OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi"

Transkrypt

1 Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym związanych z realizacją projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 14, Grodzisk Wlkp., woj. wielkopolskie tel , fax Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym związanych z realizacją projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. II. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługi II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający określa przedmiot zamówienia poprzez 3 części, na które składają się : I Część: Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowej kolonii letniej terapeutycznej w miejscowości znajdującej się w Polsce nad morzem, w górach lub nad jeziorem dla 8 osób umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Ze względu na obszerną treść opisu części przedmiotu zamówienia szczegółowy opis znajduje się w SIWZ i w Załączniku I do ogłoszenia dotyczącym Części Nr: 1. II Część: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 14 osób niepełnosprawnych w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych położonym w odległości do 200 km od Grodziska Wlkp. w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Ze względu na obszerną treść opisu części przedmiotu zamówienia szczegółowy opis znajduje się w SIWZ i w Załączniku I do ogłoszenia dotyczącym Części Nr: 2. 1

2 III Część: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego treningu kompetencji i umiejętności zawodowych dla 18 osób nie pracujących w ośrodku wypoczynkowym położonym w odległości do 200 km od Grodziska Wlkp. w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Ze względu na obszerną treść opisu części przedmiotu zamówienia szczegółowy opis znajduje się w SIWZ i w Załączniku I do ogłoszenia dotyczącym Części Nr: 3. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie II. 1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 3. II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III. 1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. III. 2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr. 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia nie spełnia ma podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełnienia warunku : Dotyczy części I: Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, przeprowadził co najmniej jedną kolonię o charakterze terapeutycznym w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, posiadającą odpowiednie wykształcenie, teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z 2

3 wykonywanego zawodu. Wskazana kadra winna posiadać min. 2 letni staż pracy związany z przedmiotem zamówienia. Dotyczy części II: Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, przeprowadził co najmniej jeden trening wyjazdowy w zakresie przedmiotu zamówienia tj. kompetencji i umiejętności społecznych. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, posiadającą odpowiednie wykształcenie, teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu. Wskazana kadra winna posiadać min. 2 letni staż pracy związany z przedmiotem zamówienia Dotyczy części III: Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, przeprowadził co najmniej jeden trening wyjazdowy w zakresie przedmiotu zamówienia tj. kompetencji i umiejętności zawodowych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, posiadającą odpowiednie wykształcenie, teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu. Wskazana kadra winna posiadać min. 2-letni staż pracy związany z przedmiotem zamówienia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr. 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia nie spełnia ma podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. III. 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, posiadającą odpowiednie wykształcenie, teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu. Wskazana kadra winna posiadać min. 2-letni staż pracy związany z przedmiotem zamówienia. Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów. 3

4 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr. 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia nie spełnia ma podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa art. 22 ust.1 Ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć : - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie, - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4

5 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) - wypełniony i podpisany Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, - haromonogram zajęć sporządzony według załącznika nr 9 do SIWZ oddzielnie dla każdej części, - haromonogram oferty turystycznej sporządzony według załącznika nr 10 do SIWZ, w zakresie części I, - wykaz wykonanych usług sporządzony według załącznika nr 5 do SIWZ, - wykaz kwalifikowanych osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według załącznika nr 6 do SIWZ, 5

6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia, sporządzony według załącznika nr 7 do SIWZ, - zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, sporządzony według załącznika nr 8 do SIWZ. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV. 2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV. 3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna. Zmiana umowy dopuszczalna jest w przypadku: a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy, b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy, c) za zgodą Zamawiającego zmiana osób zaangażowanych do realizacji przedmiotu umowy wynikająca z ważnych przyczyn, które nie mogły być wcześniej przewidziane, z zastrzeżeniem, że proponowany przez Wykonawcę zastępstwo prowadzący będzie posiadał wymagane kwalifikacje, d) zmiany osób biorących udział w zadaniu, zmniejszenia liczby osób, zmiany terminów składających się na przedmiot umowy, jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie zadania (w szczególności: choroba specjalisty, choroba uczestnika, siła wyższa), e) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony, f) za zgodą Zamawiającego zmiana miejsca wykonania przedmiotu umowy wynikająca z ważnych przyczyn, które nie mogły być wcześniej przewidziane, z zastrzeżeniem, że proponowane przez Wykonawcę nowe miejsce wykonania przedmiotu umowy będzie spełniało wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV. 4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 6

7 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy w Grodzisku Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 1, Grodzisk Wlkp., godziny urzędowania: tel./fax Budynek A pok. Nr 1 IV. 4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: r., godzina: 10 00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1, Grodzisk Wielkopolski Budynek A pok. Nr 1. IV. 4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV. 4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pod nazwą RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, w ramach którego realizowane jest zadanie Aktywna integracja współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie. ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowej kolonii letniej terapeutycznej w miejscowości znajdującej się w Polsce nad morzem, w górach lub nad jeziorem dla 8 osób umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Wykonawca musi spełniać wymogi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. Nr 12, poz. 67 ze zm). b)wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni transport 8 osób z pieczy zastępczej na miejsce organizacji kolonii letniej terapeutycznej oraz powrotu do Grodziska Wlkp. w dniu zakończenia kolonii. c)wyjazd nastąpi z Grodziska Wlkp. z parkingu przy ul.3 Maja. Termin i godzina wyjazdu zostanie ustalona po uzgodnieniu z Zamawiającym. Powrót z miejsca pobytu na kolonii do Grodziska Wlkp. na parking przy ul.3 Maja w Grodzisku Wlkp. nastąpi w dniu zakończenia kolonii letniej, po obiedzie i wykwaterowaniu. d)pojazd przewożący osoby na kolonię winien być sprawny technicznie, z klimatyzacją, posiadać ubezpieczenie OC, NNW oraz aktualne badania techniczne, pojazd przewożący osoby na kolonię musi być klimatyzowany, przewoźnik powinien posiadać zezwolenia i licencje, pojazd powinien być obsługiwany przez kierowcę posiadającego odpowiednie wymagania do kierowania pojazdem do przewozu osób. e)dodatkowo w ramach przejazdu Wykonawca zapewni sprawdzenia w dniu wyjazdu stanu technicznego pojazdu przez Policję. W sytuacji, gdy pojazd nie zostanie dopuszczony przez Policję do wykonania usługi związanej z przewozem uczestników na kolonię, Wykonawca zapewni pojazd zastępczy w tej samej klasie. W 7

8 przypadku nie wykonania usługi przewozu zgodnie z powyższymi wymogami, Zamawiający ma prawo skorzystać z usługi przewozu innego przewoźnika, obciążając kosztami przewozu Wykonawcę. f)zakwaterowanie wszystkich uczestników kolonii letniej w pokojach: 2-osobowych, z oddzielnymi łóżkami. Wszystkie powyższe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym tj. umywalka, prysznic w każdym pokoju (z całodobowym dostępem do ciepłej wody). Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, TV oraz czajnik bezprzewodowy, w jednym pokoju mogą być zakwaterowane osoby o tej samej płci, jeżeli liczba uczestników o tej samej płci będzie nieparzysta, dopuszcza się zakwaterowanie w pokojach 1- albo 3-osobowych. g)wykonawca musi zapewnić uczestnikom kolonii całodzienne wyżywienie w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad ciepły dwudaniowy plus deser, kolacja. Zamawiający dopuszcza śniadanie i kolacje w formie bufetu szwedzkiego. Stołówka musi jednorazowo pomieścić wszystkich uczestników kolonii. Musi nastąpić dokonanie przez Wykonawcę rekompensaty za kolację w dniu zakończenia kolonii letniej dla każdego uczestnika w formie zapewnienia suchego prowiantu na czas podróży. h)wykonawca zapewni przynajmniej 2 specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie (pedagog i psycholog) oraz wykształcenie do wykonywania określonej pracy terapeutycznej i do przeprowadzania specjalistycznych zajęć grupowych i indywidualnych z uczestnikami kolonii. Specjaliści realizujący zajęcia z uczestnikami kolonii winni mieć praktyczną i teoretyczną wiedzę w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu lub pełnionej pracy. Specjaliści powinni posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie tematycznym zajęć. i)wykonawca zapewni jednego wychowawcę uczestnikom kolonii. Wychowawca musi spełniać wymogi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. Nr 12, poz. 67 ze zm). Funkcja wychowawcy może zostać powierzona psychologowi lub pedagogowi. j)wykonawca zapewni uczestnikom kolonii bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku, zapewni uczestnikom kolonii całodobową opiekę pielęgniarki lub ratownika medycznego. k)łączny czas zorganizowanych zajęć grupowych terapeutycznych dla w/w tematów wynosi 30 godzin zegarowych podczas całej kolonii, czyli 3 godziny zegarowe dziennie, należy dla uczestników zajęć zrobić przerwę 15 minutową po 1,5 godziny zajęć. l)wykonawca zapewni w trakcie zajęć terapeutycznych napojów i ciastek, a także owoców. ł)wykonawca zapewni przeprowadzenie dla każdego uczestnika kolonii spotkań indywidualnych przynajmniej w wymiarze 3 godzin zegarowych zarówno przez psychologa jak i osobno pedagoga, w pierwszych dwóch dniach kolonii należy przeprowadzić diagnozę problemów uczestnika kolonii w celu dalszej pracy terapeutycznej nad problemami uczestników kolonii, diagnozę w formie opisowej (lub w formie opinii psychologiczno-pedagogicznej) należy po zakończeniu kolonii przekazać Zamawiającemu. m)zakres tematów zajęć dla specjalistów: a)psycholog umiejętność rozwiązywania problemów, asertywność w relacjach z otoczeniem, budowanie pozytywnych więzi z otoczeniem, umiejętność autoprezentacji, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wzmacnianie własnych wartości, komunikacja interpersonalna, wyrażanie własnych emocji. b)pedagog zajęcia mające na celu pokazanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, zajęcia pobudzające koncentrację, zajęcia sportowo-rekreacyjne. 8

9 n)wykonawca zapewni uczestnikom kolonii przynajmniej 2 spotkań integracyjnych dla wszystkich uczestników kolonii i kadry, jedno spotkanie integracyjne musi zapewnić uczestnikom kolonii możliwość skorzystania z zabawy tanecznej. o)wykonawca zapewnieni uczestnikom kolonii możliwości skorzystania codziennie z zajęć sportowych i rekreacyjnych. p)wykonawca zapewnieni uczestnikom kolonii przynajmniej jednej wycieczki jednodniowej o charakterze edukacyjno-przyrodniczym, poza miejscowością zakwaterowania, jednak w odległości nie przekraczającej 100 km od miejscowości zakwaterowania, wraz z opieką przewodnika turystycznego, koszty związane z realizacją oferty turystycznej np. przejazdy, bilety wstępu obciążają Wykonawcę, zajęcia z specjalistami oraz oferta turystyczna nie może odbywać się w tym samym czasie. r)wykonawca zapewnieni korzystanie pod odpowiednią opieką ratownika z kąpieli nadmorskich i talasoterapii, tzn. będą korzystać z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami. s)wykonawca zapewni uczestnikom kolonii wyjazd lub wyjście do kina na film, poza czasem odbywania się zajęć ze specjalistami. t)wykonawca zapewni opłacenie opłaty klimatycznej za uczestników kolonii. u)wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom materiały niezbędne przy realizacji zajęć terapeutycznych opatrzone logo POKL i EFS. v)na koniec realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu kolonii. Zaświadczenia muszą zawierać logo POKL i EFS, muszą potwierdzać ukończenie kolonii wraz z określoną tematyką zajęć i wymiarem godzinowym prowadzonych zajęć. Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń wraz z rejestrem zaświadczeń. w)wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem. x)wykonawca ponadto będzie odpowiedzialny za: przygotowanie konspektu do zajęć, który musi przekazać zamawiającemu do 5 dni po podpisaniu umowy, konspekt ma mieć charakter szczegółowego programu kolonii, zapewnienie materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć, zapewnienie nadzoru nad organizacją zajęć terapeutycznych na kolonii, zapewnienie specjalistów (trenerów) o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzenie list obecności uczestników oraz ankiet niezbędnych Zleceniodawcy do monitoringu projektu, dokumentacji w formie zdjęć i przekazania zdjęć z przeprowadzanych zajęć i innych działań związanych z realizacją zadania na płycie CD w ilości 30 szt. wraz z opisem zdjęć. Po zakończeniu usługi Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację zajęć terapeutycznych, na którą złożą się: listy obecności, zaświadczenia o ukończeniu kolonii, sprawozdanie z wykonania usługi związanej z zorganizowaniem kolonii, zdjęć. y)wykonawca zapewni dla uczestników kolonii ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika kolonii letniej, ubezpieczenie będzie obejmowało dojazd uczestników kolonii z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kolonii letniej oraz dojazd z miejsca odbywania kolonii letniej do miejsca zamieszkania uczestników kolonii letniej, całodobowy 10 dniowy pobyt na kolonii letniej, na kwotę nie niższą niż zł na jedną osobę. Polisę ubezpieczeniową Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu wyjazdu na kolonię. 9

10 z)w razie wystąpienia wypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia protokołu okoliczności i przyczyn wypadku związanego z uczestnictwem na kolonii letniej, jak i w drodze do i z miejsca odbywania się kolonii letniej. aa)wykonawca poniesie wszelkie koszty opłat związanych z przejazdem przez płatne autostrady, opłaty parkingowe itp. bb)wykonawca zapewni salę do przeprowadzania zajęć terapeutycznych grupowych dla wszystkich osób uczestniczących w kolonii, wyposażoną w krzesła, stoły lub krzesła z pulpitem, tablicę. Sala klimatyzowana lub przewietrzana ze sprzętem do prezentacji multimedialnych (tablica, rzutnik, komputer, sprzęt audio). Wykonawca zapewni także salkę do przeprowadzenia zajęć indywidualnych. cc)wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy kolonii (pokoje, sala zajęciowa itp.) poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską dostarczonych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji miejsca realizacji zadania zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności jego opisu ze stanem faktycznym. Liczba uczestników może ulec zmianie. Jeżeli Zamawiający zgłosi zmniejszenie ilości uczestników kolonii letniej najpóźniej do 7-go dnia przed umownym terminem rozpoczęcia kolonii, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnie, w części przypadającej na faktyczną liczbę uczestników kolonii. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 14 osób niepełnosprawnych w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych położonym w odległości do 200 km od Grodziska Wlkp. w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a)wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewnieni transport 14 osobom niepełnosprawnym na miejsce organizacji wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz powrotu do Grodziska Wlkp. w dniu zakończenia treningu. b)wyjazd nastąpi z Grodziska Wlkp. z parkingu przy ul.3 Maja. Termin i godzina wyjazdu zostanie ustalona po uzgodnieniu z Zamawiającym. Powrót z miejsca pobytu na treningu do Grodziska Wlkp. na parking przy ul.3 Maja w Grodzisku Wlkp. nastąpi w dniu zakończenia treningu, po obiedzie i wykwaterowaniu. c)pojazd przewożący osoby na trening winien być sprawny technicznie, z klimatyzacją, posiadać ubezpieczenie OC, NNW oraz aktualne badania techniczne, pojazd przewożący osoby na trening musi być klimatyzowany, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, przewoźnik powinien posiadać zezwolenia i licencje, pojazd powinien być obsługiwany przez kierowcę posiadającego odpowiednie wymagania do kierowania pojazdem do przewozu osób. d)dodatkowo w ramach przejazdu Wykonawca zapewni sprawdzenia w dniu wyjazdu stanu technicznego pojazdu przez Policję. W sytuacji, gdy pojazd nie zostanie dopuszczony przez Policję do wykonania usługi związanej z przewozem uczestników na trening, Wykonawca zapewni pojazd zastępczy w tej samej klasie. W 10

11 przypadku nie wykonania usługi przewozu zgodnie z powyższymi wymogami, Zamawiający ma prawo skorzystać z usługi przewozu innego przewoźnika, obciążając kosztami przewozu Wykonawcę. e)trening musi odbywać się w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych położonym w odległości do 200 km od Grodziska Wlkp. f)zakwaterowanie wszystkich uczestników treningu oraz opiekunów musi nastąpić w pokojach: 2-osobowych, z oddzielnymi łóżkami. Wszystkie powyższe pokoje muszą być z pełnym węzłem sanitarnym tj. umywalka, prysznic, wc w każdym pokoju (z całodobowym dostępem do ciepłej wody). Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, TV oraz czajnik bezprzewodowy, w jednym pokoju mogą być zakwaterowane osoby o tej samej płci, jeżeli liczba uczestników o tej samej płci będzie nieparzysta, dopuszcza się zakwaterowanie w pokojach 1 albo 3 osobowych. g)całodzienne wyżywienie w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad ciepły dwudaniowy plus deser, kolacja. Zamawiający dopuszcza śniadanie i kolacje w formie bufetu szwedzkiego. h)dokonanie rekompensaty za kolację w dniu zakończenia treningu dla każdego uczestnika w formie zapewnienia suchego prowiantu na czas podróży. i)sala do przeprowadzenia treningów dla wszystkich osób uczestniczących w treningu, wyposażona w krzesła, stoły lub krzesła z pulpitem, tablicę. Sala klimatyzowana lub przewietrzana ze sprzętem do prezentacji multimedialnych (tablica, rzutnik, komputer, sprzęt audio). j)oprócz kadry prowadzącej zajęcia dla osób niepełnosprawnych będących także opiekunami osób korzystających z treningów, przed zajęciami, po zajęciach i w czasie zajęć Wykonawca musi zapewnić obecność co najmniej dwóch osób wspomagających mających przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnym. k)wykonawca zapewnieni specjalistów do przeprowadzania zajęć specjalistycznych - pedagog specjalny, psycholog, do przeprowadzenia warsztatów i treningów kompetencji społecznych, posiadających wiedzę i doświadczenie oraz wykształcenie odpowiednie do wykonywania określonej pracy terapeutycznej. Specjaliści powinni posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu treningu w zakresie tematycznym zajęć. Psycholog i pedagog specjalny będą pełnili także rolę opiekuna na treningu wyjazdowym. Wykonawca zapewni także całodobową opiekę pielęgniarską. l)minimalny zakres przedmiotowy zajęć jest następujący: asertywność, budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, budowanie poczucia własnej wartości, motywacja do podejmowania nowych zadań, egzekwowanie swoich praw oraz szanowanie praw innych, zajęcia praktyczne mające wyposażyć osoby niepełnosprawne w umiejętności potrzebne do życia w społeczeństwie, muszą odnosić się m.in. do następujących zagadnień, nauka wypełniania dokumentów np. wniosek na turnus rehabilitacyjny ze środków PFRON, wniosek na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON, karta parkingowa, itp., poznanie praw osób niepełnosprawnych oraz uprawnień osób niepełnosprawnych, techniki i metody rozładowania stresu, w tym spotkanie z kosmetyczką lub fryzjerką w celu indywidualnych porad dla każdego uczestnika treningu, spotkania te mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych, ł)przeprowadzenie zajęć terapeutycznych grupowych z pedagogiem specjalnym i psychologiem w wymiarze 4 godzin zegarowych dziennie, łącznie przez okres treningu należy przeprowadzić 12 godzin zegarowych zajęć grupowych dla uczestników treningu, zajęcia grupowe należy przeprowadzić w co najmniej dwóch grupach. m)w każdym dniu prowadzenia zajęć grupowych należy zapewnić min. napoje i ciastka, a także owoce. 11

12 n)wykonawca zapewni uczestnikom treningu przynajmniej 1 wieczorne spotkanie integracyjne, na spotkaniu integracyjnym zapewni pół godzinny występ muzyczny lub taneczny wykonany przez osoby niepełnosprawne. o)wykonawca zapewni uczestnikom treningu możliwość korzystania codziennie bezpłatnie z basenu krytego w celu skorzystania przez osoby niepełnosprawne z zajęć z hydroterapii, a także masażu relaksacyjnego lub masażu innego typu dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, rodzaj masażu musi zostać dostosowany do potrzeb zdrowotnych osób niepełnosprawnych korzystających z treningu. p)wystawienie zaświadczeń zawierających logo POKL i EFS, potwierdzających ukończenie treningu dla 14 osób niepełnosprawnych - uczestników treningu wyjazdowego. r)wykonawca zapewni dla uczestników treningu ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika treningu, ubezpieczenie będzie obejmowało dojazd uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania treningu oraz dojazd z miejsca odbywania treningu do miejsca zamieszkania uczestników treningu, całodobowy 3-dniowy pobyt na treningu, na kwotę nie niższą niż zł na jedną osobę. Polisę ubezpieczeniową Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu wyjazdu na trening. s)w razie wystąpienia wypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia protokołu okoliczności i przyczyn wypadku związanego z uczestnictwem na treningu, jak i w drodze do i z miejsca odbywania się treningu. t)wykonawca zapewni opłacenie opłaty klimatycznej za uczestników treningu, jeżeli opłata taka obowiązuje w miejscy przeprowadzania treningu. u)wykonawca poniesie wszelkie koszty opłat związanych z przejazdem przez płatne autostrady, opłaty parkingowe itp. v)wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom materiały niezbędne przy realizacji zajęć terapeutycznych opatrzone logo POKL i EFS. w)na koniec realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu treningu. Zaświadczenia muszą zawierać logo POKL i EFS, muszą potwierdzać ukończenie treningu wraz z określoną tematyką zajęć i wymiarem godzinowym prowadzonych zajęć. Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń wraz z rejestrem zaświadczeń. x)wykonawca przeprowadzi ewaluację treningu dokona oceny treningu za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem. y)wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy treningu(pokoje, sale, itp.) poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską. z)wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o sytuacjach mających wpływ na realizację treningu, m.in. o absencji uczestników lub rezygnacji uczestników z treningu. aa)wykonawca wyznaczy osobę z kadry będącą kierownikiem treningu. Osoba ta musi przebywać w miejscu odbywania treningu w celu zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć, dysponować telefonem komórkowym, w celu umożliwienia kontaktowania się z Zamawiającym, numer telefonu musi zostać podany Zamawiającemu na trzy dni przed rozpoczęciem treningu. Wykonawca ponadto będzie odpowiedzialny za: przygotowanie konspektu do zajęć, który musi przekazać Zamawiającemu do 5 dni po podpisaniu umowy, konspekt ma mieć charakter szczegółowego programu treningu, zapewnienie nadzoru nad organizacją treningu, zapewnienie specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach, 12

13 oznaczenie materiałów i pomieszczeń zgodnie z wytycznymi dot. oznaczeń projektów w ramach POKL, prowadzenie list obecności uczestników oraz ankiet niezbędnych Zleceniodawcy do monitoringu projektu, zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom materiały niezbędne przy realizacji treningu opatrzone logo POKL i EFS, wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji (przebiegu zajęć podczas treningu w formie dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin pracy, tematy zajęć oraz podpisy uczestników treningu, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie zajęć, przedstawienia sprawozdania z przebiegu realizacji zadania, dokumentacji w formie zdjęć i przekazania zdjęć z przeprowadzanych zajęć i innych działań związanych z realizacją zadania na płycie CD w ilości 30 szt. wraz z opisem zdjęć, wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności uczestników na poszczególnych zajęciach). Powyższą dokumentacje należy przekazać Zlecającemu w dniu zakończenia zadania lub najpóźniej w ciągu 5 dni po zakończeniu realizacji zadania. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało (niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania treningu przez jego uczestnika). Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji miejsca realizacji zadania zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności jego opisu ze stanem faktycznym. Liczba uczestników może ulec zmianie. Jeżeli Zamawiający zgłosi zmniejszenie ilości uczestników treningu najpóźniej do 5-go dnia przed umownym terminem rozpoczęcia treningu, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnie, w części przypadającej na faktyczną liczbę uczestników treningu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego treningu kompetencji i umiejętności zawodowych dla 18 osób nie pracujących w ośrodku wypoczynkowym położonym w odległości do 200 km od Grodziska Wlkp. w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a)wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewnieni transport 18 osobom (w tym osobom niepełnosprawnym na miejsce organizacji wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności zawodowych oraz powrotu do Grodziska Wlkp. w dniu zakończenia treningu. b)wyjazd nastąpi z Grodziska Wlkp. z parkingu przy ul.3 Maja. Termin i godzina wyjazdu zostanie ustalona po uzgodnieniu z Zamawiającym. Powrót z miejsca pobytu na treningu do Grodziska Wlkp. na parking przy ul.3 Maja w Grodzisku Wlkp. nastąpi w dniu zakończenia treningu, po obiedzie i wykwaterowaniu. c)pojazd przewożący osoby na trening winien być sprawny technicznie, z klimatyzacją, posiadać ubezpieczenie OC, NNW oraz aktualne badania techniczne, pojazd przewożący osoby na trening musi być klimatyzowany, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, przewoźnik powinien posiadać zezwolenia i licencje, pojazd powinien być obsługiwany przez kierowcę posiadającego odpowiednie wymagania do kierowania pojazdem do przewozu osób. d)dodatkowo w ramach przejazdu Wykonawca zapewni sprawdzenia w dniu wyjazdu stanu technicznego pojazdu przez Policję. W sytuacji, gdy pojazd nie zostanie dopuszczony przez Policję do wykonania usługi związanej z przewozem uczestników na trening, Wykonawca zapewni pojazd zastępczy w tej samej klasie. W 13

14 przypadku nie wykonania usługi przewozu zgodnie z powyższymi wymogami, Zamawiający ma prawo skorzystać z usługi przewozu innego przewoźnika, obciążając kosztami przewozu Wykonawcę. e)trening musi odbywać się w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych położonym w odległości do 200 km od Grodziska Wlkp. f)zakwaterowanie wszystkich uczestników treningu oraz opiekunów musi nastąpić w pokojach: 2-osobowych o podwyższonym standardzie, z oddzielnymi łóżkami. Wszystkie powyższe pokoje muszą być z pełnym węzłem sanitarnym tj. umywalka, prysznic, wc w każdym pokoju (z całodobowym dostępem do ciepłej wody). Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, TV oraz czajnik bezprzewodowy, w jednym pokoju mogą być zakwaterowane osoby o tej samej płci, jeżeli liczba uczestników o tej samej płci będzie nieparzysta, dopuszcza się zakwaterowanie w pokojach 1 albo 3 osobowych. g)całodzienne wyżywienie w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad ciepły dwudaniowy plus deser, kolacja. Zamawiający dopuszcza śniadanie i kolacje w formie bufetu szwedzkiego. h)dokonanie rekompensaty za kolację w dniu zakończenia treningu dla każdego uczestnika w formie zapewnienia suchego prowiantu na czas podróży, i)sala do przeprowadzenia treningów dla wszystkich osób uczestniczących w treningu, wyposażona w krzesła, stoły lub krzesła z pulpitem, tablicę. Sala klimatyzowana lub przewietrzana ze sprzętem do prezentacji multimedialnych (tablica, rzutnik, komputer, sprzęt audio), j)oprócz kadry prowadzącej zajęcia dla osób niepełnosprawnych będących także opiekunami osób korzystających z treningów, przed zajęciami, po zajęciach i w czasie zajęć Wykonawca musi zapewnić obecność co najmniej dwóch osób wspomagających mających przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnym, k)wykonawca zapewnieni specjalistów do przeprowadzania zajęć specjalistycznych - psycholog, i socjolog do przeprowadzenia warsztatów i treningów kompetencji zawodowych, posiadających wiedzę i doświadczenie oraz wykształcenie odpowiednie do wykonywania określonej pracy terapeutycznej. Specjaliści powinni posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów i warsztatów w zakresie tematycznym zajęć. Psycholog i socjolog będą pełnili także rolę opiekuna na treningu wyjazdowym. Wykonawca zapewni także całodobową opiekę pielęgniarską. l)minimalny zakres przedmiotowy zajęć jest następujący: asertywność, autoprezentacja, metody poszukiwania pracy, trening tworzenia dokumentów aplikacyjnych, trening przygotowujący do rozmowy z pracodawcą, analiza predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Zajęcia praktyczne mające wyposażyć osoby korzystające z treningu w umiejętności, które pozwolą na swobodne poruszanie się po rynku pracy, np. aktywne poszukiwanie pracy. ł)przeprowadzenie zajęć grupowych z socjologiem i psychologiem w wymiarze 4 godzin zegarowych dziennie, łącznie przez okres treningu należy przeprowadzić 12 godzin zegarowych zajęć grupowych dla uczestników treningu, zajęcia grupowe należy przeprowadzić w co najmniej dwóch grupach. m)w każdym dniu prowadzenia zajęć grupowych należy zapewnić min. napoje i ciastka, a także owoce. n)wykonawca zapewni uczestnikom treningu przynajmniej 1 wieczorne spotkanie integracyjne. o)wykonawca zapewni dla uczestników treningu ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika treningu, ubezpieczenie będzie obejmowało dojazd uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania treningu 14

15 oraz dojazd z miejsca odbywania treningu do miejsca zamieszkania uczestników treningu, całodobowy 3-dniowy pobyt na treningu, na kwotę nie niższą niż zł na jedną osobę. Polisę ubezpieczeniową Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu wyjazdu na kolonię. p)w razie wystąpienia wypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia protokołu okoliczności i przyczyn wypadku związanego z uczestnictwem na treningu, jak i w drodze do i z miejsca odbywania się treningu. r)wykonawca poniesie wszelkie koszty opłat związanych z przejazdem przez płatne autostrady, opłaty parkingowe itp. Wykonawca zapewni także opłacenie opłaty klimatycznej za uczestników treningu. s)wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom materiały niezbędne przy realizacji zajęć terapeutycznych opatrzone logo POKL i EFS. t)na koniec realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu treningu. Zaświadczenia muszą zawierać logo POKL i EFS, muszą potwierdzać ukończenie treningu wraz z określoną tematyką zajęć i wymiarem godzinowym prowadzonych zajęć. Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń wraz z rejestrem zaświadczeń. u)wykonawca przeprowadzi ewaluację treningu dokona oceny treningu za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL. w)wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy treningu (pokoje, sale, itp.) poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską dostarczonych przez Zamawiającego. v)wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o sytuacjach mających wpływ na realizację treningu, m.in. o absencji uczestników lub rezygnacji uczestników z treningu. y)wykonawca wyznaczy osobę z kadry będącą kierownikiem treningu. Osoba ta musi przebywać w miejscu odbywania treningu w celu zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć, dysponować telefonem komórkowym, w celu umożliwienia kontaktowania się z Zamawiającym, numer telefonu musi zostać podany Zamawiającemu na trzy dni przed rozpoczęciem treningu. Wykonawca ponadto będzie odpowiedzialny za (przygotowanie konspektu do zajęć, który musi przekazać Zamawiającemu do 5 dni po podpisaniu umowy, konspekt ma mieć charakter szczegółowego programu treningu, zapewnienie nadzoru nad organizacją treningu, zapewnienie trenerów o odpowiednich kwalifikacjach; oznaczenie materiałów i pomieszczeń zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL, prowadzenie list obecności uczestników oraz ankiet niezbędnych Zleceniodawcy do monitoringu projektu, zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom materiały niezbędne przy realizacji treningu opatrzone logo POKL i EFS, wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji: przebiegu zajęć podczas treningu w formie dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin pracy, tematy zajęć oraz podpisy uczestników treningu, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie zajęć, przedstawienia sprawozdania z przebiegu realizacji zadania, dokumentacji w formie zdjęć i przekazania zdjęć z przeprowadzanych zajęć i innych działań związanych z realizacją zadania na płycie CD w ilości 30 szt. wraz z opisem zdjęć, wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności uczestników na poszczególnych zajęciach). Powyższą dokumentacje należy przekazać Zlecającemu w dniu zakończenia zadania lub najpóźniej w ciągu 5 dni po zakończeniu realizacji zadania. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy 15

16 będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania treningu przez jego uczestnika. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji miejsca realizacji zadania zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności jego opisu ze stanem faktycznym. Liczba uczestników może ulec zmianie. Jeżeli Zamawiający zgłosi zmniejszenie ilości uczestników treningu najpóźniej do 5-go dnia przed umownym terminem rozpoczęcia treningu, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnie, w części przypadającej na faktyczną liczbę uczestników treningu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. /-/ Agnieszka Brambor Nolka Grodzisk Wielkopolski, r. 16

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Grodzisk Wlkp.: Zorganizowanie i przeprowadzenie obozów rehabilitacyjnoszkoleniowych oraz wyjazdu na warsztaty integracyjne dla uczestników projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowanego przez PCPR w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Numer ogłoszenia: 357358-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Susiec: Przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów projektu systemowego Bądźcie aktywni

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski Organizacja i przeprowadzenie kursu spawacza, kursu obsługi wózków widłowych oraz kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Numer ogłoszenia: 322246-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. O.D. Tynieckiego 20, 76-150 Darłowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. O.D. Tynieckiego 20, 76-150 Darłowo, woj. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 189683-2011 z dnia 2011-07-11 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zorganizowanie zajęć terapii rehabilitacyjno-ruchowej na basenie dla 13 osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprkozienicepowiat.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprkozienicepowiat.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprkozienicepowiat.pl Kozienice: Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie - ABC prowadzenia własnej działalności gospodarczej wraz z obsługą komputera - w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Numer ogłoszenia: 234647-2011; data zamieszczenia: 01.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012. 1 z 5 2012-02-22 09:52 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. C i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 52502-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl 1 z 5 2012-08-03 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl Łagów: Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowozów

Bardziej szczegółowo

Temat: Nadawca: Data: 2012-11-15 09:36

Temat: Nadawca: <Zapisane przez program Windows Internet Explorer 8> Data: 2012-11-15 09:36 1 z 6 2012-11-15 13:00 Temat: Nadawca: Data: 2012-11-15 09:36 function redirectpage(link){ window.location = link; return false; }; Adres strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43-

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43- Bielsko-Biała: Świadczenie usług związanych z oznakowaniem w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2011 roku. Części zamówienia: Część I. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem oznakowania

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2011-07-21 10:51 Rybnik: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt.kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej dla łącznie 20 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na odwozie uczniów ze szkoły w ramach projektu Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Suwałki: Przeprowadzenie szkolenia kurs prawa jazdy kategorii B. Numer ogłoszenia: 160030-2011; data zamieszczenia: 16.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl Kalwaria Zebrzydowska: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbie, Plac Mickiewicza 1, Dąbie, woj. wielkopolskie, tel. 063

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbie, Plac Mickiewicza 1, Dąbie, woj. wielkopolskie, tel. 063 Dąbie: Odwożenie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Dąbie z zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu Z Dąbia wszędzie blisko w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, 1 z 7 2010-05-10 17:13 Zgierz: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych. Numer ogłoszenia: 127370-2010; data zamieszczenia: 10.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.edu.pl Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Przejęcie i przechowywanie dokumentacji medycznej WSB SP ZOZ w likwidacji w Warszawie Numer ogłoszenia: 106613-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. R egionalny y Ośrodek. Polityki Społecznej. w R zeszow ie

Człowiek najlepsza inwestycja. R egionalny y Ośrodek. Polityki Społecznej. w R zeszow ie Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Rzeszów: Usługi

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Warszawa: Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Rakowieckiej 30 Numer ogłoszenia: 319606-2011; data zamieszczenia: 05.10.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osm.gdansk.pl Gdańsk: Wymiana stolarki okiennej w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010. Krotoszyn: Usunięcie kolizji - branża energetyczna - w ul. Grudzielskiego i Szosa Benicka (od ul. Grudzielskiego do granic miasta) - przetarg II Numer ogłoszenia: 234741-2010; data zamieszczenia: 30.08.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, PO KL 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i

Bardziej szczegółowo

Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: 109367-2010; data zamieszczenia: 05.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sosnowiec: Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 20 znak: OL/251-11/2012 Numer ogłoszenia: 77318-2012; data zamieszczenia: 13.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA I ASYSTENT

Bardziej szczegółowo

Konin: Przeprowadzenie szkolenia Mała przedsiębiorczość Numer ogłoszenia: 21275-2015; data zamieszczenia: 17.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Konin: Przeprowadzenie szkolenia Mała przedsiębiorczość Numer ogłoszenia: 21275-2015; data zamieszczenia: 17.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-02-17 12:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.konin.pl Konin: Przeprowadzenie szkolenia Mała przedsiębiorczość Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe i doradcze dla osób

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj. 1 of 5 04-01-2011 17:17 Warszawa: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Numer ogłoszenia: 1178-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.losuchowola.edu.pl Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Poddębic, ul. Łódzka 17/21/105, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, tel. 043/ 678-25-80, faks 043 6783995.

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Poddębic, ul. Łódzka 17/21/105, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, tel. 043/ 678-25-80, faks 043 6783995. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.poddebice.pl oraz www.poddebice.signform.pl/poddebice/ Poddębice: Wykonanie usługi w ramach

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ostrowiec Świętokrzyski: Przeprowadzenie kursów w zakresie szkolenia okresowego kierowców wykonujących transport drogowy kat. C, C + E z obsługą tachografu cyfrowego i ratownictwem drogowo - medycznym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobroń, ul. 11 Listopada 9, Dobroń, woj. łódzkie, tel. 043

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobroń, ul. 11 Listopada 9, Dobroń, woj. łódzkie, tel. 043 Dobroń: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dobroń i Barycz Numer ogłoszenia: 269209-2011; data zamieszczenia: 13.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.pl/trzydnik/ Trzydnik Duży: Usługi edukacyjne w ramach projektu Razem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.kepno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.kepno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.kepno.pl Kępno: Zorganizowanie szkoleń oraz przeprowadzenie diagnozy dzieci pod kątem przemocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 4122222-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Numer ogłoszenia: 4122222-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Częstochowa: Szkolenia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskiego dla kierownictwa i pracowników

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://z:\wspolny katalog\przetargi\organizacja warsztatów szkoleniowych dla sa...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://z:\wspolny katalog\przetargi\organizacja warsztatów szkoleniowych dla sa... Strona 1 z 5 Poznań: Organizacja sześciu specjalistycznych warsztatów szkoleniowych dla kadr turystycznych w zakresie promocji i rozwoju produktów turystycznych w Wielkopolsce pt. Zarządzanie, promocja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.losuchowola.edu.pl Suchowola: Przeprowadzenie kursów na kierunku technik rolnik Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskiego dla kierownictwa i pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa w okresie od dnia 2 stycznia 2011r do dnia 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Warszawa: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na kompletnych zestawów przeciwpowodziowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "Attis" Samodzielny

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis Samodzielny Warszawa: Implanty i materiały do zabiegów laparoskopowych - 2 zadania. Numer ogłoszenia: 293386-2012; data zamieszczenia;09.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=147124&rok= Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.pl Warszawa: Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na kompletnych zestawów ratowniczych do działań

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Ochrona obiektów i terenu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przy ul. Instytutowej 1 w Warszawie Numer ogłoszenia: 301836-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-01-11 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nisko.pl Nisko: Dostawa pieczywa do Szpitala Powiatowego im. PCK

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja szkolenia Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych-nauka zawodu od podstaw, w wymiarze 200 godzin zegarowych dla 12

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Łódź: Zorganizowanie na terenie kraju kolonii letnich dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego. Numer ogłoszenia: 153694-2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40. Janowo: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Janowie Numer ogłoszenia: 180173-2011; data zamieszczenia: 30.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Toruń: Dostawa sprzetu informatycznego. Numer ogłoszenia: 341136-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Toruń: Dostawa sprzetu informatycznego. Numer ogłoszenia: 341136-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Toruń: Dostawa sprzetu informatycznego. Numer ogłoszenia: 341136-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Numer ogłoszenia: 37145-2010; data zamieszczenia: 23.02.2010r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego pn.: Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia Numer ogłoszenia: 157847-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Strzyżów: Kompleksowa termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii, wykonanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherowo: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Wejherowa Numer ogłoszenia: 283644-2015; data zamieszczenia: 23.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza Numer ogłoszenia: 76640-2012; data zamieszczenia: 13.03.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 5 części Numer ogłoszenia: 261875-2011; data zamieszczenia: 05.10.2011

Bardziej szczegółowo

Projekt Samodzielność drogą do aktywności życiowej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Samodzielność drogą do aktywności życiowej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krasnystaw: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Samodzielność drogą do aktywności życiowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót elektrycznych nad realizowanymi zadaniami przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia w BZP : 215402-2012;

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Lublin: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Szpital Neuropsychiatryczny im. M. Kaczyńskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 638 58 62, faks 042 638 48 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: EC1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 638 58 62, faks 042 638 48 20. Łódź: Usługi w zakresie druku materiałów promocyjnych oraz papieru firmowego dla celow Instytucji Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Numer ogłoszenia: 153684-2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: dostawa kiosków multimedialnych Numer ogłoszenia: 328938-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bydgoszcz: dostawa kiosków multimedialnych Numer ogłoszenia: 328938-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Bydgoszcz: dostawa kiosków multimedialnych Numer ogłoszenia: 328938-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-pabianice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-pabianice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Pabianice: Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych uczestników projektu systemowego Równe Szanse współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leszno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leszno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leszno.pl Leszno: Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewania gazowe w lokalach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mieleszyn.nowoczesnagmina.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mieleszyn.nowoczesnagmina. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mieleszyn.nowoczesnagmina.pl Mieleszyn: Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół w Mieleszynie,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Wadowice: Przeprowadzanie diagnozy społeczno-zawodowej i zajęć z zakresu treningu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Katowice: Dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą poziomego zbiornika ciśnieniowego Numer ogłoszenia: 189464-2011; data zamieszczenia: 07.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Konin: Kurs kroju i szycia Numer ogłoszenia: 40520 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Konin: Kurs kroju i szycia Numer ogłoszenia: 40520 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.konin.pl Konin: Kurs kroju i szycia Numer ogłoszenia: 40520 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego, Al. Batalionów

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego, Al. Batalionów Rzeszów: Pełnienie funkcji koordynatora oraz asystenta koordynatora projektu Kompetentni w zawodzie - II edycja Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa leków antywirusowych. Numer ogłoszenia: 19208-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Bełchatów: Świadczenie usług transportowych dla Starostwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11, Garwolin: Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp z o.o. Numer ogłoszenia: 40960-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna, ul. ks. Kontnego 34, 43-140 Lędziny, woj. śląskie, tel. 32 216 62 57.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna, ul. ks. Kontnego 34, 43-140 Lędziny, woj. śląskie, tel. 32 216 62 57. Lędziny: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4 Numer ogłoszenia: 222845-2011; data zamieszczenia: 19.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 1 z 5 2013-08-12 15:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpitalspec2.bytom.ids.pl/przetargi/prowadzone.htm Bytom: Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, Cieszków, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, Cieszków, woj. dolnośląskie, tel , faks Cieszków: Budowa parkingu i nawierzchni drogowej w ulicy Garncarskiej w Cieszkowie Numer ogłoszenia: 110416-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl 1 z 6 2012-09-19 15:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Warszawa: Usługa przeprowadzenia kursu języków angielskiego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40. Warszawa: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego (Znak sprawy: TGA - 233-2 /2011) Numer ogłoszenia: 70337-2011; data zamieszczenia: 02.03.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Stężyca, ul. 9 Marca 7, Stężyca, woj. pomorskie, tel , 44, 45, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Stężyca, ul. 9 Marca 7, Stężyca, woj. pomorskie, tel , 44, 45, faks Stężyca: Rozbudowa ujęcia wody w Pierszczewie dla Miejscowości Gołubie - Stacja uzdatniania wody - etap I Numer ogłoszenia: 82307-2011; data zamieszczenia: 14.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 1 Maja 11, Oława, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 1 Maja 11, Oława, woj. 1 z 7 2010-07-12 08:39 Oława: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie pod nazwą Zainwestuj w lepsze

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kompletnego systemu do. charakteryzacji spektralnej ogniw fotowoltaicznych wraz z wyposażeniem dla Instytutu Technologii Materiałów

Warszawa: Dostawa kompletnego systemu do. charakteryzacji spektralnej ogniw fotowoltaicznych wraz z wyposażeniem dla Instytutu Technologii Materiałów Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa kompletnego systemu do charakteryzacji spektralnej ogniw fotowoltaicznych wraz z wyposażeniem dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl Warszawa: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz na drogach powiatowych miejskich w Wejherowie Numer ogłoszenia: 113720-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-07-03 10:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp7legnica.szkolnastrona.pl Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj. Strona 1 z 6 Warszawa: Oszacowanie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Remontowo - Budowlanych WAM oraz Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego WAM Numer ogłoszenia: 44322-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info. MOPS - DOK 380-23/13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: portal.mops.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/ Tarnów: Stałe, kompleksowe, sprzątanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Lublin: Dostawa materiałów budowlanych, stolarskich i narzędzi Numer ogłoszenia: 117189-2010; data zamieszczenia: 11.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo