Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Guide to Comenius Individual Pupil Mobility"

Transkrypt

1 Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1

2 2

3 Cmeniusa Przewdnik

4 4

5 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na temat akcji Cmeniusa Część 2. Rle i bwiązki Część 3. Terminy, których należy przestrzegać Część 4. Wytyczne dla szkół wysyłających Lista kntrlna dla szkół wysyłających Wytyczne dla szkół wysyłających dtyczące wybru uczniów Część 5. Wytyczne dla uczniów i ich rdziców/piekunów Wskazówki dla uczniów Część 6. Wytyczne dla szkół przyjmujących Lista kntrlna dla szkół przyjmujących Wytyczne dla mentrów Wytyczne dla szkół przyjmujących dtyczące wybru rdzin gszczących Część 7. Wytyczne dla rdzin gszczących Wskazówki dla rdzin gszczących Część 8. Wytyczne dla szkół wysyłających i przyjmujących dtyczące przumienia prgramie zajęć Wytyczne dla szkół dtyczące przumienia prgramie zajęć Część 9. Wytyczne dtyczące radzenia sbie w sytuacjach kryzyswych Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych Ubezpieczenie dla uczniów Cmeniusa Przewdnik p krajach Część 10. Wzry frmularzy d wypełnienia Przumienie prgramie zajęć (szkła wysyłająca, szkła przyjmująca) Raprt przumieniu prgramie zajęć (szkła przyjmująca) Plan działania w sytuacjach kryzyswych (szkła wysyłająca, szkła przyjmująca) Zasady zachwania (szkła wysyłająca, szkła przyjmująca) Frmularz wnisku ucznia (uczeń, rdzice/piekunwie) Frmularz stanie zdrwia Część 1 i Część 2 (lekarz, rdzice/piekunwie, uczeń) Frmularz zgdy rdziców/piekunów (rdzice/piekunwie, uczeń) Frmularz infrmacyjny rdzinie gszczącej (rdzina gszcząca) Karta rdziny gszczącej (rdzina gszcząca) Wnisek płatnść (szkła przyjmująca) Ptwierdzenie trzymania płatnści przez szkłę przyjmującą (szkła przyjmująca) 5

6 WSTĘP w prgramie Cmenius t inicjatywa eurpejska umżliwiająca ucznim szkół średnich spędzenie d 3 d 10 miesięcy w szkle przyjmującej za granicą. Akcja ma na celu zwiększenie ich rzumienia różnrdnści kultur i języków eurpejskich raz wspmżenie ich w nabywaniu kmpetencji ptrzebnych dla ich rzwju sbisteg. Ma na również na celu wzmcnienie współpracy pmiędzy uczestniczącymi szkłami raz umżliwienie uznania nauki dbywanej w szkle partnerskiej za granicą. Niniejszy Przewdnik ma pmóc szkłm, nauczycielm, ucznim, rdzicm i rdzinm gszczącym w zapewnieniu ucznim siągnięcia zadwalających wyników w nauce i dbrych warunków pdczas ich pbytu za granicą. Zawartść Przewdnika Niniejszy Przewdnik zawiera praktyczne infrmacje dla uczestników i jest zrganizwany zgdnie z ptrzebami i zaintereswaniami wszystkich uczestniczących strn. Część 1 stanwi mówienie akcji Cmeniusa. Część 2 wyjaśnia rle i bwiązki strn uczestniczących w prgramie. Część 3 wyznacza terminy, których należy przestrzegać. Część 4 jest skierwana d szkół wysyłających uczniów w ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Cmeniusa. Zawiera listę kntrlną dtyczącą zarządzania akcją na pzimie szkły raz wskazówki jak krzystać z dkumentacji. Zawiera również wytyczne na temat wybru uczniów. Część 5 zawiera rady dla uczniów uczestniczących w prgramie i kreśla, które dkumenty ni i ich rdzice/piekunwie muszą przeczytać i pdpisać. Część 6 jest skierwana d szkół przyjmujących. Zawiera listę kntrlną dtyczącą zarządzania akcją na pzimie szkły raz wskazówki jak krzystać z dkumentacji. Zapewnia również wytyczne dla mentrów raz instrukcje związane z wybrem rdzin gszczących. Część 7 zawiera rady dla rdzin gszczących birących udział w prgramie i kreśla, które dkumenty muszą być przez nie przeczytane i pdpisane. Część 8 skupia się na tym, w jaki spsób przygtwać, zawrzeć i zrealizwać Przumienie prgramie zajęć pmiędzy szkłą wysyłającą a przyjmującą. Część 9 zapewnia wytyczne na temat radzenia sbie w sytuacjach kryzyswych i realizacji prcedur ubezpieczeniwych. Część 10 zawiera wszystkie wzry frmularzy, jakie należy wypełnić. Wszelka dkumentacja jest dstępna w wersji angielskiej na strnie internetwej Kmisji Eurpejskiej (serwer Eurpa). Inne wersje językwe mżna znaleźć na strnach internetwych Nardwych Agencji. 6

7 Część 1: Ogólne infrmacje na temat akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Cmeniusa t jedna z akcji prgramu Cmenius, która skupia się na edukacji szklnej. Cmenius t część Prgramu Uczenie się przez całe życie 1. Kt mże brać udział w prgramie? Szkły średnie (gimnazja i szkły pnadgimnazjalne), które znajdują się krajach wymieninych pniżej mgą wniskwać śrdki finanswe na rganizację prjektu Wyjazdów Indywidualnych Uczniów. Te szkły muszą lub musiały wcześniej uczestniczyć w Partnerskich Prjektach Szkół w ramach prgramu Cmenius. Przyszli uczestnicy, wybrani przez szkły, muszą być uczniami w wieku przynajmniej 14 lat raz muszą realizwać bwiązek szklny i bwiązek nauki w szkle uprawninej d udziału w prgramie 2. Które kraje? W rku szklnym następujące kraje będą brały udział w prgramie: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estnia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Liechtenstein, Luksemburg, Łtwa, Nrwegia, Plska, Słwacja, Słwenia, Szwecja, Włchy. Jak złżyć wnisek? Szkły wysyłające składają wniski dfinanswanie d Nardwej Agencji w ich kraju. Nardwa Agencja zapewnia frmularze wnisków raz szczegółwe infrmacje dtyczące prcedury składania wnisków. Wszelkie isttne infrmacje administracyjne związane z akcją, włącznie z pzimem dfinanswania, mżna znaleźć w Przewdniku p prgramie Uczenie się przez całe życie wydawanym crcznie wraz z aktualnym Zaprszeniem d składania wnisków. C bejmuje finanswanie? Śrdki finanswe są wypłacane szkłm wysyłającym przez ich Nardwą Agencję. Szkła wysyłająca dpwiada za zarządzanie i dystrybucję funduszy. Śrdki finanswe będą przeznaczne na dfinanswanie ksztów pniższych działań: kszty administracyjne pniesine przez szkłę wysyłającą kszty przygtwania językweg ucznia kszty administracyjne pniesine przez szkłę przyjmującą, łącznie z ksztami pieki mentrskiej jedna pdróż pwrtna ucznia (z włączeniem pdróży krajwych) miesięczne kiesznkwe dla ucznia Kszty związane z bwiązkwymi szkleniami uczniów i nauczycieli będą pkrywane bezpśredni przez Nardwą Agencję. Pdczas pbytu za granicą uczniwie są bjęci Systemem Ubezpieczeń Grupwych Cmeniusa, który zapewnia twarzystw ubezpieczeniwe AXA w imieniu Kmisji Eurpejskiej. 1 Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Eurpejskieg i Rady z 15 listpada 2006 ustanawiająca prgram działań w zakresie uczenia się przez całe życie. 2 Właściwa NA mże zapewnić więcej infrmacji na temat teg, które szkły kwalifikują się raz na temat limitu wiekweg uczniów uczestniczących z każdeg z krajów. 7

8 Część 2: Rle i bwiązki Szkła wysyłająca wybiera i pwłuje nauczyciela kntaktweg zapewnia, aby nauczyciel kntaktwy miał wszelkie ptrzebne śrdki (zasby i pmc ze strny swich klegów) d wspierania mbilnści ucznia w mżliwie najlepszy spsób Nauczyciel kntaktwy we współpracy ze swimi klegami: dkna wybru dpwiednich uczniów wraz ze szkłą przyjmującą przygtuje Przumienie prgramie zajęć, Plan działania w sytuacjach kryzyswych raz Zasady zachwania zrganizuje pdróż ucznia d kraju przyjmująceg i z pwrtem przygtuje ucznia d wyjazdu weźmie udział w szkleniu dla szkół wysyłających rganizwanym przez Nardwą Agencję będzie pełnić funkcję łącznika pmiędzy szkłą wysyłającą a wysyłającą Nardwą Agencją, szkłą przyjmującą, uczniem i jeg rdzicami/piekunami (łącznie z przekazywaniem infrmacji i dkumentów) będzie traktwać wszelkie dane sbwe trzymane w ramach tej akcji jak pufne będzie przekazywać miesięczne kiesznkwe uczniwi lub jeg rdzicm przekaże jednrazwą ryczałtwą kwtę śrdków finanswych d szkły przyjmującej będzie kmunikwać się regularnie z mentrem ze szkły przyjmującej zapewni wsparcie uczniwi w reintegracji ze spłecznścią szklną p pwrcie d kraju wyśle raprt kńcwy d Nardwej Agencji p zatwierdzeniu raprtu kńcweg, przekaże kńcwą kwtę śrdków finanswych uczniwi/ucznim (lub rdzicm/piekunm) lub zwróci ją Nardwej Agencji Szkła przyjmująca pwłuje mentra/mentrów i nauczyciela kntaktweg (mże być t ta sama sba; pwinna na dpwiadać za Przumienie prgramie zajęć i inne zadania związane ze szkłą) zapewnia, aby mentr/mentrzy i nauczyciel kntaktwy (jeśli dtyczy) miał/mieli wszelkie ptrzebne śrdki (zasby i pmc ze strny klegów) d ułatwiania integracji ucznia i dalszych działań związanych z uczniem birącym udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Cmeniusa 8

9 Mentr, we współpracy ze swimi klegami: wskaże i wybierze rdziny gszczące (łącznie z wizytami u ptencjalnych rdzin) wskaże nauczyciela kntaktweg (mże być t ta sama sba, c mentr, dpwiedzialna za Przumienie prgramie zajęć raz inne zadania związane ze szkłą) przygtuje i pdpisze wraz ze szkłą wysyłającą i uczniem Przumienie prgramie zajęć wraz ze szkłą wysyłającą, ustanwi Zasady zachwania i Plan działania w sytuacjach kryzyswych zapzna się z tematyką związaną z pieką nad dzieckiem nawiąże kntakt z rdziną gszczącą przed przyjazdem ucznia zapewni rdzinie gszczącej ptrzebne infrmacje, dane kntaktwe i dkumentację (na temat akcji, zagadnień związanych z pieką nad dzieckiem, radzeniem sbie w sytuacjach kryzyswych, kwestii ubezpieczeniwych) weźmie udział w szkleniu dla szkół przyjmujących rganizwanym przez Nardwą Agencję będzie pełnić funkcję łącznika pmiędzy szkłą przyjmującą a przyjmującą Nardwą Agencją, szkłą wysyłającą, uczniem i jeg rdziną gszczącą raz, jeśli zajdzie taka ptrzeba, rdzicami/piekunami (łącznie z przekazywaniem infrmacji i dkumentów) będzie traktwać wszelkie dane sbwe trzymane w ramach tej akcji jak pufne zrganizuje pdróże krajwe w celu twarzyszenia uczniwi przy przyjeździe i wyjeździe przedstawi ucznia w szkle i pmże mu w przystswaniu się d nweg systemu szklneg będzie wspierać ucznia pdczas pbytu i będzie łatw dstępny dla ucznia i rdziny gszczącej będzie pdejmwać decyzję zmianie rdziny gszczącej w razie ptrzeby będzie prwadzić rejestry dtyczące danych rdzin gszczących i infrmwać Nardwą Agencję wszelkich zmianach zaferuje uczniwi mżliwści nauki języka, jeśli ma t zastswanie będzie kntaktwał się z twarzystwem ubezpieczeniwym, jeśli zajdzie taka ptrzeba będzie kntaktwał się z rdzicami/piekunami/nauczycielem kntaktwym w szkle wysyłającej, jeśli zajdzie taka ptrzeba (w nagłych wypadkach) będzie zwracać się d Nardwej Agencji p pradę w bardz pilnych przypadkach będzie decydwać zakńczeniu pbytu ucznia (p przumieniu z przyjmującą Nardwą Agencją) w nagłych wypadkach będzie psiadać pdpisany Frmularz wnisku ucznia, ryginał Frmularza zgdy rdziców/piekunów, pdpisaną Kartę rdziny przyjmującej, kpię certyfikatu Systemu Ubezpieczeń Grupwych Cmeniusa raz kpię Karty Identyfikacyjnej z danymi kntaktwymi twarzystw ubezpieczeniwych raz zapewniających ubezpieczenie Assistance (ryginał trzymuje uczeń), Przewdnik dla uczniów p systemie ubezpieczeń 9

10 grupwych, raz kpię Eurpejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrwtneg ucznia. Mentr pwinien również psiadać tłumaczenia tych frmularzy na język miejscwy. Pwinien także sprawdzić, czy uczeń psiada wypełniny Frmularz stanie zdrwia w zaklejnej kpercie. Wszelkie dane sbwe trzymane w ramach tej akcji pwinny być traktwane jak pufne. przeprwadzi cenę pbytu ucznia pd kniec jeg pbytu pmże szkle wysyłającej przy wszelkich dalszych działaniach lub cenie Rdzina gszcząca Rdzina gszcząca: wyrazi zgdę, aby każdy drsły człnek rdziny przed pdjęciem decyzji wybrze rdziny gszczącej złżył zaświadczenie niekaralnści z Krajweg Rejestru Karneg zapewni, że wszyscy człnkwie rdziny w pełni rzumieją swje prawa i bwiązki jak rdzina gszcząca (ustanwine w Karcie rdziny gszczącej) pdpisze Kartę rdziny gszczącej zapewni dpwiednie zakwaterwanie i wyżywienie dla ucznia zapewni udstępnienie dpwiednich śrdków transprtu dla ucznia d szkły będzie pełnić nadzór rdzicielski nad uczniem ułatwi uczniwi adaptację w nwym śrdwisku raz złagdzi mżliwy szk kulturwy zapzna się z wymgami dtyczącymi pieki nad dzieckiem i będzie ich przestrzegać przeczyta infrmacje na temat ryzyka i prcedur pstępwania w nagłych wypadkach znajdujące się w dkumencie Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych raz Plan działania w sytuacjach kryzyswych będzie się kmunikwać z mentrem/szkłą przyjmującą w przypadku pjawienia się prblemów w nagłych wypadkach będzie psiadać następujące dkumenty: kpię pdpisaneg Frmularza zgdy rdziców/piekunów, kpię pdpisanej Karty rdziny gszczącej, kpię pdpisaneg Frmularza wnisku ucznia, kpię certyfikatu Systemu Ubezpieczeń Grupwych Cmeniusa raz kpię Karty Identyfikacyjnej z danymi kntaktwymi twarzystw ubezpieczeniwych raz zapewniających ubezpieczenie Assistance (ryginał trzymuje uczeń), Przewdnik dla uczniów p systemie ubezpieczeń grupwych, kpię Eurpejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrwtneg ucznia. Rdzina pwinna również psiadać tłumaczenia tych frmularzy na język miejscwy. Pwinna na sprawdzić, czy uczeń przywiózł ze sbą wypełniny Frmularz stanie zdrwia w zaklejnej kpercie. Wszelkie dane sbwe trzymane w ramach tej akcji pwinny być traktwane jak pufne. Uczeń Uczeń: na etapie składania wnisku dstarczy wszelkich ptrzebnych infrmacji (bez żadnych pminięć), jakie mgą być isttne w przypadku długieg pbytu za granicą (Frmularz wnisku ucznia, Frmularz stanie zdrwia) 10

11 przygtuje się d pbytu za granicą (udział w przygtwaniu językwym jeśli zachdzi taka ptrzeba, udział w bwiązkwych szkleniach) przygtuje i pdpisze Przumienie prgramie zajęć ze szkłą wysyłającą i przyjmującą zapzna się z ptencjalnym ryzykiem i prcedurami pstępwania w nagłych wypadkach (Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych) zapzna się z przepisami dtyczącymi sób nieletnich w kraju gszczącym raz będzie ich przestrzegać (Przewdnik p krajach) pdpisze Frmularz zgdy rdziców/piekunów raz będzie przestrzegać zasad pstępwania i zachwania ustanwinych w Frmularzu zgdy rdziców/piekunów raz zasad uzgdninych przez bie szkły będzie wiedzieć, z kim się skntaktwać w sytuacjach kryzyswych (Plan działania w sytuacjach kryzyswych) nie będzie pdejmwać nieptrzebneg ryzyka będzie zachwywać się dpwiedzialnie będzie wrażliwy na miejscwe zasady i zwyczaje zapewni szkle wysyłającej i przyjmującej raz mentrwi wszelkie niezbędne infrmacje na temat swjeg stanu zdrwia (tzn. wszelkie prblemy, które mgłyby spwdwać wystąpienie nagłej sytuacji niebezpiecznej w czasie pbytu). Frmularz stanie zdrwia (Część 2) wypełniny przez lekarza zstanie umieszczny w zaklejnej kpercie, a uczeń będzie g przechwywać w czasie całeg pbytu napisze raprt kńcwy Rdzic (rdzice) / piekun (piekunwie) Rdzic (rdzice)/piekun (piekunwie): na etapie składania wnisku dstarczą wszelkich ptrzebnych infrmacji (bez żadnych pminięć), jakie mgą być isttne w przypadku długieg pbytu za granicą (Frmularz wnisku ucznia, Frmularz stanie zdrwia) zapznają się z ptencjalnym ryzykiem i prcedurami pstępwania w nagłych wypadkach (Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych) zapznają się z przepisami dtyczącymi sób nieletnich w kraju gszczącym (Przewdnik p krajach) pdpiszą Frmularz zgdy rdziców/piekunów będą wspierać ucznia pdczas kresu jeg pbytu za granicą będą przekazywać infrmacje wszelkich stswnych prblemach nauczycielwi kntaktwemu w szkle wysyłającej 11

12 Część 3: Terminy, których należy przestrzegać Prszę pamiętać, że terminy pdane wytłuszczną czcinką są wiążące. Kiedy? C trzeba zrbić? Kt? Październik listpad 2010 Październik listpad 2010 Szkły wysyłające, które planują złżenie wnisku infrmują swój persnel i uczniów akcji. Szkły przyjmujące, które zgdziły się na ptencjalne gszczenie uczniów infrmują spłecznść szklną raz głaszają, że mgą być ptrzebne rdziny gszczące. Szkły wysyłające Szkły przyjmujące 1 grudnia 2010 Termin składania wnisków przez szkły wysyłające (wypełninych i pdpisanych przez szkłę wysyłającą i przyjmującą). Szkły wysyłające D płwy luteg 2011 Od płwy luteg 2011 D kńca marca 2011 D kńca marca 2011 Wysyłające Nardwe Agencje infrmują na piśmie listem intencyjnym szkły wysyłające wynikach selekcji. Zatwierdzne szkły wysyłające infrmują uczniów i szkły przyjmujące (raz przypminają im skrzystaniu z Przewdnika d akcji Cmeniusa w celu przygtwania się d akcji). Szkły przyjmujące wskażą dpwiednie rdziny gszczące. Szkły wysyłające dknują wybru uczniów. Wysyłające NA Szkły wysyłające Szkły przyjmujące Szkły wysyłające Kniec marca Szkły wysyłające przekazują dane wybraneg ucznia (wybranych uczniów) d szkły przyjmującej. Szkły wysyłające Kniec kwietnia 2011 Pczątek maja Płwa maja 2011 Szkły przyjmujące pdejmują decyzje c d rdzin gszczących (na pdstawie prfili uczniów) raz przekazują dane rdzin gszczących szkłm wysyłającym. Szkły wysyłające infrmują ucznia i jeg rdzinę wybranej rdzinie gszczącej i zachęcają rdziny wysyłającą i gszczącą d wzajemnych kntaktów. Na pdstawie dstarcznych infrmacji (dane rdziny gszczącej, dane mentra/nauczyciela kntaktweg raz Przumienie prgramie zajęć), rdzice pdpisują Frmularz zgdy rdziców/piekunów. Szkła wysyłająca, szkła przyjmująca i uczeń sprządzają i pdpisują Przumienie prgramie zajęć. Szkły przyjmujące Szkły wysyłające /uczeń/rdzina wysyłająca Szkły wysyłające/ szkły przyjmujące/ uczeń 20 maja 2011 Szkły wysyłające przekazują d wysyłającej Nardwej Agencji dane wybranym uczniu, szkle przyjmującej i rdzinie gszczącej (dtyczy uczniów wyjeżdżających w pierwszym terminie). Szkły wysyłające 12

13 Maj 2011 Kiedy zstały uzgdnine data rzpczęcia pbytu ucznia i data szklenia p przyjeździe C najmniej jeden miesiąc przed wyjazdem Maj/czerwiec 2011 Wysyłająca Nardwa Agencja sprządza umwę finanswą i wysyła ją d szkły wysyłającej. Szkły wysyłające muszą nabyć bilet na pdróż ucznia w parciu umwę ze szkłą przyjmującą i w parciu datę rzpczęcia działania w kraju gszczącym (należy być w kraju gszczącym wystarczając wcześniej, żeby zdążyć wziąć udział w szkleniu p przyjeździe). Szkły wysyłające rejestrują ucznia/uczniów w Systemie Ubezpieczeń Grupwych Cmeniusa (pdanie szczegółwych danych celem przygtwania i trzymania certyfikatu ubezpieczenia i karty identyfikacyjnej dla ucznia). Należy zapewnić przygtwanie wstępne przed wyjazdem. Wysyłające NA Szkły wysyłające Szkły wysyłające Szkły wysyłające Przed wyjazdem Szklenie przedwyjazdwe dla wyjeżdżających uczniów/ nauczycieli kntaktwych ze szkół wysyłających (szklenie jest rganizwane przez wysyłające Nardwe Agencje). Uczniwie/nau czyciele kntaktwi ze szkół wysyłających P przyjeździe 2011 Październik 2011 Szklenie p przyjeździe dla przyjeżdżających uczniów/mentrów ze szkół przyjmujących (szklenie jest rganizwane przez gszczące Nardwe Agencje) rzpczynające się w sierpniu/wrześniu P przyjeździe ucznia/uczniów, szkła przyjmująca wysyła pdpisany Wnisek płatnść d szkły wysyłającej w celu trzymania kwty ryczałtwej na administrwanie akcją. Uczniwie/me ntrzy ze szkół przyjmujących Szkły przyjmujące Kniec października 2011 Kniec listpada Od sierpnia 2012 Szkły wysyłające muszą przekazać kwtę ryczałtwą na administrwanie akcją na pdstawie wyżej wymienineg dkumentu. Szkły wysyłające przekazują d wysyłającej Nardwej Agencji dane wybranym uczniu, szkle przyjmującej i rdzinie gszczącej (dtyczy uczniów wyjeżdżających w drugim terminie.) Raprty kńcwe ze szkół wysyłających zawierające infrmacje dstarczne przez ucznia i szkłę przyjmującą, raz pdpisane kpie wymaganych dkumentów (Przumienie prgramie zajęć, Raprt przumieniu prgramie zajęć, pdpisany Frmularz zgdy rdziców/piekunów, pdpisana Karta rdziny gszczącej), pdpisane Ptwierdzenie trzymania płatnści przez szkłę przyjmującą muszą zstać złżne w Nardwej Agencji Szkły wysyłające Szkły wysyłające Szkły wysyłające 13

14 Część 4: Wytyczne dla szkół wysyłających Lista kntrlna dla szkół wysyłających Niniejsza lista kntrlna zawiera zadania, jakie szkły wysyłające muszą zrealizwać w związku z realizacją akcji Cmeniusa. Dla ułatwienia zstały ne pgrupwane według następujących etapów: przed wyjazdem w trakcie pbytu p pwrcie d dmu w czasie trwania umwy Na kńcu znajduje się lista kntrlna pkazująca, w jaki spsób pstępwać z dkumentacją. Przed wyjazdem Mtywacja i rekrutacja: Należy upewnić się, że infrmacje na temat mżliwści pbytu za granicą dcierają d uczniów, szczególnie d tych, którzy w innej sytuacji mgą nie mieć takich mżliwści. Wybór: Należy przeprwadzić wnikliwy prces wybru, aby upewnić się, że uczeń (uczniwie) wyjeżdżający za granicę psiadają ptrzebne kmpetencje sbiste i naukwe, aby ich pbyt mógł być udany. Opracwania Wytyczne dla szkół dtyczące wybru uczniów raz Frmularz wnisku ucznia pmgą Państwu w dknaniu wybru. P wybrze ucznia, należy się upewnić, że Frmularz stanie zdrwia,, załącznik dtyczący przydzielenia d rdziny gszczącej d Frmularza wnisku ucznia raz Frmularz zgdy rdziców/piekunów są wypełnine i pdpisane. Nauczyciel kntaktwy: Należy mianwać sbę kntaktwą, która będzie współpracwała z mentrem w szkle przyjmującej, z uczniem i z jeg rdzicami/piekunami. Praca nauczyciela kntaktweg pwinna być uznana przez szkłę jak zadanie zawdwe i zrekmpenswana np. przez ddatek finanswy, zmniejszenie liczby gdzin pracy, itd. Wymagania dtyczące infrmacji: Należy się upewnić, że wszystkie wymagane frmularze zstały wysłane d mentra w szkle przyjmującej tzn. Frmularz wnisku ucznia (łącznie z załącznikiem dtyczącym przydzielenia d rdziny gszczącej raz Frmularz zgdy rdziców/piekunów. Infrmacje zawarte w Frmularzu stanie zdrwia (Część 2) są ściśle pufne, pwinien n zstać umieszczny w zaklejnej kpercie, być przechwywany przez ucznia a kpertę pwinien twrzyć wyłącznie lekarz, jeśli zajdzie taka ptrzeba ze względów medycznych. Należy przesłać dane kntaktwe mentra i rdziny gszczącej rdzicwi (rdzicm)/piekunwi (piekunm) ucznia bezzwłcznie p ich ptwierdzeniu. Przygtwanie: Należy twarzyszyć uczniwi (ucznim) wybranym d wyjazdu pdczas szklenia przed wyjazdem przeprwadzaneg przez Nardwą Agencję. Szklenie dla nauczycieli kntaktwych w szkle wysyłającej będzie się dbywał w tym samym czasie. Należy pczynić niezbędne przygtwania (np. przygtwanie językwe, dstarczenie infrmacji szkle przyjmującej, rdzinie i kraju gszczącym). Knieczne jest również wyjaśnienie względów praktycznych i celu wyjazdu uczniów za granicę rdzicm/piekunm ucznia. Należy przekazać uczniwi dkument Wskazówki dla uczniów uczestniczących w prgramie raz mówić z nim zawarte w nim prady. Przumienie prgramie zajęć: Dla ucznia lub (uczniów) wyjeżdżających za granicę należy przygtwać indywidualne Przumienie prgramie zajęć. Przumienie prgramie zajęć pwinn zstać pracwane wspólnie ze szkłą przyjmującą i uczniem (uczniami) i przez nich pdpisane. Przumienie pwinn ułatwić uznanie pbytu i dać gwarancję, że w miarę mżliwści, będzie mżna 14

15 uniknąć realizacji teg sameg materiału dwukrtnie i nadrabiania materiału p pwrcie. Opracwania Wytyczne dla szkół dtyczące przumienia prgramie zajęć raz wzór frmularza Przumienia prgramie zajęć pmgą Państwu w tym prcesie. Certyfikat Eurpass: Zachęca się Państwa jak szkłę wysyłającą d wniskwania certyfikat mbilnści Eurpass dla ucznia birąceg udział w prgramie Cmenius. Ten certyfikat precyzuje treść zrealizwanej mbilnści i jest uznawany we wszystkich krajach UE raz sam w sbie będzie wartściwy dla przyszłści ucznia. W celu uzyskania ddatkwych infrmacji na temat teg, jak uzyskać certyfikat Eurpass należy skntaktwać się z Nardwą Agencją lub dwiedzić strnę internetwą Eurpass: (http://eurpass.cedefp.eurpa.eu/eurpass/hme/vernav/infrmatinon/eurpassmbility/navigate. actin). Plan działania w sytuacjach kryzyswych: Należy uzgdnić ze szkłą przyjmującą prcedury na wypadek kryzysu lub nagłeg wypadku w czasie pbytu. Należy się upewnić, że rdzice/piekunwie i uczniwie mają kpię dkumentu Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych raz Plan działania w sytuacjach kryzyswych. Należy upewnić się, że uczniwie i ich rdzice/piekunwie mają świadmść przepisów prawnych dtyczących nieletnich (zawartych w dkumencie nazwie Przewdnik p krajach). Zasady zachwania: Należy uzgdnić ze szkłą przyjmującą zbiór jasnych zasad zachwania i pstępwania dla ucznia, prócz tych ujętych w Frmularzu zgdy rdziców/piekunów, łącznie z mżliwymi knsekwencjami złamania tych zasad. Ustalenia związane z pdróżą: Pdróż ucznia należy zrganizwać w przumieniu ze szkłą przyjmującą. Uczeń pwinien przybyć d kraju gszcząceg dpwiedni wcześnie, aby rzpcząć bwiązkwe szklenie p przyjeździe. Nardwa Agencja w Państwa kraju pinfrmuje terminie teg szklenia. Ubezpieczenie: Należy upewnić się, że uczeń zstał zarejestrwany w bwiązkwym Systemie Ubezpieczeń Grupwych Cmeniusa. Należy t zrbić pprzez strnę internetwą administratra systemu ubezpieczeń: (sekcja Eurpean Cmmissin/Cmenius). W trakcie pbytu Pzstawanie w kntakcie z uczniem: Należy utrzymywać regularny kntakt z uczniem i mentrem w szkle przyjmującej. Zalecana jest również pmc uczniwi w dzieleniu się swimi dświadczeniami. Dbrym pmysłem mże kazać się rganizwanie wspólnych działań partych na TIK (wideknferencja, dziennik internetwy - weblg, itd.) pmiędzy klasą macierzystą w kraju ucznia a klasą w szkle partnerskiej. Kntrla pstępów: Należy bserwwać pstępy ucznia we współpracy ze szkłą przyjmującą na pdstawie ustaleń zawartych w Przumieniu prgramie zajęć. Pmc w razie wystąpienia prblemów: Należy pmagać szkle przyjmującej w rzwiązywaniu prblemów, jakie mgą się pjawić i kntaktwaniu się z rdzicami ucznia, jeśli zajdzie taka ptrzeba. P pwrcie d dmu Ocena/ewaluacja: Wspólnie z uczniem należy dknać ceny wyników jeg pbytu, zarówn na pzimie frmalnym (wyniki związane z nauką, zgdnie z wymgami Przumienia prgramie zajęć), jak i niefrmalnym (wyniki sbiste). Pdstawę tej ceny pwinna stanwić cena ucznia przygtwana przez szkłę przyjmującą w parciu wzór frmularza Raprtu przumieniu prgramie zajęć. Ocenianie pwinn być zgdne z harmngramem ustalnym przez szkłę wysyłającą i ucznia. 15

16 Uznanie: Należy upewnić się, że pbyt zstanie uznany przez Państwa szkłę w największym mżliwym stpniu raz że uczeń będzie miał mżliwść pdzielenia się swimi dświadczeniami ze szkłą. Certyfikat Eurpass mże również być wykrzystany przez ucznia jak ficjalny dkument uznający jeg pbyt za granicą. Reintegracja: Należy zapewnić uczniwi wszelkie ptrzebne wsparcie ptrzebne d zapewnienia sprawnej reintegracji w swim śrdwisku w kraju. Należy umżliwić mu refleksję dtyczącą dświadczeń i krzystanie z nich. Raprtwanie: Są Państw zbwiązani d złżenia raprtu w Nardwej Agencji. Raprt ten będzie zawierać infrmacje dstarczne przez ucznia, szkłę przyjmującą, pdpisane kpie wymaganych dkumentów (pdpisane Przumienie prgramie zajęć, pdpisany Raprt przumieniu prgramie zajęć, pdpisany Frmularz zgdy rdziców/piekunów, pdpisana Karta rdziny gszczącej, pdpisane Ptwierdzenie trzymania płatnści przez szkłę przyjmującą) raz dkumenty uzupełniające (dwdy wpłaty). W czasie trwania umwy Zarządzanie śrdkami finanswymi: Należy się upewnić, że uczeń/rdzice ucznia trzymuje/ą miesięczne kiesznkwe. Należy zakupić bilet pwrtny dla ucznia i upewnić się, że pkryte zstały wszelkie kwalifikwalne wydatki związane z pdróżą. P trzymaniu pdpisaneg Wnisku płatnść, należy przekazać dpwiednią część śrdków pieniężnych szkle przyjmującej. Należy pamiętać zachwaniu dkumentów ptwierdzających wszelkie wydatki związane z wyjazdem. Państwa Nardwa Agencja dstarczy więcej infrmacji zarządzaniu śrdkami finanswymi. Kntakt z Nardwą Agencją: Należy się upewnić, że d Państwa Nardwej Agencji zstały wysłane dane wybranych uczniów i infrmacje ich dcelwych miejscach pbytu. Należy wziąć udział w szkleniu i przestrzegać wszelkich wymgów Nardwej Agencji dtyczących raprtwania. Jeżeli Państw i szkła przyjmująca zdecydują, że uczeń pwinien wrócić d dmu, należy się niezwłcznie skntaktwać z Państwa Nardwą Agencją w celu uzgdnienia warunków zakńczenia pbytu. Lista kntrlna dkumentów: Dkumenty, które należy przeczytać: Wytyczne dla szkół wysyłających dtyczące wybru uczniów Wytyczne dla szkół dtyczące twrzenia Przumienia prgramie zajęć Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych Przewdnik dla uczniów p systemie ubezpieczeń grupwych Wzry frmularzy d wypełnienia i pdpisania: Przumienie prgramie zajęć Plan działania w sytuacjach kryzyswych Zasady zachwania 16

17 Dkumenty d uzyskania d uczniów (należycie wypełnine i pdpisane): Frmularz wnisku ucznia (łącznie z załącznikiem dtyczącym przydzielenia d rdziny gszczącej) Frmularz stanie zdrwia (tylk Część 1) Frmularz zgdy rdziców/piekunów Frmularz rejestracji w Systemie Ubezpieczeń Grupwych Cmeniusa raz ustanwienie beneficjenta/beneficjentów świadczenia na wypadek śmierci Dkumenty d przekazania uczniwi i jeg rdzicm/piekunm: Wskazówki dla uczniów uczestniczących w prgramie Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych Plan działania w sytuacjach kryzyswych Zasady zachwania Przewdnik dla uczniów p systemie ubezpieczeń grupwych Część 4: Wytyczne dla szkół wysyłających Wytyczne dla szkół wysyłających dtyczące wybru uczniów Celem niniejszeg dkumentu jest pmc szkłm wysyłającym w dknaniu wybru uczniów, którzy wezmą udział w akcji Wyjazdów Indywidualnych Uczniów w prgramie Cmenius. Prces wybru mżna pdzielić na dwa etapy: etap rekrutacji i faktyczny wybór uczniów. Etap rekrutacji Pdczas etapu rekrutacji uczniwie mający ptencjalnie uczestniczyć w prgramie są zapraszani d zgłaszania się, aby mżna był sprządzić listę kandydatów d faktyczneg wybru. W najprstszej frmie, rekrutacja mże plegać jedynie na zamieszczeniu głszenia na szklnej tablicy infrmacyjnej lub strnie internetwej. Mżna ją również zrealizwać w dłuższym czasie i pdjąć bardziej złżne działania prmcyjne. Uczniwie, którzy nie myśleli spędzeniu kreślneg czasu nauki za granicą również pwinni zstać zachęceni d wzięcia udziału w prgramie. Wykłady lub prezentacje przedstawiane przez byłych uczestników prjektów wymiany mgą mieć największy wpływ na zaintereswanych uczniów. Wybór Szkła wysyłająca pwinna kreślić prcedurę wybru, tzn. dkumentację, jaką wniskdawcy pwinni złżyć raz spsób, w jaki będzie na rzpatrywana. W idealnej sytuacji szkły pwinny dknać pierwszeg wybru na pdstawie pisemnych wnisków uczniów (pdany jest wzór Frmularza wnisku ucznia), a następnie przeprwadzić wywiady z najbardziej dpwiednimi kandydatami przed dknaniem stateczneg wybru. 17

18 Istnieje wiele kryteriów gólnych, które zawsze pwinny być rzważane przy prcesie wybru, mim teg, że zawsze będzie występwać element subiektywneg sądu. Zdecydwanie zaleca się utwrzenie kmisji selekcyjnej, w skład której mgą również wchdzić sby spza szkły; nie należy zaś pzstawiać decyzji tylk jednemu pracwnikwi. Oprócz kryteriów gólnych, istnieją specjalne kryteria, które dnszą się d charakteru lub celu prgramu mbilnści, a które należy zdefiniwać indywidualnie na pstawie cech każdeg prjektu. Zarówn gólne, jak i specjalne kryteria pwinny zstać wspólnie uzgdnine raz pwinny być wspólne dla wszystkich sób zaangażwanych w prces wybru, pwinny ne być również w spsób jasny przekazane wniskdawcm. Isttne jest również mówienie kryteriów i ich uzasadnienia z sbą kntaktwą ze szkły przyjmującej, aby sba, jak i szkła wiedziały, na jakiej pdstawie dknan wybru raz mgły się dpwiedni przygtwać. Kryteria gólne Ogólne kryteria wybru dnszą się d następujących czynników: mtywacja wsparcie rdziców sbwść twarta na inne pglądy samdzielnść zdlnść d nauki Te czynniki są krótk pisane pniżej. Żadne z tych kryteriów nie jest nadrzędne wbec pzstałych wszystkie pwinny być brane pd uwagę, a decyzja kńcwa pwinna być parta na gólnym sądzie. Mtywacja Mtywacja pwinna być głównym czynnikiem wybru. P pierwsze, ważne jest zapewnienie, że uczniwie dbrze rzumieją, z czym wiąże się kres mbilnści i pbytu za granicą. Uczniwie muszą wiedzieć, że samdzielne pzstawanie za granicą przez dłuższy czas nie zawsze jest łatwe raz że prawdpdbnie będą musieli przejść przez trudne kresy i naptkają na prblemy, z którymi będą musieli sbie radzić samdzielnie. Jednym ze spsbów sprawdzenia mtywacji i zaangażwania uczniów jest umżliwienie im pkazania, że są chętni d pświęcenia własnych śrdków w pstaci czasu i wysiłku na rzecz prjektu. Mżna t zrbić na przykład pprzez pprszenie ich napisanie listu mtywacyjneg pisująceg ich czekiwania raz pwdy, dla których zdecydwali się starać udział w prgramie. 18

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 d siwz ZP 15/2014/CSW Szczegółwy pis i zakres przedmitu zamówienia Realizacja kncepcji kampanii wizerunkwej nazwie Zstań tutaj Twórz Pdkarpacie w ramach prjektu: WOMEN Realizwanie pnadnardwej

Bardziej szczegółowo

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU Kmpetencje kluczwe umiejętnść rzwiązywania prblemów umiejętnść pracy w zesple umiejętnść wysłuchiwania innych i brania pd uwagę ich punktu widzenia umiejętnść psługiwania

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo