PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA"

Transkrypt

1 PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. PK 1. Przygotowanie oferty przetargowej na wykonanie wybranego obiektu budowlanego lub wybranych robót budowlanych 2. Organizacja przetargu na wykonawstwo robót budowlanych studium przypadku 3. Wielokryterialna ocena ofert w procedurach przetargowych na wybranym przykładzie 4. Koszty alternatywnych rozwiązań projektowych elementów obiektów budowlanych 5. Koszty alternatywnych rozwiązań technologicznych w wykonawstwie robót budowlanych 6. Model sieciowy przebiegu przedsięwzięcia budowlanego na wybranym przykładzie 7. Planowanie czasu i kosztu wykonania robót budowlanych z wykorzystaniem sieci czynności 8. Planowanie finansowania robót budowlanych przez wykonawcę na wybranym przykładzie 9. Planowanie zatrudnienia na budowie z wykorzystaniem modelu sieciowego przedsięwzięcia 10. Wymagania jakościowe a koszty wykonania robót budowlanych na wybranych przykładach 11. Projekt zagospodarowania placu budowy zespołu obiektów budowlanych prof. dr hab. Stanisław Belniak 1. Ryzyko inwestowania w nieruchomości na wybranym przykładzie 2. Rozwój firm deweloperskich na wybranym przykładzie 3. Rozwój budownictwa indywidualnego w miejscowości X 4. Przygotowanie i ocena wybranego projektu inwestycyjnego 5. Inwestycje samorządu terytorialnego na wybranym przykładzie 6. Wpływ inflacji na proces szacowania nieruchomości 7. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w budownictwie 8. System ubezpieczeń budowlano montażowych 9. Koszty funkcjonowania firm budowlanych na wybranym przykładzie 10. System organizacji procesu budowlanego na wybranym przykładzie dr inż. Renata Kozik 1. Analiza techniczno-ekonomiczna materiałów i technologii wykonania wybranych elementów obiektu budowlanego (np. ściany, stropy) 2. Projekt organizacji robót dla wybranego przedsięwzięcia budowlanego 3. Projekt technologii i organizacji wykonania remontu budynku wraz oszacowaniem kosztów remontu 4. Analiza rozwiązań technologicznych dla zabezpieczeń cieplno-wilgotnościowych budynków wraz z oszacowaniem kosztów 5. Technologie wzmacniania fundamentów starych budowli (analiza techniczno ekonomiczna) 6. Metody oceny stopnia zużycia technicznego budynków i ich wykorzystanie w praktyce 7. Nowoczesne metody osuszania murów analiza techniczno- ekonomiczna 8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym 9. Metody planowania i kontroli realizacji przedsięwzięcia budowlanego na wybranym przykładzie 10. Technologia budowy domów drewnianych - analiza techniczno ekonomiczna 11. Analiza przyczyn i okoliczności wystąpienia katastrof budowlanych 12. Budownictwo inteligentne (np. zintegrowane systemy zarządzania) 13. Budowlany proces inwestycyjny na wybranym przykładzie wraz z oszacowaniem kosztów) 14. Nowoczesne technologie remontów elementów budynków i uwarunkowania technologiczno organizacyjne ich realizacji. 15. Budownictwo pasywne

2 16. Biobudownictwo analiza techniczno - ekonomiczna 17. Procedura przetargu ograniczonego na roboty budowlane na przykładzie. 18. Procedura przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na przykładzie Przetargowe tryby udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane teoria i praktyka 20. Nieprzetargowe tryby udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane teoria i praktyka 21. Projektowanie zagospodarowania placu budowy w aspekcie optymalizacji kosztów. 22. Przygotowanie oferty przetargowej na roboty budowlane studium przypadku 23. Analiza technologiczno ekonomiczna robót remontowych obiektów budowlanych. 24. Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych teoria i praktyka 25. Umowy o roboty budowlane i ich wpływ na zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym 26. Procedura administracyjno prawna i jej wpływ na przebieg procesu budowlano inwestycyjnego w Polsce i wybranych krajach 27. Procedura administracyjno prawna poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych na wybranym przykładzie (obiekty zabytkowe, inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska) 28. Dokumentacja techniczna budynku teoria i praktyka 29. Umowy o roboty budowlane i ich wpływ na zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym 30. Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane (np. zaprojektowanie i wykonanie) 31. Badanie i analiza rynku budowlanego dr inż. Zdzisław Milian 1. Rozwiązania alternatywne warstw ścian i stropów przy ograniczonych kosztach dla budynków mieszkalnych 2. Analiza elementów konstrukcji ze względu na procentowy udział w kosztach realizacji dla różnych typów obiektów 3. Nowoczesne systemy grzewcze w budownictwie 4. Wykorzystanie pomp cieplnych do ogrzewania lub klimatyzacji budynków jednorodzinnych 5. Robotyka w budownictwie 6. Zarządzanie realizacją budowy zgodnie z procedurą Łańcuch krytyczny 7. Planowanie i kontrola realizacji budowy z wykorzystaniem programu MS Projekt 8. Charakterystyka programów do planowania i kontroli przedsięwzięć budowlanych 9. Automatyczne przedmiary robót z oprogramowania typu CAD 10. Koordynacja dostaw materiałów na plac budowy z wykorzystaniem IT 11. Koordynacja pracą brygad roboczych na budowie z wykorzystaniem IT 12. Planowanie budowy a zarządzanie przedsięwzięciem 13. Techniki harmonogramowania w ramach zarządzania przedsięwzięciem 14. Zarządzanie kosztami w przedsięwzięciu budowlanym 15. Bazy danych dla celów przygotowywania kosztorysów ofertowych 16. Kontrakty budowlane w kontekście zarządzania przedsięwzięciem 17. Zarządzanie przedsięwzięciem wg koncepcji Project Management - studium przypadku. 18. Temat do uzgodnienia w zakresie zarządzania budową dr inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina 1. Metody ocieplania ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych nowowznoszonych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań 2. Metody wykonania ciepłochronnych ścian zewnętrznych 3. Metody termomodernizacji budynków 4. Nowoczesne materiały i technologie docieplania ścian zewnętrznych budynków istniejących 5. Stosowane w Polsce i na świecie materiały i metody ocieplania ścian za pomocą izolacji transparentnej 6. Remont lub budowa obiektu budowlanego technologia i organizacja budowy na wybranym przykładzie

3 7. Analiza techniczno-ekonomiczna materiałów i technologii związanych z wykonaniem poszczególnych elementów budynku (ściany, stropy, dachy)technologia i organizacja wybranych robót wykończeniowych (np. tynkarskich) 8. Analiza techniczno-ekonomiczna współczesnych rozwiązań drzwi i okien 9. Analiza techniczno-ekonomiczna pokryć dachowych 10. Technologia i organizacja wykonania zielonego dachu 11. Materiały i technologie wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej 12. Budownictwo systemowe. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów wznoszenia ścian 13. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych maszyn budowlanych do robót ziemnych 14. Organizacja przetargu na roboty budowlane na przykładzie wybranej gminy 15. Analiza działalności inwestycyjnej gminy 16. Systemy realizacji przedsięwzięć budowlanych na wybranych przykładach 17. Procedura przetargowa w budownictwie teoria i praktyka 18. Opracowanie oferty przetargowej wraz z dokumentacją i pakietem prezentacyjnym firmy budowlanej 19. Analiza niekonwencjonalnych źródeł energii. Budownictwo energooszczędne dr inż. Agnieszka Leśniak 1. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rozwiązań stropów / lub pokryć dachowych/ lub elewacji/. 2. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego/ lub wybranych systemów dociepleń budynków/. 3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wybranej budowie 4. Sposoby obliczania narzutów w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego teoria i praktyka 5. Podstawy sporządzania kosztorysu i ich wpływ na jego wynik 6. Efektywność wykonywania wybranych robót budowlanych 7. Metody osuszania murów analiza techniczno ekonomiczna 8. Kosztorys ofertowy a rzeczywista wartość robót budowlanych 9. Spory i roszczenia stron w kontrakcie budowlanym realizowanym w warunkach FIDIC 10. Procedura płatności miesięcznych w kontrakcie budowlanym w warunkach FIDIC Warunki Ogólne i Warunki Szczególne 11. Stopień zużycia technicznego wybranego budynku studium przypadku 12. Remont i modernizacja budynku mieszkalnego studium przypadku. 13. Sposoby pozyskiwania wykonawców/podwykonawców robót budowlanych na przykładzie Partnerstwo w przedsięwzięciach budowlanych 15. Sposoby szacowania kosztów pośrednich w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego teoria i praktyka. 16. Przygotowanie oferty przetargowej na roboty budowlane dla inwestora publicznego i prywatnego dr inż. Wojciech Drozd 1. Ocena stanu technicznego obiektu kubaturowego. 2. Dokumentacja realizacji inwestycji budowlanej. 3. Analiza techniczno ekonomiczna adaptacji strychu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 4. Procedury administracyjne w procesie budowlanym. 5. Analiza techniczno ekonomiczna rozbudowy budynku mieszkalnego.

4 dr inż. Edyta Plebankiewicz 1. Oszacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane teoria i praktyka. 2. Metody pozyskiwania wykonawców robót budowlanych na przykładzie wybranego inwestora. 3. Analiza ofert przetargowych wykonawców budowlanych na wybranych przykładach. 4. Przygotowanie inwestycji budowlanej na wybranym przykładzie. 5. Analiza techniczno ekonomiczna realizacji wybranych elementów budynku. 6. Analiza techniczno ekonomiczna realizacji wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego 7. Remont i modernizacja wybranego obiektu budowlanego studium przypadku. 8. Czas i koszt wybranego obiektu budowlanego w aspekcie jego rozwiązań technologicznomateriałowych. 9. Projekt organizacji budowy wybranego obiektu lub zespołu obiektów. dr inż. Krzysztof Zima 1. Budownictwo mieszkaniowe realizowane przez deweloperów w Krakowie. 2. Ryzyko w działalności firmy budowlanej. 3. Ryzyko w działalności firmy deweloperskiej 4. Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji. 5. Alternatywne źródła energii stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. 6. Urządzenia i elementy zapewniające bezpieczeństwo na budowie. 7. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów deskowań lub rusztowań. 8. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 9. Planowanie czasu wykonania inwestycji budowlanej 10. Planowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej 11. Organizacja budowy lub wybranych procesów budowlanych. 12. Kosztorysowanie robót budowlanych porównanie wariantów rozwiązań wybranych elementów budowlanych dr inż. Elżbieta Starzyk 1. Alternatywne metody wykonania wybranych robót budowlanych 2. Organizacja budowy studium porównawcze przykładowych realizacji 3. Czynności kierownika budowy studium przypadku 4. Nadzór autorski na budowie przepisy i praktyka 5. Nadzór inwestorski na budowie przepisy i praktyka dr inż. Andrzej Więckowski Materiałochłonność, nakłady Analiza materiałochłonności budownictwa tradycyjnego i systemowego Sozoekonomia budownictwa Ekobudownictwo Biobudynki z surowców miejscowych Technologie wznoszenia i mikroklimat bioobiektów Analiza dostępności i efektywność realizacji projektu prośrodowiskowego domu jednorodzinnego Budownictwo o niskim zapotrzebowaniu na energię Technologia budownictwa pasywnego Domy pasywne i ich ekonomika Ekonomika wznoszenia i eksploatacji obiektów niskoenergochłonnych oraz standardowych Technologia realizacji i efektywność stosowania dodatkowych izolacji termicznych

5 Efektywność nowoczesnych okien oraz wyposażonych w zasłony, żaluzje i okiennice termoizolacyjne Termorenowacja i ogrzewanie Analiza nakładów i efektywność wybranych systemów termoizolacji budynków Audyt energetycny i analiza zaleceń termomodernizacyjnych dla przykładowego domu jednorodzinnego Analiza techniczno-ekonomiczna systemów ogrzewania budynków jednorodzinnych Budownictwo jednorodzinne Technologiczność i ekonomika wybranych systemów budowy domu jednorodzinnego Technologiczność i ekonomika stosowania lekkich ścian systemowych w budownictwie jednorodzinnym Techologie tradycyjne oraz wykonawstwo systemowe i ekonomika robót wykończeniowych w budownictwie jednorodzinnym Analiza technologiczno-ekonomiczna realizacji piwnic i podłóg na gruncie w budynkach jednorodzinnych Technologia dachów zielonych Technologia i ekonomika pokryć dachowych Budownictwo wielorodzinne Analiza technologiczno-ekonomiczna systemów wznoszenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych Analiza technologiczno-ekonomiczna modernizacji zasobów mieszkaniowych z prefabrykatów wielkowymiarowych Efektywność tradycyjnych i systemowych robót wykończeniowych Budownictwo ogólne Analiza technologii i organizacji budowy na przykładzie realizacji powtarzalnego obiektu handlowo-usługowego Ekonomika posadowienia budynku na palach Budownictwo monolityczne Rusztowania i deskowania systemowe w budownictwie... Analiza wydajności węzła produkcji mieszanki betonowej i liczebności środków transportowych Technologia wznoszenia budynków monolitycznych Budownictwo specjalistyczne Analiza technologii budowy wiaduktu drogowego Analiza technologii budowy mostu drogowego Analiza technologii i nakłady na przebudowę stadionu sportowego Elewacje i dachy Analiza technologii robót i efektywność wybranych pokryć dachowych w budownictwie jednorodzinnym Technologiczność i ekonomika stosowania systemowych ścian osłonowych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym Aluminiowe konstrukcje osłonowe przeszklone i analiza efektywności przy zastosowaniu w budynku... Remonty Analiza rewaloryzacji kamienicy... Wybrane problemy remontu-modernizacji i eksploatacji budynku na przykładzie obiektu użyteczności publicznej Analiza efektywności rozwiązań projektowych osuszania ścian na przykładzie remontumodernizacji budynku użyteczności publicznej

6 Analiza technologiczno-ekonomiczna rewitalizacji zabytkowych budynków mieszkalnych Krakowa Analiza technologiczno-organizacyjna i ekonomika rewitalizacji zabytkowego budynku mieszkalnego Badania empiryczne procesów rewaloryzacyjnych z przykładem analizy czasu pracy przy odnowieniu Kontekst architektoniczny Analiza technologii i kosztów realizacji budynku w aspekcie rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych Analiza wznoszenia oraz efektywność zabudowy szeregowej Technologia i ekonomika budowy wielokondygnacyjnych piwnic oraz części nadziemnych budynków niskich i wysokich na terenach centrów miast Ekonomika wykonywania pomieszczeń piwnicznych, naziemnych i poddaszy w budynkach jednorodzinnych Galanteria betonowa i kamienna Technologia produkcji galanterii betonowej Technologia realizacji nawierzchni z prasowanej kostki brukowej i ekonomika mechanizacji prac Technologia realizacji wielkopowierzchniowych prac brukarskich na przykładzie remontu... Prefabrykacja Technologia prefabrykacji i wznoszenie budynków jednorodzinnych Technologia prefabrykacji konstrukcji drewnianych Analiza technologiczno-ekonomiczna magazynowania materiałów i prefabryktów budowlanych Technologie Systemy podziemnych drążeń i wybór technologii budowy kanalizacji Technologia realizacji głębokich wykopów Technologia realizacji wielokondygnacyjnych piwnic Obiekty kopułowe i technologia torkretowania Technologia wznoszenia budynków wysokich Maszyny budowlane Skuteczność i uniwersalność współczesnych maszyn budowlanych na przykładzie zastosowań... Analiza pracy zespołu koparka-samochody przy realizacji wykopu szerokoprzestrzennego Wydajność Badanie czasu pracy i racjonalność działań na przykładzie realizaji utwardzanej posadzki fibrobetonowej Analiza technologii i wydajności w realizacjach obiektów żelbetowych Analiza technologii i wydajności w realizacjach obiektów o konstrukcji stalowej Analiza technologii i wydajności robót wykończeniowych Analiza technologii i wydajności w realizacjach budynków jednorodzinnych Technologiczność i analiza wykorzystywania czasu pracy przy realizacji lekkich ścian systemowych Analiza pracy zespołów roboczych przy wykonywaniu głębokich wykopów i kilkukondygnacyjnych piwnic budynków Organizacja Analiza organizacji budowy... Analiza organizacji robót w systemach dociepleń budynków Analiza projektu i przykład wyboru wykonawcy Osiedla... Specjalizacja technologiczna małej firmy budowlanej z przykładem działalności Zakładu Budowlanego Analiza optymalnego profilu robót dla małej firmy z przykładem realizacji zadań przez Zakład

7 Remontowo-Budowlany... Analiza zadań i rynku budowlanego, program działalności i rozwoju oraz zarządzanie małą firmą budowlaną Oferty na roboty budowlane oraz kredytowanie inwestora i wykonawcy Zagospodarowanie terenu budowy Analiza technologiczno-ekonomiczna realizacji dróg czasowych na terenie budowy Analiza realizacji budowy w aspekcie uwarunkowań bhp i technologiczno-ekonomicznych Jakość Analiza systemu zapewnienia jakości dla projektu budowy... Analiza badań jakości produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych Tematy mogą zostać ukierunkowane na badania związane z wykonawstwem na budowie oraz na działalność firm. Studenci mogą zaproponować temat lub problematykę, np. wynikającą z ich osobistych doświadczeń realizacyjnych w budownictwie albo z zainteresowań. dr inż. Jerzy Kowalik 1. Analiza techniczno ekonomiczna wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego 2. Technologia i organizacja budowy domów w drewnianym szkielecie 3. Analiza techniczna ekonomiczna zastosowań deskowań drobnowymiarowych U-Form i Stal- Form 4. Analiza techniczno ekonomiczna wybranych systemów urządzeń formujących w budownictwie monolitycznym 5. Nowe systemy docieplania budynków i ich analiza techniczno ekonomiczna 6. Ocena opłacalności inwestycji termo modernizacyjnych 7. Techniczno ekonomiczna analiza remontów budynków mieszkalnych wznoszonych 8. Metodami tradycyjnymi i uprzemysłowionymi 9. Nowoczesne rusztowania budowlane i ich ocena ekonomiczna 10. Technologie transportowe w budownictwie oraz systemy organizacji przewozów 11. Ocena kosztów zagospodarowania placu budowy przy wznoszeniu obiektów 12. Technologia dociepleń ścian zewnętrznych stosowanych w kraju i za granicą 13. Nowoczesne systemy ogrzewania i ich ekonomika 14. Badanie energochłonności budownictwa mieszkaniowego 15. Technologia wykonywania głębokich wykopów z obudową 16. Analiza efektywności maszyn i zestawów przy realizacji robót ziemnych 17. Bezpieczeństwo pracy budowlanych żurawi wieżowych w warunkach kolizyjnej lokalizacji 18. Projektowanie technologii i organizacji budynków mieszkaniowych w aspekcie czasu i kosztu z zastosowaniem metod sieciowych 19. Nowoczesne pokrycia dachów i ich analiza techniczno ekonomiczna 20. Technologia i organizacja robót wykończeniowych w budownictwie mieszkaniowym 21. Analiza techniczno - ekonomiczna wybranych stropów w budownictwie dr inż. arch. Agnieszka Makowska 1. Organizacja robót budowlanych dla wybranego projektu z zastosowaniem modelu sieciowego 2. Analiza porównawcza wybranych przedsiębiorstw budowlanych i ustalenie strategii rozwojowej 3. Nowoczesne materiały i technologie oraz ich zastosowanie w obecnym budownictwie 4. Projekt i zarządzanie bazą danych w budownictwie 5. Projekt struktury informacyjnej wybranej firmy budowlanej z zastosowaniem języka HTML

INSTYTUT ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013

INSTYTUT ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 prof. dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy (3) BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013 1. Ocena nośności granicznej ramy portalowej 2. Analiza stanu granicznego konstrukcji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR W SPRAWIE REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW BUDOWLANYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH

INFORMATOR W SPRAWIE REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW BUDOWLANYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH INFORMATOR W SPRAWIE REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW BUDOWLANYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH Warszawa 2001 r. Decyzja Nr 127 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4. 09. 2001 roku, w sprawie dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-00 Warunki Ogólne 3 WYMAGANIA OGÓLNE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-00 Warunki Ogólne 3 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-00 Warunki Ogólne 3 SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Kod wg CPV - 45421135-9 Obiekt - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 9 Zakres

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik

Bardziej szczegółowo

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)?

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Jerzy Żurawski* ) W 2002 r. w krajach UE przyjęta została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH POLITECHNIK A ŚL ĄSK A W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI Instytut

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 19/2013 (1419) BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH Ubezpieczenia Odszkodowania Klęski Żywiołowe BCU I PÓŁROCZE 2013 R. SPIS

Bardziej szczegółowo

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego Spis Treści Wstęp str. 2 Razem dla lepszych efektów str. 3 Struktura podmiotów w budownictwie wg działów str. 3 Siła synergii str. 3 Stawiamy na rozwój str. 4 Budujemy wspólną przyszłość str. 4 Koordynator

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Informacja o wynikach kontroli energooszczędnych inwestycji w budynkach użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 288 godzin zajęć 10 miesięcy nauki 13 zjazdów I. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 1. Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.) 1.1. Podmioty

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 1 Skróty BEI CO2 GUS IPCC KOBIZE LCA MEI MSP NFOŚiGW OZE PGN POIiŚ RPO SEAP UE URE WFOŚiGW toe bazowa inwentaryzacja emisji (ang. Baseline

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork

w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/479/05 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 9 listopada 2005 r. Plan racjonalizacji zuŝycia energii w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork Kluczbork 2005 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

abc informacji ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA MIAST

abc informacji ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA MIAST abc informacji ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA MIAST grudzień, 2014 r. na podstawie doświadczeń projektu SERPENTE realizowanego w ramach programu INTERREG VI C SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5

Bardziej szczegółowo

Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A.

Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A. Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Aleksander Panek NAPE S.A. Plan wystąpienia Informacja o NAPE Efektywność energetyczna w Polsce Regulacje prawne instrumenty wspierania

Bardziej szczegółowo

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia PDK OIIB Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2010 OBIEKTY MIESZKALNE OBIEKTY DYDAKTYCZNO-OŚWIATOWE OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE OBIEKTY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE OBIEKTY INŻYNIERYJNO-KOMUNALNE Polski Związek Inżynierów

Bardziej szczegółowo

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY www.eko-gminy.pl EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY BIULETYN SZKOLENIOWY 1 Spis treści 3 Budownictwo komunalne nowocześnie i energooszczędnie 6 Budynek efektywny

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki,

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania honorariów ustanowione przez Izbę Architektów w zakresie prac i usług w nim opisanych.

Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania honorariów ustanowione przez Izbę Architektów w zakresie prac i usług w nim opisanych. KOGO DOTYCZY REGULAMIN HONORARIÓW ARCHITEKTA? Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania honorariów ustanowione przez Izbę Architektów w zakresie prac i usług w nim opisanych. KTO MOZE UDZIELIĆ DALSZYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON ZATWIERDZAM... płk lek Piotr DZIĘGIELEWSKI Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Szef Służby Zdrowia WP PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON Modernizacja

Bardziej szczegółowo