kierunku: produkcyjno-usługowym, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kierunku: produkcyjno-usługowym, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego."

Transkrypt

1 GK 7620/D/08/09/03/10/02/4/2011 Marcinowice, dnia r. DECYZJA NR 01/11 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art. 72 ust.1 pkt 4, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. i art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), w związku z 2 ust. 1 pkt. 26 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Transpiach Kopalnia Kruszywa W., S. Piotrowscy Sp. J. z siedzibą w Zachowicach ul. Piaskowa 2, Kąty Wrocławskie z dnia r., uzupełnionego o niezbędne załączniki pismem z dnia r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża granitu Gola Świdnicka, zlokalizowanego na działkach: 221/3, 221/6, 221/10, 221/11, 221/12, 221/22, 220/4,222, 221/15, 221/13, 221/16, 221/9, 221/20, 221/21, 221/5, 221/7, 293, 299, 221/14, 221/23, 221/24, 221/26, 221/28, 305, 306, 298/3, 314, 291, 301, 300, 302, 304, 298/2, 303, 307, 224, 221/8, 226/2, 223, 226/3, 287/2, 290, 288, 232, 296, obręb Gola Świdnicka i 7/2, 8/3, 293/3 obręb Szczepanów i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko O R Z E K A M zgodę na realizację przedsięwzięcia dla Transpiach Kopalnia Kruszywa W., S. Piotrowscy Sp. J. z siedzibą w Zachowicach ul. Piaskowa 2, Kąty Wrocławskie i określam warunki tej realizacji 1. Biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, określam: a) Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na: - wyprzedzającym zdejmowaniu i odkładzie zalegającej nad złożem gleby i nadkładu, - wydobywaniu granitu w ilości do Mg/rok metodą odkrywkową - wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym i/ lub zabierakowym, przy użyciu materiałów wybuchowych ze złoża granitu Gola Świdnicka i przeróbce kopaliny w wyrobisku wgłębnym, - rozdrabnianiu koparką z młotem hydraulicznym tzw. nadgabarytów pozostających po robotach strzałowych, - załadunku urobku z usypu po odstrzale ładowarkami łyżkowymi i koparkami jednonaczyniowymi na wodzidła, - transporcie nadkładu na zwałowiska i urobku wodzidłami do zakładu przeróbczego lub samochodami bezpośrednio do odbiorców, - przyszłej rewitalizacji terenów tj. rekultywacji gruntów polegającej na odpowiednim ukształtowaniu zboczy końcowych wyrobiska i zagospodarowaniu terenów poeksploatacyjnych w 1

2 kierunku: produkcyjno-usługowym, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego. Wnioskodawca prowadzi obecnie eksploatację złoża Gola Świdnicka na podstawie koncesji Wojewody Wałbrzyskiego nr 12/98 z dnia r. w brzmieniu ustalonym decyzją nr 14/2007 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia r. przenoszącą prawa i obowiązki wynikające z koncesji na obecnego użytkownika złoża. W/w decyzja koncesyjna wyznacza obszar górniczy i teren górniczy Gola Świdnicka I o powierzchni odpowiednio 3,7 ha i 54,22 ha. Natomiast planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie, jako kontynuacja dotychczasowej działalności w ramach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego Gola Świdnicka II o powierzchniach odpowiednio 35 ha i 174 ha i realizowane będzie na działkach nr: 221/3, 221/6, 221/10, 221/11, 221/12, 221/22, 220/4,222, 221/15, 221/13, 221/16, 221/9, 221/20, 221/21, 221/5, 221/7, 293, 299, 221/14, 221/23, 221/24, 221/26, 221/28, 305, 306, 298/3, 314, 291, 301, 300, 302, 304, 298/2, 303, 307, 224, 221/8, 226/2, 223, 226/3, 287/2, 290, 288, 232, 296 obręb Gola Świdnicka i działkach nr: 7/2, 8/3, 293/3 obręb Szczepanów. Oznacza to, że obszar eksploatacji złoża zwiększy się o ok. 32 ha. Wymienione nieruchomości, na których planowane jest przedsięwzięcie, poza działkami nr: 288 i 232 będącymi w administracji Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy (rowy melioracyjne), stanowią własność wnioskodawcy. Przy przewidywanej zdolności produkcyjnej przedsięwzięcia ok Mg/rok zasoby operatywne kopaliny (możliwe do wydobycia) mogą być eksploatowane przez ok. 16 lat. b) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich : Oddziaływanie eksploatacji złoża w projektowanym obszarze górniczym Gola Świdnicka II związane będzie z kontynuacją dotychczasowego systemu eksploatacji prowadzonej do 1997r. i wznowionej w 2008r. w kształtowanym dotychczas wyrobisku wgłębnym. Oddziaływania te są przewidywalne i typowe dla górnictwa odkrywkowego. Nie nastąpi tu kumulacja oddziaływań czynnego od 2008r. zakładu górniczego z oddziaływaniem projektowanego przedsięwzięcia, gdyż objęte raportem zamierzenie zastąpi przedsięwzięcie dotychczas istniejące, a koncesja o którą ubiega się przedsiębiorca będzie sprowadzać się do rozszerzenia istniejącej koncesji o nowe tereny. Wydobycie będzie się stopniowo przesuwało w kierunku nowych terenów z jednoczesną sukcesywną rekultywacją terenów na których eksploatacja została zakończona. Nie będzie to zatem eksploatacja prowadzona jednocześnie na całym projektowanym obszarze górniczym. Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest w oddaleniu od terenów zabudowanych (ok. 1 km). Wyjątek stanowi działka nr 221/27 z wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, przylegająca od strony południowej do terenu projektowanego obszaru górniczego. Wymieniona działka została w całości wyłączona z koncesjonowanej eksploatacji złoża, pozostaje jednak w bezpośrednim obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Pozostałe otoczenie stanowią grunty rolne. Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia związane będzie z: 1. Emisją pyłów i gazów, 2. Emisją hałasową, 3. Wstrząsami sejsmicznymi i rozrzutem odłamków skalnych, 4. Oddziaływaniem na wody podziemne i powierzchniowe, 5. Przekształceniem terenu i zmianą krajobrazu oraz oddziaływaniem na istniejącą florę i faunę 1. Emisja pyłów i gazów. Emisja pyłów i gazów (tj. dwutlenek siarki, tlenek węgla, węgiel elementarny, dwutlenek azotu, węglowodory, pyły i sadza) związana będzie ze spalaniem paliw w maszynach, urządzeniach górniczych i środkach transportu oraz ich pracą. Jest to tzw. emisja niezorganizowana, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pod warunkiem, że zostaną dotrzymane standardy jakości powietrza. Będzie to emisja o wymiarze lokalnym ograniczonym przestrzennie do źródeł emisji i ich najbliższego sąsiedztwa, ustająca z chwilą zaprzestania pracy przez zastosowane urządzenia i środki transportu oraz nie przekraczająca dopuszczalnych wartości również na wysokości zabudowy mieszkaniowej. Maszyny, urządzenia i środki transportu wyposażone będą w 2

3 nowej generacji silniki wykonane w przyjaznej środowisku technologii i poddawane stałej konserwacji. W okresach bezdeszczowej pogody i przy wysokich temperaturach będzie dodatkowo zastosowane zraszanie stożków i hałd z kruszywem oraz dróg transportowych. Nie nastąpi też pogorszenie istniejących warunków pod względem czystości powietrza, gdyż na terenie objętym planowaną inwestycją prowadzona była dotychczas intensywna działalność rolnicza, która również wiąże się ze znaczną emisją gazów spalinowych i zapyleniem zwłaszcza w okresach natężonych prac polowych (żniwa, orka, zasiewy) oraz emisją innych szkodliwych substancji związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin czy nawozów syntetycznych. Ta działalność zostanie zastąpiona przez planowane przedsięwzięcie. Nie dojdzie zatem do kumulacji tych emisji i przekroczenia standardów jakości powietrza. Ponadto zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008r. Nr 215 poz z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia niedotrzymania standardów jakości środowiska, już po uruchomieniu działalności, na podstawie w/w pomiarów inwestor zostanie zobowiązany przez właściwy organ ochrony środowiska do usunięcia nieprawidłowości. Biorąc powyższe pod uwagę, organ stwierdza, że obiekt spełniać będzie wymogi ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. 2. Emisja hałasowa. Dotychczasowe środowisko akustyczne kształtowane było przez: - funkcjonujący zakład górniczy (który zgodnie z prawem geologicznym i górniczym przed rozpoczęciem swej działalności zobowiązany był do przedłożenia planu ruchu kopalni, zawierającego wszystkie elementy wyszczególnione w aktach wykonawczych w tym również elementy dotyczące ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, zatwierdzanego przez właściwy urząd górniczy), - funkcjonujący mobilny zakład przeróbczy znajdujący się poza obszarem planowanej inwestycji - intensywnie prowadzoną dotychczas działalność rolniczą w pobliżu terenu chronionego (praca maszyn rolniczych również emituje uciążliwy hałas, zwłaszcza w okresie natężonych prac polowych, podczas których np. w żniwa, maszyny rolnicze pracują również w porze nocnej). Z chwilą rozpoczęcia inwestycji dotychczasowe środowisko akustyczne nie ulegnie pogorszeniu, ponieważ nadal znajdować się będzie w pobliżu zakład przeróbczy, istniejący zakład górniczy zostanie zastąpiony projektowanym, natomiast oddaleniu ulegnie oddziaływanie hałasowe maszyn rolniczych, gdyż nie będą pracować na terenach wcielonych do projektowanego obszaru górniczego i zwiększy się ich odległość od terenu chronionego. Ponadto eksploatacja prowadzona na większym powierzchniowo obszarze spowoduje oddalenie głównych źródeł emisji hałasu od obiektu chronionego. Niemniej jednak emisja hałasu do środowiska z projektowanego przedsięwzięcia jest nieunikniona i związana będzie z pracą maszyn i urządzeń układu wydobywczego i transportem urobku oraz z okresowym zdejmowaniem gleby i nadkładu znad stropu kopalni. Ze względu na to, że jest to planowane przedsięwzięcie, zasadnym było zastosowanie w raporcie tzw. metody obliczeniowej do prognozowania oddziaływania hałasowego (zał. tekstowy nr 4 do raportu). Wykonane obliczenia propagacji hałasu do środowiska z terenu projektowanego przedsięwzięcia wykazały możliwość przekroczenia o ok. 5 db dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenu chronionego tj. działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Powyższa sytuacja związana jest zarówno z bliskością terenu chronionego jak i brakiem naturalnych barier terenowych (otwarta przestrzeń praktycznie bez zadrzewień). Oznacza to niedopuszczalność realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań ochrony środowiska przed hałasem. W związku z powyższym wykonane zostanie obwałowanie ziemne o wysokości 5 m wzdłuż granicy terenu chronionego, czyli stworzenie brakujących barier naturalnych. Przeprowadzone obliczenia z wykorzystaniem symulacji komputerowej wykazały, że w/w obwałowanie spowoduje dotrzymanie standardów jakości środowiska w kwestii hałasu. Z uwagi jednak na to, że powyższa propozycja eliminacji uciążliwości hałasowej jest wynikiem symulacji komputerowej, a na etapie projektowania przedsięwzięcia nie ma możliwości odniesienia tych obliczeń do rzeczywistej skuteczności ochrony przed hałasem, organ w dalszej części decyzji dotyczącej warunków ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w koncesji, nakazał inwestorowi przeprowadzenie okresowych pomiarów natężenia 3

4 hałasu w otoczeniu emitorów dźwięku, a w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wielkości podjęcie skutecznych działań w celu ich eliminacji. 3. Wstrząsy sejsmiczne i rozrzut odłamków skalnych. W odniesieniu do robót strzałowych pod uwagę brane jest oddziaływanie sejsmiczne, a nie hałasowe, gdyż krajowa metodyka obliczeń uciążliwości z uwagi na emisję hałasu nie obejmuje tzw. hałasu chwilowego (oddziaływanie hałasowe przy zastosowaniu materiału wybuchowego trwa nie dłużej niż 2-4 sekundy/zmianę roboczą). Normatywny, równoważny poziom dźwięku odnoszony jest do przedziału 8 godzin najbardziej niekorzystnej zmiany roboczej. Stąd stosowanie materiałów wybuchowych objęte jest prognozowanym wpływem oddziaływania sejsmicznego (drgania i rozrzut odłamków) i to ono stanowi o bezpiecznym stosowaniu materiałów wybuchowych. Dlatego w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru chronionego wyznaczona została strefa tzw. urabiania mechanicznego bez zastosowania materiałów wybuchowych (zał. graficzny nr 2), a urabianie to nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Emisja gazów postrzałowych jest marginalna i nie wpływa na jakość powietrza. Przed rozpoczęciem każdej inwestycji tego typu inwestor ma obowiązek opracowania planu ruchu kopalni, a jednym z elementów tego dokumentu jest tzw. dokumentacja strzałowa opracowana przez uprawnionego technika strzałowego i zatwierdzona przez organ nadzoru górniczego. Zawiera ona przede wszystkim wielkość materiałów wybuchowych, ich rozmieszczenie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz wyznaczeniem bezpiecznych stref stosowania materiałów wybuchowych biorąc pod uwagę rozrzut odłamków skalnych oraz wstrząsy sejsmiczne. Strzelania te będą się odbywać dwa razy w tygodniu przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne uprawnienia. Stosowane ładunki wybuchowe, które muszą być dopuszczone do stosowania przez Dyrektora właściwego Urzędu Górniczego, dostarczane będą każdorazowo przed planowanym strzelaniem przez wyspecjalizowane firmy z zachowaniem środków bezpieczeństwa i nie będą składowane ani magazynowane na terenie planowanej inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę tutejszy organ stwierdza, że wszelkie działania związane z wydobyciem kopalin metodą strzałową są poddawane restrykcyjnym kontrolom oraz nadzorowi odpowiednich organów branżowych i muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego. Konfrontację rzeczywistego oddziaływania robót strzałowych z wynikami obliczeń zawartych w raporcie, a polegających na wykonaniu przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego stosownych pomiarów tych robót podczas pierwszego strzelania, nastąpi z chwilą rozpoczęcia eksploatacji. Powyższy obowiązek tutejszy organ nałożył na inwestora w dalszej części niniejszej decyzji w zakresie przedłożenia analizy porealizacyjnej. 4. Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe. W odniesieniu do górnictwa odkrywkowego należy również wziąć pod uwagę analizę zagrożeń wodnych tj. zmian występowania zwierciadła wód podziemnych, ich zasobów oraz jakości. Ze względu na jakość wody pitnej, w którą zaopatrywani są mieszkańcy gminy Marcinowice za pomocą wodociągu gminnego z ujęcia wody znajdującego się w miejscowości Strzelce (w tym rodzina zamieszkująca budynek na działce nr 221/27), organ stwierdza, że powyższa inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na to ujęcie ze względu na dużą odległość (odległość od strefy bezpośredniej ochrony ujęcia wody wynosi ok. 3 km, a od strefy zewnętrznej ochrony pośredniej ujęcia wody wynosi ok. 1,5 km). Złoże znajduje się również poza głównymi zbiornikami wód podziemnych (GZWP), które wymagają szczególnej ochrony. Przedsięwzięcie nie wpłynie również na jakość i poziom wód w studniach gospodarskich, gdyż najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości ok. 1 km od planowanej inwestycji. Jeżeli chodzi o poziom zwierciadła wód podziemnych i ich zasoby, największy wpływ ma tzw. odwadnianie kopalni odkrywkowych. Przedmiotowe złoże jest suche i nie ma do niego żadnych dopływów wód podziemnych, nie zachodzi zatem potrzeba jego odwadniania (odwadnianie kopalni jest główną przyczyną niekorzystnych zmian hydrograficznych regionu w którym taka działalność jest prowadzona). Wobec powyższego planowana działalność górnicza nie zmieni warunków hydrograficznych regionu i nie spowoduje zjawiska osuszania terenów. Fakt ten potwierdza dodatkowo opracowanie Państwowego Instytutu Geologicznego dot. oceny aktualnego i prognozowanego stanu ilościowego wód podziemnych w obszarach antropopresji, zgodnie z którym powiat świdnicki ujęty w Regionie Środkowej Odry pod nr JCWPd 108, nie został ujęty jako obszar zagrożony możliwością nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) w 2015r. Ponadto przed uzyskaniem koncesji inwestor zobowiązany jest do 4

5 przedłożenia organowi koncesyjnemu odrębnej dokumentacji geologicznej, opracowanej przez uprawnionego geologa, w tym dotyczącej warunków hydrograficznych regionu i popartej przeprowadzonymi w terenie pomiarami. Organ stwierdza zatem, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia warunków hydrograficznych. Dopływy wód pochodzą głównie z opadów atmosferycznych, które gromadzone będą w rząpiu i po osadzeniu frakcji mineralnej wykorzystywane będą w ciągu technologicznym przeróbki, a ich nadmiar będzie wypompowywany i kierowany do cieków powierzchniowych (rowy melioracyjne) na podstawie uzyskanego pozwolenia wodno-prawnego i nadzorowanego przez starostwo powiatowe. Wahaniom ulegać może jedynie poziom wód gruntowych, które uzależnione są od lokalnych warunków atmosferycznych, ilości opadów, stosowanych zabiegów agrotechnicznych, ich częstotliwości, inwazyjności, powierzchni parowania, stopnia pokrycia szatą roślinną itp., a które to determinują wilgotność gleby. Nie można zatem mówić o negatywnym wpływie przedsięwzięcia poprzez osuszanie terenu. W projektowanym terenie górniczym nie ma również sztucznych czy naturalnych zbiorników powierzchniowych, rzek czy potoków. Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości ok. 3 km, zatem zdaniem organu przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na stan wód powierzchniowych jak i podziemnych. 5. Przekształcenie terenu i zmiana krajobrazu, oddziaływanie na istniejącą florę i faunę Jednym z nieuniknionych wpływów odkrywkowej eksploatacji złoża będzie przekształcenie morfologii terenu, a tym samym naruszenie walorów krajobrazowych. Będzie to oddziaływanie bezpośrednie i nieodwracalne, związane z powstaniem wyrobiska o głębokości 150 m p.p.t. przy średnich rzędnych powierzchni terenu 189 m n.p.m. Należy jednak wskazać, że krajobraz występujący w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia jest już częściowo przekształcony w związku z czynnie prowadzoną działalnością wydobywczą, w funkcjonującym zakładzie górniczym. Pozostałe tereny stanowiące otoczenie projektowanego przedsięwzięcia, wraz z obszarem przewidzianym pod działalność wydobywczą nie przedstawiają cennych walorów przyrodniczych czy krajobrazowych. Tło przedsięwzięcia stanowią bowiem pola uprawne i łąki kośne, praktycznie nie pokryte roślinnością inną niż uprawy polowe oraz śródpolne pojedyncze zadrzewienia i zakrzewienia (nie stanowiące cennych egzemplarzy podlegających ochronie przyrodniczej). Najbliższe niewielkie enklawy leśne znajdują się w odległości ok. 0,5 km od obszaru górniczego i poza terenem górniczym, natomiast największe kompleksy leśne znajdują się w odległości ok. 2 km od planowanej inwestycji. Nie zachodzi zatem potrzeba wycinki drzew w terenie objętym planowanym zamierzeniem. Również najbliżej położone zbiorniki wodne są oddalone od projektowanego przedsięwzięcia o ok. 3 km. Biorąc powyższe pod uwagę oraz przeobrażony rolniczo teren rzutujący na niezbyt bogatą faunę, reprezentowaną przez synantropijne gatunki ptaków i ssaków oraz niewielką różnorodność flory, sprowadzającą się głównie do typowych upraw rolniczych, można stwierdzić że powyższe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na świat roślin i zwierząt. Powierzchnia ocenianego terenu górniczego nie wchodzi w skład żadnego obszaru wyszczególnionego na Listach obszarów Natura 2000 zgłoszonych do Komisji Europejskiej, tj. Liście obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO), na Liście specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) wyznaczonych odpowiednio na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków; tzw. ptasia oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; tzw. siedliskowa, a także na listach: Shadow List 2006 i 2008 (najbliżej zlokalizowane tereny Natura 2000 znajdują się w odległości ok. 5,5 km). Reasumując, organ gminy uznaje, że działalność powyższa nie wpłynie negatywnie na bioróżnorodność istniejących ekosystemów. Ponadto poza przekształceniem morfologii terenu, nie powstaną tu żadne zabudowania na trwałe związane z gruntem, które stanowiłyby przeszkodę w prawidłowej rekultywacji terenów pokopalnianych (inwestor korzysta z mobilnych kontenerów stanowiących zaplecze socjalne i biurowe). Istniejąca zabudowa, w tym budynek na działce 221/27, stanowią pozostałości po działającej do 1997r. kopalni granitu. Należy również wskazać, że nasza przynależność do krajów członkowskich Unii Europejskiej nakłada na przedsiębiorców prowadzących tego typu działalność, bardzo restrykcyjne przepisy odnośnie m. in. poddawania terenów przekształconych rekultywacji nie tylko technicznej, ale również biologicznej oraz specjalnemu zagospodarowaniu. W celu redukcji przejmowanych pod wydobywanie kopaliny terenów, prowadzona będzie sukcesywna rekultywacja. Obejmie ona m. in. rekultywację techniczną, biologiczną i zabiegi agrotechniczne. Natomiast całkowita i kompleksowa rekultywacja terenu poeksploatacyjnego nastąpi z chwilą 5

6 całkowitego wyeksploatowania udokumentowanych zasobów złoża, zgodnie z decyzyjnymi kierunkami rekultywacji ustalonymi przez Starostę Świdnickiego, w oparciu o kierunki wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (produkcyjno-usługowym). Ponadto górnictwo może stwarzać nowe jakościowo warunki ochrony środowiska i może być traktowane jako jedna z form inżynierii środowiska, zapewniającej zrównoważony rozwój oraz prawidłowe kształtowanie architektury krajobrazu. Wyrobiska górnicze są jedną z form sztucznego kształtowania powierzchni ziemi, elementem poeksploatacyjnego krajobrazu geologicznego, łączą w sobie różnorakie walory poznawcze i estetyczne, dokumentując budowę skorupy ziemskiej oraz procesy, które ją formowały. Prawidłowo zagospodarowane i udostępnione służą ochronie dziedzictwa geologicznego i georóżnorodności, dokumentują historię górnictwa i rozwój techniki górniczej, a także tworzą nowe wartości środowiska. Stanowią szansę rozwoju gmin, w których występują, zwiększają ofertę przyrodniczą regionu (zwłaszcza w tak mało atrakcyjnym krajobrazowo i przyrodniczo terenie jak obszar planowanej inwestycji) i służą jego promocji, mogą być również ważnym elementem geoedukacji (J. Górecki, E. Sermet AGH). Organ uznał, zatem że właściwie przeprowadzona rekultywacja terenu pokopalnianego, nadzorowana przez właściwy organ (starostwo) nie tylko nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe przedmiotowego obszaru, ale przyczyni się do urozmaicenia jego obecnego, monogenicznego charakteru. Na obszarze złoża, w sąsiedztwie i w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono stanowisk archeologicznych i innych zabytkowych obiektów budowlanych (wynika to również z dostępnego w tut. urzędzie wykazu obiektów wpisanych do rejestru i figurujących w ewidencji zabytków gminy Marcinowice). Teren złoża nie podlega ochronie na mocy przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W analizowanym obszarze górniczym nie ma dóbr materialnych należących do osób trzecich, ale w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek mieszkalny, podlegający szczególnej ochronie zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Dla zapewnienia ochrony budynku mieszkalnego zaprojektowano obszar górniczy odpowiednio pomniejszony w stosunku do granic geologicznego występowania kopaliny o przedmiotową nieruchomość, a w jej sąsiedztwie wyznaczono strefę mechanicznego urabiania kopaliny. Zaprojektowano urabianie kopaliny materiałami wybuchowymi w taki sposób, aby wyeliminować szkodliwy wpływ robót strzałowych na ten obiekt oraz ekranowanie eliminujące możliwość przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Organ uznał, że realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętymi w raporcie założeniami technicznymi i technologicznymi pozwoli na dotrzymanie uciążliwości przedsięwzięcia w granicach projektowanego obszaru górniczego. A w celu sprawdzenia rzeczywistego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi nałożono na inwestora obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej oraz obowiązek postępowania zgodnie z działem V prawa geologicznego i górniczego. Organ rozważył również zasadność realizacji powyższego przedsięwzięcia na wyznaczonym obszarze biorąc pod uwagę wymogi ochrony kopalin wskazane w art. 125 i 126 ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowana inwestycja nie będzie kolidować z innymi złożami sąsiednimi, gdyż nie graniczy bezpośrednio zarówno z już eksploatowanymi złożami, jak i potencjalnymi. Rozpoczęcie przedmiotowego przedsięwzięcia jest również uzasadnione gospodarczo, ponieważ udokumentowane przedsięwzięcie przewiduje ciągłą eksploatację złoża nieprzerwanie przez ok. 16 lat. Jest to zatem przedsięwzięcie długoterminowe, podyktowane zarówno racjonalnym gospodarowaniem złożem zgodnie z Prawem ochrony środowiska i Prawem geologicznym i górniczym, jak również względami ekonomicznymi i rozwojem gospodarczym nie tylko gminy, ale również całego województwa. Przy obecnej potrzebie szybkiej budowy dróg transportu kołowego, linii kolejowych, lotnisk itp. niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie materialne w surowce skalne takie jak kruszywa mineralne. Ponadto dodatkowym atutem lokalizacji planowanej inwestycji jest jej bliskość do drogi krajowej Nr 35 oraz możliwość transportu urobku poza terenami zabudowanymi. Niekolizyjne położenie ze względu na ochronę cennych elementów natury ożywionej i nieożywionej oraz proponowane działania mające na celu szczególną ochronę istniejącego w pobliżu budynku mieszkalnego, również przemawia za realizacją przedsięwzięcia w proponowanym położeniu. O wiele większy negatywny wpływ na środowisko może mieć likwidacja funkcjonujących kopalni jeszcze przed całkowitym wyeksploatowaniem złoża, a następnie uruchamianie ich ponownie po kilku lub kilkunastu latach wbrew racjonalnemu gospodarowaniu złożem. Biorąc pod uwagę udokumentowaną zasobność złoża, możliwość eksploatacji w jednym, już częściowo przekształconym obszarze, bez konieczności udostępniania 6

7 nowych miejsc eksploatacji oraz zaplecze techniczne i zdolność wydobywczą inwestora, organ stwierdza, że złoże zostanie racjonalnie zagospodarowane i wykorzystane. Po zakończeniu wydobycia na zrekultywowanych terenach nie będzie już wznawiana działalność wydobywcza, jak to miało miejsce w przypadku obecnej kopalni Gola Świdnicka (po 11 latach nie funkcjonowania tego zakładu górniczego została wznowiona działalność na podstawie obowiązującej koncesji, co zaprzepaściło wiele lat rekultywacji tego terenu po zaprzestaniu działalności wydobywczej). Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt. 2 oraz rozdziałem 2 prawa geologicznego i górniczego inwestor zobowiązany jest również do sporządzenia i przedłożenia organowi koncesyjnemu tzw. projektu zagospodarowania złoża, w którym określa zamierzenia w zakresie szeroko pojętej ochrony złóż kopalin, technologii eksploatacji, zapewniającej ograniczenie ujemnych jej wpływów na środowisko. Biorąc powyższe pod uwagę oraz proponowane rozwiązania z zakresu ochrony środowiska organ stwierdza, że lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest uzasadniona gospodarczo, a przewidywane negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do granic obszaru górniczego w granicach własności nieruchomości inwestora. c) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w koncesji : 1. Zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, tj. ograniczyć się do zajęcia obszaru niezbędnego do realizacji inwestycji. Złoże Gola Świdnicka należy eksploatować w granicach obszaru górniczego Gola Świdnicka II w granicach działek o numerach 221/3, 221/6, 221/10, 221/11, 221/12, 221/22, 220/4,222, 221/15, 221/13, 221/16, 221/9, 221/20, 221/21, 221/5, 221/7, 293, 299, 221/14, 221/23, 221/24, 221/26, 221/28, 305, 306, 298/3, 314, 291, 301, 300, 302, 304, 298/2, 303, 307, 224, 221/8, 226/2, 223, 226/3, 287/2, 290, 288, 232, 296 obręb Gola Świdnicka i działkach nr: 7/2, 8/3, 293/3 obręb Szczepanów. 2. Przed przystąpieniem do wydobycia należy zdjąć i zabezpieczyć warstwę humusu z terenów prac wydobywczych, a następnie wykorzystać ją do rekultywacji terenów pokopalnianych. 3. W procesie eksploatacji niezbywalna część mas nadkładowych i wietrzeliny skalnej winna być składowana początkowo na tymczasowych zwałowiskach zewnętrznych (w granicach nieruchomości stanowiących wyłącznie własność inwestora), a następnie przemieszczana do wyrobiska eksploatacyjnego. Hałda powinna być utworzona w sposób chroniący przed osuwiskami, a jej podstawa od granic działek sąsiednich powinna znajdować się w odległości uniemożliwiającej naruszenie tych granic w wyniku ewentualnego osuwiska. 4. Prowadzić sukcesywnie rekultywację terenów pokopalnianych. 5. Zabezpieczyć miejsce lokalizacji maszyn i urządzeń przed ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowego produktami ropopochodnymi. 6 Tankowanie paliwa oraz prace naprawcze wykonywać poza terenem górniczym (np. na stacji paliw, w zakładzie naprawczym) lub na specjalnie do tego celu wyznaczonym i uszczelnionym placu. 7. Prowadzić okresowe kontrole stanu technicznego stosowanych maszyn i urządzeń zgodnie z art. 141 i 146 Prawa ochrony środowiska. 8. W przypadku awarii i wycieku produktów ropopochodnych, zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go wyspecjalizowanej firmie do neutralizacji. 9. Transport kruszywa naturalnego ze złoża prowadzić drogami utwardzonymi i utrzymywać je w dobrym stanie technicznym, zapewniającym przejazd, w tym dojazd do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (dz. nr 221/27). 10. W okresie eksploatacji transport kopaliny powinien odbywać się tak, by nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych oraz tak, by nie wystąpiła konieczność transportu samochodowego przez zabudowę mieszkaniową. 11. Ścieki socjalno bytowe gromadzić w szczelnym zbiorniku i przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia, z częstotliwością adekwatną do pojemności zbiornika i zużycia wody. 12. W wyniku eksploatacji kopaliny nie powinno nastąpić zachwianie bilansu wodnego na obszarze okalającym wyrobisko, również w wyniku wypompowywania nadmiaru wody z rząpi i kierowania jej do powierzchniowych cieków wodnych. Przedsiębiorca zobowiązany jest do uzyskania stosownego pozwolenia wodno prawnego w tym zakresie. 13. Eksploatacja nie powinna mieć również wpływu na wody podziemne i powierzchniowe oraz związaną z nimi infrastrukturę, a ewentualne uszkodzenie wodociągu doprowadzającego wodę do 7

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Spis treści 1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... 2 2.1. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko: Czempiń, dnia 10 lipca 2013r. IT.7624-2/11 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na postawie: - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE OO.4233.9.2014.AK Kraków, dnia 11.06.2015 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 oraz art. 107 1, art. 108 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m OŚR.6220.5.2014.2015 Grudusk, 14.08.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NADARZYN W GMINIE NADARZYN

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NADARZYN W GMINIE NADARZYN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NADARZYN W GMINIE NADARZYN Opracowanie: mgr Agnieszka Grzeluk Warszawa, luty 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie 2014-07-15

Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie 2014-07-15 Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie 2014-07-15 Nr Rś.6220.DŚ.14.11.2014 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 1, art.75 ust.1 pkt 4, art.82 i art.85 ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania koncesji na wydobywanie kopalin przez starostę

Procedura udzielania koncesji na wydobywanie kopalin przez starostę KOPALINY Dwumiesięcznik górnictwa odkrywkowego 3 Jolanta Maj Referat warsztatów Prawo geologiczne i górnicze przegląd najistotniejszych zagadnień i zmian, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kopalń Odkrywkowych

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 04 marca 2009 roku BI. 7632 12/08/09

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 04 marca 2009 roku BI. 7632 12/08/09 BI. 7632 12/08/09 Brześć Kujawski, dnia 04 marca 2009 roku D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Rzezawa, dnia 18 listopad 2010r. IROŚ 7625/a/5/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko PHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 60 62 022 Rogalinek Raport o oddziaływaniu na środowisko Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO TERENY W OBRĘBIE GEODEZYJNYM PRZYLEP

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO TERENY W OBRĘBIE GEODEZYJNYM PRZYLEP ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO TERENY W OBRĘBIE GEODEZYJNYM PRZYLEP zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr IV/23/11 z dnia 24 stycznia 2011 r., w sprawie przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z Prawo ochrony środowiska 1) 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/170 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Zleceniodawca: Inwestor Zatwierdził do wydania: Rojewo 8 88-111 Rojewo Nazwa dokumentu: Rojewo 8 88-111 Rojewo Adam Bugowski Data: 09 maja 2013r KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Nazwa przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze Oleśnica zmiana koncesji nr 37/2011/p Inwestor: Strzelecki Energia Sp. z

Bardziej szczegółowo