KLIMATYZATOR ARTEL typ RP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR ARTEL typ RP"

Transkrypt

1 PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: , , KLIMATYZATOR ARTEL typ RP Instrukcja obs³ugi MODEL KOLUMNOWY JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA Klimatyzator kolumnowy - sk³ada siê z dwóch jednostek: wewnêtrznej i zewnêtrznej, po³¹czonych ze sob¹ izolowanymi rurami z miedzi oraz przewodami elektrycznymi. Jednostkê wewnêtrzn¹ instalujemy na pod³odze klimatyzowanego pomieszczenia. Jednostkê zewnêtrzna instalujemy na pod³odze lub na œcianie budynku na odpowiednim wsporniku. Zaleca siê, aby monta wykonany zosta³ przez specjalistyczny serwis. Wylot powietrza Panel kontrolny Wlot powietrza PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zosta³ zaprojektowany do szybkiego i ³atwego sterowania klimatyzatorem. PANEL KONTROLNY A - Automatyczny B - Wentylowanie C - Temperatura D - Wykraplanie (osuszanie) E - Odbiornik fal pilota F - W³¹czanie / Wy³¹czanie G - Ch³odzenie H - Sleep - praca nocna I - Programator pracy czasowej L - Swing - ruch kierownic powietrza M - Grzanie / Odszranianie 1/7

2 1 FUNKCYJNE KLAWISZY PANEL PILOT PANEL PILOT W³¹cza i wy³¹cza klimatyzator Wybór trybu pracy klimatyzatora: Tryb AUTOMATYCZNY; Tryb CH ODZENIA; Tryb OSUSZANIA; Tryb GRZANIA; Tryb WENTYLACJI. Wybór ¹danej temperatury w zakresie od 16 C do 3 C. Temperaturê podnosi siê lub obni a za pomoc¹ klawiszy + lub - Wybór prêdkoœci wentylatora. Tryb automatyczny; minimalna; œrednia; najszybsza; Wybór kierunku nawiewu powietrza. Kolejne wciœniêcie klawisza zmienia kierunek nawiewu lub w³¹cza funkcjê automatyczn¹. W³¹cza i wy³¹cza funkcjê ruchu kierownic powietrza W³¹czenie funkcji SLEEP. Funkcja ta automatycznie koryguje temperaturê w porze nocnej tak, aby uzyskaæ komfortowe warunki w czasie snu i oszczêdziæ energiê. TIMER ON Programowanie godziny w³¹czenia klimatyzatora. Gdy klimatyzator jest wy³¹czony. TIMER OFF Programowanie godziny wy³¹czenia klimatyzatora. Gdy klimatyzator jest w³¹czony. Nastawianie godziny (nastawianie aktualnej godziny oraz nastawianie godziny w³¹czenia/wy³¹czenia) Nastawianie minut (nastawianie aktualnej minuty oraz nastawianie minuty w³¹czenia/wy³¹czenia) UWAGA: poprawne przyjêcie polecenia jest ka dorazowo sygnalizowane sygna³em dÿwiêkowym. 1.1 PRACA AUTOMATYCZNA W celu uruchomienia trybu automatycznego pracy klimatyzatora nale y nacisn¹æ klawisz (1) do momentu pojawienia siê na wyœwietlaczu pilota symbolu. W trybie AUTO urz¹dzenie samo wybiera funkcjê pracy w zale noœci od temperatury odczytywanej przez czujnik temperatury znajduj¹cy siê w jednostce wewnêtrznej. * Jeœli temperatura odczytywana przez czujnik jest ni sza od 21 C, to za³¹czy siê funkcja grzania i bêdzie trwaæ, a temperatura wzroœnie powy ej 23 C. * Jeœli temperatura odczytywana przez czujnik w zakresie od 21 od 26 C, to za³¹czy siê funkcja osuszania. * Jeœli temperatura odczytywana przez czujnik jest wy sza od 26 C, to za³¹czy siê funkcja ch³odzenia i bêdzie trwaæ, a temperatura spadnie poni ej 24 C. W celu optymalizacji pracy klimatyzatora zaleca siê nastawiæ odpowiedni¹ prêdkoœæ wentylatorów (2) (paragraf 1.5). Urz¹dzenie automatycznie wybiera najlepsz¹ temperaturê w zale noœci od warunków w pomieszczeniu. 2/7

3 1.2 CH ODZENIE Do trybu ch³odzenia wchodzimy przyciskiem (1), naciskaj¹c go do chwili gdy zobaczymy na wyœwietlaczu. Podczas trybu ch³odzenia obni a siê wilgotnoœæ powietrza. Przyciskami " " / " " nastawiæ temperaturê ni sz¹ ni aktualna w pomieszczeniu (3). Przyk³ad: temperatura pomieszczenia jest 28 C, jeœli nastawimy temperaturê poni ej 27 C, to sprê arka uruchomi siê i urz¹dzenie dostosuje cykle pracy sprê arki aby utrzymaæ ¹dan¹ temperaturê. Zamkn¹æ okna i kurtyny, aby zapobiec penetracji s³oñca do pomieszczenia. W celu optymalizacji pracy klimatyzatora zaleca siê nastawiæ odpowiedni¹ temperaturê (3), oraz prêdkoœæ (2) i kierunek wylotu powietrza. 1.3 GRZANIE Do trybu grzania wchodzimy przyciskiem do chwili a zobaczymy na wyœwietlaczu. (1), naciskaj¹c go Przyciskami " " / " " nastawiæ temperaturê wy sz¹ ni aktualna w pomieszczeniu. Uwaga: podczas tego trybu pracy klimatyzatora mo e nast¹piæ odszranianie jednostki zewnêtrznej, a klimatyzator nie bêdzie pracowa³ przez kilka minut. Przyk³ad: * jeœli temperatura w pomieszczeniu jest 18 C i nastawimy temperaturê wy sz¹ ni 19 C, to sprê arka ruszy natychmiast. * jeœli temperatura w pomieszczeniu jest ni sza ni 14 C nale y nastawiæ temperaturê pomiêdzy 18 i 2 C. * nie u ywaæ trybu grzania jeœli temperatura zewnêtrzna jest ni sza ni -5 C. W celu optymalizacji pracy klimatyzatora zaleca siê nastawiæ odpowiedni¹ temperaturê (3), oraz prêdkoœæ (2) i kierunek wylotu powietrza. 1.4 OSUSZANIE Do trybu osuszania wchodzimy przyciskiem (1), naciskaj¹c go do chwili a zobaczymy na wyœwietlaczu. W tym trybie w³¹cza siê cyklicznie och³adzanie i wentylowanie, co pozwala na utrzymanie niskiej wilgotnoœci bez znacznej straty temperatury w pomieszczeniu. Temperatura nastawiona musi byæ ni sza od temperatury w pomieszczeniu (w odwrotnym przypadku klimatyzator nie ruszy). W tej funkcji parametry obrotów wentylatora s¹ dobierane automatycznie. W celu optymalizacji pracy klimatyzatora zaleca siê nastawiæ odpowiedni kierunek wylotu powietrza. 3/7

4 1.5 PRÊDKOŒÆ WENTYLATORA Naciskaj¹c przycisk wybieramy ¹dan¹ prêdkoœæ wentylatorów: - tryb automatyczny; - najszybsza; - œrednia; - niska; Regulacja wentylatora jest dostêpna w trybie automatycznym, ch³odzenia, grzania. W trybie automatycznym prêdkoœæ jest automatycznie regulowana, aby szybciej i ciszej osi¹gn¹æ zadan¹ temperaturê. Prêdkoœæ wentylatorów wzrasta wraz z wzrostem ró nicy temperatur pomiêdzy zadan¹ a aktualn¹ w pomieszczeniu. 1.6 Funkcja SWING i AUTOSWING Przyciskiem wybieramy jedn¹ z piêciu pozycji kierownicy poziomej lub funkcjê automatyczn¹. Pozwala to na ustawienie optymalnego kierunku nawiewu. Przycisk pozwala w³¹czyæ funkcjê automatycznego przep³ywu powietrza, kierownica powietrza naprzemiennie zmienia swoj¹ pozycjê z lewej na praw¹ i odwrotnie. Ruch kierownicy powietrza zapewnia równomierne rozprzestrzenianie siê powietrza w pomieszczeniu. Jeœli ponownie wciœnie siê przycisk, kierownice powietrza bêd¹ pracowaæ zgodnie z ustawieniami :! w funkcji ch³odzenia zaleca siê ustawiæ kierownice w najwy szym po³o eniu.! w funkcji grzania zaleca siê ustawiæ kierownice w najni szym po³o eniu, gdy ciep³e powietrza zawsze unosi siê ku górze. W funkcji automatycznej klimatyzator optymalnie dostosuje pozycje kierownicy w zale noœci od zaprogramowanej funkcji. Pionowe kierownice powietrza pozwalaj¹ ustawiæ kierunek powietrza w górê lub w dó³. Nigdy nie ustawiaj kierownic pionowych podczas ruchu kierownicy pionowej. Mo e to uszkodziæ delikatny mechanizm kierownicy pionowej. Nale y zatrzymaæ ruch kierownicy pionowej za pomoc¹ przycisku, a nastêpnie regulowaæ kierownice poziome. UWAGA: Nigdy nie wk³adaj d³oni do wylotu powietrza. 1.7 Funkcja SLEEP Nacisn¹æ przycisk (6) na wyœwietlaczu zobaczymy. Funkcja ta automatycznie koryguje temperaturê w porze nocnej tak, aby uzyskaæ komfortowe warunki w czasie snu i oszczêdnoœæ energii. W trybie och³adzania i wentylowania temperatura roœnie w ci¹gu pierwszych 2 godzin stopniowo o 1 C/h, w sumie o 2 C w przeci¹gu 2 godzin. W trybie grzania temperatura maleje w ci¹gu pierwszych 2 godzin stopniowo o 2 C/h. Po 7 godzinach pracy klimatyzatora, urz¹dzenie wy³¹czy siê automatycznie W funkcji ch³odzenia oraz grzania temperaturê mo na równie programowaæ rêcznie. 4/7

5 1.8 PROGRAMOWANIE ZEGARA Otwórz os³onê baterii z ty³u pilota zdalnego sterowania W górnej czêœci umieszczone s¹ dwa ma³e klawisze. Naciœnij za pomoc¹ koñcówki o³ówka klawisz, na wyœwietlaczu zacznie mrugaæ napis "CLOCK" - zegar. Nastêpnie za pomoc¹ klawiszy - godziny i - minuty mo na zaprogramowaæ aktualn¹ godzinê. Ponownie naciœnij klawisz, w celu zakoñczenia operacji. Klawiszem mo na skasowaæ wszystkie ustawienia pilota. 1.9 PROGRAMATOR CZASOWY Funkcja TIMER pozwala nam zaprogramowaæ w³¹czenie / wy³¹czenie klimatyzatora w wyznaczonym czasie, co ma wp³yw na zu ycie energii. PROGRAMOWANIE WY CZENIA Czas wy³¹czenia klimatyzatora nastawiamy, gdy klimatyzator jest w³¹czony. Naciskamy przycisk (7) nastêpnie ustawiamy ¹dan¹ godzinê i minutê wy³¹czenia klimatyzatora. Funkcja ta jest automatycznie zaakceptowana po minucie i symbol bêdzie wyœwietlany Ponowne wciœniêcie klawisza funkcji (7) spowoduje wy³¹czenie PROGRAMOWANIE W CZENIA Czas w³¹czenia klimatyzatora nastawiamy, gdy klimatyzator jest wy³¹czony. Naciskamy przycisk nastêpnie ustawiamy ¹dan¹ godzinê i minutê w³¹czenia klimatyzatora. Funkcja ta jest automatycznie zaakceptowana po minucie i symbol bêdzie wyœwietlany Ponowne wciœniêcie klawisza funkcji. spowoduje wy³¹czenie Uwaga: Przy nastawianiu funkcji w³¹czenie klimatyzatora nale y: nastawiæ w³aœciwy tryb pracy przyciskiem (1), temperaturê ¹dan¹ (3)i odpowiedni¹ pracê wentylatorów przyciskiem. 5/7

6 2 AUTORESTART Funkcja ta pozwala na powrót urz¹dzenia do zadanego trybu pracy po zaniku napiêcia w sieci zasilaj¹cej. 3 SPOSOBY OSZCZÊDNOŒCI ENERGII U ywaj funkcji TIMER unikniesz niepotrzebnej pracy klimatyzatora, gdy nie ma nikogo w domu. Nigdy nie programuj zbyt wysokiej temperatury przy grzaniu i zbyt niskiej przy ch³odzeniu. Postaraj siê nie otwieraæ zbyt czêsto drzwi i okien, wymiana powietrza zaburza pracê klimatyzatora. Zaleca siê instalowanie jednostek w miejscach, które nie s¹ nara one na bezpoœrednie dzia³anie promieni s³onecznych. U ywaj funkcji SLEEP podczas nocy. 4 INFORMACJE DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA. Nigdy samodzielnie nie naprawiaj klimatyzatora, zawsze zwróæ siê do specjalistycznego serwisu. Urz¹dzenie powinno byæ pod³¹czone do zasilania zgodnie z odpowiednimi normami elektrycznymi z zastosowaniem bezpiecznika. Nie u ywaæ wtyczki do wy³¹czenia urz¹dzenia. Klimatyzator zamontowaæ z dala od Ÿróde³ ciep³a (przynajmniej 2 metry), zachowaj odleg³oœci podane w instrukcji monta u. Wtyczka powinna znajdowaæ siê w miejscu ³atwo dostêpnym. W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego zwróæ siê do specjalistycznego serwisu. Mo e siê zdarzyæ, e podczas pracy klimatyzatora us³yszymy dÿwiêk podobny do szumu p³yn¹cej wody jest to naturalne, spowodowane przep³ywaniem czynnika ch³odniczego w instalacji. Podczas startu lub po zatrzymaniu mo emy us³yszeæ trzaski, szczególnie w trybie grzania, trzaski te spowodowane s¹ rozszerzaniem cieplnym elementów klimatyzatora. 5 ZALECENIA TECHNICZNE. 5.1 Czyszczenie filtrów Czyszczenie filtrów jest konieczne dla prawid³owej pracy klimatyzatora. Czyszczenie filtrów mechanicznych * Poci¹gn¹æ lekko ku sobie doln¹ kratkê wlotow¹.(fig.3). * Wyci¹gn¹æ filtry delikatnie przesuwaj¹c do góry (Fig.4). * Jeœli filtr jest mocno zabrudzony nale y go najpierw odkurzyæ, a w razie potrzeby przemyæ w letniej wodzie z dodatkiem œrodków myj¹cych bez mocnych detergentów. * Zostawiæ filtry do gruntownego osuszenia. * Nie wolno pozostawiæ filtrów na s³oñcu. * Montowaæ filtry dok³adnie osuszone. * Nie uruchamiaæ klimatyzatora bez filtrów mechanicznych FILTR Z WÊGLA AKTYWNEGO (opcja) Filtry z wêglem aktywnym mo na zamontowaæ pod filtrami mechanicznymi (a) (Fig.4). Wychwytuj¹ one z powietrza w pomieszczeniu nieprzyjemne zapachy i dymy. Filtry wêglowe nale y cyklicznie wymieniaæ - nie wolno ich czyœciæ i ponownie montowaæ. FILTR WÊGLOWY (opcja) FILTR MECHANICZNY 6/7

7 5.2 Czyszczenie klimatyzatora Przed przyst¹pieniem do czyszczenia klimatyzatora nale y wy³¹czyæ zasilanie. * Wyczyœæ jednostkê wewnêtrzn¹ za pomoc¹ delikatnej tkaniny nas¹czonej letni¹ wod¹ z detergentem (max 4 C) Nie u ywaj do tego celu rozpuszczalników i mocnych detergentów. * Jeœli jednostka zewnêtrzna jest zabrudzona, usuñ liœcie i œmieci, a nastêpnie przedmuchaj za pomoc¹ sprê onego powietrza lub wody lub preparatami do czyszczenia skraplaczy. 6 ZALECENIA NA KONIEC SEZONU EKSPLOATACJI. Wy³¹czyæ funkcjê automatyczn¹. Wyj¹æ i oczyœciæ filtry, po osuszeniu zamontowaæ ponownie. W s³oneczny dzieñ uruchomiæ klimatyzator w funkcji wentylowanie, pozostawiæ na kilka godzin i pozwoliæ na powolne osuszenie jednostek. 7 B ÊDY W PRACY KLIMATYZATORA. Kod b³êdu E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Opis b³êdu uszkodzenie czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu uszkodzenie czujnika temperatury wymiennika jednostki wewnêtrznej uszkodzenie czujnika temperatury wymiennika jednostki zewnêtrznej za ma³a wydajnoœæ ch³odnicza b³¹d odszraniania w funkcji ch³odzenia za ma³a wydajnoœæ grzewcza przegrzanie w funkcji grzania b³¹d presostatu bezpieczeñstwa wysokiego/niskiego lub ochrona wylotu powietrza 8 WYMIANA BATERII Gdy: To: Uwagi: Brak sygna³u potwierdzenia przyjêcia sygna³u z jednostki wewnêtrznej. Na wyœwietlaczy pilota nie jest nic widoczne. Wymieñ baterie (rozmiar AAA 1,5V) na nowe z zachowaniem biegunowoœci + do +, - do -. U ywaj tylko nowych baterii. Wyjmij baterie gdy urz¹dzenie nie pracuje. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materia³ów zawartych w instrukcji bez zezwolenia jest zabronione. ODDZIA Y: Bielsko-Bia³a 43-3 ul.nmp Królowej Polski 1 tel./fax: kom: Katowice 4-15 ul.chorzowska 73b tel./fax: Kraków ul.zakopiañska 2c tel./fax: /7

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. System kontroli do DL918 TML4502CB-A

INSTRUKCJA OBS UGI. System kontroli do DL918 TML4502CB-A INSTRUKCJA OBS UGI System kontroli do DL918 TML4502CB-A Dostawc¹ urz¹dzenia jest Impall Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.K. z siedzib¹ przy ul. Pojezierskiej 95, 91-341 ódÿ jako przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u

Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Pilot zdalnego sterowania do ogrzewaczy przep³ywowych DHE electronic comfort, DEL SL electronic LCD FFB 1, FFB 2 Instrukcja obs³ugi i monta u do ogrzewaczy DHE 18, DHE 21,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obs³ugi

Skrócona instrukcja obs³ugi Skrócona instrukcja obs³ugi Technologia Led&Laser Modele: XJ-A130/A135/A140/A145/A150/A155 XJ-A230/A235/A240/A245/A250/A255 Szczegó³owa instrukcja monta u, ustawienia oraz obs³ugi dla ka dego z wymienionych

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do obsługi klimatyzatora INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Klimatyzator ścienny SERIA R Dziękujemy za zakup klimatyzatora Midea SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water Heat Line Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-10 - 160-210 - 240 HLE 100-10 - 160-210 - 240 excellence in hot water ACV Polska sp. z o.o. ul. Witosa 87-800 W³oc³awek TEL.: 054 412 56

Bardziej szczegółowo

wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu

wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu ISIS Recover Centrala do monta u naœciennego, monta pionowy Wysoka sprawnoœæ do 90% Wydajnoœæ powietrza 00 m /h, 500 m /h Wbudowany manualny by-pass Zintegrowana ochrona przed zamarzaniem Kompaktowe wymiary

Bardziej szczegółowo