Ł BIOGRAFIA NAUKOWA. Trzciance k. Piły, jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Saletynów w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ł BIOGRAFIA NAUKOWA. Trzciance k. Piły, jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Saletynów w"

Transkrypt

1 Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej ks. dra Jana Kalniuka MS ubiegającego się o stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych Ł BIOGRAFIA NAUKOWA Ks. dr Jan Kalniuk, kapłan Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, urodzony 16 sierpnia 1956 r. w Trzciance k. Piły, jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie. Magisterium uzyskał w 1983 r. na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie UPJPII) na podstawie pracy pt. Moralne aspekty ekumenizmu - stosunek katolików do braci odłączonych w ujęciu wybranych autorów polskich w latach napisanej pod kierunkiem ks. bpa dra Stanisława Smoleńskiego i ks. dra Wacława Gubały. W latach odbył studia specjalistyczne z teologii moralnej w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie {Akademia Alfonsiana - Wyższy Instytut Teologii Moralne]), uwieńczone w 1990 r. stopniem licencjata teologii na podstawie dysertacji pt. La dimensione morale deli 'ecumenismo nel pensiero dei teologi cattolici polacchi postconciliari {Moralny wymiar ekumenizmu w ujęciu posoborowych katolickich autorów polskich), której promotorem był ks. prof. dr hab. Marian Nalepa CSsR W 1993 r. ks. dr J. Kalniuk obronił rozprawę doktorską pt. La formazione alia vita religiosa nel Magister o conciliar e e postconciliare delia Chiesa {Formacja do życia zakonnego w nauczaniu soborowego i posoborowego Magisterium Kościoła), której promotorami byli prof. dr Sean Cannon CSsR i prof. dr Santino Raponi CSsR, a recenzentem prof. dr Nella Filippi. W czasie studiów odbył kursy językowe w Paryżu, w Colchester Essex w Anglii i w Atlancie w USA. Studia te dały mu rzetelne przygotowanie teologiczne i humanistyczne. Po powrocie ze studiów w 1993 r. podjął wykłady z teologii moralnej i z teologii sakramentu pokuty w Wyższym Seminarium Duchownym 00. Franciszkanów (OFM) w Krakowie, a rok później zostaje zatrudniony na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć i dorobku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego par. 1 określa, że kryteria oceny i osiągnięć dorobku Habilitanta obejmują jego osiągnięcia naukowo-badawcze, współpracę międzynarodową, dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz uzyskane nagrody. 1

2 II. OCENA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH Przesłany mi materiał dokumentacyjny zawiera autoreferat ks. dra J. Kalniuka omawiający zakres badań i dorobek naukowy Habilitanta z okresu przed doktoratem i po uzyskaniu stopnia doktora nauk teologicznych, spis publikacji naukowych, popularnonaukowych, recenzji i redakcji książek, referatów wygłoszonych na sympozjach oraz wykaz wypromowanych magistrów. Wśród pozycji książkowych Autor wymienia opublikowany doktorat, książkę monograficzną i rozprawę habilitacyjną. Może poszczycić się także bogatym zestawem rozpraw naukowych w formie artykułów w liczbie 23, pięcioma hasłami encyklopedycznymi, 10 publikacjami publicystyczno-popularyzatorskimi, 4 recenzjami wydawniczymi i 5 współredakcjami książek. Ponadto wygłosił 8 referatów na sympozjach naukowych. 1. Rozprawa habilitacyjna Zasadniczą publikację w dorobku naukowym ks. dra J. Kalniuka stanowi rozprawa habilitacyjna pt. Pasterska posługa kapłana w kontekście daru i zadania. Aspekt teołogicznomorałny, Wyd. La Salette Księży Misjonarzy Saletynów, Kraków 2014, 329 s., ISBN Jest ona jego głównym osiągnięciem naukowym po uzyskaniu stopnia doktora. Najogólniej rzecz ujmując, w dysertacji tej Autor stara się z punktu widzenia nauczania Kościoła i teologii moralnej ukazać pasterską posługę kapłana, w kontekście Bożego daru, który ona stanowi, i zadań, które on rodzi. Trzeba zaznaczyć, że Habilitant bardziej akcentuje zadania, przed jakimi staje współczesny kapłan, natomiast aspektowi posługi kapłańskiej jako daru poświęca tylko jeden z rozdziałów. Pełne opracowanie podjętej problematyki ujmuje aż w dziewięciu rozdziałach (s ). Poprzedzone są one wykazem skrótów (s ) i wstępem (s ). Całość zamyka podsumowujące zakończenie (s ), Summary (s ) i zestawienie bibliografii (s ). We Wstępie Autor przeprowadza szczegółową charakterystykę dotychczasowej literatury polskiej i obcojęzycznej na temat posługi pasterskiej kapłana i stwierdza, że brakuje całościowego, monograficznego opracowania z perspektywy teologii moralnej na temat moralnych wskazań dla pasterskiej posługi kapłana w obecnym trudnym czasie, kiedy służba kapłana poddawana jest mocnej krytyce" (s. 22). Precyzuje źródła i literaturę przedmiotu. W końcu określa przyjętą metodę pracy, którą stanowi krytyczna analiza tekstów źródłowych i synteza. Po tych istotnych uwagach wprowadzających Habilitant przechodzi do przedstawienia zasadniczego tematu, omawiając zawartość poszczególnych rozdziałów. 2

3 Ks. dr J. Kalniuk w pierwszym rozdziale pracy zwraca uwagę na kapłaństwo jako dar Boży. W następnych czterech rozdziałach pisze o podstawach owocnej posługi kapłańskiej, czyli o pielęgnowaniu daru kapłaństwa. Wskazuje na Kazanie na Górze jako program pasterskiej posługi kapłana i na niezbędność wiary, jako fundamentu żywej relacji kapłana z Bogiem. Dalej Habilitant wykazuje, że pierwszorzędnym celem powołania kapłańskiego jest powołanie do świętości, której osiągnięcie jest niemożliwe bez dobrze uformowanego sumienia. Od rozdziału szóstego ks. dr J. Kalniuk zajmuje się omówieniem podstawowych zadań wynikających z daru powołania kapłańskiego. Wymienia następujące zadania, będące zarazem tytułami poszczególnych rozdziałów: Kapłan nauczycielem, wychowawcą i świadkiem (VI), Kapłan obrońcą życia człowieka (VII), Kapłan człowiekiem szacunku dla godności osoby ludzkiej (VIII) oraz Kapłan człowiekiem tolerancji i miłości (IX). Podsumowujące ujęcie rezultatów i uogólnień wynikających z przeprowadzonej analizy Autor przedstawia w Zakończeniu, inicjując jednocześnie dalsze perspektywy badawcze. Należy przyznać, że ks. dr J. Kalniuk podjął w rozprawie habilitacyjnej nowe zagadnienie badawcze. Dotąd przedmiotem swoich badań, m.in. w rozprawie doktorskiej i w opublikowanej monografii, była problematyka życia konsekrowanego, a tym razem podjął tematykę życia kapłańskiego, a więc temat merytorycznie nowy, choć w jakiś sposób związany z poprzednim. Temat nowy nie tylko w kręgu jego osobistych zainteresowań, ale także w ujęciu obiektywnym. Brak bowiem, jak dotąd, opracowań z zakresu teologii moralnej podejmujących tę problematykę. Dlatego trzeba podkreślić, że rozprawa habilitacyjna ks. dra J. Kalniuka jest dziełem nowatorskim. Usystematyzowanie tego, co na ten temat już powiedziano, i ujęcie zagadnienia całościowo, w aspekcie daru i zadania, jest bez wątpienia poważnym wkładem w rozwój polskiej teologii moralnej. Z tego też względu recenzowana rozprawa zasługuje na uznanie i dowartościowanie. Należy jednak żałować, że Habilitant nie ukazał szerokiego uwarunkowania społeczno-kulturowego posługi kapłańskiej we współczesnym świecie. Interesujące byłyby też wskazania pedagogiczno-pastoralne dla formacji przyszłych kapłanów. Chociaż przedstawienie oczekiwań i wymagań wobec posługi kapłańskiej w znacznym stopniu wskazuje na społeczne uwarunkowania i sugestie, w jakim kierunku powinna podążać formacja. Mimo niewątpliwych wad i niedociągnięć, rozprawa wnosi wiele informacji i będzie cytowana w przyszłych pracach zajmujących się problematyką posługi kapłańskiej. Odpowiada ona w pełni kryteriom rozprawy habilitacyjnej, przede wszystkim dzięki zagospodarowaniu" nieuprawianego dotychczas pola naukowych dociekań w ramach teologii moralnej. Recenzowana rozprawa świadczy zarówno o wrażliwości ks. dra J. Kalniuka na aktualne wyzwania pod adresem sytuacji powołań kapłańskich, jak i o jego dużej erudycji i kompetencji w omawianej dziedzinie. Czytając rozprawę, czuje się głębokie zatroskanie Habilitanta o gorliwe pełnienie posługi przez kapłanów i wychodzenie przez nich naprzeciw problemom i trudnościom, jakie przeżywają wierni. Język publikacji jest komunikatywny, mimo że Autor posługuje się specjalistyczną, naukową terminologią. Jest to ważne, gdyż książka powinna służyć szerokim kręgom odbiorców, zwłaszcza kapłanom. Bibliografia (s ) podana przez Habilitanta jest profesjonalnie uporządkowana. Znalazły się w niej niemal 3

4 wszystkie ważne dokumenty Kościoła katolickiego z zakresu podejmowanej problematyki. Uwzględnione są też najważniejsze współczesne publikacje z literatury przedmiotu. Liczne przypisy są merytorycznie poprawne. 2. Ocena dorobku naukowego poza głównym osiągnięciem habilitacyjnym Rozprawa habilitacyjna stanowi jedynie część dorobku naukowego ks. dra J. Kalniuka zgromadzonego po uzyskaniu stopnia doktora. Jest on bowiem autorem jeszcze jednej monografii oraz 23 publikacji naukowych z lat Większość z nich ukazała się w recenzowanych pracach zbiorowych (15) pozostałe w punktowanych czasopismach teologicznych ( Analecta Cracoviensia", Polonia Sacra", Życie Konsekrowane", Sosnowieckie Studia Teologiczne"). Analizując ten segment twórczości naukowej Habilitanta, można wyróżnić kilka zasadniczych kierunków badań, mianowicie problematykę życia konsekrowanego, kwestię wychowania moralnego w rodzinie oraz tematykę podstawowych wartości moralnych i rozwiązywania trudnych problemów egzystencjalnych. W nurcie pierwszego kierunku zainteresowań znajduje się monografia pt. Formacja do życia zakonnego. Aspekty moralne (wyd. La Salette Księży Misjonarzy Saletynów, Kraków 2009, 228 s. ISBN ). Sam Habilitant zaznacza w autoreferacie, że jest ona kontynuacją tematu rozprawy doktorskiej. Ale trzeba wyraźnie podkreślić, że kontynuacją jedynie tematu, gdyż odwołuje się do zupełnie nowych źródeł, a mianowicie do nauczania Magisterium Kościoła po roku 1993, na którym kończy się czasokres źródłowy bibliografii doktorskiej. Książka jest więc poszerzeniem badań naukowych Autora, i to w kontekście współczesnego kryzysu życia zakonnego. Receptą na ten kryzys jest, zdaniem Habilitanta, permanentna i wieloaspektowa formacja do życia zakonnego, co podkreśla w kilku artykułach. Ks. dr J. Kalniuk chętnie podejmuje w swoich artykułach kwestię wychowania w rodzinie. Akcentuje odpowiedzialność rodziny za moralne i religijne wychowanie dzieci, zwłaszcza za formację sumienia, wychowanie do modlitwy i uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej. Pisze też o rzadko podejmowanym przez moralistów zagadnieniu nagrody i kary w procesie wychowania uczniów trudnych, a także o maryjnym wymiarze wychowania moralnego. W uzasadnianiu swoich wywodów odwołuje się do nauczania Kościoła dotyczącego problematyki małżeństwa i rodziny oraz do ludzkiego doświadczenia. Kolejnym kierunkiem badań w działalności naukowej Habilitanta jest naukowa analiza podstawowych wartości moralnych w życiu chrześcijanina, takich jak miłość Boga i bliźniego, wolność i radość chrześcijańska, czystość przedmałżeńska. Sporo miejsca poświęca tajemnicy ludzkiego cierpienia i ostrzega przed pokusą eutanazji. Zagadnienia te przedstawia w ujęciu interdyscyplinarnym i w świetle dokumentów Kościoła. W polu naukowych zainteresowań ks. dra J. Kalniuka znajdują się także takie zagadnienia, jak poczwórny wymiar pojednania w nauczaniu adhortacji apostolskiej Reconciliatio et paenitentia. Interesujące jest zwłaszcza zwrócenie uwagi na pojednanie człowieka ze środowiskiem naturalnym. Ważną pozycję w dorobku naukowym Habilitanta stanowi opracowanie 5 haseł encyklopedycznych oraz recenzje wydawnicze 4 książek. 4

5 Podsumowując, trzeba wyraźnie stwierdzić, że ten dział dorobku ks. dra J. Kalniuka należy ocenić pozytywnie. Wszystkie publikacje są dopracowane od strony merytorycznej i formalnej. Innymi słowy, jest to problematyka teologicznomoralna w pełnym tego słowa znaczeniu na poziomie profesjonalnym, ale równocześnie podana w sposób zrozumiały i przystępny. 3. Wystąpienia naukowe i organizacja konferencji naukowych Kolejną sprawą, która pozwala na pozytywną ocenę naukowej sylwetki ks. dra J. Kalniuka, jest jego aktywny udział w sympozjach i konferencjach naukowych. Podczas ośmiu sesji i konferencji wygłaszał referaty poświęcone odpowiedzialności za słowo, formacji szkolnej i seminaryjnej, problematyce pojednania i świętowania niedzieli, a także pobożności Maryjnej. Były to konferencje o zasięgu regionalnym. Pięć z nich z nich odbyło się w Krakowie, miejsce trzech pozostałych to Częstochowa i Dębowiec. Ks. dr J. Kalniuk jest współorganizatorem czterech konferencji naukowych zorganizowanych przez Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie (2007, 2008, 2009, 2010). III. DOROBEK DYDAKTYCZNY I UPOWSZECHNIANIE BADAŃ ORAZ WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Świadectwem twórczej aktywności ks. dra J. Kalniuka są nie tylko publikacje naukowe, prace redakcyjne i referaty wygłaszane na sympozjach naukowych, ale także jego aktywność dydaktyczna oraz działalność popularyzatorska, organizacyjna i współpraca międzynarodowa. 1. Dorobek dydaktyczny Ks. dr J. Kalniuk od 1 października 1994 r. prowadzi wykłady zlecone z teologii moralnej szczegółowej na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie. Od 1996 r. zostaje zatrudniony w wymiarze Vi etatu na stanowisku asystenta, a od 2000 r. na pełnym etacie na stanowisku adiunkta. Od 2005 r. poszerza zakres wykładów o teologię małżeństwa i rodziny, które prowadzi na Wydziale Teologicznym, a od 2009 r. o etykę życia małżeńskiego i rodzinnego wykładaną na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII w Instytucie Nauk o Rodzinie. Poza tym ks. dr J. Kalniuk wykłada teologię moralną szczegółową, teologię małżeństwa i rodziny oraz teologię życia konsekrowanego w kilku instytucjach naukowych. Są to: Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny Sióstr Urszulanek w Krakowie, Wyższy Instytut Katechetyczny w Bielsku Białej, Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów (OFM) w Krakowie (od 1993 r.), Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie ( ), Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej ( ), Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów w Krakowie ( ), Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie (od 2014). Ponadto prawie w każdym roku akademickim 5

6 ( ) przez jeden semestr prowadzi wykład monograficzny poświęcony współczesnym zagadnieniom z zakresu teologii moralnej. Habilitant ma znaczny udział w promowaniu nowych kadr naukowych. Od początku swojej działalności naukowej w instytucjach, w których ma wykłady, prowadzi również seminarium magisterskie z zakresu teologii moralnej. Dotychczas pod jego kierunkiem powstało 76 prac magisterskich i 4 prace dyplomowe. Ten segment działalności naukowej ks. dra J. Kalniuka należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. 2. Działalność popularyzatorska i organizacyjna i współpraca międzynarodowa Na osobną uwagę zasługuje popularyzatorska działalność ks. dra J. Kalniuka, która przyczynia się do upowszechniania badań naukowych. Jej wyrazem jest 10 publikacji o charakterze publicystycznopopularyzatorskim drukowanych na łamach czasopisma La Salette - Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej" oraz udzielane wywiady dla różnych stacji radiowych i portali internetowych. Ma na swoim koncie także wiele okolicznościowych wystąpień, odczytów i konferencji na temat wdrażania w życie moralnej nauki Kościoła na spotkaniach tematycznych różnych grup społecznych i organizacji kościelnych. Godna podkreślenia jest aktywna działalność ks. dra J. Kalniuka na rzecz swojej uczelni. Od 2002 r. do dziś jest przedstawicielem młodszych pracowników naukowych w Radzie Wydziału Teologicznego. Wielokrotnie był powoływany przez Radę Wydziału Teologicznego na członka Komisji wizytującej seminaria duchowne afiliowane do UPJPII w celu przedłużenia umowy afiliacyjnej. W roku akademickim 2003/2004 przygotował sprawozdanie do Komitetu Badań Naukowych z prac i osiągnięć naukowych całej Uczelni. Ks. dr J. Kalniuk angażuje się także w funkcjonowanie komisji wydziałowych: Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Komisji Egzaminów Magisterskich i Komisji Publicznej Obrony Rozprawy Doktorskiej jako jej sekretarz. Habilitant angażuje się także w działalność ogólnopolskich organizacji teologicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Stowarzyszenia Moralistów Polskich. To zaangażowanie w prace uczelni i na forum zewnętrznym świadczy o niebywałej dyspozycyjności ks. dra J. Kalniuka. Świadczy też o dużym zaufaniu, jakim darzą go pracownicy naukowi. Habilitant cieszy się także uznaniem studentów, dla których był tutorem i opiekunem rocznikowym. Nie dziwi zatem fakt, że ks. dr J. Kalniuk trzykrotnie (2007, 2010 i 2011) otrzymał Nagrodą Rektora UPJPII za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Nie bez znaczenia, jako dla moralisty, jest zaangażowanie ks. dr J. Kalniuka w bezinteresowną pomoc w resocjalizacji więźniów, jaką świadczy od 1994 r. do chwili obecnej, wspierając swoją posługą duszpasterską Kapelanie Aresztu Śledczego w Krakowie, przy ul. Montelupich 7. Jego zdolności organizacyjne zostały zauważone także przez jego przełożonych zakonnych, którzy powierzyli mu funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie w latach Warto podkreślić, że Habilitant permanentnie dba o doskonalenie swoich umiejętności zawodowych, uczestnicząc w kursach i programach szkoleniowych. 6

7 W działalności naukowej ks. dra J. Kalniuka zaznacza się także niewielki epizod jego zaangażowania we współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Jest to podtrzymywanie kontaktów naukowych z wykładowcami Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, a także wakacyjne spotkania naukowe z byłymi studentami Uniwersytetu podczas wyjazdów duszpasterskich do Paryża, La Salette, Londynu i USA. Oceniając działalność dydaktyczną i popularyzatorską ks. dra J. Kalniuka, należy podkreślić, że tematyka i metoda prowadzonych przez niego wykładów znamionuje doświadczonego wykładowcę akademickiego. Na podkreślenie zasługuje jego otwartość na dyskusję. Prowadzone przez niego seminarium naukowe (chwilowo przerwane w związku z postępowaniem habilitacyjnym) cieszy się dużym uznaniem studentów. Jako promotor jest kompetentny, wymagający a zarazem życzliwy. Napisane pod jego kierunkiem prace dyplomowe są solidnie przygotowane zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym, co mogę potwierdzić jako wielokrotny ich recenzent. Należy także z uznaniem odnieść się do jego dotychczasowej wieloaspektowej działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej, niezaprzeczalnych kompetencji i ogromnej pracowitości. Z powodzeniem można zatem uznać tę część dorobku ks. dra J. Kalniuka za wystarczającą w kontekście postępowania habilitacyjnego. Spełnia bowiem w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego w obszarze nauk teologicznych wymogi Rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 2011 r. art. 5, p. 2-3, 6-9 i 11. IV. WNIOSEK KOŃCOWY Biorąc pod uwagę cały dorobek naukowo-badawczy oraz dydaktyczny, popularyzatorski i organizacyjny, mogę stwierdzić, że ks. dr J. Kalniuk posiada kwalifikacje do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej. Cechuje go solidność i kompetencja, co pozwala oczekiwać kolejnych interesujących opracowań i analiz. Ponadto, jest aktywnym i zaangażowanym w sprawy uczelni pracownikiem naukowym. Jego rozprawa pt. Pasterska posługa kapłana w kontekście daru i zadania. Aspekt teołogicznomoralny, stanowiąca jego główne osiągnięcie naukowe po uzyskaniu stopnia doktora, pomimo poczynionych uwag i zastrzeżeń, odpowiada wymogom stawianym tego typu pracom dyplomowym i bez wątpienia stanowi znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej" (Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca art. 17; Dz. U. nr 65 poz. 595). Stawiam zatem wniosek do Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie o dopuszczenie ks. dra Jana Kalniuka do dalszych czynności postępowania habilitacyjnego. Kraków, dnia 15 marca 2015 r. 7

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Częstochowa 2013 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Margita Kotas Redakcja

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach:

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach: Uchwała Nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Tadeusz Zadykowicz

Ks. dr Tadeusz Zadykowicz Ks. dr Tadeusz Zadykowicz Biogram naukowy W 1988-94 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku; magisterium uzyskał na Wydziale Teologii KUL na podstawie pracy Ideowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 179 10430 Poz. 1066 1066 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni

Bardziej szczegółowo

Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz.

Słowo magister znaczy po łacinie  mistrz. Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz. W średniowieczu prawna organizacja uniwersytetów wzorowana była na cechach rzemieślniczych. Ukończenie pełnego cyklu szkolenia przez czeladnika, oznaczało przemianę

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych określone w punkcie 2 trybu (w języku polskim i angielskim);

autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych określone w punkcie 2 trybu (w języku polskim i angielskim); Tryb działań w postępowaniu habilitacyjnym 1 1. Do postępowania habilitacyjnego może być dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora,

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego:

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: Załącznik nr. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 40 punktów Rozmowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Ocena dorobku naukowego ks. dra Antoniego Świerczka i jego rozprawy habilitacyjnej pt. Wolne związki w świetle nauki Kościoła

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Regulamin przeprowadzania przewodów habilitacyjnych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Postępowania habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych w

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UKW

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UKW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 czerwca 2014 r. (załącznik Nr 8 do zarządzenia wprowadzającego wzory arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich UKW) ARKUSZ OCENY

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, zwane dalej Stypendium, przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora.

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, zwane dalej Stypendium, przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora. _ Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2013/2014 Rozdział I Zasady ogólne 1 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOKTORANTOM UMK STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE. (Wydział Filologiczny UMK)

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOKTORANTOM UMK STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE. (Wydział Filologiczny UMK) KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOKTORANTOM UMK STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE (Wydział Filologiczny UMK) Ogólne kryteria przyznawania stypendiów (wynikające z regulaminu): 1. Wyniki egzaminów objętych programem studiów

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Seminarium doktoranckie Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Plan Wymagania ustawowe Wymagania zwyczajowe opinia promotora i recenzje Egzaminy doktorskie Metodyka pracy naukowej 2 USTAWA z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK dyscyplina: GEOFIZYKA Zasady ogólne: 1. Studia doktoranckie, zwane dalej "Studiami" działają na podstawie: a.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU 2 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ PODSTAWA OPRACOWANIA

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ PODSTAWA OPRACOWANIA Załącznik do Uchwały nr 04/04/WME/2017 Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 19.04.2017 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice (stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk Księgarnia św. Jacka Katowice Drukarnia Archidiecezjalna Katowice SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Słowo wstępne I. MIEJSCE WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin seminariów magisterskich (dyplomowych) i uzyskiwania tytułu zawodowego magistra lub licencjata w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Praca magisterska (dyplomowa) jest najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego. z dnia 13 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego. z dnia 13 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 485 OBWIESZCZENIE Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn...

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn... Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego.. Lublin, dn.... Imię i Nazwisko Wydział Teologii KUL Instytut... Wniosek o przyznanie stypendium naukowego z dotacji na finansowanie działalności

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu na stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki TYPY KONKURSÓW Konkursy na finansowanie projektów badawczych Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób nieposiadających stopnia doktora

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Komisja Oceniająca (nazwa jednostki): Data oceny: Imię i nazwisko ocenianego nauczyciela: Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy: Jednostka organizacyjna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym Wydział Informatyki,PJATK Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym (z dnia 14/01/2015) Definicje Ustawa - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 265 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 265 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 265 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM I. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH II. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA DRUGIM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę IS UW w dn. 5 maja 2015 r., zgodny ze stanem prawnym na 5 maja 2015 r., określonym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach o nadanie tytułu

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ UCHWAŁA Nr 38-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów Naczelna Rada Lekarska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r.

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r. Uchwała Nr 013/97/00/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy. Naczelna Rada Lekarska świadoma obowiązków,

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r. oraz uchwałą Senatu KUL 715/II/14

Bardziej szczegółowo

TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R. TEKST Z 6 WRZEŚNIA 2000 R.

TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R. TEKST Z 6 WRZEŚNIA 2000 R. POROZUMIENIE POMIĘDZY KONFERENCJĄ EPISKOPATU POLSKI ORAZ MINISTERSTWEM EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCCH WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI RELIGII - ZESTAWIENIE TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 1. Studia doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN( IF PAN) w Krakowie przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r. FORMULARZ DLA ADIUNKTÓW, ASYSTENTÓW FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia 2014-31 grudnia 2015) DANE PERSONALNE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2015 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Stypendia doktoranckie finansowane

Bardziej szczegółowo