Przewodnik dla ucznia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik dla ucznia"

Transkrypt

1 Przewdnik dla ucznia PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Lenard da Vinci Prjekt pt. Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy Prjekt zstał zrealizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prgramu Uczenie się przez całe życie Biecz, dnia 5 grudnia 2011 r.

2 1. Czym jest prgram Lenard da Vinci? Prgram Lenard da Vinci t jeden z eurpejskich prgramów edukacyjnych, których pdstawwym załżeniem jest budwanie Eurpy bez granic w celu m.in. pprawy jakści kształcenia, nadania edukacji wymiaru eurpejskieg, prmwania równych szans w dstępie d światy na wszystkich szczeblach nauczania, rzpwszechniania języków państw człnkwskich, prpagwania wspólnych wartści i dziedzictwa kulturweg, prmwania edukacji ustawicznej, wykrzystania d kształcenia najnwszych technlgii. Prgram Lenard da Vinci jest kntynuacją wcześniej realizwanych działań Wspólnty w ramach prgramu Cmett, który zstał pwłany w 1985 rku w celu umacniania współpracy między przemysłem i uczelniami w zakresie edukacji w technlgiach wysk zaawanswanych raz prgramu Petra zainicjwaneg w 1989 rku i dtycząceg kształcenia i przygtwania młdzieży d drsłeg życia zawdweg, któreg celem był pdniesienie pzimu kształcenia zawdweg młdzieży na ptrzeby wspólneg rynku. Prgram nazwie Lenard da Vinci zstał zatwierdzny w 1994 rku decyzją Rady Unii Eurpejskiej d realizacji w latach i miał na celu m.in. wspmaganie rzwju międzynardwej sieci współpracy eurpejskiej w zakresie dsknalenia systemów, metd raz jakści kształcenia i szklenia zawdweg, prmwania równści szans w dstępie d kształcenia zawdweg kbiet i mężczyzn, emigrantów, ich rdzin raz sób niepełnsprawnych., prmwanie umiejętnści językwych, wspieranie rzwju metd samkształcenia w miejscu pracy, kształcenia twarteg i na dległść. W 1999 rku rada UE p knsultacjach zatwierdziła prgram LdV II na lata , który skncentrwany był na dsknaleniu systemów wstępneg kształcenia i szklenia zawdweg, umżliwiająceg dstswanie się i przekwalifikwanie d aktualnych ptrzeb rynku pracy, pprawie jakści i dstępnści d kształcenia ustawiczneg i szklenia zawdweg, prmwania i pszerzania zakresu innwacji w prcesie kształcenia zawdweg przez, m.in. pracwanie nwatrskich prgramów nauczania, materiałów dydaktycznych raz wykrzystania narzędzi infrmatycznych w kształceniu zawdwym. Prgram przeznaczny był dla instytucji i rganizacji mających sbwść prawną np. szkół zawdwych, uczelni, przedsiębirstw, instytutów badawczych zaangażwanych w rzwój kształcenia zawdweg. Plskie instytucje mgły krzystać z Prgramu Lenard da Vinci już d 1998 rku. Obecnie Prgram Lenard da Vinci jest częścią nweg prgramu edukacyjneg Unii Eurpejskiej Uczenie się przez całe życie - Lifelng Learning Prgramme. Będzie n realizwany d 1 stycznia 2007 r. d kńca grudnia 2013 r. Prgram ma na celu prmwanie mbilnści pracwników na eurpejskim rynku pracy raz wdrażanie innwacyjnych rzwiązań edukacyjnych dla pdnszenia kwalifikacji zawdwych. Wspiera także rzwiązania zwiększające przejrzystść i uznawalnść kwalifikacji zawdwych w krajach eurpejskich, a także działania wzmacniające jakść kształcenia zawdweg i ustawiczneg. Prgram Lenard da Vinci prmuje innwacyjne pdejścia d edukacji i dsknalenia zawdweg, w taki spsób, aby systemy kształcenia jak najpełniej dpwiadały ptrzebm rynku pracy. Prgram Lenard da Vinci wspiera także mbilnść pracwników na eurpejskim rynku pracy, aby abslwenci i pracwnicy zdbywali nwe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawdwych raz dsknalili swje umiejętnści według nwczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtwanie twartści i wrażliwści międzykulturwej, nauka języków bcych raz umiejętnści adaptwania się d warunków życia i pracy w różnych krajach eurpejskich. Rzwój innwacji i mdernizacja systemów kształcenia ustawiczneg jest realizwana w ramach tzw. prjektów tematycznych, natmiast wspieranie mbilnści na eurpejskim rynku pracy dbywa się w ramach prjektów wymian i staży. Nwścią w prgramie będą tzw. Prjekty Partnerskie Lenard (d 2008 rku). Wniski mgą składać szkły zawdwe, instytucje kształcenia, ustawiczneg, firmy szkleniwe, przedsiębirstwa, partnerzy spłeczni i ich rganizacje, rganizacje branżwe, izby przemysłwhandlwe, pdmity świadczące usługi dradztwa zawdweg i pradnictwa, śrdki badawcze, rganizacje nnprfit i rganizacje pzarządwe. Prjekty dają uczestnikm mżliwść nawiązania współpracy międzynardwej i rganizacji wyjazdów na staże zagraniczne, pzwalają dsknalić warsztat metdyczny nauczycielm, trenerm i instruktrm. 2. Prjekt Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy realizwany w ramach prgramu Uczenie się przez całe życie Lenard da Vinci. Prjekt realizwany w ramach prgramu Lenard da Vinci umżliwi dbycie stażu zagraniczneg 37 ucznim Technikum Eknmiczneg i Technikum Infrmatyczneg Zespłu Szkół Zawdwych w Bieczu przy współpracy w realizacji prjektu z eurpejskim partnerem prjektu tzn. Tellus Grup Ltd w Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie. W ramach prjektu zaplanwan dbycie przez uczniów praktyk edukacyjnych w następujących terminach: 17 sbwa grupa młdzieży z 2 piekunami w maju 2011 rku wyjedzie na 4-tygdniwą praktykę w Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie grupa eknmistów w Finance Department Na Uniwersytecie w Plymuth raz w Centrum Infrmacji Turystycznej, a grupa infrmatyków w Tamar Science Park. 20 sbwa grupa młdzieży i 2 piekunów w marcu 2012 rku wyjedzie na 4-tygdniwą praktykę w Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie- grupa eknmistów w Finance Department Na Uniwersytecie w Plymuth raz w Centrum Infrmacji Turystycznej, a grupa infrmatyków w Tamar Science Park.

3 Odbycie praktyk przez uczniów za granicą umżliwi praktyczne dsknalenie kwalifikacji w zawdzie eknmisty i infrmatyka, c przyczyni się d zwiększenia szans i knkurencyjnści abslwentów szkły na krajwym i eurpejskim rynku pracy. Jak cel nadrzędny prjektu przyjęt cel zgdny z krajwym prirytetem prgramu kncentrujący się na walce z wykluczeniem spłecznym sób szczególnie narażnych na bezrbcie pprzez ciągłe dsknalenie kwalifikacji zawdwych, rzwój eurpejskich kmpetencji kluczwych takich jak: kmunikacja w języku bcym, pdnszenie kmpetencji infrmatycznych raz rzwój ducha przedsiębirczści. Cztertygdniwa praktyka w brytyjskich zakładach pracy raz pbyt w rdzinach angielskich w bezpśrednim kntakcie z językiem angielskim przyczyni się d zwiększenia mtywacji d jeg nauki, ciągłeg pdnszenia kwalifikacji zawdwych i inwestwania we własny rzwój. Ułatwi t mbilnść młdych ludzi zagrżnych wykluczeniem spłecznym raz umiejętnść dstswania się zarówn d krajweg jak i międzynardweg rynku pracy. Prjekt przyczyni się d rzwju sbisteg uczestników pprzez wykształcenie pstawy samdzielnści, twartści, kreatywnści, tlerancji, przedsiębirczści raz umiejętnści adaptacji w nwych warunkach. Rezultatem kmunikacji w języku angielskim będzie pdniesienie kmpetencji językwych, które przełżą się na lepszą zdawalnść na egzaminie maturalnym, nawiązanie nwych kntaktów czy szanse na zatrudnienie. Wzrst kmpetencji infrmatycznych ułatwi lepsze przygtwanie d zewnętrzneg egzaminu ptwierdzająceg kwalifikacje zawdwe, lepszą zdawalnść i większą knkurencyjnść na rynku pracy. Rezultatem rzwju kreatywnści i przedsiębirczści będzie aktywna pstawa na rynku pracy, chęć pdnszenia kwalifikacji czy pmysł na własną działalnść gspdarczą. Wszystkie te aspekty są niezwykle ważne dla sób zagrżnych wykluczeniem spłecznym. Udział uczniów w praktykach zawdwych w Anglii pzwli im na nabycie wiedzy i nwych umiejętnści z dziedziny infrmatyki i eknmii raz pmże w dsknaleniu ich wiedzy i kmpetencji d ptrzeb pracdawców. Umżliwi też przyswjenie i przeniesienie na plski grunt standardów pracy firm angielskich. Pbyt w Anglii jest szansą na pznanie nwych ludzi, kultury i zwyczajów panujących w innym kraju raz budwanie pnadnardwych i kleżeńskich więzi. Uzyskany certyfikat Eurpass Mbility nada eurpejski charakter prceswi kształcenia w Zesple Szkół Zawdwych w Bieczu i przyczyni się d wzmcnienia pzycji abslwentów na rynku pracy w branży eknmicznej i infrmatycznej w Plsce i UE. Cele główne: 1. Walka z wykluczeniem spłecznym sób szczególnie narażnych na bezrbcie, które stanwią abslwenci Technikum. 2. Praktyczne zastswanie zdbytej wiedzy i umiejętnści w brytyjskich zakładach pracy raz dsknalenie języka zawdweg. 3. Wspieranie uczestników kształcenia i dsknalenia zawdweg w zdbywaniu i wykrzystaniu wiedzy, umiejętnści i kwalifikacji mających na celu ułatwienie rzwju sbisteg, mżliwści zatrudnienia na lkalnym rynku raz eurpejskim rynku pracy. Cele szczegółwe: 1. Dsknalenie eurpejskich kmpetencji, które są narzędziem niezbędnym d funkcjnwania w Eurpiedsknalenie języka angielskieg gólneg i zawdweg raz umiejętnści krzystania z technlgii infrmacyjnej. 2. Przyczynianie się d zwiększneg uczestnictwa w uczeniu sie przez całe życie sób raz grup zamieszkałych na terenach defawryzwanych. 3. Dsknalenie kmpetencji zawdwych w celu pdniesienia wyników na zewnętrznych egzaminach ptwierdzających kwalifikacje zawdwe, a zatem zwiększenie szans na zatrudnienie. 4. Budwanie pstaw przedsiębirczych, umiejętnści szukania infrmacji, eliminacji zjawisk negatywnych: biernści, ulegania steretypm raz rzwój spłeczeństwa aktywneg, śmiał wychdząceg naprzeciw nwym wyzwanim, pdejmująceg nwe inicjatywy, realizująceg swje marzenia, zakładająceg własne firmy. 5. Kształtwanie twartści i wrażliwści międzykulturwej raz umiejętnści adptwania się d warunków życia i pracy w innym kraju eurpejskim. 6. Pznanie raz przeniesienie na plski grunt standardów pracy firm brytyjskich. 7. Ptwierdzenie nabytych pdczas praktyk umiejętnści eurpejskim certyfikatem Eurpass Mbilityi dzięki temu nadanie zdbytym kmpetencjm eurpejskieg wymiaru edukacji. Uczestnictw w prjekcie da ucznim mżliwść dsknalenia umiejętnści: Zawdwych eknmicznych: Zapznanie z przedmitem działalnści jednstki i jej strukturą rganizacyjną, Zapznanie z pracami biurwymi w jednstce rganizacyjnej, Zapznanie z pracą w kadrach raz kmórkach finansw-księgwych,. Pznanie pzstałych działów pinu eknmiczneg raz działań marketingwych pdejmwanych przez jednstkę. Zawdwych infrmatycznych: Zapznanie się ze strukturą rganizacyjną firmy raz charakterem jej działalnści, Bezpieczeństw kmputerów persnalnych raz sknfigurwanych w sieci, Pdstawwe peracje kntrlne wyknane na dległść : usuwanie usterek, knfiguracja narzędzi, aktualizacje, Instalacja sterwników, knfiguracja różnych urządzeń peryferyjnych, Rzwiązywanie typwych prblemów związanych z bezpieczeństwem kmputerów.

4 Językwych dbra umiejętnść psługiwania się językiem angielskim w śrdwisku pracy, umiejętnść przeprwadzenia rzmwy telefnicznej w języku angielskim, umiejętnść bsługi zamówień d klientów w języku angielskim, umiejętnść wypełniania dkumentów kadrwych i bizneswych w języku angielskim umiejętnść pracwywania prjektów marketingwych w języku angielskim umiejętnść interpretacji słwnictwa i wyrażeń związanych z bsługą i naprawą urządzeń kmputerwych, instalacją sieci kmputerwych, zarządzaniem systemwym.. Spłecznych dbra umiejętnść adaptacji i pracy w zesple międzynardwym, zwiększenie pewnści siebie, samdzielnść w działaniu, dbra umiejętnść radzenia sbie ze stresem. Interkulturwych tlerancja dla zasad i różnic wynikających z drębnści kulturwych. pdniesienie kmpetencji w kmunikacji interpersnalnej z sbami innej nardwści. 3. Partnerzy prjektu: Zespół Szkół Zawdwych im. św. Jadwigi Królwej w Bieczu rganizacją wysyłająca Tellus Grup Ltd w Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie- eurpejski partner prjektu. 4. Kryteria uczestnictwa w prjekcie. C zrbić, żeby wyjechać? Każdy uczeń, aby wyjechać na staż musi wypełnić frmularz aplikacyjny ( załącznik nr 1), który należy złżyć u krdynatra prjektu: mgr inż. Anny Jasińskiej lub mgr Beaty Bchniak. W wyznacznym terminie kandydat będzie musiał rzwiązać test kmpetencji, mający na celu zbadanie dtychczaswych pstępów w zakresie przedmitów zawdwych raz języka angielskieg. Nastęnie uczeń weźmie udział w kwalifikacyjnej rzmwie językwej w celu sprawdzenia znajmści języka angielskieg. Infrmacje kandydatach wynikające z frmularza aplikacyjneg, testów i rzmów będą pddane weryfikacji i cenie, w wyniku której zstaną wyłnieni zwycięzcy. Lista zakwalifikwanych uczestników stażu zstanie pdana d wiadmści zaintereswanych uczniów. 5. Osby dpwiedzialne za realizację prjektu: - Dyrektr Zespłu Szkół Zawdwych im. św. Jadwigi Królwej w Bieczu : mgr inż. Antni Mazur - Krdynatrzy prjektu: mgr inż. Anna Jasińska i mgr Beata Bchniak. 6. Organizacja stażu. 1) Za rganizację pszczególnych etapów wyjazdu na staż dpwiadają: a) Organizacja Wysyłająca: pdróż, ubezpieczenie, zabezpieczenie ksztów rganizacji stażu (w tym: zakwaterwania z wyżywieniem, transprtu lkalneg, prgramu kulturweg). b) Organizacja Przyjmująca: rganizacja stażu i mnitrwanie jeg przebiegu na miejscu, rganizacja zakwaterwania, transprtu lkalneg. 2) Ze śrdków prjektu Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy uczestnik zakwalifikwany d wyjazdu trzymuje następujące świadczenia: a) kszty pdróży (pdróż tam i z pwrtem d miejsca dbywania stażu raz kszty przejazdu w miejscu stażu), b) kszty ubezpieczenia, c) kszty pbytu wydatki te będą regulwane przez ZSZ w Bieczu bezpśredni z rganizacją partnerską. d) kszty przygtwania d wyjazdu (kursy językwe, pedaggiczne i kulturwe) raz zarządzanie prjektem. 5. Zasady rekrutacji i kryteria nabru 1 Rekrutacja na staż w ramach Prgramu Lenard da Vinci przeprwadzana jest w frmie knkursu bejmująceg dwa etapy.

5 2 Rekrutacji uczniów dknuje kmisja w składzie: 1. Krdynatr prjektu 2. Nauczyciel języka angielskieg, 3. Nauczyciele przedmitów zawdwych: prfil eknmiczny i infrmatyczny.. 3 D uczestnictwa w prgramie są uprawnine sby, które: 1. Są uczniami Zespłu Szkół Zawdwych im. św. Jadwigi Królwej w Bieczu. 2. Uczą się w zawdzie technik eknmista i technik infrmatyk. 3. Uzyskały wyską średnią cen na kniec rku pprzednieg. 4. Znają dbrze język angielski. 5. Prezentują wyski pzim wiedzy i umiejętnści zawdwych. 6. Będą brać udział w sptkaniach mających na celu przygtwanie ptencjalnych uczniów d uczestnictwa w stażu Uczeń zgłaszający swją kandydaturę na wyjazd na staż pwinien złżyć u krdynatrów prjektu frmularz zgłszeniwy w terminie d: Grupa I wyjeżdżająca d Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie- d r. Grupa II wyjeżdżająca d Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie -d r. 2. Osby, które zgłszą swją kandydaturę na wyjazd będą musiały zdać pzytywnie test z przedmitów zawdwych raz języka angielskieg. 3. Prces rekrutacji zamyka rzmwa kwalifikacyjna, którą w pdanym wcześniej terminie dbędzie każdy kandydat. Celem rzmwy będzie sprawdzenie dbrej znajmści języka angielskieg a także cena dtychczaswych siągnięć edukacyjnych raz zachwania. 1. Pdstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów trzymanych za: a. Testy kmpetencji zawdwych i językwych. b. Rzmwa sprawdzająca umiejętnści językwe. c. Ocena z zachwania. d. Średnia cen z kńca pprzednieg rku Na pdstawie sumy uzyskanych punktów Kmisja sprządzi dwie listy uczniów, którzy zstaną bjęci prgramem praktyk zagranicznych: listę główną i listę rezerwwą. W przypadku zdarzenia lsweg lub niezdyscyplinwaneg zachwania się przed wyjazdem (niebecnści na kursach, sptkaniach infrmacyjnych) przez ucznia umieszczneg na liście głównej, zstanie n wykluczny z wyjazdu na zagraniczny staż a praw d teg wyjazdu uzyska sba z listy rezerwwej z zachwaniem ustalnej na niej klejnści. 3. W przypadku uzyskania jednakwej liczby punktów klejnści kandydatów na listach decyduje średnia cen z przedmitów zawdwych. Dla bliczenia sumy punktów uzyskanej w prcesie rekrutacji, stsuje się następujące zasady punktacji: a. Test z przedmitów zawdwych b. Test z języka angielskieg b. Rzmwa sprawdzająca umiejętnści językwe 0 20 c. Ocena z zachwania 0-5 d. Średnia cen z kńca rku Łącznie d zdbycia jest 71 punktów, warunkiem uczestnictwa w stażu jest zdbycie c najmniej 50 pkt. 7

6 Kmisja egzaminacyjna przyznaje praw wyjazdu na staż najlepszym ucznim. Terminarz rekrutacji uczniów: Grupa I wyjeżdżająca d Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie- d r. Grupa II wyjeżdżająca d Plymuth. w UK Zjedncznym Królestwie -d r Przed stażem Staż uczniów naszej szkły zstanie pprzedzny bgatym prgramem przygtwania pedaggiczneg, kulturweg i językweg. Szklenie t zapewni uczestnikm pznanie metd pracy w grupie sób różnych nardwści, różnych kultur i religii, lepszą adaptację zawdwą w angielskich instytucjach i rganizacjach. raz wzbgaci język angielski słwnictw z zakresu języka gólneg i zawdweg. Przed wyjazdem uczniwie będą zbwiązani d pdpisania Przumienia prgramie stażu i karty jakści stażu. Niebecnść na kursach przygtwawczych raz nie pdpisanie wymaganych dkumentów będzie skutkwała skreśleniem z listy sób zakwalifikwanych d wyjazdu na staż zagraniczny. 7. W trakcie i p stażu uczeń zbwiązuje się: 1. Dłżyć wszelkich starań d realizacji w całści prgramu stażu. 2. Cdziennie punktualnie przybywać na miejsce dbywania stażu. 3. Realizwać zadania zlecne przez piekuna stażu. 4. Uczestniczyć w imprezach kulturalnych rganizwanych pdczas stażu. 5. Wydawać trzymane d rganizacji wysyłającej śrdki pieniężne zgdnie z zasadami finanswania i prgramem stażu. 6. Na bieżąc infrmwać nauczyciela przebywająceg z uczniami na stażu wszelkich nieprawidłwściach mających wpływ na realizację stażu i stpień satysfakcji uczestnika. 7. Sprządzić prezentację multimedialną z przebiegu stażu i przesłać ją d krdynatrów prjektu w statnim dniu stażu. 8. Sprządzać w trakcie realizacji stażu tygdniwe raprty i przesyłać je d krdynatrów prjektu w każdą sbtę pdczas pbytu na stażu raz wydrukwać, pdpisać i złżyć raprt u nauczyciela przebywająceg z grupą na stażu. 9. Wypełniać ankiety jakściwe dtyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa w prjekcie. 10. Cdziennie uzupełniać dzienniczek praktyki Przybyć na wyznaczne przez krdynatrów prjektu sptkanie w celu przygtwania i wysłania raprtu kńcweg uczestnika, które dbędzie się w terminie d 30 dni p zakńczeniu stażu. 12. D wypełnienia raprtu Rap4Le. Każdy beneficjent trzyma lgin i hasł d prgramu Rap4Le ( - p zalgwaniu należy wypełnić raprt, zapisać, wydrukwać, pdpisać i dstarczyć d krdynatra prjektu. 13. Uczestniczyć p pwrcie ze stażu w działaniach prmujących prgram Lenard da Vinci 14. D ścisłeg przestrzegania regulaminu praktyk pd rygrem wykluczenia z uczestniczenia w prjekcie. 8. Przydatne strny internetwe

7 Załącznik nr 1. Frmularz aplikacyjny Zespół Szkół Zawdwych im. św. Jadwigi Królwej w Bieczu FORMULARZ APLIKACYJNY PROGRAM: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Prgram Lenard da Vinci PROJEKT: Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy Prszę wypełnić frmularz pismem drukwanym 1. Nazwisk 2. Imię/Imina 3. Data urdzenia 4. Miejsce urdzenia 5. Nr PESEL 7. Nr legitymacji szklnej 8. Seria i Nr dwdu sbisteg 9. Data wydania dwdu sbisteg Data ważnści dwdu sbisteg 10. Stały adres zamieszkania 11. Telefn dmwy, tel. km. 12. Adres 13. W przypadku wyjazdu za granicę sba d kntaktu w kraju (nazwisk, imię, adres, telefn, , stpień pkrewieństwa) 14. Ocena z zachwania na kniec rku szkl. 2010/ Średnia cen na kniec rku szkl. 2010/ Średnia cen z przedmitów zawdwych na kniec rku szklneg 2010/ Znajmść języka angielskieg (bardz dbra, kmunikatywna, słaba) 19. Mtywacja d wyjazdu (dlaczeg chcesz wyjechać na staż d Wielkiej Brytanii jakie widzisz w tym krzyści?) 20. Zaintereswania Wyrażam zgdę na przetwarzanie mich danych sbwych zawartych w frmularzu dla ptrzeb niezbędnych d realizacji prcesu rekrutacji (zgdnie z Ustawą z dnia r. Ochrnie Danych Osbwych Dz. U. Nr 133 pz. 883).

8 Data i czytelny pdpis składająceg aplikację:... Czytelny pdpis rdziców/piekunów: 1)matka... 2)jciec... 3)lub piekun... Dkumenty przyjęt: Data:.. Pdpis:.. 1 "Prjekt zstał zrealizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prgramu Uczenie się przez całe życie

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 d siwz ZP 15/2014/CSW Szczegółwy pis i zakres przedmitu zamówienia Realizacja kncepcji kampanii wizerunkwej nazwie Zstań tutaj Twórz Pdkarpacie w ramach prjektu: WOMEN Realizwanie pnadnardwej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Program Uczenie się przez całe życie Projekt pt. Nowoczesne technologie i rozwiązania stosowane w chowie bydła mlecznego szansą na rozwój terenów słabo rozwiniętych, promowaniem elastycznych

Bardziej szczegółowo