1 Instytut Budownictwa Wodnego PAN, ul. Kościerska 7, Gdańsk, tel , kom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-mail: lechu@ibwpan.gda.pl 1 Instytut Budownictwa Wodnego PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, tel. 058 552 20 11, kom."

Transkrypt

1 ZALECENIA dotyczące zabezpieczenia się przed osuwiskami i postępowania w przypadku ich wystąpienia OPRACOWAŁ : Lesław Zabuski Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku 1 przy współpracy Państwowego Instytutu Geologicznego, Oddział Karpacki w Krakowie oraz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Stacja Naukowa w Szymbarku 1 Instytut Budownictwa Wodnego PAN, ul. Kościerska 7, Gdańsk, tel , kom ,

2 CZĘŚĆ 1 PRZYCZYNY POWSTAWANIA POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

3 UWAGI OGÓLNE Karpaty są bardzo podatne na tworzenie się osuwisk. Rejony Gorlic I Szymbarku - mieszkańcy, urządzenia techniczne, drogi, brzegi potoków - są szczególnie na nie narażone. Celem WSKAZÓWEK jest zwiększenie świadomości zagrożenia i przedstawienie oraz wyjaśnienie pewnych problemów, związanych z osuwiskami. Można przyjąć, że poniższe uwagi I wskazania pomogą społeczności lokalnej, żyjącej na terenie zagrożonym oraz administracji terenowej w zrozumieniu tych procesów i stanowić będą poradnik, mówiący, jak postępować w przypadku wystąpienia osuwiska. Niektóre wskazówki mogą wydawać się oczywiste, jednak jak wskazuje codzienna praktyka nawet oczywiste działania przeciwdziałające osuwiskom nie są podejmowane. Trzeba podkreślić, że niniejsze wskazówki, choć opracowane dla terenu badań (Szymbark, Bystra), mogą znaleźć zastosowanie także na innych terenach. JAKIEGO RODZAJU DZIAŁAŃ NALEŻY UNIKAĆ? Powstanie lub odnowienie się osuwiska jest w większości przypadków związane z czynnikami niezależnymi od działań człowieka z ukształtowaniem terenu, geologią, ciśnieniem wody podziemnej, podcięciem zbocza przez ciek wodny. Nie jesteśmy w stanie tych czynników zmienić i musimy z nimi żyć. Są jednakże sytuacje, w których osuwisko może powstać w wyniku niewłaściwych działań człowieka. Poniżej przedstawiono przykłady pewnych działań, których nie należałoby podejmować i pewnych zjawisk, których można byłoby uniknąć, gdyby oznaki osunięcia zostały wcześnie zauważone I podjęto by odpowiednie środki zaradcze. Dla ułatwienia zrozumienia wywodu, tekst ilustrowano fotografiami.

4 Konstrukcje na terenie źle zbadanym i rozpoznanym Przyczyny: Słaba stateczność terenu wskutek niekorzystnych a jednocześnie niedokładnie i niedostatecznie rozpoznanych warunków geologicznych. Podłoże drogi i jej otoczenie niewłaściwie rozpoznane z punktu widzenia istnienia osuwiska lub możliwości jego powstania. Przeciwdziałanie: Przed wykonaniem budowli (budynku, drogi, mostu) konieczne jest przeprowadzenie dokładnego rozpoznania geologicznego I hydrogeologicznego (warunków wodnych) Podłoże drogi powinno być umocnione (niekiedy konieczna jest wymiana gruntu), a materiał budowlany nie może być zbyt sztywny, aby mógł się deformować bez pęknięć w przypadku niewielkich przemieszczeń; z drugiej strony materiał nie może być zbyt podatny, gdyż byłby on poddany dużym przemieszczeniom, stawiając mały opór Przed rozpoczęciem budowy warto sprawdzić, czy można będzie budowlę ubezpieczyć, a po zakończeniu budowy warto to uczynić

5 Podcięcie zbocza Przyczyny: Zbyt duże podcięcie (wybranie materiału z rejonu podstawy zbocza) podczas wykonania drogi, budynku, itp. Brak rozpoznania geologicznego I analizy stateczności, które należałoby wykonać przed przystąpieniem do prac. Nierozsądne zachowanie wykonawcy I inwestora. Przeciwdziałanie: Dokładne rozpoznanie geologiczne I hydrogeologiczne przed rozpoczęciem prac (w ramach dokumentacji geologiczno-inżynierskiej); często źle pojęte oszczędzanie na badaniach staje się przyczyną zniszczenia konstrukcji i w efekcie ponoszenia wysokich kosztów jej naprawy koszt badań jest bardzo niski w porównaniu zn kosztami wynikającymi ze zniszczenia budowli Obliczenia stateczności zbocza z uwzględnieniem zmian profilu (na skutek podcięcia), obciążenia przez budowlę oraz środków zabezpieczających Podcięcie zbocza na jak najmniejszej szerokości I następnie wykonanie zabezpieczenia podciętej części, dopiero potem podcinanie kolejnego odcinka; stateczność zależy bowiem od szerokości podciętej strefy, im jest ona większa, tym niższa stateczność Najlepszym choć nie zawsze możliwym jest takie zaprojektowanie budowli, aby uniknąć podcinania

6 Budowle w bezpośrednim sąsiedztwie stromego zbocza Przyczyny: Lokalizacja budowli pod stromym zboczem. Nadkład czwartorzędowy (słaby grunt) może zsuwać się z dużą prędkością, szczególnie podczas bardzo intensywnych opadów. Ściany budynków od strony zbocza ulegają zniszczeniu I przewróceniu (w budynku na fotografiach jedna osoba poniosła śmierć). Przeciwdziałanie: Przy wyborze lokalizacji budynku należy wziąć pod uwagę miejsca położone niezbyt blisko zbocza. Nawet wówczas, gdy nachylenie zbocza nie jest duże, może ono zsuwać się powoli, także powodując zniszczenia Drzwi wejściowe I w miarę możliwości okna do budynków powinny znajdować się po stronie przeciwnej do zbocza W przypadku budynków już istniejących warto wykonać prace stabilizujące, takie jak drenowanie, podpory, zmiana kształtu (usunięcie gruntu z wyższych partii zbocza, zalesienie

7 Niewłaściwa lokalizacja drogi, intensywny ruch, niewłaściwe utrzymanie drogi Przyczyny: W przypadku wykonania drogi na zboczu, na którym wcześniej obserwowano deformacje można się spodziewać, iż droga może zostać wcześniej czy później zniszczona. Dodatkową przyczyną zniszczenia może być intensywny ruch kołowy, zwłaszcza ciężkich pojazdów. Złe utrzymanie drogi, brak napraw spękanej nawierzchni, zaniedbany system odwodnienia, są to dodatkowe przyczyny przyśpieszenia zniszczeń dróg. Przeciwdziałanie: Ograniczenie ruchu ciężkich pojazdów oraz maksymalnej dopuszczalnej prędkości Wprowadzenie jeśli to możliwe ruchu jednokierunkowego Podparcie skarpy poniżej drogi, poprzedzone badaniem geologicznym I obliczeniową analizą stateczności Systematyczne czyszczenie I naprawy systemu odwodnienia Naprawa spękanej nawierzchni spękanych pęknięć (zamknięcie dród infiltracji wody pod powierzchnię drogi) Zmiana lokalizacji drogi (w miarę możliwości)

8 Zniszczenie koryta I brzegów cieku wodnego (rzeka, potok)

9 Przyczyny: W czasie I po intensywnych, czasami długotrwałych opadach I wskutek wysokiego poziomu wody w korycie, brzegi ulegają osunięciom I rozmywaniu. Niekiedy tworzą się wskutek tego zapory, zaburzające przepływ wody. Małe z początku uszkodzenia brzegu mogą przenosić się w górę zbocza, powodując powstawanie większego osuwiska. Niekiedy przyczyną tego są nieprzemyślane działania człowieka (tak, jak to pokazano na fotografiach powyżej). Przeciwdziałanie: Brzegi cieku powinny być zabezpieczone konstrukcjami inżynierskimi; w miarę możliwości powinny to być środki ekologiczne, w których wykorzystuje się roślinność (faszyna, gałęzie, itp.) W każdym przypadku większej inwestycji (budowy, naprawy) konieczna jest współpraca geologa I geotechnika Starannie wykonany system drenażu powierzchni powyżej cieku jest pomocny w utrzymaniu stateczności zbocza Koryto rzeki powinno zostać przełożone bądź ujęte w przewód podziemny (rura); takie rozwiązanie ma podwójne działanie pozytywne uniemożliwia podmywanie brzegów I tworzy dodatkowe podparcie dla zbocza Koryto powinno byc odpowiednio wyprofilowane, a dla rozproszenia energii wody, należy w nim wykonać progi I bloki, rozpraszające energię wody

10 Droga spływu wody Pęknięcia i nieregularności na powierzchni terenu Przyczyny: Przyczyn może być wiele. Najczęściej jest to skutek osłabienia gruntu I skały przez wode, infiltrującą w głąb zbocza I sił od niej pochodzących. W przypadku nawierzchni drogi pęknięcia są pierwszym objawem zniszczenia, które może rozwijać się, prowadząc do znacznych uszkodzeń. Podobnie jest w przypadku powierzchni zboczy. Przeciwdziałanie: Powierzchnia zbocza: należy zamknąć pęknięcia poprzez ich wypełnienie materiałem nieprzepuszczalnym (np. Iłem, gliną), podparcie osunięć jeśli takie występują, zainstalowanie powierzchniowych rowów odwadniających dookoła miejsc, w których widoczne są pęknięcia Droga: należy obserwować nawierzchnię a w przypadku powiększania się pęknięć, nierówności, rozstępów, przystąpić jak najszybciej do przebudowy drogi; konieczne jest również wyczyszczenie i naprawa systemu odwodnienia drogi oraz zamknięcie dróg dopływu wody do miejsc uszkodzonych

11 Drenaż, odwodnienie Brak drenażu Zbyt sztywne elementy drenażu na deformującym sie zboczu Zniszczony lub zanieczyszczony przepust pod drogą Zniszczony rów drenażowy

12 Przyczyny Brak odwodnienia, system zaniedbany lub niewłaściwie zaprojektowany i wykonany Przeciwdziałanie: W przypadku każdej konstrukcji konieczne jest rozpoznanie warunków wodnych (hydrogeologicznych) Należy zaprojektować poprawny system drenażu, z uwzględnieniem bilansu wody na zboczu, czyli wzięciem pod uwagę ilości wody dopływającej i odpływającej ze zbocza I otoczenia Elementy drenażu muszą być dostosowane do warunków lokalnych z jednej strony nie powinny być zbyt sztywne, z drugiej zbyt podatne Rowy drenażowe wzdłuż drogi powinny być wyłożone trwałym materiałem (niezbyt sztywnym); muszą być one systematycznie czyszczone (tak często jak to możliwe I konieczne) należy usuwać roślinność I nieczystości wypełniające rowy a w przypadku zniekształcenia, rowy powinny być odbudowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami Mokre, błotniste I bagniste tereny na zboczach powinny być systematycznie odwadniane przez rowy oraz osuszane Należy często sprawdzać drożność przepustów drogowych, in usuwać z nich nieczystości Należy wyrównywać zagłębienia powierzchni terenu, aby nie dopuścić do gromadzenia się w nich wody, która będzie infiltrować w głąb zbocza Pęknięcia, szczeliny, pojawiające się na powierzchni terenu należy zamykać przez wypełnienie nieprzepuszczalnym materiałem (iłem, gliną, itp.) Zaleca się wykonywanie drenów podziemnych o głębokości do 3 metrów (opisane w części 2)

13 CZĘŚĆ 2 ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I STABILIZUJĄCE PROSTE METODY STABILIZOWANIA

14 ZALECANE DZIAŁANIA W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW STATECZNOŚCI ZBOCZA Stabilizowanie zbocza Prace naprawcze Drenowanie powierzchni (istniejące osuwisko) mokrych (stale lub okresowo) Zbocze stateczne F > 1.15 ( )* małe prawdopodobieństwo zniszczenia Zbocze słabo stateczne F = średnie prawdopodobieństwo zniszczenia Zbocze niestateczne F < 1.0 wysokie i bardzo wysokie prawdopodobieństwo zniszczenia Zabezpieczenie powierzchni (np. obsianie trawą, zalesienie) Ustabilizowanie i wzmocnienie powierzchni terenu (żywopłoty, gałęzie) Kombinacja metod inżynierskich tradycyjnych i z wykorzystaniem roślinności Kombinacja roślinności oraz metod i środków inżynierkich * F - WSKAŹNIK STATECZNOŚCI ZBOCZA; wartości przyjęte jako bezpieczne w przypadku zboczy w sąsiedztwie budowli (budynków, dróg, itp.) PRZYKŁADY (1) ZALESIENIE

15 (2) STABILIOWANIE POWIERZCHNI ROŚLINNOŚCIĄ (a) Kolejność postępowania 30 cm 50 cm Wiązka faszyny, minimum 5 żywych gałązek wierzby (średnica 50 mm), spięcie drutem w rozstawie 70 cm 2. Pręt stanowy; długość 60 cm, rozstaw 80 cm 3. Pal drewniany lub stalowy; długość 100 cm, rozstaw 80 cm (b) 1-3 m m min.10 o Gałęzie, pędy wierzby 2. Gałęzie drzewa iglastego 3. Okrąglak (średnica 8-12 cm)

16 (3) DRENAŻ POWIERZCHNIOWY cm cm cm cm Żywa gałąź Rura drenażowa Żwir cm Żywe gałęzie ca. 40 cm ca. 80 cm Geokrata Żywa gałąź Martwe gałęzie Geowłóknina+ Bentomata Grunt (4) DRENAŻ PODZIEMNY Żwir Geowłóknina Grunt zagęszczony Grunt Rura perforowana PCW Żwir Rura perforowana PCW

17 (5) KONSTRUKCJE OPOROWE (A - inżynierskie) Grunt wypełniający Geowłóknina Mur oporowy Grunt wypełniający Grunt gruboziarnisty (żwir) Otwór drenażowy Piasek średnioi gruboziarnisty Gabion Geowłóknina Piasek średnioi gruboziarnisty Warstwy z materiału sztucznego (np. geowłóknina, geokrata) Rura perforowana Geowłóknina i grunt gruboziarnisty

18 (B - roślinność) Oryginalny profil zbocza (przed osunięciem) Materiał drenujący (warstwa żwiru, o grubości cm) Profil zbocza przed odbudową Żywe gałęzie Rura drenażowa Żywe gałęzie wierzby w szczelinach między kamieniami

19 15-20 cm Gabion m m

20 (6) REGULACJA CIEKÓW WODNYCH (ROZPRASZANIE ENERGII WODY, STABILIZOWANIE BRZEGÓW) Zbocze z czynnym osuwiskiem Gabiony Zapora regulująca Rzeka, potok Koryto Grunt/Skała

21 Rzeka, potok Rzeka Potok Rzeka, potok

22 CZĘŚĆ 3 OBSERWACJE ZACHOWANIA SIĘ ZBOCZY

23 ZASADY I METODY Obserwowanie zachowania się zboczy (zwane również monitorowaniem, monitoringiem) jest ważnym elementem zarządzania ryzykiem osuwiskowym. Dzięki niemu można wcześniej zauważyć oznaki niekorzystnych procesów na zboczu lub obserwować jego zachowanie się po wykonaniu prac stabilizacyjnych. Wcześnie zauważone niekorzystne zmiany umożliwiają szybką reakcję, dzięki czemu w pewnych przypadkach można zapobiec rozwijaniu się osuwiska lub co najmniej zminimalizować straty, które mogłyby powstać w przyszłości. Wszystko według starej zasady: lepiej zapobiegać chorobie, niż ją leczyć. Istnieje wiele metod obserwowania od bardzo prostych do skomplikowanych. Te pierwsze, to obserwacje wizualne. Wystarczy oglądać powierzchnię terenu, co pozwala spostrzec zmiany na niej zachodzące. Najłatwiej zauważa się zmiany w postaci pęknięć, rozwartych szczelin. Trudniejsze do stwierdzenia jest powstawanie nierówności terenu te można zaobserwować dopiero wówczas, gdy są względnie duże i wyraźne. Trzeba zauważyć, że w tym przypadku najlepszymi obserwatorami są mieszkańcy terenu, na którym zmiany się pojawiają. Ich spostrzeżenia są cenne, jednak nie ma systemu przekazywania informacji (przez nich) do władz administracyjnych. Dlatego najczęściej nic nie wiadomo o tworzeniu się osuwiska do czasu, gdy przemieszczenia są bardzo duże, a straty materialne znaczne. Obserwacja wizualna daje w rezultacie informację jakościową; Naj jej podstawie można powiedzieć, że zmiany i formy są duże, małe, szerokie, wąskie, szybkie, powolne, itp. Jednak dopiero informacje o charakterze ilościowym pozwalają na dokładniejsze rozpoznanie ruchu i podjęcie decyzji o przeciwdziałaniu (bądź nie) powstającemu zagrożeniu. Aby takie informacje uzyskiwać, potrzebne są pomiary. Najwłaściwsze są pomiary przemieszczeń powierzchniowych i podziemnych a to z uwagi na względną łatwość mierzenia i analizowania wyników. Urządzenia pomiarowe są z reguły niedostępne lub trudno dostępne. Nawet jeśli są one do dyspozycji i wykonuje się pomiary, pozostaje problem analizy wyników i wyciągania właściwych wniosków. Jednakże można wykonywać we własnym zakresie proste urządzenia, pozwalające na przybliżony pomiar przemieszczenia. Są to różnego rodzaju i konstrukcji szczelinomierze lub mierniki odległości. Bardziej zaawansowane pomiary powierzchniowe może wykonywać firma geodezyjna. Najprostsze są pomiary niwelacyjne, umożliwiające rejestrowanie zmian wysokości wybranych punktów na zboczu. Trudniej jest prowadzić pomiary przemieszczenia poziomego, a ich dokładność jest mniejsza niż w przypadku niwelacji. Najpełniejszą informację o ruchu jego głębokości, prędkości dają pomiary wgłębne wykonywane w otworach metodą inklinometryczną. Niezależnie od metody pomiarowej, wszystkie informacje o przemieszczeniach są cenne i zawsze dają mniej lub bardziej wiarygodny pogląd o tym, czy zachodzi ruch zbocza, czy jest on przyśpieszony, czy się stabilizuje. W tej części wskazówek przedstawiono proste schematy metod i urządzeń pomiarowych oraz przykładowo pokazano, jakie korzyści można osiągnąć dysponując ich wynikami.

24 PRZYRZĄDY I METODY POMIAROWE - PRZYKŁADY ZMIANY ROZWARCIA SZCZELINY LUB ZMIANY ODLEGŁOŚCI MIĘDZY DWOMA PUNKTAMI Przyrząd ma prostą konstrukcję. Składa się z dwóch prętów, wbitych w ziemię i drutu (3) łączącego pręty. Na pręcie poniżej szczeliny zamocowana jest rolka (4), na którą nawinięty jest drut. Na końcu drutu umocowany jest ciężarek (5). Rozwieranie się szczeliny (lub zmiana odległości między prętami) powoduje unoszenie się ciężarka. Wielkość tego unoszenia odczytuje się na skali (6). Wielkość ta odpowiada zmianie rozwarcia szczeliny, lub zmianie odległości między prętami szczelina 2 - pręt wbity w ziemię powyżej szczeliny 3 - drut 4 - rolka 5 - ciężarek 6 - miarka POMIAR NIWELACYJNY OSIADANIE TERENU Ruch osuwiska powoduje osiadanie punktu P. Przyrząd pomiarowy (niwelator 1) pozwala zmierzyć wielkość tego osiadania. 1 Pomiar osiadania P Osiadanie punktu P - punkt osiadający 1 - przyrząd pomiarowy (niwelator) Osuwisko Ośrodek nienaruszony

25 INKLINOMETRYCZNY POMIAR PRZEMIESZCZENIA PODZIEMNEGO (a) Zasady Otwór w zboczu, w momencie wykonania jest prosty. Jeśli na pewnej głębokości zachodzi ruch osuwiskowy (np. wzdłuż powierzchni 3), otwór ulega skrzywieniu. Przyrząd pomiarowy inklinometr (1), połączony z miernikiem (2), pozwala zmierzyć wielkość tego skrzywienia. Pomiar pierwszy pozwala ustalić początkowy kształt otworu. Pomiar drugi umożliwia określenie kształtu otworu po pewnym czasie. Różnica między kształtem początkowym i określonym w drugim pomiarze odpowiada przemieszczeniu otworu. Następne pomiary umożliwiają określenie zmian w czasie, tj. przemieszczanie się otworu, czyli zbocza w miejscu jego położenia. Pomiary inklinometryczne dają informację nie tylko na temat wielkości przemieszczenia, ale pozwalają również określić głębokość zsuwu inklinometr 2 - miernik 3 - powierzchnia zsuwu Osuwisko 3 Podłoże OTWÓR 1 Osuwisko 3 Podłoże (b) Określenie kształtu osuwiska Wykonanie pomiarów w kilku otworach pozwala ustalić kształt osuwiska i głębokość zsuwu OTWÓR BRYŁA ZSUWU OTWÓR

26 (c) Przykładowe wyniki Głębokość [m] Przemieszczenie [mm] (a) STREFA POŚLIZGU Pomiar LEGENDA odniesienia 20 IX X XI XII II III IV V VI VIII IX X XI XII I II III IV V VI VIII IX X XI2003 Głębokość [m] Przemieszczenie [mm] (b) STREFA POŚLIZGU Pomiar odniesienia LEGENDA 24 VI VIII IX X XI XII I II IV V VI VIII IX X XI2003 ZALETY POMIARÓW INKLINOMETRYCZNYCH Określenie z dużą dokładnością wielkości i kierunku przemieszczenia poziomego zbocza w punktach lokalizacji otworów pomiarowych Określenie głębokości powierzchni zsuwu Łatwość i szybkość wykonania Możliwość analizy wyników w krótkim czasie po zakończeniu pomiaru Niski koszt (np. w stosunku do pomiarów geodezyjnych)

27 POMOCNICZA ROLA POMIARÓW W OBSERWOWANIU ZACHOWANIA SIĘ ZBOCZA i KONSTRUKCJI Pomiary wykazywały przemieszczenie (1), dlatego zaprojektowano i wykonano drenaż zbocza. Prędkość przemieszczenia zmniejszyła się (2), ale zbocze nie ustabilizowało się całkowicie. Dlatego wykonano mur oporowy i dzięki temu nastąpiła jego pełna stabilizacja. Po pewnym czasie zaobserwowano ponowne przemieszczenia (4). Stwierdzono, że przyczyną jest zanieczyszczenie i uszkodzenia elementów drenażu oraz muru. Dokonano napraw, oczyszczono system drenujący i dzięki temu zbocze ustabilizowało się ponownie (5). Brak pomiarów nie pozwoliłby na zaobserwowanie ruchu (1), co mogłoby doprowadzić do zniszczenia zbocza. Następnie gdyby nie mierzono przemieszczenia nie można byłoby stwierdzić, czy drenaż spowodował pełną stabilizację zbocza. Dzięki pomiarom zauważono, iż nie jest on wystarczający (2), dlatego wykonano mur oporowy. Pomiary po zakończeniu prac, czyli w czasie eksploatacji, pozwoliły zauważyć, iż po pewnym czasie zachodzą ponowne przemieszczenia (4). Poszukując przyczyn stwierdzono, że niektóre elementy systemu drenażu oraz mur oporowy są uszkodzone. Dokonano napraw i dzięki temu nastąpiła ponowna stabilizacja (5). Przykład pokazuje, jakie znaczenie mogą mieć pomiary w obserwowaniu zachowania się zbocza i konstrukcji stabilizujących. Czas Przemieszczenie Zniszczenie! Zniszczenie! 1 - obserwowany (mierzony) zsuw 2 - wykonanie drenażu 3 - wykonanie muru oporowego 4 - zanieczyszczenie drenażu, uszkodzenie muru 5 - oczyszczenie drenażu, naprawa muru 4 5 Zniszczenie!

MAPY OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI W RAMACH PROJEKTU SOPO

MAPY OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI W RAMACH PROJEKTU SOPO MAPY OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI W RAMACH PROJEKTU SOPO WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KATEDRA ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH, KARTOGRAFII I GEOLOGII GOSPODARCZEJ MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA D.04.00.00. PODBUDOWY D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji.

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Kategoria vs rodzaj dokumentacji. Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do

Bardziej szczegółowo

Geozagrożenia enia w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym na wilanowskim odcinku Skarpy Warszawskiej

Geozagrożenia enia w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym na wilanowskim odcinku Skarpy Warszawskiej GEOBEZPIECZEŃSTWO I GOSPODARKA WODNA NA TERENIE DZIELNICY WILANÓW Geozagrożenia enia w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym na wilanowskim odcinku Skarpy Warszawskiej mgr Grzegorz Ryżyński Laboratorium

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa PPHU AdEko s.c. 30-612 Kraków ul. Witosa 35/4 tel/fax 0-12-659-90-75 Dokumentacja projektowa konserwacji rowu melioracyjnego na długości ~110 m od wylotu z przepustu pod drogą powiatową 2045K przy ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEODEZYJNE REALIZOWANE DLA OCHRONY OBIEKTÓW PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ NA TERENIE WYBRANYCH OBSZARÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

BADANIA GEODEZYJNE REALIZOWANE DLA OCHRONY OBIEKTÓW PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ NA TERENIE WYBRANYCH OBSZARÓW DOLNEGO ŚLĄSKA XXII JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI 40 LAT BADAŃ GEODYNAMICZNYCH NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA WROCŁAW, 22-23 września 2014 Krzysztof Mąkolski, Mirosław Kaczałek Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY.... SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...5 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OST SST NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY - ogólna specyfikacja techniczna - szczegółowa specyfikacja techniczna 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa D-04.02.03 PODSYPKA PIASKOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacja jest stosowana jako dokument

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!SUWISKO Wieliczka, 19-22 maja 2015 r. Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Edyta Majer Grzegorz Ryżyński

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

Fundamenty na terenach górniczych

Fundamenty na terenach górniczych Fundamenty na terenach górniczych Instrukcja ITB Wymagania techniczno-budowlane dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej zostały wydane i zalecone do

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe

D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 353 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 1 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta gruntowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 Zarys geotechniki. Zenon Wiłun Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 ROZDZIAŁ 1 Wstęp/l 3 1.1 Krótki rys historyczny/13 1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17 ROZDZIAŁ 2 Wiadomości ogólne o gruntach

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z remontem ciągu pieszego ul. Jana Bosko w Pile dz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SST-04 / Budowa kompleksu boisk szkolnych / SP Nr 33 Łódź ul Lermontowa 7 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4.

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień

analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [PUGP] Ćwiczenie 3 analiza form geomorfologicznych; zagadnienia zagrożeń - osuwisk, powodzi i podtopień zasoby środowiska Zasoby odnawialne Zasoby nieodnawialne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje oporowe - nowoczesne rozwiązania.

Konstrukcje oporowe - nowoczesne rozwiązania. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Konstrukcje oporowe - nowoczesne rozwiązania. Konstrukcje oporowe stanowią niezbędny element każdego projektu w dziedzinie drogownictwa. Stosowane są

Bardziej szczegółowo

Systemy odwadniające - rowy

Systemy odwadniające - rowy Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Systemy odwadniające - rowy Ze względu na to, że drenaż pionowy realizowany w postaci taśm drenujących lub drenów piaskowych, przyspiesza odpływ wody wyciskanej

Bardziej szczegółowo

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa.

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa. I. Część opisowa. II. III. Kosztorys inwestorski SST. Kosztorys inwestorski SST. S P I S T R E Ś C I : 1. Wiadomości wstępne. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Cel i zakres opracowania. 1.3 Lokalizacja inwestycji.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Tomasz Kosiński

mgr inż. Tomasz Kosiński mgr inż.. Tomasz Kosiński ski Budowa siatki Drut brzegowy Pręt poprzeczny 10cm 8cm 16cm Drut siatki Parametry siatki: Dlaczego ROAD MESH? Wzrost natężenia ruchu oraz zwiększone obciążenia na ośpojazdu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii

Warsztaty pt.: Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii Warsztaty pt.: Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii Badania geologiczno-inżynierskie a geotechniczne w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH D.08.02.00 D.08.02.01 CHODNIKI CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 72 ST- 04.02. 1. WSTĘP OBRZEŻA BETONOWE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża

Bardziej szczegółowo

warstwa Netlon ATS 400: grunt z elementami siatki Netlon o grubości d (patrz tabela)

warstwa Netlon ATS 400: grunt z elementami siatki Netlon o grubości d (patrz tabela) nawierzchnie gruntowe Netlon Advanced Turf System Zastosowanie: - awaryjne i techniczne drogi dojazdowe dla samochodów osobowych oraz ciężkich (również w technologii zielonego dachu)* - nawierzchnie sportowe:

Bardziej szczegółowo

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012 Spis treści PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 37 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO- INśYNIERSKIE 39 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.0.01. D.08.00.00 D.08.0.01 ELEMENTY ULIC BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Stateczność dna wykopu fundamentowego

Stateczność dna wykopu fundamentowego Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Stateczność dna wykopu fundamentowego W pobliżu projektowanej budowli mogą występować warstwy gruntu z wodą pod ciśnieniem, oddzielone od dna wykopu fundamentowego

Bardziej szczegółowo

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Spis treści: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Budowa i remonty szlaków elementy konstrukcyjne

Budowa i remonty szlaków elementy konstrukcyjne Budowa i remonty szlaków elementy konstrukcyjne załącznik nr 6 Konstrukcja szlaku Powierzchnia deptania: jest to strefa bezpośredniego kontaktu turysty z podłożem. Powierzchnia ta powinna być umocniona,

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 17.01.2010 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość posadowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI. Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI. Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Łodzi przy XXIX LO budżet

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW KARCZOWANIE PNI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW KARCZOWANIE PNI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW KARCZOWANIE PNI SPIS TREŚCI D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5.

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P u b l i c z n y c h Zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CIEKÓW POWIERZCHNIOWYCH W MONITOROWANIU JAKOŚCI EKSPLOATOWANYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH

WYKORZYSTANIE CIEKÓW POWIERZCHNIOWYCH W MONITOROWANIU JAKOŚCI EKSPLOATOWANYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH WYKORZYSTANIE CIEKÓW POWIERZCHNIOWYCH W MONITOROWANIU JAKOŚCI EKSPLOATOWANYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH Przemysław Wachniew 1, Damian Zięba 1, Kazimierz Różański 1, Tomasz Michalczyk 2, Dominika Bar-Michalczyk

Bardziej szczegółowo

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż.aleksander KALETKA

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż.aleksander KALETKA BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż.aleksander KALETKA 34-382 BYSTRA tel. 693069706 BYSTRA 210 tel./ fax 33 475 96 82 NIP 553-135-99-14 konto mbank: 05114020040000330246404958 REGON 070763172

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV 452222-1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 106 2. MATERIAŁY... 106. SPRZĘT... 108 4. TRANSPORT... 108 5. WYKONANIE ROBÓT... 109 6.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Przebudowa drogi gminnej w m. Rudnicze strona 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szcegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO: OBIEKT OSUWISKO

KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO: OBIEKT OSUWISKO KARTA DOKUMENTACYJNA NATURALNEGO ZAGROŻENIA GEOLOGICZNEGO: OBIEKT OSUWISKO 1. Nr ewidencyjny 2. Lokalizacja 4 2.1 Miejscowość 2.2 Właściciel terenu 2.3 Gmina 2.4 Powiat 2.5 Województwo 2.6 Oznaczenie mapy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny. Metoda Elementów Skończonych

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny. Metoda Elementów Skończonych Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny Metoda Elementów Skończonych Laboratorium Prowadzący: dr hab. T. Stręk, prof. nadzw. Autor projektu: Łukasz Przybylak 1 Wstęp W niniejszej pracy pokazano zastosowania

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D.0.0.01 OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV

D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV D - 03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE KOD CPV 45233222-1 SPIS TREŚCI D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 1. WSTĘP... 15 2. MATERIAŁY... 15 3. SPRZĘT... 17 4. TRANSPORT... 17 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII Specyfikacja D-02.01.01 wykonanie wykopów w ach I-V kategorii D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Kod CPV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Kod CPV SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Kod CPV 45233100-0 152 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wykopy głębokie problematyka

Wykopy głębokie problematyka Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Wykopy głębokie problematyka Głębokie wykopy są pojęciem względnym zależnym od ustalenia głębokości granicznej. W literaturze zagranicznej za głębokie wykopy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW Pracownia Projektów Drogowych PPD 22-600 Tomaszów Lub. ul. Kościuszki 110 S.C. INWESTOR: ADRES: Gmina Dołhobyczów 22-540 Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

M.20.01.07 Obciążenie próbne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB 1.2. Zakres stosowania STWiORB 1.3. Zakres robót objętych STWiORB

M.20.01.07 Obciążenie próbne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB 1.2. Zakres stosowania STWiORB 1.3. Zakres robót objętych STWiORB M.20.01.07 Obciążenie próbne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 38 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 38 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 38 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 38 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 38 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ŁAPACZ RUMOWISKA DENNEGO W KORYTACH RZECZNYCH RBT (RIVER BEDLOAD TRAP) autor dr Waldemar Kociuba

ŁAPACZ RUMOWISKA DENNEGO W KORYTACH RZECZNYCH RBT (RIVER BEDLOAD TRAP) autor dr Waldemar Kociuba ŁAPACZ RUMOWISKA DENNEGO W KORYTACH RZECZNYCH RBT (RIVER BEDLOAD TRAP) autor dr Waldemar Kociuba Urządzenie produkowane na licencji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Chronione patentem

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-06.06.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1.WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z ustawieniem krawężników betonowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I PRZEDMIAR ROBÓT Wykonawca opracowania: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE WODMAR s.c. B. JENCZELEWSKI & Z. KULIGA 43-300 BIELSKO - BIAŁA Zamawiający: URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM 32 600 OŚWIĘCIM UL. ZABORSKA 2 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż.aleksander KALETKA

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż.aleksander KALETKA BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż.aleksander KALETKA 34-382 BYSTRA tel. 693069706 BYSTRA 210 tel./ fax 33 8675 601 NIP 553-135-99-14 konto mbank: 05114020040000330246404958 REGON 070763172

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 2. Tabela - zbiorcze zestawienie robót ziemnych 3. Tabele robót ziemnych 4. Plan sytuacyjny lokalizacji przekrojów poprzecznych 5. Przekroje poprzeczne 1/5 Opis

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna osuwiska

Karta rejestracyjna osuwiska Karta rejestracyjna osuwiska 1. Numer ewidencyjny 1/Ku 2. Lokalizacja osuwiska: 1. Miejscowość: 2. Gmina: Kuźnia Raciborska 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) M3461Bd4 8. Kraina geograficzna:

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Śliwno, 2009 r SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 6 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo