MabThera. w leczeniu podtrzymującym chorych na chłoniaka grudkowego. Dr hab. med. Maciej Machaczka, Prof. UR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MabThera. w leczeniu podtrzymującym chorych na chłoniaka grudkowego. Dr hab. med. Maciej Machaczka, Prof. UR"

Transkrypt

1 MabThera w leczeniu podtrzymującym chorych na chłoniaka grudkowego Dr hab. med. Maciej Machaczka, Prof. UR Senior Consultant and Research Scientist Hematology Center Karolinska and Karolinska Institutet Sztokholm, Szwecja

2 Chłoniak grudkowy (follicular lymphoma, FL) najczęstszy wśród chłoniaków nieziarniczych (ChN) o małym stopniu złośliwości (indolentnych) 22 35% noworozpoznanych ChN w krajach zachodnich (w Chinach mniej) ( noworozpoznanych ChN/rok na świecie) średni okres przeżycia chorego 8-10 lat (znaczna poprawa w ostatnich latach dzięki immunochemioterapii oraz nowym lekom) >70% pacjentów może przeżyć przynajmniej 10 lat

3 Chłoniak grudkowy (follicular lymphoma, FL) najczęściej niewyleczalny w zaawansowanych stadiach większość pacjentów doświadcza progresji choroby w ciągu 3 6 lat od zakończenia początkowego leczenia

4

5 Chłoniak grudkowy (follicular lymphoma, FL) wśród chorych wrażliwych na początkowe leczenie stosowano różne strategie postępowania konsolidującego lub podtrzymującego w celu opoźnienia wznowy i przedłużenia OS badania nad zastosowaniem konsolidacji z radioimmunoterapią (RIT) oraz leczenia podtrzymującego z przerywaną (intermittent) immunoterapią

6 Konsolidacja (consolidation) vs. leczenie podtrzymujące (maintenance therapy) Odzwierciedlają różne etapy leczenia konsolidacja krótkoterminowe leczenie podawane w celu wzmocnienia odsetka odpowiedzi oraz głębokości uprzednio uzyskanej odpowiedzi leczenie podtrzymujące podaje się przez dłuższy czas, jego celem jest przedłużenie czasu trwania odpowiedzi na leczenie (i tym samym PFS i OS) Niejednokrotnie terminy te są nieprawidłowo używane zamiennie

7 Chłoniak grudkowy (follicular lymphoma, FL) Cele lecznia podtrzymującego: - przedłużenie remisji i przeżycia chorego Idealne leczenie podtrzymujące: - maksymalna korzyść lecznicza (PFS + OS) - mała ilość objawów nieporządanych - brak do oporności na leczenie w razie progresji choroby - wygodne w użyciu - niedrogie

8 Chłoniak grudkowy (follicular lymphoma, FL) Początkowe próby wykorzystania w leczeniu podtrzymującym interferonu lub cytostatyków nie prowadziły do przedłużenia OS, a ponadto ich stosowanie było związane ze znaczącą toksycznością

9 Chłoniak grudkowy (follicular lymphoma, FL) Przeciwciało anty-cd20 (rytuksymab; MabThera ) jest dobrze tolerowane (posiada korzystny profil toksyczności) oraz przedłużony efekt działania Po tym jak zastosowanie rytuksymabu w terapii indukującej indolentnych ChN wykazało korzystny wpływ na ich przebieg, zwrócono uwagę na możliwość jego zastosowania w leczeniu podtrzymującym (MR, maintenance rituximab)

10 Leczenie podtrzymujące rytuksymabem w pierwszej linii leczenia chłoniaka grudkowego

11 Leczenie podtrzymujące FL rytuksymabem po indukcji monoterapią z rytuksymabem

12 Badanie SAKK 35/98 Badanie SAKK (Swiss Group for Clinical Cancer Research) wieloośrodkowe, randomizowane Porównanie MR vs. obserwacja u chorych z de novo lub nawrotem/opornym FL Leczenie indukujące: mono-r 1x/tydz. x IV, a następnie MR: R x 4 (co 2 mc.) Ghielmini et al. Blood 2004;103:

13 Badanie SAKK 35/98 - Rekrutacja w latach pts z FL uprzednio leczonych (bez R) oraz 64 pts uprzednio nieleczonych - EFS: MR 23,2 vs. 11,8 mc obserwacja (p=0,024) - mediana EFS w podgrupie uprzednio leczonych: MR 15 vs. 10 mc (p=0,081) Ghielmini et al. Blood 2004;103:

14 Badanie SAKK 35/98 Po 8 latach obserwacji - PFS: MR 27% vs. 5% obserwacja - PFS w podgrupie nieleczonych: MR 45% vs. 22% obserwacja Martinelli et al. JCO 2010;28:4480 4

15 Badanie SAKK 35/03 Badanie III fazy porównało krótkotrwałą vs. długotrwałą MR u chorych z nieleczonymi, nawrotowymi, stabilnymi lub opornymi na chemioterapię FL Taverna et al. ASH 2013: #508

16 Badanie SAKK 35/03 - EFS: 3,4 lata w krótkotrwałej MR (375 mg/m² co 2 mc. x IV) 5,3 lata w długotrwałej MR (375 mg/m² co 2 mc. do max. 5 lat) - PFS: 7,4 vs. 3,5 lata (długotrwała vs. krótkotrwała MR), p=0,04 - OS: brak różnicy Taverna et al. ASH 2013: #508

17 Badanie Hainsworth et al. Badanie II fazy, randomizowane, wieloośrodkowe. Ocena czasu trwania odpowiedzi po indukcji R w zależności od zastosowania MR vs. ponowne leczenie (jak w indukcji) w razie progresji choroby Hainsworth et al. JCO 2005;23:

18 Badanie Hainsworth et al. PFS: 31,7 vs. 7,4 miesiące (MR vs. ponowny R w razie progresji), p=0,007 Hainsworth et al. JCO 2005;23:

19 Badanie Ardeshna et al. Randomizowane badanie III fazy, wieloośrodkowe (w tym PL) Bezobjawowy FL o niskiej masie guza oraz stopniu 1 3a 379 chorych ( ) Randomizacja: watchful waiting vs. mono-r 1x/tydz. (375 mg/m²) x IV vs. mono-r 1x/tydz. (375 mg/m²) x IV + MR: R co 2 mc. przez 2 lata (12 dawek) Wczesne zamknięcie ramienia mono-r 1x/tydz. (375 mg/m²) (2007) Ocena wpływu użycia R na opóźnienie czasu włączenia chemio- lub radioterapii oraz wpływ tej strategii na QoL pacjentów Ardeshna et al. Lancet Oncol 2014;15:424 35

20 Badanie Ardeshna et al. Wyniki: chorzy nie wymagający leczenia w 3 lata od włączenia do badania: 46% w grupie WW vs. 88% w grupie MR (HR 0,21; CI 0,14-0,31; p<0,0001) MR nie powodowało przedłużenia OS (w okresie do czasu przeprowadzenia analiz) Ardeshna et al. Lancet Oncol 2014;15:424 35

21 Badanie Ardeshna et al. QoL: - pts w grupie R nie wykazywali pogorszenia QoL w porównaniu z WW - grupa MR lepsze Mental Adjustment to Cancer scale score vs. WW oraz Illness Copying Style score (wyniki 7 mc. po włączeniu do badania) Stwierdzone objawy niepożądane: - 18 sae (14 w grupie MR) - 12 sae stopnia 3-4: 5 zakażeń, 3 reakcje alergiczne, 4 neutropenia - wszystkie sae z całkowitym powrotem do zdrowia Ardeshna et al. Lancet Oncol 2014;15:424 35

22 Badanie Ardeshna et al. Wnioski: - MR powodowało dłuższy okres PFS oraz skuteczne odroczenie czasu do włączenia nowego leczenia - nie stwierdzono wpływu MR na OS - niewielka toksyczność zastosowanego MR - lepsza QoL w ramieniu MR Użycie mono-r powinno być rozważone w tej grupie pacjentów z FL Ardeshna et al. Lancet Oncol 2014;15:424 35

23 MR w FL po indukcji chemioterapią +/- R

24 Badanie EORTC Badanie III fazy EORTC (European Organisation for Research and Treratment of Cancer) u chorych z nawrotowym lub opornym CD20+ FL (st 1 3, stadium III-IV) Ocena 1) indukcji CHOP +/- R oraz 2) roli MR (1 inf co 3 mc) vs. obserwacja van Oers et al. Blood 2006;108:

25 Badanie EORTC średni okres PFS (indukcja R+/- CHOP): MR 3,7 lata vs. 1,3 lata obserwacja (HR=0,55; p<0,0001) OS po okresie 5 lat: MR 74% vs. 65% obserwacja (p=0,07) van Oers et al. Blood 2006;108: van Oers et al. JCO 2010;28:2853 8

26 Badanie EORTC Bezpieczeństwo stosowania MR (ocena po 6 latach obserwacji): - neutropenia (stopień 3/4): MR 11,5% vs. 6% obserwacja - zakażenia (stopień 3/4): MR 9,7% vs. 2,4% obserwacja (p=0,01) głównie zakażenia górnych dróg oddechowych, nie stwierdzono zakażeń oportunistycznych lub wirusowych - stężenia IgG pobodne w obu ramionach - 7/167 pts zakończyło MR z powodu: nawracających infekcji (n=4), ciężkiej neutropenii (n=1), arytmii komorowej (n=1), utrzymującego się złego ogólnego samopoczucia (n=1) - wtórne nowotwory: MR 5% vs. 8% obserwacja; brak zgonów w grupie MR van Oers et al. JCO 2010;28:2853 8

27 Badanie GLSG Badanie III fazy GLSG (German Low Grade Lymphoma Study Group) u chorych z zaawansowanym stadium (III-IV) nawrotowego lub opornego FL i MCL ( 1 wcześniejszy kurs chemioterapii i/lub nawrót po ASCT) Porównanie roli MR vs. obserwacja po indukcji FCM +/-R Forstpointner et al. Blood 2006;108:4003 8

28 Badanie GLSG pts (58% z FL) - dłuższa odpowiedź na leczenie w grupie MR (17 mc.), p<0,001 - OS po okresie 3 lat: MR 77% vs. 57% obserwacja (p=0,1) Forstpointner et al. Blood 2004;104: Forstpointner et al. Blood 2006;108:4003 8

29 PRIMA (Primary Rituximab and Maintenance) Badanie PRIMA określenie roli leczenia podtrzymującego rytuksymabem u chorych na FL w zaawansowanych stadiach, którzy w leczeniu indukującym 1:szej linii otrzymali immunochemioterapię (R-CVP, R-CHOP lub R-FCM). Chorzy, którzy odpowiedzieli na leczenie byli randomizowani do MR (375 mg/m² co 2 miesiące przez 2 lata) lub do obserwacji Salles et al. Lancet 2011;377:42 51

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Badanie PRIMA wnioski Wpływ leczenia podtrzymującego rytuksymabem (średnio 3 lata od włączenia do badnia): - znacząco wydłużał PFS (74,9% vs. 57,6%) - zwiększał odsetek CR 2 lata po zakończeniu leczenia indukującego (72% vs. 52%, P=0,0001) - brak wpływu na OS - najlepsze wyniki w ramieniu R-CHOP - częstsze występowanie objawów nieporządanych (w tym zakażeń 2-4 stopnia) - jedynie 4% chorych w ramieniu MR zakończyło udział w badaniu z powodu toksyczności MR

40

41

42

43

44

45 Porównanie zastosowania R w MR vs. reindukcja R (RR) w chwili progresji FL u nieleczonych chorych z niską masą guza

46 Badanie RESORT Badanie RESORT (Rituximab Extended Schedule or Retreatment) EOCG (Eastern Cooperative Oncology Group) u chorych z bezobjawowym FL o niskiej masie guza, którzy odpowiedzieli na indukcję mono-r 1x/tydz. (375 mg/m²) x IV Randomizacja: MR do progresji choroby vs. RR (retreatment rituximab) Kahl et al. JCO 2014;32:

47 Badanie RESORT pacjentów randomizowano do MR vs. RR Kahl et al. JCO 2014;32:

48 Badanie RESORT W czasie 4,5 roku (mediana follow-up) nie stwierdzono różnicy w czasie do wystąpienia niepowodzenia leczenia (treatment failure): - MR 4,3 vs. 3,9 roku RR (p=0,54) 3-letni okres bez potrzeby leczenia chemioterapią: - MR 95% vs. 84% RR (p=0,03) Kahl et al. JCO 2014;32:

49 Badanie RESORT Brak różnicy w QoL pomiędzy grupami MR i RR Mniejsza ilości zastosowanych dawek R (RR 4 vs. 18 MR) przy podobnej ogólnej skuteczności leczenia Kahl et al. JCO 2014;32:

50 Metaanaliza zastosowanie leczenia podtrzymującego rytuksymabem w chłoniaku grudkowym

51 Metaanaliza zastosowania MR w FL - porównanie 9 badań z zastosowaniem MR w FL vs. brak podtrzymywania (obserwacja lub R w razie progresji) pacjentów - badanie wykazało, że chorzy stosujący MR mają nie tylko statystycznie dłuższy okres PFS, ale także OS (HR=0,76; 95% CI, 0,62-0,92) - wydłużenie OS w grupie stosującej MR było obserwowane u pacjentów opornych na leczenie lub z nawrotem FL, a nie stwierdzano go u pacjentów uprzednio nieleczonych Vidal et al. J Natl Cancer Inst 2011;103:

52 Metaanaliza zastosowania MR w FL Krytyka tej metaanalizy zastosowania MR w FL: - w różnych badaniach chorzy otrzymywali różne leczenie indukujące - wielu chorych otrzymało w indukcji mono-r lub chemioterapię zamiast immunochemioterapii - różne schematy MR (różny czas trwania MR, różne okresy pomiędzy podawaniem R) - w jednym z badań włączono do analizy chorych, którzy otrzymali HDT+ASCT przed włączeniem MR Dlatego trudno wyciągac wiążące wnioski z tej metaanalizy Ujjani C. Clin Adv Hematol Oncol 2014;12:541 6

53 Koszt leczenia podtrzymującego rytuksymabem w chłoniaku grudkowym

54 Analiza cost-effectiveness Publikacje północnoamerykańskie, szwedzkie, francuskie i brytyjskie wykazały korzystny profil kosztów leczenia podtrzymującego rytuksymabem w chłoniakach grudkowych wg stosowanych w tych krajach modeli ekonomicznych opieki zdrowotnej

55 Podsumowanie

56 Podsumowanie Zastosowanie leczenia podtrzymującego rytuksymabem było badane u pacjentów leczonych w terapii indukcyjnej zarówno monoterapią z rytuksymabem oraz rytuksymabem w połączeniu z chemioterapią Niezależnie od rodzaju leczenia indukującego, leczenie podtrzymujące rytuksymabem wykazywało imponujący efekt w odniesieniu do PFS, a nawet możliwość konwersji PR do CR

57 Podsumowanie Przedstawione wyniki badań przemawiają (poza pewnymi wyjątkami) za stosowaniem leczenia podtrzymującego rytuksymabem w leczeniu chorych z chłoniakim grudkowym Większośc chorych włączonych do badań miała histologiczne stopnie zaawansowania FL 1-2 (3a nieliczni, brak 3b) Najczęściej do badań włączani byli chorzy osiągający PR lub CR

58 Podsumowanie W chwili obecnej nie jest jasne czy takie same korzyści ze stosowania leczenia podtrzymującego rytuksymabem występują u chorych otrzymujących w indukcji R-bendamustynę lub nowe leki, których zastosowanie w chłoniaku grudkowym jest aktualnie przedmiotem badań klinicznych (lenalidomid, ibrutinib, idelalisib) Jednak wyniki badania PRIMA sugerują korzyść z leczenia podtrzymującego rytuksymabem w chłoniaku grudkowym w odniesieniu do PFS przy zastosowaniu różnych schematów indukujących

59 Podsumowanie Wydłużenie PFS przy zastosowaniu leczenia podtrzymującego rytuksymabem w chłoniaku grudkowym, jego niewielka toksyczność, wygodne dawkowanie oraz akceptowalny koszt powinny skłaniać do rozważenia zastosowania tego leczenia u odpowiednich pacjentów

60 Dziękuję za uwagę

Warszawa, 16-17.03.201217.03.2012 PLRG / PALG 16-17.03.2012

Warszawa, 16-17.03.201217.03.2012 PLRG / PALG 16-17.03.2012 Przegląd badań klinicznych PLRG Konferencja PLRG i PALG Warszawa, 16-17.03.201217.03.2012 Janusz Szczepanik CRO Quantum Satis 1 Badania kliniczne PLRG PLRG R-CVP/CHOP (PLRG4) HOVON 68 CLL Watch and Wait

Bardziej szczegółowo

Leczenie podtrzymujące rytuksymabem u chorych na chłoniaka grudkowego w pierwszej i kolejnych remisjach choroby

Leczenie podtrzymujące rytuksymabem u chorych na chłoniaka grudkowego w pierwszej i kolejnych remisjach choroby PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2012, tom 3, nr 4, 343 354 Copyright 2012 Via Medica ISSN 2081 0768 Leczenie podtrzymujące rytuksymabem u chorych na chłoniaka grudkowego w pierwszej i kolejnych remisjach choroby

Bardziej szczegółowo

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi Piotr Potemski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy, Warszawa, 10-12.08.2016 1 Obserwowane są samoistne regresje zmian przerzutowych

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 w zakresie zmiany sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego Leczenie chłoniaków

Bardziej szczegółowo

Leczenie systemowe raka nie-jasnokomórkowego

Leczenie systemowe raka nie-jasnokomórkowego Leczenie systemowe raka nie-jasnokomórkowego Piotr Tomczak Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Klinika Onkologii Jastrzębia Góra Nie-jasnokomórkowy rak nerki (ncc RCC) niejednorodna grupa o zróżnicowanej histologii

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Rak pęcherza moczowego - chemioterapia jako element leczenia skojarzonego

Rak pęcherza moczowego - chemioterapia jako element leczenia skojarzonego Rak pęcherza moczowego - chemioterapia jako element leczenia skojarzonego Elżbieta Senkus-Konefka Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny Kliknij ikonę, aby dodać obraz 888 cystektomii

Bardziej szczegółowo

Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym?

Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym? Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym? Piotr Potemski Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 171/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia gwarantowanego obejmującego

Bardziej szczegółowo

Leczenie podtrzymujące u chorych na chłoniaka grudkowego

Leczenie podtrzymujące u chorych na chłoniaka grudkowego PRACA PRZEGLĄDOWA Piotr Smolewski 1, Tadeusz Robak 2 1 Zakład Hematologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2 Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Leczenie podtrzymujące u chorych

Bardziej szczegółowo

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu Nazwa programu: Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011r. LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH ICD-10 C 82 chłoniak grudkowy

Bardziej szczegółowo

Jarosław B. Ćwikła. Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jarosław B. Ćwikła. Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Nowe algorytmy oceny odpowiedzi na leczenie w badaniach strukturalnych, dużo dalej niż klasyczne kryteria RECIST Jarosław B. Ćwikła Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Radiologiczna

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia kliniczne z bendamustyną

Polskie doświadczenia kliniczne z bendamustyną Polskie doświadczenia kliniczne z bendamustyną Iwona Hus Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie XXIII Zjazd PTHiT Wrocław 2009 Bendamustyna w leczeniu PBL monoterapia Efficacy of

Bardziej szczegółowo

Leczenie podtrzymujące w przewlekłych chłoniakach niehodgkinowskich

Leczenie podtrzymujące w przewlekłych chłoniakach niehodgkinowskich PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2009, 40, Nr 2, str. 159 167 ANDRZEJ DEPTAŁA 1,2, GRAśYNA PAŁYNYCZKO 1 Leczenie podtrzymujące w przewlekłych chłoniakach niehodgkinowskich Maintenance

Bardziej szczegółowo

Leczenie wznowy raka jajnika. Dr hab. n. med. Lubomir Bodnar Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Leczenie wznowy raka jajnika. Dr hab. n. med. Lubomir Bodnar Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Leczenie wznowy raka jajnika Dr hab. n. med. Lubomir Bodnar Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie ZAGADNIENIA CZAS PRZEŻYCIA W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU WTÓRNEJ CYTOREDUKCJI 2009-2011,

Bardziej szczegółowo

Bendamustyna w leczeniu opornych postaci szpiczaka mnogiego

Bendamustyna w leczeniu opornych postaci szpiczaka mnogiego Bendamustyna w leczeniu opornych postaci szpiczaka mnogiego Iwona Hus, Joanna Mańko Klinika Hematonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Nałęczów 22 listopada 2008 Bendamustyna

Bardziej szczegółowo

RAK NERKOWO-KOMÓRKOWY UOGÓLNIONE STADIUM PRZEWLEKŁA CHOROBA // DŁUGOŚĆ LECZENIA

RAK NERKOWO-KOMÓRKOWY UOGÓLNIONE STADIUM PRZEWLEKŁA CHOROBA // DŁUGOŚĆ LECZENIA RAK NERKOWO-KOMÓRKOWY PRZEWLEKŁA CHOROBA // DŁUGOŚĆ LECZENIA Maciej Krzakowski Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa 1 SYGNAŁOWE SZLAKI // TERAPEUTYCZNE CELE * Oudard i wsp.

Bardziej szczegółowo

Raport etapowy 28.02.2007 20.05.2008. Protokół w. 3.5; 17/05/2007

Raport etapowy 28.02.2007 20.05.2008. Protokół w. 3.5; 17/05/2007 Immunochemioterapia R-CVP lub R-CHOP w indukcji remisji chłoniaków przewlekłych oraz rituximab w leczeniu podtrzymującym Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

Bardziej szczegółowo

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu Nazwa programu: Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 98/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 października 2008 roku LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH ICD-10 C 82 chłoniak grudkowy

Bardziej szczegółowo

Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce

Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce Warszawa, 27.01.2016 Seminarium naukowe: Terapie przełomowe w onkologii i hematoonkologii a dostępność do leczenia w Polsce na tle Europy Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce Dr n.

Bardziej szczegółowo

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi Piotr Potemski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy, Warszawa, 10-12.08.2016 1 Konferencje naukowe a praktyka kliniczna Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ostrym reumatoidalnym zapaleniem stawów (choroba powodująca stan zapalny stawów), gdzie produkt MabThera podaje się dożylnie z metotreksatem;

ostrym reumatoidalnym zapaleniem stawów (choroba powodująca stan zapalny stawów), gdzie produkt MabThera podaje się dożylnie z metotreksatem; EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa rytuksymab Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego leku. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii experience makes the difference Magdalena Władysiuk, lek. med., MBA Cel terapii w onkologii/hematologii Kontrola rozwoju choroby Kontrola objawów

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 20/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie usunięcia świadczenia obejmującego podawanie winorelbiny w rozpoznaniach

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W LECZENIU PBL

POSTĘPY W LECZENIU PBL POSTĘPY W LECZENIU PBL Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowy Instytut Medyczny Prof. dr hab. med. Piotr Rzepecki Terapia przełomowa Pojęcie terapii przełomowych w hematoonkologii zostało wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Rola rituksymabu w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe

Rola rituksymabu w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe P R A C A P R Z E G L Ą D O W A Wojciech Jurczak 1, Jan Walewski 2 1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Rola

Bardziej szczegółowo

LIMFADENEKTOMIA W LECZENIU RAKA TRZONU MACICY. Andrzej Bieńkiewicz Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

LIMFADENEKTOMIA W LECZENIU RAKA TRZONU MACICY. Andrzej Bieńkiewicz Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi LIMFADENEKTOMIA W LECZENIU RAKA TRZONU MACICY Andrzej Bieńkiewicz Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi II Kongres PTGO, POZNAŃ 2011 ARGUMENTY "ZA" ARGUMENTY "PRZECIW"

Bardziej szczegółowo

Typ histopatologiczny

Typ histopatologiczny Typ histopatologiczny Wiek Stopieo zróżnicowania nowotworu Typ I (hormonozależny) Adenocarcinoma Adenoacanthoma Naciekanie przestrzeni naczyniowych Wielkośd guza Typ II (hormononiezależny) Serous papillary

Bardziej szczegółowo

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej Dr hab. med. Grzegorz W. Basak Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa, 17.12.15

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Norbert Grząśko w imieniu Polskiej Grupy Szpiczakowej Lublin, 12.04.2008

Dr n. med. Norbert Grząśko w imieniu Polskiej Grupy Szpiczakowej Lublin, 12.04.2008 Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia układem CTD (cyklofosfamid, talidomid, deksametazon) u chorych na szpiczaka plazmocytowego aktualizacja danych Dr n. med. Norbert Grząśko w imieniu Polskiej

Bardziej szczegółowo

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH ICD-10 C 82 chloniak grudkowy C 83 chłoniaki nieziarniczy rozlane Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną. Klinika Onkologii i Radioterapii

Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną. Klinika Onkologii i Radioterapii Czy chore na raka piersi z mutacją BRCA powinny otrzymywać wstępną chemioterapię z udziałem cisplatyny? Jacek Jassem Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego ń Uniwersytetu t Medycznego Jaka jest siła

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie badania wczesnego PET w ocenie wyników leczenia chłoniaka DLBCL w świetle najnowszych publikacji. Edyta Subocz

Zastosowanie badania wczesnego PET w ocenie wyników leczenia chłoniaka DLBCL w świetle najnowszych publikacji. Edyta Subocz Zastosowanie badania wczesnego PET w ocenie wyników leczenia chłoniaka DLBCL w świetle najnowszych publikacji Edyta Subocz - posi-pet nie jest czynnikiem prognostycznym gorszego rokowania u pacjentów z

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

Aneks. Wnioski naukowe i podstawy do odmowy przedstawione przez Europejską Agencję Leków

Aneks. Wnioski naukowe i podstawy do odmowy przedstawione przez Europejską Agencję Leków Aneks Wnioski naukowe i podstawy do odmowy przedstawione przez Europejską Agencję Leków Wnioski naukowe i podstawy do odmowy przedstawione przez Europejską Agencję Leków Produkt leczniczy Folotyn roztwór

Bardziej szczegółowo

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008.

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. 1. Nazwa programu:

Bardziej szczegółowo

Data zakończenia badania klinicznego

Data zakończenia badania klinicznego Lp. Numer protokołu badania Nazwa sponsora/cro Skład zespołu badawczego Data rozpoczęcia badania klinicznego w ośrodku Data zakończenia badania klinicznego 1 2 3 6 6 12 1. EMRII200037-014 Otwarte, randomizowane,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Prof. Andrzej Hellmann Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański Uniwersytet Medyczny Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Seminarium Edukacyjne Innowacje

Bardziej szczegółowo

Szpiczak plazmocytowy: najważniejsze doniesienia z ASH Krzysztof Jamroziak

Szpiczak plazmocytowy: najważniejsze doniesienia z ASH Krzysztof Jamroziak Szpiczak plazmocytowy: najważniejsze doniesienia z ASH 216 Krzysztof Jamroziak Szpiczak plazmocytowy Nowotworowa proliferacja komórek plazmatycznych głównie w szpiku kostnym zapadalność w Europie 4-5/1,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem 1.1 Kryteria kwalifikacji Świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Przegląd piśmiennictwa. Aleksandra Łacko Katedra Onkologii UM we Wrocławiu Oddział Chemioterapii USZK

Przegląd piśmiennictwa. Aleksandra Łacko Katedra Onkologii UM we Wrocławiu Oddział Chemioterapii USZK Przegląd piśmiennictwa Journalof ClinicalOncology Aleksandra Łacko Katedra Onkologii UM we Wrocławiu Oddział Chemioterapii USZK Największe doświadczenie jednego ośrodka z GTN wysokiego ryzyka Retrospektywna

Bardziej szczegółowo

Czy ponawiane leczenie chirurgiczne przynosi korzyść chorym na raka jajnika?

Czy ponawiane leczenie chirurgiczne przynosi korzyść chorym na raka jajnika? Czy ponawiane leczenie chirurgiczne przynosi korzyść chorym na raka jajnika? 1 1,2 1,2 Jan Kornafel, Marcin Jędryka, Marcin Ekiert, 2 Barbara Rossochacka-Rostalska 1 2 Katedra Onkologii, Klinika Onkologii

Bardziej szczegółowo

Leczenie i przeżycia 5-letnie dolnośląskich kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi z lat 2004-2008

Leczenie i przeżycia 5-letnie dolnośląskich kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi z lat 2004-2008 Leczenie i przeżycia 5-letnie dolnośląskich kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi z lat 2004-2008 W latach 2004-2008 w Dolnośląskim Rejestrze Nowotworów zarejestrowaliśmy 6.125 zachorowań na inwazyjne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ BADANIA KLINICZNEGO R-CVP/CHOP

PROTOKÓŁ BADANIA KLINICZNEGO R-CVP/CHOP PROTOKÓŁ BADANIA KLINICZNEGO R-CVP/CHOP Immunochemioterapia R-CVP lub R-CHOP w indukcji remisji chłoniaków przewlekłych oraz rituximab w leczeniu podtrzymującym. Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne

Bardziej szczegółowo

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 764 Poz. 86 Załącznik B.75. LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) ŚWIADCZENIOBIORCY

Bardziej szczegółowo

Journal Club. Wyniki. Opracowano efektywną metodę oceny profilu. genów w tkance utrwalonej w formalinie i zatopionej

Journal Club. Wyniki. Opracowano efektywną metodę oceny profilu. genów w tkance utrwalonej w formalinie i zatopionej NOWOTWORY Journal of Oncology 2009 volume 59 Number 1 65 69 Journal Club Involved-nodal radiation therapy as a component of combination therapy for limited-stage Hodgkin s lymphoma: a question of field

Bardziej szczegółowo

Leczenie zaawansowanych (nieresekcyjnych i/lub przerzutowych) GIST Nieoperacyjny lub rozsiany GIST jest oporny na konwencjonalną chemioterapię.

Leczenie zaawansowanych (nieresekcyjnych i/lub przerzutowych) GIST Nieoperacyjny lub rozsiany GIST jest oporny na konwencjonalną chemioterapię. Leczenie zaawansowanych (nieresekcyjnych i/lub przerzutowych) GIST Nieoperacyjny lub rozsiany GIST jest oporny na konwencjonalną chemioterapię. Rola radioterapii nie jest ostatecznie ustalona. Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Lublin, 26 maja, 2015 roku

Lublin, 26 maja, 2015 roku Lublin, 26 maja, 2015 roku Recenzja pracy doktorskiej lek. Iwony Kubickiej- Mendak pt. Ocena przyczyn niepowodzenia leczenia i ryzyka późnych powikłań brachyterapii LDR i HDR chorych na raka szyjki macicy

Bardziej szczegółowo

Jastrzębia Góra, 27 maja 2011. Iwona Skoneczna Samodzielna Pracownia Edukacji Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Jastrzębia Góra, 27 maja 2011. Iwona Skoneczna Samodzielna Pracownia Edukacji Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Jastrzębia Góra, 27 maja 2011 Iwona Skoneczna Samodzielna Pracownia Edukacji Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie AD 1991: rozwiązanie paktu Warszawskiego koniec ZSRR, Borys

Bardziej szczegółowo

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Świerblewski M. 1, Kopacz A. 1, Jastrzębski T. 1 1 Katedra i

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Guz neuroendokrynny żołądka typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Mariusz I.Furmanek CSK MSWiA i CMKP Warszawa Ocena wyjściowa, metody strukturalne WHO 2 (rak wysoko zróżnicowany); Endoskopia i/lub EUS;

Bardziej szczegółowo

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 765 Poz. 42 Załącznik B.75. LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) ŚWIADCZENIOBIORCY

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 73/2012 z dnia 24 września 2012 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

CHEMIOTERAPIA I RZUTU: IP vs DOSE DENSE?

CHEMIOTERAPIA I RZUTU: IP vs DOSE DENSE? CHEMIOTERAPIA I RZUTU: IP vs DOSE DENSE? Dr n. med. Anita Chudecka-Głaz Prof. zw. dr hab. n. med. Izabella Rzepka-Górska Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Rysunek. Układ limfatyczny.

Rysunek. Układ limfatyczny. Informacja dotyczy rodzaju chłoniaka nieziarniczego zwanego chłoniakiem z małych limfocytów B. Warto również przeczytać informacje na temat przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL), która jest podobnym

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 90/2011 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

RADIOTERAPIA NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO PŁCIOWEGO U MĘŻCZYZN DOSTĘPNOŚĆ W POLSCE

RADIOTERAPIA NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO PŁCIOWEGO U MĘŻCZYZN DOSTĘPNOŚĆ W POLSCE RADIOTERAPIA NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO PŁCIOWEGO U MĘŻCZYZN DOSTĘPNOŚĆ W POLSCE Marcin Hetnał Centrum Onkologii Instytut im. MSC; Kraków Ośrodek Radioterapii Amethyst RTCP w Krakowie Radioterapia Radioterapia

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie glejaków mózgu Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie glejaków mózgu Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Nazwa programu: LECZENIE GLEJAKÓW MÓZGU ICD-10 C71 nowotwór złośliwy mózgu Dziedzina medycyny: Onkologia kliniczna,

Bardziej szczegółowo

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia Praktykowanie EBM Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji Ocena informacji o metodzie leczenia Podjęcie decyzji klinicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Efektywna kontrola ścisła obserwacja po leczeniu

Bardziej szczegółowo

Poniższa informacja dotyczy chłoniaka z komórek płaszcza, stanowiącego odmianę chłoniaka nieziarniczego.

Poniższa informacja dotyczy chłoniaka z komórek płaszcza, stanowiącego odmianę chłoniaka nieziarniczego. Chłoniak z komórek płaszcza Poniższa informacja dotyczy chłoniaka z komórek płaszcza, stanowiącego odmianę chłoniaka nieziarniczego. Chłoniak nieziarniczy Jest to choroba rozrostowa układu limfatycznego,

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

czerniak (nowotwór skóry), który rozprzestrzenił się lub którego nie można usunąć chirurgicznie;

czerniak (nowotwór skóry), który rozprzestrzenił się lub którego nie można usunąć chirurgicznie; EMA/524789/2017 EMEA/H/C/003820 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa pembrolizumab Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego leku.

Bardziej szczegółowo

chorych na ITP Krzysztof Chojnowski Warszawa, 27 listopada 2009 r.

chorych na ITP Krzysztof Chojnowski Warszawa, 27 listopada 2009 r. Współczesne leczenie chorych na ITP Krzysztof Chojnowski Klinika Hematologii UM w Łodzi Warszawa, 27 listopada 2009 r. Dlaczego wybór postępowania u chorych na ITP może być trudny? Choroba heterogenna,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania CLARINET w jelitowotrzustkowych nowotworach neuroendokrynnych GEP-NET/NEN bez czynności wydzielniczej

Wyniki badania CLARINET w jelitowotrzustkowych nowotworach neuroendokrynnych GEP-NET/NEN bez czynności wydzielniczej Wyniki badania CLARINET w jelitowotrzustkowych nowotworach neuroendokrynnych GEP-NET/NEN bez czynności wydzielniczej Jarosław B. Ćwikła UWM Olsztyn i CMKP Warszawa jbcwikla@interia.pl Wieloośrodkowe, randomizowane

Bardziej szczegółowo

W badaniu 4S (ang. Scandinavian Simvastatin Survivat Study), oceniano wpływ symwastatyny na całkowitą śmiertelność u 4444 pacjentów z chorobą wieńcową i z wyjściowym stężeniem cholesterolu całkowitego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 268/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie usunięcia świadczenia obejmującego podawanie nelarabiny w rozpoznaniach

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 38/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Rysunek. Układ limfatyczny.

Rysunek. Układ limfatyczny. Informacja dotyczy chłoniaka grudkowego, stanowiącego odmianę chłoniaka nieziarniczego. Chłoniak nieziarniczy Jest to choroba rozrostowa układu limfatycznego, który stanowi część systemu odpornościowego

Bardziej szczegółowo

Zespoły mielodysplastyczne

Zespoły mielodysplastyczne Zespoły mielodysplastyczne J A D W I G A D W I L E W I C Z - T R O J A C Z E K K L I N I K A H E M ATO LO G I I, O N KO LO G I I I C H O R Ó B W E W N Ę T R Z N YC H WA R S Z AW S K I U N I W E R S Y T

Bardziej szczegółowo

Maciej Korpysz. Zakład Diagnostyki Biochemicznej UM Lublin Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Maciej Korpysz. Zakład Diagnostyki Biochemicznej UM Lublin Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Nowe możliwości oceny białka monoklonalnego za pomocą oznaczeń par ciężki-lekki łańcuch immunoglobulin (test Hevylite) u chorych z dyskrazjami plazmocytowymi. Maciej Korpysz Zakład Diagnostyki Biochemicznej

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301.

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301. Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - Dlaczego? Co? Kiedy? VI Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit

Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - Dlaczego? Co? Kiedy? VI Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - Dlaczego? Co? Kiedy? VI Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit Co to są nieswoiste zapalenia jelit? Grupa chorób w których dochodzi

Bardziej szczegółowo

RAK PŁUCA 2016 ROK. Maciej Krzakowski

RAK PŁUCA 2016 ROK. Maciej Krzakowski RAK PŁUCA 2016 ROK Maciej Krzakowski MEDIANA CZASU PRZEŻYCIA CAŁKOWITEGO 12-24/ 12 2-4/ 12 Leczenie objawowe Chemioterapia 1-lekowa DDP Chemioterapia 2-lekowa DDP+VP16/VBL Chemioterapia 2-lekowa DDP+Leki

Bardziej szczegółowo

Azilect fakty Czym jest Azilect? Jak działa Azilect? Kto może skorzystać na leczeniu Azilectem?

Azilect fakty Czym jest Azilect? Jak działa Azilect? Kto może skorzystać na leczeniu Azilectem? Azilect fakty Czym jest Azilect? Azilect (rasagilina 1mg) jest pierwszym, prawdziwie innowacyjnym lekiem stosowanym w chorobie Parkinsona (PD Parkinson s Disease) wprowadzonym w ostatnich latach. Jest

Bardziej szczegółowo

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorych na chłoniaki nie-hodgkina

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorych na chłoniaki nie-hodgkina PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2015, tom 6, nr 1, 31 43 DOI: 10.5603/Hem.2015.0013 Copyright 2015 Via Medica ISSN 2081 0768 Postępy w diagnostyce i leczeniu chorych na chłoniaki nie-hodgkina Advances in the

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywan y czas jego trwania. Przewidywana liczba uczestników badania klinicznego i kryteria ich rekrutacji

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywan y czas jego trwania. Przewidywana liczba uczestników badania klinicznego i kryteria ich rekrutacji Lp. Tytuł Nazwa sponsora lub przedstawiciela sponsora Dane identyfikujące koordynatora /lub badacza, w tym czy prowadzi on równolegle inne kliniczne lub zamierza je prowadzić Skład zespołu badawczego rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

OSTRA BIALACZKA SZPIKOWA

OSTRA BIALACZKA SZPIKOWA KLINIKA TYTUL BADANIA NUMER BADANIA OSTRA BIALACZKA SZPIKOWA Badanie fazy 1B / 2 sluzace ocenie bezpieczenstwa i skutecznosci leku PF- 04449913, doustnego inhibitora szlaku Hedgehog, podawanego w polaczeniu

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy. Dodatkowe informacje

Komunikat prasowy. Dodatkowe informacje Dane na temat czasu przeżycia całkowitego uzyskane w badaniu LUX-Lung 7 bezpośrednio porównującym leki afatynib i gefitynib, przedstawione na ESMO 2016 W badaniu LUX-Lung 7 zaobserwowano mniejsze ryzyko

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 143/2013 z dnia 21 października 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego może być stosowana łącznie z leczeniem operacyjnym chemioterapią. Na podstawie literatury anglojęzycznej

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MabThera 100 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml zawiera 10 mg rytuksymabu.

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 162/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Rola zespołów wielodyscyplinarnych w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego

Rola zespołów wielodyscyplinarnych w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego Rola zespołów wielodyscyplinarnych w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego Lucjan Wyrwicz Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie Multi-disciplinary

Bardziej szczegółowo

OSTRA BIALACZKA SZPIKOWA

OSTRA BIALACZKA SZPIKOWA INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII KLINIKA TYTUL BADANIA NUMER BADANIA OSTRA BIALACZKA SZPIKOWA Badanie kliniczne fazy III, podwójnie zaslepione, kontrolowane za pomoca placebo, z losowym doborem azacytydyny

Bardziej szczegółowo

Chłoniak z komórek płaszcza optymalne podejście do leczenia w świetle wyników badań klinicznych

Chłoniak z komórek płaszcza optymalne podejście do leczenia w świetle wyników badań klinicznych P R A C A P R Z E G L Ą D O W A Wojciech Jurczak 1, Jan Walewski 2 1 Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Chłoniak

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE Wstęp: Celem pracy Materiały i metody:

STRESZCZENIE Wstęp: Celem pracy Materiały i metody: STRESZCZENIE Wstęp: Dzięki poprawie wyników leczenia przeciwnowotworowego u dzieci i młodzieży systematycznie wzrasta liczba osób wyleczonych z choroby nowotworowej. Leczenie onkologiczne nie jest wybiórcze

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Rekomendacja nr 25/2012 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie usunięcia albo dokonania zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej:

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze doniesienia z V Ogólnopolskiej Konferencji po-ash (American Society of Hematology)

Najważniejsze doniesienia z V Ogólnopolskiej Konferencji po-ash (American Society of Hematology) RAPORT Hematologia 2011, tom 2, nr 2, 172 203 Copyright 2011 Via Medica ISSN 2081 0768 Najważniejsze doniesienia z V Ogólnopolskiej Konferencji po-ash (American Society of Hematology) The highlights of

Bardziej szczegółowo

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej MedTrends 2016 Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia Zabrze, 18-19 marca 2016 r. Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 156/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej obejmującego

Bardziej szczegółowo

Jak leczę chorego z rozpoznanym de novo chłoniakiem grudkowym?

Jak leczę chorego z rozpoznanym de novo chłoniakiem grudkowym? PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2010, tom 1, nr 4, 320 329 Copyright 2010 Via Medica ISSN 2081 0768 Jak leczę chorego z rozpoznanym de novo chłoniakiem grudkowym? How I treat a patient with newly diagnosed

Bardziej szczegółowo

Balewskiego 1 (58)774 96 11 (58)562 30 31

Balewskiego 1 (58)774 96 11 (58)562 30 31 MIASTO TELEFON DO NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ TELEFON DO REJESTRACJI Szpital Specjalistyczny im.j.k.łukowicza W INFORMACJI Chojnice Chojnicach Szpital Specjalistyczny Im.J.K.Łukowicza

Bardziej szczegółowo