Ekspertyza stanu technicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza stanu technicznego"

Transkrypt

1 dr inż. Sta nisław Karczma r czy k mob i l mailt o : skarczmarc zyk zt a.on et.pl mg r inż. Wi esław Bereza mob i l mailt o : wiesla w.b er k.pl K B - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE spółka z ograniczoną odpowied zialnością Kraków, u l. Nu s zk i ewi c za 1/27 t el. / fa x. +48 (1 2 ) N IP Ekspertyza stanu technicznego istniejącego budynku Państwowych Zakładów Zbożowych przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu w związku z planowaną przebudową i adaptacją do potrzeb nowej funkcji Zleceniodawca: susuł & strama architekci ul. Dąbrowskiego Oświęcim Opracowanie wykonał: dr inż. Stanisław Karczmarczyk Kraków, ul. Bałtycka 26/30 upr nr ewid.224/69 mgr inż. Wiesław Bereza Kraków, ul. Nuszkiewicza 1/27 upr nr ewid.146/2001 Współpraca: mgr inż. Erika Šefčić mgr inż. Tomasz Widanka Kraków,

2 Spis treści: 1. Cel i zakres opracowania, 2. Podstawa opracowania, 3. Opis stanu istniejącego, 3.1. Opis ogólny budynku 3.2. Opis warunków wodno gruntowych, 3.3. Opis i ocena stanu istniejącego elementów konstrukcyjnych, 4. Program przeprowadzonych badań, 5. Analiza odkrywek, 6. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe, 7. Wnioski końcowe, 7.1. Podsumowanie ocen 7.2. Wnioski 7.3. Zalecenia 8. Program prac zabezpieczających, 9. Dokumentacja fotograficzna: - 2 -

3 1. Cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego istniejącego budynku Państwowych Zakładów Zbożowych zlokalizowanego przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu w związku z planowaną przebudową i adaptacją do potrzeb nowej funkcji. Celem ekspertyzy jest systematyka i analiza uszkodzeń budynku oraz podanie przyczyn ich powstawania, a następnie podanie możliwości realizacji planowanych prac budowlanych związanych z rozbudową budynku. W opracowaniu przedstawiono opis i ocenę elementów konstrukcji, a następnie obliczenia statyczno wytrzymałościowe istniejących stropów oraz elementów więźby dachowej celem określenia możliwości wprowadzenia zmian związanych z remontem, przebudową i adaptacją obiektu. W ramach opracowania wykonano wizualne przeglądy obiektu połączone z inwentaryzacją konstrukcyjną. Zaproponowano przeprowadzenie szeregu odkrywek oraz badań specjalistycznych umożliwiających rozpoznanie struktury nośnej obiektu i sposobu jego pracy. Dokonano oceny stopnia zużycia technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu. Zabiegi te miały na celu możliwość sformułowania wniosków dotyczących stanu technicznego obiektu, potrzeby poprawy tego stanu technicznego w ramach poszczególnych elementów budowlano konstrukcyjnych i elementów wykończenia oraz możliwości wykonania przebudowy i adaptacji obiektu w ramach przedstawionej koncepcji, zgodnie z wymaganiami Głównego Projektanta. Do opracowania dołączono dokumentację fotograficzną oraz dokumentację rysunkową rozpoznanego stanu istniejącego, co ułatwi w przyszłości porównawczą ocenę skali zmian

4 2. Podstawy opracowania Podstawy merytoryczne opracowania: - Zlecenie: Susuł & Strama Architekci z siedzibą przy ulicy Dąbrowskiego 30 w Oświęcimiu, - Inwentaryzacja architektoniczno budowlana przedmiotowego budynku przy Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu udostępniona przez Zleceniodawcę, - Opinia geotechniczna dla projektowanej przebudowy budynku przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu wykonana przez GEOBIT mgr inż. Michał Potempa z siedzibą przy ul. Żurawiec 10 w Chrzanowie, - Materiały archiwalne autora opracowania, - Inwentaryzacja rys i rozspojeń ścian i stropów przeprowadzona przez autorów opracowania, - Oględziny obiektu przeprowadzone przez autorów opracowania w obecności Zleceniodawcy, - Obowiązujące normy, obciążenia budowli oraz normy projektowania konstrukcji stalowych, żelbetowych, murowych i drewnianych, PN-90/B Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. PN EN :2002 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-1; Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach PN EN :2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-3; Oddziaływania ogólne Obciążenie śniegiem. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. PN-76/B Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia (z późniejszymi zmianami Ap1:2001, Az1:2001) PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (z późniejszymi zmianami Az1:2001) PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-83/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. - Literatura przedmiotu oraz tablice projektowe: W Starosolski Konstrukcje żelbetowe tom 1 i 2 PWN 2003 S. Pyrak Konstrukcje z betonu cz2. Elementy i ustroje Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, Warszawa 1979 Z. Wiłun Zarys geotechniki Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2000, ST. Hajdasz Sposoby ustalenia zużycia technicznego budynków i budowli, Promiks, 1991 r, J. Hadyna Utrzymanie obiektów budowlanych materiały MOIIB Kraków, 2005, F. D. Dmitriew Katastrofy budowlane Szkice historyczno - techniczne Budownictwo i Architektura Warszawa

5 3. Opis stanu istniejącego: 3.1. Opis ogólny budynku Opisywany budynek zlokalizowany na posesji przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu jest budynkiem wolnostojącym, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Obiekt ze wszystkich stron otoczony jest terenami zielonymi, zaniedbanymi. Od strony północno wschodniej do budynku przylega torowisko oraz rampa wyładowcza. Opisywany budynek powstał w 1916 roku jako obiekt z przeznaczeniem na piekarnię. Od 1924 roku pełnił funkcję magazynu surowca zakładów Polskiego Monopolu Tytoniowego. W latach służył jako "Lagerhaus", czyli magazyn mąki, cukru i kaszy dla obozowej załogi SS. Po zakończeniu II wojny światowej użytkowany na cele przemysłu spożywczego przez Państwowe Zakłady Zbożowe. Obecnie budynek jest wyłączony z użytkowania, zostały od niego odcięte wszelkie media, co spowodowało brak w możliwości użytkowania instalacji. Lokalizacja ulicy Św. Maksymiliana Kolbego oraz przedmiotowego budynku na internetowej mapie miasta Oświęcim. Rzut opisywanego budynku zawiera się w prostokącie o wymiarach zewnętrznych około 14,10 x 40,10 m. Zlokalizowany jest na posesji, która ograniczona jest ulicą Św. Maksymiliana Kolbe, Legionów oraz Stanisławy Leszczyńskiej oraz przyległymi niezabudowanymi działkami. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz częściowe podpiwniczenie. Nad budynkiem znajduje się obszerne poddasze, obecnie nieużytkowane. Przekryte jest dachem dwuspadowym, z lokalnymi zmianami w części skrzydła południowego, o więźbie drewnianej z kalenicą równoległą do ulicy Św. Maksymiliana Kolbe. Dach kryty jest dachówką ceramiczną, układaną na łatach drewnianych

6 Opisywany budynek to obiekt o złożonym układzie nośnym. W części wejściowej jest on wykształcony przez podłużne murowane ściany nośne z cegły pełnej, tynkowane, uzupełnione o układ poprzecznych ścian stężających. W części południowej (magazynowej) układ nośny wykształtowany jest przez poprzeczne podciągi oparte na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych słupach (lokalnie pilastrach ścian). Lokalnie układ jest zaburzony ze względu na charakter pomieszczeń o indywidualnych sposobach użytkowania. W poziomie piwnic oraz wyższych kondygnacji wszystkie stropy wykonano w postaci płaskich płyt żelbetowych z użebrowaniem. Płyty te oparte są na murowanych ścianach ceglanych przechodzących w poziomie piwnic w ściany fundamentowe oraz na podciągach żelbetowych. Taki układ stropu pozwalał na realizację licznych przebić i przejść technologicznych pomiędzy kondygnacjami. Budynek przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu charakteryzuje się stałym rozwiązaniami materiałowo konstrukcyjnymi oraz sposobami wykończenia. Obecnie budynek jest wyłączony z użytkowania, zaś degradacja elementów wywołana wpływem czynników atmosferycznych utrudnia pełne rozpoznanie i właściwy opis elementów budowlano konstrukcyjnych. Na podstawie przeprowadzonych przeglądów dokonano analizy rozkładu rys i spękań uwidocznionych na ścianach elewacyjnych oraz na ścianach wewnętrznych. Pozwoliła ona stwierdzić, iż poszczególne elementy obiektu nie wykazują efektów charakterystycznych dla nierównomiernego osiadania budynku, a zarejestrowane uszkodzenia wynikają głównie ze skutków zużycia technicznego elementów budynku i braku zabezpieczenia obiektu przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznym w tym głównie wody

7 3.2. Opis warunków wodno gruntowych: Omawiany teren położony jest na obrzeżu miasta Oświęcimia, w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Działka projektowanego budynku ograniczona jest ulicami: Św. Maksymiliana Kolbe, Legionów oraz Stanisławy Leszczyńskiej oraz przyległymi niezabudowanymi działkami. W podłożu omawianego terenu występują utwory trzecio i czwartorzędowe oraz karbon produktywny. Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez nasypy piaszczysto gliniaste, gruz ceglany, piaski i glinę pylastą. Pod nimi znajdują się osady trzeciorzędowe zbudowane z iłów i piasków mioceńskich. Poniżej w warstwie karbonu produktywnego znajdują się piaskowce, iłowce oraz mułowce z pokładami węgla. W podłożu gruntowym pod opisywanym budynkiem nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 4,0 m ppt t. do poziomu poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Czwartorzędowy poziom wód gruntowych jest poziomem izolowanym od pięter głębiej zalegających i zalega w przedmiotowym terenie na głębokości około 25,0 30,0 m p.p.t. Brak wód gruntowych w poziomie posadowienia obiektu związany jest z zaleganiem do tej głębokości utworów bardzo dobrze przepuszczalnych. Spływ wód gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa się w kierunku na N i NW. Nachylenie terenu wynosi od 0 do 1 o. Nie przewiduje się oddziaływania wód gruntowych na projektowaną inwestycję. Obiekt należy odpowiednio zabezpieczyć nas wypadek oddziaływania wód opadowych. W rejonie lokalizacji przedmiotowego obiektu w budowie geologicznej podłoża gruntowego biorą udział nasypy piaszczysto-gliniaste, czarne i brunatne, a poniżej zalega warstwa gliny pylastej, brunatnej, poniżej warstwa żwirów. Grunty te zaliczyć można do gruntów nośnych. Dla scharakteryzowania warunków geologiczno-inżynierskich dokonano podziału podłoża gruntowego na warstwy geotechniczne w oparciu o własności fizyko-mechaniczne o genezę gruntów. W przedmiotowym rejonie wydzielono dwie warstwy geotechniczne zgodnie z normą PN-85/B-03020: Warstwa I - grunty nasypowe - zbudowana jest z nasypów niebudowlanych, niekontrolowanych czarnych i ciemnoszarych i gruzu ceglanego. Warstwa ta zalega do głębokości około 0,5 m p.p.t. Warstwa II grunty rodzime - zbudowana jest z glin pylastych brunatnych i ciemnożółtych znajdujących się w stanie twardoplastycznym. Warstwa ta zalega poniżej warstwy nasypów na głębokości poniżej 0,5 p.p.t. Warstwa III grunty rodzime - zbudowana ze żwirów. Warstwa ta zalega poniżej warstwy glin pylastych. Dokładny opis warstw geotechnicznych oraz wyników prac polowych i badań laboratoryjnych gruntów, jak również wnioski i zalecenia, zawarte są w Opinii geotechnicznej dla projektowanej przebudowy budynku przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu wykonanej przez GEOBIT mgr inż. Michał Potempa z siedzibą przy ul. Żurawiec 10 w Chrzanowie

8 3.3. Opis i ocena stanu istniejącego elementów konstrukcyjnych: Ogólny stan techniczny budynku przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu jest oceniony jako zły. Jest to ocena określająca ogólny stan zachowania zarówno elementów konstrukcyjnych jak i pozostałych elementów wykończenia. Zakres instalacji nie był w niniejszym opracowaniu rozważany. a) Pokrycie Pokrycie dachu budynku przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu wykonane zostało z dachówki ceramicznej układanych na łatach drewnianych, przybijanych bezpośrednio do krokwi. Lokalnie w rejonie koszy, gzymsów oraz miejsc naprawy pokrycie z dachówki zostało uzupełnione (?) fragmentami pokrycia z blachy płaskiej ocynkowanej. Elementy pokrycia ceramicznego z dachówki wykazują stan dostateczny jako element budowlane, jednak że względu na ubytki i odkształcenie łacenia pokrycie wykazuje liczne nieszczelności. Lokalnie stwierdzono spękania, które dodatkowo generują lokalne zacieki, miejscami o istotnych znaczeniu. Efekt ten jest częściowo niwelowany przez znaczący kąt nachylenia połaci dachu (około 31 ). W rejonie gzymsów oraz koszy fragmenty pokrycia zastąpiono lub uzupełniono blacha płaską ocynkowaną, lokalnie falistą. Elementy te wykazują znaczy stan zaawansowania korozyjnego, a ich niedbałe wykonanie i sposób zamocowania w licznych miejscach powoduje, iż pokrycie obiektu jest nieszczelne ni generuje powstawanie przecieków i zacieków. Elementy łacenia wykazują wysoki stopień zużycia technicznego. Lokalne elementy deskowania są zawilgocone, zagrzybione oraz zdeformowane, co przenosi się na płaszczyznę pokrycia. Zaobserwowano również lokalne ugięcia i odkształcenia blachy. Deformacji pokrycia widoczna głownie w linii kalenicy przy skrzydle poprzecznym (południowym) spowodowane są uginaniem się elementów więźby dachowej. Stan elementów więźby dachowej w części głównej nie wykazuje wysokiego stopnia zawilgocenia. Kominy wykonane są z cegły pełnej są nieotynkowane. Przekryte czapką betonową lub ceglaną otynkowaną. Lokalnie przy kominach stwierdzono nieszczelności. Na podstawie dokonanego przeglądu zaleca się uzupełnienie istniejącego pokrycia lub w przypadku adaptacji do użytkowania wymianę pokrycia oraz naprawę i wymianę obróbek blacharskich fasowanie blachą, rynny rury spustowe. Prace te winny być wykonane w trybie natychmiastowym, gdyż ciągła penetracja wody opadowej z dachu wpływa destrukcyjnie na substancję murową obiektu. b) Więźba dachowa Więźba dachowa opisywanego obiektu posiada schemat dwustolcowy, płatwiowo kleszczowy z zastrzałami mocowanymi w tramach

9 Elementy więźby drewnianej wykazują wysoki stopień zużycia technicznego co wynika głównie z wieku tych elementów. Na lokalnych elementach widoczne są przebarwienia i zacieki od nieszczelnego pokrycia, lokalnie zawilgocenia oraz ślady skorodowania biologicznego. Dotyczy to głównie części skrzydła południowego, gdzie liczne elementy uległy całkowitej destrukcji. W części głównej nie zaobserwowano większych uszkodzeń elementów, które dyskwalifikowałyby więźbę jako element konstrukcji obiektu. Widoczne natomiast są ugięcia poszczególnych elementów więźby drewnianej jako efekt niedostatecznej sztywności poszczególnych elementów i ich przeciążenia. Stan więźby dachowej należy ogólnie ocenić jako zły. Na kominach lokalnie widoczne są niewielkie zacieki. Wszystkie wiązary więźby oparte za pośrednictwem słupów i zastrzałów przenoszą obciążenie na konstrukcję wsporczą stropów lub bezpośrednio na ściany nośne zewnętrzne. Przekroje poszczególnych elementów więźby są następujące: krokwie (8x15cm w rozstawie co ok.100cm), tramy (15x17cm), słupy (14x15), płatwie (15x20cm), miecze (10x13cm), kleszcze (2x8x15cm). W ramach realizacji zadania związanego z zabezpieczeniem, remontem i adaptacją obiektu zaleca się wymianę więźby na skrzydle południowym, wzmocnienie istniejącej więźby w części głównej (poprzez zastosowanie nakładek), zabezpieczenie więźby środkami ochrony przeciwpożarowej i biologicznej. Pozwoli to zabezpieczyć istniejące elementy jak również wzmocnić konstrukcje celem przeniesienia obciążeń związanych z adaptacją, a tym samym układanej izolacji termicznej w połaci dachu. c) Stropy Rozwiązanie konstrukcyjno materiałowe stropów w budynku przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu zrealizowano poprzez wykonanie żelbetowych płyt stropowych z żebrami. Wymiary żeber oraz grubości płyt stropowych są zmienne. Płyty stropowe w poziomie parteru i I piętra pełniły funkcję użytkową jako stropy dla przestrzeni magazynowej oraz produkcyjnej. Nad piwnica grubość płyty stropowej wynosi 18 cm, nad parterem 16 cm (lokalnie 18 cm), natomiast strop podstrychowy posiada grubość już jedyne 10 cm (lokalnie 12 cm). Przy stwierdzonym zbrojeniu w ilości 10 co 8 cm - 12 co 12 cm w poziomie stropu nad piwnica, 8 co 10 cm - 10 co 10 cm w poziomie stropu nad parterem oraz przy nieznacznej rozpiętości pomiędzy podporami około 235 cm stropy te pomimo znacznego zużycia technicznego posiadają wystarczającą nośność. Strop podstrychowy nad I piętrem przy stwierdzonym w odkrywkach zbrojenia 8 co 10 cm 12 cm nie posiada już takiej nośności. Efekt ten przejawia się widocznymi zarysowaniami płyty żelbetowej oraz nadmiernym ugięciem stropu, w szczególności w strefach gdzie nastąpiła jego destrukcja pod wpływem zastoin i kałuży wody. Stropy w obiekcie posiadają liczne przebicia i przejścia technologiczne. Nieliczne z nich posiadają charakter elementów pierwotnie zaprojektowanych, natomiast pozostałe są elementami wykonywanymi - 9 -

10 wtórne dla potrzeb zmian funkcjonalnych obiektu. W części są to przebicia niezabezpieczone konstrukcyjnie, z widocznym odgiętym zbrojeniem i obwodowymi spękaniami i rozkruszeniem od udaru narzędzi jakimi były wykonywane. Powierzchniowa struktura betonu stropów na poziomie piwnicy i parteru jest zniszczona. Nastąpiło to pod bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych w połączeniu z brakiem ogrzewania w obiekcie. Lokalne zastoiska wody wynikające z przeciekania dachu, nieszczelności zabezpieczeń otworów okiennych, skraplania pary wodnej i zamakania piwnic doprowadziły do przemarzania i rozsadzania struktury powierzchniowej. Dodatkowym elementem korodującym jest karbonatyzacja, warstwy betonowej (określonej badaniem fenoloftaleiną na około 3 cm), która przez znaczący okres użytkowania nie była osłonięta. Dla poziomu stropu nad I piętrem ze względu na zwiększoną skalę zamakania i narażenia na przemarzanie / rozmrażanie procesy te zachodziły w większym stopniu i w większym tempie. W połączeniu z faktami, iż płyta tego stropu jest znacznie cieńsza, z licznymi spękaniami destrukcja ta doprowadziła do odkształceń przekraczających w wielu miejscach wartości dopuszczalne. Stropy w poziomie piwnicy i parteru są stropami wykazującymi dostateczną nośność dla aktualnej funkcji obiektu. Elementy te wymagają przeprowadzenia prac renowacyjnych związanych z zabezpieczeniem powierzchniowym skorodowanej / skruszonej i skarbonatyzowanej struktury betonowej. Strop w poziomie I piętra zaleca się wyłączyć z użytkowania poprzez wykonanie nowej niezależnej konstrukcji nad istniejącą płytą. Rozwiązaniem optymalnym wydaje się wykonanie konstrukcji stalowej belkowej, do której strop można podwiesić. Dotychczasową płytę należy odciążyć i w miejscach nadmiernego ugięcia doprężyć celem podniesienia. W części skrzydła południowego, gdzie nieszczelności połaci dachu oraz niedrożne rynny doprowadziły do znaczącej korozji elementu żelbetowego, zagrzybienia i odparzania warstw o grubości do 2 cm (wobec całkowitej grubości płyty 8 10 cm) zaleca się płytę usunąć i zastąpić elementem nowym o konstrukcji jak dla rozwiązania docelowego. d) Ściany Układ konstrukcyjny obiektu budują ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej uzupełnione lokalnie słupami żelbetowymi w części magazynowej. Ściany wsporcze tworzą mieszany układ nośny budynku, podłużny w części wejściowej i poprzeczny w części magazynowej. Układ ten jest stężony głownie ścianami zewnętrznymi, które tworzą sztywną bryłę przestrzenną. Nadproża nad otworami wykonane są głownie jako nadproża stalowe z profilowanych belek dwuteowych o zróżnicowanej wysokości. Na nadprożach tych nie stwierdzono spękań, a lokalne zarysowania nadproży okiennych mają charakter powierzchniowy i są pochodzenia termicznego. Na ścianach budynku zaobserwowano lokalne spękania, które mają jedynie zasięg lokalnie i nie posiadają znaczenia

11 konstrukcyjnego. Ściany zewnętrzne opisywanego budynku posiadają wysoki poziom zawilgocenia. Powoduje to liczne przebarwienia na powierzchni ścian. Na podstawie badań laboratoryjnych pobranych próbek stwierdzono, iż przyczyną jest długi okres wyłączenia obiektu z użytkowania dopuszczenie do długotrwałego przemarzania ścian (prawdopodobnie na skutek nieszczelności otworów okiennych). W strefie dolnej ścian parteru oraz w strefie piwnicy zjawisko zawilgocenia ścian jest zintensyfikowane dodatkowo poprzez podciąganie kapilarne wody oraz poprzez napór wody od strony zewnętrznej. W każdym z przypadków jest to wpływ wody opadowej zalegającej w zastoinach i kałużach na powierzchni nieprzepuszczalnego gruntu spoistego w sposób bezpośredni lub poprzez chlapani podczas opadów. Podobny efekt wywołują zalegający przy obiekcie w okresie zimowym śnieg. Zamakanie ścian piwnicy i dolnej części parteru jest dodatkowo intensyfikowanie zaniedbanym otoczeniem, gdzie porastająca roślinność w bezpośrednim otoczeniu obiektu utrzymuje stan zawilgocenia przez dłuższy okres czasu i uniemożliwia wysychanie ścian. W części wewnętrznej budynku zamakanie ścian jest efektem lokalnych (ale znaczących) nieszczelności dachu oraz brakiem zabezpieczenia otworów okiennych. Zawilgocenie ściany obiektu doprowadziło do znaczącej i głębokiej destrukcji substancji murowej. Na powierzchni elementów murowych obserwuje się zjawisko pylenia (pudrowania) cegły, kruszenie, złuszczanie i odpadanie cegły. W licznych miejscach można zaobserwować fragmenty odparzonego tynku lub starej powłoki malarskiej. W wielu miejscach obserwuje się duże przebarwienia. W poziomie piwnicy oraz głównie narożach budynku i strefach podokiennych jako obszarach najbardziej narażonych na zjawisko przemarzania pojawiły się duże kolonie grzybów i porostów. Ze względu na opisany zakres zawilgocenia ścian obszary te ulegają szybkiemu powiększeniu, przenosząc się na stropy oraz pozostałości warstw wykończeniowych podłogi. Lokalnie obszarom tym towarzyszą strefy wysolenia. Ścianki działowe obiektu wykonywane jako murowane z cegły (pierwotne) i lokalnie z pustaków żużlobetonowych (wtórne) wykazują liczne zniszczenia mechaniczne jako efekt wandalizmu. Ze względu na brak znaczenia konstrukcyjnego uszkodzeń tych jednak nie analizowano. Ściany budynku przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu wykazują znaczny zapas nośności co zapewnia stateczność obiektu. Ze względu na postępującą degradację należy jednak w trybie pilnym zabezpieczyć ściany przed dalszym napływem wilgoci. Zaleca się wykonanie drenaża opaskowego wokół budynku, zabezpieczyć ściany części podziemnej folią kubełkową pozwalającą oddychać, tynki w obszarach zagrzybionych skuć i doprowadzić do osuszenia ścian

12 e) Klatka schodowa Komunikacja w opisywanym budynku zapewniona jest przez wewnętrzną klatkę schodową. Są to dwubiegowe schody o konstrukcji żelbetowej ze ścianą murowaną w przestrzeni duszy. Biegi schodów nie wykazują nadmiernych ugięć oraz śladów klawiszowania. Na elementach wykończenia widać ślady zużycia technicznego materiału na skutek ścierania. Nie są to jednak ubytki dyskwalifikujące schody jako element nie nadający się do użytkowania. Wewnętrzna klatka schodowa znajduje się w stanie technicznym ocenianym jako dostateczny. Należy jednak zweryfikować zgodność istniejącej klatki schodowej z aktualnymi przepisami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem. Remont schodów zaleca się przeprowadzić w przypadku adaptacji ich jako elementu komunikacji w obiekcie o nowej funkcji użytkowej. f) Fundamenty Opisywany budynek posadowiony jest na fundamentach ceglano betonowych. Stan techniczny związany ze zużyciem technicznym substancji budowlanej fundamentów oceniany jest jako dostateczny. Nie stwierdzono większych uszkodzeń. Minimalna głębokość posadowienia waha się w zakresie 0,5 0,7 m poniżej poziomu posadzki dla części podpiwniczonej. W zakresie części niepodpiwniczonej poziom dna podstawy fundamentu występuje na głębokości około 1,40-1,80m poniżej terenu. Ściany fundamentowe spełniają normowy warunków nośności dla stanu w jakim obiekt się znajduje. W przypadku przebudowy, remontu i adaptacji do nowej funkcji należy przeprowadzić ponowną analizę statyczno wytrzymałościową, gdyż zapasy nośności są nieznaczne. W przypadku wzmocnienia fundamentów zaleca się wykonanie odciążającej płyty dennej

13 4. Program przeprowadzonych badań W celu określenia stanu technicznego budynku przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, nośności elementów konstrukcyjnych oraz ustalenia przyczyn zaobserwowanych uszkodzeń zrealizowano w kolejności następujący program badań i prac rozpoznawczych: - Dokonano inwentaryzacji konstrukcyjnej obiektów, przeprowadzono oględziny w celu określenia stanu technicznego oraz wytypowania miejsc do przeprowadzenia kolejnych szczegółowych badań w zakresie wykonania odkrywek. - Wykonano odkrywki struktury i budowy elementów konstrukcyjnych stropów opisywanego obiektu. - Wykonano badania geotechniczne oraz odkrywki fundamentów. Lokalne odkrycie konstrukcji stropów, struktury konstrukcyjnej oraz wykonanie badań geotechnicznych obiektu miało na celu skontrolowanie stanu technicznego obiektu, rozpoznanie rozmieszczenia tych elementów oraz sprawdzenia nośności fundamentów w celu sprawdzenia konstrukcji pod względem warunków normowych (nośności i użytkowania) w stanie obecnym oraz w związku z planowaną przebudową i zmianą sposobu użytkowania

14 5. Analiza odkrywek Odkrywka OD_1 odkrywka stropu nad I piętrem Konstrukcję nośną stropu buduje płyta żelbetowa o pomierzonej grubości 10 cm i stwierdzonym w miejscu odkrywki zbrojeniu przęsłowym 8 co 10 cm. Zbrojenie wykształtowane jest ze stali gładkiej klasyfikowanej jako AI. Przy pomocy młotka Schmidta sprawdzono klasę betonu. Wyniki pomiarów pozwalają klasyfikować beton jako B15 (powierzchnia skarbonatyzowana B20). Odkrywka OD_2 odkrywka stropu nad I piętrem Konstrukcję nośną stropu buduje płyta żelbetowa o pomierzonej grubości 12 cm i stwierdzonym w miejscu odkrywki zbrojeniu przęsłowym 8 co 12 cm. Zbrojenie wykształtowane jest ze stali gładkiej klasyfikowanej jako AI. Przy pomocy młotka Schmidta sprawdzono klasę betonu. Wyniki pomiarów pozwalają klasyfikować beton jako B15 (powierzchnia skarbonatyzowana B20). Odkrywka OD_3 odkrywka stropu nad parterem Konstrukcję nośną stropu buduje płyta żelbetowa o pomierzonej grubości 16 cm i stwierdzonym w miejscu odkrywki zbrojeniu przęsłowym 10 co 10 cm. Zbrojenie wykształtowane jest ze stali gładkiej klasyfikowanej jako AI. Przy pomocy młotka Schmidta sprawdzono klasę betonu. Wyniki pomiarów pozwalają klasyfikować beton jako B20 (powierzchnia skarbonatyzowana B25). Odkrywka OD_4 odkrywka stropu nad parterem Konstrukcję nośną stropu buduje płyta żelbetowa o pomierzonej grubości 18 cm i stwierdzonym w miejscu odkrywki zbrojeniu przęsłowym 8 co 10 cm. Zbrojenie wykształtowane jest ze stali gładkiej klasyfikowanej jako AI. Przy pomocy młotka Schmidta sprawdzono klasę betonu. Wyniki pomiarów pozwalają klasyfikować beton jako B20 (powierzchnia skarbonatyzowana B25). Odkrywka OD_5 odkrywka stropu nad piwnicą Konstrukcję nośną stropu buduje płyta żelbetowa o pomierzonej grubości 18 cm i stwierdzonym w miejscu odkrywki zbrojeniu przęsłowym 12 co 12 cm. Zbrojenie wykształtowane jest ze stali gładkiej klasyfikowanej jako AI. Przy pomocy młotka Schmidta sprawdzono klasę betonu. Wyniki pomiarów pozwalają klasyfikować beton jako B20 (powierzchnia skarbonatyzowana B25)

15 6. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Poz Krokwie drewniane: a) Zestawienie obciążeń: Nachylenie połaci dachu: α = 31 cosα 1 = 0,857 sinα 1 = 0,515 Zestawienie obciążeń dla dachu: nachylenie połaci dachu: α 1 = 39,2 cosα 1 = 0,775 rozstaw krokwi l = 100 cm rozstaw łat/kontrłat l ł = 50 cm A/ stałe: [cm] [cm] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] dachówka ceramiczna 0,950 = 0,950 x 1,35 1,283 folia paroprzep. 0,010 = 0,010 x 1,35 0,014 łaty 8 x 6 6,00 0,058 = 0,058 x 1,35 0,078 krokwie 8 x 14,5 x 6,00 0,070 = 0,070 x 1,35 0,094 1,087 1,468 obciążenie stałe przyłożone na jedną krokiew 1,087 1,468 B/ użytkowe: 0,500 0,500 x 1,50 0,750 obc. użytkowe przyłożone na jedną krokiew 0,500 0,750 µ i C e C t s k C/ śnieg: 1) 0,77 x 1,00 x 1,00 x 1,20 = 0,928 x 1,50 1,391 0,5 śniegu (wg kombinacji normowych) 2) 0,50 x 0,93 = 0,464 x 1,50 0,696 obc. od śniegu przyłożone na jedną krokiew 1) 0,928 1,391 2) 0,464 0,

16 KATEGORIA TERENU: III WIATR wg PN-EN STREFA: - bazowa prędkość wiatru: 3 a = 230 m.n.p.m. - wysokość nad poziomem morza ν b = c dir x c season x v b,o c season = 1,0 c dir = 1,0 OŚWIĘCIM ν b = 22,000 m/s v b,o = 22,000 m/s - średnia prędkość wiatru (zależność od wysokości): ν m (z) = c r (z) x c o (z) x v b c r (z) = 0,858 ν m (z) = 18,876 m/s c o (z) = 1,0 - wartość szczytowa ciśnienia prędkości: q p (z) = [1+7 x I v (z)] x 0,5 x ρ v 2 m (z) = c e (z) x q b q b = 0,303 kn/m 2 q p (z) = 0,619 kn/m 2 c e (z) = 2,043 Dach dwuspadowy - wartości obliczeniowe w e = q p (z e ) x c pe q p (z e ) = 0,619 kn/m 2 γ f = 1,5 α = 31,0 α - kąt nachylenia połaci dachowej rozstaw krokwi = 1,00 m [ 1 ] Dla kierunku wiatru θ = 90 Pole "F" c pe,10 = -1,10 c pe,10 = -1,40 Pole "G" c pe,1 = -1,50 c pe,1 = -2,00 dla c pe,10 dla c pe,1 na mb na krokiew na mb na krokiew w e = -1,021-1,021 kn/m w e = -1,300-1,300 kn/m w e = -1,393-1,393 kn/m w e = -1,857-1,857 kn/m Pole "H" c pe,10 = -0,80 c pe,10 = -0,50 Pole "I" c pe,1 = -1,20 c pe,1 = -0,50 dla c pe,10 dla c pe,1 na mb na krokiew na mb na krokiew w e = -0,743-0,743 kn/m w e = -0,464-0,464 kn/m w e = -1,114-1,114 kn/m w e = -0,464-0,464 kn/m

17 Dach dwuspadowy - wartości obliczeniowe w e = q q 0,619 kn/m 2 p (z e ) x c pe p (z e ) = γ f = 1,5 α = 31,0 α - kąt nachylenia połaci dachowej rozstaw krokwi = 1,00 m [ 2 ] Dla kierunku wiatru θ = 0 Pole "F" c pe,10 (+)= 0,70 c pe,10 (+)= 0,70 Pole "G" c pe,10 (-)= -0,50 c pe,10 (-)= -0,50 c pe,1 (+)= 0,70 c pe,1 (+)= 0,70 c pe,1 (-)= -1,50 c pe,1 (-)= -1,50 dla c pe,10 (+) dla c pe,10 (-) dla c pe,1 (+) dla c pe,1 (-) na mb na krokiew na mb na krokiew w e = 0,650 0,650 kn/m w e = 0,650 0,650 kn/m w e = -0,464-0,464 kn/m w e = -0,464-0,464 kn/m w e = 0,650 0,650 kn/m w e = 0,650 0,650 kn/m w e = -1,393-1,393 kn/m w e = -1,393-1,393 kn/m Pole "H" c pe,10 (+)= 0,40 c pe,10 (+)= 0,00 c pe,10 (-)= -0,20 c pe,10 (-)= -0,40 Pole "I" c pe,1 (+)= 0,40 c pe,1 (+)= 0,00 c pe,1 (-)= -0,20 c pe,1 (-)= 0,40 dla c pe,10 (+) dla c pe,10 (-) dla c pe,1 (+) dla c pe,1 (-) na mb na krokiew na mb na krokiew w e = 0,371 0,371 kn/m w e = 0,000 0,000 kn/m w e = -0,186-0,186 kn/m w e = -0,371-0,371 kn/m w e = 0,371 0,371 kn/m w e = 0,000 0,000 kn/m w e = -0,186-0,186 kn/m w e = 0,371 0,371 kn/m Pole "J" c pe,10 (+)= 0,00 c pe,10 (-)= -0,50 c pe,1 (+)= 0,00 c pe,1 (-)= -0,50 dla c pe,10 (+) dla c pe,10 (-) dla c pe,1 (+) dla c pe,1 (-) na mb na krokiew w e = 0,000 0,000 kn/m w e = -0,464-0,464 kn/m w e = 0,000 0,000 kn/m w e = -0,464-0,464 kn/m

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Październik 2013 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Określenia stanu technicznego istniejącego obiektu usytuowanego na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim. Autorzy

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna obiektu

Ekspertyza techniczna obiektu PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Ekspertyza techniczna obiektu Inwestor: Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia Spis zawartości 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Cel i zakres opracowania 1.4. Opis stanu istniejącego konstrukcji 2. Analiza stanu technicznego budynku 3. Wnioski

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Przedmiot: Zakres: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Ocena stanu technicznego w nawiązaniu do planowanej przebudowy. Lokalizacja: 44-100 Gliwice ul. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 Jednostka projektowa: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 K TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO OLSZÓWKA O SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA /podbicie fundamentów/ Temat : Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Widok elewacji południowej EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przebudowy pomieszczeń w budynku transformatorowni w pawilonie D-10 AGH, ul.reymonta 19, Kraków oraz wpływu planowanej inwestycji na istniejące

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. inwentaryzacją mieszkania i wykonaniem dokumentacji fotograficznej, przez PINB),

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. inwentaryzacją mieszkania i wykonaniem dokumentacji fotograficznej, przez PINB), OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. - Zlecenie Inwestora (PINB w Krakowie), - Oględziny budynku wykonane dnia 11.10.2011, połączone ze szkicową inwentaryzacją mieszkania i wykonaniem dokumentacji

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA inż. Andrzej Rybarczyk Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane 71-245 Szczecin ul. Szafera Władysława 18/16 tel./fax ++ 48 91 43-27-298 e-mail:arprojekt@pro.onet.pl Oświadczenie projektantów: Ja niżej podpisany

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N ZADANIA EKSPERCKIE Z ZAKRESU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH AKN-793 EKSPERTYZA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚĆI POMIESZCZEŃ PIWNICY

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie

I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie V. Inwentaryzacja architektoniczno budowlana A- Opis techniczny I. Opis stanu istniejącego budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie 1. Opis ogólny. Budynek Szkoły Podstawowej w Łazewie stanowi własność

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Konstrukcja Projekt przebudowy [modernizacji] Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze, działka nr 4/4, AM -22 Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE ADAM KOJAT AL. BOH. WARSZAWY 15/16, 70 370 SZCZECIN tel. 605 229 901 e-mail: akojat@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu technicznego konstrukcji i elementów budynku Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPETYZA TECHNICZNA o stanie technicznym budynku administracyjnego w Kędzierzynie-Koźlu Pl. Wolności 1 1. PODSTAWA OPACOWANIA - Umowa nr 24/2009 z dnia 29.05.2009 r., - 2. PZEDIOT I CEL OPACOWANIA Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO WYBRANEGO FRAGMENTU PRZEDSZKOLA NR 105 PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 24 WE WROCŁAWIU, POD KĄTEM PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH OBIEKT: Przedszkole Nr 105 Wrocław przy ul.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZWIĄZKU Z PLWNOWWNĄ RENOWWCJĄ ELEWWCJI ŁĄCZNIE Z ZWSTOSOWWNIEM FWSWDY SŁUPOWO RYGLOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SZKŁEM BUDOWLWNYM NAZWA I ADRES OBIEKTU AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA USŁUGI BUDOWLANE PRZEMYSŁAW ZAWADZKI Kostów 9/10, 46-220 Byczyna tel. 500-076-238, e-mail:p-z@post.pl PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA Inwestor: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku ul. Zamkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE II

KONSTRUKCJE BETONOWE II ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 2724 w Baranowie Urząd Gminy Chotcza 27-312 Chotcza ą ᆗ唧 ᆗ唧 Ś

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 u l. K s.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA PIWNIC NA CELE WYSTAWIENNICZE

ADAPTACJA PIWNIC NA CELE WYSTAWIENNICZE Przedmiar robót Termomodernizacja budynku Oficyny Dworskiej Poręba Wielka 4 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 "PRZYWRÓCENIE HISTORYCZNEJ BRYŁY DACHU BUDYNKU" Budowa: Oficyna

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a Przedmiar robót Data: 2010-10-23 Budowa: ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo