SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/ 184 /02/12 Warszawa, r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/05UB/01/2012 na usługi ubezpieczeniowe Szanowni Państwo, W nawiązaniu do przesłanych zapytań udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie 1 W odniesieniu do PKT VIII p.pkt 1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dobrowolne O jakie dokładnie podmioty chodzi w tym rozszerzeniu, jakie usługi są im zlecane? - spowodowane przez podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, przedsiębiorcę niebędącym podmiotem leczniczym, któremu powierzono wykonywanie pracy, z zachowaniem prawa zakładu ubezpieczeń do regresu. - jakie prace zlecane są podwykonawcom, Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Podmiotom tym zlecane są świadczenia zdrowotne (w tym badania laboratoryjne) niezbędne podczas hospitalizacji pacjentów. Pytanie 2 W odniesieniu do PKT VH1 p.pkt 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dobrowolne jakie prace nie związane z usługami medycznymi będą powierzane tym podmiotom? wyrządzone przez osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcą, zatrudnione na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym także przez praktykanta, stażystę, studenta lub wolontariusza, któremu powierzono wykonywanie pracy, - spowodowane przez osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki albo inny zawód medyczny prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, któremu powierzono wykonywanie pracy, bez prawa Zakładu Ubezpieczeń do regresu,, Czynności administracyjne np. prowadzenie dokumentacji medycznej, przygotowywanie harmonogramów pracy, sporządzanie zamówień do magazynu i apteki; nadzór nad personelem. ul. Wolska 37, centrala (22) Warszawa, Dyrektor (22) fax (22)

2 Pytanie 3 W odniesieniu do PKT IX Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Prosimy o podanie następujących informacji: Roczny obrót netto Szpitala za 2010 r.: z działalności medycznej -... (NFZ, inne medyczne, kształcenie) z działalności pozamedycznej - Wysokość kontraktów za 2011 rok: - z NFZ -... zł - poza NFZ-...zł Wysokość kontraktów na 2012 rok: - z NFZ-... zł Przychody poza NFZ na 2010 rok: zł {inne medyczne) + zł (niemedyczne) + zł (kształcenie) obrót Szpitala w 2011 rok:... zł z działalności pozamedycznej zł Wysokość kontraktów na 2011 rok: - z NFZ-... zł - poza NFZ -...zł Przychody poza NFZ na 2011 rok (szacunkowo):... zł ( medyczne) +... zł (inne medyczne) + zł (kształcenie) Rodzaj świadczeń wykonywanych poza NFZ Jaki % w świadczeniach zdrowotnych jest wykonywany poza kontraktem z NFZ: pod dwoma względami: - ilościowym - ilość świadczeń - wartościowym Ilość kontraktów podpisywanych z NFZ w ciągu roku:... Zamawiający informuje, iŝ: Roczny obrót netto Szpitala za 2010 r.: z działalności medycznej ,00 zł(nfz, inne medyczne, kształcenie) z działalności pozamedycznej ,00 zł Wysokość kontraktów za 2011 rok: - z NFZ ,00 zł - poza NFZ nie dotyczy

3 Wysokość kontraktów rok: - z NFZ ,00 zł Przychody poza NFZ na 2010 rok: ,00 zł (inne medyczne) ,00 zł (niemedyczne) ,00 zł (kształcenie) obrót Szpitala w 2011 rok: ,00 zł z działalności pozamedycznej ,00 zł Wysokość kontraktów na 2011 rok: - z NFZ ,00 zł - poza NFZ nie dotyczy Przychody poza NFZ na 2011 rok (szacunkowo): ,00 zł (medyczne) ,00 zł (inne medyczne) ,00 zł (kształcenie) Rodzaj świadczeń wykonywanych poza NFZ Jaki % w świadczeniach zdrowotnych jest wykonywany poza kontraktem z NFZ: pod dwoma względami: - ilościowym - ilość świadczeń 3391 ok. 0,02% - wartościowym ,70 zł ok. 0,02 % Ilość kontraktów podpisywanych z NFZ w ciągu roku: 2. Pytanie 4 W odniesieniu do PKT V Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Prosimy o akceptację zmiany zaproponowanych przez Państwa treści klauzul: Klauzula kosztów ewakuacji Na treść: KLAUZULA PZU Nr 2 KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł* 5. Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody, nie mniej niż zł** Pod warunkiem zachowania klauzuli kosztów ewakuacji, Zamawiający zgadza się na wprowadzenie klauzuli o następującej treści: KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu

4 w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację Ŝycia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak równieŝ wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł*. Klauzula w urządzeniach chłodniczych Na Klauzulę o treści; KLAUZULA PZU Nr 9 KLAUZULA SZKÓD W TOWARACH PRZECHOWYWANYCH W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH / POMIESZCZENIACH KLIMATYZACYJNYCH* Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych* na podanych niżej zasadach: 1) PZU SA odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych/mienia osób trzecich* na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie} chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym* utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność PZU SA na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. 2) Odpowiedzialność PZU SA za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych / urządzeń klimatyzacyjnych.* 3) PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za: szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów*, szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego* szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym, wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. 4) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 OOOzł 5) Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niż zł 6) Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym*, bezpośrednio przed wydarzeniem się s2kody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.

5 Zamawiający zgadza się na wprowadzenie klauzuli o następującej treści: KLAUZULA SZKÓD W TOWARACH PRZECHOWYWANYCH W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH / POMIESZCZENIACH KLIMATYZACYJNYCH Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych/pomieszczeniach klimatyzowanych na podanych niŝej zasadach: 1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych na skutek ich rozmroŝenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym mieniu Zamawiającego mającej wpływ bezpośrednio lub pośrednio na urządzenie (maszynę) chłodnicze/urządzenie klimatyzacyjne utrzymujące określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, Ŝe Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych/urządzeń klimatyzacyjnych. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: szkody, których powstanie przypisać moŝna transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą/pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów, szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych/pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego/klimatyzacyjnego, szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemoŝności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym, wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaŝy lub dostawie, szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spoŝycia. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł. 5. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym/pomieszczeniu klimatyzowanym, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie. Ponadto Zamawiający informuje, Ŝe Szpital posiada dodatkowe awaryjne zasilanie w postaci stacjonarnego agregatu prądotwórczego.

6 Klauzula robót budowlanych Na klauzule o treści:" KLAUZULA PZU Nr 24 KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych - do limitu zł* na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna : 1000 zł Zamawiający zgadza się na wprowadzenie klauzuli o następującej treści: KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeŝeniem, Ŝe ich realizacja nie wiąŝe się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu zł* na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Klauzula automatycznego pokrycia KLAUZULA PZU Nr 14 KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA (Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna) 1) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia,: ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo - odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 2) Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia*. 3) Odpowiedzialność PZU SA w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości (do wyboru) 4) 120% wartości łącznej sumy ubezpieczenia

7 6) Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 7} Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia *. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. 8) W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, PZU SA dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia, o której mowa w Specyfikacji warunków ubezpieczenia pkt. V ust Czy w ramach przedmiotu ubezpieczenie jest zgłoszony sprzęt elektroniczny/ medyczny - jaki,? jaka jest jego wartość? Czy możliwe jest otrzymanie wykazu sprzętu? Zamawiający informuje, Ŝe przedmiotem ubezpieczenia jest równieŝ sprzęt elektroniczny oraz sprzęt medyczny. Wartość sprzętu elektronicznego oraz sprzętu medycznego została ujęta w Specyfikacji warunków ubezpieczenia pkt. V ust. 4 lit a maszyny i urządzenia. Zamawiający sporządzi wykaz sprzętu elektronicznego oraz sprzętu medycznego jedynie na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku o sporządzenie takiego wykazu. 2. Czy wyrażacie Państwo zgodę aby sprzęt elektroniczny/medyczny został ubezpieczony na warunkach dedykowanych dla sprzętu elektronicznego i wprowadzenie franszyz na poszczególne ryzyka oraz możliwość włączenia klauzul Klauzula 120 Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach foto kopiujących (bębny selenowe) - Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż 2 zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność PZU S.A. rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. - Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych; - w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzę ni owej, - w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia, - wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia. Klauzula 121/1 Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność PZU S.A. za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach: - przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, - przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

8 Tabela nr 1 a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych - patrz pkt. b) Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania miesięczny współczynnik Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną) 6 miesięcy 5,5% Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie) 12 miesięcy 3,0 % Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 18 miesięcy 2,5% Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie ) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 24 miesiące 2,0 % Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 24 miesiące 1,5 % Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem: gdzie: P x 100 PG x X x Y P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju: a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1; b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji... współczynnik 0,75 c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30: Y = współczynnik likwidacyjny a) lampy rentgenowskie współczynnik 2 b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji. Klauzula 126 Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU S.A. odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko

9 wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu 5 ust. 3 o.w.u. sprzętu elektronicznego. Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia Klauzula 135 Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU S.A. ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: - w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, - przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania Zamawiający nie wyraŝa zgody, aby sprzęt elektroniczny/medyczny został ubezpieczony na warunkach dedykowanych dla sprzętu elektronicznego. Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie franszyz na poszczególne ryzyka oraz na włączenie klauzul: Klauzula 120 Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) Klauzula 121/1 Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk Klauzula Urządzenie do jądrowego rezonansu magnetycznego Klauzula 135 Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii doŝylnej Zamawiający dodatkowo informuje, Ŝe w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. V Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Specyfikacji warunków ubezpieczenia nie znajdują się ryzyka charakterystyczne dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 3. Czy wyrażacie Państwo zgodę na zapis: "Ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu". Zamawiający nie wyraŝa zgody na ww. zapis. Zamawiający dodatkowo informuję, Ŝe w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. V Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Specyfikacji warunków ubezpieczenia nie znajdują się ryzyka charakterystyczne dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 4. Czy szpital posiada agregaty prądotwórcze awaryjne? 5. Czy szpital posiada stacje transformatyczne {rodzaj i ilość stosowanych transformatorów, rodzaj zasilania, wiek, moc znamionowa, zakres i częstotliwość przeprowadzanych przeglądów i konserwacji, wydzielenie p. poż. 6. Czy funkcjonują systemy chłodnicze? ( rodzaj środka chłodniczego, zabezpieczenia, możliwość rezerwowania),

10 7. Czy używane jest sprężone powietrze? ( zasilanie centralne-lokalne, rezerwa, ciśnienie, ilość, typ i rodzaj sprężarek), 8. Czy jest używany gaz ziemny( przeznaczenie, zabezpieczenia, w przypadku systemu detekcji prosimy o informacje o tym gdzie przekazywany jest sygnał o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia, wyposażenie w elektrozawór odcinający dopływ gazu, data ostatnio wykonanego przeglądu/konserwacji), 9. Czy wykorzystywany jest gaz techniczny? jeśli tak proszę określić {rodzaj, przeznaczenie, iiość, sposób dystrybucji), 10. Czy wykorzystywane jest ciepło techniczne, systemy grzewcze? (rodzaj paliwa, krótki opis zbiornika/pomieszczenia, w których składowane jest paliwo, czy pomieszczenia kotłowni i magazynowania paliwa są wydzielone pożar owo, parametry pary, rodzaj zasilania centralne-lokalne), 11. Ścieki i odpady - rodzaj i sposób zagospodarowania/utylizacji 12. Zasilanie w wodę: pojedyncze źródło, podwójne źródło, ujęcie własne, sieć publiczna, 13. Alternatywne źródła wody p. poż. ( krótki opis źródła wody, czy źródło posiada przyłącze dla PSP? l 14. Straż pożarna( jednostka zawodowa, ochotnicza, publiczna, odległość i czas dojazdu ( km/min), 15. Dostęp do budynków (odpowiedni, nieodpowiedni) 16. System detekcji pożaru ( brak. ręczny, automatyczny,alarm lokalny, alarm do portierni, alarm do monitoringu PSP), Regularna konserwacja i testy? Brak konserwacji i testów? 17. Czy jest system detekcji gazów wybuchowych? Brak, przenośny, stacjonarny, alarm lokalny, alarm do portierni, alarm do monitoringu PSP. Regularna konserwacja i testy, brak konserwacji i testów. Komentarz: chronione obiekty, data instalacji, ostatnie przeglądy (kiedy), 18. Czy jest System oddymiania : brak. ręczny, automatyczny, alarm lokalny, alarm do portierni, alarm do monitoringu PSP. Regularna konserwacja i testy, brak konserwacji i testów, 19. Czy są Systemy tryskaczowe: brak, pełna ochrona, częściowa ochrona - %, alarm lokalny, alarm do portierni, alarm do monitoringu PSP, pojedyncze źródło,; podwójne, wg norm lokalnych, WG norm FM, lub NFPA, WG VdS, regularna konserwacja i testy, brak konserwacji i testów 20. Czy są Stałe urządzenia gaśnicze gazowe : brak, ręczny, automatyczny, alarm lokalny, alarm do portierni, alarm do monitoringu PSP, wg norm lokalnych, wg norm FM lub NFPA, wg VdS, REGULARNA KONSERWACJA I TESTY, BRAK KONSERWACJI I TESTÓW. 21. Czy jest Instalacja hydrantów zewnętrznych: brak, w bezpośrednim otoczeniu, na terenie, sieć zgodna z obowiązującymi wymogami, dostępne odpowiednie protokoły badań, Siec niezgodna z obowiązującymi wymogami, brak konserwacji i protokołów badań. 22. Czy jest Instalacja hydrantów wewnętrznych: brak, w bezpośrednim otoczeniu, na terenie, sieć zgodna z obowiązującymi wymogami, dostępne odpowiednie : protokoły badań, Siec niezgodna z obowiązującymi wymogami, brak konserwacji i protokołów badań. 23. Czy jest Podręczny sprzęt gaśniczy: ilość ( odpowiednia, nieodpowiednia,), rodzaj ( odpowiedni, nieodpowiedni), badania ( co 6 miesięcy lub 12 miesięcy), regularne, nieregularne 24. czy są Wydzielenia pożarowe obiektów/stref: Brak, Konstrukcyjne, Przestrzenne {metrów): Uszczelnienie przejść kablowych i technologicznych: Tak Nie Aktywacja bram i drzwi pożarowych Odpowiednia Nieodpowiednia 25. Czy są Zabezpieczenia pomieszczeń rozdzielni, transformatorów, serwerów ni, pomieszczeń UPC: Czy w pomieszczeniach zainstalowana jest czujka pożarowa systemu detekcji pożaru: Tak Nie Czy w pomieszczeniach zainstalowane są stałe urządzenia gaśnicze gazowe: ' Tak Nie Czy pomieszczenia są wydzielone pożarowo: Tak Nie Czy wszystkie przejścia instalacji przez ściany zabezpieczone są ogniowo certyfikowanymi środkami zabezpieczającymi: Tak Nie

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458 Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 59/18/11/2009/NO/Katowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 59/18/11/2009/NO/Katowice Strona 1 z 9 Wrocław, 24.11.2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Szpitalu ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

5. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

5. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą Łódź, dnia 04 grudnia 2012 roku Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego Nr 45/ZP/2011, na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy.

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. (015) 864-85 -39, fax. (015) 864-36

Bardziej szczegółowo

NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie Strona 1 z 22 Wrocław, 23.08.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

- Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem ogniochronnym?

- Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem ogniochronnym? Łódź, 12.12.2014r. Do Uczestników zapytania ofertowego na usługę ubezpieczenia mienia PWSFTViT oraz odpowiedzialności cywilnej. Uprzejmie informuję, że w dniu 09.12.2014r. Zamawiający otrzymał pytania

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Numer sprawy: BZ/ZP.01/07/02/13 Włocławek 04.03.2013 r. Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.01/07/02/13. na: Objęcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) nr pisma: BZP.2421.19.211.EH Wrocław, dnia 26.8.211r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.211.EH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r.

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014 ODPOWIEDZI NR 5 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo