SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Koło PSOUU w 15 roku jego istnienia jako terenowego oddziału Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym organizacji pozarządowej, niedochodowej i samopomocowej oraz w 25 roku od momentu rozpoczęcia zorganizowanej działalności rodziców w maju 1983 r. której PSOUU jest kontynuatorem. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło ul. Wilsona 6a Jarosław tel.: ; fax: Data wpisu do KRS : r. Numer KRS : Koło PSOUU uzyskało status organizacji pożytku publicznego dn r. Numer REGON : Numer NIP: Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym posiada osobowość prawną. PSOUU kieruje się swoją misją sformułowaną jako: dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym. wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.(art.4 Statutu) 1

2 I. W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła PSOUU działał w składzie: L.p. Nazwisko Imię Funkcja rok urodz. Wykształcenie Data wyboru do Zarządu Data przystąpienia do ruchu rodziców/psouu 1. Mituś Mariusz Przewodniczący 1968 wyższe / Latuszek Katarzyna 3. Wilk Jan Wice przewodniczący Wice przewodniczący 1977 średnie / średnie / Kot Barbara Skarbnik 1961 średnie / Piech Mieczysław Sekretarz 1961 średnie / Hadro Zofia Członek 1948 średnie / Mandziak Barbara Członek 1951 średnie / Stafiej Stanisław Członek 1942 średnie / Tolak Małgorzata Członek 1963 średnie / Gontarz Leszek Członek 1968 średnie / Rak Barbara Członek 1958 średnie /2000 Członkowie Zarządu Koła z tytułu pełnionych funkcji nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Swoją pracę wykonują społecznie. II. Organ kontroli Koła PSOUU stanowi Komisja Rewizyjna, która w okresie sprawozdawczym działała w składzie: L.p. Nazwisko Imię Funkcja Rok urodz. Wykształcenie Data wyboru do Komisji Data przystąpienia do ruchu rodziców/psouu 1. Morzywałek Zofia Przewodnicząca 1952 średnie / Słaby Ewa Sekretarz 1953 średnie /2000 2

3 3. Biały Elżbieta Członek 1960 średnie / Jakielaszek Andrzej Członek 1961 średnie /1996 Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionych funkcji nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Swoją pracę wykonują społecznie. III. Elektor Koła Przedstawicielem Koła w najwyższej władzy Stowarzyszenia Zgromadzeniu Elektorów od roku 2008 jest p. Łucjan Oronowicz urodzony w 1942 roku; wykształcenie średnie; do ruchu rodziców przystąpił w 1983 roku. Od 1993 r. członek Koła PSOUU. Elektor Koła z tytułu pełnionej funkcji nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Swoją pracę wykonuje społecznie. IV. Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze członków Koła. Zmiany we władzach i organie kontroli Koła r. z działalności w Komisji Rewizyjnej zrezygnowali: p. Janina Motyl i p. Łucjan Oronowicz r. KR uzupełniła swój skład o osobę p. Andrzeja Jakielaszka i ukonstytuowała się na nowo Przewodniczącym została p. Zofia Morzywałek a Sekretarzem p. Ewa Słaby. Walne Zebranie Wyborcze członków Koła podjęło uchwałę o zwiększeniu liczby członków Zarządu Koła z 9 do 11. W wyniku wyborów do ZK weszli: p. Barbara Rak i p. Leszek Gontarz. Przedmiotem posiedzenia był również wybór nowego Elektora Koła, którym został p. Łucjan Oronowicz, wieloletni działacz Koła, członek władz poprzednich kadencji, m.in. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wybór został dokonany jednogłośnie. Pan Łucjan Oronowicz zastąpił na stanowisku Elektora Koła p. Lesława Trudzika. 3

4 V. Zasięg działalności Koła. Koło PSOUU zasięgiem swego działania obejmuje obszar pięciu powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, leżajskiego, lubaczowskiego i przemyskiego. Z działalności prowadzonej przez Koło korzystały osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny zamieszkujące na terenie 4 miast i 30 gmin. rys. nr 1 zasięg działalności Koła VI. Statutowa działalność organizacyjna. 1. Zarząd Koła. W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 zebrań Zarządu Koła, na których podjęto: 98 uchwał (dla porównania w roku uchwały). Ponadto 20 uchwał zostało podjętych w trybie obiegowym. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli również: zapraszani na każde posiedzenie - Elektor Koła, Główna Księgowa Koła, Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej Koła oraz kierownicy poszczególnych placówek, koordynatorzy programów celowych i inni zapraszani goście. 4

5 Tab. nr 1 - spis uchwał Zarządu Koła w 2008 roku. L.p. Nr uchwały Nr protokołu Z dnia W sprawie 1. 1/2008 1/ Przyjęcia nowych członków Przyjęcia karty wzoru podpisów dla Galerii Przedmiotu PSOUU 2. 1/ nr 1/2008 Koło 3. nr 2/2008 1/ Przyjęcia karty wzoru podpisów dla Sekcji Transportu PSOUU Koło 4. nr 2a/2008 1/ Przyjęcia karty wzoru podpisów dla Centrum Informacji Prawnej i Poradnictwa dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ich Rodzin 5. nr 2b/2008 1/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych dla Centrum Informacji Prawnej i Poradnictwa dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ich Rodzin 6. 2/2008 1/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania 7. 3/2008 1/ Uchwalenia planu finansowego Koła PSOUU na rok /2008 1/ Przyjęcia karty wzoru podpisów ZAZ 9. 5/2008 1/ Zatwierdzenia zmian w procedurach postępowania w zakresie realizacji przewozu osób niepełnosprawnych 10. 6/2008 1/ Zatwierdzenia procedur przyjęcia uczniów do OREW 11. 7/2008 1/ Przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności 12. 8/2008 2/ Przyjęcia nowych członków 13. 9/2008 2/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania /2008 2/ Zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Koła /2008 2/ Zatwierdzenia aktualnej listy członków Koła uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Koła w dniu /2008 2/ Przyjęcia Regulaminu ZAZ /2008 2/ Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Mieszkania Treningowego /2008 2/ Przyjęcia Regulaminu Biura Obsługi Celów Statutowych /2008 2/ /2008 2/ Zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego z działalności Koła za 2007 rok Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego z działalności Koła za 2007 rok 21. nr 3/2008 3/ Powołania społecznego nadzoru nad Kierownikiem OWI /2008 3/ Przyjęcia nowych członków /2008 3/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania /2008 3/ /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w OREW Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w OWI 5

6 26. 21/2008 3/ /2008 3/ /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w ŚDS Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w WTZ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w BOCS /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w Zarządzie Koła /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w ZFŚS /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w Sekcji Transportu /2008 3/ /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w ZAZ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w GDR /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w Galerii Przedmiotu /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych w Mieszkaniu Treningowym /2008 3/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli merytorycznej dowodów księgowych dla Mieszkania Treningowego PSOUU Koło /2008 3/ /2008 3/ Przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przyjęcia planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /2008 3/ Powołania Zespołu ds. Strategii Koła na lata

7 40. 35/2008 4/ Przyjęcia nowych członków /2008 4/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania /2008 4/ Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego Członków Koła /2008 4/ Zatwierdzenie aktualnej listy członków Koła uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Koła /2008 4/ Przyjęcia sprawozdania merytorycznego OWI za 2007 rok /2008 4/ Przyjęcia sprawozdania merytorycznego OREW za 2007 rok /2008 4/ Przyjęcia sprawozdania merytorycznego ŚDS za 2007 rok /2008 4/ Przyjęcia sprawozdania merytorycznego WTZ za 2007 rok /2008 4/ Powołania Komisji do oceny pracy kierowników placówek /2008 4/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym OWI na 2008 rok /2008 4/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Sekcji Transportu na 2008 rok /2008 4/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym OREW na 2008 rok /2008 4/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym BOCS na 2008 rok /2008 4/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym WTZ na 2008 rok /2008 4/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym ŚDS na 2008 rok /2008 4/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Zarządu PSOUU Koło /2008 4/ Przyjęcia karty wzoru podpisów dla Galerii Przedmiotu /2008 4/ Przyjęcia regulaminu porządkowego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej - OWI /2008 4/ Przyjęcia regulaminu porządkowego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej - OREW /2008 5/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania /2008 5/ Zatwierdzenia planu finansowego Grupowego Domu Rodzinnego w budowie /2008 5/ Wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /2008 6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 7

8 63. nr 4/2008 6/ Utworzenia przez ZAZ kawiarenki Galeria Przedmiotu /2008 6/ Wprowadzenia zmian w Regulaminie Zarządu Koła 65. nr 5/2008 7/ Przyjęcia karty wzoru podpisów dla projektu realizowanego pod nazwą Wsparcie zawodowego i społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną - Warto Pracować 66. nr 6/2008 7/ Przyjęcia karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno - rachunkowej dowodów księgowych dla projektu realizowanego pod nazwą "Wsparcie zawodowego i społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną - Warto Pracować" /2008 7/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania /2008 7/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym OREW na 2008 rok /2008 7/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Sekcji Transportu na 2008 rok /2008 7/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym ZAZ na 2008 rok /2008 7/ /2008 7/ /2008 7/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Biura Obsługi Celów Statutowych na 2008 rok Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Zarządu Koła na 2008 rok Zatwierdzenia zmian w planie finansowym programów celowych na 2008 rok /2008 7/ Zaciągnięcia kredytu przez PSOUU Koło celem zakupu mieszkania /2008 7/ Prolongaty kredytu na rachunku bieżącym Koła /2008 8/ Przyjęcia nowych członków /2008 8/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania /2008 8/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym ŚDS na 2008 rok /2008 8/ /2008 8/ Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego OREW na rok szkolny 2008/2009 Zatwierdzenia procedur naboru pracowników do PSOUU Koło /2008 8/ Zatwierdzenia procedur przyjęcia osób do WTZ oraz ŚDS /2008 9/ Przyjęcia nowych członków /2008 9/ Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania /2008 9/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym OWI na 2008 r /2008 9/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym OREW na 2008 r /2008 9/ /2008 9/ /2008 9/ /2008 9/ /2008 9/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Sekcji Transportu na 2008 r. Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Biura Obsługi Celów Statutowych na 2008 r. Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Zarządu Koła PSOUU na 2008 r. Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy za I półrocze 2008 r. Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Warsztatu Terapii Zajęciowej za I półrocze 2008 r. 8

9 91. 83/2008 9/ /2008 9/ /2008 9/ /2008 9/ Zatwierdzenia zmian w statucie Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Zatwierdzenie zmian w karcie wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli merytorycznej w OREW Zatwierdzenie zmian w karcie wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli merytorycznej w ZAZ Zatwierdzenie zmian w karcie wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli merytorycznej w Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych nr 7/2008 nr 8/2008 nr 9/2008 9/ Zatwierdzenia zmian w Preliminarzu WTZ na 2008 rok 9/ Wystąpienie do Zarządu Głównego o przyznanie medali Fideliter et Constanter 10/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym ŚDS na 2008 rok / / Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania / / Przyjęcia sprawozdania merytorycznego OWI za I półrocze 2008 r / / Zatwierdzenia Instrukcji Kontroli i Obiegu Dokumentów Księgowych PSOUU Koło 101. nr 10/ / Zatwierdzenia zmian w planie finansowym ŚDS na 2008 rok / / Przyjęcia nowych członków / / Przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania / / Powołania Zespołu Rehabilitacyjnego / / Zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Rehabilitacyjnego / / Zatwierdzenia zmian w planie finansowym OWI na 2008 r / / Zatwierdzenia zmian w planie finansowym OREW na 2008 r / / Zatwierdzenia zmian w planie finansowym Sekcji Transportu na 2008 r / / Zatwierdzenia zmian w planie finansowym ZAZ na 2008 r / / Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 11/2008 nr 12/2008 nr 13/2008 nr 14/2008 nr 15/2008 nr 16/2008 nr 17/2008 nr 18/2008 1/ Pokrycia należności z tytułu wykonania izolacji pionowej w budynku PSOUU Koło przy ul. Konfederackiej 13 ze środków będących w dyspozycji OREW 1/ Zatwierdzenia zmian w Statucie OREW 1/ Zatwierdzenia zmian w Regulaminie OREW 1/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym WTZ na 2008 rok 1/ Zatwierdzenia zmian w planie finansowym ŚDS na 2008 rok 1/ Przyjęcia projektu planu finansowego ŚDS na 2009 rok 1/ Zmiany partycypacji placówek w kosztach mediów i innych opłatach budynku przy ul. 3 Maja 39 1/ Ochrony danych osobowych w PSOUU Koło 9

10 2. Prezydium Zarządu Koła. W okresie sprawozdawczym odbyło się 29 zebrań Prezydium Zarządu Koła (dla porównania w roku zebrań), na których podjęto 730 decyzji (dla porównania w roku decyzji). Tak znaczny wzrost podejmowanych decyzji wynika z rozwoju całego Koła jak również przyjętej zasady kolegialnego decydowania w sprawach Koła (w zakresie kompetencji Prezydium). W posiedzeniach Prezydium uczestniczyła Główna Księgowa Koła oraz w zależności od potrzeb kierownicy placówek i podległych służb oraz zaproszeni goście. Na posiedzenia Prezydium zapraszany był Elektor Koła. Tab. nr 2 decyzje Prezydium Zarządu Koła. Nr protokołu Ilość spraw Sprawy finansowe Sprawy kadrowe Sprawy związane z funkcjonowaniem placówek Sprawy związane z funkcjonowaniem Koła Razem

11 Decyzje Prezydium podejmowane w okresie między zebraniami Zarządu Koła dotyczyły głównie kwestii pracowniczych (m. in. umów o pracę, przeszeregowań), spraw związanych z działalnością Koła (m.in. omawiania realizacji projektów, wydarzeń organizowanych pod auspicjami Koła), spraw finansowych (w tym realizacji drobnych remontów, zakupu sprzętu i niezbędnego wyposażenia), spraw uczestników placówek, spraw porządkowych, dowozu dzieci do placówek i innych. O podjętych przez Prezydium Zarządu Koła decyzjach Zarząd Koła był informowany każdorazowo na kolejnym posiedzeniu. O wielkości kontaktów, załatwianych spraw świadczy otrzymywana i wysyłana korespondencja: Korespondencja wewnętrzna (pomiędzy Biurem a placówkami) Korespondencja zewnętrzna Wpłynęło Wysłano Wpłynęło Wysłano korespondencja wewnętrzna korespondencja zewnętrzna Wpłynęło Wysłano Wpłynęło Wysłano Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu Koła. W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Zarządu Koła wydał 29 zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji pracy w Kole, w tym podległych placówek. Tab. nr 3 - spis zarządzeń wydanych w 2008 roku L.p. Nr zarządzenia z dnia w sprawie 1. 1/ Sposobu postępowania ze składnikami majątku ruchomego Koła PSOUU. 2. 2/ Powołania składu osobowego komisji do oceny przydatności majątku ruchomego oraz komisji likwidacji. 3. 3/ Upoważnienie Wiceprzewodniczącego do pełnienia zastępstwa podczas nieobecności Przewodniczącego ZK. 4. 4/ Przepływu korespondencji Koła PSOUU. 5. 5/ Powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty - dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych. 6. 6/ Powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty - roboty budowlane na adaptację budynku gosp. w Oleszycach. 11

12 7. 7/ Zwrotu członkom władz Koła uzasadnionych kosztów. 8. 8/ Upoważnienie pani Katarzyny Latuszek do pełnienia zastępstwa we wszystkich sprawach związanych z działalnością Koła pod nieobecność Przewodniczącego ZK. 9. 9/ Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania remontu dachu budynku OREW / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania izolacji pionowej budynku OREW / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania chodników i podjazdów z kostki na terenie OREW / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania remontu dachu budynku ZAZ / Powołania zespołu powypadkowego a/ Powołania zespołu powypadkowego / Powołania Komisji do odbioru robót instalacyjnych w budynku Koła przy ul. Wilsona / Powołania Komisji do odbioru robót instalacyjnych dotyczących wykonania instalacji odgromowej budynku OREW na os. Witosa / Powołania zespołu powypadkowego / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania remontu pomieszczeń w budynku OREW / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania docieplenia styropianem kominów budynku OREW na os. Witosa / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania chodnika na posesji ZAZ / Dnia wolnego od pracy a/ Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania chodnika z kostki brukowej od strony wejścia głównego do budynku Koła przy ul. Wilsona b/ Powołania Komisji do odbioru robót związanych z wykonaniem montażu grzejników c.o. dostarczonych przez Zamawiającego oraz dostarczenia i zamontowania w pomieszczeniu kotłowni niezbędnych urządzeń i części które zapewnią ogrzewanie budynku Koła przy ul. Wilsona / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania zadania pn. "Adaptacja budynku gospodarczego filii zamiejscowej OREW w Oleszycach na kompleks pracowni rehabilitacyjnych" / Powołania Komisji do odbioru pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku OREW na os. Witosa

13 26. 23/ Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania chodnika z kostki brukowej oraz remontu schodów na działce zlokalizowanej przy ul. 3 Maja, na której znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy / Przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Kole na dzień 31 grudnia 2008 r / Ustalenia Instrukcji określającej czynności kancelaryjne wraz z rzeczowym wykazem akt w PSOUU Koło / Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych dotyczących wykonania i montażu nowych ścianek szklonych o konstrukcji aluminiowej wraz z drzwiami, łączących budynek właściwy z parterową przybudówką przy ul. 3 Maja Dodatkowe zaangażowanie społeczne członków Koła. L.p. Imię i Nazwisko Nazwa instytucji, Komisji, itp. Pełniona funkcja w ciałach samorządowych i innych Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Członek Komitetu 1. Mariusz Mituś 2. Jan Wilk 3. Stanisław Stafiej 4. Zofia Morzywałek 5. Józefa Pelc Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowa Rada ds. Zatrudnienia Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Przeworsku Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Przeworsku Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Lubaczowie Członek Podkomitetu Przewodniczący / Członek Rady Przewodniczący Rady Członek Rady Członek Rady Członek Rady Członek Rady 6. Joanna Jakucka Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Leżajsku Członek Rady 13

14 5. Kontrole placówek Koła W okresie sprawozdawczym w PSOUU Koło przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych w placówkach Koła. L.p. Data kontroli Organ kontrolujący Miejsce kontroli Wynik kontroli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy filia zamiejscowa w Oleszycach Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy filia miejscowa Ośrodek Wczesnej Interwencji Warsztat Terapii Zajęciowej Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie stwierdzono nieprawidłowości VII. Stan organizacyjny Koła PSOUU. Na dzień 31 grudnia 2008 roku zarejestrowanych było 335 członków, w tym: 334 rodziców bądź opiekunów prawnych i 1 osoba z niepełnosprawnością intelektualną. W roku sprawozdawczym przyjęto 20 nowych członków. Z zaproszenia na uroczyste przyjęcie Członków Koła (posiedzenie Zarządu) skorzystało 9 rodziców na 20 zaproszonych (zaproszenia pisemne poprzedzone były informacją telefoniczną). W roku 2008 skreślono z różnych powodów 16 członków Koła (rezygnacja członka związana z zakończeniem rehabilitacji dziecka, skreślenie za zaległości w płaceniu składek). Członkostwo to obok praw również obowiązki. Jednym z podstawowych jest uiszczanie składek członkowskich za dany rok. W 2007 r. wysokość składki wynosiła 72 zł (za rok). Na dzień 1 stycznia 2009 roku 97 członków Koła nie uiściło za 2008 r. składki w ogóle, bądź wpłaciło tylko część kwoty. 14

15 Tab. nr 4 - członkowie Koła PSOUU w latach Rok rodzice i opiekunowie prawni Członkowie osoby niepełnosprawne w tym: Razem kobiety Mężczyźni Różnice Do 2007 r. 4 b.z VIII. Działalność statutowa Koła. Działalność służąca realizacji celów statutowych odbywała się w okresie sprawozdawczym przede wszystkim poprzez: 1. Prowadzenie stałych placówek i służb: Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI), Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego (OREW) wraz z filiami: miejscową przy ulicy Podzamcze 41, oraz zamiejscową w Oleszycach, Zespół Rehabilitacyjny (ZR) przy OREW, Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS), Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ), Sekcja Transportu (ST), Biuro Obsługi Celów Statutowych (BOCS). Dla potrzeb uruchomienia Zakładu Aktywności Zawodowej, PSOUU Koło zarejestrowane zostało w dziale przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stając się w ten sposób organizacją not for profit, a więc taką, która prowadzi działalność gospodarczą ze specyficznie określonym sposobem spożytkowania dochodów, bez podziału zysku, ale z przeznaczeniem na realizację niezarobkowych celów statutowych (postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15

16 29 października 2007 roku). Uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej umożliwiło podjęcie zatrudnienia przez 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Działalność gospodarcza Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzona była w ramach następujących działów: 1. gastronomicznego, 2. porządkowo gospodarczego. Klasyfikacja PKD: 5610A; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 5621Z; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 8121Z; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 8130Z; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. Cały dochód z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej przeznaczany jest na zakładowy fundusz aktywności (podstawa prawna: rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej Dz. U. 2007, Nr 242, poz. 1776), dostępny tylko dla niepełnosprawnych pracowników Zakładu. 16

17 rys. nr 2 - schemat działalności PSOUU Koła z uwzględnieniem ogólnopolskiej struktury Stowarzyszenia 17

18 2. Indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną. W roku 2008 Koło prowadziło różnorodne formy indywidualnego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym szkolenia, kursy, warsztaty, trening umiejętności i inne formy aktywizujące je społecznie i zawodowo. W roku sprawozdawczym Koło prowadziło następujące projekty: 2.1 Projekt Warto pracować. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło realizowało projekt o nazwie Wsparcie zawodowego i społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną WARTO PRACOWAĆ!. Wśród głównych celów projektu była promocja zatrudnienia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, praktyki i szkolenia oraz wzrost kompetencji społecznych (warsztaty psychologiczno-doradcze i prawnicze). Wsparciem zostali objęci niepełnosprawni pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. W ramach projektu zrealizowano i wyemitowano spot telewizyjny reklamujący osoby niepełnosprawne jako aktywnych pracowników. Środki finansowe uzyskano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Centrum Informacji Prawnej i Poradnictwa. Koło PSOUU w roku 2008 otworzyło Centrum Informacji Prawnej i Poradnictwa. Obok indywidualnych porad, prowadzone były warsztaty grupowe dla 40 uczestników mające na celu poszerzenie świadomości osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie przysługujących im praw. Prowadzona była również stała rubryka "Prawnik radzi" w kwartalniku Stowarzyszenia "Tacy Sami". Udzielono blisko 500 porad (osobiście, telefonicznie i drogą mailową). Finanse na ten cel pochodziły ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2005/ Trening Mieszkaniowy. W roku 2008 kontynuowano trening mieszkaniowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Skorzystało z niego 52 dorosłe osoby z WTZ, ŚDS i ZAZ. Trening współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 18

19 2.4 Projekt pilotażowy Opieka Czasowa. W roku 2008 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy realizował pilotażowy program Weekendowej Opieki Czasowej. Skierowany był on do rodziców wychowujących dziecko z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 7 do 25 lat. Brała w nim udział 10 osobowa grupa dzieci i młodzieży (każdorazowo po 2 osoby). Sesje odbywały się dwa razy w miesiącu w systemie 3-dniowej opieki (piątek, sobota, niedziela). Miejscem realizacji programu było mieszkanie Koła PSOUU zlokalizowane na os. Witosa. 2.5 Projekt Przygotowanie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie do Zatrudnienia W 2008 r. Koło PSOUU przy współpracy z Centrum DZWONI realizowało szkolenia pt. "Przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do zatrudnienia". Celem szkolenia była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie, grupy najbardziej wykluczonej z otwartego rynku pracy a przez to zwiększenia ich szansy na zatrudnienie. Szkolenie miało charakter dwuprofilowy, obejmowało moduł teoretyczny oraz praktyczny. Łącznie zostało przeszkolonych 9 osób. Projekt realizowano na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy i Przeworsku. 2.6 Projekt Popołudnia na Starówce. W ciągu roku 2008 w Galerii Przedmiotu prowadzono program Popołudnia na Starówce w ramach wspierania działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach projektu zrealizowano m. in. Spotkania przy sztalugach, Warsztaty twórcze, Podwieczorek z gitarą i Przegląd Piosenki Rytmicznej. Projekt sfinansowano ze środków Urzędu Miasta Jarosławia. 2.7 Platforma self-adwokatów. W roku 2008 swoje działania zintensyfikowała platforma self-adwokatów działająca przy Kole PSOUU. Warto wymienić tu udział w szkoleniu w Łucznicy, warsztatach i konferencji w Warszawie oraz wystąpienie self-adwokatów na sesji Rady Miasta Jarosławia i przekazanie postulatów na ręce jej przewodniczącego p. Janusza Szkodnego. Self-adwokaci przygotowali i złożyli także wniosek o przyznanie Kołu Honorowej Statuetki Burmistrza Miasta Jarosławia Jarosław 2008 w dziedzinie aktywność społeczna. 19

20 3. Centrum DZWONI. Projekt oparty o współpracę Zarządu Koła z Zarządem Głównym PSOUU (od sierpnia 2006 roku) Centrum DZWONI przygotowuje osoby z niepełnosprawnością intelektualną wchodzące na otwarty rynek pracy (zatrudnienie wspomagane). Dzięki temu partnerstwu 17 osób niepełnosprawnych pozyskało i utrzymało miejsca pracy. W ramach działania Centrum DZWONI przygotowano także film Warto pracować obrazujący pracę osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. 4. Działalność organizacyjna, imprezy, wystawy, warsztaty, wycieczki, itp. Tab. nr 5 wykaz najważniejszych imprez zorganizowanych w 2008 roku. L.p. Rodzaj wydarzenia Charakter 1. V Przegląd Twórczości Dziecięcej BAJKOWY ŚWIAT 2. Spływ kajakowy na Roztoczu 3. Międzynarodowy Turniej Piłkarski Osób Niepełnosprawnych Intelektualni PODKARPACKIE EURO Termin realizacji łącznie Liczba uczestników w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną kulturalny sportoworekreacyjny sportowy I Komunia Święta religijny Koncert Orkiesrty Vita Activa kulturalny Międzypowiatowy Turniej Piłkarski DPS i ŚDS Sośnica 2008 sportowy III Spartakiada Sportowa Koła sportowy Piknik Rodzinny Koła rekreacyjny X Wojewódzka Spartakiada Sportowa ŚDS Dębica 2008 X Rzeszowska Olimpiada "Bądźmy Razem" Otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej IV Przegląd Twórczości Artystycznej ŚDS Tarnobrzeg 2008 sportowy sportowy wydarzenie kulturalny

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako:

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: 1. podejmowanie różnorakich działań mających na celu podniesienie godności ludzkiej, znalezienia właściwego miejsca w rodzinie i środowisku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-26. 1. Nazwa organizacji OLKUSZU

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-26. 1. Nazwa organizacji OLKUSZU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

Kraj POLSKA Województwo WIELKOPOLSKIE Powiat POZNAŃSKI. Nr faksu 61-8130392 E-mail beata.grycza@tlen.pl Strona www www.wspplnadrogalubon.

Kraj POLSKA Województwo WIELKOPOLSKIE Powiat POZNAŃSKI. Nr faksu 61-8130392 E-mail beata.grycza@tlen.pl Strona www www.wspplnadrogalubon. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

2. Adres siedziby i dane kontaktowe Ulica HERKULESA Nr domu 4 Nr lokalu. Nr faksu E-mail mirko1971@tlen.pl Strona www dajmy-dzieciom-nadzieje.

2. Adres siedziby i dane kontaktowe Ulica HERKULESA Nr domu 4 Nr lokalu. Nr faksu E-mail mirko1971@tlen.pl Strona www dajmy-dzieciom-nadzieje. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA ROK 2010 Organizacja Pożytku Publicznego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie 43-400 Cieszyn ul. Mickiewicza 13 tel/fax: 33-858 13 64 www.psouu.cieszynski.info e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-20. 1. Nazwa organizacji. Powiat M. CHORZÓW

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-20. 1. Nazwa organizacji. Powiat M. CHORZÓW Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik nr 2 WZÓR Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Ulica RUSKA Nr domu 39 Nr lokalu. Nr faksu 71-341-74-75 E-mail w.seredynska@op.pl Strona www www.salutaris.wroclaw.pl

Ulica RUSKA Nr domu 39 Nr lokalu. Nr faksu 71-341-74-75 E-mail w.seredynska@op.pl Strona www www.salutaris.wroclaw.pl Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. Kwilcz,04 marca 2011r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. I. DANE STOWARZYSZENIA : 1. Nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Razem, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-05-25. 1. Nazwa organizacji

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-05-25. 1. Nazwa organizacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-03. 1. Nazwa organizacji. Kraj POLSKA Województwo PODKARPACKIE Powiat DĘBICKI

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-03. 1. Nazwa organizacji. Kraj POLSKA Województwo PODKARPACKIE Powiat DĘBICKI Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2013 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-08. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe Gmina KLONOWA

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-08. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe Gmina KLONOWA Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-11-21. 1. Nazwa organizacji. Kraj POLSKA Województwo PODLASKIE

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-11-21. 1. Nazwa organizacji. Kraj POLSKA Województwo PODLASKIE Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/104/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/104/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/104/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako:

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: 1. podejmowanie różnorakich działań mających na celu podniesienie godności ludzkiej, znalezienia właściwego miejsca w rodzinie i środowisku

Bardziej szczegółowo

"FUNDACJA DLA DOBRA WSPÓLNEGO" Ulica PLANTY Nr domu 16 A Nr lokalu. Nr faksu 413441689 E-mail solidarnosc@home.pl Strona www www.solidarnosc.home.

FUNDACJA DLA DOBRA WSPÓLNEGO Ulica PLANTY Nr domu 16 A Nr lokalu. Nr faksu 413441689 E-mail solidarnosc@home.pl Strona www www.solidarnosc.home. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2017r.

Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2017r. Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2017r. Nysa 2016r. WYKAZ POTRZEB Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA 2017 ROK Wykaz potrzeb uwzględnia rzeczywistą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK.

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK. UZASADNIENIE OCENY PRACY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 311/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 lutego 2013 r. WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRODZISKU WIELKPOLSKIM ZA 2012 ROK. Warsztat Terapii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 Krajowa Fundacja Oświatowa, zwana dalej FUNDACJĄ, z siedzibą w Warszawie ul. Łabiszyńska 25 w dniu 24 lipca 2003 r. została wpisana

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-11-27. 1. Nazwa organizacji

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-11-27. 1. Nazwa organizacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE AMAZONKI W HRUBIESZOWIE. Kraj POLSKA Województwo LUBELSKIE Powiat HRUBIESZOWSKI. Ulica 3-GO MAJA Nr domu 10 Nr lokalu

STOWARZYSZENIE AMAZONKI W HRUBIESZOWIE. Kraj POLSKA Województwo LUBELSKIE Powiat HRUBIESZOWSKI. Ulica 3-GO MAJA Nr domu 10 Nr lokalu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010 WYSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WAŻNA RÓŻA 07 200 Wyszków ul. Geodetów 72/17 tel. 512 390 824 NIP 762-172-83-45 REGON 550652863 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA nie posiada środków trwałych. Stan na początek roku obrotowego

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA nie posiada środków trwałych. Stan na początek roku obrotowego POLSKIE FORUM EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2010 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-07. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe Gmina M.

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-07. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe Gmina M. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Załącznik do Uchwały Nr VII/36/2015 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 30.04.2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku 801 Oświata i wychowanie 1 168 1 168

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie REGULAMIN rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie współfinansowanego przez Unię Europejską 1. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie, realizowany jest przez Polskie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-25. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-25. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-09. 1. Nazwa organizacji

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-09. 1. Nazwa organizacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Ad. 2) Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

Ad. 2) Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii TRATWA w 2009 roku opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 /Dz.U.01.50.529/ Ad. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 3.07.2012r.

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 3.07.2012r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim za okres 0L01.2014r. - 31.12.2014r. 1. Informacje o Organizacji Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu. Sprawozdanie obejmuje okres od..do.

SPRAWOZDANIE ZA ROK z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu. Sprawozdanie obejmuje okres od..do. Pieczątka ŚDS SPRAWOZDANIE ZA ROK z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu. w. Sprawozdanie należy sporządzić za cały okres, na który Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom,,PROMETEUSZ w Zbylitowskiej Górze za rok obrotowy od 01-01-2012 do 31-12-2012 I. Informacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

Kraj POLSKA Województwo PODLASKIE Powiat SIEMIATYCKI. Nr faksu 85 655 77 47 E-mail drohiczyn@caritas.pl Strona www www.drohiczyn.caritas.

Kraj POLSKA Województwo PODLASKIE Powiat SIEMIATYCKI. Nr faksu 85 655 77 47 E-mail drohiczyn@caritas.pl Strona www www.drohiczyn.caritas. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK Niniejsze sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Jesteśmy sporządzono na podstawie dokumentacji księgowej i innej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Jaworzno, dnia 25.06.2007 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 06.04.1984

Bardziej szczegółowo

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok ü ü ü ü Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II za rok 2006 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, ul. A.G.

Bardziej szczegółowo

BudŜet uchwalony na 2012 r.

BudŜet uchwalony na 2012 r. 355 Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy 426.866 750 Administracja publiczna 426.866 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 326.966 2169761 - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach SZANSA DZIECIOM SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2012 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach Szansa Dzieciom z siedzibą w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Informacja merytoryczna

Informacja merytoryczna WOJEWÓDZKI KOMITET STOWARZYSZENIE NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZDROWIA W KATOWICACH Informacja merytoryczna z działalności oddziału WK St. NFOZ w Katowicach 2010-12-31 1 Informacja merytoryczna z działalności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-08. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-08. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2014. Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-17. 1. Nazwa organizacji. Powiat OSTRÓDZKI

Ministerstwo Pracy. za rok 2014. Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-17. 1. Nazwa organizacji. Powiat OSTRÓDZKI Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2014. Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-07 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA. 1.

Ministerstwo Pracy. za rok 2014. Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-07 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA. 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Normalna Przyszłość za okres 01 stycznia 31 grudnia 2012 roku Nazwa Organizacji: Fundacja Normalna Przyszłość Siedziba i adres Organizacji:, 04-028 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. Regulamin ŚDS STATUT w wersji PDF -kliknij strzałke aby pobrać: ZARZĄDZENIE NR 6/16 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2011 r.

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2011 r. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Naszym Dzieciom" 95-060 Brzeziny ul. Piłsudskiego 14 NIP: 833-101-50-40 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności PROTOKÓŁ z przeprowadzonej rocznej oceny w dniach 18-19 czerwca 2015 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1, 47-303 Krapkowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej 1 SPIS TREŚCI: Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-17

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-17 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres 01.01.2011-31.12.2011 1)Nazwa organizacji: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FASTRYGA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FASTRYGA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FASTRYGA ROK 2010 I. Nazwa Stowarzyszenia i siedziba Fundacja FASTRYGA ul. Hołdunowska 70A 43-143 Lędziny e-mail: biuro@fas.edu.pl Nr KRS 0000351830 Regon

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e S p r a w o z d a n i e Merytoryczno Finansowe z działalności Towarzystwa za rok 2009 1.Oświatowe Towarzystwo Integracyjne w Radwanowicach (NAZWA TOWARZYSTWA) Radwanowice 1, 32-064 Rudawa, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2009roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski z działalności w 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne 2010 r. Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców,

Bardziej szczegółowo