C Wzmacni anie ko n s tr u kc ji. Efekty kształcenia i kompetencje. Treści merytoryczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C1 0-1 6 Wzmacni anie ko n s tr u kc ji. Efekty kształcenia i kompetencje. Treści merytoryczne"

Transkrypt

1 C Wzmacni anie ko n s tr u kc ji Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C10-16 Język w ykładowy: polski 2 / III Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie projektowania i wykonawstwa napraw i wzmocnień konstrukcji budynku Przyczyny uszkodzeń budynków i ich elementów. Ocena możliwości dokonania napraw i wzmocnień konstrukcji. Określanie dopuszczalnych obciążeń budynku. Wzmacnianie podłoża gruntowego. Wzmacnianie fundamentów. Izolacje i osuszanie murów. Usuwanie uszkodzeń i wzmacnianie ścian i słupów. Przemurowania. Iniekcje. Zbrojenie ścian i filarów. Wzmacnianie nadproży. Wzmacnianie stropów drewnianych. Wzmacnianie stropów stalo-ceramicznych i żelbetowych. Wzmacnianie drewnianych konstrukcji więźb dachowych. Konserwacja i remonty. Zakres i możliwości konstrukcyjno-materiałowe. kluczowe Wzmacnianie elementów budynku, wzmacnianie konstrukcji budowli podstawowa uzupełniająca Budownictwo ogólne. Materiały budowlane. Wytrzymałość materiałów. Konstrukcje żelbetowe. Konstrukcje metalowe. Konstrukcje drewniane. [1] Arendarski J. Trwałość i niezawodność budynków mieszkalnych. Arkady, Warszawa [2] Linczowski Cz. Trwałość, ochrona i eksploatacja budowli. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa [3] Łempicki J. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa [4] Runkiewicz L. Zasady kontroli i oceny jakości remontów i wzmocnień konstrukcji budowlanych. Zeszyt Naukowy Politechniki Wrocławskiej Nr 71, Wrocław [5] Thierry J., Zaleski S. Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji. Arkady, Warszawa [1] Konecki W., Sitkowski J., Ulatowski A. Remonty budynków mieszkalnych. Arkady, Warszawa [2] Lenkiewicz W. aprawy i modernizacja obiektów budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej 1998.

2 [3] Awarie budowlane: badania - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcje, Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin, Politechnika Szczecińska Wykład -warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium Projekt - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch projektów cząstkowych oraz z kolokwium Osoby prowadzące dr inż. Wojciech Eckert, dr inż. Beata Nowogońska Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. Beata Nowogońska

3 C Ge o de zyj n a i nw e ntar y zacj a obie k t ów b u d ow la nyc h Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C9-15 Język w ykładow y: polski 2 / II Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie: projektowania geodezyjne osnowy realizacyjnej, tyczenia obiektów, geodezyjne opracowanie projektów inwestycji, metody określania objętości robót ziemnych, numeryczny model terenu, pomiary przemieszczeń i deformacji geometrycznych budowli. Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne. Geodezyjne osnowy i metody pomiarów inwentaryzacyjnych. Dokumentacja inwentaryzacyjne. Pomiary inwentaryzacyjne sieci przewodów podziemnych i nadziemnych. Geodezyjne opracowanie projektów inwestycji. Zasady geometryzacji obiektu. Dokładność geodezyjnego opracowania projektów. Geodezyjne opracowanie lokalizacji poszczególnych obiektów i elementów konstrukcyjnych budowli. umeryczny model terenu. Metody opracowania numerycznego modelu terenu, pozyskiwanie informacji dla potrzeb Powszechnej Taksacji Nieruchomości, realizacja mapy numerycznej. Współczesne metody pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie. Pomiary przemieszczeń i deformacji geometrycznych budowli. Pomiary przemieszczeń. Pomiary deformacji geometrycznych: wychylenie osi komina od pionu, wyznaczenie deformacji zbiornika kulistego i chłodni hiperbolicznej. Systemy Informacji Przestrzennej. Pozyskiwanie danych za pomocą metod geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Zarządzania danymi. Rodzaje baz danych i ich zastosowanie w Systemach Informacji Przestrzennej. Przykłady Systemów Informacji Przestrzennej kluczowe podstawowa uzupełniająca Pomiary inwentaryzacyjne. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Pomiary kontrolne. Numeryczny model terenu. Pomiary deformacji. Systemy Informacji Przestrzennej. Podstawy matematyki, analizy matematycznej i statystyki, podstawy geodezji [4] Praca zbiorowa, Geodezja inżynieryjna t. I i II, PPWK, Warszawa [5] Gaździcki J., Systemy Informacji Przestrzennej, PPWK, Warszawa 1995 [6] Gil J., Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, [7] Przewłocki S., Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2002, [8] Kraak M.J, Ormeling F., Kartografia wizualizacja danych przestrzennych Projekt - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych dwa razy w semestrze oraz pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń projektowych przewidzianych do realizacji w ramach

4 programu. Laboratorium - warunkiem pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych do realizacji w ramach programu. Osoby prowadzące Dr hab. inż. Józef Gil, dr inż. Maria Mrówczyńska, dr inż. Sławomir Gibowski Odpowiedzialny Zakład Geotechniki i Geodezji Dr hab. inż. Józef Gil, prof. UZ

5 C Detal architektoni c zny Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-POB-C Język w ykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie znajomości stylów architektonicznych, historii architektury europejskiej i polskiej, sposobów i metod budowania w różnych okresach historycznych Detal w architekturze starożytnej, gotyku, renesansie, baroku, XIX-wiecznej, XXwiecznej. Konserwacja, naprawa i wzmacnianie elementów detalu architektonicznego. Kolor w architekturze. Tradycyjne materiały wykończeniowe. Stolarka okienna i drzwiowa. kluczowe podstawowa uzupełniająca detal architektoniczny, epoki stylistyczne, architektura, urbanistyka, ochrona zabytków. Historia architektury, Budownictwo ogólne, [1] Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Arkady, Warszawa 1985 [2] Charytonow E.: Historia architektury. PWN, Warszawa 1980 [3] Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994 [1] Borusiewicz W.: Budownictwo murowane w Polsce. PWN, Warszawa 1985 [2] Zin W. praca zbiorowa: Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja. Arkady, Warszawa [3] Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, Politechnika Krakowska. [4] Czasopismo Renowacje Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego Projekt warunkiem jest uzyskane pozytywnej oceny z ćwiczenia projektowego Osoby prowadzące dr inż. Wojciech Eckert Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. Wojciech Eckert

6

7 C Diagnos ty k a b u dow l i Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-POB-C Język w ykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie diagnostyki uszkodzeń budowli. Zakres dokumentacji. Oceny, opinie, ekspertyzy. Rodzaje prac przedprojektowych. Prace inwentaryzacyjne. Objawy uszkodzeń. Przyczyny powstawania zniszczeń i uszkodzeń. Diagnostyka uszkodzeń budynków wykonanych w technologii tradycyjnej. Analiza rys i spękań. Trwałość budowli. Ocena możliwości dokonania napraw i wzmocnień konstrukcji. Określanie dopuszczalnych obciążeń budynku. Kryteria oceny zużycia technicznego elementów składowych budynku. kluczowe podstawowa uzupełniająca Techniczno-prawne zasady prawidłowej eksploatacji budowli. Diagnostyka, ocena stanu technicznego, trwałość elementów składowych budynku Budownictwo ogólne. Materiały budowlane. Wytrzymałość materiałów. Konstrukcje żelbetowe. Konstrukcje metalowe. Konstrukcje drewniane. [9] Arendarski J. Trwałość i niezawodność budynków mieszkalnych. Arkady, Warszawa [10] Kalinowska H. Wybrane zagadnienia eksploatacji i napraw elementów budowlanych w budynkach mieszkalnych zrealizowanych metodami uprzemysłowionymi. Centrum Informacji i Wydawnictw Inwestprojekt, Łódź [11] Linczowski Cz. Trwałość, ochrona i eksploatacja budowli. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa [12] Łempicki J. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa [13] Mikoś J. Wybrane problemy diagnostyki i prognozowania trwałości tworzyw i obiektów budowlanych. Politechnika Warszawska, Warszawa [14] Ściślewski Z. Trwałość budowli. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej [15] Niziński S. Elementy diagnostyki obiektów technicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn [16] Runkiewicz L. Zasady kontroli i oceny jakości remontów i wzmocnień konstrukcji budowlanych. Zeszyt Naukowy Politechniki Wrocławskiej Nr 71,

8 Wrocław [17] Awarie budowlane: badania - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcje, Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin, Politechnika Szczecińska Wykład -warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium Projekt - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch projektów cząstkowych oraz z kolokwium Osoby prowadzące dr inż. Wojciech Eckert, dr inż. Beata Nowogońska Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. Beata Nowogońska

9 C Budow ni c t w o tr a dyc y j ne Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-POB-C Język w ykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie projektowania, wykonawstwa i utrzymania obiektów wykonanych w technologii tradycyjnej Posadowienie budynków. Grunt i fundamenty. Ściany kamienne i ceglane. techniczne i sposoby konstruowania. Projektowanie konstrukcji murowych. Uwarunkowania projektowe. Metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. Stropy drewniane. Sklepienia ceramiczne. adproża tradycyjne. Łuki łęki. Schody wewnętrzne - drewniane, Kleina, kamienne. techniczne i zasady konstruowania schodów. Schody zewnętrzne - kamienne, ceglane. techniczne i zasady konstruowania schodów. Szkieletowe konstrukcje drewniane. Dachy, roboty ciesielskie. Pokrycia dachów i hełmów. kluczowe podstawowa Elementy wykończeniowe. Tynki i okładziny, narzuty, sztablatury, sztukaterie. Stolarka. Ślusarka i okucia. Podłogi i posadzki. Faktura i malowanie. budownictwo tradycyjne, konstrukcje murowe, ściany kamienne i ceglane, stropy drewniane, sklepienia ceramiczne Budownictwo ogólne, Materiały budowlane [18] Lewicki B., Jarmontowicz R., Kubica J. Podstawy projektowania niezbrojonych konstrukcji murowych. Wydawnictwa ITB, Warszawa, [19] Matysek P., Seruga A. Konstrukcje murowe. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, [20] Panas J. owy poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa, [21] Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R. Budynki murowane materiały i konstrukcje. Arkady, Warszawa [22] Pliszka E. Vademecum budowlane Arkady, Warszawa, 2001.

10 uzupełniająca [23] Stefańczyk B. Budownictwo ogólne Arkady, Warszawa, [24] Żenczykowski W. Budownictwo ogólne. Elementy i konstrukcje budowlane, tom 2/1. Arkady, Warszawa, PN-EN :2006 Projektowanie konstrukcji murowych. [25] Kotwica J. Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa, [2] Romanowski J. adproża: projektowanie i obliczenia. WACETOB, Warszawa, Wykład -warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium Projekt - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch projektów cząstkowych oraz z kolokwium Osoby prowadzące dr inż. Wojciech Eckert, dr inż. Beata Nowogońska Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. Wojciech Eckert

11 C Opty malizac j a ko n str u kc ji Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PKI-POB-C Język wykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS kluczowe podstawowa uzupełniająca Osoby prowadzące Umiejętności w zakresie: rozumienia i stosowania zasad optymalnego kształtowania konstrukcji, co do ich kształtu i wykorzystania nośności; rozumienia i stosowania metod i algorytmów optymalizacji matematycznej do zaawansowanych problemów w praktyce inżynierskiej. Podstawy metodologii projektowania technicznego. Miary niezawodności oraz bezpieczeństwa konstrukcji. Kryteria optymalności konstrukcji. Optymalne kształtowanie słupów i łuków równej wytrzymałości. Zadanie programowania liniowego (ZPL). Problem dualny ZPL. Metoda graficzna dla ZPL. Metoda simpleks dla ZPL. Optymalne projektowanie kratownic, belek i ram według teorii nośności granicznej. Zadanie programowania kwadratowego. Ekstremum funkcji na zbiorze wypukłym i warunki konieczne ekstremum. Karusha-Kuhna-Tuckera dla zagadnień sprężysto-plastycznych. Metoda mnożników Lagrange a. Analiza wrażliwości konstrukcji w zakresie statyki, dynamiki i stateczności. Minimalizacja funkcji z ograniczeniami, optymalne kształtowanie konstrukcji, nośność graniczna konstrukcji, metoda elementów skończonych, zadanie programowania liniowego, zadanie programowania kwadratowego, metody numeryczne minimalizacji. Znajomość metod komputerowych; statyki, stateczności i dynamiki konstrukcji; teorii sprężystości i plastyczności. [1] A. M. Brandt (red.), Kryteria i metody optymalizacji konstrukcji. PWN, Warszawa [2] A. M. Brandt (red.), Podstawy optymalizacji elementów budowlanych. PWN, Warszawa [3] K.I. Majid, Optymalne projektowanie konstrukcji. PWN, Warszawa [4] Z. Wasiutyński, Pisma, tom II: O zagadnieniach optymalizacji konstrukcyj i o rozwijaniu tych zagadnień. PWN, Warszawa [5] C. Szymczak, Elementy teorii projektowania. PWN, Warszawa [1] A. Borkowski, Statyczna analiza układów prętowych w zakresach sprężystym i plastycznym. IPPT PAN, Warszawa Poznań [2] W. Findeisen, J. Szymanowski, A. Wierzbicki, Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji. PWN, Warszawa Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Projekt zaliczenie przewidzianego ćwiczenia projektowego dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ

12 Odpowiedzialny Zakład Mechaniki Budowli dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ

13 C Dy na mi ka B u d ow li Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PKI-POB-C Język w ykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS kluczowe podstawowa uzupełniająca Umiejętności w zakresie: obliczanie częstotliwości drgań własnych i amplitudy drgań wymuszonych dla układów z dyskretnym rozkładem masy, znajomość podstawowych metod uwzględnienia tłumienia w takich układach, obliczanie częstotliwości podłużnych drgań własnych prętów i częstotliwości poprzecznych drgań własnych prętów i ram przy pomocy wzorów transformacyjnych, analiza drgań metodą elementów skończonych, określanie obciążeń krytycznych dla ram przy pomocy wzorów transformacyjnych metody przemieszczeń, analiza stanów granicznych prostych układów ramowych. Dynamiczne stopnie swobody, podstawy mechaniki Lagrange a, dynamika bryły sztywnej. Układ o jednym stopniu swobody: drgania własne, rezonans, drgania wymuszone, tłumienie. Układy o n stopniach swobody: metoda granulacji mas (nieobjektywna!), przykład - układ o dwóch stopniach swobody, macierz sztywności, macierz tłumienia, równania Lagrange a II rodzaju, drgania własne, wektory własne, współrzędne główne, transformacja własna, drgania wymuszone harmoniczne i nieharmoniczne, drgania kratownic, belek i ram. Układy ciągłe. Drgania podłużne: równanie falowe, rozwiązanie d Alamberta, metoda rozdzielania zmiennych, wzory transformacyjne. Drgania poprzeczne: funkcje własne, drgania własne, drgania wymuszone, wzory transformacyjne. Metoda elementów skończonych: równania ruchu elementu prętowego, globalne równanie ruchu. Fale w ośrodkach sprężystych. Elementy analizy stateczności ram. Wprowadzenie do metody stanów granicznych. Układ dynamiczny, dynamiczne stopnie swobody, granulacja mas, drgania własne, drgania wymuszone, funkcje i wektory własne, wzory transformacyjne, drgania własne i wymuszone układów ciąłych, stateczność ram, analiza stanów granicznych Znajomość analizy matematycznej i rachunku macierzowego, mechanika budowli - statyka, podstawy mechaniki komputerowej. [1] Ciesielski R. i inni: Mechanika budowli ujęcie komputerowe, tom 2, Arkady,Warszawa 1992 [2] Nowacki W.: Mechanika budowli, PWN, Warszawa 1974 [3] Rakowski G., Kacprzyk, Z.:Metoda elementówskończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawn. Polit. Warsz., Warszawa 1993 [4] Kucharski T.: Drgania mechaniczne, rozwiązywanie zagadnień z MATHCADemi, WNT, Warszawa 2004 [26] Wilmański, K.: Dynamika budowli notatki do wykładów, skrypt na stronie Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie Ćwiczenia warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z colloquiów Projekt - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich

14 prac projektowych Osoby prowadzące Odpowiedzialny Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilmański, dr inż. Tomasz Socha, dr inż. Grzegorz Cyrok Zakład Mechaniki Budowli Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilmański

15 C Wzmocni e ni a p o dł o ża i fundame n t ów Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PKI-POB-C Język wykładow y: polski 1/I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS kluczowe podstawowa uzupełniająca Osoby prowadzące Odpowiedzialny Umiejętności w zakresie: opracowywania koncepcji wzmocnienia posadowienia budowli; wyboru metody wzmocnienia podłoża kształcenia. Badania podłoża gruntowego. Zmiany sztywności i wytrzymałości gruntu oraz nośności podłoża pod fundamentem podczas wykonywania wykopu. Metody wzmacniania podłoża gruntowego: wymiana, zagęszczanie, konsolidacja wstępna, zeskalanie, zbrojenie gruntów. Kryteria wyboru poszczególnych metod. Sposoby wzmacniania fundamentów. Badania podłoża, nośność podłoża, wymiana gruntu, zagęszczanie, wibroflotacja konsolidacja wstępna, zeskalanie, zbrojenie gruntów, wzmacnianie fundamentów Wytrzymałość materiałów: stan naprężenia, prawo Hooke a, hipotezy wytężeniowe. Mechanika gruntów: Naprężenia w gruncie. Obciążenie z drenażem i bez drenażu. Metody komputerowe: metoda elementów skończonych. [1] Biernatowski K. (1989) Fundamentowanie cz. II, Wyd. Polit. Wrocławskiej. [2] Masłowski E., Spiżewska D. (2000) Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa. [3] Rossiński B. et al. (1976) Fundamenty. Projektowanie i wykonawstwo, Arkady, Warszawa. [4] Runkiewicz L. et al. (2001) Błędy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie, Wyd. Informacji Zawodowej WEKA, Warszawa. [1] Bowles J.E. (1988) Foundation analysis and design, McGraw-Hill, N.Y Wykład uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego Projekt uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć projektowych dr inż. Waldemar Szajna Zakład Geotechniki i Geodezji dr inż. Waldemar Szajna

16 C 2-8 Reno w a cja budy nków Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C2-8 Język wykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu 2 E Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie znajomości przestrzenno-strukturalnych właściwości budowli murowanych w okresie historycznym, doktryn konserwatorskich, stylów architektonicznych, historii architektury europejskiej i polskiej. Przestrzenno-strukturalne właściwości budowli murowanych w okresie historycznym. Doktryny i teorie ochrony zabytków. Tendencje i kierunki w projektowaniu konserwatorskim. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia techniczne w budownictwie w okresie nowożytnym. Ważniejsze wydarzenia i daty w dziejach budownictwa murowanego na ziemiach polskich. kluczowe podstawowa uzupełniająca Doktryny konserwatorskie, epoki stylistyczne, architektura, urbanistyka, detal architektoniczny, ochrona zabytków. Historia architektury [1] Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Arkady, Warszawa 1985 [2] Charytonow E.: Historia architektury. PWN, Warszawa 1980 [3] Kadłuczka A.: Ochrona zabytków architektury. Rozwój doktryn i teorii. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków [4] Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994 [1] Borusiewicz W.: Budownictwo murowane w Polsce. PWN, Warszawa 1985 [2] Zin W. praca zbiorowa: Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja. Arkady, Warszawa [3] Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, Politechnika Krakowska. [4] Czasopismo Renowacje Wykład - em jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego Projekt em jest uzyskanie pozytywnej oceny z zadanego ćwiczenia projektowego

17 Osoby prowadzące dr inż. Wojciech Eckert Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. Wojciech Eckert

18 C 3-9 Mo de r n i zac ja o bs zar ó w z ur b anizow a n yc h Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C3-9 Język wykładow y: polski 2 / II Godzin w tygodniu 2 E Punkty kredytowe ECTS kluczowe podstawowa Umiejętności w zakresie: wykonywania analiz funkcjonalnych i tematycznych w urbanistycznych obszarach centrów miast; obliczania parametrów i wskaźników urbanistycznych; znajomości podstawowych pojęć inwestycji celu publicznego, obszarze przestrzeni publicznej, walorach ekonomicznych przestrzeni, itp.; podstawowych umiejętności projektowania i rekompozycji układów urbanistycznych wykonywanych w sposób klasyczny i ze wsparciem komputerowym; Przestrzenie publiczne, społeczne i prywatne. Modelowe układy funkcjonalne, Elementy kompozycji urbanistycznej. sytuowania budynków. Historia rozwoju miast. Miasta idealne. Modelowe przykłady układów osadniczych. Czynniki kompozycyjne miasta. Komunikacja Analizy i zagadnienia studialne - przedprojektowe: lokalizacja w skali miasta, śródmieścia, bezpośredniego sąsiedztwa; powiązania i relacje, uwarunkowania planistyczne, komunikacyjne, własnościowe, konserwatorskie, środowiska naturalnego, infrastruktury technicznej, topografii terenu, zieleni i szaty roślinnej, krajobrazowe; elementy kompozycji miejsca; struktura urbanistyczna miejsca i sąsiedztwa; stan istniejący zagospodarowania terenu; analiza przestrzeni publicznych, przeznaczenia terenów, stanu technicznego budynków, funkcji obiektów; waloryzacja przestrzenna z uwzględnieniem walorów, ograniczeń i zagrożeń miejsca. Projekt Koncepcja modernizacji kwartału śródmiejskiego uwzględniający docelową rolę i rangę miejsca w obszarze centrum dopełnienie programowofunkcjonalne, docelowa struktura urbanistyczna, docelowy system komunikacji, przeznaczenie terenów oraz preferowane funkcje nowej i adaptowanej zabudowy, linie rozgraniczające przestrzenie publiczne, podstawowe parametry zabudowy, podstawowe informacje o zagospodarowaniu terenów niepublicznych, schematy funkcjonalne bezskalowe, dyspozycje sylwet i przekrojów urbanistycznych. Rozwój przestrzenny miasta, element krystalizujący, elementy kompozycji urbanistycznej, komunikacja, waloryzacja, adaptacja, rekompozycja, struktura przestrzenna, przestrzenie publiczne, społeczne i prywatne Znajomość podstaw problematyki formalno prawnej dotyczącej obszarów miejskich, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. [1] Nowakowski Maciej, Domaradzka Wanda, Centra miast wojewódzkich : analiza ich dotychczasowego i planowanego rozwoju na przykładzie sześciu miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1992 [2] Nowakowski Maciej, Centrum miasta : teoria, projekty, realizacje, Arkady, Warszawa 1990 [3] Czarnecki Witold, Historia architektury rozwoju miast i urbanistyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2001

19 [4] Nowakowski Maciej, Komunikacja a kształtowanie centrum miasta, Arkady, Warszawa 1976 [5] Koziński Stefan, Koncepcja zabudowy miasta, Arkady, Warszawa 1974 [6] Szolginia Witold, Ład przestrzenny w zespole mieszkaniowym, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1987 [7] Czarnecki Witold, Podstawy urbanistyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2002 [8] Chmielewski Jan Maciej, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 uzupełniająca [1] Szponar Adolf, Fizjografia urbanistyczna, PWN, Warszawa 2003 [2] Zimny Henryk, Funkcjonowanie układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych, SGGW-AR, Warszawa 1990 [3] Drapella-Hermansdorfer Alina, Cebrat Krzysztof, Oblicza równowagi : architektura, urbanistyka, planowanie u progu międzynarodowej dekady edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005 [4] Ziobrowski Zygmunt, Odnowa miast : rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 2000 [5] Borowski Krzysztof, Śródmiejskie transurbacje technologiczne, Politechnika Poznańska, Poznań 2001 [6] Borowski Krzysztof, Urządzanie przestrzeni jako zagadnienie urbanistyczne, inwestycyjne i legislacyjne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003 [7] Kopietz-Unger Janina, Urbanistyka w systemie planowania przestrzennego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000 Wykład warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie Projekt warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich prac projektowych Osoby prowadzące dr inż. arch. Marta Skiba, mgr inż. arch. Paweł Kochański Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. arch. Marta Skiba

20 C 4-10 Ur b a ni st y ka i ar c hi te k t ur a Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C4-10 Język wykładow y: polski 2 / II Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS kluczowe podstawowa Umiejętności w zakresie: rozumienia i stosowania zasad projektowania urbanistycznego i architektonicznego, rozumienie potrzeb tworzenia programu funkcjonalno-przestrzennego, podstawowa znajomość historii urbanistyki, architektury i teorii budowy miast. Zagadnienia studialnych i przedprojektowe. Lokalizacja w skali miasta. Lokalizacja w skali śródmieścia. Lokalizacja w skali bezpośredniego sąsiedztwa. Analiza powiązań i relacji. Dokumentacja fotograficzna miejsca (foto lotnicze i foto w terenie). Uwarunkowania planistyczne (plan miejscowy). Uwarunkowania komunikacyjne. Uwarunkowania własnościowe. Uwarunkowania konserwatorskie. Uwarunkowania środowiska naturalnego. Analiza topografii terenu. Analiza zieleni i szaty roślinnej. Uwarunkowania krajobrazowe. Elementy kompozycji miejsca. Uwarunkowania infrastruktury technicznej. Struktura urbanistyczna miejsca i sąsiedztwa. Analiza przestrzeni publicznych. Stan istniejący zagospodarowania terenu. Analiza przeznaczenia terenów. Analiza funkcji obiektów. Waloryzacja istniejących obiektów i budowli. Analiza stanu technicznego budynków i zagospodarowaniu. Największe walory miejsca. Największe ograniczenia miejsca. Największe zagrożenia miejsca. Omówienie podstawowych kierunków w architekturze i przybliżenie sylwetek niektórych architektów: gotyk, renesans, barok, klasycyzm, modernizm, konstruktywizm, funkcjonalizm, symbolizm, dekonstruktywizm. Kierunki, mistrzowie, arcydzieła. Analiza urbanistyczna, projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, projekt zagospodarowanie terenu, koncepcja zagospodarowania kwartału zabudowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Remont, renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rewitalizacja, restytucja, rekonstrukcja, itp. Znajomość podstaw budownictwa; rysunku technicznego. [6] Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984 [7] Czarnecki W., Historia architektury rozwoju miast i urbanistyki,wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2001 [8] Adamczewska-Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych: wybrane współczesne tendencje europejskie, Arkady, Warszawa 1985 [9] Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., Małe miasta: problemy urbanistyczne stale aktualne, Arkady, Warszawa 1986 [10] Odnowa miast: rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, red. Ziobrowski Z., Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 2000 [1] Gruszecka K., Wiślińska-Jasik M., Obszary śródmiejskie na tle aglomeracji:

21 uzupełniająca przykłady wybranych stolic europejskich, PWN, Warszawa 1988 [2] Odnowa miast europejskich, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1989 Osoby prowadzące Wykład - warunkiem jest uzyskanie z ćwiczeń projektowych i pozytywnej oceny z egzaminu. Projekt - warunkiem jest wykonanie projektu koncepcyjnego. Dr inż. Wojciech Eckert, dr. inż. arch. Marta Skiba, dr inż. arch. Sławomir Łotysz Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury Dr inż. Wojciech Eckert

22 C Inżynieria ko n serwator s ka Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C5-11 Język w ykładow y: polski 2 / II Godzin w tygodniu 2E Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie znajomości projektowania i wykonawstwa prac konserwatorskich w budownictwie. Metodologia badań konserwatorskich. Program badań. Prace przygotowawcze - dokumentacja inwentaryzacyjna, opinie, oceny, ekspertyzy. Prace naukowobadawcze badania archiwalne, badania terenowe. Dokumentacja historyczno konserwatorska obiektu. Wnioski konserwatorskie. Materiały budowlane dawne a współczesne. Zasady prac konserwatorskich w budownictwie. Grunt i fundamenty. Mury i filary. Izolacje. Stropy i sklepienia. Konstrukcje drewniane. Pokrycia dachów. Stolarka, ślusarka. Tynki. Podłogi i posadzki. Mury w obiektach zabytkowych. Metody badań. Zasady konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych. Metody i środki stosowane w konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych. Konserwacja i zabezpieczanie elementów drewnianych. Konserwacja ruin. Etapy postępowania w procesie ochrony ruin. przetrwania. kluczowe podstawowa Prawo budowlane a konserwacja zabytków. Współpraca ze służbami konserwatorskimi. Zasady techniczno-prawne w obiektach wymagających utrwalenia dziedzictwa kulturowego. Interwencja konserwatorska, konserwacja murów kamiennych i ceglanych, konserwacja elementów drewnianych, konserwacja ruin, wnioski konserwatorskie Historia architektury. Budownictwo ogólne. Materiały budowlane. Technologia robót remontowych. [1] Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Arkady, Warszawa [2] Kadłuczka A.: Konserwacja zabytków i architektoniczne projektowanie konserwatorskie Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków [3] Kowalski T. Rekonstrukcja zabytków architektury. Teoria a praktyka. Wydawnictwa PKZ, Warszawa [4] Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994 [5] Zin W. praca zbiorowa Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce.

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a Kod przedmiotu: BUD-SIIKBiI-PSP-C1-7 Język w ykładowy: polski 2 / II Godzin w tygodniu - - 2 - Punkty kredytowe ECTS - - 2 -

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op. INSTYTUT POLITECHNICZNY 38-404 KROSNO; ul. WYSPIAŃSKIEGO 20; Tel. 013 437 55 70 ZAKŁAD BUDOWNICTWA 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.pl SYLABUSY PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Bardziej szczegółowo

Mgr Magdalena Kożuch

Mgr Magdalena Kożuch Nr Nazwa przedmiotu AI02 Język angielski Nie występują 120 120 5 Przygotowanie studentów do wykorzystania języka angielskiego w środowisku zawodowym. Doskonalenia umiejętności w zakresie rozumienia ze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia:

Opis przedmiotu. 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: 1. Nazwa przedmiotu: Historia kultury i sztuki 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: 4. Kierunek: AiU_S_II_HKiS 2 polski Architektura i Urbanistyka 5. Specjalność: 6. Rok: I Semestr: 2 7. Tytuł/stopień

Bardziej szczegółowo

do Uchwały nr 74/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 27.07.2012 Opis przedmiotu

do Uchwały nr 74/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 27.07.2012 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Język obcy (Język angielski) 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: 4. Kierunek: AiU_N_III_JA 1 angielski, pomocniczo polski Architektura i Urbanistyka 5. Specjalność: 6. Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA URBANISTYKA II TEORIA PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Kod AU_K_1.4_003 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka Matematyka Liczby zespolone. Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Wzory de Moivre a dla mnożenia, potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Definicja grupy pierścienia i ciała. Ciało liczb

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. KiOZ_S_IV_JA 2 angielski, pomocniczo polski. Konserwacja i Ochrona Zabytków

Opis przedmiotu. KiOZ_S_IV_JA 2 angielski, pomocniczo polski. Konserwacja i Ochrona Zabytków 1. Nazwa przedmiotu: Język obcy (Język angielski) 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: 4. Kierunek: KiOZ_S_IV_JA 2 angielski, pomocniczo polski Architektura i Urbanistyka 5. Specjalność: Konserwacja

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe:

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: 1. 13 wykładów z geometrii wykreślnej / Tomasz Bogaczyk, Teresa Romaszkiewicz-Białas.- Wyd. 6.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, PODRĘCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport POLITECHNIKA GDAŃSKA Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport Program studiów Syllabus Rok akademicki 2010/2011 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA WYDZIAŁ ELEKROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 ARTYKUŁ: DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWO

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIEJSKIE WYKŁADOWCA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Budownictwo

Efekty kształcenia dla kierunku Budownictwo Efekty kształcenia dla kierunku Budownictwo 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek Budownictwo naleŝy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. Budownictwo jest powiązane

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Działalność 2008 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Kierownictwo ITB Rada Naukowa Nagrody i wyróżnienia

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn KATALOG PRZEDMIOTÓW Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I-go stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 27 INNOWACJE 31 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 41 ITB W LICZBACH 50

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 27 INNOWACJE 31 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 41 ITB W LICZBACH 50 Działalność 2012 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 27 INNOWACJE 31 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 41 ITB W LICZBACH 50 Autorzy zdjęć i rysunków: Anita Blachani-Pawlikowska,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH POLITECHNIK A ŚL ĄSK A W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI Instytut

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 3 BADANIA 7 OCENA WYROBÓW I USŁUG 24 INNOWACJE 28 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 40 ITB W LICZBACH 48

WPROWADZENIE 3 BADANIA 7 OCENA WYROBÓW I USŁUG 24 INNOWACJE 28 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 40 ITB W LICZBACH 48 Działalność 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 BADANIA 7 OCENA WYROBÓW I USŁUG 24 INNOWACJE 28 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 40 ITB W LICZBACH 48 Autorzy zdjęć i rysunków: Jacek Baran, Anita Blachani-Pawlikowska,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo