Sp/s b eśd. Ogólny opis...3. Warunki pracy Problemy techniczne Po serwisie Informacje dodatkowe... 20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sp/s b eśd. Ogólny opis...3. Warunki pracy... 4. Problemy techniczne... 17. Po serwisie... 19. Informacje dodatkowe... 20"

Transkrypt

1 GPC12AFK3

2 Sp/s b eśd Budowa kmatyzatora... "..... " Ogólny opis Zasada działania...3 Warunki pracy... 4 Obsługa kmatyzatora Obsługa sterownika zdalnego sterowania Akcesoria i montaż przewodu wywiewu powietrza Obsługa i konserwacja Problemy techniczne Uwagi dla użytkownika Po serwisie Informacje dodatkowe Produkt ten nie może być traktowany jako odpad gospodarstwa domowego. Powinien zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uwaga! Niniejszą instrukcję możesz pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej - 1

3 Budowa kmatyzatora PRZÓD wylot powietrza na wanego panel sterowania -----lft;~~~~i~1\ ~ uchwyt miejsce na sterownik TYŁ górna kratka wlotu powietrza wylot powietrza wywiewanego (przez rurę wywiewu powietrza) dolna kratka wlotu powietrza 2

4 Og6lnyopls Przenosny kmatyzator GREE jest małym, przenośnym kmatyzatorem. Posiada on funkcje chłodzenia, osuszania i wentylacji. Może być używany w wielu miejscach. Jego rozmiar pozwala na użytkowanie w mieszkaniach, domach, biurach, a zwłaszcza w domach z wieloma pomieszczeniami. Dzięki zwartej budowie, wysokiej jakości wykonania, eleganckiej obudowie, wygląda dobrze w każdym wnętrzu. Jest wygodny do przemieszczenia, oszczędza energię i cichy jak na ten typ urządzeri. Uwaga: Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi uważnie przed pierwszym uruchomieniem kmatyzatora. Podane są też dane techniczne i sposoby montażu i eksploatacji urządzenia. Zasada działania Powietrze z pomieszczenia jest zasysane przez kratkę wlotu powietrza z dolu i tyłu urządzenia. Następnie powietrze przepływając wewnątrz obudowy przez parownik jest ochładzane i za pomocą wentylatora nawiewane do pomieszczenia. Jednoczesnie powietrze przepływając przez skraplacz chłodzi go, lecz jednocześnie podgrzewa się i musi być usuwane z pomieszczenia za pomocą specjalnej rury powietrza wywiewanego zamocowanej do tylnej części obudowy kmatyzatora. W procesie chłodzenia powstają skropny, które gromadzą się na tacy ociekowej i potem spływają do dolnej części urządzenia skąd muszą być okresowo usuwane przez użytkownika. Zasada działania Chłod... powietrze eilnik g6r... go wentylatora silnik dolnego wanty ł. to ra Parownik _.. ~_lti p ilara P rzepływ powietrza 1.. ciepłego,-~ Prze pływ powietrza 2 PRZ60 3

5 Warunki pracy Zakres pracy w trybie chłodzenia i osuszania. Zakres pracy jest od 16 C do 30G. Wymagania lokazacji Podczas pracy, jednostka powinna stać poziomo, więcej niż 50 cm od ściany i innych przaeszkód. Zasilanie elektryczne Przed podłączeniem zasilania proszę sprawdzić poniższe : Standardowe parametry zasilania to napięcie 220/240V +1-6\1/0, 50Hz, jeś napięcie będzie niższe lub wyższe, będzie to miało niekorzystny wpływ na działanie kmatyzatora. Kabel zasitający powinien by ć dostosowany na conajmniej 20A pobór prądu podczas startu urządzenia, w przeciwnym razie może nastąpić gwałtowny spadek napięcia. Kabel zasilający I wtyczka powinny byc dostosowane dla przepływu prądu większego niż 16A. Przekrój przewodu za s ilającego powinien być nie mniejszy niż2. 5 mm2. Jeś kabel zasilający jest uszkodzony trzeba go niezwłocznie wymienić na nowy o takich samych parametrach. Jeś będzie potrzeba wymiany kabla lub konserwacji, proszę skontaktować się ze sprzedawcą i zapytać jak właściwie wykonać prace naprawcze. Kmatyzator powinien być odpowiednio uziemiony. Uziemienie musi być połączone do odpowiedniego systemu budynku. Właściwie wykonane uziemienie jest niezbędne do prawidłowej pracy kmatyzatora i powinno być wykonane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Wymagane zabezpieczenie obwodu elektrycznego Kmatyzator (W) 12K Bezpiecznik 16A 4

6 Obsługa kmatyzatora CHŁODZENIE Wybierz miejsce do usławienia kmatyzatora w pobżu okna lub drzwi, zamontuj rurę odprowadzenia ciepłego powietrza z wylotem na zewnątrz przez uc hylone drzwi lub okno. Pozwo to także na utrzymanie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu. Wciśnij przycisk " MO DE " i wybierz tryb chłodzenia" COOL ", Wciśnij przycisk "", ""... " i ustaw wymaganą temperaturę w zakresie od 16' do 30t. UWAGI Kiedy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, należy dla zapewnienia najlepszego efektu sprawdzić poniższe : 1) Jeś światło słoneczne wpada bezpośrednio przez okno można zasłonić okna roletami lub zasłonami dla osłony. 2) Nie używać źródeł ciepła w pomieszczeniu gdzie słoi kmatyzator. OSUSZANIE Prosimy zamknąć drzwi i okna w celu uzyskania najlepszego efektu Wciśnij przycisk" MOOE " i wybierz tryb osuszania. UWAGA Kiedy kmatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas proszę wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony na nowy przez wykwafikowanego fachowca. Uwaga I Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 5

7 Obsługa kmatyzatora ll"':l Przycisk ustawienia trybu pracy T~b T~b c~enla osu$z;>nl;! W yświetlacz,"' wentylacji "i'", I Przycisk w/ąafwy/ąa * Panel sterowania i opis funkcji. "... "".. " Przyciski 1. Przycisk włącz/wyłącz. Naciśnij przycisk aby włączyć i następnie aby wyłączyć kmatyzator. 2. Przycisk ustawienia trybu pracy. Wciśnij ten przycisk aby zmienić tryb pracy w następującym porządku: COOL - DR Y - FAN - COOL (chlodzenie-osuszanie-wentylacja-chlodzenie) 3."'" ""... " Przyciski W trybie chłodzenia i grzania, wciśnij przycisk '... " raz, ustawienie temperatury zmniejszy się o l "C '... " raz, ustawienie temperatury zwiększy się o re. Wciśnij Ustawienie temperatury można zmieniać w zakresie od 16'C '" 30'C ODPŁYW SKROPLIN Kiedy kmatyzator pracuje w trybie chło dz enia lub osuszania pow s taj ą skropny, które spływają do zbiornika, kiedy zbiornik jest pełny, wtedy wlącza się brzęczyk wydający dżwięk ośmiokrotn i e, na wyświetlaczu LeO pojawia się kod " H8 ", i w tym samym czasie urządzenie wyłącza się, musimy opróżnić zbiornik, sprężarka zatrzyma s ię przez około 3 minuty i dopiero ponownie załączy s ię. W cełu opróżnienia zbiornika z wody podłącz wąż skropn, uważając by nie było wycieku zamocuj wąż zaciskami. Montaż wężyka odpływu skropn ( jak na poniższych rysunkach): Uwaga: Wężyk odpływu skropn musi zostać zainstalowany przed uruchomieniem urządzenia, w przeciwnym razie może nastąpić zablokowanie przepływu skropn i spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Zestaw odpływu skropn zawiera: (O) ) ty O ID ~ wężyk elastyczny uchwyt zacisk rury zaślepka śrubka 6

8 Obsługa kmatyzatora Montaż elastycznego wężyka odpływu skropn. 1. Zdejmij zaślepkę rurki odpływu skropn z przyłącza odpływu skropn. zaślepka nj/)' odpływu skropn 2. Zamocuj koncówkę wężyka do przyłącza odpływu skropn za pomocą zacisku. 3.wlÓż zaślepkę do drugiego korica wężyka i zabezpiecz zaciskiem. 4. Zamocuj uchwyt wężyka z tyłu panela kmatyzatora obok przyłącza odpływu skropn i wykorzystaj do tego załączoną śrubkę. UChwyt wężyka przypi! odpływu skropłin mocowartle uchwytu śrubq 5. Przyciągnij końcówkę wężyka do uchwytu mocowania wężyka. Wężyk elastyczny 7

9 Obsługa sterownika zdalnego sterowania UWAGA! Upewnij się CXo/ nic nie zakłóca współpracy kmatyzatora ze sterownikem bezprzewodowym. Nie rzucaj, ani nie upuszczaj sterownika. Powinien być chroniony przed cieczami i promieniami słonecznymi, a także przechowywany zdała od gorących miejsc. nadajnik podczerwieni sterownik bezprzewodowy o F-.H ' :::;;' -ffi" 1 :"'IlIVl.r; ~.''''''.\ ~ AIJBI: " - "" o 13.5'-' : I '/li' ~ CI] ~ = I,.'""TE""'I ~ ~IQ.EE31~1 X-FAN Przycisk X-FAN Przyciskiem X-FAN możemy w łączyć lub wyłączyć działanie funkcji, gdy kmatyzator pracuje w funkcji ch łodzenia lub osuszania. Normalnie tryb X-FAN jest wyłączony. Funkcja ta służy do szybkiego chłodzenia lub grzania z intensywnym nawiewem powietrza Funkcja X-FAN nie jest dostepna w trybie grzania, automatycznym lub wentylacji. Fukcja ta pozwala ma osuszenie parownika po wy łaczeniu urządzenia. Nazwa X-FAN jest alternatywna nazwą funkcji BLOW występująca w innych typach urządzeń. l ON/OFF Przycisk ON/OFF l Wciśn ięcie przycisku ON/OFF powoduje w łączen ie u rządzen ia, ponowne wciśnięcie wy łączenie. Włączenie! wyłączen ie urządzen ia kasuje ustawienia TImera oraz funkcji SLEEP. (+1 ) Przyciski zmiany temperatury Wc i śn ięcie przycisku (+) zwiększa ustawienie temperatury o 1 'c. Wciśn ięcie przycisku (-) obn iża ustawienie temperatury o f C. Tempe raturę można wybierać w zakresie pomiędzy 16"C - 30"C. I MO DE I ~rzyclsk MOOE Wc iśni ęc ie MOOE powoduje zmianę trybu pracy kmatyzatora w następującej ko lejności: c:~*~~ " - I. * l-l Tryb automatyczny Tryb chłodzenia 1" Tryb osuszania :. Tryb wentylacji FAN Przycisk FAN Wc iśnięc ie zmienia pręd kość pracy wentylatora: rauto---. ~."~- J mała prędkość średnia prędkość... wysoka prędkość Uwaga: po w łączeniu urządzenia, prędkość wentylatora ustawiona jest jako automatyczna. W trybie osuszania prędkość wentylatora jest zawsze jako mała i nie może być zmieniona. l 8

10 Obsługa sterownika zdalnego sterowania To jest uniwersalny sterownik bezprzewodo'łiy, przeznaczony do różnych typów kmatyzatorów GREE. Niektóre funkcje których kmatyzator nie posiada nie będą działać w trakcie naciskania przycisków sterownika. FNI "::;. "'R~IHU"" Og,oo" -.\ RIlBl " HIll 'C /li'-'.:..:. -m' sterownik,-- bezprzewodov.oy == ~ c:=;:] IMAHI 1TElOPllau,3 'l l1~1 I-L_'G_H T-L_p~ny~C~i~Sk~U~G~H~T~ ~1 Wciśnięcie powoduje w łączenie/ wyłączenie podświetlenia panelu sterowania. Kiedy jest włączone podświetlanie ikonka.~ będzie wyświetlona na wyświetlaczu.. Po wyłączeniu wskaźnik w postaci ikonki.~. nie będzie wyśw ietlany na sterowniku. -m' l Przycisk poziomego ruchu żaluzji l To urządzenie nie posiada funkcji poziomego ruchu żaluzji ( prawo -lewo). Jeś naciśniemy przycisk, usłyszymy charakterystyczne kknięcie z jednostki, ale nie zmieni to ustawień kmatyzatora. TFIM~E~R---[==~p~ny~C~iS~k~Tl~M~E~R========~1 Ustawienia czasu wyłączenia: naciśn ij przycisk TIMER podczas gdy urządzenie pracuje. Ustawienia czasu włączenia: naciśnij przycisk TIMER w czasie gd urządzenie nie pracuje. Naciskając jednokrotnie przycisk TIMER bedziemy mog rozpocząć ustawianie czasu w łączenia/wyłączenia. Gdy w ciągu S sekund wciśniemy przycisk "+" lub ". " podczas migania ikon ki, wprowadzić można odpowiednią wartość czasu w zakresie od 0.5 do 24 godzin. ( dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje szybsze przewijanie wartości czasu). Ponowne naciśnięcie przycisku zatwierdza ustawienia wprowadzonego czasu. Jeże l i w czasie S sekund nie naciśniemy przycisku TIMER podczas gdy będą migać na wyświetlaczu ustawione wartośc i wtedy ustawienia nie zostaną przez urządzen ie zatwierdzone. Jeże ustawienia timera są zrobione naciśnij przycisk TIMER raz jeszcze, aby wyjść z trybu ustawień i zapamię tać zrobione ustawienia. 9

11 Obsługa sterownika zdalnego sterowania To jest uniwersalny sterownik bezprzewodowy, przeznaczony do różnych typów kmatyzatorów GREE. Niektóre funkcje których kmatyzator nie posiada nie będą działać w trakcie naciskania przycisków sterownika.. FAN... 0pEJ't A1R!VI.!M x.f""., "''' 1U!i(> ':~:. 'C (3.5-' sterownik ; i. I,,,, bezprzewodowy G CD l Przycisk pionowego ruchu żaluzji I Wciśnij ten przycisk, aby ustawić pionowy ruch żaluzji nawiewu powietrza, ponowne jego nac iśnięcie wyłącza tą funkcję. Naciśnięcie przycisku umożwia pionowy ruch żaluzji wg. ponizszego schematu: "'1.., + 'I SLEEP I Przycisk SLEEP Wciśnięcie przycisku SLEEP powoduje ustawienie funkcji SEN i zatrzymanie jej po wyłączeni u. W trybie wentylacji i automatycznym funkcja ta nie jest dostępna. C:. to ikonka wyświetlana, gdy włączona jest funkcja SLEEP W trybie chłodzenia i osuszania: Po 1 godzinie od włączenia funkcji temperatura wzrośnie o 1 "C, po 2 godzinach o 2"C. Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje pracę w normalnym trybie i ustawionej temperaturze. W trybie grzania: Po 1 godzinie od włączenia funkcji temperatura zostanie obniżona o 1"C, po 2 godzinach o 2"C. Ponowne wciśnięcie spowoduje pracę w normalnym trybie i ustawionej temperaturze. HEALTH /SAVE Przycisk HEALTH/SAVE Funkcja HEAL TH nie jest dostępna dla tego urządzenia. Naciśnięcie przycisku spowoduje, że usłyszymy sygnał dźwiękowy odebrania sygnału z pilota przez urządzenie, lecz nic nie zmieni się w ustawieniach i działaniu urządzenia. Funkcja SAVE: to urządzenie nie posiada tej funkcji. Wciśnięcie przycisku spowoduje, że usłyszymy kknięcie potwierdzające wciśnięcie przycisku, na wyświetlaczu sterownika pojawi się napis "SE", prędkość wentylatora zmieni się na automatyczną. Po ponownym wciśnięciu przycisku prędkość wentylatora powróci do poprzedniego ustawienia. I I JKiedy urządzenie jest wyłączone, jednoczesne naciśn ięcie przycisków "+" oraz przycisku pionowego ruchu żaluzji powoduje przełączanie pomiędzy stałym ustawieniem żaluzji a trybem wahlowania ~ I ikanka oznacza pionowy ruch żaluzji '=? Po wy łączeniu urządzenia żaluzje zatrzymują się w niezwłocznie i pozostają w jednej z pozycji jakie obrazują wyżej pokazane ikonki TEMP Przycisk TEMP Przyciskiem tym można zmienić wyświetlanie temperatury ustawionej i temperatury wewnątrz pomieszczenia. I 10

12 Obsługa sterownika zdalnego sterowania Przewodnik po standardowych ustawieniach sterownika 1. Po włączen iu urządzenia do zasilania naciśnij przycisk ON/OFF, kmatyzator uruchomi się (Uwaga: Po wyłączeniu urządzenia żaluzje nawiewu powietrza są zamykane automatycznie). 2. Wciśn ij przycisk MODE, aby wybrać żądany tryb pracy np. c hłodzen ie lub grzanie. 3. Wc iśn ij przycisk + lub - aby ustawić wymaganą temperaturę w pomieszczeniu ( nie dotyczy trybu AUTO) 4. Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić prędkość nawiewanego powietrza. Możwy jest wybór: auto, ma/a, ś redn i a i wysoka. ~= ~~~ ~~~ 5. Naciśnij ~. aby wybrać ustawienia ruchu ża lu zji. Przewodnik po opcjonalnych ustawieniach sterownika 1. Wciśnij przycisk SLEEP, aby ustawić tryb snu. 2. Wcisnij przycisk TIMER dla ustawienia opóźn i onego czasu włączen i a lub dla czasu wyłączen i a kmatyzaora. Przyciskami + lub - ustawiamy żądany czas. 3. Wciśn ij przycisk LIGHT, do podświetlenia panelu sterowania. lub wyłącze n ia tej funkcji 4. N ac i ś nij przycisk X-FAN dla włącze n ia lub wyłączenia funkcji (i) (OH.Orr) ~ EJ[±] = o:::j 1"--) = ~~- "",c;;;;3f.;i * Naciśnij przycisk TURBO dla włącze nia lub wy łącze ni a funkcji intensywnego ch łodzen ia lub grzania połączonego ze zwiększonym nawiewem powietrza do pomieszczenia. wste:p do funkcji specjalnych ) C * ~ Funkcja X-FAN Ta funkcja służy do osuszania wewnętrzych części parownika jednostki wewnętrznej po wyłączeniu, aby zapobiec powstawaniu pleśni w wilgotnym środowisku. 1. Włączona funkcja X-FAN: po wyłączeniu urządzenia przez naciśnięcie przycisku ONjOFF, wentylator jednostki wewnętrznej będzie pracował przez około 10 minut na niskiej prędkości. W tym czasie wciś ni ęc ie ponowne przycisku X-FAN zatrzyma działanie wentylatora. 2. Wyłączona funkcja X-FAN: po wy łączeniu urządzenia przez naciśnięcie przycisku ONjOFF, jednostka po prostu wyłączy się. 11

13 * * * Obsługa sterownika zdalnego sterowania Funkcja automatycznego działania AUTO RUN Kiedy wybrany jest tryb automatycznego działania, ustawienia temperatury nie będą wyświet lane na panelu LeD sterownika. Urządzenie w zależności od temperatury w pomieszczeniu wybierze odpowiedni tryb działania i prędkość wentylatora aby osiągnąć ustaloną temperaturę. Blokada klawiatury Wciśnięcie jednoczesne przycisków "+" i - 1/ blokuje bjtdź odblokowuje klawiaturę sterownika. Po zablokowaniu pojawia się na wyświetlaczu ikanka i wtedy wciskając dowolny klawisz klawiatury symbol będzie migał 3 razy. Po odblokowaniu klawiatury symbol zniknie. Funkcja TURBO Jeś włączymy tą funkcję jednostka uruchmi się z maksymalnymi obrotami wentylatora, aby szybko schłodzić lub ogrzać powietrze w pomieszczeniu do żąda nej temperatury, ustawionej przez uzytkownika. * Przełączanie mie;dzy stopniami Celcjusza i Farenheita Kiedy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przyciski MODE i "- " jednocześnie aby przełączyć wyświetlanie temperatury w 'C lub 4f. * Nowa funkcja odszraniania Oznacza, że po uruchomieniu tej funkcji za pomocą sterownika bezprzewodowego i urządzenie będzie pracować w trybie odszraniania, po wyłączeniu kmatyzatora za pomocą sterownika, praca w trybie odszraniania nie zostanie przerwana aż do jej ukończenia. Jeś będziemy chcie przełączyć na inną funkcję,np. tą która była ustawiona ostatnim razem, nie będzie aktywna aż do ukończenia cyklu odszraniania. Uruchomienie odszraniania: po wyłączeniu urządzenia przyciskiem ONjOFF naciśnięcie jednocześnie przycisków MODE i BlOW rozpocznie odszranianie lub ponowne naciśnięcie zatrzyma proces. Jeś urządzenie jest w trybie odszraniania na wyświetlaczu lcd sterownika wyświet l i się napis "Hl". Jeś przełączymy na tryb grzania napis "Hl" będzie m igał przez 5 sekund, w tym czasie naciśniemy przyciskiem "+" lub "- ", napis "Hl" zniknie i pojawi się bieżąca ustawiona temperatura. Gdy włączmy sterownik, nowa funkcja odszraniania jest normalnie wyłączona. ( Wymiana baterii w sterowniku i uwagi ) ~ ~ 1. Dekatnie naciśnij z tyłu ~ sterownika bezprzewodowego i pociągnij w kierunku oznaczonym strzałką, aby zdjąć tylną klapkę sterownika (rys. l) 2. Wyciągnij stare baterie (jak pokazano na rys.l). 3. Włóż dwie nowe baterie typu AAA 1.5V, zwracając uwagę na po l aryzację. 4. Zamontuj tylną klapkę (jak pokazano na rys. 2). * UWAGA: Przy wymianie baterii nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii, w przeciwnym razie istnieje ryzyko niewłaści wej pracy sterownika. Jeś sterownik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby nie dopuścić do wycieku elektrotu i do możwego w związku z tym uszkodzenia sterownika. Nie powinno przekraczać się max. odległości działania sterownika. Sterownik powinien być w odległości min. l m od sprzętu RTV. Jeśłi sterownik nie pracuje normalnie, proszę wyjąć baterie, odczekać około 30 sekund, w/ożyć je ponownie i spróbować. Jeże to nie pomogło należy wymienić baterie na nowe. CD ~ ~- 'Qi (i) ~ ~ ~~ 12

14 Akcesoria I montat pruwoclu wywiewu powleb7a Długość rury wywiewu powietrza powinna być 50"'15Ocm. Zaleca się stosowanie krótkiego odcinka rury. Przy montażu zaleca się, aby rura była w miarę możwości poziomo. Nie nalezv przedłużać d/ugości rury lub łączyć z innymi rurami wywiewu powietrza, gdyi może to spowodować n ieprawid/ową pracę urządzenia. Poprawny sposób instalacji jest podany poniżej na rysunku. Przy montażu rury przez ścianę - otwór w ścianie powinien być na wysokości około 130 cm od podłogi. E o o co ~ ~~ 1- -, <=) \ D ł 13

15 Akcesoria I montaż przewodu wywiewu powietrza Jeś rura wywiewu powietrza ma być zagięta prosimy o zastosowanie się do poniższego wymiaru r- rl-~ /0" 550m \ D Nieprawid/owy montaż jest pokazany na rysunku poniżej ( j eś rura jest zagięta zbyt mocno, może to doprowadzić w prosty sposób do awarii urządzenia) 14

16 Załączone części Przednie zakończenie przewodu Tylne zakończenie przewodu Elastyczny przewód wywiewny Okienny adapter wywiewny Czyszczenie kmatyzatora Prosimy używać do czyszczenia miękkiej, wilgotnej szmatki nasączonej ciepłą wodą poniżej 40C ( z dodatkiem dekatnego detergentu), na końcu wytrzeć obudowę do sucha. Nie używa ć do czyszczenia benzyny, oleju bądż innych żrących substancji, które mogą spowodować odkształcenie b ądż trwale uszkodzenie obudowy. Przed czyszczeniem prosimy wy c iągnąć wtyczk ę zasilania z gniazdka. 15

17 Obsługa I konserwacja zaczep Kmatyzator przenośny Na wyposazeniu znajdują się kółka do zamocowania od spodu urządzenia, wedlug potrzeby można przemieszczać kmatyzator w pomieszczeniu przy zachowaniu os trożności. kratka wlotu powietrza i filtr (wewnątrz) UWAGA L, Przed czyszczeniem, proszę wyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazdka, aby zapobiec porażeni u prądem. Czyszczenie filtra powietrza Jeś filtr powietrza jest brudny spada wyydajność ch łodze nia u rządzenia. Czyść filtr powietrza co dwa tygodnie. Demontaż i czyszczenie: Zdejmij kratkę wlotu powietrza wciskając dwa zaczepy i wyciągnij filtr. Umyj filtr powietrza w ciepłej wodzie ( ok C) z dodatkiem niewielkiej il ości detergentu a następnie wysusz, najlepiej w zacienionym miejscu. - UWAGA L, Ostrzeżenie: Nigdy nie używaj do mycia filtra wody o temperaturze powyżej 45C, gdyż może to spowodować zmian~ koloru lub deformacj~ ramki filtra 16

18 Problemy techniczne S prawdź pozycje poniżej przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym Problem Prawdopodobna przyczyna Sposób naprawy Ur/.ądzcnic nic pracuje Brak zasilania!. W l ącl. poprawnk \\1yC"/J;ę I.Wy l ąclolla wlyczka od zasilania 2. Wymień wtyczko; lub gniazdo 2. Wadwa wtyczka lub gniazdo 3. Skontaktuj sic; z centrum 3. Pnepaloll)' bezpicl'znik serwisowym IV cdu,,')'miany bezpiecznika S ł aba wydajnosc IV trybie ch!odl.eni:t I. Temperatura IV pomieszczeniu jest niższa od tem pe::ralury nutwiollcj 2. Oblodzony parowacz I. Normalne zjawisko 2. Jednostka jest IV trakcie odmriq::lflll i w rączy sic; po zakoc7.cniu procesu Słabe ch łodzenie IV \t)'bie osus7.unia Oblodzony pamwacz I. Jednostka jest IV trakcie odmrv.ania. \\Iącz)' się po z~,kończtniu pro\:l:su Zalrlyrnaj jednostkę wylącl.nikiem Wyświetla się błąd -ES N I. NiestabiJn~ zasija ni~ zasi lania. 2.1ednostkn prncuje Wlącljednos lk ę 10 min. później. IV niewlaiiciwy sposob jeś poka1x sil; ponownie "ES'", skontaktuj się z serwisem. Wyświetla się błąd "HS" Zbiornik wody jest prrepełniony 1. Opró:ł.nij l.biornik 2. Jeś o usterka wciąż istnieje skontaktuj się l serwisem. Wyświetla się błąd "FI" Usterk<! czujnik<! temperatury pomieszczenia Skontaktuj się z serwisem. Wyświetla Się błąd "Fr UsteOOI czujnika temperatury f\a rurze chlodnk:zej Skontaktuj Się z serwisem. 17

19 UwagI dla utytkownlka Lokazacja Nie instaluj urządzenia w całkowicie zamkniętym miejscu, musi być zapewniona wentylacja, w przeciwnym razie istnieje ryzyko awarii. Nie instaluj urządzenia wystawiając go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, może to spowodować wyraźny spadek wydajności. Nie instaluj urządzenia w miejscu o dużej wilgotności, może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Proszę stanowczo nie instalować urządze nia w niżej wymienionych miejscach: w pomieszczeniach gdzie mogą znajdować się łatwopalne substancje lub ich opary, oleje, lotne siarczki itp. Inne Należy wziąść pod uwagę następujące czynniki jeś chodzi o nawiew zimnego powietrza na ludzi: 1) dzieci, osoby chore. 2) alergicy 3) osoby zmęczone, biorące leki nasenne Nie stawaj na obudowie, może to spowodować jej pęknięcie i awarię urządzenia Nie kieruj strumienia zimnego powietrza przez dłuższy czas na ciało, może to spowodować problemy zdrowotne Urządzenie powinno być oddalone min. 1m od TV lub sprzętu audio, istnieje możwość zakłóceń przez powstawanie fal elektromagnetycznych Wlot i wylot powietrza nie powinien być blokowany przez żadne przeszkody, istnieje ryzyko awarii. Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do wlotów bądż wylotu powietrza, zwłaszcza trzeba uważać na małe dzieci, istnieje możwość wypadku. Ostrzeżenie! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania (włączając dzieci) przez osoby z obniżoną sprawnością psychofizyczną lub z brakiem wystarczającej wiedzy oraz doświadczenia,chyba że zapewni się odpowiedni nadzór lub przeszkolenie do obsługi urządzenia przez odpowiedzialne osoby dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Dzieciom powinno zapewnić się odpowiedni nadzór i uświadomić, że urządzenie nie jest przeznaczone dla zabawy. 18

20 Uwagi dla ułytkownlka Nie pochylaj lub przewracaj urządzenia. to spowodować nieprawidłowości w pracy urządzenia. Nie ciągnij za przewód zasilania. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu sprawdzenia lub serwisu. Może Nie używaj środków owadobójczych lub innych preparatów w sprayu do spryskiwania urządzenia. Może to spowodować deformację lub pękanie plastiku. Po serwisie Jeś pojawią się jakiekolwiek problemy po serwisie, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. 19

21 Informacje dodatkowe Glówna siedziba: Free Polska Sp. z 0.0. ul. Kotl arska Kraków Tel: +48 \2430 \55\ fax: Nasze oddziały: Wienkra Sp. z 0.0. ul. Kotlarska Kraków Tel: +48 \ fax: +48 \ Alfaco Polska Sp. z 0.0. ul. Krakows ka W rocł aw Tel: +48 7\ fax: +48 7\ Kma Bis Sp. z 0.0. ul. Warszawska Ł omian k i Tel: \ 032\ fax: \ 567\ Firma Handlowo-Uslugowa "Bezet" Sp. j. Plac Koście l e c k i c h Bydgoszcz tel: fax: \ 9\ 80 Systherm Sp. j. ul. Św. W in centego Pozn rui te l: fax: +48 6\

22 $ GREE Ze względu na stały postęp prac nad udoskonalaniem technologii wykorzystywanych w produkcji urządzeń, producent zastrzega sobie prawo zmian w szczegółach technicznych rozwiązań wykorzystywanych w kmatyzatorze bez powiadomienia. KUMATYZATOR PRZENOŚNY INSTRUKOA OBSŁUGI wersja GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF IHUHAI lhuhai Guandong China

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. INFORMACJE OGÓLNE...1 BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZENIA... 2 OPIS URZĄDZENIA... 3 OBSŁUGA URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGCE WGVE WGHE RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGCE WGVE WGHE RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGCE WGVE WGHE Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Vesser. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji. - 2 - SYMBOLE I

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

KCC-267ES i KCC-357ES

KCC-267ES i KCC-357ES Instrukcja obsługi dla KCC-267ES i KCC-357ES Klimatyzator przenośny 1 Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie tego klimatyzatora, który zapewni Państwu pełny Komfort Domowy w domu i w biurze. Urządzenie może

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Oznaczeniemodelu: Kompact 16

Oznaczeniemodelu: Kompact 16 Przenośny klimatyzator, osuszacz, podgrzewacz i wentylator o mocy 4,69 kw wykorzystujący technologię pomp ciepła Oznaczeniemodelu: Kompact 16 Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

PILOT PRZEWODOWY XK60

PILOT PRZEWODOWY XK60 PILOT PRZEWODOWY XK60 Instrukcja obsługi klimatyzatora kanałowego serii KGD Dziękujemy za wybór naszego produktu. Dla zapewnienia prawidłowej obsługi, dokładnie zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator przenośny APG-08A

Klimatyzator przenośny APG-08A Klimatyzator przenośny APG-08A Instrukcja obsługi Uwaga: Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Oznacza on, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Model TCC-8057 TCC-9057 TCC-9057H Wydajność chłodzenia. 8500 BTU/hr 2.5KW. 8500BTU/hr - - 2.5KW Pobór mocy / natężenia w trakcie chłodzenia

Model TCC-8057 TCC-9057 TCC-9057H Wydajność chłodzenia. 8500 BTU/hr 2.5KW. 8500BTU/hr - - 2.5KW Pobór mocy / natężenia w trakcie chłodzenia SPECYFIKACJA Model TCC-8057 TCC-9057 TCC-9057H Wydajność chłodzenia 8500 BTU/hr 2.5KW 9000 BTU/hr 2.65KW 9000 BTU/hr 2.65KW Heating capacity 8500BTU/hr - - 2.5KW Pobór mocy / natężenia w trakcie chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

USER'S MANUAL UNI ON/OFF SERIES ASCU-09A, ASCU-12A, ASCU-18A, ASCU-24A ASCU-36A, ASCU-42A, ASCU-48

USER'S MANUAL UNI ON/OFF SERIES ASCU-09A, ASCU-12A, ASCU-18A, ASCU-24A ASCU-36A, ASCU-42A, ASCU-48 USER'S MANUAL UNI ON/OFF SERIES ASCU-09A, ASCU-12A, ASCU-18A, ASCU-24A ASCU-36A, ASCU-42A, ASCU-48 1. OPERACJE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA. 1. Czas. 2. Prędkość wentylatora (Automatyczna, Szybko, Średnio,

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY KLIMATYZATOR

PRZENOŚNY KLIMATYZATOR PRZENOŚNY KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli z serii TC-xx66 NEOSUN 20, 25 i 28 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, zachowując ją na wypadek późniejszych wątpliwości. DANE TECHNICZNE Nr modelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie DDWszechstronny i prosty montaż DDEfektywny proces chłodzenia i grzania W zależności od stopnia zaawansowania budowy i wyposażania pomieszczenia, jednostka wewnętrzna może być tak zainstalowana, aby była

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Modele APY-09CS i APY-12CS. Klimatyzatory przenośne. Instrukcja obsługi

Modele APY-09CS i APY-12CS. Klimatyzatory przenośne. Instrukcja obsługi Modele APY-09CS i APY-12CS Klimatyzatory przenośne Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY KLIMATYZATOR PRZENOŚNY INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli z serii TCC modeli z serii TCC-8057/TCC-9057/TCC- 9057H SKYLED25/SKYLED28/SKYLED28H Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, zachowując ją na wypadek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI URUCHOMIENIA KLIMATYZATORA Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...3 Włączanie i wyłączanie jednostki...4 Nastawianie

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika IDI-09 IDI-12 IDI-18 IDI-24 IDI-36 IDI-45 IDI-50 IDI-60 Jednostki kanałowe Instrukcja użytkownika 66129903851 SPIS TREŚCI 1 Nazwy i funckje części klimatyzatora......1 2 Środki ostrożności....2 3 Pilot

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 Cyfrowy termometr solarny TFA Instrukcja obsługi Nr produktu: 672096 Strona 1 z 6 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska VISION SOLAR Cyfrowy termometr okienny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO ( MODEL ) KFR-75QW KFR-75QW/S KFR-110QW Dziękujemy za zakupienie klimatyzatora firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18 MCC-24 48 Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA... 5 MONTAŻ BATERII... 6 PRACA AUTOMATYCZNA... 7 FUNKCJA CHŁODZENIA/GRZANIA/WENTYLACJI...

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 Strona 1 z 11 Działanie i obsługa pole obsługowe 4 godziny Wysoki Wilgotność powietrza Zbiornik Ciągła praca 2 godziny Niski Power Oczyść filtr

Bardziej szczegółowo