ORAZ LIDER, KTÓRY WSPIERA MŚP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORAZ LIDER, KTÓRY WSPIERA MŚP"

Transkrypt

1 P L H V Nr 10 (266) L Û F ] Q L N PAħDZIERNIK 2014 V D P R U ] ISSN Ç G R Z \ NAKŁAD 2400 J P L Q \ miesiċcznik bezpłatny SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP ORAZ LIDER, KTÓRY WSPIERA MŚP 2 3/$&( =$%$: 27:$57( 15

2 WYRÓNIENIE DLA GMINY I WÓJTA GMINY JASIENICA 22 wrzenia 2014r w Katowicach, podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i rednich Przedsibiorstw wrczono wyrónienia w IV edycji Programu Samorzd, który wspiera MP. Kongres Małych i rednich Przedsibiorstw pt. Nauka Biznes- Samorzd Razem dla Gospodarki, powane europejskie wydarzenie gospodarcze. W cigu czterech dni kongresu odbyło si kilkadziesit sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotka, w których wzili udział eksperci z kraju i zagranicy. Honorowym patronatem kongres objli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Przewodniczcy Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso oraz Parlament Europejski. Kapituła IV edycji Programu Samorzd, który wspiera MP podjła decyzj o przyznaniu Gminie Jasienica honorowego wyrónienia w tegorocznej edycji programu. Jednoczenie kapituła przyznała Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie tytuł Lidera, który wspiera MP. Ogólnopolski program Samorzd, który wspiera MP jest przedsiwziciem towarzyszcym Europejskiemu Kongresowi MP. Jest kierowany so jednostek samorzdu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorzdów oraz ich zwizków, które stwarzaj dogodne warunki do prowadzenia działalnoci gospodarczej oraz w szczególny sposób wspieraj rozwój tego sektora. Wyrónienie dla gminy i wójta wrczyli: Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przewodniczcy kapituły, Boena Lubiska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci oraz Janusz Steinhoff Przewodniczcy Rady Programowej IV Europejskiego Kongresu MP. Wydawca miesicznika samorzdowego Jasienica : Gmina Jasienica Realizacja wydawnicza: Gminny Orodek Kultury w Jasienicy, Jasienica 1360, tel.: ; Redaktor naczelny Romuald Boko, Z-ca red. naczelnego, red. techniczny, skład: Zofia Polok, Druk: Prasa Beskidzka Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia autora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za tre reklam i ogłosze redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci.

3 RELACJE WÓJTA GMINY JASIENICA INWESTYCJE Dobiega koca budowa drogi w Mazacowicach, od wzła Makro w kierunku Ligoty. Inwestycja wyglda coraz pikniej, to twierdz mieszkacy i uytkownicy, którzy maj w pamici to co było, a to co jest teraz. Inwestycja która pochłonła 12 milionów złotych. T drog bardzo dzikuj Starocie Bielskiemu, który si bardzo w to przedsiwzicie zaangaował. Ze strony Gminy Jasienica dołoylimy 50 procent do tej inwestycji, biorc pod uwag rodki, których nie mona pozyska z zewntrz. Wic te dwa miliony z naszego budetu s duym wsparciem dla tej inwestycji. Na dzie dzisiejszy jest jeszcze duy problem z wod skarpy midzyrzeckiej. Jest sytuacja patowa, gdy za to odpowiadaj spółki wodne, a nie s one podległe gminie, tylko Rejonowemu Zwizkowi Spółek Wodnych w Bielsku-Białej. W tej sytuacji prawnej pod wzgldem inwestycyjnym, ani gmina ani powiat nie mog dołoy nawet przysłowiowej złotówki do tej inwestycji. W celu rozwizania tego problemu wspólnie z Panem Starost spotkalimy si ju piciokrotnie z Zarzdem Spółki, który twierdzi, e nie ma pienidzy na wyczyszczenie rowów, przekopanie ich i to jest problem główny. Poniewa woda z drogi na dzie dzisiejszy jest odprowadzana, natomiast woda ze skarpy midzyrzeckiej zalewa pobliskie nieruchomoci połoone w tym rejonie. Ponadto zasypane zostały dwa rowy i mieszkacy - właciciele tych terenów nie chc odtworzy tych rowów, którymi woda od wieków była odprowadzana, a dzisiaj właciciel mówi:..nie, bo nie... W ten problem angaujemy si wspólnie z Panem Starost, którego prosiłem, eby na drogach powiatowych, równie poprawi stan odwodnienia, ewentualnie przepuci t wod innymi przepustami, ale spółki wodne powtarzaj, e nie maj pienidzy na te roboty. Nie składamy broni, my- limy jeszcze jak pomóc spółkom, ale musimy bra pod uwag, jak wczeniej powiedziałem, przepisy prawne, eby w przyszłoci nie odpowiada przed organami cigania, za inwestowanie w obcy majtek. Reasumujc, przebudowa drogi Starobielskiej rozwie problem komunikacji na najblisze kilka w tym rejonie gminy. Na uwag zasługuje fakt, e Pan Starosta pozyskał rodki na przebudow mostu w Mazacowicach. Udało si równie uzyska most rezerwowy, którego miało nie by. Za to bardzo serdecznie dzikuj zarówno Panu Starocie jak i radnym z innych gmin powiatu, e przychylili si do naszych potrzeb i zagłosowali za realizacj tej inwestycji. CHODNIK PRZY ULICY STRUMIESKIEJ z Jasienicy w kierunku Rudzicy i z Rudzicy w kierunku Jasienicy. rodki finansowe, które miały trafi do Gminy Jasienica przekazalimy je do powiatu z Lokalnej Grupy Rybackiej, której jestem wiceprezesem. Gdy wchodzilimy do tego stowarzyszenia, naszym celem było pozyskiwanie rodków na inwestycje w naszej gminie i to si udało zrealizowa. Został opracowany projekt na budow tego chodnika. Pół roku trwały prace po konkursie w Lokalnej Grupie Rybackiej, która pozytywnie oceniła wniosek, dokonane zostały sprawdzenia w Urzdzie Marszałkowskim. Doszło równie do podpisania umowy na budow tego chodnika. W padzierniku zostanie ogłoszony przetarg na budow tych dwóch odcinków chodnika. Podniesie to bezpieczestwo zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych uytkowników tej drogi powiatowej, nie tylko mieszkaców naszej gminy. Cykl inwestycyjny potrwa do maja przyszłego roku. A warto kosztorysowa opiewa na sum 3,7 mln. złotych. WODOCIG Jestemy w trakcie oceny RPO. Staramy si o rodki na budow wodocigu w Grodcu. Kosztorys tej inwestycji to 1,2 mln. zł. Bdzie to nastpny etap wodocigowania Grodca i mam nadziej, na pozyskanie niezbdnych rodków finansowych jeszcze w tej kadencji. Natomiast cykl budowlany tego typu inwestycji trwa wicej ni jeden rok, a czasem dwa lub trzy lata. Red.: Korzystajc z okazji prosz o podsumowanie upływajcej kadencji. Wójt Janusz Pierzyna: Relacje na ten temat ukazywały si cyklicznie w miesiczniku Jasienica. Dokonania samorzdu przedstawi w sposób tabelaryczny i kady bdzie mógł to oceni na podstawie cisłych danych. Z tego wynika, e t czteroletni kadencj wypełnilimy solidn prac, o czym wiadcz efekty działa Radnych Rady Gminy Jasienica, Rad Sołeckich i Sołtysów, pracowników Urzdu Gminy i Wójta Gminy Jasienica. Ale to nie wszystko. Sił napdow wszystkich pozytywnych działa jest i bdzie zawsze nasze społeczestwo społeczno lokalna, dla której pracujemy, która nas inspiruje, kontroluje i wspiera. To instytucje kultury, placówki szkolne i naukowe, stowarzyszenia, zespoły ludowe, twórcy. To wszystkie parafie i ich duszpasterze nioscy posług duchow i podejmujcy róne inicjatywy na rzecz lokalnej społecznoci. To przedsibiorstwa i przedsibiorcy dajcy zatrudnienie naszym mieszkacom. To wszyscy, którzy utosamiaj si z nasz gmin. I za to, w imieniu całego samorzdu Wszystkim z całego serca bardzo dzikuj. Wójt Janusz Pierzyna

4

5

6 130643, , ,83

7

8

9

10 CO NAM W SERCU TYKA? Co nam w sercu tyka? Ach ta etyka!? Wielokrotnie słysz sformułowanie, powtarzane jak mantra: budujemy Europ i jej przyszło na wartociach drogich Europejczykom. Zatem na jakich? Etyka, to system wartoci na jakich człowiek buduje ycie osobiste i szeroko rozumiane ycie społeczne. Staroytny grecki filozof Sokrates (ojciec pojcia etyka) okrelił etyk jako powinno moraln afirmujc godno osoby ludzkiej, z tej godnoci wypływaj konkretne postawy samego człowieka słuce dobru i wzrostowi szlachetnych postaw w yciu człowieka. Etyka, jak uczyli staroytni, przedchrzecijascy filozofowie prowadzi do szczcia człowieka, do poznania dobra i pikna, czyli wartoci transcendentalnych. Etyka chrzecijaska ma swoje ródło w Objawieniu Boym, które ukazuje wielko i powołanie człowieka. Reguluje zasady współycia społecznego i postawy jednostki. Jest pełn afirmacj godnoci osoby ludzkiej i stoi na jej stray. Etyka twórców rewolucji francuskiej budowana na hasłach: wolno, równo, braterstwo, odrzucała wiar nadprzyrodzon i odniesienie do Dekalogu. Zaowocowała niezwykł tyrani i zbrodniami na miar ludobójstwa. Wtedy ju wymylono komory gazowe do likwidacji przeciwników politycznych poniewa gilotyny działały zbyt wolno, a naboje do karabinów były zbyt drogie. Rewolucjonici nie posiadali jednak odpowiednich gazów do umiercania ludzi. Etyka marksistowsko-leninowska, odrzucała wiar religijn, propagujc wzorce socjalistyczne. Do- wiadczyło tego starsze pokolenie, w propagandzie słyszelimy nieustannie o wartociach socjalistycznych. Jedyn słuszn drog był socjalizm realizowany przy pomocy wszelkich dostpnych rodków. Zaowocowało to wszystko wyniszczaniem przeciwników obłkanej ideologii, zbrodniami przeciwko ludzkoci - jak wyliczaj historycy na skutek wszelkich rewolucji lewicowych i rzdów totalitarnych wymordowanych zostało ok. 160 milionów osób! Etyka narodowego socjalizmu, odrzucała wszelkie zasady moralne wyrastajce z chrzecijastwa, oparta była na całkowitym ateizmie. Jej owocem była wojna, obozy koncentracyjne, skazanie na unicestwienie całych narodów. Etyka współczesnych tzw. etyków łczy w sobie najgorsze tradycje rewolucji francuskiej, faszyzmu i komunizmu, owocuje otwart aprobat pogardy dla godnoci i witoci osoby ludzkiej, rodziny, macierzystwa, godnoci dziecka. Przyjcie wskaza WHO i agend ONZ tyczcych wychowania dzieci i dorastajcych prowadzi do aprobaty prawnej pedofilii i wszelkich zbocze. Przykładem niech bdzie opinia Niemieckiej Rady Etyki, która zaleca zniesienie karalnoci kazirodztwa, gdy trzeba szanowa prawo dorosłych do samostanowienia. Wydaje si, e coraz powszechniejszym staje si wcielanie znanego hasła: róbta co chceta jako jedynej zasady postpowania. Jeszcze inni bd nam mówi, e etyka to jest to co innych tyka, a jak mnie tyka, to adna etyka. Poznacie prawd, a prawda was wyzwoli, powiedział TEN, który jest Drog, Prawd i yciem. Obserwator STAŁY KONFESJONAŁ W WYBRANYCH KOCIOŁACH DIECEZJI BIELSKO-YWIECKIEJ KONFERENCJA PRASOWA W KURII DIECEZJALNEJ BIELSKO-YWIECKIEJ

11 Z G Ó R K I Moja przyjaciółka, znana aktorka, zacignła mnie na casting do znanego serialu. W łem czeka na ewentualny Zgodnie z zaleceniem mia- agencji, zajmujcej si naborem kandydatów do telefon. Jako ju na drugi ról wszelakich, kłbił si ju tłumek, marzcych o dzie telefon si odezwał błyskotliwych karierach, marzycieli. Wyróniał aksamitnym głosem, informujcym, e telewizja za- si zdecydowanie jeden Murzyn, jedna Wietnamka, i jeden znany kabareciarz. Głównie młodzie z prasza mnie na kolejny casting, ju do konkretniej roli, na nastpny dzie. przewag dziewczt, cho i wczeniej urodzonych te nie brakowało. Wypełniłem formularz z danymi: ile mi centymetrów wzrostu brakuje, ile kiczekalni siedziało około dwudziestu szczliw- Pojechałem sam, a szkoda, do telewizji. W pologramów mam za duo, rozmiar buta itd. To ców, którzy zostali wybrani, do kolejnych wyborów. W salce panuje grobowa cisza. Miny sku- samo powtórzyłem ju na tekturce pokanych rozmiarów, z któr udałem si do fotografa. Fotograf ustawił mnie z ow tabliczk na piersiach i spotkaniem z panem reyserem, jakby wayły si pione. Kady przeywa bardzo chwile tu przed wykonał trzy zdjcia: an face, z profilu i z półprofilu. Przyznam, e takie zdjcia wywołuj u mnie gicznym nie było takiej ciszy i takiego skupienia. losy ycia i mierci. Nawet w szpitalu onkolo- przygnbiajce wraenia. Potem uprzejma pani Pani asystentka wrcza kademu jaki tekst. Tylko ja siedz bez karteluszek. Zapomnieli o mnie wrczyła mi tekst z jak scenk, nad którym adn miar nie mogłem si skupi. Na szczcie czy co? a głupio tak si jako nachalnie dopytywa. Kolejne osoby wchodz, po kilku minutach pikna przyjaciółka aktorka podtrzymywała mnie na duchu ( i ciele ). wychodz. Grupka topnieje. Wreszcie i ja dostaj Kiedy nadeszła moja kolejka wstpiłem dziarsko do zaciemnionego studia. Za biurkiem sie- ysera, dwumetrowego chłopa z siw brod po jaki tekst. A przed surowym obliczem pana redziała znudzona przesłuchaniami delikwentów pas, staj jako ostatni. Kae mi co przeczyta, pani, a obok kamerzysta rejestrujcy jak si opowiedzie, zinterpretowa (oczywicie z pamici) scenk zawart w kilkustronicowym tek- póniej okazało - to co mieli do powiedzenia i pokazania kandydaci na gwiazdy telewizyjnych cie. Czytam. Opowiadam. Interpretuj. Reyser seriali. Zadanie miałem proste: na postawie tekstu, który wymitolony trzymałem w dłoni, miadzwoni. informuje mnie, e jeli mnie wybior, to załem przedstawi emocje: od zdziwienia, poprzez Dzwoni po dwóch dniach: Został pan wybrany do pierwszoplanowej roli w odcinku nasze- proby, do złoci i wciekłoci. Znudzona pani nie patrzy nawet na mnie, bo niestety, nie nale do go serialu. Prosz si zgłosi na plan o 7.45, zdjcia bd krcone przez dwa dni, od rana do wie- atrakcyjnych (wizualnie!) osobników. Ale poszedłem na cało. Efekt był taki, e w miar jak czora po 12 godzin. I to ju za pi dni. Pytam si rozkrcałem w wielkiej improwizacji surowa pani najpierw si przebudziła, a póniej reje- maszynopisu. I ja si mam tego nauczy w cigi o scenariusz. Przyl mailem. Przysłali 20 stron strowałem zachodzc w niej przemian, której piciu dni??? Resztki włosów staj mi dba punktem kulminacyjnym było niemal uniesienie P.S. Jeli kogo to interesuje, to napisz, co wywołane moim emocjonalnym monologiem. było dalej Juliusz Wtroba

12 Kacie sóm Ka ty je mój Miku? Ju w niebie nie skuczysz. Błechów ju nie iskasz, łobujek nie dusi Ka je moja koczko? Ni ma e we winie. Wiym, e na mie poczkosz, zagrosz mi na klinie Ka ty moja kwuczko z tymi kurzóntkami? Na niebieskij grzyndzie czympisz z aniłkami? Ka ty kozo Mizio z białymi zwónkami? Bezmała cie widział pasterz nad gróniami Ja, ja Nie bydziecie Mie ju tu dosrowa. Sóm ech je na wiecie i mie boli głowa Juliusz Wtroba Słowniczek gwarowy kacie sóm gdzie jestecie skucze wy, zawodzi błechy pchły łobujek obroa koczka kotka poczkosz - zaczekasz klin podołek kwuczka - kwoka czympie kuca bezmała podobno dosrowa dokucza Witóm piyknie! J. N. Josiyniczanin

13 Stowarzyszenie Dialog i Porozumienie Stowarzyszenie Dialog i Porozumienie powstało w 2013 roku. Pomysłodawcami i załoycielami byli głównie radni gminy Jasienica, tworzcy klub DiP w Radzie Gminy Jasienica oraz działacze z terenu gminy Jasienica, m.in. Sławomir Masny. Celem powstania Stowarzyszenia jest podejmowanie działa na rzecz rozwoju naszej gminy, przede wszystkim na płaszczynie rady Gminy Jasienica, ale take poza ni. Jako grupa radnych i lokalnych działaczy staramy si inicjowa i angaowa w działalno samorzdu Gminy Jasienica poprzez podejmowanie i proponowanie rónych inicjatyw i rozwiza majcych udoskonali prac naszego Urzdu. Chcemy, aby nasza działalno i inicjatywy powodowały, e mieszkacom Gminy Jasienica bdzie yło si lepiej w naszej małej ojczynie. Stowarzyszenie Dialog i Porozumienie powołało komitet wyborczy, który wystartuje w najbliszych wyborach do Rady Gminy Jasienica. W najbliszym czasie przedstawimy Pastwu nasz program, naszych kandydatów i przede wszystkim wizje na funkcjonowanie Gminy Jasienica w najbliszej kadencji. Zachcamy te do odwiedzenia strony gdzie znajd Pastwo najwiesze informacje o DiP. Wojciech Zawada Przewodniczcy Klubu Radnych Gminy Jasienica Dialog i Porozumienie PRAWO RODZINA - SAMORZD

14 GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POARNICZE DLA GMIN JAWORZE I JASIENICA W dniu 27 wrzenia 2014 r. w Gminie Jasienica, w sołectwie Rudzica, odbyły si gminne zawody sportowo-poarnicze dla gmin Jaworze i Jasienica, w których wziło udział 13 mskich druyn seniorów, 3 kobiece druyny poarnicze oraz 3 młodzieowe dru- yny poarnicze. Komisj sdziowsk powołał Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej, a sdzi głównym zawodów był bryg. Zbigniew Mizera. Odznaczenia oraz puchary zwyciskim druynom wrczał Wójt Gminy Jasienica Prezes Zarzdu Gminnego Ochotniczych Stray Poarnych mgr in. Janusz Pierzyna oraz Komendant Gminny kpt. Roman Marekwica. Wyniki Zawodów: Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy C seniorów Kobiety: 1. OSP witoszówka z wynikiem 137,9 2. OSP Mazacowice z wynikiem 191,0 3. OSP Midzyrzecze Dolne - dyskwalifikacja Klasyfikacja generalna zawodów dla grupy A seniorów Mczyni: 1. OSP Midzyrzecze Górne z wynikiem OSP Łazy z wynikiem 111,4 3. OSP witoszówka z wynikiem 117,9 4. OSP Midzyrzecze Dolne z wynikiem 128,0 5. OSP Grodziec z wynikiem 129,9 6. OSP Rudzica z wynikiem 130,6 7. OSP Jasienica z wynikiem 133,0 8. OSP Landek z wynikiem 133,6 9. OSP Roztropice z wynikiem 134,0 10. OSP Mazacowice z wynikiem 136,3 11. OSP Iłownica z wynikiem 161,5 12. OSP Wieszczta z wynikiem 162,9 Wród seniorów rozegrano konkurs musztry, który wygrały Panie z OSP Midzyrzecze Dolne. W grupie młodzieowych druyn poarniczych, ze wzgldu na warunki atmosferyczne rozegrano jedynie konkurs musztry: 1.Młodzieowa Druyna Poarnicza OSP Iłownica 2.Młodzieowa Druyna Poarnicza OSP Midzyrzecze Dolne 3.Młodzieowa Druyna Poarnicza OSP Roztropice Zarzd Gminny Ochotniczych Stray Poarniczych składa serdeczne podzikowania wszystkim Druhnom i Druhom za wysoki poziom zawodów i wspaniał sportow rywalizacj. Potrzebujesz zmieni opony? Zje pyszny obiad? Zmieni fryzur? Wybierasz si na zakupy...??? a w dodatku chcesz zaoszczdzi i nie jecha daleko od miejsca zamieszkania? Wejd na i zobacz jakie to proste. Bonku.pl to portal dla społecznoci gminy. Tworz go lokalni przedsibiorcy, którzy dziki swoim promocyjnym ofertom pomog w oszczdzaniu Twoich pienidzy. Bonku.pl to takie proste...wchodzisz na stron, wyszukujesz ofert, drukujesz kupon lub pobierasz kod oferty, udajesz si do lokalnego przedsibiorcy i cieszysz si z korzyci płyncych z jego promocji. Bonku.pl jest dostpne z poziomu komputera, tableta czy smartfona, wic nic Ci nie ogranicza. Korzystasz z promocji gdzie chcesz i ile chcesz... Interesuj Ci promocje lokalne, napisz do nas gdzie chciałby jeszcze korzysta z promocji, a bonku.pl pojedzie tam i zrobi wszystko co si da, aby promocje obejmowały wiksze obszary lokalnej działalnoci. Jeste lokalnym przedsibiorc? Chcesz zaprezentowa swoj promocyjn ofert społecznoci lokalnej? Nic prostszego... skontaktuj si z bonku.pl. Nasz przedstawiciel pomoe Ci w doborze promocji, a take przygotuje dla Ciebie Twój bon/kupon, eby inni wiedzieli, e współpraca z Tob to nie tylko rzetelne podejcie do klienta, ale i oszczdno Bonku.pl jeden portal tyle moliwoci...

15 Marzenia si spełniaj, Tylko mocno, mocno, mocno w nie wierz. Tak głoğno i radoğnie Ğpiewali uczniowie Szkoły Podstawowej w ĝwiċtoszówce i w filii w Łazach, zgromadzeni wraz z zaproszonymi goğümi, 8 wrzeğnia 2014 roku na nowo wybudowanych placach zabaw. Dyrektor Szkoły Ewa Anzorge Janeczko powitała wszystkich przybyłych na te uroczystoğci goğci oraz podziċkowała Wójtowi i Radzie Gminy Jasienica, a takīe ludziom dobrej woli zaangaīowanym w dzieło tworzenia placów zabaw. Pani Dyrektor, która równieī wiele sił i serca włoīyła podczas powstawania placu zabaw dla najmłodszych, Īyczyła dzieciom, aby słuīył im długo do radosnej i bezpiecznej zabawy. Za nowe place zabaw dziċkowały Wójtowi Januszowi Pierzynie takīe dzieci oraz Rada Rodziców. Po wspólnych modlitwach nastąpiło poğwiċcenie obiektów i uroczyste przeciċcie wstċg, uğwietnione wystrzałem i spadającym złotym deszczem konfetti. A póĩniej... póĩniej, to juī dzieci same napisały scenariusz. Bawiły siċ i bawiły, bo na taką chwilċ czekały z utċsknieniem. Dzisiaj spełniło siċ ich WIELKIE MARZENIE. Obecni na imprezach mogli poczċstowaü siċ pysznymi, słodkimi wypiekami wspaniałych i zawsze niezawodnych mam naszych uczniów, uczestniczyü w konkursach, zabawach muzycznoruchowych, z bajkowym Lwem Alexem i animatorami oraz dmuchaü do woli mydlane baĕki. Wszystkie dzieci wspaniałą zabawą wyraīały swoją radoğü gdyī: ÄG]LHFL OXELą VLĊ EDZLü UDGRĞQLH ZHVRáR SU]HUyĪQ\FK VSU]ĊWyZ PQyVWZR GRRNRáD V]NROQ\ SODF ]DEDZ G]LVLDM QDV ZRáD Zdzisława Gawlas Ligia Korzeniowska- Mynarska.ROHMQ\ VXNFHV &KyUX $NDGHPLL 7HFKQLF]QR +XPDQLVW\F]QHM SRG G\UHNFMĆ -DQD %RURZVNLHJR ², QDJURGD QD 2KULG]NLP.RQNXUVLH &KyUDOQ\P Z 0DFHGRQLL : GQLDFK RG VLHUSQLD URNX &KyU $NDGHPLL 7HFK QLF]QR +XPDQLVW\F]QHM SRG G\UHN FMą -DQD %RURZVNLHJR XF]HVWQLF]\á Z ĞZLHWQLH REVDG]RQ\P 2KULG]NLP.RQNXUVLH &KyUDOQ\P Z 0DFHGRQLL %UDáR Z QLP XG]LDá ]HVSRáyZ ] NUDMyZ &KyU ]GRE\á, QDJUR GĊ L RVLąJQąá SXQNWyZ QD PRĪOLZ\FK GUXJL UH]XOWDW ZĞUyG ZV]\VWNLFK FKyUyZ SDĨG]LHUQLN

16 INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dnia r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mazacowicch odbyło si uroczyste rozpoczcie roku szkolnego. Po skoczonych wakacjach zabrzmiał pierwszy dzwonek. Wówczas Pani Dyrektor Agata Czauderna powitała wszystkich uczniów i ich rodziców, grono pedagogiczne oraz zaproszonych goci, a szczególnie Wójta Gminy Jasienica Pana Janusza Pierzyn, a take asp. Pana Krzysztofa Stankiewicza z Miejskiego Wydziału Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, ks. proboszcza Piotra Grochowieckiego, ks. proboszcza Andrzeja Dyczka, oraz Dyrektor Gimnazjum w Mazacowicach Pani Iwonliw. W trakcie czci oficjalnej gocie mieli okazj zabra głos. Jako pierwszy wystpił Pan Wójt, który zapewnił wszystkich o właciwym przygotowaniu placówki oraz dodał otuchy uczniom, zwłaszcza tym, którzy dopiero zaczynaj edukacj szkoln. Nastpnie Pan policjant przypomniał o obowizujcych wszystkich zasadach bezpieczestwa na terenie placówki oraz w drodze do i ze szkoły. Z kolei ks. proboszcz Andrzej Dyczek w swojej wypowiedzi podkrelił, e nauka i moliwo zdobywania jej jest dla nas ogromnym błogosławiestwem, o którym nigdy nie moemy zapomina. Natomiast ks. proboszcz Piotr Grochowiecki wsparł wszystkich dobrym słowem w kociele podczas mszy witej, poprzedzajcej uroczysto w szkole. Potem przyszedł czas na cz artystyczn przygotowan przez Natali Chrobak-Lis i uczniów klas Va i Vb. Natomiast nad muzyczn opraw akademii, niezawodnie czuwała Pani Marzena Muzyka. Uczniowie fantastycznie wcielili si w swoje role, czego dowodem były umiechy na twarzach widzów. Nie moemy równie zapomnie o grupie przedszkolaków, która dziki zaangaowaniu Pani Doroty Kupki zaprezentowała si od strony wokalno-tanecznej. Na koniec Pani Dyrektor yczyła wszystkim wspaniałego roku szkolnego 2014/2015! Natalia Chrobak-Lis DOYNKI W ZAPRZYJANIONEJ JASIENICY DOLNEJ. W dniu 27 wrzenia delegacja naszego sołectwa wyruszyła na uroczyste podzikowanie za zebrane w tym roku plony do zaprzyjanionej Jasienicy Dolnej koło Nysy. Otrzymalimy zaproszenie od pani Urszuli Sipiskiej - sołtysa Jasienicy Dolnej oraz pana Tomasza Karpiskiego - wójta gminy Łambinowice. Nasze sołectwo reprezentowali Bronisław Szalbot, Mirosława Hawełek, Andrzej Szimke, Beata i Janusz Pieszkowie. Uczestniczylimy w Mszy dzikczynnej, któr sprawował ks. Fryderyk Stylla w udekorowanym plonami, miejscowym kociele. Główne miejsce przy ołtarzu zajmował pikny, misternie wykonany z ziaren zbó wieniec doynkowy w kształcie korony. Starostami doynek byli pastwo Marta i Lesław Smolira, właciciele duej pasieki pszczelej ( ponad dwiecie uli ). Uroczysto uwietnił wystp miejscowego chóru i poczet sztandarowy Ochotniczej Stray Poarnej. Nasza delegacja ofiarowała wieniec doynkowy wykonany ze zbó zebranych z podbeskidzkich pół. Potem wraz z mieszkacami udalimy si do Domu Kultury na wspólny poczstunek. M. Hawełek odczytała zebranym list z pozdrowieniami od wójta Janusza Pierzyny, B. Szalbot podzikował za zaproszenie i pielgnowanie ponad dziesicioletniej ju przyjani pomidzy dwoma sołectwami. A. Szimke i pastwo Pieszkowie poczstowali zebranych kołoczami z serem i makiem. Spotkalimy si równie z miejscow poetk i opiekunk izby regionalnej Ann Przedzieck, która z dum prezentowała nam i opowiadała historie ocalonych przez siebie przedmiotów, zwizanych z codziennym yciem ludzi na nyskiej ziemi przed wielu laty. Dobrze by wród serdecznych przyjaciół. Wspólnie dzikowa za dary nieba, zebrane w pocie czoła przez ludzi. Wróci bogatszym o ludzkiyczliwo i pyszny miód z pasieki starostów doynkowych. M. Hawełek

17 JASIENICZANKA W WOJKOWICACH Biesiada z Folklorem, to coroczna impreza organizowana przez Miejski Orodek Kultury w Wojkowicach. Stałym bywalcem tej imprezy jest współpracujcy z miejscowym Regionalnym Zespołem Folklorystycznym Jaworznik, nasz Zespół Regionalny Jasieniczanka, który 13. wrzenia zaprezentował swój nowy program, co spotkało si z owacyjnym przyjciem biesiadników. Gospodarze serdecznie przyjli przyjaciół z Jasienicy, z którymi współpraca kontynuowana jest od wielu lat. Solici Stanisław Białoyt i Grayna Bodzek piewem na dwa głosy ujli słuchaczy, a tace i pieni lska Cieszyskiego w wykonaniu naszych artystów podniosły poziom adrenaliny i zaczły si góralskie tace. Gdy schodzili ze sceny nie milkły brawa. Serdeczne powitania z przyjaciółmi i nowe znajomoci rozluniły atmosfer. To sprzyjało dalszej integracji przy wspólnej zabawie tanecznej. I szkoda, e wszystko ma swój koniec. Tak te było i tym razem. egnaj biesiado na rok. R.B. Orodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), działajcy przy Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsibiorczoci zwraca si z prob o umieszczenie w padziernikowym numerze informacji o organizowanym przez nas Forum Trzy Filary wspólny Kapitał. Szczegóły naszych działa znajdziecie Pastwo na naszej stronie internetowej Forum i nasze działania maj charakter niekomercyjny. Poniej przesyłam notk dotyczc organizowanego przez nas wydarzenia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej r. Starosta bielski Andrzej Płonka objł nasze wydarzenie Patronatem Honorowym. Orodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działajcy przy Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsibiorczoci zaprasza w dniu r., o godz przedstawicieli trzech sektorów tj. podmiotów ekonomii społecznej, jednostek administracyjnych oraz przedsibiorców na Forum Trzy filary - wspólny kapitał. Jest to najwiksze wydarzenie na Podbeskidziu, na którym bdziemy łczy biznes, sektor pozarzdowy i publiczny. Forum odbdzie si w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul Piastowska 40. Podczas wydarzenia kady z uczestników bdzie miał moliwo zapoznania si z now perspektyw finansow ze rodków Unii Europejskiej na lata w kontekcie partnerstw midzysektorowych. Ponadto głos zabior przedstawiciele trzech sektorów, którzy z duym sukcesem realizuj projekty partnerskie. Kady uczestnik bdzie miał okazj zabra głos w moderowanej dyskusji dotyczcej moliwoci współpracy midzysektorowej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objł Starosta Bielski Andrzej Płonka. Udział w Forum jest bezpłatny. Uczestnictwo w wydarzeniu, naley zgłosi telefonicznie , lub poprzez stron internetow Wszystkich serdecznie zapraszamy! ZAPRASZAMY

18 26 wrzenia 2014 r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wieszcztach odbył si finał akcji: MODA NA ODBLASKI. Projekt miał na celu poprawienie bezpieczestwa na drogach, a take zwrócenie uwagi na konieczno noszenia elementów odblaskowych na co dzie przez wszystkie osoby. Na uwag zasługuje fakt, e inicjatorem i organizatorem akcji był Samorzd Uczniowski, który równie ufundował nagrody dla uczestników konkursu. Przez cały tydzie poszczególne klasy przygotowywały plakaty-transparenty pod hasłem: Bd widoczny na drodze, które nastpnie były prezentowane podczas pitkowego finału. Tego dnia równie odbył si pokaz Mody odblaskowej. Uczniowie w niezwykle kreatywny sposób wykorzystali elementy odblaskowe doszywajc je do odziey lub doczepiajc do swoich plecaków. Nie zabrakło te oryginalnych kamizelek, czapek czy opasek zaprezentowanych w niebywale atrakcyjny sposób. Całoci akcji przygldali si zaproszeni gocie z słub mundurowych. W imieniu Stray Poarnej do uczniów zwrócił si mł. kpt. Łukasz Łaciok z Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Bielsku-Białej, który pochwalił Samorzd Uczniowski za zorganizowanie akcji i zaangaowanie w ni cał społeczno szkoln. Z ramienia Komisariatu Policji w Jasienicy na spotkaniu obecny był asp. Seweryn Raszyk nasz dzielnicowy, który póniej wygłosił prelekcj na temat bezpieczestwa na drodze dla klas młodszych. Samorzd Uczniowski wyraził nadziej, e t akcj zapamitaj wszyscy, a przede wszystkim przyczyni si do poprawy bezpieczestwa dzieci i młodziey na naszych drogach. Opiekun Samorzdu Uczniowskiego: Paweł Sowa W dniu 13 wrzenia 2014r. członkowie kółka lotniczego działajcego przy Filii Gminnego Orodka Kultury w Midzyrzeczu Górnym wraz z Bielskim Klubem Seniorów Lotnictwa, uczestniczyli w uroczystoci 20- lecia Domu Polskiego wirki i Wigury w Cierlicku. Złoyli wizank kwiatów pod pomnikiem upamitniajcym katastrof polskich pilotów. W Domu Polskim ogldali okolicznociow wystaw, wysłuchali historii powstania obiektu, gdzie zasłuonym działaczom i pilotom z obu stron granicy wrczono medale. Wysłuchali koncertu chóru z Czeskiego Cieszyna oraz zaolziaskich gwiazd i "gwiazdeczek" muzyki rozrywkowej. Dla członków kółka lotniczego była to niewtpliwie lekcja patriotyzmu

19 Uczestnicy pielgrzymki dzikuj Wszystkim instytucjom, które pomogły im przy organizacji wyjazdu a take dzikuj rodzinom i znajomym za wsparcie finansowe i duchowe oraz za modlitwy.

20 Urzd Gminy w Jasienicy informuje o nieodpłatnej zbiórce zuytych opon, sprztu RYV i AGD uraz odpadów wielkogabarytowych według poniszego harmonogramu: Odpady naley dostarczy do wyznaczonych miejsc przestrzegajc godzin i asortymentu prowadzonej zbiórki. Odpady niezgodne z harmonogramem zbiórki nie bd odbierane.

21 Duy wybór wzorów i kolorów Grzegorz Mojecik Łazy tel USŁUGI TRANSPORTOWE, WYKOPY ZIEMNE, BRUKARSTWO ZDZISŁAW TRYBUS UL. ZDROWOTNA Jasienica Tel.: (33) Usługi transportowe do 15 t Usługi koparko-ładowark J.CB. Studnie do 6 m, Ławice, kanalizacje, Szamba z podłczeniem do budynku, Odwodnienia i osuszanie budynków Wyburzanie starych budynków z wywozem Usługi dwigowe do 18 t

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Pragniemy Pastwa serdecznie zaprosi do udziału OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE SZTUKI ZŁOTNICZEJ. pt.: WIER. organizowanym przez GALERI YES

ZAPROSZENIE. Pragniemy Pastwa serdecznie zaprosi do udziału OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE SZTUKI ZŁOTNICZEJ. pt.: WIER. organizowanym przez GALERI YES ZAPROSZENIE Poprzez biuteri, uywajc swojej wyobrani, projektant urzeczywistnia i przekazuje wartoci estetyczne. Odkrycie tych wartoci nie jest moliwe bez odbiorcy, z którym artysta podejmuje dialog, czynic

Bardziej szczegółowo

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie POROZUMIENIE w sprawie współdziałania w przygotowaniu i prowadzeniu koordynacji akcji pomocy humanitarnych dla ludnoci poszkodowanej nastpstwami katastrof naturalnych, awarii technicznych, działa zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 04.02.2002 roku pod numerem 0000086466 i zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTPCZOCI ORAZ PORZDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZESTWA OBYWATELI NA LATA 2004 2006 DLA MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYSKIEGO

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTPCZOCI ORAZ PORZDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZESTWA OBYWATELI NA LATA 2004 2006 DLA MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYSKIEGO Załcznik do uchwały Nr...Rady Miejskiej Leszna z dnia... 2004 roku KOMISJA BEZPIECZESTWA I PORZDKU WSPÓLNA DLA MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYSKIEGO PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTPCZOCI ORAZ PORZDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Prosimy kliknąć poniższy link, jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem newslettera:

Prosimy kliknąć poniższy link, jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem newslettera: NEWSLETTER ZPPS nr 4 z dn. 27.07.2012r. Szanowni Państwo, szanując Państwa prywatność oraz mając na uwadze przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwracam się z zapytaniem o możliwość

Bardziej szczegółowo

procedury przeprowadzenia wyborów

procedury przeprowadzenia wyborów Zadania rodki realizacji Odpowiedzialni Termin I. Wybory Rady. 1. Zebranie całej społecznoci naszego domuprzedstawienie procedury przeprowadzenia wyborów Opiekun Rady IX Rady. 2. Przygotowanie wraz z kandydatami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (36) Rok XII Katowice kwiecie 2008

Nr 1 (36) Rok XII Katowice kwiecie 2008 Nr 1 (36) Rok XII Katowice kwiecie 2008 I. Posiedzenie Zarzdu NTIE W dniu 4 kwietnia 2008 r. w Katedrze Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierowanej przez prof. dr hab. Jana

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

Szanowni Państwo! Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dla samorządowców pn.,,dobry system edukacji w Jednostce Samorządu Terytorialnego. Czyli jaki?, która odbędzie się w Katowicach w Hotelu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

BUDET 2006 POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO. czyli na co i ile wydajemy

BUDET 2006 POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO. czyli na co i ile wydajemy BUDET 2006 POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO czyli na co i ile wydajemy W biecym roku Powiat Krasnostawski przystpił do programu Przejrzysta Polska, którego zadaniem jest wyjanienie Polakom zasad i reguł panujcych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana oraz Powiatowy Urząd Pracy zapraszają w dniach 19-23.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu... 2006 roku w Warszawie pomidzy :

POROZUMIENIE. zawarte w dniu... 2006 roku w Warszawie pomidzy : Załcznik do uchwały Nr 1388/289/06 Zarzdu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2006 r. POROZUMIENIE w sprawie przedsiwzicia inwestycyjnego Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju.

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. Biuletyn nr 07/2015 Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. W Rwandzie żyje 20 tysięcy niewidomych dzieci. Tylko 1,5% spośród nich ma możliwość nauki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zapraszają w dniach

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jakub Kska kl. V c Daniel Nieduziak kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Os. Gaj 39 32-541 Trzebinia opiekun: Danuta Siedzik

Jakub Kska kl. V c Daniel Nieduziak kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Os. Gaj 39 32-541 Trzebinia opiekun: Danuta Siedzik Jakub Kska kl. V c Daniel Nieduziak kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Os. Gaj 39 32-541 Trzebinia opiekun: Danuta Siedzik Historia naszej miejscowoci siga redniowiecza. Prawdopodobnie te wtedy

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA pod hasłem: Andrzej Piaseczny zaprasza do Pionek REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem festiwalu jest: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach tel. 48 377

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Młodzi ludzie wobec rynku pracy sytuacja, aspiracje, postawy

Młodzi ludzie wobec rynku pracy sytuacja, aspiracje, postawy Młodzi ludzie wobec rynku pracy sytuacja, aspiracje, postawy Plan prezentacji: Forum Społeczne CASE 25 kwietnia 2003 Prezentacja wyników bada Praca dla młodych i Młodzi w pracy zrealizowanych w latach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół 12. Sesja Selekcyjna EYP Poland Wrocław 2015 Informator dla szkół Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.eyppoland.com facebook.com/eyppoland info@eyppoland.com

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZźOŁY PODSTAWOWEJ 2011-2014. yj zdrowo i bezpiecznie z poszanowaniem indywidualno ci innych

PROGRAM PROFILAKTYKI SZźOŁY PODSTAWOWEJ 2011-2014. yj zdrowo i bezpiecznie z poszanowaniem indywidualno ci innych PROGRAM PROFILAKTYKI SZźOŁY PODSTAWOWEJ W SźOCINIE 2011-2014 yj zdrowo i bezpiecznie z poszanowaniem indywidualnoci innych WSTP Program Profilaktyki skonstruowano z uwzgldnieniem obserwacji, diagnoz oraz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS W numerze m.in.: Ks. Jarosław napisał Nasze rozmowy Z cyklu

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE AKCJE EKOLGICZNE. Dzień Ziemi, Spotkanie z fizykiem- Marcinem Popkiewiczem, Projekt edukacyjny,,jak obchodzimy Dzień Ziemi, IV Rajd Rowerowy pod hasłem,, Z dobrą energią

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZ DOWYMI

FORMY WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZ DOWYMI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA i GMINY CZERNIEJEWO w 2010r. Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA w art. 3 ust. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych im. Św. Jana Kantego w Zborowicach SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Opracowała:

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA ZA OKRES OD 05.01. DO 16.02.2012 r. 5 stycznia Udział w przesłuchaniach muzycznych kwalifikujących do projektu : Szkółka muzyczna Kuźnia talentów w gminie Męcinka ( nauka

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA DBLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI NA 2005 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA DBLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI NA 2005 ROK Załcznik do uchwały Nr XXXV/215/2005 Rady Miasta Dblin z dnia 10 lutego 2005 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA DBLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI NA 2005 ROK I. Wstp. Organizacje pozarzdowe, inaczej zwane organizacjami

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

KOLEJNE PISMO W SPRAWIE CHODNIKA W SMOLCU PRZY UL. CHLOPSKIEJ NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ

KOLEJNE PISMO W SPRAWIE CHODNIKA W SMOLCU PRZY UL. CHLOPSKIEJ NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ KOLEJNE PISMO W SPRAWIE CHODNIKA W SMOLCU PRZY UL. CHLOPSKIEJ NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ Zwrócilimy si w ubiegłym roku do Dolnolskiej Słuby Dróg i Kolei we Wrocławiu o budow chodnika na drodze wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku.

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku. Być sobą, autentyzm to po prostu szczerość. To prawda wcielona w człowieka.. Jestem jaki jestem. Znam swoje miejsce wśród ludzi i ani się nie poniżam, ani nie wywyższam. Nie wchodzi się do nieba w cudzym

Bardziej szczegółowo