Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_101_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_101_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2

3 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 101/2006 (2446) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz ABT M.DOMAGAŁA I T.KAROLIK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/3774/6/789] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. ABT M.DOMAGAŁA I T.KAROLIK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica BA- ŻYŃSKIEGO nr domu 10 kod pocztowy poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DO- MAGAŁA 2. MONIKA ANNA NIE 8. NIE 2 1. KAROLIK 2. TOMASZ ANDRZEJ NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DOMAGAŁA 2. MONIKA ANNA KAROLIK 2. TOMASZ ANDRZEJ Rub. 3. Prokurenci 1 1. DOMAGAŁA 2. JACEK KAROL SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZ- NYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZ- NYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH Z PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH Z PRODUKCJA ARTY- KUŁÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZ- NYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW CHE- MICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUK- CJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DO- MOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKRE- ŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNE- GO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TE- LEWIZYJNYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANO- WYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYT- KU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄ- CYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PER- FUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO B SPRZE- DAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO- WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPO- SAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHE- MICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIURO- WYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZE- DAŻ CIĄGNIKÓW Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETO- WYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ME- BLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIO- WO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MU- ZYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA A SPRZEDAŻ DETALICZNA ME- BLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTE- RÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKU- ŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WY- SYŁKOWEJ A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z WY- NAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BU- DOWLANYCH Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTE- ROWEGO Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z WYPOŻYCZA- NIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW B DZIAŁALNOŚĆ KOMER- CYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZO- STAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz CENTRUM 4X4 SZELĄGOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/6140/6/829] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. CENTRUM 4X4 SZELĄGOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MA- ZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ŁOPUSZAŃSKA nr domu 49 kod pocztowy poczta WARSZA- WA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA (TEKST JEDNOLITY). Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRÓL 2. ADAM JERZY TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SZELĄGOWSKI 2. MAREK TO- MASZ NIE 8. NIE 3 1. ŻYŁA 2. KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KRÓL 2. ADAM JERZY SZELĄGOW- SKI 2. MAREK TOMASZ ŻYŁA 2. KRZYSZTOF Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH A KONSERWACJA I NA- PRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI A SPRZEDAŻ HUR- TOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH B SPRZEDAŻ DE- TALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZ- NEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I IN- STRUMENTÓW MUZYCZNYCH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ Z DZIAŁAL- NOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDA- MI UNIWERSALNYMI Z WYNAJEM SA- MOCHODÓW OSOBOWYCH Z WYNA- JEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO Z REKLAMA Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW I WYSTAW B DZIA- ŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz FERMY DROBIU MIZGIER SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [PO.XXI NS-REJ.KRS/3511/6/458] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna FERMY DROBIU MIZGIER SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOL- SKIE powiat ŚREDZKI gmina ŚRODA WIELKOPOL- SKA miejscowość MARIANOWO BRODOWSKIE 2. miejscowość MARIANOWO BRODOWSKIE nr domu 20 kod pocztowy poczta ŚRODA WLKP. kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., R., ZMIENIONO: 5, 12 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 101/2006 (2446) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ SAMO- DZIELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW TOMASZA MI- ZGIER WPISANEGO DO EWIDENCJI DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WLKP. POD NR 5983 ORAZ LESZKA MIZGIER WPISANEGO DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WLKP. POD NR 5650 W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART KSH NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIZGIER 2. TOMASZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MIZGIER 2. LESZEK HENRYK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO RE- PREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MIZGIER 2. TOMASZ MI- ZGIER 2. LESZEK HENRYK Rub. 3. Prokurenci 1 1. MIZGIER 2. EMILIA CZE- SŁAWA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A UPRAWA ZBÓŻ Z CHÓW I HODOWLA DROBIU A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHO- WEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODAR- SKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYRO- BÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZ- CZÓW JADALNYCH B SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA- NA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTO- WA WYSPECJALIZOWANA Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA B POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ A TOWAROWY TRANS- PORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWA- NYMI MAGAZYNOWANIE I PRZECHO- WYWANIE TOWARÓW Poz GREG-MAR G.GLISZCZYŃSKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIV WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/5938/6/453] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna GREG-MAR G.GLISZCZYŃSKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina ZAKRZEW miejscowość BIELICHA 2. miejscowość BIELICHA nr domu 106 nr lokalu A kod pocztowy poczta RADOM kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały 1 1. GREG-MAR G.GLISZCZYŃ- SKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W PO- ZNANIU 2. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 3. miejscowość POZNAŃ ulica STRZESZYŃSKA nr domu 37 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R.-UMOWA SPÓŁ- KI JAWNEJ Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁA- JĄCY OD DNIA POD NAZWĄ PRZED- SIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GREG-MAR II NA PODSTAWIE: 1. GRZEGORZ GLISZCZYŃSKI- -ZAŚWIAD. O WPISIE DO EWID. DZIAŁ. GOSP JOANNA RATOMSKA-KOPEĆ-ZAŚWAD. O WPISIE DO EWID. DZIAŁ. GOSP UMO- WY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA R., POD- JĘLI UCHWAŁĘ R. PRZEKSZTAŁCAJĄC SPÓŁKĘ CYWILNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. W SPÓŁKĘ JAWNĄ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GLISZCZYŃSKI 2. GRZEGORZ ROBERT TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. RA- TOMSKA KOPEĆ 2. JOANNA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GLISZCZYŃSKI 2. GRZEGORZ ROBERT RATOMSKA KOPEĆ 2. JO- ANNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH C WYNAJEM SA- MOCHODÓW CIĘŻAROWYCH WRAZ Z KIEROWCĄ Poz KANCELARIA PRAWNA PRETOR KUŹNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/5674/6/830] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. KANCELARIA PRAWNA PRETOR KUŹNIK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica PIŁ- SUDSKIEGO nr domu 135 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA R Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUŹNIK 2. EDYTA JUSTYNA NIE 8. NIE 2 1. BIU- RO DORADZTWA GOSPODARCZEGO PRETOR ŚCIĄ Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DZIAŁA- JĄC ŁĄCZNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KUŹNIK 2. EDYTA JUSTYNA BIURO DORADZTWA GOSPO- DARCZEGO PRETOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZI- NIE NAUK PRAWNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA A DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz KAZA-BUD I J.K. MUSIK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/5014/6/298] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. KAZA-BUD I J.K. MUSIK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TO- MASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI 2. miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI ulica ZA- WADZKA nr domu 129 kod pocztowy poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie MARCA 2006 R. - UMOWA SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MUSIK 2. JA- CEK MARIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MUSIK 2. KRZYSZTOF STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MUSIK 2. JACEK MARIUSZ MUSIK 2. KRZYSZTOF STANISŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLA- NYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYN- KÓW B SPRZEDAŻ HURTOWA MATE- RIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANI- TARNEGO Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZ- DAMI UNIWERSALNYMI Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OB- SŁUGĄ OPERATORSKĄ WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z ZAGOSPODA- ROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Poz PARAFARM CEZARY I KRYSTYNA KOCOT SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/6160/6/471] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna PARAFARM CEZARY I KRYSTYNA KOCOT SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZA- WA 2. miejscowość WARSZAWA ulica PATRIO- TÓW nr domu 207 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART KODEKSU SPÓŁEK HAN- DLOWYCH, UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CY- WILNEJ APTEKA PARAFARM S.C. C.K. KOCOT Z DNIA 20 MARCA 2006 R. KRYSTYNA KOCOT - PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ APTEKA PARAFARM S.C. C.K. KO- COT, WPISANA POD NUMEREM 79145/448 W EWI- DENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWA- DZONEJ PRZEZ PREZYDENTA DLA M.ST. WAR- SZAWY (DELEGATURA W DZIELNICY WAWER). CEZARY KOCOT - PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ APTEKA PARA- FARM S.C. C.K. KOCOT, WPISANY POD NUME- REM 85171/449 W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDEN- TA DLA M.ST. WARSZAWY (DELEGATURA W DZIELNICY WAWER). Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOCOT 2. CEZARY ANDRZEJ NIE 8. NIE 2 1. KOCOT 2. KRYSTYNA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE RE- PREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KOCOT 2. CE- ZARY ANDRZEJ KOCOT 2. KRYSTYNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETO- WYCH Z PRODUKCJA PODSTAWO- WYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 101/2006 (2446) FARMACEUTYCZNYCH Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z REKLAMA B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA. Poz PPHU EKO WITKAR SPÓŁKA JAWNA WŁADYSŁAW WITKOWSKI, ARKADIUSZ WIECZOREK. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIV WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/5935/6/250] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. PPHU EKO WITKAR SPÓŁKA JAWNA WŁA- DYSŁAW WITKOWSKI, ARKADIUSZ WIECZO- REK 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat OTWOCKI gmina KARCZEW miejscowość SOBIEKURSK 2. miejscowość SO- BIEKURSK nr domu 24 A kod pocztowy poczta KARCZEW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. ANEKSEM Z DNIA R. ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 12. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WITKOWSKI 2. WŁADY- SŁAW ZDZISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WIECZOREK 2. ARKADIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁ- KI NA ZEWNĄTRZ MAJĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WITKOWSKI 2. WŁADYSŁAW ZDZISŁAW WIECZOREK 2. ARKADIUSZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRZE- TWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄ- CZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAN- ŻOWE ARKON CZESŁAW I KRYSTYNA SOBANIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONO- WY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/4985/6/784] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AR- KON CZESŁAW I KRYSTYNA SOBANIAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ- SKIE powiat POLKOWICKI gmina PRZEMKÓW miejscowość PRZEMKÓW 2. miejscowość PRZE- MKÓW ulica FABRYCZNA nr domu 12 nr lokalu C kod pocztowy poczta PRZEMKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. DNIA R. WSPÓLNICY PRZED- SIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO ARKON CZESŁAW I KRYSTYNA SOBANIAK SPÓŁKA CY- WILNA PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU W/W SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ: PRZEDSIĘBIOR- STWO WIELOBRANŻOWE ARKON CZESŁAW I KRYSTYNA SOBANIAK SPÓŁKA JAWNA, W TRY- BIE ART KSH. WSPÓLNICY KRYSTYNA SO- BANIAK I CZESŁAW SOBANIAK BYLI UJĘCI W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRZEMKOWA POD NR 45/2001, 46/2001. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOBANIAK 2. CZE- SŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SOBANIAK 2. KRYSTYNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. WSPÓLNICY UPOWAŻNIENI SĄ DO REPREZEN- TOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO W SPOSÓB NIEOGRANICZONY KAŻDY Z OSOBNA. ZACIĄGA- NIE ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ ZŁ, ZAŁOŻE- NIE FILI CZY ODDZIAŁU, ZBYCIE LUB NABYCIE NIERUCHOMOŚCI, PRZYSTĘPOWANIE DO IN- NYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH, NABY- WANIE LUB ZBYWANIE UDZIAŁÓW W INNYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH, PRZYSTĄPIE- NIE NOWYCH WSPÓLNIKÓW - WYMAGA PODJĘ- CIA UCHWAŁY - CO W ŻADEN SPOSÓB NIE OGRANICZA PRAWA JEDNOOSOBOWEJ REPRE- ZENTACJI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SOBANIAK 2. CZESŁAW SOBANIAK 2. KRYSTYNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZ- DAMI UNIWERSALNYMI Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA WYKONYWANIE IN- STALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLA- CYJNYCH I GAZOWYCH Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERA- MICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMO- WEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNE- GO POZOSTAŁA SPRZEDAŻ W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA E DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDRO- WIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW Z FRYZJERSTWO I POZO- STAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KON- DYCJI FIZYCZNEJ Poz ZAKŁAD PROJEKTOWO-PRODUK- CYJNO-USŁUGOWY ZNAK S. I G. WAWRZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONO- WY DLA M.ST. WARSZAWY, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/6546/6/639] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna ZAKŁAD PROJEKTOWO-PRODUK- CYJNO-USŁUGOWY ZNAK S. I G. WAWRZAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MA- ZOWIECKIE powiat ZWOLEŃSKI gmina ZWOLEŃ miejscowość ZWOLEŃ 2. miejscowość ZWOLEŃ ulica ŻEROMSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy poczta ZWOLEŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PROWADZENIE PRZED- SIĘBIORSTWA WIĘKSZYCH ROZMIARÓW; PRZE- KSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWIL- NEJ POD NAZWĄ ZAKŁAD PROJEKTOWO-PRO- DUKCYJNO-USŁUGOWY ZNAK 1. STANISŁAW WAWRZAK-NUMER 2111 W EWIDENCJI DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA ZWOLENIA 2. GRAŻYNA WAW- RZAK-NUMER 2112 W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMI- STRZA ZWOLENIA Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WAWRZAK 2. STANISŁAW ADAM TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WAWRZAK 2. GRA- ŻYNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO MA PRA- WO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WAWRZAK 2. STANISŁAW ADAM WAWRZAK 2. GRAŻYNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH; ROBOTY ZIEMNE A WYKONY- WANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄ- ZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOW- LANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBU- DOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIO- WYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGE- TYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKO- MUNIKACYJNYCH-PRZESYŁOWYCH F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLA- NYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYN- KÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKO- WANYCH Z WYKONYWANIE KON- STRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA PO- TRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH A STAWIANIE RUSZTOWAŃ B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLA- NYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH D WYKONYWANIE RO- BÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANYCH B WYKONYWANIE INSTA- LACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STO- LARKI BUDOWLANEJ A POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN B SZTUKATORSTWO A MA- LOWANIE B SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BU- DOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄ- CEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORA B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOW- LANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWA- NIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO Z DZIAŁAL- NOŚĆ SANITARNA I POKREWNA f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz ADONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/6559/6/163] odpowiedzialnością 3. ADONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 101/2006 (2446) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica PLAC PIŁSUDSKIEGO nr domu 1 nr lokalu BUDYNEK 1 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 MAR- CA 2006 R. (REP. A /2006) SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MAGDALENĘ DĄBROWSKĄ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZ MAGDA- LENY WITKOWSKIEJ, W KANCELARII NOTARIAL- NEJ DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ I MAGDA- LENY WITKOWSKIEJ, PRZY ULICY SZAREJ 14 LOK. 15, WARSZAWA. Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TMF POLAND SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KIRCHNER 2. AR- MIN RUDI 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW A DO- RADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z LEASING FINANSOWY Z PO- ZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z REKLAMA B DZIAŁALNOŚĆ KOMER- CYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z PRZETWARZANIE DA- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z ZAGOSPODA- ROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z WYNAJEM NIERUCHOMO- ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Poz ALFA MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/3586/6/710] odpowiedzialnością 3. ALFA MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SO- SNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC 2. miejscowość SOSNOWIEC ulica JAŚMINOWA nr domu 15 kod pocztowy poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. KANCELARIA NO- TARIALNA SŁAWOMIR OLEJARCZYK, NOTA- RIUSZ UL. RUDNA 14, SOSNOWIEC, REP. A NR 469/2006, R. NOTARIUSZ ANNA PAPIEŻ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKO- WIE PRZY UL. MAZOWIEKIEJ 8, REP. A NR 986/2006, ZMIENIONO PAR. 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MINECKA 2. AGNIESZKA ZOFIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI PLN 6. NIE 2 1. LOREK 2. MAJA MARIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI PLN 6. NIE 3 1. ROJEK LOREK 2. ZOFIA IWONA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADZCEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPO- WAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁON- KE ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ROJEK LOREK 2. ZOFIA IWO- NA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MINECKA 2. AGNIESZKA ZOFIA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. LOREK 2. MAJA MARIA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETY- KÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I AR- TYKUŁÓW TOALETOWYCH E DZIAŁAL- NOŚĆ PARAMEDYCZNA F DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZ- KIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z PRODUKCJA PODSTA- WOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH Z PRODUKCJA LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z PRAKTYKA LE- KARSKA A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZY- RZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZ- NYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁU- GOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KON- SERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WŁĄCZA- JĄC CHIRURGICZNY B PLACÓWKI GA- STRONOMICZNE POZOSTAŁE Z RE- KLAMA B KSZTAŁCENIE USTAWICZ- NE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁ- CENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Poz ALGIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/6414/6/773] odpowiedzialnością 3. ALGIR SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica RADAROWA nr domu 2A nr lokalu 17 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. -TE- RESA STAROSTA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A - 833/2006 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PANKOWIECKI 2. MAREK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. PRZEŹDZIECKA 2. JANINA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PANKOWIECKI 2. MA- REK PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWA- NIE GAZET Z WYDAWANIE CZASO- PISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZO- STAŁA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKO- WYCH Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WI- DEO Z REPRODUKCJA KOMPUTERO- WYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRO- DUKCJA MASZYN BIUROWYCH, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NA- PRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWI- ZYJNYCH I RADIOWYCH B DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWA- NIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RA- DIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI IN- STRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIARO- WYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTU- JĄCYCH, NAWIGACYJNYCH A WYKO- NYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BU- DYNKÓW I BUDOWLI B WYKONYWA- NIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZA- CYJNYCH D WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH A MALOWANIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WY- KOŃCZENIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TO- WARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH AR- TYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I AR- TYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZE- MYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTA- ŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MA- SZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI A SPRZEDAŻ DETALICZ- NA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOM- PUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJ- NEGO B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ B SPRZE- DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRE- SIE OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZO- STAŁA Z PRZETWARZANIE DANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZA- MI DANYCH Z KONSERWACJA I NA- PRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA Z DZIAŁALNOŚĆ RA- CHUNKOWO-KSIĘGOWA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ A DO- RADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZA- KRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETAR- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18701. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

INDEKS A S. MSiG 116/2004 (1952) INDEKS. JANSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu [BM-6196/2004] - s. 8, poz. 6488.

INDEKS A S. MSiG 116/2004 (1952) INDEKS. JANSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu [BM-6196/2004] - s. 8, poz. 6488. MSiG 116/2004 (1952) A S INDEKS INDEKS J A AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-6200/2004] - s. 8, poz. 6490. ATEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 62501. AGENCJA REKLAMOWA MADISON GUGAŁA

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 222749. AUTO-PARTNER ANTONI JARO- SŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 85243. AMPOZ BB Ł.BIEDERMANN W.BŁA- SIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000462135. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 14.05.2013. [PO.IX

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52522. RAMED ARTYKUŁY MEDYCZNO-REHA- BILITACYJNE ROBERT MICHNIEWICZ, AGNIESZKA SADOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000456710. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 82037. DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000508018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 177/2014 (4556) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 225408. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000522603. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 08.09.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 40271. INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000454647. SĄD REJONOWY W BYD- GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 13.03.2013. [BY.XIII NS-REJ.KRS/1941/13/675] Dz. 1.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2014 (4580) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 265675. BONJOUR WIOLETTA IMBER, BEATA DRABIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000524743. SĄD SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 09.10.2014. [WA.XII NS-REJ.KRS/55217/14/733]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 123463. BEZPOL HVL RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425887. SĄD REJONOWY W CZĘSTO- CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 03.07.2012. [CZ.XVII

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 65188. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000505579. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 93510. ADEX IRENA MŁODAWSKA, DANIEL KURPIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000463490. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- do rejestru: 23.05.2013. [OP.VIII NS-REJ.KRS/4767/13/734]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 120174. A & J OLSZYNA AGNIESZKA GACA- -OLSZYNA JANUSZ OLSZYNA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000464212. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18953. BOOKSYSTEM PIOTR I JÓZEF WOJCIE- SZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000496214. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 67148. ALPIS ALINA SUCHOCKA I PIOTR

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 43783. APPLECORE DOJNIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000501480. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: 12.03.2014. [WA.XIII NS-REJ.KRS/9660/14/184]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 151348. 3D LUMEN TECHNIK MAZEK TYC SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000516076. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2014. [PO.IX NS-REJ.KRS/12485/14/139]

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2009 (3304) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 183510. APTEKA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 2743. DK STEEL DARIUSZ KOSTYRA I TADE- USZ ZINOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000445996. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 04.01.2013.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Górki 11 prowadzona w niewyspecjalizowanych 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 74.90.Z

Bardziej szczegółowo

INDEKS MSIG 259/2013 (4376) A K INDEKS

INDEKS MSIG 259/2013 (4376) A K INDEKS MSIG 259/2013 (4376) A K A A.J.P. MARCHAND ŚLEPOWROŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gorzowie Wielkopolskim [BMSiG-18791/2013] - s. 19, poz. 18575. ANTBUD - Antczak Krzysztof prowadzący

Bardziej szczegółowo