Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_101_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_101_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2

3 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 101/2006 (2446) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz ABT M.DOMAGAŁA I T.KAROLIK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/3774/6/789] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. ABT M.DOMAGAŁA I T.KAROLIK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica BA- ŻYŃSKIEGO nr domu 10 kod pocztowy poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DO- MAGAŁA 2. MONIKA ANNA NIE 8. NIE 2 1. KAROLIK 2. TOMASZ ANDRZEJ NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DOMAGAŁA 2. MONIKA ANNA KAROLIK 2. TOMASZ ANDRZEJ Rub. 3. Prokurenci 1 1. DOMAGAŁA 2. JACEK KAROL SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZ- NYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZ- NYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH Z PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH Z PRODUKCJA ARTY- KUŁÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZ- NYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW CHE- MICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUK- CJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DO- MOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKRE- ŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNE- GO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TE- LEWIZYJNYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANO- WYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYT- KU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄ- CYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PER- FUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO B SPRZE- DAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO- WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPO- SAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHE- MICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIURO- WYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZE- DAŻ CIĄGNIKÓW Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETO- WYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ME- BLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIO- WO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MU- ZYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA A SPRZEDAŻ DETALICZNA ME- BLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTE- RÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKU- ŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WY- SYŁKOWEJ A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z WY- NAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BU- DOWLANYCH Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTE- ROWEGO Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z WYPOŻYCZA- NIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW B DZIAŁALNOŚĆ KOMER- CYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZO- STAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz CENTRUM 4X4 SZELĄGOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/6140/6/829] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. CENTRUM 4X4 SZELĄGOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MA- ZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ŁOPUSZAŃSKA nr domu 49 kod pocztowy poczta WARSZA- WA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA (TEKST JEDNOLITY). Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRÓL 2. ADAM JERZY TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SZELĄGOWSKI 2. MAREK TO- MASZ NIE 8. NIE 3 1. ŻYŁA 2. KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KRÓL 2. ADAM JERZY SZELĄGOW- SKI 2. MAREK TOMASZ ŻYŁA 2. KRZYSZTOF Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH A KONSERWACJA I NA- PRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI A SPRZEDAŻ HUR- TOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH B SPRZEDAŻ DE- TALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZ- NEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I IN- STRUMENTÓW MUZYCZNYCH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ Z DZIAŁAL- NOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDA- MI UNIWERSALNYMI Z WYNAJEM SA- MOCHODÓW OSOBOWYCH Z WYNA- JEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO Z REKLAMA Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW I WYSTAW B DZIA- ŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz FERMY DROBIU MIZGIER SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [PO.XXI NS-REJ.KRS/3511/6/458] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna FERMY DROBIU MIZGIER SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOL- SKIE powiat ŚREDZKI gmina ŚRODA WIELKOPOL- SKA miejscowość MARIANOWO BRODOWSKIE 2. miejscowość MARIANOWO BRODOWSKIE nr domu 20 kod pocztowy poczta ŚRODA WLKP. kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., R., ZMIENIONO: 5, 12 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 101/2006 (2446) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ SAMO- DZIELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW TOMASZA MI- ZGIER WPISANEGO DO EWIDENCJI DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WLKP. POD NR 5983 ORAZ LESZKA MIZGIER WPISANEGO DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WLKP. POD NR 5650 W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART KSH NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIZGIER 2. TOMASZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MIZGIER 2. LESZEK HENRYK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO RE- PREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MIZGIER 2. TOMASZ MI- ZGIER 2. LESZEK HENRYK Rub. 3. Prokurenci 1 1. MIZGIER 2. EMILIA CZE- SŁAWA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A UPRAWA ZBÓŻ Z CHÓW I HODOWLA DROBIU A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHO- WEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODAR- SKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYRO- BÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZ- CZÓW JADALNYCH B SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA- NA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTO- WA WYSPECJALIZOWANA Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA B POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ A TOWAROWY TRANS- PORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWA- NYMI MAGAZYNOWANIE I PRZECHO- WYWANIE TOWARÓW Poz GREG-MAR G.GLISZCZYŃSKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIV WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/5938/6/453] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna GREG-MAR G.GLISZCZYŃSKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina ZAKRZEW miejscowość BIELICHA 2. miejscowość BIELICHA nr domu 106 nr lokalu A kod pocztowy poczta RADOM kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały 1 1. GREG-MAR G.GLISZCZYŃ- SKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W PO- ZNANIU 2. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 3. miejscowość POZNAŃ ulica STRZESZYŃSKA nr domu 37 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R.-UMOWA SPÓŁ- KI JAWNEJ Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁA- JĄCY OD DNIA POD NAZWĄ PRZED- SIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GREG-MAR II NA PODSTAWIE: 1. GRZEGORZ GLISZCZYŃSKI- -ZAŚWIAD. O WPISIE DO EWID. DZIAŁ. GOSP JOANNA RATOMSKA-KOPEĆ-ZAŚWAD. O WPISIE DO EWID. DZIAŁ. GOSP UMO- WY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA R., POD- JĘLI UCHWAŁĘ R. PRZEKSZTAŁCAJĄC SPÓŁKĘ CYWILNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. W SPÓŁKĘ JAWNĄ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GLISZCZYŃSKI 2. GRZEGORZ ROBERT TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. RA- TOMSKA KOPEĆ 2. JOANNA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GLISZCZYŃSKI 2. GRZEGORZ ROBERT RATOMSKA KOPEĆ 2. JO- ANNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH C WYNAJEM SA- MOCHODÓW CIĘŻAROWYCH WRAZ Z KIEROWCĄ Poz KANCELARIA PRAWNA PRETOR KUŹNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/5674/6/830] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. KANCELARIA PRAWNA PRETOR KUŹNIK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica PIŁ- SUDSKIEGO nr domu 135 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA R Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUŹNIK 2. EDYTA JUSTYNA NIE 8. NIE 2 1. BIU- RO DORADZTWA GOSPODARCZEGO PRETOR ŚCIĄ Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DZIAŁA- JĄC ŁĄCZNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KUŹNIK 2. EDYTA JUSTYNA BIURO DORADZTWA GOSPO- DARCZEGO PRETOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZI- NIE NAUK PRAWNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA A DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz KAZA-BUD I J.K. MUSIK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/5014/6/298] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. KAZA-BUD I J.K. MUSIK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TO- MASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI 2. miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI ulica ZA- WADZKA nr domu 129 kod pocztowy poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie MARCA 2006 R. - UMOWA SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MUSIK 2. JA- CEK MARIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MUSIK 2. KRZYSZTOF STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MUSIK 2. JACEK MARIUSZ MUSIK 2. KRZYSZTOF STANISŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLA- NYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYN- KÓW B SPRZEDAŻ HURTOWA MATE- RIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANI- TARNEGO Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZ- DAMI UNIWERSALNYMI Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OB- SŁUGĄ OPERATORSKĄ WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z ZAGOSPODA- ROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Poz PARAFARM CEZARY I KRYSTYNA KOCOT SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/6160/6/471] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna PARAFARM CEZARY I KRYSTYNA KOCOT SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZA- WA 2. miejscowość WARSZAWA ulica PATRIO- TÓW nr domu 207 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART KODEKSU SPÓŁEK HAN- DLOWYCH, UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CY- WILNEJ APTEKA PARAFARM S.C. C.K. KOCOT Z DNIA 20 MARCA 2006 R. KRYSTYNA KOCOT - PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ APTEKA PARAFARM S.C. C.K. KO- COT, WPISANA POD NUMEREM 79145/448 W EWI- DENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWA- DZONEJ PRZEZ PREZYDENTA DLA M.ST. WAR- SZAWY (DELEGATURA W DZIELNICY WAWER). CEZARY KOCOT - PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ APTEKA PARA- FARM S.C. C.K. KOCOT, WPISANY POD NUME- REM 85171/449 W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDEN- TA DLA M.ST. WARSZAWY (DELEGATURA W DZIELNICY WAWER). Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOCOT 2. CEZARY ANDRZEJ NIE 8. NIE 2 1. KOCOT 2. KRYSTYNA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE RE- PREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KOCOT 2. CE- ZARY ANDRZEJ KOCOT 2. KRYSTYNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETO- WYCH Z PRODUKCJA PODSTAWO- WYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 101/2006 (2446) FARMACEUTYCZNYCH Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z REKLAMA B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA. Poz PPHU EKO WITKAR SPÓŁKA JAWNA WŁADYSŁAW WITKOWSKI, ARKADIUSZ WIECZOREK. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIV WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/5935/6/250] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. PPHU EKO WITKAR SPÓŁKA JAWNA WŁA- DYSŁAW WITKOWSKI, ARKADIUSZ WIECZO- REK 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat OTWOCKI gmina KARCZEW miejscowość SOBIEKURSK 2. miejscowość SO- BIEKURSK nr domu 24 A kod pocztowy poczta KARCZEW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. ANEKSEM Z DNIA R. ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 12. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WITKOWSKI 2. WŁADY- SŁAW ZDZISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WIECZOREK 2. ARKADIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁ- KI NA ZEWNĄTRZ MAJĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WITKOWSKI 2. WŁADYSŁAW ZDZISŁAW WIECZOREK 2. ARKADIUSZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRZE- TWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄ- CZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAN- ŻOWE ARKON CZESŁAW I KRYSTYNA SOBANIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONO- WY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/4985/6/784] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AR- KON CZESŁAW I KRYSTYNA SOBANIAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ- SKIE powiat POLKOWICKI gmina PRZEMKÓW miejscowość PRZEMKÓW 2. miejscowość PRZE- MKÓW ulica FABRYCZNA nr domu 12 nr lokalu C kod pocztowy poczta PRZEMKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. DNIA R. WSPÓLNICY PRZED- SIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO ARKON CZESŁAW I KRYSTYNA SOBANIAK SPÓŁKA CY- WILNA PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU W/W SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ: PRZEDSIĘBIOR- STWO WIELOBRANŻOWE ARKON CZESŁAW I KRYSTYNA SOBANIAK SPÓŁKA JAWNA, W TRY- BIE ART KSH. WSPÓLNICY KRYSTYNA SO- BANIAK I CZESŁAW SOBANIAK BYLI UJĘCI W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRZEMKOWA POD NR 45/2001, 46/2001. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOBANIAK 2. CZE- SŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SOBANIAK 2. KRYSTYNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. WSPÓLNICY UPOWAŻNIENI SĄ DO REPREZEN- TOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO W SPOSÓB NIEOGRANICZONY KAŻDY Z OSOBNA. ZACIĄGA- NIE ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ ZŁ, ZAŁOŻE- NIE FILI CZY ODDZIAŁU, ZBYCIE LUB NABYCIE NIERUCHOMOŚCI, PRZYSTĘPOWANIE DO IN- NYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH, NABY- WANIE LUB ZBYWANIE UDZIAŁÓW W INNYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH, PRZYSTĄPIE- NIE NOWYCH WSPÓLNIKÓW - WYMAGA PODJĘ- CIA UCHWAŁY - CO W ŻADEN SPOSÓB NIE OGRANICZA PRAWA JEDNOOSOBOWEJ REPRE- ZENTACJI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SOBANIAK 2. CZESŁAW SOBANIAK 2. KRYSTYNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZ- DAMI UNIWERSALNYMI Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA WYKONYWANIE IN- STALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLA- CYJNYCH I GAZOWYCH Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERA- MICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMO- WEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNE- GO POZOSTAŁA SPRZEDAŻ W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA E DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDRO- WIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW Z FRYZJERSTWO I POZO- STAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KON- DYCJI FIZYCZNEJ Poz ZAKŁAD PROJEKTOWO-PRODUK- CYJNO-USŁUGOWY ZNAK S. I G. WAWRZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONO- WY DLA M.ST. WARSZAWY, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/6546/6/639] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna ZAKŁAD PROJEKTOWO-PRODUK- CYJNO-USŁUGOWY ZNAK S. I G. WAWRZAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MA- ZOWIECKIE powiat ZWOLEŃSKI gmina ZWOLEŃ miejscowość ZWOLEŃ 2. miejscowość ZWOLEŃ ulica ŻEROMSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy poczta ZWOLEŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PROWADZENIE PRZED- SIĘBIORSTWA WIĘKSZYCH ROZMIARÓW; PRZE- KSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWIL- NEJ POD NAZWĄ ZAKŁAD PROJEKTOWO-PRO- DUKCYJNO-USŁUGOWY ZNAK 1. STANISŁAW WAWRZAK-NUMER 2111 W EWIDENCJI DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA ZWOLENIA 2. GRAŻYNA WAW- RZAK-NUMER 2112 W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMI- STRZA ZWOLENIA Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WAWRZAK 2. STANISŁAW ADAM TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WAWRZAK 2. GRA- ŻYNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO MA PRA- WO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WAWRZAK 2. STANISŁAW ADAM WAWRZAK 2. GRAŻYNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH; ROBOTY ZIEMNE A WYKONY- WANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄ- ZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOW- LANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBU- DOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIO- WYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGE- TYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKO- MUNIKACYJNYCH-PRZESYŁOWYCH F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLA- NYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYN- KÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKO- WANYCH Z WYKONYWANIE KON- STRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA PO- TRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH A STAWIANIE RUSZTOWAŃ B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLA- NYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH D WYKONYWANIE RO- BÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANYCH B WYKONYWANIE INSTA- LACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STO- LARKI BUDOWLANEJ A POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN B SZTUKATORSTWO A MA- LOWANIE B SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BU- DOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄ- CEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORA B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOW- LANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWA- NIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO Z DZIAŁAL- NOŚĆ SANITARNA I POKREWNA f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz ADONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/6559/6/163] odpowiedzialnością 3. ADONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 101/2006 (2446) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica PLAC PIŁSUDSKIEGO nr domu 1 nr lokalu BUDYNEK 1 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 MAR- CA 2006 R. (REP. A /2006) SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MAGDALENĘ DĄBROWSKĄ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZ MAGDA- LENY WITKOWSKIEJ, W KANCELARII NOTARIAL- NEJ DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ I MAGDA- LENY WITKOWSKIEJ, PRZY ULICY SZAREJ 14 LOK. 15, WARSZAWA. Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TMF POLAND SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KIRCHNER 2. AR- MIN RUDI 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW A DO- RADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z LEASING FINANSOWY Z PO- ZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z REKLAMA B DZIAŁALNOŚĆ KOMER- CYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z PRZETWARZANIE DA- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z ZAGOSPODA- ROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z WYNAJEM NIERUCHOMO- ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Poz ALFA MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/3586/6/710] odpowiedzialnością 3. ALFA MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SO- SNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC 2. miejscowość SOSNOWIEC ulica JAŚMINOWA nr domu 15 kod pocztowy poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. KANCELARIA NO- TARIALNA SŁAWOMIR OLEJARCZYK, NOTA- RIUSZ UL. RUDNA 14, SOSNOWIEC, REP. A NR 469/2006, R. NOTARIUSZ ANNA PAPIEŻ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKO- WIE PRZY UL. MAZOWIEKIEJ 8, REP. A NR 986/2006, ZMIENIONO PAR. 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MINECKA 2. AGNIESZKA ZOFIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI PLN 6. NIE 2 1. LOREK 2. MAJA MARIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI PLN 6. NIE 3 1. ROJEK LOREK 2. ZOFIA IWONA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADZCEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPO- WAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁON- KE ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ROJEK LOREK 2. ZOFIA IWO- NA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MINECKA 2. AGNIESZKA ZOFIA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. LOREK 2. MAJA MARIA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETY- KÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I AR- TYKUŁÓW TOALETOWYCH E DZIAŁAL- NOŚĆ PARAMEDYCZNA F DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZ- KIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z PRODUKCJA PODSTA- WOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH Z PRODUKCJA LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z PRAKTYKA LE- KARSKA A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZY- RZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZ- NYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁU- GOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KON- SERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WŁĄCZA- JĄC CHIRURGICZNY B PLACÓWKI GA- STRONOMICZNE POZOSTAŁE Z RE- KLAMA B KSZTAŁCENIE USTAWICZ- NE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁ- CENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Poz ALGIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/6414/6/773] odpowiedzialnością 3. ALGIR SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica RADAROWA nr domu 2A nr lokalu 17 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. -TE- RESA STAROSTA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A - 833/2006 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PANKOWIECKI 2. MAREK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. PRZEŹDZIECKA 2. JANINA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PANKOWIECKI 2. MA- REK PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWA- NIE GAZET Z WYDAWANIE CZASO- PISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZO- STAŁA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKO- WYCH Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WI- DEO Z REPRODUKCJA KOMPUTERO- WYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRO- DUKCJA MASZYN BIUROWYCH, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NA- PRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWI- ZYJNYCH I RADIOWYCH B DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWA- NIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RA- DIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI IN- STRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIARO- WYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTU- JĄCYCH, NAWIGACYJNYCH A WYKO- NYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BU- DYNKÓW I BUDOWLI B WYKONYWA- NIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZA- CYJNYCH D WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH A MALOWANIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WY- KOŃCZENIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TO- WARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH AR- TYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I AR- TYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZE- MYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTA- ŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MA- SZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI A SPRZEDAŻ DETALICZ- NA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOM- PUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJ- NEGO B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ B SPRZE- DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRE- SIE OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZO- STAŁA Z PRZETWARZANIE DANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZA- MI DANYCH Z KONSERWACJA I NA- PRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA Z DZIAŁALNOŚĆ RA- CHUNKOWO-KSIĘGOWA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ A DO- RADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZA- KRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETAR- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 12:57:27 Numer KRS: 0000247667

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 12:57:27 Numer KRS: 0000247667 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.07.2014 godz. 12:57:27 Numer KRS: 0000247667 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:39:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:39:12 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.12.2016 godz. 17:39:12 Numer KRS: 0000238492 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2013 godz. 14:01:12 Numer KRS: 0000333763 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:20:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:20:23 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.11.2016 godz. 10:20:23 Numer KRS: 0000052945 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 22:55:06 Numer KRS: 0000264307 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:01:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:01:58 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.03.2016 godz. 11:01:58 Numer KRS: 0000264308 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:47:27 Numer KRS: 0000276718

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:47:27 Numer KRS: 0000276718 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:47:27 Numer KRS: 0000276718 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności, jest: 22.11.Z - W ydawanie ksiąŝek, 22.12.Z - W ydawanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:21:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:21:11 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.10.2016 godz. 13:21:11 Numer KRS: 0000119542 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:01:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:01:38 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 05:01:38 Numer KRS: 0000289924 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:05:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:05:33 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.07.2016 godz. 05:05:33 Numer KRS: 0000295824 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:25:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:25:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2016 godz. 06:25:26 Numer KRS: 0000038629 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:06:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:06:31 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2016 godz. 07:06:31 Numer KRS: 0000132350 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:54:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:54:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2016 godz. 16:54:17 Numer KRS: 0000246681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:48:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:48:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2017 godz. 21:48:31 Numer KRS: 0000131772 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:03:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:03:54 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.12.2016 godz. 08:03:54 Numer KRS: 0000105172 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2013 godz. 12:12:22 Numer KRS: 0000263874

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2013 godz. 12:12:22 Numer KRS: 0000263874 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.11.2013 godz. 12:12:22 Numer KRS: 0000263874 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:45:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:45:19 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.09.2014 godz. 11:45:19 Numer KRS: 0000205099 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:03:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:03:38 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.10.2016 godz. 06:03:38 Numer KRS: 0000274505 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:41:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:41:20 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.11.2016 godz. 23:41:20 Numer KRS: 0000121186 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:46:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:46:00 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2016 godz. 22:46:00 Numer KRS: 0000229685 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.07.2014 godz. 01:05:22 Numer KRS: 0000125729

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.07.2014 godz. 01:05:22 Numer KRS: 0000125729 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2014 godz. 01:05:22 Numer KRS: 0000125729 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:11:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:11:56 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2013 godz. 08:11:56 Numer KRS: 0000245309 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:54:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:54:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2016 godz. 05:54:57 Numer KRS: 0000264562 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:13:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:13:45 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 22:13:45 Numer KRS: 0000035881 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:27:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:27:33 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.11.2016 godz. 07:27:33 Numer KRS: 0000215349 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:58:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:58:13 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.12.2016 godz. 12:58:13 Numer KRS: 0000126886 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 12:51:15 Numer KRS: 0000178149

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 12:51:15 Numer KRS: 0000178149 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 12:51:15 Numer KRS: 0000178149 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:27:15 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:27:15 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2016 godz. 08:27:15 Numer KRS: 0000295451 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.05.2013 godz. 10:49:00 Numer KRS: 0000098586

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.05.2013 godz. 10:49:00 Numer KRS: 0000098586 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.05.2013 godz. 10:49:00 Numer KRS: 0000098586 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:41:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:41:23 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.11.2016 godz. 04:41:23 Numer KRS: 0000087482 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:55:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:55:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.11.2016 godz. 07:55:47 Numer KRS: 0000207492 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:33:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:33:56 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.07.2014 godz. 23:33:56 Numer KRS: 0000041413 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.04.2013 godz. 10:41:02 Numer KRS: 0000265321

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.04.2013 godz. 10:41:02 Numer KRS: 0000265321 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.04.2013 godz. 10:41:02 Numer KRS: 0000265321 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 20:14:40 Numer KRS: 0000031136

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 20:14:40 Numer KRS: 0000031136 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.07.2014 godz. 20:14:40 Numer KRS: 0000031136 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:35:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:35:59 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.08.2016 godz. 00:35:59 Numer KRS: 0000214839 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2015 godz. 10:43:55 Numer KRS: 0000243326

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2015 godz. 10:43:55 Numer KRS: 0000243326 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.08.2015 godz. 10:43:55 Numer KRS: 0000243326 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 12:52:22 Numer KRS: 0000085547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 12:52:22 Numer KRS: 0000085547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 12:52:22 Numer KRS: 0000085547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:03:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:03:50 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2013 godz. 09:03:50 Numer KRS: 0000431992 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:09:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:09:06 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 04:09:06 Numer KRS: 0000527887 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:17 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2016 godz. 10:51:17 Numer KRS: 0000490863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:53:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:53:40 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2016 godz. 22:53:40 Numer KRS: 0000151215 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:58:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:58:17 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2016 godz. 07:58:17 Numer KRS: 0000280355 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.06.2016 godz. 02:25:32 Numer KRS: 0000245499

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.06.2016 godz. 02:25:32 Numer KRS: 0000245499 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.06.2016 godz. 02:25:32 Numer KRS: 0000245499 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:16:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:16:10 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.01.2017 godz. 04:16:10 Numer KRS: 0000345909 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.04.2016 godz. 13:12:33 Numer KRS: 0000256692

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.04.2016 godz. 13:12:33 Numer KRS: 0000256692 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.04.2016 godz. 13:12:33 Numer KRS: 0000256692 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:58:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:58:21 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2015 godz. 06:58:21 Numer KRS: 0000339167 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2016 godz. 21:20:49 Numer KRS: 0000094995 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:57:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:57:24 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2013 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000426620 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:02:41 Numer KRS: 0000093468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:18:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:18:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.07.2014 godz. 02:18:18 Numer KRS: 0000099192 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:25:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:25:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2016 godz. 13:25:27 Numer KRS: 0000397521 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2013 godz. 09:52:31 Numer KRS: 0000442861 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:29:15 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:29:15 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.03.2016 godz. 23:29:15 Numer KRS: 0000031310 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:33:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:33:21 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 19:33:21 Numer KRS: 0000147677 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.09.2015 godz. 08:57:50 Numer KRS: 0000087839

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.09.2015 godz. 08:57:50 Numer KRS: 0000087839 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.09.2015 godz. 08:57:50 Numer KRS: 0000087839 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:32:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:32:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 17:32:26 Numer KRS: 0000306129 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:55:06 Numer KRS: 0000146151

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:55:06 Numer KRS: 0000146151 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:55:06 Numer KRS: 0000146151 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:14:19 Numer KRS: 0000041822

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:14:19 Numer KRS: 0000041822 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:14:19 Numer KRS: 0000041822 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.07.2014 godz. 22:36:28 Numer KRS: 0000293525

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.07.2014 godz. 22:36:28 Numer KRS: 0000293525 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.07.2014 godz. 22:36:28 Numer KRS: 0000293525 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2017 godz. 13:32:55 Numer KRS: 0000525887 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:24:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:24:58 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2016 godz. 10:24:58 Numer KRS: 0000045510 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:40:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:40:59 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2016 godz. 15:40:59 Numer KRS: 0000237676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:45:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:45:22 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2016 godz. 01:45:22 Numer KRS: 0000026652 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.01.2017 godz. 14:50:44 Numer KRS: 0000450075 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo