Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Guide to Comenius Individual Pupil Mobility"

Transkrypt

1 Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1

2 2

3 Cmeniusa Przewdnik

4 4

5 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na temat akcji Cmeniusa Część 2. Rle i bwiązki Część 3. Terminy, których należy przestrzegać Część 4. Wytyczne dla szkół wysyłających Lista kntrlna dla szkół wysyłających Wytyczne dla szkół wysyłających dtyczące wybru uczniów Część 5. Wytyczne dla uczniów i ich rdziców/piekunów Wskazówki dla uczniów Część 6. Wytyczne dla szkół przyjmujących Lista kntrlna dla szkół przyjmujących Wytyczne dla mentrów Wytyczne dla szkół przyjmujących dtyczące wybru rdzin gszczących Część 7. Wytyczne dla rdzin gszczących Wskazówki dla rdzin gszczących Część 8. Wytyczne dla szkół wysyłających i przyjmujących dtyczące przumienia prgramie zajęć Wytyczne dla szkół dtyczące przumienia prgramie zajęć Część 9. Wytyczne dtyczące radzenia sbie w sytuacjach kryzyswych Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych Ubezpieczenie dla uczniów Cmeniusa Przewdnik p krajach Część 10. Wzry frmularzy d wypełnienia Przumienie prgramie zajęć (szkła wysyłająca, szkła przyjmująca) Raprt przumieniu prgramie zajęć (szkła przyjmująca) Plan działania w sytuacjach kryzyswych (szkła wysyłająca, szkła przyjmująca) Zasady zachwania (szkła wysyłająca, szkła przyjmująca) Frmularz wnisku ucznia (uczeń, rdzice/piekunwie) Frmularz stanie zdrwia Część 1 i Część 2 (lekarz, rdzice/piekunwie, uczeń) Frmularz zgdy rdziców/piekunów (rdzice/piekunwie, uczeń) Frmularz infrmacyjny rdzinie gszczącej (rdzina gszcząca) Karta rdziny gszczącej (rdzina gszcząca) Wnisek płatnść (szkła przyjmująca) Ptwierdzenie trzymania płatnści przez szkłę przyjmującą (szkła przyjmująca) 5

6 WSTĘP w prgramie Cmenius t inicjatywa eurpejska umżliwiająca ucznim szkół średnich spędzenie d 3 d 10 miesięcy w szkle przyjmującej za granicą. Akcja ma na celu zwiększenie ich rzumienia różnrdnści kultur i języków eurpejskich raz wspmżenie ich w nabywaniu kmpetencji ptrzebnych dla ich rzwju sbisteg. Ma na również na celu wzmcnienie współpracy pmiędzy uczestniczącymi szkłami raz umżliwienie uznania nauki dbywanej w szkle partnerskiej za granicą. Niniejszy Przewdnik ma pmóc szkłm, nauczycielm, ucznim, rdzicm i rdzinm gszczącym w zapewnieniu ucznim siągnięcia zadwalających wyników w nauce i dbrych warunków pdczas ich pbytu za granicą. Zawartść Przewdnika Niniejszy Przewdnik zawiera praktyczne infrmacje dla uczestników i jest zrganizwany zgdnie z ptrzebami i zaintereswaniami wszystkich uczestniczących strn. Część 1 stanwi mówienie akcji Cmeniusa. Część 2 wyjaśnia rle i bwiązki strn uczestniczących w prgramie. Część 3 wyznacza terminy, których należy przestrzegać. Część 4 jest skierwana d szkół wysyłających uczniów w ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Cmeniusa. Zawiera listę kntrlną dtyczącą zarządzania akcją na pzimie szkły raz wskazówki jak krzystać z dkumentacji. Zawiera również wytyczne na temat wybru uczniów. Część 5 zawiera rady dla uczniów uczestniczących w prgramie i kreśla, które dkumenty ni i ich rdzice/piekunwie muszą przeczytać i pdpisać. Część 6 jest skierwana d szkół przyjmujących. Zawiera listę kntrlną dtyczącą zarządzania akcją na pzimie szkły raz wskazówki jak krzystać z dkumentacji. Zapewnia również wytyczne dla mentrów raz instrukcje związane z wybrem rdzin gszczących. Część 7 zawiera rady dla rdzin gszczących birących udział w prgramie i kreśla, które dkumenty muszą być przez nie przeczytane i pdpisane. Część 8 skupia się na tym, w jaki spsób przygtwać, zawrzeć i zrealizwać Przumienie prgramie zajęć pmiędzy szkłą wysyłającą a przyjmującą. Część 9 zapewnia wytyczne na temat radzenia sbie w sytuacjach kryzyswych i realizacji prcedur ubezpieczeniwych. Część 10 zawiera wszystkie wzry frmularzy, jakie należy wypełnić. Wszelka dkumentacja jest dstępna w wersji angielskiej na strnie internetwej Kmisji Eurpejskiej (serwer Eurpa). Inne wersje językwe mżna znaleźć na strnach internetwych Nardwych Agencji. 6

7 Część 1: Ogólne infrmacje na temat akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Cmeniusa t jedna z akcji prgramu Cmenius, która skupia się na edukacji szklnej. Cmenius t część Prgramu Uczenie się przez całe życie 1. Kt mże brać udział w prgramie? Szkły średnie (gimnazja i szkły pnadgimnazjalne), które znajdują się krajach wymieninych pniżej mgą wniskwać śrdki finanswe na rganizację prjektu Wyjazdów Indywidualnych Uczniów. Te szkły muszą lub musiały wcześniej uczestniczyć w Partnerskich Prjektach Szkół w ramach prgramu Cmenius. Przyszli uczestnicy, wybrani przez szkły, muszą być uczniami w wieku przynajmniej 14 lat raz muszą realizwać bwiązek szklny i bwiązek nauki w szkle uprawninej d udziału w prgramie 2. Które kraje? W rku szklnym następujące kraje będą brały udział w prgramie: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estnia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Liechtenstein, Luksemburg, Łtwa, Nrwegia, Plska, Słwacja, Słwenia, Szwecja, Włchy. Jak złżyć wnisek? Szkły wysyłające składają wniski dfinanswanie d Nardwej Agencji w ich kraju. Nardwa Agencja zapewnia frmularze wnisków raz szczegółwe infrmacje dtyczące prcedury składania wnisków. Wszelkie isttne infrmacje administracyjne związane z akcją, włącznie z pzimem dfinanswania, mżna znaleźć w Przewdniku p prgramie Uczenie się przez całe życie wydawanym crcznie wraz z aktualnym Zaprszeniem d składania wnisków. C bejmuje finanswanie? Śrdki finanswe są wypłacane szkłm wysyłającym przez ich Nardwą Agencję. Szkła wysyłająca dpwiada za zarządzanie i dystrybucję funduszy. Śrdki finanswe będą przeznaczne na dfinanswanie ksztów pniższych działań: kszty administracyjne pniesine przez szkłę wysyłającą kszty przygtwania językweg ucznia kszty administracyjne pniesine przez szkłę przyjmującą, łącznie z ksztami pieki mentrskiej jedna pdróż pwrtna ucznia (z włączeniem pdróży krajwych) miesięczne kiesznkwe dla ucznia Kszty związane z bwiązkwymi szkleniami uczniów i nauczycieli będą pkrywane bezpśredni przez Nardwą Agencję. Pdczas pbytu za granicą uczniwie są bjęci Systemem Ubezpieczeń Grupwych Cmeniusa, który zapewnia twarzystw ubezpieczeniwe AXA w imieniu Kmisji Eurpejskiej. 1 Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Eurpejskieg i Rady z 15 listpada 2006 ustanawiająca prgram działań w zakresie uczenia się przez całe życie. 2 Właściwa NA mże zapewnić więcej infrmacji na temat teg, które szkły kwalifikują się raz na temat limitu wiekweg uczniów uczestniczących z każdeg z krajów. 7

8 Część 2: Rle i bwiązki Szkła wysyłająca wybiera i pwłuje nauczyciela kntaktweg zapewnia, aby nauczyciel kntaktwy miał wszelkie ptrzebne śrdki (zasby i pmc ze strny swich klegów) d wspierania mbilnści ucznia w mżliwie najlepszy spsób Nauczyciel kntaktwy we współpracy ze swimi klegami: dkna wybru dpwiednich uczniów wraz ze szkłą przyjmującą przygtuje Przumienie prgramie zajęć, Plan działania w sytuacjach kryzyswych raz Zasady zachwania zrganizuje pdróż ucznia d kraju przyjmująceg i z pwrtem przygtuje ucznia d wyjazdu weźmie udział w szkleniu dla szkół wysyłających rganizwanym przez Nardwą Agencję będzie pełnić funkcję łącznika pmiędzy szkłą wysyłającą a wysyłającą Nardwą Agencją, szkłą przyjmującą, uczniem i jeg rdzicami/piekunami (łącznie z przekazywaniem infrmacji i dkumentów) będzie traktwać wszelkie dane sbwe trzymane w ramach tej akcji jak pufne będzie przekazywać miesięczne kiesznkwe uczniwi lub jeg rdzicm przekaże jednrazwą ryczałtwą kwtę śrdków finanswych d szkły przyjmującej będzie kmunikwać się regularnie z mentrem ze szkły przyjmującej zapewni wsparcie uczniwi w reintegracji ze spłecznścią szklną p pwrcie d kraju wyśle raprt kńcwy d Nardwej Agencji p zatwierdzeniu raprtu kńcweg, przekaże kńcwą kwtę śrdków finanswych uczniwi/ucznim (lub rdzicm/piekunm) lub zwróci ją Nardwej Agencji Szkła przyjmująca pwłuje mentra/mentrów i nauczyciela kntaktweg (mże być t ta sama sba; pwinna na dpwiadać za Przumienie prgramie zajęć i inne zadania związane ze szkłą) zapewnia, aby mentr/mentrzy i nauczyciel kntaktwy (jeśli dtyczy) miał/mieli wszelkie ptrzebne śrdki (zasby i pmc ze strny klegów) d ułatwiania integracji ucznia i dalszych działań związanych z uczniem birącym udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Cmeniusa 8

9 Mentr, we współpracy ze swimi klegami: wskaże i wybierze rdziny gszczące (łącznie z wizytami u ptencjalnych rdzin) wskaże nauczyciela kntaktweg (mże być t ta sama sba, c mentr, dpwiedzialna za Przumienie prgramie zajęć raz inne zadania związane ze szkłą) przygtuje i pdpisze wraz ze szkłą wysyłającą i uczniem Przumienie prgramie zajęć wraz ze szkłą wysyłającą, ustanwi Zasady zachwania i Plan działania w sytuacjach kryzyswych zapzna się z tematyką związaną z pieką nad dzieckiem nawiąże kntakt z rdziną gszczącą przed przyjazdem ucznia zapewni rdzinie gszczącej ptrzebne infrmacje, dane kntaktwe i dkumentację (na temat akcji, zagadnień związanych z pieką nad dzieckiem, radzeniem sbie w sytuacjach kryzyswych, kwestii ubezpieczeniwych) weźmie udział w szkleniu dla szkół przyjmujących rganizwanym przez Nardwą Agencję będzie pełnić funkcję łącznika pmiędzy szkłą przyjmującą a przyjmującą Nardwą Agencją, szkłą wysyłającą, uczniem i jeg rdziną gszczącą raz, jeśli zajdzie taka ptrzeba, rdzicami/piekunami (łącznie z przekazywaniem infrmacji i dkumentów) będzie traktwać wszelkie dane sbwe trzymane w ramach tej akcji jak pufne zrganizuje pdróże krajwe w celu twarzyszenia uczniwi przy przyjeździe i wyjeździe przedstawi ucznia w szkle i pmże mu w przystswaniu się d nweg systemu szklneg będzie wspierać ucznia pdczas pbytu i będzie łatw dstępny dla ucznia i rdziny gszczącej będzie pdejmwać decyzję zmianie rdziny gszczącej w razie ptrzeby będzie prwadzić rejestry dtyczące danych rdzin gszczących i infrmwać Nardwą Agencję wszelkich zmianach zaferuje uczniwi mżliwści nauki języka, jeśli ma t zastswanie będzie kntaktwał się z twarzystwem ubezpieczeniwym, jeśli zajdzie taka ptrzeba będzie kntaktwał się z rdzicami/piekunami/nauczycielem kntaktwym w szkle wysyłającej, jeśli zajdzie taka ptrzeba (w nagłych wypadkach) będzie zwracać się d Nardwej Agencji p pradę w bardz pilnych przypadkach będzie decydwać zakńczeniu pbytu ucznia (p przumieniu z przyjmującą Nardwą Agencją) w nagłych wypadkach będzie psiadać pdpisany Frmularz wnisku ucznia, ryginał Frmularza zgdy rdziców/piekunów, pdpisaną Kartę rdziny przyjmującej, kpię certyfikatu Systemu Ubezpieczeń Grupwych Cmeniusa raz kpię Karty Identyfikacyjnej z danymi kntaktwymi twarzystw ubezpieczeniwych raz zapewniających ubezpieczenie Assistance (ryginał trzymuje uczeń), Przewdnik dla uczniów p systemie ubezpieczeń 9

10 grupwych, raz kpię Eurpejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrwtneg ucznia. Mentr pwinien również psiadać tłumaczenia tych frmularzy na język miejscwy. Pwinien także sprawdzić, czy uczeń psiada wypełniny Frmularz stanie zdrwia w zaklejnej kpercie. Wszelkie dane sbwe trzymane w ramach tej akcji pwinny być traktwane jak pufne. przeprwadzi cenę pbytu ucznia pd kniec jeg pbytu pmże szkle wysyłającej przy wszelkich dalszych działaniach lub cenie Rdzina gszcząca Rdzina gszcząca: wyrazi zgdę, aby każdy drsły człnek rdziny przed pdjęciem decyzji wybrze rdziny gszczącej złżył zaświadczenie niekaralnści z Krajweg Rejestru Karneg zapewni, że wszyscy człnkwie rdziny w pełni rzumieją swje prawa i bwiązki jak rdzina gszcząca (ustanwine w Karcie rdziny gszczącej) pdpisze Kartę rdziny gszczącej zapewni dpwiednie zakwaterwanie i wyżywienie dla ucznia zapewni udstępnienie dpwiednich śrdków transprtu dla ucznia d szkły będzie pełnić nadzór rdzicielski nad uczniem ułatwi uczniwi adaptację w nwym śrdwisku raz złagdzi mżliwy szk kulturwy zapzna się z wymgami dtyczącymi pieki nad dzieckiem i będzie ich przestrzegać przeczyta infrmacje na temat ryzyka i prcedur pstępwania w nagłych wypadkach znajdujące się w dkumencie Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych raz Plan działania w sytuacjach kryzyswych będzie się kmunikwać z mentrem/szkłą przyjmującą w przypadku pjawienia się prblemów w nagłych wypadkach będzie psiadać następujące dkumenty: kpię pdpisaneg Frmularza zgdy rdziców/piekunów, kpię pdpisanej Karty rdziny gszczącej, kpię pdpisaneg Frmularza wnisku ucznia, kpię certyfikatu Systemu Ubezpieczeń Grupwych Cmeniusa raz kpię Karty Identyfikacyjnej z danymi kntaktwymi twarzystw ubezpieczeniwych raz zapewniających ubezpieczenie Assistance (ryginał trzymuje uczeń), Przewdnik dla uczniów p systemie ubezpieczeń grupwych, kpię Eurpejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrwtneg ucznia. Rdzina pwinna również psiadać tłumaczenia tych frmularzy na język miejscwy. Pwinna na sprawdzić, czy uczeń przywiózł ze sbą wypełniny Frmularz stanie zdrwia w zaklejnej kpercie. Wszelkie dane sbwe trzymane w ramach tej akcji pwinny być traktwane jak pufne. Uczeń Uczeń: na etapie składania wnisku dstarczy wszelkich ptrzebnych infrmacji (bez żadnych pminięć), jakie mgą być isttne w przypadku długieg pbytu za granicą (Frmularz wnisku ucznia, Frmularz stanie zdrwia) 10

11 przygtuje się d pbytu za granicą (udział w przygtwaniu językwym jeśli zachdzi taka ptrzeba, udział w bwiązkwych szkleniach) przygtuje i pdpisze Przumienie prgramie zajęć ze szkłą wysyłającą i przyjmującą zapzna się z ptencjalnym ryzykiem i prcedurami pstępwania w nagłych wypadkach (Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych) zapzna się z przepisami dtyczącymi sób nieletnich w kraju gszczącym raz będzie ich przestrzegać (Przewdnik p krajach) pdpisze Frmularz zgdy rdziców/piekunów raz będzie przestrzegać zasad pstępwania i zachwania ustanwinych w Frmularzu zgdy rdziców/piekunów raz zasad uzgdninych przez bie szkły będzie wiedzieć, z kim się skntaktwać w sytuacjach kryzyswych (Plan działania w sytuacjach kryzyswych) nie będzie pdejmwać nieptrzebneg ryzyka będzie zachwywać się dpwiedzialnie będzie wrażliwy na miejscwe zasady i zwyczaje zapewni szkle wysyłającej i przyjmującej raz mentrwi wszelkie niezbędne infrmacje na temat swjeg stanu zdrwia (tzn. wszelkie prblemy, które mgłyby spwdwać wystąpienie nagłej sytuacji niebezpiecznej w czasie pbytu). Frmularz stanie zdrwia (Część 2) wypełniny przez lekarza zstanie umieszczny w zaklejnej kpercie, a uczeń będzie g przechwywać w czasie całeg pbytu napisze raprt kńcwy Rdzic (rdzice) / piekun (piekunwie) Rdzic (rdzice)/piekun (piekunwie): na etapie składania wnisku dstarczą wszelkich ptrzebnych infrmacji (bez żadnych pminięć), jakie mgą być isttne w przypadku długieg pbytu za granicą (Frmularz wnisku ucznia, Frmularz stanie zdrwia) zapznają się z ptencjalnym ryzykiem i prcedurami pstępwania w nagłych wypadkach (Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych) zapznają się z przepisami dtyczącymi sób nieletnich w kraju gszczącym (Przewdnik p krajach) pdpiszą Frmularz zgdy rdziców/piekunów będą wspierać ucznia pdczas kresu jeg pbytu za granicą będą przekazywać infrmacje wszelkich stswnych prblemach nauczycielwi kntaktwemu w szkle wysyłającej 11

12 Część 3: Terminy, których należy przestrzegać Prszę pamiętać, że terminy pdane wytłuszczną czcinką są wiążące. Kiedy? C trzeba zrbić? Kt? Październik listpad 2010 Październik listpad 2010 Szkły wysyłające, które planują złżenie wnisku infrmują swój persnel i uczniów akcji. Szkły przyjmujące, które zgdziły się na ptencjalne gszczenie uczniów infrmują spłecznść szklną raz głaszają, że mgą być ptrzebne rdziny gszczące. Szkły wysyłające Szkły przyjmujące 1 grudnia 2010 Termin składania wnisków przez szkły wysyłające (wypełninych i pdpisanych przez szkłę wysyłającą i przyjmującą). Szkły wysyłające D płwy luteg 2011 Od płwy luteg 2011 D kńca marca 2011 D kńca marca 2011 Wysyłające Nardwe Agencje infrmują na piśmie listem intencyjnym szkły wysyłające wynikach selekcji. Zatwierdzne szkły wysyłające infrmują uczniów i szkły przyjmujące (raz przypminają im skrzystaniu z Przewdnika d akcji Cmeniusa w celu przygtwania się d akcji). Szkły przyjmujące wskażą dpwiednie rdziny gszczące. Szkły wysyłające dknują wybru uczniów. Wysyłające NA Szkły wysyłające Szkły przyjmujące Szkły wysyłające Kniec marca Szkły wysyłające przekazują dane wybraneg ucznia (wybranych uczniów) d szkły przyjmującej. Szkły wysyłające Kniec kwietnia 2011 Pczątek maja Płwa maja 2011 Szkły przyjmujące pdejmują decyzje c d rdzin gszczących (na pdstawie prfili uczniów) raz przekazują dane rdzin gszczących szkłm wysyłającym. Szkły wysyłające infrmują ucznia i jeg rdzinę wybranej rdzinie gszczącej i zachęcają rdziny wysyłającą i gszczącą d wzajemnych kntaktów. Na pdstawie dstarcznych infrmacji (dane rdziny gszczącej, dane mentra/nauczyciela kntaktweg raz Przumienie prgramie zajęć), rdzice pdpisują Frmularz zgdy rdziców/piekunów. Szkła wysyłająca, szkła przyjmująca i uczeń sprządzają i pdpisują Przumienie prgramie zajęć. Szkły przyjmujące Szkły wysyłające /uczeń/rdzina wysyłająca Szkły wysyłające/ szkły przyjmujące/ uczeń 20 maja 2011 Szkły wysyłające przekazują d wysyłającej Nardwej Agencji dane wybranym uczniu, szkle przyjmującej i rdzinie gszczącej (dtyczy uczniów wyjeżdżających w pierwszym terminie). Szkły wysyłające 12

13 Maj 2011 Kiedy zstały uzgdnine data rzpczęcia pbytu ucznia i data szklenia p przyjeździe C najmniej jeden miesiąc przed wyjazdem Maj/czerwiec 2011 Wysyłająca Nardwa Agencja sprządza umwę finanswą i wysyła ją d szkły wysyłającej. Szkły wysyłające muszą nabyć bilet na pdróż ucznia w parciu umwę ze szkłą przyjmującą i w parciu datę rzpczęcia działania w kraju gszczącym (należy być w kraju gszczącym wystarczając wcześniej, żeby zdążyć wziąć udział w szkleniu p przyjeździe). Szkły wysyłające rejestrują ucznia/uczniów w Systemie Ubezpieczeń Grupwych Cmeniusa (pdanie szczegółwych danych celem przygtwania i trzymania certyfikatu ubezpieczenia i karty identyfikacyjnej dla ucznia). Należy zapewnić przygtwanie wstępne przed wyjazdem. Wysyłające NA Szkły wysyłające Szkły wysyłające Szkły wysyłające Przed wyjazdem Szklenie przedwyjazdwe dla wyjeżdżających uczniów/ nauczycieli kntaktwych ze szkół wysyłających (szklenie jest rganizwane przez wysyłające Nardwe Agencje). Uczniwie/nau czyciele kntaktwi ze szkół wysyłających P przyjeździe 2011 Październik 2011 Szklenie p przyjeździe dla przyjeżdżających uczniów/mentrów ze szkół przyjmujących (szklenie jest rganizwane przez gszczące Nardwe Agencje) rzpczynające się w sierpniu/wrześniu P przyjeździe ucznia/uczniów, szkła przyjmująca wysyła pdpisany Wnisek płatnść d szkły wysyłającej w celu trzymania kwty ryczałtwej na administrwanie akcją. Uczniwie/me ntrzy ze szkół przyjmujących Szkły przyjmujące Kniec października 2011 Kniec listpada Od sierpnia 2012 Szkły wysyłające muszą przekazać kwtę ryczałtwą na administrwanie akcją na pdstawie wyżej wymienineg dkumentu. Szkły wysyłające przekazują d wysyłającej Nardwej Agencji dane wybranym uczniu, szkle przyjmującej i rdzinie gszczącej (dtyczy uczniów wyjeżdżających w drugim terminie.) Raprty kńcwe ze szkół wysyłających zawierające infrmacje dstarczne przez ucznia i szkłę przyjmującą, raz pdpisane kpie wymaganych dkumentów (Przumienie prgramie zajęć, Raprt przumieniu prgramie zajęć, pdpisany Frmularz zgdy rdziców/piekunów, pdpisana Karta rdziny gszczącej), pdpisane Ptwierdzenie trzymania płatnści przez szkłę przyjmującą muszą zstać złżne w Nardwej Agencji Szkły wysyłające Szkły wysyłające Szkły wysyłające 13

14 Część 4: Wytyczne dla szkół wysyłających Lista kntrlna dla szkół wysyłających Niniejsza lista kntrlna zawiera zadania, jakie szkły wysyłające muszą zrealizwać w związku z realizacją akcji Cmeniusa. Dla ułatwienia zstały ne pgrupwane według następujących etapów: przed wyjazdem w trakcie pbytu p pwrcie d dmu w czasie trwania umwy Na kńcu znajduje się lista kntrlna pkazująca, w jaki spsób pstępwać z dkumentacją. Przed wyjazdem Mtywacja i rekrutacja: Należy upewnić się, że infrmacje na temat mżliwści pbytu za granicą dcierają d uczniów, szczególnie d tych, którzy w innej sytuacji mgą nie mieć takich mżliwści. Wybór: Należy przeprwadzić wnikliwy prces wybru, aby upewnić się, że uczeń (uczniwie) wyjeżdżający za granicę psiadają ptrzebne kmpetencje sbiste i naukwe, aby ich pbyt mógł być udany. Opracwania Wytyczne dla szkół dtyczące wybru uczniów raz Frmularz wnisku ucznia pmgą Państwu w dknaniu wybru. P wybrze ucznia, należy się upewnić, że Frmularz stanie zdrwia,, załącznik dtyczący przydzielenia d rdziny gszczącej d Frmularza wnisku ucznia raz Frmularz zgdy rdziców/piekunów są wypełnine i pdpisane. Nauczyciel kntaktwy: Należy mianwać sbę kntaktwą, która będzie współpracwała z mentrem w szkle przyjmującej, z uczniem i z jeg rdzicami/piekunami. Praca nauczyciela kntaktweg pwinna być uznana przez szkłę jak zadanie zawdwe i zrekmpenswana np. przez ddatek finanswy, zmniejszenie liczby gdzin pracy, itd. Wymagania dtyczące infrmacji: Należy się upewnić, że wszystkie wymagane frmularze zstały wysłane d mentra w szkle przyjmującej tzn. Frmularz wnisku ucznia (łącznie z załącznikiem dtyczącym przydzielenia d rdziny gszczącej raz Frmularz zgdy rdziców/piekunów. Infrmacje zawarte w Frmularzu stanie zdrwia (Część 2) są ściśle pufne, pwinien n zstać umieszczny w zaklejnej kpercie, być przechwywany przez ucznia a kpertę pwinien twrzyć wyłącznie lekarz, jeśli zajdzie taka ptrzeba ze względów medycznych. Należy przesłać dane kntaktwe mentra i rdziny gszczącej rdzicwi (rdzicm)/piekunwi (piekunm) ucznia bezzwłcznie p ich ptwierdzeniu. Przygtwanie: Należy twarzyszyć uczniwi (ucznim) wybranym d wyjazdu pdczas szklenia przed wyjazdem przeprwadzaneg przez Nardwą Agencję. Szklenie dla nauczycieli kntaktwych w szkle wysyłającej będzie się dbywał w tym samym czasie. Należy pczynić niezbędne przygtwania (np. przygtwanie językwe, dstarczenie infrmacji szkle przyjmującej, rdzinie i kraju gszczącym). Knieczne jest również wyjaśnienie względów praktycznych i celu wyjazdu uczniów za granicę rdzicm/piekunm ucznia. Należy przekazać uczniwi dkument Wskazówki dla uczniów uczestniczących w prgramie raz mówić z nim zawarte w nim prady. Przumienie prgramie zajęć: Dla ucznia lub (uczniów) wyjeżdżających za granicę należy przygtwać indywidualne Przumienie prgramie zajęć. Przumienie prgramie zajęć pwinn zstać pracwane wspólnie ze szkłą przyjmującą i uczniem (uczniami) i przez nich pdpisane. Przumienie pwinn ułatwić uznanie pbytu i dać gwarancję, że w miarę mżliwści, będzie mżna 14

15 uniknąć realizacji teg sameg materiału dwukrtnie i nadrabiania materiału p pwrcie. Opracwania Wytyczne dla szkół dtyczące przumienia prgramie zajęć raz wzór frmularza Przumienia prgramie zajęć pmgą Państwu w tym prcesie. Certyfikat Eurpass: Zachęca się Państwa jak szkłę wysyłającą d wniskwania certyfikat mbilnści Eurpass dla ucznia birąceg udział w prgramie Cmenius. Ten certyfikat precyzuje treść zrealizwanej mbilnści i jest uznawany we wszystkich krajach UE raz sam w sbie będzie wartściwy dla przyszłści ucznia. W celu uzyskania ddatkwych infrmacji na temat teg, jak uzyskać certyfikat Eurpass należy skntaktwać się z Nardwą Agencją lub dwiedzić strnę internetwą Eurpass: (http://eurpass.cedefp.eurpa.eu/eurpass/hme/vernav/infrmatinon/eurpassmbility/navigate. actin). Plan działania w sytuacjach kryzyswych: Należy uzgdnić ze szkłą przyjmującą prcedury na wypadek kryzysu lub nagłeg wypadku w czasie pbytu. Należy się upewnić, że rdzice/piekunwie i uczniwie mają kpię dkumentu Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych raz Plan działania w sytuacjach kryzyswych. Należy upewnić się, że uczniwie i ich rdzice/piekunwie mają świadmść przepisów prawnych dtyczących nieletnich (zawartych w dkumencie nazwie Przewdnik p krajach). Zasady zachwania: Należy uzgdnić ze szkłą przyjmującą zbiór jasnych zasad zachwania i pstępwania dla ucznia, prócz tych ujętych w Frmularzu zgdy rdziców/piekunów, łącznie z mżliwymi knsekwencjami złamania tych zasad. Ustalenia związane z pdróżą: Pdróż ucznia należy zrganizwać w przumieniu ze szkłą przyjmującą. Uczeń pwinien przybyć d kraju gszcząceg dpwiedni wcześnie, aby rzpcząć bwiązkwe szklenie p przyjeździe. Nardwa Agencja w Państwa kraju pinfrmuje terminie teg szklenia. Ubezpieczenie: Należy upewnić się, że uczeń zstał zarejestrwany w bwiązkwym Systemie Ubezpieczeń Grupwych Cmeniusa. Należy t zrbić pprzez strnę internetwą administratra systemu ubezpieczeń: (sekcja Eurpean Cmmissin/Cmenius). W trakcie pbytu Pzstawanie w kntakcie z uczniem: Należy utrzymywać regularny kntakt z uczniem i mentrem w szkle przyjmującej. Zalecana jest również pmc uczniwi w dzieleniu się swimi dświadczeniami. Dbrym pmysłem mże kazać się rganizwanie wspólnych działań partych na TIK (wideknferencja, dziennik internetwy - weblg, itd.) pmiędzy klasą macierzystą w kraju ucznia a klasą w szkle partnerskiej. Kntrla pstępów: Należy bserwwać pstępy ucznia we współpracy ze szkłą przyjmującą na pdstawie ustaleń zawartych w Przumieniu prgramie zajęć. Pmc w razie wystąpienia prblemów: Należy pmagać szkle przyjmującej w rzwiązywaniu prblemów, jakie mgą się pjawić i kntaktwaniu się z rdzicami ucznia, jeśli zajdzie taka ptrzeba. P pwrcie d dmu Ocena/ewaluacja: Wspólnie z uczniem należy dknać ceny wyników jeg pbytu, zarówn na pzimie frmalnym (wyniki związane z nauką, zgdnie z wymgami Przumienia prgramie zajęć), jak i niefrmalnym (wyniki sbiste). Pdstawę tej ceny pwinna stanwić cena ucznia przygtwana przez szkłę przyjmującą w parciu wzór frmularza Raprtu przumieniu prgramie zajęć. Ocenianie pwinn być zgdne z harmngramem ustalnym przez szkłę wysyłającą i ucznia. 15

16 Uznanie: Należy upewnić się, że pbyt zstanie uznany przez Państwa szkłę w największym mżliwym stpniu raz że uczeń będzie miał mżliwść pdzielenia się swimi dświadczeniami ze szkłą. Certyfikat Eurpass mże również być wykrzystany przez ucznia jak ficjalny dkument uznający jeg pbyt za granicą. Reintegracja: Należy zapewnić uczniwi wszelkie ptrzebne wsparcie ptrzebne d zapewnienia sprawnej reintegracji w swim śrdwisku w kraju. Należy umżliwić mu refleksję dtyczącą dświadczeń i krzystanie z nich. Raprtwanie: Są Państw zbwiązani d złżenia raprtu w Nardwej Agencji. Raprt ten będzie zawierać infrmacje dstarczne przez ucznia, szkłę przyjmującą, pdpisane kpie wymaganych dkumentów (pdpisane Przumienie prgramie zajęć, pdpisany Raprt przumieniu prgramie zajęć, pdpisany Frmularz zgdy rdziców/piekunów, pdpisana Karta rdziny gszczącej, pdpisane Ptwierdzenie trzymania płatnści przez szkłę przyjmującą) raz dkumenty uzupełniające (dwdy wpłaty). W czasie trwania umwy Zarządzanie śrdkami finanswymi: Należy się upewnić, że uczeń/rdzice ucznia trzymuje/ą miesięczne kiesznkwe. Należy zakupić bilet pwrtny dla ucznia i upewnić się, że pkryte zstały wszelkie kwalifikwalne wydatki związane z pdróżą. P trzymaniu pdpisaneg Wnisku płatnść, należy przekazać dpwiednią część śrdków pieniężnych szkle przyjmującej. Należy pamiętać zachwaniu dkumentów ptwierdzających wszelkie wydatki związane z wyjazdem. Państwa Nardwa Agencja dstarczy więcej infrmacji zarządzaniu śrdkami finanswymi. Kntakt z Nardwą Agencją: Należy się upewnić, że d Państwa Nardwej Agencji zstały wysłane dane wybranych uczniów i infrmacje ich dcelwych miejscach pbytu. Należy wziąć udział w szkleniu i przestrzegać wszelkich wymgów Nardwej Agencji dtyczących raprtwania. Jeżeli Państw i szkła przyjmująca zdecydują, że uczeń pwinien wrócić d dmu, należy się niezwłcznie skntaktwać z Państwa Nardwą Agencją w celu uzgdnienia warunków zakńczenia pbytu. Lista kntrlna dkumentów: Dkumenty, które należy przeczytać: Wytyczne dla szkół wysyłających dtyczące wybru uczniów Wytyczne dla szkół dtyczące twrzenia Przumienia prgramie zajęć Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych Przewdnik dla uczniów p systemie ubezpieczeń grupwych Wzry frmularzy d wypełnienia i pdpisania: Przumienie prgramie zajęć Plan działania w sytuacjach kryzyswych Zasady zachwania 16

17 Dkumenty d uzyskania d uczniów (należycie wypełnine i pdpisane): Frmularz wnisku ucznia (łącznie z załącznikiem dtyczącym przydzielenia d rdziny gszczącej) Frmularz stanie zdrwia (tylk Część 1) Frmularz zgdy rdziców/piekunów Frmularz rejestracji w Systemie Ubezpieczeń Grupwych Cmeniusa raz ustanwienie beneficjenta/beneficjentów świadczenia na wypadek śmierci Dkumenty d przekazania uczniwi i jeg rdzicm/piekunm: Wskazówki dla uczniów uczestniczących w prgramie Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych Plan działania w sytuacjach kryzyswych Zasady zachwania Przewdnik dla uczniów p systemie ubezpieczeń grupwych Część 4: Wytyczne dla szkół wysyłających Wytyczne dla szkół wysyłających dtyczące wybru uczniów Celem niniejszeg dkumentu jest pmc szkłm wysyłającym w dknaniu wybru uczniów, którzy wezmą udział w akcji Wyjazdów Indywidualnych Uczniów w prgramie Cmenius. Prces wybru mżna pdzielić na dwa etapy: etap rekrutacji i faktyczny wybór uczniów. Etap rekrutacji Pdczas etapu rekrutacji uczniwie mający ptencjalnie uczestniczyć w prgramie są zapraszani d zgłaszania się, aby mżna był sprządzić listę kandydatów d faktyczneg wybru. W najprstszej frmie, rekrutacja mże plegać jedynie na zamieszczeniu głszenia na szklnej tablicy infrmacyjnej lub strnie internetwej. Mżna ją również zrealizwać w dłuższym czasie i pdjąć bardziej złżne działania prmcyjne. Uczniwie, którzy nie myśleli spędzeniu kreślneg czasu nauki za granicą również pwinni zstać zachęceni d wzięcia udziału w prgramie. Wykłady lub prezentacje przedstawiane przez byłych uczestników prjektów wymiany mgą mieć największy wpływ na zaintereswanych uczniów. Wybór Szkła wysyłająca pwinna kreślić prcedurę wybru, tzn. dkumentację, jaką wniskdawcy pwinni złżyć raz spsób, w jaki będzie na rzpatrywana. W idealnej sytuacji szkły pwinny dknać pierwszeg wybru na pdstawie pisemnych wnisków uczniów (pdany jest wzór Frmularza wnisku ucznia), a następnie przeprwadzić wywiady z najbardziej dpwiednimi kandydatami przed dknaniem stateczneg wybru. 17

18 Istnieje wiele kryteriów gólnych, które zawsze pwinny być rzważane przy prcesie wybru, mim teg, że zawsze będzie występwać element subiektywneg sądu. Zdecydwanie zaleca się utwrzenie kmisji selekcyjnej, w skład której mgą również wchdzić sby spza szkły; nie należy zaś pzstawiać decyzji tylk jednemu pracwnikwi. Oprócz kryteriów gólnych, istnieją specjalne kryteria, które dnszą się d charakteru lub celu prgramu mbilnści, a które należy zdefiniwać indywidualnie na pstawie cech każdeg prjektu. Zarówn gólne, jak i specjalne kryteria pwinny zstać wspólnie uzgdnine raz pwinny być wspólne dla wszystkich sób zaangażwanych w prces wybru, pwinny ne być również w spsób jasny przekazane wniskdawcm. Isttne jest również mówienie kryteriów i ich uzasadnienia z sbą kntaktwą ze szkły przyjmującej, aby sba, jak i szkła wiedziały, na jakiej pdstawie dknan wybru raz mgły się dpwiedni przygtwać. Kryteria gólne Ogólne kryteria wybru dnszą się d następujących czynników: mtywacja wsparcie rdziców sbwść twarta na inne pglądy samdzielnść zdlnść d nauki Te czynniki są krótk pisane pniżej. Żadne z tych kryteriów nie jest nadrzędne wbec pzstałych wszystkie pwinny być brane pd uwagę, a decyzja kńcwa pwinna być parta na gólnym sądzie. Mtywacja Mtywacja pwinna być głównym czynnikiem wybru. P pierwsze, ważne jest zapewnienie, że uczniwie dbrze rzumieją, z czym wiąże się kres mbilnści i pbytu za granicą. Uczniwie muszą wiedzieć, że samdzielne pzstawanie za granicą przez dłuższy czas nie zawsze jest łatwe raz że prawdpdbnie będą musieli przejść przez trudne kresy i naptkają na prblemy, z którymi będą musieli sbie radzić samdzielnie. Jednym ze spsbów sprawdzenia mtywacji i zaangażwania uczniów jest umżliwienie im pkazania, że są chętni d pświęcenia własnych śrdków w pstaci czasu i wysiłku na rzecz prjektu. Mżna t zrbić na przykład pprzez pprszenie ich napisanie listu mtywacyjneg pisująceg ich czekiwania raz pwdy, dla których zdecydwali się starać udział w prgramie. 18

19 Wsparcie rdziców Rdzice muszą w pełni zgadzać się na udział dziecka w prjekcie i wyrażać chęć pełneg wsparcia uczniów, którzy są za granicą. Rdzice, którzy ciągle się martwią i przenszą swje zmartwienia na dzieci mają destrukcyjny wpływ na pbyt i mgą nawet dprwadzić dzieci d rezygnacji z pbytu. Wnisek ucznia pwinien więc zawierać świadczenie rdziców, w którym w spsób jasny wyrażają zrzumienie dla działania raz deklarują gtwść d zapewniania uczniwi wsparcia i tuchy pdczas pbytu. Osbwść twarta na inne pglądy Uczeń będzie sam w nwym śrdwisku i będzie musiał nawiązać znajmści i zintegrwać się z nwą spłecznścią szklną. Osby, które mają tendencję d unikania wyzwań, nie skrzystają w pełni z teg dświadczenia i mgą naptkać pważne prblemy pdczas swjeg pbytu. Psiadanie twartej sbwści niekniecznie musi być tżsame z byciem ppularnym - czasami ppularnść wynika z czynników pchdzących z tczenia, a nie z samej sbwści. Dbrym wskaźnikiem sbwści twartej na inne pglądy jest zaangażwanie w hbby i rzrywkę w czasie wlnym, kiedy przyjaźnie twrzą się pmiędzy ludźmi wspólnych zaintereswaniach. Mże t być muzyka, sprt, szachy lub plityka jakiklwiek rdzaj aktywnści pdejmwanej wspólnie z innymi. Samdzielnść Przebywanie z dala d rdziny i przyjaciół przez długi kres nie jest łatwe i mże się zdarzyć, że uczniwie są przytłczeni sytuacją i wracają d dmu p zaledwie kilku dniach lub tygdniach. Dbre przygtwanie i wsparcie mże znacznie zmniejszyć t ryzyk, ale uczniwie muszą również być wystarczając przygtwani psychicznie, aby pradzić sbie z trudnymi chwilami samdzielnie. Ważne jest, aby mieć świadmść faktu, że śmiałe zachwanie niekniecznie wskazuje na samdzielnść, a sby ciche i pzrnie nieśmiałe mgą psiadać niezwykłe zdlnści d adaptacji i przetrwania. Wybrany uczeń pwinien być pewny siebie raz pwinien psiadać umiejętnść stawienia czła przeszkdm i umieć je przezwyciężać. Zdlnść d nauki Zdlnść d nauki t zaleta dla sby uczestniczącej w długterminwym prjekcie dtyczącym mbilnści w kntekście edukacyjnym. Uczeń nie tylk będzie musiał brać udział w lekcjach w systemie, który prawdpdbnie będzie się bardz różnić d teg, d któreg uczeń jest przyzwyczajny (a także w bcym języku, któreg uczeń wcześniej mógł nie znać) mże być również wiele d zrbienia w zakresie nadrbienia zaległści wbec pzstałych uczniów p pwrcie d kraju. Dla ucznia, który ma prblemy z nauką we własnym kraju, istnieje ryzyk, że przedłużna niebecnść mże pgrszyć te prblemy. 19

20 Nie należy ppełniać błędu w pstaci uczynienia bardz dbrych cen warunkiem uczestnictwa t c się liczy t gólna zdlnść d nauki, a nie faktyczny pzim siągnięć w kreślnym mmencie. W zasadzie, sby siągające słabe wyniki mgą stanwić idealnych uczestników, a t dświadczenie mże pmóc im w ujawnieniu ich faktycznych kmpetencji. Nauczyciele częst wiedzą, czy ich uczeń siąga wyniki zgdne z jeg rzeczywistym ptencjałem, czy p prstu siąga średnie wyniki z pwdu tymczasweg braku mtywacji. T dbry argument dla uwzględnienia ich w prcesie wybru, zamiast pierania się wyłącznie na wynikach egzaminów i testów. Kryteria specjalne Oprócz wzięcia pd uwagę gólnych kryteriów w prcesie wybru, mżna zastswać ddatkwe kryteria specjalne związane z kntekstem mbilnści. Pnieważ wizyta dtyczy szkół, które są lub były zaangażwane w większy prjekt Cmeniusa, niektóre szkły mgą zdecydwać traktwaniu akcji Cmeniusa jak jeg kntynuacji i graniczyć rekrutację raz wybór uczniów d tych, którzy brali udział w większym prjekcie. Zapbieganie sytuacjm kryzyswym Ważne jest, aby dbrze przemyśleć udział każdeg ucznia w prjekcie. Uczeń mże nie być przygtwany na dświadczenia związane z przebywaniem za granicą, które stanwią prawdziwe wyzwanie. Mże n również mieć błędne czekiwania, które muszą być wyjaśnine na najwcześniejszym etapie. Pdczas wywiadu kmisja selekcyjna pwinna starać się ustalić, czy uczeń ma jakieś trudnści, które mgą być isttne w dniesieniu d jeg uczestnictwa w prgramie (np. prblemy psychlgiczne / zdrwtne / rdzinne / szklne). Infrmacje będą traktwane jak ściśle pufne i będą ujawniane wyłącznie sbm bezpśredni zaangażwanym w prces wybru. Przy wybrze pwinn się brać pd uwagę pinię lekarza znajdującą się w Frmularzu stanie zdrwia (Część 1). P dknaniu wybru, uczeń musi złżyć wypełniny i pdpisany załącznik dtyczący przydzielenia d rdziny gszczącej d Frmularza wnisku ucznia i Frmularz zgdy rdziców/piekunów. Uczeń musi również złżyć wypełniny Frmularz stanie zdrwia (Część 2) w zaklejnej kpercie. Rdzina ucznia pwinna wiedzieć, że pdanie prawidłwych i kmpletnych infrmacji ma isttne znaczenie dla pwdzenia wyjazdu. Wybór będzie ptwierdzny dpier p trzymaniu tych dwóch dkumentów. 20

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Przewdnik 2012 Cmeniusa 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Część 2: Role i obowiązki

Część 2: Role i obowiązki Część 2: Rle i bwiązki Szkła wysyłająca wybiera i pwłuje nauczyciela kntaktweg zapewnia, aby nauczyciel kntaktwy miał wszelkie ptrzebne śrdki (zasby i pmc ze strny swich klegów) d wspierania mbilnści ucznia

Bardziej szczegółowo

Część 9: Wytyczne dotyczące radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Część 9: Wytyczne dotyczące radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych Prgram Cmenius Część 9: Wytyczne dtyczące radzenia sbie w sytuacjach kryzyswych Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych 3 Celem niniejszeg dkumentu na temat Radzenia sbie w sytuacjach kryzyswych jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 WYJAZDY STUDENTÓW

ZASADY WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 WYJAZDY STUDENTÓW ZASADY WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 WYJAZDY STUDENTÓW KRYTERIA FORMALNE Student kwalifikwany na wyjazd w prgramie Erasmus musi spełniać następujące kryteria frmalne:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

Vademecum stypendysty

Vademecum stypendysty Vademecum stypendysty w prgramie w rku szklnym 2015/16, czyli jak ubiegać się stypendium I. Kt mże ubiegać się stypendium?... 2 II. Jak ubiegać się stypendium krk p krku?... 2 III. Jakie są terminy składania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Toruń: Ubezpieczenie jednostek pływających Numer ogłoszenia: 121753-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Toruń: Ubezpieczenie jednostek pływających Numer ogłoszenia: 121753-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Truń: Ubezpieczenie jednstek pływających Numer głszenia: 121753-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ Gczałkwice-Zdrój: Zakup wraz z dstawą leków na ptrzeby Uzdrwiska Gczałkwice-Zdrój Sp. z.. Numer głszenia: 8786-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające.

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające. ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. WPROWADZENIE Niniejszy Załącznik uzupełnia zasady związane z wykrzystaniem przyznaneg dfinanswania w ramach różnych kategrii budżetu, mających zastswanie w Prjekcie,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_9_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88. Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukdopiewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukdopiewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zukdpiew.pl Dpiew: Budwa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Radsnej w miejscwści Skórzew (Nr rejestru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo