C Wzmacni anie ko n s tr u kc ji. Efekty kształcenia i kompetencje. Treści merytoryczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C1 0-1 6 Wzmacni anie ko n s tr u kc ji. Efekty kształcenia i kompetencje. Treści merytoryczne"

Transkrypt

1 C Wzmacni anie ko n s tr u kc ji Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C10-16 Język w ykładowy: polski 2 / III Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie projektowania i wykonawstwa napraw i wzmocnień konstrukcji budynku Przyczyny uszkodzeń budynków i ich elementów. Ocena możliwości dokonania napraw i wzmocnień konstrukcji. Określanie dopuszczalnych obciążeń budynku. Wzmacnianie podłoża gruntowego. Wzmacnianie fundamentów. Izolacje i osuszanie murów. Usuwanie uszkodzeń i wzmacnianie ścian i słupów. Przemurowania. Iniekcje. Zbrojenie ścian i filarów. Wzmacnianie nadproży. Wzmacnianie stropów drewnianych. Wzmacnianie stropów stalo-ceramicznych i żelbetowych. Wzmacnianie drewnianych konstrukcji więźb dachowych. Konserwacja i remonty. Zakres i możliwości konstrukcyjno-materiałowe. kluczowe Wzmacnianie elementów budynku, wzmacnianie konstrukcji budowli podstawowa uzupełniająca Budownictwo ogólne. Materiały budowlane. Wytrzymałość materiałów. Konstrukcje żelbetowe. Konstrukcje metalowe. Konstrukcje drewniane. [1] Arendarski J. Trwałość i niezawodność budynków mieszkalnych. Arkady, Warszawa [2] Linczowski Cz. Trwałość, ochrona i eksploatacja budowli. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa [3] Łempicki J. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa [4] Runkiewicz L. Zasady kontroli i oceny jakości remontów i wzmocnień konstrukcji budowlanych. Zeszyt Naukowy Politechniki Wrocławskiej Nr 71, Wrocław [5] Thierry J., Zaleski S. Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji. Arkady, Warszawa [1] Konecki W., Sitkowski J., Ulatowski A. Remonty budynków mieszkalnych. Arkady, Warszawa [2] Lenkiewicz W. aprawy i modernizacja obiektów budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej 1998.

2 [3] Awarie budowlane: badania - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcje, Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin, Politechnika Szczecińska Wykład -warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium Projekt - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch projektów cząstkowych oraz z kolokwium Osoby prowadzące dr inż. Wojciech Eckert, dr inż. Beata Nowogońska Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. Beata Nowogońska

3 C Ge o de zyj n a i nw e ntar y zacj a obie k t ów b u d ow la nyc h Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C9-15 Język w ykładow y: polski 2 / II Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie: projektowania geodezyjne osnowy realizacyjnej, tyczenia obiektów, geodezyjne opracowanie projektów inwestycji, metody określania objętości robót ziemnych, numeryczny model terenu, pomiary przemieszczeń i deformacji geometrycznych budowli. Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne. Geodezyjne osnowy i metody pomiarów inwentaryzacyjnych. Dokumentacja inwentaryzacyjne. Pomiary inwentaryzacyjne sieci przewodów podziemnych i nadziemnych. Geodezyjne opracowanie projektów inwestycji. Zasady geometryzacji obiektu. Dokładność geodezyjnego opracowania projektów. Geodezyjne opracowanie lokalizacji poszczególnych obiektów i elementów konstrukcyjnych budowli. umeryczny model terenu. Metody opracowania numerycznego modelu terenu, pozyskiwanie informacji dla potrzeb Powszechnej Taksacji Nieruchomości, realizacja mapy numerycznej. Współczesne metody pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie. Pomiary przemieszczeń i deformacji geometrycznych budowli. Pomiary przemieszczeń. Pomiary deformacji geometrycznych: wychylenie osi komina od pionu, wyznaczenie deformacji zbiornika kulistego i chłodni hiperbolicznej. Systemy Informacji Przestrzennej. Pozyskiwanie danych za pomocą metod geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Zarządzania danymi. Rodzaje baz danych i ich zastosowanie w Systemach Informacji Przestrzennej. Przykłady Systemów Informacji Przestrzennej kluczowe podstawowa uzupełniająca Pomiary inwentaryzacyjne. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Pomiary kontrolne. Numeryczny model terenu. Pomiary deformacji. Systemy Informacji Przestrzennej. Podstawy matematyki, analizy matematycznej i statystyki, podstawy geodezji [4] Praca zbiorowa, Geodezja inżynieryjna t. I i II, PPWK, Warszawa [5] Gaździcki J., Systemy Informacji Przestrzennej, PPWK, Warszawa 1995 [6] Gil J., Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, [7] Przewłocki S., Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2002, [8] Kraak M.J, Ormeling F., Kartografia wizualizacja danych przestrzennych Projekt - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych dwa razy w semestrze oraz pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń projektowych przewidzianych do realizacji w ramach

4 programu. Laboratorium - warunkiem pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych do realizacji w ramach programu. Osoby prowadzące Dr hab. inż. Józef Gil, dr inż. Maria Mrówczyńska, dr inż. Sławomir Gibowski Odpowiedzialny Zakład Geotechniki i Geodezji Dr hab. inż. Józef Gil, prof. UZ

5 C Detal architektoni c zny Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-POB-C Język w ykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie znajomości stylów architektonicznych, historii architektury europejskiej i polskiej, sposobów i metod budowania w różnych okresach historycznych Detal w architekturze starożytnej, gotyku, renesansie, baroku, XIX-wiecznej, XXwiecznej. Konserwacja, naprawa i wzmacnianie elementów detalu architektonicznego. Kolor w architekturze. Tradycyjne materiały wykończeniowe. Stolarka okienna i drzwiowa. kluczowe podstawowa uzupełniająca detal architektoniczny, epoki stylistyczne, architektura, urbanistyka, ochrona zabytków. Historia architektury, Budownictwo ogólne, [1] Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Arkady, Warszawa 1985 [2] Charytonow E.: Historia architektury. PWN, Warszawa 1980 [3] Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994 [1] Borusiewicz W.: Budownictwo murowane w Polsce. PWN, Warszawa 1985 [2] Zin W. praca zbiorowa: Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja. Arkady, Warszawa [3] Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, Politechnika Krakowska. [4] Czasopismo Renowacje Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego Projekt warunkiem jest uzyskane pozytywnej oceny z ćwiczenia projektowego Osoby prowadzące dr inż. Wojciech Eckert Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. Wojciech Eckert

6

7 C Diagnos ty k a b u dow l i Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-POB-C Język w ykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie diagnostyki uszkodzeń budowli. Zakres dokumentacji. Oceny, opinie, ekspertyzy. Rodzaje prac przedprojektowych. Prace inwentaryzacyjne. Objawy uszkodzeń. Przyczyny powstawania zniszczeń i uszkodzeń. Diagnostyka uszkodzeń budynków wykonanych w technologii tradycyjnej. Analiza rys i spękań. Trwałość budowli. Ocena możliwości dokonania napraw i wzmocnień konstrukcji. Określanie dopuszczalnych obciążeń budynku. Kryteria oceny zużycia technicznego elementów składowych budynku. kluczowe podstawowa uzupełniająca Techniczno-prawne zasady prawidłowej eksploatacji budowli. Diagnostyka, ocena stanu technicznego, trwałość elementów składowych budynku Budownictwo ogólne. Materiały budowlane. Wytrzymałość materiałów. Konstrukcje żelbetowe. Konstrukcje metalowe. Konstrukcje drewniane. [9] Arendarski J. Trwałość i niezawodność budynków mieszkalnych. Arkady, Warszawa [10] Kalinowska H. Wybrane zagadnienia eksploatacji i napraw elementów budowlanych w budynkach mieszkalnych zrealizowanych metodami uprzemysłowionymi. Centrum Informacji i Wydawnictw Inwestprojekt, Łódź [11] Linczowski Cz. Trwałość, ochrona i eksploatacja budowli. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa [12] Łempicki J. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa [13] Mikoś J. Wybrane problemy diagnostyki i prognozowania trwałości tworzyw i obiektów budowlanych. Politechnika Warszawska, Warszawa [14] Ściślewski Z. Trwałość budowli. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej [15] Niziński S. Elementy diagnostyki obiektów technicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn [16] Runkiewicz L. Zasady kontroli i oceny jakości remontów i wzmocnień konstrukcji budowlanych. Zeszyt Naukowy Politechniki Wrocławskiej Nr 71,

8 Wrocław [17] Awarie budowlane: badania - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcje, Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin, Politechnika Szczecińska Wykład -warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium Projekt - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch projektów cząstkowych oraz z kolokwium Osoby prowadzące dr inż. Wojciech Eckert, dr inż. Beata Nowogońska Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. Beata Nowogońska

9 C Budow ni c t w o tr a dyc y j ne Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-POB-C Język w ykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie projektowania, wykonawstwa i utrzymania obiektów wykonanych w technologii tradycyjnej Posadowienie budynków. Grunt i fundamenty. Ściany kamienne i ceglane. techniczne i sposoby konstruowania. Projektowanie konstrukcji murowych. Uwarunkowania projektowe. Metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. Stropy drewniane. Sklepienia ceramiczne. adproża tradycyjne. Łuki łęki. Schody wewnętrzne - drewniane, Kleina, kamienne. techniczne i zasady konstruowania schodów. Schody zewnętrzne - kamienne, ceglane. techniczne i zasady konstruowania schodów. Szkieletowe konstrukcje drewniane. Dachy, roboty ciesielskie. Pokrycia dachów i hełmów. kluczowe podstawowa Elementy wykończeniowe. Tynki i okładziny, narzuty, sztablatury, sztukaterie. Stolarka. Ślusarka i okucia. Podłogi i posadzki. Faktura i malowanie. budownictwo tradycyjne, konstrukcje murowe, ściany kamienne i ceglane, stropy drewniane, sklepienia ceramiczne Budownictwo ogólne, Materiały budowlane [18] Lewicki B., Jarmontowicz R., Kubica J. Podstawy projektowania niezbrojonych konstrukcji murowych. Wydawnictwa ITB, Warszawa, [19] Matysek P., Seruga A. Konstrukcje murowe. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, [20] Panas J. owy poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa, [21] Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R. Budynki murowane materiały i konstrukcje. Arkady, Warszawa [22] Pliszka E. Vademecum budowlane Arkady, Warszawa, 2001.

10 uzupełniająca [23] Stefańczyk B. Budownictwo ogólne Arkady, Warszawa, [24] Żenczykowski W. Budownictwo ogólne. Elementy i konstrukcje budowlane, tom 2/1. Arkady, Warszawa, PN-EN :2006 Projektowanie konstrukcji murowych. [25] Kotwica J. Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa, [2] Romanowski J. adproża: projektowanie i obliczenia. WACETOB, Warszawa, Wykład -warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium Projekt - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch projektów cząstkowych oraz z kolokwium Osoby prowadzące dr inż. Wojciech Eckert, dr inż. Beata Nowogońska Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. Wojciech Eckert

11 C Opty malizac j a ko n str u kc ji Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PKI-POB-C Język wykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS kluczowe podstawowa uzupełniająca Osoby prowadzące Umiejętności w zakresie: rozumienia i stosowania zasad optymalnego kształtowania konstrukcji, co do ich kształtu i wykorzystania nośności; rozumienia i stosowania metod i algorytmów optymalizacji matematycznej do zaawansowanych problemów w praktyce inżynierskiej. Podstawy metodologii projektowania technicznego. Miary niezawodności oraz bezpieczeństwa konstrukcji. Kryteria optymalności konstrukcji. Optymalne kształtowanie słupów i łuków równej wytrzymałości. Zadanie programowania liniowego (ZPL). Problem dualny ZPL. Metoda graficzna dla ZPL. Metoda simpleks dla ZPL. Optymalne projektowanie kratownic, belek i ram według teorii nośności granicznej. Zadanie programowania kwadratowego. Ekstremum funkcji na zbiorze wypukłym i warunki konieczne ekstremum. Karusha-Kuhna-Tuckera dla zagadnień sprężysto-plastycznych. Metoda mnożników Lagrange a. Analiza wrażliwości konstrukcji w zakresie statyki, dynamiki i stateczności. Minimalizacja funkcji z ograniczeniami, optymalne kształtowanie konstrukcji, nośność graniczna konstrukcji, metoda elementów skończonych, zadanie programowania liniowego, zadanie programowania kwadratowego, metody numeryczne minimalizacji. Znajomość metod komputerowych; statyki, stateczności i dynamiki konstrukcji; teorii sprężystości i plastyczności. [1] A. M. Brandt (red.), Kryteria i metody optymalizacji konstrukcji. PWN, Warszawa [2] A. M. Brandt (red.), Podstawy optymalizacji elementów budowlanych. PWN, Warszawa [3] K.I. Majid, Optymalne projektowanie konstrukcji. PWN, Warszawa [4] Z. Wasiutyński, Pisma, tom II: O zagadnieniach optymalizacji konstrukcyj i o rozwijaniu tych zagadnień. PWN, Warszawa [5] C. Szymczak, Elementy teorii projektowania. PWN, Warszawa [1] A. Borkowski, Statyczna analiza układów prętowych w zakresach sprężystym i plastycznym. IPPT PAN, Warszawa Poznań [2] W. Findeisen, J. Szymanowski, A. Wierzbicki, Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji. PWN, Warszawa Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Projekt zaliczenie przewidzianego ćwiczenia projektowego dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ

12 Odpowiedzialny Zakład Mechaniki Budowli dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ

13 C Dy na mi ka B u d ow li Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PKI-POB-C Język w ykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS kluczowe podstawowa uzupełniająca Umiejętności w zakresie: obliczanie częstotliwości drgań własnych i amplitudy drgań wymuszonych dla układów z dyskretnym rozkładem masy, znajomość podstawowych metod uwzględnienia tłumienia w takich układach, obliczanie częstotliwości podłużnych drgań własnych prętów i częstotliwości poprzecznych drgań własnych prętów i ram przy pomocy wzorów transformacyjnych, analiza drgań metodą elementów skończonych, określanie obciążeń krytycznych dla ram przy pomocy wzorów transformacyjnych metody przemieszczeń, analiza stanów granicznych prostych układów ramowych. Dynamiczne stopnie swobody, podstawy mechaniki Lagrange a, dynamika bryły sztywnej. Układ o jednym stopniu swobody: drgania własne, rezonans, drgania wymuszone, tłumienie. Układy o n stopniach swobody: metoda granulacji mas (nieobjektywna!), przykład - układ o dwóch stopniach swobody, macierz sztywności, macierz tłumienia, równania Lagrange a II rodzaju, drgania własne, wektory własne, współrzędne główne, transformacja własna, drgania wymuszone harmoniczne i nieharmoniczne, drgania kratownic, belek i ram. Układy ciągłe. Drgania podłużne: równanie falowe, rozwiązanie d Alamberta, metoda rozdzielania zmiennych, wzory transformacyjne. Drgania poprzeczne: funkcje własne, drgania własne, drgania wymuszone, wzory transformacyjne. Metoda elementów skończonych: równania ruchu elementu prętowego, globalne równanie ruchu. Fale w ośrodkach sprężystych. Elementy analizy stateczności ram. Wprowadzenie do metody stanów granicznych. Układ dynamiczny, dynamiczne stopnie swobody, granulacja mas, drgania własne, drgania wymuszone, funkcje i wektory własne, wzory transformacyjne, drgania własne i wymuszone układów ciąłych, stateczność ram, analiza stanów granicznych Znajomość analizy matematycznej i rachunku macierzowego, mechanika budowli - statyka, podstawy mechaniki komputerowej. [1] Ciesielski R. i inni: Mechanika budowli ujęcie komputerowe, tom 2, Arkady,Warszawa 1992 [2] Nowacki W.: Mechanika budowli, PWN, Warszawa 1974 [3] Rakowski G., Kacprzyk, Z.:Metoda elementówskończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawn. Polit. Warsz., Warszawa 1993 [4] Kucharski T.: Drgania mechaniczne, rozwiązywanie zagadnień z MATHCADemi, WNT, Warszawa 2004 [26] Wilmański, K.: Dynamika budowli notatki do wykładów, skrypt na stronie Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie Ćwiczenia warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z colloquiów Projekt - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich

14 prac projektowych Osoby prowadzące Odpowiedzialny Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilmański, dr inż. Tomasz Socha, dr inż. Grzegorz Cyrok Zakład Mechaniki Budowli Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilmański

15 C Wzmocni e ni a p o dł o ża i fundame n t ów Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PKI-POB-C Język wykładow y: polski 1/I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS kluczowe podstawowa uzupełniająca Osoby prowadzące Odpowiedzialny Umiejętności w zakresie: opracowywania koncepcji wzmocnienia posadowienia budowli; wyboru metody wzmocnienia podłoża kształcenia. Badania podłoża gruntowego. Zmiany sztywności i wytrzymałości gruntu oraz nośności podłoża pod fundamentem podczas wykonywania wykopu. Metody wzmacniania podłoża gruntowego: wymiana, zagęszczanie, konsolidacja wstępna, zeskalanie, zbrojenie gruntów. Kryteria wyboru poszczególnych metod. Sposoby wzmacniania fundamentów. Badania podłoża, nośność podłoża, wymiana gruntu, zagęszczanie, wibroflotacja konsolidacja wstępna, zeskalanie, zbrojenie gruntów, wzmacnianie fundamentów Wytrzymałość materiałów: stan naprężenia, prawo Hooke a, hipotezy wytężeniowe. Mechanika gruntów: Naprężenia w gruncie. Obciążenie z drenażem i bez drenażu. Metody komputerowe: metoda elementów skończonych. [1] Biernatowski K. (1989) Fundamentowanie cz. II, Wyd. Polit. Wrocławskiej. [2] Masłowski E., Spiżewska D. (2000) Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa. [3] Rossiński B. et al. (1976) Fundamenty. Projektowanie i wykonawstwo, Arkady, Warszawa. [4] Runkiewicz L. et al. (2001) Błędy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie, Wyd. Informacji Zawodowej WEKA, Warszawa. [1] Bowles J.E. (1988) Foundation analysis and design, McGraw-Hill, N.Y Wykład uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego Projekt uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć projektowych dr inż. Waldemar Szajna Zakład Geotechniki i Geodezji dr inż. Waldemar Szajna

16 C 2-8 Reno w a cja budy nków Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C2-8 Język wykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu 2 E Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie znajomości przestrzenno-strukturalnych właściwości budowli murowanych w okresie historycznym, doktryn konserwatorskich, stylów architektonicznych, historii architektury europejskiej i polskiej. Przestrzenno-strukturalne właściwości budowli murowanych w okresie historycznym. Doktryny i teorie ochrony zabytków. Tendencje i kierunki w projektowaniu konserwatorskim. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia techniczne w budownictwie w okresie nowożytnym. Ważniejsze wydarzenia i daty w dziejach budownictwa murowanego na ziemiach polskich. kluczowe podstawowa uzupełniająca Doktryny konserwatorskie, epoki stylistyczne, architektura, urbanistyka, detal architektoniczny, ochrona zabytków. Historia architektury [1] Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Arkady, Warszawa 1985 [2] Charytonow E.: Historia architektury. PWN, Warszawa 1980 [3] Kadłuczka A.: Ochrona zabytków architektury. Rozwój doktryn i teorii. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków [4] Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994 [1] Borusiewicz W.: Budownictwo murowane w Polsce. PWN, Warszawa 1985 [2] Zin W. praca zbiorowa: Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja. Arkady, Warszawa [3] Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, Politechnika Krakowska. [4] Czasopismo Renowacje Wykład - em jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego Projekt em jest uzyskanie pozytywnej oceny z zadanego ćwiczenia projektowego

17 Osoby prowadzące dr inż. Wojciech Eckert Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. Wojciech Eckert

18 C 3-9 Mo de r n i zac ja o bs zar ó w z ur b anizow a n yc h Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C3-9 Język wykładow y: polski 2 / II Godzin w tygodniu 2 E Punkty kredytowe ECTS kluczowe podstawowa Umiejętności w zakresie: wykonywania analiz funkcjonalnych i tematycznych w urbanistycznych obszarach centrów miast; obliczania parametrów i wskaźników urbanistycznych; znajomości podstawowych pojęć inwestycji celu publicznego, obszarze przestrzeni publicznej, walorach ekonomicznych przestrzeni, itp.; podstawowych umiejętności projektowania i rekompozycji układów urbanistycznych wykonywanych w sposób klasyczny i ze wsparciem komputerowym; Przestrzenie publiczne, społeczne i prywatne. Modelowe układy funkcjonalne, Elementy kompozycji urbanistycznej. sytuowania budynków. Historia rozwoju miast. Miasta idealne. Modelowe przykłady układów osadniczych. Czynniki kompozycyjne miasta. Komunikacja Analizy i zagadnienia studialne - przedprojektowe: lokalizacja w skali miasta, śródmieścia, bezpośredniego sąsiedztwa; powiązania i relacje, uwarunkowania planistyczne, komunikacyjne, własnościowe, konserwatorskie, środowiska naturalnego, infrastruktury technicznej, topografii terenu, zieleni i szaty roślinnej, krajobrazowe; elementy kompozycji miejsca; struktura urbanistyczna miejsca i sąsiedztwa; stan istniejący zagospodarowania terenu; analiza przestrzeni publicznych, przeznaczenia terenów, stanu technicznego budynków, funkcji obiektów; waloryzacja przestrzenna z uwzględnieniem walorów, ograniczeń i zagrożeń miejsca. Projekt Koncepcja modernizacji kwartału śródmiejskiego uwzględniający docelową rolę i rangę miejsca w obszarze centrum dopełnienie programowofunkcjonalne, docelowa struktura urbanistyczna, docelowy system komunikacji, przeznaczenie terenów oraz preferowane funkcje nowej i adaptowanej zabudowy, linie rozgraniczające przestrzenie publiczne, podstawowe parametry zabudowy, podstawowe informacje o zagospodarowaniu terenów niepublicznych, schematy funkcjonalne bezskalowe, dyspozycje sylwet i przekrojów urbanistycznych. Rozwój przestrzenny miasta, element krystalizujący, elementy kompozycji urbanistycznej, komunikacja, waloryzacja, adaptacja, rekompozycja, struktura przestrzenna, przestrzenie publiczne, społeczne i prywatne Znajomość podstaw problematyki formalno prawnej dotyczącej obszarów miejskich, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. [1] Nowakowski Maciej, Domaradzka Wanda, Centra miast wojewódzkich : analiza ich dotychczasowego i planowanego rozwoju na przykładzie sześciu miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1992 [2] Nowakowski Maciej, Centrum miasta : teoria, projekty, realizacje, Arkady, Warszawa 1990 [3] Czarnecki Witold, Historia architektury rozwoju miast i urbanistyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2001

19 [4] Nowakowski Maciej, Komunikacja a kształtowanie centrum miasta, Arkady, Warszawa 1976 [5] Koziński Stefan, Koncepcja zabudowy miasta, Arkady, Warszawa 1974 [6] Szolginia Witold, Ład przestrzenny w zespole mieszkaniowym, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1987 [7] Czarnecki Witold, Podstawy urbanistyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2002 [8] Chmielewski Jan Maciej, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 uzupełniająca [1] Szponar Adolf, Fizjografia urbanistyczna, PWN, Warszawa 2003 [2] Zimny Henryk, Funkcjonowanie układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych, SGGW-AR, Warszawa 1990 [3] Drapella-Hermansdorfer Alina, Cebrat Krzysztof, Oblicza równowagi : architektura, urbanistyka, planowanie u progu międzynarodowej dekady edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005 [4] Ziobrowski Zygmunt, Odnowa miast : rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 2000 [5] Borowski Krzysztof, Śródmiejskie transurbacje technologiczne, Politechnika Poznańska, Poznań 2001 [6] Borowski Krzysztof, Urządzanie przestrzeni jako zagadnienie urbanistyczne, inwestycyjne i legislacyjne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003 [7] Kopietz-Unger Janina, Urbanistyka w systemie planowania przestrzennego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000 Wykład warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie Projekt warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich prac projektowych Osoby prowadzące dr inż. arch. Marta Skiba, mgr inż. arch. Paweł Kochański Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. arch. Marta Skiba

20 C 4-10 Ur b a ni st y ka i ar c hi te k t ur a Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C4-10 Język wykładow y: polski 2 / II Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS kluczowe podstawowa Umiejętności w zakresie: rozumienia i stosowania zasad projektowania urbanistycznego i architektonicznego, rozumienie potrzeb tworzenia programu funkcjonalno-przestrzennego, podstawowa znajomość historii urbanistyki, architektury i teorii budowy miast. Zagadnienia studialnych i przedprojektowe. Lokalizacja w skali miasta. Lokalizacja w skali śródmieścia. Lokalizacja w skali bezpośredniego sąsiedztwa. Analiza powiązań i relacji. Dokumentacja fotograficzna miejsca (foto lotnicze i foto w terenie). Uwarunkowania planistyczne (plan miejscowy). Uwarunkowania komunikacyjne. Uwarunkowania własnościowe. Uwarunkowania konserwatorskie. Uwarunkowania środowiska naturalnego. Analiza topografii terenu. Analiza zieleni i szaty roślinnej. Uwarunkowania krajobrazowe. Elementy kompozycji miejsca. Uwarunkowania infrastruktury technicznej. Struktura urbanistyczna miejsca i sąsiedztwa. Analiza przestrzeni publicznych. Stan istniejący zagospodarowania terenu. Analiza przeznaczenia terenów. Analiza funkcji obiektów. Waloryzacja istniejących obiektów i budowli. Analiza stanu technicznego budynków i zagospodarowaniu. Największe walory miejsca. Największe ograniczenia miejsca. Największe zagrożenia miejsca. Omówienie podstawowych kierunków w architekturze i przybliżenie sylwetek niektórych architektów: gotyk, renesans, barok, klasycyzm, modernizm, konstruktywizm, funkcjonalizm, symbolizm, dekonstruktywizm. Kierunki, mistrzowie, arcydzieła. Analiza urbanistyczna, projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, projekt zagospodarowanie terenu, koncepcja zagospodarowania kwartału zabudowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Remont, renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rewitalizacja, restytucja, rekonstrukcja, itp. Znajomość podstaw budownictwa; rysunku technicznego. [6] Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984 [7] Czarnecki W., Historia architektury rozwoju miast i urbanistyki,wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2001 [8] Adamczewska-Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych: wybrane współczesne tendencje europejskie, Arkady, Warszawa 1985 [9] Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., Małe miasta: problemy urbanistyczne stale aktualne, Arkady, Warszawa 1986 [10] Odnowa miast: rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, red. Ziobrowski Z., Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 2000 [1] Gruszecka K., Wiślińska-Jasik M., Obszary śródmiejskie na tle aglomeracji:

21 uzupełniająca przykłady wybranych stolic europejskich, PWN, Warszawa 1988 [2] Odnowa miast europejskich, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1989 Osoby prowadzące Wykład - warunkiem jest uzyskanie z ćwiczeń projektowych i pozytywnej oceny z egzaminu. Projekt - warunkiem jest wykonanie projektu koncepcyjnego. Dr inż. Wojciech Eckert, dr. inż. arch. Marta Skiba, dr inż. arch. Sławomir Łotysz Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury Dr inż. Wojciech Eckert

22 C Inżynieria ko n serwator s ka Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C5-11 Język w ykładow y: polski 2 / II Godzin w tygodniu 2E Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie znajomości projektowania i wykonawstwa prac konserwatorskich w budownictwie. Metodologia badań konserwatorskich. Program badań. Prace przygotowawcze - dokumentacja inwentaryzacyjna, opinie, oceny, ekspertyzy. Prace naukowobadawcze badania archiwalne, badania terenowe. Dokumentacja historyczno konserwatorska obiektu. Wnioski konserwatorskie. Materiały budowlane dawne a współczesne. Zasady prac konserwatorskich w budownictwie. Grunt i fundamenty. Mury i filary. Izolacje. Stropy i sklepienia. Konstrukcje drewniane. Pokrycia dachów. Stolarka, ślusarka. Tynki. Podłogi i posadzki. Mury w obiektach zabytkowych. Metody badań. Zasady konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych. Metody i środki stosowane w konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych. Konserwacja i zabezpieczanie elementów drewnianych. Konserwacja ruin. Etapy postępowania w procesie ochrony ruin. przetrwania. kluczowe podstawowa Prawo budowlane a konserwacja zabytków. Współpraca ze służbami konserwatorskimi. Zasady techniczno-prawne w obiektach wymagających utrwalenia dziedzictwa kulturowego. Interwencja konserwatorska, konserwacja murów kamiennych i ceglanych, konserwacja elementów drewnianych, konserwacja ruin, wnioski konserwatorskie Historia architektury. Budownictwo ogólne. Materiały budowlane. Technologia robót remontowych. [1] Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Arkady, Warszawa [2] Kadłuczka A.: Konserwacja zabytków i architektoniczne projektowanie konserwatorskie Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków [3] Kowalski T. Rekonstrukcja zabytków architektury. Teoria a praktyka. Wydawnictwa PKZ, Warszawa [4] Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994 [5] Zin W. praca zbiorowa Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce.

C1 0-1 6 Wzmacni anie ko n s tr u kc ji. Efekty kształcenia i kompetencje. Treści merytoryczne

C1 0-1 6 Wzmacni anie ko n s tr u kc ji. Efekty kształcenia i kompetencje. Treści merytoryczne C1 0-1 6 Wzmacni anie ko n s tr u kc ji Kod przedmiotu: BUD-NSIIRBiMOZ-PSP-C10-16 Język w ykładowy: polski 2 / III Godzin w tygodniu 1 - - 1 Punkty kredytowe ECTS 2 - - 2 Umiejętności w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Przedmioty Kierunkowe:

Przedmioty Kierunkowe: Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski w Katedrze Budownictwa, czerwiec-lipiec 2016 Losowanie 3 pytań: 1-2 z przedmiotów kierunkowych i 1-2 z przedmiotów specjalistycznych Przedmioty Kierunkowe:

Bardziej szczegółowo

C 1-7 Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania

C 1-7 Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania C 1-7 Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania Kod przedmiotu: BUD-NSIITiOB-PSP-C1-7 Język w ykładow y: polski 2 / III Godzin w tygodniu - - 2 - Punkty kredytowe ECTS - - 3 - Osoby prowadzące

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium Urządzenia grzewcze Heat systems Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

Technologia robót budowlanych

Technologia robót budowlanych Technologia robót budowlanych ROK III SEM.5 Wykład 1 ROK AKADEMICKI 2015/2016 Dr inż. Marek Sawicki Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie Z6 Budynek C-7, pok. 816 Konsultacje: wtorek 13-15, Środa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1, 2 2 Instytut Instytut Architektury i Urbanistyki 3 Kod PPWSZ-AU-1-416-S przedmiotu PPWSZ-AU-1-415-N Kierunek Architektura

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki /praktyczny)

Budownictwo ogólne. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki /praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Budownictwo ogólne Nazwa modułu w języku angielskim Civil Engineering Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Audyting Energy auditing Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA 1. Pałkowski Sz.: Obliczanie siatek cięgnowych metodą elementów skończonych. Archiwum Inżynierii Lądowej, Z. 2/1979, str. 177 194.

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu BUDOWNICTWO OGÓLNE 1 - WYKŁAD KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kod AU_K_1.2_003 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) ARCHITEKTURA ogólnoakademicki I/2

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Konstrukcje metalowe i drewniane KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego studiów I stopnia studia stacjonarne (poziom inżynierski)

Pytania do egzaminu dyplomowego studiów I stopnia studia stacjonarne (poziom inżynierski) Pytania do egzaminu dyplomowego studiów I stopnia studia stacjonarne (poziom inżynierski) Pytania dla specjalności Budowlano-Architektoniczna (CKI-Rybnik) UWAGA: Symbol # oddziela część zasadniczą pytania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 3 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia modelowania i obliczeń inżynierskich Chosen problems of engineer modeling and numerical analysis Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Fundamentowanie Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

FIZYKA BUDOWLI II. 1. Podstawowe różnice w parametrach między budynkami tradycyjnymi, energooszczędnymi a pasywnymi

FIZYKA BUDOWLI II. 1. Podstawowe różnice w parametrach między budynkami tradycyjnymi, energooszczędnymi a pasywnymi I. Specjalność KBI FIZYKA BUDOWLI II 1. Podstawowe różnice w parametrach między budynkami tradycyjnymi, energooszczędnymi a pasywnymi 2. Klasyfikacja budynków pod kątem standardu energetycznego 3. Zalecenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 03/04 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR PODSTAWOWE MATEMATYKA 4 5 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 4 5 E 4 KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Materiał dydaktyczny

Materiał dydaktyczny Materiał dydaktyczny. Typ szkoły: Policealna Szkoła Zawodowa. Przedmiot nauczania: Podstawy projektowania 3. Oddział: BzII 4. Semestr: II 5. Liczba godzin w semestrze: 30 + 6 ( Isemestr) 6. Numer programu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zasady projektowania inżynierskiego Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Doskonalenie umiejętności wykonywania dociepleń obiektów budowlanych nowowznoszonych i istniejących w oparciu o nowoczesne technologie termoizolacyjne to cel

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Podstawy geodezyjnej obsługi inwestycji Nazwa modułu w języku angielskim Basis

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Karta Przedmiotu

Politechnika Koszalińska Karta Przedmiotu Specjalność Konstrukcje budowlane i inŝynierskie Kod KBI Przedmiot Konstrukcje betonowe 1 betonowe konstrukcje spręŝone Kod KB1 Semestr 1 Kod 1 2 EU 2 Zo PKT. ECTS 4 2 Katedra/Zakład Kurs egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 2724 w Baranowie Urząd Gminy Chotcza 27-312 Chotcza ą ᆗ唧 ᆗ唧 Ś

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA EGZAMIN MAGISTERSKI

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA EGZAMIN MAGISTERSKI PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA Materiały budowlane z technologią betonu EGZAMIN MAGISTERSKI Fizyka budowli Budownictwo ogólne 1. Materiały pokryć dachowych. 2. Wymagania techniczne i rozwiązania

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 1 Nazwa w j. ang. Process Engineering 1. Kod Punktacja ECTS* Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

Architektura studia pierwszego stopnia

Architektura studia pierwszego stopnia Architektura studia pierwszego stopnia Pytania do egzaminu inżynierskiego Egzamin dyplomowy obejmuje zestaw 3 pytań z trzech działów : Dział 1 Historia architektury Historia urbanistyki Konserwacja zabytków

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 46 Przedmiot: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL POPLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL Inwestor słyszy Dom, który nie traci energii Dom pasywny, czyli tanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu URBANISTYKA II TEORIA PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny)

Bardziej szczegółowo

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna Renewable engineering. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Energetyka odnawialna Renewable engineering. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2

Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

JERZY KOWALEWSKI publikacje

JERZY KOWALEWSKI publikacje JERZY KOWALEWSKI publikacje 72. Jerzy Kowalewski: Poprzeczne obciążenia krokodyli; Wiadomości Projektanta Budownictwa, Nr 8-9 (283-284) 2014 71. Jerzy Kowalewski: Rola ekspertyz technicznych w modernizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia: 12 grup z zakresu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU ENERGIA PRZYSZŁOŚCI Szkolenia: grup z zakresu: 1. Audytor/ka energetyczny gr *10 os.* 80h/gr. 2. Odnawialne źródła energii i przetwarzanie energii (energia wiatrowa

Bardziej szczegółowo

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Konstrukcje metalowe 2 Nazwa modułu w języku angielskim Steel structures 2

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Ekologiczne aspekty wiatrowych KARTA PRZEDMIOTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1- Posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną, obejmującą kluczowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr do procedury nr W_PR_ Nazwa przedmiotu: Audyt energetyczny Energy audit Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: obieralny, moduł 5. II stopnia, 7 poziom KRK

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ MAŁOPOLSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA DOBRA TERMOMODERNIZACJA W PRAKTYCE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 2011/2012 KIERUNEK BUDOWNICTWO

COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 2011/2012 KIERUNEK BUDOWNICTWO COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 2011/2012 KIERUNEK BUDOWNICTWO PYTANIA KIERUNKOWE 1. Właściwości, rodzaje i zastosowanie wyrobów ceramicznych w budownictwie. 2.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Inżynieria oczyszczania wody Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Gospodarka energetyczna Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI (Wprowadzenie) Drgania elementów konstrukcji (prętów, wałów, belek) jak i całych konstrukcji należą do ważnych zagadnień dynamiki konstrukcji Przyczyna: nawet niewielkie drgania

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I BAZY PRODUKCYJNEJ ELEMENTÓW WIELKOPŁYTOWYCH

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I BAZY PRODUKCYJNEJ ELEMENTÓW WIELKOPŁYTOWYCH SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I BAZY PRODUKCYJNEJ ELEMENTÓW WIELKOPŁYTOWYCH... 11 1. Wstęp... 13 2. Zagadnienia ogólne budownictwa mieszkaniowego z elementów wielkopłytowych

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Z CAD 2. Kod przedmiotu: Ko 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo