EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA - GOSPODARKA WODNA I ENERGETYKA. Rozwiązania dla województwa podkarpackiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA - GOSPODARKA WODNA I ENERGETYKA. Rozwiązania dla województwa podkarpackiego"

Transkrypt

1

2 EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA - GOSPODARKA WODNA I ENERGETYKA Rozwiązania dla województwa podkarpackiego Rzeszów 2013

3

4 Sylwia Dziedzic, Leszek Woźniak EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA - GOSPODARKA WODNA I ENERGETYKA Rozwiązania dla województwa podkarpackiego Monografia naukowa

5 Recenzenci Prof. zw. dr hab. inż. Aleksandra Badora, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak, Politechnika Wrocławska W procesie wydawniczym pominięto etap opracowania redakcyjnego. Monografię wydrukowano z matryc dostarczonych przez autorów. Redakcja i projekt okładki Dr inż. Krzysztof Kud gospodarka wodna energetyka ekoinnowacyjne zarządzanie regionem Copyright Sylwia Dziedzic, Leszek Woźniak, 2013 Copyright Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013 Wydanie 1 Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej al. Powstańców Warszawy 12, Rzeszów ISBN Nakład: egz. Ark. wyd. 7,36. Ark. druk. 7,50. Druk i oprawa: Drukarnia Braci Grodzickich Sp.J. Publikacja przekazywana bezpłatnie

6 Spis treści Wstęp... Rozdział 1. Pojęcie i ewolucja ekoinnowacji... Rozdział 2. Współczesne problemy gospodarki wodnej w regionie. Ekoinnowacyjne rozwiązania w gospodarce wodnej. Elementy strategii dla województwa podkarpackiego... Rozdział 3. Teraźniejszość i przyszłość energetyki w regionie, w powiązaniu z transportem i budownictwem. Ekoinnowacyjne rozwiązania w energetyce. Elementy strategii dla województwa podkarpackiego... Rozdział 4. Benchmarking i benchmarki w europejskich i światowych rozwiązaniach Zakończenie... Streszczenie Summary Bibliografia... Notki biograficzne Cykl monografii naukowych S trona

7

8 Wstęp Dwa przewidywane największe problemy przyszłości dla całego świata to nierównomiernie rozłożone zasoby wodne (konkurencja o wodę) i kurczące się zasoby nieodnawialnych surowców energetycznych (konkurencja o energię). Jeszcze dzisiaj, w potocznym myśleniu takie problemy nie istnieją. Woda wydaje się zasobem i surowcem powszechnym i dostępnym praktycznie w całej Europie, nie dostrzegamy istotnych niedoborów także w naszym kraju. Zasoby energetyczne świata wyraźnie się kurczą, ale należy już we wstępie podkreślić, że uwaga ta dotyczy zasobów surowców nieodnawialnych, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny, a w znacznie bardziej odległej perspektywie także węgiel kamienny i brunatny. Owszem, istnieją duże zasoby surowców służących produkcji energii jądrowej, jednak, mimo wyraźnego postępu dotyczącego bezpieczeństwa pozyskiwania tego rodzaju energii, systematycznie, od czasu do czasu, zdarzają się awarie, które powodują trwałe zanieczyszczenie niektórych obszarów globu ziemskiego, zmuszają do rewizji polityki energetycznej w tym zakresie, czego najlepszym przykładem jest stanowisko rządu Niemiec, który zdecydowanie twierdzi, że kraj ten do końca roku wycofuje się z pozyskiwania energii jądrowej, a w ostatnich dniach również wypowiedź premiera Polski wskazuje na przesunięcie w daleką przyszłość ewentualnych planów rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju. Należy dodać, że Niemcy należą do państw o znaczącym udziale energii jądrowej w całkowitym wykorzystaniu energii, który w 2012 roku wynosił 16,14% 2. Podobnie wygląda stanowisko wielu grup społecznych w Japonii, po katastrofie, która miała miejsce w Fukushimie. Skutki awarii w Czarnobylu, jak i konsekwencje katastrofy w Fukushimie wskazują na fakt ciągłego istnienia zagrożeń dotyczących energetyki jądrowej. Z drugiej strony niektóre kraje pokrywają w ten sposób większość swojego energetycznego zapotrzebowania, czego przykładem jest Francja, dla której wskaźnik udziału energii jądrowej w krajowej produkcji energii elektrycznej w 2012 roku wynosił 74,79% 3. W trakcie trzeciego spotkania na temat energetyki jądrowej, zatytułowanego Francja, Niemcy, Japonia po Fukushimie, jakie 1 Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej po powrocie Niemiec do decyzji o zakończeniu eksploatacji elektrowni jądrowych do roku 2022, Ministerstwo Gospodarki, s. 5, (stan na dzień r.). 2 Stan energetyki jądrowej na świecie, stan na dzień , Ministerstwo Gospodarki, s. 5/12, (stan na dzień r.). 3 Tamże, s. 5/12. 7 S trona

9 odbyło się w Warszawie, w kwietniu 2012 roku w Instytucie na Rzecz Ekorozwoju pojawiło się kilka bardzo ciekawych sformułowań, związanych z pozyskiwaniem energii atomu. Stwierdzono, że Fukushima naprawdę kompletnie zmieniła sposób postrzegania elektrowni jądrowych w Niemczech. Przecież Japonia jest krajem tak niezwykle zaawansowanym technologicznie, gospodarczo i naukowo, a mimo to nie poradziła sobie z kontrolowaniem ryzyka 4. Zwrócono również uwagę na fakt, że: Energetyka jądrowa wcale nie jest taka niezawodna, jak zwykło się myśleć. W Niemczech w ostatnich latach mieliśmy wyłączenia w granicach 20% zainstalowanej mocy elektrowni jądrowych 5. Uzupełnieniem tej informacji są kolejne fakty: Od 2007 roku akcje EDF, jednego z największych wytwórców energii nuklearnej, straciły 82% wartości! Akcje największej firmy zajmującej się budową elektrowni jądrowych, AREVA, w tym samym czasie straciły 83% wartości ( ). Do roku 1998 liczba znaczących wypadków w samych elektrowniach jądrowych wynosiła tys. rocznie. Później było ich dwukrotnie więcej ( ) 6. Wykorzystywanie każdego energetycznego surowca związane jest również z kosztami pozyskiwania energii z tego źródła. Istnieje wiele doniesień, prac naukowych dotyczących tego zagadnienia, jednak metodyczne podejście ich autorów jest bardzo różne i często prowadzi do wyciągania zróżnicowanych wniosków. Najlepszym przykładem jest energetyka jądrowa, której bezpośrednie pozyskiwanie jest stosunkowo tanie, natomiast w większość przypadków nie uwzględnia się w rachunku ekonomicznym niezmiernie wysokich kosztów budowy obiektów energetycznych, a całkowicie pomijane są koszty utrzymania obiektów (mogielników) po okresie eksploatacji, jak i przechowywania odpadów promieniotwórczych, które są bardzo wysokie i rozciągają się na niektórzy mówią bardzo odległą przyszłość, trudną do uwzględnienia w rachunku ekonomicznym, sięgającą tysięcy, a w rzeczywistości nawet milionów lat. Tania dzisiaj energia może niestety generować olbrzymie koszty środowiskowe i społeczne, dotyczące przyszłości. Bardzo często, a energetyka nie jest jedynym tego przykładem, żyjemy kosztem przyszłych pokoleń. Takie postępowanie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami zrównoważonego i trwałego rozwoju, międzypokoleniowej solidarności i sprawiedliwości, musimy więc poszukiwać innego paradygmatu gospodarki energetycznej, tym bardziej, że surowce energetyczne nabierają coraz to bardziej strategicznego znaczenia, a suwerenność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne coraz częściej należą do słów wypowiadanych przez polityków i ekonomistów. Już dzisiaj obserwujemy, że dysponowanie niektórymi kategoriami surowców energetycznych pozwala na kształtowanie wielu aspektów globalnej ekonomii i możliwości rozwijania się społeczeństw; co więcej, coraz częściej mamy do czynienia ze swego rodzaju 4 Trzecie spotkanie na temat energetyki jądrowej. Francja, Niemcy, Japonia po Fukushimie, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa, kwiecień 2012, s Tamże, s Tamże, s Strona

10 szantażem energetycznym. Właśnie w takiej sytuacji znajduje się dzisiaj Polska, mimo dużych zasobów węgla kamiennego. Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania lub importu surowców energetycznych (albo bezpośrednio energii) nabiera więc coraz większego znaczenia. Być może najbliższe prawdy w takiej sytuacji jest inspirujące stwierdzenie przestańmy w końcu wiercić w Ziemi, a zacznijmy patrzeć w niebo. W stwierdzeniu tym tkwi absolutna, bezdyskusyjna prawda: do powierzchni globu ziemskiego ciągle docierają, wysyłane przez Słońce, niezmierzone zasoby energii, których do tej pory nie chcieliśmy lub nie potrafiliśmy prawidłowo zagospodarować. Genialnie zrobiła to jedynie biosfera, wykorzystując zjawisko fotosyntezy. Współczesny, innowacyjny postęp w dziedzinie budowy urządzeń zdolnych pochłaniać energię słoneczną jest imponujący, są to rozwiązania niejednokrotnie już ekonomicznie opłacalne, czyli konkurencyjne rynkowo w porównaniu z innymi metodami pozyskiwania energii, problemem pozostaje globalne oddziaływanie lobby przemysłu naftowego i atomowego, także legislacyjne, zainteresowanego blokowaniem lub utrudnianiem proekologicznego postępu. Polska należy do krajów najuboższych w wodę, nie tylko w Europie, ale nawet na tle całego świata. Fakt ten jest ignorowany przez większość społeczeństwa, w tym także przez wiele organizacji i instytucji, mających związek z gospodarką wodną. Zasoby wodne Polski przypadające na jednego mieszkańca, wyrażone w metrach sześciennych na dobę, należą do najniższych nie tylko w Europie, ale także na świecie. Średnia tej wartości dla świata wynosi 33 m 3 /dobę, w Europie tylko 11 m 3 /dobę, natomiast w Polsce 4,5 m 3 /dobę, a jest to wartość niewiele większa od stwierdzanej w Egipcie (3,5 m 3 /dobę); najwyższym światowym wskaźnikiem charakteryzuje się Norwegia (250 m 3 /dobę) 7. Mimo tego oczywistego, powszechnie znanego faktu, ciągle, wbrew jakiekolwiek logice, w Polsce wykonywane są zabiegi melioracyjne nie tylko szczegółowe, jednostronnie odwadniające, ale także podstawowe, takie jak na przykład regulowanie cieków. W wielu pracach naukowych wykazano, że każdy zabieg regulacyjny, wykonany zgodnie z logiką prostowania biegu cieku, który prowadzi do szybkiego odprowadzania wody w okresie wysokich stanów, w rezultacie owocuje nie mającym jakiegokolwiek sensu, lekkomyślnym pozbywaniem się absolutnie podstawowego surowca, decydującego nie tylko o możliwości funkcjonowania gospodarek i społeczeństw, ale życia jako takiego, którym jest woda. Wydawałoby się, że epoka absurdalnego szybkiego odprowadzania z kraju deficytowego surowca już dawno minęła, że dzisiejsze zasoby wiedzy, jak również prawodawstwo Unii Europejskiej w tym zakresie, zmienią 7 Zasoby wodne Polski, Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, (stan na dzień r.). 9 S trona

11 postępowanie ciągle obecnego w gospodarce lobby melioracyjnego. Nic bardziej błędnego, nadal osuszany jest jeden z najuboższych w wodę kraj w Europie. Całkiem podobnie prezentuje się sytuacja w województwie podkarpackim. Zniszczenie naturalnych ekosystemów magazynujących wodę (bagna, torfowiska, niektóre kategorie lasów, obszarów łęgowych w dolinach rzek), wyprostowanie wielu rzek i strumieni, pozbawienie intensywnie użytkowanych gleb zasobów materii organicznej, która ma wyjątkowe zdolności do pochłaniania wody, prowadzi do ciągłego powtarzania się zjawisk obserwowanych współcześnie, a więc długim okresom suszy towarzyszą krótkie okresy teoretycznego nadmiaru wody, niekiedy powodzi i podtopień, które jednak z powodu zniszczenia większości elementów buforowych związanych z gospodarką wodną, łagodzących zjawiska ekstremalne, nie powodują logicznego zmagazynowania chwilowego nadmiaru. Niezbędna w znacznie dłuższych okresach niedoboru tego absolutnie podstawowego surowca, którego nic nie jest w stanie zastąpić, woda została w ten sposób nonsensownie roztrwoniona. Zasoby energetyczne, źródła i metody pozyskiwania energii mogą być dywersyfikowane, zasobów wodnych taka logika nie dotyczy. Trudno też liczyć na to, że można będzie wodę importować z krajów sąsiednich. Sami musimy (bo potrafimy) logicznie zagospodarować własne zasoby. Niektórzy politycy twierdzą, że na kontynencie afrykańskim czy też w Azji wojny przyszłości mogą dotyczyć dostępu do wody wierzymy, że tak nigdy się nie stanie i że świat potrafi solidarnie rozwiązać ten narastający problem. Rozsądne gospodarowanie zasobami wodnymi w przyszłości oznacza konieczność poszukiwania nowoczesnych rozwiązań. Ale proszę błędnie nie zrozumieć słowa nowoczesność. W intencji autorów tej monografii i nie tylko, także autorów wielu cytowanych publikacji, ekspertyz, opinii nowoczesność nie oznacza jakichś niespotykanych rozwiązań technicznych, wprost przeciwnie, jest ona rezultatem ekologicznego myślenia i koniecznością powrotu do rozwiązań, które w bezbłędny sposób zaoferowała nam natura. Proszę zwrócić uwagę na ciekawe skojarzenie ekologiczny, słowo to, gdy rozłożymy je na części składowe oznacza, że wybór eko jest wyborem logicznym. W monografii zostaną zaprezentowane skuteczne rozwiązania łagodzące ekstremalne warunki powodzi, a zarazem prowadzące do rozwiązania problemu niedoboru wody w ciągle wydłużających się okresach suszy. Wbrew pozorom, rozwiązania te są niezwykle proste i zarazem bardzo tanie. Jedynym problemem jest i może być szablonowe myślenie w wielu gremiach, zgodnie z którym zabezpieczenie przeciwpowodziowe polega na prostowaniu rzek i strumieni, szybkim odprowadzaniu wody w dół cieków, gdzie wskutek nacisków wielu lokalnych społeczności, rzeki otaczane są wałami stwarzającymi iluzję bezpieczeństwa. Niestety, tylko do czasu. Przerwanie takich wałów jest przyczyną nieszczęść i tragedii, 10 Strona

12 którym miały zapobiec. Mądre zarządzanie przestrzenią jawi się tutaj jako jeden z podstawowych elementów skutecznego gospodarowania zasobami wodnymi, zgodnie z coraz to bardziej powszechną i rozumianą w świecie logiką, która oznacza oddalanie człowieka od wody (zabudowy, obiektów, infrastruktury), a nie wody od człowieka, bowiem ta druga metoda zdecydowanie zawiodła praktycznie w całym świecie. Znakomitym przeglądem krytyki dotychczasowych metod gospodarowania zasobami wodnymi w świecie, jak i zbiorem nowoczesnych rozwiązań, jest publikacja Zapory a rozwój. Nowe wytyczne dla podejmowania decyzji. Raport Światowej Komisji Zapór Wodnych. Praca ta będzie wielokrotnie cytowana w dalszych częściach monografii. Nawet tak wydawałoby się skuteczna metoda, jaką jest budowa wielkich zbiorników zaporowych, coraz częściej jest krytykowana, i to z wielu powodów. Każdy zbiornik zaporowy, prędzej czy później, ale niejednokrotnie jest to tylko okres kilkudziesięciu lat, ulega wypełnieniu rumoszem skalnym i zamuleniu. Jego zdolność do gromadzenia wody systematycznie maleje. Równocześnie, wskutek wyeliminowania w dolnych odcinkach cieków okresowych przepływów wyższej wody, dochodzi do zubożenia, a nawet zniszczenia ekologicznych walorów wodnego ekosystemu. Nie tylko samego cieku: postępującej degradacji ulegają ekotony (środowiska graniczne, pełniące rolę środowisk buforowych, a więc łagodzących wstrząsy i zjawiska ekstremalne), zanika wiele gatunków ryb, płazów i gadów, niszczona ekologiczna zabudowa brzegów przestaje pełnić rolę środowiska pochłaniającego zanieczyszczenia docierające do cieków, czego efektem jest gorsza jakość wody, a środowiska łęgowe (występujące w dolinach rzek, w warunkach dostatecznego zaopatrzenia w wodę), naturalnie rozwijające się w okolicach cieków, zanikają, wraz z nimi degradacji ulegają zasoby glebowe tych ekosystemów. Historia dostarczyła wielu przykładów błędów związanych z budową wielkich zbiorników zaporowych i regulacją cieków. Chyba najbardziej spektakularnym przykładem jest budowa wielkiej zapory w Assuanie na Nilu. Konsekwencją są olbrzymie straty środowiskowe i gospodarcze: degradacji uległy znane z żyzności gleby Doliny Nilu (w starożytności spichlerz i źródło bogactwa nie tylko Egiptu), zniszczono również niesamowicie bogate i dostarczające niegdyś dużych dochodów i żywności łowiska Delty Nilu, które pozbawione dopływu substancji użyźniających, stały się jałowe. Sama zapora wskutek parowania odprowadza tak duże ilości wody, że w wielu okresach są one wyższe od aktualnego dopływu, prognozowany jest okresowy zanik wody w dolnych odcinkach Nilu, w okresach suszy. Kolejnym przykładem jest los wielu olbrzymich rzek w Chinach, Rosji, Stanach Zjednoczonych. Rzeka Kolorado w niektóre lata nie dociera już do morza, jej zasoby w całości pochłaniają olbrzymie aglomeracja miejskie i rolnictwo. Podobny los spotkał olbrzymią Huang- Ho (Żółtą Rzekę) w Chinach, która nie dociera już do morza, jest przy tym niesamowicie zanieczyszczona. Wiele jej dopływów zdegradował niekontrolowany rozwój przemysłu, przerażenie wywołują opisy tak zwanych rakowatych wiosek, których mieszkańcy, 11 S trona

13 korzystający z konieczności z zasobów wodnych przepływającej obok, zanieczyszczonej rzeki, zapadają już w młodym wieku na wiele chorób nowotworowych. Odwrócenie biegu dużych rzek w Rosji, pierwotnie docierających do Morza Aralskiego, szczególnie Amu- darii, spowodowało gwałtowane cofanie się wody; dzisiaj jest to zbiornik wodny wysychający, zasolony, przestał być podstawą bytu dla okolicznych mieszkańców, giną jego zasoby biologiczne, w tym ryby. Natomiast nawadniane wodami Amu- Darii pola uprawy bawełny, po kliku latach prosperity, zaczęły ulegać postępującemu zasoleniu, stając się pustynią. To tylko nieliczne przykłady wielu problemów, jakie były i są skutkiem błędów w gospodarowaniu zasobami wodnymi w większości krajów. W Polsce nie popełniono aż tak drastycznych błędów, ale to nie oznacza, że model gospodarowania zasobami wodnymi jest prawidłowy. Należy przypomnieć, że jesteśmy krajem bardzo ubogim w wodę. To, że wybierane rozwiązania nie są aż tak gigantyczne i spektakularne, powoduje, że społeczeństwo nie zauważa powoli postępujących negatywnych zmian. Wypada jednak dodać, że spotykamy w naszym kraju również rozwiązania logiczne, kreowane zgodnie z zasadami funkcjonowania ekosystemów. Mogą być wzorcem, jednak należy pamiętać, że w naturalnych ekosystemach wszystkie rozwiązania przynajmniej nieco różnią się od siebie, bowiem występują w zróżnicowanych warunkach. Właśnie taki model gospodarowania zasobami wodnymi zostanie przedstawiony dla województwa podkarpackiego zgodny z naturalną logiką funkcjonowania ekosystemów, po to także, aby ten absolutnie niezbędny, podstawowy surowiec jakim jest woda, mógł wspierać rozwój społeczeństwa i gospodarki, a nie ograniczać go, jak byłoby zawsze w przypadku deficytu wody. Natura rozwija się i trwa dzięki zróżnicowaniu, zaś umiera, gdy naturalna równowaga zostanie zaburzona lub zniszczona przez jednorodność. Takie negatywne skutki stwierdzono wszędzie tam, gdzie wykonano schematyczne, szablonowe zabiegi regulacyjne rzek lub całych ekosystemów. Społeczeństwo rozwija się trwale tam, gdzie funkcjonują naturalne ekosystemy ekonomiczne, nakierowane na kształtowanie jakości życia, bazujące na zasobach endogenicznych. Widzimy podobieństwa. Rozwinięciem tej kategorii myślenia jest opublikowana równocześnie monografia Ekonomia ekologiczna (zielona) oraz ekonomia endogeniczna we wspieraniu innowacji w rozwoju regionu, napisana przez autorów niniejszej monografii. W bardzo ścisłym związku tematycznym z niniejszą pracą pozostaje również wykonana równolegle monografia, zatytułowana Innowacyjna wizja miast wskazówki dla regionu. 12 Strona

14 Rozdział 1. Pojęcie i ewolucja ekoinnowacji

15

16 Pojęcie ekoinnowacji pojawiło i upowszechniło się stosunkowo niedawno, bo zasadniczo w latach 90. XX wieku. W wielu wcześniejszych pracach używano innych określeń, takich jak technologie środowiskowe, rozwiązania i technologie ochrony środowiska, innowacje zrównoważonego rozwoju, itp. Pojawienie się pojęcia ekoinnowacji wiąże się przede wszystkim ze zwróceniem uwagi na pewien bardzo ważny fakt: nie wszystkie innowacje, nawet te bardzo radykalne i nowoczesne, można określić jako rozwiązania nie stwarzające zagrożeń środowiskowych i społecznych. Okazało się, że nie powinniśmy wspierać takich innowacji, które mogą stanowić dla nas zagrożenie. Alternatywą okazało się wspieranie ekoinnowacji, które bez względu na uznawane definicje, na pewno charakteryzują się jedną wybitną cechą wnoszą postęp także w eliminowaniu lub ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko dotychczasowych rozwiązań. Jedną z pierwszych definicji ekoinnowacji podali M. Carley i P. Spapens Ekoinnowacje można zdefiniować jako zamierzone postępowanie cechujące się przedsiębiorczością, obejmujące etap projektowania produktu i zintegrowane zarządzanie nim w ciągu jego cyklu życia, które przyczynia się do proekologicznego unowocześnienia społeczeństw epoki przemysłowej dzięki uwzględnieniu problemów ekologicznych przy opracowywaniu produktów i związanych z nimi procesów. Ekoinnowacje prowadzą do zintegrowanych rozwiązań mających na celu zmniejszenie nakładów zasobów i energii, jednocześnie podnosząc jakość produktu lub usługi. Innowacja technologiczna jest jednym ze sposobów ekoinnowacji 8. Bardzo szeroki przegląd definicji ekoinnowacji, a także szerszych interpretacji tego pojęcia, zamieszczono we wcześniejszej pracy autorów niniejszej monografii 9. Ekoinnowacje marketingowe i organizacyjne autorzy również przedstawili we wcześniejszej publikacji 10. Bardzo szeroko omówili też zagadnienia dotyczące wykorzystywania ekoinnowacji w zrównoważonym modelu gospodarki żywnościowej 11. We współczesnym świecie, nękanym przez kryzysy ekologiczne, z których wiele, w przeciwieństwie do odległej przeszłości, ma dzisiaj rozmiar globalny, poszukiwanie rozwiązań, które 8 M. Carley, P. Spapens, Dzielenie się światem, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Białystok- Warszawa, 2000, s S. Dziedzic, L. Woźniak, Ekoinnowacje jako priorytetowy kierunek Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s L. Woźniak, B. Ziółkowski, A. Warmińska, S. Dziedzic, Przewodnik ekoinnowacji. Diagnoza trendów i dobre praktyki, Opracowano na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2008, s L. Woźniak, S. Dziedzic, Eco- innovations in sustainable model of food economy, World Academy of Science, Engineering and Technology, Issue 70, October 2012, Dubai, pp S trona

17 umożliwią ochronę ziemskiego ekosystemu musi być traktowane jako absolutny priorytet. Ekoinnowacje są jedną z dróg do poprawy środowiska, dostarczają rozwiązań, ale także zmieniają logikę myślenia. M. Carley i P. Spapens podają wiele argumentów przemawiających za wykorzystywaniem ekoinnowacji: mniej odpadów i zanieczyszczeń, a w interpretacji tych autorów, bardzo logicznej, wszelkie zanieczyszczenia to użyteczne zasoby, bardzo często stracone, które wskutek błędów gospodarczych znalazły się w złym miejscu i w złym czasie; lepsza jakość życia, ekoinnowacje prowadzą do ograniczenia zużycia zasobów, ale równocześnie podnoszą jakość uzyskiwanych korzyści. W wielu przypadkach oddziałują także pozytywnie na poziom życia; miejsca pracy oraz sprawiedliwość społeczna, większość ekoinnowacji, przykładem mogą być rozwiązania rolnictwa ekologicznego, zwiększa udział kapitału ludzkiego w gospodarce, stymuluje powstawanie nowych miejsc pracy, a więc zmniejsza bezrobocie, równocześnie ogranicza zużycie zasobów; konkurencyjność, bowiem ekoinnowacje oznaczają zawsze wzrost jakości, lepsze technologie, procesy i produkty, które mają coraz większe szanse rynkowe; korzyści dla biznesu, atrakcyjność rynkowa, bowiem ekoinnowacje ograniczają wiele kosztów, pozwalają na uniknięcie różnych kategorii opłat środowiskowych, kreują bardziej efektywne procesy, ich rezultatem jest również ekologiczny wizerunek biznesu; rentowność, dotyczące ich oszczędności w zakresie wykorzystywanych zasobów, związane z ograniczaniem zużycia energii i surowców, okazują się bardziej efektywne, niż kolejne zakupy coraz to bardziej drogich surowców. Udowodniono, że w wielu przypadkach zapobieganie zanieczyszczeniom jest tańsze niż inne rozwiązania związane z potrzebą ochrony środowiska; mniejsze ryzyko, bowiem ekoinnowacje nie stanowią zagrożenia ani dla konsumentów, ani na różnych etapach produkcji w firmie, zarówno pod względem zdrowia, jak i innych kategorii bezpieczeństwa; umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie deficytowego kapitału rozwojowego, przykładowo w miejsce budowy nowych elektrowni, należy promować budowanie takich przedsiębiorstw, które będą zaopatrywały rynek w energooszczędne urządzenia, co prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, lub ograniczenia jego ciągłego wzrostu; 16 Strona

18 bezpieczeństwo międzynarodowe, ponieważ coraz to bardziej widoczna konkurencja o ograniczone zasoby planety, może prowadzić do wystąpienia konfliktów, nawet na bardzo szeroką skalę. Efektywność może zapobiegać wzrostowi międzynarodowych napięć 12. Ekoinnowacje pozwalają na uzyskiwanie wielu pozytywnych efektów ekologicznych, zdrowotnych, a więc także społecznych. Są znakomitym instrumentem wspierania zielonego wzrostu (rozwoju), a więc znacznie mniej uzależnionego, a w niektórych przypadkach nawet niezależnego od zużycia nieodnawialnych zasobów. Działania takie odmaterializowują wzrost gospodarczy, tak produkcję, jak i konsumpcję, generują nowe wzorce produkcji i konsumpcji, wiążą się z wieloma nowymi koncepcjami, takimi jak czystsza technologia zamiast technologii oczyszczania, cykl życia produktu i technologii, określany słowami od kołyski do kołyski, który eliminuje pojęcie odpadu, zmniejsza zużycie materiałów i energii. Ekoinnowacje przyspieszają tempo zmian na lepsze, dlatego też wymagają wsparcia prawnego i ekonomicznego, co możemy dzisiaj dostrzec w polityce Unii Europejskiej. Przykładami ekoinnowacji związanych z energetyką są: ekoinnowacje produktowe: ogniwa fotowoltaiczne; panele słoneczne; biogazownie; nowe generacje wiatraków; instalacje geotermalne; rekuperatory; pompy ciepła; ekoinnowacje procesowe: energetyka rozproszona; inteligentne systemy zarządzania energią w budynkach; trójgeneracja (skojarzone gospodarowanie energią, ciepłem i chłodem); efektywność energetyczna; ekoinnowacje organizacyjne: farmy słoneczne; farmy wiatrowe; wdrażanie systemu zarządzania energią ISO (BS EN 16001); wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, czy systemu EMAS; ekoinnowacje marketingowe: nowoczesne kampanie uświadamiające i reklamujące proekologiczne rozwiązania w energetyce. Bardzo często oczywiście rozwiązania te wzajemnie się nakładają, warunkują, funkcjonując jako systemy, powyższy podział ma więc tylko ogólne znaczenie. 12 M. Carley, P. Spapens, Dzielenie się, jw., s S trona

19 Przykładami ekoinnowacji związanych z gospodarką wodną są: Ekoinnowacjami nie są: ekoinnowacje produktowe: najwyższej jakości woda; rozwiązania małej retencji wodnej z ciągłym dolnym przepływem; renaturyzowany/rewitalizowany ciek; małe elektrownie wodne z w pełni sprawną przepławką dla ryb; oczyszczalnie ścieków; ekoinnowacje procesowe: renaturyzacja/rewitalizacja cieku; ekologiczny model zrównoważonej zlewni, jako najlepsze zabezpieczenie przeciwpowodziowe; system funkcjonujących obszarów zabagnionych; ekoinnowacje organizacyjne: wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego ISO czy systemu EMAS; ekoinnowacje marketingowe: nowoczesne kampanie uświadamiające i reklamujące proekologiczne rozwiązania w gospodarce wodnej. w zakresie gospodarki energetycznej: elektrownie jądrowe (bowiem generują trwałe zanieczyszczenia i są w stanie stworzyć największe ryzyko ekologiczne, mimo iż sama produkcja energii jądrowej, do czasu pojawienia się awarii, może być rzeczywiście produkcją czystą; eksternalizacja kosztów związana trwale z tym przemysłem polega na ich przerzucaniu w przyszłość, a więc obciążaniu kolejnych pokoleń); w zakresie gospodarki wodnej: duże zapory wodne (zakłócają naturalny reżim wodny cieków, eliminują naturalne ciągi biologiczne, są jedną z najgroźniejszych barier biologicznych); melioracje osuszające i regulacje rzek (ograniczają zasoby wodne regionu i kraju, zmniejszają zdolności środowiska do samooczyszczania się, ograniczają różnorodność biologiczną). Ekoinnowacje uznano za klucz do zrównoważonej, zielonej Europy. Bardzo mocno akcentuje ich znaczenie również Komisja Europejska, która opisuje je w następujący sposób: Ekoinnowacja to każda innowacja, która prowadzi do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przez ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej na środowisko, zwiększenie odporności przyrody na obciążenia lub zapewnienie większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie korzystania z zasobów naturalnych. Zastosowanie ekoinnowacji sprzyjających rozwojowi nowych procesów, technologii i usług, dzięki którym europejskie przedsiębiorstwa stają się bardziej przyjazne środowisku, ułatwia 18 Strona

20 optymalizację potencjału w zakresie wzrostu gospodarczego, a jednocześnie umożliwia podjęcie takich wyzwań, jak zmiana klimatu, niedobór zasobów naturalnych oraz zanikanie różnorodności biologicznej. Ekoinnowacje stanowią również szansę dla przedsiębiorstw. Ich wprowadzenie przyczynia się do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności, pozwala wykorzystać nowe możliwości rozwoju oraz pozytywnie wpływa na wizerunek firmy. Z tego względu UE musi przyspieszyć zarówno proces praktycznej realizacji dobrych pomysłów, jak i rozwój przemysłowy, likwidując bariery ekonomiczne i prawne, a także promując inwestycje i pobudzając popyt oraz upowszechniając wiedzę w tej dziedzinie 13. Komisja Europejska dysponuje już dokumentami strategicznymi dotyczącymi perspektyw i wdrażania ekoinnowacji. Aktualnie, za najbardziej istotny można uznać Plan działania w zakresie ekoinnowacji (Eco- AP) 14. W dokumencie tym Unia Europejska, na podstawie decyzji nr 1639/2006/WE ustawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji wprowadziła oficjalną definicję ekoinnowacji: Ekoinnowacje to innowacje w dowolnej postaci, których wynikiem lub celem jest znaczący i widoczny postęp w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie odporności na obciążenia środowiskowe lub osiągnięcie efektywniejszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych 15. W Komunikacie tym, na podstawie badań wykonanych w ramach Eurobarometru, na temat podejścia europejskich małych i średnich przedsiębiorstw do ekoinnowacji, zidentyfikowano bariery i bodźce dotyczące tych proekologicznych rozwiązań. Za najważniejsze bariery utrudniające przyśpieszenie rozpowszechniania i rozwoju ekoinnowacji uznano: niepewny popyt rynkowy; niepewny zwrot z inwestycji lub zbyt długi okres zwrotu dla ekoinnowacji; brak środków w przedsiębiorstwie; niewystarczający dostęp do istniejących dopłat i zachęt 13 Ekoinnowacje, klucz do przyszłej konkurencyjności Europy, Komisja Europejska, Urząd Publikacji, s. 1, (stan na dzień r.). 14 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów, Innowacja na rzecz zrównoważonej przyszłości Plan działania w zakresie ekoinnowacji (Eco- AP), KOMISJA EUROPEJSKA, Bruksela, dnia KOM(2011) 899 wersja ostateczna, s Tamże, s S trona

Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego Nr projektu WKP 1/1.4.5/2/2006/21/24/602/2006

Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego Nr projektu WKP 1/1.4.5/2/2006/21/24/602/2006 Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego KOŃCOWY RAPORT Z BADAŃ FORESIIGHT PRIIORYTETOWE TECHNOLOGIIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIIEGO wykonany

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 POLECA Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 2 Zarządzanie jest obecne w życiu każdego z nas. Zarządzamy, organizując życie rodzinne oraz zawodowe, często w bardzo różnym wymiarze i zakresie. Celem oraz wyróżnikiem

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

25 lat ochrony środowiska w Polsce

25 lat ochrony środowiska w Polsce 25 lat ochrony środowiska w Polsce Redakcja Sandra Kokocińska, Mikołaj Maternik, Piotr Matuszewski Korekta Barbara Kostrzewska Egzemplarz bezpłatny wydany w ramach XVIII Międzynarodowego Kongresu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira 5 zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira woda w mieście 5 zrównoważony rozwój zastosowania Woda w mieście Seria wydawnicza: Zrównoważony Rozwój Zastosowania Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Przygotowanie materiału współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Ewa Maria Siedlecka Projekt Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekooski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Środowisko Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń Ochrona środowiska idzie w parze z utrzymywaniem konkurencyjności. 2 Z R O Z

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku

Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku Instytut na rzecz Ekorozwoju Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku Raport 2/2001 pod redakcją Wojciecha Stodulskiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, grudzień 2014 r. Opracowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Strona 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, xxx COM(2006) yyy wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz Jak niesłuszne jest nazywanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okl JAK ZAPEWNI ROZ ZR W TEREN W OTWARTYCH.qxd 2009-05-31 23:15 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo