SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH i INSTALACYJNYCH ST, SST-1, SST-2, SST-3, SST-4, SST-5, SST-6, ST-7, ST-8 Warszawa, r. Przedmiot inwestycji: Remont pomieszczeń piwnic, częściowo parteru, I i II piętra w obiekcie budowlanym Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu CPV: Roboty budowlane Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Instalowanie ścianek działowych Pokrywanie podłóg i ścian Roboty malarskie Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Roboty instalacyjne elektryczne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Nazwa obiektu: Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu Adres obiektu: ul. T. Kościuszki SZYDŁOWIEC Numer ewidencyjny działki: 4199/6 Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59 Radom Jednostka projektowa: JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Massé SC, ul. Słupecka 9, Warszawa Projektanci: Imię i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis mgr inż. arch. Artur MATEŃKO MA/016/05 inż. arch. Julian ŻMIJEWSKI - inż. arch. Andrzej JAWORSKI - Strona:1

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPIS ZAWARTOŚCI: OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 Roboty budowlane - wymagania ogólne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 Instalowanie ścianek działowych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3 Pokrywanie podłóg i ścian SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4 Roboty malarskie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-6 Roboty instalacyjne elektryczne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-7 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-8 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych str. 3 str. 16 str. 19 str. 25 str. 36 str. 39 str. 42 str. 51 str. 65 Strona:2

3 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 Kod CPV Roboty budowlane - wymagania ogólne [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)] I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń piwnic, częściowo parteru, I i II piętra w obiekcie budowlanym Komendy Powiatowej Policji przy ul. T. Kościuszki 194 w Szydłowcu Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Instalowanie ścianek działowych Pokrywanie podłóg i ścian Roboty malarskie Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Roboty instalacyjne elektryczne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne oraz w części ogólnej ST: ROBOTY ZIEMNE BETONOWE STALOWE 1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: obiekcie budowlanym -należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury budynek- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach budowie -należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego robotach budowlanych -należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego remoncie -należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji urządzeniach budowlanych -należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. Strona:3

4 terenie budowy -należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych pozwoleniu na budowę -należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego dokumentacji budowy -należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu dokumentacji powykonawczej -należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi terenie zamkniętym -należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego aprobacie technicznej -należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie właściwym organie -należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości wyrobie budowlanym -należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową organie samorządu zawodowego -należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.) obszarze oddziaływania obiektu -należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu opłacie- należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ drodze tymczasowej (montażowej) -należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu dzienniku budowy -należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie zobowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę rejestrze obmiarów -należy przez to rozumieć -akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego laboratorium -należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. Strona:4

5 materiałach -należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru odpowiedniej zgodności -należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych poleceniu Inspektora nadzoru -należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy projektancie -należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej części obiektu lub etapie wykonania -należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji ustaleniach technicznych -należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych grupach, klasach, kategoriach robót- należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z r., z pózn. zm.) inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu istotnych wymaganiach -oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane normach europejskich -oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie(en)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji przedmiarze robót -to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych robocie podstawowej -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Strona:5

6 Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: -dostarczoną przez Zamawiającego, Projekt budowlany z elementami proj. wykonawczego remontu części parteru, I i II piętra budynku KPP w Szydłowcu (projekt Architektoniczny, Konstrukcyjny i Instalacji Sanitarnych) Projekt budowlany z elementami proj. wykonawczego remontu piwnic budynku KPP w Szydłowcu (projekt Architektoniczny, Konstrukcyjny) Projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku KPP w Szydłowcu (projekt Instalacji Elektrycznych) Projekt wykonawczy remontu budynku KPP w Szydłowcu (projekt Architektoniczny - pochylani dla niepełnosprawnych) -sporządzoną przez Wykonawcę Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające przed zapyleniem pozostałej części budynku, nie objętej robotami budowlanymi. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Strona:6

7 Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Oz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 2. MATERIAŁY 2.1. Źródła uzyskania materiałów Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Wariantowe stosowanie materiałów Strona:7

8 Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru Ogólne warunki i wymagania dotyczące wykonania robot betonowych i stalowych. Przy wykonywaniu robót żelbetowych i betonowych należy przestrzegać kolejności i zasad organizacji robót żelbetowych i betonowych. Wyroby hutnicze Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204: a) zaświadczeniem o jakości - gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia właściwości rzeczywistych b) atestem - gdy w projekcie lub; w kontrakcie wymaga się określenia rzeczywistych cech stali według wytopów na podstawie próby rozciągania, podstawowych oznaczeń składu chemicznego oraz próby udarności dla stali grupy jakościowej wyższej niż JR, c) atestem specjalnym lub świadectwem odbioru - gdy w projekcie określono wymagania dodatkowe wg PN-EN (U) odnoszące się do analizy wytopowej lub badań wyrobów w partii dostawy d) świadectwem odbioru i deklaracją zgodności producenta wyrobu hutniczego, gdy w projekcie zastosowano stale wg PN-EN , PN-EN , PN-EN , PN-EN i PN-EN Materiały dodatkowe do spawania Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania norm wg tablicy 1. Tablica 1 1) Elektrody otulone PN-74/M PN-EN 499, PN-EN 757 2) Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583 PN-EN 12543, PN-EN ) Topnik PN-EN 760 4) Gazy PN-EN 439 Materiały spawalnicze do stali trudno rdzewiejącej powinny mieć odporność na korozję taką samą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej. Łączniki mechaniczne Do konstrukcji stalowych zaleca się stosowanie łączników spełniających wymagania norm wg tablicy 2. Śruby klasy wyższej niż 4.8 i 5.6 oraz nakrętki klasy wyższej niż 4 powinny mieć trwałe oznaczenia zgodne z PN-EN ISO i PN-EN Tablica 2 Lp. Rodzaj stali. Wymagania wg normy 1) Śruby, wkręty i nakrętki PN-EN , PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 3506 PN-EN , PN-EN ISO (U), PN-EN 493 2) Sworznie PN-89/M-83000, PN-EN ISO 89J8-1 3) Podkładki zwykłe PN-77/M 82002, PN-EN ISO 7091 (U)PN-EN ISO (U) 4) Podkładki hartowane PN-83/M-82039, PN-EN ISO 7089 (U) PN-EN ISO 7090 (U) 5) Nity PN-79/M Każda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli jakości wg PN-EN ISO 3269 (U) i PN-EN Powłoki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713, a elektrolityczne PN- EN ISO 4042 i PN-EN \ŚO (U). Śruby ocynkowane do połączeń sprężanych, a także doczołowych połączeń rozciąganych powinny być cynkowane ogniowo i mieć własności wytrzymałościowe po cynkowaniu wg PN-EN ISO i PN-EN potwierdzone atestem. Śruby fundamentowe mogą być wykonywane indywidualnie z prętów walcowanych na gorąco ze stali kategorii nie wyższej niż S355. Łączniki nie ujęte w normach, np. śruby rozporowe i wklejane powinny mieć właściwości techniczne zgodne z wymaganiami projektu. Materiały do powłok ochronnych Materiały do zabezpieczania powierzchni konstrukcji należy dobierać wg 8.1. Przechowywanie materiałów powinno być zgodne z warunkami technicznym określonymi dla danego materiału. Stal konstrukcyjna Stal. Stałe materiałowe i cechy mechaniczne kształtowniki, rury, blachy, pręty stalowe i odlewy staliwne należy przyjmować wg norm hutniczych i aktualnych programów produkcji, dobierając gatunek stali (skład chemiczny) oraz jej właściwości mechaniczne, technologiczne i eksploatacyjne odpowiednio do rodzaju i przeznaczenia elementu konstrukcyjnego. Konstrukcje spawane należy projektować ze stali spawalnej. Konstrukcje przeznaczone do eksploatacji w warunkach sprzyjających kruchemu pękaniu należy Strona:8

9 projektować ze stali o odpowiedniej udarności gwarantowanej atestem. Właściwości stali należy przyjmować wg norm przedmiotowych. Identyfikacja (znakowanie) Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części, w każdej fazie procesu wytwarzania, powinny być jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa powinna być oznakowana trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Wybijane numery lub wytłoczone znaki są dozwolone jako oznakowanie pojedynczych części lub pakietów podobnych części w miejscach dostosowanych do procesu technologicznego. Projekt może wykluczać stosowanie takiego znakowania lub określać strefy, w których nie dopuszcza się znakowania części twardym stemplem i stanowić, czy w tych strefach można użyć stempli miękkich (powierzchniowych). Nie dopuszcza się znakowania przy pomocy przecinaka. Składowanie materiałów Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni. Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób niepowodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków Deklaracja zgodności Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu 3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Ogólne warunki i wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robot betonowych i stalowych. Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić ręcznie. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Ogólne warunki i wymagania dotyczące transportu od dostawcy i składowania stali konstrukcyjnej. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. Znaki powinny być umieszczone w takich miejscach, aby były widoczne po zmontowaniu konstrukcji na placu budowy. Transport na miejsce montażu Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być: łączniki elementy styków montażowych. Ze względu na możliwość wyboczenia należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, nakrętki powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być Strona:9

10 transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montażu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Inspektor Nadzoru w razie potrzeby może żądać wykonania odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-K i PNtC Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę GDDKiA i Zarządów Drogowych w miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwój przewożący części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. Odbiór konstrukcji po rozładunku Odbiór konstrukcji stalowej powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru i powinien być przez I Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badań odbiorów zgodnie z pkt Likwidacja uszkodzeń transportowych Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek podanych w PN-B Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor Nadzoru uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektora Nadzoru może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne warunki wykonania robót związanych z betonowaniem i elementami stalowymi: Przygotowanie betonowania Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: - wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów - wykonanie zbrojenia - przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej - wykonanie robót zanikających - prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie - gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Betonowanie Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa, niż 1,5m a o kompensacji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. Układanie mieszanki betonowej Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą i przede wszystkim z zaleceniami Dokumentacji Projektowej. Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. Strona:10

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) Warszawa 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania i adres: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń segmentu B na 1.piętrze z pomieszczeń dydaktycznych z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWESTYCJA: Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Urzędu Gminy ADRES: INWESTOR: BRANŻA: CPV: Krzynowłoga Mała Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej Ul. Kościelna 3 06-316

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 1 SPIS TRESCI 1. 1.WSTEP... 3 1.1. Przedmiot OST... 3 1.2. Zakres stosowania OST... 3 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM GASTRONOMII Z DIETETYKĄ I BIOOCENĄ ŻYWNOŚCI WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45232140-5 Przedmiot zamówienia: PRZYŁĄCZE CIEPLNE ORAZ WĘZEŁ CIEPLNY O MOCY 105 kw DO BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY INSTALACJI GRZEWCZEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W DOBROCINIE,

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH budynek szkoły 05-240 Krusze 37 Przebudowa kotłowni gazowej z adaptacją i regulacją instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja gazowa

Bardziej szczegółowo

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY HALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo