kierunku: produkcyjno-usługowym, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kierunku: produkcyjno-usługowym, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego."

Transkrypt

1 GK 7620/D/08/09/03/10/02/4/2011 Marcinowice, dnia r. DECYZJA NR 01/11 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art. 72 ust.1 pkt 4, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. i art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), w związku z 2 ust. 1 pkt. 26 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Transpiach Kopalnia Kruszywa W., S. Piotrowscy Sp. J. z siedzibą w Zachowicach ul. Piaskowa 2, Kąty Wrocławskie z dnia r., uzupełnionego o niezbędne załączniki pismem z dnia r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża granitu Gola Świdnicka, zlokalizowanego na działkach: 221/3, 221/6, 221/10, 221/11, 221/12, 221/22, 220/4,222, 221/15, 221/13, 221/16, 221/9, 221/20, 221/21, 221/5, 221/7, 293, 299, 221/14, 221/23, 221/24, 221/26, 221/28, 305, 306, 298/3, 314, 291, 301, 300, 302, 304, 298/2, 303, 307, 224, 221/8, 226/2, 223, 226/3, 287/2, 290, 288, 232, 296, obręb Gola Świdnicka i 7/2, 8/3, 293/3 obręb Szczepanów i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko O R Z E K A M zgodę na realizację przedsięwzięcia dla Transpiach Kopalnia Kruszywa W., S. Piotrowscy Sp. J. z siedzibą w Zachowicach ul. Piaskowa 2, Kąty Wrocławskie i określam warunki tej realizacji 1. Biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, określam: a) Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na: - wyprzedzającym zdejmowaniu i odkładzie zalegającej nad złożem gleby i nadkładu, - wydobywaniu granitu w ilości do Mg/rok metodą odkrywkową - wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym i/ lub zabierakowym, przy użyciu materiałów wybuchowych ze złoża granitu Gola Świdnicka i przeróbce kopaliny w wyrobisku wgłębnym, - rozdrabnianiu koparką z młotem hydraulicznym tzw. nadgabarytów pozostających po robotach strzałowych, - załadunku urobku z usypu po odstrzale ładowarkami łyżkowymi i koparkami jednonaczyniowymi na wodzidła, - transporcie nadkładu na zwałowiska i urobku wodzidłami do zakładu przeróbczego lub samochodami bezpośrednio do odbiorców, - przyszłej rewitalizacji terenów tj. rekultywacji gruntów polegającej na odpowiednim ukształtowaniu zboczy końcowych wyrobiska i zagospodarowaniu terenów poeksploatacyjnych w 1

2 kierunku: produkcyjno-usługowym, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego. Wnioskodawca prowadzi obecnie eksploatację złoża Gola Świdnicka na podstawie koncesji Wojewody Wałbrzyskiego nr 12/98 z dnia r. w brzmieniu ustalonym decyzją nr 14/2007 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia r. przenoszącą prawa i obowiązki wynikające z koncesji na obecnego użytkownika złoża. W/w decyzja koncesyjna wyznacza obszar górniczy i teren górniczy Gola Świdnicka I o powierzchni odpowiednio 3,7 ha i 54,22 ha. Natomiast planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie, jako kontynuacja dotychczasowej działalności w ramach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego Gola Świdnicka II o powierzchniach odpowiednio 35 ha i 174 ha i realizowane będzie na działkach nr: 221/3, 221/6, 221/10, 221/11, 221/12, 221/22, 220/4,222, 221/15, 221/13, 221/16, 221/9, 221/20, 221/21, 221/5, 221/7, 293, 299, 221/14, 221/23, 221/24, 221/26, 221/28, 305, 306, 298/3, 314, 291, 301, 300, 302, 304, 298/2, 303, 307, 224, 221/8, 226/2, 223, 226/3, 287/2, 290, 288, 232, 296 obręb Gola Świdnicka i działkach nr: 7/2, 8/3, 293/3 obręb Szczepanów. Oznacza to, że obszar eksploatacji złoża zwiększy się o ok. 32 ha. Wymienione nieruchomości, na których planowane jest przedsięwzięcie, poza działkami nr: 288 i 232 będącymi w administracji Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy (rowy melioracyjne), stanowią własność wnioskodawcy. Przy przewidywanej zdolności produkcyjnej przedsięwzięcia ok Mg/rok zasoby operatywne kopaliny (możliwe do wydobycia) mogą być eksploatowane przez ok. 16 lat. b) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich : Oddziaływanie eksploatacji złoża w projektowanym obszarze górniczym Gola Świdnicka II związane będzie z kontynuacją dotychczasowego systemu eksploatacji prowadzonej do 1997r. i wznowionej w 2008r. w kształtowanym dotychczas wyrobisku wgłębnym. Oddziaływania te są przewidywalne i typowe dla górnictwa odkrywkowego. Nie nastąpi tu kumulacja oddziaływań czynnego od 2008r. zakładu górniczego z oddziaływaniem projektowanego przedsięwzięcia, gdyż objęte raportem zamierzenie zastąpi przedsięwzięcie dotychczas istniejące, a koncesja o którą ubiega się przedsiębiorca będzie sprowadzać się do rozszerzenia istniejącej koncesji o nowe tereny. Wydobycie będzie się stopniowo przesuwało w kierunku nowych terenów z jednoczesną sukcesywną rekultywacją terenów na których eksploatacja została zakończona. Nie będzie to zatem eksploatacja prowadzona jednocześnie na całym projektowanym obszarze górniczym. Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest w oddaleniu od terenów zabudowanych (ok. 1 km). Wyjątek stanowi działka nr 221/27 z wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, przylegająca od strony południowej do terenu projektowanego obszaru górniczego. Wymieniona działka została w całości wyłączona z koncesjonowanej eksploatacji złoża, pozostaje jednak w bezpośrednim obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Pozostałe otoczenie stanowią grunty rolne. Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia związane będzie z: 1. Emisją pyłów i gazów, 2. Emisją hałasową, 3. Wstrząsami sejsmicznymi i rozrzutem odłamków skalnych, 4. Oddziaływaniem na wody podziemne i powierzchniowe, 5. Przekształceniem terenu i zmianą krajobrazu oraz oddziaływaniem na istniejącą florę i faunę 1. Emisja pyłów i gazów. Emisja pyłów i gazów (tj. dwutlenek siarki, tlenek węgla, węgiel elementarny, dwutlenek azotu, węglowodory, pyły i sadza) związana będzie ze spalaniem paliw w maszynach, urządzeniach górniczych i środkach transportu oraz ich pracą. Jest to tzw. emisja niezorganizowana, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pod warunkiem, że zostaną dotrzymane standardy jakości powietrza. Będzie to emisja o wymiarze lokalnym ograniczonym przestrzennie do źródeł emisji i ich najbliższego sąsiedztwa, ustająca z chwilą zaprzestania pracy przez zastosowane urządzenia i środki transportu oraz nie przekraczająca dopuszczalnych wartości również na wysokości zabudowy mieszkaniowej. Maszyny, urządzenia i środki transportu wyposażone będą w 2

3 nowej generacji silniki wykonane w przyjaznej środowisku technologii i poddawane stałej konserwacji. W okresach bezdeszczowej pogody i przy wysokich temperaturach będzie dodatkowo zastosowane zraszanie stożków i hałd z kruszywem oraz dróg transportowych. Nie nastąpi też pogorszenie istniejących warunków pod względem czystości powietrza, gdyż na terenie objętym planowaną inwestycją prowadzona była dotychczas intensywna działalność rolnicza, która również wiąże się ze znaczną emisją gazów spalinowych i zapyleniem zwłaszcza w okresach natężonych prac polowych (żniwa, orka, zasiewy) oraz emisją innych szkodliwych substancji związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin czy nawozów syntetycznych. Ta działalność zostanie zastąpiona przez planowane przedsięwzięcie. Nie dojdzie zatem do kumulacji tych emisji i przekroczenia standardów jakości powietrza. Ponadto zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008r. Nr 215 poz z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia niedotrzymania standardów jakości środowiska, już po uruchomieniu działalności, na podstawie w/w pomiarów inwestor zostanie zobowiązany przez właściwy organ ochrony środowiska do usunięcia nieprawidłowości. Biorąc powyższe pod uwagę, organ stwierdza, że obiekt spełniać będzie wymogi ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. 2. Emisja hałasowa. Dotychczasowe środowisko akustyczne kształtowane było przez: - funkcjonujący zakład górniczy (który zgodnie z prawem geologicznym i górniczym przed rozpoczęciem swej działalności zobowiązany był do przedłożenia planu ruchu kopalni, zawierającego wszystkie elementy wyszczególnione w aktach wykonawczych w tym również elementy dotyczące ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, zatwierdzanego przez właściwy urząd górniczy), - funkcjonujący mobilny zakład przeróbczy znajdujący się poza obszarem planowanej inwestycji - intensywnie prowadzoną dotychczas działalność rolniczą w pobliżu terenu chronionego (praca maszyn rolniczych również emituje uciążliwy hałas, zwłaszcza w okresie natężonych prac polowych, podczas których np. w żniwa, maszyny rolnicze pracują również w porze nocnej). Z chwilą rozpoczęcia inwestycji dotychczasowe środowisko akustyczne nie ulegnie pogorszeniu, ponieważ nadal znajdować się będzie w pobliżu zakład przeróbczy, istniejący zakład górniczy zostanie zastąpiony projektowanym, natomiast oddaleniu ulegnie oddziaływanie hałasowe maszyn rolniczych, gdyż nie będą pracować na terenach wcielonych do projektowanego obszaru górniczego i zwiększy się ich odległość od terenu chronionego. Ponadto eksploatacja prowadzona na większym powierzchniowo obszarze spowoduje oddalenie głównych źródeł emisji hałasu od obiektu chronionego. Niemniej jednak emisja hałasu do środowiska z projektowanego przedsięwzięcia jest nieunikniona i związana będzie z pracą maszyn i urządzeń układu wydobywczego i transportem urobku oraz z okresowym zdejmowaniem gleby i nadkładu znad stropu kopalni. Ze względu na to, że jest to planowane przedsięwzięcie, zasadnym było zastosowanie w raporcie tzw. metody obliczeniowej do prognozowania oddziaływania hałasowego (zał. tekstowy nr 4 do raportu). Wykonane obliczenia propagacji hałasu do środowiska z terenu projektowanego przedsięwzięcia wykazały możliwość przekroczenia o ok. 5 db dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenu chronionego tj. działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Powyższa sytuacja związana jest zarówno z bliskością terenu chronionego jak i brakiem naturalnych barier terenowych (otwarta przestrzeń praktycznie bez zadrzewień). Oznacza to niedopuszczalność realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań ochrony środowiska przed hałasem. W związku z powyższym wykonane zostanie obwałowanie ziemne o wysokości 5 m wzdłuż granicy terenu chronionego, czyli stworzenie brakujących barier naturalnych. Przeprowadzone obliczenia z wykorzystaniem symulacji komputerowej wykazały, że w/w obwałowanie spowoduje dotrzymanie standardów jakości środowiska w kwestii hałasu. Z uwagi jednak na to, że powyższa propozycja eliminacji uciążliwości hałasowej jest wynikiem symulacji komputerowej, a na etapie projektowania przedsięwzięcia nie ma możliwości odniesienia tych obliczeń do rzeczywistej skuteczności ochrony przed hałasem, organ w dalszej części decyzji dotyczącej warunków ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w koncesji, nakazał inwestorowi przeprowadzenie okresowych pomiarów natężenia 3

4 hałasu w otoczeniu emitorów dźwięku, a w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wielkości podjęcie skutecznych działań w celu ich eliminacji. 3. Wstrząsy sejsmiczne i rozrzut odłamków skalnych. W odniesieniu do robót strzałowych pod uwagę brane jest oddziaływanie sejsmiczne, a nie hałasowe, gdyż krajowa metodyka obliczeń uciążliwości z uwagi na emisję hałasu nie obejmuje tzw. hałasu chwilowego (oddziaływanie hałasowe przy zastosowaniu materiału wybuchowego trwa nie dłużej niż 2-4 sekundy/zmianę roboczą). Normatywny, równoważny poziom dźwięku odnoszony jest do przedziału 8 godzin najbardziej niekorzystnej zmiany roboczej. Stąd stosowanie materiałów wybuchowych objęte jest prognozowanym wpływem oddziaływania sejsmicznego (drgania i rozrzut odłamków) i to ono stanowi o bezpiecznym stosowaniu materiałów wybuchowych. Dlatego w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru chronionego wyznaczona została strefa tzw. urabiania mechanicznego bez zastosowania materiałów wybuchowych (zał. graficzny nr 2), a urabianie to nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Emisja gazów postrzałowych jest marginalna i nie wpływa na jakość powietrza. Przed rozpoczęciem każdej inwestycji tego typu inwestor ma obowiązek opracowania planu ruchu kopalni, a jednym z elementów tego dokumentu jest tzw. dokumentacja strzałowa opracowana przez uprawnionego technika strzałowego i zatwierdzona przez organ nadzoru górniczego. Zawiera ona przede wszystkim wielkość materiałów wybuchowych, ich rozmieszczenie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz wyznaczeniem bezpiecznych stref stosowania materiałów wybuchowych biorąc pod uwagę rozrzut odłamków skalnych oraz wstrząsy sejsmiczne. Strzelania te będą się odbywać dwa razy w tygodniu przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne uprawnienia. Stosowane ładunki wybuchowe, które muszą być dopuszczone do stosowania przez Dyrektora właściwego Urzędu Górniczego, dostarczane będą każdorazowo przed planowanym strzelaniem przez wyspecjalizowane firmy z zachowaniem środków bezpieczeństwa i nie będą składowane ani magazynowane na terenie planowanej inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę tutejszy organ stwierdza, że wszelkie działania związane z wydobyciem kopalin metodą strzałową są poddawane restrykcyjnym kontrolom oraz nadzorowi odpowiednich organów branżowych i muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego. Konfrontację rzeczywistego oddziaływania robót strzałowych z wynikami obliczeń zawartych w raporcie, a polegających na wykonaniu przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego stosownych pomiarów tych robót podczas pierwszego strzelania, nastąpi z chwilą rozpoczęcia eksploatacji. Powyższy obowiązek tutejszy organ nałożył na inwestora w dalszej części niniejszej decyzji w zakresie przedłożenia analizy porealizacyjnej. 4. Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe. W odniesieniu do górnictwa odkrywkowego należy również wziąć pod uwagę analizę zagrożeń wodnych tj. zmian występowania zwierciadła wód podziemnych, ich zasobów oraz jakości. Ze względu na jakość wody pitnej, w którą zaopatrywani są mieszkańcy gminy Marcinowice za pomocą wodociągu gminnego z ujęcia wody znajdującego się w miejscowości Strzelce (w tym rodzina zamieszkująca budynek na działce nr 221/27), organ stwierdza, że powyższa inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na to ujęcie ze względu na dużą odległość (odległość od strefy bezpośredniej ochrony ujęcia wody wynosi ok. 3 km, a od strefy zewnętrznej ochrony pośredniej ujęcia wody wynosi ok. 1,5 km). Złoże znajduje się również poza głównymi zbiornikami wód podziemnych (GZWP), które wymagają szczególnej ochrony. Przedsięwzięcie nie wpłynie również na jakość i poziom wód w studniach gospodarskich, gdyż najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości ok. 1 km od planowanej inwestycji. Jeżeli chodzi o poziom zwierciadła wód podziemnych i ich zasoby, największy wpływ ma tzw. odwadnianie kopalni odkrywkowych. Przedmiotowe złoże jest suche i nie ma do niego żadnych dopływów wód podziemnych, nie zachodzi zatem potrzeba jego odwadniania (odwadnianie kopalni jest główną przyczyną niekorzystnych zmian hydrograficznych regionu w którym taka działalność jest prowadzona). Wobec powyższego planowana działalność górnicza nie zmieni warunków hydrograficznych regionu i nie spowoduje zjawiska osuszania terenów. Fakt ten potwierdza dodatkowo opracowanie Państwowego Instytutu Geologicznego dot. oceny aktualnego i prognozowanego stanu ilościowego wód podziemnych w obszarach antropopresji, zgodnie z którym powiat świdnicki ujęty w Regionie Środkowej Odry pod nr JCWPd 108, nie został ujęty jako obszar zagrożony możliwością nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) w 2015r. Ponadto przed uzyskaniem koncesji inwestor zobowiązany jest do 4

5 przedłożenia organowi koncesyjnemu odrębnej dokumentacji geologicznej, opracowanej przez uprawnionego geologa, w tym dotyczącej warunków hydrograficznych regionu i popartej przeprowadzonymi w terenie pomiarami. Organ stwierdza zatem, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia warunków hydrograficznych. Dopływy wód pochodzą głównie z opadów atmosferycznych, które gromadzone będą w rząpiu i po osadzeniu frakcji mineralnej wykorzystywane będą w ciągu technologicznym przeróbki, a ich nadmiar będzie wypompowywany i kierowany do cieków powierzchniowych (rowy melioracyjne) na podstawie uzyskanego pozwolenia wodno-prawnego i nadzorowanego przez starostwo powiatowe. Wahaniom ulegać może jedynie poziom wód gruntowych, które uzależnione są od lokalnych warunków atmosferycznych, ilości opadów, stosowanych zabiegów agrotechnicznych, ich częstotliwości, inwazyjności, powierzchni parowania, stopnia pokrycia szatą roślinną itp., a które to determinują wilgotność gleby. Nie można zatem mówić o negatywnym wpływie przedsięwzięcia poprzez osuszanie terenu. W projektowanym terenie górniczym nie ma również sztucznych czy naturalnych zbiorników powierzchniowych, rzek czy potoków. Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości ok. 3 km, zatem zdaniem organu przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na stan wód powierzchniowych jak i podziemnych. 5. Przekształcenie terenu i zmiana krajobrazu, oddziaływanie na istniejącą florę i faunę Jednym z nieuniknionych wpływów odkrywkowej eksploatacji złoża będzie przekształcenie morfologii terenu, a tym samym naruszenie walorów krajobrazowych. Będzie to oddziaływanie bezpośrednie i nieodwracalne, związane z powstaniem wyrobiska o głębokości 150 m p.p.t. przy średnich rzędnych powierzchni terenu 189 m n.p.m. Należy jednak wskazać, że krajobraz występujący w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia jest już częściowo przekształcony w związku z czynnie prowadzoną działalnością wydobywczą, w funkcjonującym zakładzie górniczym. Pozostałe tereny stanowiące otoczenie projektowanego przedsięwzięcia, wraz z obszarem przewidzianym pod działalność wydobywczą nie przedstawiają cennych walorów przyrodniczych czy krajobrazowych. Tło przedsięwzięcia stanowią bowiem pola uprawne i łąki kośne, praktycznie nie pokryte roślinnością inną niż uprawy polowe oraz śródpolne pojedyncze zadrzewienia i zakrzewienia (nie stanowiące cennych egzemplarzy podlegających ochronie przyrodniczej). Najbliższe niewielkie enklawy leśne znajdują się w odległości ok. 0,5 km od obszaru górniczego i poza terenem górniczym, natomiast największe kompleksy leśne znajdują się w odległości ok. 2 km od planowanej inwestycji. Nie zachodzi zatem potrzeba wycinki drzew w terenie objętym planowanym zamierzeniem. Również najbliżej położone zbiorniki wodne są oddalone od projektowanego przedsięwzięcia o ok. 3 km. Biorąc powyższe pod uwagę oraz przeobrażony rolniczo teren rzutujący na niezbyt bogatą faunę, reprezentowaną przez synantropijne gatunki ptaków i ssaków oraz niewielką różnorodność flory, sprowadzającą się głównie do typowych upraw rolniczych, można stwierdzić że powyższe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na świat roślin i zwierząt. Powierzchnia ocenianego terenu górniczego nie wchodzi w skład żadnego obszaru wyszczególnionego na Listach obszarów Natura 2000 zgłoszonych do Komisji Europejskiej, tj. Liście obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO), na Liście specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) wyznaczonych odpowiednio na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków; tzw. ptasia oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; tzw. siedliskowa, a także na listach: Shadow List 2006 i 2008 (najbliżej zlokalizowane tereny Natura 2000 znajdują się w odległości ok. 5,5 km). Reasumując, organ gminy uznaje, że działalność powyższa nie wpłynie negatywnie na bioróżnorodność istniejących ekosystemów. Ponadto poza przekształceniem morfologii terenu, nie powstaną tu żadne zabudowania na trwałe związane z gruntem, które stanowiłyby przeszkodę w prawidłowej rekultywacji terenów pokopalnianych (inwestor korzysta z mobilnych kontenerów stanowiących zaplecze socjalne i biurowe). Istniejąca zabudowa, w tym budynek na działce 221/27, stanowią pozostałości po działającej do 1997r. kopalni granitu. Należy również wskazać, że nasza przynależność do krajów członkowskich Unii Europejskiej nakłada na przedsiębiorców prowadzących tego typu działalność, bardzo restrykcyjne przepisy odnośnie m. in. poddawania terenów przekształconych rekultywacji nie tylko technicznej, ale również biologicznej oraz specjalnemu zagospodarowaniu. W celu redukcji przejmowanych pod wydobywanie kopaliny terenów, prowadzona będzie sukcesywna rekultywacja. Obejmie ona m. in. rekultywację techniczną, biologiczną i zabiegi agrotechniczne. Natomiast całkowita i kompleksowa rekultywacja terenu poeksploatacyjnego nastąpi z chwilą 5

6 całkowitego wyeksploatowania udokumentowanych zasobów złoża, zgodnie z decyzyjnymi kierunkami rekultywacji ustalonymi przez Starostę Świdnickiego, w oparciu o kierunki wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (produkcyjno-usługowym). Ponadto górnictwo może stwarzać nowe jakościowo warunki ochrony środowiska i może być traktowane jako jedna z form inżynierii środowiska, zapewniającej zrównoważony rozwój oraz prawidłowe kształtowanie architektury krajobrazu. Wyrobiska górnicze są jedną z form sztucznego kształtowania powierzchni ziemi, elementem poeksploatacyjnego krajobrazu geologicznego, łączą w sobie różnorakie walory poznawcze i estetyczne, dokumentując budowę skorupy ziemskiej oraz procesy, które ją formowały. Prawidłowo zagospodarowane i udostępnione służą ochronie dziedzictwa geologicznego i georóżnorodności, dokumentują historię górnictwa i rozwój techniki górniczej, a także tworzą nowe wartości środowiska. Stanowią szansę rozwoju gmin, w których występują, zwiększają ofertę przyrodniczą regionu (zwłaszcza w tak mało atrakcyjnym krajobrazowo i przyrodniczo terenie jak obszar planowanej inwestycji) i służą jego promocji, mogą być również ważnym elementem geoedukacji (J. Górecki, E. Sermet AGH). Organ uznał, zatem że właściwie przeprowadzona rekultywacja terenu pokopalnianego, nadzorowana przez właściwy organ (starostwo) nie tylko nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe przedmiotowego obszaru, ale przyczyni się do urozmaicenia jego obecnego, monogenicznego charakteru. Na obszarze złoża, w sąsiedztwie i w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono stanowisk archeologicznych i innych zabytkowych obiektów budowlanych (wynika to również z dostępnego w tut. urzędzie wykazu obiektów wpisanych do rejestru i figurujących w ewidencji zabytków gminy Marcinowice). Teren złoża nie podlega ochronie na mocy przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W analizowanym obszarze górniczym nie ma dóbr materialnych należących do osób trzecich, ale w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek mieszkalny, podlegający szczególnej ochronie zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Dla zapewnienia ochrony budynku mieszkalnego zaprojektowano obszar górniczy odpowiednio pomniejszony w stosunku do granic geologicznego występowania kopaliny o przedmiotową nieruchomość, a w jej sąsiedztwie wyznaczono strefę mechanicznego urabiania kopaliny. Zaprojektowano urabianie kopaliny materiałami wybuchowymi w taki sposób, aby wyeliminować szkodliwy wpływ robót strzałowych na ten obiekt oraz ekranowanie eliminujące możliwość przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Organ uznał, że realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętymi w raporcie założeniami technicznymi i technologicznymi pozwoli na dotrzymanie uciążliwości przedsięwzięcia w granicach projektowanego obszaru górniczego. A w celu sprawdzenia rzeczywistego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi nałożono na inwestora obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej oraz obowiązek postępowania zgodnie z działem V prawa geologicznego i górniczego. Organ rozważył również zasadność realizacji powyższego przedsięwzięcia na wyznaczonym obszarze biorąc pod uwagę wymogi ochrony kopalin wskazane w art. 125 i 126 ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowana inwestycja nie będzie kolidować z innymi złożami sąsiednimi, gdyż nie graniczy bezpośrednio zarówno z już eksploatowanymi złożami, jak i potencjalnymi. Rozpoczęcie przedmiotowego przedsięwzięcia jest również uzasadnione gospodarczo, ponieważ udokumentowane przedsięwzięcie przewiduje ciągłą eksploatację złoża nieprzerwanie przez ok. 16 lat. Jest to zatem przedsięwzięcie długoterminowe, podyktowane zarówno racjonalnym gospodarowaniem złożem zgodnie z Prawem ochrony środowiska i Prawem geologicznym i górniczym, jak również względami ekonomicznymi i rozwojem gospodarczym nie tylko gminy, ale również całego województwa. Przy obecnej potrzebie szybkiej budowy dróg transportu kołowego, linii kolejowych, lotnisk itp. niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie materialne w surowce skalne takie jak kruszywa mineralne. Ponadto dodatkowym atutem lokalizacji planowanej inwestycji jest jej bliskość do drogi krajowej Nr 35 oraz możliwość transportu urobku poza terenami zabudowanymi. Niekolizyjne położenie ze względu na ochronę cennych elementów natury ożywionej i nieożywionej oraz proponowane działania mające na celu szczególną ochronę istniejącego w pobliżu budynku mieszkalnego, również przemawia za realizacją przedsięwzięcia w proponowanym położeniu. O wiele większy negatywny wpływ na środowisko może mieć likwidacja funkcjonujących kopalni jeszcze przed całkowitym wyeksploatowaniem złoża, a następnie uruchamianie ich ponownie po kilku lub kilkunastu latach wbrew racjonalnemu gospodarowaniu złożem. Biorąc pod uwagę udokumentowaną zasobność złoża, możliwość eksploatacji w jednym, już częściowo przekształconym obszarze, bez konieczności udostępniania 6

7 nowych miejsc eksploatacji oraz zaplecze techniczne i zdolność wydobywczą inwestora, organ stwierdza, że złoże zostanie racjonalnie zagospodarowane i wykorzystane. Po zakończeniu wydobycia na zrekultywowanych terenach nie będzie już wznawiana działalność wydobywcza, jak to miało miejsce w przypadku obecnej kopalni Gola Świdnicka (po 11 latach nie funkcjonowania tego zakładu górniczego została wznowiona działalność na podstawie obowiązującej koncesji, co zaprzepaściło wiele lat rekultywacji tego terenu po zaprzestaniu działalności wydobywczej). Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt. 2 oraz rozdziałem 2 prawa geologicznego i górniczego inwestor zobowiązany jest również do sporządzenia i przedłożenia organowi koncesyjnemu tzw. projektu zagospodarowania złoża, w którym określa zamierzenia w zakresie szeroko pojętej ochrony złóż kopalin, technologii eksploatacji, zapewniającej ograniczenie ujemnych jej wpływów na środowisko. Biorąc powyższe pod uwagę oraz proponowane rozwiązania z zakresu ochrony środowiska organ stwierdza, że lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest uzasadniona gospodarczo, a przewidywane negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do granic obszaru górniczego w granicach własności nieruchomości inwestora. c) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w koncesji : 1. Zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, tj. ograniczyć się do zajęcia obszaru niezbędnego do realizacji inwestycji. Złoże Gola Świdnicka należy eksploatować w granicach obszaru górniczego Gola Świdnicka II w granicach działek o numerach 221/3, 221/6, 221/10, 221/11, 221/12, 221/22, 220/4,222, 221/15, 221/13, 221/16, 221/9, 221/20, 221/21, 221/5, 221/7, 293, 299, 221/14, 221/23, 221/24, 221/26, 221/28, 305, 306, 298/3, 314, 291, 301, 300, 302, 304, 298/2, 303, 307, 224, 221/8, 226/2, 223, 226/3, 287/2, 290, 288, 232, 296 obręb Gola Świdnicka i działkach nr: 7/2, 8/3, 293/3 obręb Szczepanów. 2. Przed przystąpieniem do wydobycia należy zdjąć i zabezpieczyć warstwę humusu z terenów prac wydobywczych, a następnie wykorzystać ją do rekultywacji terenów pokopalnianych. 3. W procesie eksploatacji niezbywalna część mas nadkładowych i wietrzeliny skalnej winna być składowana początkowo na tymczasowych zwałowiskach zewnętrznych (w granicach nieruchomości stanowiących wyłącznie własność inwestora), a następnie przemieszczana do wyrobiska eksploatacyjnego. Hałda powinna być utworzona w sposób chroniący przed osuwiskami, a jej podstawa od granic działek sąsiednich powinna znajdować się w odległości uniemożliwiającej naruszenie tych granic w wyniku ewentualnego osuwiska. 4. Prowadzić sukcesywnie rekultywację terenów pokopalnianych. 5. Zabezpieczyć miejsce lokalizacji maszyn i urządzeń przed ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowego produktami ropopochodnymi. 6 Tankowanie paliwa oraz prace naprawcze wykonywać poza terenem górniczym (np. na stacji paliw, w zakładzie naprawczym) lub na specjalnie do tego celu wyznaczonym i uszczelnionym placu. 7. Prowadzić okresowe kontrole stanu technicznego stosowanych maszyn i urządzeń zgodnie z art. 141 i 146 Prawa ochrony środowiska. 8. W przypadku awarii i wycieku produktów ropopochodnych, zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go wyspecjalizowanej firmie do neutralizacji. 9. Transport kruszywa naturalnego ze złoża prowadzić drogami utwardzonymi i utrzymywać je w dobrym stanie technicznym, zapewniającym przejazd, w tym dojazd do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (dz. nr 221/27). 10. W okresie eksploatacji transport kopaliny powinien odbywać się tak, by nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych oraz tak, by nie wystąpiła konieczność transportu samochodowego przez zabudowę mieszkaniową. 11. Ścieki socjalno bytowe gromadzić w szczelnym zbiorniku i przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia, z częstotliwością adekwatną do pojemności zbiornika i zużycia wody. 12. W wyniku eksploatacji kopaliny nie powinno nastąpić zachwianie bilansu wodnego na obszarze okalającym wyrobisko, również w wyniku wypompowywania nadmiaru wody z rząpi i kierowania jej do powierzchniowych cieków wodnych. Przedsiębiorca zobowiązany jest do uzyskania stosownego pozwolenia wodno prawnego w tym zakresie. 13. Eksploatacja nie powinna mieć również wpływu na wody podziemne i powierzchniowe oraz związaną z nimi infrastrukturę, a ewentualne uszkodzenie wodociągu doprowadzającego wodę do 7

8 budynku mieszkalnego w sąsiedztwie inwestycji czy magistrali głównej lub systemu melioracji szczegółowej (drenaż) i podstawowej winno być niezwłocznie naprawione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz z późn. zm.) i stosownie do działu V ustawy z dnia 4 luty 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz z późn. zm.) na koszt inwestora. 14. Prowadzić pomiary zwierciadła wody w zbiorniku eksploatacyjnym, z częstotliwością, co najmniej raz na rok. 15. Zabezpieczyć składowisko przed nielegalnym składowaniem odpadów i wylewaniem ścieków. 16. Na terenie eksploatacji kruszyw wyklucza się stałe składowanie wszelkich odpadów, z wyjątkiem mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem w myśl art. 2 ust. 2 pkt. 1a ustawy o odpadach. 17. Uzyskanie/ uaktualnienie u właściwego organu ochrony środowiska stosownych zezwoleń/ uzgodnień wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) 18. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji, w tym również komunalne, należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, w warunkach uniemożliwiających ich negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie. 19. Przestrzeganie zasady, by poziom hałasu na terenie najbliższego obszaru chronionego przenikającego do środowiska z terenu eksploatacji nie przekraczał dopuszczalnego hałasu wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku A wynikającego z uregulowań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826) tj. L AeqD = 55 db (A) dla pory dziennej w godz L AeqN = 45 db (A) dla pory nocnej w godz Ze względu na bliskie sąsiedztwo obszaru chronionego (teren odosobnionej działki z budynkiem mieszkalnym) oraz możliwość przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w tym terenie należy wykonać ekranowanie w postaci wałów ziemnych o wysokości 5 m wzdłuż granicy terenu chronionego z zachowaniem bezpiecznej odległości i zabezpieczeniem wału przed osuwaniem. 21. Prowadzić okresowe pomiary natężenia hałasu w otoczeniu emitorów dźwięku zgodnie z art. 147 i 149 Prawa ochrony środowiska. 22. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu, mimo zastosowania ekranowania, należy podjąć dodatkowe działania redukujące tę uciążliwość do poziomu norm dopuszczalnych. 23. Działalność wydobywczą projektowanej kopalni granitu prowadzić tylko w porze dziennej w godzinach Ilość pojazdów samochodowych dojeżdżających do kopalni i opuszczających, załadowanych kruszywem ograniczyć do ok. 18 samochodów/dobę. 25. Ilość środków transportu urobku w wyrobisku ograniczyć do 8 kursów dostawy urobku w ciągu godziny, podczas jazdy z prędkością nie przekraczającą 15 km/h. 26. Eliminować z pracy niesprawne urządzenia mogące powodować podwyższony poziom hałasu w otoczeniu. 27. Zapewnić miejsce swobodnego wykonywania manewrów pojazdów w postaci placów, a ewentualny postój pojazdów wykonywać przy zgaszonym silniku. 28. W przypadku wystąpienia emisji niezorganizowanej pyłów w warunkach bezdeszczowej pogody i przy jednocześnie wysokich temperaturach powietrza wewnątrzzakładowe drogi przedsiębiorcy i drogi transportu kruszywa w rejonie złoża zraszać wodą i utrzymywać w odpowiedniej czystości. 29. W celu ograniczenia pylenia mechanicznego, gotowy materiał handlowy usypywać w małe stożki oraz minimalizować ilość składowanego surowca po wydobyciu, a w okresie upałów dokonywać zraszania hałd z kruszywem. 30. Hałdy zewnętrzne kopalni obsiać mieszanką rodzimych roślin łąkowych (nie mieszanką traw). 31. Należy stosować wyłącznie sprawne technicznie środki transportu i urządzenia z atestami w celu zmniejszenia emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego. 32. Stosować silniki spalinowe z katalizatorami spalin i utrzymywać je w odpowiednim stanie technicznym. 8

9 33. Podczas robót strzałowych stosować takie ładunki materiałów wybuchowych, które warunkować będą bezpieczeństwo przyległych obiektów, uwzględniając hałas i rozrzut odłamków skalnych oraz drgania sejsmiczne. 34. Wyznaczyć strefę w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego, w której możliwe będzie wyłącznie urabianie mechaniczne oraz w dalszej odległości strefę o ograniczonych wielkościach stosowanych ładunków materiałów wybuchowych. 35. Wszystkie prace górnicze (strzałowe) winny być prowadzone przy dozorze uprawnionych osób, z zastosowaniem środków warunkujących bezpieczeństwo mieszkańców budynku mieszkalnego, właścicieli sąsiednich nieruchomości (rolników) oraz pracowników kopalni, a materiały wybuchowe winny być dostarczane każdorazowo przed planowanym strzelaniem (nie mogą być magazynowane na terenie zakładu). 36. Okresowo przeprowadzać kontrole i badania zasięgu oddziaływań robót strzałowych. 37. Uwzględnić wymogi określone w art. 125 i art. 126 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.) i zawarte w raporcie. 38. Należy kształtować wyrobisko w taki sposób, by przy maksymalnym wykorzystaniu zasobów złoża, pozostawić odpowiednie półki ochronne z zachowaniem bezpiecznego nachylenia ostatecznego zbocza stałego, zarówno w przypadku robót górniczych przewidzianych do wykonania w nadkładzie, jak i kopalinie. 40. W ramach rekultywacji wyrobiska przywrócić pierwotne ukształtowanie terenu, zgodne z kierunkami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 41. Planowany zbiornik wodny urządzić w sposób zbliżony do naturalnego akwenu tj. zlikwidować strome brzegi i ukształtować płycizny wzdłuż brzegów. 42. Na terenach rekultywowanych należy przeprowadzić odpowiednie prace agrotechniczne (nawożenie, pokrycie humusem), a następnie wprowadzić na nie rodzime gatunki drzew i krzewów. Wskazane jest wprowadzenie roślinności dostosowanej do lokalnych warunków glebowych i siedliskowych. d) Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: Zgodnie z art. 248 ust. 2a pkt. 3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 nr 58 poz. 535 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie nie należy do w/w kategorii przedsięwzięć, a więc nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (zwłaszcza, że materiały wybuchowe nie będą magazynowane na terenie zakładu). Mogą co najwyżej zaistnieć incydentalne wycieki produktów ropopochodnych w sytuacji awarii maszyn i urządzeń technologicznych oraz środków transportu lub zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w sytuacji pożaru. W celu zapobieżenia powyższym należy: - uposażyć zakład w odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe, - zastosować w maszynach i urządzeniach takie rozwiązania techniczne, które uniemożliwią przenikanie substancji szkodliwych do podłoża gruntowego (tzw. spusty ekologiczne), - przestrzegać wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, - w przypadku wystąpienia wycieku, mimo zastosowanych rozwiązań, należy zaczerpnąć je wraz z warstwą gruntu przez spycharkę lub koparkę i przekazać do odpowiedniego miejsca utylizacji. e) Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko: Planowana inwestycja nie stwarza możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na znaczną odległość od granic państwa. 2. Biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, organ stwierdza: a) Odnośnie konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej: Planowane przedsięwzięcie nie wymaga wykonania kompensacji przyrodniczej ze względu na: - kontynuację eksploatacji udostępnionego przed kilkudziesięciu laty złoża granitu, 9

10 - położenie projektowanego złoża poza obszarami i obiektami przyrodniczymi, objętymi ochroną prawną, takimi jak: parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska flory i fauny chronionej, - nie występowanie obszaru chronionego objętego Naturą Niezależnie od powyższego przedsięwzięcie powinno być tak zaplanowane i prowadzone by zapewnić wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. b) Odnośnie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: Planowane przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, gdyż nie zostało wyszczególnione jako takie w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska. 3. Biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, organ nakłada na inwestora obowiązek: a) W zakresie zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: - ograniczenia przekształceń geomorfologicznych poprzez przemieszczanie utworów nadkładu z tymczasowych składowisk do wyrobiska poeksploatacyjnego (zwałowanie wewnętrzne), ochrony końcowych zboczy stałych wyrobiska poprzez odpowiednią konstrukcję ich nachylenia, prowadzenia okresowych pomiarów natężenia hałasu w otoczeniu emitorów dźwięku, podjęcia działań redukujących uciążliwość hałasową, w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu, - z uwagi na zmieniające się w trakcie eksploatacji geologiczno-górnicze uwarunkowania propagacji sejsmicznej, wynikające z postępu frontów eksploatacyjnych, zaleca się w okresie 2 lat lub przy rozpoczęciu eksploatacji na nowym poziomie wydobywczym przeprowadzić pomiary kontrolne zasięgu oddziaływania robót, prowadzenia odpowiedniej gospodarki odpadami, stosowania silników spalinowych z katalizatorami spalin i utrzymywania ich w odpowiednim stanie technicznym, rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych wg decyzyjnego kierunku rekultywacji, przestrzegania, w trakcie eksploatacji, obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi, b) W zakresie przedstawienia analizy porealizacyjnej: - organ nakłada konieczność wykonania analizy porealizacyjnej polegającej na dokonaniu pomiarów rzeczywistego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w zakresie robót strzałowych, wykonanych podczas pierwszego strzelania, emisji hałasu i zapylenia oraz porównania ich z danymi zawartymi w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Otrzymane wyniki należy niezwłocznie przedłożyć tutejszemu organowi oraz właściwym organom ochrony środowiska prowadzącym monitoring w tym zakresie. Analiza porealizacyjna winna być przeprowadzona zgodnie z art. 83 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 4. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. U Z A S A D N I E N I E Na wniosek inwestora Transpiach Kopalnia Kruszywa W., S. Piotrowscy Sp. J. z siedzibą w Zachowicach, ul. Piaskowa 2, Kąty Wrocławskie, z dnia r., uzupełniony o niezbędne załączniki z dnia r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża granitu Gola Świdnicka. O wszczęciu postępowania 10

11 administracyjnego w przedmiotowej sprawie zostały powiadomione strony postępowania (pismo znak GK-7620/D/08/2/2009 z dnia r.) Jednocześnie na podstawie art. 33 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podano do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. W dniu r. (pismo znak: GK-7620/D/08/3/2009) organ gminy Marcinowice na podstawie art. 106 Kpa w związku z art. 70 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska we Wrocławiu o ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, zaliczanego do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z 2 ust. 1 pkt. 26 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz z późn. zm.). W dniu r. wpłynęło do tut. urzędu pismo P. Marty Bąk, w związku z obwieszczeniem o wszczęciu postępowania, w którym przedstawiła swoje uwagi do planowanego przedsięwzięcia, dotyczące: postępowania z masami nadkładowymi i zwietrzeliną granitową oraz systemu melioracji i stosunków wodnych na przyległych terenach. Powyższe uwagi organ rozpatrzył i uwzględnił odpowiednio: w pkt. 1 lit. c)3, pkt. 1 lit. c) 12 i pkt. 1 lit. c) 13 oraz pkt. 1 lit. b.4 niniejszej decyzji. W dniu r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (znak RDOŚ-02-WOOŚ /145/09/as z dnia r.) w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w związku z czym organ gminy Marcinowice wydał postanowienie w sprawie zakresu raportu dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 69 ust. 3 w/w ustawy, o czym zostały powiadomione strony postępowania (pismo znak GK-7620/D/08/6/2009 z dnia r.). Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ wydał postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko, o czym również poinformowano strony postępowania (pismo znak GK-7620/D/08/07/2009 z dnia r.). W dniu r. do tut. urzędu wpłynęło pismo pełnomocnika Państwa Hydzik, w którym, po uprzednim zapoznaniu się pełnomocnika z aktami sprawy w urzędzie, zawarł uwagi dotyczące: 1. pominięcia, w przedłożonej przez inwestora dokumentacji, nieruchomości sąsiedniej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (dz. nr 221/27), której współużytkownikiem wieczystym jest strona reprezentowana przez pełnomocnika, 2. rozbieżności pomiędzy zaznaczonym na załączniku graficznym obszarem, a nieruchomościami wymienionymi w karcie informacyjnej, 3. bezpieczeństwa mieszkańców budynku mieszkalnego podczas robót strzałowych, 4. utrudnień w dojeździe do przedmiotowej nieruchomości 5. możliwości wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców tego budynku, które organ rozstrzygnął następująco: Ad. 1. Mimo, że inwestor wskazał w karcie informacyjnej, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wykroczy poza nieruchomości należące do inwestora (załączone wypisy z ewidencji gruntów), organ biorąc pod uwagę bliskie sąsiedztwo w/w działki uznał, że użytkownicy wieczyści tej nieruchomości winni być informowani o planowanym przedsięwzięciu i uznał ich za strony niniejszego postępowania. Ad. 2. Wystąpiono do inwestora o wyjaśnienie wskazanych rozbieżności (pismo znak GK- 7620/D/08/8/09 z dnia r), a w przypadku potwierdzenia, że wskazany teren będzie się znajdował w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, na podstawie art. 74 ustawy wezwano go do uzupełnienia brakujących załączników (mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntów). Ad. 3. Organ uwzględnił wymienione uwagi w pkt. 1 lit. c) 33, 34, 35, 36 oraz pkt. 3 lit. b niniejszej decyzji. Ad. 4. Organ wstępnie udzielił odpowiedzi na powyższe uwagi odrębnym pismem (pismo znak GK-7040/5/1 4/2009 z dnia r.), a niezależnie od powyższego uwzględniono te uwagi w pkt. 1 lit. c) 9, 10 niniejszej decyzji. 11

12 Ad. 5. Wszystkie zalecenia i wymogi nakładane na inwestora w przedmiotowej decyzji mają na celu zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz ochronę środowiska. Jednocześnie organ przedłożył pełnomocnikowi strony odpowiedź na jego wniosek, powiadamiając jednocześnie pozostałe strony postępowania (pismo znak GK-7620/D/08/09/2009r. z dnia r.). W dniu r. wpłynęło pismo inwestora zawierające wyjaśnienia odnośnie rozbieżności w załączniku graficznym, wnosząc również o wydłużenie terminu uzupełnienia wniosku, ze względu na długi czas oczekiwania na mapę ewidencyjną. Niezależnie od terminu dostarczenia załączników, organ kierując się wyjaśnieniami inwestora, zwiększył listę stron postępowania, które powiadomił o dotychczas prowadzonym postępowaniu i jego etapach (pismo znak GK-7620/D/08/10/2009r. z dnia r.). Udzielił także odpowiedzi pełnomocnikowi strony zgodnie z wyjaśnieniami inwestora, powiadamiając strony postępowania (pismo znak GK- 7620/D/08/11/2009 z dnia r.). W dniu r. wpłynęły załączniki, do przedłożenia których inwestor został wezwany we wcześniejszej korespondencji, a w dniu r. wpłynęło pismo inwestora wyjaśniające powyższe załączniki. Analizując przedłożone dokumenty, organ stwierdził, że ponownie powiększeniu uległa liczba stron postępowania, która na tym etapie postępowania wynosiła ponad 20. W związku z czym organ powiadomił nowe strony o przedmiotowym postępowaniu i jego etapach poprzez obwieszczenie (w sposób zwyczajowo przyjęty) stosownie do art. 74 ust. 3 niniejszej ustawy (pismo znak GK-7620/D/08/12/09 z dnia r.). Ponadto niezależnie od powyższego organ powiadomił odrębnym pismem wszystkie nowe strony postępowania o przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniając jednocześnie, że od chwili obecnej o dalszych etapach postępowania strony będą powiadamiane poprzez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty (pismo GK-7620/D/08/14/2009 z dnia r.) zgodnie z art. 49 Kpa i 74 ust. 3 niniejszej ustawy. W dniu r. wpłynęło kolejne pismo pełnomocnika strony zawierające uwagi do uwzględnienia w przedmiotowej decyzji, a dotyczące: 1. zakresu i sposobu oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, 2. oddziaływania na wody podziemne oraz bilans wodny, 3. postępowania z nadkładowymi masami ziemnymi i zapyleniem sąsiednich terenów, Organ udzielił pełnomocnikowi odpowiedzi na pierwszy aspekt w piśmie znak GK- 7620/D/08/15/2009 z dnia r., a pozostałe uwagi uwzględnił w niniejszej decyzji odpowiednio w pkt. 1 lit. c) 12, 13, 14, 3,28,29, pkt. 1 lit. b.1,4 oraz pkt.3 lit. b W dniu r. inwestor złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania. Po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów organ wezwał inwestora do uzupełnienia przedłożonego raportu (pismo znak GK- 7620/D/08/09/03/1/2010 z dnia r.) o stosowne wyjaśnienia. W dniu r. współautor raportu złożył w imieniu inwestora aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organ po sprawdzeniu przedłożonych dokumentów na podstawie art Kpa w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 4 niniejszej ustawy, podjął zawieszone postępowanie (pismo znak GK- 7620/D/08/09/03/2/2010 z dnia r.), powiadamiając, o powyższym strony postępowania poprzez obwieszczenie ( pismo znak GK-7620/D/08/09/03/3/2010 z dnia r.). Następnie organ poinformował strony postępowania zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 7 i art. 79 ust.1 poprzez obwieszczenie o przedłożonym przez inwestora raporcie i aneksie do raportu wyznaczając 21 dniowy termin składania uwag i wniosków, zapewniając społeczeństwu udział w podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pismo znak GK-7620/D/08/09/03/5/2010 z dnia r.). Po czym pismem znak GK-7620/D/08/09/03/7/2010 z dnia r., organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia, dołączając do wniosku niezbędne załączniki. O powyższym fakcie poinformowano strony postępowania poprzez obwieszczenie (pismo znak GK- 7620/D/08/09/03/8/2010 z dnia r.). W dniu r. wpłynęło kolejne pismo pełnomocnika strony zawierające uwagi do aneksu do raportu dotyczące: 1. emisji hałasu wynikającej z wykorzystywania materiałów wybuchowych, 2. ruchów ziemi w wyniku eksploatacji, skuteczności projektowanego wału jako metody ekranowania, 3. możliwości uszkodzenia istniejącego wodociągu, 12

13 4. dojazdu do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Organ gminy przedłożył powyższy wniosek inwestorowi do zajęcia stanowiska wobec stawianych zarzutów, dodatkowo informując o powyższym organ uzgadniający (pismo znak GK- 7620/D/08/09/03/10/2010 z dnia r.). W dniu r. wpłynęło pismo inwestora wyjaśniające poruszone kwestie. Organ przesłał kopię pisma inwestora pełnomocnikowi strony i organowi uzgadniającemu do zapoznania, a dnia r. organ gminy otrzymał do wiadomości pismo RDOŚ we Wrocławiu, wzywające inwestora do uzupełnienia istniejącej dokumentacji o wymienione w piśmie kwestie (pismo znak RDOŚ-02-WOOŚ /44-1/10/as z dnia r.) W dniu r. wpłynął kolejny wniosek z uwagami pełnomocnika strony do zgromadzonego materiału dowodowego dotyczące: 5. wątpliwości co do kompetencji inwestora w kwestii wyjaśniania uwag, zwłaszcza, że raport i aneks do niego został opracowany przez osoby posiadające wiedzę w podejmowanych kwestiach, 6. oddziaływania używanych materiałów wybuchowych na mieszkańców przedmiotowego budynku, w tym oddziaływania hałasowego, rozrzutu kopalin, 7. konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 8. dojazdu do działki zabudowanej przedmiotowym budynkiem (zawarte w kolejnym piśmie pełnomocnika, które wpłynęło dnia r.). W między czasie organ otrzymał w dniu r. do wiadomości pismo inwestora, w którym współautor raportu i aneksu do raportu zawarł wyjaśnienia dot. uwag RDOŚ we Wrocławiu. Organ gminy przeanalizował powyższe wnioski pełnomocnika strony oraz wyjaśnienia inwestora i udzielił częściowo odpowiedzi na poruszane kwestie w piśmie z dnia r. znak GK- 7620/D/08/09/03/12/2010, a szczegółowo uwagi rozpatrzył i uwzględnił w przedmiotowej decyzji kolejno w pkt. 1 litr. c) 19 26, 33 36, 38, 13, 9 oraz pkt. 1 lit. b.2,3, pkt. 2 lit. b, pkt. 3 lit. a, b Poza wnioskami pełnomocnika strony, w toku postępowania nie wniesiono ze strony społeczeństwa uwag i wniosków, wobec czego organ nie miał możliwości ich wskazania i rozpatrzenia w niniejszej decyzji. W dniu r. wpłynęło postanowienie RDOŚ we Wrocławiu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (pismo znak RDOŚ-02-WOOŚ /44-2/10/as z dnia r.). Powyższe uzgodnienia organ uwzględnił w całości w pkt. 1 lit. c) niniejszej decyzji. W związku z powyższym organ powiadomił strony postępowania zgodnie z art. 10 i art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 w/w ustawy, poprzez obwieszczenie o zebraniu całości materiału dowodowego i możliwości składania wniosków i uwag w określonym terminie przed wydaniem decyzji (pismo znak GK-7620/D/08/09/03/15/2010r z dnia r.). W trakcie przygotowywania przedmiotowej decyzji organ zwrócił uwagę na pewne rozbieżności pomiędzy informacją podaną w karcie informacyjnej, a informacjami przedłożonymi przez inwestora do RDOŚ we Wrocławiu, dotyczącymi nieruchomości, na których ma być realizowane przedsięwzięcie. W związku z czym organ wystąpił do inwestora o przedłożenie niezbędnych wyjaśnień przed wydaniem decyzji (pismo znak GK-7620/D/08/09/03/17/2010 z dnia r.). W dniu r. inwestor złożył stosowne wyjaśnienia. O powyższym oraz o zebraniu materiału dowodowego i ponownej możliwości składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie przed wydaniem decyzji organ poinformował strony poprzez obwieszczenie (pismo znak GK-7620/D/08/09/03/19/2010 z dnia r.). Dnia r zostały uzgodnione warunki realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia i wydana Decyzja nr 01/10 (pismo nr GK-7620/D/08/09/03/21/2010). Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ gminy zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 w/w ustawy poinformował strony postępowania o wydaniu przedmiotowej decyzji środowiskowej poprzez obwieszczenie na stronie internetowej urzędu, tablicach ogłoszeń w Urzędzie gminy Marcinowice i miejscowościach Gola Św., Szczepanów i Krasków oraz możliwości zapoznania się z nią (pismo GK-7620/D/08/09/03/22/2010 z dnia r.) W terminie określonym w niniejszą Decyzji zostało wniesione odwołanie pełnomocnika strony z dnia r. do SKO w Wałbrzychu, które wraz z aktami sprawy organ gminy zgodnie z art. 133 Kpa, przekazał właściwemu organowi odwoławczemu (pismo znak GK- 7620/D/08/09/03/25/2010 z dnia r.). O powyższym strony postępowanie zostały poinformowane poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 13

14 Marcinowice i miejscowościach Gola Św., Szczepanów i Krasków oraz na stronie internetowej urzędu (pismo GK-7620/D/08/09/03/26/10 z dnia r.) W dniu r. do tut. Urzędu wpłynęła Decyzja SKO z dnia r. uchylająca w całości Decyzję Wójta Gminy Marcinowice nr 01/10 z dnia r. (pismo nr SKO 4131/36/2010) i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia. W niniejszej Decyzji SKO wskazało na następujące uchybienia: 1. Orzeczenie pozytywnej decyzji środowiskowej winno być wydane po stwierdzeniu zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile taki plan został uchwalony, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Dla nieruchomości położonych w obrębie Gola Świdnicka brak było miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast dla nieruchomości w obrębie Szczepanów uchwalony plan zagospodarowania nie przewidywał lokalizacji tego typu przedsięwzięć, organ uzgodnił lokalizację przedsięwzięcia w oparciu o obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marcinowice. Zgodnie z orzecznictwem NSA studium nie jest aktem prawa miejscowego w związku z powyższym dla nieruchomości w obrębie Szczepanów brak jest zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2. Organ I instancji wydał decyzję z naruszeniem art. 77 i 80 Kpa i nie poddał ocenie raportu, tylko przyjął wnioski wynikające z powyższego dokumentu. 3. Wskazał, że raport spełnia zasadniczo wymogi art. 66 przedmiotowej ustawy, ale brakuje w nim opisu metod prognozowania oraz opisu przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmującego bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stale i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowisk emisji. Odnosząc się do wskazanych przez SKO uchybień odnośnie wydanej przez Wójta Gminy Marcinowice Decyzji nr 01/10 z dnia r. organ gminy przeanalizował powyższe i stwierdza co następuje: Ad. 1. Organ uzgodnił lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego Gola Świdnicka Szczepanów Krasków w Gminie Marcinowice (Uchwała Nr XLVI/257/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia r.) i stwierdził zgodność lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 80 ust. 2 w/w ustawy. Ad. 2. Zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko: Jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę: 1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa art. 77 ust. 1; 2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa; 4)wyniki postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone. Biorąc pod uwagę zapisy powyższego artykułu, organ wydał decyzję w oparciu o uzgodnienia organu ochrony środowiska tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, które w całości zostały ujęte w pkt. 1 lit. c niniejszej decyzji rozszerzone dodatkowo o wymagania jakie zdaniem organu winny znaleźć się w koncesji. W oparciu o ustalenia wynikające z raportu opracowanego przez specjalistów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, analizując rzetelność wykonanego dokumentu organ porównał zawarte w nim informacje i ustalenia oraz proponowane rozwiązania z innymi raportami opracowywanymi dla tego typu przedsięwzięć, które dostępne są w tut. urzędzie, zapoznał się z literaturą specjalistyczną omawiającą możliwe oddziaływania tego typu przedsięwzięć na środowisko i sposoby ich eliminowania lub ograniczania, a także z innymi dokumentami znajdującymi się w tut. urzędzie (plany ruchu kopalni, decyzje koncesyjne dla kopalni odkrywkowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania przestrzennego, wszelkiego rodzaju zezwolenia jakie uzyskać musiały funkcjonujące na terenie naszej gminy zakłady górnicze i przeróbcze itp.). Organ nie odniósł się natomiast do wyników postępowania z udziałem społeczeństwa, gdyż w wyznaczonym ustawowym terminie żadne uwagi i wnioski ze strony społeczeństwa nie wpłynęły. 14

15 Wnikliwie natomiast przeanalizował wszystkie uwagi i wnioski jakie wpłynęły ze strony Pełnomocnika Państwa Hydzik oraz Pani Marty Bąk, będących stronami niniejszego postępowania i uwzględnił je nakładając na inwestora szereg obowiązków i obostrzeń, które winny być ujęte w decyzji koncesyjnej, wskazując jednocześnie jakie pomiary ma wykonać inwestor w celu zweryfikowania wyników przedstawionych w raporcie z faktycznym oddziaływaniem przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji (analiza porealizacyjna, pkt. 3 lit. a oraz pkt. 1 lit. c niniejszej decyzji). Ad. 3. Opis zastosowanych metod prognozowania został ujęty w załączniku tekstowym nr 4 do raportu. Jeżeli chodzi o omówienie elementów wynikających z w/w artykułu, organ uznał, że inwestor wymienia poszczególne oddziaływania z określeniem, z jakiego rodzaju oddziaływaniem (pośrednim, bezpośrednim, długotrwałym, chwilowym itp.) mamy do czynienia (str. 52 i 53 przedmiotowego raportu). Szczegółowa analiza poszczególnych oddziaływań była omawiana we wcześniejszych rozdziałach tego dokumentu dotyczących konkretnego rodzaju oddziaływania. Organ gminy nie widzi potrzeby wzywania inwestora do uzupełnienia raportu biorąc pod uwagę zakres art. 66 ust. 1 pkt. 8, gdyż został on wystarczająco, zdaniem organu, omówiony. Na tym etapie postępowania, stosownie do art. 80 Kpa organ gminy dokonał ponownej analizy stanu faktycznego i całości zgromadzonego materiału dowodowego związanego z niniejszą sprawą. Dokładnie sprawdził i wyjaśnił wszystkie złożone w toku postępowania zarzuty strony oraz wskazane przez organ odwoławczy uchybienia w zakresie prowadzonego postępowania i zebranego materiału dowodowego w sprawie. Następnie w dniu r. organ powiadomił strony postępowania zgodnie z art. 10 i art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 w/w ustawy, poprzez obwieszczenie o zebraniu całości materiału dowodowego, w tym o Decyzji SKO z r. i możliwości składania wniosków i uwag w określonym terminie przed wydaniem decyzji (pismo znak GK-7620/D/08/09/03/29/2010r. z dnia r.). W dniu r. wpłynęło pismo pełnomocnika Państwa Hydzik, w którym wniósł o: 1. Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, 2. Przeprowadzenie rozprawy i przesłuchanie w charakterze świadka Pana Adriana Woźnego, 3. Dopuszczenie dowodu z opinii niezależnego eksperta na okoliczność faktycznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez inwestora, odnoszącej się kompleksowo do zagadnień i problemów wyszczególnionych w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w szczególności w zakresie: a) przewidywanych rodzajów i ilości zanieczyszczeń wynikających z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, b) zasad rekultywacji terenu po zakończeniu prowadzenia prac wydobywczych, w szczególności w zakresie określenia środków mających na celu przeciwdziałanie zmianom stosunków wodnych po zatopieniu zakładu górniczego i podniesieniu poziomu wody, c) prawdopodobieństwa wystąpienia awarii przemysłowych (w tym związanych z wykorzystywaniem i składowaniem materiałów wybuchowych) i skutków takiej awarii, d) oddziaływania na życie i zdrowie ludzi zamieszkałych w budynku posadowionym na działce 221/27 w Goli Świdnickiej nr 45, w szczególności w zakresie narażenia ich na skutki działalności górniczej w zakresie emisji dźwięku przekraczającego normy, narażenia na wibracje związane z ciągłym ruchem przedsiębiorstwa, w tym używaniem urządzeń mechanicznych, ruchy sejsmiczne związane ze stosowaniem materiałów wybuchowych, a także w zakresie narażenia życia i zdrowia ludzi w związku z rozrzutem materiału skalnego na skutek stosowania materiałów wybuchowych, e) sformułowania wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w koncesji w zakresie określenia, czy planowany wał ziemny, mający chronić mieszkańców budynku położonego na działce 221/27 w Goli Świdnickiej nr 45, będzie w pełni gwarantował bezpieczeństwo tych osób i czy faktycznie przyczyni się do zniwelowania niekorzystnego oddziaływania pracy kopalni na środowisko, jak to zostało założone w raporcie, a nadto czy planowane zabezpieczenie tego wału ziemnego przed osuwaniem jest wystarczające, w jaki inny sposób powinno nastąpić zabezpieczenie wału ziemnego przed osuwaniem, f) podanie, w jakich okresach powinny być prowadzone pomiary natężenia hałasu w otoczeniu emitorów dźwięku i określenie, jakie dodatkowe działania powinny być podjęte w przypadku stwierdzenia braku wystarczającej ochrony środowiska przed hałasem, g) podanie kryteriów wyznaczenia strefy ochronnej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego położonego na działce nr 221/27, 15

16 h) określenie, w jakich okresach powinny być przeprowadzane kontrole i badania zasięgu oddziaływania robót strzałowych, i) oddziaływania pracy kopalni na powietrze, w szczególności w związku z wydzielaniem się do atmosfery gazów postrzałowych i pyłów w wyniku urabiania złoża granitu za pomocą materiałów wybuchowych, j) oddziaływania pracy kopalni na układ hydrograficzny i melioracyjny terenu górniczego w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze, w szczególności w związku z odprowadzaniem z terenu kopalni dużych ilości wody, z uwzględnieniem jej składu chemicznego, w szczególności jej zasolenia, k) oddziaływania pracy kopalni na dobra materialne znajdujące się w obrębie terenu górniczego w rozumieniu art. 6 pkt. 9 w/w ustawy, w tym domu wielorodzinnego posadowionego na działce 221/27 znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia, którego obecnie zły stan techniczny przy dalszym zaniedbaniu stanu tego obiektu grozi katastrofą budowlaną, l) oddziaływania na dobra materialne biorąc pod uwagę zapewnienie ciągłości dostaw wody, zagwarantowania utrzymania jej jakości na dotychczasowym poziomie, ł) określenie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, m) określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na zniekształcenie i oszpecenie naturalnego krajobrazu, także w zakresie możliwości powstawania deformacji górotworu (ciągłych i nieciągłych) oraz związanego z nimi prawdopodobieństwa wstrząsów górotworu. Wobec powyższego, organ dokonał niżej wymienionych czynności w sprawie złożonych przez pełnomocnika wniosków. Ad. 1. Przesłuchanie stron jest dowodem wynikającym z art. 299 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.) zgodnie, z którym jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów może dopuścić dowód z przesłuchania stron. Ad. 2. Organ poinformował strony postępowania, poprzez publiczne obwieszczenie (pismo znak GK-7620/D/08/09/03/31/2010 z dnia r.) co do rozstrzygnięć dotyczących przeprowadzenia dowodu z opinii niezależnego eksperta, rozprawy administracyjnej i przesłuchania wskazanego świadka. Pismem z dnia r. organ wezwał Pana Adriana Woźnego do wzięcia udziału w rozprawie administracyjnej w charakterze świadka, informując o jej terminie i miejscu i udzielając stosownego pouczenia (pismo GK- 7620/D/08/09/03/33/2010). Również pismem z dnia r. wezwał autorów raportu do wzięcia udziału w rozprawie administracyjnej w charakterze biegłych (pisma GK- 7620/D/08/09/03/34 1,2/2010). Po czym poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy poinformowano wszystkie strony postępowania o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej (pismo GK 7620/D/08/03/36/2010 z dnia ). Organ stwierdził, że doręczenie wezwań było skuteczne i doręczone w terminie. Dnia r. w Urzędzie Gminy w Marcinowicach o godzinie w Sali Narad (pok. nr 1 na parterze) odbyła się rozprawa administracyjna z udziałem osób wymienionych na liście obecności (Zał. nr 1 do protokołu z rozprawy administracyjnej). Podczas rozprawy biegli wyjaśnili wszystkie kwestie, które w swoim piśmie z dnia r. podniósł jako wątpliwe pełnomocnik Państwa Hydzik. Został przesłuchany również wezwany świadek będący mieszkańcem budynku zlokalizowanego na działce nr 221/27 nr 45 w Goli Świdnickiej na okoliczność faktycznego oddziaływania funkcjonującej kopalni. Wszyscy obecni brali czynny udział w rozprawie zadając pytania biegłym oraz świadkowi. Podczas rozprawy pełnomocnik strony podtrzymał swoje stanowisko w kwestii przeprowadzenia przez organ dowodu z opinii biegłego, jednocześnie wskazał, że w terminie 30 dni od daty rozprawy przedłoży niezależną opinię wykonaną przez ekspertów na zlecenie jego mocodawców. Ad. 3. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym jest ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, gdyż pełnomocnik Państwa Hydzik wskazując liczne wątpliwości wielokrotnie sugerował, że w zebranym materiale dowodowym nie wykazano faktycznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Tymczasem procedura oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia ma charakter prewencyjny (zapobiegawczy). Jej skutki prawne dla dalszego procesu inwestycyjnego określa art. 86 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 16

17 środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i zgodnie z nim decyzja środowiskowa wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art.. 72 ust.1 pkt. 4. Określone w decyzji środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia nie mogą być na dalszych etapach procesu inwestycyjnego modyfikowane. Jednocześnie z uwagi na prejudycjalny (wstępny) charakter nie mogą odnosić się do kwestii szczegółowych, regulowanych odrębnymi przepisami, jak wymaga tego w swych żądaniach pełnomocnik strony. Ocena, prognoza jest zatem analizą mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń planowanego zamierzenia z jednoczesnym wskazaniem możliwości i sposobów redukcji negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Nie można stwierdzić na tym etapie, jakie będzie faktyczne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia dopóki nie zostanie ono rozpoczęte. Zatem celem opracowywanego na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko raportu jest przede wszystkim wykazanie, że inwestor ma świadomość zagrożeń jakie będzie niosło ze sobą rozpoczęcie planowanej przez niego inwestycji, a w dalszej kolejności o możliwych do zastosowania środków, które zniwelują te uciążliwości. Organ rozpatrując ten dokument analizuje, czy zostały w nim wskazane przez inwestora wszystkie możliwe, potencjalne zagrożenia wraz z ich opisem i skutkami, a następnie czy wskazane zostały w raporcie środki zapobiegawcze i czy zdaniem organu są one wystarczające. Inwestor sporządzając ten istotny w procesie OOŚ dokument skorzystał z usług ekspertów w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko, którzy jako niezależni biegli dokonali rzetelnej oceny zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi zawartymi w aktach wykonawczych oraz standardami zawodowymi wynikającymi z posiadanych uprawnień. Niemniej jednak to organ dokonuje oceny tego dokumentu, jak i innych dowodów składanych przez stronę i poddaje swobodnej ocenie zgodnie z art. 80 Kpa. Jeżeli poweźmie wobec niego jakiekolwiek wątpliwości, to po pierwsze ma prawo wezwać stronę do jego uzupełnienia (co w przedmiotowym postępowaniu miało miejsce), a po wtóre jeśli w dalszym ciągu uważa, że dana okoliczność nie została udowodniona, może sięgnąć do innych środków w tym opinii niezależnego eksperta. Biorąc powyższe pod uwagę organ szczegółowo przeanalizował przedłożony dokument, uznał, że zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 66 niniejszej ustawy, które zostały opisane w oparciu o specjalistyczną literaturę, przepisy prawa ochrony środowiska, wszystkie badania i wyliczenia zostały wykonane zgodnie z wytycznymi w aktach wykonawczych i referencyjnymi metodami. Zawiera wszystkie potencjalne zagrożenia, wraz z ich opisem i skutkami, typowe dla tego typu przedsięwzięć. Zawiera również propozycje niwelowania uciążliwości w przypadku stwierdzenia możliwości przekroczenia dopuszczalnych norm. Ponadto dokument ten został poddany szczegółowej analizie i ocenie przez kompetentny w zakresie ochrony środowiska organ tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od inwestora, uzgodnił planowane przedsięwzięcie. Pełnomocnik strony nie przedłożył żadnego dokumentu, popartego badaniami, analizami, referencyjnymi metodami obliczeń, które wskazałyby, że przeprowadzona w raporcie analiza jest nieprawidłowa merytorycznie, a przedłożone wyniki obliczeń są niezgodne z obowiązującymi normami i nie zostaną dotrzymane standardy środowiska. Wskazywał jedynie wątpliwości bądź braki, które były wyjaśniane i uzupełniane. Nawet pismo firmy Tech Eko zawiera tylko uwagi do raportu, które zostały uzupełnione i wyjaśnione. Jakakolwiek metodyka obliczeniowa odnosząca się do emisji związanych z planowanym przedsięwzięciem, czy proponowanych środków zaradczych będzie się zawsze sprowadzać do symulacji komputerowej (nie można faktycznie zmierzyć czegoś co jeszcze nie istnieje, można jedynie prognozować wielkość emisji lub oddziaływań). Dlatego też organ wskazał w decyzji niezbędny monitoring, już w takcie funkcjonowania przedsięwzięcia, który zweryfikuje czy zastosowane środki zapobiegawcze są wystarczające, a jeżeli nie to nakazał zastosowanie innych, które zniwelują uciążliwości do dopuszczalnych norm. Organ uznał zatem, że wykonanie kolejnego dokumentu w zakresie jaki wskazał pełnomocnik nie wniesie do sprawy nic nowego, gdyż wszystkie poruszane aspekty zostały omówione i udowodnione w zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentach. Ad. 3 a) Powyższe zostało szczegółowo omówione w raporcie (wraz z zał. tekstowym nr 4), licznych wyjaśnieniach i uzupełnieniach, składanych przez inwestora oraz przeanalizowane i rozpatrzone w niniejszej decyzji (pkt. 1 lit. b.1) W odniesieniu do planowanego zamierzenia źródłami zanieczyszczeń będą maszyny, urządzenia i środki transportu, a więc zgodnie z definicjami Prawa ochrony środowiska są to urządzenia niestacjonarne. Tymczasem obowiązujące przepisy prawa wykonawczego odnoszą się do instalacji i tylko w odniesieniu do nich wyznaczone są wielkości emisji dopuszczalnych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w 17

18 sprawie standardów emisyjnych instalacji Dz. U. z 2005 r. Nr 260 poz z późn. zm.). Niemniej jednak zgodnie z art. 141 ust. 1 POŚ eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Ponieważ dla urządzeń nie ma określonych dopuszczalnych wielkości emisji, opracowując raport wzięto pod uwagę wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Rozporządzenia Ministra Środowiska z r. Dz. U. z 2003 r. Nr 1 poz. 36, oraz Rozporządzenie z dnia r. Dz. U. z 2010r. Nr 16 poz. 87). Przeprowadzono obliczenia zgodnie z referencyjnymi metodami modelowania poziomów substancji w powietrzu określonymi przez w/w akty wykonawcze. Pomiary i obliczenia przeprowadzono w sieci receptorów ze względu na niezorganizowany charakter emisji i mobilne źródła tej emisji. Przy obliczeniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu uwzględniono jako tło substancji istniejące zakłady. Zgodnie z 4 ust. 1 w/w rozporządzenia i na podstawie przeprowadzonych obliczeń, organ stwierdza, że dotrzymane zostaną standardy jakości powietrza. Ponadto zgodnie z art. 147 ust. 1 POŚ prowadzący instalację lub urządzenie są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008r. Nr 215 poz z późn. zm.) Wobec powyższego, zdaniem organu, raport dotyczący części zw. z emisją pyłów i gazów został opracowany rzetelnie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z referencyjnymi metodami obliczeń. Przedstawione w raporcie obliczenia i analizy są przeprowadzone poprawnie. Ponadto przedsiębiorca zgodnie z przepisami prawa obowiązany jest do monitoringu emitowanych zanieczyszczeń i przedkładania tych informacji odpowiednim organom ochrony środowiska. Strona żądając przeprowadzenia niezależnej opinii nie przedłożyła innych dokumentów, analiz czy obliczeń, które podważałyby przyjęte w raporcie założenia. Ponownie należy zwrócić uwagę, że przedmiotem niniejszego postępowania jest planowana inwestycja i wszelkie analizy, oceny i założenia mają na celu wskazanie takich rozwiązań, by przedsięwzięcie nie powodowało pogorszenia obecnego stanu środowiska, czy przekroczenia standardów jakości środowiska. Opracowany raport, zdaniem organu, zawiera zarówno analizę ilości emitowanych substancji, ich źródła i rozprzestrzenianie, obliczenia przeprowadzone zgodnie z referencyjnymi metodami jak również założenia redukcji emisji w przypadku stwierdzenia przekroczeń. Zamierzenie objęte zostało również monitoringiem wskazanym w niniejszej decyzji. Zaistniała okoliczność została udowodniona i nie wymaga dowodu w postaci innej niezależnej opinii. Ad. 3 b) Kierunki rekultywacji zostały wskazane w raporcie i niniejszej decyzji (pkt. 1 lit. b 5), a są ściśle uzależnione od zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( 4 ust. 2 Uchwały Nr XLVI/257/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2010r. w kierunku przemysłowo usługowym). Nie ma tu w ogóle mowy o zalewaniu kopalni wodą, a decyzyjne kierunki rekultywacji zostaną wraz z wytycznymi szczegółowo określone przez właściwy organ (Starostę Świdnickiego) oraz przez ten organ będą nadzorowane. Niezależna ekspertyza nie wniosłaby w tym zakresie nic nowego. Ad. 3 c) Jeżeli chodzi o stosowanie materiałów wybuchowych i ewentualne awarie przemysłowe z tym związane, to powyższe zostało omówione zarówno w raporcie jak iw niniejszej decyzji (pkt. 1 lit. b 3 oraz pkt. 1 lit. d). Inwestor nie będzie składował materiałów wybuchowych na terenie zakładu górniczego. Będą one dowożone każdorazowo przed rozpoczęciem robót strzałowych podobnie, jak to ma miejsce w już funkcjonującym i prowadzonym przez tego samego inwestora zakładzie górniczym, co wynika z przedłożonego dodatku do planu ruchu zakładu. Ponadto opisana w raporcie technika strzelnicza jest podstawową technologią eksploatacji skał zwięzłych. Obecnie obserwuje się intensywny rozwój tej technologii, ze szczególnym uwzględnieniem wydajności, bezawaryjności oraz dalszym zmniejszeniem oddziaływania na środowisko. Stosowane obecnie przemysłowe materiały wybuchowe charakteryzują się dużym bezpieczeństwem, jako że są głównie oparte na ekologicznych i bezpiecznych związkach chemicznych. Są to powszechnie stosowane materiały amonowo-saletrzane oraz materiały emulsyjne i zawiesinowe (tego typu materiały są obecnie stosowane przez inwestora w funkcjonującym zakładzie górniczym Gola Świdnicka, co wynika z zapisów Dodatku nr 3 do planu ruchu kopalni zatwierdzonego przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego z dnia r.). Podstawową zaletą tych materiałów jest bezpieczeństwo w stosunku do pracujących ludzi i środowiska naturalnego. Zastosowanie tych nowoczesnych materiałów wybuchowych w połączeniu z nieelektrycznymi środkami strzałowymi (NOEL), co ma miejsce również w odniesieniu do już funkcjonującego zakładu górniczego inwestora (Dodatek nr 3 j.w.) przyczyniło się do modernizacji uciążliwych robót załadowczych, a 18

19 co za tym idzie do wzrostu bezpieczeństwa i skrócenia czasu potrzebnego na załadowanie serii otworów wiertniczych, a tym samym do zmniejszenia liczby strzelań w ciągu roku (art. prof. dr hab. inż. W. Kozioł oraz dr inż. P. Kawalec Katedra Górnictwa Odkrywkowego, AGH Kraków). Jeżeli chodzi o kopalnie odkrywkowe, w których nie są magazynowane materiały wybuchowe to zgodnie z art. 248 ust. 2a pkt. 3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 nr 58 poz. 535 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie nie należy do w/w kategorii przedsięwzięć. Ponadto wszelkie prace wydobywcze prowadzone są przez odpowiednio przeszkoloną kadrę pracowniczą, pod nadzorem uprawnionych specjalistów. Organ stwierdza, że przy zachowaniu zalecanych środków ostrożności nie wystąpią poważne awarie przemysłowe, a możliwość wystąpienia pożaru będzie ograniczona do losowych, incydentalnych i trudnych do przewidzenia zdarzeń. W celu ich uniknięcia zakład uposażony będzie w odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Biorąc powyższe pod uwagę organ po raz kolejny nie widzi zasadności przeprowadzania niezależnej opinii w tym zakresie. Ad. 3 d) Powyższe zagadnienia wielokrotnie były omawiane w raporcie, licznych uzupełnieniach oraz wyjaśnieniach biegłych w trakcie rozprawy administracyjnej. Szczegółowo omówione i rozpatrzone w niniejszej decyzji, zarówno w jej części merytorycznej jak i w uzasadnieniu. Wszystkie zalecenia mają na celu ochronę przedmiotowego budynku przed wszelkimi możliwymi oddziaływaniami, ale ich skuteczność, jak już wielokrotnie w trakcie niniejszego postępowania było tłumaczone, będzie możliwa do zweryfikowania w nałożonej przez organ analizie porealizacyjnej. Dodatkowa opinia zawierać będzie, podobnie jak przedłożone przez inwestora dokumenty, opis zagrożeń typowych dla tego typu przedsięwzięć, sposoby ich eliminacji lub redukcji, oparte na referencyjnych metodach obliczeń, a nie faktyczną ich skuteczność, której nie da się zweryfikować przed uruchomieniem planowanej inwestycji. Stąd bezzasadne jest jej zlecanie. Ad. 3 e) Pkt. 1 lit. c niniejszej decyzji zawiera bardzo szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska (są to założenia wynikające z raportu, uzgodnienia RDOŚ uzupełnione i rozszerzone przez organ decyzyjny), a w celu ich weryfikacji organ zalecił analizę porealizacyjną oraz monitoring, które dopiero po uruchomieniu przedsięwzięcia wykażą, czy te zalecenia faktycznie przyczynią się do zniwelowania niekorzystnego oddziaływania kopalni. Żadna dodatkowa ekspertyza będąca prognozą nie udowodni, czy zawarte w niej zalecenia faktycznie zniwelują oddziaływania, dopóki przedsięwzięcie nie zostanie uruchomione. Wszelkie parametry techniczne tych założeń regulowane są przez odrębne przepisy i nadzorowane przez właściwe organy ochrony środowiska oraz nadzoru górniczego. Wobec powyższego nie ma potrzeby zlecania dodatkowej ekspertyzy. Ad. 3 f) Jak już wielokrotnie wyjaśniano, zastosowane referencyjne metody obliczeń w raporcie oraz metody eliminacji hałasu (wał ziemny), wskazują na dotrzymanie standardów jakości środowiska w zakresie ochrony przed hałasem. Organ stwierdza, że wszystkie obliczenia i pomiary zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Prawem ochrony środowiska (Dział V Ochrona przed hałasem) oraz aktami wykonawczymi (Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia r. ws. dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz. U. z 2007r. Nr 120 poz. 826) i spełniać będą wymogi ochrony środowiska przed hałasem, a w celu ich weryfikacji nałożono obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej. Zgodnie z art. 115 a ust. 1 POŚ przekroczenie tych dopuszczalnych norm spowoduje monitoring oraz dodatkowe zalecenia redukcji hałasu nałożone na inwestora przez właściwy organ ochrony środowiska (Starosta Świdnicki) w decyzyjnych wytycznych o dopuszcalnym poziomie hałasu. Na tym etapie postępowania, dodatkowa opinia również opierać będzie się na obliczeniach i symulacji komputerowej. Biorąc powyższe pod uwagę organ nie widzi potrzeby jej zlecania. Ad. 3 g) Wszystkie założenia dotyczące ochrony środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi zostały opracowane w raporcie ze szczególnym uwzględnieniem budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 221/27 oraz wskazane w pkt. 1 lit. c niniejszej decyzji do uwzględnienia w koncesji. W tym celu na podstawie oceny zagrożeń, w oparciu o obliczenia wykonane zgodnie z referencyjnymi metodami zostały wyznaczone strefy ochronne w sąsiedztwie budynku (opisane w raporcie i przedstawione w załącznikach graficznych). Organ po raz kolejny zwraca uwagę, że na tym etapie postępowania nie można wskazać jak te wszystkie zalecenia i wyznaczone strefy wpłyną na dotrzymanie wymogów ochrony środowiska, w tym celu zalecił stosowny monitoring. Natomiast 19

20 techniczne uwarunkowania i szczegółowe wytyczne zostaną wskazane przez organ koncesyjny i będą nadzorowane przez właściwe organy nadzoru górniczego. Zdaniem organu zlecenie kolejnej ekspertyzy nie wniesie nic nowego, gdyż opracowane w niej zalecenia również będą oparte na symulacji komputerowej i możliwe do zweryfikowania dopiero po uruchomieniu inwestycji. Ad. 3 h) Wskazane kryteria są już bardzo szczegółowymi danymi regulowanymi odrębnymi przepisami, ujmowane w dokumentacji branżowej (plany ruchu kopalni, dokumentacja strzałowa) zatwierdzane oraz nadzorowane przez właściwe organy nadzoru górniczego. Organ gminy może co najwyżej zalecić stosowny monitoring (co też zostało zalecone w niniejszej decyzji), wskazany również w raporcie, w celu weryfikacji danych zawartych w tym dokumencie z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia. W tym zakresie organ nie widzi podstaw do zlecenia niezależnej ekspertyzy. Ad. 3 i) Powyższe zagadnienie jest opisane zarówno w raporcie, jak i licznych jego uzupełnieniach oraz omówione w niniejszej decyzji ( pkt. 1 lit. b 1 oraz w uzasadnieniu niniejszej decyzji). Emisja gazów postrzałowych, zwłaszcza przy planowanym strzelaniu 2 razy w tygodniu jest tak marginalna, że nie jest regulowana żadnymi aktami wykonawczymi. Dodatkowa opinia we wskazanym zakresie nie wniesie nowych informacji, mających znaczenie dla postępowania. Ad. 3 j) Powyższe zagadnienie zostało omówione w raporcie i niniejszej decyzji (pkt. 1 lit. b 4) i zdaniem organu nie nastąpi zachwianie bilansu wodnego w projektowanym obszarze i terenie górniczym. Strona powołując się na art. 6 pkt. 9 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wskazuje jedynie, zgodnie z definicją, że teren górniczy jest przestrzenią objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Inwestor przedkładając raport, a wcześniej wniosek o wydanie decyzji nie podważa tego zagadnienia (przedłożył wypisy z ewidencji gruntów i budynków wszystkich nieruchomości znajdujących się w obrębie planowanego terenu górniczego, potwierdzając tym samym, że są to tereny na które inwestycja będzie oddziaływać). Zawarł w raporcie typowe zagrożenia jakie niesie ze sobą planowane przedsięwzięcie oraz sposoby ich eliminacji lub redukcji. Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 91 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, jeżeli ruch ten odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Może żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody zgodnie z przepisami tej ustawy. Organ gminy rozpatrując przedsięwzięcie ma ocenić czy wszystkie możliwe zagrożenia w raporcie zostały omówione, czy wskazano ich eliminację lub redukcję, a następnie w ramach postępowania ma wskazać takie kierunki prewencji, dzięki którym zostaną dotrzymane standardy jakości środowiska (pkt. 1 lit. c) oraz zalecić stosowny monitoring, w celu weryfikacji ich skuteczności. Organ stwierdza, że pewne zagrożenia, w tym również możliwość uszkodzenia melioracji czy wodociągu są trudne do przewidzenia i mają charakter incydentalny, nie mniej jednak przy takim charakterze działalności oraz nie do uniknięcia (działalność rolnicza prowadzona dotychczas na tym terenie również niesie ze sobą możliwość uszkodzenia melioracji czy istniejącego wodociągu). Dlatego nakłada na inwestora szereg obostrzeń w celu naprawy istniejących w terenie urządzeń, zgodnie z w/w ustawą. W kwestii składu chemicznego i stopnia zasolenia wody opadowej odprowadzanej z terenu kopalni do powierzchniowych cieków wodnych (rowy melioracyjne), decyzyjne zalecenia zostaną zawarte w zezwoleniu wodno-prawnym, które inwestor zobowiązany jest uzyskać od właściwego organu (Starosta Świdnicki). Zatem dodatkowa opinia nie wniesie nic nowego do przedmiotowego postępowania, co nie byłoby znane organowi z już zgromadzonego materiału dowodowego. Ad. 3 k) Przedmiotowa nieruchomość, już w chwili obecnej wchodzi w skład terenu górniczego funkcjonującej kopalni i po uruchomieniu inwestycji ta sytuacja nie ulegnie zmianie, nadal będzie się ona znajdować w terenie górniczym. Zadość uczynienia za zniszczenia budynku, spowodowane działalnością funkcjonującej kopalni, właściciel może dochodzić zgodnie z działem V ustawy Prawo geologiczne i górnicze (choć nie wynika z przedłożonej przez inwestora ekspertyzy budowlanej stanowiącej załącznik do raportu, że to działalność zakładu górniczego jest przyczyną złego stanu technicznego budynku, a inna ekspertyza budowlana, która wskazywałaby na ten fakt, nie została przedłożona). Po raz kolejny organ wskazuje, że na tym etapie postępowania, zarówno zalecenia znajdujące się w raporcie, uzgodnienia RDOŚ oraz wytyczne w niniejszej decyzji mają charakter prewencyjny, zapobiegawczy, mający na celu wyeliminować lub ograniczyć do poziomów dopuszczalnych, wszelkie prawdopodobne oddziaływania przedsięwzięcia, a ich skuteczność będzie możliwa do zweryfikowania dopiero po uruchomieniu inwestycji, a w przypadku stwierdzenia przekroczeń nałożono na inwestora obowiązek ich redukcji. Wszelkie założenia raportu, uzgodnień, 20

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nasz znak: SRG 7625/DŚ-7/2006 Rabka-Zdrój, dnia 18.05.2006 r. Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust 1 pkt 1, art. 48 ust 1, art.56 ust. 2,3,4

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Morzeszczyn, dnia 12 sierpień 2013 r. IN.OŚ.D.6220.3.2013.MS DECYZJA Nr 3/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art.71 ust.2 pkt.2 art. 72, art.75 ust.1

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia: Lubań, dnia 20.07.2006r. RMKMIR/MB/7624/8-4/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09 Ożarów Mazowiecki, 2009-04-16 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ 07-2008 /159 /09 Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A

Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH D E C Y Z J A Pyzdry, dnia 15 listopada 2012r. Nr OCH.6220.6.2012 D E C Y Z J A Na podstawie art.71 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM :

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM : Karta informacyjna Starostwo Powiatowe w Grudziądzu WYDZIAŁ: Ochrony Środowiska Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej PROCEDURA: Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Przedmiot sprawy:

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam Powidz, dnia 06.08.2013r. GK.6220.5.2013 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 63 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.1.2013 Wielkie Oczy, dnia 30.04.2013 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków Rzewuszyce w obrębie wsi Rzewuszyce

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wierzbica, dnia...... /imię i nazwisko Wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/... /adres-siedziba/... /nr telefonu, e-mail/... NIP INWESTORA Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rg/Oś/7624 / 01 /2009 Zbrosławice 22.09.2008 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A nr 1/09

D E C Y Z J A nr 1/09 Miedźna, dnia 08.04.2009r. Znak: GKM.7625-5/09 D E C Y Z J A nr 1/09 Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1, 2 art. 85 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Gdańsk, 2015-09-04 DROŚ-G.7422.1.47.2015 OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 80 i art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ......dnia,...r. Miejscowość... imię i nazwisko/nazwa inwestora... adres, nr telefonu... imię i nazwisko pełnomocnika( pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej)... adres pełnomocnika, nr telefonu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/504/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia :

ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia : Pabianice, dnia 08. 11.2011r. Decyzja Nr 8/2011 GGŚ.6220.5.2011 Na podstawie Art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt.4, art.84 i 85 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego Załącznik B Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III w zakresie oddziaływania akustycznego miejscowość: Zbiroża gmina: Mszczonów powiat: żyrardowski 1.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

D E C Y Z J A. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia STAROSTA KOZIENICKI Kozienice, dnia 25 sierpnia 2006 r. RLOŚ 7640/I/7/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046. UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046. UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046 UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... Miejscowość, data... imię i nazwisko / nazwa inwestora Wójt Gminy w Ozorkowie ul. Wigury 14 95-035 Ozorków... adres NIP :... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Obwieszczenie Wójta Gminy Świdwin o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i przyłączy dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w m. Świdwinek z włączeniem

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:...

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:... (imię i nazwisko / nazwa inwestora) (adres) (nr telefonu kontaktowego)... (miejscowość, data) PREZYDENT MIASTA RADOMSKA ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko (imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika) (adres)

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia

Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia Podsekretarz Stanu W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA G ł ówny Geolog Kraju Mariusz-Orion Jędrysek Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 Inowrocław W związku z listem otwartym

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. GPIR.6620.2.2015 Skołyszyn, 24.11.2015 r.

POSTANOWIENIE. GPIR.6620.2.2015 Skołyszyn, 24.11.2015 r. GPIR.6620.2.2015 Skołyszyn, 24.11.2015 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz, 267 z późn. zm.), w związku z

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego Koszyce, dnia... Wójt Gminy Koszyce imię i nazwisko pełnomocnika (upowaŝnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Proszę

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r. Lista kontrolna dokumentów odzwierciedlających kluczowe wymogi dyrektywy OOŚ, niezbędnych do kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia Warszawa, dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach I. Symbol: 7620 II. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...... imię i nazwisko/ nazwa inwestora/... adres (nr telefonu )... imię i nazwisko pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/183/2013 RADY GMINY KLUCZE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Kraków, dnia 13 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/183/2013 RADY GMINY KLUCZE. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 1362 UCHWAŁA NR XXXV/183/2013 RADY GMINY KLUCZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Komórka odpowiedzialna: Referat Geodezji i Ochrony Środowiska tel. (071) 314 62 51 URZĄD MIASTA I GMINY BIERUTÓW UL. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, tel. (071) 314 62 51, fax. (071) 314 64 32 WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m RG.6220.3.3.2012 Piechowice, dnia 09 lipca 2012 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty Nazwa usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna: Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* .. imię i nazwisko / nazwa inwestora Dnia... Urząd Gminy Jeleśnia adres Wydział Ochrony Środowiska nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Komórka odpowiedzialna: Referat Ekologii i Ochrony Środowiska tel. 043-826-61-40 do 41 URZĄD MIASTA W SIERADZU WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY BIURO OBSŁUGI KLIENTA Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 043-826-61-65

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Znak: RRGKiOŚ 7041-1/11 Ciepielów, dnia 07 września 2011 roku D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek Urz¹d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. (061) 44 53 000, fax. (061) 44 53 017 www.grodzisk.wlkp.pl e-mail:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl Grodzisk Wlkp., dnia......

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 6220.7.6.2012 Oleśnica, dnia 29 maja 2012 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 73

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... dnia...... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)... WÓJT adres GMINY PIEKOSZÓW W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo