OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi"

Transkrypt

1 Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym związanych z realizacją projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 14, Grodzisk Wlkp., woj. wielkopolskie tel , fax Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym związanych z realizacją projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. II. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługi II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający określa przedmiot zamówienia poprzez 3 części, na które składają się : I Część: Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowej kolonii letniej terapeutycznej w miejscowości znajdującej się w Polsce nad morzem, w górach lub nad jeziorem dla 8 osób umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Ze względu na obszerną treść opisu części przedmiotu zamówienia szczegółowy opis znajduje się w SIWZ i w Załączniku I do ogłoszenia dotyczącym Części Nr: 1. II Część: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 14 osób niepełnosprawnych w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych położonym w odległości do 200 km od Grodziska Wlkp. w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Ze względu na obszerną treść opisu części przedmiotu zamówienia szczegółowy opis znajduje się w SIWZ i w Załączniku I do ogłoszenia dotyczącym Części Nr: 2. 1

2 III Część: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego treningu kompetencji i umiejętności zawodowych dla 18 osób nie pracujących w ośrodku wypoczynkowym położonym w odległości do 200 km od Grodziska Wlkp. w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Ze względu na obszerną treść opisu części przedmiotu zamówienia szczegółowy opis znajduje się w SIWZ i w Załączniku I do ogłoszenia dotyczącym Części Nr: 3. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie II. 1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 3. II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III. 1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. III. 2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr. 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia nie spełnia ma podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełnienia warunku : Dotyczy części I: Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, przeprowadził co najmniej jedną kolonię o charakterze terapeutycznym w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, posiadającą odpowiednie wykształcenie, teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z 2

3 wykonywanego zawodu. Wskazana kadra winna posiadać min. 2 letni staż pracy związany z przedmiotem zamówienia. Dotyczy części II: Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, przeprowadził co najmniej jeden trening wyjazdowy w zakresie przedmiotu zamówienia tj. kompetencji i umiejętności społecznych. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, posiadającą odpowiednie wykształcenie, teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu. Wskazana kadra winna posiadać min. 2 letni staż pracy związany z przedmiotem zamówienia Dotyczy części III: Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, przeprowadził co najmniej jeden trening wyjazdowy w zakresie przedmiotu zamówienia tj. kompetencji i umiejętności zawodowych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, posiadającą odpowiednie wykształcenie, teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu. Wskazana kadra winna posiadać min. 2-letni staż pracy związany z przedmiotem zamówienia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr. 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia nie spełnia ma podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. III. 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, posiadającą odpowiednie wykształcenie, teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu. Wskazana kadra winna posiadać min. 2-letni staż pracy związany z przedmiotem zamówienia. Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów. 3

4 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr. 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia nie spełnia ma podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa art. 22 ust.1 Ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć : - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie, - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4

5 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) - wypełniony i podpisany Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, - haromonogram zajęć sporządzony według załącznika nr 9 do SIWZ oddzielnie dla każdej części, - haromonogram oferty turystycznej sporządzony według załącznika nr 10 do SIWZ, w zakresie części I, - wykaz wykonanych usług sporządzony według załącznika nr 5 do SIWZ, - wykaz kwalifikowanych osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według załącznika nr 6 do SIWZ, 5

6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia, sporządzony według załącznika nr 7 do SIWZ, - zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, sporządzony według załącznika nr 8 do SIWZ. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV. 2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV. 3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna. Zmiana umowy dopuszczalna jest w przypadku: a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy, b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy, c) za zgodą Zamawiającego zmiana osób zaangażowanych do realizacji przedmiotu umowy wynikająca z ważnych przyczyn, które nie mogły być wcześniej przewidziane, z zastrzeżeniem, że proponowany przez Wykonawcę zastępstwo prowadzący będzie posiadał wymagane kwalifikacje, d) zmiany osób biorących udział w zadaniu, zmniejszenia liczby osób, zmiany terminów składających się na przedmiot umowy, jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie zadania (w szczególności: choroba specjalisty, choroba uczestnika, siła wyższa), e) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony, f) za zgodą Zamawiającego zmiana miejsca wykonania przedmiotu umowy wynikająca z ważnych przyczyn, które nie mogły być wcześniej przewidziane, z zastrzeżeniem, że proponowane przez Wykonawcę nowe miejsce wykonania przedmiotu umowy będzie spełniało wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV. 4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 6

7 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy w Grodzisku Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 1, Grodzisk Wlkp., godziny urzędowania: tel./fax Budynek A pok. Nr 1 IV. 4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: r., godzina: 10 00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1, Grodzisk Wielkopolski Budynek A pok. Nr 1. IV. 4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV. 4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pod nazwą RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, w ramach którego realizowane jest zadanie Aktywna integracja współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie. ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowej kolonii letniej terapeutycznej w miejscowości znajdującej się w Polsce nad morzem, w górach lub nad jeziorem dla 8 osób umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Wykonawca musi spełniać wymogi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. Nr 12, poz. 67 ze zm). b)wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni transport 8 osób z pieczy zastępczej na miejsce organizacji kolonii letniej terapeutycznej oraz powrotu do Grodziska Wlkp. w dniu zakończenia kolonii. c)wyjazd nastąpi z Grodziska Wlkp. z parkingu przy ul.3 Maja. Termin i godzina wyjazdu zostanie ustalona po uzgodnieniu z Zamawiającym. Powrót z miejsca pobytu na kolonii do Grodziska Wlkp. na parking przy ul.3 Maja w Grodzisku Wlkp. nastąpi w dniu zakończenia kolonii letniej, po obiedzie i wykwaterowaniu. d)pojazd przewożący osoby na kolonię winien być sprawny technicznie, z klimatyzacją, posiadać ubezpieczenie OC, NNW oraz aktualne badania techniczne, pojazd przewożący osoby na kolonię musi być klimatyzowany, przewoźnik powinien posiadać zezwolenia i licencje, pojazd powinien być obsługiwany przez kierowcę posiadającego odpowiednie wymagania do kierowania pojazdem do przewozu osób. e)dodatkowo w ramach przejazdu Wykonawca zapewni sprawdzenia w dniu wyjazdu stanu technicznego pojazdu przez Policję. W sytuacji, gdy pojazd nie zostanie dopuszczony przez Policję do wykonania usługi związanej z przewozem uczestników na kolonię, Wykonawca zapewni pojazd zastępczy w tej samej klasie. W 7

8 przypadku nie wykonania usługi przewozu zgodnie z powyższymi wymogami, Zamawiający ma prawo skorzystać z usługi przewozu innego przewoźnika, obciążając kosztami przewozu Wykonawcę. f)zakwaterowanie wszystkich uczestników kolonii letniej w pokojach: 2-osobowych, z oddzielnymi łóżkami. Wszystkie powyższe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym tj. umywalka, prysznic w każdym pokoju (z całodobowym dostępem do ciepłej wody). Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, TV oraz czajnik bezprzewodowy, w jednym pokoju mogą być zakwaterowane osoby o tej samej płci, jeżeli liczba uczestników o tej samej płci będzie nieparzysta, dopuszcza się zakwaterowanie w pokojach 1- albo 3-osobowych. g)wykonawca musi zapewnić uczestnikom kolonii całodzienne wyżywienie w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad ciepły dwudaniowy plus deser, kolacja. Zamawiający dopuszcza śniadanie i kolacje w formie bufetu szwedzkiego. Stołówka musi jednorazowo pomieścić wszystkich uczestników kolonii. Musi nastąpić dokonanie przez Wykonawcę rekompensaty za kolację w dniu zakończenia kolonii letniej dla każdego uczestnika w formie zapewnienia suchego prowiantu na czas podróży. h)wykonawca zapewni przynajmniej 2 specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie (pedagog i psycholog) oraz wykształcenie do wykonywania określonej pracy terapeutycznej i do przeprowadzania specjalistycznych zajęć grupowych i indywidualnych z uczestnikami kolonii. Specjaliści realizujący zajęcia z uczestnikami kolonii winni mieć praktyczną i teoretyczną wiedzę w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu lub pełnionej pracy. Specjaliści powinni posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie tematycznym zajęć. i)wykonawca zapewni jednego wychowawcę uczestnikom kolonii. Wychowawca musi spełniać wymogi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. Nr 12, poz. 67 ze zm). Funkcja wychowawcy może zostać powierzona psychologowi lub pedagogowi. j)wykonawca zapewni uczestnikom kolonii bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku, zapewni uczestnikom kolonii całodobową opiekę pielęgniarki lub ratownika medycznego. k)łączny czas zorganizowanych zajęć grupowych terapeutycznych dla w/w tematów wynosi 30 godzin zegarowych podczas całej kolonii, czyli 3 godziny zegarowe dziennie, należy dla uczestników zajęć zrobić przerwę 15 minutową po 1,5 godziny zajęć. l)wykonawca zapewni w trakcie zajęć terapeutycznych napojów i ciastek, a także owoców. ł)wykonawca zapewni przeprowadzenie dla każdego uczestnika kolonii spotkań indywidualnych przynajmniej w wymiarze 3 godzin zegarowych zarówno przez psychologa jak i osobno pedagoga, w pierwszych dwóch dniach kolonii należy przeprowadzić diagnozę problemów uczestnika kolonii w celu dalszej pracy terapeutycznej nad problemami uczestników kolonii, diagnozę w formie opisowej (lub w formie opinii psychologiczno-pedagogicznej) należy po zakończeniu kolonii przekazać Zamawiającemu. m)zakres tematów zajęć dla specjalistów: a)psycholog umiejętność rozwiązywania problemów, asertywność w relacjach z otoczeniem, budowanie pozytywnych więzi z otoczeniem, umiejętność autoprezentacji, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wzmacnianie własnych wartości, komunikacja interpersonalna, wyrażanie własnych emocji. b)pedagog zajęcia mające na celu pokazanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, zajęcia pobudzające koncentrację, zajęcia sportowo-rekreacyjne. 8

9 n)wykonawca zapewni uczestnikom kolonii przynajmniej 2 spotkań integracyjnych dla wszystkich uczestników kolonii i kadry, jedno spotkanie integracyjne musi zapewnić uczestnikom kolonii możliwość skorzystania z zabawy tanecznej. o)wykonawca zapewnieni uczestnikom kolonii możliwości skorzystania codziennie z zajęć sportowych i rekreacyjnych. p)wykonawca zapewnieni uczestnikom kolonii przynajmniej jednej wycieczki jednodniowej o charakterze edukacyjno-przyrodniczym, poza miejscowością zakwaterowania, jednak w odległości nie przekraczającej 100 km od miejscowości zakwaterowania, wraz z opieką przewodnika turystycznego, koszty związane z realizacją oferty turystycznej np. przejazdy, bilety wstępu obciążają Wykonawcę, zajęcia z specjalistami oraz oferta turystyczna nie może odbywać się w tym samym czasie. r)wykonawca zapewnieni korzystanie pod odpowiednią opieką ratownika z kąpieli nadmorskich i talasoterapii, tzn. będą korzystać z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami. s)wykonawca zapewni uczestnikom kolonii wyjazd lub wyjście do kina na film, poza czasem odbywania się zajęć ze specjalistami. t)wykonawca zapewni opłacenie opłaty klimatycznej za uczestników kolonii. u)wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom materiały niezbędne przy realizacji zajęć terapeutycznych opatrzone logo POKL i EFS. v)na koniec realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu kolonii. Zaświadczenia muszą zawierać logo POKL i EFS, muszą potwierdzać ukończenie kolonii wraz z określoną tematyką zajęć i wymiarem godzinowym prowadzonych zajęć. Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń wraz z rejestrem zaświadczeń. w)wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem. x)wykonawca ponadto będzie odpowiedzialny za: przygotowanie konspektu do zajęć, który musi przekazać zamawiającemu do 5 dni po podpisaniu umowy, konspekt ma mieć charakter szczegółowego programu kolonii, zapewnienie materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć, zapewnienie nadzoru nad organizacją zajęć terapeutycznych na kolonii, zapewnienie specjalistów (trenerów) o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzenie list obecności uczestników oraz ankiet niezbędnych Zleceniodawcy do monitoringu projektu, dokumentacji w formie zdjęć i przekazania zdjęć z przeprowadzanych zajęć i innych działań związanych z realizacją zadania na płycie CD w ilości 30 szt. wraz z opisem zdjęć. Po zakończeniu usługi Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację zajęć terapeutycznych, na którą złożą się: listy obecności, zaświadczenia o ukończeniu kolonii, sprawozdanie z wykonania usługi związanej z zorganizowaniem kolonii, zdjęć. y)wykonawca zapewni dla uczestników kolonii ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika kolonii letniej, ubezpieczenie będzie obejmowało dojazd uczestników kolonii z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kolonii letniej oraz dojazd z miejsca odbywania kolonii letniej do miejsca zamieszkania uczestników kolonii letniej, całodobowy 10 dniowy pobyt na kolonii letniej, na kwotę nie niższą niż zł na jedną osobę. Polisę ubezpieczeniową Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu wyjazdu na kolonię. 9

10 z)w razie wystąpienia wypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia protokołu okoliczności i przyczyn wypadku związanego z uczestnictwem na kolonii letniej, jak i w drodze do i z miejsca odbywania się kolonii letniej. aa)wykonawca poniesie wszelkie koszty opłat związanych z przejazdem przez płatne autostrady, opłaty parkingowe itp. bb)wykonawca zapewni salę do przeprowadzania zajęć terapeutycznych grupowych dla wszystkich osób uczestniczących w kolonii, wyposażoną w krzesła, stoły lub krzesła z pulpitem, tablicę. Sala klimatyzowana lub przewietrzana ze sprzętem do prezentacji multimedialnych (tablica, rzutnik, komputer, sprzęt audio). Wykonawca zapewni także salkę do przeprowadzenia zajęć indywidualnych. cc)wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy kolonii (pokoje, sala zajęciowa itp.) poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską dostarczonych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji miejsca realizacji zadania zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności jego opisu ze stanem faktycznym. Liczba uczestników może ulec zmianie. Jeżeli Zamawiający zgłosi zmniejszenie ilości uczestników kolonii letniej najpóźniej do 7-go dnia przed umownym terminem rozpoczęcia kolonii, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnie, w części przypadającej na faktyczną liczbę uczestników kolonii. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 14 osób niepełnosprawnych w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych położonym w odległości do 200 km od Grodziska Wlkp. w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a)wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewnieni transport 14 osobom niepełnosprawnym na miejsce organizacji wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz powrotu do Grodziska Wlkp. w dniu zakończenia treningu. b)wyjazd nastąpi z Grodziska Wlkp. z parkingu przy ul.3 Maja. Termin i godzina wyjazdu zostanie ustalona po uzgodnieniu z Zamawiającym. Powrót z miejsca pobytu na treningu do Grodziska Wlkp. na parking przy ul.3 Maja w Grodzisku Wlkp. nastąpi w dniu zakończenia treningu, po obiedzie i wykwaterowaniu. c)pojazd przewożący osoby na trening winien być sprawny technicznie, z klimatyzacją, posiadać ubezpieczenie OC, NNW oraz aktualne badania techniczne, pojazd przewożący osoby na trening musi być klimatyzowany, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, przewoźnik powinien posiadać zezwolenia i licencje, pojazd powinien być obsługiwany przez kierowcę posiadającego odpowiednie wymagania do kierowania pojazdem do przewozu osób. d)dodatkowo w ramach przejazdu Wykonawca zapewni sprawdzenia w dniu wyjazdu stanu technicznego pojazdu przez Policję. W sytuacji, gdy pojazd nie zostanie dopuszczony przez Policję do wykonania usługi związanej z przewozem uczestników na trening, Wykonawca zapewni pojazd zastępczy w tej samej klasie. W 10

11 przypadku nie wykonania usługi przewozu zgodnie z powyższymi wymogami, Zamawiający ma prawo skorzystać z usługi przewozu innego przewoźnika, obciążając kosztami przewozu Wykonawcę. e)trening musi odbywać się w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych położonym w odległości do 200 km od Grodziska Wlkp. f)zakwaterowanie wszystkich uczestników treningu oraz opiekunów musi nastąpić w pokojach: 2-osobowych, z oddzielnymi łóżkami. Wszystkie powyższe pokoje muszą być z pełnym węzłem sanitarnym tj. umywalka, prysznic, wc w każdym pokoju (z całodobowym dostępem do ciepłej wody). Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, TV oraz czajnik bezprzewodowy, w jednym pokoju mogą być zakwaterowane osoby o tej samej płci, jeżeli liczba uczestników o tej samej płci będzie nieparzysta, dopuszcza się zakwaterowanie w pokojach 1 albo 3 osobowych. g)całodzienne wyżywienie w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad ciepły dwudaniowy plus deser, kolacja. Zamawiający dopuszcza śniadanie i kolacje w formie bufetu szwedzkiego. h)dokonanie rekompensaty za kolację w dniu zakończenia treningu dla każdego uczestnika w formie zapewnienia suchego prowiantu na czas podróży. i)sala do przeprowadzenia treningów dla wszystkich osób uczestniczących w treningu, wyposażona w krzesła, stoły lub krzesła z pulpitem, tablicę. Sala klimatyzowana lub przewietrzana ze sprzętem do prezentacji multimedialnych (tablica, rzutnik, komputer, sprzęt audio). j)oprócz kadry prowadzącej zajęcia dla osób niepełnosprawnych będących także opiekunami osób korzystających z treningów, przed zajęciami, po zajęciach i w czasie zajęć Wykonawca musi zapewnić obecność co najmniej dwóch osób wspomagających mających przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnym. k)wykonawca zapewnieni specjalistów do przeprowadzania zajęć specjalistycznych - pedagog specjalny, psycholog, do przeprowadzenia warsztatów i treningów kompetencji społecznych, posiadających wiedzę i doświadczenie oraz wykształcenie odpowiednie do wykonywania określonej pracy terapeutycznej. Specjaliści powinni posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu treningu w zakresie tematycznym zajęć. Psycholog i pedagog specjalny będą pełnili także rolę opiekuna na treningu wyjazdowym. Wykonawca zapewni także całodobową opiekę pielęgniarską. l)minimalny zakres przedmiotowy zajęć jest następujący: asertywność, budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, budowanie poczucia własnej wartości, motywacja do podejmowania nowych zadań, egzekwowanie swoich praw oraz szanowanie praw innych, zajęcia praktyczne mające wyposażyć osoby niepełnosprawne w umiejętności potrzebne do życia w społeczeństwie, muszą odnosić się m.in. do następujących zagadnień, nauka wypełniania dokumentów np. wniosek na turnus rehabilitacyjny ze środków PFRON, wniosek na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON, karta parkingowa, itp., poznanie praw osób niepełnosprawnych oraz uprawnień osób niepełnosprawnych, techniki i metody rozładowania stresu, w tym spotkanie z kosmetyczką lub fryzjerką w celu indywidualnych porad dla każdego uczestnika treningu, spotkania te mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych, ł)przeprowadzenie zajęć terapeutycznych grupowych z pedagogiem specjalnym i psychologiem w wymiarze 4 godzin zegarowych dziennie, łącznie przez okres treningu należy przeprowadzić 12 godzin zegarowych zajęć grupowych dla uczestników treningu, zajęcia grupowe należy przeprowadzić w co najmniej dwóch grupach. m)w każdym dniu prowadzenia zajęć grupowych należy zapewnić min. napoje i ciastka, a także owoce. 11

12 n)wykonawca zapewni uczestnikom treningu przynajmniej 1 wieczorne spotkanie integracyjne, na spotkaniu integracyjnym zapewni pół godzinny występ muzyczny lub taneczny wykonany przez osoby niepełnosprawne. o)wykonawca zapewni uczestnikom treningu możliwość korzystania codziennie bezpłatnie z basenu krytego w celu skorzystania przez osoby niepełnosprawne z zajęć z hydroterapii, a także masażu relaksacyjnego lub masażu innego typu dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, rodzaj masażu musi zostać dostosowany do potrzeb zdrowotnych osób niepełnosprawnych korzystających z treningu. p)wystawienie zaświadczeń zawierających logo POKL i EFS, potwierdzających ukończenie treningu dla 14 osób niepełnosprawnych - uczestników treningu wyjazdowego. r)wykonawca zapewni dla uczestników treningu ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika treningu, ubezpieczenie będzie obejmowało dojazd uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania treningu oraz dojazd z miejsca odbywania treningu do miejsca zamieszkania uczestników treningu, całodobowy 3-dniowy pobyt na treningu, na kwotę nie niższą niż zł na jedną osobę. Polisę ubezpieczeniową Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu wyjazdu na trening. s)w razie wystąpienia wypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia protokołu okoliczności i przyczyn wypadku związanego z uczestnictwem na treningu, jak i w drodze do i z miejsca odbywania się treningu. t)wykonawca zapewni opłacenie opłaty klimatycznej za uczestników treningu, jeżeli opłata taka obowiązuje w miejscy przeprowadzania treningu. u)wykonawca poniesie wszelkie koszty opłat związanych z przejazdem przez płatne autostrady, opłaty parkingowe itp. v)wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom materiały niezbędne przy realizacji zajęć terapeutycznych opatrzone logo POKL i EFS. w)na koniec realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu treningu. Zaświadczenia muszą zawierać logo POKL i EFS, muszą potwierdzać ukończenie treningu wraz z określoną tematyką zajęć i wymiarem godzinowym prowadzonych zajęć. Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń wraz z rejestrem zaświadczeń. x)wykonawca przeprowadzi ewaluację treningu dokona oceny treningu za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem. y)wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy treningu(pokoje, sale, itp.) poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską. z)wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o sytuacjach mających wpływ na realizację treningu, m.in. o absencji uczestników lub rezygnacji uczestników z treningu. aa)wykonawca wyznaczy osobę z kadry będącą kierownikiem treningu. Osoba ta musi przebywać w miejscu odbywania treningu w celu zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć, dysponować telefonem komórkowym, w celu umożliwienia kontaktowania się z Zamawiającym, numer telefonu musi zostać podany Zamawiającemu na trzy dni przed rozpoczęciem treningu. Wykonawca ponadto będzie odpowiedzialny za: przygotowanie konspektu do zajęć, który musi przekazać Zamawiającemu do 5 dni po podpisaniu umowy, konspekt ma mieć charakter szczegółowego programu treningu, zapewnienie nadzoru nad organizacją treningu, zapewnienie specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach, 12

13 oznaczenie materiałów i pomieszczeń zgodnie z wytycznymi dot. oznaczeń projektów w ramach POKL, prowadzenie list obecności uczestników oraz ankiet niezbędnych Zleceniodawcy do monitoringu projektu, zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom materiały niezbędne przy realizacji treningu opatrzone logo POKL i EFS, wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji (przebiegu zajęć podczas treningu w formie dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin pracy, tematy zajęć oraz podpisy uczestników treningu, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie zajęć, przedstawienia sprawozdania z przebiegu realizacji zadania, dokumentacji w formie zdjęć i przekazania zdjęć z przeprowadzanych zajęć i innych działań związanych z realizacją zadania na płycie CD w ilości 30 szt. wraz z opisem zdjęć, wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności uczestników na poszczególnych zajęciach). Powyższą dokumentacje należy przekazać Zlecającemu w dniu zakończenia zadania lub najpóźniej w ciągu 5 dni po zakończeniu realizacji zadania. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało (niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania treningu przez jego uczestnika). Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji miejsca realizacji zadania zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności jego opisu ze stanem faktycznym. Liczba uczestników może ulec zmianie. Jeżeli Zamawiający zgłosi zmniejszenie ilości uczestników treningu najpóźniej do 5-go dnia przed umownym terminem rozpoczęcia treningu, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnie, w części przypadającej na faktyczną liczbę uczestników treningu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego treningu kompetencji i umiejętności zawodowych dla 18 osób nie pracujących w ośrodku wypoczynkowym położonym w odległości do 200 km od Grodziska Wlkp. w ramach projektu systemowego: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a)wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewnieni transport 18 osobom (w tym osobom niepełnosprawnym na miejsce organizacji wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności zawodowych oraz powrotu do Grodziska Wlkp. w dniu zakończenia treningu. b)wyjazd nastąpi z Grodziska Wlkp. z parkingu przy ul.3 Maja. Termin i godzina wyjazdu zostanie ustalona po uzgodnieniu z Zamawiającym. Powrót z miejsca pobytu na treningu do Grodziska Wlkp. na parking przy ul.3 Maja w Grodzisku Wlkp. nastąpi w dniu zakończenia treningu, po obiedzie i wykwaterowaniu. c)pojazd przewożący osoby na trening winien być sprawny technicznie, z klimatyzacją, posiadać ubezpieczenie OC, NNW oraz aktualne badania techniczne, pojazd przewożący osoby na trening musi być klimatyzowany, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, przewoźnik powinien posiadać zezwolenia i licencje, pojazd powinien być obsługiwany przez kierowcę posiadającego odpowiednie wymagania do kierowania pojazdem do przewozu osób. d)dodatkowo w ramach przejazdu Wykonawca zapewni sprawdzenia w dniu wyjazdu stanu technicznego pojazdu przez Policję. W sytuacji, gdy pojazd nie zostanie dopuszczony przez Policję do wykonania usługi związanej z przewozem uczestników na trening, Wykonawca zapewni pojazd zastępczy w tej samej klasie. W 13

14 przypadku nie wykonania usługi przewozu zgodnie z powyższymi wymogami, Zamawiający ma prawo skorzystać z usługi przewozu innego przewoźnika, obciążając kosztami przewozu Wykonawcę. e)trening musi odbywać się w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych położonym w odległości do 200 km od Grodziska Wlkp. f)zakwaterowanie wszystkich uczestników treningu oraz opiekunów musi nastąpić w pokojach: 2-osobowych o podwyższonym standardzie, z oddzielnymi łóżkami. Wszystkie powyższe pokoje muszą być z pełnym węzłem sanitarnym tj. umywalka, prysznic, wc w każdym pokoju (z całodobowym dostępem do ciepłej wody). Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, TV oraz czajnik bezprzewodowy, w jednym pokoju mogą być zakwaterowane osoby o tej samej płci, jeżeli liczba uczestników o tej samej płci będzie nieparzysta, dopuszcza się zakwaterowanie w pokojach 1 albo 3 osobowych. g)całodzienne wyżywienie w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad ciepły dwudaniowy plus deser, kolacja. Zamawiający dopuszcza śniadanie i kolacje w formie bufetu szwedzkiego. h)dokonanie rekompensaty za kolację w dniu zakończenia treningu dla każdego uczestnika w formie zapewnienia suchego prowiantu na czas podróży, i)sala do przeprowadzenia treningów dla wszystkich osób uczestniczących w treningu, wyposażona w krzesła, stoły lub krzesła z pulpitem, tablicę. Sala klimatyzowana lub przewietrzana ze sprzętem do prezentacji multimedialnych (tablica, rzutnik, komputer, sprzęt audio), j)oprócz kadry prowadzącej zajęcia dla osób niepełnosprawnych będących także opiekunami osób korzystających z treningów, przed zajęciami, po zajęciach i w czasie zajęć Wykonawca musi zapewnić obecność co najmniej dwóch osób wspomagających mających przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnym, k)wykonawca zapewnieni specjalistów do przeprowadzania zajęć specjalistycznych - psycholog, i socjolog do przeprowadzenia warsztatów i treningów kompetencji zawodowych, posiadających wiedzę i doświadczenie oraz wykształcenie odpowiednie do wykonywania określonej pracy terapeutycznej. Specjaliści powinni posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów i warsztatów w zakresie tematycznym zajęć. Psycholog i socjolog będą pełnili także rolę opiekuna na treningu wyjazdowym. Wykonawca zapewni także całodobową opiekę pielęgniarską. l)minimalny zakres przedmiotowy zajęć jest następujący: asertywność, autoprezentacja, metody poszukiwania pracy, trening tworzenia dokumentów aplikacyjnych, trening przygotowujący do rozmowy z pracodawcą, analiza predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Zajęcia praktyczne mające wyposażyć osoby korzystające z treningu w umiejętności, które pozwolą na swobodne poruszanie się po rynku pracy, np. aktywne poszukiwanie pracy. ł)przeprowadzenie zajęć grupowych z socjologiem i psychologiem w wymiarze 4 godzin zegarowych dziennie, łącznie przez okres treningu należy przeprowadzić 12 godzin zegarowych zajęć grupowych dla uczestników treningu, zajęcia grupowe należy przeprowadzić w co najmniej dwóch grupach. m)w każdym dniu prowadzenia zajęć grupowych należy zapewnić min. napoje i ciastka, a także owoce. n)wykonawca zapewni uczestnikom treningu przynajmniej 1 wieczorne spotkanie integracyjne. o)wykonawca zapewni dla uczestników treningu ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika treningu, ubezpieczenie będzie obejmowało dojazd uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania treningu 14

15 oraz dojazd z miejsca odbywania treningu do miejsca zamieszkania uczestników treningu, całodobowy 3-dniowy pobyt na treningu, na kwotę nie niższą niż zł na jedną osobę. Polisę ubezpieczeniową Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu wyjazdu na kolonię. p)w razie wystąpienia wypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia protokołu okoliczności i przyczyn wypadku związanego z uczestnictwem na treningu, jak i w drodze do i z miejsca odbywania się treningu. r)wykonawca poniesie wszelkie koszty opłat związanych z przejazdem przez płatne autostrady, opłaty parkingowe itp. Wykonawca zapewni także opłacenie opłaty klimatycznej za uczestników treningu. s)wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom materiały niezbędne przy realizacji zajęć terapeutycznych opatrzone logo POKL i EFS. t)na koniec realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu treningu. Zaświadczenia muszą zawierać logo POKL i EFS, muszą potwierdzać ukończenie treningu wraz z określoną tematyką zajęć i wymiarem godzinowym prowadzonych zajęć. Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń wraz z rejestrem zaświadczeń. u)wykonawca przeprowadzi ewaluację treningu dokona oceny treningu za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL. w)wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy treningu (pokoje, sale, itp.) poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską dostarczonych przez Zamawiającego. v)wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o sytuacjach mających wpływ na realizację treningu, m.in. o absencji uczestników lub rezygnacji uczestników z treningu. y)wykonawca wyznaczy osobę z kadry będącą kierownikiem treningu. Osoba ta musi przebywać w miejscu odbywania treningu w celu zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć, dysponować telefonem komórkowym, w celu umożliwienia kontaktowania się z Zamawiającym, numer telefonu musi zostać podany Zamawiającemu na trzy dni przed rozpoczęciem treningu. Wykonawca ponadto będzie odpowiedzialny za (przygotowanie konspektu do zajęć, który musi przekazać Zamawiającemu do 5 dni po podpisaniu umowy, konspekt ma mieć charakter szczegółowego programu treningu, zapewnienie nadzoru nad organizacją treningu, zapewnienie trenerów o odpowiednich kwalifikacjach; oznaczenie materiałów i pomieszczeń zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL, prowadzenie list obecności uczestników oraz ankiet niezbędnych Zleceniodawcy do monitoringu projektu, zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom materiały niezbędne przy realizacji treningu opatrzone logo POKL i EFS, wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji: przebiegu zajęć podczas treningu w formie dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin pracy, tematy zajęć oraz podpisy uczestników treningu, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie zajęć, przedstawienia sprawozdania z przebiegu realizacji zadania, dokumentacji w formie zdjęć i przekazania zdjęć z przeprowadzanych zajęć i innych działań związanych z realizacją zadania na płycie CD w ilości 30 szt. wraz z opisem zdjęć, wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności uczestników na poszczególnych zajęciach). Powyższą dokumentacje należy przekazać Zlecającemu w dniu zakończenia zadania lub najpóźniej w ciągu 5 dni po zakończeniu realizacji zadania. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy 15

16 będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania treningu przez jego uczestnika. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji miejsca realizacji zadania zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności jego opisu ze stanem faktycznym. Liczba uczestników może ulec zmianie. Jeżeli Zamawiający zgłosi zmniejszenie ilości uczestników treningu najpóźniej do 5-go dnia przed umownym terminem rozpoczęcia treningu, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnie, w części przypadającej na faktyczną liczbę uczestników treningu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. /-/ Agnieszka Brambor Nolka Grodzisk Wielkopolski, r. 16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Data zamieszczenia ogłoszenia: 09 sierpnia 2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej uczestników

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Data zamieszczenia ogłoszenia: 03 lipiec 2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej uczestników

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj. 1 z 10 2010-06-02 13:36 Żyraków: Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. Czas na aktywność w gminie Żyraków Numer ogłoszenia: 143199-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 4 uczestników projektu /Społeczność aktywna/ realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych, w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 227772-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data zamieszczenia: 20.04.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Wersja archiwalna Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Bełżyce: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów, treningów i indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego Odkrywamy talenty, rozwijamy skrzydła w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo