CPV: Roboty izolacyjne Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CPV: 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne"

Transkrypt

1

2 Numer sprawy: TZ-370/11/10 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów Kraków II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwana dalej ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: Roboty izolacyjne Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu likwidację zawilgoceń w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie 3,00 i 5,60 w budynku Zamawiającego (część A ) zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Pędzichów 27, poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej. 2. Przedmiot zamówienia został opisany: a) szczegółowym zakresem robót, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji; b) wymaganiami stawianymi tynkom renowacyjnym, stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji; c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji; d) przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji; e) rzutem piwnic (rysunkami), stanowiącymi załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji. IV. OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Prace muszą być prowadzone z uwzględnieniem normalnej pracy i obsługi interesantów Oddziału ZUS. Uciążliwe prace budowlane (kucie, wiercenie lub inne utrudniające funkcjonowanie Oddziału bądź korzystanie z budynku zgodnie z przeznaczeniem) mogą być wykonywane tylko po godzinach pracy Oddziału, w nocy lub dni wolne, każdorazowo po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 2. Wszelkie prace powinny być wykonywane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo klientów i pracowników ZUS oraz osób postronnych. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo klientów i pracowników ZUS oraz osób postronnych w zakresie wynikającym z prowadzonych prac. 3. Wykonawca ma obowiązek utrzymania ciągów komunikacyjnych w stanie czystym i bezpiecznym. Prowadzone prace nie mogą spowodować wyłączenia z normalnego użytku wejść do budynku. 4. Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 5. Materiały użyte do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać wymaganiom z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 6. Zamówienie należy wykonać z materiałów własnych, dobrej jakości, nowych oraz wolnych od wad. 7. Wykonawca ma obowiązek konsultować z Zamawiającym jakość i kolorystykę materiałów przed wbudowaniem.... Numer zamówienia TZ 370/11/10 ZUS O/Kraków 2

3 8. Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę na zajęcie pasa chodnika od strony ul. Pędzichów. 9. Wszystkie materiały użyte do wykonania prac winny posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie; odpisy odpowiednich świadectw należy przedstawić przed wbudowaniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, oraz załączyć je do protokołu odbioru końcowego. 10. Zamawiający zapewni bezpłatne korzystanie z energii elektrycznej i wody. 11. Wykonawca odpowiada za straty spowodowane przez niego w rzeczowych składnikach majątkowych ZUS powstałe w związku z wykonaniem prac. 12. Zamawiający nie odpowiada za urządzenia i materiały pozostawione przez Wykonawcę na terenie wykonywania prac. 13. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy protokolarnie w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. 14. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace i zabudowane materiały. Termin obowiązywania gwarancji liczony będzie od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów gwarancyjnych w formie pisemnej. 15. W przypadku gdy Wykonawca zleci wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, winien: a) wskazać w formularzu ofertowym w jakiej części zleci wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom; b) przedłożyć Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, treść umów z podwykonawcami w celu uzyskania zgody na zawarcie tych umów. Zamawiającemu przysługuje zgodnie z art Kodeksu cywilnego prawo zgłoszenia sprzeciwu lub wiążących Wykonawcę zastrzeżeń. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do r., z tym, że 25% robót wykonane będzie do końca 2010 r. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie kryterium spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, oraz w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i treść SIWZ. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w szczególności: wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.... Numer zamówienia TZ 370/11/10 ZUS O/Kraków 3

4 VII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE: A. Dokumenty wykazujące, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w tytule VI ust. 1 SIWZ: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 7 do niniejszej Specyfikacji); B. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, zamiast odpisu z rejestru o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (według załącznika nr 8 do niniejszej Specyfikacji; C. Pozostałe dokumenty 3. formularz ofertowy (według załącznika nr 6 do niniejszej Specyfikacji); 4. kosztorys ofertowy zawierający szczegółową kalkulację ceny oraz szczegółowy wykaz materiałów, sporządzony na podstawie informacji przedstawionych w niniejszej specyfikacji; 5. pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kserokopia) dla osoby/osób podpisujących ofertę upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli i do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo winno jednoznacznie wskazywać osobę pełnomocnika poprzez wskazanie jego podstawowych danych identyfikacyjnych; 6. pełnomocnictwo dla pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy w szczególności spółek cywilnych i konsorcjów). VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: - pisemnie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, ul. Pędzichów 27, Kraków, pok. 127; - lub faksem nr: W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: w sprawach proceduralno - prawnych osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Paweł Lipski Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, pokój 127, tel./faks: (012) , w dniach: pon. - pt. w godz W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami są: Bożena Luzar Wieloosobowe Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów, tel. (012) , kom ; w dniach: pon. - pt. w godz ; oraz: Tomasz Rosołowski Wieloosobowe Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów, tel. (012) , kom ; w dniach: pon. - pt. w godz IX. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI Wyjaśnienia treści specyfikacji i ewentualna jej modyfikacja będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia r. włącznie.... Numer zamówienia TZ 370/11/10 ZUS O/Kraków 4

5 XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, lub odręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem. 2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę, tj. przez osoby, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie, o którym mowa musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów przedstawionych w ofercie, np. z odpisu z właściwego rejestru. Upoważnienie (pełnomocnictwo) należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3. Dokumenty, które nie są sporządzane przez Wykonawcę mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych, niezbędne jest dołączenie tłumaczenia dokumentów na język polski. 5. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie oferty. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 8. W przypadku gdy w ofercie składanej przez Wykonawcę będą znajdowały się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje te nie zostaną udostępnione innym uczestnikom postępowania jeżeli zostanie to zastrzeżone przez Wykonawcę. 9. Wykonawca, który złoży nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami niniejszej specyfikacji pod rygorem jej odrzucenia (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych); 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XII. ZAWARTOŚĆ, OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: a) dokładną nazwę i adres Wykonawcy, numer telefonu, numer faksu, b) napis określający przedmiot zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony nr TZ-370/11/10 na roboty budowlane izolację fundamentów w budynku A ZUS O/Kraków przy ul. Pędzichów 27 w Krakowie Nie otwierać przed dniem r. godziną Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania. XIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w pokoju Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (I piętro) w ZUS O/Kraków, ul. Pędzichów 27 lub przesłać na adres: ZUS O/Kraków, ul. Pędzichów 27, Kraków (z dopiskiem oferta - pok. 127 ). do dnia r. do godz Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania (obowiązuje data i godzina wpływu do ZUS Oddział w Krakowie).... Numer zamówienia TZ 370/11/10 ZUS O/Kraków 5

6 XIV. OTWARCIE OFERT Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie O/ZUS Kraków ul. Pędzichów 27, w pokoju 127, w dniu r. o godz W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert Zamawiający wywiesi na drzwiach pokoju 127 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informację wynikającą z art. 86 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podczas otwarcia ofert zostaną podane informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Otwarcie ofert jest jawne. XV. WYNIK POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1 lit. a), również na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 3. Ogólne warunki umowy zawiera wzór umowy (zał. nr 9 do SIWZ) stanowiący integralną część niniejszej Specyfikacji. 4. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz umieści je na własnej stronie internetowej. XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w PLN. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych. W ofercie należy podać (według formularza stanowiącego zał. nr 6 do niniejszej Specyfikacji): 1. cenę netto całości przedmiotu zamówienia (cyfrowo i słownie); 2. cenę brutto całości przedmiotu zamówienia (cyfrowo i słownie); 3. stawkę podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty; 4. okres udzielanej gwarancji. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: koszty przygotowawcze, porządkowe, robociznę, koszty transportu, zakupu materiałów, zakupu i stosowania wymaganego do realizacji zamówienia sprzętu i narzędzi, koszty ubezpieczenia, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz wszelkie inne koszty nie wymienione, a konieczne do wykonania zamówienia. Kalkulację ceny należy podać w oparciu o załączony przedmiar robót. XVII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT ZASADY OGÓLNE: Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.... Numer zamówienia TZ 370/11/10 ZUS O/Kraków 6

7 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 oraz z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy który nie złoży w terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oferta będzie odrzucona, na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli: 1. jest niezgodna z ustawą; 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp; 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp; 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. ZASADY SZCZEGÓŁOWE: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Opis kryterium Cena całości przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT (maksymalnie 100 pkt) Znaczenie kryterium [%] 100 Opis metody przyznawania punktów Proporcje matematyczne wg wzoru: CENA min 100 [pkt] CENA CENA CENA min - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT badanej oferty - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT najtańszej oferty spośród złożonych ofert podlegających badaniu Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku. Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w specyfikacji, wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej w oparciu o powyższe kryterium uzyska największą liczbę punktów (oferta najtańsza). Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zgodnie z art. 19 ustawy. XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji. XIX ZAWARCIE UMOWY 1. Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia z wybranym w przetargu Wykonawcą zawarta będzie w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz pkt 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.... Numer zamówienia TZ 370/11/10 ZUS O/Kraków 7

8 2. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 3. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. XX. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 1. Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp środki ochrony prawnej określone w tym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Podstawowym środkiem ochrony prawnej jest odwołanie. Stosownie do postanowień art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 8. Odwołanie wnosi się w terminach szczegółowo określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.... Numer zamówienia TZ 370/11/10 ZUS O/Kraków 8

9 Załącznik nr 1 zamówienie nr TZ-370/11/10 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu likwidację zawilgoceń w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie 3,00 i 5,60 w nowszej części budynku administracyjno-biurowego ZUS przy ul. Pędzichów 27 w Krakowie. Uczestnicy procesu remontowego: Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Warszawa; ul. Szamocka 3, 5 ZUS Oddział Kraków; Kraków; ul. Pedzichów 27 Wykonawca:.. 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU Budynek będący przedmiotem wykonywanych robót remontowych, znajduje się w centrum Krakowa w obrębie ulic Szlak, Pedzichów i Helclów w sąsiedztwie Nowego Kleparza. Zlokalizowany jest na działce nr 1/2obr. 18. Wejście główne znajduje się od strony ul. Pędzichów. Dojazd do budynku z ulicy Pędzichów. Budynek administracyjno-biurowy składa się z części starszej i nowszej połączonej przewiązką.. Całość posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jest w całości podpiwniczony. Dach jednospadowy ze spadkiem 8%. Nowsza część budynku powstała po II-ej wojnie światowej i stanowi narożnik ulicy Helclów i Pędzichów. Budynek jest w całości podpiwniczony dwoma kondygnacjami piwnic oraz połączony z częścią starszą w poziomie piwnic, 2, 3 i 4 piętra. W piwnicy zlokalizowano magazyny, archiwa, pomieszczenia administracyjne, socjalne i techniczne. Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny. Ławy fundamentowe prawdopodobnie żelbetowe. Ściany nośne z bloków żerańskich. Klatki schodowe żelbetowe. Stropy żelbetowe.

10 Budynek jest wyposażony w instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, C.O., elektroenergetyczne, teletechniczne, odgromową Hydroizolacja zewnętrzna budynku Dla sprawdzenia stanu hydroizolacji zewnętrznych wykonano dwie odkrywki ( od strony parkingu i od strony dziedzińca). Stwierdzono, że w strefie ok. 40 cm poniżej poziomu chodnika nie ma żadnej izolacji. Poniżej tej strefy widać ślady czarnej substancji, która jest zamurowana ścianka dociskową z cegły o gr. 12 cm. Od strony dziedzińca natomiast nie widać żadnej izolacji przeciwwodnej. W obu przypadkach ścianki dociskowe są mocne, stabilne i mogą stanowić podłoże pod nowe warstwy hydroizolacyjne. Od strony dziedzińca nie stwierdzono występowania hydroizolacji. Bezpośrednio na ściance dociskowej jest ściana murowana z ceramiki szczelinowej. 3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ROBÓT HYDROIZOLACYJNYCH Analiza przyczyn występujących uszkodzeń Przyczyną zawilgocenia piwnic budynku jest nieskuteczna izolacja pionowa oraz pozioma budynku. Nieskuteczna izolacja pozioma budynku nie stanowi skutecznej bariery dla wilgoci podciąganej kapilarnie z gruntu. Wilgoć podciągana kapilarnie i penetrująca z zewnątrz, dostająca się do ścian piwnic i krystalizujące sole na ścianach piwnic są przyczyną powstania zagrożenia dla trwałości i funkcjonalności budynku. Wilgoć podciągana kapilarnie i higroskopijne sole na ścianach, absorbujące dodatkowo wilgoć z powietrza, stwarzają w pomieszczeniach klimat korzystny dla rozwoju plesni i grzybów domowych. Wilgoć i uszkodzenia w bezpośrednim sąsiedztwie okien a także w strefach przyposadzkowych są efektem nieskutecznej izolacji pionowej, zwłaszcza w strefie cokołowej, nie stanowiącej bariery dla wilgoci wnikającej do wnętrza budynku. Pomieszczenia w przejściu podziemnym łączącym budynki: charakter i rozmiar występujących uszkodzeń ( strop jest mokry, na całej powierzchni widać wykwity i zawilgocenia, rdzawe zacieki na suficie i ścianach) wskazuje na to, że izolacja stropu od góry nie spełnia swojej roli. Woda przedostaje się bez przeszkód przez kostkę brukową i kolejne warstwy nawierzchni, dociera do stropu powodując jego bardzo duże zawilgocenie.

11 Zakres prac hydroizolacyjnych l.p. Zakres robót niezbędnych do wykonania Lokalizacja robót hydroizolacyjnych A. B. Odtworzenie izolacji poziomej w ścianach na poziomie 5,60; wykonanie bariery chemicznej w ścianach w technice iniekcyjnej dla zabezpieczenia ścian budynku przed wilgocią podciąganą kapilarnie Wykonanie systemu paroprzepuszczalnych tynków renowacyjnych, które umożliwią bezawaryjne wysychanie ścian i osuszanie ścian w miejscach gdzie występują widoczne uszkodzenia tynku, wysolenia, itp. Pomieszczenia: 01, 06, 09, 010, 12, 13, 033, MG Pomieszczenia: 01, 06, 09, 010, 12,13 033, MG C. Wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej ścian piwnic od zewnątrz Izolacja ścian zewnętrznych D. Wykonanie hydroizolacji stropu nad podziemną przewiązką łączącą dwa budynki Przewiązka Ad. A Odtworzenie izolacji poziomej w technice iniekcji ciśnieniowej preparatem iniekcyjnym Należy zastosować 2-u składnikowy płyn iniekcyjny, o małej lepkości, na bazie krzemianów i estrów. Płyn winien mieć żelujące działanie, tak aby mógł być zastosowany w mocno zawilgoconych ( > 60% ) częściach budynku - bez uprzedniego suszenia. Oprócz wytworzenia warstwy uszczelnienia poziomego, musi zwiększać wytrzymałość betonu i muru oraz zapewniać dodatkową ochronę.. Preparat nie może wywoływać korozji zbrojenia w konstrukcjach. Ma mieć zastosowanie do iniekcji niskociśnieniowej w celu odtworzenia izolacji poziomej, przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w ścianach z betonu lub murowanych, a także w celu wzmocnienia ścian murowanych z cegły lub kamienia naturalnego. Ma mieć zastosowanie zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz.

12 1. wywiercenie otworów Wywiercenie otworów od wewnątrz, ok. 10 cm nad posadzką, w poziomie lub pod kątem ok. 10 º. Otwory o średnicy 12 mm powinny być mniejsze o ok. 5cm od grubości muru, wywiercone w jednym rzędzie, w odstępach osiowych co 12 cm. Po oczyszczeniu otworów sprężonym powietrzem, należy zamontować pakery. Pas ściany od posadzki do linii pakerów należy uszczelnić szlamem uszczelniającym. 2. Preparat iniekcyjny należy wtłaczać odpowiednim urządzeniem ( np. pompa kolbowa), pod ciśnieniem w ścianę poprzez zamontowane pakery, aż do pełnego nasycenia. Iniekcję należy wykonywać poprzez pojedyncze pakery. Powtórna iniekcja jest możliwa aż do rozpoczęcia fazy żelowania preparatu. 3. Zamykanie otworów Po usunięciu pakerów otwory należy zamknąć gotowa zaprawą. Ad. B Wykonanie systemu tynków renowacyjnych B. 1. Przygotowanie podłoża Istniejący zawilgocony i zasolony tynk należy usunąć do wys. ok. 80 cm powyżej widocznej granicy zawilgocenia. Słabą zmruszałą zaprawę ze spoin należy wyskrobać na głębokość ok. 2 cm. Gruz usunąć z budowy, powierzchnię muru oczyścić z resztek zaprawy, luźnych części. Wykonać odgrzybianie ścian odpowiednim preparatem. B. 2. Gruntowanie podłoża Oczyszczone powierzchnie zagruntować preparatem, który zwiąże istniejące rozpuszczalne w wodzie sole. B. 3. Obrzutka renowacyjna Na powierzchnie świeżo zagruntowane, nanieść obrzutkę renowacyjną nie w pełni kryjąco ( na ok. 50% powierzchni ściany ). Obrzutkę wykonać z tynku renowacyjnego z 30% dodatkiem odpowiedniej emulsji do zarobowej. B.4. Tynk renowacyjny Po około 24 godz. nanieść tynk renowacyjny szary na grubość 2,5 cm. Przy większych grubosciach tynk nanosić warstwami po ok. 1,5 cm, z zachowanie przerwy technologicznej. Przestrzegać czasu wysychania tynku, zgodnie z instrukcja WTA: 1 dzień na 11 grubości tynku. Zastosowany tynk renowacyjny musi charakteryzować się: niskim przewodnictwem kapilarnym, wysoką dyfuzyjnością, wysoką porowatością. Powinien być fabrycznie przygotowanym, hydrofobowym tynkiem renowacyjnym o bardzo dobrych właściwościach wykonawczych. Ma być przeznaczony do tynkowania murów o dużym zawilgoceniu i zasoleniu.. Dzięki wysokiej porowatości i hydrofobowości tynk ma umożliwiać wolne od szkód wysychanie i odsalanie murów, nawet przy wysokim poziomie zasolenia. Musi zabezpieczać przed tworzeniem się wody kondensacyjnej i poprawiać izolację termiczną.

13 Musi posiadać wysoką porowatość (25 40% objętości tynku) i para przepuszczalność, przy równocześnie znacznie zmniejszonym współczynniku kapilarnego podciągania wody. Produkt ma posiadać Atest Higieniczny PZH, spełniać wymogi instrukcji WTA (opracowana przez niemiecką organizacje naukowo-techniczną Grupa robocza ds. utrzymania Budowli i Ochrony Zabytków) oraz normy europejskiej EN B.5. Dla uzyskania gładkiej powierzchni nanieść szpachlę renowacyjną, na gr. 2 mm B.6. Zastosowany system tynków renowacyjnych należy pomalować farbami o wysokiej paroprzepuszczalności, gwarantującymi wysychanie ścian Ad. C Wykonanie hydroizolacji zewnętrznej ścian piwnic i fundamentów Należy odkopać ściany fundamentowe od zewnątrz, usunąć pozostałości starej izolacji i dokładnie oczyścić ścianę z ziemi, brudu kurzu. 1. puste spoiny, ewentualne ubytki w podłożu, bruzdy uzupełnić za pomocą zaprawy z dodatkiem 30 % emulsji modyfikującej 2. wyrównanie nierówności powierzchni o głębokości > 5 mm ( np. małe ubytki, otwarte spoiny, bruzdy itp.) za pomocą zaprawy z dodatkiem 30% emulsji modyfikującej do wody zarobowej 3. na styku ściany murowanej ze ściana budynku, a również w innych miejscach gdzie występują załamania wykonać fasetę wyoblającą umożliwiające wykonanie izolacji bez załamań za pomocą zaprawy z dodatkiem 30% emulsji modyfikującej do wody zarobowej 4. na całą powierzchnię ściany nanieść dwie warstwy szlamu uszczelniającego z dodatkiem emulsji modyfikującej do wody zarobowej w ilości 20% Przez szlam uszczelniający Zmawiający rozumie; mineralny, krystalizujący materiał uszczelniający, powodujący zamknięcie porów. Uszczelnienia wykonane tą mikrozaprawą uszczelniającą musza posiadać wysoką wytrzymałość na ściskanie, dużą odporność na ścieranie, a także wysoką odporność na agresję chemiczną. Należy zastosować taką mikrozaprawę uszczelniającą, która pozwoli wykonywać uszczelnienia powierzchni gdzie nie ma niebezpieczeństwa wystąpienia rys. 5. powierzchnię ściany należy zagruntować emulsją bitumiczną, rozcieńczoną z wodą w proporcji 1:5 6. po wyschnięciu powłoki gruntującej ewentualnie istniejące nierówności należy wyrównać za pomocą szpachlowania drapanego masą bitumiczną 7. najwcześniej po 24 godzinach od wyrównania nierówności wykonać uszczelnienie powierzchni ścian za pomocą masy bitumicznej w dwóch warstwach Przez masę bitumiczną Zamawiający rozumie: dwuskładnikową, modyfikowaną tworzywami sztucznymi masę bitumiczną (KMB) o bardzo dobrej przyczepności do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych. Ma być elastyczna, pokrywać rysy, a także być przyjazna dla środowiska ( nie zawierać rozpuszczalników).

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

Izba Skarbowa w Olsztynie LO-1/261-0013/16/2802 WYKONAWCY wszyscy

Izba Skarbowa w Olsztynie LO-1/261-0013/16/2802 WYKONAWCY wszyscy Olsztyn, dn. 18 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Olsztynie LO-1/261-0013/16/2802 WYKONAWCY wszyscy ZAPYTANIE OFERTOWE Izba Skarbowa w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem Od ponad 60-u lat Kompetencja made in Germany SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH REMMERS Genialny pomysł i jego realizacja Zadaniem systemów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Każda płyta winna być opakowana w oddzielne plastikowe, zamykane opakowanie.

Każda płyta winna być opakowana w oddzielne plastikowe, zamykane opakowanie. Numer sprawy TZ-370/16/09 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Krakowie, adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków, www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

IZP Zapytanie ofertowe na: Osuszanie budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu

IZP Zapytanie ofertowe na: Osuszanie budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu IZP.272.5.14.2016 Zapytanie ofertowe na: Osuszanie budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu 1 I. Zamawiający Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz. II. Tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015 Dom Pomocy Społecznej ul. Trautmana 4 41-946 Piekary Śląskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawa

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowa Sól: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:66514-2017:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2017/S 037-066514 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public

Zamówienie public 1 z 8 2015-06-17 09:10 Zamówienie public... - 208092-2015 17/06/2015 S115 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2011 Białystok, dnia 20.07.2011r ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2011 Przedmiot: Budowa budynku innowacyjnego autocentrum (Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, myjnia TIR, punkt serwisowy) wraz z częścią biurową oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Szyb windy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Szyb windy Żarów, dnia 21.04.2013 Pieczęć Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Szyb windy Zamawiający ŻAR-MED Sp. z o.o. Ul. Słowackiego 6 58-130 Żarów REGON: 020201131 NIP: 8842568194 Osoba do kontaktu: Ryszard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Telefon: 32 327 30 27 www.zlobek.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Remont pomieszczeń biurowych w pomieszczeniach biurowych Oddziałów Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Płocku, Ostrołęce, Siedlcach. Roboty związane z instalacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat :

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. samochodów dostawczo samowyładowczych ZP 2 II /2008 Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : Zamawiający : ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu Adres: ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom 2. Opis przedmiotu przetargu 2.1. Przedmiotem przetargu jest termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy RGN.271.7.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA AUTOBUSU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zamawiający: Gmina Łaszczów ul. Chopina 14 22-650 Łaszczów Tel. /084/ 6611505 Fax. /084/

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Kod: 010-00098 Zabrze, dnia 06.03.2015r.

Kod: 010-00098 Zabrze, dnia 06.03.2015r. Kod: 010-00098 Zabrze, dnia 06.03.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 59/2015 REB I Nr 20/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ remont lokalu mieszkalnego ul. Browarna 20/11 Znak sprawy 2014/P/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE WSTĘPNE Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia określonej na podstawie art. 11 ust. 8, na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy kotłowni

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej IZOLACJE TERMICZNE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo