WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Audyt energetyczny Nazwa w języku angielskim: Energy audit Kierunek studiów: Energetyka Specjalność: Energetyka cieplna Stopień studiów i forma: I stopień, niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: wybieralny/specjalnościowy Kod przedmiotu ENN0010 Grupa kursów NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 1 1 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) 0 1 0,5 0,75 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Znajomość zagadnień związanych z przekazywaniem ciepła. Umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym \ CELE PRZEDMIOTU C1 przekazanie podstawowej wiedzy i wykształcenie umiejętności dotyczących wykonywania poszczególnych etapów audytów energetycznych C zaznajomienie studentów z normami dotyczącymi ochrony cieplnej budynków C3 przekazanie wiedzy na temat racjonalnego użytkowania energii w sektorze komunalnobytowym C4 wykształcenie umiejętności wykonywania obliczeń obciążenia cieplnego i sezonowego zapotrzebowania na ciepło w przygotowanych przez studentów arkuszach kalkulacyjnych C5 wyrobienie umiejętności analizowania budynków pod względem cieplnym z uwzględnieniem elementarnej analizy ekonomicznej 1

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 zna strukturę zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce i innych krajach UE PEK_W0 zna znormalizowane metody wyznaczania współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych PEK_W03 posiada wiedzę z zakresu obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynków PEK_W04 posiada widzę dotyczącą obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło dla budynków PEK_W05 ma wiedzę na temat formy i zakresu audytu energetycznego oraz warunków koniecznych do spełnienia w celu ubiegania się o premię termomodernizacyjną PEK_W06 potrafi zaproponować rozwiązanie techniczne ograniczające zużycie energii uwzględniając przy tym zagadnienia ekonomiczne PEK_W07 ma wiedzę na temat norm ochrony cieplnej dla budynków w Polsce PEK_W08 zna zasady oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i ciepła. Z zakresu umiejętności: PEK_U01 potrafi obliczyć wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych PEK_U0 potrafi obliczyć projektowe obciążenie cieplne budynku PEK_U03 potrafi obliczyć sezonowe zapotrzebowanie na ciepło dla budynku PEK_U04 posiada umiejętność analizowania budynków pod względem ochrony cieplnej PEK_U05 potrafi zaproponować rozwiązania techniczne zmniejszające zużycie energii na cele grzewcze PEK_U06 stosuje elementarną analizę ekonomiczną w celu wyboru optymalnego usprawnienia termomodernizacyjnego Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 ma świadomość ważności racjonalnego użytkowania energii Wy1 Wy Wy3 Wy4 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykład Sprawy organizacyjne, charakterystyka sektora bytowo-komunalnego, charakterystyka nośników energii w energetyce komunalnej, elementy fizyki budowli Regulacje prawne dotyczące wykonywania audytów energetycznych, algorytm wykonywania audytów energetycznych Ochrona cieplna budynków, termowizja, wykorzystywanie energii promieniowania słonecznego Wewnętrzne instalacje grzewcze, zasady oszczędnego użytkowania energii, budownictwo pasywne i niskoenergetyczne. Test zaliczeniowy Suma godzin 8 Liczba godzin Forma zajęć - laboratorium La1 Sprawy organizacyjne, wybór obiektu dla którego zostanie wykonany audyt energetyczny, obliczanie współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych w analizowanym obiekcie La Obliczanie zapotrzebowania na moc grzewczą, obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło La3 Wskazanie ulepszeń termomodernizacyjnych niezbędnych do zastosowania w analizowanym obiekcie i obliczenie dla nich zapotrzebowania na moc grzewczą i sezonowego zapotrzebowania na ciepło, wybór optymalnych ulepszeń i wariantów termomodernizacyjnych, wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego La4 Opracowanie raportu z wykonanych prac, przedstawienie i obrona Liczba godzin

3 zaproponowanych rozwiązań termomodernizacyjnych Suma godzin 8 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. Prezentacja multimedialna N. Obliczenia w przygotowanym własnoręcznie arkuszu kalkulacyjnym N3. Przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych obliczeń i analiz N4. Konsultacje OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA-wykład Oceny F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu koniec semestru) P PEK_W01- PEK_W08 Test sprawdzający OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA-laboratorium Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu koniec semestru) P PEK_U01- PEK_U06 Sprawozdanie z wykonanych prac, obrona raportu LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Norwisz J., Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska. Poradnik dla audytorów energetycznych, inspektorów środowiska, projektantów oraz zarządców budynków i obiektów budowlanych, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Gliwice 004 [] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 00 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [4] Strzeszewski M., Wereszczyński P., Norma PN-EN Nowa metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik. Warszawa 007. [5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Laskowski L., Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 005 [] Robakiewicz M., Ochrona cech energetycznych budynków. Wymagania, dane, obliczenia. Warszawa 010. [3] Górzyński J., Audyting energetyczny, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa 001 OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Michał Pomorski, 3

4 Przedmiotowy efekt MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Audyt energetyczny Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Energetyka I SPECJALNOŚCI Energetyka cieplna Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego PEK_W01 C Wy1 PEK_W0 C1 Wy1, Wy PEK_W03 C1 Wy PEK_W04 C1 Wy S1ENC_W11 PEK_W05 C1 Wy N1, N4 PEK_W06 C1 Wy, Wy3 PEK_W07 C Wy3 PEK_W08 C3 Wy4 PEK_U01 C1, C4 La1 PEK_U0 C1, C4 La PEK_U03 C1, C4 La N, N4 S1ENC_U1 PEK_U04 C1, C4 La3 PEK_U05 C1, C5 La3 PEK_U06 C1, C5 La3, La4 N, N3, N4 PEK_K01 K1ENG_K0 C3 Wy1, Wy4 N1, N4 4

5 WYDZIAŁ MECHANiCZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Badanie maszyn i urządzeń Nazwa w języku angielskim: Research and testing of machines and devices Kierunek studiów: Energetyka Stopień studiów i forma: I stopień, niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu ENN0033 Grupa kursów NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 1 1 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) 0,50 0,75 1 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Kompetencje w zakresie metrologi i techniki eksperymentu, termodynamiki i mechaniki płynów potwierdzone ocenami z zaliczeń i egzaminów \ CELE PRZEDMIOTU C1 - Zapoznanie studentów z metodyką bilansowania maszyn i urządzeń cieplnych oraz możliwościami wykorzystania bilansów energetycznych do modernizowania systemów cieplnych w aspekcie wykorzystania ciepła odpadowego i ograniczenia strat nadmiernych C Przypomnienie problemów związanych z planowaniem eksperymentu, poprawnym opracowaniem wyników eksperymentu, ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczania błędów pomiaru dla metody pośredniej C3 Wyrobienie umiejętności przeprowadzania pomiarów bilansowych maszyn i urządzeń cieplnych oraz opracowania ich wyników wraz z oceną niepewności pomiaru 5

6 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 posiada wiedzę dotyczącą ogólnych zasad bilansowania maszyn i urządzeń cieplnych w energetyce zawodowej i przemysłowej, PEK_W0 posiada wiedzę dotyczącą analizy strat i zasad eliminacji strat nadmiernych oraz oceny możliwości modernizowania systemów cieplnych w aspekcie wykorzystania ciepła odpadowego PEK_W03 posiada wiedzę dotyczącą sposobów wyznaczenia sprawności maszyn energetycznych i wyznaczenia podstawowych strat cieplnych PEK_W04 zna i rozumie graficzny sposób prezentacji bilansu energetycznego i przedstawiania charakterystyk maszyn energetycznych PEK_W05 zna metody i sposoby wyznaczania niepewności sprawności urządzeń energetycznych PEK_W06 posiada podstawową wiedzę z technik planowania eksperymentu i poprawnego opracowania wyniku eksperymentu Z zakresu umiejętności: PEK_U01- potrafi przeprowadzić pomiar bilansowy wybranych maszyn i urządzeń energetycznych. PEK_U0- potafi poprawnie ustalić krok pomiarowy w badaniach bilansowych PEK_U03 potrafi poprawanie wyznaczyć podstawowe straty cieplne wybranych urządzeń energetycznych PEK_U04- potrafi sporządzić graficzny wykres bilansu energetycznego wybranych maszyn i urządzeń PEK_U05 - na podstawie bilansu energetycznego umie poprawnie sporządzić główne charakterystyki urządzeń cieplnych PEK_U06- umie przeprowadzić szacunkową ocenę niepewności pomiaru TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykład Ogólne zasady bilansowania maszyn i urządzeń energetycznych Wy 1 Ocena możliwości modernizowania urządzeń cieplnych Pomiary i badania kotłów parowych. Wy Pomiary i badania turbin parowych i chłodni kominowych Wy 3 Pomiary pomp wirowych i wentylatorów Wy4 Podstawy pomiarów sprężarek tłokowych i silników spalinowych, kolokwium zaliczeniowe Suma godzin 8 Forma zajęć - laboratorium La1 Wprowadzenie. Sprawy organizacyjne: przepisy ogólne, przepisy BHP La Pomiary kotłów i turbin parowych 4 La3 La4 Pomiar pompy wirowej La5 Pomiar wentylatora La6 Pomiar agregatu grzewczego La7 Pomiar układu grzewczego z kotłem 50 kw (Vissmanna) La8 Pomiar tłokowej sprężarki powietrza Suma godzin 16 6 Liczba godzin Liczba godzin

7 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1.Wykład tradycyjny z wykorzystaniem transparencji i slajdów N. Laboratorium krótkie sprawdziany pisemne z przygotowania do zajęć N3. Laboratorium dyskusja nt. sposobu wykonywania eksperymentu N4 Laboratorium omówienie wykonanych sprawozdań z przeprowadzonych pomiarów N5. Praca własna przygotowanie do laboratoriów N6. Konsultacje N7. Praca własna przygotowanie do zaliczenia OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA-wykład Oceny (F formująca Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) P PEK_W01 PEK_W06 Zaliczenie pisemne OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA-laboratorium Oceny (F formująca Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 PEK_U01 PEK_U06 krótkie sprawdziany pisemne, F PEK_U01 PEK_U06 odpowiedzi ustne F3 PEK_U01 PEK_U06 ocena sprawozdań (obrona sprawozdań, dyskusja) P= 0,4F1 +0,4F+0,F3 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Skrypt. Praca zbiorowa: Miernictwo energetyczne. Cz. II. Pomiary maszyn i urządzeń cieplnych. Wydawnictwo. Politechniki Wrocławskiej, 1974 [] J. Stańda, J. Górecki, A. Andruszkiewicz: Badanie maszyn i urządzeń energetycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 004 [3] Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik. Główny Urząd Miar LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Podręcznik. Praca zbiorowa: Pomiary cieplne. Cz. II. Badania cieplne maszyn i urządzeń. WNT, 1995 [] J. Arendarski: Niepewność pomiaru, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 003 OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Artur Andruszkiewicz, 30370; 7

8 MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Badanie maszyn i urządzeń Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Energetyka Przedmiotowy efekt PEK_W01 PEK_W06 PEK_U01 PEK_U06 Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy) Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego K1ENG_W4 C1 C Wy1 Wy4 N1,N6,N7 K1ENG_U33 C3 La La8 N N6 8

9 WYDZIAŁ MACHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim CAD Nazwa w języku angielskim CAD Kierunek studiów: Energetyka Stopień studiów i forma: I stopień, niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu ENN0041 Grupa kursów NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Znajomość zagadnień związanych tworzeniem rysunków technicznych. Umiejętność obsługi komputera z systemem operacyjnym MS Windows 1,5 \ CELE PRZEDMIOTU C1. Zapoznanie studentów z zasadami pracy w programach komputerowego wspomagania prac projektowych z zastosowaniem programu AutoCAD C. Wyrobienie umiejętności tworzenia dokumentacji technicznej w zakresie rysunków D 9

10 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu umiejętności: PEK_U01 umiejętność tworzenia i modyfikowania modeli D PEK_U0 umiejętność przygotowania wydruku modelu z koniecznymi opisami i wymiarowaniem PEK_U03 Umiejętność efektywnego przenoszenia danych pomiędzy dokumentami i współpracy z innymi użytkownikami TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - laboratorium La1 Podstawowe pojęcia, zasady tworzenia modelu, rysowanie precyzyjne La Projektowanie elementów, kreskowanie La3 Modyfikacja elementów La4 Podstawy wymiarowania i inne elementy pomocnicze La5 Praca na arkuszu, tworzenie rzutni, przygotowanie wydruku La6 Bloki, szablony i praca zespołowa La7 Projektowanie parametryczne i inne zaawansowane możliwości programu La8 Praca kontrolna Suma godzin 16 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE Liczba godzin N1. Wprowadzenie do poszczególnych zagadnień realizowanych na zajęciach z wykorzystaniem systemu prezentacji elektronicznej N. Praca własna przygotowanie do zajęć i doskonalenie umiejętności N3. Kontrola poprawności/korekta wykonania ćwiczeń zgodnie z instrukcjami do kursu N4. Konsultacje OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 F P = (F1+F)/ Numer efektu PEK_U01- PEK_U03 PEK_U01- PEK_U03 Sposób oceny osiągnięcia efektu Kontrola w trakcie zajęć, krótkie sprawdziany umiejętności dotyczące zrealizowanych zagadnień Praca kontrolna 10

11 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [6] W.Ferens, J.Wach CAD AutoCAD D, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 01 [7] Instrukcje do kursu (www.paliwa.pwr.wroc.pl) [8] Podręczniki i skrypty do programu AutoCad (minimum do wersji 010) OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Wiesław Ferens, MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU CAD Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Energetyka Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy) Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego PEK_U01 C1, C La1-La3, La7 PEK_U0 K1ENG_U13 C1, C La4-La5 PEK_U03 C1, C La6 N1, N, N3, N4 11

12 WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: CATIA Nazwa w języku angielskim: CATIA Kierunek studiów: Energetyka Stopień studiów i forma: I stopień, niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: wybieralny Kod przedmiotu ENN0065 Grupa kursów NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 3 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) 3,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Wiedza, umiejętności i inne kompetencje z zakresu geometrii wykreślnej, rysunku technicznego, mechaniki i wytrzymałości materiałów oraz projektowania podstawowych elementów maszyn. \ CELE PRZEDMIOTU C1. Wykształcenie umiejętności posługiwania się zaawansowanym systemem wspomagania projektowania - CATIA w zakresie tworzenia modeli brył 3D. C. Wykształcenie umiejętności posługiwania się zaawansowanym systemem wspomagania projektowania - CATIA w zakresie tworzenia złożeń 3D. C3. Wykształcenie umiejętności posługiwania się zaawansowanym systemem wspomagania projektowania - CATIA w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej na bazie modeli 3D. 1

13 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu umiejętności: PEK_U01 - Potrafi zbudować modele 3D podstawowych elementów maszyn przy wykorzystaniu systemu CATIA. PEK_U0 - Bazując na gotowych modelach, umie zbudować złożenie komponentu maszyny, w systemie CATIA. PEK_U03 - Bazując na modelu 3D, potrafi wygenerować dokumentację techniczną elementu bądź komponentu maszyny (rysunek wykonawczy i złożeniowy). TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - laboratorium La 1, Wprowadzenie do zaawansowanych metod wspomagania projektowania 4 konstrukcji. Charakterystyka systemu CATIA Drzewo struktury modelu. Poruszanie się w obszarze roboczym. Definiowanie profili szkicownik. La 3 Tworzenie brył poprzez wyciągnięcie profili. Tworzenie brył poprzez obrót profilu. La 4 Transformacje brył. Tworzenie brył poprzez wyciągnięcie profilu wzdłuż dowolnej ścieżki. Tworzenie brył poprzez wyciągnięcie przez wiele profili i wiele ścieżek. La 5 Parametryzacja modeli. Wykorzystanie zewnętrznego źródła danych do parametryzacji modeli w systemie CATIA. La 6 Generowanie złożeń komponentów maszyn. La 7 Generowanie dokumentacji technicznej - rysunek wykonawczy i złożeniowy. La 8 Zaliczenie Suma godzin 16 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. Multimedialny wykład informacyjny. N. Indywidualne konsultacje w trakcie zajęć. N3. Praca własna. N4. Konsultacje. Liczba godzin OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) P PEK_U01 PEK_U03 Kolokwium zaliczeniowe 13

14 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [9] Skarka Wojciech, Mazurek Andrzej: CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji, Helion 004. [10] Wełyczko A.:" CATIA V5. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym", Helion 004. [11] Skarka W.: "CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogenerujących", Helion 009. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [4] Mazanek E. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn, WNT 005. OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Janusz Skrzypacz, MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU CATIA Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Energetyka Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy) Cele przedmiotu Treści programowe PEK_U01 C1 La1 La 5 PEK_U0 K1ENG_U13 C La 6 PEK_U03 C3 La 7 Numer narzędzia dydaktycznego N1, N, N3, N4 14

15 WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Chemia Nazwa w języku angielskim Chemistry Kierunek studiów Energetyka Stopień studiów i forma: I stopień, niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu CHC 3078 Grupa kursów NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 3 1 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) 1,5 0,75 1 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Znajomość chemii na poziomie szkoły średniej 3. Znajomość elementarnej matematyki CELE PRZEDMIOTU C1 Zapoznanie studentów z terminologią i symboliką chemiczną, z teorią i praktyką chemiczną. C Uzyskanie podstawowej wiedzy o budowie atomu i cząsteczki. C3 Zapoznanie studentów z układem okresowym pierwiastków i własnościami metali i niemetali. C4 Uzyskanie podstawowej wiedzy o własnościach wody, o kwasach, zasadach i solach, dysocjacji i hydrolizie. C5 Zapoznanie studentów z równowagą i kinetyką chemiczną. C6 Zapoznanie studentów z wykonywaniem podstawowych obliczeń chemicznych. C7 Uzyskanie podstawowej wiedzy o elektrochemii i korozji. C8 Zapoznanie studentów z podstawami chemii organicznej, grupami związków organicznych, w tym z polimerami. C9 Nauczenie praktyczne studentów podstaw analizy ilościowej substancji nieorganicznych i organicznych, wody. 15

16 C10 Nauczenie praktyczne studentów badań właściwości metali, pomiarów elektrochemicznych korozji, zabezpieczania przed korozją. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: Osoba, która zaliczyła przedmiot: PEK_W01 zna podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, PEK_W0 zna podstawy budowy atomu i cząsteczki, wiązań chemicznych, ma wiedzę o układzie okresowym pierwiastków, PEK_W03 ma podstawowe wiadomości o roztworach, ich właściwościach, składzie, stężeniach składników, PEK_W04 zna podstawowe typy reakcji chemicznych, zna podstawowe pojęcia kinetyki i równowagi chemicznej, PEK_W05 zna właściwości tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli, wie na czym polega dysocjacja, hydroliza, PEK_W06 umie wykonać podstawowe obliczenia chemiczne, PEK_W07 zna podstawy elektrochemii i korozji, PEK_W08 potrafi określić główne grupy związków organicznych, ich własności, zna rodzaje paliw, ma podstawową wiedzę o polimerach. Z zakresu umiejętności: Osoba, która zaliczyła przedmiot: PEK_U01 zna podstawowy sprzęt, szkło, aparaturę i odczynniki w laboratorium chemicznym, potrafi ich używać, PEK_U0 zna podstawowe sposoby analizy ilościowej (metody objętościowe i wagowe), potrafi wykonać prostą analizę składu roztworu, PEK_U03 potrafi wykonać analizę chemiczną wody, potrafi określić jej skład, ph, twardość, umie uzdatniać wodę do celów energetycznych, PEK_U04 potrafi wykonać analizę chemiczną substancji organicznych, PEK_U05 potrafi zmierzyć potencjał elektryczny wybranych metali i określić właściwości elektrochemiczne metali, PEK_U06 potrafi wykonać pomiary określające korozję chemiczną, elektrochemiczną, atmosferyczną, w glebie, umie wyznaczyć wpływ inhibitorów na korozję w układach wodnych. Wy1 Wy TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład Zjawiska chemiczne i fizyczne, substancje proste i złożone, pierwiastki i związki chemiczne, mieszaniny fizyczne. Atom jako najmniejsza chemicznie część pierwiastka. Nuklid, liczba atomowa i masowa, symbol nuklidu. Izotopy. Cząsteczka jako najmniejsza część związku chemicznego. Mol jako jednostka liczności, liczba Avogadra. Masa molowa. Symbole i wzory chemiczne. Modele cząsteczek. Budowa atomu. Model atomu Rutherforda, model Bohra. Dwoistość natury światła i materii. Chemia jądrowa. Orbitale i liczby kwantowe. Orbital jako funkcja falowa opisująca stan elektronu w atomie. Liczby kwantowe n, l, m, s. Orbitale typu s, p i d. Struktury elektronowe atomów i jonów. Układ okresowy pierwiastków. Periodyczność objętości atomowych, promieni atomowych, energii jonizacji i powinowactwa elektronowego. Podział na metale, półmetale i niemetale. Właściwości kwasowe, amfoteryczne i zasadowe pierwiastków oraz ich tlenków. Przewidywanie niektórych właściwości pierwiastków na podstawie ich położenia w układzie okresowym. Liczba godzin

17 Wy3 Wy4 Wy5 Wy6 Wy7 Wy8 La1 La N1 N N3 Wiązania chemiczne. Rodzaje wiązań: jonowe, kowalencyjne, metaliczne i międzycząsteczkowe. Roztwory i stężenia. Roztwór a mieszanina. Rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona, masa i gęstość roztworu. Stężenie molowe, ułamek wagowy, ułamek molowy. Przeliczanie stężeń. Reakcje chemiczne. Równanie reakcji chemicznej. Klasyfikacja reakcji chemicznych według: schematu reakcji, rodzaju reagentów, efektu energetycznego, składu fazowego reagentów, odwracalności reakcji, wymiany elektronów. Efekt energetyczny 3 reakcji. Zasady obliczeń stechiometrycznych prawo zachowania masy, prawo stosunków stałych. Kinetyka chemiczna. Równanie kinetyczne i rząd reakcji. Równowaga chemiczna. Reakcje odwracalne, pojęcie równowagi dynamicznej. Prawo działania mas, stała równowagi i jej zależność od temperatury. Zależność położenia stanu równowagi od stężenia, temperatury i ciśnienia. Tlenki, wodorotlenki, kwasy i 3 sole. Woda. Uzdatnianie wody. Elektrolit, stopień dysocjacji, podział na elektrolity mocne i słabe. Reakcje jonów w roztworach. Iloczyn jonowy wody, ph. Hydroliza, sole trudnorozpuszczalne. Reakcja hydrolizy. Równowaga w nasyconych roztworach soli. Iloczyn rozpuszczalności. Obliczenia chemiczne. 3 Obliczenia i przeliczanie stężeń, rozcieńczanie roztworów. Równowagi w układach fazowych. Reakcje redoks. Stechiometria. Dysocjacja. Obliczanie ph. Elektrochemia. Reakcje utleniania redukcji. Szereg elektrochemiczny metali. Ogniwa i akumulatory. Ogniwa paliwowe. Korozja i ochrona przed korozją. Korozja 3 chemiczna i elektrochemiczna. Ogniwa korozyjne. Rodzaje ochrony przed korozją. Wybrane zagadnienia z chemii organicznej. Grupy związków organicznych. Paliwa. 3 Polimery. Suma godzin 4 Forma zajęć laboratorium Zasady BHP w laboratorium chemicznym. Podstawowy sprzęt, aparatura, szkło, odczynniki w laboratorium chemicznym. Podstawowe pojęcia i obliczenia niezbędne 4 do przeprowadzania prac laboratoryjnych. Analiza chemiczna ilościowa metody objętościowe i wagowe. Analiza wody i metody jej uzdatniania do celów energetycznych. Fizyczne i chemiczne właściwości wody. Odczyn, ph, wskaźniki. Twardość wody. 4 Elektrochemia i korozja metali. Szereg napięciowy metali. Pomiary potencjału elektrochemicznego wybranych metali. Suma godzin 8 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE Wykład z prezentacją multimedialną. Wykonywanie doświadczeń i analiz chemicznych. Konsultacje 3 Liczba godzin OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA-WYKŁAD Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P Numer przedmiotowego efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu podsumowująca (na koniec semestru) P (wykład) PEK_W01 PEK_W08 Zaliczenie na ocenę F1 (laboratorium) PEK_U01 PEK_U06 Kolokwium na ocenę oraz ocena pracy laboratoryjnej P (laboratorium) średnia ocen z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych 17

18 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] I. Barycka, K. Skudlarski, Podstawy Chemii, Wyd. PWr, Wrocław, 001. [13] M.J. Sienko, R.A. Plane, Chemia podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa, 00. [14] A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 003. [15] L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 004. [16] H. Bala, Wstęp do chemii materiałów, WNT, Warszawa, 003. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [5] J.E. Brady, J.R. Holum, Fundamentals of chemistry, Wiley & Sons, New York, 00. [6] G.C. Pimentel, J.A. Coonrod, Chemia dziś i jutro, PWr, Wrocław, [7] P. Mastalerz, Elementarna chemia nieorganiczna, Wyd. Chem., Wrocław, dr inż. Bogusława Wierzbowska, OPIEKUN PRZEDMIOTU (Tytuł, Imię, Nazwisko, adres ) MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Chemia Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Energetyka Przedmiotowy efekt Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności Cele przedmiotu Treści programowe PEK_W01 PEK_W0 C1 C, C3 Wy1, Wy Wy, Wy3 PEK_W03 C4 Wy3 PEK_W04 C5 Wy4 K1ENG_W04 PEK_W05 C4, C5 Wy5, Wy6 PEK_W06 C6 Wy6 PEK_W07 C7 Wy7 PEK_W08 C8 Wy8 PEK_U01 C1 La1 PEK_U0 C9 La1 PEK_U03 C9 La K1ENG_U10 PEK_U04 C9 La1 PEK_U05 C10 La PEK_U06 C10 La Narzędzia dydaktyczne N1, N3 N, N3 18

19 WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Ekologia Nazwa w języku angielskim: Ecology Kierunek studiów: Energetyka Stopień studiów i forma: I stopień, niestacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: ESN0101 Grupa kursów: NIE Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) 0 1 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Wiedza, umiejętności i inne kompetencje potwierdzone świadectwem maturalnym CELE PRZEDMIOTU C1 Przedstawienie mechanizmu funkcjonowania ekosystemu Ziemi C Zaznajomienie z problemami rozwoju cywilizacyjnego w aspekcie jego oddziaływania na środowisko C3 Zaznajomienie z mechanizmami destrukcji atmosfery, hydrosfery i litosfery oraz technicznymi możliwościami jej ograniczenia C4 Wykształcenie postawy, którą cechuje świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera energetyka i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje 19

20 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: PEK_W01 objaśnić podstawowe prawa opisujące funkcjonowanie ekosystemu ziemskiego oraz zdefiniować i zilustrować przykładami formy relacji człowiek-środowisko PEK_W0 zdefiniować pojęcie zdolności nośnej ekosystemu i opisać mechanizmy wzrostu liczebności populacji oraz w oparciu o teorię Malthusa objaśnić związek pomiędzy wzrostem demograficznym a problemami energetycznymi świata PEK_W03 zdefiniować pojęcie temperatury efektywnej i opisać mechanizm efektu cieplarnianego PEK_W04 w oparciu o teorię Rowlanda i Moliny opisać mechanizm destrukcji ozonosfery PEK_W05 scharakteryzować czynniki determinujące rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze oraz opisać główne kierunki jej ochrony PEK_W06 scharakteryzować źródła i mechanizmy zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz objaśnić podstawowe techniki oczyszczania ścieków PEK_W07 wskazać mechanizmy degradacji gleby oraz rozróżniać operacje odzysku odpadów i operacje utylizacji odpadów KOMPETENCJE SPOŁECZNE W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien reprezentować postawę charakteryzującą się: PEK_K01 wrażliwością na problemy ekologiczne, w szczególności związane z produkcją energii TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykład Liczba godzin Wy01 Ekosystem Ziemi: ekosfera, ekosystemy, biocykle;uniwersalne prawa ekologiczne; migracja zanieczyszczeń w ekosystemach Wy0 Relacja człowiek środowisko Wy03 Eksplozja demograficzna - modele warostu liczebności populacji Wy04 Problemy energetyczne świata: teoria Malthusa, globalne zasoby i rezerwy oraz prognozy zużycia paliw kopalnych, problemy środowiskowe generowane w procesie produkcji energii elektrycznej i cieplne ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych Wy05 Efekt cieplarniany. Ozonosfera Wy06 Atmosfera Wy07 Hydrosfera i problem ścieków. Litosfera i problem odpadów Wy08 Kolokwium zaliczeniowe Suma godzin 16 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N.1. Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej N.. Konsultacje N3. Praca własna studenta przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA - WYKŁAD Oceny Numer efektu Sposób oceny osiągnięcia efektu F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) P PEK_W01 PEK_W07 PEK_K01 Kolokwium zaliczeniowe 0

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012 KURSY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploatacja Odkrywkowa Nazwa w języku angielskim: Surface Mining Technology Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Praktyka zawodowa Nazwa w języku angielskim: Professional practice Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Elektrotechnika Specjalność

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu Α Ω Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku INSTYTUT ROLNICTWA Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu SYLABUSY studia stacjonarne Sanok Program

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikroekonomia Nazwa w języku angielskim: Microeconomics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op. INSTYTUT POLITECHNICZNY 38-404 KROSNO; ul. WYSPIAŃSKIEGO 20; Tel. 013 437 55 70 ZAKŁAD BUDOWNICTWA 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.pl SYLABUSY PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH POLITECHNIK A ŚL ĄSK A W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI Instytut

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ Proponowany kierunek studiów: Studia podyplomowe Fizyki z Astronomią Postgraduate Studies in Physics and Astronomy Jednostka mająca prowadzić studia:

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr V/60 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 25 czerwca 2013 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod efektu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI ZARZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Administrowanie serwerami Linux Nazwa w języku angielskim Administering Linux Servers Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: FIZYKA 2.7 Nazwa w języku angielskim: PHYSICS 2.7 Kierunek studiów: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN stacjonarne jednolite studia magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia plany i programy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52]

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Ministerstwo Edukacji Narodowej 311 [52]/T,TU,SP/MEN/2007.0?. 48 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia drugiego stopnia Absolwenci

Bardziej szczegółowo