SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Koło PSOUU w 15 roku jego istnienia jako terenowego oddziału Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym organizacji pozarządowej, niedochodowej i samopomocowej oraz w 25 roku od momentu rozpoczęcia zorganizowanej działalności rodziców w maju 1983 r. której PSOUU jest kontynuatorem. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło ul. Wilsona 6a Jarosław tel.: ; fax: Data wpisu do KRS : r. Numer KRS : Koło PSOUU uzyskało status organizacji pożytku publicznego dn r. Numer REGON : Numer NIP: Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym posiada osobowość prawną. PSOUU kieruje się swoją misją sformułowaną jako: dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym. wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.(art.4 Statutu) 1

2 I. W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła PSOUU działał w składzie: L.p. Nazwisko Imię Funkcja rok urodz. Wykształcenie Data wyboru do Zarządu Data przystąpienia do ruchu rodziców/psouu 1. Mituś Mariusz Przewodniczący 1968 wyższe / Latuszek Katarzyna 3. Wilk Jan Wice przewodniczący Wice przewodniczący 1977 średnie / średnie / Kot Barbara Skarbnik 1961 średnie / Piech Mieczysław Sekretarz 1961 średnie / Hadro Zofia Członek 1948 średnie / Mandziak Barbara Członek 1951 średnie / Stafiej Stanisław Członek 1942 średnie / Tolak Małgorzata Członek 1963 średnie / Gontarz Leszek Członek 1968 średnie / Rak Barbara Członek 1958 średnie /2000 Członkowie Zarządu Koła z tytułu pełnionych funkcji nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Swoją pracę wykonują społecznie. II. Organ kontroli Koła PSOUU stanowi Komisja Rewizyjna, która w okresie sprawozdawczym działała w składzie: L.p. Nazwisko Imię Funkcja Rok urodz. Wykształcenie Data wyboru do Komisji Data przystąpienia do ruchu rodziców/psouu 1. Morzywałek Zofia Przewodnicząca 1952 średnie / Słaby Ewa Sekretarz 1953 średnie /2000 2

3 3. Biały Elżbieta Członek 1960 średnie / Jakielaszek Andrzej Członek 1961 średnie /1996 Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionych funkcji nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Swoją pracę wykonują społecznie. III. Elektor Koła Przedstawicielem Koła w najwyższej władzy Stowarzyszenia Zgromadzeniu Elektorów od roku 2008 jest p. Łucjan Oronowicz urodzony w 1942 roku; wykształcenie średnie; do ruchu rodziców przystąpił w 1983 roku. Od 1993 r. członek Koła PSOUU. Elektor Koła z tytułu pełnionej funkcji nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Swoją pracę wykonuje społecznie. IV. Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze członków Koła. Zmiany we władzach i organie kontroli Koła r. z działalności w Komisji Rewizyjnej zrezygnowali: p. Janina Motyl i p. Łucjan Oronowicz r. KR uzupełniła swój skład o osobę p. Andrzeja Jakielaszka i ukonstytuowała się na nowo Przewodniczącym została p. Zofia Morzywałek a Sekretarzem p. Ewa Słaby. Walne Zebranie Wyborcze członków Koła podjęło uchwałę o zwiększeniu liczby członków Zarządu Koła z 9 do 11. W wyniku wyborów do ZK weszli: p. Barbara Rak i p. Leszek Gontarz. Przedmiotem posiedzenia był również wybór nowego Elektora Koła, którym został p. Łucjan Oronowicz, wieloletni działacz Koła, członek władz poprzednich kadencji, m.in. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wybór został dokonany jednogłośnie. Pan Łucjan Oronowicz zastąpił na stanowisku Elektora Koła p. Lesława Trudzika. 3

4 V. Zasięg działalności Koła. Koło PSOUU zasięgiem swego działania obejmuje obszar pięciu powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, leżajskiego, lubaczowskiego i przemyskiego. Z działalności prowadzonej przez Koło korzystały osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny zamieszkujące na terenie 4 miast i 30 gmin. rys. nr 1 zasięg działalności Koła VI. Statutowa działalność organizacyjna. 1. Zarząd Koła. W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 zebrań Zarządu Koła, na których podjęto: 98 uchwał (dla porównania w roku uchwały). Ponadto 20 uchwał zostało podjętych w trybie obiegowym. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli również: zapraszani na każde posiedzenie - Elektor Koła, Główna Księgowa Koła, Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej Koła oraz kierownicy poszczególnych placówek, koordynatorzy programów celowych i inni zapraszani goście. 4

5 Tab. nr 1 - spis uchwał Zarządu Koła w 2008 roku. L.p. Nr uchwały Nr protokołu Z dnia W sprawie 1. 1/2008 1/ Przyjęcia nowych członków Przyjęcia karty wzoru podpisów dla Galerii Przedmiotu PSOUU 2. 1/ nr 1/2008 Koło 3. nr 2/2008 1/ Przyjęcia karty wzoru podpisów dla Sekcji Transportu PSOUU Koło 4. nr 2a/2008 1/ Przyjęcia karty wzoru podpisów dla Centrum Informacji Prawnej i Poradnictwa dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ich Rodzin 5. nr 2b/2008 1/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych dla Centrum Informacji Prawnej i Poradnictwa dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ich Rodzin 6. 2/2008 1/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania 7. 3/2008 1/ Uchwalenia planu finansowego Koła PSOUU na rok /2008 1/ Przyjęcia karty wzoru podpisów ZAZ 9. 5/2008 1/ Zatwierdzenia zmian w procedurach postępowania w zakresie realizacji przewozu osób niepełnosprawnych 10. 6/2008 1/ Zatwierdzenia procedur przyjęcia uczniów do OREW 11. 7/2008 1/ Przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności 12. 8/2008 2/ Przyjęcia nowych członków 13. 9/2008 2/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania /2008 2/ Zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Koła /2008 2/ Zatwierdzenia aktualnej listy członków Koła uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Koła w dniu /2008 2/ Przyjęcia Regulaminu ZAZ /2008 2/ Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Mieszkania Treningowego /2008 2/ Przyjęcia Regulaminu Biura Obsługi Celów Statutowych /2008 2/ /2008 2/ Zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego z działalności Koła za 2007 rok Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego z działalności Koła za 2007 rok 21. nr 3/2008 3/ Powołania społecznego nadzoru nad Kierownikiem OWI /2008 3/ Przyjęcia nowych członków /2008 3/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania /2008 3/ /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w OREW Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w OWI 5

6 26. 21/2008 3/ /2008 3/ /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w ŚDS Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w WTZ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w BOCS /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w Zarządzie Koła /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w ZFŚS /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w Sekcji Transportu /2008 3/ /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w ZAZ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w GDR /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w Galerii Przedmiotu /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w Mieszkaniu Treningowym /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli merytorycznej dowodów księgowych dla Mieszkania Treningowego PSOUU Koło /2008 3/ /2008 3/ Przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przyjęcia planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /2008 3/ Powołania Zespołu ds. Strategii Koła na lata

7 40. 35/2008 4/ Przyjęcia nowych członków /2008 4/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania /2008 4/ Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego Członków Koła /2008 4/ Zatwierdzenie aktualnej listy członków Koła uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Koła /2008 4/ Przyjęcia sprawozdania merytorycznego OWI za 2007 rok /2008 4/ Przyjęcia sprawozdania merytorycznego OREW za 2007 rok /2008 4/ Przyjęcia sprawozdania merytorycznego ŚDS za 2007 rok /2008 4/ Przyjęcia sprawozdania merytorycznego WTZ za 2007 rok /2008 4/ Powołania Komisji do oceny pracy kierowników placówek /2008 4/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym OWI na 2008 rok /2008 4/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Sekcji Transportu na 2008 rok /2008 4/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym OREW na 2008 rok /2008 4/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym BOCS na 2008 rok /2008 4/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym WTZ na 2008 rok /2008 4/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym ŚDS na 2008 rok /2008 4/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Zarządu PSOUU Koło /2008 4/ Przyjęcia karty wzoru podpisów dla Galerii Przedmiotu /2008 4/ Przyjęcia regulaminu porządkowego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej - OWI /2008 4/ Przyjęcia regulaminu porządkowego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej - OREW /2008 5/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania /2008 5/ Zatwierdzenia planu finansowego Grupowego Domu Rodzinnego w budowie /2008 5/ Wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /2008 6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 7

8 63. nr 4/2008 6/ Utworzenia przez ZAZ kawiarenki Galeria Przedmiotu /2008 6/ Wprowadzenia zmian w Regulaminie Zarządu Koła 65. nr 5/2008 7/ Przyjęcia karty wzoru podpisów dla projektu realizowanego pod nazwą Wsparcie zawodowego i społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną - Warto Pracować 66. nr 6/2008 7/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych dla projektu realizowanego pod nazwą "Wsparcie zawodowego i społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną - Warto Pracować" /2008 7/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania /2008 7/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym OREW na 2008 rok /2008 7/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Sekcji Transportu na 2008 rok /2008 7/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym ZAZ na 2008 rok /2008 7/ /2008 7/ /2008 7/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Biura Obsługi Celów Statutowych na 2008 rok Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Zarządu Koła na 2008 rok Zatwierdzenia zmian w planie finansowym programów celowych na 2008 rok /2008 7/ Zaciągnięcia kredytu przez PSOUU Koło celem zakupu mieszkania /2008 7/ Prolongaty kredytu na rachunku bieżącym Koła /2008 8/ Przyjęcia nowych członków /2008 8/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania /2008 8/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym ŚDS na 2008 rok /2008 8/ /2008 8/ Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego OREW na rok szkolny 2008/2009 Zatwierdzenia procedur naboru pracowników do PSOUU Koło /2008 8/ Zatwierdzenia procedur przyjęcia osób do WTZ oraz ŚDS /2008 9/ Przyjęcia nowych członków /2008 9/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania /2008 9/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym OWI na 2008 r /2008 9/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym OREW na 2008 r /2008 9/ /2008 9/ /2008 9/ /2008 9/ /2008 9/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Sekcji Transportu na 2008 r. Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Biura Obsługi Celów Statutowych na 2008 r. Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Zarządu Koła PSOUU na 2008 r. Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy za I półrocze 2008 r. Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Warsztatu Terapii Zajęciowej za I półrocze 2008 r. 8

9 91. 83/2008 9/ /2008 9/ /2008 9/ /2008 9/ Zatwierdzenia zmian w statucie Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Zatwierdzenie zmian w karcie wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli merytorycznej w OREW Zatwierdzenie zmian w karcie wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli merytorycznej w ZAZ Zatwierdzenie zmian w karcie wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli merytorycznej w Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych nr 7/2008 nr 8/2008 nr 9/2008 9/ Zatwierdzenia zmian w Preliminarzu WTZ na 2008 rok 9/ Wystąpienie do Zarządu Głównego o przyznanie medali Fideliter et Constanter 10/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym ŚDS na 2008 rok / / Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania / / Przyjęcia sprawozdania merytorycznego OWI za I półrocze 2008 r / / Zatwierdzenia Instrukcji Kontroli i Obiegu Dokumentów Księgowych PSOUU Koło 101. nr 10/ / Zatwierdzenia zmian w planie finansowym ŚDS na 2008 rok / / Przyjęcia nowych członków / / Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania / / Powołania Zespołu Rehabilitacyjnego / / Zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Rehabilitacyjnego / / Zatwierdzenia zmian w planie finansowym OWI na 2008 r / / Zatwierdzenia zmian w planie finansowym OREW na 2008 r / / Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Sekcji Transportu na 2008 r / / Zatwierdzenia zmian w planie finansowym ZAZ na 2008 r / / Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 11/2008 nr 12/2008 nr 13/2008 nr 14/2008 nr 15/2008 nr 16/2008 nr 17/2008 nr 18/2008 1/ Pokrycia należności z tytułu wykonania izolacji pionowej w budynku PSOUU Koło przy ul. Konfederackiej 13 ze środków będących w dyspozycji OREW 1/ Zatwierdzenia zmian w Statucie OREW 1/ Zatwierdzenia zmian w Regulaminie OREW 1/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym WTZ na 2008 rok 1/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym ŚDS na 2008 rok 1/ Przyjęcia projektu planu finansowego ŚDS na 2009 rok 1/ Zmiany partycypacji placówek w kosztach mediów i innych opłatach budynku przy ul. 3 Maja 39 1/ Ochrony danych osobowych w PSOUU Koło 9

10 2. Prezydium Zarządu Koła. W okresie sprawozdawczym odbyło się 29 zebrań Prezydium Zarządu Koła (dla porównania w roku zebrań), na których podjęto 730 decyzji (dla porównania w roku decyzji). Tak znaczny wzrost podejmowanych decyzji wynika z rozwoju całego Koła jak również przyjętej zasady kolegialnego decydowania w sprawach Koła (w zakresie kompetencji Prezydium). W posiedzeniach Prezydium uczestniczyła Główna Księgowa Koła oraz w zależności od potrzeb kierownicy placówek i podległych służb oraz zaproszeni goście. Na posiedzenia Prezydium zapraszany był Elektor Koła. Tab. nr 2 decyzje Prezydium Zarządu Koła. Nr protokołu Ilość spraw Sprawy finansowe Sprawy kadrowe Sprawy związane z funkcjonowaniem placówek Sprawy związane z funkcjonowaniem Koła Razem

11 Decyzje Prezydium podejmowane w okresie między zebraniami Zarządu Koła dotyczyły głównie kwestii pracowniczych (m. in. umów o pracę, przeszeregowań), spraw związanych z działalnością Koła (m.in. omawiania realizacji projektów, wydarzeń organizowanych pod auspicjami Koła), spraw finansowych (w tym realizacji drobnych remontów, zakupu sprzętu i niezbędnego wyposażenia), spraw uczestników placówek, spraw porządkowych, dowozu dzieci do placówek i innych. O podjętych przez Prezydium Zarządu Koła decyzjach Zarząd Koła był informowany każdorazowo na kolejnym posiedzeniu. O wielkości kontaktów, załatwianych spraw świadczy otrzymywana i wysyłana korespondencja: Korespondencja wewnętrzna (pomiędzy Biurem a placówkami) Korespondencja zewnętrzna Wpłynęło Wysłano Wpłynęło Wysłano korespondencja wewnętrzna korespondencja zewnętrzna Wpłynęło Wysłano Wpłynęło Wysłano Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu Koła. W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Zarządu Koła wydał 29 zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji pracy w Kole, w tym podległych placówek. Tab. nr 3 - spis zarządzeń wydanych w 2008 roku L.p. Nr zarządzenia z dnia w sprawie 1. 1/ Sposobu postępowania ze składnikami majątku ruchomego Koła PSOUU. 2. 2/ Powołania składu osobowego komisji do oceny przydatności majątku ruchomego oraz komisji likwidacji. 3. 3/ Upoważnienie Wiceprzewodniczącego do pełnienia zastępstwa podczas nieobecności Przewodniczącego ZK. 4. 4/ Przepływu korespondencji Koła PSOUU. 5. 5/ Powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty - dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych. 6. 6/ Powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane na adaptację budynku gosp. w Oleszycach. 11

12 7. 7/ Zwrotu członkom władz Koła uzasadnionych kosztów. 8. 8/ Upoważnienie pani Katarzyny Latuszek do pełnienia zastępstwa we wszystkich sprawach związanych z działalnością Koła pod nieobecność Przewodniczącego ZK. 9. 9/ Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania remontu dachu budynku OREW / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania izolacji pionowej budynku OREW / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania chodników i podjazdów z kostki na terenie OREW / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania remontu dachu budynku ZAZ / Powołania zespołu powypadkowego a/ Powołania zespołu powypadkowego / Powołania Komisji do odbioru robót instalacyjnych w budynku Koła przy ul. Wilsona / Powołania Komisji do odbioru robót instalacyjnych dotyczących wykonania instalacji odgromowej budynku OREW na os. Witosa / Powołania zespołu powypadkowego / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania remontu pomieszczeń w budynku OREW / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania docieplenia styropianem kominów budynku OREW na os. Witosa / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania chodnika na posesji ZAZ / Dnia wolnego od pracy a/ Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania chodnika z kostki brukowej od strony wejścia głównego do budynku Koła przy ul. Wilsona b/ Powołania Komisji do odbioru robót związanych z wykonaniem montażu grzejników c.o. dostarczonych przez Zamawiającego oraz dostarczenia i zamontowania w pomieszczeniu kotłowni niezbędnych urządzeń i części które zapewnią ogrzewanie budynku Koła przy ul. Wilsona / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania zadania pn. "Adaptacja budynku gospodarczego filii zamiejscowej OREW w Oleszycach na kompleks pracowni rehabilitacyjnych" / Powołania Komisji do odbioru pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku OREW na os. Witosa

13 26. 23/ Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania chodnika z kostki brukowej oraz remontu schodów na działce zlokalizowanej przy ul. 3 Maja, na której znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy / Przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Kole na dzień 31 grudnia 2008 r / Ustalenia Instrukcji określającej czynności kancelaryjne wraz z rzeczowym wykazem akt w PSOUU Koło / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania i montażu nowych ścianek szklonych o konstrukcji aluminiowej wraz z drzwiami, łączących budynek właściwy z parterową przybudówką przy ul. 3 Maja Dodatkowe zaangażowanie społeczne członków Koła. L.p. Imię i Nazwisko Nazwa instytucji, Komisji, itp. Pełniona funkcja w ciałach samorządowych i innych Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Członek Komitetu 1. Mariusz Mituś 2. Jan Wilk 3. Stanisław Stafiej 4. Zofia Morzywałek 5. Józefa Pelc Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowa Rada ds. Zatrudnienia Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Przeworsku Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Przeworsku Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Lubaczowie Członek Podkomitetu Przewodniczący / Członek Rady Przewodniczący Rady Członek Rady Członek Rady Członek Rady Członek Rady 6. Joanna Jakucka Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Leżajsku Członek Rady 13

14 5. Kontrole placówek Koła W okresie sprawozdawczym w PSOUU Koło przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych w placówkach Koła. L.p. Data kontroli Organ kontrolujący Miejsce kontroli Wynik kontroli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy filia zamiejscowa w Oleszycach Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy filia miejscowa Ośrodek Wczesnej Interwencji Warsztat Terapii Zajęciowej Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie stwierdzono nieprawidłowości VII. Stan organizacyjny Koła PSOUU. Na dzień 31 grudnia 2008 roku zarejestrowanych było 335 członków, w tym: 334 rodziców bądź opiekunów prawnych i 1 osoba z niepełnosprawnością intelektualną. W roku sprawozdawczym przyjęto 20 nowych członków. Z zaproszenia na uroczyste przyjęcie Członków Koła (posiedzenie Zarządu) skorzystało 9 rodziców na 20 zaproszonych (zaproszenia pisemne poprzedzone były informacją telefoniczną). W roku 2008 skreślono z różnych powodów 16 członków Koła (rezygnacja członka związana z zakończeniem rehabilitacji dziecka, skreślenie za zaległości w płaceniu składek). Członkostwo to obok praw również obowiązki. Jednym z podstawowych jest uiszczanie składek członkowskich za dany rok. W 2007 r. wysokość składki wynosiła 72 zł (za rok). Na dzień 1 stycznia 2009 roku 97 członków Koła nie uiściło za 2008 r. składki w ogóle, bądź wpłaciło tylko część kwoty. 14

15 Tab. nr 4 - członkowie Koła PSOUU w latach Rok rodzice i opiekunowie prawni Członkowie osoby niepełnosprawne w tym: Razem kobiety Mężczyźni Różnice Do 2007 r. 4 b.z VIII. Działalność statutowa Koła. Działalność służąca realizacji celów statutowych odbywała się w okresie sprawozdawczym przede wszystkim poprzez: 1. Prowadzenie stałych placówek i służb: Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI), Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego (OREW) wraz z filiami: miejscową przy ulicy Podzamcze 41, oraz zamiejscową w Oleszycach, Zespół Rehabilitacyjny (ZR) przy OREW, Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS), Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ), Sekcja Transportu (ST), Biuro Obsługi Celów Statutowych (BOCS). Dla potrzeb uruchomienia Zakładu Aktywności Zawodowej, PSOUU Koło zarejestrowane zostało w dziale przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stając się w ten sposób organizacją not for profit, a więc taką, która prowadzi działalność gospodarczą ze specyficznie określonym sposobem spożytkowania dochodów, bez podziału zysku, ale z przeznaczeniem na realizację niezarobkowych celów statutowych (postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15

16 29 października 2007 roku). Uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej umożliwiło podjęcie zatrudnienia przez 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Działalność gospodarcza Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzona była w ramach następujących działów: 1. gastronomicznego, 2. porządkowo gospodarczego. Klasyfikacja PKD: 5610A; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 5621Z; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 8121Z; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 8130Z; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. Cały dochód z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej przeznaczany jest na zakładowy fundusz aktywności (podstawa prawna: rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej Dz. U. 2007, Nr 242, poz. 1776), dostępny tylko dla niepełnosprawnych pracowników Zakładu. 16

17 rys. nr 2 - schemat działalności PSOUU Koła z uwzględnieniem ogólnopolskiej struktury Stowarzyszenia 17

18 2. Indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną. W roku 2008 Koło prowadziło różnorodne formy indywidualnego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym szkolenia, kursy, warsztaty, trening umiejętności i inne formy aktywizujące je społecznie i zawodowo. W roku sprawozdawczym Koło prowadziło następujące projekty: 2.1 Projekt Warto pracować. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło realizowało projekt o nazwie Wsparcie zawodowego i społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną WARTO PRACOWAĆ!. Wśród głównych celów projektu była promocja zatrudnienia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, praktyki i szkolenia oraz wzrost kompetencji społecznych (warsztaty psychologiczno-doradcze i prawnicze). Wsparciem zostali objęci niepełnosprawni pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. W ramach projektu zrealizowano i wyemitowano spot telewizyjny reklamujący osoby niepełnosprawne jako aktywnych pracowników. Środki finansowe uzyskano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Centrum Informacji Prawnej i Poradnictwa. Koło PSOUU w roku 2008 otworzyło Centrum Informacji Prawnej i Poradnictwa. Obok indywidualnych porad, prowadzone były warsztaty grupowe dla 40 uczestników mające na celu poszerzenie świadomości osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie przysługujących im praw. Prowadzona była również stała rubryka "Prawnik radzi" w kwartalniku Stowarzyszenia "Tacy Sami". Udzielono blisko 500 porad (osobiście, telefonicznie i drogą mailową). Finanse na ten cel pochodziły ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2005/ Trening Mieszkaniowy. W roku 2008 kontynuowano trening mieszkaniowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Skorzystało z niego 52 dorosłe osoby z WTZ, ŚDS i ZAZ. Trening współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 18

19 2.4 Projekt pilotażowy Opieka Czasowa. W roku 2008 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy realizował pilotażowy program Weekendowej Opieki Czasowej. Skierowany był on do rodziców wychowujących dziecko z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 7 do 25 lat. Brała w nim udział 10 osobowa grupa dzieci i młodzieży (każdorazowo po 2 osoby). Sesje odbywały się dwa razy w miesiącu w systemie 3-dniowej opieki (piątek, sobota, niedziela). Miejscem realizacji programu było mieszkanie Koła PSOUU zlokalizowane na os. Witosa. 2.5 Projekt Przygotowanie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie do Zatrudnienia W 2008 r. Koło PSOUU przy współpracy z Centrum DZWONI realizowało szkolenia pt. "Przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do zatrudnienia". Celem szkolenia była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie, grupy najbardziej wykluczonej z otwartego rynku pracy a przez to zwiększenia ich szansy na zatrudnienie. Szkolenie miało charakter dwuprofilowy, obejmowało moduł teoretyczny oraz praktyczny. Łącznie zostało przeszkolonych 9 osób. Projekt realizowano na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy i Przeworsku. 2.6 Projekt Popołudnia na Starówce. W ciągu roku 2008 w Galerii Przedmiotu prowadzono program Popołudnia na Starówce w ramach wspierania działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach projektu zrealizowano m. in. Spotkania przy sztalugach, Warsztaty twórcze, Podwieczorek z gitarą i Przegląd Piosenki Rytmicznej. Projekt sfinansowano ze środków Urzędu Miasta Jarosławia. 2.7 Platforma self-adwokatów. W roku 2008 swoje działania zintensyfikowała platforma self-adwokatów działająca przy Kole PSOUU. Warto wymienić tu udział w szkoleniu w Łucznicy, warsztatach i konferencji w Warszawie oraz wystąpienie self-adwokatów na sesji Rady Miasta Jarosławia i przekazanie postulatów na ręce jej przewodniczącego p. Janusza Szkodnego. Self-adwokaci przygotowali i złożyli także wniosek o przyznanie Kołu Honorowej Statuetki Burmistrza Miasta Jarosławia Jarosław 2008 w dziedzinie aktywność społeczna. 19

20 3. Centrum DZWONI. Projekt oparty o współpracę Zarządu Koła z Zarządem Głównym PSOUU (od sierpnia 2006 roku) Centrum DZWONI przygotowuje osoby z niepełnosprawnością intelektualną wchodzące na otwarty rynek pracy (zatrudnienie wspomagane). Dzięki temu partnerstwu 17 osób niepełnosprawnych pozyskało i utrzymało miejsca pracy. W ramach działania Centrum DZWONI przygotowano także film Warto pracować obrazujący pracę osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. 4. Działalność organizacyjna, imprezy, wystawy, warsztaty, wycieczki, itp. Tab. nr 5 wykaz najważniejszych imprez zorganizowanych w 2008 roku. L.p. Rodzaj wydarzenia Charakter 1. V Przegląd Twórczości Dziecięcej BAJKOWY ŚWIAT 2. Spływ kajakowy na Roztoczu 3. Międzynarodowy Turniej Piłkarski Osób Niepełnosprawnych Intelektualni PODKARPACKIE EURO Termin realizacji łącznie Liczba uczestników w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną kulturalny sportoworekreacyjny sportowy I Komunia Święta religijny Koncert Orkiesrty Vita Activa kulturalny Międzypowiatowy Turniej Piłkarski DPS i ŚDS Sośnica 2008 sportowy III Spartakiada Sportowa Koła sportowy Piknik Rodzinny Koła rekreacyjny X Wojewódzka Spartakiada Sportowa ŚDS Dębica 2008 X Rzeszowska Olimpiada "Bądźmy Razem" Otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej IV Przegląd Twórczości Artystycznej ŚDS Tarnobrzeg 2008 sportowy sportowy wydarzenie kulturalny

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 02.04.2014 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2014 Dyrektor Ośrodka Bogusława Biedrzycka Warszawa, marzec 2015 Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY WOLA...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo