Code of Practice for Determining Employment or Self-Employment Status of Individuals.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Code of Practice for Determining Employment or Self-Employment Status of Individuals."

Transkrypt

1 Polish / Polski Code of Practice for Determining Employment or Self-Employment Status of Individuals. Zasady postępowania przy określaniu statusu zatrudnienia osób fizycznych.

2 Zasady postępowania przy określaniu statusu zatrudnienia osób fizycznych Niniejsza broszura została opracowana przez Grupę do spraw Statusu Zatrudnienia (Employment Status Group) utworzoną w ramach Programu na rzecz Dobrobytu i Sprawiedliwości (Programme for Prosperity and Fairness). Grupa ta powstała ze względu na rosnące obawy, że prawdopodobnie coraz więcej osób należy do kategorii samozatrudnionych, chociaż według istniejących kryteriów, bardziej stosowne byłoby zaklasyfikowanie ich jako pracowników. Broszura ta została zaktualizowana w 2007 roku przez Grupę Monitorowania Szarej Strefy w Gospodarce (Hidden Economy Monitoring Group) utworzoną w ramach Porozumienia o Partnerstwie Społecznym W kierunku roku 2016 (Towards 2016 Social Partnership Agreement). Celem niniejszego dokumentu jest wyeliminowanie nieporozumień i zapewnienie przejrzystości, a nie spowodowanie nadania statusu pracownika osobom faktycznie pracującym na zasadach samozatrudnienia. W większości przypadków, ustalenie czy dana osoba jest pracownikiem, czy osobą samozatrudnioną, nie przysparza większych trudności. Jednak nie zawsze jest to sytuacja oczywista i bezsporna, co może prowadzić do nieporozumień związanych ze statusem zatrudnienia danej osoby fizycznej. Przedstawione poniżej kryteria powinny pomóc w rozstrzygnięciu tej kwestii. Istotnym jest aby podczas przeprowadzania analizy w oparciu o wspomniane kryteria, spojrzeć na dane stanowisko pracy całościowo, włącznie z warunkami pracy oraz rzeczywistym charakterem stosunku pracy. Należy rozważyć w tym kontekście czy dana osoba wykonuje pracę działając na własny rachunek. Czy jest ona wolnym podmiotem, niezależnym od osoby, na rzecz której wykonuje usługi? Taka analiza jest kluczowa dla ustalenia statusu osoby fizycznej i powinna być przeprowadzana z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w niniejszej broszurze. Ustawa o Bezpieczeństwie, Higienie i Warunkach Pracy z 2005 roku (Safety, Health and Welfare at Work Act, 2005) reguluje podstawowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w Irlandii. Nakłada ona określone obowiązki zarówno na pracodawców, jak i pracowników. W świetle obowiązującego ustawodawstwa, osoby samozatrudnione traktowane są w podobny sposób jak pracodawcy. Spoczywa na nich obowiązek kierowania pracą oraz planowania i wykonywania jej przy zachowaniu zasad higieny i bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich osób w danym miejscu pracy. Ogólnie rzecz ujmując, na osobach samozatrudnionych i niezależnych wykonawcach spoczywa znacznie więcej obowiązków w zakresie zarządzania kwestiami BHP. Bez względu jednak na status zatrudnienia, praktyki BHP i zarządzanie nimi stanowią jeden z podstawowych elementów wszelkich czynności związanych z pracą. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej 2

3 Kryteria określenia statusu zatrudnienia danej osoby jako pracownika Osoba jest uznawana za pracownika, jeżeli spełnione są poniższe warunki, z zastrzeżeniem, że nie wszystkie z nich muszą być spełnione jednocześnie: Podlega kontroli ze strony innej osoby, która wydaje instrukcje dotyczące sposobu, czasu i miejsca wykonania prac. Wykonuje czynności, do których należy jedynie świadczenie pracy. Otrzymuje stałe wynagrodzenie rozliczane godzinowo, tygodniowo lub miesięcznie. Nie może przy wykonywaniu prac korzystać z usług podwykonawców. Jeżeli przy wykonywaniu prac można skorzystać z usług podwykonawców i zostaną one opłacone przez osobę zlecającą, dokonać można przeniesienia stosunku pracy pracodawca/pracownik. Nie zapewnia materiałów potrzebnych do wykonania prac. Nie zapewnia sprzętu, poza drobnymi narzędziami specjalistycznymi. Zapewnianie narzędzi lub sprzętu nie musi być czynnikiem o istotnym znaczeniu dla określenia statusu zatrudnienia przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności związanych z konkretną sytuacją. Nie ponosi osobistego ryzyka finansowego przy wykonywaniu prac. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za czynności inwestycyjne lub dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem. 3 Nie ma możliwości czerpania korzyści wynikających ze sprawnego zarządzania terminami podejmowania zobowiązań lub realizowania zadań wynikających z takich zobowiązań. Pracuje w ustalonych godzinach lub przez ustaloną liczbę godzin w tygodniu lub miesiącu. Pracuje dla jednej osoby lub jednej firmy. Otrzymuje zwrot kosztów związanych z utrzymaniem i/lub podróżą. Należy się jej dodatkowe wynagrodzenie lub dodatkowy czas wolny od pracy za wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych. Dodatkowe czynniki, które należy uwzględnić: Osoba może cieszyć się znaczną swobodą i niezależnością podczas wykonywania prac, jednak nie zmienia to faktu, że pozostaje pracownikiem. Pracownikowi posiadającemu wiedzę specjalistyczną nie można wydawać instrukcji dotyczących sposobu wykonywania prac. Osoba, której wynagrodzenie wypłacane jest formie prowizji, udziału w zyskach, w systemie akordowym lub w inny nietypowy sposób, może być mimo wszystko uznawana za pracownika. Niektórzy pracownicy pracują dla więcej niż jednego pracodawcy w tym samym czasie. Niektórzy pracownicy nie pracują w lokalu lub na terenie należącym do pracodawcy.

4 Obowiązują specjalne zasady dotyczące rozliczeń w systemie PRSI w przypadku zatrudniania członków rodzin. Zapisy w umowach rozpatrywane przez Sąd Najwyższy (Supreme Court) w tzw. sprawie firmy Henry Denny & Sons Ltd, takie jak: uznaje się, że jesteś niezależnym wykonawcą, Twoim obowiązkiem jest uiszczać takie podatki i opłaty obowiązkowe, z tytułu takiego wynagrodzenia, jakie mogą być należne Urzędowi Skarbowemu (Revenue Commissioners) lub innym organom, przyjmuje się, że postanowienia Ustawy o Nieuczciwych Zwolnieniach Pracowników z 1977 roku (Unfair Dismissal Act, 1977) nie mają zastosowania itd., nie jesteś pracownikiem tej firmy, ponosisz odpowiedzialność za swoje rozliczenia podatkowe nie są warunkami umownymi i ich moc jest znikoma lub żadna. Chociaż mogą wyrażać one opinie stron zawierających umowę, ich znaczenie podczas przeprowadzania analizy statusu zatrudnienia danej osoby jest minimalne. Kryteria określenia statusu zatrudnienia danej osoby jako samozatrudnionej: Osoba jest uznawana za samozatrudnioną, jeżeli spełnione są poniższe warunki, z zastrzeżeniem, że nie wszystkie z nich muszą być spełnione jednocześnie: Jest właścicielem swojej firmy. Ponosi ryzyko finansowe ze względu na konieczność ponoszenia kosztów w przypadku usuwania ewentualnych usterek w wykonanych pracach lub 4 poprawiania wykonanych prac, jeśli ich jakość była niższa niż przewidziana w umowie. Ponosi odpowiedzialność za czynności inwestycyjne i dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem. Ma możliwość czerpania korzyści wynikających ze sprawnego zarządzania terminami podejmowania zobowiązań lub realizowania zadań wynikających z takich zobowiązań. Decyduje w kwestiach dotyczących wyboru rodzaju prac; sposobu, miejsca i czasu ich wykonania oraz dotyczących ewentualnego samodzielnego ich wykonywania. Ma swobodę w zakresie zatrudniania innych ludzi, na warunkach przez siebie ustalonych, w celu wykonywania prac, co do których zostały zawarte umowne porozumienia. Może w tym samym czasie świadczyć takie same usługi na rzecz więcej niż jednej osoby lub firmy. Zapewnia materiały potrzebne do wykonania prac. Zapewnia sprzęt i wyposażenie niezbędne do wykonania prac, inne niż drobne narzędzia specjalistyczne lub sprzęt, które w ujęciu całościowym nie byłyby wyznacznikiem pozwalającym uznać daną osobę za prowadzącą działalność na własny rachunek. Posiada ustalone miejsce prowadzenia działalności, gdzie mogą być przechowywane materiały, sprzęt itp. Sporządza wycenę oraz ustala cenę za wykonanie prac.

5 Zapewnia sobie polisę ubezpieczeniową np. polisę odpowiedzialności cywilnej itp. Decyduje w kwestiach dotyczących wyboru czasu pracy podczas wykonywania prac wynikających z podjętych zobowiązań. Dodatkowe czynniki, które należy uwzględnić: Każda samozatrudniona osoba fizyczna powinna zasadniczo spełniać powyższe warunki. W przeciwnym wypadku należy ją uznać za pracownika. Fakt, że dana osoba fizyczna jest zarejestrowana w systemie samodzielnego rozliczania oraz dla celów podatku VAT w ramach systemu samodzielnego rozliczania, nie oznacza automatycznie, że status jej zatrudnienia należy określić jako samozatrudnienie. Osoba zajmująca stanowisko kierownicze, taka jak dyrektor spółki, podlega opodatkowaniu w ramach systemu PAYE. Może jednak zaistnieć konieczność weryfikacji warunków takiego opodatkowania przez Wydział ds. Ubezpieczeń Społecznych (Scope Section) Ministerstwa Spraw Społecznych i Rodziny (Department of Social Protection) celem ustalenia odpowiedniej kategorii PRSI. Należy zwrócić uwagę, że osoba, która jest samozatrudnionym wykonawcą przy wykonywaniu jednej pracy, niekoniecznie musi występować w takim charakterze przy wykonywaniu kolejnej. Jest również możliwe występowanie w charakterze pracownika i osoby samozatrudnionej w tym samym czasie w odniesieniu do różnych prac. W branży budowlanej, z uwagi na zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, wszystkie pracujące na budowie osoby wykonują czynności pod kierownictwem brygadzisty lub nadzorcy. Osoba samozatrudniona decyduje o wyborze metody, która ma być zastosowana przy wykonywaniu prac. Konsekwencje wynikające z określenia statusu zatrudnienia Statut zatrudnienia, w zależności od sytuacji - pracownik czy osoba samozatrudniona, wpływa na następujące kwestie: Sposób, w jaki od dochodów danej osoby odliczany jest podatek i składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) odprowadzane do Collector- General (Głównego Poborcy Podatkowego). W przypadku pracownika, podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) są odliczane od jego dochodu. Osoba samozatrudniona zobowiązana jest do płacenia podatku wstępnego oraz składania deklaracji podatkowych bez względu na to, czy skierowano do niej żądanie w tej kwestii, czy nie. Uprawnienia do szeregu różnych świadczeń socjalnych, takich jak zasiłek dla bezrobotnych czy chorobowy. Pracownik jest uprawniony do korzystania z zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku chorobowego i renty inwalidzkiej, podczas gdy osoba samozatrudniona nie posiada takich uprawnień. 5

6 Inne prawa i uprawnienia, na przykład na mocy Prawa Pracy (Employment Legislation). Pracownika chronią określone prawa dotyczące czasu pracy, urlopów, urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, ochrona przed nieuczciwym zwolnieniem itp. Osoba samozatrudniona pozbawiona jest tych praw i ochrony. Odpowiedzialność cywilna w odniesieniu do wykonanych prac. Określanie statusu zatrudnienia wsparcie W sytuacji, gdy występują trudności w określeniu statusu zatrudnienia pewnej osoby lub grup osób, wsparcie zapewniają wymienione niżej organizacje. Podatek i ubezpieczenie społeczne (PRSI) Lokalny oddział Urzędu Skarbowego (Revenue) lub Pomocy Społecznej (Social Welfare). Wydział ds. Ubezpieczeń Społecznych (Scope Section) w Ministerstwie Spraw Społecznych i Rodziny (Department of Social Protection). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach Jeżeli istnieją utrzymujące się wątpliwości dotyczące określenia statusu danej osoby jako pracownika lub osoby samozatrudnionej, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem Urzędu Skarbowego (Revenue) lub Wydziałem ds. Ubezpieczeń Społecznych (Scope Section) w Ministerstwie Spraw Społecznych i Rodziny (Department 6 of Social and Family Affairs) w celu uzyskania pomocy. Po ustaleniu wszystkich stosownych faktów, zostanie wydana pisemna decyzja dotycząca statusu zatrudnienia. Decyzja wydana przez jedno Ministerstwo jest z reguły uznawana przez drugie, pod warunkiem, że uwzględniono w niej wszystkie stosowne fakty, okoliczności pozostały niezmienione, a wymienione fakty zostały ustalone przy wykorzystaniu właściwych instrumentów i zasad przewidzianych przez obowiązujące prawo. Jednak z uwagi na zróżnicowany charakter zaistniałych w danym przypadku okoliczności i różne przepisy ustawowe mające zastosowanie, osiągnięcie takiego konsensusu nie zawsze może być możliwe. Krajowa Inspekcja Pracy (National Employment Rights Authority) Krajowa Inspekcja Pracy (National Employment Rights Authority NERA) została powołana w lutym 2007 roku zgodnie z założeniami porozumienia W kierunku roku Podstawowym zadaniem NERA jest zapewnienie przestrzegania obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego kwestii związanych z prawami pracowniczymi. Główne przedsięwzięcia NERA to: rozpowszechnianie informacji o prawie pracowniczym wśród pracowników oraz pracodawców, przeprowadzanie kontroli i działań egzekucyjnych, a w przypadkach gdy jest to niezbędne przedstawianie zarzutów oraz wszczynanie odpowiedniego postępowania.

7 Podatek Kontraktowy (Relevant Contract Tax) Formularz RCT I Zobowiązanie z tytułu Podatku Kontraktowego (Relevant Contract Tax RCT) powstaje, gdy Podwykonawca zawiera umowę z Głównym Wykonawcą dotyczącą wykonania tzw. czynności kontraktowych (w zakresie budownictwa, leśnictwa i przetwórstwa mięsnego). Główny Wykonawca i Podwykonawca muszą wspólnie wypełnić Formularz RCT I, deklarując tym samym, że zawarta umowa dotyczy podwykonawstwa (a nie jest umową o pracę). Do Formularza RCT I wprowadzono zmiany, w wyniku czego od obu stron umowy wymagane są dokładniejsze informacje uzasadniające zaklasyfikowanie danej umowy jako umowy o wykonawstwo (Relevant Contract). Nieuzasadnione zaklasyfikowanie danej umowy jako umowy o wykonawstwo niesie ze sobą konsekwencje zarówno dla Głównego Wykonawcy, jak i dla Podwykonawcy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Skarbowego (Revenue) Zatrudnienie niepodlegające ubezpieczeniu Ustawy o Pozwoleniach na Pracę z lat 2003 i 2006 (Employment Permits Acts 2003 and 2006) określają szereg obowiązków, które musi wypełnić pracodawca, oraz wykroczenia, do których zaliczyć można w szczególności zatrudnianie osób spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area) bez pozwolenia na pracę, jeżeli takie pozwolenie jest w danym przypadku wymagane. W tym świetle, umowa o pracę zawarta 7 pomiędzy takim pracownikiem migracyjnym a pracodawcą, bez odpowiedniego pozwolenia na prac ę, jest umową niezgodną z prawem i w związku z tym nie podlega ubezpieczeniu w myśl przepisów Ustawy o Opiece Społecznej z 2005 roku (Social Welfare Consolidation Act, 2005). Wi ęcej szczegółowych informacji dotyczących pozwoleń na pracę można znaleźć na stronie internetowej lub pod numerem ulgowej infolinii Przydatne dane kontaktowe instytucji, gdzie można uzyskać informacje i broszury informacyjne: Raport Grupy do spraw Statusu Zatrudnienia (Employment Status Group) jest dostępny do wglądu na stronach internetowych następujących instytucji: Urząd Skarbowy (Revenue Commissioners), Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodziny (Department of Social Protection), Ministerstwo Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia (Department of Enterprise, Trade and Innovation), Irlandzki Kongres Związków Zawodowych (Irish Congress of Trade Unions), Irlandzka Konfederacja Biznesu i Pracodawców (Irish Business and Employers Confederation). Urząd Skarbowy (Revenue Commissioners) Lista lokalnych oddziałów Urzędu Skarbowego (Revenue) znajduje się na stronach

8 Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodziny (Department of Social Protection) Wydział ds. Ubezpieczeń Społecznych (Scope Section) Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodziny (Department of Social Protection). Oisin House, Pearse Street, Dublin 2, (lub dowolny lokalny oddział Opieki Społecznej) Telefon: (01) Strona internetowa: Ministerstwo Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia (Department of Enterprise, Trade and Innovation) Davitt House, 65A Adelaide Rd., Dublin 2. Ulgowa infolinia: Telefon: (01) Strona internetowa: Krajowa Inspekcja Pracy (National Employment Rights Authority - NERA) Biuro Informacji ds. Praw Pracowniczych (Employment Rights Information Unit), O Brien Road, Carlow. Ulgowa infolinia: Telefon: (059) Strona internetowa: 8 Irlandzki Kongres Związków Zawodowych (Irish Congress of Trade Unions) Parnell Square, Dublin 1. Telefon: (01) Strona internetowa: Irlandzka Konfederacja Biznesu i Pracodawców (Irish Business and Employers Confederation) Confederation House, 84/86 Lower Baggot Street, Dublin 2. Telefon: (01) Strona internetowa: Apelacyjny Sąd ds. Zatrudnienia (Employment Appeals Tribunal) Davitt House, 65A Adelaide Road, Dublin 2. Ulgowa infolinia: Telefon: (01) /9 Strona internetowa: Urząd ds. BHP (Health and Safety Authority) The Metropolitan Building, James Joyce Street, Dublin 1. Ulgowa infolinia: Strona internetowa: Sąd Pracy (Labour Court) Tom Johnson House, Haddington Road, Dublin 4. Ulgowa infolinia: Telefon: (01) Strona internetowa:

9 Komisja ds. Kodeksu Pracy oraz Rzecznik Praw (Labour Relations Commission & Rights Commissioners) Tom Johnson House, Haddington Road, Dublin 4. Ulgowa infolinia: Telefon: (01) Strona internetowa: Związek Firm Branży Budowlanej (Construction Industry Federation) Construction House, Canal Road, Dublin 6. Telefon: (01) Strona internetowa: Zrzeszenie Drobnej Przedsiębiorczości (Small Firms Association) Confederation House, Lower Baggot Street, Dublin 2. Telefon: (01) Strona internetowa: 9

10 LOKALNE ODDZIAŁY URZĘDU SKARBOWEGO (REVENUE) INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW: Ulgowa infolinia: Adresy wszystkich oddziałów Urzędu Skarbowego (Revenue) są dostępne na stronie PODATNICY NIEDOKONUJĄCY ROZLICZEŃ W SYSTEMIE PAYE REGION DUBLIŃSKI Podatnicy mieszkający w następujących rejonach geograficznych oraz przedsiębiorstwa, których czynności związane z zarządzaniem i administracją są wykonywane w tych rejonach. DYSTRYKT CITY CENTRE Rejony pocztowe miasta Dublin 1 i 2. DYSTRYKT SOUTH CITY Obszar samorządowej jednostki terytorialnej Dublin City Council na południe od rzeki Liffey z wyłączeniem rejonu pocztowego 2. DYSTRYKT NORTH CITY Obszar samorządowej jednostki terytorialnej Dublin City Council na północ od rzeki Liffey z wyłączeniem rejonu pocztowego 1. DYSTRYKT SOUTH COUNTY Obszar samorządowej jednostki terytorialnej South Dublin County Council. DYSTRYKT FINGAL Obszar samorządowej jednostki terytorialnej Fingal. DYSTRYKT DUN LAOGHAIRE RATHDOWN Obszar samorządowej jednostki terytorialnej Dun Laoghaire & Rathdown. 9/15 Upper O Connell Street, Dublin Lower Mount Street, Dublin 2. 9/15 Upper O Connell Street, Dublin 1. Plaza Complex, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24. Block D, Ashtowngate, Navan Road, Dublin 15. Lansdowne House, Lansdowne Road, Ballsbridge, Dublin 4. (01) (01) (01) (01) (01) (01) WYDZIAŁ ds. DUŻYCH PODATNIKÓW (LARGE CASES DIVISION) WYDZIAŁ ds. DUŻYCH PODATNIKÓW (LARGE CASES DIVISION) Setanta Centre, Nassau Street, Dublin 2. (01)

11 REGION WSCHODNI I POŁUDNIOWO-WSCHODNI Podatnicy mieszkający w następujących rejonach geograficznych oraz przedsiębiorstwa, których czynności związane z zarządzaniem i administracją są wykonywane w tych rejonach. DYSTRYKT TIPPERARY Z wyłączeniem obszaru South Tipperary Clonmel DYSTRYKT WATERFORD Włącznie z obszarem South Tipperary Clonmel i South Kilkenny Stradavoher, Thurles, Co. Tipperary. The Glen, Waterford. (0504) (051) DYSTRYKT WEXFORD DISTRICT Hrabstwo Wexford DYSTRYKT KILKENNY Włącznie z obszarem Carlow & Laois, ale z wyłączeniem South Kilkenny DYSTRYKT WICKLOW Hrabstwo Wicklow Anne Street, Wexford. Hebron Road, Kilkenny. 4 Claremont Road, Sandymount, Dublin 4. (053) (056) (01) DYSTRYKT KILDARE Hrabstwo Kildare DYSTRYKT MEATH Hrabstwo Meath Block F, Athy Business Campus, (059) Castlecomer Rd, Athy, Co. Kildare Abbey Mall, Abbey Road, Navan, Co. Meath. (046) PÓŁNOCNO-ZACHODNI REGION GRANICZNY Podatnicy mieszkający w następujących rejonach geograficznych oraz przedsiębiorstwa, których czynności związane z zarządzaniem i administracją są wykonywane w tych rejonach. DYSTRYKT CAVAN/MONAGHAN Hrabstwa Cavan i Monaghan DYSTRYKT DONEGAL Hrabstwo Donegal DYSTRYKT HRABSTWO GALWAY Hrabstwo Galway z wyłączeniem miasta Galway Millennium Centre, Dundalk, Co. Louth. High Road, Letterkenny, Co. Donegal. Geata na Cathrach, Fairgreen, Galway. (042) (074) (091) DYSTRYKT GALWAY/ROSCOMMON Miasto Galway i hrabstwo Roscommon DYSTRYKT LOUTH Hrabstwo Louth DYSTRYKT MAYO Hrabstwo Mayo DYSTRYKT SLIGO Hrabstwa Sligo, Leitrim i Longford Geata na Cathrach, Fairgreen, Galway. Millennium Centre, Dundalk, Co. Louth. Michael Davitt House, Castlebar, Co. Mayo. Cranmore Rd, Sligo. (091) (042) (094) (071)

12 DYSTRYKT WESTMEATH/OFFALY Hrabstwa Westmeath i Offaly Pearse Street, Athlone, Co. Westmeath. (090) REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI Podatnicy mieszkający w następujących rejonach geograficznych oraz przedsiębiorstwa, których czynności związane z zarządzaniem i administracją są wykonywane w tych rejonach. DYSTRYKT CLARE Hrabstwo Clare Kilrush Road, Ennis, Co. Clare. (065) DYSTRYKT CORK EAST Cork East włącznie z Cork County East, City North i City Centre. DYSTRYKT CORK SOUTH WEST Cork South West włącznie z Cork County South West, City South i City East. DYSTRYKT CORK NORTH WEST Cork North West włącznie z Cork County North West i City West. Revenue House, Assumption Road, (021) Blackpool, Cork. Revenue House, Assumption Road, (021) Blackpool, Cork. Revenue House, Assumption Road, (021) Blackpool, Cork. DYSTRYKT KERRY Hrabstwo Kerry. DYSTRYKT LIMERICK Hrabstwo Limerick. INNE Spa Road, Tralee, Co. Kerry. River House, Charlotte s Quay, Limerick. (066) (061) URZĘDY PUBLICZNE (Informacje udzielane jedynie w sali obsługi podatnika) Centralne Biuro Informacji Urzędu Skarbowego (Central Revenue Information Office) Biuro Informacji Urzędu Skarbowego w Tallaght (Tallaght Revenue Information 12 Cathedral Street, Dublin1. Godziny otwarcia: , od poniedziałku do piątku. Level 2, The Square, Tallaght, Dublin 24. Godziny otwarcia: , od poniedziałku do piątku. Office) OBSŁUGA W JĘZYKU IRLANDZKIM (Dla podatników, którzy chcą być obsługiwani w języku irlandzkim). Aonad 7, Dystrykt North City 9/15 Upper O Connell Street, Dublin 1. (01) PODATNICY DOKONUJĄCY ROZLICZEŃ W SYSTEMIE PAYE PÓŁNOCNO-ZACHODNI REGION GRANICZNY Podatnicy z hrabstw Donegal, Leitrim, Sligo, Mayo, Galway, Roscommon, Longford, Offaly, Cavan, Monaghan, Westmeath i Louth REGION DUBLIŃSKI Podatnicy z hrabstwa i miasta Dublin Ulgowa infolinia dla podatników dokonujących rozliczeń w systemie PAYE mieszkających w Północno-Zachodnim Regionie Granicznym: Ulgowa infolinia dla podatników dokonujących rozliczeń w systemie PAYE mieszkających w Regionie Dublińskim:

13 REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI Podatnicy z hrabstw Clare, Cork, Limerick i Kerry REGION WSCHODNI I POŁUDNIOWO- WSCHODNI Podatnicy z hrabstw Meath, Kildare, Laois, Tipperary, Waterford, Wexford, Wicklow, Kilkenny i Carlow Ulgowa infolinia dla podatników dokonujących rozliczeń w systemie PAYE mieszkających w Regionie Południowo-Zachodnim: Ulgowa infolinia dla podatników dokonujących rozliczeń w systemie PAYE mieszkających w Regionie Wschodnim i Południowo- Wschodnim:

14 Updated - June 2010

15 Niniejsza broszura została opracowana przy współpracy z następującymi instytucjami: Ministerstwo Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia (Department of Enterprise, Trade and Innovation), Krajowa Inspekcja Pracy (National Employment Rights Authority), Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodziny (Department of Social Protection), Ministerstwo Finansów (Department of Finance), Irlandzki Kongres Związków Zawodowych (Irish Congress of Trade Unions), Irlandzka Konfederacja Biznesu i Pracodawców (Irish Business and Employers Confederation), Zrzeszenie Drobnej Przedsiębiorczości (Small Firms Association), Związek Firm Branży Budowlanej (Construction Industry Federation) i Urząd Skarbowy (Revenue Commissioners).

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Większość brytyjskich pracodawców

Większość brytyjskich pracodawców Jak skutecznie szukać pracy Większość brytyjskich pracodawców wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, dlatego warto wcześniej pomyśleć o kursie językowym. Przy szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy

Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy Wydanie III, maj 2009 Spis treści I. Od Ministra Zatrudnienia... 1 II. Najwa niejsze aspekty duńskiego rynku pracy... 2 1. Większość pracowników i pracodawców

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo