Sp/s b eśd. Ogólny opis...3. Warunki pracy Problemy techniczne Po serwisie Informacje dodatkowe... 20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sp/s b eśd. Ogólny opis...3. Warunki pracy... 4. Problemy techniczne... 17. Po serwisie... 19. Informacje dodatkowe... 20"

Transkrypt

1 GPC12AFK3

2 Sp/s b eśd Budowa kmatyzatora... "..... " Ogólny opis Zasada działania...3 Warunki pracy... 4 Obsługa kmatyzatora Obsługa sterownika zdalnego sterowania Akcesoria i montaż przewodu wywiewu powietrza Obsługa i konserwacja Problemy techniczne Uwagi dla użytkownika Po serwisie Informacje dodatkowe Produkt ten nie może być traktowany jako odpad gospodarstwa domowego. Powinien zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uwaga! Niniejszą instrukcję możesz pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej - 1

3 Budowa kmatyzatora PRZÓD wylot powietrza na wanego panel sterowania -----lft;~~~~i~1\ ~ uchwyt miejsce na sterownik TYŁ górna kratka wlotu powietrza wylot powietrza wywiewanego (przez rurę wywiewu powietrza) dolna kratka wlotu powietrza 2

4 Og6lnyopls Przenosny kmatyzator GREE jest małym, przenośnym kmatyzatorem. Posiada on funkcje chłodzenia, osuszania i wentylacji. Może być używany w wielu miejscach. Jego rozmiar pozwala na użytkowanie w mieszkaniach, domach, biurach, a zwłaszcza w domach z wieloma pomieszczeniami. Dzięki zwartej budowie, wysokiej jakości wykonania, eleganckiej obudowie, wygląda dobrze w każdym wnętrzu. Jest wygodny do przemieszczenia, oszczędza energię i cichy jak na ten typ urządzeri. Uwaga: Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi uważnie przed pierwszym uruchomieniem kmatyzatora. Podane są też dane techniczne i sposoby montażu i eksploatacji urządzenia. Zasada działania Powietrze z pomieszczenia jest zasysane przez kratkę wlotu powietrza z dolu i tyłu urządzenia. Następnie powietrze przepływając wewnątrz obudowy przez parownik jest ochładzane i za pomocą wentylatora nawiewane do pomieszczenia. Jednoczesnie powietrze przepływając przez skraplacz chłodzi go, lecz jednocześnie podgrzewa się i musi być usuwane z pomieszczenia za pomocą specjalnej rury powietrza wywiewanego zamocowanej do tylnej części obudowy kmatyzatora. W procesie chłodzenia powstają skropny, które gromadzą się na tacy ociekowej i potem spływają do dolnej części urządzenia skąd muszą być okresowo usuwane przez użytkownika. Zasada działania Chłod... powietrze eilnik g6r... go wentylatora silnik dolnego wanty ł. to ra Parownik _.. ~_lti p ilara P rzepływ powietrza 1.. ciepłego,-~ Prze pływ powietrza 2 PRZ60 3

5 Warunki pracy Zakres pracy w trybie chłodzenia i osuszania. Zakres pracy jest od 16 C do 30G. Wymagania lokazacji Podczas pracy, jednostka powinna stać poziomo, więcej niż 50 cm od ściany i innych przaeszkód. Zasilanie elektryczne Przed podłączeniem zasilania proszę sprawdzić poniższe : Standardowe parametry zasilania to napięcie 220/240V +1-6\1/0, 50Hz, jeś napięcie będzie niższe lub wyższe, będzie to miało niekorzystny wpływ na działanie kmatyzatora. Kabel zasitający powinien by ć dostosowany na conajmniej 20A pobór prądu podczas startu urządzenia, w przeciwnym razie może nastąpić gwałtowny spadek napięcia. Kabel zasilający I wtyczka powinny byc dostosowane dla przepływu prądu większego niż 16A. Przekrój przewodu za s ilającego powinien być nie mniejszy niż2. 5 mm2. Jeś kabel zasilający jest uszkodzony trzeba go niezwłocznie wymienić na nowy o takich samych parametrach. Jeś będzie potrzeba wymiany kabla lub konserwacji, proszę skontaktować się ze sprzedawcą i zapytać jak właściwie wykonać prace naprawcze. Kmatyzator powinien być odpowiednio uziemiony. Uziemienie musi być połączone do odpowiedniego systemu budynku. Właściwie wykonane uziemienie jest niezbędne do prawidłowej pracy kmatyzatora i powinno być wykonane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Wymagane zabezpieczenie obwodu elektrycznego Kmatyzator (W) 12K Bezpiecznik 16A 4

6 Obsługa kmatyzatora CHŁODZENIE Wybierz miejsce do usławienia kmatyzatora w pobżu okna lub drzwi, zamontuj rurę odprowadzenia ciepłego powietrza z wylotem na zewnątrz przez uc hylone drzwi lub okno. Pozwo to także na utrzymanie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu. Wciśnij przycisk " MO DE " i wybierz tryb chłodzenia" COOL ", Wciśnij przycisk "", ""... " i ustaw wymaganą temperaturę w zakresie od 16' do 30t. UWAGI Kiedy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, należy dla zapewnienia najlepszego efektu sprawdzić poniższe : 1) Jeś światło słoneczne wpada bezpośrednio przez okno można zasłonić okna roletami lub zasłonami dla osłony. 2) Nie używać źródeł ciepła w pomieszczeniu gdzie słoi kmatyzator. OSUSZANIE Prosimy zamknąć drzwi i okna w celu uzyskania najlepszego efektu Wciśnij przycisk" MOOE " i wybierz tryb osuszania. UWAGA Kiedy kmatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas proszę wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony na nowy przez wykwafikowanego fachowca. Uwaga I Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 5

7 Obsługa kmatyzatora ll"':l Przycisk ustawienia trybu pracy T~b T~b c~enla osu$z;>nl;! W yświetlacz,"' wentylacji "i'", I Przycisk w/ąafwy/ąa * Panel sterowania i opis funkcji. "... "".. " Przyciski 1. Przycisk włącz/wyłącz. Naciśnij przycisk aby włączyć i następnie aby wyłączyć kmatyzator. 2. Przycisk ustawienia trybu pracy. Wciśnij ten przycisk aby zmienić tryb pracy w następującym porządku: COOL - DR Y - FAN - COOL (chlodzenie-osuszanie-wentylacja-chlodzenie) 3."'" ""... " Przyciski W trybie chłodzenia i grzania, wciśnij przycisk '... " raz, ustawienie temperatury zmniejszy się o l "C '... " raz, ustawienie temperatury zwiększy się o re. Wciśnij Ustawienie temperatury można zmieniać w zakresie od 16'C '" 30'C ODPŁYW SKROPLIN Kiedy kmatyzator pracuje w trybie chło dz enia lub osuszania pow s taj ą skropny, które spływają do zbiornika, kiedy zbiornik jest pełny, wtedy wlącza się brzęczyk wydający dżwięk ośmiokrotn i e, na wyświetlaczu LeO pojawia się kod " H8 ", i w tym samym czasie urządzenie wyłącza się, musimy opróżnić zbiornik, sprężarka zatrzyma s ię przez około 3 minuty i dopiero ponownie załączy s ię. W cełu opróżnienia zbiornika z wody podłącz wąż skropn, uważając by nie było wycieku zamocuj wąż zaciskami. Montaż wężyka odpływu skropn ( jak na poniższych rysunkach): Uwaga: Wężyk odpływu skropn musi zostać zainstalowany przed uruchomieniem urządzenia, w przeciwnym razie może nastąpić zablokowanie przepływu skropn i spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Zestaw odpływu skropn zawiera: (O) ) ty O ID ~ wężyk elastyczny uchwyt zacisk rury zaślepka śrubka 6

8 Obsługa kmatyzatora Montaż elastycznego wężyka odpływu skropn. 1. Zdejmij zaślepkę rurki odpływu skropn z przyłącza odpływu skropn. zaślepka nj/)' odpływu skropn 2. Zamocuj koncówkę wężyka do przyłącza odpływu skropn za pomocą zacisku. 3.wlÓż zaślepkę do drugiego korica wężyka i zabezpiecz zaciskiem. 4. Zamocuj uchwyt wężyka z tyłu panela kmatyzatora obok przyłącza odpływu skropn i wykorzystaj do tego załączoną śrubkę. UChwyt wężyka przypi! odpływu skropłin mocowartle uchwytu śrubq 5. Przyciągnij końcówkę wężyka do uchwytu mocowania wężyka. Wężyk elastyczny 7

9 Obsługa sterownika zdalnego sterowania UWAGA! Upewnij się CXo/ nic nie zakłóca współpracy kmatyzatora ze sterownikem bezprzewodowym. Nie rzucaj, ani nie upuszczaj sterownika. Powinien być chroniony przed cieczami i promieniami słonecznymi, a także przechowywany zdała od gorących miejsc. nadajnik podczerwieni sterownik bezprzewodowy o F-.H ' :::;;' -ffi" 1 :"'IlIVl.r; ~.''''''.\ ~ AIJBI: " - "" o 13.5'-' : I '/li' ~ CI] ~ = I,.'""TE""'I ~ ~IQ.EE31~1 X-FAN Przycisk X-FAN Przyciskiem X-FAN możemy w łączyć lub wyłączyć działanie funkcji, gdy kmatyzator pracuje w funkcji ch łodzenia lub osuszania. Normalnie tryb X-FAN jest wyłączony. Funkcja ta służy do szybkiego chłodzenia lub grzania z intensywnym nawiewem powietrza Funkcja X-FAN nie jest dostepna w trybie grzania, automatycznym lub wentylacji. Fukcja ta pozwala ma osuszenie parownika po wy łaczeniu urządzenia. Nazwa X-FAN jest alternatywna nazwą funkcji BLOW występująca w innych typach urządzeń. l ON/OFF Przycisk ON/OFF l Wciśn ięcie przycisku ON/OFF powoduje w łączen ie u rządzen ia, ponowne wciśnięcie wy łączenie. Włączenie! wyłączen ie urządzen ia kasuje ustawienia TImera oraz funkcji SLEEP. (+1 ) Przyciski zmiany temperatury Wc i śn ięcie przycisku (+) zwiększa ustawienie temperatury o 1 'c. Wciśn ięcie przycisku (-) obn iża ustawienie temperatury o f C. Tempe raturę można wybierać w zakresie pomiędzy 16"C - 30"C. I MO DE I ~rzyclsk MOOE Wc iśni ęc ie MOOE powoduje zmianę trybu pracy kmatyzatora w następującej ko lejności: c:~*~~ " - I. * l-l Tryb automatyczny Tryb chłodzenia 1" Tryb osuszania :. Tryb wentylacji FAN Przycisk FAN Wc iśnięc ie zmienia pręd kość pracy wentylatora: rauto---. ~."~- J mała prędkość średnia prędkość... wysoka prędkość Uwaga: po w łączeniu urządzenia, prędkość wentylatora ustawiona jest jako automatyczna. W trybie osuszania prędkość wentylatora jest zawsze jako mała i nie może być zmieniona. l 8

10 Obsługa sterownika zdalnego sterowania To jest uniwersalny sterownik bezprzewodo'łiy, przeznaczony do różnych typów kmatyzatorów GREE. Niektóre funkcje których kmatyzator nie posiada nie będą działać w trakcie naciskania przycisków sterownika. FNI "::;. "'R~IHU"" Og,oo" -.\ RIlBl " HIll 'C /li'-'.:..:. -m' sterownik,-- bezprzewodov.oy == ~ c:=;:] IMAHI 1TElOPllau,3 'l l1~1 I-L_'G_H T-L_p~ny~C~i~Sk~U~G~H~T~ ~1 Wciśnięcie powoduje w łączenie/ wyłączenie podświetlenia panelu sterowania. Kiedy jest włączone podświetlanie ikonka.~ będzie wyświetlona na wyświetlaczu.. Po wyłączeniu wskaźnik w postaci ikonki.~. nie będzie wyśw ietlany na sterowniku. -m' l Przycisk poziomego ruchu żaluzji l To urządzenie nie posiada funkcji poziomego ruchu żaluzji ( prawo -lewo). Jeś naciśniemy przycisk, usłyszymy charakterystyczne kknięcie z jednostki, ale nie zmieni to ustawień kmatyzatora. TFIM~E~R---[==~p~ny~C~iS~k~Tl~M~E~R========~1 Ustawienia czasu wyłączenia: naciśn ij przycisk TIMER podczas gdy urządzenie pracuje. Ustawienia czasu włączenia: naciśnij przycisk TIMER w czasie gd urządzenie nie pracuje. Naciskając jednokrotnie przycisk TIMER bedziemy mog rozpocząć ustawianie czasu w łączenia/wyłączenia. Gdy w ciągu S sekund wciśniemy przycisk "+" lub ". " podczas migania ikon ki, wprowadzić można odpowiednią wartość czasu w zakresie od 0.5 do 24 godzin. ( dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje szybsze przewijanie wartości czasu). Ponowne naciśnięcie przycisku zatwierdza ustawienia wprowadzonego czasu. Jeże l i w czasie S sekund nie naciśniemy przycisku TIMER podczas gdy będą migać na wyświetlaczu ustawione wartośc i wtedy ustawienia nie zostaną przez urządzen ie zatwierdzone. Jeże ustawienia timera są zrobione naciśnij przycisk TIMER raz jeszcze, aby wyjść z trybu ustawień i zapamię tać zrobione ustawienia. 9

11 Obsługa sterownika zdalnego sterowania To jest uniwersalny sterownik bezprzewodowy, przeznaczony do różnych typów kmatyzatorów GREE. Niektóre funkcje których kmatyzator nie posiada nie będą działać w trakcie naciskania przycisków sterownika.. FAN... 0pEJ't A1R!VI.!M x.f""., "''' 1U!i(> ':~:. 'C (3.5-' sterownik ; i. I,,,, bezprzewodowy G CD l Przycisk pionowego ruchu żaluzji I Wciśnij ten przycisk, aby ustawić pionowy ruch żaluzji nawiewu powietrza, ponowne jego nac iśnięcie wyłącza tą funkcję. Naciśnięcie przycisku umożwia pionowy ruch żaluzji wg. ponizszego schematu: "'1.., + 'I SLEEP I Przycisk SLEEP Wciśnięcie przycisku SLEEP powoduje ustawienie funkcji SEN i zatrzymanie jej po wyłączeni u. W trybie wentylacji i automatycznym funkcja ta nie jest dostępna. C:. to ikonka wyświetlana, gdy włączona jest funkcja SLEEP W trybie chłodzenia i osuszania: Po 1 godzinie od włączenia funkcji temperatura wzrośnie o 1 "C, po 2 godzinach o 2"C. Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje pracę w normalnym trybie i ustawionej temperaturze. W trybie grzania: Po 1 godzinie od włączenia funkcji temperatura zostanie obniżona o 1"C, po 2 godzinach o 2"C. Ponowne wciśnięcie spowoduje pracę w normalnym trybie i ustawionej temperaturze. HEALTH /SAVE Przycisk HEALTH/SAVE Funkcja HEAL TH nie jest dostępna dla tego urządzenia. Naciśnięcie przycisku spowoduje, że usłyszymy sygnał dźwiękowy odebrania sygnału z pilota przez urządzenie, lecz nic nie zmieni się w ustawieniach i działaniu urządzenia. Funkcja SAVE: to urządzenie nie posiada tej funkcji. Wciśnięcie przycisku spowoduje, że usłyszymy kknięcie potwierdzające wciśnięcie przycisku, na wyświetlaczu sterownika pojawi się napis "SE", prędkość wentylatora zmieni się na automatyczną. Po ponownym wciśnięciu przycisku prędkość wentylatora powróci do poprzedniego ustawienia. I I JKiedy urządzenie jest wyłączone, jednoczesne naciśn ięcie przycisków "+" oraz przycisku pionowego ruchu żaluzji powoduje przełączanie pomiędzy stałym ustawieniem żaluzji a trybem wahlowania ~ I ikanka oznacza pionowy ruch żaluzji '=? Po wy łączeniu urządzenia żaluzje zatrzymują się w niezwłocznie i pozostają w jednej z pozycji jakie obrazują wyżej pokazane ikonki TEMP Przycisk TEMP Przyciskiem tym można zmienić wyświetlanie temperatury ustawionej i temperatury wewnątrz pomieszczenia. I 10

12 Obsługa sterownika zdalnego sterowania Przewodnik po standardowych ustawieniach sterownika 1. Po włączen iu urządzenia do zasilania naciśnij przycisk ON/OFF, kmatyzator uruchomi się (Uwaga: Po wyłączeniu urządzenia żaluzje nawiewu powietrza są zamykane automatycznie). 2. Wciśn ij przycisk MODE, aby wybrać żądany tryb pracy np. c hłodzen ie lub grzanie. 3. Wc iśn ij przycisk + lub - aby ustawić wymaganą temperaturę w pomieszczeniu ( nie dotyczy trybu AUTO) 4. Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić prędkość nawiewanego powietrza. Możwy jest wybór: auto, ma/a, ś redn i a i wysoka. ~= ~~~ ~~~ 5. Naciśnij ~. aby wybrać ustawienia ruchu ża lu zji. Przewodnik po opcjonalnych ustawieniach sterownika 1. Wciśnij przycisk SLEEP, aby ustawić tryb snu. 2. Wcisnij przycisk TIMER dla ustawienia opóźn i onego czasu włączen i a lub dla czasu wyłączen i a kmatyzaora. Przyciskami + lub - ustawiamy żądany czas. 3. Wciśn ij przycisk LIGHT, do podświetlenia panelu sterowania. lub wyłącze n ia tej funkcji 4. N ac i ś nij przycisk X-FAN dla włącze n ia lub wyłączenia funkcji (i) (OH.Orr) ~ EJ[±] = o:::j 1"--) = ~~- "",c;;;;3f.;i * Naciśnij przycisk TURBO dla włącze nia lub wy łącze ni a funkcji intensywnego ch łodzen ia lub grzania połączonego ze zwiększonym nawiewem powietrza do pomieszczenia. wste:p do funkcji specjalnych ) C * ~ Funkcja X-FAN Ta funkcja służy do osuszania wewnętrzych części parownika jednostki wewnętrznej po wyłączeniu, aby zapobiec powstawaniu pleśni w wilgotnym środowisku. 1. Włączona funkcja X-FAN: po wyłączeniu urządzenia przez naciśnięcie przycisku ONjOFF, wentylator jednostki wewnętrznej będzie pracował przez około 10 minut na niskiej prędkości. W tym czasie wciś ni ęc ie ponowne przycisku X-FAN zatrzyma działanie wentylatora. 2. Wyłączona funkcja X-FAN: po wy łączeniu urządzenia przez naciśnięcie przycisku ONjOFF, jednostka po prostu wyłączy się. 11

13 * * * Obsługa sterownika zdalnego sterowania Funkcja automatycznego działania AUTO RUN Kiedy wybrany jest tryb automatycznego działania, ustawienia temperatury nie będą wyświet lane na panelu LeD sterownika. Urządzenie w zależności od temperatury w pomieszczeniu wybierze odpowiedni tryb działania i prędkość wentylatora aby osiągnąć ustaloną temperaturę. Blokada klawiatury Wciśnięcie jednoczesne przycisków "+" i - 1/ blokuje bjtdź odblokowuje klawiaturę sterownika. Po zablokowaniu pojawia się na wyświetlaczu ikanka i wtedy wciskając dowolny klawisz klawiatury symbol będzie migał 3 razy. Po odblokowaniu klawiatury symbol zniknie. Funkcja TURBO Jeś włączymy tą funkcję jednostka uruchmi się z maksymalnymi obrotami wentylatora, aby szybko schłodzić lub ogrzać powietrze w pomieszczeniu do żąda nej temperatury, ustawionej przez uzytkownika. * Przełączanie mie;dzy stopniami Celcjusza i Farenheita Kiedy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przyciski MODE i "- " jednocześnie aby przełączyć wyświetlanie temperatury w 'C lub 4f. * Nowa funkcja odszraniania Oznacza, że po uruchomieniu tej funkcji za pomocą sterownika bezprzewodowego i urządzenie będzie pracować w trybie odszraniania, po wyłączeniu kmatyzatora za pomocą sterownika, praca w trybie odszraniania nie zostanie przerwana aż do jej ukończenia. Jeś będziemy chcie przełączyć na inną funkcję,np. tą która była ustawiona ostatnim razem, nie będzie aktywna aż do ukończenia cyklu odszraniania. Uruchomienie odszraniania: po wyłączeniu urządzenia przyciskiem ONjOFF naciśnięcie jednocześnie przycisków MODE i BlOW rozpocznie odszranianie lub ponowne naciśnięcie zatrzyma proces. Jeś urządzenie jest w trybie odszraniania na wyświetlaczu lcd sterownika wyświet l i się napis "Hl". Jeś przełączymy na tryb grzania napis "Hl" będzie m igał przez 5 sekund, w tym czasie naciśniemy przyciskiem "+" lub "- ", napis "Hl" zniknie i pojawi się bieżąca ustawiona temperatura. Gdy włączmy sterownik, nowa funkcja odszraniania jest normalnie wyłączona. ( Wymiana baterii w sterowniku i uwagi ) ~ ~ 1. Dekatnie naciśnij z tyłu ~ sterownika bezprzewodowego i pociągnij w kierunku oznaczonym strzałką, aby zdjąć tylną klapkę sterownika (rys. l) 2. Wyciągnij stare baterie (jak pokazano na rys.l). 3. Włóż dwie nowe baterie typu AAA 1.5V, zwracając uwagę na po l aryzację. 4. Zamontuj tylną klapkę (jak pokazano na rys. 2). * UWAGA: Przy wymianie baterii nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii, w przeciwnym razie istnieje ryzyko niewłaści wej pracy sterownika. Jeś sterownik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby nie dopuścić do wycieku elektrotu i do możwego w związku z tym uszkodzenia sterownika. Nie powinno przekraczać się max. odległości działania sterownika. Sterownik powinien być w odległości min. l m od sprzętu RTV. Jeśłi sterownik nie pracuje normalnie, proszę wyjąć baterie, odczekać około 30 sekund, w/ożyć je ponownie i spróbować. Jeże to nie pomogło należy wymienić baterie na nowe. CD ~ ~- 'Qi (i) ~ ~ ~~ 12

14 Akcesoria I montat pruwoclu wywiewu powleb7a Długość rury wywiewu powietrza powinna być 50"'15Ocm. Zaleca się stosowanie krótkiego odcinka rury. Przy montażu zaleca się, aby rura była w miarę możwości poziomo. Nie nalezv przedłużać d/ugości rury lub łączyć z innymi rurami wywiewu powietrza, gdyi może to spowodować n ieprawid/ową pracę urządzenia. Poprawny sposób instalacji jest podany poniżej na rysunku. Przy montażu rury przez ścianę - otwór w ścianie powinien być na wysokości około 130 cm od podłogi. E o o co ~ ~~ 1- -, <=) \ D ł 13

15 Akcesoria I montaż przewodu wywiewu powietrza Jeś rura wywiewu powietrza ma być zagięta prosimy o zastosowanie się do poniższego wymiaru r- rl-~ /0" 550m \ D Nieprawid/owy montaż jest pokazany na rysunku poniżej ( j eś rura jest zagięta zbyt mocno, może to doprowadzić w prosty sposób do awarii urządzenia) 14

16 Załączone części Przednie zakończenie przewodu Tylne zakończenie przewodu Elastyczny przewód wywiewny Okienny adapter wywiewny Czyszczenie kmatyzatora Prosimy używać do czyszczenia miękkiej, wilgotnej szmatki nasączonej ciepłą wodą poniżej 40C ( z dodatkiem dekatnego detergentu), na końcu wytrzeć obudowę do sucha. Nie używa ć do czyszczenia benzyny, oleju bądż innych żrących substancji, które mogą spowodować odkształcenie b ądż trwale uszkodzenie obudowy. Przed czyszczeniem prosimy wy c iągnąć wtyczk ę zasilania z gniazdka. 15

17 Obsługa I konserwacja zaczep Kmatyzator przenośny Na wyposazeniu znajdują się kółka do zamocowania od spodu urządzenia, wedlug potrzeby można przemieszczać kmatyzator w pomieszczeniu przy zachowaniu os trożności. kratka wlotu powietrza i filtr (wewnątrz) UWAGA L, Przed czyszczeniem, proszę wyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazdka, aby zapobiec porażeni u prądem. Czyszczenie filtra powietrza Jeś filtr powietrza jest brudny spada wyydajność ch łodze nia u rządzenia. Czyść filtr powietrza co dwa tygodnie. Demontaż i czyszczenie: Zdejmij kratkę wlotu powietrza wciskając dwa zaczepy i wyciągnij filtr. Umyj filtr powietrza w ciepłej wodzie ( ok C) z dodatkiem niewielkiej il ości detergentu a następnie wysusz, najlepiej w zacienionym miejscu. - UWAGA L, Ostrzeżenie: Nigdy nie używaj do mycia filtra wody o temperaturze powyżej 45C, gdyż może to spowodować zmian~ koloru lub deformacj~ ramki filtra 16

18 Problemy techniczne S prawdź pozycje poniżej przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym Problem Prawdopodobna przyczyna Sposób naprawy Ur/.ądzcnic nic pracuje Brak zasilania!. W l ącl. poprawnk \\1yC"/J;ę I.Wy l ąclolla wlyczka od zasilania 2. Wymień wtyczko; lub gniazdo 2. Wadwa wtyczka lub gniazdo 3. Skontaktuj sic; z centrum 3. Pnepaloll)' bezpicl'znik serwisowym IV cdu,,')'miany bezpiecznika S ł aba wydajnosc IV trybie ch!odl.eni:t I. Temperatura IV pomieszczeniu jest niższa od tem pe::ralury nutwiollcj 2. Oblodzony parowacz I. Normalne zjawisko 2. Jednostka jest IV trakcie odmriq::lflll i w rączy sic; po zakoc7.cniu procesu Słabe ch łodzenie IV \t)'bie osus7.unia Oblodzony pamwacz I. Jednostka jest IV trakcie odmrv.ania. \\Iącz)' się po z~,kończtniu pro\:l:su Zalrlyrnaj jednostkę wylącl.nikiem Wyświetla się błąd -ES N I. NiestabiJn~ zasija ni~ zasi lania. 2.1ednostkn prncuje Wlącljednos lk ę 10 min. później. IV niewlaiiciwy sposob jeś poka1x sil; ponownie "ES'", skontaktuj się z serwisem. Wyświetla się błąd "HS" Zbiornik wody jest prrepełniony 1. Opró:ł.nij l.biornik 2. Jeś o usterka wciąż istnieje skontaktuj się l serwisem. Wyświetla się błąd "FI" Usterk<! czujnik<! temperatury pomieszczenia Skontaktuj się z serwisem. Wyświetla Się błąd "Fr UsteOOI czujnika temperatury f\a rurze chlodnk:zej Skontaktuj Się z serwisem. 17

19 UwagI dla utytkownlka Lokazacja Nie instaluj urządzenia w całkowicie zamkniętym miejscu, musi być zapewniona wentylacja, w przeciwnym razie istnieje ryzyko awarii. Nie instaluj urządzenia wystawiając go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, może to spowodować wyraźny spadek wydajności. Nie instaluj urządzenia w miejscu o dużej wilgotności, może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Proszę stanowczo nie instalować urządze nia w niżej wymienionych miejscach: w pomieszczeniach gdzie mogą znajdować się łatwopalne substancje lub ich opary, oleje, lotne siarczki itp. Inne Należy wziąść pod uwagę następujące czynniki jeś chodzi o nawiew zimnego powietrza na ludzi: 1) dzieci, osoby chore. 2) alergicy 3) osoby zmęczone, biorące leki nasenne Nie stawaj na obudowie, może to spowodować jej pęknięcie i awarię urządzenia Nie kieruj strumienia zimnego powietrza przez dłuższy czas na ciało, może to spowodować problemy zdrowotne Urządzenie powinno być oddalone min. 1m od TV lub sprzętu audio, istnieje możwość zakłóceń przez powstawanie fal elektromagnetycznych Wlot i wylot powietrza nie powinien być blokowany przez żadne przeszkody, istnieje ryzyko awarii. Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do wlotów bądż wylotu powietrza, zwłaszcza trzeba uważać na małe dzieci, istnieje możwość wypadku. Ostrzeżenie! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania (włączając dzieci) przez osoby z obniżoną sprawnością psychofizyczną lub z brakiem wystarczającej wiedzy oraz doświadczenia,chyba że zapewni się odpowiedni nadzór lub przeszkolenie do obsługi urządzenia przez odpowiedzialne osoby dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Dzieciom powinno zapewnić się odpowiedni nadzór i uświadomić, że urządzenie nie jest przeznaczone dla zabawy. 18

20 Uwagi dla ułytkownlka Nie pochylaj lub przewracaj urządzenia. to spowodować nieprawidłowości w pracy urządzenia. Nie ciągnij za przewód zasilania. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu sprawdzenia lub serwisu. Może Nie używaj środków owadobójczych lub innych preparatów w sprayu do spryskiwania urządzenia. Może to spowodować deformację lub pękanie plastiku. Po serwisie Jeś pojawią się jakiekolwiek problemy po serwisie, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. 19

21 Informacje dodatkowe Glówna siedziba: Free Polska Sp. z 0.0. ul. Kotl arska Kraków Tel: +48 \2430 \55\ fax: Nasze oddziały: Wienkra Sp. z 0.0. ul. Kotlarska Kraków Tel: +48 \ fax: +48 \ Alfaco Polska Sp. z 0.0. ul. Krakows ka W rocł aw Tel: +48 7\ fax: +48 7\ Kma Bis Sp. z 0.0. ul. Warszawska Ł omian k i Tel: \ 032\ fax: \ 567\ Firma Handlowo-Uslugowa "Bezet" Sp. j. Plac Koście l e c k i c h Bydgoszcz tel: fax: \ 9\ 80 Systherm Sp. j. ul. Św. W in centego Pozn rui te l: fax: +48 6\

22 $ GREE Ze względu na stały postęp prac nad udoskonalaniem technologii wykorzystywanych w produkcji urządzeń, producent zastrzega sobie prawo zmian w szczegółach technicznych rozwiązań wykorzystywanych w kmatyzatorze bez powiadomienia. KUMATYZATOR PRZENOŚNY INSTRUKOA OBSŁUGI wersja GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF IHUHAI lhuhai Guandong China

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS PL Instrukcja ACP-09CH25GEEI 13 RoHS Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego... Tryb awaryjny... Czyszczenie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel.

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE Kiedy wydajność prądowa jest bardzo duża, części elektryczne jednostki ulegną zniszczeniu. Kiedy wydajność prądowa jest bardzo mała, nastąpią duże wibracje sprężarki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A SRK20CC-S, SRK28CC-S, SRK40CC-S, SRK20HD-S, SRK28HD-S, SRK40HD-S, SRK20HC-S1, SRK28HC-S1, SRK40HC-S1, SRK25ZD-S, SRK35ZD-S, SRK50ZD-S Szanowni

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do obsługi klimatyzatora INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Klimatyzator ścienny SERIA R Dziękujemy za zakup klimatyzatora Midea SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01 INSTRUKJ OBSŁUGI URZĄDZENI: PE-RP200G PE-RP250G PE-RP400G PE-RP500G PL WT052X0 2 [Rys. 2.0.] [Rys. 2.0.2] B B Wylot powietrza Wlot powietrza Filtr powietrza Pilot z wyświetlaczem LD 5 [Rys. 5.0.] B D

Bardziej szczegółowo

Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use. Przenośny Klimator Parowy Wewnętrzny. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use

Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use. Przenośny Klimator Parowy Wewnętrzny. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use COOL/ION TIMER POWER SWING SPEED Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use Przenośny Klimator Parowy Wewnętrzny 0.5 M 1 4 H L 2 S OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2- Ostrzeżenia...3 3- Ograniczenia w działaniu...4 4- Wskazania...5 4.1-

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi

Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup urządzenia Variosurg. Zestaw ten znajdzie zastosowanie w stomatologii i w chirurgii jamy ustnej (implantologia, chirurgia kości,

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT Dziękujemy za zakup klimatyzatora z naszej oferty. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji jeszcze przed włączeniem klimatyzatora i zachowanie jej na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo