PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJA"

Transkrypt

1 KWIECIEŃ 2013r. PROJEKT WYKONAWCZY AKTUALIZACJA TEMAT: PROJEKT REMONTU BUDYNKU SIEDZIBY ODDZIAŁU OIP POZNAŃ W PILE LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 120/5, UL. DZIECI POLSKICH 26, PIŁA INWESTOR: OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W POZNANIU UL. ŚWIĘTY MARCIN 46/50, POZNAŃ B. SANITARNA PROJEKTANT mgr inż. Mieczysław Czwordon Uprawnienia budowlane nr UAN /92 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. Grzegorz Czwordon -

2 SPIS TREŚCI PROJEKT WYKONAWCZY 1. DANE OGÓLNE Dane inwestora Nazwa i adres jednostki opracowującej projekt. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA. 4. OPIS TECHNICZNY ZADANIA Stan istniejący Wymagania ogólne remontu pomieszczeń biurowych Zakres szczegółowy robót i ich kolejność Prace przygotowawcze. 5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja wodno - kanalizacyjna Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna. 6. UWAGI KOŃCOWE. 7. RYSUNKI. str. 2

3 1. DANE OGÓLNE Dane inwestora. OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W POZNANIU UL. ŚWIĘTY MARCIN 46/50, POZNAŃ Nazwa i adres jednostki opracowującej projekt. PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14, BIURO W POZNANIU UL. ZIELONA 8, POZNAŃ. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. Celem opracowania jest projekt wykonawczy branży sanitarnej remontu pomieszczeń znajdujących się na I piętrze w zachodnim skrzydle budynku administracyjno biurowego położonego w Pile przy ul. Dzieci Polskich 26 dz. nr 120/5. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje remont pomieszczeń sanitarnych, pomieszczenia gospodarczego i socjalnego, 16 pokoi biurowych oraz część korytarzową (pomieszczenia nr 1-7, 9,10, 11-20, 23, 24). Zakres opracowania obejmuje: montaż i podłączenia armatury sanitarnej do instalacji wod kan; montaż kratek wentylacyjnych i wentylatorów mechanicznych; montaż klimatyzatorów dla pomieszczeń biurowych i serwerowni; kosztorys inwestorski i przedmiar robót; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 3. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawa opracowania: - podkłady architektoniczno budowlane; - obowiązujące przepisy i normy techniczno budowlane; - wytyczne projektowe firm; - uzgodnienia z inwestorem. 4. OPIS TECHNICZNY ZADANIA Stan istniejący. Instalacja centralnego ogrzewania W budynku administracyjno biurowym na I piętrze w zachodnim skrzydle budynku istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z elementów grzejnych w postaci grzejników żeliwnych zamontowanych na ścianach zewnętrznych pod parapetami w pomieszczeniach biurowych, socjalnym i korytarzu. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki nie występują. str. 3

4 Instalacja wod-kan W budynku administracyjno biurowym na I piętrze w zachodnim skrzydle budynku istniejąca instalacja wody zimnej jest wykona z rur stalowych ocynkowanych. Podejścia do armatury sanitarnej są wykonane w ścianach. Podejście wodne do przyborów sanitarnych jest wykonane jako podejście wodne o średnicy DN 15 ocynk. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej lokalne - odbywać się będzie poprzez elektryczne przepływowe podgrzewacze wody. Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku została zmodernizowana i jest wykonana z rur PCW. W pomieszczeniu 09 i 10 piony jak i podejścia kanalizacyjne wykonane są z rur PCW. Pod miski ustępowe przygotowano zestawy podtynkowe do zabudowy lekkiej firmy Cersanit typ "Link". W pomieszczeniu 23 i 24 istnieje wpust ścienny kanalizacyjny PCW Ø50 mm. Instalacja wentylacyjna W budynku administracyjno biurowym na I piętrze w zachodnim skrzydle budynku istniejąca instalacja wentylacyjna wykonana jest jako grawitacyjna. W każdym pomieszczeniu istnieje kratka wentylacyjna na przewodzie wentylacyjnym. Rozmieszczenie kratek wentylacyjnych zgodnie z rysunkiem Wymagania ogólne remontu pomieszczeń biurowych. Zgodnie ze specyfikacją zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej należy wykonać: Dokumentację projektową instalacji wod - kan, Dokumentację projektową instalacji klimatyzacji i wentylacji grawitacyjnej, Opracowanie dokumentacji wykonawczej do ww. dokumentacji projektowych Zakres szczegółowy robót i ich kolejność. Zakres szczegółowy robót i ich kolejność. Instalacja centralnego ogrzewania: Malowanie elementów grzejnych dwukrotnie farbą olejną (wytyczne szczegółowe w branży architektoniczno - konstrukcyjnej). Instalacja wod - kan: Odcięcie dopływu wody i spuszczenie ciśnienia do urządzeń sanitarnych, Wykonanie podejść wodnych i kanalizacyjnych do nowych urządzeń sanitarnych, Montaż urządzeń sanitarnych biały montaż, Montaż przepływowych podgrzewaczy wody, Próba instalacji wodnej i kanalizacyjnej, Regulacja przepływów wody ciepłej w przepływowych podgrzewaczach wody. Instalacja wentylacyjna: Prace budowlane (poza zakresem opracowania), Montaż kratek wentylacyjnych. str. 4

5 Instalacja klimatyzacyjna: Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji, Montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji, Wykonanie instalacji czynnika chłodniczego, Odprowadzenie skroplin, Uruchomienie i regulacja klimatyzacji Prace przygotowawcze. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić analizę dokumentacji obiektu. Wykonać koordynację międzybranżową. Wykonać prace montażowe wynikające z zakresu robót. 5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE Instalacja centralnego ogrzewania. W zakresie prac dotyczącym centralnego ogrzewania przewiduje się wykonać tylko dwukrotnego malowania elementów grzejnych farbą olejną zgodnie z wytycznymi branży architektoniczno - konstrukcyjnej Instalacja wodno - kanalizacyjna. Opis ogólny Zaprojektowane węzły sanitarne wymagają wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne rozprowadzono po ścianach lub w bruzdach ściennych pod tynkiem. Podejścia do zlewozmywaków w pom. socjalnym wykonano od dołu do zamontowanej na nich armatury czerpalnej typu stojącego przy użyciu wężyków w metalowym oplocie. Układ projektowanej instalacji wodno kanalizacyjnej pokazano na rzucie. Średnice projektowanych przewodów dobrano na podstawie PN-92/B i w oparciu o przeliczenia sekundowych przepływów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach stalowych ocynkowanych. Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych. W przypadku instalacji wodnej zastosować ten sam jednorodny materiał wykonania rur wodnych czyli rury stalowe ocynkowane jak i kształtki z tego materiału. Bezwzględnie nie należy stosować rur wykonanych z miedzi, gdyż mogą powstawać reakcje chemiczne wpływające niekorzystnie na użytkowanie instalacji wodnej. Instalacja ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa zostanie przygotowania lokalnie poprzez przepływowe podgrzewacze wody podumywalkowe typ EPO.D-4 AMICUS 4 kw / 230V~ dla umywalek w pomieszczeniach sanitarnych i dla zlewozmywaka w pomieszczeniu socjalnym. Natomiast dla zlewozmywaka roboczego w pom. gospodarczym przewidziano przepływowy podgrzewacz wody typ EPS-4,4 TWISTER 4,4 kw / str. 5

6 230V~ wyposażonego standardowo w wylewką. Przepływowe podgrzewacze wody należy zasilić elektrycznie napięciem 230 VAC (wytyczne: projekt branży elektrycznej). Po uruchomieniu instalacji należy przepływowe podgrzewacze wody wyregulować w zależności od przepływu uzyskując właściwą temperaturę wody ciepłej. Przepływowe podgrzewacze wody zamontować pod przyborami sanitarnymi w sposób jak najbardziej ukryty!!! Rozwiązania materiałowe Instalacja wodociągowa. Instalację wodociągową projektuje się wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Do odcinania przepływu wody w rurociągach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ćwierćobrotowe z gwintowanymi kielichami do ustępów. Wyposażenie instalacji stanowią: baterie stojące umywalkowe, bateria zlewozmywakowa, przepływowy podgrzewacz wody wraz z wylewką dla zlewozmywaka roboczego. Przy podejściach do umywalek, zlewozmywaka w pom. socjalnym i płuczek montować zawory kątowe ze złączką do węża. Wykonać izolacje rurociągów wodnych przed możliwością utraty ciepła bądź możliwością skraplana się wody na rurach. Izolację instalacji wykonać w następujący sposób: przewody wody ciepłej i zimnej ułożone na wierzchu ścian zaizolować otuliną ze spienionego polietylenu grubości min. 9 mm. Instalacja kanalizacyjna. Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PCW-HT, koloru popielatego produkcji "Wavin Metalplast Buk". W kielichach tych rur osadzone są fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem stabilizującym. Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przybory sanitarne. Zastosowano przybory sanitarne typu Cersanit. Umywalki wiszące narożne serii Nano 50 asymetryczne prawa i lewa, miska ustępowa z dolnopłukiem typ Nano montowana na stelażu typu LINK (dodatkowo: deska antybakteryjna Nano duroplast i przycisk), zlewozmywak kuchenny dwukomorowy szafkowy typ Daria DSN 720T, zlewozmywak wiszący ścienny roboczy. Baterie stojące umywalkowe serii CHILI z obrotową wylewką, bateria stojąca typ Bartek do zlewozmywaka w pom. socjalnym. Kompletna wylewka łącznie z przepływowym podgrzewaczem wody dla pom. gospodarczego Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna. Opis ogólny Instalację wentylacji grawitacyjnej przewiduje się zmodernizować tylko w zakresie montażu nowych kratek wentylacyjnych plastikowych z żaluzją regulowana o wym. 14 x 21 cm. Kratki wentylacyjne należy zamontować w każdym pomieszczeniu biurowym i socjalnym na kanałach wentylacyjnych. W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczym należy zamontować wentylatory wyciągowe mechaniczne zasilane elektryczne. Wywiew z pomieszczeń będzie realizowany poprzez załączenie oświetlenia w danym pomieszczeniu. Nawiew do tych pomieszczeń będzie odbywać się poprzez otwory nawiewne w drzwiach wejściowych do tych pomieszczeń. W pozostałych pomieszczeniach przewiduje się nawiew poprzez infiltrację i nieszczelności w budynku. Jeśli nawiew do pomieszczeń jest niewystarczający str. 6

7 należy przewidzieć w oknach zewnętrznych specjalne regulowane nawietrzaki podokienne!!! (poza zakresem niniejszego opracowania). Instalację klimatyzacji pomieszczeń zrealizowano w oparciu o system Multi Split firmy MIDEA. System klimatyzacji będzie się składał z jednostek wewnętrznych i agregatów skraplających: M30C1-21HRDN1 OUTDOOR - agregat skraplający Multi inverter chł=6,2kw / grz=6,8kw 3 szt., M50A-36HRDN1 OUTDOOR - agregat skraplający Multi inverter chł=10,5 kw / grz=11,2 kw 2 szt., MSRI-09HRDN1 INDOOR - jednostka wewnętrzna ścienna seria R inverter multi chł.2.6 kw / grz.2.9kw 12 szt., MSRI-12HRDN1 INDOOR - jednostka wewnętrzna ścienna seria R inverter multi chł.3.5 kw / grz.3.8 kw 2szt., MSRI-18HRDN1 INDOOR - jednostka wewnętrzna ścienna seria R inverter multi chł.5.0 kw / grz. 5.3 kw 2szt., Jednostki zewnętrzne klimatyzacji należy zamontować na ścianie zewnętrznej od strony zabudowania oraz od strony zachodniej budynku. Jednostki zewnętrzne należy zawiesić na ścianie na odpowiednim stelażu mocującym trwale do ściany. Jednostki wewnętrzne należy montować na ścianach wewnętrznych nad drzwiami w pomieszczeniach biurowych oprócz pomieszczenia nr 12 (archiwum). Usytuowanie i rozmieszczenie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych klimatyzacji rozmieścić wg rysunku. Od jednostek zewnętrznych odprowadzić po ścianie budynku skropliny rurą PCW o średnicy 32 mm nad otaczający teren. Instalację rurową klimatyzacji wykonano z rur miedzianych łączonych przez lutowanie na twardo za pomocą palnika gazowego. Rurociągi po osuszeniu instalacji przy użyciu azotu o wysokim stopniu higroskopijności i sprawdzeniu szczelności, zaizolować termicznie otulinami z pianki chlorokauczukowej np. Areoflex o grubości odpowiadającej zastosowanej średnicy rury miedzianej. Instalacja zamontować za pomocą typowych zawiesi, uchwytów montażowych oraz prętów gwintowanych głównie do stropów (nad sufitem podwieszanym) lub ścian pomieszczeń. Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolować na całej długości izolacją grubości 9 mm np.: typu Armaflex. Całość izolacji montować tylko na suche i odtłuszczone powierzchnie rurociągów. Przewody freonowe prowadzić przez ściany w tulejach ochronnych. Wykonać okablowanie pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Przed napełnieniem instalacji, po jej wykonaniu należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym. Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 2,5 ciśnienia roboczego (próba dla samych przewodów). Po uzyskaniu pozytywnej próby instalację napełnić czynnikiem chłodniczym i przeprowadzić rozruch instalacji. 6. UWAGI KOŃCOWE. Niniejsze opracowanie nie obejmuje remontu, modernizacji ani wymiany istniejących urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w budynku. Wszelkie urządzenia i instalacje poza zakresem niniejszego opracowania nie wchodzą w zakres przedstawianego opracowania. str. 7

8 Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikłe w trakcie przeprowadzania remontu przez wykonawcę oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie późniejszym niż data niniejszego opracowania. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszym opracowaniem winny posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i świadectwa. Dokładne wymiary instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio na obiekcie. Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Przy odbiorze części budynku inwestor powinien przedłożyć orzeczenie kominiarskie o sprawności przewodów wentylacyjnych. UWAGA!!! Wszystkie przejścia instalacji pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi (szczegóły podziału stref zawarte w wytycznych stref pożarowych branży architektoniczno-budowlanej) należy uszczelnić pianką o odpowiedniej odporności ogniowej. Opracował: 7. RYSUNKI. 1. Rzut 1 pietra Instalacje wodno - kanalizacyjne rys nr S-1 2. Rzut 1 pietra Instalacje wentylacji i klimatyzacji rys nr S-2 str. 8

9

10

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Firma R-M Projekt Radosław Mieczkowski 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 17C/43 tel. kom. 0-509-405-930 e-mail radoslaw.mieczkowski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: OBIEKT : Remont budynku Domu Studenta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania a) projekt architektoniczny opracowany przez Biuro Architektury i Urbanistyki Akcent b) własne pomiary inwentaryzacyjne c) wytyczne inwestora i użytkownika d) obowiązujące

Bardziej szczegółowo