Uchwała Nr XXXVIII/184/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany statutu powiatu jarocińskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXXVIII/184/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany statutu powiatu jarocińskiego"

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXVIII/184/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany statutu powiatu jarocińskiego Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 8a ust. 3, art. 12 pkt. 1 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 W uchwale Nr IV/14/98 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu powiatu jarocińskiego, wprowadza się następujące zmiany: 1/ w 5 ust 2 otrzymuje brzmienie: 2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży ; 2/ w 7: a/ dotychczasowe brzmienie paragrafu stanowi ust. 1, b/ po ust. 1 wprowadza się ust. 2 w brzmieniu: 2. Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw ; 3/ w 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie określonej przez ustawę ; 4/ 9 otrzymuje brzmienie: Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: 1/ stanowienie aktów prawa miejscowego w tym statutu powiatu, 2/ wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego, 3/ powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu, 4/ stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej, 5/ uchwalanie budżetu powiatu, 6/ rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu, 7/ podejmowanie uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, 8/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących: a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

2 2 d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym, e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę, f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występowania z nich, g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji, h) współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku, i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, 9/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, 10/ określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 11/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, 12/ uchwalania powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 13/ uchwalania powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 14/ podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu, 15 /podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 16/ podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu ; 5/ w 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Uchwała rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd powiatu został odwołany z innej przyczyny. Uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu ; 6/ w 11: a/ ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. b/ po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu : 6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5 w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca w którym powinna być podjęta uchwała ; 7/ w 12: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników

3 3 wyborów do rady powiatu, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji ; 8/ w 14: a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Sesje rady powiatu przygotowuje i zwołuje przewodniczący rady powiatu lub z jego upoważnienia jeden z wiceprzewodniczących, b/ ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać: 1/miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji, 2/porządek obrad wraz z projektami uchwał, c/ ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji powinno zostać podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego ; 9/ w 16 : a/ skreśla się ust. 2, b/dotychczasowe ust. 3 i 4 otrzymują odpowiednio numerację 2 i 3; 10/ w 17: a/ skreśla się ust. 1 i 2, b/ dotychczasowe ust. 3, 4 i 5 otrzymują odpowiednio numerację 1,2 i 3; 11/ w 18: a/ w ust. 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 2/ stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmian w porządku obrad, b/ w ust. 5 skreśla się pkt.3, c/ skreśla się ust. 6, d / dotychczasowy ust. 7 otrzymuje odpowiednio numerację 6, e/ w ust. 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 2/ sprawozdanie starosty z działalności zarządu w okresie od poprzedniej sesji ; 12/ w 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Przewodniczący rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów ; 13/ w 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt.1-4 wymagają zaopiniowania przez zarząd powiatu z wyjątkiem uchwał proceduralnych ; 14/ w 28: a/ ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwały organów powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlegają przekazaniu w ciągu dwóch dni od ich podjęcia, b/ w ust. 4 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 3/ inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby ;

4 4 15/ dotychczasowy 29 otrzymuje brzmienie: a/ ust.1: 1. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu, b/ ust. 2: 2. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy, c/ ust. 3: 3. Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu i kieruje do publikacji, d/ ust.4: 4. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa odrębna ustawa ; 16/ w 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących rady, oraz będących członkami zarządu ; 17/ w 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Komisję rewizyjną powołuje rada powiatu. Komisja rewizyjna ze swego składu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i ewentualnie sekretarza ; 18/ w 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Komisje ze swego składu wybierają i odwołują przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji ; 19/ w 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący komisji ; 20/ w 52: a/ ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, b/ po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 4. Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym ; 21/ w 54: a/ ust. 2 pkt.5 otrzymuje brzmienie: 5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, b/ ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy ;

5 22/ w 61: a/ skreśla się ust. 7, b/ dotychczasowy ust. 8 otrzymuje odpowiednio numerację 7; 23/ w 66 ust. 2 po pkt. 7 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu : 8. powiatowy urząd pracy ; 5 24/ w 67 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej ; 25/ po rozdziale 5 dodaje się rozdział 6: Rozdział 6 Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarządu a/ 77: 1. Obywatele mają prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez organy powiatu zadań publicznych. 2. Dostęp o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności przyjęte protokoły z posiedzeń organów powiatu oraz komisji rady. 3. Obywatel może korzystać z dokumentów w szczególności poprzez sporządzanie z nich notatek, odpisów jak również uwierzytelnionych kopii. b/ 78: 1. Protokoły i inne dokumenty są udostępniane na pisemny wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek powinien precyzować zakres żądania. 2. Wniosek może być złożony ustnie. Z przyjęcia wniosku osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu sporządza notatkę. 3. Dokumenty z zakresu działania rady i komisji udostępnia się w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu działania zarządu udostępnia się w Wydziale Organizacyjnym, w dniach pracy Starostwa Powiatowego, w godzinach przyjmowania interesantów. c/ 79: 1. Wgląd odbywa się w obecności pracownika odpowiedzialnego za udostępnienie dokumentów. 2. Osoba udzielająca dostępu ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości. 3. Udostępnienie następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania. 4. Wgląd do dokumentów stanowiących przedmiot posiedzeń zarządu powiatu jest realizowany poprzez udostępnienie żądanego fragmentu protokołu. d/ 80: 1. Odmówić udostępnienia dokumentów można w przypadku, gdy informacje w nich zawarte dotyczą spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, stanowią tajemnicę państwową, służbową lub inną tajemnicę chronioną ustawami a w szczególności: 1/ ustawą o zamówieniach publicznych, 2/ ustawą o ochronie danych osobowych. 2. Odmowa udostępnienia dokumentu następuje na piśmie z podaniem przyczyny odmowy ; 26/ dotychczasowy rozdział 6: a/ otrzymuje numer 7, b/ dotychczasowe paragrafy 77, 78, 79 otrzymują odpowiednio numerację 81,82, 83.

6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jarocinie. 6 2 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Adamczak

7 7 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/184/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu powiatu jarocińskiego Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zawarta w Dz. U. Nr 91 pod pozycją 578 była wielokrotnie zmieniana. Dotychczas było dziewięć zmian, z czego jedna w roku 1998, siedem w roku 2000 oraz jedna w roku O ile zmiany dokonane w latach wcześniejszych wprowadzały w zasadzie drobne korekty to nowelizacja z dnia 15 maja br. zawarta w Dz. U. Nr 45 pod pozycją 497 zawiera bardzo daleko idące uzupełnienia. Zmiany nastąpiły w następujących art.: 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 41, 68, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 91 na 93 artykuły ogółem kontynuując tę ustawę. Istotne znaczenie ma zapis art. 8a, który w ust. 1 mówi: Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. W ustępie 3 wymienionego artykułu zapis stanowi: Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut powiatu. Równocześnie ustawodawca określił termin na dostosowanie statutów do wymienionych zmian, który upływa z końcem sierpnia br. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 2145 UCHWAŁA NR XIX/149/2013 RADY POWIATU W CZĘSTOCHOWIE z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Częstochowskiego

Bardziej szczegółowo

INICJATYWA UCHWA ODAWCZA MIESZKAÑCÓW SOPOTU

INICJATYWA UCHWA ODAWCZA MIESZKAÑCÓW SOPOTU Poradnik u ytkownika INICJATYWA UCHWA ODAWCZA MIESZKAÑCÓW SOPOTU 1. Każdy z mieszkańców Sopotu może zaproponować projekt uchwały do rozpatrzenia przez Radę Miasta. Jeżeli masz pomysł na coś, co można zrobić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Skarżyskiego REGULAMIN Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO I. Przepisy ogólne. 1 Zarząd Powiatu Skarżyskiego zwany dalej zarządem jest organem

Bardziej szczegółowo

Celem działania Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty i tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu.

Celem działania Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty i tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. STATUT GMINY MIASTA BRANIEWO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gmina Miasto Braniewo zwana dalej w niniejszym Statucie Miastem jest wspólnotą samorządową tworzoną przez wszystkich jej mieszkańców. 2 Miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU OSTROWIECKIEGO. Załącznik do uchwały Nr XIII/93/07 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 12 grudnia 2007 r.

STATUT POWIATU OSTROWIECKIEGO. Załącznik do uchwały Nr XIII/93/07 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 12 grudnia 2007 r. STATUT POWIATU OSTROWIECKIEGO Załącznik do uchwały Nr XIII/93/07 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 12 grudnia 2007 r. 2 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Powiat Ostrowiecki, zwany dalej "powiatem",

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o samorządzie województwa wprowadzane przez poselski projekt ustawy z 10 listopada 2017

Zmiany w ustawie o samorządzie województwa wprowadzane przez poselski projekt ustawy z 10 listopada 2017 Zmiany w ustawie o samorządzie województwa wprowadzane przez poselski projekt ustawy z 10 listopada 2017 Poselski projekt ustawy, o którym tu mowa, zawarty jest w druku sejmowym 2001 i nosi tytuł o zmianie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATU WĄBRZESKIEGO

S T A T U T POWIATU WĄBRZESKIEGO Tekst ujednolicony dnia 16 grudnia 2014r. S T A T U T POWIATU WĄBRZESKIEGO Przepisy ogólne Rozdział 1 1 Powiat wąbrzeski, zwany dalej powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO. Rozdział 1. Przepisy ogólne

STATUT POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO. Rozdział 1. Przepisy ogólne STATUT POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Powiat Szczycieński, zwany dalej "powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU PIŃCZOWSKIEGO. / tekst jednolity po zmianach /

STATUT POWIATU PIŃCZOWSKIEGO. / tekst jednolity po zmianach / Uchwała Nr III/7/1998 z dnia 21.11.1998 r. Zmiany: - Uchwała Nr XVIII/83/2000 z dnia 21.11.2000 r. - Uchwała Nr XXIV/117/2001 z dnia 28.08.2001 r. - Uchwała Nr I/1/2002 z dnia 14.11.2002 r. - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 1455 UCHWAŁA NR XV.8.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

STATUT POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO STATUT POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne. 1. 1. Powiat Oświęcimski, zwany dalej Powiatem, stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne (tekst ujednolicony przez Biuro Rady Powiatu Trzebnickiego - stan prawny marzec 2003 rok) Do użytku wewnętrznego. Zmiany wprowadzone są tekstem pogrubionym. Nie publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym wprowadzane przez poselski projekt ustawy z 10 listopada 2017

Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym wprowadzane przez poselski projekt ustawy z 10 listopada 2017 Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym wprowadzane przez poselski projekt ustawy z 10 listopada 2017 Poselski projekt ustawy, o którym tu mowa, zawarty jest w druku sejmowym 2001 i nosi tytuł o zmianie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO

STATUT POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO STATUT POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 2 ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne 1 Powiat Łęczyński, zwany dalej Powiatem, stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące :

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO. z dnia 14 marca 2013 r.

Białystok, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 1713 OBWIESZCZENIE RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU ZŁOTOWSKIEGO. ROZDZIAŁ Przepisy ogólne

STATUT POWIATU ZŁOTOWSKIEGO. ROZDZIAŁ Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały nr V/ 24/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lutego 2015 roku ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIII/144/2001 STATUT POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ROZDZIAŁ Przepisy ogólne 1.1. Powiat Złotowski,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU MYSZKOWSKIEGO

STATUT POWIATU MYSZKOWSKIEGO Załącznik do Obwieszczania Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 17 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA NR IV/15/99 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 16 stycznia 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myszkowskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU ŚWIDNICKIEGO W ŚWIDNIKU (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. (1) Powiat Świdnicki obejmuje: - miasto: Świdnik, - gminy:

STATUT POWIATU ŚWIDNICKIEGO W ŚWIDNIKU (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. (1) Powiat Świdnicki obejmuje: - miasto: Świdnik, - gminy: STATUT POWIATU ŚWIDNICKIEGO W ŚWIDNIKU (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. (1) Powiat Świdnicki obejmuje: - miasto: Świdnik, - gminy: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki. 2. Siedzibą władz

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

STATUT POWIATU KOŁOBRZESKIEGO STATUT POWIATU KOŁOBRZESKIEGO Tytuł I PRZEPISY OGÓLNE 1. Powiat Kołobrzeski, zwany dalej "powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU STRZELIŃSKIEGO. Rozdział 1. Przepisy ogólne

STATUT POWIATU STRZELIŃSKIEGO. Rozdział 1. Przepisy ogólne STATUT POWIATU STRZELIŃSKIEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Powiat strzeliński, zwany dalej "powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU BRANIEWSKIEGO

STATUT POWIATU BRANIEWSKIEGO Załącznik do uchwały Nr XIX/211/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku Tekst jednolity STATUT POWIATU BRANIEWSKIEGO Rozdział l Przepisy ogólne 1. Powiat Braniewski, zwany dalej Powiatem",

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU GRYFIŃSKIEGO

STATUT POWIATU GRYFIŃSKIEGO STATUT POWIATU GRYFIŃSKIEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Powiat Gryfiński, zwany dalej Powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Powiatu oraz terytorium obejmujące: 1)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r.

Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r. Uchwała Nr 86/2000 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Zarządu Powiatu Malborskiego Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Powiat częstochowski, zwany dalej "Powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców oraz terytorium obejmujące gminy :

Powiat częstochowski, zwany dalej Powiatem, stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców oraz terytorium obejmujące gminy : ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne 1 Powiat częstochowski, zwany dalej "Powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców oraz terytorium obejmujące gminy : 1/ Miasta i Gminy :Blachownia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity) Dz.U.01.142.1592 2002-03-31 zm. Dz.U.02.23.220 2002-06-22 zm. Dz.U.02.62.558 2002-10-27 zm. Dz.U.02.113.984 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINY TARNOWSKIE GÓRY

S T A T U T GMINY TARNOWSKIE GÓRY Załącznik do Uchwały Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2 lutego 2011r. S T A T U T GMINY TARNOWSKIE GÓRY 1 STATUT GMINY TARNOWSKIE GÓRY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Statut

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 30 listopada 2012 r.

Białystok, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 30 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 4196 OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zwany dalej Funduszem",

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żagańskiego

UCHWAŁA NR XV RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żagańskiego UCHWAŁA NR XV.8.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żagańskiego Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIASTA GŁOGOWA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

S T A T U T MIASTA GŁOGOWA. Rozdział I. Postanowienia ogólne S T A T U T MIASTA GŁOGOWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Mieszkańcy miasta Głogowa tworzą wspólnotę samorządową. Ustrój tej wspólnoty określa niniejszy statut. 2 1. Granice miasta Głogowa i jego terytorium

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU LUBACZOWSKIEGO Rozdział I. Przepisy ogólne

STATUT POWIATU LUBACZOWSKIEGO Rozdział I. Przepisy ogólne Projekt STATUT POWIATU LUBACZOWSKIEGO Rozdział I. Przepisy ogólne 1. 1. Powiat Lubaczowski, zwany dalej powiatem, stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 98 / Zarządu Powiatu w Kłobucku. z dnia 05 czerwca 2003 roku. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Kłobuckiego

Uchwała Nr 98 / Zarządu Powiatu w Kłobucku. z dnia 05 czerwca 2003 roku. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Kłobuckiego Uchwała Nr 98 / 2003 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 05 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Kłobuckiego Na podstawie 2 uchwały Nr 62/VI/2003 Rady Powiatu w Kłobucku

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Poznań, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

STATUT P O W I A T U B R A N I E W S K I E G O. Rozdział l. Przepisy ogólne

STATUT P O W I A T U B R A N I E W S K I E G O. Rozdział l. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr VIII/80/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia30 września 2015 roku STATUT P O W I A T U B R A N I E W S K I E G O Rozdział l Przepisy ogólne 1. Powiat Braniewski, zwany dalej Powiatem",

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU OŁAWSKIEGO

STATUT POWIATU OŁAWSKIEGO Uchwała Nr XXIX/171/2001 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 21 lutego 2002r. Nr 21 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 273 Nr XXVI/54/01 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT Związku Międzygminnego Regionalne Schronisko dla Zwierząt

STATUT Związku Międzygminnego Regionalne Schronisko dla Zwierząt Załącznik do uchwały Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 czerwca 2009r. STATUT Związku Międzygminnego Regionalne Schronisko dla Zwierząt 1 Związek Międzygminny, zwany dalej Związkiem,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO uchwała Nr III/10/98 Rady Powiatu Krasnostawskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku.

STATUT POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO uchwała Nr III/10/98 Rady Powiatu Krasnostawskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku. 1999-01-21 zm. Uchwała Nr IV/15/99 2000-03-07 zm. Uchwała Nr XIV/108/2000 2001-08-24 zm. Uchwała Nr XXIX/252/2001 2002-11-19 zm. Uchwała Nr I/3/2002 2002-11-28 zm. Uchwała Nr II/16/2002 2004-02-27 zm.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

STATUT POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO Tekst ujednolicony w związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w Choszcznie: - Uchwała nr II/9/2002 z dnia 18.12.2002 r. - Uchwała nr VI/51/2003 z dnia 01.07.2003 r. - Uchwała nr XV/123/2004 z dnia 24.09.2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 169/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów

UCHWAŁA NR 169/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów UCHWAŁA NR 169/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatu Zgorzeleckiego

Statut Powiatu Zgorzeleckiego Statut Powiatu Zgorzeleckiego ROZDZIAŁ I Przepisy Ogólne 1. 1. Powiat Zgorzelecki zwany dalej powiatem, stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU KOZIENICKIEGO. Rozdział 1. Przepisy ogólne

STATUT POWIATU KOZIENICKIEGO. Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/114/2004 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2004r. STATUT POWIATU KOZIENICKIEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Powiat Kozienicki, zwany dalej powiatem tworzą

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO (tekst jednolity)

STATUT POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr XII/180/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 października 2011 r. STATUT POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Powiat Łódzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu w Nidzicy

Załącznik do Uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu w Nidzicy STATUT POWIATU NIDZICKIEGO Załącznik do Uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu w Nidzicy Komentarz [M.W.1]: Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/59/2007 Rady Gminy Przywidz z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/59/2007 Rady Gminy Przywidz z dnia 26 kwietnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/59/2007 Rady Gminy Przywidz z dnia 26 kwietnia 2007 r. Statut Gminy Przywidz Część I Postanowienia ogólne ---------------------------------------- 1 Użyte w Statucie Gminy Przywidz

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU GOLENIOWSKIEGO

STATUT POWIATU GOLENIOWSKIEGO STATUT POWIATU GOLENIOWSKIEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne l 1. Powiat goleniowski, zwany dalej powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak UCHWAŁA Nr 17/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/15/99 RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO. z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia Statutu Powiatu Sokołowskiego.

UCHWAŁA Nr IV/15/99 RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO. z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia Statutu Powiatu Sokołowskiego. Mazow.1999.15.197 2011.05.27 zm. Mazow.2011.76.2386 1 UCHWAŁA Nr IV/15/99 RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia Statutu Powiatu Sokołowskiego. (Warszawa, dnia 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU OSTROWIECKIEGO. Rozdział 1. Przepisy ogólne

STATUT POWIATU OSTROWIECKIEGO. Rozdział 1. Przepisy ogólne STATUT Załącznik do uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2015r POWIATU OSTROWIECKIEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Powiat Ostrowiecki stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU TORUŃSKIEGO (tekst ujednolicony)

STATUT POWIATU TORUŃSKIEGO (tekst ujednolicony) Tekst pierwotny uchwała nr XXII/178/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR II/6/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Białystok, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR II/6/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 4156 UCHWAŁA NR II/6/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXV/834/14 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów

UCHWAŁA NR LXV/834/14 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów UCHWAŁA NR LXV/834/14 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatu Tomaszowskiego

Statut Powiatu Tomaszowskiego Statut Powiatu Tomaszowskiego Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1999r Nr 26 poz.306 2000-03-07 zm. Lubel.00.4.67 1 2000-06-27 zm. Lubel.00.16.346 1 2001-08-26 zm. Lubel.01.59.855 1 2002-02-28 zm. Lubel.02.8.261 1

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr X/145/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Dział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin działalności Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin działalności Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Na podstawie art.53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592) Rozdział 1. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/251/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2009 r.

Uchwała Nr XLI/251/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2009 r. Uchwała Nr XLI/251/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie: przyjęcia statutu Związku Międzygminnego Schronisko dla zwierząt SCHRONISKO Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/441/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/441/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/441/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego. Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004r, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU BIELSKIEGO

STATUT POWIATU BIELSKIEGO STATUT POWIATU BIELSKIEGO (tekst ujednolicony stan na 3 marca 2010 r.) Tekst pierwotny: uchwała nr XXVII/195/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU SKIERNIEWICKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/100/04 Rady Powiatu w Skierniewicach STATUT POWIATU SKIERNIEWICKIEGO.

STATUT POWIATU SKIERNIEWICKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/100/04 Rady Powiatu w Skierniewicach STATUT POWIATU SKIERNIEWICKIEGO. STATUT POWIATU SKIERNIEWICKIEGO STATUT POWIATU SKIERNIEWICKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/100/04 Rady Powiatu w Skierniewicach STATUT POWIATU SKIERNIEWICKIEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne Dział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów.

UCHWAŁA NR.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów. UCHWAŁA NR.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2014 r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów. Na podstawie art. 5 c ust. 2 i 5 oraz art. 18 ust 2 pkt 1 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym Dz.U.01.142.1592 2002-03-31 zm. Dz.U.02.23.220 art.2 2002-06-22 zm. Dz.U.02.62.558 art.33 2002-10-27 zm. Dz.U.02.113.984 art.81 2002-12-15 zm. Dz.U.02.200.1688

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/263/14 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków

UCHWAŁA NR XXXIII/263/14 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków UCHWAŁA NR XXXIII/263/14 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/273/13 RADY GMINY ŁAŃCUT. z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łańcut

UCHWAŁA NR XXX/273/13 RADY GMINY ŁAŃCUT. z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łańcut UCHWAŁA NR XXX/273/13 RADY GMINY ŁAŃCUT z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łańcut Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 40 ust. 2, pkt 1 i art. 41

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 listopada 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 16 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 listopada 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 16 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 2294 OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie statutu Krośnieńskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Stan prawny: 2007-08-13 zmiany: 2002-03-31 Dz.U.2002.23.220 art. 2 2002-06-22 Dz.U.2002.62.558 art. 33 2002-10-27 Dz.U.2002.113.984 art. 81 2002-12-15 Dz.U.2002.200.1688 art. 3 2003-01-01 Dz.U.2002.200.1688

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU MAKOWSKIEGO. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT POWIATU MAKOWSKIEGO. Rozdział 1 Przepisy ogólne STATUT POWIATU MAKOWSKIEGO tekst przyjęty uchwałą Nr III/9/98 Rady Powiatu Makowskiego z dnia 22 grudnia 1998 r i zawierający zmiany określone w uchwałach: Nr VII/31/99 z dnia 11 maja 1999 r; Nr XVI/75/2000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie Na podstawie art.53 ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINY TOSZEK

S T A T U T GMINY TOSZEK S T A T U T GMINY TOSZEK Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1), art. 22 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1) i art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka"

REGULAMIN. obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka Załącznik do Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka" zdnia29.11.2007r REGULAMIN obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka" Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/03 RADY GMINY RZEZAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r.

UCHWAŁA NR V/23/03 RADY GMINY RZEZAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. UCHWAŁA NR V/23/03 RADY GMINY RZEZAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 458

Kraków, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 458 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 458 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/214/05 RADY POWIATU W ŁOBZIE z dnia 27 października 2005r.

UCHWAŁA NR XXXVI/214/05 RADY POWIATU W ŁOBZIE z dnia 27 października 2005r. UCHWAŁA NR XXXVI/214/05 RADY POWIATU W ŁOBZIE z dnia 27 października 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łobeskiego Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatu Miechowskiego. Rozdział I Przepisy ogólne

Statut Powiatu Miechowskiego. Rozdział I Przepisy ogólne Statut Powiatu Miechowskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 Powiat miechowski zwany dalej "powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 2016 r. projekt UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY POWIATU W POLICACH z dnia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/241/17 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 26 czerwca 2017

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/241/17 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 26 czerwca 2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 1573 UCHWAŁA NR XXXVIII/241/17 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie powołania Sulęcińskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU OPATOWSKIEGO

STATUT POWIATU OPATOWSKIEGO Załącznik do uchwały Nr IV/12/98 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 grudnia 1998 r., zmieniony: 1) uchwałą Nr XXVI/128/2000 Rady Powiatu w Opatowie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Opatowskiego.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2016.814 ze zm. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.1445 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwalony przez Radę Nadzorczą ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 06 sierpnia 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządzie powiatowym

Ustawa o samorządzie powiatowym (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645) Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 578) tj. z dnia 27 października 2001 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1592) tj. z dnia 11 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządzie powiatowym

Ustawa o samorządzie powiatowym Ustawa o samorządzie powiatowym Dz.U.01.142.1592 2002-03-31 zm. Dz.U.02.23.220 2002-06-22 zm. Dz.U.02.62.558 2002-10-27 zm. Dz.U.02.113.984 2002-12-15 zm. Dz.U.02.200.1688 2003-01-01 zm. Dz.U.02.200.1688

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/1203/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 28 września 2006 r.

Uchwała Nr XLVI/1203/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 28 września 2006 r. Uchwała Nr XLVI/1203/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1160/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT SCHRONISKO. Nazwa i siedziba Związku

STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT SCHRONISKO. Nazwa i siedziba Związku STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT SCHRONISKO Nazwa i siedziba Związku 1. 1. Związek międzygminny nosi nazwę: Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO, zwany dalej Związkiem.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU KALISKIEGO

STATUT POWIATU KALISKIEGO STATUT POWIATU KALISKIEGO Załącznik do uchwały nr VI/42/99 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 26, poz. 570 ze zm.) zawierający

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 91 poz USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 91 poz USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/1074/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/1074/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/1074/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy VII Dwór. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2013 STAROSTY MAKOWSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2013 STAROSTY MAKOWSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2013 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia Regulaminu Pracy Na podstawie art. 38a ust. 1, 5, 6 i 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.01.142.1592 2002-03-31 zm. Dz.U.02.23.220 2002-06-22 zm. Dz.U.02.62.558 2002-10-27 zm. Dz.U.02.113.984 2002-12-15 zm. Dz.U.02.200.1688 2003-01-01 zm. Dz.U.02.200.1688 zm. Dz.U.02.214.1806 USTAWA z

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia.2015 r..

projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia.2015 r.. projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia.2015 r.. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Nowym Mieście nad Pilicą i nadania Statutu. Na podstawie art.5c ust.2,ust 5, art.

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Dział I Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

(zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645)

(zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645) Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 578) tj. z dnia 27 października 2001 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1592) tj. z dnia 11 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.595 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo