CPV: Roboty izolacyjne Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CPV: 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne"

Transkrypt

1

2 Numer sprawy: TZ-370/11/10 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów Kraków II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwana dalej ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: Roboty izolacyjne Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu likwidację zawilgoceń w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie 3,00 i 5,60 w budynku Zamawiającego (część A ) zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Pędzichów 27, poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej. 2. Przedmiot zamówienia został opisany: a) szczegółowym zakresem robót, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji; b) wymaganiami stawianymi tynkom renowacyjnym, stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji; c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji; d) przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji; e) rzutem piwnic (rysunkami), stanowiącymi załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji. IV. OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Prace muszą być prowadzone z uwzględnieniem normalnej pracy i obsługi interesantów Oddziału ZUS. Uciążliwe prace budowlane (kucie, wiercenie lub inne utrudniające funkcjonowanie Oddziału bądź korzystanie z budynku zgodnie z przeznaczeniem) mogą być wykonywane tylko po godzinach pracy Oddziału, w nocy lub dni wolne, każdorazowo po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 2. Wszelkie prace powinny być wykonywane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo klientów i pracowników ZUS oraz osób postronnych. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo klientów i pracowników ZUS oraz osób postronnych w zakresie wynikającym z prowadzonych prac. 3. Wykonawca ma obowiązek utrzymania ciągów komunikacyjnych w stanie czystym i bezpiecznym. Prowadzone prace nie mogą spowodować wyłączenia z normalnego użytku wejść do budynku. 4. Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 5. Materiały użyte do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać wymaganiom z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 6. Zamówienie należy wykonać z materiałów własnych, dobrej jakości, nowych oraz wolnych od wad. 7. Wykonawca ma obowiązek konsultować z Zamawiającym jakość i kolorystykę materiałów przed wbudowaniem.... Numer zamówienia TZ 370/11/10 ZUS O/Kraków 2

3 8. Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę na zajęcie pasa chodnika od strony ul. Pędzichów. 9. Wszystkie materiały użyte do wykonania prac winny posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie; odpisy odpowiednich świadectw należy przedstawić przed wbudowaniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, oraz załączyć je do protokołu odbioru końcowego. 10. Zamawiający zapewni bezpłatne korzystanie z energii elektrycznej i wody. 11. Wykonawca odpowiada za straty spowodowane przez niego w rzeczowych składnikach majątkowych ZUS powstałe w związku z wykonaniem prac. 12. Zamawiający nie odpowiada za urządzenia i materiały pozostawione przez Wykonawcę na terenie wykonywania prac. 13. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy protokolarnie w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. 14. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace i zabudowane materiały. Termin obowiązywania gwarancji liczony będzie od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów gwarancyjnych w formie pisemnej. 15. W przypadku gdy Wykonawca zleci wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, winien: a) wskazać w formularzu ofertowym w jakiej części zleci wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom; b) przedłożyć Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, treść umów z podwykonawcami w celu uzyskania zgody na zawarcie tych umów. Zamawiającemu przysługuje zgodnie z art Kodeksu cywilnego prawo zgłoszenia sprzeciwu lub wiążących Wykonawcę zastrzeżeń. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do r., z tym, że 25% robót wykonane będzie do końca 2010 r. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie kryterium spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, oraz w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i treść SIWZ. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w szczególności: wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.... Numer zamówienia TZ 370/11/10 ZUS O/Kraków 3

4 VII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE: A. Dokumenty wykazujące, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w tytule VI ust. 1 SIWZ: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 7 do niniejszej Specyfikacji); B. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, zamiast odpisu z rejestru o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (według załącznika nr 8 do niniejszej Specyfikacji; C. Pozostałe dokumenty 3. formularz ofertowy (według załącznika nr 6 do niniejszej Specyfikacji); 4. kosztorys ofertowy zawierający szczegółową kalkulację ceny oraz szczegółowy wykaz materiałów, sporządzony na podstawie informacji przedstawionych w niniejszej specyfikacji; 5. pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kserokopia) dla osoby/osób podpisujących ofertę upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli i do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo winno jednoznacznie wskazywać osobę pełnomocnika poprzez wskazanie jego podstawowych danych identyfikacyjnych; 6. pełnomocnictwo dla pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy w szczególności spółek cywilnych i konsorcjów). VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: - pisemnie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, ul. Pędzichów 27, Kraków, pok. 127; - lub faksem nr: W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: w sprawach proceduralno - prawnych osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Paweł Lipski Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, pokój 127, tel./faks: (012) , w dniach: pon. - pt. w godz W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami są: Bożena Luzar Wieloosobowe Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów, tel. (012) , kom ; w dniach: pon. - pt. w godz ; oraz: Tomasz Rosołowski Wieloosobowe Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów, tel. (012) , kom ; w dniach: pon. - pt. w godz IX. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI Wyjaśnienia treści specyfikacji i ewentualna jej modyfikacja będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia r. włącznie.... Numer zamówienia TZ 370/11/10 ZUS O/Kraków 4

5 XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, lub odręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem. 2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę, tj. przez osoby, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie, o którym mowa musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów przedstawionych w ofercie, np. z odpisu z właściwego rejestru. Upoważnienie (pełnomocnictwo) należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3. Dokumenty, które nie są sporządzane przez Wykonawcę mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych, niezbędne jest dołączenie tłumaczenia dokumentów na język polski. 5. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie oferty. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 8. W przypadku gdy w ofercie składanej przez Wykonawcę będą znajdowały się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje te nie zostaną udostępnione innym uczestnikom postępowania jeżeli zostanie to zastrzeżone przez Wykonawcę. 9. Wykonawca, który złoży nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami niniejszej specyfikacji pod rygorem jej odrzucenia (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych); 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XII. ZAWARTOŚĆ, OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: a) dokładną nazwę i adres Wykonawcy, numer telefonu, numer faksu, b) napis określający przedmiot zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony nr TZ-370/11/10 na roboty budowlane izolację fundamentów w budynku A ZUS O/Kraków przy ul. Pędzichów 27 w Krakowie Nie otwierać przed dniem r. godziną Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania. XIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w pokoju Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (I piętro) w ZUS O/Kraków, ul. Pędzichów 27 lub przesłać na adres: ZUS O/Kraków, ul. Pędzichów 27, Kraków (z dopiskiem oferta - pok. 127 ). do dnia r. do godz Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania (obowiązuje data i godzina wpływu do ZUS Oddział w Krakowie).... Numer zamówienia TZ 370/11/10 ZUS O/Kraków 5

6 XIV. OTWARCIE OFERT Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie O/ZUS Kraków ul. Pędzichów 27, w pokoju 127, w dniu r. o godz W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert Zamawiający wywiesi na drzwiach pokoju 127 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informację wynikającą z art. 86 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podczas otwarcia ofert zostaną podane informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Otwarcie ofert jest jawne. XV. WYNIK POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1 lit. a), również na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 3. Ogólne warunki umowy zawiera wzór umowy (zał. nr 9 do SIWZ) stanowiący integralną część niniejszej Specyfikacji. 4. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz umieści je na własnej stronie internetowej. XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w PLN. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych. W ofercie należy podać (według formularza stanowiącego zał. nr 6 do niniejszej Specyfikacji): 1. cenę netto całości przedmiotu zamówienia (cyfrowo i słownie); 2. cenę brutto całości przedmiotu zamówienia (cyfrowo i słownie); 3. stawkę podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty; 4. okres udzielanej gwarancji. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: koszty przygotowawcze, porządkowe, robociznę, koszty transportu, zakupu materiałów, zakupu i stosowania wymaganego do realizacji zamówienia sprzętu i narzędzi, koszty ubezpieczenia, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz wszelkie inne koszty nie wymienione, a konieczne do wykonania zamówienia. Kalkulację ceny należy podać w oparciu o załączony przedmiar robót. XVII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT ZASADY OGÓLNE: Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.... Numer zamówienia TZ 370/11/10 ZUS O/Kraków 6

7 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 oraz z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy który nie złoży w terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oferta będzie odrzucona, na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli: 1. jest niezgodna z ustawą; 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp; 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp; 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. ZASADY SZCZEGÓŁOWE: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Opis kryterium Cena całości przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT (maksymalnie 100 pkt) Znaczenie kryterium [%] 100 Opis metody przyznawania punktów Proporcje matematyczne wg wzoru: CENA min 100 [pkt] CENA CENA CENA min - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT badanej oferty - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT najtańszej oferty spośród złożonych ofert podlegających badaniu Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku. Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w specyfikacji, wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej w oparciu o powyższe kryterium uzyska największą liczbę punktów (oferta najtańsza). Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zgodnie z art. 19 ustawy. XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji. XIX ZAWARCIE UMOWY 1. Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia z wybranym w przetargu Wykonawcą zawarta będzie w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz pkt 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.... Numer zamówienia TZ 370/11/10 ZUS O/Kraków 7

