Ekspertyza stanu technicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza stanu technicznego"

Transkrypt

1 dr inż. Sta nisław Karczma r czy k mob i l mailt o : skarczmarc zyk zt a.on et.pl mg r inż. Wi esław Bereza mob i l mailt o : wiesla w.b er k.pl K B - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE spółka z ograniczoną odpowied zialnością Kraków, u l. Nu s zk i ewi c za 1/27 t el. / fa x. +48 (1 2 ) N IP Ekspertyza stanu technicznego istniejącego budynku Państwowych Zakładów Zbożowych przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu w związku z planowaną przebudową i adaptacją do potrzeb nowej funkcji Zleceniodawca: susuł & strama architekci ul. Dąbrowskiego Oświęcim Opracowanie wykonał: dr inż. Stanisław Karczmarczyk Kraków, ul. Bałtycka 26/30 upr nr ewid.224/69 mgr inż. Wiesław Bereza Kraków, ul. Nuszkiewicza 1/27 upr nr ewid.146/2001 Współpraca: mgr inż. Erika Šefčić mgr inż. Tomasz Widanka Kraków,

2 Spis treści: 1. Cel i zakres opracowania, 2. Podstawa opracowania, 3. Opis stanu istniejącego, 3.1. Opis ogólny budynku 3.2. Opis warunków wodno gruntowych, 3.3. Opis i ocena stanu istniejącego elementów konstrukcyjnych, 4. Program przeprowadzonych badań, 5. Analiza odkrywek, 6. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe, 7. Wnioski końcowe, 7.1. Podsumowanie ocen 7.2. Wnioski 7.3. Zalecenia 8. Program prac zabezpieczających, 9. Dokumentacja fotograficzna: - 2 -

3 1. Cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego istniejącego budynku Państwowych Zakładów Zbożowych zlokalizowanego przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu w związku z planowaną przebudową i adaptacją do potrzeb nowej funkcji. Celem ekspertyzy jest systematyka i analiza uszkodzeń budynku oraz podanie przyczyn ich powstawania, a następnie podanie możliwości realizacji planowanych prac budowlanych związanych z rozbudową budynku. W opracowaniu przedstawiono opis i ocenę elementów konstrukcji, a następnie obliczenia statyczno wytrzymałościowe istniejących stropów oraz elementów więźby dachowej celem określenia możliwości wprowadzenia zmian związanych z remontem, przebudową i adaptacją obiektu. W ramach opracowania wykonano wizualne przeglądy obiektu połączone z inwentaryzacją konstrukcyjną. Zaproponowano przeprowadzenie szeregu odkrywek oraz badań specjalistycznych umożliwiających rozpoznanie struktury nośnej obiektu i sposobu jego pracy. Dokonano oceny stopnia zużycia technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu. Zabiegi te miały na celu możliwość sformułowania wniosków dotyczących stanu technicznego obiektu, potrzeby poprawy tego stanu technicznego w ramach poszczególnych elementów budowlano konstrukcyjnych i elementów wykończenia oraz możliwości wykonania przebudowy i adaptacji obiektu w ramach przedstawionej koncepcji, zgodnie z wymaganiami Głównego Projektanta. Do opracowania dołączono dokumentację fotograficzną oraz dokumentację rysunkową rozpoznanego stanu istniejącego, co ułatwi w przyszłości porównawczą ocenę skali zmian

4 2. Podstawy opracowania Podstawy merytoryczne opracowania: - Zlecenie: Susuł & Strama Architekci z siedzibą przy ulicy Dąbrowskiego 30 w Oświęcimiu, - Inwentaryzacja architektoniczno budowlana przedmiotowego budynku przy Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu udostępniona przez Zleceniodawcę, - Opinia geotechniczna dla projektowanej przebudowy budynku przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu wykonana przez GEOBIT mgr inż. Michał Potempa z siedzibą przy ul. Żurawiec 10 w Chrzanowie, - Materiały archiwalne autora opracowania, - Inwentaryzacja rys i rozspojeń ścian i stropów przeprowadzona przez autorów opracowania, - Oględziny obiektu przeprowadzone przez autorów opracowania w obecności Zleceniodawcy, - Obowiązujące normy, obciążenia budowli oraz normy projektowania konstrukcji stalowych, żelbetowych, murowych i drewnianych, PN-90/B Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. PN EN :2002 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-1; Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach PN EN :2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-3; Oddziaływania ogólne Obciążenie śniegiem. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. PN-76/B Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia (z późniejszymi zmianami Ap1:2001, Az1:2001) PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (z późniejszymi zmianami Az1:2001) PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-83/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. - Literatura przedmiotu oraz tablice projektowe: W Starosolski Konstrukcje żelbetowe tom 1 i 2 PWN 2003 S. Pyrak Konstrukcje z betonu cz2. Elementy i ustroje Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, Warszawa 1979 Z. Wiłun Zarys geotechniki Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2000, ST. Hajdasz Sposoby ustalenia zużycia technicznego budynków i budowli, Promiks, 1991 r, J. Hadyna Utrzymanie obiektów budowlanych materiały MOIIB Kraków, 2005, F. D. Dmitriew Katastrofy budowlane Szkice historyczno - techniczne Budownictwo i Architektura Warszawa

5 3. Opis stanu istniejącego: 3.1. Opis ogólny budynku Opisywany budynek zlokalizowany na posesji przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu jest budynkiem wolnostojącym, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Obiekt ze wszystkich stron otoczony jest terenami zielonymi, zaniedbanymi. Od strony północno wschodniej do budynku przylega torowisko oraz rampa wyładowcza. Opisywany budynek powstał w 1916 roku jako obiekt z przeznaczeniem na piekarnię. Od 1924 roku pełnił funkcję magazynu surowca zakładów Polskiego Monopolu Tytoniowego. W latach służył jako "Lagerhaus", czyli magazyn mąki, cukru i kaszy dla obozowej załogi SS. Po zakończeniu II wojny światowej użytkowany na cele przemysłu spożywczego przez Państwowe Zakłady Zbożowe. Obecnie budynek jest wyłączony z użytkowania, zostały od niego odcięte wszelkie media, co spowodowało brak w możliwości użytkowania instalacji. Lokalizacja ulicy Św. Maksymiliana Kolbego oraz przedmiotowego budynku na internetowej mapie miasta Oświęcim. Rzut opisywanego budynku zawiera się w prostokącie o wymiarach zewnętrznych około 14,10 x 40,10 m. Zlokalizowany jest na posesji, która ograniczona jest ulicą Św. Maksymiliana Kolbe, Legionów oraz Stanisławy Leszczyńskiej oraz przyległymi niezabudowanymi działkami. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz częściowe podpiwniczenie. Nad budynkiem znajduje się obszerne poddasze, obecnie nieużytkowane. Przekryte jest dachem dwuspadowym, z lokalnymi zmianami w części skrzydła południowego, o więźbie drewnianej z kalenicą równoległą do ulicy Św. Maksymiliana Kolbe. Dach kryty jest dachówką ceramiczną, układaną na łatach drewnianych

6 Opisywany budynek to obiekt o złożonym układzie nośnym. W części wejściowej jest on wykształcony przez podłużne murowane ściany nośne z cegły pełnej, tynkowane, uzupełnione o układ poprzecznych ścian stężających. W części południowej (magazynowej) układ nośny wykształtowany jest przez poprzeczne podciągi oparte na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych słupach (lokalnie pilastrach ścian). Lokalnie układ jest zaburzony ze względu na charakter pomieszczeń o indywidualnych sposobach użytkowania. W poziomie piwnic oraz wyższych kondygnacji wszystkie stropy wykonano w postaci płaskich płyt żelbetowych z użebrowaniem. Płyty te oparte są na murowanych ścianach ceglanych przechodzących w poziomie piwnic w ściany fundamentowe oraz na podciągach żelbetowych. Taki układ stropu pozwalał na realizację licznych przebić i przejść technologicznych pomiędzy kondygnacjami. Budynek przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu charakteryzuje się stałym rozwiązaniami materiałowo konstrukcyjnymi oraz sposobami wykończenia. Obecnie budynek jest wyłączony z użytkowania, zaś degradacja elementów wywołana wpływem czynników atmosferycznych utrudnia pełne rozpoznanie i właściwy opis elementów budowlano konstrukcyjnych. Na podstawie przeprowadzonych przeglądów dokonano analizy rozkładu rys i spękań uwidocznionych na ścianach elewacyjnych oraz na ścianach wewnętrznych. Pozwoliła ona stwierdzić, iż poszczególne elementy obiektu nie wykazują efektów charakterystycznych dla nierównomiernego osiadania budynku, a zarejestrowane uszkodzenia wynikają głównie ze skutków zużycia technicznego elementów budynku i braku zabezpieczenia obiektu przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznym w tym głównie wody

7 3.2. Opis warunków wodno gruntowych: Omawiany teren położony jest na obrzeżu miasta Oświęcimia, w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Działka projektowanego budynku ograniczona jest ulicami: Św. Maksymiliana Kolbe, Legionów oraz Stanisławy Leszczyńskiej oraz przyległymi niezabudowanymi działkami. W podłożu omawianego terenu występują utwory trzecio i czwartorzędowe oraz karbon produktywny. Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez nasypy piaszczysto gliniaste, gruz ceglany, piaski i glinę pylastą. Pod nimi znajdują się osady trzeciorzędowe zbudowane z iłów i piasków mioceńskich. Poniżej w warstwie karbonu produktywnego znajdują się piaskowce, iłowce oraz mułowce z pokładami węgla. W podłożu gruntowym pod opisywanym budynkiem nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 4,0 m ppt t. do poziomu poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Czwartorzędowy poziom wód gruntowych jest poziomem izolowanym od pięter głębiej zalegających i zalega w przedmiotowym terenie na głębokości około 25,0 30,0 m p.p.t. Brak wód gruntowych w poziomie posadowienia obiektu związany jest z zaleganiem do tej głębokości utworów bardzo dobrze przepuszczalnych. Spływ wód gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa się w kierunku na N i NW. Nachylenie terenu wynosi od 0 do 1 o. Nie przewiduje się oddziaływania wód gruntowych na projektowaną inwestycję. Obiekt należy odpowiednio zabezpieczyć nas wypadek oddziaływania wód opadowych. W rejonie lokalizacji przedmiotowego obiektu w budowie geologicznej podłoża gruntowego biorą udział nasypy piaszczysto-gliniaste, czarne i brunatne, a poniżej zalega warstwa gliny pylastej, brunatnej, poniżej warstwa żwirów. Grunty te zaliczyć można do gruntów nośnych. Dla scharakteryzowania warunków geologiczno-inżynierskich dokonano podziału podłoża gruntowego na warstwy geotechniczne w oparciu o własności fizyko-mechaniczne o genezę gruntów. W przedmiotowym rejonie wydzielono dwie warstwy geotechniczne zgodnie z normą PN-85/B-03020: Warstwa I - grunty nasypowe - zbudowana jest z nasypów niebudowlanych, niekontrolowanych czarnych i ciemnoszarych i gruzu ceglanego. Warstwa ta zalega do głębokości około 0,5 m p.p.t. Warstwa II grunty rodzime - zbudowana jest z glin pylastych brunatnych i ciemnożółtych znajdujących się w stanie twardoplastycznym. Warstwa ta zalega poniżej warstwy nasypów na głębokości poniżej 0,5 p.p.t. Warstwa III grunty rodzime - zbudowana ze żwirów. Warstwa ta zalega poniżej warstwy glin pylastych. Dokładny opis warstw geotechnicznych oraz wyników prac polowych i badań laboratoryjnych gruntów, jak również wnioski i zalecenia, zawarte są w Opinii geotechnicznej dla projektowanej przebudowy budynku przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu wykonanej przez GEOBIT mgr inż. Michał Potempa z siedzibą przy ul. Żurawiec 10 w Chrzanowie

8 3.3. Opis i ocena stanu istniejącego elementów konstrukcyjnych: Ogólny stan techniczny budynku przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu jest oceniony jako zły. Jest to ocena określająca ogólny stan zachowania zarówno elementów konstrukcyjnych jak i pozostałych elementów wykończenia. Zakres instalacji nie był w niniejszym opracowaniu rozważany. a) Pokrycie Pokrycie dachu budynku przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu wykonane zostało z dachówki ceramicznej układanych na łatach drewnianych, przybijanych bezpośrednio do krokwi. Lokalnie w rejonie koszy, gzymsów oraz miejsc naprawy pokrycie z dachówki zostało uzupełnione (?) fragmentami pokrycia z blachy płaskiej ocynkowanej. Elementy pokrycia ceramicznego z dachówki wykazują stan dostateczny jako element budowlane, jednak że względu na ubytki i odkształcenie łacenia pokrycie wykazuje liczne nieszczelności. Lokalnie stwierdzono spękania, które dodatkowo generują lokalne zacieki, miejscami o istotnych znaczeniu. Efekt ten jest częściowo niwelowany przez znaczący kąt nachylenia połaci dachu (około 31 ). W rejonie gzymsów oraz koszy fragmenty pokrycia zastąpiono lub uzupełniono blacha płaską ocynkowaną, lokalnie falistą. Elementy te wykazują znaczy stan zaawansowania korozyjnego, a ich niedbałe wykonanie i sposób zamocowania w licznych miejscach powoduje, iż pokrycie obiektu jest nieszczelne ni generuje powstawanie przecieków i zacieków. Elementy łacenia wykazują wysoki stopień zużycia technicznego. Lokalne elementy deskowania są zawilgocone, zagrzybione oraz zdeformowane, co przenosi się na płaszczyznę pokrycia. Zaobserwowano również lokalne ugięcia i odkształcenia blachy. Deformacji pokrycia widoczna głownie w linii kalenicy przy skrzydle poprzecznym (południowym) spowodowane są uginaniem się elementów więźby dachowej. Stan elementów więźby dachowej w części głównej nie wykazuje wysokiego stopnia zawilgocenia. Kominy wykonane są z cegły pełnej są nieotynkowane. Przekryte czapką betonową lub ceglaną otynkowaną. Lokalnie przy kominach stwierdzono nieszczelności. Na podstawie dokonanego przeglądu zaleca się uzupełnienie istniejącego pokrycia lub w przypadku adaptacji do użytkowania wymianę pokrycia oraz naprawę i wymianę obróbek blacharskich fasowanie blachą, rynny rury spustowe. Prace te winny być wykonane w trybie natychmiastowym, gdyż ciągła penetracja wody opadowej z dachu wpływa destrukcyjnie na substancję murową obiektu. b) Więźba dachowa Więźba dachowa opisywanego obiektu posiada schemat dwustolcowy, płatwiowo kleszczowy z zastrzałami mocowanymi w tramach

9 Elementy więźby drewnianej wykazują wysoki stopień zużycia technicznego co wynika głównie z wieku tych elementów. Na lokalnych elementach widoczne są przebarwienia i zacieki od nieszczelnego pokrycia, lokalnie zawilgocenia oraz ślady skorodowania biologicznego. Dotyczy to głównie części skrzydła południowego, gdzie liczne elementy uległy całkowitej destrukcji. W części głównej nie zaobserwowano większych uszkodzeń elementów, które dyskwalifikowałyby więźbę jako element konstrukcji obiektu. Widoczne natomiast są ugięcia poszczególnych elementów więźby drewnianej jako efekt niedostatecznej sztywności poszczególnych elementów i ich przeciążenia. Stan więźby dachowej należy ogólnie ocenić jako zły. Na kominach lokalnie widoczne są niewielkie zacieki. Wszystkie wiązary więźby oparte za pośrednictwem słupów i zastrzałów przenoszą obciążenie na konstrukcję wsporczą stropów lub bezpośrednio na ściany nośne zewnętrzne. Przekroje poszczególnych elementów więźby są następujące: krokwie (8x15cm w rozstawie co ok.100cm), tramy (15x17cm), słupy (14x15), płatwie (15x20cm), miecze (10x13cm), kleszcze (2x8x15cm). W ramach realizacji zadania związanego z zabezpieczeniem, remontem i adaptacją obiektu zaleca się wymianę więźby na skrzydle południowym, wzmocnienie istniejącej więźby w części głównej (poprzez zastosowanie nakładek), zabezpieczenie więźby środkami ochrony przeciwpożarowej i biologicznej. Pozwoli to zabezpieczyć istniejące elementy jak również wzmocnić konstrukcje celem przeniesienia obciążeń związanych z adaptacją, a tym samym układanej izolacji termicznej w połaci dachu. c) Stropy Rozwiązanie konstrukcyjno materiałowe stropów w budynku przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu zrealizowano poprzez wykonanie żelbetowych płyt stropowych z żebrami. Wymiary żeber oraz grubości płyt stropowych są zmienne. Płyty stropowe w poziomie parteru i I piętra pełniły funkcję użytkową jako stropy dla przestrzeni magazynowej oraz produkcyjnej. Nad piwnica grubość płyty stropowej wynosi 18 cm, nad parterem 16 cm (lokalnie 18 cm), natomiast strop podstrychowy posiada grubość już jedyne 10 cm (lokalnie 12 cm). Przy stwierdzonym zbrojeniu w ilości 10 co 8 cm - 12 co 12 cm w poziomie stropu nad piwnica, 8 co 10 cm - 10 co 10 cm w poziomie stropu nad parterem oraz przy nieznacznej rozpiętości pomiędzy podporami około 235 cm stropy te pomimo znacznego zużycia technicznego posiadają wystarczającą nośność. Strop podstrychowy nad I piętrem przy stwierdzonym w odkrywkach zbrojenia 8 co 10 cm 12 cm nie posiada już takiej nośności. Efekt ten przejawia się widocznymi zarysowaniami płyty żelbetowej oraz nadmiernym ugięciem stropu, w szczególności w strefach gdzie nastąpiła jego destrukcja pod wpływem zastoin i kałuży wody. Stropy w obiekcie posiadają liczne przebicia i przejścia technologiczne. Nieliczne z nich posiadają charakter elementów pierwotnie zaprojektowanych, natomiast pozostałe są elementami wykonywanymi - 9 -

10 wtórne dla potrzeb zmian funkcjonalnych obiektu. W części są to przebicia niezabezpieczone konstrukcyjnie, z widocznym odgiętym zbrojeniem i obwodowymi spękaniami i rozkruszeniem od udaru narzędzi jakimi były wykonywane. Powierzchniowa struktura betonu stropów na poziomie piwnicy i parteru jest zniszczona. Nastąpiło to pod bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych w połączeniu z brakiem ogrzewania w obiekcie. Lokalne zastoiska wody wynikające z przeciekania dachu, nieszczelności zabezpieczeń otworów okiennych, skraplania pary wodnej i zamakania piwnic doprowadziły do przemarzania i rozsadzania struktury powierzchniowej. Dodatkowym elementem korodującym jest karbonatyzacja, warstwy betonowej (określonej badaniem fenoloftaleiną na około 3 cm), która przez znaczący okres użytkowania nie była osłonięta. Dla poziomu stropu nad I piętrem ze względu na zwiększoną skalę zamakania i narażenia na przemarzanie / rozmrażanie procesy te zachodziły w większym stopniu i w większym tempie. W połączeniu z faktami, iż płyta tego stropu jest znacznie cieńsza, z licznymi spękaniami destrukcja ta doprowadziła do odkształceń przekraczających w wielu miejscach wartości dopuszczalne. Stropy w poziomie piwnicy i parteru są stropami wykazującymi dostateczną nośność dla aktualnej funkcji obiektu. Elementy te wymagają przeprowadzenia prac renowacyjnych związanych z zabezpieczeniem powierzchniowym skorodowanej / skruszonej i skarbonatyzowanej struktury betonowej. Strop w poziomie I piętra zaleca się wyłączyć z użytkowania poprzez wykonanie nowej niezależnej konstrukcji nad istniejącą płytą. Rozwiązaniem optymalnym wydaje się wykonanie konstrukcji stalowej belkowej, do której strop można podwiesić. Dotychczasową płytę należy odciążyć i w miejscach nadmiernego ugięcia doprężyć celem podniesienia. W części skrzydła południowego, gdzie nieszczelności połaci dachu oraz niedrożne rynny doprowadziły do znaczącej korozji elementu żelbetowego, zagrzybienia i odparzania warstw o grubości do 2 cm (wobec całkowitej grubości płyty 8 10 cm) zaleca się płytę usunąć i zastąpić elementem nowym o konstrukcji jak dla rozwiązania docelowego. d) Ściany Układ konstrukcyjny obiektu budują ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej uzupełnione lokalnie słupami żelbetowymi w części magazynowej. Ściany wsporcze tworzą mieszany układ nośny budynku, podłużny w części wejściowej i poprzeczny w części magazynowej. Układ ten jest stężony głownie ścianami zewnętrznymi, które tworzą sztywną bryłę przestrzenną. Nadproża nad otworami wykonane są głownie jako nadproża stalowe z profilowanych belek dwuteowych o zróżnicowanej wysokości. Na nadprożach tych nie stwierdzono spękań, a lokalne zarysowania nadproży okiennych mają charakter powierzchniowy i są pochodzenia termicznego. Na ścianach budynku zaobserwowano lokalne spękania, które mają jedynie zasięg lokalnie i nie posiadają znaczenia

11 konstrukcyjnego. Ściany zewnętrzne opisywanego budynku posiadają wysoki poziom zawilgocenia. Powoduje to liczne przebarwienia na powierzchni ścian. Na podstawie badań laboratoryjnych pobranych próbek stwierdzono, iż przyczyną jest długi okres wyłączenia obiektu z użytkowania dopuszczenie do długotrwałego przemarzania ścian (prawdopodobnie na skutek nieszczelności otworów okiennych). W strefie dolnej ścian parteru oraz w strefie piwnicy zjawisko zawilgocenia ścian jest zintensyfikowane dodatkowo poprzez podciąganie kapilarne wody oraz poprzez napór wody od strony zewnętrznej. W każdym z przypadków jest to wpływ wody opadowej zalegającej w zastoinach i kałużach na powierzchni nieprzepuszczalnego gruntu spoistego w sposób bezpośredni lub poprzez chlapani podczas opadów. Podobny efekt wywołują zalegający przy obiekcie w okresie zimowym śnieg. Zamakanie ścian piwnicy i dolnej części parteru jest dodatkowo intensyfikowanie zaniedbanym otoczeniem, gdzie porastająca roślinność w bezpośrednim otoczeniu obiektu utrzymuje stan zawilgocenia przez dłuższy okres czasu i uniemożliwia wysychanie ścian. W części wewnętrznej budynku zamakanie ścian jest efektem lokalnych (ale znaczących) nieszczelności dachu oraz brakiem zabezpieczenia otworów okiennych. Zawilgocenie ściany obiektu doprowadziło do znaczącej i głębokiej destrukcji substancji murowej. Na powierzchni elementów murowych obserwuje się zjawisko pylenia (pudrowania) cegły, kruszenie, złuszczanie i odpadanie cegły. W licznych miejscach można zaobserwować fragmenty odparzonego tynku lub starej powłoki malarskiej. W wielu miejscach obserwuje się duże przebarwienia. W poziomie piwnicy oraz głównie narożach budynku i strefach podokiennych jako obszarach najbardziej narażonych na zjawisko przemarzania pojawiły się duże kolonie grzybów i porostów. Ze względu na opisany zakres zawilgocenia ścian obszary te ulegają szybkiemu powiększeniu, przenosząc się na stropy oraz pozostałości warstw wykończeniowych podłogi. Lokalnie obszarom tym towarzyszą strefy wysolenia. Ścianki działowe obiektu wykonywane jako murowane z cegły (pierwotne) i lokalnie z pustaków żużlobetonowych (wtórne) wykazują liczne zniszczenia mechaniczne jako efekt wandalizmu. Ze względu na brak znaczenia konstrukcyjnego uszkodzeń tych jednak nie analizowano. Ściany budynku przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu wykazują znaczny zapas nośności co zapewnia stateczność obiektu. Ze względu na postępującą degradację należy jednak w trybie pilnym zabezpieczyć ściany przed dalszym napływem wilgoci. Zaleca się wykonanie drenaża opaskowego wokół budynku, zabezpieczyć ściany części podziemnej folią kubełkową pozwalającą oddychać, tynki w obszarach zagrzybionych skuć i doprowadzić do osuszenia ścian

12 e) Klatka schodowa Komunikacja w opisywanym budynku zapewniona jest przez wewnętrzną klatkę schodową. Są to dwubiegowe schody o konstrukcji żelbetowej ze ścianą murowaną w przestrzeni duszy. Biegi schodów nie wykazują nadmiernych ugięć oraz śladów klawiszowania. Na elementach wykończenia widać ślady zużycia technicznego materiału na skutek ścierania. Nie są to jednak ubytki dyskwalifikujące schody jako element nie nadający się do użytkowania. Wewnętrzna klatka schodowa znajduje się w stanie technicznym ocenianym jako dostateczny. Należy jednak zweryfikować zgodność istniejącej klatki schodowej z aktualnymi przepisami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem. Remont schodów zaleca się przeprowadzić w przypadku adaptacji ich jako elementu komunikacji w obiekcie o nowej funkcji użytkowej. f) Fundamenty Opisywany budynek posadowiony jest na fundamentach ceglano betonowych. Stan techniczny związany ze zużyciem technicznym substancji budowlanej fundamentów oceniany jest jako dostateczny. Nie stwierdzono większych uszkodzeń. Minimalna głębokość posadowienia waha się w zakresie 0,5 0,7 m poniżej poziomu posadzki dla części podpiwniczonej. W zakresie części niepodpiwniczonej poziom dna podstawy fundamentu występuje na głębokości około 1,40-1,80m poniżej terenu. Ściany fundamentowe spełniają normowy warunków nośności dla stanu w jakim obiekt się znajduje. W przypadku przebudowy, remontu i adaptacji do nowej funkcji należy przeprowadzić ponowną analizę statyczno wytrzymałościową, gdyż zapasy nośności są nieznaczne. W przypadku wzmocnienia fundamentów zaleca się wykonanie odciążającej płyty dennej

13 4. Program przeprowadzonych badań W celu określenia stanu technicznego budynku przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, nośności elementów konstrukcyjnych oraz ustalenia przyczyn zaobserwowanych uszkodzeń zrealizowano w kolejności następujący program badań i prac rozpoznawczych: - Dokonano inwentaryzacji konstrukcyjnej obiektów, przeprowadzono oględziny w celu określenia stanu technicznego oraz wytypowania miejsc do przeprowadzenia kolejnych szczegółowych badań w zakresie wykonania odkrywek. - Wykonano odkrywki struktury i budowy elementów konstrukcyjnych stropów opisywanego obiektu. - Wykonano badania geotechniczne oraz odkrywki fundamentów. Lokalne odkrycie konstrukcji stropów, struktury konstrukcyjnej oraz wykonanie badań geotechnicznych obiektu miało na celu skontrolowanie stanu technicznego obiektu, rozpoznanie rozmieszczenia tych elementów oraz sprawdzenia nośności fundamentów w celu sprawdzenia konstrukcji pod względem warunków normowych (nośności i użytkowania) w stanie obecnym oraz w związku z planowaną przebudową i zmianą sposobu użytkowania

14 5. Analiza odkrywek Odkrywka OD_1 odkrywka stropu nad I piętrem Konstrukcję nośną stropu buduje płyta żelbetowa o pomierzonej grubości 10 cm i stwierdzonym w miejscu odkrywki zbrojeniu przęsłowym 8 co 10 cm. Zbrojenie wykształtowane jest ze stali gładkiej klasyfikowanej jako AI. Przy pomocy młotka Schmidta sprawdzono klasę betonu. Wyniki pomiarów pozwalają klasyfikować beton jako B15 (powierzchnia skarbonatyzowana B20). Odkrywka OD_2 odkrywka stropu nad I piętrem Konstrukcję nośną stropu buduje płyta żelbetowa o pomierzonej grubości 12 cm i stwierdzonym w miejscu odkrywki zbrojeniu przęsłowym 8 co 12 cm. Zbrojenie wykształtowane jest ze stali gładkiej klasyfikowanej jako AI. Przy pomocy młotka Schmidta sprawdzono klasę betonu. Wyniki pomiarów pozwalają klasyfikować beton jako B15 (powierzchnia skarbonatyzowana B20). Odkrywka OD_3 odkrywka stropu nad parterem Konstrukcję nośną stropu buduje płyta żelbetowa o pomierzonej grubości 16 cm i stwierdzonym w miejscu odkrywki zbrojeniu przęsłowym 10 co 10 cm. Zbrojenie wykształtowane jest ze stali gładkiej klasyfikowanej jako AI. Przy pomocy młotka Schmidta sprawdzono klasę betonu. Wyniki pomiarów pozwalają klasyfikować beton jako B20 (powierzchnia skarbonatyzowana B25). Odkrywka OD_4 odkrywka stropu nad parterem Konstrukcję nośną stropu buduje płyta żelbetowa o pomierzonej grubości 18 cm i stwierdzonym w miejscu odkrywki zbrojeniu przęsłowym 8 co 10 cm. Zbrojenie wykształtowane jest ze stali gładkiej klasyfikowanej jako AI. Przy pomocy młotka Schmidta sprawdzono klasę betonu. Wyniki pomiarów pozwalają klasyfikować beton jako B20 (powierzchnia skarbonatyzowana B25). Odkrywka OD_5 odkrywka stropu nad piwnicą Konstrukcję nośną stropu buduje płyta żelbetowa o pomierzonej grubości 18 cm i stwierdzonym w miejscu odkrywki zbrojeniu przęsłowym 12 co 12 cm. Zbrojenie wykształtowane jest ze stali gładkiej klasyfikowanej jako AI. Przy pomocy młotka Schmidta sprawdzono klasę betonu. Wyniki pomiarów pozwalają klasyfikować beton jako B20 (powierzchnia skarbonatyzowana B25)

15 6. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Poz Krokwie drewniane: a) Zestawienie obciążeń: Nachylenie połaci dachu: α = 31 cosα 1 = 0,857 sinα 1 = 0,515 Zestawienie obciążeń dla dachu: nachylenie połaci dachu: α 1 = 39,2 cosα 1 = 0,775 rozstaw krokwi l = 100 cm rozstaw łat/kontrłat l ł = 50 cm A/ stałe: [cm] [cm] [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] dachówka ceramiczna 0,950 = 0,950 x 1,35 1,283 folia paroprzep. 0,010 = 0,010 x 1,35 0,014 łaty 8 x 6 6,00 0,058 = 0,058 x 1,35 0,078 krokwie 8 x 14,5 x 6,00 0,070 = 0,070 x 1,35 0,094 1,087 1,468 obciążenie stałe przyłożone na jedną krokiew 1,087 1,468 B/ użytkowe: 0,500 0,500 x 1,50 0,750 obc. użytkowe przyłożone na jedną krokiew 0,500 0,750 µ i C e C t s k C/ śnieg: 1) 0,77 x 1,00 x 1,00 x 1,20 = 0,928 x 1,50 1,391 0,5 śniegu (wg kombinacji normowych) 2) 0,50 x 0,93 = 0,464 x 1,50 0,696 obc. od śniegu przyłożone na jedną krokiew 1) 0,928 1,391 2) 0,464 0,

16 KATEGORIA TERENU: III WIATR wg PN-EN STREFA: - bazowa prędkość wiatru: 3 a = 230 m.n.p.m. - wysokość nad poziomem morza ν b = c dir x c season x v b,o c season = 1,0 c dir = 1,0 OŚWIĘCIM ν b = 22,000 m/s v b,o = 22,000 m/s - średnia prędkość wiatru (zależność od wysokości): ν m (z) = c r (z) x c o (z) x v b c r (z) = 0,858 ν m (z) = 18,876 m/s c o (z) = 1,0 - wartość szczytowa ciśnienia prędkości: q p (z) = [1+7 x I v (z)] x 0,5 x ρ v 2 m (z) = c e (z) x q b q b = 0,303 kn/m 2 q p (z) = 0,619 kn/m 2 c e (z) = 2,043 Dach dwuspadowy - wartości obliczeniowe w e = q p (z e ) x c pe q p (z e ) = 0,619 kn/m 2 γ f = 1,5 α = 31,0 α - kąt nachylenia połaci dachowej rozstaw krokwi = 1,00 m [ 1 ] Dla kierunku wiatru θ = 90 Pole "F" c pe,10 = -1,10 c pe,10 = -1,40 Pole "G" c pe,1 = -1,50 c pe,1 = -2,00 dla c pe,10 dla c pe,1 na mb na krokiew na mb na krokiew w e = -1,021-1,021 kn/m w e = -1,300-1,300 kn/m w e = -1,393-1,393 kn/m w e = -1,857-1,857 kn/m Pole "H" c pe,10 = -0,80 c pe,10 = -0,50 Pole "I" c pe,1 = -1,20 c pe,1 = -0,50 dla c pe,10 dla c pe,1 na mb na krokiew na mb na krokiew w e = -0,743-0,743 kn/m w e = -0,464-0,464 kn/m w e = -1,114-1,114 kn/m w e = -0,464-0,464 kn/m

17 Dach dwuspadowy - wartości obliczeniowe w e = q q 0,619 kn/m 2 p (z e ) x c pe p (z e ) = γ f = 1,5 α = 31,0 α - kąt nachylenia połaci dachowej rozstaw krokwi = 1,00 m [ 2 ] Dla kierunku wiatru θ = 0 Pole "F" c pe,10 (+)= 0,70 c pe,10 (+)= 0,70 Pole "G" c pe,10 (-)= -0,50 c pe,10 (-)= -0,50 c pe,1 (+)= 0,70 c pe,1 (+)= 0,70 c pe,1 (-)= -1,50 c pe,1 (-)= -1,50 dla c pe,10 (+) dla c pe,10 (-) dla c pe,1 (+) dla c pe,1 (-) na mb na krokiew na mb na krokiew w e = 0,650 0,650 kn/m w e = 0,650 0,650 kn/m w e = -0,464-0,464 kn/m w e = -0,464-0,464 kn/m w e = 0,650 0,650 kn/m w e = 0,650 0,650 kn/m w e = -1,393-1,393 kn/m w e = -1,393-1,393 kn/m Pole "H" c pe,10 (+)= 0,40 c pe,10 (+)= 0,00 c pe,10 (-)= -0,20 c pe,10 (-)= -0,40 Pole "I" c pe,1 (+)= 0,40 c pe,1 (+)= 0,00 c pe,1 (-)= -0,20 c pe,1 (-)= 0,40 dla c pe,10 (+) dla c pe,10 (-) dla c pe,1 (+) dla c pe,1 (-) na mb na krokiew na mb na krokiew w e = 0,371 0,371 kn/m w e = 0,000 0,000 kn/m w e = -0,186-0,186 kn/m w e = -0,371-0,371 kn/m w e = 0,371 0,371 kn/m w e = 0,000 0,000 kn/m w e = -0,186-0,186 kn/m w e = 0,371 0,371 kn/m Pole "J" c pe,10 (+)= 0,00 c pe,10 (-)= -0,50 c pe,1 (+)= 0,00 c pe,1 (-)= -0,50 dla c pe,10 (+) dla c pe,10 (-) dla c pe,1 (+) dla c pe,1 (-) na mb na krokiew w e = 0,000 0,000 kn/m w e = -0,464-0,464 kn/m w e = 0,000 0,000 kn/m w e = -0,464-0,464 kn/m

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia.

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. B. Załączniki fotograficzne.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH PROJEKT Skoczów, ul. Morcinka 18a, tel ,

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH PROJEKT Skoczów, ul. Morcinka 18a, tel , Egz. nr 3 DLA INWESTORA OBIEKT : Powiatowy Dom Pomocy Społecznej - Budynek B skrzydło północne TEMAT : Ocena stanu techniczna obiektu ADRES: 43-430 Pogórze ul. Zamek 132, segment B ZLECENIODAWCA : Powiatowy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Październik 2013 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Określenia stanu technicznego istniejącego obiektu usytuowanego na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim. Autorzy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA Temat: Przebudowa i remont wraz z ociepleniem budynku Pawilonu Gimnastyki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO "DOMU JÓZEFA MEHOFFERA" BRANŻA KONSTRUKCYJNA

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO DOMU JÓZEFA MEHOFFERA BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO "DOMU JÓZEFA MEHOFFERA" BRANŻA KONSTRUKCYJNA Lokalizacja: Kraków ul. Krupnicza 26 Zleceniodawca: Muzeum Narodowe w Krakowie 30-062 Kraków al. 3 Maja 1 Nazwisko i imię Pieczątka

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 0.0 KOPIE UPRAWNIEŃ AUTORA OPRACOWANIA 1.0 TEMAT 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 2.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 3.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 4.0

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna obiektu

Ekspertyza techniczna obiektu PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Ekspertyza techniczna obiektu Inwestor: Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia

Spis zawartości. 2. Analiza stanu technicznego budynku. 3. Wnioski i zalecenia Spis zawartości 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Cel i zakres opracowania 1.4. Opis stanu istniejącego konstrukcji 2. Analiza stanu technicznego budynku 3. Wnioski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna Temat: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Lokalizacja: Biała Prudnicka, ul. Hanki Sawickiej, dz. nr 913 Opracował: mgr inż. Jerzy Sylwestrzak nr upr.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny... 3.

Opis techniczny... 3. POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny... 3. 1. Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3. Opis konstrukcji budynku 4. Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Przedmiot: Zakres: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Ocena stanu technicznego w nawiązaniu do planowanej przebudowy. Lokalizacja: 44-100 Gliwice ul. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO Dotycząca budowy instalacji solarnej dla Szkoły Podstawowej nr 65 ul. Golikówka 52 w Krakowie Branża: konstrukcyjno - budowlana Lokalizacja: Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja PRACOWNIA PROJEKTOWA Mgr inż. Dorota Sukiennik 72-005 Przecław 93d/7 Tel. 609-658-567 e-mail: sukiennik.dorota1@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja Obiekt: Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. Budowa budynku komunalnego Przy ul. Konnej w Tarnowie. Zawartość opracowania: A. Opis techniczny. B. Dokumentacja fotograficzna

OPINIA TECHNICZNA. Budowa budynku komunalnego Przy ul. Konnej w Tarnowie. Zawartość opracowania: A. Opis techniczny. B. Dokumentacja fotograficzna 1 OPINIA TECHNICZNA Budowa budynku komunalnego Przy ul. Konnej w Tarnowie Zawartość opracowania: A. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Ogólna charakterystyka obiektu

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 Jednostka projektowa: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 K TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO OLSZÓWKA O SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY

REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Tom 3: Stadium: Gmina Grybów 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY Dz. nr 520/6, 515/1 obr. Biała Niżna gm. Grybów Budowlana:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul.

EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul. EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul. Jeździecka 5 INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 R Y S U N K I

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 R Y S U N K I Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 R Y S U N K I Fot. 1. Budynek A; Tablica z nazwą szkoły i herb miasta Kożuchów Fot. 2. Budynek A; elewacja południowa widok ogólny Fot. 3. Budynek A; elewacja północna widok ogólny

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI. Wiata drewniana. Inwestor: Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz. Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła Wiela Wieś

PROJEKT KONSTRUKCJI. Wiata drewniana. Inwestor: Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz. Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła Wiela Wieś PROJEKT KONSTRUKCJI Wiata drewniana Inwestor: Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła 48 32-089 Wiela Wieś Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz upr. Nr 144/2001 1 Luty 2014 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA /podbicie fundamentów/ Temat : Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Widok elewacji południowej EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przebudowy pomieszczeń w budynku transformatorowni w pawilonie D-10 AGH, ul.reymonta 19, Kraków oraz wpływu planowanej inwestycji na istniejące

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA inż. Andrzej Rybarczyk Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane 71-245 Szczecin ul. Szafera Władysława 18/16 tel./fax ++ 48 91 43-27-298 e-mail:arprojekt@pro.onet.pl Oświadczenie projektantów: Ja niżej podpisany

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 1.Informacje ogólne 2.Charakterystyka budynku 3.Opis techniczny budynku 4.Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Z OPINIĄ TECHNICZNĄ

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Z OPINIĄ TECHNICZNĄ INWENTARYZACJA BUDOWLANA Z OPINIĄ TECHNICZNĄ OBIEKT : Gminne Centrum Kultury ADRES : Przelewice 53, 74-210 Przelewice działka nr 151, obręb Przelewice BRANŻA : Architektura i Konstrukcja INWESTOR : Gmina

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

ścienne kanałowe wewnętrzne gr.24cm

ścienne kanałowe wewnętrzne gr.24cm Ekspertyza techniczna 1. Temat, cel i zakres opracowania Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest obiekt Zespołu Szkół nr 1 w Płocku. Celem ekspertyzy jest ocena obecnego stanu technicznego obiektu

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: 1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią : GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa, przebudowa (modernizacja ) i zmiana sposobu użytkowania krytej pływalni. Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

Rozbudowa, przebudowa (modernizacja ) i zmiana sposobu użytkowania krytej pływalni. Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany części konstrukcyjnej rozbudowy, przebudowy (modernizacji) i zmiany sposobu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GIMNAZJUM NR 14 PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 1 6 WE WROCŁAWIU. TYTUŁ: EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO NA POTRZEBY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo