I. Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Łódzkiej i członków ich rodzin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Łódzkiej i członków ich rodzin"

Transkrypt

1 r. I. Prgram grupweg ubezpieczenia na życie dla pracwników Plitechniki Łódzkiej i człnków ich rdzin Przedstawiamy Państwu nwy prgram ubezpieczenia grupweg na życie, który będzie bwiązywał d r. W ramach teg prgramu mżecie Państw dknać wybru jedneg z czterech wariantów ubezpieczenia, różniących się wyskścią wypłacanych świadczeń, ich zakresem i wyskścią składki. Nwści w prgramie: pdwyższne wyskści świadczeń w pszczególnych ryzykach m.in. z tytułu zgnu ubezpieczneg, trwałeg uszczerbku na zdrwiu, czy peracji chirurgicznych, rzszerzny zakres chrny ubezpieczeniwej : pcję - leczenia szpitalneg i peracji chirurgicznych w każdym wariancie, wypłatę świadczenia za pbyt w szpitalu już d jedneg dnia hspitalizacji, pcję - Karty aptecznej należną ubezpiecznemu, ile przyznane zstanie świadczenie z tytułu leczenia szpitalneg. Karta w ramach kreślnej kwty( zł w zależnści d wariantu ubezpieczenia) uprawnia d bezgtówkweg dbiru prduktów w aptece partnerskiej, współpracującej z PZU Życie S.A., rzszerzenie katalgu pważnych zachrwań d 44 jednstek chrbwych, [ANEMIA APLASTYCZNA, BĄBLOWIEC MÓZGU, CHIRURGICZNE LECZENIE CHOROBY WIEŃCOWEJ (BY-PASS), CHOROBA CREUTZFELDTA-JACOBA, MASYWNY ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ LECZONY OPERACYJNIE, NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY, ODKLESZCZOWE, WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU, ROPIEŃ MÓZGU, SEPSA, TĘŻEC, UDAR, WŚCIEKLIZNA, ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV W WYNIKU PRACY ZAWODOWEJ LUB POPRZEZ TRANSFUZJĘ KRWI, ZAWAŁ SERCA, ZGORZEL GAZOWA, BORELIOZA, CHOROBA AORTY BRZUSZNEJ, ORAZ PIERSIOWEJ, GRUŹLICA, PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WĄTROBY, UTRATA KOŃCZYNY W SKUTEK CHOROBY, UTRATA SŁUCHU, WADA SERCA, CHOROBA NEURONU RUCHOWEGO, CHOROBA HUNTINGTONA, BAKTERYJNE ZAPALENIE MÓZGU LUB OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, ZAKAŻONA MARTWICA TRZUSTKI, BAKTERYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, STWARDNIENIE ROZSIANE, OPARZENIA, TRANSPLANTACJA ORGANÓW, UTRATA WZROKU, OPONIAK, CHOROBA PARKINSONA, PARALIŻ, SCHYŁKOWA NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY, CHOROBA ALZHEIMERA, ŚPIĄCZKA, UTRATA MOWY, ŁAGODNY GUZ MÓZGU, PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU LUB OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH] pcję - na wypadek utraty zdrwia przez dzieck bejmującą 21 jednstek chrbwych w wariancie I i II, [CIĘŻKIE OPARZENIA, DYSTROFIA MIĘŚNI, GORĄCZKA REUMATYCZNA Z PRZETRWAŁYMI POWIKŁANIAMI SERCOWYMI, ŁAGODNY GUZ MÓZGU, NABYTA NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA, NABYTA NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, NABYTA PRZEWLEKŁA CHOROBA SERCA, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY, PORAŻENIA (PARALIŻ), PRZEWLEKŁE, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (TYP B LUB C), ŚPIĄCZKA, TĘŻEC, UTRATA KOŃCZYN, UTRATA SŁUCHU, UTRATA WZROKU, ZAKAŻENIE HIV W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI, ZAPALENIE MÓZGU, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, CUKRZYCA]. pcję - trwały uszczerbek na zdrwiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (świadczenia w wyskści 300 zł d 500 zł w zależnści d wybraneg wariantu), pcję - trwała niezdlnść d pracy i samdzielnej egzystencji (świadczenie z teg tytułu w zależnści d wybraneg wariantu ubezpieczenia wynsi zł lub zł), pcję leczenie specjalistyczne ddatkwe świadczenie w przypadku wystąpienia chemiterapii lub raditerapii (za pierwszy zabieg) raz terapii interfernwej, wszczepienia kardiwertera/defibrylatra, wszczepienia rzrusznika serca raz ablacji (wariant IV ubezpieczenia), zakres rzszerzny pcji Medyczny Ekspert Dmwy (w dtychczaswym ubezpieczeniu pcja ta występwała w frmie zakresu pdstawweg). Kt mże przystąpić d prgramu? D prgramu przystąpić mgą:

2 pracwnicy Plitechniki Łódzkiej, współmałżnkwie lub partnerzy życiwi pracwników Plitechniki Łódzkiej, pełnletnie dzieci pracwników Plitechniki Łódzkiej, którzy nie ukńczyli 74 rku życia pd warunkiem, że w dniu pdpisania deklaracji przystąpienia sba przystępująca d ubezpieczenia nie przebywa na zwlnieniu lekarskim, w szpitalu, w hspicjum, w placówce dla przewlekle chrych raz nie uznan w stsunku d niej niezdlnści d pracy. Odpwiedzialnść PZU Życie S.A. wygasa w rcznicę plisy, w której ubezpieczny ukńczy 75 lat. Wyjątek! D prgramu mgą przystąpić pracwnicy, którzy w dniu uruchmienia prgramu tj r. przebywają na zwlnieniu lekarskim, urlpie bezpłatnym, urlpie wychwawczym, rencie inwalidzkiej, pd warunkiem, że dtychczas byli bjęci chrną ubezpieczeniwą PZU Życie S.A. dla pracwników Plitechniki Łódzkiej. Uwaga! Brak karencji dla sób, które przystąpią d prgramu d dnia r. Brak karencji nie dtyczy partnerów życiwych. Tabela nr 1. Prpzycja grupweg ubezpieczenia pracwniczeg P Plus dla pracwników Plitechniki Łódzkiej i ich rdzin Zakres ubezpieczenia WARIANT I WARIANT II Śmierć ubezpieczneg w wyniku wypadku kmunikacyjneg w pracy Śmierć ubezpieczneg w wyniku wypadku kmunikacyjneg Śmierć ubezpieczneg w wyniku wypadku przy pracy (świadczenie łączne) Śmierć ubezpieczneg w wyniku Nieszczęśliweg Wypadku Śmierć ubezpieczneg w wyniku zawału serca /udaru mózgu WARIANT III WARIANT IV Śmierć ubezpieczneg Śmierć ubezpieczneg - jednrazwe świadczenie dla dziecka d 25 r.ż. (OSIEROCENIE) brak brak Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg w wyniku Nieszczęśliweg Wypadku: - za 1% trwałeg uszczerbku za 100% trwałeg uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg w wyniku zawału serca lub udaru mózgu: - za 1% trwałeg uszczerbku za 100% trwałeg uszczerbku Śmierć współmałżnka / partnera sby ubezpiecznej z przyczyn innych niż NW Śmierć współmałżnka / partnera sby ubezpiecznej w wyniku NW Śmierć dziecka własneg, przyspsbineg, a także pasierba d 25 r.ż brak brak Śmierć rdziców ubezpieczneg Śmierć rdziców małżnka Urdzenie dziecka brak brak Urdzenie martweg dziecka brak brak Urdzenie się dziecka niepełnsprawneg (z wadą wrdzną) brak brak Ubezpieczenie na wypadek Ciężkiej Chrby ubezpieczneg wariant rzszerzny plus wg 5 pkt 4 OWU CCGP33 + paraliż, schyłkwa niewydlnść wątrby, chrba Alzheimera, śpiączka, utrata mwy, łagdny guz mózgu, przewlekła niewydlnść ddechwa, wiruswe zapalenie mózgu lub pn mózgw-rdzeniwych Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 2

3 Zakres ubezpieczenia WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV Ubezpieczenie na wypadek Leczenia Szpitalneg również w krajach Unii Eurpejskiej, Szwajcarii, Nrwegii, Nwej Zelandii, Watykanie, Australii, Kanadzie, Japnii, Mnak, USA - pbyt w szpitalu spwdwany był Nieszczęśliwym Wypadkiem, wypadkiem kmunikacyjnym i wypadkiem w pracy -d 14 dni pwyżej 14 dni d 90 dnia, jeżeli pbyt spwdwany był Nieszczęśliwym Wypadkiem, wypadkiem kmunikacyjnym i wypadkiem w pracy - jeżeli pbyt spwdwany był chrbą jeżeli pbyt spwdwany był zawałem serca/ udarem mózgu - pbyt na OIT (trwający nieprzerwanie min. 48 gdz. w trakcie pbytu w szpitalu), wypłata jednrazwa - reknwalescencja - trwający nieprzerwanie max. 30 dni - bezpśredni p min.14 dniwym pbycie w szpitalu - pbyt na zwlnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital Ubezpieczenie z Kartą Apteczną W ramach ddatkweg ubezpieczenia z Kartą Apteczną ubezpieczny, który skrzystał z wypłaty świadczenia z tytułu pbytu w szpitalu trzyma kartę z limitem pieniędzy uprawniającą d zakupu prduktów w wytypwanych aptekach Operacje chirurgiczne pnad 500 zabiegów kreślnych w OWU I klasa II klasa III klasa Ddatkwe ubezpieczenie na wypadek utraty zdrwia przez dzieck Suma ubezpieczenia utraty zdrwia przez dzieck brak brak utrata zdrwia przez dzieck d 25 rku życia na skutek: tak tak brak brak 1. spwdwana ciężką chrbą dziecka tak tak brak brak 2. spwdwana nieszczęśliwym wypadkiem tak tak brak brak katalg chrób wg 4 OWU DCGP32 + cukrzyca dpwiedni prcent d s.u Leczenie specjalistyczne dpwiedni prcent d s.u chemiterapia alb raditerapia brak brak brak terapia interfernwa brak brak brak wszczepienie kardiwertera/defibrylatra brak brak brak wszczepienie rzrusznika serca brak brak brak ablacja brak brak brak Trwała niezdlnść d pracy i samdzielnej egzystencji Trwała niezdlnść d pracy i samdzielnej egzystencji brak brak MED - Medyczny Ekspert Dmwy - zakres rzszerzny tak tak tak tak Indywidualna kntynuacja OWU - TYP C Miesięczna składka łączna 55,00 62,50 39,00 58,00 Niniejsza prpzycja nie stanwi ferty w rzumieniu przepisów kdeksu cywilneg. Szczegółwe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególnści dtyczące definicji zdarzeń bjętych chrną, zakresu dpwiedzialnści, wypłaty świadczeń kreślają gólne warunki ubezpieczenia lub umwa ubezpieczenia raz inne dkumenty stanwiące integralną część stsunku ubezpieczeniweg. Zstała pracwana na pdstawie OWU P Plus wraz z ubezpieczeniami ddatkwymi, które weszły w życie d r.raz OWU indywidualnej kntynuacji Typ C, które weszły w życie d r. Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 3

4 MED - Medyczny Ekspert Dmwy MED - Medyczny Ekspert Dmwy - zakres rzszerzny (nie występuje suma ubezpieczenia w tym świadczeniu) ZAGRANICZNA KONSULTACJA MEDYCZNA W przypadku wystąpienia zdarzenia medyczneg umżliwia skrzystanie z zagranicznej knsultacji medycznej, za pśrednictwem świadczenidawcy i uzyskanie drugiej pinii medycznej PRYWATNA OPIEKA DOMOWA : Opieka dmwa pielęgniarki - Opieka dmwa pielęgniarki d śmiu gdzin dziennie przez kres 2 tygdni lub czterech gdzin dziennie przez kres czterech tygdni. Pmc w prwadzeniu dmu - Pmc w prwadzeniu dmu zapewnia pkrycie ksztów djazdu i hnrarium sób pmagających w prwadzeniu dmu d śmiu gdzin dziennie przez kres 2 tygdni lub czterech gdzin dziennie przez kres czterech tygdni. Opieka nad drbnymi zwierzętami dmwymi - Opieka nad gadami, gryzniami, ktami, wadami, psami, ptakami i rybami, d śmiu gdzin dziennie przez kres 2 tygdni lub czterech gdzin dziennie przez kres czterech tygdni. Opieka nad dziećmi - Świadczenie realizwane jest d śmiu gdzin dziennie przez kres 2 tygdni lub czterech gdzin dziennie przez kres czterech tygdni. Wizyta dmwa psychlga - W przypadku, gdy bezpśredni w związku ze stanem zdrwia w jakim znajduje się ubezpieczny, nastąpił pgrszenie jeg stanu psychiczneg, Centrum Medyczne zrganizuje i pkryje kszty wizyty lub serii wizyt psychlga w dmu. Ubezpiecznemu przysługuje jedna wizyta psychlga dziennie, trwająca maksymalnie 2 gdziny dziennie przez kres czterech tygdni, nie dłużej jednak niż przez kres, jaki psychlg uzna za zasadny. Wizyta dmwa rehabilitanta lub masażysty - W przypadku, gdy bezpśredni w związku ze stanem zdrwia, w jakim znajduje się ubezpieczny niezbędna jest rehabilitacja Centrum Medyczne zrganizuje i pkryje kszty wizyty lub serii wizyt rehabilitanta lub masażysty w dmu ubezpieczneg. Ubezpiecznemu przysługuje jedna wizyta dziennie rehabilitanta lub masażysty, trwająca maksymalnie 2 gdziny dziennie przez kres czterech tygdni, nie dłużej jednak niż przez kres, jaki rehabilitant lub masażysta uzna za zasadny. Transprt medyczny - W przypadku zlecenia przez lekarza prwadząceg pilnej knsultacji medycznej, hspitalizacji lub specjalistyczneg zabiegu ambulatryjneg, Centrum Medyczne zrganizuje i pkryje kszty transprtu medyczneg ubezpieczneg. Świadczenie transprtu medyczneg przysługuje ubezpiecznemu w dniesieniu d jedneg zdarzenia medyczneg, maksymalnie dwa razy. Dstarczenie niezbędnych leków - W przypadku, gdy bezpśredni w związku ze stanem zdrwia w jakim znajduje się ubezpieczny musi n przebywać w dmu c najmniej 5 dni, Centrum Medyczne zrganizuje i pkryje kszty dstarczenia d dmu przepisanych przez lekarza niezbędnych leków, dstępnych na terenie RP Dstarczenie sprzętu rehabilitacyjneg - W przypadku, gdy bezpśredni w związku ze stanem zdrwia w jakim znajduje się ubezpieczny musi n przebywać w dmu c najmniej 5 dni, Centrum Medyczne zrganizuje i pkryje kszty dstarczenia d dmu wypżyczneg lub zakupineg przez ubezpieczneg sprzętu rehabilitacyjneg. Dstarczenie d naprawy przedmitów użytku sbisteg - W przypadku, gdy bezpśredni w związku ze stanem zdrwia w jakim znajduje się ubezpieczny musi n przebywać w dmu c najmniej 5 dni, Centrum Medyczne zrganizuje i pkryje kszty dstarczenia d naprawy przedmitów użytku sbisteg zgdnie z OWU. Kszty napraw pkrywa ubezpieczny. POMOC W PLANOWANIU LECZENIA CAŁODOBOWY TELEFONICZNY SERWIS MEDYCZNY II. Indywidualna Kntynuacja Specjalna dla pracwników Plitechniki Łódzkiej, współmałżnków i pełnletnich dzieci Nwści w prgramie: mżliwść wybru jedneg z dwóch wariantów indywidualnej kntynuacji specjalnej, szerki zakres ubezpieczenia zawierający ryzyka dstswane d realnych ptrzeb ubezpieczneg. Kt mże przystąpić d prgramu? pracwnicy Plitechniki Łódzkiej ubezpieczeni na życie w ramach prgramu grupweg ubezpieczenia na życie pisaneg w pkt. I, tj.: pracwnicy przebywający na urlpie wychwawczym, pracwnicy przebywający na urlpie bezpłatnym, pracwnicy przechdzący na emeryturę lub rentę, którzy nie ukńczyli 76 rk życia będą mgli skrzystać z prgramu - indywidualnej kntynuacji specjalnej. Odpwiedzialnść PZU Życie S.A. w Indywidualnej Kntynuacji specjalnej trwa maksymalnie d 79 rku życia. P tym kresie Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 4

5 przysługuje pracwnikwi praw d indywidualnej kntynuacji na warunkach standardwych Typ A PZU Życie S.A. współmałżnkwie i pełnletnie dzieci pd warunkiem, że nie ukńczyli 69 rku życia. Ochrna ubezpieczeniwa trwa maksymalnie d rcznicy plisy w rku, w którym dany ubezpieczny ukńczy 70 lat. P tym kresie przysługuje praw d indywidualnej kntynuacji na warunkach standardwych Typ A PZU Życie S.A. Deklaracja przystąpienia d prgramu indywidualnej kntynuacji specjalnej musi zstać złżna w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej, najpóźniej w terminie miesiąca d daty ustania stsunku pracy lub przesłana na adres Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniwej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikwskieg 6/8 (00-389). Szczegółwe infrmacje na strnie: Tabela 3. Indywidualna kntynuacja specjalna Zakres ubezpieczenia WARIANT I WARIANT II Śmierć ubezpieczneg w wyniku wypadku kmunikacyjneg Śmierć ubezpieczneg w wyniku Nieszczęśliweg Wypadku Śmierć ubezpieczneg w wyniku zawału serca / udaru mózgu Śmierć ubezpieczneg Śmierć ubezpieczneg - jednrazwe świadczenie dla dziecka d 25 r.ż. (OSIEROCENIE) Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg w wyniku Nieszczęśliweg Wypadku: - za 1% trwałeg uszczerbku za 100% trwałeg uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg spwdwany zawałem serca lub udarem - za 1% trwałeg uszczerbku za 100% trwałeg uszczerbku Śmierć współmałżnka (przyczyna naturalna) Śmierć współmałżnka w wyniku NW Śmierć dziecka własneg, przyspsbineg, a także pasierba d 25 r.ż Śmierć rdziców ubezpieczneg Śmierć rdziców małżnka Ubezpieczenie na wypadek Ciężkiej Chrby ubezpieczneg zakres pdstawwy (anemia aplastyczna, bąblwiec mózgu, chirurgiczne leczenie chrby naczyń wieńcwych by-pass, chrba Creutzfelda-Jakba, masywny zatr tętnicy płucnej leczny peracyjnie, niewydlnść nerek, nwtwór złśliwy, dkleszczwe wiruswe zapalenie mózgu, rpień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV-dwie jednstki chrbwe zgdnie z OWU, zawał serca, zgrzel gazwa) Ubezpieczenie na wypadek Leczenia Szpitalneg pbyt w szpitalu spwdwany był Nieszczęśliwym Wypadkiem d 14 dni pwyżej 14 dni, jeżeli pbyt spwdwany był Nieszczęśliwym Wypadkiem jeżeli pbyt spwdwany był zawałem serca lub udarem mózgu d 14 dni jeżeli pbyt spwdwany był chrbą pbyt na OIT (trwający nieprzerwanie min. 48 gdz. w trakcie pbytu w szpitalu)-wypłata jednrazwa Indywidualna kntynuacja OWU - TYP A Miesięczna składka łączna - nwa 58,00 83,00 Niniejsza prpzycja nie stanwi ferty w rzumieniu przepisów kdeksu cywilneg. Szczegółwe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególnści dtyczące definicji zdarzeń bjętych chrną, zakresu dpwiedzialnści, wypłaty świadczeń kreślają gólne warunki ubezpieczenia lub umwa ubezpieczenia raz inne dkumenty stanwiące integralną część stsunku ubezpieczeniweg. Zstała pracwana na pdstawie OWU P Plus wraz z ubezpieczeniami ddatkwymi, które weszły w życie d r.raz OWU indywidualnej kntynuacji Typ A, które weszły w życie d r. Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 5

6 III. Indywidualna Kntynuacja Standardwa Kt mże przystąpić d prgramu: sby bjęte chrną w ramach Prgramu grupweg ubezpieczenia na życie dla pracwników Plitechniki Łódzkiej i człnków ich rdzin, które kńczą pracę na Plitechnice Łódzkiej i nie są uprawnine d indywidualnej kntynuacji specjalnej, a za które była przekazywana składka w ramach ubezpieczenia grupweg przez minimum 6 miesięcy, pracwnicy, współmałżnkwie i pełnletnie dzieci, którzy krzystali z indywidualnej kntynuacji specjalnej. Tabela 4. Indywidualna kntynuacja standard PTKP50, Zakres ubezpieczenia świadczenie w % sumy ubezpieczenia śmierć ubezpieczneg 100% śmierć ubezpieczneg spwdwana nieszczęśliwym wypadkiem ddatkw 100% śmierć ubezpieczneg spwdwana wypadkiem kmunikacyjnym ddatkw 500% trwały uszczerbek na zdrwiu za 1% trwałeg uszczerbku 1% śmierć małżnka 50% śmierć małżnka spwdwana nieszczęśliwym wypadkiem ddatkw 250% śmierć dziecka 30% śmierć rdzica raz rdzica małżnka ubezpieczneg 20% siercenie dziecka przez ubezpieczneg 40% Wariant urdzenie dziecka 10% urdzenie martweg dziecka 20% Składka miesięczna d każdeg zł sumy ubezpieczenia 7,00 zł IV. Prywatne Ubezpieczenie Zdrwtne - PZU Opieka Medyczna dla pracwników Plitechniki Łódzkiej i ich rdzin Ubezpieczenie t daje Państwu dstęp d usług ferwanych w prywatnych placówkach medycznych partnerów PZU. Kt mże przystąpić d ubezpieczenia? pracwnicy Plitechniki Łódzkiej, którzy nie ukńczyli 64 rku życia, współmałżnek, partner życiwy pracwnika Plitechniki Łódzkiej, który nie ukńczył 64 rku życia, dzieck pracwnika Plitechniki Łódzkiej d 17 rku życia lub d 24 rku - pd warunkiem kntynuwania nauki. Krzyści z prgramu: W zależnści d wybraneg zakresu, w ramach prgramu trzymują Państw: nielimitwany ułatwiny dstęp d usług lekarskich: wizyta u lekarza internisty, lekarza rdzinneg lub pediatry czas czekiwania na wizytę d 2 dni rbczych, wizyta u lekarzy specjalistów z zakresu 16 specjalizacji- bez skierwania- czas czekiwania na wizytę d 5 dni rbczych, mżliwść wizyt dmwych, mżliwść wyknania w krótkim terminie d kilkudziesięciu d pnad 200 pdstawwych i specjalistycznych badań diagnstycznych, kmfrt, wygdę raz jakść świadcznych usług medycznych mżliwść telefniczneg umówienia wizyty lekarskiej. Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 6

7 Usługi medyczne w ramach ubezpieczenia Opieka Medyczna Standard i Kmfrt Plus są realizwane w placówce Medycyny Rdzinnej - Łódź, ul. Milinwa 21. Usługi medyczne w ramach ubezpieczenia Opieka Medyczna Premium Plus są realizwane w placówce LuxMed - Łódź, ul. Milinwa 2G. Zakres świadczeń Zdrwtnych Standard Kmfrt Plus Premium Plus Zakres świadczeń Zdrwtnych Standard Kmfrt Plus Premium Plus Lekarz rdzinny, internista Badanie mczu i kału Pediatra Bakterilgiczne Knsultacje specjalistyczne- gdy uprawninym d świadczeń zdrwtnych jest dzieck d 15 rku życia dstęp d knsultacji specjalistycznych zależy d dstępnści specjalisty dziecięceg Badania radilgiczne Gineklg Badania ultrasngraficzne Chirurg gólny Badania czynnściwe Ortpeda Specjalistyczne badania diagnstyczne: wyknywane na pdstawie skierwania d lekarza świadczenidawcy Okulista Bichemiczne 15% zniżki Kardilg Immunlgiczne 15% zniżki Pulmunlg Hrmnalne 15% zniżki Dermatlg Wiruslgiczne 15% zniżki Otlarynglg Badania ultrasngraficzne 15% zniżki Neurlg Badania endskpwe 15% zniżki Urlg Badania z zakresu diagnstyki brazwej 15% zniżki Reumatlg Badania czynnściwe 15% zniżki Alerglg Dstęp d całdbwej inflinii telefnicznej Gastrlg Wizyty Dmwe Prada internisty, lekarza rdzinneg lub pediatry: Diabetlg W gdzinach twarcia Endkrynlg Pza gdzinami twarcia dpłata 30 zł d wizyty 4 bezpłatne wizyty w rku pliswym Nefrlg Knsultant Szpitalny Pdstawwe badania diagnstyczne wyknywane na pdstawie skierwania d lekarza świadczenidawcy Opieka Stmatlgiczna ze zniżką 20% 20% 15% Hematlgiczne i układu krzepnięcia Bichemiczne Immunlgiczne Pdstawwe badania diagnstyczne wyknywane na pdstawie skierwania d lekarza świadczenidawcy Hrmnalne Serlgiczne składka miesięczna dla pracwnika Składka miesięczna dla współubezpieczneg 21,90 zł 44,00 zł 75,80 zł 21,65 zł 43,75 zł 75,55 zł Wszystkim ubezpiecznym przysługuje 15% zniżka, w stsunku d ceny usługi bwiązującej u świadczenidawcy, na pzstałe usługi medyczne niebjęte zakresem ubezpieczenia dstępne w placówce medycznej, z której usług krzystał ubezpieczny w ramach prywatneg ubezpieczenia zdrwtneg - PZU Opieka Medyczna dla pracwników Plitechniki Łódzkiej i ich rdzin. Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 7

8 V. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla pracwników Plitechniki Łódzkiej Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, dla pracwników Plitechniki Łódzkiej zapewni InterRisk Twarzystw Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Grup. Suma ubezpieczenia, w stsunku d ferty dtychczas bwiązującej na Plitechnice Łódzkiej, będzie 2 razy wyższa i wynsić będzie zł, przy zachwaniu tej samej składki rcznej w wyskści 45 zł. C nweg znajdziecie Państw w prgramie NNW? Ddatkwe ryzyka pdlegające chrnie pgryzienia przez zwierzęta, ukąszenia przez wady, kszty leczenia pniesine na terenie Plski, Pbyt w szpitalu w wyniku NNW płatny d pierwszeg dnia hspitalizacji, Pważne zachrwania - wypłata świadczenia z tytułu zachrwania na kreślne w OWU pważne chrby d zł, Za każdy prcent uszczerbku na zdrwiu trzymacie Państw 400 zł w ubiegłym rku był t 120 zł, Składka ubezpieczeniwa nie jest uzależnina d struktury wiekwej sób ubezpiecznych raz ich płci, Uprszczna prcedura przystąpienia d ubezpieczenia brak badań medycznych dtyczących stanu zdrwia sby ubezpiecznej, Usprawnina prcedura wypłaty świadczeń - stpień uszczerbku na zdrwiu ustalany jest zacznie przez lekarza na pdstawie tabeli uszczerbkwej raz dstarcznej przez ubezpieczneg dkumentacji medycznej. W ramach ubezpieczenia NNW, InterRisk dpwiada za zgn w wyniku zawału serca/udaru mózgu d 64 rku życia ubezpieczneg. UWAGA! Ochrna ubezpieczeniwa w ciągu 365 dni w rku, przez 24 gdziny na dbę, na całym świecie. Warunki i zakres ubezpieczenia Ogólne warunki teg ubezpieczenia dtyczące wyżej wymieninej ferty znajdziecie Państw w Kwesturze. Tabela 6. Zakres ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. L.p. RODZAJE ŚWIADCZEŃ - OPCJA PODSTAWOWA 1. Z tytułu uszczerbku na zdrwiu w wyniku nieszczęśliweg wypadku: WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA (suma ubezpieczenia zł) a) w razie 100 % uszczerbku na zdrwiu 100% sumy ubezpieczenia zł b) za każdy 1% uszczerbku na zdrwiu - (w pstaci np. urazu głwy, złamania, uszkdzenia narządu wzrku, uszkdzenia narządu słuchu, całkwitej lub częściwej utraty zębów stałych, zwichnięcia, wstrząśnięcia mózgu, parzenia) c) zwrt ksztów nabycia wyrbów medycznych, będących przedmitami rtpedycznymi i śrdków pmcniczych (m.in. prtez itp.) 1% sumy ubezpieczenia 400 zł d 30% sumy ubezpieczenia d zł d) zwrt ksztów przekwalifikwania zawdweg sób niepełnsprawnych d 30% sumy ubezpieczenia d zł 2. Z tytułu śmierci Ubezpieczneg w wyniku nieszczęśliweg wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% sumy ubezpieczenia zł 3. Z tytułu uszczerbku na zdrwiu w wyniku ataku padaczki Jednrazw 1% sumy ubezpieczenia. 400 zł Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 8

9 L.p. RODZAJE ŚWIADCZEŃ - OPCJA PODSTAWOWA 4. Z tytułu zwrtu ksztów nabycia wyrbów medycznych, będących przedmitami rtpedycznymi i śrdków pmcniczych pwstałych w następstwie ataku padaczki lub mdlenia nieustalnej przyczynie 5. Z tytułu pgryzienia przez psa 400 zł 6. Z tytułu pkąsań przez zwierzęta lub ukąszeń przez wady 400 zł 7. Z tytułu nagłeg zatrucia gazami, substancjami i prduktami chemicznymi, bądź z tytułu prażenia prądem lub pirunem 8. Z tytułu uszkdzeń ciała w następstwie nieszczęśliweg wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej raz leczenia i c najmniej jednej wizyty kntrlnej ŚWIADCZENIA DODATKOWE 1. Zwrt ksztów leczenia pniesinych na terenie RP w wyniku nieszczęśliweg wypadku d 10% sumy ubezpieczenia WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA (suma ubezpieczenia zł) d 13 % sumy ubezpieczenia d zł 400 zł 400 zł d zł (suma ubezpieczenia zł) 2. Jednrazwe świadczenie z tytułu uciążliwści leczenia - wypłata 1% sumy ubezpieczenia 400 zł (suma ubezpieczenia zł) 3. Z tytułu pbytu w szpitalu w wyniku NNW - świadczenie płatne d 1 dnia pbytu w szpitalu za każdy następny dzień, maksymalnie za 90 dni - 1% sumy ubezpieczenia 90 zł za dzień (suma ubezpieczenia zł) 4. Z tytułu pważneg zachrwania - świadczenie w wyskści 100% sumy ubezpieczenia: zł (suma ubezpieczenia zł) nwtwór złśliwy, paraliż, niewydlnść nerek, transplantacja głównych rganów, plimyelitis, utrata mwy, utrata słuchu, utrata wzrku, anemia plastyczna, stwardnienie rzsiane 5. Czaswa niezdlnść Ubezpieczneg d pracy w wyniku NNW - w zależnści d czasu trwania niezdlnści d wyknywania pracy pwyżej 7 dni pwyżej 30 dni (suma ubezpieczenia zł) SKŁADKA ROCZNA PRACOWNIKA PŁ 300 zł 420 zł 45 zł VI. OC pracwnika dydaktyczneg d prgramu NNW dla pracwników Plitechniki Łódzkiej D ubezpieczenia NNW pracwnicy dydaktyczni Plitechniki Łódzkiej mgą dkupić za składkę w wyskści 1 zł Ubezpieczenie Odpwiedzialnści Cywilnej pracwnika dydaktyczneg. Suma ubezpieczenia wynsi zł za jedn zdarzenie ( zł na wszystkie zdarzenia). Warunki i zakres ubezpieczenia Ogólne warunki teg ubezpieczenia dtyczące wyżej wymieninej ferty znajdziecie Państw w Kwesturze. VII. Karta Klubu Nauczyciela Wszyscy ubezpieczeni w prgramie NNW Pracwników Plitechniki Łódzkiej trzymają imienną, Kartę Klubu Nauczyciela. Karta ta upważnia Państwa d krzystania z tysięcy zniżek i rabatów ferwanych przez kilkuset partnerów Klubu Nauczyciela. Są t zniżki zarówn na zakupy jak i usługi. W ciągu rku mgą Państw zaszczędzić pnad 600 zł aktywnie krzystając z Karty Klubu Nauczyciela. Karta ta upważnia również d skrzystania z ddatkwych zniżek na ubezpieczenia w NAU SA: majątkwe (ddatkw d 40% zniżki na ubezpieczenie mieszkania), kmunikacyjne (ddatkw d 20% zniżki na ubezpieczenie samchdu). UWAGA! Warunkiem przystąpienia d NNW jest wypełnienie frmularza Klubu Nauczyciela raz udzielenie zgdy na ptrącenie składki ubezpieczenia NNW z wynagrdzenia. Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 9

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 28.09.2011 r. KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

5 200 (44 choroby) 2 200 (22 choroby) 2 000 (44 choroby) 5 000 (22 choroby) Ciężka choroba ubezpieczonego (wymienione poniżej) 3 000 (22 choroby)

5 200 (44 choroby) 2 200 (22 choroby) 2 000 (44 choroby) 5 000 (22 choroby) Ciężka choroba ubezpieczonego (wymienione poniżej) 3 000 (22 choroby) Oferta grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, małżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Nowe oferty ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Lublin, sierpień 2013 r.

Lublin, sierpień 2013 r. Lublin, sierpień 2013 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młdzieży raz persnelu w placówkach światw-wychwawczych na rk szklny 2013/2014 dla ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Toruń, 1 października 2016 r. 1 Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Łódź: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków pracwników, współmałżnków i dzieci pracwników Wjewódzkieg Ośrdka Medycyny Pracy Centrum Prfilaktyczn-Leczniczeg w Łdzi Numer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do SIWZ nr P2/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje wstępne 1) Lista osób zatrudnionych w MPGK sp. z o.o. wraz z wykazem osób ubezpieczonych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ struktura

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczeniowy Policja 2015 dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin

Program Ubezpieczeniowy Policja 2015 dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin Program Ubezpieczeniowy Policja 2015 dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin Szanowni Państwo, miło nam poinformować o kolejnej edycji programu ubezpieczeniowego dla funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Specjalnie dla pracowników firmy Playada

Specjalnie dla pracowników firmy Playada Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla pracowników firmy Playada Agencja Terlecki Dla pracowników Dla rodziny Zgon w Rodzinie Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA MINI 40,00 miesiąc 50 40 miesiąc 58,90 miesiąc 67,20 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Dbamy o nich dzięki kapitalnej ofercie specjalnej Compensy!

Dbamy o nich dzięki kapitalnej ofercie specjalnej Compensy! Bezpieczna Grupa Pracownicy są największym kapitałem każdej firmy. Dbamy o nich dzięki kapitalnej ofercie specjalnej Compensy! Program grupowego ubezpieczenia na życie EKO Życie Compensa Początek 1 listopada

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek Ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV SINGIEL 25,64 miesiąc 34 68 miesiąc 42,73 miesiąc 47,10

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych przygotowany przez MENTOR SA to atrakcyjna oferta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W PROGRAMIE? 2. Karta apteczna dodatkowa kwota 300 zł na produkty z apteki po pobycie w szpitalu.

CO NOWEGO W PROGRAMIE? 2. Karta apteczna dodatkowa kwota 300 zł na produkty z apteki po pobycie w szpitalu. Szanowni pracownicy oraz funkcjonariusze POLICJI W załączeniu przekazujemy Państwu nowy program POLICJA 2015, który został przygotowany wspólnie z Waszymi związkami zawodowymi po wielomiesięcznych negocjacjach

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zestawienie rodzajów i wypłat świadczeń dla Pracowników PKO BP SA, stan na r.

Zestawienie rodzajów i wypłat świadczeń dla Pracowników PKO BP SA, stan na r. Zestawienie rodzajów i wypłat świadczeń dla Pracowników PKO BP SA, stan na 01.02.2017r. Zakres ubezpieczenia: Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Wariant cegiełka Składka miesięczna na pracownika

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin

Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin Przygotowano we współpracy z Zarządem Wojewódkim NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego Agencja Terlecki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia dla pracowników i

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

1. Przystąpienie do programu i rezygnacja z ubezpieczenia

1. Przystąpienie do programu i rezygnacja z ubezpieczenia Załącznik nr 1 d SIWZ Opis przedmitu zamówienia ( p zmianie) I. INFORMACJE WSTĘPNE Lista sób zatrudninych w Gineklgiczn-Płżniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medyczneg im. Karla Marcinkwskieg w Pznaniu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące oferty:

Informacje dodatkowe dotyczące oferty: Informacje dodatkowe dotyczące oferty: PZU Życie S.A. 1 OWU Oferta została przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego kod: PTGP32. Pozostałe szczegóły dotyczące warunków

Bardziej szczegółowo

Śmierd Ubezpieczonego 30 000,00 zł 50 000,00 zł 70 000,00 zł 85 000,00 zł 30 000,00 zł 50 000,00 zł

Śmierd Ubezpieczonego 30 000,00 zł 50 000,00 zł 70 000,00 zł 85 000,00 zł 30 000,00 zł 50 000,00 zł Zgon w Rodzinie Funkcjonariusze i pracownicy Rodziny R1u R2u R3u R4u R5w R6W Śmierd Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 120 000,00 zł 1) 200 000,00 zł 1) 280 000,00 zł 1) 340

Bardziej szczegółowo

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Świadczenia w poszczególnych ch Podstawowa Plus rekomendowana przez DUOiZ Podstawowa Progresja uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku koszty nabycia

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016 POLICJA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016 Dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A. PRZY WSPÓŁPRACY Z KONSORCJUM KDB

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ Łowicz, 13.03.2014r. Do wszystkich zainteresowanych Postępowaniem nr ZOZ.VI.ZP.241-5/2014 O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014.03.12 do

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia dla pracowników i

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny oraz dodatki Zasiłek rdzinny raz ddatki Zasiłek rdzinny ma na celu częściwe pkrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Praw d świadczeń rdzinnych ustala się na kres zasiłkwy tj. kres d dnia 1 listpada d dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Państwowej Szkoły

Biała Podlaska: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Państwowej Szkoły Biała Pdlaska: Ubezpieczenie grupwe na życie pracwników, współmałżnków raz pełnletnich dzieci pracwników Państwwej Szkły Wyższej im. Papieża Jana Pawła w Białej Pdlaskiej Numer głszenia: 59386-2015; data

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Nr sprawy: A.I.271-29/13

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Nr sprawy: A.I.271-29/13 Strona 1 z 13 Wrocław, 08.08.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.11.2014.EL Mielec, dnia 05 września 2014 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz ich współmałżonków i pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ DYREKCJA, RADA RODZICÓW EDU PLUS ROK SZKOLNY 2016 / 2017 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/03/2016 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Opiekun Ubezpieczenie grupowe

Opiekun Ubezpieczenie grupowe Opiekun Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Ubezpieczenie Grupowe Opiekun Ubezpieczenie ma za zadanie zrekompensować poniesione straty finansowe, w przypadku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE W trosce o zapewnienie stabilności finansowej lekarza i jego najbliższych Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowała

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń:

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2016 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: Concordia Polska TUW Świadczenia podstawowe: 1) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Polis Sp. z o.o

Centrum Polis Sp. z o.o Centrum Polis Sp. z o.o 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 lokal 201; KRS 0000410134 Telefon 63 220 20 20, www.centrumpolis.pl; NIP 6652988526 Szanowni Państwo Przesyłamy w załączeniu ofertę szkolnego od Następstw

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE. dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

NOWY PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE. dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu NOWY PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz członków ich rodzin Grupa PZU to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce. Działalność

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AG.210/17/13 Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej w następstwie: nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego Koszty

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Suma ubezpieczenia 9 000 zł, wariant II Zwrot kosztów leczenia do

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OFERTA INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PZU S.A. Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis Gdańsk ul. Dworska 34 Rok szkolny 2014/2015 WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA : 15.000 ZŁ SKŁADKA OD OSOBY: 61 ZŁ Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy,

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy, UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Urząd Gminy Ułęż Ułęż 168, Ułęż NIP: REGON:

A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Urząd Gminy Ułęż Ułęż 168, Ułęż NIP: REGON: Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników,

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H Inf. gólna 32-3251129 Regn: 270507505 Inf. pdatek dchdwy 32-3251128 NIP: 646 20 49 340 Inf. pdatek VAT 32-3251126 Inf. NIP 32-3251125 al. Niepdległści 60 43-100

Bardziej szczegółowo

PAKIET OCHRONNY. Tradycja i nowoczesność

PAKIET OCHRONNY. Tradycja i nowoczesność Tradycja i nowoczesność Zakres ochrony, jak w tradycyjnym ubezpieczeniu pracowniczym: śmierć, śmierć w NNW, komunikacyjnym i przy pracy, niezdolność do pracy, uszczerbek, śmierć rodziców i teściów, urodzenie

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - SZKOŁY OSOBY ZWOLNIONE Z OPŁATY SKŁADKI: 10% ubezpieczonych OKRES UBEZPIECZENIA: 12 miesięcy ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA 2015 DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA 2015 DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA 2015 DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1 W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, decyzją Zespołu do Spraw Ubezpieczeń, wybrano kompleksową

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje pomoc

Komu przysługuje pomoc Kmu przysługuje pmc Pmcy spłecznej udziela się w szczególnści z pwdu (art. 7 ustawy pmcy spłecznej): ubóstwa, sierctwa, bezdmnści, bezrbcia, niepełnsprawnści, długtrwałej lub ciężkiej chrby, przemcy w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA TU EUROPA S.A.

UBEZPIECZENIA TU EUROPA S.A. UBEZPIECZENIA TU EUROPA S.A. 1. Ubezpieczenie TRAVEL WORLD Zakres ubezpieczenia W ramach Ubezpieczenia TRAVEL WORLD ferwane są trzy warianty ubezpieczenia: STANDARD, STANDARD PLUS, VIP. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO UBEZPIECZENIA GRUPOWE Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO DLACZEGO POWSTAŁ NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY? Nowy program ubezpieczeniowy jest wynikiem postępowania

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie OPIS PROGRAMU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN PSP 2014 Rozszerzenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2015 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: Concordia Polska TUW Świadczenia podstawowe: 1) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r. UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS 2015-2016r. I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAJLEPSZEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO

OFERTA NAJLEPSZEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO Załącznik nr 6 do Kierunków EDU PLUS 2011 OFERTA NAJLEPSZEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS rok szkolny/ akademicki 2012/2013 Indywidualną obsługę Państwa placówki oświatowej zapewnia profesjonalny współpracownik

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów podpisana została z PZU śycie S.A. umowa ubezpieczenia pn. Policyjny Program Ubezpieczenia Emerytów,

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo