRESS Zni ka na podstawie kuponów dostêpnych na ³amach Przewodnika. Kalisz, Poznañska , CH Galeria Kalisz, tel Poznañ, Bukowska 156, CH Marcelin tel tel Poznañ, Poznañska 6, CH ETC tel Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar tel Poznañ, Szwedzka 6, CH Franowo tel Poznañ, œw. Antoniego 2, Tarnowo Podgórne, Auchan, tel zdrowie i uroda inne Zespó³ Gabinetów Psychologicznych i Psychoterapeutycznych: 20% Poznañ, Grunwaldzka 121A tel

9 106 AB-MED LASER STUDIO: 20% Na laserow¹ depilacjê, usuwanie poszerzonych naczyñ krwionoœnych, blizn i przebarwieñ. Poznañ, Piekary 16, tel Studio Tatua u ART LINE: 10% Poznañ, D¹browskiego 62, tel Solarium ERGO LINE: 10% Poznañ, Pó³wiejska 28, tel Solarium FANTASY: 30% Czynne: codziennie Wrzeœnia, Kaliska 30, tel Solarium S ONECZKO: 5% Wrzeœnia, Fabryczna 6, II p. tel SPORT I REKREACJA SPORTS & LEISURE parki rozrywki FANTASY PARK: 10% Na godzinê gry w bowling i bilard oraz mo liwoœæ korzystania z rabatowych akcji specjalnych przewidzianych dla studentów. Poznañ, Dru bickiego 2, tel sport, fitness Klub Sportowy CAPOEIRA BRASIL: 10% Na kursy. Zajêcia odbywaj¹ siê w wynajêtych pomieszczeniach. Konin, kontakt: Maciej Stokowski tel Pi³a, kontakt: Sebastian Szmyt tel Poznañ, kontakt: ukasz Braciszewski tel Strza³kowo, kontakt: Maciej Stokowski tel Akademia Tañca i Fitnessu METRUM: 10% Na szkolenia na instruktora aerobicu oraz naukê tañca towarzyskiego, funky, jazz, hiphop, breakdance, aerobic i fitness. Poznañ, Os. Piastowskie 74 tel Poznañ, W. okietka 102, tel Taneczne Stowarzyszenie DANCEGROUP TANIEC DZIECI: 10% Na zapisy do grup pocz¹tkuj¹cych (dla dzieci i m³odzie y w wieku od 5 do 20 lat). Poznañ, Os. Kosmonautów 118, Klub Osiedlowy Orbita, tel Akademia Tañca: 10z³ Na wszystkie us³ugi. Poznañ, Morawskiego 3/19 tel sport inne Wypo yczalnia Sprzêtu Wodnego MOANA: 20% Na wynajem sprzêtu wodnego V IX. Cichowo, gm. Krzywin tel , Akademia Przygody HEROS: 10% Na gry paintballowe. Gruszczyn k. Kobylnicy, Zieliñska 3 tel Szko³a eglarstwa MORKA: 5 10% 5% na rejsy organizowane przez szko³ê i kursy na stopieñ sternika jachtowego, 10% na kursy na stopieñ sternika motorowodnego, eglarza jachtowego i radiooperatora SRC. Kalisz, Sawickiej 31/12, tel Aeroklub Poznañski: 15% Od cen komercyjnych. Loty samolotami (AN-2, Wilga), szybowcami (Bocian, Puchacz) oraz balonami. Kobylnica k. Poznania, Lotnisko Kobylnica tel Wielkopolskie Centrum Dzia³alnoœci Podwodnej DIVER: 10% Na kursy nurkowe. Poznañ, Wroc³awska 20, tel Centrum Nurkowe COCO DIVE: 5 10% 10% na kursy pierwszej pomocy EFR, 5% na kursy nurkowania i nurkowanie rekreacyjne. Poznañ, G³ogowska 16, tel Poznañskie Centrum Szkolenia i Techniki Nurkowej ORKA: 10% Na kursy nurkowania podstawowego. Poznañ, G³ogowska 163, tel Wielkopolskie Towarzystwo Podwodne BARRAKUDA: 10% Na kursy na stopnie CMAS i obozy szkoleniowe organizowane przez Klub. Poznañ, 28 Czerwca 1956, Forty przy Technikum Mechanicznym, tel Towarzystwo Turystyki Aktywnej i Sportu: 5% Na rejsy eglarskie, rajdy studenckie, wyjazdy sylwestrowe. Poznañ, Pi¹tkowska 80A, tel SPORTY ZIMOWE WINTER SPORTS sporty zimowe inne SKI TEAM PRO SHOP: 25% Na serwis sprzêtu narciarskiego i snowboardowego. Poznañ, Bu³garska 117A, tel PODRÓ E I TRANSPORT TRAVEL & TRANSPORT biura podró y BP SCANTOUR: 1 10% 5 10% na bilety autokarowe, 5% na bilety promowe, 3% na imprezy turystyczne, 1% na bilety lotnicze, 150 z³ na wyjazdy jêzykowe i Work & Travel. Kalisz, Babina 1, tel , BT ITAL-TOUR: 5% Od cen netto na imprezy w³asne. Kalisz, Konopnickiej 3-5/30 tel Kalisz, Górnoœl¹ska 69A, tel BP JUVENTUR: 5 7% 5% na ofertê w³asn¹ z katalogu, 7% na kolonie i obozy w³asne. Konin, Tuwima 5, tel BP TRAVEL-PLUS: 5% Na imprezy turystyczne. Ostrów Wielkopolski, pl. 23 Stycznia 4L tel BP JUVENTUR: 5% Na imprezy w³asne. Poznañ, Œlusarska 15, tel AT MERI-SAN: 5 10% 10% na us³ugi w³asne, 5% na pozosta³e us³ugi. Poznañ, Ratajczaka 44, tel BEATUR POLSKA: 2 10% 2% na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe, 3% na bilety lotnicze, 5% na w³asne promocyjne imprezy turystyczne, 10% na w³asne katalogowe imprezy turystyczne. Poznañ, Garncarska 10, tel

10 BP MATIMPEX TRAVEL: 5 10% 10% na imprezy w³asne, 5% na pozosta³e imprezy, 10% na programy Au Pair, 5% na bilety autokarowe sieci Eurolines. Poznañ, œw. Marcina 23 tel , Studencki Klub Turystyczny VIATOR: 5% Na wyjazdy organizowane przez Klub do Europy Œrodkowo-Wschodniej: Rosja (Jezioro Bajka³), Litwa, Ukraina (Krym), S³owacja, Rumunia, Mo³dawia. Poznañ, Fredry 3, tel TENE TOUR: 5 10% 10% na us³ugi w³asne, 5% na pozosta³e us³ugi, 10 z³ na bilety lotnicze low-cost. Poznañ, œw. Marcin 35 tel THE BEST WAY 50 z³ na program Work & Travel USA i Praktyki USA, 30 z³ na program pracy w Wielkiej Brytanii. Poznañ, Taczaka 24, tel Centrum Turystyki OSKAR: 5% Na wyjazdy do Bu³garii, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Czarnogóry, Albanii i Rumunii organizowane przez biuro. Poznañ, pl. Wolnoœci 2/7 tel , ATUT TOURIST: 5% Na imprezy w³asne. Poznañ, Zwierzyniecka 10, pok. 3 tel BP MAXIMA 30 z³ na ofertê sylwestrow¹, wycieczki zagraniczne, zimowiska, kolonie letnie. Ulgowe bilety lotnicze i autokarowe. Poznañ, Podgórna 11, tel BT NATURA TOUR: 10 25% Na pobyt w oœrodkach wypoczynkowych NATURA TOUR. 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w obiekcie. Poznañ, Koœciuszki 71, tel Poznañ, Niepodleg³oœci 8A tel transport BT OPOLANIN: 10% Na przejazd autokarem rejsowym biura. Trasy do W³och, Niemiec i Anglii. Poznañ, 27 Grudnia 9, tel PBP ORBIS: 4 10% 4% na bilety lotnicze, 5% na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe, bilety promowe Unity Line, wynajem samochodów Hertz. Poznañ, al. Marcinkowskiego 21 tel Centrum Us³ug i Poœrednictwa REGENT: 2 5% 2% na bilety autokarowe oraz imprezy autokarowe i lotnicze; 5% na imprezy autokarowe organizowane przez biuro. Poznañ, Wielka 23, lok. 6, wejœcie od Œlusarskiej 4, tel Radio Taxi STOP tel : 10% Na przejazdy taksówkami osobowymi. Poznañ, Os. Wichrowe Wzgórze 17/144 tel ZTP Radio Taxi tel : 10% Kartê nale y okazaæ przed rozpoczêciem kursu. Poznañ, Dru ynowa 26 tel , Œmigielska Kolej Dojazdowa: 20 37% 20% na okazjonalnie uruchamiane trasy specjalne i 37% na poci¹gi osobowe trasie Stare Bojanowo W¹sk. Œmigiel Wielichowo. Œmigiel, Leszczyñska 14, tel Kaliska Kolej Dojazdowa: 20% Na okazjonalnie uruchamiane trasy specjalne. Zbiersk, tel EUROBUS: 10% Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Gniezno, Zielony Rynek 7, tel Jarocin, Paderewskiego 11, tel Kalisz, Œródmiejska 41/10, tel Kalisz, al. Wojska Polskiego 185 tel Kêpno, Koœcielna 2A, tel Kêpno, Warszawska 22, tel Ko³o, Stary Rynek 28, tel Konin, pl. Niepodleg³oœci 1 tel Konin, 1 Maja 13, tel Krotoszyn, Podgórna 1, tel Leszno, Rynek 35, tel Leszno, Towarowa 1, PKS, tel Ostrów Wielkopolski, D¹browskiego 1 tel Pi³a, pl. Zwyciêstwa 14, tel Pleszew, Sopa³owicza 5, tel Poznañ, Towarowa 17/19, tel Turek, Kaliska 8, tel Wrzeœnia, Koœcielna 1, tel ORBIS TRANSPORT: 10% Dla posiadaczy do 26 lat. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Bilety dostêpne w ponad 1400 biurach w ca³ej Polsce i za granic¹. Najbli szy punkt sprzeda y mo na znaleÿæ na: Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe P B POLFERRIES. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ALEKSANDER Kalisz, Wojska Polskiego tel SKY Ko³o, Stary Rynek 28, tel Biuro Turystyki Konin, pl. Niepodleg³oœci 1 tel NECKERMANN POLSKA Konin, al. 1 Maja 11, tel EXTRATOUR Krotoszyn, Podgórna 1, tel MODOS Leszno, Os. Wieniawa 65/5 tel LAGUNA Leszno, Rynek 35, tel ALCO-TOURS Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 3 tel Biuro Podró y Ostrów Wielkopolski, D¹browskiego 1 tel Biuro Podró y Pi³a, pl. Zwyciêstwa 14, tel FUN TRAVEL Pi³a, Piekarska 6A, tel BP PRZYSTANEK SKANDYNAWIA Poznañ, Wielka 27/29, tel MBP P B POLFERRIES Poznañ, G³ogowska 86, tel ORBIS TRAVEL Poznañ, Marcinkowskiego 21 tel BP Lic. GROMADA Turek, Milewskiego 1, tel Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe UNITY LINE. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Agencja Turystyczna Gniezno, Warszawska 5, tel EDWARDO Gniezno, Warszawska 30A tel ALEKSANDER Kalisz, Górnoœl¹ska 4, tel Kalisz, Wojska Polskiego tel

11 Ostrów Wielkopolski, Kaliska 12 tel ITAL-TOUR Kalisz, Konopnickiej 3-5/30 tel SKY Ko³o, Stary Rynek 28 tel , BT JERZY JAWORSKI Konin, pl. Niepodleg³oœci 1 tel EXTRATOUR Krotoszyn, Podgórna 1 tel , BP JERZY SEMPACH Leszno, S³owiañska 61, tel BP DOROTA MALARCZYK Ostrów Wielkopolski, D¹browskiego 1 tel BP EL BIETA DYMKOWSKA Pi³a, pl. Zwyciêstwa 14, tel BP SUN TRAVEL Pi³a, al. Powstañców Wielkopolskich 162 tel FUN TRAVEL Pi³a, Piekarska 6A, tel INTERTOUR Pi³a, 1 Maja 5, tel , BLUE SKY TRAVEL Poznañ, Roosevelta 2, tel BON VOYAGE Poznañ, S³owiañska 55A tel , ERCOM Poznañ, 27 Grudnia 7, tel MBP P B POLFERRIES Poznañ, G³ogowska 86 tel , PBP ORBIS Poznañ, al. Marcinkowskiego 21 tel , PROBUD TOURS Poznañ, Kraszewskiego 19, tel PRZYSTANEK SKANDYNAWIA Poznañ, Wielka 27/29, tel SPORTS TOURIST Poznañ, Gwarna 13 tel , MARPOL TRAVEL Szamotu³y, Dworcowa 1, tel BP Lic. GROMADA Turek, Milewskiego 1, tel GROMADA Wrzeœnia, Opieszyn 8 tel , Poni sze biura udzielaj¹ 3% zni ki na bilety promowe IRISH FERRIES. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. GROMA-TOUR Jarocin, Paderewskiego 11, tel BP ALEKSANDER Kalisz, al. Wojska Polskiego 185 tel BP YERCO Kalisz, Górnoœl¹ska 25, tel MONDIAL TOURS Konin, al. 1 Maja 13, tel BP OCTOPUS Leszno, Prochownia 23/11, tel KRZYSZTOF DYMKOWSKI Pi³a, pl. Zwyciêstwa 14, tel AT PILACZYÑSKI Poznañ, Ogrodowa 9, tel MBP P B POLFERRIES Poznañ, G³ogowska 86, tel PBP ORBIS Poznañ, al. Marcinkowskiego 21 tel PRZYSTANEK SKANDYNAWIA Poznañ, Wielka 27/29, tel Biuro Sprzeda y i Rezerwacji PLL LOT: 10% Szczegó³y w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Poznañ, Bukowska 285, tel wypo yczalnie AVIS Rent-a-car: 25 30% Szczegó³y w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Poznañ, Bukowska 12, tel EUROPCAR: 10% Szczegó³y w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Poznañ, Lotnisko awica, Bukowska 285 tel

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Technik Ceramicznych: 50% Wystawy: fajans kolski (u ytkowy i dekoracyjny, rêcznie malowany) od pocz¹tku powstania Fabryki Freudenreichów (w

Bardziej szczegółowo

k o o z n a wielkopolskie

k o o z n a wielkopolskie i e l k o p o l s k i e w P o z n a ń 91 Poznań Leszno Konin 92 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu: wstęp bezpłatny Siedziba: dworek z poł. XVIII

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: 50% Czynne: wt sb 10 16, nd 10 15 (V IX); wt sb 10 15, nd 10 13 (X IV). Siedziba: zajazd z pocz. XIX w. Wystawa:

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Izba Historii Kana³u Ostródzko- Elbl¹skiego przy pochylni Buczyniec: 50% Czynna: codziennie 1.V 30.IX 10 18. Kana³ Ostródzko-Elbl¹ski dzie³o techniki,

Bardziej szczegółowo

i e ł ó d z Ł ó d ź łódzkie

i e ł ó d z Ł ó d ź łódzkie ł ó d z k i e Ł ó d ź 107 Piotrków Trybunalski Bełchatów Łódź 108 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: bilet ulgowy Czynne: wt sb 10 16, nd 10 15 (V

Bardziej szczegółowo

Muzeum Przyrodnicze: 25% Czynne: 10 16. Na wstęp na wystawy. Świebodzin, 1 Maja 22 tel. 068 3828236. Muzeum Regionalne w Świebodzinie:

Muzeum Przyrodnicze: 25% Czynne: 10 16. Na wstęp na wystawy. Świebodzin, 1 Maja 22 tel. 068 3828236. Muzeum Regionalne w Świebodzinie: 58 lubuskie KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Lubuskie Muzeum Wojskowe: Siedziba: XIX-w. pałac, park i 600-m 2 pawilon. Wystawy: Dawna broń XVI XIX w., Wojsko Polskie 1914 45 r., Wojsko

Bardziej szczegółowo

G d a ń s k. pomorskie. o m o r. i e

G d a ń s k. pomorskie. o m o r. i e G d a ń s k p o m o r s k i e 37 Gdynia Sopot Gdańsk 38 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Zachodnio-Kaszubskie: bilet ulgowy Czynne: V IX wt pt 10 17, sb nd 10 16, X IV wt pt

Bardziej szczegółowo

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC INFORMATOR 2006/2007 WWW.ISIC.PL Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:38 PM Page 2 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:39 PM Page

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE 6 czerwca Reggae Day Festival Po raz pierwszy w Czêstochowie odbêdzie siê ogólnopolski festiwal najbardziej pozytywnego gatunku muzycznego, jakim jest muzyka reggae. W programie

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 16 (338) 16 sierpnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE 1 INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (38) Styczeñ 2010 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 gazeta bezp³atna Skazani na rolnictwo? Starania w³adz wielickiej

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNE BADANIE S UCHU. Firma FONIKON, ul. D BROWSZCZAKÓW 5A tel. 22 392 05 67. Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty domowe tel.

BEZP ATNE BADANIE S UCHU. Firma FONIKON, ul. D BROWSZCZAKÓW 5A tel. 22 392 05 67. Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty domowe tel. Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 15 (508) 11 wrzeœnia 2013 roku bezp³atnie www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska 1 Nak³ad 25 000 egz. bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r.

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. ISSN 1505-0246 Bardziej obawiam siê trzech gazet ni stu tysiêcy bagnetów. Napoleon Bonaparte Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 16 (536) Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. Oleckie Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Bardziej szczegółowo

1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak

1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak 1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak GAZETA INWESTYCYJNA I N W E S T O R Mamy ogromn¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu pierwszy numer miesiêcznika Inwestor gazeta inwestycyjna. Od d³u szego czasu pracowaliœmy

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (22) Maj 2009 ISSN 1898-438X gazeta bezp³atna G OS KRZESZOWICKI miesiêcznik regionalny Z naszych stron Patriota Dziœ Jego wojenne zmagania odkrywa p. Krzysztof Pachla, który podj¹³ siê opracowania

Bardziej szczegółowo

ul. Samarytanka 11/13 w budynku Szko³y Podstawowej nr 52 tel. 022 678-70-57 kom. 0601-439-624

ul. Samarytanka 11/13 w budynku Szko³y Podstawowej nr 52 tel. 022 678-70-57 kom. 0601-439-624 Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 1 (349) 10 stycznia 2007 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska GABINET STOMATOLOGICZNY 1 Szwedzka

Bardziej szczegółowo

Logo Nazwa firmy adres Zakres działalności firmy Zniżka

Logo Nazwa firmy adres Zakres działalności firmy Zniżka Lp. Logo Nazwa firmy adres Zakres działalności firmy Zniżka 1. 1 NZOZ PRESTIGE ul. G. Morcinka 43 45-531 Opole 2. 2 Zalewski i Partnerzy Sp. z o.o. ul. Orląt Lwowskich 6/6 45-371 Opole stomatologia zachowawcza

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 15.10.2014 r.

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 15.10.2014 r. OFERTA PARTNERÓW Kultura i turystyka 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w wieku do 18. roku życia i młodzieży

Bardziej szczegółowo