Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych... 39

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych... 39"

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów...23 Wstęp...33 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne...41 Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych...41 Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]...41 Ustawowy model systemu ochrony zdrowia Konstytucyjny model ochrony zdrowia Stosunki prawne w ubezpieczeniu zdrowotnym Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Art. 2. [Zakres podmiotowy ustawy]...54 Art. 3. [Krąg osób ubezpieczonych]...60 Art. 4. Art. 5. [Ubezpieczenie cudzoziemców]...66 [Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych]...67 Zagadnienia ogólne Ambulatoryjna opieka zdrowotna Apteka Członek rodziny

2 Inwalida wojenny lub wojskowy Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych Instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę Kombatant Korzystający Lek Lek podstawowy Lek recepturowy Lek uzupełniający Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz, pielęgniarka, położna i felczer ubezpieczenia zdrowotnego Migracja ubezpieczonych Minimalne wynagrodzenie Narodowy Rachunek Zdrowia Nazwa międzynarodowa leku Niepełnosprawny Odbywający staż adaptacyjny Bezdomny wychodzący z bezdomności Osoba pobierająca emeryturę lub rentę Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą Osoba represjonowana Osoba współpracująca Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej Podstawowa opieka zdrowotna Potrzeby zdrowotne i program zdrowotny Przeciętne wynagrodzenie Stan nagły Świadczenie opieki zdrowotnej a świadczenie zdrowotne Świadczeniodawca Ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie społeczne rolników Uprawniony żołnierz lub pracownik Wolontariusz Rozdział 2 Zadania władz publicznych

3 Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. [Zapewnienie równego dostępu do świadczeń] [Zadania gminy] [Zadania powiatu] [Zadania samorządu województwa] [Zadania wojewody] [Zadania ministra właściwego do spraw zdrowia i właściwego do spraw finansów publicznych] DZIAŁ II Świadczenia opieki zdrowotnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 12. [Uprawnienia do świadczeń na podstawie przepisów odrębnych] Art. 12a. [Uprawnienia do świadczeń osób pozbawionych wolności] Art. 13. [Zasady finansowania świadczeń osobom nieubezpieczonym] Art. 13a. [Finansowanie świadczeń osobom nieubezpieczonym delegacja do wydania rozporządzenia] Art. 14. [Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej] Art. 14a 14b. (uchylone) Art. 15. [Prawo do świadczeń gwarantowanych finansowanych przez Fundusz] Art. 15a. [Prawo do świadczeń gwarantowanych finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia] Art. 16. [Wyłączenie świadczeń z finansowania ze środków publicznych] Art. 17. (uchylony) Art. 18. [Świadczenia w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacji leczniczej] Zagadnienia ogólne Zasady finansowania Zasady kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych Odpłatność za świadczenia realizowane w ZOL/ZPO Zakład rehabilitacji leczniczej

4 Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 24a. Art. 25. Art. 26. Art. 26a. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. [Zasady udzielania i finansowania świadczeń wykonanych w stanach nagłych] Zagadnienia ogólne Przesłanki wystąpienia stanu nagłego Osoba uprawniona do uzyskania i pokrycia przez Fundusz kosztów świadczenia w trybie nagłym Podmiot uprawniony do uzyskania wynagrodzenia Dochodzenie roszczeń [Zasady ustalania kolejności dostępu do świadczeń] [Ocena list oczekujących na udzielenie świadczenia] [Zasady prowadzenia listy oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne] [Zasady przekazywania informacji o listach oczekujących na świadczenia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu] [Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących ustalenia kolejności dostępu do świadczeń] [Stosowanie przepisów dotyczących ustalenia kolejności dostępu do świadczeń] [Finansowanie leczenia poza granicami kraju] Zagadnienia ogólne Świadczenia w pełnym zakresie Świadczenia natychmiast konieczne Świadczenia planowane Następczy zwrot kosztów leczenia Zasady rozliczania kosztów świadczeń między instytucjami Transport [Procedura wydawania skierowań na leczenie poza granicami kraju] [Procedura wydawania skierowań na leczenie poza granicami kraju delegacja do wydania rozporządzenia] [Profilaktyka i promocja zdrowia] [Prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej] [Prawo wyboru świadczeniodawcy realizującego świadczenia specjalistyczne] [Prawo wyboru szpitala] [Prawo wyboru lekarza dentysty] Zagadnienia ogólne Wybór lekarza/pielęgniarki POZ

5 Wybór świadczeniodawcy realizującego ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, szpitala i lekarza dentysty Rozdział 1a Kwalifikowanie świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych Art. 31a. [Podstawy zakwalifikowania świadczenia jako gwarantowanego] Art. 31b. [Podmiot uprawniony do kwalifikacji świadczeń jako gwarantowanych] Art. 31c. [Rekomendacja dla świadczenia opieki zdrowotnej] Art. 31d. [Wykazy świadczeń gwarantowanych delegacja do wydania rozporządzenia] Art. 31e. [Usuwanie świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych] Art. 31f. [Ocena formalna wniosku o usunięcie świadczenia z wykazu świadczeń gwarantowanych] Art. 31g. [Ocena świadczenia opieki zdrowotnej] Art. 31h. [Stanowisko Rady Konsultacyjnej w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej] Art. 31i. [Ocena leku lub wyrobu medycznego i stanowisko Rady Konsultacyjnej] Art. 31j. [Raport i stanowisko w sprawie oceny świadczenia (leku, wyrobu medycznego) delegacja do wydania rozporządzenia] Art. 31k. Art. 31l. Spis treści [Wzory wniosków delegacja do wydania rozporządzenia] [Wyłączenie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego] Rozdział 1b Agencja Oceny Technologii Medycznych Art. 31m. [Utworzenie Agencji Oceny Technologii Medycznych] Art. 31n. [Zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych] Art. 31o. [Organ Agencji Oceny Technologii Medycznych] Art. 31p. [Prezes i zastępca Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych] Art. 31q. [Ograniczenie w podejmowaniu zatrudnienia przez pracowników Agencji Oceny Technologii Medycznych] Art. 31r. [Nabór na stanowisko Prezesa Agencji Oceny Technologii 9

6 Art. 31s. Art. 31t. Art. 31u. Art. 31v. Art. 31w. Medycznych] [Rada Konsultacyjna i jej kompetencje] [Plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych] [Funudsz podstawowy i zapasowy Agencji Oceny Technologii Medycznych] [Nadzór nad działalnością Agencji Oceny Technologii Medycznych] [Sankcje stosowane przez organ nadzoru wobec Prezesa Agencji lub jego zastępcy oraz członka Rady Konsultacyjnej] Art. 31x. [Kontrola Agencji Oceny Technologii Medycznych delegacja do wydania rozporządzenia] Rozdział 2 Zakres świadczeń opieki zdrowotnej Art. 32. [Prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych] Art. 33. [Prawo do świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego] Art. 34. [Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne] Art. 34a. [Leki i wyroby medyczne świadczenia gwarantowane] Art. 35. [Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne w zakładach realizujących świadczenia stacjonarnie] Art. 36. [Zasady odpłatności za leki i refundacji cen leków] Art. 37. [Zasady odpłatności za leki i refundacji cen leków dla osób chorującym na określone choroby] Art. 38. [Limity cen leków] Art. 39. [Zasady umieszczania leków i wyrobów medycznych w wykazach leków refundowanych] Zagadnienia ogólne Procedura umieszczania leku lub wyrobu medycznego w wykazie refundacyjnym Weryfikacja pod względem zasadności pozostawania leku lub wyrobu medycznego w wykazie refundacyjnym Zmiana proponowanej ceny po ustaleniu limitów Finansowanie leków ze środków publicznych w kontekście dyrektywy przejrzystości Art. 39a. [Rejestr Korzyści] Art. 39b. [Rejestr Korzyści zakres podmiotowy] Art. 39c. [Rejestr Korzyści delegacja do wydania rozporządzenia] Uwagi ogólne

7 Art. 40. Art. 41. Art. 42. Spis treści Zakres podmiotowy Rejestru Korzyści Zakres przedmiotowy Rejestru Korzyści Sposób prowadzenia Rejestru i zgłaszania informacji [Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz w środki pomocnicze] [Transport sanitarny] [Szczególne uprawnienia do świadczeń udzielonych w związku z pełnieniem służby poza granicami RP] Rozdział 3 Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej Art. 43. [Szczególne uprawnienia do zaopatrzenia w leki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu ] Art. 44. [Szczególne uprawnienia do zaopatrzenia w leki żołnierzy] Art. 45. [Szczególne uprawnienia do zaopatrzenia w leki inwalidów wojennych, wojskowych i cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych] Art. 46. [Szczególne uprawnienia do bezpłatnych leków oznaczonych symbolem Rp i Rpz] Art. 47. [Szczególne uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w wyroby medyczne inwalidów wojennych, wojskowych i cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych] Art. 47a. [Szczególne uprawnienia do badań diagnostycznych żywych dawców narządów] Art. 47b. [Zasady korzystania ze świadczeń przez uprawnionego żołnierza] Art. 47c. [Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością] Rozdział 4 Programy zdrowotne Art. 48. [Opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych] Rozdział 5 Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej Art. 49. [Karta ubezpieczenia zdrowotnego i inne dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń]

8 Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. [Obowiązek przedstawiania dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń] [Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego] [Zasady wydawania poświadczeń] [Poświadczenie lub inny dokument wydany przez zagraniczną instytucję właściwą] [Zasady wydawania decyzji wójta, burmistrza, prezydenta potwierdzających prawo do świadczeń] DZIAŁ III Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej Art. 55. [Realizacja świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej] Art. 56. [Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej] Art. 57. [Prawo do świadczeń specjalistycznych na podstawie skierowania] Art. 58. [Prawo do świadczeń szpitalnych na podstawie skierowania] Art. 59. [Prawo do świadczeń rehabilitacyjnych na podstawie skierowania] Art. 60. [Realizacja świadczeń udzielonych w stanie nagłym bez skierowania] Art. 61. [Finansowanie przez ubezpieczonego świadczeń udzielonych bez skierowania] Art. 62. [Obowiązki aptek] Art. 63. [Zasady refundacji cen leków] Art. 63a. [Zakaz żądania i przyjmowania nieuzasadnionych korzyści majątkowych] Art. 63b. [Obowiązki kierownika apteki w toku postępowania kontrolnego] Art. 63c. [Nieważność czynności przedsiębiorcy zajmującego się wytwarzaniem lub obrotem lekami lub wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji] Uwagi ogólne Zakazy odnoszące się do osób prowadzących obrót lekami lub wyrobami medycznymi oraz do osób świadczących usługi farmaceutyczne art. 63a ust Zakazy odnoszące się do lekarzy i felczerów art. 63a ust

9 Art. 64. Zakazy odnoszące się do osób zaopatrujących świadczeniodawców w leki i wyroby medyczne oraz świadczeniodawców art. 63a ust Regulacje dotyczące kontroli aptek art. 63b ust. 1 i Regulacje dotyczące kontroli podmiotów realizujących zaopatrzenie w zakresie środków pomocniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi art. 63b ust Obowiązki przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem lekami lub wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych art. 63c [Kontrola udzielania świadczeń przez świadczeniodawców] Zagadnienia ogólne Przepisy dotyczące postępowania kontrolnego Przebieg postępowania kontrolnego Zakres kontroli Dokumenty kontroli DZIAŁ IV Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu Rozdział 1 Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego Art. 65. [Zasady ubezpieczenia zdrowotnego] Art. 66. [Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego] Art. 67. [Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego] Art. 68. [Ubezpieczenie dobrowolne] Art. 69. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego] Art. 70. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego] Art. 71. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego] Art. 72. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego] Art. 73. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego]

10 Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. [Odpowiednie stosowanie przepisów dot. ubezpieczenia społecznego] [Zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego] [Zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego] [Treść zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego] Kody oddziałów wojewódzkich NFZ: [Kontrola realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego] Rozdział 2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Art. 79. [Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość] Art. 80. [Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika] Art. 81. [Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne] Art. 82. [Opłacanie składek od przychodów z różnych tytułów] Art. 83. [Obniżenie wysokości składki] Art. 84. [Podmioty zobowiązane do opłacania składek] Art. 85. [Podmioty zobowiązane do opłacania składek] Art. 86. [Podmioty zobowiązane do opłacania składek] Art. 87. [Zasady opłacania składek] Art. 88. [Koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne] Art. 89. [Odsetki od nieprzekazanych w terminie składek] Art. 90. [Kontrola wykonywania obowiązków płatników] Art. 91. [Przekazywanie informacji właściwym ministrom na temat wysokości składek] Art. 92. [Odrębny sposób ubezpieczenia niektórych grup osób] Art. 93. [Dochodzenie roszczeń z tytułu nieopłaconych składek i ich przedawnienie] Art. 94. [Zwrot nienależnie opłaconych składek] Art. 95. [Odliczenia składek od podatku] DZIAŁ V Narodowy Fundusz Zdrowia Rozdział 1 Przepisy ogólne

11 Art. 96. [Utworzenie Narodowego Funduszu Zdrowia] Art. 97. [Zakres działania Funduszu] Art. 98. [Organy Funduszu] Art. 99. [Rada Funduszu] Art [Zadania Rady Funduszu] Art [Zwołanie posiedzenia Rady Funduszu] Art [Prezes Funduszu i jego kompetencje] Art. 102a. [Nabór na stanowisko Prezesa Funduszu] Art [Zastępcy Prezesa Funduszu] Art. 103a. [Nabór na stanowiska zastępców Prezesa Funduszu] Art [Publikacje planów i sprawozdań] Art [Biuletyn Narodowego Funduszu Zdrowia] Art [Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu i jej kompetencje] Art [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu i jego kompetencje] Art. 107a. [Nabór kandydatów do pracy w Funduszu] Art. 107b. [Informacje o kandydatach do pracy w Funduszu] Art. 107c. [Termin składania dokumentów przez kandydatów do pracy w Funduszu] Art. 107d. [Lista kandydatów do pracy w Funduszu] Art. 107e. [Protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do pracy w Funduszu] Art. 107f. [Informacje o wynikach naboru kandydatów do pracy w Funduszu] Art. 107g. [Zasady nawiązywania stosunku pracy z osobami wyłonionymi w drodze naboru] Art [Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez oddział wojewódzki Funduszu] Art [Indywidualne sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego] Art [Uprawnienie do złożenia skargi do sądu administracyjnego] Zagadnienia ogólne Sprawy dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym Sprawy dotyczące ustalenia prawa do świadczeń Indywidualne zgody na tzw. terapie niestandardowe Inne typy decyzji Tryb postępowania Art [Zastosowanie przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników]

12 Art [Ograniczenia w zatrudnieniu, wykonywania działalności gospodarczej oraz zakaz konkurencji pracowników NFZ] Rozdział 2 Gospodarka finansowa Funduszu Art [Zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez Fundusz] Art [Charakter środków finansowych i obsługa bankowa] Art [Fundusz podstawowy i zapasowy] Art [Przychody Funduszu] Zagadnienia ogólne Dotacje budżetowe Roszczenia regresowe Art [Koszty Funduszu] Art [Plan finansowy Funduszu] Art [Plan finansowy Funduszu delegacja do wydania rozporządzenia] Zagadnienia ogólne Podział środków finansowych pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ Tryb podziału a migracja ubezpieczonych Art [Prognoza przychodów i kosztów] Art [Zasady opracowywania projektu planu finansowego Funduszu] Art [Brak zatwierdzenia lub nieustalenie planu finansowego Funduszu] Art [Ustalenie planu finansowego przez ministra właściwego do spraw zdrowia] Art [Zmiany planu finansowego Funduszu] Art [Uprawnienia oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie uzyskiwania przychodów z nadwyżki planu] Art [Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu] Art [Kredyty i pożyczki zaciągane przez Fundusz] Art [Rachunkowość Funduszu] Art [Pokrycie strat i przeznaczenie zysków Funduszu] Art [Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego] Art [Okresowe sprawozdania z wykonania planu finansowego]

13 Art. 131a. (uchylony) DZIAŁ VI Postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami Art [Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] Zagadnienia ogólne Charakter prawny umowy Tryb zawarcia umowy Ograniczenie podmiotowe w zawieraniu umów Umowa a wykonanie świadczeń opieki zdrowotnej Art [Podwykonawstwo] Definicja podwykonawcy Dopuszczalność podwykonawstwa w umowie z NFZ Art [Równe traktowanie świadczeniodawców] Art Art [Jawność umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] [Elementy umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] Charakterystyka umowy. Umowa typowa Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy Przedawnienie roszczeń a zasady współżycia społecznego Art. 136a. (uchylony) Art. 136b. [Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy] Art Art Art Art Art Art Art Spis treści [Ogólne warunki umów] Zagadnienia ogólne Zwrot nienależnie przekazanych środków Naprawienie szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy. Kara umowna Rozliczenie wykonania umowy [Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych] [Tryby zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] [Opis przedmiotu zamówienia] [Opis przedmiotu zamówienia] [Konkurs ofert] [Rokowania]

14 Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art [Sytuacje uzasadniające przeprowadzenie rokowań] [Podmioty zapraszane do rokowań] [Tryb określania przedmiotu postępowania, kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców] [Jawność kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców] [Kryteria oceny ofert] [Przyczyny odrzucenia oferty] [Unieważnienie postępowania] [Rozstrzygnięcie postępowania] [Środki odwoławcze] [Protest] [Odwołanie i skarga do sądu administracyjnego] Zagadnienia ogólne Interes prawny Zasady prowadzenia postępowania Podmioty legitymowane do wnoszenia środków odwoławczych. 900 Protest Odwołanie Skarga administracyjna [Zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego i przyczyny nieważności umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]..906 Zagadnienia ogólne Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy. Zagadnienia ogólne Sukcesja generalna Inne przekształcenia po stronie świadczeniodawcy Znaczenie praktyczne zmian po stronie świadczeniodawców Dopuszczalność przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy, w świetle zasad zawierania umów [Okres trwania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] [Zmiana umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] [Nieważność zmiany zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] [Tryb zawierania umów dot. podstawowej opieki zdrowotnej i zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne]

15 Zagadnienia ogólne Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) Zaopatrzenie w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (ZPO) Art [Zażalenie na czynność dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu] Art [Tryb wnoszenia i rozpatrywania zażalenia] Art. 161a. [Odpowiednie stosowanie przepisów do zawierania umów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych] DZIAŁ VII Nadzór Art [Organ sprawujący nadzór nad Funduszem] Art [Kryteria sprawowania nadzoru nad działalnością Funduszu i innych podmiotów] Art [Kompetencje ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru] Art [Kompetencje ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru] Art [Kompetencje ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru] Art [Sankcje stosowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru] Art [Żądanie niezwłocznego rozpatrzenia sprawy] Art [Kompetencje ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie nadzoru] Art [Sankcje stosowane w trybie nadzoru wobec apteki, świadczeniodawcy i innego podmiotu] Art [Sankcje stosowane w trybie nadzoru wobec apteki, świadczeniodawcy i innego podmiotu] Art [Sankcje stosowane w trybie nadzoru wobec świadczeniodawcy] Art [Zasady prowadzenia kontroli działalności Funduszu, świadczeniodawców, aptek i innych podmiotów] Zakres kontroli Prawa i obowiązki kontrolerów Wyłączenie osoby kontrolera Art [Protokół kontroli]

16 Art [Umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole kontroli] Art [Umotywowane zastrzeżenia do stanowiska zespołu kontrolującego] Art [Odmowa podpisania protokołu] Art [Wystąpienie pokontrolne] Art [Odwołanie od wystąpienia pokontrolnego] Art. 179a. [Odpowiednie stosowanie przepisów do kontroli prowadzonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych] Art [Szczegółowy sposób i tryb prowadzenia kontroli delegacja do wydania rozporządzenia] Art [Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego] Art [Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego] Art [Tryb egzekucji kar pieniężnych nakładanych w trybie nadzoru] Art [Skarga do sądu administracyjnego na decyzje wydane w trybie nadzoru] Art [Zawiadomienie organu założycielskiego o nieprawidłowościach stwierdzonych w zakładzie opieki zdrowotnej] Art [Zakaz zatrudnienia i pełnienia funkcji przez osoby sprawujące czynności nadzorcze] Art [Przedstawianie sprawozdań z działalności Funduszu] DZIAŁ VIII Przetwarzanie i ochrona danych Art [Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych świadczeniobiorców przez Fundusz] Art. 188a. [Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych osób udzielających świadczeń przez Fundusz] Art [Obowiązek udostępniania danych przez apteki do kontroli prowadzonej przez Fundusz] Art [Zakres danych gromadzonych przez Fundusz, apteki i świadczeniodawców delegacja do wydania rozporządzenia]

17 Art [Gromadzenie i przetwarzanie danych przez ministra właściwego do spraw zdrowia] Art [Informowanie ubezpieczonego o udzielonych mu świadczeniach] Art. 192a. [Pozyskiwanie informacji od ubezpieczonego o udzielonych mu świadczeniach] DZIAŁ IX Przepisy karne Art. 192b. [Wykroczenia związane z obrotem lekami, wyrobami medycznymi lub usługami famaceutycznymi] Art. 192c. [Wykroczenia związane z wytwarzaniem leków, obrotem lekami, wyrobami medycznymi lub usługami famaceutycznymi].992 Art [Wykroczenia związane z naruszeniem przepisów ustawy] Art [Odpowiedzialność osób działających w imieniu osób prawnych] Art [Tryb orzekania w sprawach o wykroczenia] DZIAŁ X Zmiany w przepisach obowiązujących Art (pominięte) DZIAŁ XI Przepisy przejściowe, dostosowawcze i końcowe Art [Wyjaśnienie wyrażeń odnoszących się do poprzednio obowiązujących ustaw] Art [Ciągłość ubezpieczenia] Art [Ciągłość udzielania świadczeń] Art [Sukcesja uniwersalna Funduszu utworzonego na podstawie ustawy] Art [Bilans zamknięcia i otwarcia Funduszu] Art [Ujawnienie zmian w księgach wieczystych wynikających z utworzenia Funduszu na podstawie ustawy] Art [Przejęcie zbiorów danych] Art [Przejęcie obsługi bankowej] Art [Przejęcie oddziałów wojewódzkich i centrali]

18 Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art [Przejęcie pracowników Funduszu] [Nadzór nad organizacją Funduszu] [Przepis przejściowy dot. karty ubezpieczenia zdrowotnego] [Finansowanie świadczeń po dniu wejścia w życie ustawy] [Przepis przejściowy dot. wysokości składki] [Przepis przejściowy dot. podstawy wymiaru składki] [Ważność wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej] [Przepis przejściowy dot. opłaty wnoszonej przez osoby ubezpieczające się dobrowolnie] [Przepis przejściowy dot. postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego] (pominięty) (pominięty) [Przepis przejściowy dot. obowiązywania aktów wykonawczych] [Przepis upoważniający ministra właściwego do spraw zdrowia do powołania jednostki organizacyjnej zajmującej się oceną procedur medycznych] [Utrata mocy obowiązującej poprzedniej ustawy] [Termin wejścia w życie ustawy] Literatura Orzecznictwo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2008.164.1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 581 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce

System opieki zdrowotnej w Polsce 1 System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ) Art.. W ustawie z dnia 7 sierpnia 004 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Administracyjnego KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 76 WPROWADZENIE Wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów(skutkujący

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce

Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce Wprowadzenie Opieka zdrowotna jest istotnym, ale bardzo trudnym

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Warszawa, grudzień 2011 r. Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok L.p. /cel/ Zadania służące

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XXIX

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XXIX Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XXVII Wprowadzenie... XXIX Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 5 Art. 1. [Zakres przedmiotowy]...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 112 6786 Poz. 654 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: DZIAŁ I Przepisy ogólne 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-40-06 Druk nr 497 Warszawa, 13 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo