INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INŻYNIERIA ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 1

2 Biologia i ekologia I Wykład, ćwiczenia : 1W, 1C I 3 Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Charakterystyka Procaryota i Eucaryota. Budowa i funkcje składników komórkowych. Rola tkanek roślinnyc h i zwierzęcych w procesach fizjologicznych. Rozpoznawanie wybranych grup mikroorganizmów: wirusów, bakterii, grzybów, glonów, ich roli w biosferze. Sposoby odżywiania: heterotrofizm, autotrofizm (chemo i fotosynteza), miksotrofizm. Metabolizm-katabolizm i anabolizm. Zrozumienie procesów biologicznych zachodzących w środowisku; zrozumienie procesów towarzyszących neutralizacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych; oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Wykłady, ćwiczenia. Znajomość podstaw z biologii z zakresu szkoły średniej o profilu ogólnym. Podręczniki z zakresu ekologii, biologii ogólnej, mikrobiologii. Tablice dostępne dla studentów w trakcie ćwiczeń, materiały pomocnicze rozdawane podczas wykładów i ćwiczeń. Brak egzaminu. 1. Odum E. P.: Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa Trojan P.: Ekologia ogólna. PWN, Warszawa Więckowski P.:. Oficyna wyd. Brauta, Podstawy ekologii Stryer L.: Biochemia. PWN, Warszawa Ville C. A.: Biologia. PWRiL, Warszawa Chmiel A.: Biotechnologia. PWN, Warszawa Kunicki-Goldfinger Wł.: Życie bakterii. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Mikrobiologia wody i ścieków. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Ćwiczenia z mikrobiologii wody i ścieków. PWN, Warszawa Schlegel H. G.: Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

3 Matematyka I Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Matematyki i Informatyki Liczba godzin / tydzień 3W E, 3C I 6 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Liczby rzeczywiste i zespolone. Postać algebraiczna i trygonometryczna liczb zespolonych. Działania na liczbach zespolonych. Macierze działania na macierzach i ich własności, wyznacznik i rząd macierzy. Macierze odwrotne i równania macierzowe. Układy równań liniowych twierdzenie Cramera i Kroneckera- Capelliego. Ciągi liczbowe granica właściwa i niewłaściwa, liczba e. Funkcje elementarne: wymierne, trygonometryczne, logarytmiczne, wykładnicze, cyklometryczne i hiperboliczne. Granica funkcji i ciągłość. Pochodna funkcji, jej interpretacja geometryczna i fizyczna, własności oraz zastosowania do badania funkcji. Funkcje pierwotne i całki nieoznaczone. Uzyskanie wiedzy w zakresie podstaw algebry, analizy funkcji jednej zmiennej i teorii równań różniczkowych zwyczajnych; nabycie znajomości pojęć i umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi użytecznymi dla dalszego studiowania inżynierii środowiska. Umiejętność opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie oraz abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych. Wykłady, ćwiczenia rachunkowe. Znajomość podstaw matematyki wyniesiona ze szkoły średniej. Podręczniki z zakresu algebry liniowej, geometrii i analizy, materiały pomocnicze przygotowywane na ćwiczenia rachunkowe. Egzamin dwuczęściowy w formie pisemnej: I część obejmuje zadania, II pytania teoretyczne Termin egzaminu ustalany przez Dziekana. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych. 1. Berman G. N.: Zbiór zadań z analizy matematycznej. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Sklamierskiego, Gliwice Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa Leitner R.: Zarys matematyki wyższej część. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

4 Fizyka Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Fizyki 2W, 2C Semestr II 5 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Podstawowe pojęcia kinematyki, zasady dynamiki. Praca i energia. Równoważność masy i energii. Zasady zachowania energii i pędu. Drgania i fale w ośrodkach sprężystych. Ruch harmoniczny prosty, składanie drgań, dudnienia; drgania tłumione i wymuszone, rezonans. Podstawowe poj ęcia ruchu falowego, klasyfikacja fal i ich własności. Elementy akustyki. Polaryzacja, interferencja i dyfrakcja fal. Podstawowe pojęcia elektrostatyki. Elektryczne i magnetyczne właściwości materii. Elektryczność. Prąd elektryczny, opór elektryczny, prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Pole magnetyczne, prawa magnetostatyki, magnetyczne własności ciał. Indukowane pola elektryczne i magnetyczne, prawa Maxwella. Fale elektromagnetyczne - widmo fal i ich własności. Elementy optyki. Falowa natura materii, elementy mechaniki kwantowej. Oddziaływanie promieniowania z materią. Podstawy mechaniki klasycznej i termodynamiki fenomenologicznej. Elementy hydromechaniki. Grawitacja. Elementy optyki falowej i geometrycznej. Elementy akustyki - hałas. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Elementy fizyki jądrowej. Uzyskanie wiadomości z wybranych działów fizyki, uzyskanie umiejętności poznania i rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie oraz wykorzystywania praw fizyki w technice i życiu codziennym. Umiejętność pomiaru i określania podstawowych wielkości fizycznych. Wykłady, ćwiczenia rachunkowe. Znajomość fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej. Podręczniki z podstaw fizyki, zbioryzadań z fizyki, podręczniki do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki. Bez egzaminu. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych. 1. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Podstawy Fizyki t. 1-5, PWN, Warszawa Orear J.: Fizyka, t. 1-2, WNT, Warszawa Halliday D., Resnick R., Fizyka t.1-2, PWN, Warszawa

5 Ochrona własności intelektualnej Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska 1W, 1C I 3 Przedmiot ogólny, obowiązkowy na kierunku Ochrona Środowiska. Podstawowe pojęcia teorii prawa; międzynarodowe i wspólnotowe prawo w zakresie własności intelektualnej; system prawa własności intelektualnej w Polsce, prawo własności przemysłowej, ustawa o prawi e autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, instytucje twórczości technicznej oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy praw wyłącznych, normy regulujące procedury zgłoszeniowe do urzędu patentowego, zakres praw autorskich do utworu oraz zagadnienia związane z dozwolonym użytkiem chronionych utworów. Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu systemu prawnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej. Wykłady, ćwiczenia. Brak wymagań. Akty prawne, literatura z zakresu własności intelektualnej. Bez egzaminu. Bez zapisów 1. Nowińska E., Promińska U., Du Vall M.: Prawo własności przemysłowej. Lexis Nexis, Warszawa Akty prawne; 3. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. 5

6 Mechanika i wytrzymałość materiałów Wykład, ćwiczenia Liczba godzin/zjazd 2W, 2C I 5 Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Zasady statyki, siła, moment. Układy sił, redukcja, warunki równowagi. Siły zewnętrzne i wewnętrzne: kratownice, belki, ramy. Obliczanie cięgien. Tarcie. Geometria mas, momenty bezwładności. Wytrzymałość materiałów. Określanie własności mechanicznych materiałów. Obliczenia wytrzymałościowe prętów prostych, rozciąganych i ściskanych. Stan naprężenia i odkształcenia. Zginanie proste, ukośne i z uwzględnieniem naprężeń stycznych. Hipotezy wytrzymałościowe. Wyboczenie, ścinanie, skręcanie. Równowaga układu sił, tarcie. Momenty bezwładności powierzchni płaskich. Ruch punktu na płaszczyźnie, ruch obrotowy i płaski, ruch złożony punktu. Analiza jednoosiowego i płaskiego stanu naprężenia, rozciągania i ściskania. Zbiorniki cienkościenne. Energia odkształcaniasprężystego. Wytrzymałość złożona. Wyboczenie. Zmęczenie materiału. Doświadczalna analiza naprężeń. Podstawy dynamiki. Zrozumienie ogólnych praw ruchu i równowagi ciał materialnych oraz zjawisk fizycznych, którym podlegają odkształcane ciała stałe poddane działaniu obciążeń zewnętrznych; stosowania wiedzy z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów w projektowaniu urządzeńdla potrzeb inżynierii środowiska. Wykłady, ćwiczenia. Znajomość podstaw z matematyki i fizyki, znajomość zasad projektowania na poziomie szkoły średniej. Podręczniki z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, tablice i katalogi dostępne dla studentów w trakcie ćwiczeń projektowych, materiały pomocnicze rozdawane podczas wykładów. Bez egzaminu. 1. Leyko J.: Mechanika ogólna, T. 1. PWN, Warszawa Misiak J.: Zadania z mechaniki ogólnej. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Piasecki S., Rżysko J.: Mechanika. PWN, Warszawa Korewa W., Zygmunt K.: Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy konstrukcji maszyn.. PWN, Warszawa Praca zbiorowa.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wydawnictwo P.Cz., Częstochowa

7 Technologia informacyjna Wykład, ćwiczenia Jednostka: Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków 2W, 2C I 4 Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Modelowanie przestrzeni realnej, model rastrowy transformacja przestrzeni do postaci dwu- i jednowymiarowej. Integracja przestrzeni i informacji z elementami rastra. Bazy danych i struktura danych, struktury blokowe, efektywna organizacja informacji w zbiorach tematycznych - Baza Danych Topograficznych (TBD). Zapis przestrzeni w postaci modelu wektorowego, numeryczne modele powierzchni terenowej. Rozwarstwienie geometryczne i tematyczne obiektów, zasady odwzorowania struktur obiektów. Relacje mi ędzy obiektami w modelach topologicznych. Środki narzędziowe komputerowych systemów informacji geograficznej GIS (Geographical Information System). GPS, ang. Global Positioning System. Typowe zadania z dziedziny inżynierii środowiska rozwiązywane za pomocąsystemów informacji przestrzennej. Umiejętność posługiwania się systemami informacji przestrzennej; rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii środowiska z pomocą systemów informacji przestrzennej. Wykłady, ćwiczenia. Podstawowa obsługa komputera, praca w środowisku MS Windows XP/Vista. Podręczniki, zestawy ćwiczeniowe. Bez egzaminu. Zaliczenie. Nie są wymagane. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów kierunku Inżynieria środowiska. 1. Kistowski M., Iwanska M.: Systemy Informacji Geograficznej. Zastosowanie w badaniach środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań Januszewski J.: Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Davis D.E.: GIS dla każdego. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W.: GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Gaździcki J.: Systemy informacji przestrzennej. PPWK, Warszawa-Wrocław Menno-Jan Kraak, Ferjan Ormeling: Kartografia: Wizualizacja danych przestrzennych. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Wydanie I., Warszawa Urbanski J.: Zrozumieć GIS. Analiza informacji przest rzennej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Magnuszewski A.: GIS w geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Myrda G.: GIS czyli mapa w komputerze. Wydawnictwo Helion,

8 Biologia i ekologia II Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska : 2W, 2C II Liczba punktów ECTS : 4 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Łańcuch oddechowy. Systemy generacji ATP fosforylacja substratowa, oksydatywna, fotooksydacja. Oddychanie tlenowe, beztlenowe i fermentacja. Fotosynteza jako podstawowy proces anaboliczny. Rola mikroorganizmów w biogeochemicznym krążeniu węgla, azotu, siarki i żelaza w przyrodzie. Rola mikroorganizmów w niszczeniu przedmiotów użytkowych. Podstawy ekologii. Ekologia populacji. Tolerancja na czynniki środowiskowe. Prawo Liebiega. Prawo Shelforda. Ekologia biocenoz. Grupy troficzne. Ekologia wód śródlądowych. Degradacja zbiorników wodnych. Zrozumienie procesów biologicznych zachodzących w środowisku; zrozumienie procesów towarzyszących neutralizacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych; oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Wykłady, ćwiczenia. Znajomość podstaw z biologii z zakresu szkoły średniej o profilu ogólnym. Kurs bi ologii i ekologii semestr I. Podręczniki z zakresu ekologii, biologii ogólnej, mikrobiologii. Tablice dostępne dla studentów w trakcie ćwiczeń, materiały pomocnicze rozdawane podczas wykładów i ćwiczeń. Bez egzaminu. 1. Odum E. P.: Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa Trojan P.: Ekologia ogólna. PWN, Warszawa Więckowski P.: Podstawy ekologii. Oficyna wyd. Brauta, Stryer L.: Biochemia. PWN, Warszawa Ville C. A.: Biologia. PWRiL, Warszawa Chmiel A.: Biotechnologia. PWN, Warszawa Kunicki-Goldfinger Wł.: Życie bakterii. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Mikrobiologia wody i ścieków. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Ćwiczenia z mikrobiologii wody i ścieków. PWN, Warszawa 1980, 10. Schlegel H. G.: Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

9 Matematyka II Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Matematyki i Informatyki Liczba godzin / tydzień 2W E, 2C II 5 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Całka oznaczona i jej zastosowania w geometrii. Całki niewłaściwe I i IIrodzaju. Ciągi na płaszczyźnie granica i zbieżność. Granica i ciągłość funkcji dwu zmiennych. Pochodne cząstkowe i pierwsza różniczka funkcji dwu zmiennych. Zastosowanie pierwszej różniczki w szacowaniu błędu bezwzględnego pomiaru pośredniego. Równanie różniczkowe zupełne. Ekstrema lokalne funkcji dwu zmiennych. Całka podwójna współrzędne kartezjańskie i biegunowe. Całka potrójna współrzędne kartezjańskie, walcowe i sferyczne. Zastosowania całek podwójnych i potrójnych. Elementy teorii równań różniczkowych zwyczajnych I rzędu równanie o zmiennych rozdzielonych, równanie jednorodne i równanie liniowe. Zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie analizy funkcji wielu zmiennych i analizy zespolonej; poszerzenie zakresu umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych użytecznych dla dalszego studiowania matematyki i innych działów nauk ścisłych. Umiejętność posługiwania się metodami matematycznymi w inżynierii środowiska oraz opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie. Umiejętność abstrak cyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych. Wykłady i ćwiczenia rachunkowe. Znajomość podstaw z matematyki, wiedza z dziedziny algebry liniowej i analizy uzyskana w I semestrze. Podręczniki z zakresu analizy funkcji rzeczywistych wielu zmiennych, analizy zespolonej oraz równań różniczkowych, materiały pomocnicze do ćwiczeń rachunkowych. Egzamin dwuczęściowy w formie pisemnej: I część obejmuje zadania, II pytania teoretyczne Termin egzaminu ustalany przez Dziekana. Nie są wymagane. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych. 1. Berman G. N.: Zbiór zadań z analizy matematycznej. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Sklamierskiego, Gliwice Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa Leitner R.: Zarys matematyki wyższej część. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa Stankiewicz W.: Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. PWN, Warszawa

10 Fizyka środowiska Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska Liczba godzin/zjazd: 2W E, 2C II 5 Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy dla kierunku Inżynieria Środowiska. Podstawowe pojęcia fizyki środowiska. Termodynamika i fizyka cząsteczkowa. Ciśnienie cieczy i gazów, siła wyporu. Energia wewnętrzna, ciepło i praca. Rozszerzalność cieplna ciał stałych i cieczy. Ciepło właściwe. Bilans cieplny. Przewodnictwo cieplne. Dyfuzja. Konwekcja. Elektromagnetyzm. Magnetyczne właściwości ciał. Fale elektromagnetyczne. Elementy optyki i akustyki. Promieniotwórczość naturalna. Wpływ działalności człowieka na środowisko. Wpływ promieniowania słonecznego na Ziemię rola energii słonecznej. Promieniowanie kosmiczne. Uzyskanie wiadomości z wybranych działów fizyki środowiska, takich jak termodynamika i fizyka cząsteczkowa, elektrodynamika, zjawiska falowe. Wykłady, ćwiczenia rachunkowe. Znajomość podstawowych pojęć z fizyki i matematyki. Podręczniki z podstaw fizyki środowiska, zbiory zadań z fizyki. Egzamin pisemny. Termin egzaminu ustalany przez Dziekana. Nie są wymagane. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska. 1. Herman M.A., Kalestyński L., Widomski L.: Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów. Wyd. PWN, Warszawa Kąkol Z.: Fizyka dla inżynierów. Wyd. AGH, Kraków Wolny J.: Podstawy fizyki. Wyd. AGH, Kraków Orear J.: Fizyka t.1 i 2. Wyd. N-T, Warszawa Wolkensztejn: Zbiór zadań z fizyki. Wyd. PWN, Warszawa Pyłska-Gutowska E.: Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata, Warszawa

11 Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania I Rodzaj zajęć Wykład, laboratorium Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska Kod przedmiotu 2W, 2L Semestr II 4 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Języki programowania. Pętle i indukcje sterujące. Operatory logiczne. Funkcje i zmienne. Ciągi znakowe i tablice. Wskaźniki. Obliczenia numeryczne i symboliczne z wykorzystaniem narzędzi typu Computer Aided Design - w tym do projektowania. Elementy programowania - komunikacja z programem, rodzaje współrzędnych i jednostek, przestrzeń modelu i arkusza, granice rysunku. Uzyskanie umiejętności posługiwania się komputerem do zbierania, gromadzenia i przechowywania informacji, wykonywania obliczeń inżynierskich i projektowania utworów inżynierskich. Wykład. Ćwiczenia laboratoryjne. Znajomość podstaw matematyki i fizyki na poziomie akademickim; znajomość zasad rysunku technicznego Podręczniki oraz materiały szkoleniowe z zakresu oprogramowania CAD oraz pakietu SCILAB Bez egzaminu. 1. Pikoń A.: AUTOCAD 2004Pl, Wydawnictwo Helion Gliwice Materiały informacyjne firmy Autodesk- źródła internetowe. 3. Brozi A., Scilab w przykładach, Wydawnictwo NAKOM. 4. Pikoń A., AutoCAD LT, Wydawnictwo HELION. 11

12 Rysunek techniczny igeometria wykreślna Wykład, projekt Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska : 2W, 2P II 4 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska Rzutowanie prostokątne i wymiarowanie. Oznaczenia graficzne. Zasady rysowania i wymiarowania. Oznaczenia graficzne. Odwzorowanie elementów przestrzeni na płaszczyźnie. Metody rzutowania i ich wykorzystanie w praktyce inżynierskiej. Podstawowe wiadomości o wielościanach i powierzchniach w aspekcie ich praktycznego wykorzystania. Widoki rysunkowe i przekroje. Rysunek techniczny budowlany. Rysunek techniczny instalacyjny. Rysunki odtworzeniowe elementów maszyn i części aparatury. Odtworzeniowy rysunek architektoniczno-budowlany: zasady wykonywania, wykorzystanie w dokumentacji wewnętrznej instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Schematy (technologiczne) instalacji stosowanych w inżynierii środowiska. Umiejętność stosowania rysunku technicznego oraz wizualizacji utworów inżynierskich. Wykład, projekt. Znajomość podstawowych twierdzeń i relacji geometrycznych, klasycznych konstrukcji geometrycznych z zakresu szkoły podstawowej i średniej, pismo techniczne i techniki kreślenia, oraz podstaw matematycznego logicznego myślenia. Podręczniki wymienione w spisie literatury, przyrządy kreślarskie, modelewykonywane i prezentowane przez studentów. Bez egzaminu. 1. Grochowski B., Wykład geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa Ochoński S., Geometria przekryć w budownictwie. Częstochowa Ochoński S., Rysunek techniczny budowlany. Częstochowa Samujłło H. i J., Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie. Arkady, Warszawa Jankowski W., Geometria wykreślna, Wyd. Pol. Poznańskiej, Poznań

13 Ochrona środowiska Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska 2W, 2C II 4 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Historia ochrony środowiska. Współczesne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska rozwój zrównoważony. Przyrodnicze aspekty ochrony środowiska ochrona biosfery, krajobrazu, ekosystemu, biocenozy, różnorodności gatunkowej. Równowaga ekologiczna. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Ochrona atmosfery efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog kwaśny i fotochemiczny. Ochrona hydrosfery zanieczyszczenia wód, eutrofizacja, środki techniczne, ekonomiczne i prawne w ochronie wód. Ochrona kopalin i litosfery: rodzaje oddziaływań na litosferę, trwałość użytkowania zasobów kopalin. Ochrona gleb: typy degradacji, zagrożenia gleb w Polsce. Ochrona lasów: zagrożenia lasów, sposoby i środki ochrony lasów. Wpływ zanieczyszczeń środowiska i hałasu na zdrowie człowieka. Elementy toksykologii trucizny i toksyny, radioaktywność, eliminowanie zanieczyszczeńz ustroju. Przedsięwzięcia i środki techniczne w ochronie środowiska koncepcja czystych technologii. Zrozumienie procesów, zjawisk i interakcji występujących w środowisku; zrozumienie przebiegu procesów krótko i długoterminowych zachodzących w środowisku; rozumieniapowiązań między zjawiskami globalnymi, a antropopresją. Wykłady, ćwiczenia. Znajomości podstaw ochrony środowiska i ekonomii na poziomie akademickim. Podręczniki z dziedziny tematu, materiały pomocnicze rozdawane podczas zajęć Brak egzaminu. 1. Angiel J. i in. Ochrona przyrody i środowiska w Polsce oraz udział w niej organizacji społecznych, LOP, Warszawa Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWN, Warszawa Karaczun Z., Indeka L., Ochrona Środowiska, Agencja wyd. ARIES, Warszawa Tuszyńska L. Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych w Pol sce i innych krajach Europy, Wyd. Uni. Warszawskiego, Warszawa Perkowski M., Kiercel T.M., Finansowanie polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, Wyd. Temida 2,

14 Biologia i ekologia III Wykład, laboratorium Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska : 1W E, 2L III 6 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Organizacja biocenoz leśnych i pól uprawnych. Powietrze jako czynnik warunkujący bytowanie organizmów w biosferze. Degradacja powietrza atmosferycznego. Woda i gleba jako miejsce bytowania organizmów oraz przenoszenia organizmów chorobotwórczych. Zrozumienie procesów biologicznych zachodzących w środowisku; zrozumienie procesów towarzyszących neutralizacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych; oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne. Zaliczony I i II semestr kursu Biologii i Ekologii. Podręczniki z zakresu ekologii, biologii ogólnej, mikrobiologii. Tablice dostępne dla studentów w trakcie ćwiczeń, materiały pomocnicze rozdawane podczas wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin pisemny. Termin egzaminu ustalony przez Dziekana. 1. Odum E. P.: Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa Trojan P.: Ekologia ogólna. PWN, Warszawa Więckowski P.: Podstawy ekologii. Oficyna wyd. Brauta, Stryer L.: Biochemia. PWN, Warszawa Ville C. A.: Biologia. PWRiL, Warszawa Chmiel A.: Biotechnologia. PWN, Warszawa Kunicki-Goldfinger Wł.: Życie bakterii. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Mikrobiologia wody i ścieków. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Ćwiczenia z mikrobiologii wody i ścieków. PWN, Warszawa Schlegel H. G.: Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

15 Nazwa przedmiotu Matematyka stosowana Wykład, ćwiczenia Liczba godzin/zjazd: 3W E, 2C III 6 Jednostka: Katedra Inżynierii Energii Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy dla kierunku Inżynieria Środowiska. Liczby zespolone, Przekształcenia liniowe. Wartości i wektory własne, diagonalizacja macierzy. Funkcje uwikłane. Powierzchnie drugiego stopnia. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych. Elementy teorii pola. Równania różniczkowe zwyczajne. Szeregi funkcyjne i Fouriera. Zdobycie matematycznych podstaw oraz umiejętności do studiowania przedmiotów ścisłych związanych z kierunkiem studiów. Rozwiązywania zagadnień formowanych w postaci opisów algebraicznych. Wykłady, ćwiczenia. Znajomość podstaw matematyki z zakresuszkoły średniej. Podręczniki z zakresu matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Egzamin pisemny. Termin egzaminu ustalany przez Dziekana. 1. Grzymkowski R., Matematyka dla studentów wyższych uczelni technicznych, Gliwice Leitner R., Zarys matematyki wyzszej, cz. I i II, WNT, Warszawa Grzymkowski R., Matematyka. Zadania i odpowiedzi, Gliwice Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach. Część I, Warszawa Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach. Część II, Warszawa

16 Ekonomia I Wykład, ćwiczenia 2W, 2C III 4 Jednostka: Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków Przedmiot ogólny, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Podstawy teoretyczne. Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii. Przedmiot mikro- i makroekonomii. Istota, treść i formy praw ekonomicznych w gospodarce. Rozwinięcie teorii podaży i popytu. Elastyczność popytu i podaży. Rynek - mechanizm jego funkcjonowania. Rynek pracy. Rynek finansowy i jego instrumenty. Pieniądz i jego kreacja. Zróżnicowanie wartości pieniądza w czasie. Współczesny system bankowy. Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego.międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe. Inflacja i bezrobocie. Ćwiczenia obejmują zadania rachunkowe: instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego, wartość obecna i przyszła pieniądza. Uzyskanie wiedzy ogólnej z elementarnych zagadnień ekonomii we współczesnej gospodarce rynkowej Wykłady. Ćwiczenia rachunkowe. Znajomość podstaw z matematyki finansowej i zagadnień ekonomii z zakresu szkoły średniej o profilu ogólnym. Podręczniki i skrypty z ekonomii, rynku papierów wartościowych,ustawy dotyczące funkcjonowania systemu bankowego oraz materiały pomocnicze przedstawiane w czasie wykładów. Bez egzaminu. 1. Begg B.: Ekonomia cz. 1 i 2. PWE, Warszawa Samuelson P.A.: Ekonomia 1. PWN, Warszawa, Ostrowska E.: Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny. PWE, Warszawa Nasiłowski M.: System rynkowy. Wyd. Key Text, Warszawa Rutkowski A.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. PWN, Warszawa Dobosiewicz Z.: Wprowadzenie do finansów i bankowości. PWN, Warszawa

17 Chemia I Wykład, ćwiczenia Jednostka: Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków 2W, 2C III 5 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Podstawowe pojęcia i prawa chemii. Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków. Właściwości pierwiastków. Związki chemiczne - budowa, rodzaje. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Otrzymywanie, budowa i właściwości związków nieorganicznych, organicznych (węglowodory alifatyczne i aromatyczne, alko hole, fenole, etery, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, aminy związki heterocykliczne i halogenoorganiczne. Uzyskanie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstaw chemii ogólnej i organicznej. Uzyskanie umiejętności rozumienia procesów chemicznych zachodzących w środowisku i ważnych dla technologii inżynierii środowiska. Umiejętność planowania i stosowania procesów chemicznych w neutralizacji zanieczyszczeń. Wykłady, ćwiczenia. Znajomość podstaw chemii z zakresu szkoły średniej Podręczniki z zakresu chemii, zbiory zadań, materiały pomocnicze przygotowywane przez prowadzącego zajęcia. Bez egzaminu. 1. Pajdowski L.: Chemia ogólna. PWN, Warszawa Pazdro K. M.: Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich. Oficyna Edukacyjna, Warszawa Hermanowicz W., Chemia sanitarna, Arkady, Warszawa Sienko M. J., Plane R. A., Chemia. Podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa Kupryszewski G., Wstęp do chemii organicznej, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk Minczewski J., Marzenko Z., Chemia analityczna, t.2, PWN, Warszawa Całus M., Podstawy obliczeń chemicznych, WNT, Warszawa Kołodziejczyk A., Naturalne związki organiczne, Wydawnictwio Naukowe PWN, Warszawa

18 Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania II Rodzaj zajęć Wykład, laboratorium Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska Kod przedmiotu 2W, 2L Semestr III 4 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Rysowanie precyzyjne, usuwanie obiektów, transformacje obiektów. Operacje na warstwach: linie i style, wprowadzanie tekstu, style tekstu. Operacje na blokach. Wymiarowanie obiektów i skala rysunku. Ustawienia parametrów wydruku. Modelowanie trójwymiarowe krawędziowe, płaszczyznowe, bryłowe. Wydruk rysunków trójwymiarowych. Umiejętności posługiwania się komputerem do zbierania, gromadzenia i przechowywania informacji; wykonywania obliczeń inżynierskich i projektowania utworów inżynierskich. Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne Znajomość podstaw matematyki i fizyki na poziomie akademickim; znajomość zasad rysunku technicznego. Wiedza z kursu Informatyczne Podstawy Projektowania I. Podręczniki oraz materiały szkoleniowe z zakresu oprogramowania CAD oraz pakietu SCILAB. Bez egzaminu. 1. Pikoń A.: AUTOCAD 2004Pl, Wydawnictwo Helion Gliwice Materiały informacyjne firmy Autodesk- źródła internetowe. 3. Brozi A., Scilab w przykładach, Wydawnictwo NAKOM. 4. Pikoń A., AutoCAD LT, Wydawnictwo HELION. 18

19 Nazwa przedmiotu Termodynamika techniczna Rodzaj zajęć Wykład, ćwiczenia, laboratorium Kod przedmiotu 2W E, 2C, 2L Semestr IV 6 Jednostka: Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Podstawowe pojęcia z termodynamiki. Bilans substancjalny i energetyczny. Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste. Zasady termodynamiki. Przemiany i obiegi termodynamiczne. Przemiany fazowe. Para wodna jako czynnik termodynamiczny. Teorie i parametry wi lgotnego powietrza. Podstawowe przemiany wilgotnego powietrza. Mechanizmy wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie. Złożona wymiana ciepła. Ustalona i nieustalona wymiana ciepła. Ogólna charakterystyka wnikania ciepła. Uzyskanie wiedzy z zakresu podstaw termodynamicznych działania maszyn cieplnych, procesów wytwarzania energii z paliw i zamiany jej na pracę użyteczną. Umiejętność rozumienia procesów przekazywania energii i ciepła oraz stosowania wiedzy z zakresu termodynamiki do rozwi ązywania problemów technicznych. Wykład, ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne. Znajomość podstaw matematyki i fizyki, a także mechaniki płynów i wymiany ciepła. Podręczniki z zakresu termodynamiki i techniki cieplnej, materiały pomocnicze rozdawane podczas wykładów. Egzamin pisemny. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych. 1. Szargut J.: Termodynamika. PWN, Warszawa Yunus A., Cengel, Michael A. Boles.: Thermodynamics An Engineering Approach., McGraw-Hill Int. Editions, New York Szargut J.: Termodynamika techniczna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Ochęduszko S.: Termodynamika stosowana, WNT, Ochęduszko S.: Zbiór zadań z termodynamiki technicznej, PWN, Warszawa

20 Hydrologia oraz nauki o Ziemi I Wykład, laboratorium Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska 1W, 1L IV 3 Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Miejsce nauk o Ziemi w naukach przyrodniczych. Historia Ziemi. Budowa geologiczna Ziemi. Geofizyczne źródła informacji o wnętrzu Ziemi. Czynniki kształtujące powierzchnięlądów: wietrzenie, działalność rzek, wiatru i lodowców. Ocean światowy. Hydrogeologia, geologia inżynierska, geologia złóż, naturalne źródła energii. Wpływ warunków geologicznych na kształtowanie środowiska naturalnego. Cykl hydrologiczny jako system fizyczny. Określanie przepływów charakterystycznych dla rzek kontrolowanych. Stany charakterystyczne. Analiza wezbrań i niżówek. Określanie pojemności użytkowej i przeciwpowodziowej zbiorników retencyjnych. Metody przenoszenia informacji hydrologicznej do miejsc niekontrolowanych. Zrozumienie funkcjonowania geoekosystemów; zrozumienie procesów i praw determinujących obieg wody w geoekosystemach. Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne. Znajomość podstaw z ekologii, geografii, matematyki, fizyki i chemii na poziomie szkoły średniej. Podręcznik z zakresu geologii dynamicznej i historycznej oraz mineralogii podręcznik pomagający rozpoznawać minerały i skały. Folie, plansze, tablice okazy skalne i mineralogiczne. Literatura przedmiotowa, poradniki, mapy hydrologiczne i hydrogeologiczne, przekroje hydrogeologiczne. Bez egzaminu. 1. Bolewski W, Żabiński S.: Metody badań minerałów i skał. Wyd. Geologiczne, Warszawa Chodyniewska A, Kapuściński T.: Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice Jaroszewski K., Marks J., Radomski R.: Słownik geologii dynamicznej. Wyd. Geologiczne, Warszawa Bajkiewicz-Grabowska E. i in.: Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii. PWN, Warszawa Kowalski J.: Hydrogeologia z podstawami geologii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław Pazdro I., Kozerski B.: Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne, Warszawa Słownik hydrogeologiczny. Wyd. Trio, Warszawa Szymkiewicz R.: Hydrologia. Skrypt politechniki Gdańskiej, Gdańsk

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 52 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op. INSTYTUT POLITECHNICZNY 38-404 KROSNO; ul. WYSPIAŃSKIEGO 20; Tel. 013 437 55 70 ZAKŁAD BUDOWNICTWA 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.pl SYLABUSY PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka Matematyka Liczby zespolone. Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Wzory de Moivre a dla mnożenia, potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Definicja grupy pierścienia i ciała. Ciało liczb

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów,

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn KATALOG PRZEDMIOTÓW Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I-go stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikroekonomia Nazwa w języku angielskim: Microeconomics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu Α Ω Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku INSTYTUT ROLNICTWA Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu SYLABUSY studia stacjonarne Sanok Program

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 36 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla studentów KIERUNEK STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka MAKROKIERUNEK Studia współtworzą: Wydział Biologii Wydział Chemii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Autorzy projektu: Prof. UG dr hab. Wiesław Miklaszewski Prof. UG dr hab. Piotr Mucha Prof.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r. PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności...

Bardziej szczegółowo

Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 11 Studia magisterskie na kierunku transport trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: bioinformatyka 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2008 Informator, na podstawie materiałów

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Mgr Magdalena Kożuch

Mgr Magdalena Kożuch Nr Nazwa przedmiotu AI02 Język angielski Nie występują 120 120 5 Przygotowanie studentów do wykorzystania języka angielskiego w środowisku zawodowym. Doskonalenia umiejętności w zakresie rozumienia ze

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo