KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT"

Transkrypt

1 98 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu: 50% Siedziba: odrestaurowany dworek z po³. XVIII w. Wystawy: archeologiczna, etnograficzna zwi¹zana z regionem Biskupizny, drewniana rzeÿba ludowa, malarstwo i grafika, obok dworku internat z tanimi miejscami noclegowymi. Grabonóg, tel Muzeum Technik Ceramicznych: 50% Wystawy: fajans kolski (u ytkowy i dekoracyjny, rêcznie malowany) od pocz¹tku powstania Fabryki Freudenreichów (w 1842 r.) do wyrobów wspó³czesnych; fajans i ceramika z 38 wytwórni polskich produkuj¹cych przed II wojn¹ œwiatow¹ (m.in. Baranówka, Æmielów, W³oc³awek, Boles³awiec, Chodzie ); prace autorskie rêcznie malowane, osobliwe zbiory tzw. lavinitu z W³oc³awka z zak³adu Krupki i Perlicza z I po³. XX w.; zbiory archeologiczne z gotyckiego zamku i ratusza kolskiego. Ko³o, Kajki 44, tel Muzeum Regionalne im. H. awniczaka: 50% Czynne: pn czw 10 16, pt 10 17, I i III nd m-ca Siedziba: gmach poklasztorny trynitarzy z I po³. XVIII w. Wystawy: Dzieje miasta Krotoszyn ( ), Kultura ludowa Ziemi Krotoszyñskiej, Krotoszyn w malarstwie, rysunku i grafice. Krotoszyn, Ma³y Rynek 1, tel Muzeum Okrêgowe w Lesznie: 50% Czynne: wt i czw 13 18, œr i pt 9 14, sb i nd Siedziba: XVIII-w. pastorówka i przyleg³a kamieniczka mieszczañska z XIX w. Zbiory: galeria XVIII-w. portretów trumiennych, galeria portretu dworskiego, malarstwa polskiego XIX i XX w. o tematyce wiejskiej, zbiory dotycz¹ce historii regionu, bractwa kurkowego, zbiory starodruków z XVII XIX w. Leszno, pl. Metziga 17 tel Muzeum Martyrologiczne: 100% Siedziba: miejsce pamiêci by³e obozy hitlerowskie w l , obóz pracy przymusowej dla ydów, obóz karno-œledczy podleg³y Gestapo. Poprzez obóz w abikowie kierowano ludzi do obozów koncentracyjnych m.in. w Oœwiêcimiu, Gross-Rosen, Sachsenhausen, Ravensbrück, Mauthausen. Wystawy: na terenie by³ego obozu karno-œledczego dokumentuj¹ i upamiêtniaj¹ walkê i mêczeñstwo ludnoœci z tzw. Kraju Warty i ludzi ró nych narodowoœci wiêzionych w tych obozach. Luboñ, Niez³omnych 2 tel Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów M.N.: 100% Czynne: codziennie. Zwiedzanie po uprzednim umówieniu siê. Siedziba: dwie wyodrêbnione sale w kompleksie Wy szego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów M.N. Zbiory: Wyroby rzemios³a ludowego i artyku³ów codziennego u ytku z ró nych terenów Afryki (Kamerun, Madagaskar, Lesoto), Ameryki Pó³nocnej (Indianie, Eskimosi), Ameryki aciñskiej, Azji (Sri Lanka, Hongkong). Oprowadzanie po zabytkowym pocysterskim klasztorze, barokowym koœciele parafialnym z krypt¹ oraz czêœci seminarium. Obra, Szkolna 12, tel Muzeum Historii Przemys³u: 100% Siedziba: klasycystyczna manufaktura sukiennicza A.G. Fiedlera, z I po³. XIX w. (powierzchnia 5 kondygnacji 1862 m 2 ). Wystawy sta³e: XIX-w. napêdy, wynalazcy, pracuj¹ce maszyny, Przemys³ w kaliskim w okresie industrializacji ziem polskich XIX w., Zabytkowe maszyny bonneterie projekty mody XX w. PWSSP w odzi, Fortepiany firm polskich XIX XX w., jedyna w Polsce kolekcja koronek i haftów przemys³owych. Opatówek, Koœcielna 1, tel Muzeum Kultury Ludowej: 30% Siedziba: skansen po³o ony w malowniczej dolinie obozonki na terenie cmentarzyska cia³opalnego z ok. VI w. p.n.e., którego czêœæ udostêpniona jest zwiedzaj¹cym. Zbiory: obiekty dawnego budownictwa wiejskiego z p³n. Wielkopolski chaty, zagrody, wiatraki, remizê stra ack¹ oraz ma³¹ architekturê kapliczki przydro ne, studnie, piwnice, piec chlebowy. W sezonie w skansenie odbywaj¹ siê imprezy folklorystyczne. Osiek n. Noteci¹, Dworcowa 8 tel Muzeum Okrêgowe im. S. Staszica: 50% Siedziba: kamienica mieszczañska z II po³. XIX w. W latach obiekt by³ siedzib¹ Konsulatu RP w Pile. Ekspozycje: pradzieje Ziemi Nadnoteckiej, historia miasta i regionu, mebli, wnêtrza mieszkalne od po³. XVIII w. do pocz. XX w., rzemios³o artystyczne i sztuka u ytkowa srebro, ceramika, szk³o, ponadto tematyczne wystawy czasowe. Pi³a, Browarna 18, tel Muzeum S. Staszica: 50% Siedziba: dom, w którym mieszka³a rodzina Staszica od po³. XVII do koñca XVIII w. Wystawa: Stanis³aw Staszic ycie i dzie- ³a prezentacja epoki, w której y³, zestaw pami¹tek i dokumentów z podró y, zbiór eksponatów zwi¹zanych z jego geologicznymi zainteresowaniami. Pi³a, Browarna 18, tel Muzeum Regionalne w Pleszewie: 100% Czynne: wt, œr 9 17, czw, pt 9 14, sb Siedziba: zajazd pocztowy z I po³. XIX w. Wystawy zmienne: archeologia i historia miasta i okolic, galeria sztuki wspó³czesnej. Pleszew, Poznañska 34, tel Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych: 50% Siedziba: dawny odwach z XVIII w., spalony w 1945 r., odbudowany w 1950 r. Wystawy czasowe: historia Poznania i Wielkopolski (XIX i XX w.). Poznañ, WoŸna 12, tel Muzeum Poznañskiego Czerwca 1956 r. Oddz. Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych: 50% Zbiory: liczne pami¹tki dotycz¹ce wydarzeñ Poznañskiego Czerwca 56. Poznañ, œw. Marcin 80/82, wejœcie od al. Niepodleg³oœci 14, CK Zamek tel Muzeum Regionalne im. W. Dutkiewicz: 50% Czynne: IV IX wt sb 9 16, nd 14 17; X III Siedziba: dawny ratusz klasycystyczny, z I po³. XIX w. Wystawy: historyczna obrazuj¹ca dzieje RogoŸna od czasów najdawniejszych (archeologia, archiwalia, realia pami¹tki cechowe i bractwa strzeleckiego), przyrodnicza zbiory zoologiczne (ptaki, ssaki, owady), paleontologiczne i geologiczne, etnograficzne m.in. sprzêt do obróbki we³ny i roœlin w³óknistych oraz wyposa enie wnêtrz. RogoŸno, pl. Marcinkowskiego 1 tel Muzeum Zamek Górków: bilet ulgowy Czynne: wt pt 9 16, sb nd i œwiêta 10 16, pn i dni poœwi¹teczne nieczynne. Wystawy: budynek g³ówny zamek (wnêtrza zamkowe z bogatym wyposa eniem, wystawa ikon, wystawy czasowe). Baszta Haszki historia miasta i regionu. XIX-w. oficyna wystawa etnograficzna (warsztaty: kowalski, stolarski, ko³odziejski, bednarski, ciesielski, tkacki, oryginalne wnêtrze XIX-w. izby wiejskiej, stroje ludowe). XIX-w. spichlerz wystawa archeologiczna z wykopalisk ruroci¹gu jamalskiego. Szamotu³y, Wroniecka 30, tel Muzeum Rolnictwa i Przemys³u Rolno Spo ywczego w Szreniawie: 50% Czynne: 1.XI 31.III 9 15; 1.IV 31.X 9 19 oprócz pn. Na wstêp do poni szych Oddzia³ów: Siedziba G³ówna Szreniawa, Dworcowa 5, Komorniki tel Muzeum M³ynarstwa i Wodnych Urz¹dzeñ Przemys³u Wiejskiego Siedziba: m³yn wodny z pocz. XX w., napêdzany turbin¹. Jaracz, gm. RogoŸno, tel

2 Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa Nowy Tomyœl, Olchowa 10, tel Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. R. Kosteckiego Swarzêdz, Poznañska 35, tel Muzeum Œrodowiska Przyrodniczego i owiectwa Wielkopolskiego Uzarzewo, Akacjowa 12, tel Pa³ac w Œmie³owie Muzeum im. A. Mickiewicza: bilet ulgowy Czynne: wt nd Siedziba: klasycystyczny pa³ac wybudowany w 1784 r., le ¹cy w pradolinie Warty. Przyk³ad XVIII-w. siedziby szlacheckiej. Œmie³ów, gm. erków, tel Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka: 50% Siedziba: dawna burmistrzówka z koñca XIX w. Wystawy: dzieje Trzcianki obiekty archeologiczne, dokumenty historyczne, numizmaty, starodruki, wystawa zdjêæ miasta i okolic z okresu miêdzywojennego. Trzcianka, eromskiego 36A tel Galeria Sztuki Muzeum Okrêgowego w Lesznie: 50% Leszno, Narutowicza 31, tel FOTO EXPRESS FUJI FOTOPLASTYKON Bezp³atny wstêp na wystawy fotografii, 10% na zakup fotografii. Poznañ, œw. Marcin 53A, tel filharmonie, opery, teatry i kina Filharmonia Poznañska im. T. Szeligowskiego: 30% Poznañ, œw. Marcin 81, tel ENEMEF Nocny Maraton Filmowy Impreza cykliczna. Wiêcej informacji i g³osowanie na repertuar: Zni ka dotyczy wy³¹cznie ENEMEF-ów. Z Kart¹ EURO<26 dwa bilety ze zni k¹ do 5 z³ ka dy. Wysokoœæ zni ki zale y od repertuaru. Kalisz, Wa³ Staromiejski 1, Kino APOLLO tel Konin, Paderewskiego 8, Kino HELIOS tel Poznañ, Ratajczaka 18, Kino APOLLO tel kluby i dyskoteki BUNUBA CAFE: 10% Nie dotyczy promocji. Poznañ, Szewska 20, tel Club ROZCHULANTYNA: 10 20% 10% na gastronimiê, 20% na wejœciówki na koncerty i wystawy. Krotoszyn, Rynek 9, tel EDUKACJA EDUCATION nauka jazdy Szko³a Jazdy ADI: 5% Na kursy prawa jazdy. Kalisz, Cmentarna 1-3/1, tel OSK KOLEJARZ: 5% Na kursy prawa jazdy kat. B. Poznañ, al. Niepodleg³oœci 8 tel OSK RONDO: 10% Na kursy prawa jazdy kat. B oraz doskonalenie techniki jazdy. Poznañ, Os. Piastowskie 65 tel , Oœrodek Szkolenia Kierowców: 5% Na kursy prawa jazdy kat. B. Poznañ, Towarowa 45, tel OSK BETA: 10% Poznañ, Arciszewskiego 35A/3 tel OSK ZDAJPRAWKO.PL: 12% Na kursy prawa jazdy kat. B. Nie ³¹czy siê z innymi promocjami. Poznañ, Miêdzyborska 23 tel Szko³a Jazdy HIGH: 5% Na kursy prawa jazdy kat. A, B. Poznañ, Chwaliszewo 76 tel OSK PRAWKO: 5 20% 20% od cen podstawowych na kursy prawa jazdy i jazdy szkoleniowe, 5% od cen promocyjnych. Poznañ, Os. Kosmonautów 111, SP nr 65, tel , Poznañ, Madaliñskiego 2/40 tel , Poznañ, Os. S. Batorego 1H/75 tel , Oœrodki Szkolenia Motorowego PZM: 5% W przypadku kumulacji ulg z ró nych tytu- ³ów bêdzie honorowana wy sza ulga. Chodzie, Wiosny Ludów 34 tel Gniezno, Lecha 10, tel Kalisz, ódzka 97, tel Leszno, 17 Stycznia 45 tel Poznañ, Czeœnikowska 30 tel kursy jêzykowe Akademia Jêzyków Obcych i Kultur Narodów: 5% Na kursy jêz. angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpañskiego i w³oskiego. Konin, Przemys³owa 85, tel Akademickie Centrum Edukacyjne ENGLISH EXPRESS: 10% Na wszystkie us³ugi. Mieœcisko, Pokoju 5, tel LEADER SCHOOL: 5% Ostrów Wielkopolski, Wiosny Ludów 2 tel , Kursy Jêzykowe HIGH: 5% Na kursy jêzykowe dla osób wyje d aj¹cych za granicê do pracy. Poznañ, Chwaliszewo 76, tel AKADEMIA S OWA: 10% Na kursy jêz. obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego. Poznañ, œw. Marcin 59, tel Centrum Jêzykowe IDEA: 5% Na kursy jêzykowe i t³umaczenia. Poznañ, Stary Rynek 71/72, tel ALRIGHT Szko³a Jêzyków Obcych: 5% Na wszystkie kursy. Poznañ, Obrzañska 5, tel Centrum Jêzyków ŒWIAT JÊZYKI OBCE: 10% Na wszystkie kursy oraz t³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e. Poznañ, Pó³wiejska 35/10, tel Europejskie Centrum Jêzykowe: 7% Na kursy jêzykowe. Poznañ, Staro³êcka 18, tel FLORENTIUM Europejska Akademia Jêzykowa: 10% Na kursy jêzykowe w Polsce. Poznañ, Staszica 10/3, tel LOGOS STUDIUM: 5% Nie ³¹czy siê z innymi rabatami. Poznañ, ozowa 94, tel Poznañ, S³oneczna 40A, tel OLD SCHOOL Akademia Jêzyków Obcych: 10% Na kursy jêz. angielskiego dla dzieci i doros³ych. Poznañ, Zamkowa 5/2, tel

3 100 MOOSE Centrum Jêzyków Obcych: 3% Na kursy jêzykowe. Poznañ, 27 Grudnia 7, tel LEADER SCHOOL TUREK: 5% Na kursy jêzykowe i naukê szybkiego czytania. Nowoczesne metody nauczania. Turek, Kaliska 21, tel AP EDUKACJA: 7% Na 2-semestralne kursy filologii angielskiej. Zni ka na I semestr. Poznañ, pl. Wolnoœci 8, II p., lok. 7 tel BRITISH SCHOOL: 5% Na wszystkie kursy jêzykowe. ¹czy siê ze zni kami dla studentów, nie mo e jednak przekroczyæ 10% wartoœci kursu. Kalisz, al. Wolnoœci 12, II p., pok. 3 5 tel JDJ Bachalski: 5% Na kursy jêzykowe w kraju. Suma wszystkich rabatów nie mo e przekroczyæ 18% wartoœci kursu. Leszno, Jana Paw³a II 9, tel Poznañ, 27 Grudnia 17/19, tel edukacja inne Policealne Szko³y Detektywów i Pracowników Ochrony CERTUS: 5% Na czesne. Ostrów Wielkopolski, Krotoszyñska 171, Gimnazjum nr 4, tel Poznañ, G³ogowska 92, VIII LO tel Œrem, Konstytucji 3 Maja 2, SP nr 6 tel BUDEX Wyjazdy Au Pair: 5% Na wyjazdy au pair: Anglia, Szwecja, Norwegia, Dania, Holandia, Belgia, Francja, Niemcy, Luxemburg, Hiszpania, Portugalia, W³ochy, Szwajcaria, Afryka Pd., USA i Kanada. Programy pracy: obozy pracy letnie i roczne w Norwegii, Anglii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Szwecji oraz na Cyprze. Poznañ, Lubeckiego 18 tel GULIWER EXCHANGES 100 z³ na kursy jêzykowe, 50 z³ na programy praktyk i pracy, z wyj¹tkiem programu Work & Travel. Poznañ, Koœciuszki 71/73 tel Au Pair ANYA: 5% Na uczestnictwo w programie au pair. Poznañ, Zamkowa 5/1 tel YES: 50 z³ Na programy edukacyjne. ¹czy siê z innymi promocjami. Poznañ, Pó³wiejska 3/5 tel SOFTRONIC: 10% Na kursy komputerowe. Poznañ, Matejki 65 A/1 tel Akademia Technik Komputerowych: 10% Na kursy komputerowe. Poznañ, œw. Marcin 59, tel Towarzystwo Turystyki Aktywnej i Sportu: 3 10% 3% na kursy pilota i rezydenta wycieczek, 10% na kursy na wychowawcê kolonijnego, kierownika kolonii i organizatora turystyki. Poznañ, Pi¹tkowska 80A tel Centrum Nauki i Biznesu AK: 6% Na czesne. Zakres dzia³ania CNiB AK: licea ogólnokszta³c¹ce dla pracuj¹cych, policealne szko³y jednoroczne i 2-letnie, kursy jêzykowe, zawodowe i dokszta³caj¹ce. Kalisz, Chopina 26/28, II p tel Konin, Chopina 21, tel Pi³a, Sikorskiego 33, tel Poznañ, Krakowska 35, tel TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ: 20% Na kursy i szkolenia organizowane we wszystkich filiach TEB. Nie dotyczy op³aty wpisowej i egzaminacyjnej. Gniezno, Sobieskiego 20, tel Kalisz, Szkolna 5 tel , Leszno, D¹browskiego 3B, tel Ostrów Wielkopolski, Kantaka 6 tel Pi³a, al. Powstañców Wlkp. 83B tel Poznañ, Garncarska 7, tel ZAKWATEROWANIE PLACES TO STAY hotele Hotel ASTRA: 15% Na us³ugi hotelowe. Poznañ, Lutycka 31, tel Hotel LECH: 20% Obowi¹zuje tylko poza weekendami i imprezami targowymi. Poznañ, œw. Marcin 74 tel , Hotel POLONEZ: 15% Na pokój ze œniadaniem. Poznañ, al. Niepodleg³oœci 36 tel NOVOTEL POZNAÑ MALTA: 15% Na noclegi oraz w restauracji The Garden Brasserie. Nie dotyczy napojów. Poznañ, Warszawska 64/6, tel pensjonaty Oœrodki Wypoczynkowe NATURA TOUR: 10 25% 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w obiekcie. BOROWIK Boszkowo, Starkowska 11 tel

4 WRZOS Sieraków Wielkopolski, Dworcowa 6 tel agroturystyka HALINA PODYMSKA: 15% Na noclegi. Go³uchów, Kwiatowa 21, tel ZOFIA GA ÊSKA: 10 20% 10% na noclegi, 20% na jazdê konn¹. Kurnatowice 56, gm. Kwilcz LEŒNY DWOREK: 10% Na noclegi i bezp³atne korzystanie z basenu i bilardu. Kwiejce 8 k. Che³stu, tel LUCYNA: 15 20% 15% na noclegi, 20% na jazdê konn¹. Mórka 2, Spokojna 19, tel DOM STARA CHATA: 10% Na noclegi. Popielewo 9, gm. Trzemeszno tel DOM WŒROD LASÓW: 10% Na noclegi i wy ywienie. Tylko przy p³atnoœci z góry. Przy³êg 5, gm. Trzcianka, tel DOM POD URAWIEM: 20% Na wynajem kwatery agroturystycznej. Smolarki 8, gm. Skoki, tel PRZYLESIE: 10% Na noclegi i wy ywienie, rajdy piesze, rowerowe w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Urbanówko 4, gm. Kwilcz, tel hostele FROLIC GOATS HOSTEL: 10% Na noclegi. Poznañ, Wroc³awska 16/6, wejœcie od Jaskó³czej, tel zakwaterowanie inne Pokoje Goœcinne: 15% Poznañ, Grodziska 117 tel , GASTRONOMIA PLACES TO EAT restauracje Pizzeria GIRASOLE: 10% G¹dki, Wolniewicza 8 tel , Pizzeria VERONA: 10% Gniezno, Rynek 20, tel Gospoda POD KOZIO KAMI: 10% Poznañ, Stary Rynek 95 Klub Restauracja OAZA: 10% Poznañ, al. Niepodleg³oœci 8A tel Ober a POD DZWONKIEM: 10 20% 10% na menu, 20% przy barze. Poznañ, Garbary 54, tel Restauracja SÓL I PIEPRZ: 10% Poznañ, Garncarska 2, tel Restauracja ALABAMA: 10% Poznañ, Jaskó³cza 15A, tel Restauracja ASTRA: 15% Na gastronomiê. Poznañ, Lutycka 31, Hotel Astra tel Restauracja Kawiarnia PATIO: 10% Nie dotyczy alkoholu. Poznañ, Wroniecka 18, tel Restauracje CZERWONE SOMBRERO: 10% Nie dotyczy art. tytoniowych. Poznañ, Krzywoustego 75, Kinepolis Poznañ, Piekary 17, Pasa Apollo Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar (nowa czêœæ) Restauracje TIVOLI: 20% Na menu w lokalu. Poznañ, Os. Lecha 121, tel Poznañ, Os. PrzyjaŸni 132C, S³owiañska tel Pizzeria MILAD: 10% Poznañ, Piekary 25, tel Pizzeria ROZMAITOŒCI: 10% Poznañ, Zamkowa 5, tel Zajazd GÓRECZNIK: 10% Nie dotyczy alkoholu. Przygodzice, Wroc³awska, tel PIZZA HUT: 10% Aktualna lista restauracji na stronie Leszno, S³owiañska 6, tel Poznañ, Dru bickiego 2, tel Poznañ, Murawa 104, PH Pralnia tel Poznañ, Pó³wiejska 42, tel Poznañ, Szwajcarska 14, Metro Poznañ tel TELEPIZZA: 40% Na terenie lokalu. Poznañ, Górecka 30, tel Poznañ, Królowej Jadwigi 51, Multikino tel Poznañ, Krzywoustego 72, tel Poznañ, Stró yñskiego 28, tel bary, puby i kluby Ogródek Letni ywiec Club ROZCHULANTYNA: 10% Krotoszyn, Rynek 9 Bar JOHNNY ROCKER: 10% Przy barze. Poznañ, Wielka 9, tel BUNUBA CAFE: 10% Przy barze. Poznañ, Szewska 20A Klub W STARYM KINIE: 10% Przy barze. Poznañ, Nowowiejskiego 8 tel Klub KULTOWY: 10% Przy barze. Poznañ, Wroc³awska 16 PIWNICA 21: 10% Nie dotyczy biletów wstêpu na imprezy i art. tytoniowych. Poznañ, Wielka 21 Pub FLOYD: 15% Poznañ, Murna 3 Pub SALOON CAFE CLUB: 10% Poznañ, Gwarna 8, tel kawiarnie Cafe FARMA: 10% Nie dotyczy alkoholu. Poznañ, Wroc³awska 25 Cafe SOHO: 10% Poznañ, Wroniecka 2/3, tel CARDAMON CAFE: 10% Poznañ, Jaskó³cza 15A, tel Kawiarnia-Galeria KAMEA: 10% Poznañ, ydowska 2/3, tel POEMA CAFE: 10% Poznañ, Wodna 12, tel Deserownia Pa³acu W SOWO: 10% Nie dotyczy napojów. Poznañ, Œwiêtos³awska 12, tel

5 102 COFFEEHEAVEN: 20% Na napoje kawowe. Poznañ, Bukowska 285 Poznañ, Dru bickiego 2, tel Poznañ, Dworcowa 1 Poznañ, Pó³wiejska 42, Stary Browar tel FLERYNKA: 10% Kalisz, al. Wojska Polskiego 7 tel Poznañ, Solidarnoœci 51, Makro tel Poznañ, Szwajcarska 14, Real tel fast-foody CULINARIA BISTRO: 5% Leszno, S³owiañska 35, tel EFEZ DONER KEBAB: 5% Leszno, al. Konstytucji 3 Maja 1 tel Leszno, Rynek 12, tel Bar MAMMAMIJA: 10% Na spaghetti. Poznañ, œw. Marcin 12, tel gastronomia inne Bar Wegetariañski: 10% Nie dotyczy napojów. Poznañ, Wroc³awska 21, tel SKLEPY SHOPPING kwiaty i upominki Kwiaciarnia U TATIANY: 5 10% 5% na artyku³y, 10% na us³ugi (strojenie sal na przyjêcia i imprezy). Wolsztyn, Kocha 42 Kwiaciarnia PAPROTKA: 5% Wrzeœnia, B. Chrobrego 17 ksiêgarnie i art. papiernicze NOTESIK: 10% Pi³a, Œniadeckich 21A, tel GRUPA 18: 5% Na mapy i przewodniki. Poznañ, Ratajczaka 18, tel Ksiêgarnia GLOBTROTTER: 10% Poznañ, Stary Rynek 98/100 tel Ksiêgarnia Informatyczna: 3 10% 3% na oprogramowanie, 10% na ksi¹ ki. Poznañ, œw. Marcin 29, tel Ksiêgarnia Prawniczo-Ekonomiczno- Jêzykowa TEMIDA: 10% Poznañ, Piekary 8A, tel Sklep Papierniczy UVOPEX: 10% Poznañ, G³ogowska 93, tel EMPiK: 5% Nie dotyczy: zakupów w sklepie internetowym, produktów promocyjnych umbrella, wyrobów tytoniowych, sprzêtu fotograficznego i komputerowego, sprzêtu SONY playstation, zestawów GSM, odtwarzaczy MP3, MP4, kart telefonicznych, telefonów, konsol gier i akcesoriów do nich, bileterii, produktów mennicy. Gniezno, B. Chrobrego 11 tel Kalisz, Rynek G³ówny 19 tel , Ostrów Wielkopolski, Kolejowa 24B tel , Poznañ, Bukowska 156, CH King Cross tel tel Poznañ, Górecka 30, CH Panorama Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar tel Poznañ, Ratajczaka 44 tel , POLANGLO: 15% Dla posiadaczy do 26 lat. Na ksi¹ ki. Kalisz, Z³ota 1, tel Leszno, Rynek 32, tel Ostrów Wielkopolski, Gimnazjalna 24 tel Poznañ, Koœciuszki 71/73, tel sklepy kosmetyczne MYDLARNIA: 10% Na kosmetyki naturalne i œwiece. Poznañ, Wroc³awska 8, wejœcie od Go³êbiej odzie i obuwie JANMAJER: 5% Na odzie d insow¹. Gniezno, Rynek 19, tel Sklep z Garniturami DER&RED: 10% Tak e na us³ugi krawieckie. Pi³a, pl. Zwyciêstwa 11, tel BJ Odzie Obuwie: 5% Poznañ, Pó³wiejska 12 Poznañ, Pó³wiejska 17 Poznañ, Pó³wiejska 20 Poznañ, œw. Marcin 24/9, tel IML Jeans: 5% Poznañ, Ratajczaka 18, Pasa Apollo tel P & P COMPANY Sklep Firmowy DR. MARTENS: 5% Poznañ, Marcinkowskiego 15 tel Sklep AX: 10% Poznañ, Ratajczaka 14, wejœcie od podwórza, tel Sklep BieliŸniarski: 5% Poznañ, Ratajczaka 18, Pasa Apollo tel Sklep GRUNWALD: 5% Na buty. Poznañ, Gwarna 9A, Dom Kupiecki Gwarny, box 15 Poznañ, Wysoka 12 Sklep Obuwniczy PIK 19: 5% Poznañ, œw. Marcin 24/19, tel Sklep Odzie owy RÓ OWA SUKIENKA: 5% Poznañ, œw. Marcin 59, tel Sklep Patronacki RY KO FASHION: 5% Poznañ, œw. Marcin 51, tel Sklep TOP SECRET: 5% Poznañ, œw. Marcin 47, tel Sklep z Bielizn¹ RIINA: 5% Poznañ, œw. Marcin 24, Pasa MM tel SOLTRANS Galeria Mody firmowa odzie u ywana: 10% Nie dotyczy innych promocji. Poznañ, Os. Rzeczypospolitej 1/81 tel Sklep MAMBO: 5% Swarzêdz, Graniczna 63, CH Agrobex tel FOR MEN: 5% Wrzeœnia, Warszawska 9 Salon Mody Mêskiej: 5% Wrzeœnia, Fabryczna 6 VOLCANO: 5% Wrzeœnia, Warszawska 39, tel Sklep Odzie owy DUO PLUS: 5% Nie dotyczy przecen. Wrzeœnia, Warszawska 39, tel

6 ESPRIT: 5 10% 5% na ca³¹ kolekcjê. 10% na zakupy powy- ej 350 z³. HD HEAVY DUTY: 6% Gniezno, Rynek 19 tel Leszno, Rynek 33, tel Pi³a, Boh. Stalingradu 1 tel tel Poznañ, Pó³wiejska 10 tel JOY JEANS: 10% Chodzie, Piekary 5 Chodzie, Rynek 15 Czarnków, Rzemieœlnicza 2 Grodzisk Wielkopolski, Szeroka 2 Koœcian, Pi³sudskiego 39 Pi³a, Buczka 18/10 W¹growiec, Reja 59 W¹growiec, Wojska Polskiego 3 tel Wolsztyn, 5 Stycznia 51 Wrzeœnia, Rynek 13 RIVER ISLAND: 5% Poznañ, Pó³wiejska 32, CH Stary Browar WOJAS: 5% Dwa razy w roku akcje specjalne: kupony rabatowe na ³amach Przewodnika. Gniezno, Pa³ucka 2, Galeria Gniezno tel Konin, Paderewskiego 8, Galeria Nad Jeziorem, tel Leszno, Narutowicza 84, CH Nasze Leszno tel Poznañ, Bukowska 156, CH King Cross Marcelin, tel tel Poznañ, pl. Wiosny Ludów 2, CH Kupiec Poznañski, tel sklepy muzyczne MUSIC CENTER: 3% Poznañ, Rynek Œródecki 13/14 tel Poznañ, œw. Marcin 73, tel Salon Muzyczny RIFF: 5% Na towary. Promocje nie ³¹cz¹ siê. Poznañ, Zielona 8, tel komputery i audio-video EXADIUM.PL: 3% Poznañ, Kórnicka 5, tel Poznañ, Palacza 131A, tel KOMGUS: 3 10% 3% na sprzêt komputerowy, 10% na us³ugi. Poznañ, Strzelecka 13, tel DOMAR: 2% Na sprzêt AGD i RTV. Poznañ, Strzeszyñska 37 Swarzêdz, Rynek 10 Szamotu³y, Sportowa 37 Œrem, Wojska Polskiego 11 MP3 STORE: 5% Na multimedia przenoœne audio MP3/MP4/ PMP, nawigacjê satelitarn¹ GPS PND/PNA, na Smartphone i akcesoria. Poznañ, G³ogowska 36, tel , , artyku³y fotograficzne FOTO EXPRESS FUJI FOTOPLASTYKON: 10% Na fotografie i obrazy. Poznañ, S³owiañska, przy k³adce tel odzie i sprzêt sportowy Sklep Turystyczny ROBINSON: 7% Poznañ, Ratajczaka 10/12 tel Wielkopolskie Centrum Dzia³alnoœci Podwodnej DIVER: 10% Na sprzêt nurkowy. Poznañ, Wroc³awska 20, tel Centrum Nurkowe COCO DIVE: 5 10% 5% na sprzêt p³ywacki i nurkowy, 10% na serwis i wypo yczanie sprzêtu nurkowego. Poznañ, G³ogowska 16, tel Poznañskie Centrum Szkolenia i Techniki Nurkowej ORKA: 5% Na sprzêt nurkowy. Poznañ, G³ogowska 163, tel SKI TEAM PRO SHOP: 5% Rabaty nie ³¹cz¹ siê. Poznañ, Bu³garska 117 A, tel Sklep SAMURAJ: 5% Na ubiory i sprzêt do sztuk i sportów walki. Poznañ, pl. Kolegiacki 9, wejœcie od Wodnej, tel , Sklep Sportowy PUMA, REEBOK: 5% Na obuwie, sprzêt, odzie sportow¹. Wrzeœnia, J. Paw³a II 33, tel % na produkty firm CampuS i Alpinus w sklepie, 15% na ofertê sklepu internetowego pod adresem: Promocje i rabaty nie ³¹cz¹ siê. PLANET OUTDOOR Luboñ, Dêbiecka 1, lok. 60, tel Poznañ, Dru bickiego 2, tel HIMOUNTAIN: 10% Zni ka równie na stronie internetowej tel Poznañ, Piekary 6, tel Swarzêdz, Poznañska 6, CH ETC tel HORYZONT: 5% Nie dotyczy wyprzeda y i promocji. Poznañ, D¹browskiego 54, tel sklepy inne SZKLARNIA: 10% Na porcelanê i szk³o rêcznie malowane. Poznañ, œw. Marcin 39, tel SZYMAÑSKI & LORENC: 5% Poznañ, œw. Marcin 45, Pasa Pod Z³ot¹ Kul¹, box 30, tel Sklep ELKAN: 5% Tylko przy p³atnoœci gotówk¹. Na zegarki, drobn¹ elektronikê, artyku³y reklamowe. Poznañ, œw. Marcin 24/13, tel Sklep Militarny CAMOUFLAGE: 5 10% Poznañ, 27 Grudnia 7, tel Sklep Modelarski KOLEKCJONER: 5% Poznañ, Piekary 25, tel Sklep Myœliwski: 5% Poznañ, œw. Marcin 47, tel

7 104 Sklepy Zoologiczne: 5% Poznañ, 28 Czerwca 219 Poznañ, D¹browskiego 22 Poznañ, G³ogowska 93 Poznañ, G³ogowska 123, tel Poznañ, Górecka 30, tel Poznañ, Pó³wiejska 22 Poznañ, Rynkowa 22, tel Poznañ, Os. Rzeczpospolitej 3 Swarzêdz, Poznañska 6, CH ETC tel TIFO Sklep z Gad etami dla Kibiców: 5% Na gad ety i odzie klubowê (szczególnie Lech Poznañ, Cracovia, Arka Gdynia). Poznañ, Ratajczaka 34, tel WITMAR Sklep z Militariami: 5% Poznañ, Taczaka 17/3A, Pasa Handlowy tel TIME TREND: 5% Rabaty nie ³¹cz¹ siê. Poznañ, Szwajcarska 14, CH M1 tel Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar tel Tarnowo Podgórne, œw. Antoniego 2/Swadzim, Auchan, tel US UGI SERVICES kafejki internetowe KOMGUS: 10% Poznañ, Strzelecka 13, tel us³ugi fotograficzne FOTOTECHNIKA: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Jarocin, Wroc³awska 8 tel FOTO-LABOR Us³ugi Fotograficzne: 20% Na filmy, wykonywanie odbitek z noœników cyfrowych i negatywów, zdjêcia do dokumentów. Pi³a, Bydgoska 31E, tel FOTEX Poznañ: 5 10% 5% na sprzêt fotograficzny, 10% na us³ugi. Poznañ, Gwarna 13, tel FOTO FOCUS: 5 10% 5% na towary, 10% na wszystkie us³ugi fotograficzne. Poznañ, Os. Chrobrego 117 tel Suchy Las, Nowy Rynek 4, tel Foto GAJEK: 10% Na us³ugi fotograficzne i kserograficzne. Poznañ, Kramarska 1, tel Foto Laboratorium: 5 10% 5% na sprzeda, 10% na us³ugi fotograficzne. Nie dotyczy zdjêæ dodatkowych z wywo³anego wczeœniej filmu. Poznañ, Grunwaldzka 15, tel FUJIEXPRESS: 5 10% 5% na sprzêt fotograficzny, 10% na us³ugi. Poznañ, Skotarska 24, tel Poznañ, Os. Stare Zegrze 37A tel Poznañ, Wierzbiêcice 44, tel KOKOCOLOR Salon Fotograficzny: 10% Poznañ, Stary Rynek 58, tel PIÊKNIM ODZI.PL 10% na sesje œlubne zamówione przez stronê 100% na zakup dodatkowych zdjêæ do podstawowego profilu na stronie Zlecenia poprzez Poznañ, Os. Czecha 61/28, tel FOTO-STUDIO: 10% Poznañ, Koœciuszki 84, tel FOTO EXPRESS: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Poznañ, Garncarska 10, tel Foto Studio ZBIG: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Poznañ, Piekary 16, tel Swarzêdz, Os. D¹browszczaków 8E tel Swarzêdz, Os. Raczyñskiego 18A tel Salon Fotograficzny JUMBO COLOR FUJI FILM POLSKA: 10% Na us³ugi fotograficzne. Poznañ, œw. Antoniego 2, Auchan tel W poni szych punktach ADVERT-TV udziela 10% zni ki na us³ugi fotograficzne. Nie dotyczy innych promocji. FOTO-SYPNIEWSKI Konin, 3 Maja 23A, tel FOTO KODAK Ostrów Wielkopolski, pl. 23 Stycznia 18 tel W poni szych salonach KODAK EXPRESS udziela 5% zni ki na towary i 10% na us³ugi. Gniezno, Os. Jagielloñskie 74 Gniezno, Warszawska 35 Kêpno, Rynek 17 Konin, 3 Maja 23A Koœcian, Rynek 22 Leszno, Boh. Westerplatte 15 Luboñ, abikowska 66, CH Pajo Mosina, Farbiarska 11 Opalenica, Powstañca Kozaka 2 Odolanów, Kaliska 2 Ostrów Wielkopolski, Kolejowa 26 Pleszew, Poznañska 5 Poznañ, G³ogowska 16, paw. 2/6 Poznañ, Os. B. Chrobrego VI/4 Poznañ, Promienista 160 Poznañ, pl. Waryñskiego 7 Poznañ, Zamenhofa 133 Rawicz, Wojska Polskiego 33 Swarzêdz, Os. Czwartaków 24H Szamotu³y, Poznañska 19 Œroda Wielkopolska, Powstañców Wielkopolskich 3 Turek, 650-lecia 14 drukowanie i kopiowanie A-LASKA: 10% Na ksero i wykonywanie nadruków. Poznañ, œw. Marcin 51/57, tel COPYSHOP: 5% Na nadruki na gad etach, koszulkach, kubkach, puzzlach. Poznañ, œw. Marcin 47, tel INKJET: 15% Na nape³nianie tonerów do drukarek. Poznañ, Pó³wiejska 22, tel INTER KSERO CENTRUM: 10% Na ksero. Poznañ, Zielona 1, tel KOPIA Us³ugi Ksero: 10% Poznañ, œw. Marcin 66/72, tel TENE TOUR: 5 12% 10% na ksero, laminowanie, wydruki, 10% na serwis komputerów, 5% na zakup tuszów firmowych do drukarek, 10% na zakup tuszów alternatywnych, 12% na nape³nianie wk³adów tonerowych do drukarek laserowych. Poznañ, œw. Marcin 35, tel us³ugi inne Centrum Us³ug Finansowych: 10% Na prowizjê. Centrum zajmuje siê odzyskiwaniem podatku nadp³aconego przez obywateli RP w Wlk. Brytanii, Irlandii, Holandii i USA. Poznañ, Os. Na Murawie 11C tel MASTERKEY Systemy Kluczowe: 5 10% 10% na dorabianie kluczy, wstawianie zamków, 5% na produkty. Poznañ, œw. Marcin 69, tel Pogotowie Krawieckie: 10% Poznañ, œw. Marcin 23/14, tel Rusznikarnia Myœliwska: 10% Poznañ, œw. Marcin 49, tel Studio Mody Œlubno-Wieczorowej: 10% Na us³ugi krawieckie. Poznañ, œw. Marcin 29/35, tel Us³ugi Krawieckie: 10% Nie ³¹czy siê z innymi rabatami. Poznañ, œw. Marcin 49 tel ,

8 CODZIENNOŒÆ LIVING wypo yczalnie DVD/video Wypo yczalnia Filmów DVD HIT: 10% Poznañ, Piekary 11, tel pralnie chemiczne Pralnia FRANIA: 20% Na us³ugi pralnicze. Leszno, Jana Paw³a II 16, CH Manhattan tel Ekologiczne Pralnie Chemiczne PANDA: 10% Na czyszczenie odzie y. Kalisz, Wojska Polskiego 2, Tesco tel Poznañ, Serbska 7, Tesco, tel Poznañ, Zamenhofa 133, CH Rondo tel Swarzêdz, Poznañska 6, CH ETC tel telefony komórkowe ENTO: 5 10% 5% na telefony, 10% na akcesoria i us³ugi. Poznañ, pl. Wolnoœci 8, tel FILIP'S GSM: 5 20% 5% na telefony komórkowe, 20% na akcesoria i serwis. Poznañ, Piekary 10, tel GSMDOCTOR.PL: 5 10% 5% na profesjonalne zestawy g³oœno mówi¹ce; 10% na naprawê pogwarancyjn¹ telefonów GSM, usuwanie blokad sim-lock oraz kodów zabezpieczaj¹cych, na akcesoria do telefonów GSM. Poznañ, Os. S. Batorego 14I tel Matrix GSM: 5 10% 10% na us³ugi i akcesoria, 5% na telefony. Poznañ, œw. Marcin 37, tel MOBIDICK Akcesoria GSM: 10 15% 10% na akcesoria oryginalne oraz produkty Krusell (futera³y), MobileAction (kable do transmisji danych), 15% na akcesoria markowe (akumulatory, ³adowarki, obudowy itp.). Poznañ, Murawa 37C, tel Sklep-Komis GSM Serwis ULTRA: 5 10% 5% na produkty, 10% na wszystkie us³ugi. Nie dotyczy kart startertów i zestawów prepaid. Poznañ, œw. Marcin 24/12, tel ZDROWIE I URODA HEALTH & BEAUTY salony kosmetyczne SILUETTA PLUS: 10% Nowy Tomyœl, Ró ana 18, tel Gabinet Kosmetyczny TOP TIPS: 10% Poznañ, œw. Marcin 45, box 8 tel Salon Piêknoœci: 10% Na us³ugi kosmetyczne i pedicure. Poznañ, pl. Wolnoœci 2, tel Studio Kosmetyki Twarzy i Cia³a RITA: 10% Poznañ, 27 Grudnia 7, tel Salon Kosmetyczno-Leczniczy H & J: 10% Nie dotyczy solarium. Poznañ, Pó³wiejska 5/24, tel Salon Piêknoœci BELLEVUE: 10% Poznañ, Górecka 30, CH Panorama tel salony fryzjerskie Salon Fryzjersko-Kosmetyczny IMAGE: 10% Na us³ugi fryzjerskie, kosmetyczne, pielêgnacjê paznokci i d³oni (tipsy), masa, kolczykowanie, bezpieczne opalanie UV free. Poznañ, D¹browskiego 140, I p. tel Studio Fryzur TRENDY: 15% Poznañ, Pó³wiejska 17/18, tel Poznañ, Bukowska 76/105 BRONEK 2: 10% Poznañ, 27 Grudnia 7, tel Salon Fryzjerski PAOLA: 15% Poznañ, Pó³wiejska 27, tel Salony JEAN LOUIS DAVID Quick Service: 20% Na us³ugi fryzjerskie. Kalisz, G³ówny Rynek 15, tel Poznañ, Bukowska 156, CH King Cross Marcelin, tel opieka zdrowotna Centrum Medyczne CORDIS: 15% Na us³ugi medyczne, lekarskie i diagnostyczne. Poznañ, al. Niepodleg³oœci 2 tel Klinika Okulistyczna INTERMEDICA: 5% Na zabiegi laserowej korekcji wady wzroku. Poznañ, Szel¹gowska 29/3 tel , gabinety stomatologiczne B&S DENT: 10% Na podstawowe zabiegi. Konin, Chopina 23A, tel MEDYK-DENT: 5 10% Na leczenie stomatologiczne: 5% protetyka i implanty zêbów, 10% stomatologia zachowawcza. Ostrów Wielkopolski, Sienkiewicza 4 tel Przychodnia Dentystyczna SUBTIDENTA: 10% Na stomatologiê zachowawcz¹. Poznañ, pl. Wolnoœci 9, tel AB-MED Stomatolog: 20% Na stomatologiê zachowawcz¹. Poznañ, Przybyszewskiego 39 tel rezerwacja optycy Sklep Optyczny 7th OPTICA: 5 15% 15% na oprawki do okularów, 10% na szk³a, 5% na soczewki kontaktowe i akcesoria. Poznañ, Pó³wiejska 17, tel VISION EXPRESS Zni ka na podstawie kuponów dostêpnych na ³amach Przewodnika. Kalisz, Poznañska , CH Galeria Kalisz, tel Poznañ, Bukowska 156, CH Marcelin tel tel Poznañ, Poznañska 6, CH ETC tel Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar tel Poznañ, Szwedzka 6, CH Franowo tel Poznañ, œw. Antoniego 2, Tarnowo Podgórne, Auchan, tel zdrowie i uroda inne Zespó³ Gabinetów Psychologicznych i Psychoterapeutycznych: 20% Poznañ, Grunwaldzka 121A tel

9 106 AB-MED LASER STUDIO: 20% Na laserow¹ depilacjê, usuwanie poszerzonych naczyñ krwionoœnych, blizn i przebarwieñ. Poznañ, Piekary 16, tel Studio Tatua u ART LINE: 10% Poznañ, D¹browskiego 62, tel Solarium ERGO LINE: 10% Poznañ, Pó³wiejska 28, tel Solarium FANTASY: 30% Czynne: codziennie Wrzeœnia, Kaliska 30, tel Solarium S ONECZKO: 5% Wrzeœnia, Fabryczna 6, II p. tel SPORT I REKREACJA SPORTS & LEISURE parki rozrywki FANTASY PARK: 10% Na godzinê gry w bowling i bilard oraz mo liwoœæ korzystania z rabatowych akcji specjalnych przewidzianych dla studentów. Poznañ, Dru bickiego 2, tel sport, fitness Klub Sportowy CAPOEIRA BRASIL: 10% Na kursy. Zajêcia odbywaj¹ siê w wynajêtych pomieszczeniach. Konin, kontakt: Maciej Stokowski tel Pi³a, kontakt: Sebastian Szmyt tel Poznañ, kontakt: ukasz Braciszewski tel Strza³kowo, kontakt: Maciej Stokowski tel Akademia Tañca i Fitnessu METRUM: 10% Na szkolenia na instruktora aerobicu oraz naukê tañca towarzyskiego, funky, jazz, hiphop, breakdance, aerobic i fitness. Poznañ, Os. Piastowskie 74 tel Poznañ, W. okietka 102, tel Taneczne Stowarzyszenie DANCEGROUP TANIEC DZIECI: 10% Na zapisy do grup pocz¹tkuj¹cych (dla dzieci i m³odzie y w wieku od 5 do 20 lat). Poznañ, Os. Kosmonautów 118, Klub Osiedlowy Orbita, tel Akademia Tañca: 10z³ Na wszystkie us³ugi. Poznañ, Morawskiego 3/19 tel sport inne Wypo yczalnia Sprzêtu Wodnego MOANA: 20% Na wynajem sprzêtu wodnego V IX. Cichowo, gm. Krzywin tel , Akademia Przygody HEROS: 10% Na gry paintballowe. Gruszczyn k. Kobylnicy, Zieliñska 3 tel Szko³a eglarstwa MORKA: 5 10% 5% na rejsy organizowane przez szko³ê i kursy na stopieñ sternika jachtowego, 10% na kursy na stopieñ sternika motorowodnego, eglarza jachtowego i radiooperatora SRC. Kalisz, Sawickiej 31/12, tel Aeroklub Poznañski: 15% Od cen komercyjnych. Loty samolotami (AN-2, Wilga), szybowcami (Bocian, Puchacz) oraz balonami. Kobylnica k. Poznania, Lotnisko Kobylnica tel Wielkopolskie Centrum Dzia³alnoœci Podwodnej DIVER: 10% Na kursy nurkowe. Poznañ, Wroc³awska 20, tel Centrum Nurkowe COCO DIVE: 5 10% 10% na kursy pierwszej pomocy EFR, 5% na kursy nurkowania i nurkowanie rekreacyjne. Poznañ, G³ogowska 16, tel Poznañskie Centrum Szkolenia i Techniki Nurkowej ORKA: 10% Na kursy nurkowania podstawowego. Poznañ, G³ogowska 163, tel Wielkopolskie Towarzystwo Podwodne BARRAKUDA: 10% Na kursy na stopnie CMAS i obozy szkoleniowe organizowane przez Klub. Poznañ, 28 Czerwca 1956, Forty przy Technikum Mechanicznym, tel Towarzystwo Turystyki Aktywnej i Sportu: 5% Na rejsy eglarskie, rajdy studenckie, wyjazdy sylwestrowe. Poznañ, Pi¹tkowska 80A, tel SPORTY ZIMOWE WINTER SPORTS sporty zimowe inne SKI TEAM PRO SHOP: 25% Na serwis sprzêtu narciarskiego i snowboardowego. Poznañ, Bu³garska 117A, tel PODRÓ E I TRANSPORT TRAVEL & TRANSPORT biura podró y BP SCANTOUR: 1 10% 5 10% na bilety autokarowe, 5% na bilety promowe, 3% na imprezy turystyczne, 1% na bilety lotnicze, 150 z³ na wyjazdy jêzykowe i Work & Travel. Kalisz, Babina 1, tel , BT ITAL-TOUR: 5% Od cen netto na imprezy w³asne. Kalisz, Konopnickiej 3-5/30 tel Kalisz, Górnoœl¹ska 69A, tel BP JUVENTUR: 5 7% 5% na ofertê w³asn¹ z katalogu, 7% na kolonie i obozy w³asne. Konin, Tuwima 5, tel BP TRAVEL-PLUS: 5% Na imprezy turystyczne. Ostrów Wielkopolski, pl. 23 Stycznia 4L tel BP JUVENTUR: 5% Na imprezy w³asne. Poznañ, Œlusarska 15, tel AT MERI-SAN: 5 10% 10% na us³ugi w³asne, 5% na pozosta³e us³ugi. Poznañ, Ratajczaka 44, tel BEATUR POLSKA: 2 10% 2% na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe, 3% na bilety lotnicze, 5% na w³asne promocyjne imprezy turystyczne, 10% na w³asne katalogowe imprezy turystyczne. Poznañ, Garncarska 10, tel

10 BP MATIMPEX TRAVEL: 5 10% 10% na imprezy w³asne, 5% na pozosta³e imprezy, 10% na programy Au Pair, 5% na bilety autokarowe sieci Eurolines. Poznañ, œw. Marcina 23 tel , Studencki Klub Turystyczny VIATOR: 5% Na wyjazdy organizowane przez Klub do Europy Œrodkowo-Wschodniej: Rosja (Jezioro Bajka³), Litwa, Ukraina (Krym), S³owacja, Rumunia, Mo³dawia. Poznañ, Fredry 3, tel TENE TOUR: 5 10% 10% na us³ugi w³asne, 5% na pozosta³e us³ugi, 10 z³ na bilety lotnicze low-cost. Poznañ, œw. Marcin 35 tel THE BEST WAY 50 z³ na program Work & Travel USA i Praktyki USA, 30 z³ na program pracy w Wielkiej Brytanii. Poznañ, Taczaka 24, tel Centrum Turystyki OSKAR: 5% Na wyjazdy do Bu³garii, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Czarnogóry, Albanii i Rumunii organizowane przez biuro. Poznañ, pl. Wolnoœci 2/7 tel , ATUT TOURIST: 5% Na imprezy w³asne. Poznañ, Zwierzyniecka 10, pok. 3 tel BP MAXIMA 30 z³ na ofertê sylwestrow¹, wycieczki zagraniczne, zimowiska, kolonie letnie. Ulgowe bilety lotnicze i autokarowe. Poznañ, Podgórna 11, tel BT NATURA TOUR: 10 25% Na pobyt w oœrodkach wypoczynkowych NATURA TOUR. 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w obiekcie. Poznañ, Koœciuszki 71, tel Poznañ, Niepodleg³oœci 8A tel transport BT OPOLANIN: 10% Na przejazd autokarem rejsowym biura. Trasy do W³och, Niemiec i Anglii. Poznañ, 27 Grudnia 9, tel PBP ORBIS: 4 10% 4% na bilety lotnicze, 5% na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe, bilety promowe Unity Line, wynajem samochodów Hertz. Poznañ, al. Marcinkowskiego 21 tel Centrum Us³ug i Poœrednictwa REGENT: 2 5% 2% na bilety autokarowe oraz imprezy autokarowe i lotnicze; 5% na imprezy autokarowe organizowane przez biuro. Poznañ, Wielka 23, lok. 6, wejœcie od Œlusarskiej 4, tel Radio Taxi STOP tel : 10% Na przejazdy taksówkami osobowymi. Poznañ, Os. Wichrowe Wzgórze 17/144 tel ZTP Radio Taxi tel : 10% Kartê nale y okazaæ przed rozpoczêciem kursu. Poznañ, Dru ynowa 26 tel , Œmigielska Kolej Dojazdowa: 20 37% 20% na okazjonalnie uruchamiane trasy specjalne i 37% na poci¹gi osobowe trasie Stare Bojanowo W¹sk. Œmigiel Wielichowo. Œmigiel, Leszczyñska 14, tel Kaliska Kolej Dojazdowa: 20% Na okazjonalnie uruchamiane trasy specjalne. Zbiersk, tel EUROBUS: 10% Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Gniezno, Zielony Rynek 7, tel Jarocin, Paderewskiego 11, tel Kalisz, Œródmiejska 41/10, tel Kalisz, al. Wojska Polskiego 185 tel Kêpno, Koœcielna 2A, tel Kêpno, Warszawska 22, tel Ko³o, Stary Rynek 28, tel Konin, pl. Niepodleg³oœci 1 tel Konin, 1 Maja 13, tel Krotoszyn, Podgórna 1, tel Leszno, Rynek 35, tel Leszno, Towarowa 1, PKS, tel Ostrów Wielkopolski, D¹browskiego 1 tel Pi³a, pl. Zwyciêstwa 14, tel Pleszew, Sopa³owicza 5, tel Poznañ, Towarowa 17/19, tel Turek, Kaliska 8, tel Wrzeœnia, Koœcielna 1, tel ORBIS TRANSPORT: 10% Dla posiadaczy do 26 lat. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Bilety dostêpne w ponad 1400 biurach w ca³ej Polsce i za granic¹. Najbli szy punkt sprzeda y mo na znaleÿæ na: Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe P B POLFERRIES. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ALEKSANDER Kalisz, Wojska Polskiego tel SKY Ko³o, Stary Rynek 28, tel Biuro Turystyki Konin, pl. Niepodleg³oœci 1 tel NECKERMANN POLSKA Konin, al. 1 Maja 11, tel EXTRATOUR Krotoszyn, Podgórna 1, tel MODOS Leszno, Os. Wieniawa 65/5 tel LAGUNA Leszno, Rynek 35, tel ALCO-TOURS Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 3 tel Biuro Podró y Ostrów Wielkopolski, D¹browskiego 1 tel Biuro Podró y Pi³a, pl. Zwyciêstwa 14, tel FUN TRAVEL Pi³a, Piekarska 6A, tel BP PRZYSTANEK SKANDYNAWIA Poznañ, Wielka 27/29, tel MBP P B POLFERRIES Poznañ, G³ogowska 86, tel ORBIS TRAVEL Poznañ, Marcinkowskiego 21 tel BP Lic. GROMADA Turek, Milewskiego 1, tel Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe UNITY LINE. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Agencja Turystyczna Gniezno, Warszawska 5, tel EDWARDO Gniezno, Warszawska 30A tel ALEKSANDER Kalisz, Górnoœl¹ska 4, tel Kalisz, Wojska Polskiego tel

11 Ostrów Wielkopolski, Kaliska 12 tel ITAL-TOUR Kalisz, Konopnickiej 3-5/30 tel SKY Ko³o, Stary Rynek 28 tel , BT JERZY JAWORSKI Konin, pl. Niepodleg³oœci 1 tel EXTRATOUR Krotoszyn, Podgórna 1 tel , BP JERZY SEMPACH Leszno, S³owiañska 61, tel BP DOROTA MALARCZYK Ostrów Wielkopolski, D¹browskiego 1 tel BP EL BIETA DYMKOWSKA Pi³a, pl. Zwyciêstwa 14, tel BP SUN TRAVEL Pi³a, al. Powstañców Wielkopolskich 162 tel FUN TRAVEL Pi³a, Piekarska 6A, tel INTERTOUR Pi³a, 1 Maja 5, tel , BLUE SKY TRAVEL Poznañ, Roosevelta 2, tel BON VOYAGE Poznañ, S³owiañska 55A tel , ERCOM Poznañ, 27 Grudnia 7, tel MBP P B POLFERRIES Poznañ, G³ogowska 86 tel , PBP ORBIS Poznañ, al. Marcinkowskiego 21 tel , PROBUD TOURS Poznañ, Kraszewskiego 19, tel PRZYSTANEK SKANDYNAWIA Poznañ, Wielka 27/29, tel SPORTS TOURIST Poznañ, Gwarna 13 tel , MARPOL TRAVEL Szamotu³y, Dworcowa 1, tel BP Lic. GROMADA Turek, Milewskiego 1, tel GROMADA Wrzeœnia, Opieszyn 8 tel , Poni sze biura udzielaj¹ 3% zni ki na bilety promowe IRISH FERRIES. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. GROMA-TOUR Jarocin, Paderewskiego 11, tel BP ALEKSANDER Kalisz, al. Wojska Polskiego 185 tel BP YERCO Kalisz, Górnoœl¹ska 25, tel MONDIAL TOURS Konin, al. 1 Maja 13, tel BP OCTOPUS Leszno, Prochownia 23/11, tel KRZYSZTOF DYMKOWSKI Pi³a, pl. Zwyciêstwa 14, tel AT PILACZYÑSKI Poznañ, Ogrodowa 9, tel MBP P B POLFERRIES Poznañ, G³ogowska 86, tel PBP ORBIS Poznañ, al. Marcinkowskiego 21 tel PRZYSTANEK SKANDYNAWIA Poznañ, Wielka 27/29, tel Biuro Sprzeda y i Rezerwacji PLL LOT: 10% Szczegó³y w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Poznañ, Bukowska 285, tel wypo yczalnie AVIS Rent-a-car: 25 30% Szczegó³y w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Poznañ, Bukowska 12, tel EUROPCAR: 10% Szczegó³y w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Poznañ, Lotnisko awica, Bukowska 285 tel

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Technik Ceramicznych: 50% Wystawy: fajans kolski (u ytkowy i dekoracyjny, rêcznie malowany) od pocz¹tku powstania Fabryki Freudenreichów (w

Bardziej szczegółowo

k o o z n a wielkopolskie

k o o z n a wielkopolskie i e l k o p o l s k i e w P o z n a ń 81 Poznań Leszno Konin 82 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu: Siedziba: odrestaurowany dworek z poł. XVIII

Bardziej szczegółowo

k o o z n a wielkopolskie

k o o z n a wielkopolskie i e l k o p o l s k i e w P o z n a ń 91 Poznań Leszno Konin 92 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu: wstęp bezpłatny Siedziba: dworek z poł. XVIII

Bardziej szczegółowo

<< Google-buzz.de - Reports >>

<< Google-buzz.de - Reports >> www.catpress.pl - CatPress - Katalog stron nowej generacji CatPress - Katalog stron nowej generacji Katalog stron internetowych nowej generacji nie,8211;,bull;, 282 33 nie 18 8211; 16 bull; 2 stron Outbound

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

6 miesięcy + spot gratis. 12 miesięcy + spot gratis. Miesiąc Kwartał

6 miesięcy + spot gratis. 12 miesięcy + spot gratis. Miesiąc Kwartał 30.06.2014 *Podane ceny są wartościami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 6 minut 15 sekund Miasto Adres Monitory Liczba transakcji (miesiąc) Kontakty z reklamą (miesiąc) Miesiąc Kwartał 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

informacja nt. profilu działalności Partnera:

informacja nt. profilu działalności Partnera: nazwa Partnera: Studio Słuchu ECHO ul. Lotnicza 15, ul. Projektowa 1, Lublin strona internetowa: www.echo-studio.pl lublin@echo-studio.pl nr telefonu: 516 003 325, 519 620 804 Studio Słuchu ECHO zajmuje

Bardziej szczegółowo

l e O p o opolskie p o l s

l e O p o opolskie p o l s O p o l e o p o l s k i e 140 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku: Czynne: wt pt 10 15.30, nd 10 13.30. Siedziba: budynek z XVI w. Wystawy: zbiory

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania LISTA PARTNERÓW 1. 2. 3. 4. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania Ośrodek Sportu i Rekreacji Pływalnia Miejska w Środzie Wielkopolskiej Ośrodek Kultury Kino Baszta w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) /

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / Kategoria *** Region Val di Fassa/Trydent/Włochy Atuty centrum wellness, dzieci do 6 lat

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

GORZOWSKA GRUPA ZAKUPOWA WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY

GORZOWSKA GRUPA ZAKUPOWA WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY Załącznik nr 1a do SIWZ Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zamawiających w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2015-31.12.2015 Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do

Bardziej szczegółowo

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania LISTA PARTNERÓW 1. 2. 3. 4. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania Ośrodek Sportu i Rekreacji Pływalnia Miejska w Środzie Wielkopolskiej Ośrodek Kultury Kino Baszta w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w - obiektach hotelowych

wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w - obiektach hotelowych Jednostka miary 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE Turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajów ogółem obiekty ogółem VII

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Robert Mazur Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Biuro Podróży - przedsiębiorstwo turystyczne 2 Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 11 osób pracowników biura, 36 osób

Bardziej szczegółowo

Partnerzy niepubliczni programu

Partnerzy niepubliczni programu Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, aby przejść dalej» Piątek, 06 listopada 2015 Partnerzy niepubliczni programu PARTNERZY PROGRAMU LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE udzielający wsparcia legnickim

Bardziej szczegółowo

Muzeum Regionalne w Świebodzinie:

Muzeum Regionalne w Świebodzinie: 50 lubuskie KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Lubuskie Muzeum Wojskowe: Siedziba: XIX-w. pałac, park i 600-m 2 pawilon. Wystawy: Dawna broń XVI XIX w., Wojsko Polskie 1914 45 r., Wojsko

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO TRANSPORT KOLEJOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Transportu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO TRANSPORT KOLEJOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Transportu TRANSPORT KOLEJOWY W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Aglomeracja poznańska OBSZAR: W skład aglomeracji wchodzi miasto Poznań wraz okolicznymi gminami ciążącymi do Poznania. LUDNOŚĆ: ponad 1 mln mieszkańców (30%

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ i PODMIEJSKIEJ NA CZAS TRWANIA 16 POZNAŃ MARATONU w dniu 11.10.2015 r.

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ i PODMIEJSKIEJ NA CZAS TRWANIA 16 POZNAŃ MARATONU w dniu 11.10.2015 r. ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ i PODMIEJSKIEJ NA CZAS TRWANIA 16 POZNAŃ MARATONU w dniu 11.10.2015 r. tramwaje będą kursowały trasami objazdowymi od pierwszych kursów, równocześnie w rejonie Winograd i

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 1.06.2016 DZIEŃ DZIECKA W programie: dyskoteka dla dzieci, pokazy w wykonaniu klauna-cyrkowca, szczudlarze,

Bardziej szczegółowo

Punkty akceptujące bony Bonus Systems Polska S.A. Poznań oraz miejscowości na terenie powiatu poznańskiego

Punkty akceptujące bony Bonus Systems Polska S.A. Poznań oraz miejscowości na terenie powiatu poznańskiego LP. NAZWA MIEJSCOWOŚĆ ADRES BRANŻA 1. WĘDLINIARSKIE BUK OS. PRZYJAŹNI 4 MIĘSNY 2. "POLOMARKET" SKLEP WIELOBRANŻOWY BUK DWORCOWA 52 WIELOBRANŻOWY 3. MARKET DINO DOPIEWO WYZWOLENIA 17 SUPERMARKET 4. "TESCO"

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A) z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A) z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A) z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ Sposób korzystania 1. Korzystanie z artystycznych wykonań z fonogramów i wideogramów

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa podmiotu Adres Deklaracja/uwagi. 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 1 sekretariat@pckul.pl tel. (32) 210 45 51 www.pckul.

L.p. Nazwa podmiotu Adres Deklaracja/uwagi. 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 1 sekretariat@pckul.pl tel. (32) 210 45 51 www.pckul. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do programu Gminna Karta Dużej Rodziny : L.p. Nazwa podmiotu Adres /uwagi 1. Pszczyńskie Centrum Kultury, ul. Piastowska 1 sekretariat@pckul.pl tel. (32) 210 45 51 www.pckul.pl

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Przy Fundacji Dziecko w Centrum ul. Zeylanda 9/3 Poznań

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Przy Fundacji Dziecko w Centrum ul. Zeylanda 9/3 Poznań DYŻURY SPECJALISTÓW UDZIELAJĄCYCH BEZPŁATNYCH PORAD W RAMACH TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W DNIACH 23-28 LUTEGO 2015r. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1 PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 1 313[01] FOTOTECHNIK 8 8 100,0% PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Muzeum Przyrodnicze: 25% Czynne: 10 16. Na wstęp na wystawy. Świebodzin, 1 Maja 22 tel. 068 3828236. Muzeum Regionalne w Świebodzinie:

Muzeum Przyrodnicze: 25% Czynne: 10 16. Na wstęp na wystawy. Świebodzin, 1 Maja 22 tel. 068 3828236. Muzeum Regionalne w Świebodzinie: 58 lubuskie KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Lubuskie Muzeum Wojskowe: Siedziba: XIX-w. pałac, park i 600-m 2 pawilon. Wystawy: Dawna broń XVI XIX w., Wojsko Polskie 1914 45 r., Wojsko

Bardziej szczegółowo

Pan Przemysław Trawa, Wiceprezes Zarządu MTP

Pan Przemysław Trawa, Wiceprezes Zarządu MTP Tematyka spotkania 1. Zabezpieczenie terenów targowych, zabezpieczenie eksponatów na stoiskach Pan Przemysław Trawa, Wiceprezes Zarządu MTP 2. CEDE 2014 trochę statystyki 3. CEDE 2015 rezerwacja powierzchni

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 215 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51 LP Nazwa acówki Zawód Adres acówki Kod i Miasto Telefony Email Strona WWW 1 Academus Policealna Szkoła Grafiki i Zaawansowanych Technologii Informatycznych Wólczańska 210 90-531 Łódź 042 633 68 24 042

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A.

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH POZNAŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ SENIORÓW. Lp. NAZWA ORGANIZACJI ADRES POCZTOWY TEL/FAX E-MAIL STRONA WWW

BAZA DANYCH POZNAŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ SENIORÓW. Lp. NAZWA ORGANIZACJI ADRES POCZTOWY TEL/FAX E-MAIL STRONA WWW BAZA DANYCH POZNAŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ SENIORÓW Lp. NAZWA ORGANIZACJI ADRES POCZTOWY TEL/FAX E-MAIL STRONA WWW TELEFON DLA SENIORA 1. Akademia Walki z Rakiem ul. Wierzbięcice

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej oraz modernizacja ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego (etap II) (linie 1, 6, 7, 13, 17, T1, T2, T3) Poznań, dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej.

{\b Cena nie zawiera} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej. Hotel KARINO SPA***(Polańczyk) Symbol oferty: 812/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Podkarpacie Polańczyk Własny Pobyt

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim

Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim W jakim celu powstały? Gminne Centra Informacji mają za zadanie ułatwienie lokalnym społecznościom dostępu do szerokiej gamy usług teleinformatycznych.

Bardziej szczegółowo

Aukcja charytatywna Serce Ci powie

Aukcja charytatywna Serce Ci powie Aukcja charytatywna Serce Ci powie Kosz świąteczny przekazany przez Pana dr Marka Wojtkowskiego, Prezydenta Miasta Włocławek Cena wywoławcza: 50zł Anioł przekazany przez Panią dr Barbarę Moraczewską, Zastępcę

Bardziej szczegółowo

SkrzyŜowanie ulic Wołyńskiej i Wojska Polskiego Budynki Akademii Rolniczej, w pobliŝu przystanek autobusowy i tramwajowy

SkrzyŜowanie ulic Wołyńskiej i Wojska Polskiego Budynki Akademii Rolniczej, w pobliŝu przystanek autobusowy i tramwajowy Załącznik do pkt. 4 (Parkingi Rowerowe) Programu Rozwoju Infrastruktury Rowerowej na terenie Miasta Poznania na lata 2007-2015 ZAŁĄCZNIK 1 1. SkrzyŜowanie ulic Wołyńskiej i Wojska Polskiego Budynki Akademii

Bardziej szczegółowo

newss.pl W Intermarche możesz pomóc niedożywionym dzieciom

newss.pl W Intermarche możesz pomóc niedożywionym dzieciom W tym roku Grupa Muszkieterów postanowiła dołączyć do programu walki z niedożywieniem dzieci w Polsce. W związku z tym 25 i 26 września na terenie 40 supermarketów Intermarché odbędzie się zbiórka żywności

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów uszczęśliwiasz serce" Darząc uśmiechem Wincenty Faber PODZIĘKOWANIE W dniu 13 stycznia 2013 roku odbyła się impreza przygotowana w ramach kolejnej edycji społecznej akcji fundacji Jurka Owsiaka pn.: 21.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendium szkolne może być przyznane w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zlikwidowanych zakładów pracy, których dokumenty znajdują się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Łodzi przy ul.

Wykaz zlikwidowanych zakładów pracy, których dokumenty znajdują się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Wykaz zlikwidowanych zakładów pracy, których dokumenty znajdują się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Urzędniczej 45: 1. Przedsiębiorstwo Transportowe Gospodarki Miejskiej Łódź ul. Swojska

Bardziej szczegółowo

Lista lokali użytkowych w strefie I ogłoszonych do wynajęcia ponownie. aktualizacja z 19 stycznia 2015 r. rodzaj ostatnio.

Lista lokali użytkowych w strefie I ogłoszonych do wynajęcia ponownie. aktualizacja z 19 stycznia 2015 r. rodzaj ostatnio. l.p. ulica nr 1. 1 Maja 46 56,11 oficyna 2 usługi stolarskie 2. 1 Maja 47 72,31 II piętro 3 biuro 3. 1 Maja 47 62,90 II piętro 3 biuro 4. 1 Maja 47 66,23 III piętro 4 usługi fotograficzne 5. 1 Maja 47

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Zamek Ksi¹ ¹t Pomorskich: 100% Czynne: pn nd 10 16, 15.VI 30.VIII pn pt 10 18, sb nd 10 16. W dni œwi¹teczne nieczynne. Siedziba: zamek z XIV

Bardziej szczegółowo

Województwo Wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie Województwo Wielkopolskie LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy 1. 2. 3. 4. 5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży Ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież 661 799 699 utw.chodziez@op.pl

Bardziej szczegółowo

Lista Partnerów serwisu KartaBit.pl

Lista Partnerów serwisu KartaBit.pl Lista Partnerów serwisu KartaBit.pl Kategoria usług: Wszystkie Miasto: Wszystkie Atelier Masażu Beaty Juengst 85-111 Bydgoszcz, ul. Podwale 11/9 (w podwórzu) tel: +48 798 569 180 email: beata@atelier-masazu.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Lp. Makroregion Nr placówki Nazwa placówki Ulica 29.08.2015 1 Zachodni 3 KŁODZKO ŁUKASIŃSKIEGO 7 09:00-15:00 2 Zachodni 64 WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja punktu pomiarowego* (adres, ulica, skrzyżowanie)

Lokalizacja punktu pomiarowego* (adres, ulica, skrzyżowanie) Tabela 3.4.1 Zestawienie monitoringu pól elektromagnetycznych Program pomiarowy w województwie wielkopolskim w latach 2016-2020 Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na

Bardziej szczegółowo

MIASTKO24.PL - Miastecki Portal Internetowy

MIASTKO24.PL - Miastecki Portal Internetowy INFORMATOR MIEJSKI Autor: Administrator Zmieniony 19.02.2014. SŁUŻBA ZDROWIA Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. ul. Wybickiego 30 tel. (59) 857 09 00 www.szpitalmiastko.pl Prywatna Praktyka Stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / Kategoria **** Region Stary Smokovec/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Rodzaj świadczonych usług L.p. Powiat Nazwa jednostki Podmiot prowadzący jednostkę Rodzaj jednostki:

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: 50% Czynne: wt sb 10 16, nd 10 15 (V IX); wt sb 10 15, nd 10 13 (X IV). Siedziba: zajazd z pocz. XIX w. Wystawa:

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRÓD - Edycja obywatelska 2009. 2. Nagroda główna: LAPTOP o wartości 3 tys. zł ufundowany przez Grupę LOTOS

LISTA NAGRÓD - Edycja obywatelska 2009. 2. Nagroda główna: LAPTOP o wartości 3 tys. zł ufundowany przez Grupę LOTOS NAGRODA 1 1. ZŁOTY GDAŃSKI KLUCZ OLIMPIJSKI 2. Nagroda główna: LAPTOP o wartości 3 tys. zł ufundowany przez Grupę LOTOS 3. Zestaw talarów gdańskich: srebrny i mosięŝny, wybitych z okazji 20. rocznicy odzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup bilet za 5-kę 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Kup bilet za 5-kę 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Kup bilet za 5-kę 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Kup bilet za 5-kę (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Promocja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO ODDANIA W NAJEM POZA PRZETARGIEM (lokale użytkowe, które dwukrotnie wystawione do przetargu nie znalazły oferenta)

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO ODDANIA W NAJEM POZA PRZETARGIEM (lokale użytkowe, które dwukrotnie wystawione do przetargu nie znalazły oferenta) Stan na dzień 20.10.2015r. WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO ODDANIA W NAJEM POZA PRZETARGIEM (lokale użytkowe, które dwukrotnie wystawione do przetargu nie znalazły oferenta) Informacje w sprawie możliwości

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2009-06-09. Dni Morza 2009 organizacja ruchu

Szczecin 2009-06-09. Dni Morza 2009 organizacja ruchu Szczecin 2009-06-09 Dni Morza 2009 organizacja ruchu W związku z organizacją Dni Morza zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu. Dotyczyć ona będzie zarówno zamknięcia ulic w okolicy Wałów Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizatorów, którzy otrzymali dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w 2006 roku.

Wykaz organizatorów, którzy otrzymali dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w 2006 roku. Wykaz organizatorów, którzy otrzymali dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w 2006 roku. lp. nazwa organizatora nazwa zadania miejsce termin ilość uczestników przyznana kwota dotacji rodzaj dotacji

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

ZAWODNICY KLUBU,,SZANSA WROCŁAW NA OBOZIE SPORTOWO - REKREACYJNYM Z NARCIARSTWA BIEGOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ZAWODNICY KLUBU,,SZANSA WROCŁAW NA OBOZIE SPORTOWO - REKREACYJNYM Z NARCIARSTWA BIEGOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZAWODNICY KLUBU,,SZANSA WROCŁAW NA OBOZIE SPORTOWO - REKREACYJNYM Z NARCIARSTWA BIEGOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Uczniowie naszej Szkoły SOSW nr 1 i jednocześnie zawodnicy Klubu,,SZANSA Wrocław Olimpiad

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Narodowe w Kielcach: 50% www.muzeumkielce.net Na wstêp do nastêpuj¹cych Oddzia³ów: Pa³ac Biskupów Krakowskich Czynny: wt 10 18, œr nd 9 16,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Euro Bus Wrocław

Biuro Podróży Euro Bus Wrocław Zieleniec Numer oferty: 179 ZIELENIEC Terminy: 10.01.2015; 11.01.2015, 17.01.2015; 18.01.2015, 20.01.2015 (wt); 22.01.2015 (czw), 24.01.2015; 25.01.2015 27.01.2015 (wt); 29.10.2015 (czw) 31.01.2015; 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH Data spotkania dyskusyjnego

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH Data spotkania dyskusyjnego Lp. Nr ESOG Tytuł projektu 1 25 Rower cargo do bezpłatnego wypożyczania 2 103 3 156 Żłobek dla Malucha 4 157 Żłobek dla Malucha 5 158 Żłobek dla Malucha 6 395 Lepiej zapobiegać niż leczyć! Badania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Strona 1 / 6 Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Informacje ogólne Kategoria: Informacja turystyczna Długość geograficzna: 19 16' 33'' Szerokość geograficzna: 50 12' 10'' Idealny podróżnik to ten,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla Uczestników SPHINX Student Club pod nazwą SPHINX Student Menu (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Kryteria podziału szufladkowanie

Kryteria podziału szufladkowanie Sektor gospodarczy Kryteria podziału szufladkowanie Przeznaczenie Łącza dostępowe Struktura techniczna Rodzaje sygnałów Media transmisyjne Działalność gospodarcza Sektor gospodarczy 2 / 24 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/9.3/1/10

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/9.3/1/10 Lp. Numer wniosku KSI Lista rankingowa wniosków przekazanych do w ramach konkursu Nr PO KL/9.3/1/10 Nazwa beneficjenta Siedziba beneficjenta Tytuł projektu Średnia ocen Wnioskowana kwota dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

płatność kartą odległość od Ratusza ilość miejsc www.haust.pl 150 m 100

płatność kartą odległość od Ratusza ilość miejsc www.haust.pl 150 m 100 nazwa ulica telefon strona ległość Bachus Stary Rynek 1 68 324-44-70 w Ratuszu Belfast A. Grottgera 23 601-207-187 400 m 40 Bistro Lubuskie Kupiecka 32 505-616-171 www.bistrolubuskie.pl 260 m 28 Minibrowar

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KO.ES.2714.2.2015.15 Kłodzko, dnia 27.07.2015r. Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 40 osób bezrobotnych, uczestników

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UDZIELAJACE ZNIŻEK W PROGRAMIE MIĘDZYRZECKA KARTA SENIORA

PODMIOTY UDZIELAJACE ZNIŻEK W PROGRAMIE MIĘDZYRZECKA KARTA SENIORA PODMIOTY UDZIELAJACE ZNIŻEK W PROGRAMIE MIĘDZYRZECKA KARTA SENIORA Lp. Logo firmy Nazwa firmy Adres firmy Rodzaj zniżek 1. MIĘDZYRZECKI OŚRODEK SPORTU I WYPOCZYNKU os. Kasztelańskie 8 www.mosiw.pl zniżka

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3513 UCHWAŁA NR XLIX/1003/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

25% 25% 20% 10% Piotrowice - Ochojec. Drukuj KUPONY z portalu www.twoja-dzielnica.pl! Więcej na str. 3 PIZZERIA DRIVER.

25% 25% 20% 10% Piotrowice - Ochojec. Drukuj KUPONY z portalu www.twoja-dzielnica.pl! Więcej na str. 3 PIZZERIA DRIVER. 10.02.2013 / kwartalnik / 3(12)/2013 Piotrowice - Ochojec Sprawdź najnowsze zniżki z kwartalnikiem Twoja-dzielnica.pl! Korzystając z kuponów rabatowych w firmach z Twojego otoczenia możesz zaoszczędzić

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE ul. Hallera 5 Rysunek 1 - Trasa sekretariat-szkoła Rysunek 2 -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI EKSTRALIGOWA koszulka dla EKSTRA-KLIENTÓW. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI EKSTRALIGOWA koszulka dla EKSTRA-KLIENTÓW. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI EKSTRALIGOWA koszulka dla EKSTRA-KLIENTÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej EKSTRALIGOWA koszulka dla EKSTRA-KLIENTÓW, zwanej dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z W Y D A R Z EŃ SPORTOWYCH I T U R Y S T Y C Z N Y C H W G O R Z O W I E W L K P. K W I E C I EŃ 2016

K A L E N D A R Z W Y D A R Z EŃ SPORTOWYCH I T U R Y S T Y C Z N Y C H W G O R Z O W I E W L K P. K W I E C I EŃ 2016 Godz. 18:30 Gorzowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej - mecz play-off impreza sportowa dla młodzieży i dorosłych Hala II LO organizator OSiR 5 1 2 3 12:00 Zachodnia liga MTB Ośrodek Przywodny Nierzym Impreza

Bardziej szczegółowo

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI KOLONIE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZIMA 2012/2013 WWSE.5551.2.2013 LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI 1. Kompleks Turystyczny Sudety Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Klubu

Bardziej szczegółowo