Materiały opracował zespół w składzie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały opracował zespół w składzie:"

Transkrypt

1

2 Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, Łódź tel. (42) fax. (42) Materiały opracował zespół w składzie: Anna Kalbarczyk Joanna Łysiak Korekta: Anna Strożek Skład i opracowanie graficzne: Kinga Dudzik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Spis treści Wstęp... 5 System edukacji w krajach Unii Europejskiej oraz dyskryminacja w zawodzie nauczyciela... 7 Kształtowanie się polityki edukacyjnej Unii Europejskiej... 8 Podobieństwa i różnice systemów edukacyjnych krajów członkowskich Unii Europejskiej Dyskryminacja w zawodzie nauczyciela i metody jej ograniczania Awans poziomy, czyli nauczyciel w roli opiekuna studentów kierunków nauczycielskich Cele praktyk pedagogicznych Obowiązki opiekuna praktyk pedagogicznych Przebieg praktyk, czyli jak je zorganizować Technologia informacyjna w edukacji Technologia informacyjna i jej narzędzia Rola technologii informacyjnej w nauczaniu Narzędzia technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotów szkolnych innych niż informatyka Technologia informacyjna jako narzędzie w indywidualizacji nauczania Podsumowanie Bibliografia:

4 4

5 Wstęp Niniejsze materiały szkoleniowe zostały przygotowane z myślą o opiekunach praktyk biorących udział w szkoleniach z zakresu systemu edukacji w krajach Unii Europejskiej oraz roli nauczyciela jako opiekuna praktyk. Szkolenia są częścią projektu Podstawą dobra praktyka współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli projekty konkursowe) realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego. Projektem objęto 360 studentów i studentek z Wyższej Szkoły Zawodowej Kadry dla Europy. Prawidłowa realizacja procesu dydaktycznowychowawczego wymaga od studentów posiadania odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji w konkretnych dziedzinach w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami. Z tego powodu tematyka niniejszych materiałów koncentruje się na podstawowych zagadnieniach związanych właśnie z procesem wychowania i nauczania. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji studentów z zakresu efektywnej realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego w przedszkolu i klasach I III oraz zapoznanie przyszłych absolwentów ze specyfiką przedszkola i szkoły podstawowej jako docelowego miejsca pracy. Realizacją projektu zajmuje się Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy w Poznaniu. Jest to nowoczesna uczelnia, posiadająca uprawnienia do kształcenia nauczycieli. WSZ KDE posiada bogate doświadcze- 5

6 nie w realizowaniu projektów unijnych oraz różnego rodzaju kursów i studiów podyplomowych. Doświadczenie Uczelni w implementacji projektów, w tym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne gwarantuje profesjonalną realizację działań w ramach niniejszego przedsięwzięcia. Studia pedagogiczne cieszą się dużym zainteresowaniem, jednakże jakość kształcenia na tym kierunku jest zbyt niska. Odpowiedzią na powyższy problem ma być realizacja projektu Podstawą dobra praktyka. Opracowanie, które macie przed sobą, zostało przygotowane z myślą o nauczycielach-opiekunach praktyk pedagogicznych. Głównym zadaniem zawartych w nim treści jest zwrócenie uwagi na rolę opiekuna praktyk w procesie przygotowania studentów do pracy w zawodzie nauczyciela oraz podkreślenie jej znaczenia w budowaniu warsztatu pracy u przyszłych nauczycieli. W poniższych materiałach opiekunowie praktyk mogą znaleźć liczne wskazówki pomagające podnieść im własne kompetencje jako osób sprawujących opiekę nad praktykantem. Oprócz tematyki poświęconej praktykom pedagogicznym w opracowaniu znalazły się również kwestie związane z funkcjonowaniem systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej oraz z problematyką dyskryminacji w zawodzie nauczyciela. Uczestnicy szkolenia w pierwszej części opracowania zostaną zapoznani z założeniami wspólnotowej polityki edukacyjnej oraz w sposób ogólny, z uwagi na obszerność tematyki, z funkcjonowaniem systemów edukacyjnych w państwach członkowskich. Problematyka dyskryminacji w zawodzie nauczyciela została przedstawiona na przykładzie Polski w opracowaniu pokrótce omówiono powody i przyczyny dyskryminacji oraz zaprezentowano metody walki z tym zjawiskiem. 6

7 Ostatnia część opracowania została poświęcona tematyce wykorzystywania technologii informacyjnej w edukacji. Technologia informacyjna znajduje zastosowanie zarówno w nauczaniu, jak i w uczeniu się, jej narzędzia powinny być więc wykorzystywane przez nauczycieli oraz uczniów, co będziemy starali się udowodnić w niniejszych materiałach. System edukacji w krajach Unii Europejskiej oraz dyskryminacja w zawodzie nauczyciela Kraje Unii Europejskiej, w tym od 1 maja 2004 roku Polska, prowadzą wspólnotową politykę edukacyjną. Polega ona na prowadzeniu takich działań, które nie ingerują w sprawy pozostające w wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Na przykład możemy sami kształtować nasz system szkolny i egzaminacyjny, ale wspierając wszystkie poczynania podejmowane na poziomie europejskim oraz te realizowane indywidualnie w krajach członkowskich, które prowadzą do osiągnięcia wspólnie przyjętego celu, m.in. zapewnienia wszystkim obywatelom krajów Unii Europejskiej jednakowego dostępu do edukacji na wszystkich jej szczeblach. Z uwagi na to, że żyjemy w dobie postępującej globalizacji, zacierania się granic między państwami, musimy zadbać o to, aby obywatele wciąż jednoczącej się Unii mieli jednakowe szanse na zrównoważony rozwój i odnalezienie swojego miejsca w Europie, np. poprzez możliwość podjęcia pracy w wybranym przez siebie kraju. Takie szanse zapewnia m.in. wspólnotowa polityka edukacyjna, która niczego nie 7

8 narzuca i nie nakazuje, ale swoimi postanowieniami spaja i nadaje jeden kierunek rozwoju. Ponieważ edukacja jest kluczowym elementem funkcjonowania każdego państwa, a także aspektem ważnym dla całej Unii Europejskiej, warto choć na chwilę zatrzymać się przy tej problematyce. Na początku omówimy, w jaki sposób kształtowała się polityka edukacyjna Unii Europejskiej oraz jakie są jej podstawowe cele i założenia, następnie przedstawimy podobieństwa i różnice systemów edukacyjnych krajów członkowskich Unii. Na koniec zajmiemy się problematyką dyskryminacji w zawodzie nauczyciela i metodami walki z nią. Kształtowanie się polityki edukacyjnej Unii Europejskiej Początek wspólnej polityki edukacyjnej krajów należących do Unii Europejskiej (UE) możemy datować na rok 1993, kiedy to ukazał się Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht 1. W traktacie tym znajdują się dwa artykuły, które stanowiąc podstawę prawną polityki edukacyjnej Unii Europejskiej, stwierdzają, iż systemy edukacji i kształcenia zawodowego oraz treści nauczania stanowią wyłączne kompetencje państw członkowskich. Jeden z artykułów poświęcony jest edukacji i współpracy młodzieży, drugi zaś traktuje o kształceniu i szkoleniu zawodowym. W późniejszym czasie oba artykuły zostały przejęte przez Traktat Amsterdamski (1999 rok). Oprócz kwestii odrębnych, pozostawionych do indywidualnych poczynań każdego kraju, określone zostały obszary edukacji i kształcenia zawodowego, które 1 Mazińska M., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

9 powinny być wspólnie realizowane przez wszystkie kraje Wspólnoty. Do obszarów tych należą: promowanie współpracy między ośrodkami edukacyjnymi; rozwój europejskiego wymiaru w edukacji, głównie poprzez nauczanie języków obcych; sprzyjanie rozwojowi wymiany młodzieży; popieranie mobilności studentów i nauczycieli np. poprzez uznawanie dyplomów i okresu studiów; popieranie rozwoju kształcenia na odległość; podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego w celu integracji na rynku pracy; ułatwianie przystosowywania się do zmian w przemyśle poprzez kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie; zachęcanie do współpracy w dziedzinie kształcenia między instytucjami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami; rozwój wymiany informacji i doświadczeń w sprawach wspólnych dla systemu edukacyjnego Unii Europejskiej. Traktat zaleca również współpracę krajów członkowskich UE z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się edukacją, przede wszystkim z Radą Europy. Rada Europy 2 to międzynarodowa organizacja polityczna stworzona w 1949 roku w celu wspierania wspólnego rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego i naukowego narodów europejskich, a także walcząca o przestrzeganie praw człowieka. W tworzenie polityki edukacyjnej UE były angażowane również państwa, które w tamtym czasie jeszcze nie należały do Wspólnoty, w tym również Polska. Kraje stowarzyszone, czyli te, które dopiero ubiegały się 2 Ibidem. 9

10 o członkostwo w Unii, na takich samych zasadach jak kraje Wspólnoty mogły brać udział we wspólnotowych programach współpracy, które były postrzegane jako najważniejszy instrument polityki edukacyjnej SO- CRATES, LEONARDO DA VINCI oraz MŁODZIEŻ. W ramach jesiennych sesji Rady Ministrów Edukacji UE wprowadzono jedno wspólne posiedzenie z udziałem ministrów edukacji krajów stowarzyszonych. Dzięki takim spotkaniom współpraca między krajami członkowskimi a tymi, które jeszcze do wspólnoty nie należały, zacieśniała się. W czasie spotkań dyskutowano na temat bieżących i przyszłościowych kwestii edukacyjnych, traktowanych jako czynnik wspierający, a niejednokrotnie nawet determinujący rozwój społeczny i gospodarczy Europy. Jednym z gospodarzy takiego spotkania w listopadzie 1997 roku, a więc jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii, była Warszawa. Co więcej, było to pierwsze spotkanie krajów członkowskich Unii i krajów stowarzyszonych, które odbyło się poza terenem UE. Kluczowym dokumentem wspólnotowej polityki edukacyjnej jest Strategia Lizbońska przyjęta podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej w Lizbonie w dniu 24 marca 2000 roku 3. Podstawowym założeniem Strategii jest stworzenie w Europie dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i umożliwiającej trwały rozwój ekonomiczny, idący w parze z ilościową i jakościową poprawą zatrudnienia i większą spójnością społeczną. Założenia Strategii oraz różne działania wywodzące się z niej skupione są wokół trzech celów strategicznych: Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w Unii Europejskiej ten cel można osiągnąć poprzez: 3 Ibidem. 10

11 o podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i osób prowadzących szkolenia; o określenie oraz rozwijanie przez całe życie podstawowych kompetencji i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, zwłaszcza u osób defaworyzowanych, np. posiadających specjalne potrzeby edukacyjne; o zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. poprzez wyposażenie szkół w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie oraz zachęcanie placówek edukacyjnych do korzystania z innowacyjnych technik nauczania; o zwiększanie rekrutacji w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych, ponieważ to postęp naukowo-techniczny jest podstawą rozwoju gospodarki; cel ten można osiągnąć np. poprzez rozbudzanie od najmłodszych lat zainteresowań w zakresie nauk ścisłych i technicznych oraz zachęcanie młodych ludzi bez względu na płeć do kształcenia się w tych kierunkach; o optymalne wykorzystywanie zasobów, czyli inwestowanie w kapitał ludzki poprzez zwiększenie nakładów publicznych na edukację przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego i efektywnego podziału dostępnych środków. Ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji ten cel można osiągnąć poprzez: o tworzenie otwartego środowiska edukacyjnego, aby każdy miał szanse na kontynuowanie nauki w dowolnym 11

12 momencie swojego życia na wszystkich etapach kształcenia, np. dzięki rozszerzaniu dostępu do ofert edukacyjnych umożliwiających kształcenie ustawiczne (uczenie się przez całe życie); o uatrakcyjnianie procesu kształcenia poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb jednostki (młodzież, osoby dorosłe) oraz rozwijanie świadomości, jakie korzyści społeczne i materialne wynikają z kształcenia; o promowanie wartości zasad demokratycznych poprzez zapewnienie wszystkim obywatelom równych szans w systemie edukacji, szczególnie osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, np. niepełnosprawnym, oraz zwiększenie spójności społecznej poprzez aktywne angażowanie wielu osób (np. rodziców) w działalność szkoły i zarządzanie nią. Otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat ten cel można osiągnąć poprzez: o wzmocnienie powiązań ze światem pracy, działalnością badawczą i społeczeństwem, dzięki położeniu większego nacisku na uczenie się niż nauczanie, na rozwój uczniów oraz dostosowanie programów kształcenia do potrzeb odbiorców; o rozwijanie przedsiębiorczości, czyli umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, inwestowania czasu i podejmowania wszelkich starań, aby osiągnąć cel oraz gotowości do podejmowania własnej inicjatywy i ryzyka; dzięki rozwojowi tych umiejętności społeczeństwo może 12

13 prezentować twórcze i elastyczne podejście do kwestii zatrudnienia oraz osiągnąć sukces na polu zawodowym; o poprawę sytuacji w zakresie nauki języków obcych, które traktowane jako nośnik wartości kulturowych innych niż nasze sprzyjają kształtowaniu postaw tolerancji i wzajemnego szacunku; założeniem UE jest, aby każdy Europejczyk posługiwał się co najmniej dwoma językami obcymi, dlatego placówki edukacyjne powinny stosować efektywne metody nauczania języków obcych oraz motywować społeczeństwo do nauki języków na różnych etapach życia; o wyjazdy zagraniczne uczniów, studentów czy nauczycieli, dzięki którym poczucie przynależności do Europy oraz świadomość wynikających z tego faktu praw i obowiązków będzie pogłębiona; takie wzajemne wymiany między krajami pozwolą na rozwój indywidualnych zdolności i umiejętności wśród młodzieży, a nauczycielom i szkoleniowcom dadzą szanse na poszerzenie doświadczenia zawodowego i kwalifikacji; o promowanie europejskiego wymiaru kształcenia oraz zwiększenie przejrzystości informacji o możliwościach i strukturach kształcenia we Wspólnocie, aby każdy obywatel UE miał możliwość kształcenia się i pracy na terenie całej Unii oraz mógł w pełni wykorzystywać swoje kwalifikacje niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Dzięki realizacji podstawowych założeń Strategii Lizbońskiej systemy edukacyjne i szkoleniowe krajów UE powinny zostać przekształcone w taki sposób, aby przygotowywały swoich obywateli do życia zawodowe- 13

14 go w zglobalizowanym świecie, wyposażyły ich w umiejętności rozwoju osobistego oraz przyczyniły się do budowania spójności społecznej. Dzięki zreformowanym systemom edukacyjnym obywatele kształceni w Unii Europejskiej będą mieli szanse na lepsze życie w społeczeństwie szanującym różnorodność kulturową i językową, a więc w wolnym od dyskryminacji, marginalizacji, rasizmu czy ksenofobii. Zgodnie z założeniami cele Strategii Lizbońskiej powinny zostać osiągnięte w 2010 roku. Niestety, tak się nie stało nawet w krajach, które przodowały w wypełnianiu założeń, m.in. Finlandii, Szwecji, Polsce, Grecji, Hiszpanii, ponieważ przeszkodził w tym ogólnoświatowy kryzys, który w mniejszym lub większym stopniu dotknął gospodarki wszystkich krajów Unii 4. Podobieństwa i różnice systemów edukacyjnych krajów członkowskich Unii Europejskiej Wspólnotowa polityka edukacyjna oparta na założeniach Strategii Lizbońskiej dąży do zharmonizowania różnorodnych systemów edukacyjnych państw członkowskich, ale nie ma na celu ich ujednolicenia. Zróżnicowanie systemów edukacyjnych poszczególnych państw wynika przede wszystkim z tradycji historycznej i sprzyja zachowaniu różnorodności kulturowej i językowej Europy. Zróżnicowanie systemowe dotyczy nie tylko poszczególnych krajów Wspólnoty, mamy bowiem również do czynienia 4 Polska przoduje w realizacji strategii lizbońskiej, [data dostępu: ]. 14

15 ze zróżnicowaniem wewnętrznym 5, które występuje w krajach o charakterze federacyjnym. Do krajów, w których występuje wewnętrzne zróżnicowanie, należą: Belgia, gdzie system edukacyjny organizowany jest przez trzy wspólnoty: Francuską, Flamandzką i Niemieckojęzyczną; Niemcy, gdzie o wyglądzie systemu decydują poszczególne kraje związkowe; Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, gdzie systemy edukacyjne Szkocji, Walii, Anglii i Irlandii Północnej różnią się od siebie. Zobaczmy więc, w jakim zakresie i w jaki sposób różnią się między sobą systemy edukacyjne państw Unii Europejskiej. Czas rozpoczęcia i długość trwania obowiązku szkolnego W poszczególnych krajach członkowskich UE czas rozpoczęcia nauki jest zróżnicowany i waha się pomiędzy 4. a 7. rokiem życia. To, kiedy dziecko zacznie naukę, najczęściej wynika z tradycji narodowych, a także z toczących się w danym kraju procesów gospodarczych i społecznych. Najczęściej początek obowiązkowej nauki jest równoznaczny z rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej. Istnieje jednak kilka krajów, np. Luksemburg, Węgry, a także Polska, gdzie obowiązek szkolny rozpoczyna się na poziomie ostatniego roku edukacji przedszkolnej. W większości krajów dziecko rozpoczyna naukę w 6 7. roku życia, ale są też kraje, w których proces ten ma miejsce wcześniej. 5 Mazińska M., op.cit. 15

16 Sprawdźmy w poniższej tabeli, w którym roku życia w poszczególnych krajach Unii rozpoczyna się obowiązek szkolny. Tabela 1. Wiek rozpoczęcia obowiązku szkolnego w krajach członkowskich UE w roku 2007/2008 Wiek podejmowania Kraje członkowskie obowiązkowej nauki 4 lata Luksemburg, Irlandia Północna 5 lat Anglia, Cypr, Holandia, Łotwa, Malta, Węgry, Walia, Szkocja 6 lat Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Niemcy, Polska (od roku 2004/2005), Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy, Rumunia oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia 7 lat Estonia, Finlandia, Szwecja, Bułgaria Źródło: Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie, Kluczowe dane o edukacji w Europie 2009, release/pr105pl.pdf [data dostępu: ]. Czas trwania obowiązkowej nauki również jest zróżnicowany w poszczególnych krajach i najczęściej jej koniec zbiega się w czasie z ukończeniem szkoły średniej I stopnia (gimnazjum). W niektórych krajach obowiązek szkolny jest wydłużany na kolejne lata nauki w szkole średniej II stopnia, często w niepełnym wymiarze czasu. Wydłużenie nauki w niepełnym wymiarze występuje w Belgii, Holandii, Niemczech i Polsce. 16

17 Tabela 2. Czas trwania obowiązku szkolnego w krajach członkowskich UE w roku 2007/08 Czas trwania obowiązkowej nauki do 15. roku życia do 16. roku życia do17. roku życia do 18. roku życia Kraje członkowskie Austria, Cypr, Czechy, Grecja, Luksemburg, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Liechtenstein Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Szwecja, Włochy, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Islandia Holandia Belgia, Niemcy, Polska, Węgry Źródło: Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie, [data dostępu: ]. Systemy edukacyjne w krajach należących do UE cały czas podlegają zmianom. Ma to na celu dostosowanie systemu edukacji do potrzeb osób uczących się w taki sposób, aby zapewnić im solidne przygotowanie podstawowe, niezbędne do dalszej edukacji. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech edukacji wspólnotowej jest tendencja do obniżania wieku podejmowania obowiązkowej nauki szkolnej. Przykładem takiej zmiany może być nasz kraj, w którym w roku szkolnym 2004/05 6 zostało wprowadzone roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W tym samym roku obowiązkiem nauki w formie wychowania przedszkolnego na Cyprze objęto pięcioletnie dzieci, a w roku 2008/09 takim obowiązkiem objęto sześcioletnie dzieci w Danii. 6 Kluczowe dane o edukacji w Europie 2009, release/pr105pl.pdf [data dostępu: ]. 17

18 edukacji: Struktura systemów edukacji i formy placówek edukacyjnych w UE Większość krajów UE posiada trzystopniową strukturę systemu szkoła podstawowa, szkoła średnia I stopnia, szkoła średnia II stopnia 7. Istnieją też kraje, w których kształcenie na poziomie podstawowym oraz w szkole średniej I stopnia odbywa się w ramach tzw. jednolitej struktury. Taka sytuacja ma miejsce w krajach skandynawskich oraz w Portugalii, Czechach, Słowacji, Słowenii, Estonii, na Łotwie i Węgrzech. W przypadku kształcenia zawodowego uczniowie najczęściej mogą wybrać przygotowanie do zawodu na poziomie szkoły średniej II stopnia. Istnieją jednak kraje, w których taki wybór może nastąpić już na poziomie szkoły średniej I stopnia, np. Holandia, Łotwa. We wszystkich krajach członkowskich wyróżniamy trzy rodzaje szkół: szkoły publiczne; zależne szkoły prywatne, tzn. takie, które w ponad 50% są finansowane ze środków publicznych; szkoły niepubliczne (prywatne). Rozkład procentowy uczniów pobierających naukę w poszczególnych rodzajach szkół jest różny w różnych krajach, ale w zdecydowanej większości około 90% uczniów uczęszcza do szkół publicznych i zależnych. Rzadko zdarza się, aby szkoła mogła decydować o czasie przeznaczonym na zajęcia dydaktyczne, może ona jedynie decydować o tygo- 7 Mazińska M., op.cit. 18

19 dniowym/dziennym planie lekcji. W większości krajów Unii obowiązuje pięciodniowy rozkład zajęć, ale np. w Luksemburgu i niektórych rejonach Włoch uczniowie uczą się w szkole przez sześć dni w tygodniu. Także roczny godzinowy wymiar zajęć dla uczniów jest inny w zależności od kraju. Na przykład w Holandii dla uczniów w wieku około 10 lat obowiązuje rocznie 1000 godzin zajęć lekcyjnych, zaś na Łotwie tylko 490 godzin. We wszystkich krajach Europy Wschodniej roczny wymiar wynosi około 600 godzin. W Polsce jest to 635 godzin rocznie, co w porównaniu z krajami Europy Zachodniej sprawia, że przeciętnie dziesięcioletni uczeń w Polsce uczy się w szkole dziennie o około dwie godziny krócej niż jego rówieśnik we Francji lub w Hiszpanii 8. Właściwie we wszystkich krajach szkoły mają swobodę w kwestii wyboru podręczników i metod nauczania. Bardzo zróżnicowana jest sytuacja w zakresie uprawnień szkoły w zarządzaniu środkami finansowymi. Są szkoły, które takich uprawnień w ogóle nie posiadają, inne natomiast mogą samodzielnie decydować o bieżących wydatkach, natomiast wydatki wyższego rzędu, np. na inwestycje, muszą być uzgadnianie z odpowiednimi instytucjami. Jeśli chodzi o zarządzanie kadrą nauczycielską, to pod tym względem pozytywnie wyróżniają się nowe kraje członkowskie. W większości przypadków w krajach tych decyzja o zatrudnianiu nauczycieli podejmowana jest na terenie szkoły, a nie przez organ ją prowadzący. 8 Kulhawczuk I., Edukacja w Europie polski system edukacyjny a systemy innych krajów, _i_kulhawczuk_040620_2.php&id_m=12742 [data dostępu: ]. 19

20 Edukacja na poziomie przedszkolnym W większości krajów to rodzice decydują, czy posłać dziecko do placówki edukacyjnej przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej. W niektórych krajach jednak obowiązek realizowania nauki w formie przedszkolnej (ostatni rok lub dwa lata edukacji przedszkolnej) jest obowiązkowy, np. na Węgrzech, Cyprze, w Polsce. Wiek, w którym dzieci przyjmowane są do placówki przedszkolnej, jest zróżnicowany w zależności od kraju, ale do przedszkoli nie są przyjmowane dzieci poniżej drugiego roku życia. Nie we wszystkich krajach placówki przedszkolne należą do systemu oświaty, a zatem nie mają obowiązku zatrudniania kadry z kwalifikacjami pedagogicznymi. Jednak w większości krajów kwalifikacje pedagogiczne są wymagane do pracy z małymi dziećmi. Grupy w placówkach przedszkolnych tworzone są według jednej z dwóch przyjętych metod 9 : model szkolny dzieci dzieli się na grupy według wieku (Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo, Czechy, Słowacja, Węgry, Łotwa, Rumunia, Bułgaria); model rodzinny w jednej grupie znajdują się dzieci w różnym wieku (Dania, Szwecja, Finlandia, Niemcy). W niektórych krajach (np. Polska, Belgia, Holandia, Włochy) oba modele są dopuszczalne i funkcjonują obok siebie. W większości krajów Unii dzieci mogą bezpłatnie uczęszczać do placówek publicznych, a w Belgii, Holandii i Luksemburgu takie prawo przysługuje dzieciom nawet w przypadku dotowanych placówek prywatnych. We wszystkich krajach natomiast działalność placówek przedszkolnych opiera się na odrębnych przepisach i wytycznych opracowanych przez władze krajowe. Najczęściej ogólnokrajowe przepisy definiują cele, przed- 9 Mazińska M., op.cit. 20

21 mioty/zajęcia, podejście dydaktyczne i ocenę. Ponad połowa krajów określa umiejętności, jakie dziecko powinno opanować do końca okresu nauki przedszkolnej. Większość krajów podkreśla również znaczenie współpracy z rodziną, która ma wpływ na rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, przystosowanie go do życia w szkole, rozwój fizyczny i umysłowy, stosunki z otoczeniem. Wiele krajów posiada oficjalne dokumenty, w których zostały określone przedmioty i treści edukacji przedszkolnej. Jedynie w Danii, Austrii, Szwecji, Niemczech i na Cyprze brak jest oficjalnych wytycznych na temat przedmiotów, które powinny być nauczane. Natomiast wszystkie kraje bez wyjątku uznają konieczność stałego monitorowania postępów dziecka i jego ocenę, a także konieczność dostosowania praktyki do potrzeb dziecka i znaczenie pracy zespołowej. Większość krajów zaleca również określone metody prowadzenia zajęć, wyjątek stanowią Francja, Szwecja, Irlandia Północna oraz Anglia/Walia. W przypadku kryteriów dopuszczających dziecko do nauki na szczeblu edukacji podstawowej kraje Unii mówią jednym głosem. Stosowane jest tu przede wszystkim kryterium wieku oraz kryterium dojrzałości dziecka. To drugie najczęściej w sytuacjach, kiedy rodzice chcą umieścić dziecko w szkole, zanim osiągnie ono właściwy wiek, czyli ten określony w przepisach. Edukacja na poziomie podstawowym Szkolnictwo podstawowe w większości krajów UE jest odrębnym szczeblem systemu edukacji, ale aż w 14 krajach brak jest podziału na szkołę podstawową i średnią I stopnia. Taka jednolita struktura kształcenia obowiązkowego występuje w takich krajach jak: Bułgaria i Węgry (8 lat 21

22 nauki), Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Luksemburg, Łotwa, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja (9 lat nauki), Islandia i Norwegia (10 lat nauki). W krajach, w których mamy do czynienia z kształceniem trójetapowym, nauka na poziomie podstawowym trwa odpowiednio: 4 lata Austria, Niemcy i Rumunia; 5 lat Francja, Włochy i Liechtenstein; 6 lat Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Malta, Polska, Anglia/Walia; 7 lat Holandia, Irlandia Północna i Szkocja. Liczba uczniów w klasie w większości krajów jest określona w przepisach, przy czym jej górna oraz dolna granica są bardzo zróżnicowane. Największe klasy mogą liczyć 35 uczniów i można je tworzyć m.in. w Portugalii i na Łotwie. W niektórych krajach, np. w Portugalii i Norwegii, mogą być stosowane obniżone normy co do liczebności uczniów w klasie. Obniżenie norm jest możliwe w przypadku słabych warunków lokalowych, dużego zróżnicowania wiekowego uczniów oraz w placówkach, które działają w rejonach społecznie i gospodarczo słabych. Na początku nauki w większości krajów dzieci są nauczane przez jednego nauczyciela, który wykłada większość przedmiotów z wyjątkiem języków obcych, wychowania fizycznego, muzyki i religii. Możemy jednak spotkać się też z takim stanem jak w Danii, gdzie każdego przedmiotu uczy inny nauczyciel, lub we Włoszech, gdzie 2 3 nauczycieli dzieli się między sobą nauczaniem wszystkich przedmiotów. Na poziomie podstawowym we wszystkich krajach Wspólnoty przedmioty obowiązkowe są w zasadzie takie same. Wyjątek stanowi nauczanie języków obcych, wprowadzenie lekcji informatyki oraz wymagania w zakresie nauczania etyki lub religii. To, co różni kraje członkowskie w zakresie nauczania przedmiotów obowiązkowych, to liczba godzin przeznaczona na ich nauczanie. W niektórych krajach w żaden sposób nie została 22

23 określona liczba godzin niezbędna do nauczania danego przedmiotu, np. w Holandii zostało zrobione to w odniesieniu do jednostkowych przedmiotów, a we Włoszech w przypadku języków obcych oraz lekcji etyki/religii. W sytuacji bardzo korzystnej znajdują się uczniowie tych państw, w których zostało określone jedynie minimum czasowe, zazwyczaj niewielkie, przeznaczone na naukę konkretnego przedmiotu, np. nauczanie zintegrowane w Polsce, ponieważ czas przeznaczony na nauczanie konkretnych przedmiotów może być zwiększany zgodnie z indywidualnymi potrzebami ucznia. Różnice co do czasu nauczania występują również w przypadku języka ojczystego i języków obcych. Ciekawym przykładem bardzo niewielkiej ilości czasu poświęcanego na naukę języka ojczystego (tylko 4%) jest Luksemburg, gdzie letzeburgesch jest traktowany jako dialekt miejscowy, a nauka odbywa się w językach niemieckim i francuskim, które z kolei w podstawie programowej są zapisane jako języki obce. W większości krajów nauka języków obcych rozpoczyna się po 2 3 latach nauki w szkole, a czas przeznaczony na naukę języków obcych nie przekracza 10% ogólnej liczby godzin zajęć. Wyjątek stanowią tu Luksemburg, Szwecja, Malta oraz Niemieckojęzyczna Wspólnota Belgii, gdzie naukę języków obcych rozpoczyna się wcześniej i poświęca na nią więcej czasu. Kraje Wspólnoty prezentują również różne podejście do nauki technologii informacyjno-komunikacyjnej. W niektórych krajach informatyka nauczana jest jako odrębny przedmiot, w innych zaś stosowana jest jako narzędzie w nauczaniu. Kraje UE nie prezentują jednolitej struktury nauczania obowiązkowego. W niektórych państwach, np. w Szwecji, na Węgrzech, uczniowie przechodzą cały cykl kształcenia obowiązkowego w ramach jednolitej 23

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy pracy Mirosława Marszałek Katarzyna Olejniczak Spis treści: Wstęp... 3 1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli...

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie Komisja Europejska Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie

Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie Polskie Biuro Eurydice Fundacja RSE ul. Mokotowska 43 Warszawa Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Renata Nowakowska-Siuta Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI I European Agency for Development in Special Needs Education KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Wyzwania i szanse TE I KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe BG Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Komisja Europejska Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0 8 6 6

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7850-088-9

ISBN 978-83-7850-088-9 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 Recenzent: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Redakcja wydawnicza: Aleksandra Bylica Projekt okładki: Anna M. Damasiewicz Grafika na okładce: Sergey

Bardziej szczegółowo

Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem

Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem DZIECI 5 EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 13 Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ 30 DO MATURY BEZ KOREPETYCJI Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie Nr 02 [07] 05 2011 ISSN1896-2521 16 Wszystkie dzieci mają

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo