INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INŻYNIERIA ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 1

2 Biologia i ekologia I Wykład, ćwiczenia : 1W, 1C I 3 Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Charakterystyka Procaryota i Eucaryota. Budowa i funkcje składników komórkowych. Rola tkanek roślinnyc h i zwierzęcych w procesach fizjologicznych. Rozpoznawanie wybranych grup mikroorganizmów: wirusów, bakterii, grzybów, glonów, ich roli w biosferze. Sposoby odżywiania: heterotrofizm, autotrofizm (chemo i fotosynteza), miksotrofizm. Metabolizm-katabolizm i anabolizm. Zrozumienie procesów biologicznych zachodzących w środowisku; zrozumienie procesów towarzyszących neutralizacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych; oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Wykłady, ćwiczenia. Znajomość podstaw z biologii z zakresu szkoły średniej o profilu ogólnym. Podręczniki z zakresu ekologii, biologii ogólnej, mikrobiologii. Tablice dostępne dla studentów w trakcie ćwiczeń, materiały pomocnicze rozdawane podczas wykładów i ćwiczeń. Brak egzaminu. 1. Odum E. P.: Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa Trojan P.: Ekologia ogólna. PWN, Warszawa Więckowski P.:. Oficyna wyd. Brauta, Podstawy ekologii Stryer L.: Biochemia. PWN, Warszawa Ville C. A.: Biologia. PWRiL, Warszawa Chmiel A.: Biotechnologia. PWN, Warszawa Kunicki-Goldfinger Wł.: Życie bakterii. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Mikrobiologia wody i ścieków. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Ćwiczenia z mikrobiologii wody i ścieków. PWN, Warszawa Schlegel H. G.: Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

3 Matematyka I Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Matematyki i Informatyki Liczba godzin / tydzień 3W E, 3C I 6 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Liczby rzeczywiste i zespolone. Postać algebraiczna i trygonometryczna liczb zespolonych. Działania na liczbach zespolonych. Macierze działania na macierzach i ich własności, wyznacznik i rząd macierzy. Macierze odwrotne i równania macierzowe. Układy równań liniowych twierdzenie Cramera i Kroneckera- Capelliego. Ciągi liczbowe granica właściwa i niewłaściwa, liczba e. Funkcje elementarne: wymierne, trygonometryczne, logarytmiczne, wykładnicze, cyklometryczne i hiperboliczne. Granica funkcji i ciągłość. Pochodna funkcji, jej interpretacja geometryczna i fizyczna, własności oraz zastosowania do badania funkcji. Funkcje pierwotne i całki nieoznaczone. Uzyskanie wiedzy w zakresie podstaw algebry, analizy funkcji jednej zmiennej i teorii równań różniczkowych zwyczajnych; nabycie znajomości pojęć i umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi użytecznymi dla dalszego studiowania inżynierii środowiska. Umiejętność opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie oraz abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych. Wykłady, ćwiczenia rachunkowe. Znajomość podstaw matematyki wyniesiona ze szkoły średniej. Podręczniki z zakresu algebry liniowej, geometrii i analizy, materiały pomocnicze przygotowywane na ćwiczenia rachunkowe. Egzamin dwuczęściowy w formie pisemnej: I część obejmuje zadania, II pytania teoretyczne Termin egzaminu ustalany przez Dziekana. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych. 1. Berman G. N.: Zbiór zadań z analizy matematycznej. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Sklamierskiego, Gliwice Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa Leitner R.: Zarys matematyki wyższej część. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

4 Fizyka Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Fizyki 2W, 2C Semestr II 5 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Podstawowe pojęcia kinematyki, zasady dynamiki. Praca i energia. Równoważność masy i energii. Zasady zachowania energii i pędu. Drgania i fale w ośrodkach sprężystych. Ruch harmoniczny prosty, składanie drgań, dudnienia; drgania tłumione i wymuszone, rezonans. Podstawowe poj ęcia ruchu falowego, klasyfikacja fal i ich własności. Elementy akustyki. Polaryzacja, interferencja i dyfrakcja fal. Podstawowe pojęcia elektrostatyki. Elektryczne i magnetyczne właściwości materii. Elektryczność. Prąd elektryczny, opór elektryczny, prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Pole magnetyczne, prawa magnetostatyki, magnetyczne własności ciał. Indukowane pola elektryczne i magnetyczne, prawa Maxwella. Fale elektromagnetyczne - widmo fal i ich własności. Elementy optyki. Falowa natura materii, elementy mechaniki kwantowej. Oddziaływanie promieniowania z materią. Podstawy mechaniki klasycznej i termodynamiki fenomenologicznej. Elementy hydromechaniki. Grawitacja. Elementy optyki falowej i geometrycznej. Elementy akustyki - hałas. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Elementy fizyki jądrowej. Uzyskanie wiadomości z wybranych działów fizyki, uzyskanie umiejętności poznania i rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie oraz wykorzystywania praw fizyki w technice i życiu codziennym. Umiejętność pomiaru i określania podstawowych wielkości fizycznych. Wykłady, ćwiczenia rachunkowe. Znajomość fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej. Podręczniki z podstaw fizyki, zbioryzadań z fizyki, podręczniki do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki. Bez egzaminu. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych. 1. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Podstawy Fizyki t. 1-5, PWN, Warszawa Orear J.: Fizyka, t. 1-2, WNT, Warszawa Halliday D., Resnick R., Fizyka t.1-2, PWN, Warszawa

5 Ochrona własności intelektualnej Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska 1W, 1C I 3 Przedmiot ogólny, obowiązkowy na kierunku Ochrona Środowiska. Podstawowe pojęcia teorii prawa; międzynarodowe i wspólnotowe prawo w zakresie własności intelektualnej; system prawa własności intelektualnej w Polsce, prawo własności przemysłowej, ustawa o prawi e autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, instytucje twórczości technicznej oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy praw wyłącznych, normy regulujące procedury zgłoszeniowe do urzędu patentowego, zakres praw autorskich do utworu oraz zagadnienia związane z dozwolonym użytkiem chronionych utworów. Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu systemu prawnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej. Wykłady, ćwiczenia. Brak wymagań. Akty prawne, literatura z zakresu własności intelektualnej. Bez egzaminu. Bez zapisów 1. Nowińska E., Promińska U., Du Vall M.: Prawo własności przemysłowej. Lexis Nexis, Warszawa Akty prawne; 3. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. 5

6 Mechanika i wytrzymałość materiałów Wykład, ćwiczenia Liczba godzin/zjazd 2W, 2C I 5 Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Zasady statyki, siła, moment. Układy sił, redukcja, warunki równowagi. Siły zewnętrzne i wewnętrzne: kratownice, belki, ramy. Obliczanie cięgien. Tarcie. Geometria mas, momenty bezwładności. Wytrzymałość materiałów. Określanie własności mechanicznych materiałów. Obliczenia wytrzymałościowe prętów prostych, rozciąganych i ściskanych. Stan naprężenia i odkształcenia. Zginanie proste, ukośne i z uwzględnieniem naprężeń stycznych. Hipotezy wytrzymałościowe. Wyboczenie, ścinanie, skręcanie. Równowaga układu sił, tarcie. Momenty bezwładności powierzchni płaskich. Ruch punktu na płaszczyźnie, ruch obrotowy i płaski, ruch złożony punktu. Analiza jednoosiowego i płaskiego stanu naprężenia, rozciągania i ściskania. Zbiorniki cienkościenne. Energia odkształcaniasprężystego. Wytrzymałość złożona. Wyboczenie. Zmęczenie materiału. Doświadczalna analiza naprężeń. Podstawy dynamiki. Zrozumienie ogólnych praw ruchu i równowagi ciał materialnych oraz zjawisk fizycznych, którym podlegają odkształcane ciała stałe poddane działaniu obciążeń zewnętrznych; stosowania wiedzy z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów w projektowaniu urządzeńdla potrzeb inżynierii środowiska. Wykłady, ćwiczenia. Znajomość podstaw z matematyki i fizyki, znajomość zasad projektowania na poziomie szkoły średniej. Podręczniki z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, tablice i katalogi dostępne dla studentów w trakcie ćwiczeń projektowych, materiały pomocnicze rozdawane podczas wykładów. Bez egzaminu. 1. Leyko J.: Mechanika ogólna, T. 1. PWN, Warszawa Misiak J.: Zadania z mechaniki ogólnej. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Piasecki S., Rżysko J.: Mechanika. PWN, Warszawa Korewa W., Zygmunt K.: Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy konstrukcji maszyn.. PWN, Warszawa Praca zbiorowa.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wydawnictwo P.Cz., Częstochowa

7 Technologia informacyjna Wykład, ćwiczenia Jednostka: Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków 2W, 2C I 4 Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Modelowanie przestrzeni realnej, model rastrowy transformacja przestrzeni do postaci dwu- i jednowymiarowej. Integracja przestrzeni i informacji z elementami rastra. Bazy danych i struktura danych, struktury blokowe, efektywna organizacja informacji w zbiorach tematycznych - Baza Danych Topograficznych (TBD). Zapis przestrzeni w postaci modelu wektorowego, numeryczne modele powierzchni terenowej. Rozwarstwienie geometryczne i tematyczne obiektów, zasady odwzorowania struktur obiektów. Relacje mi ędzy obiektami w modelach topologicznych. Środki narzędziowe komputerowych systemów informacji geograficznej GIS (Geographical Information System). GPS, ang. Global Positioning System. Typowe zadania z dziedziny inżynierii środowiska rozwiązywane za pomocąsystemów informacji przestrzennej. Umiejętność posługiwania się systemami informacji przestrzennej; rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii środowiska z pomocą systemów informacji przestrzennej. Wykłady, ćwiczenia. Podstawowa obsługa komputera, praca w środowisku MS Windows XP/Vista. Podręczniki, zestawy ćwiczeniowe. Bez egzaminu. Zaliczenie. Nie są wymagane. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów kierunku Inżynieria środowiska. 1. Kistowski M., Iwanska M.: Systemy Informacji Geograficznej. Zastosowanie w badaniach środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań Januszewski J.: Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Davis D.E.: GIS dla każdego. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W.: GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Gaździcki J.: Systemy informacji przestrzennej. PPWK, Warszawa-Wrocław Menno-Jan Kraak, Ferjan Ormeling: Kartografia: Wizualizacja danych przestrzennych. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Wydanie I., Warszawa Urbanski J.: Zrozumieć GIS. Analiza informacji przest rzennej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Magnuszewski A.: GIS w geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Myrda G.: GIS czyli mapa w komputerze. Wydawnictwo Helion,

8 Biologia i ekologia II Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska : 2W, 2C II Liczba punktów ECTS : 4 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Łańcuch oddechowy. Systemy generacji ATP fosforylacja substratowa, oksydatywna, fotooksydacja. Oddychanie tlenowe, beztlenowe i fermentacja. Fotosynteza jako podstawowy proces anaboliczny. Rola mikroorganizmów w biogeochemicznym krążeniu węgla, azotu, siarki i żelaza w przyrodzie. Rola mikroorganizmów w niszczeniu przedmiotów użytkowych. Podstawy ekologii. Ekologia populacji. Tolerancja na czynniki środowiskowe. Prawo Liebiega. Prawo Shelforda. Ekologia biocenoz. Grupy troficzne. Ekologia wód śródlądowych. Degradacja zbiorników wodnych. Zrozumienie procesów biologicznych zachodzących w środowisku; zrozumienie procesów towarzyszących neutralizacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych; oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Wykłady, ćwiczenia. Znajomość podstaw z biologii z zakresu szkoły średniej o profilu ogólnym. Kurs bi ologii i ekologii semestr I. Podręczniki z zakresu ekologii, biologii ogólnej, mikrobiologii. Tablice dostępne dla studentów w trakcie ćwiczeń, materiały pomocnicze rozdawane podczas wykładów i ćwiczeń. Bez egzaminu. 1. Odum E. P.: Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa Trojan P.: Ekologia ogólna. PWN, Warszawa Więckowski P.: Podstawy ekologii. Oficyna wyd. Brauta, Stryer L.: Biochemia. PWN, Warszawa Ville C. A.: Biologia. PWRiL, Warszawa Chmiel A.: Biotechnologia. PWN, Warszawa Kunicki-Goldfinger Wł.: Życie bakterii. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Mikrobiologia wody i ścieków. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Ćwiczenia z mikrobiologii wody i ścieków. PWN, Warszawa 1980, 10. Schlegel H. G.: Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

9 Matematyka II Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Matematyki i Informatyki Liczba godzin / tydzień 2W E, 2C II 5 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Całka oznaczona i jej zastosowania w geometrii. Całki niewłaściwe I i IIrodzaju. Ciągi na płaszczyźnie granica i zbieżność. Granica i ciągłość funkcji dwu zmiennych. Pochodne cząstkowe i pierwsza różniczka funkcji dwu zmiennych. Zastosowanie pierwszej różniczki w szacowaniu błędu bezwzględnego pomiaru pośredniego. Równanie różniczkowe zupełne. Ekstrema lokalne funkcji dwu zmiennych. Całka podwójna współrzędne kartezjańskie i biegunowe. Całka potrójna współrzędne kartezjańskie, walcowe i sferyczne. Zastosowania całek podwójnych i potrójnych. Elementy teorii równań różniczkowych zwyczajnych I rzędu równanie o zmiennych rozdzielonych, równanie jednorodne i równanie liniowe. Zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie analizy funkcji wielu zmiennych i analizy zespolonej; poszerzenie zakresu umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych użytecznych dla dalszego studiowania matematyki i innych działów nauk ścisłych. Umiejętność posługiwania się metodami matematycznymi w inżynierii środowiska oraz opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie. Umiejętność abstrak cyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych. Wykłady i ćwiczenia rachunkowe. Znajomość podstaw z matematyki, wiedza z dziedziny algebry liniowej i analizy uzyskana w I semestrze. Podręczniki z zakresu analizy funkcji rzeczywistych wielu zmiennych, analizy zespolonej oraz równań różniczkowych, materiały pomocnicze do ćwiczeń rachunkowych. Egzamin dwuczęściowy w formie pisemnej: I część obejmuje zadania, II pytania teoretyczne Termin egzaminu ustalany przez Dziekana. Nie są wymagane. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych. 1. Berman G. N.: Zbiór zadań z analizy matematycznej. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Sklamierskiego, Gliwice Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa Leitner R.: Zarys matematyki wyższej część. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa Stankiewicz W.: Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. PWN, Warszawa

10 Fizyka środowiska Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska Liczba godzin/zjazd: 2W E, 2C II 5 Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy dla kierunku Inżynieria Środowiska. Podstawowe pojęcia fizyki środowiska. Termodynamika i fizyka cząsteczkowa. Ciśnienie cieczy i gazów, siła wyporu. Energia wewnętrzna, ciepło i praca. Rozszerzalność cieplna ciał stałych i cieczy. Ciepło właściwe. Bilans cieplny. Przewodnictwo cieplne. Dyfuzja. Konwekcja. Elektromagnetyzm. Magnetyczne właściwości ciał. Fale elektromagnetyczne. Elementy optyki i akustyki. Promieniotwórczość naturalna. Wpływ działalności człowieka na środowisko. Wpływ promieniowania słonecznego na Ziemię rola energii słonecznej. Promieniowanie kosmiczne. Uzyskanie wiadomości z wybranych działów fizyki środowiska, takich jak termodynamika i fizyka cząsteczkowa, elektrodynamika, zjawiska falowe. Wykłady, ćwiczenia rachunkowe. Znajomość podstawowych pojęć z fizyki i matematyki. Podręczniki z podstaw fizyki środowiska, zbiory zadań z fizyki. Egzamin pisemny. Termin egzaminu ustalany przez Dziekana. Nie są wymagane. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska. 1. Herman M.A., Kalestyński L., Widomski L.: Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów. Wyd. PWN, Warszawa Kąkol Z.: Fizyka dla inżynierów. Wyd. AGH, Kraków Wolny J.: Podstawy fizyki. Wyd. AGH, Kraków Orear J.: Fizyka t.1 i 2. Wyd. N-T, Warszawa Wolkensztejn: Zbiór zadań z fizyki. Wyd. PWN, Warszawa Pyłska-Gutowska E.: Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata, Warszawa

11 Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania I Rodzaj zajęć Wykład, laboratorium Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska Kod przedmiotu 2W, 2L Semestr II 4 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Języki programowania. Pętle i indukcje sterujące. Operatory logiczne. Funkcje i zmienne. Ciągi znakowe i tablice. Wskaźniki. Obliczenia numeryczne i symboliczne z wykorzystaniem narzędzi typu Computer Aided Design - w tym do projektowania. Elementy programowania - komunikacja z programem, rodzaje współrzędnych i jednostek, przestrzeń modelu i arkusza, granice rysunku. Uzyskanie umiejętności posługiwania się komputerem do zbierania, gromadzenia i przechowywania informacji, wykonywania obliczeń inżynierskich i projektowania utworów inżynierskich. Wykład. Ćwiczenia laboratoryjne. Znajomość podstaw matematyki i fizyki na poziomie akademickim; znajomość zasad rysunku technicznego Podręczniki oraz materiały szkoleniowe z zakresu oprogramowania CAD oraz pakietu SCILAB Bez egzaminu. 1. Pikoń A.: AUTOCAD 2004Pl, Wydawnictwo Helion Gliwice Materiały informacyjne firmy Autodesk- źródła internetowe. 3. Brozi A., Scilab w przykładach, Wydawnictwo NAKOM. 4. Pikoń A., AutoCAD LT, Wydawnictwo HELION. 11

12 Rysunek techniczny igeometria wykreślna Wykład, projekt Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska : 2W, 2P II 4 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska Rzutowanie prostokątne i wymiarowanie. Oznaczenia graficzne. Zasady rysowania i wymiarowania. Oznaczenia graficzne. Odwzorowanie elementów przestrzeni na płaszczyźnie. Metody rzutowania i ich wykorzystanie w praktyce inżynierskiej. Podstawowe wiadomości o wielościanach i powierzchniach w aspekcie ich praktycznego wykorzystania. Widoki rysunkowe i przekroje. Rysunek techniczny budowlany. Rysunek techniczny instalacyjny. Rysunki odtworzeniowe elementów maszyn i części aparatury. Odtworzeniowy rysunek architektoniczno-budowlany: zasady wykonywania, wykorzystanie w dokumentacji wewnętrznej instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Schematy (technologiczne) instalacji stosowanych w inżynierii środowiska. Umiejętność stosowania rysunku technicznego oraz wizualizacji utworów inżynierskich. Wykład, projekt. Znajomość podstawowych twierdzeń i relacji geometrycznych, klasycznych konstrukcji geometrycznych z zakresu szkoły podstawowej i średniej, pismo techniczne i techniki kreślenia, oraz podstaw matematycznego logicznego myślenia. Podręczniki wymienione w spisie literatury, przyrządy kreślarskie, modelewykonywane i prezentowane przez studentów. Bez egzaminu. 1. Grochowski B., Wykład geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa Ochoński S., Geometria przekryć w budownictwie. Częstochowa Ochoński S., Rysunek techniczny budowlany. Częstochowa Samujłło H. i J., Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie. Arkady, Warszawa Jankowski W., Geometria wykreślna, Wyd. Pol. Poznańskiej, Poznań

13 Ochrona środowiska Wykład, ćwiczenia Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska 2W, 2C II 4 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Historia ochrony środowiska. Współczesne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska rozwój zrównoważony. Przyrodnicze aspekty ochrony środowiska ochrona biosfery, krajobrazu, ekosystemu, biocenozy, różnorodności gatunkowej. Równowaga ekologiczna. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Ochrona atmosfery efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog kwaśny i fotochemiczny. Ochrona hydrosfery zanieczyszczenia wód, eutrofizacja, środki techniczne, ekonomiczne i prawne w ochronie wód. Ochrona kopalin i litosfery: rodzaje oddziaływań na litosferę, trwałość użytkowania zasobów kopalin. Ochrona gleb: typy degradacji, zagrożenia gleb w Polsce. Ochrona lasów: zagrożenia lasów, sposoby i środki ochrony lasów. Wpływ zanieczyszczeń środowiska i hałasu na zdrowie człowieka. Elementy toksykologii trucizny i toksyny, radioaktywność, eliminowanie zanieczyszczeńz ustroju. Przedsięwzięcia i środki techniczne w ochronie środowiska koncepcja czystych technologii. Zrozumienie procesów, zjawisk i interakcji występujących w środowisku; zrozumienie przebiegu procesów krótko i długoterminowych zachodzących w środowisku; rozumieniapowiązań między zjawiskami globalnymi, a antropopresją. Wykłady, ćwiczenia. Znajomości podstaw ochrony środowiska i ekonomii na poziomie akademickim. Podręczniki z dziedziny tematu, materiały pomocnicze rozdawane podczas zajęć Brak egzaminu. 1. Angiel J. i in. Ochrona przyrody i środowiska w Polsce oraz udział w niej organizacji społecznych, LOP, Warszawa Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWN, Warszawa Karaczun Z., Indeka L., Ochrona Środowiska, Agencja wyd. ARIES, Warszawa Tuszyńska L. Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych w Pol sce i innych krajach Europy, Wyd. Uni. Warszawskiego, Warszawa Perkowski M., Kiercel T.M., Finansowanie polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, Wyd. Temida 2,

14 Biologia i ekologia III Wykład, laboratorium Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska : 1W E, 2L III 6 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Organizacja biocenoz leśnych i pól uprawnych. Powietrze jako czynnik warunkujący bytowanie organizmów w biosferze. Degradacja powietrza atmosferycznego. Woda i gleba jako miejsce bytowania organizmów oraz przenoszenia organizmów chorobotwórczych. Zrozumienie procesów biologicznych zachodzących w środowisku; zrozumienie procesów towarzyszących neutralizacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych; oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne. Zaliczony I i II semestr kursu Biologii i Ekologii. Podręczniki z zakresu ekologii, biologii ogólnej, mikrobiologii. Tablice dostępne dla studentów w trakcie ćwiczeń, materiały pomocnicze rozdawane podczas wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin pisemny. Termin egzaminu ustalony przez Dziekana. 1. Odum E. P.: Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa Trojan P.: Ekologia ogólna. PWN, Warszawa Więckowski P.: Podstawy ekologii. Oficyna wyd. Brauta, Stryer L.: Biochemia. PWN, Warszawa Ville C. A.: Biologia. PWRiL, Warszawa Chmiel A.: Biotechnologia. PWN, Warszawa Kunicki-Goldfinger Wł.: Życie bakterii. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Mikrobiologia wody i ścieków. PWN, Warszawa Pawlaczyk-Szpilowa M.: Ćwiczenia z mikrobiologii wody i ścieków. PWN, Warszawa Schlegel H. G.: Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

15 Nazwa przedmiotu Matematyka stosowana Wykład, ćwiczenia Liczba godzin/zjazd: 3W E, 2C III 6 Jednostka: Katedra Inżynierii Energii Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy dla kierunku Inżynieria Środowiska. Liczby zespolone, Przekształcenia liniowe. Wartości i wektory własne, diagonalizacja macierzy. Funkcje uwikłane. Powierzchnie drugiego stopnia. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych. Elementy teorii pola. Równania różniczkowe zwyczajne. Szeregi funkcyjne i Fouriera. Zdobycie matematycznych podstaw oraz umiejętności do studiowania przedmiotów ścisłych związanych z kierunkiem studiów. Rozwiązywania zagadnień formowanych w postaci opisów algebraicznych. Wykłady, ćwiczenia. Znajomość podstaw matematyki z zakresuszkoły średniej. Podręczniki z zakresu matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Egzamin pisemny. Termin egzaminu ustalany przez Dziekana. 1. Grzymkowski R., Matematyka dla studentów wyższych uczelni technicznych, Gliwice Leitner R., Zarys matematyki wyzszej, cz. I i II, WNT, Warszawa Grzymkowski R., Matematyka. Zadania i odpowiedzi, Gliwice Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach. Część I, Warszawa Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach. Część II, Warszawa

16 Ekonomia I Wykład, ćwiczenia 2W, 2C III 4 Jednostka: Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków Przedmiot ogólny, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Podstawy teoretyczne. Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii. Przedmiot mikro- i makroekonomii. Istota, treść i formy praw ekonomicznych w gospodarce. Rozwinięcie teorii podaży i popytu. Elastyczność popytu i podaży. Rynek - mechanizm jego funkcjonowania. Rynek pracy. Rynek finansowy i jego instrumenty. Pieniądz i jego kreacja. Zróżnicowanie wartości pieniądza w czasie. Współczesny system bankowy. Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego.międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe. Inflacja i bezrobocie. Ćwiczenia obejmują zadania rachunkowe: instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego, wartość obecna i przyszła pieniądza. Uzyskanie wiedzy ogólnej z elementarnych zagadnień ekonomii we współczesnej gospodarce rynkowej Wykłady. Ćwiczenia rachunkowe. Znajomość podstaw z matematyki finansowej i zagadnień ekonomii z zakresu szkoły średniej o profilu ogólnym. Podręczniki i skrypty z ekonomii, rynku papierów wartościowych,ustawy dotyczące funkcjonowania systemu bankowego oraz materiały pomocnicze przedstawiane w czasie wykładów. Bez egzaminu. 1. Begg B.: Ekonomia cz. 1 i 2. PWE, Warszawa Samuelson P.A.: Ekonomia 1. PWN, Warszawa, Ostrowska E.: Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny. PWE, Warszawa Nasiłowski M.: System rynkowy. Wyd. Key Text, Warszawa Rutkowski A.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. PWN, Warszawa Dobosiewicz Z.: Wprowadzenie do finansów i bankowości. PWN, Warszawa

17 Chemia I Wykład, ćwiczenia Jednostka: Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków 2W, 2C III 5 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Podstawowe pojęcia i prawa chemii. Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków. Właściwości pierwiastków. Związki chemiczne - budowa, rodzaje. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Otrzymywanie, budowa i właściwości związków nieorganicznych, organicznych (węglowodory alifatyczne i aromatyczne, alko hole, fenole, etery, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, aminy związki heterocykliczne i halogenoorganiczne. Uzyskanie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstaw chemii ogólnej i organicznej. Uzyskanie umiejętności rozumienia procesów chemicznych zachodzących w środowisku i ważnych dla technologii inżynierii środowiska. Umiejętność planowania i stosowania procesów chemicznych w neutralizacji zanieczyszczeń. Wykłady, ćwiczenia. Znajomość podstaw chemii z zakresu szkoły średniej Podręczniki z zakresu chemii, zbiory zadań, materiały pomocnicze przygotowywane przez prowadzącego zajęcia. Bez egzaminu. 1. Pajdowski L.: Chemia ogólna. PWN, Warszawa Pazdro K. M.: Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich. Oficyna Edukacyjna, Warszawa Hermanowicz W., Chemia sanitarna, Arkady, Warszawa Sienko M. J., Plane R. A., Chemia. Podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa Kupryszewski G., Wstęp do chemii organicznej, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk Minczewski J., Marzenko Z., Chemia analityczna, t.2, PWN, Warszawa Całus M., Podstawy obliczeń chemicznych, WNT, Warszawa Kołodziejczyk A., Naturalne związki organiczne, Wydawnictwio Naukowe PWN, Warszawa

18 Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania II Rodzaj zajęć Wykład, laboratorium Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska Kod przedmiotu 2W, 2L Semestr III 4 Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Rysowanie precyzyjne, usuwanie obiektów, transformacje obiektów. Operacje na warstwach: linie i style, wprowadzanie tekstu, style tekstu. Operacje na blokach. Wymiarowanie obiektów i skala rysunku. Ustawienia parametrów wydruku. Modelowanie trójwymiarowe krawędziowe, płaszczyznowe, bryłowe. Wydruk rysunków trójwymiarowych. Umiejętności posługiwania się komputerem do zbierania, gromadzenia i przechowywania informacji; wykonywania obliczeń inżynierskich i projektowania utworów inżynierskich. Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne Znajomość podstaw matematyki i fizyki na poziomie akademickim; znajomość zasad rysunku technicznego. Wiedza z kursu Informatyczne Podstawy Projektowania I. Podręczniki oraz materiały szkoleniowe z zakresu oprogramowania CAD oraz pakietu SCILAB. Bez egzaminu. 1. Pikoń A.: AUTOCAD 2004Pl, Wydawnictwo Helion Gliwice Materiały informacyjne firmy Autodesk- źródła internetowe. 3. Brozi A., Scilab w przykładach, Wydawnictwo NAKOM. 4. Pikoń A., AutoCAD LT, Wydawnictwo HELION. 18

19 Nazwa przedmiotu Termodynamika techniczna Rodzaj zajęć Wykład, ćwiczenia, laboratorium Kod przedmiotu 2W E, 2C, 2L Semestr IV 6 Jednostka: Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery Przedmiot podstawowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria środowiska. Podstawowe pojęcia z termodynamiki. Bilans substancjalny i energetyczny. Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste. Zasady termodynamiki. Przemiany i obiegi termodynamiczne. Przemiany fazowe. Para wodna jako czynnik termodynamiczny. Teorie i parametry wi lgotnego powietrza. Podstawowe przemiany wilgotnego powietrza. Mechanizmy wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie. Złożona wymiana ciepła. Ustalona i nieustalona wymiana ciepła. Ogólna charakterystyka wnikania ciepła. Uzyskanie wiedzy z zakresu podstaw termodynamicznych działania maszyn cieplnych, procesów wytwarzania energii z paliw i zamiany jej na pracę użyteczną. Umiejętność rozumienia procesów przekazywania energii i ciepła oraz stosowania wiedzy z zakresu termodynamiki do rozwi ązywania problemów technicznych. Wykład, ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne. Znajomość podstaw matematyki i fizyki, a także mechaniki płynów i wymiany ciepła. Podręczniki z zakresu termodynamiki i techniki cieplnej, materiały pomocnicze rozdawane podczas wykładów. Egzamin pisemny. Tematyka zajęć odpowiednia dla studentów wszystkich kierunków technicznych. 1. Szargut J.: Termodynamika. PWN, Warszawa Yunus A., Cengel, Michael A. Boles.: Thermodynamics An Engineering Approach., McGraw-Hill Int. Editions, New York Szargut J.: Termodynamika techniczna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Ochęduszko S.: Termodynamika stosowana, WNT, Ochęduszko S.: Zbiór zadań z termodynamiki technicznej, PWN, Warszawa

20 Hydrologia oraz nauki o Ziemi I Wykład, laboratorium Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska 1W, 1L IV 3 Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy na kierunku Inżynieria Środowiska. Miejsce nauk o Ziemi w naukach przyrodniczych. Historia Ziemi. Budowa geologiczna Ziemi. Geofizyczne źródła informacji o wnętrzu Ziemi. Czynniki kształtujące powierzchnięlądów: wietrzenie, działalność rzek, wiatru i lodowców. Ocean światowy. Hydrogeologia, geologia inżynierska, geologia złóż, naturalne źródła energii. Wpływ warunków geologicznych na kształtowanie środowiska naturalnego. Cykl hydrologiczny jako system fizyczny. Określanie przepływów charakterystycznych dla rzek kontrolowanych. Stany charakterystyczne. Analiza wezbrań i niżówek. Określanie pojemności użytkowej i przeciwpowodziowej zbiorników retencyjnych. Metody przenoszenia informacji hydrologicznej do miejsc niekontrolowanych. Zrozumienie funkcjonowania geoekosystemów; zrozumienie procesów i praw determinujących obieg wody w geoekosystemach. Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne. Znajomość podstaw z ekologii, geografii, matematyki, fizyki i chemii na poziomie szkoły średniej. Podręcznik z zakresu geologii dynamicznej i historycznej oraz mineralogii podręcznik pomagający rozpoznawać minerały i skały. Folie, plansze, tablice okazy skalne i mineralogiczne. Literatura przedmiotowa, poradniki, mapy hydrologiczne i hydrogeologiczne, przekroje hydrogeologiczne. Bez egzaminu. 1. Bolewski W, Żabiński S.: Metody badań minerałów i skał. Wyd. Geologiczne, Warszawa Chodyniewska A, Kapuściński T.: Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice Jaroszewski K., Marks J., Radomski R.: Słownik geologii dynamicznej. Wyd. Geologiczne, Warszawa Bajkiewicz-Grabowska E. i in.: Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii. PWN, Warszawa Kowalski J.: Hydrogeologia z podstawami geologii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław Pazdro I., Kozerski B.: Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne, Warszawa Słownik hydrogeologiczny. Wyd. Trio, Warszawa Szymkiewicz R.: Hydrologia. Skrypt politechniki Gdańskiej, Gdańsk

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY OGÓLNE, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE Biologia i

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Hydraulika i hydrologia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium Urządzenia grzewcze Heat systems Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Hydraulika i hydrologia Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka w ochronie Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod przedmiotu: ZiIP.D1F.15.27. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie oczyszczania wody i ścieków Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Oczyszczanie gazów odlotowych Flue gas clearing Kierunek: Zarządzania i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów: Studia II stopnia Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Spis treści Przedmowa 1. Woda w przyrodzie 1.1. Wprowadzenie 1.2. Fizyczne właściwości wody 1.3. Ogólna charakterystyka roztworów wodnych 1.3.1. Roztwory

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 1 Nazwa w j. ang. Process Engineering 1. Kod Punktacja ECTS* Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 3 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIS408 Ochrona środowiska w transporcie Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów kierunek: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI studia niestacjonarne pierwszego stopnia - N1 rok 2, semestr letni Kurs obejmuje: Wykłady (12 h) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska * Przyjęte Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej z dnia 30 marca 2012

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inżynieria środowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inżynieria środowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Dziennik Ustaw Nr 164 _ 470 Poz. 1166 Załącznik nr 52 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inżynieria środowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Edukacja ekologiczna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-111-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

KART A PRZ EDM IOTU. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński

KART A PRZ EDM IOTU. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej KART A PRZ EDM IOTU Kod przedmiotu IC.MOS202 Nazwa przedmiotu w j. polskim Procesy oczyszczania cieczy 2 w j. angielskim Liquid Purification

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 2 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Technika cieplna Heat technology. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Technika cieplna Heat technology. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Konstrukcje metalowe 2 Nazwa modułu w języku angielskim Steel structures 2

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Środowiska I Protection of Environment Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2

Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot Inżynieria procesowa w ochronie środowiska Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne) II rok

Program zajęć: Przedmiot Inżynieria procesowa w ochronie środowiska Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne) II rok Program zajęć: Przedmiot Inżynieria procesowa w ochronie środowiska Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia stacjonarne) II rok Zaliczenie przedmiotu: zdanie pisemnego egzaminu testowego,

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Podstawy termodynamiki Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.0.206 Dla rocznika: 205/206 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Inżynieria oczyszczania wody Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekologia i ochrona środowiska 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/IV. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów...

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... Zbigniew Heidrich SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne... 7 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... 9 2. Zapotrzebowanie na wodę... 12 2.1.

Bardziej szczegółowo

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Seminarium BHP w spawalnictwie Health and safety in welding Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny Nazwa programu kształcenia (kierunku) Mechanika i Budowa Maszyn Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja Ścieżka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4. Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4. Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 2 Nazwa w j. ang. Process Engineering 2. Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Chemia fizyczna w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne

Chemia fizyczna w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne Chemia fizyczna w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/

Bardziej szczegółowo

UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia górnictwo i geologia

UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia górnictwo i geologia studia techniczne, kierunek: GÓRNICTWO I GEOLOGIA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Matematyka 120 h

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 46 Przedmiot: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny Ochrona środowiska, studia I stopnia studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Kartografia środowiskowa Environmental Cartography Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Prof. dr hab. inż. Wanda Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Pompy cieplne i kolektory słoneczne Heat pumps and solar collectors

Pompy cieplne i kolektory słoneczne Heat pumps and solar collectors Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to:

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to: WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Ekologia II.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy informacji przestrzennej (GIS) w geologii

Komputerowe systemy informacji przestrzennej (GIS) w geologii 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komputerowe systemy informacji przestrzennej (GIS) w geologii 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim GIS in geology 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu NIEKONWENCJONALNE SYSTEMY GRZEWCZE Unconventional Heating Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia II stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 FIZYKA I CHEMIA GLEB Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 Tematyka wykładów Bilans wodny i cieplny gleb, właściwości

Bardziej szczegółowo

WF-ST1-GI--12/13Z-MONI

WF-ST1-GI--12/13Z-MONI Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Monitoring środowiska Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Kod/Specjalność

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Drobnoustroje w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne

Drobnoustroje w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne Drobnoustroje w ochronie środowiska A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo