Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego"

Transkrypt

1 Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Kraków 2010

2 Autorzy: mgr inŝ. Jerzy Dudek (rozdziały: 2.1.1; 2.4) mgr inŝ. Piotr Klimek (rozdziały: 1; 2.4; 3; 4) mgr inŝ. Grzegorz Kołodziejak (rozdziały: 2.2.1; 2.4) mgr Joanna Niemczewska (rozdziały: 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.3; 2.4) mgr inŝ. Joanna Zaleska-Bartosz (rozdziały: 2.1.2; 2.1.3; 2.4) Niniejszy dokument został opracowany w ramach Umowy nr XA finansowanej przez Agencją Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (U.S. EPA). Dokument nie był formalnie recenzowany przez EPA. Poglądy przedstawione w niniejszym dokumencie są prezentowane wyłącznie przez Instytut Nafty i Gazu. EPA nie popiera Ŝadnych produktów oraz usług, o których wspomniano w niniejszej publikacji. 2

3 Spis treści OD AUTORÓW GAZ SKŁADOWISKOWY Charakterystyka gazu składowiskowego Pozyskiwanie gazu składowiskowego Elementy instalacji odbierające gaz ze złoŝa odpadów Sposoby podłączenia poszczególnych elementów instalacji odbierających gaz ze złoŝa odpadów Zanieczyszczenia gazu składowiskowego i ich usuwanie Oczyszczanie wstępne Oczyszczanie zaawansowane TECHNOLOGIE ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA GAZU Wykorzystanie bezpośrednie Wytwarzania ciepła technologicznego Wytwarzanie energii cieplnej promienniki podczerwieni Odparowanie odcieków Wytwarzanie energii elektrycznej Silniki tłokowe Turbiny Mikroturbiny Silniki Stirlinga Wytwarzanie biometanu Adsorpcja zmienno-ciśnienieniowa (PSA) Separacja membranowa Zalety i wady stosowania poszczególnych technologii WYBÓR TECHNOLOGII Prognozowanie produktywności gazowej składowiska Weryfikacja prognozy produktywności gazowej testy dynamicznego odbioru gazu ze składowiska Analiza ekonomiczna Przepływy pienięŝne Metody oceny rentowności przedsięwzięcia WARIANTY REALIZACJI INWESTYCJI LITERATURA

4 Od autorów Publikacja została opracowana w toku prac nad projektem realizowanym w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie w ramach międzynarodowego Partnerstwa Methane to Markets Partnership (M2M) ustanowionego z inicjatywy Stanów Zjednoczonych i skupiającego obecnie 33 państwa. Celem nadrzędnym Partnerstwa jest światowe obniŝenie emisji metanu poprzez wdraŝanie efektywnych ekonomicznie sposobów odzysku metanu z róŝnych obszarów działalności gospodarczej i wykorzystania go jako źródła czystej energii. Niniejsza publikacja to kompendium wiedzy z zakresu praktycznych sposobów wykorzystania energii zawartej w gazie składowiskowym. Intencją autorów jest przedstawienie sposobów pozwalających na zagospodarowanie gazu składowiskowego, począwszy od wytwarzania energii cieplnej a skończywszy na technologiach opartych o wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. Charakterystyka poszczególnych technologii przedstawiona jest w sposób przystępny i poparty licznymi przykładami instalacji będących w eksploatacji. Istotnym elementem publikacji jest określenie moŝliwych wariantów realizacji inwestycji oraz przedstawienie elementów uproszczonej analizy ekonomicznej, pozwalającej na podjęcie właściwego wyboru technologii energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Prace nad publikacją prowadzono między innymi w oparciu o LFG Energy Project Development Handbook opracowany przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US Environmental Protection Agency). 4

5 Wykaz waŝniejszych oznaczeń CHP Combined Heat and Power wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu CNG Compressed Natural Gas spręŝony gaz ziemny PSA Pressure Swing Adsorption adsorpcja zmienno-ciśnieniowa LFG Landfill Gas gaz składowiskowy ppm parts per million części na milion ppb parts per billion części na miliard ppbv parts per billion (volume) części na miliard w danej (objętościowo) IRR Internal Rate of Return wewnętrzna stopa zwrotu NPV Net Present Value wartość zaktualizowana netto CF Cash Flow (USD or PLN) przepływy pienięŝne (w USD lub PLN) TDC top dead centre górny martwy punkt DMP bottom dead centre dolny martwy punkt LES Leachate Evaporation System system odparowania odcieków RIC Reciprocating Internal Combustion określenie silnika: tłokowy silnik spalinowy VOC Volatile Organic Compound lotne związki organiczne 5

6 1. Gaz składowiskowy Składowisko odpadów komunalnych jest bioreaktorem, w którym podczas procesów biochemicznych zachodzi przemiana materii organicznej skutkująca wytwarzaniem gazu składowiskowego (mieszaniny, która składa się przede wszystkim z metanu, dwutlenku węgla oraz azotu). Skład biogazu wytwarzanego z materii organicznej deponowanej na składowisku odpadów komunalnych zmienia się w szerokim zakresie, zarówno podczas jego eksploatacji (deponowania odpadów), jak i po zakończeniu składowania i przeprowadzeniu rekultywacji składowiska. Zmienna jest równieŝ intensywność wytwarzania gazu, zaleŝna od czasu, który upłynął od momentu zdeponowania odpadów na składowisku. Skład biogazu oraz intensywność jego wytwarzania decydują o moŝliwości prawidłowego i efektywnego zagospodarowania potencjału energetycznego składowiska [1]. Zgodnie z polskim ustawodawstwem gaz składowiskowy zaliczany jest do źródeł energii odnawialnej. Jest to bardzo istotne ze względu na moŝliwości uzyskiwania wsparcia finansowego dla instalacji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego, zarówno na etapie ich budowy, jak i w trakcie eksploatacji. 1.1 Charakterystyka gazu składowiskowego Podstawowym substratem dla procesów biochemicznych zachodzących w złoŝu odpadów komunalnych prowadzących do powstawania biogazu jest zdeponowana na składowisku biomasa czyli niewykorzystana przez człowieka substancja organiczna o niskim stopniu przetworzenia. RóŜnica pomiędzy ogólnym pojęciem substancja organiczna a biomasa polega na tym, Ŝe biomasa powstaje dzięki naturalnym procesom zachodzącym z udziałem energii słonecznej lub na skutek przetworzenia przez Ŝywe organizmy. Dlatego z zasady nie zalicza się do pojęcia biomasa wyrobów pochodzących z przemysłowych syntez chemicznych a wymagających duŝego nakładu energetycznego do rozkładu na proste związki chemiczne [2]. Niemniej jednak związki organiczne wytworzone w procesach przemysłowych po wielu latach takŝe ulegają rozkładowi przyczyniając się do powstawanie biogazu w złoŝu odpadów komunalnych. Z substancji organicznych zawierających w składzie węgiel, tlen i wodór w warunkach beztlenowych, z udziałem bakterii metanogennych, powstaje jako końcowy produkt przemian 6

7 biochemicznych metan, oraz inne produkty, które nie są dalej rozkładalne - albo z powodu wyczerpania się czynników redukcyjnych, albo z braku niezbędnej, specyficznej mikroflory. Rozkład substancji organicznej jest skomplikowanym procesem, a do jego opisania słuŝą schematy rozkładu substancji organicznej. Schemat rozkładu substancji organicznej określa stosunek występujący pomiędzy poszczególnymi składnikami gazu generowanego przez składowisko, w zaleŝności od czasu w którym wytwarzany jest gaz. Podstawowe schematy wyszczególniają pięć faz rozkładu substancji organicznej, począwszy od fazy bazującej na tlenowym rozkładzie substancji organicznej, poprzez fazy beztlenowego rozkładu (fermentacja kwasowa, niestabilna i stabilna metanogeneza), a kończąc na zaniku produktywności gazowej. W schematach tych ostatnia piąta faza rozkładu substancji organicznej, tzw. faza schyłkowej metanogenezy traktowana jest jako etap zakończenia rozkładu beztlenowego i stopniowy zanik procesu wytwarzania metanu przez złoŝe. Na rysunku 1 przedstawiono typowy model procesów rozkładu substancji organicznej wyodrębniający pięć podstawowych faz procesów chemicznych i biochemicznych prowadzących do produkcji gazu składowiskowego. StęŜenie składnika [%] faza I: rozkład tlenowy. faza II: fermentacja kwasowa. faza III: niestabilna metanogeneza. faza IV: stabilna metanogeneza. faza V: wygaszenie rozkładu. fazy rozkładu Czas trwania: 7 30 dni Czas trwania: 1 6 miesięcy Czas trwania: 3 36 miesięcy Czas trwania: 5 50 lat Czas trwania: lat. Rysunek 1. Fazy rozkładu substancji organicznej. Źródło: [3] Powstawanie gazu składowiskowego jest procesem stosunkowo dobrze poznanym pod względem mechanizmu. JednakŜe na przebieg procesu wpływa tak duŝo czynników, Ŝe w 7

8 zmieniających się w duŝym zakresie warunkach składowiska teoretyczne określenie szybkości procesu jest bardzo skomplikowane. Oszacowanie ilości metanu emitowanego do atmosfery przyczyniło się do opracowania wielu modeli empirycznych, a zaimplementowanie niektórych z nich do obliczania moŝliwości energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego jest jak najbardziej poprawne. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe prognozy te są opracowywane przy wykorzystaniu modeli matematycznych wymagających wielu danych. Do obliczeń modelowych niezbędna jest, więc baza danych o odpadach i składowisku, takich jak: skład odpadów oraz sposób ich składowania, czas rozkładu, temperatura, wilgotność, rodzaj uszczelnienia składowiska itp. W obliczeniach wykorzystuje się róŝne modele kinetyczne rozkładu substancji organicznych, a algorytmy, ze względu na trudności uzyskania odpowiednich informacji, zawierają zwykle znaczną ilość załoŝeń upraszczających [1]. Model US EPA [4]. Dokładność obliczeń wykonywanych za pomocą modelu uzaleŝniona jest od jakości danych związanych z masą i morfologią odpadów deponowanych na składowisku oraz o sposobach składowania odpadów [5]. Ilość powstającego w danym roku metanu Q T jest sumą ilości metanu Q Tx powstającego w roku T z odpadów o masie M x zdeponowanych w kolejnych latach x poprzedzających rok T: Q T = Q T, x Ilość metanu tworzona w roku T z odpadów o masie M x zdeponowanych w roku x podaje równanie: k ( T x) 3 Q [ ] T, x = k M x Lo e m CH 4 w którym: M x - masa odpadów deponowanych w ciągu roku, w kolejnych latach poprzedzających rok T, x - rok składowania odpadów, T - rok, dla którego wykonywane są obliczenia. 8

9 k - stała szybkości tworzenia metanu ; załoŝono, Ŝe k jest funkcją zawartości wilgoci w odpadach, podaŝy poŝywki dla metanogenów, ph i temperatury, a jej wartość mieści się w zakresie od 0,003 do 0,21 rok -1 L o - potencjał tworzenia metanu, tj. ilość metanu [m 3 ] jaka moŝe się utworzyć z jednostki masy odpadów.[6]. W modelu US-EPA zaleca się stosowanie określonych wartości stałej szybkości tworzenia metanu i potencjału tworzenia metanu (dwa zestawy danych nazwane CAA i AP 42). Dane CAA (wg Clean Air Act) oparte są na wymaganiach New Source Performance Standarts (NSPS). UwaŜane za bardziej reprezentatywne dla typowych składowisk odpadów dane AP-42 wykorzystują współczynniki emisji wg poradnika EPA (Environmental Protection Agency) (US-EPA, 2004). Wartości tych wielkości zebrano w tabeli 1. Tabela 1. Zestawy danych wg CA i AP42 Zestaw prametrów L o [m 3 /Mg] k [1/rok] StęŜenie metanu [%] CAA 170 0,05 50 AP ,04 50 Źródło: [5]. Zastosowanie stałej szybkości tworzenia metanu k zbliŝa model US-EPA do rzeczywistych warunków rozkładu w złoŝu odpadów komunalnych. Wadą metody jest duŝy zakres wartości potencjału wytwarzania metanu L o i brak uwzględnienia budowy i charakteru składowiska odpadów. Nieumiejętne dobranie wartości spowoduje zawyŝenie lub zaniŝenie wyniku. Model IGNIG [4] Model IGNIG stanowi rozwinięcie metody kinetycznej US EPA. Bazuje on na modelu kinetycznym I rzędu i uwzględnia odpady podzielone na cztery kategorie o zróŝnicowanym czasie połowicznego rozpadu t 1/2, przypisując poszczególnym kategoriom odpadów organicznych następujące czasy półrozpadu: 9

10 Kategoria odpadów: Czas półrozpadu: A papier, tekstylia B odpady ogrodnicze, parkowe i inne (poza Ŝywnościowymi) C odpady Ŝywności D odpady drzewne i paszowe (z wyłączeniem ligniny) taua = 10 lat taub = 6 lat tauc = 3 lata taud = 15 lat Ilość powstającego w danym roku metanu EmCH 4 jest sumą ilości metanu EmCH 4r,x(i) powstającego w roku obliczeniowym z odpadów o masie MASA [Mg] zdeponowanych w kolejnych latach x poprzedzających rok obliczeń: EmCH 4 ( A) + EmCH ( B) + EmCH ( C) EmCH ( D) = EmCH 4T x 4T x +, 4T, x, 4T, x Przereagowanie odpadów kategorii i zdeponowanych w roku x, w czasie od roku x do roku T, gdzie T jest rokiem obliczeniowym, jest dane równaniem: λ ( i)( T x) MCT, x = MSW MCF MASA udz( i) (1 e )[ tony] gdzie: i - indeks odpadu (A... D). udz(i) - udział masowy kategorii odpadów w ogólnej masie deponowanych odpadów w roku. MASA - całkowita masa deponowanych odpadów w roku [Mg], λ(i) - wielkość zaleŝna od czasu półrozpadu dla poszczególnych kategorii odpadów, obliczana wg równania: λ(i) = 0, / tau(i), x - rok składowania odpadów, T - rok, dla którego dokonuje się obliczeń, MSW - ułamek odpadów składowanych na składowiskach, MCF - współczynnik korekcyjny dla metanu. Masa odpadów kategorii i, która przereagowała w roku T obliczona jest ze wzoru: MRT, x( i) = MCT, x( i) MCT 1, x( i)[ Mg] 10

11 Ilość metanu tworzona w roku obliczeniowym z odpadów kategorii i zawartych w masie MASA zdeponowanych w roku x podaje równanie: gdzie: 3 EmCH 4, i) = DOC F conv( i) MR ( )[ m CH T x T i DOC - zawartość materii organicznej w odpadach, ( 4 F - ułamek molowy metanu w gazie składowiskowym (mol/mol), conv(i) - stopień przereagowania materii organicznej dla poszczególnych kategorii odpadów [4]. ] Model IGNIG został opracowany w Instytucie Nafty i Gazu. Modelowanie za pomocą przedstawionych powyŝej równań umoŝliwia oszacowanie produktywności gazowej składowiska w poszczególnych latach począwszy od pierwszego roku, w którym zdeponowano odpady. Przykładowy wykres produktywności gazowej składowiska przedstawiono na rysunku ,0 Masa odpadów [Mg/rok] Masa zdeponowanych odpadów [Mg/rok] Produkcja gazu - model IGNiG [m3/h] 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 Strumień objętości gazu [m3/h] , , Lata Rysunek 2. Modelowanie produktywności gazowej składowiska. Źródło: Opracowanie własne 1.2 Pozyskiwanie gazu składowiskowego Do pozyskania gazu ze składowiska odpadów komunalnych konieczne jest wybudowanie instalacji w skład, której wchodzą: 11

12 elementy odbierające gaz ze złoŝa odpadów (studnie pionowe i kolektory poziome), kolektory odprowadzające gaz do punktu zbiorczego (stacji zbiorczej), stacja zbiorcza (odwadniacze, dmuchawa, aparatura kontrolno-pomiarowa) Elementy instalacji odbierające gaz ze złoŝa odpadów Odgazowanie pionowe - studnie Na nowopowstających składowiskach odpadów komunalnych studnie odgazowujące budowane są na warstwie gruntu, usypanej bezpośrednio na geomembranie stanowiącej uszczelnienie dna składowiska (fotografia 1). Taki sposób montaŝu pozwala na zmniejszenie jednostkowego nacisku studni na goemembranę i zapobiega zniszczeniu uszczelnienia składowiska. Studnie umieszcza się w odległości, co m, a wokół nich składuje i zagęszcza odpady. Dolną część studni stanowi filtr, do którego montuje się poziomy kolektor odprowadzający odcieki do studni zbiorczej. Filtr studni gazowej stanowią perforowane rury o długości 2 m i średnicy mm, które przedłuŝa się wraz z postępującym wypełnieniem składowiska. Obudowę studni stanowi rura stalowa o długości 2,5 do 5,0 m i średnicy około 1 m. Przestrzeń między filtrem a obudową studni jest wypełniona Ŝwirem i zamknięta od góry pierścieniem uszczelniającym. Wraz ze wzrostem składowanych odpadów obudowę studni podciąga się uzupełniając Ŝwir w przestrzeni międzyrurowej. Górną część filtra stanowi nieperforowana rura zwana nadfiltrową. Do nadfiltrowej montuje się głowicę wyposaŝoną m.in. w zawór umoŝliwiający odbiór gazu. Króciec wylotowy zaworu łączy się elastycznym przewodem kompensacyjnym z rurociągiem instalacji do aktywnego odbioru gazu ze składowiska. 12

13 Fotografia 1. Studnie budowane na nowych składowiskach. Źródło: Fotografia własna Fotografia 2. Wiercenie studni na zrekultywowanym składowisku. Źródło: Na istniejących składowiskach studnie odgazowujące instaluje się metodą wiercenia udarowo-obrotowego (fotografia 2). Odwierty o średnicy mm sięgają spągu odpadów. W odwiertach umieszcza się perforowane filtry, a przestrzeń między nimi a ścianą odwiertu wypełnia obsypką Ŝwirową. W górnej części odwiertu przestrzeń tę wypełnia się uszczelnieniem iłowym, a dodatkowo strefę przyodwiertową pokrywa się geomembraną (rysunek 3). Tak wykonane uszczelnienie strefy przyodwiertowej zapobiega infiltracji powietrza atmosferycznego do wnętrza odpadów. Głowice studni posiadają konstrukcję identyczną jak opisana powyŝej. Gaz składowiskowy odbierany ze studni przesyłany jest do stacji zbiorczej stanowiącej integralną część instalacji do utylizacji gazu. 13

14 Rysunek 3. Studnia odgazowująca. Źródło: [7] Odgazowanie poziome kolektory horyzontalne Inny sposób odbioru gazu ze składowiska odpadów komunalnych stanowi odgazowanie poziome. W tym celu powierzchnię składowiska dzieli się na sektory o powierzchni około 1 ha. W kaŝdym sektorze, w odpadach na warstwie łatwo przepuszczalnej podsypki kompensacyjnej o grubości około 200 mm układa się rury odgazowujące. Rury z kaŝdego sektora, doprowadzone są do stacji zbiorczej i układane ze spadkiem w sposób umoŝliwiający odbiór kondensatu. Taki system odgazowania jest preferowany w celu zabezpieczenia składowiska przed migracją gazu poza jego granice. Rysunek 4. System odgazowania poziomego. Źródło: [7] 14

15 Odgazowanie pionowo-poziome Na wielu składowiskach buduje się instalacje składające się z pionowych studni gazowych i perforowanych rurociągów horyzontalnych. Taki system odgazowania często jest stosowany na składowiskach o duŝej miąŝszości odpadów. W wielu przypadkach rurociągi horyzontalne połączone są na kilku poziomach ze studniami pionowymi w wyniku, czego ułatwiony jest dopływ gazu do studni. Ma to równieŝ uzasadnienie ekonomiczne, poniewaŝ w tym systemie moŝna zredukować ilość studni Sposoby podłączenia poszczególnych elementów instalacji odbierających gaz ze złoŝa odpadów Podłączenie studni odgazowujących oraz kolektorów horyzontalnych do stacji zbiorczej gazu moŝna zrealizować w dwojaki sposób. Kolektorowanie indywidualne Kolektorowanie indywidualne polega na poprowadzeniu odrębnego rurociągu bezpośrednio od kaŝdej studni (lub kolektora horyzontalnego) do stacji zbiorczej gazu. Podstawową zaletą bezpośredniego łączenia studni odgazowujących ze stacją zbiorczą jest moŝliwość regulacji parametrów odbieranego gazu ze wszystkich studni w jednym miejscu. Najczęściej stosowane są rurociągi o średnicy 63 mm. Wadą tego sposobu doprowadzenia gazu jest moŝliwość powstawania syfonów i występowania problemów z przepływem gazu. Najczęściej ma to miejsce w przypadku nieprawidłowego ułoŝenia rurociągów. 15

16 Rysunek 5. Przykład kolektorowania indywidualnego. Źródło: Opracowanie własne Kolektorowanie zbiorcze Kolektorowanie zbiorcze polega na podłączaniu poszczególnych studni i kolektorów horyzontalnych do głównych kolektorów zbiorczych, które odprowadzają gaz do stacji zbiorczej. Łączenie studni odgazowujących do kilku kolektorów zbiorczych, które powinny posiadać średnicę mm, stosuje się na składowiskach o duŝej powierzchni. Zaletą takiego systemu odgazowania jest ułatwiony odbiór kondensatu ze względu na lepszą przepustowość gazociągu. Utrudnienie w eksploatacji stanowi regulacja odbioru gazu ze składowiska, poniewaŝ zawory regulacyjno-odcinające zamontowane są na głowicach studni znajdujących się na całym obszarze składowiska. 16

17 Rysunek 6. Przykład kolektorowania zbiorczego. Źródło: [7] Stacja zbiorcza gazu Stacja zbiorcza gazu powinna być wyposaŝona w następujące elementy: kolektory centralne do których podłączane są rurociągi odprowadzające gaz ze składowiska (fotografia 3); dmuchawy ssąco-tłoczące przeznaczone do odbioru gazu ze składowiska (fotografia 4 i 5); filtry usuwające stałe zanieczyszczenia (fotografia 4 i 5); odwadniacze(fotografia 4 i 5); urządzenia do sterowania procesem odbioru i przesyłu gazu; aparaturę kontrolno-pomiarową. Schemat przykładowej stacji zbiorczej gazu wyposaŝonej w podstawowe elementy konieczne do odbioru gazu ze składowiska przedstawiono na rysunku 7. Rysunek 7. Schemat stacji zbiorczej gazu składowiskowego (wariant podstawowy). Źródło: [8] 17

18 Fotografia 3. Stacja zbiorcza gazu na składowisku Źródło: Fotografia własna Fotografia 4. Stacja zbiorcza gazu na składowisku Prince William County USA. Źródło: Fotografia własna 18

19 Fotografia 5. Stacja zbiorcza gazu na składowisku Oaks USA. Źródło: Fotografia własna 1.3 Zanieczyszczenia gazu składowiskowego i ich usuwanie Bezpośrednie wykorzystanie pozyskanego surowego gazu składowiskowego jest utrudnione ze względu na obecne w nim zanieczyszczenia, do których naleŝą: siarkowodór, organiczne związki krzemu (siloksany), para wodna etc. Z powodu relatywnie wysokiego poziomu zanieczyszczeń gaz składowiskowy powinien zostać poddawany oczyszczaniu z uwzględnieniem następujących etapów: Etap I Oczyszczanie wstępne polegające na usunięciu stałych i ciekłych składników oraz osuszeniu gazu. Etap II Oczyszczanie zaawansowane: odsiarczanie; usunięcie organicznych związków krzemu (siloxanów); usuniecie innych gazowych zanieczyszczeń tj. węglowodorów, amoniaku. Poszczególne etapy procesu oczyszczania gazu zaleŝne są od warunków technicznych oraz ekonomicznych. 19

20 1.3.1 Oczyszczanie wstępne Technologie słuŝące do wstępnego oczyszczania gazu wykorzystują zwykle proste procesy fizyczne. Na tym etapie następuje usunięcie (lub zmniejszenie ilości) następujących głównych zanieczyszczeń: wody (zwanej kondensatem), cząstek stałych. Technologie wstępnego oczyszczania gazu są stosowane od wielu lat. Obecnie moŝna je spotkać praktycznie na kaŝdej czynnej instalacji zagospodarowania gazu składowiskowego [8]. Usuwanie wody/kondensatu Obecność wody w rurociągu, którym płynie gaz składowiskowy, ma niekorzystny wpływ na wydajność instalacji. Po pierwsze, nagromadzona woda zmniejsza przestrzeń, którą moŝe płynąć gaz, zarazem zwiększając straty ciśnienia przepływu. Po drugie, przepływ dwufazowy (tj. cieczy i gazu jednocześnie) ma niestabilny charakter i moŝe stać się źródłem drgań, które z kolei są przeszkodą dla stabilnego funkcjonowania instalacji i zapewnienia nad nią kontroli. Zanieczyszczenia zawarte w wodzie mogą osadzać się na ściankach rur, w związku z czym stają się one mniej gładkie, przyczyniając się do dalszych strat ciśnienia przepływu. Mając na względzie powyŝsze aspekty naleŝy kontrolować zawartość wody w rurociągach, którymi płynie gaz składowiskowy i ograniczać ją do minimum. W zaleŝności od źródła pozyskiwania gazu i planowanego sposobu wykorzystania uzdatnionego gazu składowiskowego, oczyszczanie moŝe podlegać na usunięciu: kropli cieczy, piany gazowo-płynnej, nieskroplonej pary wodnej [8]. Usuwanie wody w stanie ciekłym Operatorzy składowisk odpadów często stosują systemy odwadniające zintegrowane z instalacją odbioru gazu składowiskowego. Aby jednak zapobiegać dalszemu przemieszczaniu się ciekłej wody w instalacji, konieczne okazuje się zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń. W niektórych przypadkach, dla gazów o pewnych określonych parametrach, nieodzowne jest zastosowanie drenów i studzienek. Kolejnym powszechnie stosowanym zabezpieczeniem, zwykle stanowiącym ostatni element systemu odwodnienia, jest separator skroplin. Ta część 20

21 instalacji odwadniającej zwykle znajduje się w pobliŝu wlotu do spręŝarki gazu. Separator ma na celu obniŝenie prędkości przepływu gazu na tyle, aby wytrącić z niego ciecz, która następnie zostaje odprowadzona lub wypompowana do odpływu. Zasada działania wspomnianych urządzeń zwykle jest prosta, są one przystosowane do pracy przy duŝym przepływie gazu (do m 3 na godzinę) i mogą osiągać wydajność osuszania ponad 1 litr wody na minutę [8]. Usuwanie piany Systemy odwadniające moŝna udoskonalać wyposaŝając je w filtry koalescencyjne (odmgławiające) umieszczane na rurociągach gazowych prowadzących do separatora kondensatu i wyprowadzonych z niego. Filtry te powodują opad powstałej piany i zapobiegają dalszemu jej przenoszeniu. Zwykle filtry te posiadają wkładkę z plecionej siatki wykonaną ze stali nierdzewnej, która dzięki swej duŝej powierzchni wychwytuje pianę i umoŝliwia jej grawitacyjny spływ do separatora [8]. Usuwanie pary Wzrost ciśnienia mieszanki gazowej powoduje wzrost temperatury i co za tym idzie spadek wilgotności względnej (ilość wilgoci pozostaje niezmienna). Pomimo, Ŝe ciepło powstałe przy spręŝaniu gazu ulega rozproszeniu u źródła, to jednak temperatura dostarczanego strumienia gazu jest znacznie wyŝsza niŝ temperatura otoczenia. Aby zabezpieczyć gniazda zaworów regulacyjnych przed nadmierną temperaturą, uniknąć nadmiernych napręŝeń polietylenowego (PE) orurowania, spełnić kryteria umoŝliwiające wiarygodny pomiar oraz zapewnić bezpieczeństwo, konieczne moŝe okazać się obniŝenie temperatury gazu. Uzyskanie określonej temperatury gazu, zaleŝy od następujących czynników: pojemności cieplnej mieszaniny gazowej, temperatury gazu na wyjściu ze spręŝarki, natęŝenia przepływu gazu, wymaganej temperatury końcowej. Typowe procesy wstępnego oczyszczania zwykle nie wymagają zastosowania specjalistycznych urządzeń do obniŝenia temperatury gazu. Do schłodzenia gazu wystarczające moŝe okazać się orurowanie o długości 5 10 metrów wykonane ze stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym. W niektórych przypadkach, np. przy ograniczonej ilości 21

22 przestrzeni, pomocne okazuje się schładzanie gazu w ciągu wymuszonym z zastosowaniem chłodnic wentylatorowych. Schładzanie gazu jest jednym ze sposobów usuwania pary wodnej, polegającym na uzyskaniu temperatury gazu równej lub niŝszej temperaturze punktu rosy pary wodnej. W efekcie powoduje to wykroplenie się pary wodnej na ściankach chłodnicy. Zjawiskiem niepoŝądanym jest spadek temperatury gazu w rurociągach doprowadzających gaz do urządzeń wytwarzających energię. Z tego względu niezbędna jest kontrola i pomiar temperatury w rurociągu, a takŝe w razie potrzeby, zapewnienie izolacji, otuliny lub ogrzewania w postaci przewodów grzejnych [8] Oczyszczanie zaawansowane Zazwyczaj gaz składowiskowy stosowany w instalacjach energetycznego wykorzystania gazu poddawany jest wyłącznie wstępnemu oczyszczaniu. Istnieje jednak szereg róŝnorodnych procesów mających ma celu uzyskanie wyŝszego stopnia czystości gazu niŝ przy zastosowaniu wyłącznie systemów wstępnego oczyszczania. Procesy te, obejmujące zarówno oczyszczanie fizyczne jak i chemiczne, moŝna zbiorowo nazwać procesami oczyszczania zaawansowanego [8]. Usuwanie siarkowodoru Siarkowodór jest bardzo toksycznym, łatwopalnym, i niebezpiecznym dla środowiska gazem. Podczas procesów termicznych z siarkowodoru i pary wodnej powstaje kwas siarkowy, który znacząco wpływa na Ŝywotność instalacji. Do odsiarczania gazu składowiskowego stosowane mogą być róŝne procesy i w zaleŝności od wykorzystywanego procesu moŝna rozróŝnić odsiarczanie biologiczne, chemiczne i fizykalne. Wybór jednej z wielu stosowanych technologii zaleŝy od składu gazu, koniecznego stopnia jego oczyszczenia oraz od objętościowego natęŝenia przepływu oczyszczanego gazu. Porównanie metod odsiarczania gazu składowiskowego pod kątem ekonomicznym przedstawione zostało w tabeli 2. 22

23 Tabela 2. Porównanie róŝnych technik usuwania H 2 S Metoda Wydajność Koszty inwestycyjne Koszty działalności Odsiarczanie biologiczne Średnia Średnia Niska Dozowanie chlorkiem Ŝelaza Średnia Niska Średnia Przemywanie wodą Wysoka Wysoka Średnia Na węglu aktywowanym Wysoka Wysoka Średnia Na tlenku lub wodorotlenku Ŝelaza Wysoka Średnia Średnia Na wodorotlenku sodu Wysoka Średnia Wysoka Źródło: [19]. Usuwanie siloksanów Siloksany to grupa związków organicznych wytworzonych przez człowieka, w których składzie znajduje się krzem, tlen i grupy metylowe. Siloksany stosowane są w produkcji środków higieny osobistej i ochrony zdrowia, obecne są takŝe w produktach przemysłowych. Skutkiem powszechnego stosowania siloksanów jest ich obecność w odpadach stałych deponowanych na składowiskach. Na składowisku siloksany o niskiej masie cząsteczkowej ulatniają się, przedostając się do gazu składowiskowego. Podczas spalania gazu zawierającego siloksany w celu wytworzenia energii (np. w turbinach gazowych, kotłach i silnikach spalinowych), siloksany przekształcają się w dwutlenek krzemu (SiO 2 ), który moŝe osadzać się na elementach urządzeń związanych z procesem spalania i/lub odprowadzania spalin. O zawartości siloksanów w gazie składowiskowym świadczy obecność białego proszku na częściach urządzeń związanych ze spalaniem, lekki nalot na róŝnego rodzaju wymiennikach ciepła oraz lekki nalot na katalizatorach znajdujących się za częścią związaną ze spalaniem [9]. Podstawowymi metodami stosowanymi do usuwania siloksanów są: adsorpcja na węglu aktywnym, absorpcja w ciekłej mieszaninie węglowodorów, oziębianie gazu z jednoczesnym usuwaniem wody. Gaz moŝe być schłodzony nawet do 70 C, co prowadzi do usunięcia siloksanów w 99%. 23

24 Pozostałe zanieczyszczenia biogazu W gazie składowiskowym mogą wystąpić dodatkowo zanieczyszczenia takie jak: amoniak, węglowodory aromatyczne tj. benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, halogeny. Zanieczyszczenia te przewaŝnie występują w gazie składowiskowym poniŝej limitu detekcji. StęŜenie amoniaku osiąga poziom poniŝej 0,1 mg/m 3, węglowodorów aromatycznych poniŝej 1 mg/m 3 i halogenów poniŝej 0,1 mg/m 3, co umoŝliwia bezpośrednie wykorzystanie gazu bez stosowania dodatkowych systemów oczyszczania. 2. Technologie energetycznego wykorzystania gazu Choć istnieje szereg moŝliwości energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego, w Polsce gaz składowiskowy wykorzystywany jest głównie do wytwarzania energii elektrycznej. Energię elektryczną przeznaczoną do wykorzystania na miejscu lub sprzedaŝy do sieci energetycznej moŝna wytwarzać przy zastosowaniu róŝnych technologii, w tym: tłokowych silników gazowych (spalanie wewnętrzne), turbin gazowych, mikroturbin, silników Sterlinga (silników bez procesu wewnętrznego spalania paliwa). W znacznej większości instalacji wykorzystywane są silniki spalinowe ze spalaniem wewnętrznym (silniki tłokowe) lub turbiny. Mikroturbiny znajdują zastosowanie głównie na mniejszych składowiskach lub w segmentach niszowych [10]. Niektóre technologie, takie jak np. silniki Sterlinga i silniki wykorzystujące organiczny obieg Rankine a, a takŝe ogniwa paliwowe, nadal znajdują się w fazie opracowywania. Instalacje wykorzystujące gaz składowiskowy do wytwarzania energii w skojarzeniu, czyli w układach kogeneracyjnych, pozwalają uzyskać wyŝszą ogólną sprawność energetyczną instalacji, a ich liczba stale rośnie. W ramach tych przedsięwzięć oprócz wytwarzania energii elektrycznej, odzyskiwane i zagospodarowywane jest równieŝ ciepło z instalacji zasilanej gazem składowiskowym. W instalacjach energetycznego wykorzystywania gazu składowiskowego w układzie kogeneracyjnym moŝna wykorzystywać tłokowe silniki gazowe, turbiny gazowe i mikroturbiny. 24

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego na przykładzie instalacji SEC-OUC/Orange County Floryda, USA

Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego na przykładzie instalacji SEC-OUC/Orange County Floryda, USA NAFTA-GAZ wrzesień 2012 ROK LXVIII Jerzy Dudek, Piotr Klimek Instytut Nafty i Gazu, Kraków Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego na przykładzie instalacji SEC-OUC/Orange County Floryda, USA Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE Zaawansowana technologia Wysoka wydajność Palnik gazowy jest wyposażony w elektroniczny system zapłonu i rurę płomieniową, która jest wytwarzana ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o.

Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o. Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o. Gaz składowiskowy - powstaje w procesie biologicznego rozkładu

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii Eco-Schubert Sp. z o.o. o ul. Lipowa 3 PL-30 30-702 Kraków T +48 (0) 12 257 13 13 F +48 (0) 12 257 13 10 E biuro@eco eco-schubert.pl Alternatywne źródła energii - Kolektory słonecznes - Pompy ciepła wrzesień

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI Autor: Opiekun referatu: Hankus Marcin dr inŝ. T. Pająk Kogeneracja czyli wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )

1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) 1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) W wyniku spalania biomasy o dużej zawartość wilgoci: 30 50%, w spalinach wylotowych jest duża zawartość pary wodnej. Prowadzony w UKS proces kondensacji pary wodnej zawartej

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Systemy ogrzewania kruszywa i wody technologicznej SYSTEM GRZEWCZY CH

Systemy ogrzewania kruszywa i wody technologicznej SYSTEM GRZEWCZY CH Systemy ogrzewania kruszywa i wody technologicznej SYSTEM GRZEWCZY CH System grzewczy CH-3 oraz CH-2 to kompletne urządzenie grzewcze wyposaŝone w kocioł wodny oraz nagrzewnicę powietrza zabudowane w izolowanym

Bardziej szczegółowo

Układ zgazowania RDF

Układ zgazowania RDF Układ zgazowania RDF Referencje Od 2017, wraz z firmą Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o, wykonaliśmy 6 instalacji zgazowania, takich jak: System zgazowania odpadów drzewnych dla Klose Czerska

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Autor: dr hab. inŝ. Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii 3/2) 1. WPROWADZENIE Jednym z waŝnych celów rozwoju technologii wytwarzania energii

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie: Peletami i słońcem

Ogrzewanie: Peletami i słońcem Ogrzewanie: Peletami i słońcem Autor: prof. zw. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kotowski ( Energia Gigawat marzec 2008) Ogrzewanie drewnem nie oznacza w dzisiejszych warunkach stałego, ręcznego jego dokładania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER.

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. INFRA UPGRADE SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. www.markpolska.pl INFRA Promiennik, który rozgrzewa! Promiennik gazowy Mark Infra to innowacyjne urządzenie mające

Bardziej szczegółowo

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER.

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. INFRA UPGRADE SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. WWW.MARKPOLSKA.PL INFRA Promiennik, który rozgrzewa! Promiennik gazowy Mark Infra to innowacyjne urządzenie mające

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13 PL 217369 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217369 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396507 (51) Int.Cl. F23G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A.

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A. PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A. Józef Klimaszewski CEL Celem inwestycji jest obniżenie kosztów energii w Cukrowni przez produkcję biogazu z wysłodków, odłamków buraczanych oraz liści poprzez:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZSN PROBLMY ROZWOJU TCHNOLOGII GAZU ANALIZA UWARUNKOWAŃ TCHNICZNO-KONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGNRACYJNYCH MAŁJ MOCY W POLSC Janusz SKORK Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD Typowe konstrukcje kotłów parowych Maszyny i urządzenia Klasa II TD 1 Walczak podstawowy element typowych konstrukcji kotłów parowych zbudowany z kilku pierścieniowych członów z blachy stalowej, zakończony

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Przewodnik przedsiębiorcy Na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

Bezprzeponowy, płytowy gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT GEO Chłodzi i podgrzewa skutecznie i oszczędnie 2010-08-01

Bezprzeponowy, płytowy gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT GEO Chłodzi i podgrzewa skutecznie i oszczędnie 2010-08-01 Bezprzeponowy, płytowy gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT GEO Chłodzi i podgrzewa skutecznie i oszczędnie 2010-08-01 PROVENT GEO UNIKALNE ROZWIĄZANIE ZASTRZEZONE W URZĘDZIE PATENTOWYM Bezprzeponowy Płytowy

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn ) Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn. 2008.01.25) 1. Co jest pozostałością stałą z węgla po procesie: a) odgazowania:... b) zgazowania... 2. Który w wymienionych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Źródła danych: Wyniki pomiarów. Dane technologiczne

Źródła danych: Wyniki pomiarów. Dane technologiczne Przygotowanie danych dotyczących wielkości emisji do modelowania rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w atmosferze przy uŝyciu pakietu oprogramowania Operat-2000 Przystępując do modelowania emisji naleŝy

Bardziej szczegółowo

4. ODAZOTOWANIE SPALIN

4. ODAZOTOWANIE SPALIN 4. DAZTWANIE SPALIN 4.1. Pochodzenie tlenków azotu w spalinach 4.2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu systematyka metod 4.3. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu 4.4. Analiza porównawcza 1

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego?

Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA Krzysztof Stańczyk CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2008 Spis treści Wykaz skrótów...7 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wytwarzanie i uŝytkowanie energii na świecie...11

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012 MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach hotelowych Warszawa, marzec 2012 Definicja źródeł alternatywnych 2 Źródła alternatywne Tri-Generation (CHP & agregaty absorbcyjne) Promieniow.

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Działanie i ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego do wytwarzania wody lodowej w systemach klimatyzacyjnych.

Działanie i ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego do wytwarzania wody lodowej w systemach klimatyzacyjnych. Działanie i ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego do wytwarzania wody lodowej w systemach klimatyzacyjnych. Wykonał Kolasa Adam SiUChiK Sem VIII Co kryje się pod pojęciem FREE - COOLING? Free

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Piotr Banaszek, Grzegorz Badura Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. W dniu 4.04.2014 r. na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY

BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY TECHNOLOGICZNEJ BLOKOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁAD OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego.

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. o.o. mgr inż. Krzysztof Szałucki Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. Wstęp. Użytkownicy kotłowni parowych mogą oszczędzać energię poprzez wykorzystanie specyficznych

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Mateusz Klejnowski www.jsw.pl JSW KOKS S.A. podstawowe informacje JSW KOKS S.A. powstała na początku 2014 roku poprzez połączenie

Bardziej szczegółowo

Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii

Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii Mgr inż. Mariusz Czurejno Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii Biogaz generowany na składowiskach odpadów należy rozpatrywać w dwóch aspektach, tj. jako źródło emisji zanieczyszczeń i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: instalacje budowlane PROGRAM:2103/T-4/MEN/1997.06.09 KLASA:3tba,3tbb technikum 4 letniego WYMAGANIA EDUKACYJNE DZIAŁ WODOCIĄGOWE POZIOM WYMAGAŃ NA OCENĘ: B WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI (UCZEŃ POWINIEN:)

Bardziej szczegółowo

Sposób unieszkodliwiania odpadów przemysługarbarskiego oraz układ do unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego

Sposób unieszkodliwiania odpadów przemysługarbarskiego oraz układ do unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego Sposób unieszkodliwiania odpadów przemysługarbarskiego oraz układ do unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego Przedmiotem wynalazku jest sposób unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego

Bardziej szczegółowo

NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 TEMAT ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ POPRZEZ ZASTOSOWANIE KOGENERACJI

NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 TEMAT ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ POPRZEZ ZASTOSOWANIE KOGENERACJI NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 KOGENERACJA- to proces jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Zastosowanie kogeneracji daje Państwu możliwość zredukowania obecnie ponoszonych kosztów

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOGAZU

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOGAZU Tomasz Bacza ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOGAZU 1. Wstęp Coraz ważniejszą alternatywą dla energetyki opartej na paliwach takich jak węglowodory czy węgiel jest energetyka pochodząca ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Przyjazne Technologie Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Nagrzewnice powietrza LH Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane

Bardziej szczegółowo

Kondensacja - teoria. Jak ogrzewać oszczędzając energię? Odpowiedź... KONDENSACJA. ... dowody? Podstawy kondensacji

Kondensacja - teoria. Jak ogrzewać oszczędzając energię? Odpowiedź... KONDENSACJA. ... dowody? Podstawy kondensacji Teoria KONDENSACJI Jak ogrzewać oszczędzając energię? Odpowiedź... KONDENSACJA... dowody? CZYM JEST KONDENSACJA? Ciepło uzyskane w wyniku reakcji spalania gazu ziemnego nazywamy ciepłem jawnym. Istnieje

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310, AQUA-AIR DR70

OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310, AQUA-AIR DR70 Bart Import Poland 64-500 Szamotuły ul. Dworcowa 34 tel. +48 61 29 30 685 fax. +48 61 29 26 144 www.aqua-air.pl OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310,

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa Wykaz waŝniejszych oznaczeń i symboli IX XI 1. Emisja zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Plan prezentacji 1. Technologia łuku plazmowego 2. Biogazownie II generacji 3. System produkcji energii z biomasy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła 38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła Plan prezentacji: Zasada działania pomp ciepła Ekologiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016 NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA 2016 OPAŁ STAŁY 2 08-09.12.2017 OPAŁ STAŁY 3 08-09.12.2017 Palenisko to przestrzeń, w której spalane jest paliwo. Jego kształt, konstrukcja i sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

OGRZEWANIE HAL PRZEMYSŁOWYCH

OGRZEWANIE HAL PRZEMYSŁOWYCH Nasze sukcesy zawdzięczamy uporowi z jakim wciąż udowadniamy, że można stworzyć na hali doskonałe warunki do pracy i jednocześnie podnieść konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez oszczędności w nakładach

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD

Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD Suszarki do tarcicy Maszyny i urządzenia Klasa III TD Wstęp drzewo w stanie żywym zawiera znaczne ilości wody - niezbędnej do jego życia po jego ścięciu pień również zawiera duże jej ilości drewno o zbyt

Bardziej szczegółowo

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czym w ogóle jest energia geotermalna? Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia

Bardziej szczegółowo

Materiały konstrukcyjne systemów kominowych jako element poprawy efektywności energetycznej instalacji grzewczych

Materiały konstrukcyjne systemów kominowych jako element poprawy efektywności energetycznej instalacji grzewczych Zbigniew A.Ta Tałachach Rzeczoznawca SITPNaft Materiały konstrukcyjne systemów kominowych jako element poprawy efektywności energetycznej instalacji grzewczych Pomiary oraz bilansowanie obliczeń cieplnych

Bardziej szczegółowo

Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku.

Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku. Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku. Mikroturbiny gazowe: urządzenia do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Czym jest mikroturbina CAPSTONE?

Bardziej szczegółowo

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

69 Forum. Energia Efekt Środowisko Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy 69 Forum Energia Efekt Środowisko Warszawa dnia 28 stycznia 2015r Prelegent Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy

Bardziej szczegółowo

Piec nadmuchowy na gorące powietrze

Piec nadmuchowy na gorące powietrze Piec typ U Piec nadmuchowy na gorące powietrze DOSTĘPNY JEST W KOLORACH Ral 5005 Ral 4006 Ral 1023 Ral 6018 srebrny Ral 4 Piec Robust typ U piec nadmuchowy na gorące powietrze s. 1/4 CHARAKTERYSTYKA Piec

Bardziej szczegółowo

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Partyzantów 26c/12, 47-220 Kędzierzyn - Koźle pracownia : Al. Jana Pawła II 4 p.210, 47-220 Kędzierzyn - Koźle tel. / fax (077) 484055 NIP 749 109 04-98 Temat: Obliczenie efektu ekologicznego zadania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa Portinho da Costa oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji do produkcji elektryczności i ogrzewania SMAS - komunalny zakład oczyszczania wody i ścieków, Portugalia Streszczenie Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii - pompy ciepła

Odnawialne źródła energii - pompy ciepła Odnawialne źródła energii - pompy ciepła Tomasz Sumera (+48) 722 835 531 tomasz.sumera@op.pl www.eco-doradztwo.eu Pompa ciepła Pompa ciepła wykorzystuje niskotemperaturową energię słoneczną i geotermalną

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie i uszlachetnianie biogazu do jakości gazu ziemnego

Oczyszczanie i uszlachetnianie biogazu do jakości gazu ziemnego Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Oczyszczanie i uszlachetnianie biogazu do jakości gazu ziemnego Barbara Smerkowska Konferencja Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Kraków 16-17 lutego 2012 Składnik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo Energia Słońca Andrzej Jurkiewicz Czy wiecie, Ŝe: Energia za darmo 46% energii słońca to fale o długości 0,35-0,75 ηm a więc światła widzialnego 47% energii to emisja w zakresie światła ciepłego czyli

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

Korzyści i zagroŝenia wynikające z dostarczania gazu ziemnego w postaci skroplonej

Korzyści i zagroŝenia wynikające z dostarczania gazu ziemnego w postaci skroplonej Korzyści i zagroŝenia wynikające z dostarczania gazu ziemnego w postaci skroplonej Autor: Zbigniew Gnutek, Michał Pomorski - Politechnika Wrocławska, Zakład Termodynamiki, Instytut Techniki Cieplnej i

Bardziej szczegółowo

NOVAGO - informacje ogólne:

NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na

Bardziej szczegółowo