PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

Transkrypt

1 MPU-ORZ3/ /Dda/10 363/15 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŚWIERCZEWO CZĘŚĆ A W POZNANIU OPRACOWANIE: ZESPÓŁ OPRACOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH MGR INŻ. AGNIESZKA WIECZORKIEWICZ WSPÓŁPRACA: MGR KRYSTYNA BEREZOWSKA-APOLINARSKA - AKUSTYKA BIEGŁY Z LISTY WOJEWODY WLKP. NR 0006 POZNAŃ, STYCZEŃ/LUTY 2015 R./ LIPIEC 2015 R. * * NINIEJSZA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO UWZGLĘDNIA ZMIANY PROJEKTU MPZP WYNIKAJĄCE Z UZYSKANYCH OPINII I DOKONANYCH UZGODNIEŃ

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Informacje wstępne Podstawy formalno-prawne opracowania Cel i zakres merytoryczny opracowania Wykorzystane materiały i metody pracy CHARAKTERYSTYKA ORAZ STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Położenie, użytkowanie i zagospodarowanie terenu Rzeźba terenu Budowa geologiczna i warunki gruntowe Zasoby naturalne Warunki wodne Szata roślinna Zwierzęta Gleby Klimat lokalny Obszary cenne kulturowo Jakość powietrza atmosferycznego Klimat akustyczny Jakość wód ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY INFORMACJA O GŁÓWNYCH CELACH I ZAWARTOŚCI PROJEKTU PLANU Cel opracowania projektu planu Ustalenia projektu planu Powiązanie ustaleń projektu planu z innymi dokumentami Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, KRAJOWYM I LOKALNYM ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO Oddziaływanie na powierzchnię ziemi Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne Oddziaływanie na zasoby naturalne Oddziaływanie na różnorodność biologiczną Oddziaływanie na szatę roślinną Oddziaływanie na zwierzęta Oddziaływanie na ludzi Oddziaływanie na krajobraz Oddziaływanie na klimat akustyczny Oddziaływanie na powietrze Oddziaływanie na klimat Oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe Oddziaływanie na dobra materialne Oddziaływanie na obszary chronione, w tym obszary Natura Oddziaływanie transgraniczne PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE MPZP STRESZCZENIE I WNIOSKI ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 1. Granica obszaru objętego opracowaniem mpzp na tle ortofotomapy miasta Poznania 2. Granica obszaru objętego opracowaniem mpzp na tle mapy topograficznej 3. Hipsometria 4. Geologia 5. Zasięgi oddziaływania hałasu samochodowego w porach: dzienno-wieczorno-nocnej (L DWN) oraz nocnej (L N) w stanie istniejącym 6. Zasięgi oddziaływania hałasu kolejowego w porach: dzienno-wieczorno-nocnej (L DWN) oraz nocnej (L N) w stanie istniejącym 7. Dokumentacja fotograficzna terenu opracowania (cz. A i B) 8. Projekt mpzp Świerczewo część A w Poznaniu, MPU 2015r. etap procedury planistycznej wyłożenie do publicznego wglądu 2

3 1. WPROWADZENIE 1.1 Informacje wstępne Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świerczewo część A w Poznaniu. Projekt planu sporządzany jest na podstawie uchwały Nr LXXVI/1080/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świerczewo część A w Poznaniu. Granica przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny położone w południowo-wschodniej części miasta, ograniczone od północy torami linii kolejowej nr 801 Starołęka Górczyn, od wschodu ul. Grzybową, ul. Opolską i terenami przylegającymi do linii kolejowej E59 Poznań-Wrocław, od południa ul. Brzozową i ul. Jesionową, natomiast od zachodu ul. Nizinną i ul. Przełęcz. Szczegółowy przebieg granic obszaru, dla którego sporządzono projekt mpzp, przedstawiono na załącznikach do niniejszego opracowania (załącznik nr 1 i nr 2). Całkowita powierzchnia analizowanego obszaru wynosi ok. 66,5 ha. 1.2 Podstawy formalno-prawne opracowania Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 1. W myśl powyższej ustawy, prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu. Zgodnie z art. 51 ust. 1, organ opracowujący m.in. projekt planu zagospodarowania przestrzennego sporządza prognozę oddziaływania na środowisko. Natomiast stosownie do art. 50, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagane jest również w przypadku wprowadzenia zmian do obowiązującego planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 48 ust. 1a. Na obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu planu miejscowego wskazuje również art. 17, pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2, zgodnie z którym wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego (...), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Stosownie do tej ustawy projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedkładane są instytucjom i organom właściwym do zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu, a także są przedmiotem społecznej oceny podlegają wyłożeniu do publicznego wglądu. 1.3 Cel i zakres merytoryczny opracowania Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi element procesu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jej głównym celem jest wskazanie przewidywanego wpływu na środowisko przyrodnicze, jaki może mieć miejsce na skutek realizacji dopuszczonych w projekcie planu różnych form zagospodarowania przestrzennego. W tym celu, w prognozie ocenia się relacje pomiędzy przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami planistycznymi, a uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego. W prognozie oddziaływania na środowisko analizie i ocenie podlega projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst) wraz z rysunkiem, stanowiącym załącznik graficzny uchwały. Szczegółowy zakres informacji wymaganych w prognozie określa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. ustawy, informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko muszą być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny, a także dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości informacji zawartych w projekcie planu miejscowego. 1 Dz. U. z 2013 r., poz (tekst jednolity, ze zmianami) 2 Dz. U. z 2012 r., poz. 647 (tekst jednolity, ze zmianami) 3

4 Stosownie do wymogu art. 53 ww. ustawy, zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w niniejszej prognozie został uzgodniony z właściwymi organami, wskazanymi w art. 57 i 58 ustawy: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-III AK z dnia r., Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu pismem NS-72/1-41(1)/11 z dnia r. 1.4 Wykorzystane materiały i metody pracy Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe: Literatura: Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, Krygowski B., Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej, Cz. I Geomorfologia, PTPN, Wydz. Mat.- Przyr., Komitet Fizjograficzny, Poznań 1961, Jeż J., Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001, Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, Wśród zwierząt i roślin, Kronika Miasta Poznania, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2002, Przyroda miasta Poznania, Urząd Miasta Poznania Wydział Ochrony Środowiska, Poznań Materiały kartograficzne: mapa ewidencyjna, mapa glebowo-rolnicza, mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, ark. N D Poznań, GEOMAT Sp. z o.o., Poznań 2001, mapa sozologiczna w skali 1:50 000, ark.. N D Poznań, OPGK Poznań 1992, mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: główny użytkowy poziom wodonośny, ark. Poznań (471), wersja cyfrowa, mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: pierwszy poziom wodonośny, występowanie i hydrodynamika, ark. Poznań (471), wersja cyfrowa, mapa topograficzna 1: ark. POZNAŃ DĘBIEC N D-d-3, Geokart International Sp. z o.o., Rzeszów 1994 r., ark. POZNAŃ STARE MIASTO N D-d-1, Geokart International Sp. z o.o., Rzeszów 1998 r., szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. 471 Poznań N D, Państwowy Instytut Geologiczny, Akty prawne: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, tekst jednolity, ze zmianami), Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, tekst jednolity, ze zmianami), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U r., poz. 199 tekst jednolity), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 tekst jednolity), Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz ze zmianami), Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami), Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112, tekst jednolity), 4

5 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DZ. U ), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 817), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014, poz. 1348), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U z 2014 r. poz. 1409), Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), Dyrektywa Rady z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza (96/62/WE), Rozporządzenie Nr 39/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja Poznań (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 4, poz. 61 z dnia 31 stycznia 2008 r.), Uchwała Nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia r., poz. 508), Uchwała Nr XXIX/566/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: Aglomeracja Poznańska, Miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej oraz strefy pilsko-złotowskiej w woj. Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia r., poz. 509), Uchwała Nr L/780/VI/2013 Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia r., poz. 3931), Uchwała Nr VI/30/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, Uchwała Nr LX/927/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 21 stycznia 2014 r., poz. 487), w tym Mapa akustyczna miasta Poznania 2012 (Część I), AkustiX, Poznań, listopad 2012 r. Dokumenty, inne dostępne opracowania: projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Świerczewo część A w Poznaniu, MPU 2015, Uchwała Nr LXXVI/1080/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świerczewo część A w Poznaniu, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, Uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r., Program ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata z perspektywą do 2020 roku, Uchwała Nr LX/928/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r., Wykaz wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świerczewo część A w Poznaniu (tabela załącznik do rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozpatrzenia wniosków do tego projektu mpzp, które wpłynęły w okresie od 03 do 16 grudnia 2010 r.; dokument znak: MPU-ORZ3/ /Dda/10, z dnia 05 stycznia 2011 r.), Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010, Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Poznań 2011, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012, Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Poznań 2013, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2013, Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Poznań 2014, Roczna ocena jakości powietrza w Wielkopolsce za rok 2012, WIOŚ, Poznań 2013, 5

6 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2013, WIOŚ, Poznań, kwiecień 2014, Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej w ramach monitoringu diagnostycznego w 2012 r. /wg badań PIG/, Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2013 r. /wg badań PIG/, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50000, arkusz Poznań (471), Chmal R., Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1997, Objaśnienia do arkusza mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Poznań (471), Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych HYDROCONSULT Sp. z o.o., Warszawa 2000, Prognozy natężenia ruchu pojazdów na analizowanych odcinkach ulic: Czechosłowackiej, Góreckiej i Opolskiej dla stanu istniejącego i na perspektywę, ZDM w Poznaniu, , Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu, Mott MacDonald Limited Sp. z o.o., Kraków, ZDM w Poznaniu, sierpień 2012 r., Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu, Mott MacDonald Limited Sp. z o.o., Kraków, ZDM w Poznaniu, grudzień 2012 r., z uzupełnieniami z 2013 r., Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu (dokument z dnia 20 czerwca 2013 r.; znak: WOO-II MB), Streszczenie niespecjalistyczne do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego Poznań, FPP Consulting, Warszawa, maj 2009 r., Obwieszczenie RDOŚ w Poznaniu o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 Wrocław Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego Poznań (pismo z 2009 r. znak: RDOŚ-30-OO.II /09/ek), Raport o oddziaływaniu na środowisko do wniosku o zmianę decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego Poznań, od km do km , FPP Consulting, Warszawa, maj 2011 r., Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr 9/2011 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym dla inwestycji pn.: Modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław Poznań na odcinku Czempiń Poznań, od km do km , do warunków technicznych prędkości V max 160/120 km/godz. (pasażerskie/towarowe), przy nacisku na oś 221 kn (dokument z dnia 18 lipca 2011 r.; znak: IR.III /11), Dokumentacja w zakresie ochrony przed hałasem, dotycząca wniosku w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 pn.: Przebudowa szlaku Luboń k/poznania Poznań od km do km w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kv,, zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska, SYSTRA S.A. Centrum Realizacji Projektów w Europie Środkowej, Wrocław, styczeń 2013 r., Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) (dokument z dnia 19 października 2012 r.; znak: WOO-II WM). Inne źródła: wizja terenowa (styczeń 2015 r.), dokumentacja fotograficzna (MPU, styczeń 2015 r.), mapa SIP ZGiKM GEOPOZ, baza.pgi.gov.pl, 6

7 geoserwis.gdos.gov.pl. Informacje uzyskane z powyższych materiałów źródłowych oraz informacje zebrane podczas przeprowadzonej wizji terenowej pozwoliły na opracowanie ogólnej charakterystyki środowiska przyrodniczego omawianego obszaru, w podziale na jego poszczególne komponenty, w tym w szczególności: rzeźbę terenu, budowę geologiczną i warunki podłoża, warunki wodne, szatę roślinną, świat zwierzęcy, gleby, klimat lokalny. Na podstawie pozyskanych informacji określono stan środowiska przyrodniczego w zakresie jakości powietrza, wód i klimatu akustycznego (zagrożenie hałasem samochodowym i kolejowym), a także wskazano obecny sposób i stan zagospodarowania obszaru objętego projektem planu. Należy jednak zaznaczyć, że przeprowadzenie wizji terenowej w ograniczonym przedziale czasowym, nie pozwoliło na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w sposób wyczerpujący, umożliwiający zidentyfikowanie wszystkich gatunków występujących w granicach obszaru opracowania. Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono przy zastosowaniu metody indukcyjnoopisowej, polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska oraz łączeniu w całość posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania środowiska i wskazaniu, jakie potencjalne skutki mogą wystąpić w środowisku w wyniku realizacji ustaleń planu. Posłużono się również metodą porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska jako całości. Skonfrontowano zaproponowane rozwiązania planistyczne z istniejącymi uwarunkowaniami środowiskowymi. Prognozę oddziaływania na środowisko przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia obecny stan dostępnej informacji o środowisku oraz w tym kontekście stopień ogólności ustaleń planu. 2. CHARAKTERYSTYKA ORAZ STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 2.1. Położenie, użytkowanie i zagospodarowanie terenu Tereny, dla których sporządzono projekt analizowanego mpzp położone są w południowozachodniej części miasta Poznania (Świerczewo). Obejmują one obszar ograniczony od północy terenami przylegającymi do północnego toru linii kolejowej relacji Starołęka-Górczyn (nr 801), od wschodu ul. Grzybową (poza granicami mpzp), ul. Opolską i terenami przylegającymi do linii kolejowej relacji Poznań-Wrocław (E59), od południa ul. Brzozową i ul. Jesionową (poza granicami mpzp), natomiast od zachodu ul. Nizinną i ul. Przełęcz (poza granicami mpzp). Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony w załącznikach graficznych do niniejszej prognozy (załącznik 1 i 2). Całkowita powierzchnia terenów stanowiących obszar opracowania wynosi 65,53 ha. Analizowany obszar charakteryzuje się bardzo dużym stopniem zainwestowania oraz znacznym zróżnicowaniem funkcji występującej tu zabudowy. Na terenach położonych między ulicami: Czeremchową, Grzybową, Południową i Górecką oraz Czechosłowacką, Górecką, Opolską i Brzozową funkcjonuje obecnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (budynki wolno stojące, bliźniacze i szeregowe), której towarzyszą budynki garażowe i gospodarcze. Na terenach tych zlokalizowane są stosunkowo nieliczne budynki mieszkaniowo-usługowe lub usługowe (Netto przy ul. Czeremchowej, Żłobek i Przedszkole Montessori przy ul. Czeremchowej), jak również substandardowa zabudowa mieszkalna (baraki), zlokalizowana w rejonie skrzyżowania ul. Czechosłowackiej i ul. Góreckiej. Występująca w granicach obszaru projektu mpzp zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna skupiona jest przede wszystkim na terenach ograniczonych ul. Czeremchową, ul. Grabową, ul. Świerkową i ul. Czechosłowacką. W ich sąsiedztwie zlokalizowane są również obiekty o funkcji usług oświaty Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Świerkowej (Technikum Mechaniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 29, XXIX Liceum Ogólnokształcące), Wielkopolska Szkoła Medyczna, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (ul. Grabowa), NZOZ Poliklinika Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii oraz Kolegium Edukacyjne Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego (Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka, Społeczne Gimnazjum Dębinka oraz Społeczne Przedszkole Z mchu i paproci ). Nieco mniejsze enklawy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej funkcjonują również przy ul. Podmokłej i ul. Nizinnej. Zabudowa usługowa reprezentowana jest również przez obiekty zlokalizowane w rejonie ul. Kobylińskiej (Galmar Marciniak SJ, IT Komtrans Błażej Szymański, Kaefer S.A. Region Zachód), skrzyżowania ul. Czechosłowackiej i ul. Góreckiej ( Biedronka, stacja paliw BP i myjnia 7

8 samochodowa), ul. Nizinnej (salon samochodowy Labijak Auto Lama) oraz w północnej części analizowanego obszaru (Hotel MTJ, Mysquash Club & Hotel, salon meblowy Victoria Meble itd.). W granicach analizowanego obszaru występują stosunkowo nieliczne, niezabudowane dotąd fragmenty terenów, obejmujące m.in. pojedyncze działki w kwartałach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (np. w rejonie ul. Jodłowej czy ul. Tarninowej i ul. Czeremchowej), jak również większe powierzchniowo tereny, zlokalizowane w sąsiedztwie linii kolejowej przebiegającej w sąsiedztwie północnej granicy analizowanego obszaru. W granicach obszaru objętego projektem mpzp Świerczewo część A w Poznaniu zlokalizowane są także tereny zieleni, obejmujące niewielki fragment ROD Kolejarz Dębiec, położony między ul. Południową a południowym torem kolejowym linii nr 801 (relacji Starołęka-Górczyn). Nie stwierdzono natomiast obecności terenów zieleni urządzonej, wykształconych w postaci miejskich skwerów czy też parków. Obsługę komunikacyjną zlokalizowanej na analizowanym obszarze zabudowy zapewniają tereny komunikacyjne położone w jego granicach: ul. Czechosłowacka, ul. Górecka, ul. Opolska (fragment), ul. Południowa, ul. Obrzeże, ul. R. Dmowskiego, ul. Czeremchowa, ul. Świerkowa, ul. Cisowa, ul. Grzybowa, ul. Grabowa, ul. Gruszkowa, ul. Olchowa, ul. Tarninowa, ul. Morelowa, ul. Modrzewiowa, ul. Śliwkowa, ul. Czereśniowa, ul. Jodłowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Kobylińska, ul. Nizinna oraz ul. Żlebowa. Dojazd do części zabudowy zapewniany jest również za pośrednictwem położonej poza granicami mpzp ul. Przełęcz. Przez analizowany obszar przebiegają elementy sieci infrastruktury technicznej, obejmujące istniejącą sieć wodociągową, kanalizację sanitarną (dostępu do kanalizacji sanitarnej nie posiadają obecnie tereny położone w części północnej) i deszczową (większość terenów), kolektor deszczowy (przebiegający w ul. Góreckiej i fragmencie ul. Czechosłowackiej), gazociąg średniego ciśnienia, linie kablowe SN, stacje transformatorowe 15,0/0,4 kv oraz kablowe linie telekomunikacyjne. Tereny położone w granicach przedmiotowego obszaru nie posiadają natomiast dostępu do sieci cieplnej Rzeźba terenu Obszar opracowania, wg podziału Polski na jednostki fizycznogeograficzne, położony jest w obrębie makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (315.5) 3, w obszarze mezoregionu Poznański Przełom Warty (315.52) 4. Pod względem geomorfologicznym omawiany obszar położony jest w zasięgu wysokiej, erozyjno-akumulacyjnej terasy, w której zaznacza się dolinka cieku Górczynka, przepływającego pierwotnie wzdłuż ul. Góreckiej (obecnie ciek ten jest na obszarze opracowania skanalizowany). Generalnie, analizowany obszar charakteryzuje się stosunkowo dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu. Rzędne terenu wahają się na obszarze opracowania w granicach 71,3-81,4 m n.p.m. W lokalnym ukształtowaniu terenu, w sposób wyraźny zaznacza się obniżenie terenu przebiegające południkowo w rejonie ul. Góreckiej (71,2-72,9 m n.p.m.) związane z dawnym przebiegiem cieku Górczynka. Najwyższymi rzędnymi charakteryzują się natomiast tereny nasypów kolejowych, zlokalizowane w pasie terenów w północnej części obszaru opracowania (80,0-81,4 m n.p.m.). Zasadniczo analizowany obszar charakteryzuje się lekkim nachyleniem terenów z kierunku północnowschodniego w kierunku południowo-zachodnim Budowa geologiczna i warunki gruntowe Obszar będący przedmiotem niniejszej prognozy, charakteryzuje się stosunkowo niewielkim zróżnicowaniem w zakresie budowy geologicznej. W obrębie większości terenów znajdujących się w zasięgu granic projektu mpzp dominują plejstoceńskie piaski i żwiry wodnolodowcowe poziomu sandrowego II, powstałego w wyniku akumulacji pokrywy piasków i żwirów (o miąższości ok. 2 m) na tzw. poziomach tarasowych, zbudowanych w znacznej mierze z glin zwałowych. W pasie terenu między ul. Nizinną a ul. Przełęcz i ul. Górecką (częściowo), utwory czwartorzędowe reprezentowane są natomiast przez holoceńskie namuły piaszczyste den dolinnych, powstałe w wyniku procesów akumulacji rzecznej (tereny te obejmują dolinę obecnie skanalizowanego cieku Górczynka). Zazwyczaj są to piaski różnoziarniste, muły i torfy o miąższości sięgającej kilku metrów. W obrębie niewielkiego fragmentu terenu, położonego u zbiegu północnej i zachodniej granicy obszaru projektu mpzp, występują natomiast plejstoceńskie piaski lodowcowe, powstałe w wyniku procesów wytapiania moreny supraglacjalnej. 3 Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa bazagis.pgi.gov.pl 8

9 Podłoże trzeciorzędowe omawianego obszaru stanowi warstwa mioceńskich piasków, mułków i iłów, z lokalnie występującymi przewarstwieniami węgla brunatnego, przykrytych kompleksem iłów i mułków pochodzenia plioceńskiego, z lokalnie występującymi piaskami. Zgodnie z informacjami przedstawionymi na mapie hydrograficznej 5 i sozologicznej 6, w granicach analizowanego obszaru występują grunty antropogeniczne o zróżnicowanej przepuszczalności Zasoby naturalne Na obszarze objętym granicami projektu mpzp Świerczewo część A w Poznaniu nie stwierdzono występowania udokumentowanych i zarejestrowanych nieodnawialnych zasobów naturalnych w postaci złóż naturalnych 7. Cały analizowany obszar znajduje się również poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) Warunki wodne Obszar objęty projektem mpzp Świerczewo część A w Poznaniu położony jest w całości w dorzeczu rzeki Odry, w zasięgu jednolitej części wód (JCWP) Warta od Kopli do Cybiny (kod PLRW ). W granicach obszaru objętego granicami projektu mpzp nie stwierdzono natomiast występowania wód powierzchniowych w postaci zbiorników i cieków wodnych.. Występowanie wód gruntowych na omawianym obszarze nawiązuje do lokalnego ukształtowania terenu. Zgodnie z informacjami przedstawionymi na mapie hydrograficznej 8, zwierciadło wód gruntowych, w granicach terenów obejmujących niemal cały analizowany obszar, występuje na głębokości ok. 2,0 m p.p.t. Płytsze zaleganie wód gruntowych obserwowane jest jedynie na terenach położonych w rejonie południowo-zachodniej granicy obszaru projektu mpzp (1,0-2,0 m p.p.t.). Wody podziemne charakteryzują się sezonowym reżimem zasilania (zasilane głównie w okresie roztopów wiosennych). Omawiany obszar znajduje się w zasięgu dwóch odrębnych jednostek hydrogeologicznych. Większość terenów zlokalizowana jest w zasięgu granic jednostki 1cTr/I (trzeciorzędowe piętro wodonośne), w obrębie której poziomem wodonośnym jest mioceński poziom zbiornika wielkopolskiego, zbudowany z piasków (drobnoziarnistych i mułkowatych) o średniej miąższości wynoszącej ok. 40 m. Zwierciadło wody ma charakter napięty. Nadkład tego poziomu tworzą utwory słabo i bardzo słabo przepuszczalne (gliny morenowe, iły poznańskie). Jedynie niewielka część terenów w rejonie północno-zachodniej granicy obszaru projektu mpzp położona jest w zasięgu jednostki hydrogeologicznej 5aQII/Tr (czwartorzędowe piętro wodonośne). Poziomem użytkowym jest w tym przypadku poziom międzyglinowy górny, zbudowany z piasków i żwirów fluwioglacjalnych, których miąższość wynosi średnio 9,5 m. Zwierciadło wody ma charakter napięty (lokalnie swobodny). Zasilanie tego poziomu odbywa się na skutek przesączania wód z wyżej leżącego poziomu wodonośnego lub też poprzez infiltrację opadów atmosferycznych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi na mapie hydrogeologicznej 9, w obrębie dużej części analizowanego obszaru, głębokość występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego wynosi m, podczas gdy w części północno-zachodniej wynosi ona m. Użytkowe poziomy wodonośne występują najpłycej w obrębie terenów zlokalizowanych w części północnozachodniej (5-15 m) Szata roślinna Różnorodność lokalnej szaty roślinnej została ukształtowana przede wszystkim na skutek dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów zlokalizowanych w granicach obszaru opracowania. Objęte granicami projektu mpzp tereny charakteryzują się znacznym stopniem zainwestowania, z dominującym udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, której towarzyszy zabudowa usługowa i mieszkaniowo-usługowa i mieszkaniowa wielorodzinna. Na kształtowanie lokalnej szaty roślinnej w sposób bardzo istotny wpływa więc obecność różnorodnej zieleni nasadzanej 5 mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, ark. N D Poznań, OPGK Poznań 1988/9, 6 mapa sozologiczna w skali 1:50 000, ark.. N D Poznań, OPGK Poznań baza.pgi.gov.pl 8 mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, ark. N D Poznań, OPGK Poznań 1988/9, 9 mapa hydrogeologiczna w skali 1:50 000, ark. Poznań (471), wersja cyfrowa 9

10 w przydomowych ogrodach, jak również w sąsiedztwie budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i usługowych. Część z nich została ukształtowana z wykorzystaniem nasadzeń drzew i krzewów różnych gatunków i odmian, tworzących niekiedy większe enklawy zieleni wysokiej (o znacznych rozmiarach), stanowiące ważny element lokalnej flory. Wśród występujących tu gatunków wymienić można pospolicie wprowadzane odmiany gatunków drzew iglastych, tj. jodła (Abies), świerk kłujący (Picea pungens), sosna (Pinus), daglezja (Pseudotsuga), żywotnik (Thuja), jak również odmiany drzew owocowych i ozdobnych gatunków drzew liściastych. Na terenach prywatnych posesji licznie nasadzane są również gatunki roślin krzewiastych, kwitnących bylin i roślin jednorocznych. Wspomnieć tu można między innymi berberysy (Berberis), tamaryszki (Tamarix), jałowce (Juniperus), cyprysiki (Chamaecyparis), tawuły (Spiraea), sumaki octowce (Rhus typhina), lilaki (Syringa vulgaris), magnolie (Magnolia), forsycje (Forsythia), derenie (Cornus) oraz hortensje (Hydrangea), nasadzane w sąsiedztwie rabat kwiatowych i większych powierzchni, obsianych pospolitymi mieszankami traw (trawniki). Podkreślić należy, że w przypadku części prywatnych posesji, nasadzona roślinność charakteryzuje się dużą różnorodnością gatunkową oraz znaczną wartością ekologiczną (duża zwartość, znaczna powierzchnia łączna nasadzeń). Zieleń o charakterze zbliżonym do zieleni kształtowanej w granicach przydomowych ogrodów występuje również w granicach fragmentu ROD Kolejarz-Dębiec, zlokalizowanego w rejonie ul. Południowej. Na terenach tych, poza roślinnością nasadzaną w celach ozdobnych, spotkać można także szereg odmian pospolicie uprawianych gatunków drzew i krzewów (głównie owocowych). Istotny element lokalnej szaty roślinnej stanowią drzewa nasadzone w sąsiedztwie dróg (m.in. ul. Czechosłowackiej, ul. Południowej, ul. Czeremchowej), a także tworzące większe skupiska na terenach towarzyszących zabudowie usługowej. Obecność roślinności wysokiej dotyczy również niezabudowanych terenów, położonych między liniami kolejowymi (w północnej części analizowanego obszaru) oraz terenów przylegających do nasypów kolejowych. Wśród występujących tu gatunków, charakteryzujących się znacznym zróżnicowaniem w zakresie wielkości pojedynczych okazów, jak i częstotliwości występowania, wymienić można m.in.: robinie akacjowe (Robinia pseudoacacia), topole czarne (Populus nigra), topole włoskie (Populus nigra Italica ), lipy (Tilia), kasztanowce (Aesculus hippocastanum), jesiony (Fraxinus), jarzęby pospolite (Sorbus acuparia), klony (Acer), modrzewie (Larix), pojedyncze dęby bezszypułkowe (Quercus petraea), olsze czarne (Alnus glutinosa), brzozy brodawkowate (Betula pendula) oraz wierzby płaczące (Salix alba Tristis ). Na analizowanym obszarze stwierdzono także obecność innych gatunków drzew i krzewów tj. orzech włoski (Juglans regia), surmia (Catalpa), ozdobne odmiany leszczyn (Corylus), klony srebrzyste (Acer saccharinum), sosny czarne (Pinus nigra), cisy pospolite (Taxus baccata), głogi jednoszyjkowe (Crataegus monogyna), wiciokrzewy (Lonicera), czy też krzewy czarnego bzu (Sambucus nigra). Omawiając charakter roślinności występującej na obszarze opracowania, wspomnieć należy o samoistnie pojawiającej się roślinności niskiej, reprezentowanej przez gatunki typowe dla zbiorowisk ruderalnych, charakteryzujących się stosunkowo niewielkimi wymaganiami siedliskowymi oraz odpornością na niekorzystne czynniki środowiskowe. W obrębie terenów przydrożnych, niezabudowanych dotąd działek budowlanych, powierzchni wolnych od zabudowy, jak również terenów nasypów kolejowych, występują siedliska roślinności niskiej, współtworzone przez pospolite gatunki takie jak: bylica pospolita (Artemisia vulgaris), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), babka zwyczajna (Plantago major), tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris), cykoria podróżnik (Cichorium intybus), dziewanna (Verbascum), koniczyna (Trifolium), perz właściwy (Elymus repens), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) oraz inne, pospolite gatunki traw. Na stanowiskach charakteryzujących się większym zacienieniem i wilgotnością napotkać można natomiast na skupiska jasnoty białej (Lamium album), pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica) oraz glistnika jaskółcze ziele (Chelidonium majus) Zwierzęta Podobnie jak w przypadku lokalnej flory, charakter zróżnicowania przedstawicieli tutejszej fauny, związany jest w sposób niezwykle istotny z charakterem dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenów. W obrębie większości terenów zlokalizowanych na analizowanym obszarze, fauna reprezentowana jest przez gatunki zwierząt przystosowane do życia w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przekształconych w znacznym stopniu przez człowieka (tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, tereny komunikacyjne). Niemniej, zróżnicowanie występującej w przydomowych 10

11 ogrodach zieleni, jak również jej stosunkowo duża powierzchnia, sprzyja większej różnorodności gatunkowej zwierząt, w tym w szczególności przedstawicieli ptaków i owadów. Z punktu widzenia kształtowania różnorodności lokalnej ornitofauny niezwykle istotna jest obecność zieleni wysokiej, stanowiącej atrakcyjne miejsce występowania, żerowania i rozrodu pospolitych gatunków. Podczas przeprowadzonej wizji terenowej potwierdzono występowanie gatunków takich jak sroka (Pica pica), sierpówka (Streptopelia decaocto), kawka (Corvus monedula), gawron (Corvus frugilegus), kos (Turdus merula) oraz mazurek (Passer montanus). Ze względu na stosunkowo duży udział zieleni wysokiej oraz znaczną, łączną powierzchnię ogrodów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, można natomiast przypuszczać, iż na terenach tych spotkać można również innych przedstawicieli rzędu wróblowych (Passeriformes). Sposób zagospodarowania terenów zabudowy o funkcji mieszkaniowej (dominującej na analizowanym obszarze) sprzyja także występowaniu licznych przedstawicieli świata bezkręgowców. Wśród nich wymienić można szereg gatunków chrząszczy (Coleoptera), muchówek (Diptera), prostoskrzydłych (Orthoptera), czy też łuskoskrzydłych (Lepidoptera). Ze względu na brak szczegółowych informacji w literaturze, a także brak możliwości pełnego rozpoznania różnorodności gatunkowej w terenie (ograniczony czas i niekorzystny termin), w niniejszym opracowaniu nie przytoczono jednak listy występujących tu gatunków. W granicach analizowanego obszaru nie stwierdzono obecności rodzimych gatunków płazów, co wynika przede wszystkim z terminu przeprowadzenia wizji terenowej, jak również braku występowania atrakcyjnych dla tych zwierząt siedlisk (niewielkie zbiorniki, cieki wodne). Niemniej, uwzględniając zdolności migracyjne poszczególnych gatunków, jak również informacje potwierdzające występowanie poszczególnych gatunków poza obszarem opracowania, można wskazać na prawdopodobieństwo sporadycznego pojawiania się na tych terenach ropuchy szarej (Bufo bufo) oraz żaby zielonej (Rana esculenta complex). W trakcie przeprowadzonej na potrzeby prognozy wizji terenowej nie napotkano również na przedstawicieli rodzimych gatunków gadów, niemniej, z uwagi na występowanie w granicach przedmiotowego obszaru specyficznych stanowisk (m.in. nasłonecznionych nasypów kolejowych), nie można wykluczyć możliwości pojawiania się na tych terenach pospolitych gatunków np. jaszczurki zwinki (Lacerta agilis). Na obszarze opracowania pojawiać się mogą także gatunki drobnych ssaków, związane z zagospodarowanymi zielenią terenami ogrodów, towarzyszących istniejącej zabudowie. Wspomnieć można tu jeża (Erinaceus europaeus), kreta (Talpa europaea), kunę (Martes foina), mysz domową (Mus musculus), szczura wędrownego (Rattus norvegicus) oraz mysz zaroślową (Apodemus sylvaticus). Z uwagi na brak bezpośrednich połączeń z terenami zieleni, położonymi poza granicami obszaru opracowania (brak lokalnych korytarzy ekologicznych), a także dużą odległość od terenów cennych przyrodniczo, mało prawdopodobne jest pojawianie się na tym obszarze ssaków reprezentujących gatunki o znacznych rozmiarach (np. dziki, sarny itd.). Czynnikiem ograniczającym możliwość migracji większych gatunków ssaków jest także obecność istotnych barier przestrzennych (linii kolejowych oraz najważniejszych dróg ul. Czechosłowackiej i ul. Góreckiej) Gleby Zgodnie z informacjami przedstawionymi na mapie glebowo-rolniczej, na analizowanym obszarze dominują gleby antropogenicznie przekształcone, wykształcone na piaskach gliniastych lekkich zalegających na piaskach luźnych (lub też na piaskach słabo gliniastych zalegających na piaskach luźnych). Właściwości naturalnie występujących tu gleb zostały zmodyfikowane na skutek wprowadzenia na przestrzeni lat inwestycji budowlanych (zabudowa mieszkaniowa, obiekty usługowe), realizacji elementów układu komunikacyjnego (m.in. ul. Czechosłowackiej i ul. Góreckiej) oraz elementów podziemnych sieci infrastruktury technicznej. Niekorzystne oddziaływania na kształtowanie właściwości gleb wynikają przede wszystkim z trwałego uszczelnienia powierzchni (np. posadowienie budynków, realizacja dróg) oraz zastosowania szeregu materiałów budowlanych, wpływających na zmiany przepuszczalności, czy też stateczności gruntów. Szczególnie w przypadku dużych inwestycji, w celu uzyskania odpowiednich właściwości podłoża, dokonuje się przemieszczenia znacznych ilości mas ziemnych, przemieszania wierzchnich warstw gleby, zniszczenia warstwy próchniczej, jak również wzbogacenia podłoża o materiały takie jak piasek czy żwir. Działania te przyczyniają się niekiedy do wzrostu przepuszczalności gleb oraz przyspieszenia tempa infiltracji wód opadowych i roztopowych, co z kolei wpływa na przyspieszenie tempa migracji zanieczyszczeń w głąb profilu glebowego. W przypadku trwałego uszczelnienia powierzchni występuje natomiast zjawisko pozbawienia gleb naturalnych właściwości biologicznych. 11

12 Należy również wspomnieć, iż gleby antropogeniczne, poza obecnością zanieczyszczeń fizycznych (tj. żwir, gruz i inne materiały wykorzystywane przy realizacji inwestycji), wykazują również obecność metali ciężkich oraz węglowodorów pierścieniowych. Ich podwyższone stężenia notowane są zazwyczaj na terenach sąsiadujących bezpośrednio z terenami dróg (np. w granicach nieutwardzonych poboczy). W granicach obszaru objętego ustaleniami projektu mpzp nieco mniejszym stopniem przekształcenia charakteryzują się gleby w obrębie terenów położonych w części północno-zachodniej (powyżej ul. Czechosłowackiej, w sąsiedztwie torów kolejowych). Zgodnie z cytowaną wcześniej mapą glebowo-rolniczą, na terenach tych występują gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne, wykształcone na piaskach słabo gliniastych zalegających na piaskach luźnych lub glinach lekkich (zaliczane do 6 i 7 kompleksu rolniczej przydatności gleb). Na całym analizowanym obszarze gleby charakteryzują się odczynem alkalicznym o ph mieszczącym w przedziale 7,4 9,3 10. W obrębie większości terenów położonych w zasięgu granic opracowania stwierdzono natomiast występowanie anomalii geochemicznych w glebach w zakresie zanotowanych stężeń: cynku (Zn>110 mg/kg), miedzi (Cu>18 mg/kg), baru (Ba>101 mg/kg), ołowiu (Pb>37 mg/kg) 10 oraz rtęci (Hg>0,11 mg/kg) i arsenu (As>5 mg/kg) na niemal całym obszarze w północnej części projektu planu Klimat lokalny Według regionalizacji klimatycznej (Woś 1994) obszar objęty granicami planu, podobnie jak obszar całego Poznania, należy do Regionu Środkowowielkopolskiego. Warunki klimatyczne w Poznaniu odzwierciedlają wartości elementów klimatu uzyskane z pomiarów prowadzonych na stacji IMGW Poznań-Ławica. Elementy klimatu na wyżej wspomnianej stacji, przedstawia poniższa tabela: Tabela 1. Elementy klimatu w rejonie Poznań - Ławica (wg IMGW w Poznaniu) OKRES MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK ŚREDNIA MIESIĘCZNA TEMPERATURA POWIETRZA ( C) ROK ,5-1,0 3,6 8,8 11,5 17,4 22,1 18,7 12,5 6,5 4,7-5,6 7,7 WIELOLECIE ,2-0,5 3,2 7,7 13,5 16,4 18,3 17,7 13,0 8,2 3,2 0,3 8,3 ŚREDNIA MIESIĘCZNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA (%) ROK WIELOLECIE ŚREDNIA MIESIĘCZNA PRĘDKOŚĆ WIATRU (M/S) ROK ,0 3,4 4,0 3,7 3,4 3,0 3,1 3,1 3,3 3,8 3,8 4,1 3,6 WIELOLECIE ,9 3,8 4,0 3,7 3,3 3,3 3,2 2,8 3,0 3,3 3,8 3,9 3,5 ŚREDNIA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPADU ATMOSFERYCZNEGO (MM) ROK WIELOLECIE Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska; Poznań 2011; Średnia roczna suma opadów dla terenu Poznania należy do najniższych w kraju. Pomiary wielkości opadów atmosferycznych dla posterunku Poznań-Ławica wykazały, że średnia wartość opadu atmosferycznego z wielolecia (w okresie ) wynosiła 508,0mm. Natomiast roczna suma opadów atmosferycznych, stanowiąca 136% normy, wynosiła w roku mm. Rozkład temperatur, podobnie jak ilości opadów, ma charakter roczny. Najcieplejszym miesiącem roku 2010 był lipiec średnia miesięczna temperatura w Poznaniu wyniosła 22,1 C, z kolei najniższe temperatury odnotowano w styczniu, kiedy średnia miesięczna temperatura wyniosła w Poznaniu -6,5 C. W skali roku średnia temperatura wynosi dla miasta Poznania 7,7 C. Równie istotnymi czynnikami meteorologicznymi, wpływającymi na klimat miasta, a w szczególności na stężenia i rozkład przestrzenny zanieczyszczeń powietrza, jest kierunek oraz siła wiatru. 10 Atlas geochemiczny Poznania i okolic, 1: ; Józef Lis, Anna Pasieczna; Warszawa

13 Dla obszaru Poznania stwierdzono największą częstotliwość występowania wiatrów z sektora zachodniego, o dość niewielkiej sile - średnia roczna wartość wynosiła 3,6 m/s. Najwyższą średnią miesięczną prędkość wiatru zanotowano w Poznaniu w 2010 r. w grudniu 4,1 m/s. Z kolei najniższa średnia miesięczna prędkość wiatru wystąpiła, podobnie jak w wieloleciu, w lecie, jednak w czerwcu (3,0 m/s), a nie w sierpniu. Rozkład kierunków wiatru w Poznaniu w 2010 r. charakteryzuje, podobnie jak w wieloleciu , zdecydowana przewaga wiatrów z sektora zachodniego oraz mały udział wiatrów z kierunków N i NE (15%). Co istotne, w sierpniu i wrześniu zwiększyła się liczba cisz, co może przyczynić się do pogorszenia sytuacji aerosanitarnej w regionie. Tego typu sytuacje, charakteryzujące się między innymi bardzo małymi prędkościami wiatru utrzymującymi się przez dłużej niż 48 godzin, wystąpiły w Poznaniu, poza styczniem, również pod koniec września i października. Wilgotność względna powietrza na terenie Poznania zależna jest od pory roku. W 2010 r. na terenie Poznania nie wystąpiła susza hydrograficzna. Najwyższą wartość wilgotność osiąga w okresie zimowym, w tym najwyższą w 2010 r. zanotowano w grudniu (93%). Natomiast najniższe wartości występują w miesiącach letnich, takich jak czerwiec i lipiec, kiedy osiągnęła wartości 67% i 61%. Okres wegetacyjny w rejonie miasta Poznania należy do najdłuższych w kraju i wynosi 220 dni Obszary cenne kulturowo W granicach obszaru objętego projektem mpzp Świerczewo część A w Poznaniu nie występują obiekty i dobra kultury objęte ochroną konserwatorską w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 11. Zgodnie z wnioskami Miejskiego Konserwatora Zabytków, ochroną powinien natomiast zostać objęty istniejący układ urbanistyczny z siatką ulic w szczególności w obrębie ul. Południowej, ul. Góreckiej, ul. Brzozowej, ul. Opolskiej wraz z zabudową willową i mieszkaniową, pochodzącą z lat 30 XX w. Na terenie objętym granicami projektu mpzp nie stwierdzono występowania rozpoznanych i udokumentowanych stanowisk archeologicznych i warstw kulturowych Jakość powietrza atmosferycznego Do czynników wpływających na kształtowanie lokalnej jakości powietrza atmosferycznego należy przede wszystkim lokalizacja i charakter źródeł emisji oraz sposób zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. Udział zanieczyszczeń napływających z terenów sąsiednich ma zazwyczaj znacznie mniejsze znaczenie w kształtowaniu jakości tego komponentu środowiska. Nie uzyskano informacji potwierdzających występowanie w granicach obszaru objętego granicami projektu mpzp Świerczewo część A w Poznaniu punktowych źródeł emisji gazów, których funkcjonowanie zagraża dotrzymaniu obowiązujących standardów jakości powietrza atmosferycznego. W przypadku analizowanego obszaru, do głównych źródeł emisji zanieczyszczeń należą zatem instalacje grzewcze, funkcjonujące w obrębie istniejącej zabudowy (mieszkaniowej i nielicznej usługowej) oraz istniejące elementy układu komunikacyjnego, obejmujące drogi o największym natężeniu ruchu kołowego. Wśród czynników mających największy wpływ na kształtowanie lokalnej jakości powietrza atmosferycznego należy wskazać emisję powierzchniową, związaną z funkcjonowaniem indywidualnych instalacji grzewczych, użytkowanych przede wszystkim w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wykorzystywanie instalacji grzewczych na paliwa stałe, charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami emisji, powodować może istotne pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego szczególnie w okresie jesiennym i zimowym (okres grzewczy). Ze względu na charakter istniejącej tu zabudowy, możliwe jest również funkcjonowanie popularnych kominków, wykorzystywanych jako instalacje umożliwiające dogrzanie pomieszczeń. Instalacje grzewcze, zasilane za pomocą paliw stałych (o wysokich wskaźnikach emisji), generują zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, obejmujące m.in. tlenki siarki (głównie SO 2 ), tlenki azotu (NO x ), dwutlenek węgla (CO 2 ) oraz pyły o zróżnicowanym składzie frakcyjnym (w tym pył PM10). Wskazane powyżej czynniki powodują, że obszar całego Świerczewa należy do tych rejonów miasta, w obrębie których notowane są najwyższe poziomy emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego PM10. Niemniej, ze względu 11 Dz. U. Nr 162 poz ze zmianami 13

14 na dostępność do sieci infrastruktury technicznej, można założyć, że część budynków ogrzewana jest za pomocą instalacji wykorzystujących paliwa gazowe (istniejący gazociąg średniego ciśnienia). Jak już wcześniej wspomniano, istotne (liniowe) źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza w granicach przedmiotowego obszaru stanowią istniejące szlaki komunikacyjne. Odbywający się na tych terenach ruch kołowy powoduje emisję do atmosfery szeregu zanieczyszczeń gazowych, powstających podczas spalania paliw płynnych w silnikach pojazdów, w tym m.in. węglowodorów aromatycznych, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz substancji pyłowych, powstających w wyniku ścierania nawierzchni jezdni i opon pojazdów. Duża części dróg, zapewniających przede wszystkim możliwość właściwej obsługi istniejącej na tym obszarze zabudowy, charakteryzuje się stosunkowo niewielkim natężeniem ruchu. Wskazać można tu m.in. ulice: Olchową, Gruszkową, Grabową, Śliwkową, Czereśniową, Jodłową oraz Sosnową. Zakłada się, że emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych z tych terenów nie stanowi zagrożenia dla dotrzymania standardów jakości powietrza poza granicami pasów drogowych. Znacznie większe zagrożenie dla lokalnej jakości powietrza stanowi natomiast emisja generowana w obrębie dróg o znacznie większym znaczeniu dla komunikacji w tej części miasta ul. Góreckiej, ul. Opolskiej a przede wszystkim ul. Czechosłowackiej. Duże natężenie oraz specyfika ruchu kołowego odbywającego się wspomnianymi ulicami powoduje, że ilość emitowanych zanieczyszczeń jest znacznie większa niż w przypadku dróg o charakterze lokalnym. Analizując informacje przedstawione w raporcie oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej 12, uwzględniające prognozowane natężenie ruchu na przebudowywanym fragmencie ul. Czechosłowackiej, jak również prognozowane stężenia emitowanych zanieczyszczeń, zakłada się, że funkcjonowanie tej drogi nie stanowi zagrożenia dla przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń poza jej obszarem. Nie należy zatem zakładać możliwości występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń na terenach przylegających do ul. Czechosłowackiej, wynikających ze skali emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych emitowanych przez poruszające się tędy pojazdy. Ze względu na brak punktów pomiarowych, zlokalizowanych w granicach obszaru opracowania, analizę jakości powietrza atmosferycznego przeprowadzono na podstawie wykonywanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu rocznej oceny jakości powietrza dla poszczególnych stref 13, wyznaczonych w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska 14. Obszar będący przedmiotem opracowania znajduje się w granicach strefy aglomeracja poznańska. Wykonana przez WIOŚ roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2013 pod kątem ochrony zdrowia ludzi dotyczyła następujących zanieczyszczeń: dwutlenku azotu (NO 2 ), dwutlenku siarki (SO 2 ), tlenku węgla (CO), benzenu (C 6 H 6 ), pyłu PM2,5, pyłu PM10, benzo(α)pirenu B(a)P, ozonu (O 3 ), ołowiu (Pb), arsenu (As), niklu (Ni) i kadmu (Cd). Klasyfikację stężeń poszczególnych zanieczyszczeń na obszarze strefy aglomeracja poznańska (z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi) w roku 2013 przedstawia poniższa tabela. Tabela 2. Klasyfikacja strefy aglomeracja poznańska w roku 2013 r. z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia NAZWA STREFY SYMBOL KLASY STREFY DLA POSZCZEGÓLNYCH SUBSTANCJI NO 2 SO 2 CO C 6 H 6 PM2,5 PM10 BAP AS CD NI PB O 3 aglomeracja A A A A A C C A A A A A poznańska Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2013, WIOŚ, Poznań, kwiecień 2014r., Stężenia NO 2, SO 2, CO, C 6 H 6, As, Cd, Ni, Pb, O 3, ocenianych pod kątem ochrony zdrowia ludzi za 2013 r., nie przekraczały poziomów dopuszczalnych, w związku z tym aglomeracja poznańska zaliczona została do klasy A. W przypadku pyłu PM2,5, w 2013 r. nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu powiększonego o margines tolerancji, ocenianego jako stężenie średnie dla roku (uzyskane stężenie pyłu 23,4 µg/m 3 ). Pomiary te wskazują na poprawę jakości powietrza atmosferycznego w tym 12 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu, Mott MacDonald Limited Sp. z o.o., Kraków, grudzień 2012 r., 13 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2013, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań, kwiecień art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 14

15 zakresie (na podstawie analogicznych pomiarów, przeprowadzonych dla roku 2011, strefa aglomeracja poznańska zaliczona została do klasy B). W przypadku pyłu PM10 w 2013 r. zanotowano przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym dla 24-godzin (na terenie Poznania wyjątek stanowiły stanowiska przy ul. Dąbrowskiego i ul. Szymanowskiego). Na terenie miasta Poznania nie zanotowano natomiast na żadnym ze stanowisk pomiarowych przekroczeń stężeń średnich rocznych. Niemniej, ze względu na występowanie przekroczeń dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego pyłu PM10, aglomeracja poznańska zakwalifikowana została do klasy C. Należy jednak podkreślić, że roczna seria pomiarów wykazuje wyraźną zmienność sezonową (w okresie zimowym odnotowywane są wyższe stężenia pyłu PM10, w sezonie letnim niższe). W przypadku stężeń benzo(α)pirenu, na wszystkich stanowiskach pomiarowych odnotowano podwyższone stężenia benzo(α)pirenu, przekraczające poziom docelowy. Z uwagi na powyższe, wszystkie strefy, w tym strefę aglomeracja poznańska, zaliczono do klasy C. Powyższą analizę jakości powietrza atmosferycznego uzupełnić można o informacje uzyskane z WIOŚ na potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu. Zgodnie z uzyskanymi danymi 15, średnioroczne, szacunkowe wartości stężeń zanieczyszczeń w rejonie ul. Czechosłowackiej wynosiły w roku 2012 odpowiednio: dwutlenek siarki 4,0 µg/m 3, dwutlenek azotu 28,0 µg/m 3, pył PM10 39,1 µg/m 3, benzen 0,8 µg/m 3, ołów 0,01 µg/m 3, pył PM2,5 27,5 µg/m 3. Ze względu na występowanie na terenie Poznania przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu PM10 oraz benzo(α)pirenu konieczne było podjęcie działań, których realizacja doprowadziłaby do zmniejszenia emisji wspomnianych zanieczyszczeń do poziomów pozwalających na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości powietrza atmosferycznego. Dla pyłu PM10 program naprawczy dla Poznania został opracowany już w latach ubiegłych. Wojewoda Wielkopolski wydał na mocy Rozporządzenia Nr 39/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja Poznań, określający m.in. podstawowe kierunki działań, których podjęcie było niezbędne do przywrócenia standardów jakości powietrza w całej strefie. Realizacja wspomnianych zadań nie doprowadziła niestety do wyeliminowania zjawiska występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu. Z uwagi na powyższe, w 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przystąpił do aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska w zakresie pyłu PM10, który został zatwierdzony uchwałą Nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. Wielkopolskim 16. We wspomnianym dokumencie przedstawiono szereg działań naprawczych, których realizacja ma doprowadzić do zmniejszenia stężeń pyłu PM10 w granicach miasta do poziomów dopuszczalnych. W kontekście analizowanego projektu mpzp (stanowiącego przedmiot niniejszej prognozy), najbardziej istotne są działania naprawcze, polegające na wprowadzaniu odpowiednich zapisów, dotyczących przede wszystkim ustalenia zakazu stosowania paliw stałych w obrębie projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych). W roku 2012, z uwagi na występowanie w obrębie poszczególnych stref przekroczeń poziomu docelowego dla benzo(α)pirenu, Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął również uchwałę w sprawie Programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: Aglomeracja Poznańska, Miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej oraz strefy pilsko-złotowskiej w woj. Wielkopolskim 17. Program wskazuje na szereg koniecznych do przeprowadzenia działań naprawczych, przy czym z punktu widzenia dokumentów planistycznych najbardziej istotne są działania naprawcze polegające na uwzględnianiu w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Działania te obejmują konieczność uwzględniania w nowotworzonych lub aktualizowanych planach wymogów dotyczących zaopatrywania w ciepło nowopowstających budynków z nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz projektowanie linii zabudowy z uwzględnieniem przewietrzania miasta. Podjęcie działań mających na celu ograniczenie emisji benzo(α)pirenu do poziomów 15 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu, Mott MacDonald Limited Sp. z o.o., Kraków, grudzień 2012 r., Załącznik nr 2, Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza dla Miasta Poznania; pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia r., znak WM W 16 Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia r., poz Uchwała Nr XXIX/566/12 z dnia 17 grudnia 2012 r., (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia r., poz. 509) 15

16 umożliwiających dotrzymanie obowiązujących standardów, jest szczególnie ważne w kontekście dużej szkodliwości benzo(α)pirenu dla zdrowia ludzkiego (duża toksyczność przewlekła), a także roślinności, gleb i wody Klimat akustyczny Obszar projektu planu Świerczewo część A obejmuje tereny na Świerczewie w Poznaniu, przecięte przez bardzo ruchliwy i uciążliwy akustycznie odcinek ul. Czechosłowackiej oraz odcinek ul. Góreckiej, a także krótki odcinek ul. Opolskiej (w granicach opracowania i poza nimi), jak również w granicach opracowania znajduje się fragment terenów kolejowych z linią E20 Warszawa Kunowice (na nasypie) oraz południowym torem linii kolejowej nr 801 Starołęka Górczyn (w poziomie terenu). Granice opracowania stanowią m.in.: na północy północny tor linii kolejowej nr 801 Starołęka Górczyn (biegnący także w poziomie terenu, znajdujący się już poza granicami opracowania), na wschodzie tereny kolejowe linii E59 Poznań Wrocław (także poza granicami opracowania), a także ul. Grzybowa i niewielki fragment ul. Opolskiej, od południa ulice: Brzozowa, Jesionowa i Głazowa, a od zachodu ulice: Nizinna i Przełęcz. W granicach obszaru projektu planu znajdują się tylko: odcinki ul. Czechosłowackiej i ul. Góreckiej oraz fragment ul. Opolskiej, ul. Brzozowa i odcinek ul. Nizinnej. Analizowany obszar projektu planu charakteryzuje bardzo duży stopień zainwestowania oraz znaczne zróżnicowanie funkcji zlokalizowanej tu zabudowy, wśród której występuje m.in. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (której towarzyszą budynki garażowe i gospodarcze) na terenach położonych pomiędzy ulicami: Południową, Grzybową, Czeremchową i Górecką, a także pomiędzy ulicami: Czechosłowacką, Opolską, Brzozową i Górecką. Na terenach tych jedynie nieliczne budynki pełnią funkcje mieszkaniowo-usługowe (lub usługowe), np.: sklep Netto, żłobek i przedszkole przy ul. Czeremchowej, obiekty usługowe u zbiegu ul. Czechosłowackiej i ul. Opolskiej. Mniejsze enklawy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane są w zachodniej części obszaru projektu planu pomiędzy ulicami: Górecką i Podmokłą oraz ulicami: Czechosłowacką i Żlebową. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w tym mieszkalne baraki przy ul. Czechosłowackiej i ul. Góreckiej, skupiona jest przede wszystkim na terenach ograniczonych ulicami: Czeremchową, Grabową, Świerkową i Czechosłowacką. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej funkcjonują również obiekty usługowe o funkcji usług oświaty. Pomiędzy ulicami: Czeremchową i Świerkową działa m.in. szkoła zasadnicza, technikum i liceum, a przy ul. Grabowej szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole. Mniejsze enklawy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowane są w rejonie ulic: Czechosłowackiej, Podmokłej i Nizinnej. Pomiędzy ul. Południową oraz terenem kolejowym funkcjonują ogrody działkowe ROD Kolejarz Dębiec, które docelowo są przeznaczone do likwidacji. Ponadto, na obszarze projektu planu funkcjonuje również zabudowa usługowa, zlokalizowana w rejonie: ul. Kobylińskiej, skrzyżowania ul. Czechosłowackiej i ul. Góreckiej, ul. Nizinnej oraz w północnej części analizowanego obszaru. Tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej oraz tereny szkół i przedszkoli oraz teren ogrodów działkowych jw. podlegają ochronie akustycznej w środowisku na mocy przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska 18 oraz przepisów wykonawczych, czyli aktualnego rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 19, które znacznie złagodziło wcześniejsze wymagania akustyczne w środowisku obowiązujące do października 2012 r. (na podstawie poprzedniego rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 20 ). Obecnie zatem, ochronie akustycznej w środowisku, na obszarze projektu planu, podlegają wskazane wyżej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jak również tereny zabudowy usług oświaty, tj. teren Zespołu Szkół Mechanicznych oraz tereny szkoły podstawowej i przedszkoli, a także teren ogrodów działkowych. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, powodowanego przez drogi oraz linie kolejowe, wyrażone wskaźnikami długookresowego średniego poziomu dźwięku L DWN (w porze dzienno-wieczorno-nocnej) i L N (w porze nocnej), które to wskaźniki mają zastosowanie 18 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, tekst jednolity, ze zmianami) 19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112, tekst jednolity) 20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) 16

17 do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem w środowisku wynoszą aktualnie: w przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zabudowy usług oświaty, związanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży L * DWN = 64 db i L * N = 59 db, a w przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenu ogrodów działkowych L * DWN = 68 db i L * N = 59 db (w porze nocy nie definiuje się wymagań akustycznych w środowisku dla terenu ogrodów działkowych w związku z niewykorzystywaniem takiego terenu, zgodnie z jego funkcją, w porze nocy). Dla budynków mieszkaniowo-usługowych, zlokalizowanych pośród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obowiązują wymagania jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w związku z przepisem ustawy Prawo ochrony środowiska 21 (art. 114, ust. 2), który mówi, że: Jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów,, uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu.. Poziomy hałasu komunikacyjnego samochodowego i kolejowego w środowisku, w rejonie obszaru opracowania, omówiono przede wszystkim na podstawie aktualnej Mapy akustycznej miasta Poznania , w której zagrożenie hałasem komunikacyjnym przedstawiono dla wskaźników L DWN i L N (na wysokości ok. 4 m nad poziomem terenu). W przypadku hałasu samochodowego wskaźniki te zostały zilustrowane jedynie dla ul. Czechosłowackiej, ul. Góreckiej i ul. Opolskiej. Zasięgi oddziaływania hałasu samochodowego, uwzględniającego istniejącą zabudową, przedstawiono w niniejszej prognozie na załączniku nr 5. Załącznik nr 6 ilustruje zasięgi oddziaływania hałasu kolejowego od wymienionych wyżej tras kolejowych. Hałas samochodowy od ul. Czechosłowackiej oddziałuje niekorzystnie na analizowany obszar projektu planu. Na granicy terenów zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej, poziom tego hałasu, na wysokości ok. 4 m nad poziome terenu (czyli prawie pierwszego piętra), wynosi odpowiednio: ok. L DWN = db w porze dzienno-wieczorno-nocnej, przekraczając dopuszczalne kryterium L * DWN = 64 db, wymagane dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalnie o ok. 6 db, a kryterium L * DWN = 68 db, wymagane dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej maksymalnie o ok. 3 db, oraz ok. L N = db w porze nocnej, przekraczając dopuszczalne kryterium L * N = 59 db, wymagane dla obu tych rodzajów terenów maksymalnie o ok. 3 db, przy czym największe przekroczenia występują na wysokości zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na odcinku pomiędzy ul. Górecką i ul. Modrzewiową. Na linii zabudowy (wzdłuż fasad budynków) poziom hałasu jest tylko trochę niższy, o ok. 1-2 db, i wynosi odpowiednio: ok. L DWN = db w porze dzienno-wieczorno-nocnej oraz ok. L N = db w porze nocnej, przekraczając w zasadzie tylko wymagane kryterium dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w porze dzienno-wieczorno-nocnej. Zasięgi oddziaływania hałasu samochodowego od ul. Czechosłowackiej, o wartościach dopuszczalnych L * DWN = 64 db, L * DWN = 68 db i L * N = 59 db, osiągane są w sąsiadujących z tą ulicą terenach zabudowy mieszkaniowej w odległościach odpowiednio: do ok. 15 m (dla L * DWN = 64 db), do ok. 4 m (dla L * DWN = 68 db) oraz do ok. 6 m (dla L * N = 59 db), od granicy pomiędzy terenami komunikacji i terenami zabudowy mieszkaniowej. Hałas samochodowy od ul. Góreckiej, od odcinka południowego tej ulicy pomiędzy ul. Czechosłowacką i południową granicą opracowania, jest nieco mniejszy niż w przypadku ul. Czechosłowackiej. Na granicy terenów zabudowy mieszkaniowej, na tym odcinku, poziom hałasu samochodowego, na wysokości ok. 4 m nad poziomem terenu, wynosi odpowiednio: ok. L DWN = 68 db w porze dzienno-wieczorno-nocnej, przekraczając dopuszczalne kryterium L * DWN = 64 db, wymagane dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o ok. 4 db, ale kryterium L * DWN = 68 db, wymagane dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie jest już przekraczane, oraz ok. L N = 58 db w porze nocnej, również nie przekraczając dopuszczalnego kryterium L * N = 59 db, wymaganego dla obu tych rodzajów terenów. Na linii zabudowy (wzdłuż fasad budynków) poziom hałasu jest tylko trochę niższy, o ok. 1 db, i wynosi odpowiednio: ok. L DWN = 67 db w porze dziennowieczorno-nocnej oraz ok. L N = 57 db w porze nocnej. Zasięg oddziaływania hałasu samochodowego od tego odcinka ul. Góreckiej, do wartości dopuszczalnej L * DWN = 64 db, wynosi w otaczających ją terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do ok. 10 m, od granicy pomiędzy terenami komunikacji i terenami zabudowy mieszkaniowej. Odcinek północny ul. Góreckiej, powyżej ul. Czechosłowackiej, jest znacznie bardziej uciążliwy akustycznie, przede wszystkim dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanej w rejonie ul. Południowej i ul. Cisowej. Na granicy tych terenów zabudowy mieszkaniowej poziom hałasu samochodowego wynosi: ok. L DWN = db 21 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, tekst jednolity, ze zmianami) 22 Mapa akustyczna miasta Poznania 2012, Część I, AkustiX, WOŚ UMP, listopad

18 w porze dzienno-wieczorno-nocnej, przekraczając dopuszczalne kryterium L * DWN = 64 db, wymagane dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalnie do ok. 8 db, oraz ok. L N = db w porze nocnej, przekraczając dopuszczalne kryterium L * N = 59 db do ok. 2 db. Na linii zabudowy (wzdłuż fasad budynków) poziom hałasu jest tylko trochę niższy, o ok. 1 db, i wynosi odpowiednio: ok. L DWN = db w porze dzienno-wieczorno-nocnej oraz ok. L N = db w porze nocnej. Zasięgi oddziaływania poziomów hałasu samochodowego od tego odcinka ul. Góreckiej, o wartościach dopuszczalnych L * DWN = 64 db oraz L * N = 59 db, osiągane są w otaczających go terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w odległości odpowiednio: do ok. 15 m i do 5 m, od granicy pomiędzy terenami komunikacji i terenami zabudowy mieszkaniowej. Oddziaływanie akustyczne, związane z dużym natężeniem ruchu samochodowego na badanym odcinku ul. Opolskiej, jest porównywalne z oddziaływaniem ul. Czechosłowackiej i północnym odcinkiem ul. Góreckiej. Oddziaływanie ul. Opolskiej dotyczy tylko krótkiego fragmentu tej ulicy. Tereny powyżej ul. Czechosłowackiej, które sąsiadują z odcinkiem ul. Opolskiej, nie objętym granicami opracowania, znajdują się pod wpływem oddziaływania jej hałasu samochodowego. Na wschodniej granicy terenów usług oświaty (pomiędzy ul. Czeremchową i ul. Świerkową) oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (powyżej ul. Świerkowej), poziom hałasu samochodowego od tej ulicy nie przekracza wartości ok. L DWN = 60 db, w porze dzienno-wieczorno-nocnej, oraz wartości ok. L DWN = 50 db, w porze nocnej. Wzdłuż wschodniej granicy terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanej poniżej ul. Świerkowej, poziom hałasu samochodowego jest już wyższy i dopuszczalne kryterium L * DWN = 64 db oraz poziom L N = 55 db są osiągane w odległości do ok. 15 m od wschodniej granicy tego terenu, wzdłuż której poziom hałasu samochodowego od ul. Opolskiej kształtuje się na poziomie wartości ok. L DWN = db, w porze dzienno-wieczorno-nocnej, oraz L N = 59 db, w porze nocnej, spełniając wymagania akustyczne w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych. Na tereny te oddziałuje dodatkowo hałas kolejowy od linii E59 Poznań Wrocław, co zostało omówione niżej. Fragment ul. Opolskiej, poniżej ul. Czechosłowackiej, znajduje się już w granicach projektu planu, ale zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa znajduje się w zasadzie tylko od zachodniej strony tej ulicy po stronie wschodniej zlokalizowane są przede wszystkim tereny i funkcje (poza jedną działką), dla których standardów akustycznych nie definiuje się. Na granicy terenów zabudowy mieszkaniowej poziom hałasu samochodowego wynosi odpowiednio: ok. L DWN = db w porze dzienno-wieczorno-nocnej, przekraczając dopuszczalne kryterium L * DWN = 64 db, wymagane dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o ok. 7-6 db, a kryterium L * DWN = 68 db, wymagane dla terenów mieszkaniowo-usługowych o ok. 3-2 db, oraz ok. L N = db w porze nocnej, przekraczając dopuszczalne kryterium L * N = 59 db, wymagane dla obu tych rodzajów terenów o ok. 1-2 db. Na linii zabudowy (wzdłuż fasad budynków) poziom hałasu jest tylko trochę niższy o ok. 1 db. Zasięgi oddziaływania poziomów hałasu samochodowego od tego fragmentu ul. Opolskiej, o wartościach dopuszczalnych L * DWN = 64 db, L * DWN = 68 db i L * N = 59 db, osiągane są w otaczających go terenach zabudowy mieszkaniowej w odległościach odpowiednio: do ok. 15 m (dla L * DWN = 64 db) oraz do ok. 5 m (dla L * DWN = 68 db i L * N = 59 db), od granicy pomiędzy terenami komunikacji i terenami zabudowy mieszkaniowej. Oddziaływanie akustyczne pozostałych ulic w analizowanym obszarze projektu planu nie jest określone w cytowanej Mapie akustycznej miasta Poznania Na podstawie treści wniosków złożonych do planu przez mieszkańców oraz Radę Osiedla Poznań Świerczewo 24, można przyjąć, że ruch pojazdów samochodowych, odbywający się ulicami wewnątrz obszaru projektu planu raczej nie zakłóca warunków życia w analizowanym rejonie. Ogólnie można uznać, że warunki akustyczne w środowisku nie są niekorzystne w obszarze opracowania, poza pasami terenów, które obejmują głównie pierwsze rzędy zabudowy przede wszystkim wzdłuż ul. Czechosłowackiej, ul. Góreckiej oraz fragmentu ul. Opolskiej. Obecne warunki akustyczne w środowisku, w obszarze projektu planu szczególnie w obrębie ul. Czechosłowackiej kształtują się odmiennie od przedstawionych wyżej, na podstawie cytowanej Mapy akustycznej miasta Poznania 2012, w związku z rozpoczętą w 2014 r. przebudową odcinka ul. Czechosłowackiej, od ul. Modrzewiowej do ul. Łozowej, czyli w obszarze opracowania od okolic ul. Modrzewiowej do wschodniej granicy projektu planu. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej związana jest z obniżeniem niwelety tej ulicy w celu przeprowadzenia 23 Mapa akustyczna miasta Poznania 2012, Część I, AkustiX, WOŚ UMP, listopad Wykaz wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świerczewo część A w Poznaniu (tabela załącznik do rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozpatrzenia wniosków do tego projektu mpzp, które wpłynęły w okresie od 03 do 16 grudnia 2010 r.; dokument znak: MPU-ORZ3/ /Dda/10, z dnia 05 stycznia 2011 r.), 18

19 jej pod linią kolejową E59 Poznań Wrocław. Przebudowa jest realizowana w nawiązaniu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla tego przedsięwzięcia w roku Prowadzone aktualnie prace budowlane wymusiły zmianę tras przejazdów wielu pojazdów samochodowych w analizowanym obszarze. Ograniczono również prędkość przejazdu do 40 km/godz. W związku z tym zmniejszył się też hałas samochodowy wzdłuż ul. Czechosłowackiej. Uciążliwe akustycznie prace budowlane nie odbywają się w porze nocnej, więc możliwe jest jedynie okresowe odczuwanie podwyższonych poziomów dźwięku w porze dziennej, związane z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego. Po zakończeniu przebudowy, w wyniku zastosowanych rozwiązań przeciwhałasowych, m.in. tzw. cichej nawierzchni jezdni i ograniczenia prędkości ruchu pojazdów do 40 km/godz., warunki akustyczne w sąsiadujących z przebudowanym odcinkiem ul. Czechosłowackiej terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej powinny spełniać wymagane przepisami standardy akustyczne w środowisku, co Zarządzający, czyli ZDM, powinien potwierdzić wynikami badań akustycznych przeprowadzonych w ramach tzw. analizy porealizacyjnej, nakazanej decyzją jw. 26 (chociaż istnieje ryzyko nieuzyskania wymaganych wartości poziomów hałasu w środowisku w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, położonej po południowej stronie przebudowanego odcinka ul. Czechosłowackiej, od ul. Modrzewiowej do ul. Morelowej). Zlokalizowane wewnątrz obszaru opracowania tereny i obiekty usług oświaty nie są skażone ponadnormatywnym hałasem samochodowym. Na tereny te oddziałuje także hałas kolejowy od linii E59 Poznań Wrocław, który nie przekracza jednak wymaganych obecnie standardów akustycznych w środowisku, złagodzonych od października 2012 r., na podstawie obowiązującego rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 27. Na podstawie wspomnianej Mapy akustycznej miasta Poznania , zasięgi hałasu kolejowego zilustrowane na załączniku nr 6 pokazują, że w rejonie koncentracji zabudowy usług oświaty, zlokalizowanej w kwartale ulic: Świerkowa, Jałowcowa, Czeremchowa, Grabowa, hałas kolejowy linii E59 oddziałuje poziomami: ok. L DWN = 60 db w porze dzienno-wieczorno-nocnej, w pasie terenu do ok. 20 m od wschodniej granicy projektu planu, oraz ok. L N = 55 db w porze nocnej, w pasie terenu do ok. 10 m. Poziomy dopuszczalne w środowisku od linii kolejowych dla tych terenów usług oświaty oraz sąsiadujących z nimi terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które wynoszą L * DWN = 64 db w porze dzienno-wieczorno-nocnej oraz L * N = 59 db w porze nocnej, sięgają w analizowany obszar opracowania na odległość odpowiednio: ok. 10 m i ok. 5 m od wschodniej granicy projektu planu. W obszarze tym, hałas kolejowy oddziałuje łącznie z hałasem samochodowym z ul. Opolskiej, co opisano wyżej. W związku z tym, całkowity poziom hałasu komunikacyjnego, od źródeł hałasu samochodowego i kolejowego łącznie, jest tylko nieco wyższy niż odczytany ze wspomnianej Mapy akustycznej miasta Poznania 2012 dla hałasu samochodowego, o ok. 1 db. Realizowana aktualnie modernizacja linii kolejowej nr 59 Poznań Wrocław wpłynie na dalszą poprawę warunków akustycznych w środowisku, również w tym rejonie. Dla inwestycji tej wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w 2011 r. 29, w której określono na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko 30 wymagania w dziedzinie ochrony akustycznej otoczenia według obowiązujących wówczas kryteriów, czyli rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 31. Program rozwiązań przeciwhałasowych obejmował działania techniczne przy torowisku oraz budowę ekranów akustycznych. Obecnie, wymagania akustyczne w środowisku 25 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu (dokument z dnia 20 czerwca 2013 r.; znak: WOO-II MB) 26 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu (dokument z dnia 20 czerwca 2013 r.; znak: WOO-II MB) 27 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112, tekst jednolity) 28 Mapa akustyczna miasta Poznania 2012, Część I, AkustiX, WOŚ UMP, listopad Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr 9/2011 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym dla inwestycji pn.: Modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław Poznań na odcinku Czempiń Poznań, od km do km , do warunków technicznych prędkości V max 160/120 km/godz. (pasażerskie/towarowe), przy nacisku na oś 221 kn (dokument z dnia 18 lipca 2011 r.; znak: IR.III /11) 30 Raport o oddziaływaniu na środowisko do wniosku o zmianę decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego Poznań, od km do km , FPP Consulting, Warszawa, maj 2011 r. 31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) 19

20 złagodzono rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 32, ale w wyniku dalszego postępowania administracyjnego 33 ustalono, że aby nie opóźniać procesu inwestycyjnego, projektowane ekrany akustyczne zostaną zrealizowane o planowanych pierwotnie gabarytach, chociaż obecnie nie są już niezbędne w kilku miejscach. Hałas kolejowy oddziałuje także na północne tereny obszaru opracowania projektu planu. Teren kolejowy z torami linii nr E20 oraz południowym torem linii nr 801 nie oddziałuje ponadnormatywnie na znajdujące się w sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowe, zlokalizowane przy ul. Czechosłowackiej oraz przy ul. Południowej. Na południowej granicy tego terenu kolejowego poziom hałasu nie przekracza wartości dopuszczalnych: L * DWN = 64 db i L * N = 59 db, wymaganych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poziom hałasu od przejeżdżających pociągów nie przekracza nawet poziomów: L DWN = 60 db oraz L N = 55 db, a w wielu miejscach poziomów: L DWN = 55 db oraz L N = 50 db. Na terenie ogrodów działkowych poziom hałasu kolejowego nie przekracza poziomu L DWN = 60 db, poza krótkim, północno-wschodnim odcinkiem granicy tych ogrodów z terenem kolejowym, gdzie poziom hałasu kolejowego kształtuje się na poziomie ok. L DWN = 62 db, również nie przekraczając dopuszczalnego kryterium L * DWN = 68 db. Jest to zapewne skutek realizacji ustaleń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej w 2012 r. w związku z modernizacją linii kolejowej nr E20 34 i wykonanych wzdłuż tej granicy terenów kolejowych (terenów zamkniętych) ekranów akustycznych. Mniej korzystne warunki akustyczne w środowisku występują w rejonie enklawy zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul. Obrzeże, położonej przy północnej granicy obszaru projektu planu, także wymagającej zapewnienia odpowiednich standardów akustycznych w środowisku. Wzdłuż północnej granicy tego terenu zabudowy poziom hałasu kolejowego od północnego toru linii kolejowej nr 801 Starołęka Górczyn (biegnącego w poziomie terenu) wynosi ok. L DWN = db, w porze dzienno-wieczorno-nocnej, oraz ok. L N = db, w porze nocnej, nieznacznie przekraczając wymagane kryteria akustyczne w środowisku dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W pozostałej części tego terenu zabudowy poziom hałasu kształtuje się na poziomach wartości odpowiednio: ok. L DWN = db, w porze dzienno-wieczorno-nocnej, oraz ok. L N = db, w porze nocnej. W związku z tym, że dopuszczalne maksymalne poziomy dźwięku w środowisku, wymagane dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej, nie są zapewnione wzdłuż elewacji wielu budynków mieszkalnych, rozmieszczonych najbliżej ruchliwych odcinków ulic przede wszystkim wzdłuż ul. Czechosłowackiej, ul. Góreckiej i ul. Opolskiej, ale także wszędzie tam gdzie poziom dźwięku na zewnątrz budynku przekracza wartości poziomów (nawet nie przekraczając dopuszczalnych standardów akustycznych w środowisku): L * Aeq D = 60 db (wyznaczone w czasie 8-miu najniekorzystniejszych, kolejno po sobie następujących godzin pory dziennej) oraz L * Aeq N = 50 db (wyznaczone w czasie najmniej korzystnej półgodziny pory nocnej) które to poziomy gwarantują wymagany komfort akustyczny wewnątrz pomieszczeń zamkniętych, przy zastosowaniu przegród zewnętrznych o parametrach standardowej izolacyjności akustycznej (według wymagań polskich norm, stosowanych w dziedzinie akustyki budowlanej) należy zastosować już w stanie aktualnym rozwiązania z dziedziny akustyki budowlanej, w tym przede wszystkim okna dźwiękoszczelne. Zastosowanie takich rozwiązań wynika m.in. z obowiązujących przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 35 (DZIAŁ IX, 325, ust. 2), które dopuszczają lokalizację budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w strefach ponadnormatywnych oddziaływań źródeł hałasu i mówią: Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami należy 32 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112, tekst jednolity) 33 Dokumentacja w zakresie ochrony przed hałasem, dotycząca wniosku w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 pn.: Przebudowa szlaku Luboń k/poznania Poznań od km do km w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kv,, zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska, SYSTRA S.A. Centrum Realizacji Projektów w Europie Środkowej, Wrocław, styczeń 2013 r. 34 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) (dokument z dnia 19 października 2012 r.; znak: WOO- II WM) 35 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami) 20

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie MPU-II/4523/81/28/2016/MG Radom, dnia 02.09.2016 r. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPU-ORZ3/7322-399/Dw/10 3898/14 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON ULICY BOHATERÓW WESTERPLATTE W POZNANIU OPRACOWANIE: ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PRUSZKOWA PRZY ULICY PARTYZANTÓW SPORZĄDZANEJ NA MOCY UCHWAŁY NR XLIII/409/2014 RADY

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ś l ą s k i e. P o z y t y w n a e n e r g i a STRATEGIA OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania 1 Spis treści 1. Dane ogólne... 3 1.1 Nazwa opracowania.... 3 1.2 Inwestor... 3 1.3 Autor opracowania... 3 1.4 Podstawa opracowania.... 3 1.5 Cel i zakres opracowania.... 3 2. Warunki formalno prawne...

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473 I.27. Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473. 27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

Gmina: Margonin (m. Margonin), Gołańcz ( m. Gołańcz)

Gmina: Margonin (m. Margonin), Gołańcz ( m. Gołańcz) I.15. Droga nr 193 odc. Margonin- Gołańcz. 15 Droga nr 193 odc. Margonin- Gołańcz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: chodzieski, wągrowiecki Gmina: Margonin

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata 2015-2020 Gdańsk, listopad 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 I.45. Droga nr 434 m. Gostyń. 45 Droga nr 434 m. Gostyń Powiat gostyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Gostyń (m. Gostyń, Krajewice) Gmina: Piaski (Podrzecze, Grabonóg, Piaski) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. PROJEKT ZWM UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.8. Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków. 8 Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Olsztynek. Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. teren przy ul.

Olsztynek. Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. teren przy ul. Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olsztynek teren przy ul. Świerczewskiego Opracowanie: mgr inż. Wojciech Zalewski Olsztyn, sierpień 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w granicach m. Witkowo

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w granicach m. Witkowo I.26. Droga nr 260 gmina Witkowo. 26 Droga nr 260 gmina Witkowo Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: gnieźnieński Gmina: Witkowo (m. Witkowo) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w m. Gniezno. Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w m. Gniezno. Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.23. Droga nr 260 m. Gniezno. 23 Droga nr 260 m. Gniezno Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: gnieźnieński Gmina: Gniezno (m. Gniezno) Celem inwestycji jest

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1 ul. Ciechocińska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie 1. Skala zanieczyszczenia powietrza w Polsce na przykładzie pyłów PM 10, substancji rakotwórczej benzoαpirenu i dwutlenku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/68/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 29 listopada 2001 roku

Uchwała Nr XI/68/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 29 listopada 2001 roku Uchwała Nr XI/68/2001 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Aglomeracji Krakowskiej na przykładzie Gminy Zabierzów

Jakość powietrza w Aglomeracji Krakowskiej na przykładzie Gminy Zabierzów Jakość powietrza w Aglomeracji Krakowskiej na przykładzie Gminy Zabierzów Anetta Kucharska Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urząd Gminy Zabierzów Gmina Zabierzów Liczba mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo