INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INŻYNIERIA ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 1

2 Biologia i ekologia I Wykład, ćwiczenia : 1W, 1C I 3 Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Charakterystyka Procaryota i Eucaryota. Budowa i funkcje składników komórkowych. Rola tkanek roślinnyc h i zwierzęcych w procesach fizjologicznych. Rozpoznawanie wybranych grup mikroorganizmów: wirusów, bakterii, grzybów, glonów, ich roli w biosferze. Sposoby odżywiania: heterotrofizm, autotrofizm (chemo i fotosynteza), miksotrofizm. Metabolizm-katabolizm i anabolizm. Zrozumienie procesów biologicznych zachodzących w środowisku; zrozumienie procesów towarzyszących neutralizacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych; oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Wykłady, ćwiczenia. Znajomość podstaw z biologii z zakresu szkoły średniej o profilu ogólnym. Podręczniki z zakresu ekologii, biologii ogólnej, mikrobiologii. Tablice dostępne dla studentów w trakcie ćwiczeń, materiały pomocnicze rozdawane podczas wykładów i ćwiczeń. Brak egzaminu. 1. Odum E. P.: Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa Trojan P.: Ekologia ogólna. PWN, Warszawa Więckowski P.:. Oficyna wyd. Brauta, Podstawy ekologii Stryer L.: Biochemia. PWN, Warszawa Ville C. A.: Biologia. PWRiL, Warszawa Chmiel A.: Biotechnologia. PWN, Warszawa Kunicki-Goldfinger Wł.: Życie bakterii. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Mikrobiologia wody i ścieków. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Ćwiczenia z mikrobiologii wody i ścieków. PWN, Warszawa Schlegel H. G.: Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

3 Matematyka I Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Matematyki i Informatyki Liczba godzin / tydzień 3W E, 3C I 6 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Liczby rzeczywiste i zespolone. Postać algebraiczna i trygonometryczna liczb zespolonych. Działania na liczbach zespolonych. Macierze działania na macierzach i ich własności, wyznacznik i rząd macierzy. Macierze odwrotne i równania macierzowe. Układy równań liniowych twierdzenie Cramera i Kroneckera- Capelliego. Ciągi liczbowe granica właściwa i niewłaściwa, liczba e. Funkcje elementarne: wymierne, trygonometryczne, logarytmiczne, wykładnicze, cyklometryczne i hiperboliczne. Granica funkcji i ciągłość. Pochodna funkcji, jej interpretacja geometryczna i fizyczna, własności oraz zastosowania do badania funkcji. Funkcje pierwotne i całki nieoznaczone. Uzyskanie wiedzy w zakresie podstaw algebry, analizy funkcji jednej zmiennej i teorii równań różniczkowych zwyczajnych; nabycie znajomości pojęć i umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi użytecznymi dla dalszego studiowania inżynierii środowiska. Umiejętność opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie oraz abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych. Wykłady, ćwiczenia rachunkowe. Znajomość podstaw matematyki wyniesiona ze szkoły średniej. Podręczniki z zakresu algebry liniowej, geometrii i analizy, materiały pomocnicze przygotowywane na ćwiczenia rachunkowe. Egzamin dwuczęściowy w formie pisemnej: I część obejmuje zadania, II pytania teoretyczne Termin egzaminu ustalany przez Dziekana. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych. 1. Berman G. N.: Zbiór zadań z analizy matematycznej. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Sklamierskiego, Gliwice Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa Leitner R.: Zarys matematyki wyższej część. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

4 Fizyka Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Fizyki 2W, 2C Semestr II 5 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Podstawowe pojęcia kinematyki, zasady dynamiki. Praca i energia. Równoważność masy i energii. Zasady zachowania energii i pędu. Drgania i fale w ośrodkach sprężystych. Ruch harmoniczny prosty, składanie drgań, dudnienia; drgania tłumione i wymuszone, rezonans. Podstawowe poj ęcia ruchu falowego, klasyfikacja fal i ich własności. Elementy akustyki. Polaryzacja, interferencja i dyfrakcja fal. Podstawowe pojęcia elektrostatyki. Elektryczne i magnetyczne właściwości materii. Elektryczność. Prąd elektryczny, opór elektryczny, prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Pole magnetyczne, prawa magnetostatyki, magnetyczne własności ciał. Indukowane pola elektryczne i magnetyczne, prawa Maxwella. Fale elektromagnetyczne - widmo fal i ich własności. Elementy optyki. Falowa natura materii, elementy mechaniki kwantowej. Oddziaływanie promieniowania z materią. Podstawy mechaniki klasycznej i termodynamiki fenomenologicznej. Elementy hydromechaniki. Grawitacja. Elementy optyki falowej i geometrycznej. Elementy akustyki - hałas. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Elementy fizyki jądrowej. Uzyskanie wiadomości z wybranych działów fizyki, uzyskanie umiejętności poznania i rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie oraz wykorzystywania praw fizyki w technice i życiu codziennym. Umiejętność pomiaru i określania podstawowych wielkości fizycznych. Wykłady, ćwiczenia rachunkowe. Znajomość fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej. Podręczniki z podstaw fizyki, zbioryzadań z fizyki, podręczniki do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki. Bez egzaminu. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych. 1. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Podstawy Fizyki t. 1-5, PWN, Warszawa Orear J.: Fizyka, t. 1-2, WNT, Warszawa Halliday D., Resnick R., Fizyka t.1-2, PWN, Warszawa

5 Ochrona własności intelektualnej Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska 1W, 1C I 3 Przedmiot ogólny, obowiązkowy na kierunku Ochrona Środowiska. Podstawowe pojęcia teorii prawa; międzynarodowe i wspólnotowe prawo w zakresie własności intelektualnej; system prawa własności intelektualnej w Polsce, prawo własności przemysłowej, ustawa o prawi e autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, instytucje twórczości technicznej oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy praw wyłącznych, normy regulujące procedury zgłoszeniowe do urzędu patentowego, zakres praw autorskich do utworu oraz zagadnienia związane z dozwolonym użytkiem chronionych utworów. Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu systemu prawnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej. Wykłady, ćwiczenia. Brak wymagań. Akty prawne, literatura z zakresu własności intelektualnej. Bez egzaminu. Bez zapisów 1. Nowińska E., Promińska U., Du Vall M.: Prawo własności przemysłowej. Lexis Nexis, Warszawa Akty prawne; 3. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. 5

6 Mechanika i wytrzymałość materiałów Wykład, ćwiczenia Liczba godzin/zjazd 2W, 2C I 5 Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Zasady statyki, siła, moment. Układy sił, redukcja, warunki równowagi. Siły zewnętrzne i wewnętrzne: kratownice, belki, ramy. Obliczanie cięgien. Tarcie. Geometria mas, momenty bezwładności. Wytrzymałość materiałów. Określanie własności mechanicznych materiałów. Obliczenia wytrzymałościowe prętów prostych, rozciąganych i ściskanych. Stan naprężenia i odkształcenia. Zginanie proste, ukośne i z uwzględnieniem naprężeń stycznych. Hipotezy wytrzymałościowe. Wyboczenie, ścinanie, skręcanie. Równowaga układu sił, tarcie. Momenty bezwładności powierzchni płaskich. Ruch punktu na płaszczyźnie, ruch obrotowy i płaski, ruch złożony punktu. Analiza jednoosiowego i płaskiego stanu naprężenia, rozciągania i ściskania. Zbiorniki cienkościenne. Energia odkształcaniasprężystego. Wytrzymałość złożona. Wyboczenie. Zmęczenie materiału. Doświadczalna analiza naprężeń. Podstawy dynamiki. Zrozumienie ogólnych praw ruchu i równowagi ciał materialnych oraz zjawisk fizycznych, którym podlegają odkształcane ciała stałe poddane działaniu obciążeń zewnętrznych; stosowania wiedzy z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów w projektowaniu urządzeńdla potrzeb inżynierii środowiska. Wykłady, ćwiczenia. Znajomość podstaw z matematyki i fizyki, znajomość zasad projektowania na poziomie szkoły średniej. Podręczniki z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, tablice i katalogi dostępne dla studentów w trakcie ćwiczeń projektowych, materiały pomocnicze rozdawane podczas wykładów. Bez egzaminu. 1. Leyko J.: Mechanika ogólna, T. 1. PWN, Warszawa Misiak J.: Zadania z mechaniki ogólnej. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Piasecki S., Rżysko J.: Mechanika. PWN, Warszawa Korewa W., Zygmunt K.: Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy konstrukcji maszyn.. PWN, Warszawa Praca zbiorowa.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wydawnictwo P.Cz., Częstochowa

7 Technologia informacyjna Wykład, ćwiczenia Jednostka: Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków 2W, 2C I 4 Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Modelowanie przestrzeni realnej, model rastrowy transformacja przestrzeni do postaci dwu- i jednowymiarowej. Integracja przestrzeni i informacji z elementami rastra. Bazy danych i struktura danych, struktury blokowe, efektywna organizacja informacji w zbiorach tematycznych - Baza Danych Topograficznych (TBD). Zapis przestrzeni w postaci modelu wektorowego, numeryczne modele powierzchni terenowej. Rozwarstwienie geometryczne i tematyczne obiektów, zasady odwzorowania struktur obiektów. Relacje mi ędzy obiektami w modelach topologicznych. Środki narzędziowe komputerowych systemów informacji geograficznej GIS (Geographical Information System). GPS, ang. Global Positioning System. Typowe zadania z dziedziny inżynierii środowiska rozwiązywane za pomocąsystemów informacji przestrzennej. Umiejętność posługiwania się systemami informacji przestrzennej; rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii środowiska z pomocą systemów informacji przestrzennej. Wykłady, ćwiczenia. Podstawowa obsługa komputera, praca w środowisku MS Windows XP/Vista. Podręczniki, zestawy ćwiczeniowe. Bez egzaminu. Zaliczenie. Nie są wymagane. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów kierunku Inżynieria środowiska. 1. Kistowski M., Iwanska M.: Systemy Informacji Geograficznej. Zastosowanie w badaniach środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań Januszewski J.: Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Davis D.E.: GIS dla każdego. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W.: GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Gaździcki J.: Systemy informacji przestrzennej. PPWK, Warszawa-Wrocław Menno-Jan Kraak, Ferjan Ormeling: Kartografia: Wizualizacja danych przestrzennych. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Wydanie I., Warszawa Urbanski J.: Zrozumieć GIS. Analiza informacji przest rzennej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Magnuszewski A.: GIS w geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Myrda G.: GIS czyli mapa w komputerze. Wydawnictwo Helion,

8 Biologia i ekologia II Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska : 2W, 2C II Liczba punktów ECTS : 4 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Łańcuch oddechowy. Systemy generacji ATP fosforylacja substratowa, oksydatywna, fotooksydacja. Oddychanie tlenowe, beztlenowe i fermentacja. Fotosynteza jako podstawowy proces anaboliczny. Rola mikroorganizmów w biogeochemicznym krążeniu węgla, azotu, siarki i żelaza w przyrodzie. Rola mikroorganizmów w niszczeniu przedmiotów użytkowych. Podstawy ekologii. Ekologia populacji. Tolerancja na czynniki środowiskowe. Prawo Liebiega. Prawo Shelforda. Ekologia biocenoz. Grupy troficzne. Ekologia wód śródlądowych. Degradacja zbiorników wodnych. Zrozumienie procesów biologicznych zachodzących w środowisku; zrozumienie procesów towarzyszących neutralizacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych; oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Wykłady, ćwiczenia. Znajomość podstaw z biologii z zakresu szkoły średniej o profilu ogólnym. Kurs bi ologii i ekologii semestr I. Podręczniki z zakresu ekologii, biologii ogólnej, mikrobiologii. Tablice dostępne dla studentów w trakcie ćwiczeń, materiały pomocnicze rozdawane podczas wykładów i ćwiczeń. Bez egzaminu. 1. Odum E. P.: Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa Trojan P.: Ekologia ogólna. PWN, Warszawa Więckowski P.: Podstawy ekologii. Oficyna wyd. Brauta, Stryer L.: Biochemia. PWN, Warszawa Ville C. A.: Biologia. PWRiL, Warszawa Chmiel A.: Biotechnologia. PWN, Warszawa Kunicki-Goldfinger Wł.: Życie bakterii. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Mikrobiologia wody i ścieków. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Ćwiczenia z mikrobiologii wody i ścieków. PWN, Warszawa 1980, 10. Schlegel H. G.: Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

9 Matematyka II Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Matematyki i Informatyki Liczba godzin / tydzień 2W E, 2C II 5 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Całka oznaczona i jej zastosowania w geometrii. Całki niewłaściwe I i IIrodzaju. Ciągi na płaszczyźnie granica i zbieżność. Granica i ciągłość funkcji dwu zmiennych. Pochodne cząstkowe i pierwsza różniczka funkcji dwu zmiennych. Zastosowanie pierwszej różniczki w szacowaniu błędu bezwzględnego pomiaru pośredniego. Równanie różniczkowe zupełne. Ekstrema lokalne funkcji dwu zmiennych. Całka podwójna współrzędne kartezjańskie i biegunowe. Całka potrójna współrzędne kartezjańskie, walcowe i sferyczne. Zastosowania całek podwójnych i potrójnych. Elementy teorii równań różniczkowych zwyczajnych I rzędu równanie o zmiennych rozdzielonych, równanie jednorodne i równanie liniowe. Zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie analizy funkcji wielu zmiennych i analizy zespolonej; poszerzenie zakresu umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych użytecznych dla dalszego studiowania matematyki i innych działów nauk ścisłych. Umiejętność posługiwania się metodami matematycznymi w inżynierii środowiska oraz opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie. Umiejętność abstrak cyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych. Wykłady i ćwiczenia rachunkowe. Znajomość podstaw z matematyki, wiedza z dziedziny algebry liniowej i analizy uzyskana w I semestrze. Podręczniki z zakresu analizy funkcji rzeczywistych wielu zmiennych, analizy zespolonej oraz równań różniczkowych, materiały pomocnicze do ćwiczeń rachunkowych. Egzamin dwuczęściowy w formie pisemnej: I część obejmuje zadania, II pytania teoretyczne Termin egzaminu ustalany przez Dziekana. Nie są wymagane. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych. 1. Berman G. N.: Zbiór zadań z analizy matematycznej. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Sklamierskiego, Gliwice Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa Leitner R.: Zarys matematyki wyższej część. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa Stankiewicz W.: Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. PWN, Warszawa

10 Fizyka środowiska Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska Liczba godzin/zjazd: 2W E, 2C II 5 Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy dla kierunku Inżynieria Środowiska. Podstawowe pojęcia fizyki środowiska. Termodynamika i fizyka cząsteczkowa. Ciśnienie cieczy i gazów, siła wyporu. Energia wewnętrzna, ciepło i praca. Rozszerzalność cieplna ciał stałych i cieczy. Ciepło właściwe. Bilans cieplny. Przewodnictwo cieplne. Dyfuzja. Konwekcja. Elektromagnetyzm. Magnetyczne właściwości ciał. Fale elektromagnetyczne. Elementy optyki i akustyki. Promieniotwórczość naturalna. Wpływ działalności człowieka na środowisko. Wpływ promieniowania słonecznego na Ziemię rola energii słonecznej. Promieniowanie kosmiczne. Uzyskanie wiadomości z wybranych działów fizyki środowiska, takich jak termodynamika i fizyka cząsteczkowa, elektrodynamika, zjawiska falowe. Wykłady, ćwiczenia rachunkowe. Znajomość podstawowych pojęć z fizyki i matematyki. Podręczniki z podstaw fizyki środowiska, zbiory zadań z fizyki. Egzamin pisemny. Termin egzaminu ustalany przez Dziekana. Nie są wymagane. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska. 1. Herman M.A., Kalestyński L., Widomski L.: Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów. Wyd. PWN, Warszawa Kąkol Z.: Fizyka dla inżynierów. Wyd. AGH, Kraków Wolny J.: Podstawy fizyki. Wyd. AGH, Kraków Orear J.: Fizyka t.1 i 2. Wyd. N-T, Warszawa Wolkensztejn: Zbiór zadań z fizyki. Wyd. PWN, Warszawa Pyłska-Gutowska E.: Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata, Warszawa

11 Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania I Rodzaj zajęć Wykład, laboratorium Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska Kod przedmiotu 2W, 2L Semestr II 4 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Języki programowania. Pętle i indukcje sterujące. Operatory logiczne. Funkcje i zmienne. Ciągi znakowe i tablice. Wskaźniki. Obliczenia numeryczne i symboliczne z wykorzystaniem narzędzi typu Computer Aided Design - w tym do projektowania. Elementy programowania - komunikacja z programem, rodzaje współrzędnych i jednostek, przestrzeń modelu i arkusza, granice rysunku. Uzyskanie umiejętności posługiwania się komputerem do zbierania, gromadzenia i przechowywania informacji, wykonywania obliczeń inżynierskich i projektowania utworów inżynierskich. Wykład. Ćwiczenia laboratoryjne. Znajomość podstaw matematyki i fizyki na poziomie akademickim; znajomość zasad rysunku technicznego Podręczniki oraz materiały szkoleniowe z zakresu oprogramowania CAD oraz pakietu SCILAB Bez egzaminu. 1. Pikoń A.: AUTOCAD 2004Pl, Wydawnictwo Helion Gliwice Materiały informacyjne firmy Autodesk- źródła internetowe. 3. Brozi A., Scilab w przykładach, Wydawnictwo NAKOM. 4. Pikoń A., AutoCAD LT, Wydawnictwo HELION. 11

12 Rysunek techniczny igeometria wykreślna Wykład, projekt Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska : 2W, 2P II 4 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska Rzutowanie prostokątne i wymiarowanie. Oznaczenia graficzne. Zasady rysowania i wymiarowania. Oznaczenia graficzne. Odwzorowanie elementów przestrzeni na płaszczyźnie. Metody rzutowania i ich wykorzystanie w praktyce inżynierskiej. Podstawowe wiadomości o wielościanach i powierzchniach w aspekcie ich praktycznego wykorzystania. Widoki rysunkowe i przekroje. Rysunek techniczny budowlany. Rysunek techniczny instalacyjny. Rysunki odtworzeniowe elementów maszyn i części aparatury. Odtworzeniowy rysunek architektoniczno-budowlany: zasady wykonywania, wykorzystanie w dokumentacji wewnętrznej instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Schematy (technologiczne) instalacji stosowanych w inżynierii środowiska. Umiejętność stosowania rysunku technicznego oraz wizualizacji utworów inżynierskich. Wykład, projekt. Znajomość podstawowych twierdzeń i relacji geometrycznych, klasycznych konstrukcji geometrycznych z zakresu szkoły podstawowej i średniej, pismo techniczne i techniki kreślenia, oraz podstaw matematycznego logicznego myślenia. Podręczniki wymienione w spisie literatury, przyrządy kreślarskie, modelewykonywane i prezentowane przez studentów. Bez egzaminu. 1. Grochowski B., Wykład geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa Ochoński S., Geometria przekryć w budownictwie. Częstochowa Ochoński S., Rysunek techniczny budowlany. Częstochowa Samujłło H. i J., Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie. Arkady, Warszawa Jankowski W., Geometria wykreślna, Wyd. Pol. Poznańskiej, Poznań

13 Ochrona środowiska Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska 2W, 2C II 4 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Historia ochrony środowiska. Współczesne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska rozwój zrównoważony. Przyrodnicze aspekty ochrony środowiska ochrona biosfery, krajobrazu, ekosystemu, biocenozy, różnorodności gatunkowej. Równowaga ekologiczna. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Ochrona atmosfery efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog kwaśny i fotochemiczny. Ochrona hydrosfery zanieczyszczenia wód, eutrofizacja, środki techniczne, ekonomiczne i prawne w ochronie wód. Ochrona kopalin i litosfery: rodzaje oddziaływań na litosferę, trwałość użytkowania zasobów kopalin. Ochrona gleb: typy degradacji, zagrożenia gleb w Polsce. Ochrona lasów: zagrożenia lasów, sposoby i środki ochrony lasów. Wpływ zanieczyszczeń środowiska i hałasu na zdrowie człowieka. Elementy toksykologii trucizny i toksyny, radioaktywność, eliminowanie zanieczyszczeńz ustroju. Przedsięwzięcia i środki techniczne w ochronie środowiska koncepcja czystych technologii. Zrozumienie procesów, zjawisk i interakcji występujących w środowisku; zrozumienie przebiegu procesów krótko i długoterminowych zachodzących w środowisku; rozumieniapowiązań między zjawiskami globalnymi, a antropopresją. Wykłady, ćwiczenia. Znajomości podstaw ochrony środowiska i ekonomii na poziomie akademickim. Podręczniki z dziedziny tematu, materiały pomocnicze rozdawane podczas zajęć Brak egzaminu. 1. Angiel J. i in. Ochrona przyrody i środowiska w Polsce oraz udział w niej organizacji społecznych, LOP, Warszawa Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWN, Warszawa Karaczun Z., Indeka L., Ochrona Środowiska, Agencja wyd. ARIES, Warszawa Tuszyńska L. Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych w Pol sce i innych krajach Europy, Wyd. Uni. Warszawskiego, Warszawa Perkowski M., Kiercel T.M., Finansowanie polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, Wyd. Temida 2,

14 Biologia i ekologia III Wykład, laboratorium Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska : 1W E, 2L III 6 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Organizacja biocenoz leśnych i pól uprawnych. Powietrze jako czynnik warunkujący bytowanie organizmów w biosferze. Degradacja powietrza atmosferycznego. Woda i gleba jako miejsce bytowania organizmów oraz przenoszenia organizmów chorobotwórczych. Zrozumienie procesów biologicznych zachodzących w środowisku; zrozumienie procesów towarzyszących neutralizacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych; oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne. Zaliczony I i II semestr kursu Biologii i Ekologii. Podręczniki z zakresu ekologii, biologii ogólnej, mikrobiologii. Tablice dostępne dla studentów w trakcie ćwiczeń, materiały pomocnicze rozdawane podczas wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin pisemny. Termin egzaminu ustalony przez Dziekana. 1. Odum E. P.: Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa Trojan P.: Ekologia ogólna. PWN, Warszawa Więckowski P.: Podstawy ekologii. Oficyna wyd. Brauta, Stryer L.: Biochemia. PWN, Warszawa Ville C. A.: Biologia. PWRiL, Warszawa Chmiel A.: Biotechnologia. PWN, Warszawa Kunicki-Goldfinger Wł.: Życie bakterii. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Mikrobiologia wody i ścieków. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Ćwiczenia z mikrobiologii wody i ścieków. PWN, Warszawa Schlegel H. G.: Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

15 Nazwa przedmiotu Matematyka stosowana Wykład, ćwiczenia Liczba godzin/zjazd: 3W E, 2C III 6 Jednostka: Katedra Inżynierii Energii Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy dla kierunku Inżynieria Środowiska. Liczby zespolone, Przekształcenia liniowe. Wartości i wektory własne, diagonalizacja macierzy. Funkcje uwikłane. Powierzchnie drugiego stopnia. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych. Elementy teorii pola. Równania różniczkowe zwyczajne. Szeregi funkcyjne i Fouriera. Zdobycie matematycznych podstaw oraz umiejętności do studiowania przedmiotów ścisłych związanych z kierunkiem studiów. Rozwiązywania zagadnień formowanych w postaci opisów algebraicznych. Wykłady, ćwiczenia. Znajomość podstaw matematyki z zakresuszkoły średniej. Podręczniki z zakresu matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Egzamin pisemny. Termin egzaminu ustalany przez Dziekana. 1. Grzymkowski R., Matematyka dla studentów wyższych uczelni technicznych, Gliwice Leitner R., Zarys matematyki wyzszej, cz. I i II, WNT, Warszawa Grzymkowski R., Matematyka. Zadania i odpowiedzi, Gliwice Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach. Część I, Warszawa Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach. Część II, Warszawa

16 Ekonomia I Wykład, ćwiczenia 2W, 2C III 4 Jednostka: Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków Przedmiot ogólny, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Podstawy teoretyczne. Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii. Przedmiot mikro- i makroekonomii. Istota, treść i formy praw ekonomicznych w gospodarce. Rozwinięcie teorii podaży i popytu. Elastyczność popytu i podaży. Rynek - mechanizm jego funkcjonowania. Rynek pracy. Rynek finansowy i jego instrumenty. Pieniądz i jego kreacja. Zróżnicowanie wartości pieniądza w czasie. Współczesny system bankowy. Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego.międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe. Inflacja i bezrobocie. Ćwiczenia obejmują zadania rachunkowe: instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego, wartość obecna i przyszła pieniądza. Uzyskanie wiedzy ogólnej z elementarnych zagadnień ekonomii we współczesnej gospodarce rynkowej Wykłady. Ćwiczenia rachunkowe. Znajomość podstaw z matematyki finansowej i zagadnień ekonomii z zakresu szkoły średniej o profilu ogólnym. Podręczniki i skrypty z ekonomii, rynku papierów wartościowych,ustawy dotyczące funkcjonowania systemu bankowego oraz materiały pomocnicze przedstawiane w czasie wykładów. Bez egzaminu. 1. Begg B.: Ekonomia cz. 1 i 2. PWE, Warszawa Samuelson P.A.: Ekonomia 1. PWN, Warszawa, Ostrowska E.: Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny. PWE, Warszawa Nasiłowski M.: System rynkowy. Wyd. Key Text, Warszawa Rutkowski A.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. PWN, Warszawa Dobosiewicz Z.: Wprowadzenie do finansów i bankowości. PWN, Warszawa

17 Chemia I Wykład, ćwiczenia Jednostka: Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków 2W, 2C III 5 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Podstawowe pojęcia i prawa chemii. Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków. Właściwości pierwiastków. Związki chemiczne - budowa, rodzaje. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Otrzymywanie, budowa i właściwości związków nieorganicznych, organicznych (węglowodory alifatyczne i aromatyczne, alko hole, fenole, etery, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, aminy związki heterocykliczne i halogenoorganiczne. Uzyskanie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstaw chemii ogólnej i organicznej. Uzyskanie umiejętności rozumienia procesów chemicznych zachodzących w środowisku i ważnych dla technologii inżynierii środowiska. Umiejętność planowania i stosowania procesów chemicznych w neutralizacji zanieczyszczeń. Wykłady, ćwiczenia. Znajomość podstaw chemii z zakresu szkoły średniej Podręczniki z zakresu chemii, zbiory zadań, materiały pomocnicze przygotowywane przez prowadzącego zajęcia. Bez egzaminu. 1. Pajdowski L.: Chemia ogólna. PWN, Warszawa Pazdro K. M.: Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich. Oficyna Edukacyjna, Warszawa Hermanowicz W., Chemia sanitarna, Arkady, Warszawa Sienko M. J., Plane R. A., Chemia. Podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa Kupryszewski G., Wstęp do chemii organicznej, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk Minczewski J., Marzenko Z., Chemia analityczna, t.2, PWN, Warszawa Całus M., Podstawy obliczeń chemicznych, WNT, Warszawa Kołodziejczyk A., Naturalne związki organiczne, Wydawnictwio Naukowe PWN, Warszawa

18 Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania II Rodzaj zajęć Wykład, laboratorium Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska Kod przedmiotu 2W, 2L Semestr III 4 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Rysowanie precyzyjne, usuwanie obiektów, transformacje obiektów. Operacje na warstwach: linie i style, wprowadzanie tekstu, style tekstu. Operacje na blokach. Wymiarowanie obiektów i skala rysunku. Ustawienia parametrów wydruku. Modelowanie trójwymiarowe krawędziowe, płaszczyznowe, bryłowe. Wydruk rysunków trójwymiarowych. Umiejętności posługiwania się komputerem do zbierania, gromadzenia i przechowywania informacji; wykonywania obliczeń inżynierskich i projektowania utworów inżynierskich. Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne Znajomość podstaw matematyki i fizyki na poziomie akademickim; znajomość zasad rysunku technicznego. Wiedza z kursu Informatyczne Podstawy Projektowania I. Podręczniki oraz materiały szkoleniowe z zakresu oprogramowania CAD oraz pakietu SCILAB. Bez egzaminu. 1. Pikoń A.: AUTOCAD 2004Pl, Wydawnictwo Helion Gliwice Materiały informacyjne firmy Autodesk- źródła internetowe. 3. Brozi A., Scilab w przykładach, Wydawnictwo NAKOM. 4. Pikoń A., AutoCAD LT, Wydawnictwo HELION. 18

19 Nazwa przedmiotu Termodynamika techniczna Rodzaj zajęć Wykład, ćwiczenia, laboratorium Kod przedmiotu 2W E, 2C, 2L Semestr IV 6 Jednostka: Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Podstawowe pojęcia z termodynamiki. Bilans substancjalny i energetyczny. Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste. Zasady termodynamiki. Przemiany i obiegi termodynamiczne. Przemiany fazowe. Para wodna jako czynnik termodynamiczny. Teorie i parametry wi lgotnego powietrza. Podstawowe przemiany wilgotnego powietrza. Mechanizmy wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie. Złożona wymiana ciepła. Ustalona i nieustalona wymiana ciepła. Ogólna charakterystyka wnikania ciepła. Uzyskanie wiedzy z zakresu podstaw termodynamicznych działania maszyn cieplnych, procesów wytwarzania energii z paliw i zamiany jej na pracę użyteczną. Umiejętność rozumienia procesów przekazywania energii i ciepła oraz stosowania wiedzy z zakresu termodynamiki do rozwi ązywania problemów technicznych. Wykład, ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne. Znajomość podstaw matematyki i fizyki, a także mechaniki płynów i wymiany ciepła. Podręczniki z zakresu termodynamiki i techniki cieplnej, materiały pomocnicze rozdawane podczas wykładów. Egzamin pisemny. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych. 1. Szargut J.: Termodynamika. PWN, Warszawa Yunus A., Cengel, Michael A. Boles.: Thermodynamics An Engineering Approach., McGraw-Hill Int. Editions, New York Szargut J.: Termodynamika techniczna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Ochęduszko S.: Termodynamika stosowana, WNT, Ochęduszko S.: Zbiór zadań z termodynamiki technicznej, PWN, Warszawa

20 Hydrologia oraz nauki o Ziemi I Wykład, laboratorium Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska 1W, 1L IV 3 Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Miejsce nauk o Ziemi w naukach przyrodniczych. Historia Ziemi. Budowa geologiczna Ziemi. Geofizyczne źródła informacji o wnętrzu Ziemi. Czynniki kształtujące powierzchnięlądów: wietrzenie, działalność rzek, wiatru i lodowców. Ocean światowy. Hydrogeologia, geologia inżynierska, geologia złóż, naturalne źródła energii. Wpływ warunków geologicznych na kształtowanie środowiska naturalnego. Cykl hydrologiczny jako system fizyczny. Określanie przepływów charakterystycznych dla rzek kontrolowanych. Stany charakterystyczne. Analiza wezbrań i niżówek. Określanie pojemności użytkowej i przeciwpowodziowej zbiorników retencyjnych. Metody przenoszenia informacji hydrologicznej do miejsc niekontrolowanych. Zrozumienie funkcjonowania geoekosystemów; zrozumienie procesów i praw determinujących obieg wody w geoekosystemach. Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne. Znajomość podstaw z ekologii, geografii, matematyki, fizyki i chemii na poziomie szkoły średniej. Podręcznik z zakresu geologii dynamicznej i historycznej oraz mineralogii podręcznik pomagający rozpoznawać minerały i skały. Folie, plansze, tablice okazy skalne i mineralogiczne. Literatura przedmiotowa, poradniki, mapy hydrologiczne i hydrogeologiczne, przekroje hydrogeologiczne. Bez egzaminu. 1. Bolewski W, Żabiński S.: Metody badań minerałów i skał. Wyd. Geologiczne, Warszawa Chodyniewska A, Kapuściński T.: Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice Jaroszewski K., Marks J., Radomski R.: Słownik geologii dynamicznej. Wyd. Geologiczne, Warszawa Bajkiewicz-Grabowska E. i in.: Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii. PWN, Warszawa Kowalski J.: Hydrogeologia z podstawami geologii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław Pazdro I., Kozerski B.: Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne, Warszawa Słownik hydrogeologiczny. Wyd. Trio, Warszawa Szymkiewicz R.: Hydrologia. Skrypt politechniki Gdańskiej, Gdańsk

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY OGÓLNE, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE Biologia i

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Biotechnologia Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł 5.1 Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Profil kształcenia: ogólnoakademicki Technologie wody i ścieków Water and wastewater

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Fiz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Energetyka komunalna Profil

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu Fiz010WMATBUD_pNadGen1D5JT Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Matbudiinst-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Analiza matematyczna 2 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EME-1-202-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Mikroelektronika w technice

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium Urządzenia grzewcze Heat systems Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Infor.003_pNadGenE34J2 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Matematyka - opis przedmiotu

Matematyka - opis przedmiotu Matematyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka Kod przedmiotu 11.1-WZ-EkoP-M-W-S14_pNadGenAT6Y9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Hydraulika i hydrologia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Hydraulika i hydrologia Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nazwa przedmiotu MATEMATYKA I Kod CH 1.1 Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S Sposób zaliczenia E Katedra Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Matematyka II Mathematics II Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: nauk ścisłych, moduł 1 I stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I Semestr 1 MATEMATYKA 60 (30W + 30CA)...7 CHEMIA 60E (37W

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

DATA I PODPIS PRODZIEKANA

DATA I PODPIS PRODZIEKANA Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych *** *** Etyka inżynierska W 1 1 Z Komunikacja społeczna W 1 1 Z Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wytrzymałość 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I Stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/ 3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 w, 15

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Fizyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-22_15W_pNadGenRDG4C Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i termodynamiki.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i termodynamiki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika płynów 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II / semestr 3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Matematyka II

Opis przedmiotu: Matematyka II 24.09.2013 Karta - Matematyka II Opis : Matematyka II Kod Nazwa Wersja TR.NIK203 Matematyka II 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna.1 Nazwa w języku angielskim: Mathematical analysis.1 Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prof. WAT Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: MATEMATYKA Wersja anglojęzyczna:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Symbol BD1A_W01 BD1A_W02 BD1A_W03 BD1A_W04 BD1A_W05 BD1A_W06 BD1A_W07 BD1A_W08 ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci sanitarne I The sanitary networks I Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 4.9 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Semestr: Treści kierunkowe, moduł 4.9 I stopnia, 6

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-37_14

Bardziej szczegółowo

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Termodynamika techniczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-38_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka w ochronie Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod przedmiotu: ZiIP.D1F.15.27. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu

Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Geodezja i systemy GIS Kod przedmiotu W5 Geod._pNadGenYN7SF Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Matematyka

Sylabus - Matematyka Sylabus - Matematyka 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Farmacja, jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Wymiana ciepła Heat transfer Forma

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH Pod redakcją Anny Piweckiej Staryszak Autorzy poszczególnych rozdziałów Anna Piwecka Staryszak: 2-13; 14.1-14.6; 15.1-15.4; 16.1-16.3; 17.1-17.6;

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Termodynamika techniczna Rok akademicki: 2016/2017 Kod: CCE-1-602-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Ceramika Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka.

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka. (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: ROZ-L1-3 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I, semestr

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Chemia. Chemistry. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Chemia. Chemistry. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Chemia Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej mgr Dorota Koruba Prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski

Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej mgr Dorota Koruba Prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Biologia Środowiskowa Nazwa modułu w języku angielskim Environmental Biology Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Fizyka 1 Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT-1-205-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technika cieplna Thermal Technology Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: obieralny, moduł 5.5 I stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy inżynierii bioprocesowej Rok akademicki: 2016/2017 Kod: BIS-1-604-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać (pieczęć wydziału) KARTA MODUŁU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa modułu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: 3 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego: 2013/2014 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska I stopień Ogólnoakademicki. niestacjonarne. dr hab. inż. Lidia Dąbek, prof. PŚk. Dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk.

Inżynieria Środowiska I stopień Ogólnoakademicki. niestacjonarne. dr hab. inż. Lidia Dąbek, prof. PŚk. Dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Biologia i ekologia 1 Nazwa modułu w języku angielskim Biology and ecology Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii

Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii W: prof. dr hab.tadeusz Paszkiewicz Ćw.: Dr Andrzej Bąk Katedra Fizyki Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej http://fizmoodle.prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA 2. Kod przedmiotu: Eef 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jarosław Kotowicz, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jarosław Kotowicz, dr SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok I/ I i II semestr Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Wymiana ciepła Heat transfer Forma

Bardziej szczegółowo

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika teoretyczna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie oczyszczania wody i ścieków Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Tak

Semestr zimowy Brak Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 01/013 Z-ZIP-1006 Mechanika Płynów i Wymiana Ciepła Fluid Mechanics and Heat Transfer

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-54_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Z-ETI-0605 Mechanika Płynów Fluid Mechanics. Katedra Inżynierii Produkcji Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk

Z-ETI-0605 Mechanika Płynów Fluid Mechanics. Katedra Inżynierii Produkcji Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../ z dnia.... 0r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ETI-0605 Mechanika Płynów Fluid Mechanics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Oczyszczanie gazów odlotowych Flue gas clearing Kierunek: Zarządzania i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów: Studia II stopnia Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 3 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I/ semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska - opis przedmiotu

Grafika inżynierska - opis przedmiotu Grafika inżynierska - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-14_15L_pNadGenXQK7T Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 1 Nazwa w j. ang. Process Engineering 1. Kod Punktacja ECTS* Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Spis treści Przedmowa 1. Woda w przyrodzie 1.1. Wprowadzenie 1.2. Fizyczne właściwości wody 1.3. Ogólna charakterystyka roztworów wodnych 1.3.1. Roztwory

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy I (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot (3)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis 1A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo