Czysta Turystyka. poradnik dla firm sektora turystycznego. Publikacja przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czysta Turystyka. poradnik dla firm sektora turystycznego. Publikacja przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Czysta Turystyka poradnik dla firm sektora turystycznego Publikacja przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej

2 Redakcja: Ewa Figórska Zespó autorski: Jacek Chyla Ewa Figórska Olga Gałek Agnieszka Kukuła Andrzej Mitura Piotr Murdza Dagmara Pilis Marta Serafin Dominika Zaręba Opracowanie graficzne: Jarosław Szczurek Rysunki: Iwona Siwek - Front Zdj cia: Olga Gałek Juraj Flamik Richard Nebesky Barbara Tekieli Dominika Zaręba Niniejszy poradnik został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego poradnika odpowiada Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. Dystrybucję Poradnika prowadzi Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Druk: Drukarnia DRUKMAR ul. Rzemieślnicza 10, Zabierzów, Wydawca: Fundacja Partnerstwo dla Ârodowiska Kraków ul. Bracka 6/6 tel.: (12) , fax: (12)

3 3 SPIS TREŚCI: 1. program czysta turystyka: za o enia, sposób realizacji ZA O ENIA PROGRAMU 1.2. ADRESACI PROGRAMU 1.3. CELE PROGRAMU 1.4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1.5. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 1.6. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 1.7. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU CZYSTA TURYSTYKA 2. certyfikat czystej turystyki REGULAMIN PRZYZNAWANIA CERTYFIKATU CZYSTEJ TURYSTYKI 2.2. KRYTERIA CERTYFIKATU CZYSTEJ TURYSTYKI 3. turystyka zrównowa ona na Êwiecie przyk ady PRAGA-WIEDE GREENWAY MODEL WSPÓ PRACY CZESKIE- GO PROGRAMU GREENWAYS I BIURA PODRÓ Y PRZY TWO- RZENIU I SPRZEDA Y PRODUKTU TURYSTYCZNEGO (CZECHY) 3.2. STOWARZYSZENIE ZIELONYCH HOTELI (GREEN HOTELS ASSOCIATION) 3.3. MI DZYNARODOWA INICJATYWA PROEKOLOGICZNA HOTELARZY (INTERNATIONAL HOTELS ENVIRONMENTAL INITIATIVE-IHEI) 3.4. PRZYK ADY ÂRODOWISKOWEJ CERTYFIKACJI FIRM BRAN Y TURYSTYCZNEJ (GREEN GLOBE, GREEN LANTERN) 4. polityka Êrodowiskowa schematy procesu technologicznego hotel, restauracja HOTEL SCHEMAT PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 5.2. RESTAURACJA SCHEMAT PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 6. zarzàdzanie energià DLACZEGO WARTO ZARZÑDZAå ENERGIÑ? 6.2. JAK OSZCZ DZAå ENERGI PROPOZYCJE ROZWIÑZA 7. gospodarowanie wodà i Êciekami DLACZEGO WARTO OSZCZ DZAå WOD I W AÂCIWIE GOSPODAROWAå ÂCIEKAMI? 7.2 JAK ZARZÑDZAå WODÑ I ÂCIEKAMI, PRZYK ADY ROZWIÑZA 8. gospodarka odpadami DLACZEGO WARTO ZARZÑDZAå ODPADAMI? 8.2. SYSTEM PRZEPISÓW REGULUJÑCYCH GOSPODARK ODPADAMI 8.3. GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI 8.4. JAK ZARZÑDZAå ODPADAMI? SCHEMAT POST POWANIA W CELU OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI POWSTAJÑCYMI W FIRMIE 8.5. RODZAJE ODPADÓW MOGÑCYCH POWSTAWAå W OBIEKTACH ÂWIADCZÑCYCH US UGI HOTELARSKE I GASTRONOMICZNE 8.6. PRZYK ADY ROZWIÑZA 9. wentylacja, klimatyzacja, ha as WENTYLACJA, KLIMATYZACJA 9.2. HA AS 10. ywnoêç, utrzymanie czystoêci i higiena YWNOÂå UTRZYMANIE CZYSTOÂCI I HIGIENA 11. zagospodarowanie terenu wokó firmy (zieleƒ, oêwietlenie, oznakowanie, parking) MAPA, PLANY OZNAKOWANIE ELEMENTY UMEBLOWANIA ULICZNEGO POWIERZCHNIE OGRODZENIA OÂWIETLENIE ROÂLINNOÂå REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH 12. turystyk a a dba oêç o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: produkt lok alny i zielone szlaki greenways PRODUKT LOKALNY PRODUKT TURYSTYCZNY NA ZIELONYCH SZLAKACH GREENWAYS 13. obowiàzki przedsi biorców w zakresie spe niania wymogów formalno-prawnych ochrony Êrodowiska lista firm uczestniczàcych w pilota owej edycji programu czysta turystyka przydatne adresy materia y êród owe

4 4 CZYSTA TURYSTYKA PORADNIK DLA FIRM SEKTORA TURYSTYCZNEGO 1. program czysta turystyka: za o enia, sposób realizacji 1.1. ZA O ENIA PROGRAMU Program bran owy Czysta Turystyka zosta opracowany w oparciu o doêwiadczenia Programu Czysty Biznes oraz Programu Zielone Szlaki Greenways realizowanych przez Fundacj Partnerstwo dla Ârodowiska. Program stanowi odpowiedê na rosnàce potrzeby dostosowania si przedsi biorstw z bran y turystycznej do trendów i standardów europejskich i Êwiatowych w gospodarce turystycznej. Poj cie turystyki zrównowa onej, nawiàzujàcej w swej koncepcji do rozwoju zrównowa onego, pojawia si we wszystkich deklaracjach, konwencjach i programach mi dzynarodowych poruszajàcych zagadnienia turystyki i Êrodowiska oraz rozwoju spo eczno-ekonomicznego. W procesie integracji europejskiej Program Czystej Turystyki jest szansà dla firm na podniesienie jakoêci oferowanych us ug oraz zwi kszenie ich konkurencyjnoêci i wyró nienie na rynku turystycznym ADRESACI PROGRAMU Program Czysta Turystyka to oferta dla ma ych i Êrednich firm sektora turystycznego i paraturystycznego (za definicj ma ych i Êrednich przedsi biorstw przyj to definicj Ministerstwa Gospodarki) Êwiadczàcych us ugi noclegowe (hotele, pensjonaty, domy wczasowe, schroniska), gastronomiczne (restauracje, bary, karczmy, itp.), agroturystyczne oraz inne us ugi noclegowe i gastronomiczne CELE PROGRAMU Celem Programu Czysta Turystyka jest podnoszenie konkurencyjno- Êci firm z bran y turystycznej poprzez podejmowanie dzia aƒ w zakresie ochrony Êrodowiska, a w szczególnoêci: wspieranie firm z sektora turystycznego w podejmowaniu dzia aƒ na rzecz ochrony Êrodowiska naturalnego, pozwalajàcych oszcz dzaç wod, energi, ograniczaç iloêç powstajàcych odpadów; motywowanie firm do anga owania si w dzia ania na rzecz promocji lokalnej kultury, tradycji i gospodarki; tworzenie firmom mo liwoêci anga owania si w d ugofalowe projekty na rzecz ochrony Êrodowiska i spo ecznoêci lokalnych, w tym uczestniczenia w tworzeniu produktów turystycznych w oparciu o Zielone Szlaki Greenways; wspieranie firm w dzia aniach na rzecz podniesienia jakoêci oferowanych us ug i wyró nienia na rynku turystycznym. Celem Programu Czysta Turystyka jest równie w àczenie w jego realizacj w adz lokalnych, organizacji pozarzàdowych i innych instytucji, których dzia- alnoêç jest zwiàzana z sektorem turystycznym. Instytucje te mogà przyst powaç do Programu na takich samych zasadach jak firmy lub byç partnerem Fundacji w realizacji Programu Czystej Turystyki na swoim obszarze STRUKTURA ORGANIZACYJNA Program Czysta Turystyka jest realizowany przez Fundacj Partnerstwo dla Ârodowiska. Program wykorzystuje doêwiadczenia i know-how Programu Czysty Biznes oraz Programu Zielone Szlaki Greenways. Program Czystej Turystyki ma swojego koordynatora, którego zadaniem jest sta y kontakt z firmami cz onkowskimi, pomoc w korzystaniu z oferty programu, pozyskiwanie nowych firm cz onkowskich, organizowanie seminariów, warsztatów, przeprowadzanie audytów ekologicznych. Wsparciem dla koordynatora jest zespó specjalistów FPÂ (specjalista ds. Programu Czysta Turystyka, audytor ds. Êrodowiskowych, koordynator Programu Zielone Szlaki Greenways, specjalista ds. produktu lokalnego, specjalista ds. projektów partnerskich, pracownicy Centrum Informacji Ekologicznej) którzy w porozumieniu z koordynatorem realizujà bardziej szczegó owe i specjalistyczne projekty w firmach cz onkowskich. Program jest realizowany w oparciu o struktur organizacyjnà Programu Czysty Biznes. Oznacza to, e firmy/instytucje pragnàce wziàç udzia w programie przyst pujà do lokalnych Klubów Czystego Biznesu. Obecnie dzia a 15 Klubów Czystego Biznesu, zrzeszajàcych firmy z terenu województwa ma opolskiego, mazowieckiego, Êlàskiego, podkarpackiego, Êwi tokrzyskiego i pomorskiego. Firmy spoza tych województw zrzeszone sà w Klubie Korespondencyjnym. W regionach dzia ania Klubów Czystego Biznesu realizowany jest tak e Program Zielonych Szlaków Greenways, którego celem jest aktywizacja regionów poprzez rozwój turystyki przyjaznej dla Êrodowiska oraz tworzenie markowych produktów turystycznych wspólnie z lokalnà bran à turystycznà. Us ugi firm uczestniczàcych w Programie Czystej Turystyki b dà w àczane do oferty poszczególnych szlaków Greenways ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE Aby uczestniczyç w Programie Czysta Turystyka nale y podpisaç deklaracj cz onkowskà, na mocy której Fundacja gwarantuje wykonanie okreêlonych us ug na rzecz instytucji cz onkowskiej oraz poufnoêç informacji uzyskanych w trakcie wspó pracy, a firma/instytucja przyst pujàca do programu zobowiàzuje si do aktywnej wspó pracy z Fundacjà w zakresie realizacji dzia aƒ proêrodowiskowych. W celu podpisania deklaracji cz onkowskiej firma instytucja powinna skontaktowaç si z koordynatorem Programu Czysta Turystyka lub koordynatorem lokalnego Klubu Czystego Biznesu, który szczegó owo przedstawi zasady wspó pracy oraz przeka e deklaracj cz onkowskà REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE Firmy/instytucje uczestniczàce w Programie Czysta Turystyka mogà w dowolnym momencie zrezygnowaç z udzia u w tej inicjatywie poprzez pisemne przes anie rezygnacji do siedziby Fundacji Partnerstwo dla Ârodowiska SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU CZYSTA TURYSTYKA Wst pny przeglàd ekologiczny W firmach uczestniczàcych w programie specjaliêci Fundacji Partnerstwo dla Ârodowiska wykonujà wst pne przeglàdy ekologiczne, których celem jest

5 5 ocena oddzia ywania firmy na Êrodowisko oraz zidentyfikowanie mo liwych dzia aƒ proekolgicznych. Zalecenia i rekomendacje zawarte we wst pnym przeglàdzie ekologicznym s u à jako podstawa do opracowania konkretnych projektów oraz ustalenia planu dzia aƒ zmierzajàcych do spe nienia przez firm /instytucj wszystkich kryteriów Certyfikatu Czystej Turystyki. Firmy posiadajàce certyfikat ISO lub b dàce w trakcie jego wdra- ania zwolnione sà z koniecznoêci przeprowadzania wst pnego przeglàdu ekologicznego. W takim przypadku pe nomocnik Êrodowiskowy firmy cz onkowskiej sam (po konsultacji z audytorem Êrodowiskowym FPÂ) wype nia formularz audytu i przekazuje go koordynatorowi Programu Czysta Turystyka. Wst pny przeglàd ekologiczny jest dokumentem poufnym. Opracowanie polityki Êrodowiskowej i planu dzia aƒ Po przeprowadzeniu wst pnego przeglàdu ekologicznego koordynator Programu Czysta Turystyka pomaga firmie/instytucji cz onkowskiej w sformu owaniu polityki Êrodowiskowej. Dokument powinien w jasny sposób informowaç wszystkie zainteresowane strony, e dana firma jest w pe ni Êwiadoma swoich oddzia ywaƒ Êrodowiskowych oraz zobowiàzuje si do ograniczenia swego wp ywu na Êrodowisko oraz zawieraç trzy konkretne zobowiàzania: do ciàg ego doskonalenia systemu zarzàdzania Êrodowiskowego; do zapobiegania zanieczyszczeniom; do utrzymywania zgodnoêci z prawem ochrony Êrodowiska i innymi uregulowaniami Êrodowiskowymi, które odnoszà si do danego przedsi biorstwa. Po opracowaniu polityki Êrodowiskowej powinien zostaç przygotowany plan dzia aƒ wynikajàcy z celów polityki oraz oceny zawartej w audytach ekologicznych. Logo i flaga Czystej Turystyki Firmy i instytucje, które przejdà pomyêlnie audyt certyfikujàcy i uzyskajà Certyfikat Czystej Turystyki b dà mog y pos ugiwaç si logiem i flagà Czystej Turystyki. Logo oraz flaga zosta y opracowane w ramach konkursu przeprowadzonego przez FPÂ i Ko o Naukowe Studentów przy Wydziale Form Przemys owych Akademii Sztuk Pi knych w Krakowie. Rys. 1. Logo Programu Czysta Turystyka. Projekt: Maciej W asnowolski. Wdro enie rozwiàzaƒ proekologicznych w firmach Ka da z firm/instytucji uczestniczàcych w programie podejmuje dzia ania, nakierowane na osiàganie efektów Êrodowiskowych przy równoczesnym osiàganiu efektów ekonomicznych. Zadaniem koordynatora Programu Czysta Turystyka oraz zespo u specjalistów jest pomoc firmie/instytucji w realizacji tych dzia aƒ poprzez proponowanie optymalnych rozwiàzaƒ, pomoc w poszukiwaniu najlepszej oferty, wskazywanie êróde finansowania, itp. Metoda wdra ania mo e byç dwojaka: a) Zespó specjalistów FPÂ proponuje gotowe rozwiàzania, które sà nast pnie wdra ane w firmie/instytucji uczestniczàcej w Programie Czysta Turystyka. b) Pracownicy firmy/instytucji tworzà Zespó ds. Czystej Turystyki, który bierze aktywny udzia w wypracowywaniu metod realizacji oraz monitorowaniu efektów programu. Zespó spotyka si w regularnych odst pach czasowych i ÊciÊle wspó pracuje z audytorem ds. Êrodowiskowych FPÂ. Metoda ta ma szczególne uzasadnienie w du ych firmach/instytucjach. Przystàpienie do audytu certyfikujàcego Czystej Turystyki Ka da firma/instytucja, która spe ni okreêlone kryteria mo e ubiegaç si o Certyfikat Czystej Turystyki. Przyznanie certyfikatu poprzedza audyt certyfikujàcy przeprowadzany przez specjalistów Fundacji Partnerstwo dla Ârodowiska. Przyznanie Certyfikatu Czystej Turystyki Certyfikat Czystej Turystyki jest przyznawany przez niezale nà Kapitu na podstawie audytu certyfikujàcego. Certyfikat jest wa ny przez dwa lata, po tym okresie firma/instytucja musi ubiegaç si o jego odnowienie. G ównym za o eniem certyfikatu jest sta e doskonalenie si firm uczestniczàcych w programie i podejmowanie przez nie nowych inicjatyw na rzecz ochrony Êrodowiska. Rys. 2. Flaga Programu Czysta Turystyka. Projekt: Maciej W asnowolski. Obs uga informacyjna firm Przez ca y okres uczestnictwa w programie firma/instytucja cz onkowska mo e korzystaç z us ug Centrum Informacji Ekologicznej, na które sk adajà si : Infolinia, Serwis bran owy, Biznes i Ekologia, Biuletyn Czystego Biznesu. Centrum udziela informacji nt. aktualnych zmian w prawie ochrony Êrodowiska, monitoruje êród a finansowania inwestycji i programów ekologicznych, itp.

6 6 CZYSTA TURYSTYKA PORADNIK DLA FIRM SEKTORA TURYSTYCZNEGO Udzia w Konkursie o Nagrody Programu Czysty Biznes Firmy/instytucje uczestniczàce w Programie Czystej Turystyki mogà uczestniczyç w corocznie organizowanym Konkursie o Nagrody Programu Czysty Biznes, którego celem jest wyró nienie firm/instytucji zaanga owanych w podejmowanie dzia aƒ na rzecz ochrony Êrodowiska. Aby wziàç udzia w konkursie firmy/instytucje nie muszà posiadaç Certyfikatu Czystej Turystyki, powinny jedynie wykazaç si dzia aniami, odpowiednio do wymagaƒ w danej kategorii: I. Zarzàdzanie energià, wodà i odpadami II. Dba oêç o Êrodowisko naturalne oraz dzia alnoêç na rzecz spo ecznoêci lokalnej III. Transfer technologii i innowacje w ochronie Êrodowiska IV. Zarzàdzanie Êrodowiskiem V. Projekt Wizerunek VI. Zielone Parki Przedsi biorczoêci VII. Zielone Biuro VIII. Czysta Turystyka. Wspó praca z innymi partnerami w zakresie d ugofalowych projektów na rzecz zrównowa onego rozwoju Firmy/instytucje uczestniczàce w Programie Czystej Turystyki mogà braç udzia w projektach spo ecznych podejmowanych we wspó pracy z lokalnymi organizacjami pozarzàdowymi, szko ami, samorzàdami. Rolà koordynatora Programu Czysta Turystyka oraz specjalistów FPÂ jest wskazywanie firmom/instytucjom odpowiednich partnerów i projektów oraz pomoc w ich realizacji. Co roku, najlepsze projekty spo eczne uczestniczà w Konkursie Projektów Spo ecznych organizowanym w ramach Programu Czysty Biznes. Ciàg e doskonalenie w zakresie zarzàdzania Êrodowiskiem przeglàdy okresowe Po up ywie roku od przeprowadzenia wst pnego przeglàdu ekologicznego koordynator Programu Czysta Turystyka wykonuje przeglàd okresowy, który pozwala oceniç, jak firma korzysta z cz onkostwa w programie, jakie osiàgn a efekty i jakie sà jej potrzeby. Na tej podstawie ustalany jest plan kolejnych dzia aƒ. Inne dzia ania Ka da firma/instytucja cz onkowska Programu Czysta Turystyka mo e uczestniczyç w seminariach, warsztatach i konferencjach organizowanych w ramach programu, a tak e uczestnictwa w Dorocznych Spotkaniach Klubów Czystego Biznesu. Firmy/instytucje cz onkowskie mogà równie korzystaç z tzw. projektów partnerskich: Projekt Wizerunek, Program Minimalizacji Odpadów i Strat, Program Zielone Parki Przedsi biorczoêci realizowanych w ramach Programu Czysty Biznes. 2. certyfikat czystej turystyki 2.1. REGULAMIN PRZYZNAWANIA CERTYFIKATU CZYSTEJ TURYSTYKI Program Czysta Turystyka 1. Instytucjà realizujàcà Program jest FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ÂRO- DOWISKA. 2. Program Czysta Turystyka to oferta dla ma ych i Êrednich firm sektora turystycznego i paraturystycznego (za definicj MÂP przyj to definicj Ministerstwa Gospodarki) Êwiadczàcych us ugi noclegowe (hotele, pensjonaty, domy wczasowe, schroniska), gastronomiczne (restauracje, bary, karczmy, itp.), agroturystyczne oraz inne us ugi noclegowe i gastronomiczne. 3. Celem Programu Czysta Turystyka jest podnoszenie konkurencyjnoêci firm z bran y turystycznej poprzez podejmowanie dzia aƒ w zakresie ochrony Êrodowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Zasady przyznawania Certyfikatu Czystej Turystyki 1. O przyznanie certyfikatu ubiegaç si mogà przedsi biorstwa i instytucje, które spe niajà nast pujàce kryteria: I. Opracowanie i wdro enie polityki Êrodowiskowej II. Zrównowa one zarzàdzanie energià cieplnà i elektrycznà, Êrodki s u àce jej oszcz dzaniu III. Oszcz dne gospodarowanie wodà IV. W aêciwa gospodarka Êciekami V. Uregulowana gospodarka odpadami, widoczna segregacja odpadów VI. Posiadanie sprawnego systemu wentylacyjnego VII. Zdrowa ywnoêç, utrzymanie czystoêci i higiena VIII. Ochrona przed ha asem w firmie i jej bezpoêrednim otoczeniu IX. Zagospodarowanie terenów zielonych wokó firmy X. Zgodna z charakterem danego obszaru architektura, przyjazne materia y budowlane i wykoƒczeniowe XI. Dba oêç o zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wykorzystanie i promocja produktów lokalnych XII. Edukacja ekologiczna turystów XIII. Edukacja ekologiczna pracowników 2. Szczegó owe wskaêniki, na podstawie których uznaje si, e przedsi biorstwo spe nia dane kryterium sà dost pne na stronie internetowej Fundacji Partnerstwo dla Ârodowiska 3. Przyznanie certyfikatu odbywa si w nast pujàcy sposób: a) Zainteresowane otrzymaniem certyfikatu przedsi biorstwa zg aszajà Koordynatorowi Programu Czysta Turystyka ch ç przystàpienia do audytu certyfikujàcego. b) Audyt certyfikujàcy przeprowadzajà specjaliêci Fundacji Partnerstwo dla Ârodowiska. W wyniku audytu powstaje protokó, który przedk adany jest Kapitule Certyfikatu. c) Cz onkowie Kapitu y Certyfikatu majà mo liwoêç uzyskania wszelkich dodatkowych informacji dotyczàcych firmy ubiegajàcej si o przyznanie certyfikatu, które sà niezb dne do podj cia decyzji o przyznaniu certyfikatu. Za dostarczenie informacji cz onkom Kapitu y odpowiedzialni sà specjaliêci FPÂ, b dàcy autorami audytu certyfikujàcego. d) Cz onkowie Kapitu y Certyfikatu przyznajà certyfikaty raz do roku, w drodze korespondencyjnej. Firmie zostaje przyznany certyfikat, gdy jej wniosek uzyska ponad 50% g osów.

7 7 e) Certyfikat przyznawany jest na okres 2 lat. Po tym okresie firma powinna ponownie poddaç si audytowi certyfikujàcemu oraz ocenie Kapitu y Certyfikatu. Decyzje Kapitu y sà ostateczne i nie podlegajà odwo aniu. Na ocen nie ma wp ywu wysokoêç Êrodków finansowych przeznaczonych na realizacj poszczególnych dzia aƒ. Organy przyznajàce Certyfikat 1. Organem przyznajàcym Certyfikat jest Kapitu a Certyfikatu Czystej Turystyki. a) Kapitu a sk ada si z przedstawicieli krajowych oraz reprezentantów regionalnych (którzy uczestniczà wy àcznie w ocenie wniosków firm pochodzàcych z ich regionu). b) Udzia w Kapitule jest dobrowolny. Kandydatów na cz onków Kapitu y zg aszajà partnerzy programów Czysta Turystyka oraz Zielone Szlaki Greenways. c) Kapitu a rozpatruje wnioski o przyznanie Certyfikatu Czystej Turystyki raz do roku, w systemie korespondencyjnym. d) Sk ad Kapitu y jest potwierdzany corocznie przed g osowaniem, cz onkowie Kapitu y mogà proponowaç nowych cz onków do sk adu. e) G osowanie jest wa ne tylko wówczas, gdy wzi a w nim udzia przynajmniej po owa sk adu Kapitu y. 2. Biuro Programu Czysta Turystyka prowadzi ca oêç prac administracyjnych, w tym tak e przygotowuje dokumentacj. Prawa firm certyfikowanych 1. Firmy i instytucje, Które otrzymajà Certyfikat Czystej Turystyki b dà mog y pos ugiwaç si logiem Programu we wszystkich swoich materia ach informacyjnych i promocyjnych. 2. Ka da firma, która pomyêlnie przesz a proces certyfikacji otrzyma dyplom i flag Czystej Turystyki. 3. Uroczyste og oszenie i wr czenie certyfikatów odbywaç si b dzie raz do roku, jesienià. 4. Informacje o certyfikowanych firmach b dà przekazywane mediom, w adzom regionalnym i lokalnym, organizacjom turystycznym. 5. Ka da firma legitymujàca si certyfikatem Czystej Turystyki b dzie promowana i szczególnie polecana na Zielonych Szlakach Greenways KRYTERIA CERTYFIKATU CZYSTEJ TURYSTYKI 1. Opracowanie i wdro enie polityki Êrodowiskowej (PÂ) warunek konieczny 2. Zrównowa one zarzàdzanie energià cieplnà i elektrycznà, Êrodki s u àce jej oszcz dzaniu prowadzenie regularnych pomiarów, archiwizowanie informacji nt. poziomu zu ycia energii elektrycznej warunek konieczny; zastosowanie minimum dwóch urzàdzeƒ ograniczajàcych zu ycie energii (energooszcz dne urzàdzenia zasilane energià elektrycznà oraz energooszcz dne oêwietlenie, tak e zewn trzne) warunek konieczny; izolacja przegród zewn trznych (Êcian), stropów, dach w dobrym stanie, tak e stolarka okienna, drzwi warunek konieczny; êród o ciep a: gazowe, elektryczne lub biomasa warunek konieczny. * Dodatkowy atut to wpi cie do uk adu CO lub ciep ej wody u ytkowej: pomp ciep a, kolektorów s onecznych; *UWAGA: Dopuszcza si ogrzewanie w glowe pod warunkiem, e piec jest nowoczesnej konstrukcji, a w giel dobrej jakoêci, nale y przedstawiç, np. dokument, e w giel jest o niskiej zawartoêci siarki. instalacja CO posiada regulacj np. termoregulatory warunek konieczny, dodatkowym atutem b dzie tzw. regulacja pogodowa. 3. Zaopatrzenie w wod i Êrodki s u àce jej oszcz dzaniu sprawne uj cie wody, jednoznacznie oznaczona jakoêç wody z w asnego uj cia, tak e innego, np. wodociàgów, odpowiednio zabezpieczone w asne uj cia wody warunek konieczny; umowy na dostawy wody z wodociàgów jeêli dotyczy warunek konieczny; zastosowanie minimum dwóch urzàdzeƒ ograniczajàcych zu ycie wody (np. dwudzielne sp ukiwanie w toaletach oraz wykorzystanie czystych wód opadowych do nawadniania ogrodu) warunek konieczny; regularne pomiary i informacje o poziomie zu ycia wody warunek konieczny. 4. Odprowadzanie Êcieków sprawna instalacja Êciekowa, zastosowane separatory t uszczowe (w uzasadnionych przypadkach) warunek konieczny; podpisane umowy na odbiór Êcieków (np. z MPWiK), tak e gdy sà szamba (do wglàdu dokumenty o iloêci odbieranych Êcieków) lub posiadanie w asnej (np. biologicznej) oczyszczalni Êcieków- warunek konieczny. * Dodatkowym atutem b dzie przystosowanie w asnej, ma ej oczyszczalni Êcieków do zwiedzania przez turystów turyêci mogà zapoznaç si z zasadà dzia ania oczyszczalni, zobaczyç schemat technologiczny. Na terenie oczyszczalni mo na umieêciç dodatkowe atrakcje, np. hodowl ryb, ó wi, pszczó, etc.). 5. Uregulowana gospodarka odpadami, widoczna segregacja odpadów Spe nianie warunków formalno prawnych posiadanie odpowiednich decyzji administracyjnych w zakresie wytwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych warunek konieczny; podpisanie umów na odbiór odpadów warunek konieczny; wyznaczenie miejsc do magazynowania odpadów, majà byç czyste i odpowiednio oznaczone i zabezpieczone warunek konieczny; opracowana struktura zarzàdzania odpadami warunek konieczny. Segregacja odpadów prowadzona jest segregacja odpadów (widoczna) w zakresie: tworzywa sztuczne, szk o, papier, metal warunek konieczny. Wdro one minimum dwa dzia ania na rzecz ograniczenia iloêci wytwarzanych odpadów prowadzone sà kalkulacje ekonomiczne oraz dzia ania organizacyjne w zakresie ograniczenia powstawania odpadów, np. zakup surowców w opakowaniach wielokrotnego u ytku lub w opakowaniach technologicznie uzasadnionych (np. Êrodki do utrzymania czystoêci i inne); zakup produktów ywnoêciowych i napojów w butelkach i opakowaniach zwrotnych warunek konieczny; widoczne ograniczenie stosowania opakowaƒ jednorazowego u ytku (eliminacja jednorazowych opakowaƒ ma ych porcji d emu, mas a, miodu, Êmietanki do kawy, cukru, etc.); eliminacja naczyƒ i sztuçców jednorazowego u ytku (plastikowych, polistyrenowych); eliminacja jednorazowych nakryç sto owych (obrusów) i zastàpienie ich nakryciami wykonanymi z materia u, który mo e byç u ywany wielokrotnie warunek konieczny.

8 8 CZYSTA TURYSTYKA PORADNIK DLA FIRM SEKTORA TURYSTYCZNEGO 6. Posiadanie sprawnego systemu wentylacyjnego dokumenty potwierdzajàce sprawnoêç wentylacji, wydane np. przez kominiarza warunek konieczny. * Dodatkowym atutem b dzie odzysk ciep a z wentylacji (rekuperatory). 7. ywnoêç, utrzymanie czystoêci i higiena Korzystanie z lokalnych produktów ywnoêciowych warunek konieczny; * Dodatkowym atutem sà produkty ekologiczne z atestem (np. Ekoland); Korzystanie ze Êrodków czystoêci ulegajàcych biodegradacji; * Dodatkowym atutem jest u ywanie detergentów nie zawierajàcych fosforanów i LAS-u (liniowy alkilobenzenosulfonian sodowy); opinia SANEPID-u dokument dopuszczajàcy do eksploatacji wystawiony przez SANEPID, do wglàdu protoko y z kontroli SANEPID-u je- eli dotyczy warunek konieczny. 8. Ochrona przed ha asem w firmie i jej bezpoêrednim otoczeniu 9. Zagospodarowanie terenów zielonych wokó firmy w aêciwie zaprojektowana i zadbana zieleƒ, zgodna z charakterem danego obszaru warunek konieczny; odpowiednie oêwietlenie wokó obiektu warunek konieczny; w aêciwe oznakowanie terenu i budynków (dba oêç o jego jednorodny charakter, lokalizacja w widocznym miejscu, czytelnoêç i walory estetyczne) warunek konieczny; wyznaczenie miejsca na parking dla samochodów (wystarczajàca liczba miejsc parkingowych w stosunku do iloêci miejsc noclegowych) warunek konieczny; wyznaczenie miejsca parkingowego dla rowerów warunek konieczny. *Dodatkowe atuty stanowià: posiadanie przechowalni lub wypo yczalni rowerów; wyznaczenie Êcie ek rekreacyjnych (pieszych i rowerowych). 10. Architektura, materia y budowlane i wykoƒczeniowe Budynki powinny byç czyste, zadbane, zachowujàce charakter regionalny i harmonizujàce z krajobrazem warunek konieczny; Ekologiczne materia y wykoƒczeniowe (nietoksyczne farby; wyk adziny, meble wykonane z materia ów nadajàcych si do recyklingu, etc.). warunek dodatkowy. 11. Dba oêç o zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wykorzystanie i promocja lokalnych produktów firma korzysta z lokalnych produktów ywnoêciowych (minimum 50% wszystkich wykorzystywanych produktów) warunek konieczny *Dodatkowym atutem b dà produkty ekologiczne z atestem (np. Ekoland); firma organizuje lub aktywnie uczestniczy w wydarzeniach promujàcych lokalne dziedzictwo kulturowe (np. koncerty muzyki regionalnej, degustacje kuchni lokalnej, etc.), co najmniej dwa takie wydarzenia rocznie warunek konieczny; firma prowadzi sprzeda lokalnych pamiàtek, wyrobów rzemieêlniczych lub promuje takie produkty i wskazuje turystom miejsca/kontakty, gdzie mo na takie produkty nabyç (np. sklepik, wystawa lokalnych produktów, informacje/ulotki, etc.) warunek konieczny; firma udziela podstawowej informacji turystycznej o regionie warunek konieczny oraz *oferuje dodatkowe us ugi turystyczne (np. wypo yczalnia sprz tu turystycznego, sprzeda publikacji, informacja turystyczna, poêrednictwo w dost pie do lokalnych us ug turystycznych, etc.) firma, w miar mo liwoêci, zatrudnia lokalnych mieszkaƒców warunek konieczny. 12. Edukacja ekologiczna turystów promocja poszanowania energii poprzez przygotowanie materia ów informacyjnych, np. ulotki na temat funkcjonujàcych w firmie rozwiàzaƒ w zakresie poszanowania energii (energooszcz dne arówki, sprz t AGD i RTV, termostaty, automatyczne wy àczniki Êwiat a) oraz wykorzystywania odnawialnych êróde energii (np. biomasa, energia s oneczna, energia wiatru, energia wodna), zach cajàce do korzystania z podobnych rozwiàzaƒ w miejscu zamieszkania warunek konieczny; poszanowanie wody informacja nt. stosowanych w danym obiekcie rozwiàzaniach pozwalajàcych oszcz dzaç wod, promocja stosowania detergentów najmniej szkodliwych dla Êrodowiska (np. biodegradowalnych, nie zawierajàcych fosforanów i LAS-u), ulotki informacyjne dot. zmiany poêcieli i r czników na yczenie klienta, stosowanie dozowników do Êrodków czystoêci, itp.) warunek konieczny; racjonalna gospodarka odpadami (ulotki informujàce o tym w jaki sposób segregowaç odpady i dlaczego nale y to robiç, w jaki sposób zmniejszaç iloêç wytwarzanych odpadów warunek konieczny; popularyzacja ywnoêci ekologicznej (serwowanie takiej ywnoêci klientom, informacje na temat miejsc gdzie podawane sà potrawy wyprodukowane z atestowanych produktów, informacje na temat miejsc, gdzie mo na nabyç ywnoêç wyprodukowanà ekologicznie, adresy lokalnych sklepów i producentów) warunek dodatkowy; promocja lokalnej kultury, tradycji, produktów (informacja w postaci broszur nt. organizowanych w okolicy targach, jarmarkach, festiwalach; zorganizowanie kiosku z pamiàtkami produkty lokalne, broszurami, mapami) warunek konieczny; promocja transportu publicznego (byç mo e niektóre hotele, dzi ki nawiàzaniu wspó pracy z przedsi biorstwem komunikacyjnym lub lokalnym przewoênikiem, mogà zapewniç swoim goêciom w trakcie ich pobytu abonament na przejazd komunikacjà publicznà, informacja na ten temat powinna byç dost pna w recepcji) warunek dodatkowy; drukowanie materia ów promocyjnych, informacyjnych na papierze ekologicznym warunek dodatkowy; ocena Êrodków / programów ochrony Êrodowiska prowadzonych przez hotel wystawiana przez goêci za pomocà specjalnie przygotowanych ankiet (miejsce na sugestie goêci) warunek konieczny; promocja turystyki rowerowej, poprzez informacj nt. istniejàcych w okolicy szlaków rowerowych (mapy), zorganizowanie wypo yczalni rowerów (podanie adresów istniejàcych w okolicy wypo yczalni) warunek dodatkowy; promocja aktywnego wypoczynku (rozpowszechnianie informacji w postaci map, broszur, ulotek, nt. lokalnych szlaków przyrodniczo krajoznawczych) warunek dodatkowy. 13. Edukacja ekologiczna pracowników wszystkie dzia ania proekologiczne podejmowane przez firm muszà byç znane jej pracownikom (systematyczne szkolenia dla personelu) warunek konieczny; zaanga owanie wszystkich pracowników firmy w wy ej opisane dzia ania wszyscy oni wiedzà, jakie dzia ania proekologiczne firma wdra a, dlaczego biorà w nich udzia i potrafià to wyt umaczyç turystom (3 losowo wybrane osoby wiedzà o dzia aniach podejmowanych przez firm i o tym co to dla nich w praktyce oznacza) warunek konieczny.

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych BANK I KREDYT styczeƒ 2006 BankowoÊç Komercyjna 35 Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych ukasz Dwojak Koniec XX i poczàtek XXI wieku to okres rosnàcej roli dystrybucji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo