Przewodnik dla ucznia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik dla ucznia"

Transkrypt

1 Przewdnik dla ucznia PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Lenard da Vinci Prjekt pt. Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy Prjekt zstał zrealizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prgramu Uczenie się przez całe życie Biecz, dnia 5 grudnia 2011 r.

2 1. Czym jest prgram Lenard da Vinci? Prgram Lenard da Vinci t jeden z eurpejskich prgramów edukacyjnych, których pdstawwym załżeniem jest budwanie Eurpy bez granic w celu m.in. pprawy jakści kształcenia, nadania edukacji wymiaru eurpejskieg, prmwania równych szans w dstępie d światy na wszystkich szczeblach nauczania, rzpwszechniania języków państw człnkwskich, prpagwania wspólnych wartści i dziedzictwa kulturweg, prmwania edukacji ustawicznej, wykrzystania d kształcenia najnwszych technlgii. Prgram Lenard da Vinci jest kntynuacją wcześniej realizwanych działań Wspólnty w ramach prgramu Cmett, który zstał pwłany w 1985 rku w celu umacniania współpracy między przemysłem i uczelniami w zakresie edukacji w technlgiach wysk zaawanswanych raz prgramu Petra zainicjwaneg w 1989 rku i dtycząceg kształcenia i przygtwania młdzieży d drsłeg życia zawdweg, któreg celem był pdniesienie pzimu kształcenia zawdweg młdzieży na ptrzeby wspólneg rynku. Prgram nazwie Lenard da Vinci zstał zatwierdzny w 1994 rku decyzją Rady Unii Eurpejskiej d realizacji w latach i miał na celu m.in. wspmaganie rzwju międzynardwej sieci współpracy eurpejskiej w zakresie dsknalenia systemów, metd raz jakści kształcenia i szklenia zawdweg, prmwania równści szans w dstępie d kształcenia zawdweg kbiet i mężczyzn, emigrantów, ich rdzin raz sób niepełnsprawnych., prmwanie umiejętnści językwych, wspieranie rzwju metd samkształcenia w miejscu pracy, kształcenia twarteg i na dległść. W 1999 rku rada UE p knsultacjach zatwierdziła prgram LdV II na lata , który skncentrwany był na dsknaleniu systemów wstępneg kształcenia i szklenia zawdweg, umżliwiająceg dstswanie się i przekwalifikwanie d aktualnych ptrzeb rynku pracy, pprawie jakści i dstępnści d kształcenia ustawiczneg i szklenia zawdweg, prmwania i pszerzania zakresu innwacji w prcesie kształcenia zawdweg przez, m.in. pracwanie nwatrskich prgramów nauczania, materiałów dydaktycznych raz wykrzystania narzędzi infrmatycznych w kształceniu zawdwym. Prgram przeznaczny był dla instytucji i rganizacji mających sbwść prawną np. szkół zawdwych, uczelni, przedsiębirstw, instytutów badawczych zaangażwanych w rzwój kształcenia zawdweg. Plskie instytucje mgły krzystać z Prgramu Lenard da Vinci już d 1998 rku. Obecnie Prgram Lenard da Vinci jest częścią nweg prgramu edukacyjneg Unii Eurpejskiej Uczenie się przez całe życie - Lifelng Learning Prgramme. Będzie n realizwany d 1 stycznia 2007 r. d kńca grudnia 2013 r. Prgram ma na celu prmwanie mbilnści pracwników na eurpejskim rynku pracy raz wdrażanie innwacyjnych rzwiązań edukacyjnych dla pdnszenia kwalifikacji zawdwych. Wspiera także rzwiązania zwiększające przejrzystść i uznawalnść kwalifikacji zawdwych w krajach eurpejskich, a także działania wzmacniające jakść kształcenia zawdweg i ustawiczneg. Prgram Lenard da Vinci prmuje innwacyjne pdejścia d edukacji i dsknalenia zawdweg, w taki spsób, aby systemy kształcenia jak najpełniej dpwiadały ptrzebm rynku pracy. Prgram Lenard da Vinci wspiera także mbilnść pracwników na eurpejskim rynku pracy, aby abslwenci i pracwnicy zdbywali nwe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawdwych raz dsknalili swje umiejętnści według nwczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtwanie twartści i wrażliwści międzykulturwej, nauka języków bcych raz umiejętnści adaptwania się d warunków życia i pracy w różnych krajach eurpejskich. Rzwój innwacji i mdernizacja systemów kształcenia ustawiczneg jest realizwana w ramach tzw. prjektów tematycznych, natmiast wspieranie mbilnści na eurpejskim rynku pracy dbywa się w ramach prjektów wymian i staży. Nwścią w prgramie będą tzw. Prjekty Partnerskie Lenard (d 2008 rku). Wniski mgą składać szkły zawdwe, instytucje kształcenia, ustawiczneg, firmy szkleniwe, przedsiębirstwa, partnerzy spłeczni i ich rganizacje, rganizacje branżwe, izby przemysłwhandlwe, pdmity świadczące usługi dradztwa zawdweg i pradnictwa, śrdki badawcze, rganizacje nnprfit i rganizacje pzarządwe. Prjekty dają uczestnikm mżliwść nawiązania współpracy międzynardwej i rganizacji wyjazdów na staże zagraniczne, pzwalają dsknalić warsztat metdyczny nauczycielm, trenerm i instruktrm. 2. Prjekt Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy realizwany w ramach prgramu Uczenie się przez całe życie Lenard da Vinci. Prjekt realizwany w ramach prgramu Lenard da Vinci umżliwi dbycie stażu zagraniczneg 37 ucznim Technikum Eknmiczneg i Technikum Infrmatyczneg Zespłu Szkół Zawdwych w Bieczu przy współpracy w realizacji prjektu z eurpejskim partnerem prjektu tzn. Tellus Grup Ltd w Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie. W ramach prjektu zaplanwan dbycie przez uczniów praktyk edukacyjnych w następujących terminach: 17 sbwa grupa młdzieży z 2 piekunami w maju 2011 rku wyjedzie na 4-tygdniwą praktykę w Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie grupa eknmistów w Finance Department Na Uniwersytecie w Plymuth raz w Centrum Infrmacji Turystycznej, a grupa infrmatyków w Tamar Science Park. 20 sbwa grupa młdzieży i 2 piekunów w marcu 2012 rku wyjedzie na 4-tygdniwą praktykę w Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie- grupa eknmistów w Finance Department Na Uniwersytecie w Plymuth raz w Centrum Infrmacji Turystycznej, a grupa infrmatyków w Tamar Science Park.

3 Odbycie praktyk przez uczniów za granicą umżliwi praktyczne dsknalenie kwalifikacji w zawdzie eknmisty i infrmatyka, c przyczyni się d zwiększenia szans i knkurencyjnści abslwentów szkły na krajwym i eurpejskim rynku pracy. Jak cel nadrzędny prjektu przyjęt cel zgdny z krajwym prirytetem prgramu kncentrujący się na walce z wykluczeniem spłecznym sób szczególnie narażnych na bezrbcie pprzez ciągłe dsknalenie kwalifikacji zawdwych, rzwój eurpejskich kmpetencji kluczwych takich jak: kmunikacja w języku bcym, pdnszenie kmpetencji infrmatycznych raz rzwój ducha przedsiębirczści. Cztertygdniwa praktyka w brytyjskich zakładach pracy raz pbyt w rdzinach angielskich w bezpśrednim kntakcie z językiem angielskim przyczyni się d zwiększenia mtywacji d jeg nauki, ciągłeg pdnszenia kwalifikacji zawdwych i inwestwania we własny rzwój. Ułatwi t mbilnść młdych ludzi zagrżnych wykluczeniem spłecznym raz umiejętnść dstswania się zarówn d krajweg jak i międzynardweg rynku pracy. Prjekt przyczyni się d rzwju sbisteg uczestników pprzez wykształcenie pstawy samdzielnści, twartści, kreatywnści, tlerancji, przedsiębirczści raz umiejętnści adaptacji w nwych warunkach. Rezultatem kmunikacji w języku angielskim będzie pdniesienie kmpetencji językwych, które przełżą się na lepszą zdawalnść na egzaminie maturalnym, nawiązanie nwych kntaktów czy szanse na zatrudnienie. Wzrst kmpetencji infrmatycznych ułatwi lepsze przygtwanie d zewnętrzneg egzaminu ptwierdzająceg kwalifikacje zawdwe, lepszą zdawalnść i większą knkurencyjnść na rynku pracy. Rezultatem rzwju kreatywnści i przedsiębirczści będzie aktywna pstawa na rynku pracy, chęć pdnszenia kwalifikacji czy pmysł na własną działalnść gspdarczą. Wszystkie te aspekty są niezwykle ważne dla sób zagrżnych wykluczeniem spłecznym. Udział uczniów w praktykach zawdwych w Anglii pzwli im na nabycie wiedzy i nwych umiejętnści z dziedziny infrmatyki i eknmii raz pmże w dsknaleniu ich wiedzy i kmpetencji d ptrzeb pracdawców. Umżliwi też przyswjenie i przeniesienie na plski grunt standardów pracy firm angielskich. Pbyt w Anglii jest szansą na pznanie nwych ludzi, kultury i zwyczajów panujących w innym kraju raz budwanie pnadnardwych i kleżeńskich więzi. Uzyskany certyfikat Eurpass Mbility nada eurpejski charakter prceswi kształcenia w Zesple Szkół Zawdwych w Bieczu i przyczyni się d wzmcnienia pzycji abslwentów na rynku pracy w branży eknmicznej i infrmatycznej w Plsce i UE. Cele główne: 1. Walka z wykluczeniem spłecznym sób szczególnie narażnych na bezrbcie, które stanwią abslwenci Technikum. 2. Praktyczne zastswanie zdbytej wiedzy i umiejętnści w brytyjskich zakładach pracy raz dsknalenie języka zawdweg. 3. Wspieranie uczestników kształcenia i dsknalenia zawdweg w zdbywaniu i wykrzystaniu wiedzy, umiejętnści i kwalifikacji mających na celu ułatwienie rzwju sbisteg, mżliwści zatrudnienia na lkalnym rynku raz eurpejskim rynku pracy. Cele szczegółwe: 1. Dsknalenie eurpejskich kmpetencji, które są narzędziem niezbędnym d funkcjnwania w Eurpiedsknalenie języka angielskieg gólneg i zawdweg raz umiejętnści krzystania z technlgii infrmacyjnej. 2. Przyczynianie się d zwiększneg uczestnictwa w uczeniu sie przez całe życie sób raz grup zamieszkałych na terenach defawryzwanych. 3. Dsknalenie kmpetencji zawdwych w celu pdniesienia wyników na zewnętrznych egzaminach ptwierdzających kwalifikacje zawdwe, a zatem zwiększenie szans na zatrudnienie. 4. Budwanie pstaw przedsiębirczych, umiejętnści szukania infrmacji, eliminacji zjawisk negatywnych: biernści, ulegania steretypm raz rzwój spłeczeństwa aktywneg, śmiał wychdząceg naprzeciw nwym wyzwanim, pdejmująceg nwe inicjatywy, realizująceg swje marzenia, zakładająceg własne firmy. 5. Kształtwanie twartści i wrażliwści międzykulturwej raz umiejętnści adptwania się d warunków życia i pracy w innym kraju eurpejskim. 6. Pznanie raz przeniesienie na plski grunt standardów pracy firm brytyjskich. 7. Ptwierdzenie nabytych pdczas praktyk umiejętnści eurpejskim certyfikatem Eurpass Mbilityi dzięki temu nadanie zdbytym kmpetencjm eurpejskieg wymiaru edukacji. Uczestnictw w prjekcie da ucznim mżliwść dsknalenia umiejętnści: Zawdwych eknmicznych: Zapznanie z przedmitem działalnści jednstki i jej strukturą rganizacyjną, Zapznanie z pracami biurwymi w jednstce rganizacyjnej, Zapznanie z pracą w kadrach raz kmórkach finansw-księgwych,. Pznanie pzstałych działów pinu eknmiczneg raz działań marketingwych pdejmwanych przez jednstkę. Zawdwych infrmatycznych: Zapznanie się ze strukturą rganizacyjną firmy raz charakterem jej działalnści, Bezpieczeństw kmputerów persnalnych raz sknfigurwanych w sieci, Pdstawwe peracje kntrlne wyknane na dległść : usuwanie usterek, knfiguracja narzędzi, aktualizacje, Instalacja sterwników, knfiguracja różnych urządzeń peryferyjnych, Rzwiązywanie typwych prblemów związanych z bezpieczeństwem kmputerów.

4 Językwych dbra umiejętnść psługiwania się językiem angielskim w śrdwisku pracy, umiejętnść przeprwadzenia rzmwy telefnicznej w języku angielskim, umiejętnść bsługi zamówień d klientów w języku angielskim, umiejętnść wypełniania dkumentów kadrwych i bizneswych w języku angielskim umiejętnść pracwywania prjektów marketingwych w języku angielskim umiejętnść interpretacji słwnictwa i wyrażeń związanych z bsługą i naprawą urządzeń kmputerwych, instalacją sieci kmputerwych, zarządzaniem systemwym.. Spłecznych dbra umiejętnść adaptacji i pracy w zesple międzynardwym, zwiększenie pewnści siebie, samdzielnść w działaniu, dbra umiejętnść radzenia sbie ze stresem. Interkulturwych tlerancja dla zasad i różnic wynikających z drębnści kulturwych. pdniesienie kmpetencji w kmunikacji interpersnalnej z sbami innej nardwści. 3. Partnerzy prjektu: Zespół Szkół Zawdwych im. św. Jadwigi Królwej w Bieczu rganizacją wysyłająca Tellus Grup Ltd w Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie- eurpejski partner prjektu. 4. Kryteria uczestnictwa w prjekcie. C zrbić, żeby wyjechać? Każdy uczeń, aby wyjechać na staż musi wypełnić frmularz aplikacyjny ( załącznik nr 1), który należy złżyć u krdynatra prjektu: mgr inż. Anny Jasińskiej lub mgr Beaty Bchniak. W wyznacznym terminie kandydat będzie musiał rzwiązać test kmpetencji, mający na celu zbadanie dtychczaswych pstępów w zakresie przedmitów zawdwych raz języka angielskieg. Nastęnie uczeń weźmie udział w kwalifikacyjnej rzmwie językwej w celu sprawdzenia znajmści języka angielskieg. Infrmacje kandydatach wynikające z frmularza aplikacyjneg, testów i rzmów będą pddane weryfikacji i cenie, w wyniku której zstaną wyłnieni zwycięzcy. Lista zakwalifikwanych uczestników stażu zstanie pdana d wiadmści zaintereswanych uczniów. 5. Osby dpwiedzialne za realizację prjektu: - Dyrektr Zespłu Szkół Zawdwych im. św. Jadwigi Królwej w Bieczu : mgr inż. Antni Mazur - Krdynatrzy prjektu: mgr inż. Anna Jasińska i mgr Beata Bchniak. 6. Organizacja stażu. 1) Za rganizację pszczególnych etapów wyjazdu na staż dpwiadają: a) Organizacja Wysyłająca: pdróż, ubezpieczenie, zabezpieczenie ksztów rganizacji stażu (w tym: zakwaterwania z wyżywieniem, transprtu lkalneg, prgramu kulturweg). b) Organizacja Przyjmująca: rganizacja stażu i mnitrwanie jeg przebiegu na miejscu, rganizacja zakwaterwania, transprtu lkalneg. 2) Ze śrdków prjektu Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy uczestnik zakwalifikwany d wyjazdu trzymuje następujące świadczenia: a) kszty pdróży (pdróż tam i z pwrtem d miejsca dbywania stażu raz kszty przejazdu w miejscu stażu), b) kszty ubezpieczenia, c) kszty pbytu wydatki te będą regulwane przez ZSZ w Bieczu bezpśredni z rganizacją partnerską. d) kszty przygtwania d wyjazdu (kursy językwe, pedaggiczne i kulturwe) raz zarządzanie prjektem. 5. Zasady rekrutacji i kryteria nabru 1 Rekrutacja na staż w ramach Prgramu Lenard da Vinci przeprwadzana jest w frmie knkursu bejmująceg dwa etapy.

5 2 Rekrutacji uczniów dknuje kmisja w składzie: 1. Krdynatr prjektu 2. Nauczyciel języka angielskieg, 3. Nauczyciele przedmitów zawdwych: prfil eknmiczny i infrmatyczny.. 3 D uczestnictwa w prgramie są uprawnine sby, które: 1. Są uczniami Zespłu Szkół Zawdwych im. św. Jadwigi Królwej w Bieczu. 2. Uczą się w zawdzie technik eknmista i technik infrmatyk. 3. Uzyskały wyską średnią cen na kniec rku pprzednieg. 4. Znają dbrze język angielski. 5. Prezentują wyski pzim wiedzy i umiejętnści zawdwych. 6. Będą brać udział w sptkaniach mających na celu przygtwanie ptencjalnych uczniów d uczestnictwa w stażu Uczeń zgłaszający swją kandydaturę na wyjazd na staż pwinien złżyć u krdynatrów prjektu frmularz zgłszeniwy w terminie d: Grupa I wyjeżdżająca d Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie- d r. Grupa II wyjeżdżająca d Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie -d r. 2. Osby, które zgłszą swją kandydaturę na wyjazd będą musiały zdać pzytywnie test z przedmitów zawdwych raz języka angielskieg. 3. Prces rekrutacji zamyka rzmwa kwalifikacyjna, którą w pdanym wcześniej terminie dbędzie każdy kandydat. Celem rzmwy będzie sprawdzenie dbrej znajmści języka angielskieg a także cena dtychczaswych siągnięć edukacyjnych raz zachwania. 1. Pdstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów trzymanych za: a. Testy kmpetencji zawdwych i językwych. b. Rzmwa sprawdzająca umiejętnści językwe. c. Ocena z zachwania. d. Średnia cen z kńca pprzednieg rku Na pdstawie sumy uzyskanych punktów Kmisja sprządzi dwie listy uczniów, którzy zstaną bjęci prgramem praktyk zagranicznych: listę główną i listę rezerwwą. W przypadku zdarzenia lsweg lub niezdyscyplinwaneg zachwania się przed wyjazdem (niebecnści na kursach, sptkaniach infrmacyjnych) przez ucznia umieszczneg na liście głównej, zstanie n wykluczny z wyjazdu na zagraniczny staż a praw d teg wyjazdu uzyska sba z listy rezerwwej z zachwaniem ustalnej na niej klejnści. 3. W przypadku uzyskania jednakwej liczby punktów klejnści kandydatów na listach decyduje średnia cen z przedmitów zawdwych. Dla bliczenia sumy punktów uzyskanej w prcesie rekrutacji, stsuje się następujące zasady punktacji: a. Test z przedmitów zawdwych b. Test z języka angielskieg b. Rzmwa sprawdzająca umiejętnści językwe 0 20 c. Ocena z zachwania 0-5 d. Średnia cen z kńca rku Łącznie d zdbycia jest 71 punktów, warunkiem uczestnictwa w stażu jest zdbycie c najmniej 50 pkt. 7

6 Kmisja egzaminacyjna przyznaje praw wyjazdu na staż najlepszym ucznim. Terminarz rekrutacji uczniów: Grupa I wyjeżdżająca d Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie- d r. Grupa II wyjeżdżająca d Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie -d r Przed stażem Staż uczniów naszej szkły zstanie pprzedzny bgatym prgramem przygtwania pedaggiczneg, kulturweg i językweg. Szklenie t zapewni uczestnikm pznanie metd pracy w grupie sób różnych nardwści, różnych kultur i religii, lepszą adaptację zawdwą w angielskich instytucjach i rganizacjach. raz wzbgaci język angielski słwnictw z zakresu języka gólneg i zawdweg. Przed wyjazdem uczniwie będą zbwiązani d pdpisania Przumienia prgramie stażu i karty jakści stażu. Niebecnść na kursach przygtwawczych raz nie pdpisanie wymaganych dkumentów będzie skutkwała skreśleniem z listy sób zakwalifikwanych d wyjazdu na staż zagraniczny. 7. W trakcie i p stażu uczeń zbwiązuje się: 1. Dłżyć wszelkich starań d realizacji w całści prgramu stażu. 2. Cdziennie punktualnie przybywać na miejsce dbywania stażu. 3. Realizwać zadania zlecne przez piekuna stażu. 4. Uczestniczyć w imprezach kulturalnych rganizwanych pdczas stażu. 5. Wydawać trzymane d rganizacji wysyłającej śrdki pieniężne zgdnie z zasadami finanswania i prgramem stażu. 6. Na bieżąc infrmwać nauczyciela przebywająceg z uczniami na stażu wszelkich nieprawidłwściach mających wpływ na realizację stażu i stpień satysfakcji uczestnika. 7. Sprządzić prezentację multimedialną z przebiegu stażu i przesłać ją d krdynatrów prjektu w statnim dniu stażu. 8. Sprządzać w trakcie realizacji stażu tygdniwe raprty i przesyłać je d krdynatrów prjektu w każdą sbtę pdczas pbytu na stażu raz wydrukwać, pdpisać i złżyć raprt u nauczyciela przebywająceg z grupą na stażu. 9. Wypełniać ankiety jakściwe dtyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa w prjekcie. 10. Cdziennie uzupełniać dzienniczek praktyki Przybyć na wyznaczne przez krdynatrów prjektu sptkanie w celu przygtwania i wysłania raprtu kńcweg uczestnika, które dbędzie się w terminie d 30 dni p zakńczeniu stażu. 12. D wypełnienia raprtu Rap4Le. Każdy beneficjent trzyma lgin i hasł d prgramu Rap4Le ( - p zalgwaniu należy wypełnić raprt, zapisać, wydrukwać, pdpisać i dstarczyć d krdynatra prjektu. 13. Uczestniczyć p pwrcie ze stażu w działaniach prmujących prgram Lenard da Vinci 14. D ścisłeg przestrzegania regulaminu praktyk pd rygrem wykluczenia z uczestniczenia w prjekcie. 8. Przydatne strny internetwe

7 Załącznik nr 1. Frmularz aplikacyjny Zespół Szkół Zawdwych im. św. Jadwigi Królwej w Bieczu FORMULARZ APLIKACYJNY PROGRAM: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Prgram Lenard da Vinci PROJEKT: Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy Prszę wypełnić frmularz pismem drukwanym 1. Nazwisk 2. Imię/Imina 3. Data urdzenia 4. Miejsce urdzenia 5. Nr PESEL 7. Nr legitymacji szklnej 8. Seria i Nr dwdu sbisteg 9. Data wydania dwdu sbisteg Data ważnści dwdu sbisteg 10. Stały adres zamieszkania 11. Telefn dmwy, tel. km. 12. Adres 13. W przypadku wyjazdu za granicę sba d kntaktu w kraju (nazwisk, imię, adres, telefn, , stpień pkrewieństwa) 14. Ocena z zachwania na kniec rku szkl. 2010/ Średnia cen na kniec rku szkl. 2010/ Średnia cen z przedmitów zawdwych na kniec rku szklneg 2010/ Znajmść języka angielskieg (bardz dbra, kmunikatywna, słaba) 19. Mtywacja d wyjazdu (dlaczeg chcesz wyjechać na staż d Wielkiej Brytanii jakie widzisz w tym krzyści?) 20. Zaintereswania Wyrażam zgdę na przetwarzanie mich danych sbwych zawartych w frmularzu dla ptrzeb niezbędnych d realizacji prcesu rekrutacji (zgdnie z Ustawą z dnia r. Ochrnie Danych Osbwych Dz. U. Nr 133 pz. 883).

8 Data i czytelny pdpis składająceg aplikację:... Czytelny pdpis rdziców/piekunów: 1)matka... 2)jciec... 3)lub piekun... Dkumenty przyjęt: Data:.. Pdpis:.. 1 "Prjekt zstał zrealizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prgramu Uczenie się przez całe życie

PRZEWODNIK DLA UCZNIA

PRZEWODNIK DLA UCZNIA Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Rszczynialskieg w Wejherwie ul.budwlanych 2 PRZEWODNIK DLA UCZNIA 1. Czym jest prgram Erasmus +? Prgram Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie Szansa na 6

KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie Szansa na 6 Strna1 Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. _ KARTA ZGŁOSZENIA D udziału w prjekcie CZĘŚD I DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

MODA NA SUKCES. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ANKIETA REKRUTACYJNA. projektu pt.

MODA NA SUKCES. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ANKIETA REKRUTACYJNA. projektu pt. Prjekt współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg ANKIETA REKRUTACYJNA prjektu pt. Mda na sukces Ja, niżej pdpisana/y..., (imię i nazwisk) Zgłaszam chęć uczestnictwa w prjekcie pt. Mda na

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH, nr prjektu: POKL POKL.09.06.02-14-315/14, współfinanswany

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. DWÓJKA NA SZÓSTKĘ realizwaneg w Zesple Szkół Nr 2 w Oplu Lubelskim w ramach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: ECDL START dla dlnśląskich kadr!, nr prjektu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zatrudnienia kadry naukw - dydaktycznej na ptrzeby realizacji prjektu Nwy wymiar zawdu, nr umwy: UDA-POKL.09.02.00-14-039/14-00 współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniew.pl Braniew: Przetarg na przeprwadzenie kursu menedżera gastrnmii dla 10 uczniów Zespłu

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013 URZĄD PRACY PROJEKT PLANU SZKOLEO na rk 2013 Szklenia finanswane ze śrdków Funduszu Pracy Nazwa Zakres Liczba miejsc 1. Mała przedsiębirczśd (gdziny) przygtwanie d załżenia i prwadzenia działalnści gspdarczej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Informator o zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie ROK SZKOLNY 2011/2012

Informator o zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie ROK SZKOLNY 2011/2012 Infrmatr zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawdwych w Mrągwie ROK SZKOLNY 2011/2012 Planwane kierunki nabru Warunki przyjęć Harmngram rekrutacji Praktyczna nauka zawdu 1. P l a n w a n e k i e r u n k i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88. Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szanwna Pani, Szanwny Panie W związku z zadeklarwaniem chęci

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

W dniu 13.10.2014 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

W dniu 13.10.2014 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku W dniu 13.10.2014 w Zesple Szkół Gastrnmiczn-Htelarskich w Gdańsku dbyła się knferencja pdsumwująca realizwany przez ABC Wiedzy w partnerstwie z Zespłem Szkół Gastrnmiczn Htelarskich w Gdańsku prjekt Kulinarna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa: Realizacja prjektu szkleniweg pn. Skuteczne i efektywne zarządzanie - dsknalenie umiejętnści menedżerskich dla kadry kierwniczej resrtu Obrny Nardwej ZP_27_2012 Numer głszenia: 155537-2012; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn - Spłecznych i Szkleń Kim jesteśmy? Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn-Spłecznych i Szkleń (WCIES) jest samrządwą placówką dsknalenia nauczycieli, instytucją

Bardziej szczegółowo