Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych... 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych... 39"

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów...23 Wstęp...33 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne...41 Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych...41 Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]...41 Ustawowy model systemu ochrony zdrowia Konstytucyjny model ochrony zdrowia Stosunki prawne w ubezpieczeniu zdrowotnym Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Art. 2. [Zakres podmiotowy ustawy]...54 Art. 3. [Krąg osób ubezpieczonych]...60 Art. 4. Art. 5. [Ubezpieczenie cudzoziemców]...66 [Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych]...67 Zagadnienia ogólne Ambulatoryjna opieka zdrowotna Apteka Członek rodziny

2 Inwalida wojenny lub wojskowy Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych Instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę Kombatant Korzystający Lek Lek podstawowy Lek recepturowy Lek uzupełniający Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz, pielęgniarka, położna i felczer ubezpieczenia zdrowotnego Migracja ubezpieczonych Minimalne wynagrodzenie Narodowy Rachunek Zdrowia Nazwa międzynarodowa leku Niepełnosprawny Odbywający staż adaptacyjny Bezdomny wychodzący z bezdomności Osoba pobierająca emeryturę lub rentę Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą Osoba represjonowana Osoba współpracująca Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej Podstawowa opieka zdrowotna Potrzeby zdrowotne i program zdrowotny Przeciętne wynagrodzenie Stan nagły Świadczenie opieki zdrowotnej a świadczenie zdrowotne Świadczeniodawca Ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie społeczne rolników Uprawniony żołnierz lub pracownik Wolontariusz Rozdział 2 Zadania władz publicznych

3 Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. [Zapewnienie równego dostępu do świadczeń] [Zadania gminy] [Zadania powiatu] [Zadania samorządu województwa] [Zadania wojewody] [Zadania ministra właściwego do spraw zdrowia i właściwego do spraw finansów publicznych] DZIAŁ II Świadczenia opieki zdrowotnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 12. [Uprawnienia do świadczeń na podstawie przepisów odrębnych] Art. 12a. [Uprawnienia do świadczeń osób pozbawionych wolności] Art. 13. [Zasady finansowania świadczeń osobom nieubezpieczonym] Art. 13a. [Finansowanie świadczeń osobom nieubezpieczonym delegacja do wydania rozporządzenia] Art. 14. [Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej] Art. 14a 14b. (uchylone) Art. 15. [Prawo do świadczeń gwarantowanych finansowanych przez Fundusz] Art. 15a. [Prawo do świadczeń gwarantowanych finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia] Art. 16. [Wyłączenie świadczeń z finansowania ze środków publicznych] Art. 17. (uchylony) Art. 18. [Świadczenia w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacji leczniczej] Zagadnienia ogólne Zasady finansowania Zasady kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych Odpłatność za świadczenia realizowane w ZOL/ZPO Zakład rehabilitacji leczniczej

4 Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 24a. Art. 25. Art. 26. Art. 26a. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. [Zasady udzielania i finansowania świadczeń wykonanych w stanach nagłych] Zagadnienia ogólne Przesłanki wystąpienia stanu nagłego Osoba uprawniona do uzyskania i pokrycia przez Fundusz kosztów świadczenia w trybie nagłym Podmiot uprawniony do uzyskania wynagrodzenia Dochodzenie roszczeń [Zasady ustalania kolejności dostępu do świadczeń] [Ocena list oczekujących na udzielenie świadczenia] [Zasady prowadzenia listy oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne] [Zasady przekazywania informacji o listach oczekujących na świadczenia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu] [Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących ustalenia kolejności dostępu do świadczeń] [Stosowanie przepisów dotyczących ustalenia kolejności dostępu do świadczeń] [Finansowanie leczenia poza granicami kraju] Zagadnienia ogólne Świadczenia w pełnym zakresie Świadczenia natychmiast konieczne Świadczenia planowane Następczy zwrot kosztów leczenia Zasady rozliczania kosztów świadczeń między instytucjami Transport [Procedura wydawania skierowań na leczenie poza granicami kraju] [Procedura wydawania skierowań na leczenie poza granicami kraju delegacja do wydania rozporządzenia] [Profilaktyka i promocja zdrowia] [Prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej] [Prawo wyboru świadczeniodawcy realizującego świadczenia specjalistyczne] [Prawo wyboru szpitala] [Prawo wyboru lekarza dentysty] Zagadnienia ogólne Wybór lekarza/pielęgniarki POZ

5 Wybór świadczeniodawcy realizującego ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, szpitala i lekarza dentysty Rozdział 1a Kwalifikowanie świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych Art. 31a. [Podstawy zakwalifikowania świadczenia jako gwarantowanego] Art. 31b. [Podmiot uprawniony do kwalifikacji świadczeń jako gwarantowanych] Art. 31c. [Rekomendacja dla świadczenia opieki zdrowotnej] Art. 31d. [Wykazy świadczeń gwarantowanych delegacja do wydania rozporządzenia] Art. 31e. [Usuwanie świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych] Art. 31f. [Ocena formalna wniosku o usunięcie świadczenia z wykazu świadczeń gwarantowanych] Art. 31g. [Ocena świadczenia opieki zdrowotnej] Art. 31h. [Stanowisko Rady Konsultacyjnej w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej] Art. 31i. [Ocena leku lub wyrobu medycznego i stanowisko Rady Konsultacyjnej] Art. 31j. [Raport i stanowisko w sprawie oceny świadczenia (leku, wyrobu medycznego) delegacja do wydania rozporządzenia] Art. 31k. Art. 31l. Spis treści [Wzory wniosków delegacja do wydania rozporządzenia] [Wyłączenie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego] Rozdział 1b Agencja Oceny Technologii Medycznych Art. 31m. [Utworzenie Agencji Oceny Technologii Medycznych] Art. 31n. [Zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych] Art. 31o. [Organ Agencji Oceny Technologii Medycznych] Art. 31p. [Prezes i zastępca Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych] Art. 31q. [Ograniczenie w podejmowaniu zatrudnienia przez pracowników Agencji Oceny Technologii Medycznych] Art. 31r. [Nabór na stanowisko Prezesa Agencji Oceny Technologii 9

6 Art. 31s. Art. 31t. Art. 31u. Art. 31v. Art. 31w. Medycznych] [Rada Konsultacyjna i jej kompetencje] [Plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych] [Funudsz podstawowy i zapasowy Agencji Oceny Technologii Medycznych] [Nadzór nad działalnością Agencji Oceny Technologii Medycznych] [Sankcje stosowane przez organ nadzoru wobec Prezesa Agencji lub jego zastępcy oraz członka Rady Konsultacyjnej] Art. 31x. [Kontrola Agencji Oceny Technologii Medycznych delegacja do wydania rozporządzenia] Rozdział 2 Zakres świadczeń opieki zdrowotnej Art. 32. [Prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych] Art. 33. [Prawo do świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego] Art. 34. [Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne] Art. 34a. [Leki i wyroby medyczne świadczenia gwarantowane] Art. 35. [Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne w zakładach realizujących świadczenia stacjonarnie] Art. 36. [Zasady odpłatności za leki i refundacji cen leków] Art. 37. [Zasady odpłatności za leki i refundacji cen leków dla osób chorującym na określone choroby] Art. 38. [Limity cen leków] Art. 39. [Zasady umieszczania leków i wyrobów medycznych w wykazach leków refundowanych] Zagadnienia ogólne Procedura umieszczania leku lub wyrobu medycznego w wykazie refundacyjnym Weryfikacja pod względem zasadności pozostawania leku lub wyrobu medycznego w wykazie refundacyjnym Zmiana proponowanej ceny po ustaleniu limitów Finansowanie leków ze środków publicznych w kontekście dyrektywy przejrzystości Art. 39a. [Rejestr Korzyści] Art. 39b. [Rejestr Korzyści zakres podmiotowy] Art. 39c. [Rejestr Korzyści delegacja do wydania rozporządzenia] Uwagi ogólne

7 Art. 40. Art. 41. Art. 42. Spis treści Zakres podmiotowy Rejestru Korzyści Zakres przedmiotowy Rejestru Korzyści Sposób prowadzenia Rejestru i zgłaszania informacji [Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz w środki pomocnicze] [Transport sanitarny] [Szczególne uprawnienia do świadczeń udzielonych w związku z pełnieniem służby poza granicami RP] Rozdział 3 Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej Art. 43. [Szczególne uprawnienia do zaopatrzenia w leki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu ] Art. 44. [Szczególne uprawnienia do zaopatrzenia w leki żołnierzy] Art. 45. [Szczególne uprawnienia do zaopatrzenia w leki inwalidów wojennych, wojskowych i cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych] Art. 46. [Szczególne uprawnienia do bezpłatnych leków oznaczonych symbolem Rp i Rpz] Art. 47. [Szczególne uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w wyroby medyczne inwalidów wojennych, wojskowych i cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych] Art. 47a. [Szczególne uprawnienia do badań diagnostycznych żywych dawców narządów] Art. 47b. [Zasady korzystania ze świadczeń przez uprawnionego żołnierza] Art. 47c. [Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością] Rozdział 4 Programy zdrowotne Art. 48. [Opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych] Rozdział 5 Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej Art. 49. [Karta ubezpieczenia zdrowotnego i inne dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń]

8 Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. [Obowiązek przedstawiania dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń] [Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego] [Zasady wydawania poświadczeń] [Poświadczenie lub inny dokument wydany przez zagraniczną instytucję właściwą] [Zasady wydawania decyzji wójta, burmistrza, prezydenta potwierdzających prawo do świadczeń] DZIAŁ III Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej Art. 55. [Realizacja świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej] Art. 56. [Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej] Art. 57. [Prawo do świadczeń specjalistycznych na podstawie skierowania] Art. 58. [Prawo do świadczeń szpitalnych na podstawie skierowania] Art. 59. [Prawo do świadczeń rehabilitacyjnych na podstawie skierowania] Art. 60. [Realizacja świadczeń udzielonych w stanie nagłym bez skierowania] Art. 61. [Finansowanie przez ubezpieczonego świadczeń udzielonych bez skierowania] Art. 62. [Obowiązki aptek] Art. 63. [Zasady refundacji cen leków] Art. 63a. [Zakaz żądania i przyjmowania nieuzasadnionych korzyści majątkowych] Art. 63b. [Obowiązki kierownika apteki w toku postępowania kontrolnego] Art. 63c. [Nieważność czynności przedsiębiorcy zajmującego się wytwarzaniem lub obrotem lekami lub wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji] Uwagi ogólne Zakazy odnoszące się do osób prowadzących obrót lekami lub wyrobami medycznymi oraz do osób świadczących usługi farmaceutyczne art. 63a ust Zakazy odnoszące się do lekarzy i felczerów art. 63a ust

9 Art. 64. Zakazy odnoszące się do osób zaopatrujących świadczeniodawców w leki i wyroby medyczne oraz świadczeniodawców art. 63a ust Regulacje dotyczące kontroli aptek art. 63b ust. 1 i Regulacje dotyczące kontroli podmiotów realizujących zaopatrzenie w zakresie środków pomocniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi art. 63b ust Obowiązki przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem lekami lub wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych art. 63c [Kontrola udzielania świadczeń przez świadczeniodawców] Zagadnienia ogólne Przepisy dotyczące postępowania kontrolnego Przebieg postępowania kontrolnego Zakres kontroli Dokumenty kontroli DZIAŁ IV Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu Rozdział 1 Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego Art. 65. [Zasady ubezpieczenia zdrowotnego] Art. 66. [Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego] Art. 67. [Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego] Art. 68. [Ubezpieczenie dobrowolne] Art. 69. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego] Art. 70. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego] Art. 71. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego] Art. 72. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego] Art. 73. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego]

10 Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. [Odpowiednie stosowanie przepisów dot. ubezpieczenia społecznego] [Zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego] [Zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego] [Treść zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego] Kody oddziałów wojewódzkich NFZ: [Kontrola realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego] Rozdział 2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Art. 79. [Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość] Art. 80. [Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika] Art. 81. [Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne] Art. 82. [Opłacanie składek od przychodów z różnych tytułów] Art. 83. [Obniżenie wysokości składki] Art. 84. [Podmioty zobowiązane do opłacania składek] Art. 85. [Podmioty zobowiązane do opłacania składek] Art. 86. [Podmioty zobowiązane do opłacania składek] Art. 87. [Zasady opłacania składek] Art. 88. [Koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne] Art. 89. [Odsetki od nieprzekazanych w terminie składek] Art. 90. [Kontrola wykonywania obowiązków płatników] Art. 91. [Przekazywanie informacji właściwym ministrom na temat wysokości składek] Art. 92. [Odrębny sposób ubezpieczenia niektórych grup osób] Art. 93. [Dochodzenie roszczeń z tytułu nieopłaconych składek i ich przedawnienie] Art. 94. [Zwrot nienależnie opłaconych składek] Art. 95. [Odliczenia składek od podatku] DZIAŁ V Narodowy Fundusz Zdrowia Rozdział 1 Przepisy ogólne

11 Art. 96. [Utworzenie Narodowego Funduszu Zdrowia] Art. 97. [Zakres działania Funduszu] Art. 98. [Organy Funduszu] Art. 99. [Rada Funduszu] Art [Zadania Rady Funduszu] Art [Zwołanie posiedzenia Rady Funduszu] Art [Prezes Funduszu i jego kompetencje] Art. 102a. [Nabór na stanowisko Prezesa Funduszu] Art [Zastępcy Prezesa Funduszu] Art. 103a. [Nabór na stanowiska zastępców Prezesa Funduszu] Art [Publikacje planów i sprawozdań] Art [Biuletyn Narodowego Funduszu Zdrowia] Art [Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu i jej kompetencje] Art [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu i jego kompetencje] Art. 107a. [Nabór kandydatów do pracy w Funduszu] Art. 107b. [Informacje o kandydatach do pracy w Funduszu] Art. 107c. [Termin składania dokumentów przez kandydatów do pracy w Funduszu] Art. 107d. [Lista kandydatów do pracy w Funduszu] Art. 107e. [Protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do pracy w Funduszu] Art. 107f. [Informacje o wynikach naboru kandydatów do pracy w Funduszu] Art. 107g. [Zasady nawiązywania stosunku pracy z osobami wyłonionymi w drodze naboru] Art [Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez oddział wojewódzki Funduszu] Art [Indywidualne sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego] Art [Uprawnienie do złożenia skargi do sądu administracyjnego] Zagadnienia ogólne Sprawy dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym Sprawy dotyczące ustalenia prawa do świadczeń Indywidualne zgody na tzw. terapie niestandardowe Inne typy decyzji Tryb postępowania Art [Zastosowanie przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników]

12 Art [Ograniczenia w zatrudnieniu, wykonywania działalności gospodarczej oraz zakaz konkurencji pracowników NFZ] Rozdział 2 Gospodarka finansowa Funduszu Art [Zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez Fundusz] Art [Charakter środków finansowych i obsługa bankowa] Art [Fundusz podstawowy i zapasowy] Art [Przychody Funduszu] Zagadnienia ogólne Dotacje budżetowe Roszczenia regresowe Art [Koszty Funduszu] Art [Plan finansowy Funduszu] Art [Plan finansowy Funduszu delegacja do wydania rozporządzenia] Zagadnienia ogólne Podział środków finansowych pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ Tryb podziału a migracja ubezpieczonych Art [Prognoza przychodów i kosztów] Art [Zasady opracowywania projektu planu finansowego Funduszu] Art [Brak zatwierdzenia lub nieustalenie planu finansowego Funduszu] Art [Ustalenie planu finansowego przez ministra właściwego do spraw zdrowia] Art [Zmiany planu finansowego Funduszu] Art [Uprawnienia oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie uzyskiwania przychodów z nadwyżki planu] Art [Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu] Art [Kredyty i pożyczki zaciągane przez Fundusz] Art [Rachunkowość Funduszu] Art [Pokrycie strat i przeznaczenie zysków Funduszu] Art [Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego] Art [Okresowe sprawozdania z wykonania planu finansowego]

13 Art. 131a. (uchylony) DZIAŁ VI Postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami Art [Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] Zagadnienia ogólne Charakter prawny umowy Tryb zawarcia umowy Ograniczenie podmiotowe w zawieraniu umów Umowa a wykonanie świadczeń opieki zdrowotnej Art [Podwykonawstwo] Definicja podwykonawcy Dopuszczalność podwykonawstwa w umowie z NFZ Art [Równe traktowanie świadczeniodawców] Art Art [Jawność umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] [Elementy umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] Charakterystyka umowy. Umowa typowa Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy Przedawnienie roszczeń a zasady współżycia społecznego Art. 136a. (uchylony) Art. 136b. [Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy] Art Art Art Art Art Art Art Spis treści [Ogólne warunki umów] Zagadnienia ogólne Zwrot nienależnie przekazanych środków Naprawienie szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy. Kara umowna Rozliczenie wykonania umowy [Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych] [Tryby zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] [Opis przedmiotu zamówienia] [Opis przedmiotu zamówienia] [Konkurs ofert] [Rokowania]

14 Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art [Sytuacje uzasadniające przeprowadzenie rokowań] [Podmioty zapraszane do rokowań] [Tryb określania przedmiotu postępowania, kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców] [Jawność kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców] [Kryteria oceny ofert] [Przyczyny odrzucenia oferty] [Unieważnienie postępowania] [Rozstrzygnięcie postępowania] [Środki odwoławcze] [Protest] [Odwołanie i skarga do sądu administracyjnego] Zagadnienia ogólne Interes prawny Zasady prowadzenia postępowania Podmioty legitymowane do wnoszenia środków odwoławczych. 900 Protest Odwołanie Skarga administracyjna [Zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego i przyczyny nieważności umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]..906 Zagadnienia ogólne Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy. Zagadnienia ogólne Sukcesja generalna Inne przekształcenia po stronie świadczeniodawcy Znaczenie praktyczne zmian po stronie świadczeniodawców Dopuszczalność przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy, w świetle zasad zawierania umów [Okres trwania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] [Zmiana umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] [Nieważność zmiany zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] [Tryb zawierania umów dot. podstawowej opieki zdrowotnej i zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne]

15 Zagadnienia ogólne Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) Zaopatrzenie w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (ZPO) Art [Zażalenie na czynność dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu] Art [Tryb wnoszenia i rozpatrywania zażalenia] Art. 161a. [Odpowiednie stosowanie przepisów do zawierania umów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych] DZIAŁ VII Nadzór Art [Organ sprawujący nadzór nad Funduszem] Art [Kryteria sprawowania nadzoru nad działalnością Funduszu i innych podmiotów] Art [Kompetencje ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru] Art [Kompetencje ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru] Art [Kompetencje ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru] Art [Sankcje stosowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru] Art [Żądanie niezwłocznego rozpatrzenia sprawy] Art [Kompetencje ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie nadzoru] Art [Sankcje stosowane w trybie nadzoru wobec apteki, świadczeniodawcy i innego podmiotu] Art [Sankcje stosowane w trybie nadzoru wobec apteki, świadczeniodawcy i innego podmiotu] Art [Sankcje stosowane w trybie nadzoru wobec świadczeniodawcy] Art [Zasady prowadzenia kontroli działalności Funduszu, świadczeniodawców, aptek i innych podmiotów] Zakres kontroli Prawa i obowiązki kontrolerów Wyłączenie osoby kontrolera Art [Protokół kontroli]

16 Art [Umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole kontroli] Art [Umotywowane zastrzeżenia do stanowiska zespołu kontrolującego] Art [Odmowa podpisania protokołu] Art [Wystąpienie pokontrolne] Art [Odwołanie od wystąpienia pokontrolnego] Art. 179a. [Odpowiednie stosowanie przepisów do kontroli prowadzonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych] Art [Szczegółowy sposób i tryb prowadzenia kontroli delegacja do wydania rozporządzenia] Art [Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego] Art [Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego] Art [Tryb egzekucji kar pieniężnych nakładanych w trybie nadzoru] Art [Skarga do sądu administracyjnego na decyzje wydane w trybie nadzoru] Art [Zawiadomienie organu założycielskiego o nieprawidłowościach stwierdzonych w zakładzie opieki zdrowotnej] Art [Zakaz zatrudnienia i pełnienia funkcji przez osoby sprawujące czynności nadzorcze] Art [Przedstawianie sprawozdań z działalności Funduszu] DZIAŁ VIII Przetwarzanie i ochrona danych Art [Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych świadczeniobiorców przez Fundusz] Art. 188a. [Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych osób udzielających świadczeń przez Fundusz] Art [Obowiązek udostępniania danych przez apteki do kontroli prowadzonej przez Fundusz] Art [Zakres danych gromadzonych przez Fundusz, apteki i świadczeniodawców delegacja do wydania rozporządzenia]

17 Art [Gromadzenie i przetwarzanie danych przez ministra właściwego do spraw zdrowia] Art [Informowanie ubezpieczonego o udzielonych mu świadczeniach] Art. 192a. [Pozyskiwanie informacji od ubezpieczonego o udzielonych mu świadczeniach] DZIAŁ IX Przepisy karne Art. 192b. [Wykroczenia związane z obrotem lekami, wyrobami medycznymi lub usługami famaceutycznymi] Art. 192c. [Wykroczenia związane z wytwarzaniem leków, obrotem lekami, wyrobami medycznymi lub usługami famaceutycznymi].992 Art [Wykroczenia związane z naruszeniem przepisów ustawy] Art [Odpowiedzialność osób działających w imieniu osób prawnych] Art [Tryb orzekania w sprawach o wykroczenia] DZIAŁ X Zmiany w przepisach obowiązujących Art (pominięte) DZIAŁ XI Przepisy przejściowe, dostosowawcze i końcowe Art [Wyjaśnienie wyrażeń odnoszących się do poprzednio obowiązujących ustaw] Art [Ciągłość ubezpieczenia] Art [Ciągłość udzielania świadczeń] Art [Sukcesja uniwersalna Funduszu utworzonego na podstawie ustawy] Art [Bilans zamknięcia i otwarcia Funduszu] Art [Ujawnienie zmian w księgach wieczystych wynikających z utworzenia Funduszu na podstawie ustawy] Art [Przejęcie zbiorów danych] Art [Przejęcie obsługi bankowej] Art [Przejęcie oddziałów wojewódzkich i centrali]

18 Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art [Przejęcie pracowników Funduszu] [Nadzór nad organizacją Funduszu] [Przepis przejściowy dot. karty ubezpieczenia zdrowotnego] [Finansowanie świadczeń po dniu wejścia w życie ustawy] [Przepis przejściowy dot. wysokości składki] [Przepis przejściowy dot. podstawy wymiaru składki] [Ważność wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej] [Przepis przejściowy dot. opłaty wnoszonej przez osoby ubezpieczające się dobrowolnie] [Przepis przejściowy dot. postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego] (pominięty) (pominięty) [Przepis przejściowy dot. obowiązywania aktów wykonawczych] [Przepis upoważniający ministra właściwego do spraw zdrowia do powołania jednostki organizacyjnej zajmującej się oceną procedur medycznych] [Utrata mocy obowiązującej poprzedniej ustawy] [Termin wejścia w życie ustawy] Literatura Orzecznictwo

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki. zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki. zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 26 STYCZNIA 2011r. Grupy osób posiadających uprawnienia szczególnych Inwalidzi

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 30 marca 2012r. Grupy osób posiadających uprawnienia szczególnych

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów. Zakres dodatkowych uprawnień

Wzory dokumentów. Zakres dodatkowych uprawnień Grupa osób Zakres dodatkowych uprawnień Kod uprawnień (recepty) Wzory dokumentów Inwalidzi wojenni Książka inwalidy wojennegowojskowego" wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51) bezpłatne zaopatrzenie w leki

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Grupy pacjentów uprzywilejowanych Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w

Bardziej szczegółowo

Szpital przyjazny kombatantom

Szpital przyjazny kombatantom Szpital przyjazny kombatantom POROZUMIENIE z dnia 14 października 2010 roku i ANEKS nr 1 z dnia 16 listopada 2011r.o realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Joanna Nowak-Kubiak Bożena Łukasik 2. wydanie Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...9 Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH KOMENTARZ redakcja naukowa Agnieszka Pietraszewska-Macheta Iwona Kowalska-Mańkowska Agnieszka Pietraszewska-Macheta Andrzej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2016 UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Grupy pacjentów uprzywilejowanych Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w

Bardziej szczegółowo

. Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/442/3187/_/

. Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/442/3187/_/ . Niektóre grupy społeczne mają dodatkowe uprawnienia w placówkach ochrony zdrowia. Wyjaśnijmy kto to jest i na czym polegają te przywileje. INWALIDZI WOJENN I Po okazaniu Książki inwalidy wojennego-wojskowego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej LexPolonica nr 8316436. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2014.473 (R) Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. adw. Damian Konieczny Kosiorek Konieczny Kancelaria Prawna s.c.

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. adw. Damian Konieczny Kosiorek Konieczny Kancelaria Prawna s.c. ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH adw. Damian Konieczny Kosiorek Konieczny Kancelaria Prawna s.c. www.kkkancelaria.pl AKTY PRAWNE AKTY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne...

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne... Spis treści Wykaz skrótów...13 Wstęp...17 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19 Dział I Przepisy ogólne...19 Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy...19 Art. 1. [Zakres normowania]...

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/299/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. S T A T U T (tekst jednolity) Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Na podstawie art. 11, 39

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Procedury w kontaktach świadczeniodawca płatnik. Agnieszka Sieńko

Procedury w kontaktach świadczeniodawca płatnik. Agnieszka Sieńko Procedury w kontaktach świadczeniodawca płatnik Agnieszka Sieńko Tryby zaskarżania decyzji NFZ w toku procedury kontraktowania po zakończeniu procedury kontraktowania w postępowaniu kontrolnym Środki odwoławcze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Ustawa określa zasady zawierania i wykonywania umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna REJESTRACJA czynna poniedziałek - piątek w godz.7:00 18:00 Główne wejście do budynku Szpitala, ul.prądnicka 37 Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest

Bardziej szczegółowo

Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Rozdział I Przepisy ogólne

Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 12/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Rozdział I Przepisy ogólne 1. 1. Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna

Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna Omówienie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Rozdział 4 Art. 31. 1. Ubezpieczonym przysługują następujące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce

System opieki zdrowotnej w Polsce 1 System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do:

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: GRUPA OSÓB UPRAWNIONYCH Inwalidzi wojenni (kod uprawnienia na recepcie IB) ZAKRES UPRAWNIEŃ środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec

Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Administracyjne prawo osobowe 1. Obywatelstwo 1.2.1. Posiadanie obywatelstwa 1.2.2. Nabycie obywatelstwa

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego W dn. 25.03.2011 Sejm uchwalił Ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wszystko. o prawach pacjenta. e-poradnik. egazety Prawnej. Wyjaśnienia i praktyczne porady. Kiedy pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego

Wszystko. o prawach pacjenta. e-poradnik. egazety Prawnej. Wyjaśnienia i praktyczne porady. Kiedy pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego e-poradnik egazety Prawnej Wszystko o prawach pacjenta Wyjaśnienia i praktyczne porady Kiedy pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego Czy szpital może odmówić przyjęcia chorego Czy pacjent musi wyrazić

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 68/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku

UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 217/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 8 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 217/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 8 września 2014 r. UCHWAŁA NR 217/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 581 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1.

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1. Przedmowa... Wykaz skrótów.... XIII Wykaz literatury... XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265).... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 2 Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp do I wydania... 19. Wprowadzenie... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp do I wydania... 19. Wprowadzenie... 21 Wykaz skrótów.................................. 17 Wstęp do I wydania............................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/70/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 14.12.2015 U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Sucha Beskidzka, dnia 31 marca 2015 r. Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Dotyczy: Cennika zewnętrznego na rok 2015 Z dniem 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689)

do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Wstęp str. 17 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 1. Uwagi wstępne str. 25 2. Funkcje wypowiedzenia zmieniającego str. 25

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U nr. 210 poz.

Zmiany ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U nr. 210 poz. Katowice 25.09.2007 Zmiany ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U nr. 210 poz. 2135 ze zmianami W Dz.U. nr 166 opublikowano ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ WZÓR Załącznik nr 2 UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ zawarta w... dnia... roku pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:

Bardziej szczegółowo

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcie prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 05 lipca 2012r.

Gdańsk, dnia 05 lipca 2012r. Gdańsk, dnia 05 lipca 2012r. OPINIA PRAWNA dot. propozycji oddziałów wojewódzkich NFZ zawarcia dodatkowego pisemnego porozumienia z podmiotami leczniczymi w zakresie wystawiania recept na leki refundowane

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia -...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 163) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY SADOWNE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY SADOWNE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 1686 UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY SADOWNE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Społecznej nr 8/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 581 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r.

Ustawa z dnia r. Projekt, 9.01.2012 r. Ustawa z dnia. 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art. 102

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...

Spis treści. Przedmowa... Przedmowa............................................ Wykaz skrótów......................................... XIII A. Tekst ustawy........................................ 1 Ustawa o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r. Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 15 września 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ Maciej Lulka Polecamy nasze pozostałe publikacje: Kontraktowanie świadczeń przez NFZ Dostępne pod adresem: fabrykawiedzy.com Kontraktowanie świadczeń przez NFZ Nowe zasady od 2015 roku Wydanie 3 ISBN 978-83-269-3560-2

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA Co pacjent powinien wiedzieć e- WUŚ Od stycznia 2013 roku działa system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy e- WUŚ. Przychodząc do szpitala, przychodni,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2015 r. Poz. 345 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń pacjent podaje w rejestracji CDL Barska swój numer PESEL oraz potwierdza swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym;

Bardziej szczegółowo

Leczenie planowane poza granicami Polski na podstawie przepisów Unii Europejskiej i ustawodawstwa krajowego

Leczenie planowane poza granicami Polski na podstawie przepisów Unii Europejskiej i ustawodawstwa krajowego Leczenie planowane poza granicami Polski na podstawie przepisów Unii Europejskiej i ustawodawstwa krajowego Małgorzata Pajączek Departament Współpracy Międzynarodowej Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV Słowo wstępne.......................................... XI Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XV Wprowadzenie.........................................

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy skierowany na posiedzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zmian przez nią wprowadzonych

Projekt ustawy skierowany na posiedzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zmian przez nią wprowadzonych Projekt ustawy skierowany na posiedzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zmian przez nią wprowadzonych Kolor czerwony - przepisy, które zostały wykreślone i których nie obejmuje druk sejmowy nr 110 Projekt,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 1393 UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r. Dz.Urz.MZ.00.1.4 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" (Dz. Urz. MZ z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 28 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 28 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.98.21.94 -j.t. ustawa 1974.06.26 Kodeks pracy.

Bardziej szczegółowo

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r.

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r. Urząd Pracy opłaca składkę zdrowotną za osobę zarejestrowaną jako bezrobotna tylko w przypadku braku innej podstawy do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia*. KOMUNIKAT Zasady potwierdzania uprawnień do

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/55. Dz.U. 2015 poz. 345

Kancelaria Sejmu s. 1/55. Dz.U. 2015 poz. 345 Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2015 poz. 345 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity)

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jednolity) Art. 1. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia potwierdza w drodze decyzji kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Załącznik do uchwały Nr XXIV/216/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2004r. STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 20/2014/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo