STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA"

Transkrypt

1 STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Dyplomacja i Polityka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Szczerskiego, Piotra Glińskiego, Zdzisława Krasnodębskiego, Ryszarda Legutkę, oraz Leszka Sosnowskiego, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jakuba Biernata w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Szewskiej 22 w dniu 4 marca 2013 r. (rep. A nr 933/2013) działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U z 1991 roku, Nr 46, póz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 roku, nr 96 poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu. 2 Fundacja posiada osobowość prawną. 3 Siedzibą fundacji jest miasto Kraków Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe. 3. Fundacja może posiadać oddziały za granicą. 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

2 5 Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy, zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 nr 65 poz. 437), do spraw zagranicznych Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. Cele i zasady działania Fundacji. 7 Celami Fundacji są: 1) prowadzenie badań i analiz z zakresu polityki międzynarodowej, integracji europejskiej, polskiej polityki zagranicznej oraz praktyki dyplomatycznej, 2) edukacja publiczna i upowszechnianie wiedzy z zakresu polskiej polityki, stosunków międzynarodowych, polityki europejskiej i dyplomacji, 3) wspieranie i promowanie prowadzenia przez Polskę polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa w oparciu o zasadę prymatu polskiego interesu narodowego, 4) wzmacnianie podmiotowości i niepodległości państwa polskiego, tak w aspekcie wewnętrznym jak i w relacjach międzynarodowych, 5) promowanie wizji Europy z poszanowaniem dla tradycji, wolności i solidarności oraz jej chrześcijańskiej tożsamości, 6) wspieranie prowadzenia polskiej i europejskiej polityki zagranicznej w oparciu o transatlantycką wspólnotę interesów, 7) zwiększanie aktywności Polski w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, 8) wzmacnianie relacji gospodarczych Polski z innymi państwami, 9) kształtowanie przyjaznej Polsce opinii międzynarodowej, 10) wspieranie Polaków mieszkających poza granicami państwa,

3 11) integracja oraz wspieranie środowisk i przedsięwzięć posiadających cele zbliżone do celów Fundacji. 8 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1) działalność naukową i ekspercką, 2) aktywność edukacyjną, informacyjną, wydawniczą i publicystyczną, 3) współtworzenie polityki zagranicznej, 4) organizowanie seminariów, szkoleń, debat i konferencji naukowych służących gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Fundację, 5) sporządzanie raportów w zakresie tematyki spraw zagranicznych oraz przedstawianie programów i strategii prowadzenia polityki zagranicznej przez Polskę, 6) współpracę z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i rządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji, 7) prowadzenie programów szkoleniowych i stypendialnych dla wybranych grup społecznych, młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin, 8) działalność gospodarczą. 9 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami Fundacja może prowadzić, tak samodzielnie jak i przy współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, działalność gospodarczą, w szczególności mającej za przedmiot (wg PKD): 1) 47.6 sprzedaż detaliczną wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach 2) Z sprzedaż detaliczną książek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach 3) Z sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach

4 4) Z sprzedaż detaliczną nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach 5) 58.1 wydawanie książek i periodyków oraz pozostałą działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, 6) Z wydawanie książek 7) Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 8) Z wydawanie gazet 9) Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 10) Z pozostałą działalność wydawniczą 11) 59.1 działalność związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 12) Z działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 13) Z działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 14) Z działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 15) Z działalność związaną z projekcją filmów 16) 59.2 działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 17) nadawanie programów radiofonicznych 18) 60.2 nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 19) 63.1 przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność; działalność portali internetowych 20) Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność 21) Z działalność portali internetowych 22) 63.9 pozostała działalność usługowa w zakresie informacji 23) Z działalność agencji informacyjnych 24) Z pozostałą działalność usługową w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 25) Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 26) Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

5 27) Z badanie rynku i opinii publicznej 28) Z działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów 29) 84.2 usługi na rzecz całego społeczeństwa 30) Z sprawy zagraniczne 31) Z. obrona narodowa 32) Z wymiar sprawiedliwości 33) Z bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne 34) 85.4 szkoły policealne oraz wyższe 35) Z szkoły policealne 36) zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe 37) A zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych 38) B szkoły wyższe 39) 85.5 pozaszkolne formy edukacji 40) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 41) A naukę języków obcych 42) B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 43) 85.6 działalność wspomagającą edukację 44) działalność bibliotek i archiwów 45) A działalność bibliotek 46) B działalność archiwów 47) Z działalność muzeów 48) Z działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 49) Z działalność organizacji religijnych 50) Z działalność organizacji politycznych 51) Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 2. Dochody osiągnięte z działalności, określonej w ustępie 1. przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej.

6 Majątek i dochody Fundacji Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację, Fundatorzy przeznaczają kwotę 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) 12 Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 1. darowizn, spadków, zapisów, 2. dotacji i subwencji oraz grantów, 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 4. dochodów z majątku Fundacji, 5. dochodów z działalności gospodarczej W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 14 Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Władze Fundacji Władzami fundacji są: a) Rada Fundacji, b) Rada Programowa Fundacji,

7 c) Zarząd Fundacji. 2. Członkowie Rady Fundacji i Rady Programowej Fundacji pełnią funkcję honorowo i nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. Rada Fundacji Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 2. Rada Fundacji składa się z pięciu członków do dziesięciu. 3. W skład pierwszej Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. 4. Rada Fundacji jednogłośnie może rozszerzyć swój skład o kolejnego członka. Liczba członków Rady Fundacji nie może jednak przekraczać dziesięciu. 5. Rada może wybrać ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 6. Rada może wybrać jednego lub więcej Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Radę Fundacji. W głosowaniu takim z mocy statutu nie bierze udziału członek Rady mający być członkostwa pozbawiony. Nie można odwołać członka Rady będącego Fundatorem Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Do zadań Rady należy w szczególności: 18

8 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 5. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej Fundacji. 6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 19 Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. Rada Programowa Fundacji Rada Programowa Fundacji wytycza główne kierunków działalności Fundacji, posiada kompetencje doradcze i opiniodawcze, może także opracowywać długoterminowe plany i programy działań Fundacji Rada Programowa Fundacji składa się z pięciu do pięćdziesięciu członków. 2. Członków składu Rady Programowej powołuje Rada Fundacji. 3. W skład Rady Programowej Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. 4. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Programowej kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Programowej. 5. Rada Programowa może wybrać jednego lub więcej Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.

9 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Programowej i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Programowej, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Radę Fundacji. 7. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Programowej Radę Programową Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 2. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 3. Uchwały Rady Programowej Fundacji Zarząd winien brać pod uwagę w swojej działalności. 23 Każdy z członków Rady Programowej Fundacji może zgłosić Zarządowi pisemnie swoje propozycje i opinie dotyczące funkcjonowania Fundacji. Zarząd nie jest tymi propozycjami związany, ale w terminie jednego miesiąca ma obowiązek na takie propozycje i opinie odpowiedzieć. Zarząd Fundacji Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 3. Zarząd Fundacji w całości może być odwołany przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej Fundacji Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

10 a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, b) uchwalanie regulaminów, c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, przy obecności Prezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 6. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok. Sposób Reprezentacji Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo Prezes lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. Zmiana Statutu 27 Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednogłośnie Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą również dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

11 Połączenie z inną fundacją Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 29 W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. Likwidacja Fundacji Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 31 Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 32 Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Kraków, dnia 12 marca 2013 r.

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1. STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Zwiastun, zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez Henryka Wadowskiego, Ilonę Wójtowicz i Adama

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT

FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Fundacja Fundacja Europomost, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: - Szczepana Boguckiego zwanego dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA 1 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1/8/2013 z 5 SIERPNIA 2013 R. STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA PREAMBUŁA: Dla uczczenia pamięci i dla popularyzowania dorobku Ignacego Łukasiewicza, wielkiego polskiego patrioty,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne

STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze Bez Barier zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL"

STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ SILESIAN SAIL STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL" I. ROZDZIAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Żeglarska SILESIAN SAIL, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Eugeniusza Stalmach, zwanym

Bardziej szczegółowo

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy STATUT Fundacji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy Uchwalony dnia 30.07.2014 r. we Wrocławiu I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Jednomandatowe Okręgi

Bardziej szczegółowo

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: STATUT FUNDACJI TRUCKERS LIFE tekst jednolity z dnia 27 lutego 2015 roku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja Truckers Life, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Logintrans sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI GIESCHE Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Giesche, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Mariusza Lachowicza Rafała Wyszyńskiego Zenona Nowaka 1 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. -

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. - STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1 Stawający, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustanawia

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH PRO PERSONA tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "PRO

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r. Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.) Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE S T A T U T FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 21/V/2008 Zarządu Fundacji CIP z dnia 07.05.2008r. STATUT Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne ODPIS STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych i zwana jest dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Warsaw Enterprise Institute (zwana w treści Statutu Fundacją ) ustanowiona została przez Fundatorów w osobach: 1) Roberta

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo