ORAZ LIDER, KTÓRY WSPIERA MŚP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORAZ LIDER, KTÓRY WSPIERA MŚP"

Transkrypt

1 P L H V Nr 10 (266) L Û F ] Q L N PAħDZIERNIK 2014 V D P R U ] ISSN Ç G R Z \ NAKŁAD 2400 J P L Q \ miesiċcznik bezpłatny SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP ORAZ LIDER, KTÓRY WSPIERA MŚP 2 3/$&( =$%$: 27:$57( 15

2 WYRÓNIENIE DLA GMINY I WÓJTA GMINY JASIENICA 22 wrzenia 2014r w Katowicach, podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i rednich Przedsibiorstw wrczono wyrónienia w IV edycji Programu Samorzd, który wspiera MP. Kongres Małych i rednich Przedsibiorstw pt. Nauka Biznes- Samorzd Razem dla Gospodarki, powane europejskie wydarzenie gospodarcze. W cigu czterech dni kongresu odbyło si kilkadziesit sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotka, w których wzili udział eksperci z kraju i zagranicy. Honorowym patronatem kongres objli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Przewodniczcy Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso oraz Parlament Europejski. Kapituła IV edycji Programu Samorzd, który wspiera MP podjła decyzj o przyznaniu Gminie Jasienica honorowego wyrónienia w tegorocznej edycji programu. Jednoczenie kapituła przyznała Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie tytuł Lidera, który wspiera MP. Ogólnopolski program Samorzd, który wspiera MP jest przedsiwziciem towarzyszcym Europejskiemu Kongresowi MP. Jest kierowany so jednostek samorzdu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorzdów oraz ich zwizków, które stwarzaj dogodne warunki do prowadzenia działalnoci gospodarczej oraz w szczególny sposób wspieraj rozwój tego sektora. Wyrónienie dla gminy i wójta wrczyli: Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przewodniczcy kapituły, Boena Lubiska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci oraz Janusz Steinhoff Przewodniczcy Rady Programowej IV Europejskiego Kongresu MP. Wydawca miesicznika samorzdowego Jasienica : Gmina Jasienica Realizacja wydawnicza: Gminny Orodek Kultury w Jasienicy, Jasienica 1360, tel.: ; Redaktor naczelny Romuald Boko, Z-ca red. naczelnego, red. techniczny, skład: Zofia Polok, Druk: Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia autora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za tre reklam i ogłosze redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci.

3 RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA INWESTYCJE Dobiega koca budowa drogi w Mazacowicach, od wzła Makro w kierunku Ligoty. Inwestycja wyglda coraz pikniej, to twierdz mieszkacy i uytkownicy, którzy maj w pamici to co było, a to co jest teraz. Inwestycja która pochłonła 12 milionów złotych. T drog bardzo dzikuj Starocie Bielskiemu, który si bardzo w to przedsiwzicie zaangaował. Ze strony Gminy Jasienica dołoylimy 50 procent do tej inwestycji, biorc pod uwag rodki, których nie mona pozyska z zewntrz. Wic te dwa miliony z naszego budetu s duym wsparciem dla tej inwestycji. Na dzie dzisiejszy jest jeszcze duy problem z wod skarpy midzyrzeckiej. Jest sytuacja patowa, gdy za to odpowiadaj spółki wodne, a nie s one podległe gminie, tylko Rejonowemu Zwizkowi Spółek Wodnych w Bielsku-Białej. W tej sytuacji prawnej pod wzgldem inwestycyjnym, ani gmina ani powiat nie mog dołoy nawet przysłowiowej złotówki do tej inwestycji. W celu rozwizania tego problemu wspólnie z Panem Starost spotkalimy si ju piciokrotnie z Zarzdem Spółki, który twierdzi, e nie ma pienidzy na wyczyszczenie rowów, przekopanie ich i to jest problem główny. Poniewa woda z drogi na dzie dzisiejszy jest odprowadzana, natomiast woda ze skarpy midzyrzeckiej zalewa pobliskie nieruchomoci połoone w tym rejonie. Ponadto zasypane zostały dwa rowy i mieszkacy - właciciele tych terenów nie chc odtworzy tych rowów, którymi woda od wieków była odprowadzana, a dzisiaj właciciel mówi:..nie, bo nie... W ten problem angaujemy si wspólnie z Panem Starost, którego prosiłem, eby na drogach powiatowych, równie poprawi stan odwodnienia, ewentualnie przepuci t wod innymi przepustami, ale spółki wodne powtarzaj, e nie maj pienidzy na te roboty. Nie składamy broni, my- limy jeszcze jak pomóc spółkom, ale musimy bra pod uwag, jak wczeniej powiedziałem, przepisy prawne, eby w przyszłoci nie odpowiada przed organami cigania, za inwestowanie w obcy majtek. Reasumujc, przebudowa drogi Starobielskiej rozwie problem komunikacji na najblisze kilka w tym rejonie gminy. Na uwag zasługuje fakt, e Pan Starosta pozyskał rodki na przebudow mostu w Mazacowicach. Udało si równie uzyska most rezerwowy, którego miało nie by. Za to bardzo serdecznie dzikuj zarówno Panu Starocie jak i radnym z innych gmin powiatu, e przychylili si do naszych potrzeb i zagłosowali za realizacj tej inwestycji. CHODNIK PRZY ULICY STRUMIESKIEJ z Jasienicy w kierunku Rudzicy i z Rudzicy w kierunku Jasienicy. rodki finansowe, które miały trafi do Gminy Jasienica przekazalimy je do powiatu z Lokalnej Grupy Rybackiej, której jestem wiceprezesem. Gdy wchodzilimy do tego stowarzyszenia, naszym celem było pozyskiwanie rodków na inwestycje w naszej gminie i to si udało zrealizowa. Został opracowany projekt na budow tego chodnika. Pół roku trwały prace po konkursie w Lokalnej Grupie Rybackiej, która pozytywnie oceniła wniosek, dokonane zostały sprawdzenia w Urzdzie Marszałkowskim. Doszło równie do podpisania umowy na budow tego chodnika. W padzierniku zostanie ogłoszony przetarg na budow tych dwóch odcinków chodnika. Podniesie to bezpieczestwo zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych uytkowników tej drogi powiatowej, nie tylko mieszkaców naszej gminy. Cykl inwestycyjny potrwa do maja przyszłego roku. A warto kosztorysowa opiewa na sum 3,7 mln. złotych. WODOCIG Jestemy w trakcie oceny RPO. Staramy si o rodki na budow wodocigu w Grodcu. Kosztorys tej inwestycji to 1,2 mln. zł. Bdzie to nastpny etap wodocigowania Grodca i mam nadziej, na pozyskanie niezbdnych rodków finansowych jeszcze w tej kadencji. Natomiast cykl budowlany tego typu inwestycji trwa wicej ni jeden rok, a czasem dwa lub trzy lata. Red.: Korzystajc z okazji prosz o podsumowanie upływajcej kadencji. Wójt Janusz Pierzyna: Relacje na ten temat ukazywały si cyklicznie w miesiczniku Jasienica. Dokonania samorzdu przedstawi w sposób tabelaryczny i kady bdzie mógł to oceni na podstawie cisłych danych. Z tego wynika, e t czteroletni kadencj wypełnilimy solidn prac, o czym wiadcz efekty działa Radnych Rady Gminy Jasienica, Rad Sołeckich i Sołtysów, pracowników Urzdu Gminy i Wójta Gminy Jasienica. Ale to nie wszystko. Sił napdow wszystkich pozytywnych działa jest i bdzie zawsze nasze społeczestwo społeczno lokalna, dla której pracujemy, która nas inspiruje, kontroluje i wspiera. To instytucje kultury, placówki szkolne i naukowe, stowarzyszenia, zespoły ludowe, twórcy. To wszystkie parafie i ich duszpasterze nioscy posług duchow i podejmujcy róne inicjatywy na rzecz lokalnej społecznoci. To przedsibiorstwa i przedsibiorcy dajcy zatrudnienie naszym mieszkacom. To wszyscy, którzy utosamiaj si z nasz gmin. I za to, w imieniu całego samorzdu Wszystkim z całego serca bardzo dzikuj. Wójt Janusz Pierzyna

4

5

6 130643, , ,83

7

8

9

10 CO NAM W SERCU TYKA? Co nam w sercu tyka? Ach ta etyka!? Wielokrotnie słysz sformułowanie, powtarzane jak mantra: budujemy Europ i jej przyszło na wartociach drogich Europejczykom. Zatem na jakich? Etyka, to system wartoci na jakich człowiek buduje ycie osobiste i szeroko rozumiane ycie społeczne. Staroytny grecki filozof Sokrates (ojciec pojcia etyka) okrelił etyk jako powinno moraln afirmujc godno osoby ludzkiej, z tej godnoci wypływaj konkretne postawy samego człowieka słuce dobru i wzrostowi szlachetnych postaw w yciu człowieka. Etyka, jak uczyli staroytni, przedchrzecijascy filozofowie prowadzi do szczcia człowieka, do poznania dobra i pikna, czyli wartoci transcendentalnych. Etyka chrzecijaska ma swoje ródło w Objawieniu Boym, które ukazuje wielko i powołanie człowieka. Reguluje zasady współycia społecznego i postawy jednostki. Jest pełn afirmacj godnoci osoby ludzkiej i stoi na jej stray. Etyka twórców rewolucji francuskiej budowana na hasłach: wolno, równo, braterstwo, odrzucała wiar nadprzyrodzon i odniesienie do Dekalogu. Zaowocowała niezwykł tyrani i zbrodniami na miar ludobójstwa. Wtedy ju wymylono komory gazowe do likwidacji przeciwników politycznych poniewa gilotyny działały zbyt wolno, a naboje do karabinów były zbyt drogie. Rewolucjonici nie posiadali jednak odpowiednich gazów do umiercania ludzi. Etyka marksistowsko-leninowska, odrzucała wiar religijn, propagujc wzorce socjalistyczne. Do- wiadczyło tego starsze pokolenie, w propagandzie słyszelimy nieustannie o wartociach socjalistycznych. Jedyn słuszn drog był socjalizm realizowany przy pomocy wszelkich dostpnych rodków. Zaowocowało to wszystko wyniszczaniem przeciwników obłkanej ideologii, zbrodniami przeciwko ludzkoci - jak wyliczaj historycy na skutek wszelkich rewolucji lewicowych i rzdów totalitarnych wymordowanych zostało ok. 160 milionów osób! Etyka narodowego socjalizmu, odrzucała wszelkie zasady moralne wyrastajce z chrzecijastwa, oparta była na całkowitym ateizmie. Jej owocem była wojna, obozy koncentracyjne, skazanie na unicestwienie całych narodów. Etyka współczesnych tzw. etyków łczy w sobie najgorsze tradycje rewolucji francuskiej, faszyzmu i komunizmu, owocuje otwart aprobat pogardy dla godnoci i witoci osoby ludzkiej, rodziny, macierzystwa, godnoci dziecka. Przyjcie wskaza WHO i agend ONZ tyczcych wychowania dzieci i dorastajcych prowadzi do aprobaty prawnej pedofilii i wszelkich zbocze. Przykładem niech bdzie opinia Niemieckiej Rady Etyki, która zaleca zniesienie karalnoci kazirodztwa, gdy trzeba szanowa prawo dorosłych do samostanowienia. Wydaje si, e coraz powszechniejszym staje si wcielanie znanego hasła: róbta co chceta jako jedynej zasady postpowania. Jeszcze inni bd nam mówi, e etyka to jest to co innych tyka, a jak mnie tyka, to adna etyka. Poznacie prawd, a prawda was wyzwoli, powiedział TEN, który jest Drog, Prawd i yciem. Obserwator STAŁY KONFESJONAŁ W WYBRANYCH KOCIOŁACH DIECEZJI BIELSKO-YWIECKIEJ KONFERENCJA PRASOWA W KURII DIECEZJALNEJ BIELSKO-YWIECKIEJ

11 Z G Ó R K I Moja przyjaciółka, znana aktorka, zacignła mnie na casting do znanego serialu. W łem czeka na ewentualny Zgodnie z zaleceniem mia- agencji, zajmujcej si naborem kandydatów do telefon. Jako ju na drugi ról wszelakich, kłbił si ju tłumek, marzcych o dzie telefon si odezwał błyskotliwych karierach, marzycieli. Wyróniał aksamitnym głosem, informujcym, e telewizja za- si zdecydowanie jeden Murzyn, jedna Wietnamka, i jeden znany kabareciarz. Głównie młodzie z prasza mnie na kolejny casting, ju do konkretniej roli, na nastpny dzie. przewag dziewczt, cho i wczeniej urodzonych te nie brakowało. Wypełniłem formularz z danymi: ile mi centymetrów wzrostu brakuje, ile kiczekalni siedziało około dwudziestu szczliw- Pojechałem sam, a szkoda, do telewizji. W pologramów mam za duo, rozmiar buta itd. To ców, którzy zostali wybrani, do kolejnych wyborów. W salce panuje grobowa cisza. Miny sku- samo powtórzyłem ju na tekturce pokanych rozmiarów, z któr udałem si do fotografa. Fotograf ustawił mnie z ow tabliczk na piersiach i spotkaniem z panem reyserem, jakby wayły si pione. Kady przeywa bardzo chwile tu przed wykonał trzy zdjcia: an face, z profilu i z półprofilu. Przyznam, e takie zdjcia wywołuj u mnie gicznym nie było takiej ciszy i takiego skupienia. losy ycia i mierci. Nawet w szpitalu onkolo- przygnbiajce wraenia. Potem uprzejma pani Pani asystentka wrcza kademu jaki tekst. Tylko ja siedz bez karteluszek. Zapomnieli o mnie wrczyła mi tekst z jak scenk, nad którym adn miar nie mogłem si skupi. Na szczcie czy co? a głupio tak si jako nachalnie dopytywa. Kolejne osoby wchodz, po kilku minutach pikna przyjaciółka aktorka podtrzymywała mnie na duchu ( i ciele ). wychodz. Grupka topnieje. Wreszcie i ja dostaj Kiedy nadeszła moja kolejka wstpiłem dziarsko do zaciemnionego studia. Za biurkiem sie- ysera, dwumetrowego chłopa z siw brod po jaki tekst. A przed surowym obliczem pana redziała znudzona przesłuchaniami delikwentów pas, staj jako ostatni. Kae mi co przeczyta, pani, a obok kamerzysta rejestrujcy jak si opowiedzie, zinterpretowa (oczywicie z pamici) scenk zawart w kilkustronicowym tek- póniej okazało - to co mieli do powiedzenia i pokazania kandydaci na gwiazdy telewizyjnych cie. Czytam. Opowiadam. Interpretuj. Reyser seriali. Zadanie miałem proste: na postawie tekstu, który wymitolony trzymałem w dłoni, miadzwoni. informuje mnie, e jeli mnie wybior, to załem przedstawi emocje: od zdziwienia, poprzez Dzwoni po dwóch dniach: Został pan wybrany do pierwszoplanowej roli w odcinku nasze- proby, do złoci i wciekłoci. Znudzona pani nie patrzy nawet na mnie, bo niestety, nie nale do go serialu. Prosz si zgłosi na plan o 7.45, zdjcia bd krcone przez dwa dni, od rana do wie- atrakcyjnych (wizualnie!) osobników. Ale poszedłem na cało. Efekt był taki, e w miar jak czora po 12 godzin. I to ju za pi dni. Pytam si rozkrcałem w wielkiej improwizacji surowa pani najpierw si przebudziła, a póniej reje- maszynopisu. I ja si mam tego nauczy w cigi o scenariusz. Przyl mailem. Przysłali 20 stron strowałem zachodzc w niej przemian, której piciu dni??? Resztki włosów staj mi dba punktem kulminacyjnym było niemal uniesienie P.S. Jeli kogo to interesuje, to napisz, co wywołane moim emocjonalnym monologiem. było dalej Juliusz Wtroba

12 Kacie sóm Ka ty je mój Miku? Ju w niebie nie skuczysz. Błechów ju nie iskasz, łobujek nie dusi Ka je moja koczko? Ni ma e we winie. Wiym, e na mie poczkosz, zagrosz mi na klinie Ka ty moja kwuczko z tymi kurzóntkami? Na niebieskij grzyndzie czympisz z aniłkami? Ka ty kozo Mizio z białymi zwónkami? Bezmała cie widział pasterz nad gróniami Ja, ja Nie bydziecie Mie ju tu dosrowa. Sóm ech je na wiecie i mie boli głowa Juliusz Wtroba Słowniczek gwarowy kacie sóm gdzie jestecie skucze wy, zawodzi błechy pchły łobujek obroa koczka kotka poczkosz - zaczekasz klin podołek kwuczka - kwoka czympie kuca bezmała podobno dosrowa dokucza Witóm piyknie! J. N. Josiyniczanin

13 Stowarzyszenie Dialog i Porozumienie Stowarzyszenie Dialog i Porozumienie powstało w 2013 roku. Pomysłodawcami i załoycielami byli głównie radni gminy Jasienica, tworzcy klub DiP w Radzie Gminy Jasienica oraz działacze z terenu gminy Jasienica, m.in. Sławomir Masny. Celem powstania Stowarzyszenia jest podejmowanie działa na rzecz rozwoju naszej gminy, przede wszystkim na płaszczynie rady Gminy Jasienica, ale take poza ni. Jako grupa radnych i lokalnych działaczy staramy si inicjowa i angaowa w działalno samorzdu Gminy Jasienica poprzez podejmowanie i proponowanie rónych inicjatyw i rozwiza majcych udoskonali prac naszego Urzdu. Chcemy, aby nasza działalno i inicjatywy powodowały, e mieszkacom Gminy Jasienica bdzie yło si lepiej w naszej małej ojczynie. Stowarzyszenie Dialog i Porozumienie powołało komitet wyborczy, który wystartuje w najbliszych wyborach do Rady Gminy Jasienica. W najbliszym czasie przedstawimy Pastwu nasz program, naszych kandydatów i przede wszystkim wizje na funkcjonowanie Gminy Jasienica w najbliszej kadencji. Zachcamy te do odwiedzenia strony gdzie znajd Pastwo najwiesze informacje o DiP. Wojciech Zawada Przewodniczcy Klubu Radnych Gminy Jasienica Dialog i Porozumienie PRAWO RODZINA - SAMORZD

14 GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POARNICZE DLA GMIN JAWORZE I JASIENICA W dniu 27 wrzenia 2014 r. w Gminie Jasienica, w sołectwie Rudzica, odbyły si gminne zawody sportowo-poarnicze dla gmin Jaworze i Jasienica, w których wziło udział 13 mskich druyn seniorów, 3 kobiece druyny poarnicze oraz 3 młodzieowe dru- yny poarnicze. Komisj sdziowsk powołał Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej, a sdzi głównym zawodów był bryg. Zbigniew Mizera. Odznaczenia oraz puchary zwyciskim druynom wrczał Wójt Gminy Jasienica Prezes Zarzdu Gminnego Ochotniczych Stray Poarnych mgr in. Janusz Pierzyna oraz Komendant Gminny kpt. Roman Marekwica. Wyniki Zawodów: Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy C seniorów Kobiety: 1. OSP witoszówka z wynikiem 137,9 2. OSP Mazacowice z wynikiem 191,0 3. OSP Midzyrzecze Dolne - dyskwalifikacja Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy A seniorów Mczyni: 1. OSP Midzyrzecze Górne z wynikiem OSP Łazy z wynikiem 111,4 3. OSP witoszówka z wynikiem 117,9 4. OSP Midzyrzecze Dolne z wynikiem 128,0 5. OSP Grodziec z wynikiem 129,9 6. OSP Rudzica z wynikiem 130,6 7. OSP Jasienica z wynikiem 133,0 8. OSP Landek z wynikiem 133,6 9. OSP Roztropice z wynikiem 134,0 10. OSP Mazacowice z wynikiem 136,3 11. OSP Iłownica z wynikiem 161,5 12. OSP Wieszczta z wynikiem 162,9 Wród seniorów rozegrano konkurs musztry, który wygrały Panie z OSP Midzyrzecze Dolne. W grupie młodzieowych druyn poarniczych, ze wzgldu na warunki atmosferyczne rozegrano jedynie konkurs musztry: 1.Młodzieowa Druyna Poarnicza OSP Iłownica 2.Młodzieowa Druyna Poarnicza OSP Midzyrzecze Dolne 3.Młodzieowa Druyna Poarnicza OSP Roztropice Zarzd Gminny Ochotniczych Stray Poarniczych składa serdeczne podzikowania wszystkim Druhnom i Druhom za wysoki poziom zawodów i wspaniał sportow rywalizacj. Potrzebujesz zmieni opony? Zje pyszny obiad? Zmieni fryzur? Wybierasz si na zakupy...??? a w dodatku chcesz zaoszczdzi i nie jecha daleko od miejsca zamieszkania? Wejd na i zobacz jakie to proste. Bonku.pl to portal dla społecznoci gminy. Tworz go lokalni przedsibiorcy, którzy dziki swoim promocyjnym ofertom pomog w oszczdzaniu Twoich pienidzy. Bonku.pl to takie proste...wchodzisz na stron, wyszukujesz ofert, drukujesz kupon lub pobierasz kod oferty, udajesz si do lokalnego przedsibiorcy i cieszysz si z korzyci płyncych z jego promocji. Bonku.pl jest dostpne z poziomu komputera, tableta czy smartfona, wic nic Ci nie ogranicza. Korzystasz z promocji gdzie chcesz i ile chcesz... Interesuj Ci promocje lokalne, napisz do nas gdzie chciałby jeszcze korzysta z promocji, a bonku.pl pojedzie tam i zrobi wszystko co si da, aby promocje obejmowały wiksze obszary lokalnej działalnoci. Jeste lokalnym przedsibiorc? Chcesz zaprezentowa swoj promocyjn ofert społecznoci lokalnej? Nic prostszego... skontaktuj si z bonku.pl. Nasz przedstawiciel pomoe Ci w doborze promocji, a take przygotuje dla Ciebie Twój bon/kupon, eby inni wiedzieli, e współpraca z Tob to nie tylko rzetelne podejcie do klienta, ale i oszczdno Bonku.pl jeden portal tyle moliwoci...

15 Marzenia si spełniaj, Tylko mocno, mocno, mocno w nie wierz. Tak głoğno i radoğnie Ğpiewali uczniowie Szkoły Podstawowej w ĝwiċtoszówce i w filii w Łazach, zgromadzeni wraz z zaproszonymi goğümi, 8 wrzeğnia 2014 roku na nowo wybudowanych placach zabaw. Dyrektor Szkoły Ewa Anzorge Janeczko powitała wszystkich przybyłych na te uroczystoğci goğci oraz podziċkowała Wójtowi i Radzie Gminy Jasienica, a takīe ludziom dobrej woli zaangaīowanym w dzieło tworzenia placów zabaw. Pani Dyrektor, która równieī wiele sił i serca włoīyła podczas powstawania placu zabaw dla najmłodszych, Īyczyła dzieciom, aby słuīył im długo do radosnej i bezpiecznej zabawy. Za nowe place zabaw dziċkowały Wójtowi Januszowi Pierzynie takīe dzieci oraz Rada Rodziców. Po wspólnych modlitwach nastąpiło poğwiċcenie obiektów i uroczyste przeciċcie wstċg, uğwietnione wystrzałem i spadającym złotym deszczem konfetti. A póĩniej... póĩniej, to juī dzieci same napisały scenariusz. Bawiły siċ i bawiły, bo na taką chwilċ czekały z utċsknieniem. Dzisiaj spełniło siċ ich WIELKIE MARZENIE. Obecni na imprezach mogli poczċstowaü siċ pysznymi, słodkimi wypiekami wspaniałych i zawsze niezawodnych mam naszych uczniów, uczestniczyü w konkursach, zabawach muzycznoruchowych, z bajkowym Lwem Alexem i animatorami oraz dmuchaü do woli mydlane baĕki. Wszystkie dzieci wspaniałą zabawą wyraīały swoją radoğü gdyī: ÄG]LHFL OXELą VLĊ EDZLü UDGRĞQLH ZHVRáR SU]HUyĪQ\FK VSU]ĊWyZ PQyVWZR GRRNRáD V]NROQ\ SODF ]DEDZ G]LVLDM QDV ZRáD Zdzisława Gawlas Ligia Korzeniowska- Mynarska.ROHMQ\ VXNFHV &KyUX $NDGHPLL 7HFKQLF]QR +XPDQLVW\F]QHM SRG G\UHNFMĆ -DQD %RURZVNLHJR ², QDJURGD QD 2KULG]NLP.RQNXUVLH &KyUDOQ\P Z 0DFHGRQLL : GQLDFK RG VLHUSQLD URNX &KyU $NDGHPLL 7HFK QLF]QR +XPDQLVW\F]QHM SRG G\UHN FMą -DQD %RURZVNLHJR XF]HVWQLF]\á Z ĞZLHWQLH REVDG]RQ\P 2KULG]NLP.RQNXUVLH &KyUDOQ\P Z 0DFHGRQLL %UDáR Z QLP XG]LDá ]HVSRáyZ ] NUDMyZ &KyU ]GRE\á, QDJUR GĊ L RVLąJQąá SXQNWyZ QD PRĪOLZ\FK GUXJL UH]XOWDW ZĞUyG ZV]\VWNLFK FKyUyZ SDĨG]LHUQLN

16 INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dnia r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mazacowicch odbyło si uroczyste rozpoczcie roku szkolnego. Po skoczonych wakacjach zabrzmiał pierwszy dzwonek. Wówczas Pani Dyrektor Agata Czauderna powitała wszystkich uczniów i ich rodziców, grono pedagogiczne oraz zaproszonych goci, a szczególnie Wójta Gminy Jasienica Pana Janusza Pierzyn, a take asp. Pana Krzysztofa Stankiewicza z Miejskiego Wydziału Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, ks. proboszcza Piotra Grochowieckiego, ks. proboszcza Andrzeja Dyczka, oraz Dyrektor Gimnazjum w Mazacowicach Pani Iwonliw. W trakcie czci oficjalnej gocie mieli okazj zabra głos. Jako pierwszy wystpił Pan Wójt, który zapewnił wszystkich o właciwym przygotowaniu placówki oraz dodał otuchy uczniom, zwłaszcza tym, którzy dopiero zaczynaj edukacj szkoln. Nastpnie Pan policjant przypomniał o obowizujcych wszystkich zasadach bezpieczestwa na terenie placówki oraz w drodze do i ze szkoły. Z kolei ks. proboszcz Andrzej Dyczek w swojej wypowiedzi podkrelił, e nauka i moliwo zdobywania jej jest dla nas ogromnym błogosławiestwem, o którym nigdy nie moemy zapomina. Natomiast ks. proboszcz Piotr Grochowiecki wsparł wszystkich dobrym słowem w kociele podczas mszy witej, poprzedzajcej uroczysto w szkole. Potem przyszedł czas na cz artystyczn przygotowan przez Natali Chrobak-Lis i uczniów klas Va i Vb. Natomiast nad muzyczn opraw akademii, niezawodnie czuwała Pani Marzena Muzyka. Uczniowie fantastycznie wcielili si w swoje role, czego dowodem były umiechy na twarzach widzów. Nie moemy równie zapomnie o grupie przedszkolaków, która dziki zaangaowaniu Pani Doroty Kupki zaprezentowała si od strony wokalno-tanecznej. Na koniec Pani Dyrektor yczyła wszystkim wspaniałego roku szkolnego 2014/2015! Natalia Chrobak-Lis DOYNKI W ZAPRZYJANIONEJ JASIENICY DOLNEJ. W dniu 27 wrzenia delegacja naszego sołectwa wyruszyła na uroczyste podzikowanie za zebrane w tym roku plony do zaprzyjanionej Jasienicy Dolnej koło Nysy. Otrzymalimy zaproszenie od pani Urszuli Sipiskiej - sołtysa Jasienicy Dolnej oraz pana Tomasza Karpiskiego - wójta gminy Łambinowice. Nasze sołectwo reprezentowali Bronisław Szalbot, Mirosława Hawełek, Andrzej Szimke, Beata i Janusz Pieszkowie. Uczestniczylimy w Mszy dzikczynnej, któr sprawował ks. Fryderyk Stylla w udekorowanym plonami, miejscowym kociele. Główne miejsce przy ołtarzu zajmował pikny, misternie wykonany z ziaren zbó wieniec doynkowy w kształcie korony. Starostami doynek byli pastwo Marta i Lesław Smolira, właciciele duej pasieki pszczelej ( ponad dwiecie uli ). Uroczysto uwietnił wystp miejscowego chóru i poczet sztandarowy Ochotniczej Stray Poarnej. Nasza delegacja ofiarowała wieniec doynkowy wykonany ze zbó zebranych z podbeskidzkich pół. Potem wraz z mieszkacami udalimy si do Domu Kultury na wspólny poczstunek. M. Hawełek odczytała zebranym list z pozdrowieniami od wójta Janusza Pierzyny, B. Szalbot podzikował za zaproszenie i pielgnowanie ponad dziesicioletniej ju przyjani pomidzy dwoma sołectwami. A. Szimke i pastwo Pieszkowie poczstowali zebranych kołoczami z serem i makiem. Spotkalimy si równie z miejscow poetk i opiekunk izby regionalnej Ann Przedzieck, która z dum prezentowała nam i opowiadała historie ocalonych przez siebie przedmiotów, zwizanych z codziennym yciem ludzi na nyskiej ziemi przed wielu laty. Dobrze by wród serdecznych przyjaciół. Wspólnie dzikowa za dary nieba, zebrane w pocie czoła przez ludzi. Wróci bogatszym o ludzkiyczliwo i pyszny miód z pasieki starostów doynkowych. M. Hawełek

17 JASIENICZANKA W WOJKOWICACH Biesiada z Folklorem, to coroczna impreza organizowana przez Miejski Orodek Kultury w Wojkowicach. Stałym bywalcem tej imprezy jest współpracujcy z miejscowym Regionalnym Zespołem Folklorystycznym Jaworznik, nasz Zespół Regionalny Jasieniczanka, który 13. wrzenia zaprezentował swój nowy program, co spotkało si z owacyjnym przyjciem biesiadników. Gospodarze serdecznie przyjli przyjaciół z Jasienicy, z którymi współpraca kontynuowana jest od wielu lat. Solici Stanisław Białoyt i Grayna Bodzek piewem na dwa głosy ujli słuchaczy, a tace i pieni lska Cieszyskiego w wykonaniu naszych artystów podniosły poziom adrenaliny i zaczły si góralskie tace. Gdy schodzili ze sceny nie milkły brawa. Serdeczne powitania z przyjaciółmi i nowe znajomoci rozluniły atmosfer. To sprzyjało dalszej integracji przy wspólnej zabawie tanecznej. I szkoda, e wszystko ma swój koniec. Tak te było i tym razem. egnaj biesiado na rok. R.B. Orodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), działajcy przy Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsibiorczoci zwraca si z prob o umieszczenie w padziernikowym numerze informacji o organizowanym przez nas Forum Trzy Filary wspólny Kapitał. Szczegóły naszych działa znajdziecie Pastwo na naszej stronie internetowej Forum i nasze działania maj charakter niekomercyjny. Poniej przesyłam notk dotyczc organizowanego przez nas wydarzenia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej r. Starosta bielski Andrzej Płonka objł nasze wydarzenie Patronatem Honorowym. Orodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działajcy przy Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsibiorczoci zaprasza w dniu r., o godz przedstawicieli trzech sektorów tj. podmiotów ekonomii społecznej, jednostek administracyjnych oraz przedsibiorców na Forum Trzy filary - wspólny kapitał. Jest to najwiksze wydarzenie na Podbeskidziu, na którym bdziemy łczy biznes, sektor pozarzdowy i publiczny. Forum odbdzie si w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul Piastowska 40. Podczas wydarzenia kady z uczestników bdzie miał moliwo zapoznania si z now perspektyw finansow ze rodków Unii Europejskiej na lata w kontekcie partnerstw midzysektorowych. Ponadto głos zabior przedstawiciele trzech sektorów, którzy z duym sukcesem realizuj projekty partnerskie. Kady uczestnik bdzie miał okazj zabra głos w moderowanej dyskusji dotyczcej moliwoci współpracy midzysektorowej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objł Starosta Bielski Andrzej Płonka. Udział w Forum jest bezpłatny. Uczestnictwo w wydarzeniu, naley zgłosi telefonicznie , lub poprzez stron internetow Wszystkich serdecznie zapraszamy! ZAPRASZAMY

18 26 wrzenia 2014 r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wieszcztach odbył si finał akcji: MODA NA ODBLASKI. Projekt miał na celu poprawienie bezpieczestwa na drogach, a take zwrócenie uwagi na konieczno noszenia elementów odblaskowych na co dzie przez wszystkie osoby. Na uwag zasługuje fakt, e inicjatorem i organizatorem akcji był Samorzd Uczniowski, który równie ufundował nagrody dla uczestników konkursu. Przez cały tydzie poszczególne klasy przygotowywały plakaty-transparenty pod hasłem: Bd widoczny na drodze, które nastpnie były prezentowane podczas pitkowego finału. Tego dnia równie odbył si pokaz Mody odblaskowej. Uczniowie w niezwykle kreatywny sposób wykorzystali elementy odblaskowe doszywajc je do odziey lub doczepiajc do swoich plecaków. Nie zabrakło te oryginalnych kamizelek, czapek czy opasek zaprezentowanych w niebywale atrakcyjny sposób. Całoci akcji przygldali si zaproszeni gocie z słub mundurowych. W imieniu Stray Poarnej do uczniów zwrócił si mł. kpt. Łukasz Łaciok z Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Bielsku-Białej, który pochwalił Samorzd Uczniowski za zorganizowanie akcji i zaangaowanie w ni cał społeczno szkoln. Z ramienia Komisariatu Policji w Jasienicy na spotkaniu obecny był asp. Seweryn Raszyk nasz dzielnicowy, który póniej wygłosił prelekcj na temat bezpieczestwa na drodze dla klas młodszych. Samorzd Uczniowski wyraził nadziej, e t akcj zapamitaj wszyscy, a przede wszystkim przyczyni si do poprawy bezpieczestwa dzieci i młodziey na naszych drogach. Opiekun Samorzdu Uczniowskiego: Paweł Sowa W dniu 13 wrzenia 2014r. członkowie kółka lotniczego działajcego przy Filii Gminnego Orodka Kultury w Midzyrzeczu Górnym wraz z Bielskim Klubem Seniorów Lotnictwa, uczestniczyli w uroczystoci 20- lecia Domu Polskiego wirki i Wigury w Cierlicku. Złoyli wizank kwiatów pod pomnikiem upamitniajcym katastrof polskich pilotów. W Domu Polskim ogldali okolicznociow wystaw, wysłuchali historii powstania obiektu, gdzie zasłuonym działaczom i pilotom z obu stron granicy wrczono medale. Wysłuchali koncertu chóru z Czeskiego Cieszyna oraz zaolziaskich gwiazd i "gwiazdeczek" muzyki rozrywkowej. Dla członków kółka lotniczego była to niewtpliwie lekcja patriotyzmu

19 Uczestnicy pielgrzymki dzikuj Wszystkim instytucjom, które pomogły im przy organizacji wyjazdu a take dzikuj rodzinom i znajomym za wsparcie finansowe i duchowe oraz za modlitwy.

20 Urzd Gminy w Jasienicy informuje o nieodpłatnej zbiórce zuytych opon, sprztu RYV i AGD uraz odpadów wielkogabarytowych według poniszego harmonogramu: Odpady naley dostarczy do wyznaczonych miejsc przestrzegajc godzin i asortymentu prowadzonej zbiórki. Odpady niezgodne z harmonogramem zbiórki nie bd odbierane.

21 Duy wybór wzorów i kolorów Grzegorz Mojecik Łazy tel USŁUGI TRANSPORTOWE, WYKOPY ZIEMNE, BRUKARSTWO ZDZISŁAW TRYBUS UL. ZDROWOTNA Jasienica Tel.: (33) Usługi transportowe do 15 t Usługi koparko-ładowark J.CB. Studnie do 6 m, Ławice, kanalizacje, Szamba z podłczeniem do budynku, Odwodnienia i osuszanie budynków Wyburzanie starych budynków z wywozem Usługi dwigowe do 18 t

miesiċcznik bezpłatny

miesiċcznik bezpłatny P L H V Nr 4 (272) L Û F ] Q L N KWIECIEē 2015 V D P R U ] ISSN 1428-3336 Ç G R Z \ NAKŁAD 2400 J P L Q \ miesiċcznik bezpłatny. 5 ʹ ʹͲͳͷ Ǥ ͳͳǥ c c Ǥ O Å:DOF]\ã SROVNL İRãQLHU] ]D VãXV]QĈ VSUDZč NWy UĈ

Bardziej szczegółowo

P L H V L Û F ] Q L N V D P R U ] Ç G R Z \ J P L Q \ miesi cznik bezpłatny

P L H V L Û F ] Q L N V D P R U ] Ç G R Z \ J P L Q \ miesi cznik bezpłatny P L H V L Û F ] Q L N V D P R U ] Ç G R Z \ J P L Q \ Nr 7 (251) LIPIEC 2013 ISSN 1428-3336 NAKŁAD 2400 miesi cznik bezpłatny 5 ZANURZONY W BOGU I PRACY KARDYNAŁ STANISŁAW NAGY ODSZEDŁ DO DOMU OJCA 5 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2

KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2 BR.06301 uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra ustanowion uchwał nr XXXII/435/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Zielona Góra 1. PAN TADEUSZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

Przegld Słuby Cywilnej

Przegld Słuby Cywilnej Przegld Słuby Cywilnej Departament Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (11) MARZEC KWIECIE 2011 r. ISSN 2082 193X Dagmir Długosz Dyrektor Departamentu Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa

Bardziej szczegółowo

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (54) MAJ 2011 r.

Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Obwodnica = bezpieczniej, szybciej, wygodniej! www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Obwodnica = bezpieczniej, szybciej, wygodniej! www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ wrzesień 2010 ~ nr 9 (234) ~ rok XXI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Obwodnica = bezpieczniej, szybciej, wygodniej! Baranowo ~ Batorowo

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami Projekt Xenophob Ksenofobia w Europie Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej Seria RAPORTY

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-19/ 07 id. 968179 Zielona Góra, 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

Podpisanie Deklaracji Intencji w sprawie powstania Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Przemysłowej.

Podpisanie Deklaracji Intencji w sprawie powstania Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Przemysłowej. m i e s i ę c z n i k Nr 11 (243) LISTOPAD 2012 s a m o r z ą d o w y ISSN 1428-3336 NAKŁAD 1500 g m i n y miesięcznik bezpłatny Podpisanie Deklaracji Intencji w sprawie powstania Jasienickiej Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. 03/2011 TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Z NADZIEJĄ NA WSPÓŁPRACĘ KGHM bliżej gmin...str. 3 Fot. Piotr Lasko POSZŁY KONIE! V Hubertus w Jakubowie...str.

Bardziej szczegółowo

NIE MA PRZERWY W REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE

NIE MA PRZERWY W REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE 9 5 1 Taka chwila Każdego roku bywa taki moment, Gdy mi u ramion zda się skrzydła rosną Serce się zrywa dotychczas uśpione, Śpiewać zaczyna To bywa na wiosnę! Choć jeszcze kwiatów nie widać kwitnących,

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku C Kurier hełmiecki Numer 7 Egzemplarz bezpłatny marzec - kwiecień 201 0 I SSN : 2 08 1-2 9 6 5 Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku Reaktywacja sportu ZGKiM na

Bardziej szczegółowo

Zacząć należałoby od chwytów "standardowych", tj. tych najbardziej popularnych i wywołujących

Zacząć należałoby od chwytów standardowych, tj. tych najbardziej popularnych i wywołujących BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 277/42 27 listopada 2014 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. Przed nami druga tura wyborów w Warce. GMINA GŁOWACZÓW Czytaj na str.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne www. gminalancut.pl ISSN 1731-9773 nr 5 (52)... pażdziernik 2009 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki

Bardziej szczegółowo