8 2. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 3. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. XX. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 1. Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp środki ochrony prawnej określone w tym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Podstawowym środkiem ochrony prawnej jest odwołanie. Stosownie do postanowień art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 8. Odwołanie wnosi się w terminach szczegółowo określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.... Numer zamówienia TZ 370/11/10 ZUS O/Kraków 8

9 Załącznik nr 1 zamówienie nr TZ-370/11/10 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu likwidację zawilgoceń w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie 3,00 i 5,60 w nowszej części budynku administracyjno-biurowego ZUS przy ul. Pędzichów 27 w Krakowie. Uczestnicy procesu remontowego: Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Warszawa; ul. Szamocka 3, 5 ZUS Oddział Kraków; Kraków; ul. Pedzichów 27 Wykonawca:.. 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU Budynek będący przedmiotem wykonywanych robót remontowych, znajduje się w centrum Krakowa w obrębie ulic Szlak, Pedzichów i Helclów w sąsiedztwie Nowego Kleparza. Zlokalizowany jest na działce nr 1/2obr. 18. Wejście główne znajduje się od strony ul. Pędzichów. Dojazd do budynku z ulicy Pędzichów. Budynek administracyjno-biurowy składa się z części starszej i nowszej połączonej przewiązką.. Całość posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jest w całości podpiwniczony. Dach jednospadowy ze spadkiem 8%. Nowsza część budynku powstała po II-ej wojnie światowej i stanowi narożnik ulicy Helclów i Pędzichów. Budynek jest w całości podpiwniczony dwoma kondygnacjami piwnic oraz połączony z częścią starszą w poziomie piwnic, 2, 3 i 4 piętra. W piwnicy zlokalizowano magazyny, archiwa, pomieszczenia administracyjne, socjalne i techniczne. Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny. Ławy fundamentowe prawdopodobnie żelbetowe. Ściany nośne z bloków żerańskich. Klatki schodowe żelbetowe. Stropy żelbetowe.

10 Budynek jest wyposażony w instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, C.O., elektroenergetyczne, teletechniczne, odgromową Hydroizolacja zewnętrzna budynku Dla sprawdzenia stanu hydroizolacji zewnętrznych wykonano dwie odkrywki ( od strony parkingu i od strony dziedzińca). Stwierdzono, że w strefie ok. 40 cm poniżej poziomu chodnika nie ma żadnej izolacji. Poniżej tej strefy widać ślady czarnej substancji, która jest zamurowana ścianka dociskową z cegły o gr. 12 cm. Od strony dziedzińca natomiast nie widać żadnej izolacji przeciwwodnej. W obu przypadkach ścianki dociskowe są mocne, stabilne i mogą stanowić podłoże pod nowe warstwy hydroizolacyjne. Od strony dziedzińca nie stwierdzono występowania hydroizolacji. Bezpośrednio na ściance dociskowej jest ściana murowana z ceramiki szczelinowej. 3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ROBÓT HYDROIZOLACYJNYCH Analiza przyczyn występujących uszkodzeń Przyczyną zawilgocenia piwnic budynku jest nieskuteczna izolacja pionowa oraz pozioma budynku. Nieskuteczna izolacja pozioma budynku nie stanowi skutecznej bariery dla wilgoci podciąganej kapilarnie z gruntu. Wilgoć podciągana kapilarnie i penetrująca z zewnątrz, dostająca się do ścian piwnic i krystalizujące sole na ścianach piwnic są przyczyną powstania zagrożenia dla trwałości i funkcjonalności budynku. Wilgoć podciągana kapilarnie i higroskopijne sole na ścianach, absorbujące dodatkowo wilgoć z powietrza, stwarzają w pomieszczeniach klimat korzystny dla rozwoju plesni i grzybów domowych. Wilgoć i uszkodzenia w bezpośrednim sąsiedztwie okien a także w strefach przyposadzkowych są efektem nieskutecznej izolacji pionowej, zwłaszcza w strefie cokołowej, nie stanowiącej bariery dla wilgoci wnikającej do wnętrza budynku. Pomieszczenia w przejściu podziemnym łączącym budynki: charakter i rozmiar występujących uszkodzeń ( strop jest mokry, na całej powierzchni widać wykwity i zawilgocenia, rdzawe zacieki na suficie i ścianach) wskazuje na to, że izolacja stropu od góry nie spełnia swojej roli. Woda przedostaje się bez przeszkód przez kostkę brukową i kolejne warstwy nawierzchni, dociera do stropu powodując jego bardzo duże zawilgocenie.

11 Zakres prac hydroizolacyjnych l.p. Zakres robót niezbędnych do wykonania Lokalizacja robót hydroizolacyjnych A. B. Odtworzenie izolacji poziomej w ścianach na poziomie 5,60; wykonanie bariery chemicznej w ścianach w technice iniekcyjnej dla zabezpieczenia ścian budynku przed wilgocią podciąganą kapilarnie Wykonanie systemu paroprzepuszczalnych tynków renowacyjnych, które umożliwią bezawaryjne wysychanie ścian i osuszanie ścian w miejscach gdzie występują widoczne uszkodzenia tynku, wysolenia, itp. Pomieszczenia: 01, 06, 09, 010, 12, 13, 033, MG Pomieszczenia: 01, 06, 09, 010, 12,13 033, MG C. Wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej ścian piwnic od zewnątrz Izolacja ścian zewnętrznych D. Wykonanie hydroizolacji stropu nad podziemną przewiązką łączącą dwa budynki Przewiązka Ad. A Odtworzenie izolacji poziomej w technice iniekcji ciśnieniowej preparatem iniekcyjnym Należy zastosować 2-u składnikowy płyn iniekcyjny, o małej lepkości, na bazie krzemianów i estrów. Płyn winien mieć żelujące działanie, tak aby mógł być zastosowany w mocno zawilgoconych ( > 60% ) częściach budynku - bez uprzedniego suszenia. Oprócz wytworzenia warstwy uszczelnienia poziomego, musi zwiększać wytrzymałość betonu i muru oraz zapewniać dodatkową ochronę.. Preparat nie może wywoływać korozji zbrojenia w konstrukcjach. Ma mieć zastosowanie do iniekcji niskociśnieniowej w celu odtworzenia izolacji poziomej, przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w ścianach z betonu lub murowanych, a także w celu wzmocnienia ścian murowanych z cegły lub kamienia naturalnego. Ma mieć zastosowanie zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz.

12 1. wywiercenie otworów Wywiercenie otworów od wewnątrz, ok. 10 cm nad posadzką, w poziomie lub pod kątem ok. 10 º. Otwory o średnicy 12 mm powinny być mniejsze o ok. 5cm od grubości muru, wywiercone w jednym rzędzie, w odstępach osiowych co 12 cm. Po oczyszczeniu otworów sprężonym powietrzem, należy zamontować pakery. Pas ściany od posadzki do linii pakerów należy uszczelnić szlamem uszczelniającym. 2. Preparat iniekcyjny należy wtłaczać odpowiednim urządzeniem ( np. pompa kolbowa), pod ciśnieniem w ścianę poprzez zamontowane pakery, aż do pełnego nasycenia. Iniekcję należy wykonywać poprzez pojedyncze pakery. Powtórna iniekcja jest możliwa aż do rozpoczęcia fazy żelowania preparatu. 3. Zamykanie otworów Po usunięciu pakerów otwory należy zamknąć gotowa zaprawą. Ad. B Wykonanie systemu tynków renowacyjnych B. 1. Przygotowanie podłoża Istniejący zawilgocony i zasolony tynk należy usunąć do wys. ok. 80 cm powyżej widocznej granicy zawilgocenia. Słabą zmruszałą zaprawę ze spoin należy wyskrobać na głębokość ok. 2 cm. Gruz usunąć z budowy, powierzchnię muru oczyścić z resztek zaprawy, luźnych części. Wykonać odgrzybianie ścian odpowiednim preparatem. B. 2. Gruntowanie podłoża Oczyszczone powierzchnie zagruntować preparatem, który zwiąże istniejące rozpuszczalne w wodzie sole. B. 3. Obrzutka renowacyjna Na powierzchnie świeżo zagruntowane, nanieść obrzutkę renowacyjną nie w pełni kryjąco ( na ok. 50% powierzchni ściany ). Obrzutkę wykonać z tynku renowacyjnego z 30% dodatkiem odpowiedniej emulsji do zarobowej. B.4. Tynk renowacyjny Po około 24 godz. nanieść tynk renowacyjny szary na grubość 2,5 cm. Przy większych grubosciach tynk nanosić warstwami po ok. 1,5 cm, z zachowanie przerwy technologicznej. Przestrzegać czasu wysychania tynku, zgodnie z instrukcja WTA: 1 dzień na 11 grubości tynku. Zastosowany tynk renowacyjny musi charakteryzować się: niskim przewodnictwem kapilarnym, wysoką dyfuzyjnością, wysoką porowatością. Powinien być fabrycznie przygotowanym, hydrofobowym tynkiem renowacyjnym o bardzo dobrych właściwościach wykonawczych. Ma być przeznaczony do tynkowania murów o dużym zawilgoceniu i zasoleniu.. Dzięki wysokiej porowatości i hydrofobowości tynk ma umożliwiać wolne od szkód wysychanie i odsalanie murów, nawet przy wysokim poziomie zasolenia. Musi zabezpieczać przed tworzeniem się wody kondensacyjnej i poprawiać izolację termiczną.

13 Musi posiadać wysoką porowatość (25 40% objętości tynku) i para przepuszczalność, przy równocześnie znacznie zmniejszonym współczynniku kapilarnego podciągania wody. Produkt ma posiadać Atest Higieniczny PZH, spełniać wymogi instrukcji WTA (opracowana przez niemiecką organizacje naukowo-techniczną Grupa robocza ds. utrzymania Budowli i Ochrony Zabytków) oraz normy europejskiej EN B.5. Dla uzyskania gładkiej powierzchni nanieść szpachlę renowacyjną, na gr. 2 mm B.6. Zastosowany system tynków renowacyjnych należy pomalować farbami o wysokiej paroprzepuszczalności, gwarantującymi wysychanie ścian Ad. C Wykonanie hydroizolacji zewnętrznej ścian piwnic i fundamentów Należy odkopać ściany fundamentowe od zewnątrz, usunąć pozostałości starej izolacji i dokładnie oczyścić ścianę z ziemi, brudu kurzu. 1. puste spoiny, ewentualne ubytki w podłożu, bruzdy uzupełnić za pomocą zaprawy z dodatkiem 30 % emulsji modyfikującej 2. wyrównanie nierówności powierzchni o głębokości > 5 mm ( np. małe ubytki, otwarte spoiny, bruzdy itp.) za pomocą zaprawy z dodatkiem 30% emulsji modyfikującej do wody zarobowej 3. na styku ściany murowanej ze ściana budynku, a również w innych miejscach gdzie występują załamania wykonać fasetę wyoblającą umożliwiające wykonanie izolacji bez załamań za pomocą zaprawy z dodatkiem 30% emulsji modyfikującej do wody zarobowej 4. na całą powierzchnię ściany nanieść dwie warstwy szlamu uszczelniającego z dodatkiem emulsji modyfikującej do wody zarobowej w ilości 20% Przez szlam uszczelniający Zmawiający rozumie; mineralny, krystalizujący materiał uszczelniający, powodujący zamknięcie porów. Uszczelnienia wykonane tą mikrozaprawą uszczelniającą musza posiadać wysoką wytrzymałość na ściskanie, dużą odporność na ścieranie, a także wysoką odporność na agresję chemiczną. Należy zastosować taką mikrozaprawę uszczelniającą, która pozwoli wykonywać uszczelnienia powierzchni gdzie nie ma niebezpieczeństwa wystąpienia rys. 5. powierzchnię ściany należy zagruntować emulsją bitumiczną, rozcieńczoną z wodą w proporcji 1:5 6. po wyschnięciu powłoki gruntującej ewentualnie istniejące nierówności należy wyrównać za pomocą szpachlowania drapanego masą bitumiczną 7. najwcześniej po 24 godzinach od wyrównania nierówności wykonać uszczelnienie powierzchni ścian za pomocą masy bitumicznej w dwóch warstwach Przez masę bitumiczną Zamawiający rozumie: dwuskładnikową, modyfikowaną tworzywami sztucznymi masę bitumiczną (KMB) o bardzo dobrej przyczepności do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych. Ma być elastyczna, pokrywać rysy, a także być przyjazna dla środowiska ( nie zawierać rozpuszczalników).

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

180000/271/10/2014/CZP

180000/271/10/2014/CZP Numer postępowania: 180000/271/10/2014/CZP I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie ul. Pędzichów 27 31-080 Kraków www.zus.pl prowadzący postępowanie na rzecz:

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr sprawy: VII Zp 2300/4/13 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS ZAWARTOŚCI Część I Wymagania ogóle 1. Część ogólna 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Kętrzyn od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. SPRAWA NR : PN- MOPS 01/2013 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.25.TOM.14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo