I. Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Łódzkiej i członków ich rodzin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Łódzkiej i członków ich rodzin"

Transkrypt

1 r. I. Prgram grupweg ubezpieczenia na życie dla pracwników Plitechniki Łódzkiej i człnków ich rdzin Przedstawiamy Państwu nwy prgram ubezpieczenia grupweg na życie, który będzie bwiązywał d r. W ramach teg prgramu mżecie Państw dknać wybru jedneg z czterech wariantów ubezpieczenia, różniących się wyskścią wypłacanych świadczeń, ich zakresem i wyskścią składki. Nwści w prgramie: pdwyższne wyskści świadczeń w pszczególnych ryzykach m.in. z tytułu zgnu ubezpieczneg, trwałeg uszczerbku na zdrwiu, czy peracji chirurgicznych, rzszerzny zakres chrny ubezpieczeniwej : pcję - leczenia szpitalneg i peracji chirurgicznych w każdym wariancie, wypłatę świadczenia za pbyt w szpitalu już d jedneg dnia hspitalizacji, pcję - Karty aptecznej należną ubezpiecznemu, ile przyznane zstanie świadczenie z tytułu leczenia szpitalneg. Karta w ramach kreślnej kwty( zł w zależnści d wariantu ubezpieczenia) uprawnia d bezgtówkweg dbiru prduktów w aptece partnerskiej, współpracującej z PZU Życie S.A., rzszerzenie katalgu pważnych zachrwań d 44 jednstek chrbwych, [ANEMIA APLASTYCZNA, BĄBLOWIEC MÓZGU, CHIRURGICZNE LECZENIE CHOROBY WIEŃCOWEJ (BY-PASS), CHOROBA CREUTZFELDTA-JACOBA, MASYWNY ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ LECZONY OPERACYJNIE, NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY, ODKLESZCZOWE, WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU, ROPIEŃ MÓZGU, SEPSA, TĘŻEC, UDAR, WŚCIEKLIZNA, ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV W WYNIKU PRACY ZAWODOWEJ LUB POPRZEZ TRANSFUZJĘ KRWI, ZAWAŁ SERCA, ZGORZEL GAZOWA, BORELIOZA, CHOROBA AORTY BRZUSZNEJ, ORAZ PIERSIOWEJ, GRUŹLICA, PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WĄTROBY, UTRATA KOŃCZYNY W SKUTEK CHOROBY, UTRATA SŁUCHU, WADA SERCA, CHOROBA NEURONU RUCHOWEGO, CHOROBA HUNTINGTONA, BAKTERYJNE ZAPALENIE MÓZGU LUB OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, ZAKAŻONA MARTWICA TRZUSTKI, BAKTERYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, STWARDNIENIE ROZSIANE, OPARZENIA, TRANSPLANTACJA ORGANÓW, UTRATA WZROKU, OPONIAK, CHOROBA PARKINSONA, PARALIŻ, SCHYŁKOWA NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY, CHOROBA ALZHEIMERA, ŚPIĄCZKA, UTRATA MOWY, ŁAGODNY GUZ MÓZGU, PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU LUB OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH] pcję - na wypadek utraty zdrwia przez dzieck bejmującą 21 jednstek chrbwych w wariancie I i II, [CIĘŻKIE OPARZENIA, DYSTROFIA MIĘŚNI, GORĄCZKA REUMATYCZNA Z PRZETRWAŁYMI POWIKŁANIAMI SERCOWYMI, ŁAGODNY GUZ MÓZGU, NABYTA NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA, NABYTA NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, NABYTA PRZEWLEKŁA CHOROBA SERCA, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY, PORAŻENIA (PARALIŻ), PRZEWLEKŁE, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (TYP B LUB C), ŚPIĄCZKA, TĘŻEC, UTRATA KOŃCZYN, UTRATA SŁUCHU, UTRATA WZROKU, ZAKAŻENIE HIV W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI, ZAPALENIE MÓZGU, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, CUKRZYCA]. pcję - trwały uszczerbek na zdrwiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (świadczenia w wyskści 300 zł d 500 zł w zależnści d wybraneg wariantu), pcję - trwała niezdlnść d pracy i samdzielnej egzystencji (świadczenie z teg tytułu w zależnści d wybraneg wariantu ubezpieczenia wynsi zł lub zł), pcję leczenie specjalistyczne ddatkwe świadczenie w przypadku wystąpienia chemiterapii lub raditerapii (za pierwszy zabieg) raz terapii interfernwej, wszczepienia kardiwertera/defibrylatra, wszczepienia rzrusznika serca raz ablacji (wariant IV ubezpieczenia), zakres rzszerzny pcji Medyczny Ekspert Dmwy (w dtychczaswym ubezpieczeniu pcja ta występwała w frmie zakresu pdstawweg). Kt mże przystąpić d prgramu? D prgramu przystąpić mgą:

2 pracwnicy Plitechniki Łódzkiej, współmałżnkwie lub partnerzy życiwi pracwników Plitechniki Łódzkiej, pełnletnie dzieci pracwników Plitechniki Łódzkiej, którzy nie ukńczyli 74 rku życia pd warunkiem, że w dniu pdpisania deklaracji przystąpienia sba przystępująca d ubezpieczenia nie przebywa na zwlnieniu lekarskim, w szpitalu, w hspicjum, w placówce dla przewlekle chrych raz nie uznan w stsunku d niej niezdlnści d pracy. Odpwiedzialnść PZU Życie S.A. wygasa w rcznicę plisy, w której ubezpieczny ukńczy 75 lat. Wyjątek! D prgramu mgą przystąpić pracwnicy, którzy w dniu uruchmienia prgramu tj r. przebywają na zwlnieniu lekarskim, urlpie bezpłatnym, urlpie wychwawczym, rencie inwalidzkiej, pd warunkiem, że dtychczas byli bjęci chrną ubezpieczeniwą PZU Życie S.A. dla pracwników Plitechniki Łódzkiej. Uwaga! Brak karencji dla sób, które przystąpią d prgramu d dnia r. Brak karencji nie dtyczy partnerów życiwych. Tabela nr 1. Prpzycja grupweg ubezpieczenia pracwniczeg P Plus dla pracwników Plitechniki Łódzkiej i ich rdzin Zakres ubezpieczenia WARIANT I WARIANT II Śmierć ubezpieczneg w wyniku wypadku kmunikacyjneg w pracy Śmierć ubezpieczneg w wyniku wypadku kmunikacyjneg Śmierć ubezpieczneg w wyniku wypadku przy pracy (świadczenie łączne) Śmierć ubezpieczneg w wyniku Nieszczęśliweg Wypadku Śmierć ubezpieczneg w wyniku zawału serca /udaru mózgu WARIANT III WARIANT IV Śmierć ubezpieczneg Śmierć ubezpieczneg - jednrazwe świadczenie dla dziecka d 25 r.ż. (OSIEROCENIE) brak brak Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg w wyniku Nieszczęśliweg Wypadku: - za 1% trwałeg uszczerbku za 100% trwałeg uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg w wyniku zawału serca lub udaru mózgu: - za 1% trwałeg uszczerbku za 100% trwałeg uszczerbku Śmierć współmałżnka / partnera sby ubezpiecznej z przyczyn innych niż NW Śmierć współmałżnka / partnera sby ubezpiecznej w wyniku NW Śmierć dziecka własneg, przyspsbineg, a także pasierba d 25 r.ż brak brak Śmierć rdziców ubezpieczneg Śmierć rdziców małżnka Urdzenie dziecka brak brak Urdzenie martweg dziecka brak brak Urdzenie się dziecka niepełnsprawneg (z wadą wrdzną) brak brak Ubezpieczenie na wypadek Ciężkiej Chrby ubezpieczneg wariant rzszerzny plus wg 5 pkt 4 OWU CCGP33 + paraliż, schyłkwa niewydlnść wątrby, chrba Alzheimera, śpiączka, utrata mwy, łagdny guz mózgu, przewlekła niewydlnść ddechwa, wiruswe zapalenie mózgu lub pn mózgw-rdzeniwych Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 2

3 Zakres ubezpieczenia WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV Ubezpieczenie na wypadek Leczenia Szpitalneg również w krajach Unii Eurpejskiej, Szwajcarii, Nrwegii, Nwej Zelandii, Watykanie, Australii, Kanadzie, Japnii, Mnak, USA - pbyt w szpitalu spwdwany był Nieszczęśliwym Wypadkiem, wypadkiem kmunikacyjnym i wypadkiem w pracy -d 14 dni pwyżej 14 dni d 90 dnia, jeżeli pbyt spwdwany był Nieszczęśliwym Wypadkiem, wypadkiem kmunikacyjnym i wypadkiem w pracy - jeżeli pbyt spwdwany był chrbą jeżeli pbyt spwdwany był zawałem serca/ udarem mózgu - pbyt na OIT (trwający nieprzerwanie min. 48 gdz. w trakcie pbytu w szpitalu), wypłata jednrazwa - reknwalescencja - trwający nieprzerwanie max. 30 dni - bezpśredni p min.14 dniwym pbycie w szpitalu - pbyt na zwlnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital Ubezpieczenie z Kartą Apteczną W ramach ddatkweg ubezpieczenia z Kartą Apteczną ubezpieczny, który skrzystał z wypłaty świadczenia z tytułu pbytu w szpitalu trzyma kartę z limitem pieniędzy uprawniającą d zakupu prduktów w wytypwanych aptekach Operacje chirurgiczne pnad 500 zabiegów kreślnych w OWU I klasa II klasa III klasa Ddatkwe ubezpieczenie na wypadek utraty zdrwia przez dzieck Suma ubezpieczenia utraty zdrwia przez dzieck brak brak utrata zdrwia przez dzieck d 25 rku życia na skutek: tak tak brak brak 1. spwdwana ciężką chrbą dziecka tak tak brak brak 2. spwdwana nieszczęśliwym wypadkiem tak tak brak brak katalg chrób wg 4 OWU DCGP32 + cukrzyca dpwiedni prcent d s.u Leczenie specjalistyczne dpwiedni prcent d s.u chemiterapia alb raditerapia brak brak brak terapia interfernwa brak brak brak wszczepienie kardiwertera/defibrylatra brak brak brak wszczepienie rzrusznika serca brak brak brak ablacja brak brak brak Trwała niezdlnść d pracy i samdzielnej egzystencji Trwała niezdlnść d pracy i samdzielnej egzystencji brak brak MED - Medyczny Ekspert Dmwy - zakres rzszerzny tak tak tak tak Indywidualna kntynuacja OWU - TYP C Miesięczna składka łączna 55,00 62,50 39,00 58,00 Niniejsza prpzycja nie stanwi ferty w rzumieniu przepisów kdeksu cywilneg. Szczegółwe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególnści dtyczące definicji zdarzeń bjętych chrną, zakresu dpwiedzialnści, wypłaty świadczeń kreślają gólne warunki ubezpieczenia lub umwa ubezpieczenia raz inne dkumenty stanwiące integralną część stsunku ubezpieczeniweg. Zstała pracwana na pdstawie OWU P Plus wraz z ubezpieczeniami ddatkwymi, które weszły w życie d r.raz OWU indywidualnej kntynuacji Typ C, które weszły w życie d r. Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 3

4 MED - Medyczny Ekspert Dmwy MED - Medyczny Ekspert Dmwy - zakres rzszerzny (nie występuje suma ubezpieczenia w tym świadczeniu) ZAGRANICZNA KONSULTACJA MEDYCZNA W przypadku wystąpienia zdarzenia medyczneg umżliwia skrzystanie z zagranicznej knsultacji medycznej, za pśrednictwem świadczenidawcy i uzyskanie drugiej pinii medycznej PRYWATNA OPIEKA DOMOWA : Opieka dmwa pielęgniarki - Opieka dmwa pielęgniarki d śmiu gdzin dziennie przez kres 2 tygdni lub czterech gdzin dziennie przez kres czterech tygdni. Pmc w prwadzeniu dmu - Pmc w prwadzeniu dmu zapewnia pkrycie ksztów djazdu i hnrarium sób pmagających w prwadzeniu dmu d śmiu gdzin dziennie przez kres 2 tygdni lub czterech gdzin dziennie przez kres czterech tygdni. Opieka nad drbnymi zwierzętami dmwymi - Opieka nad gadami, gryzniami, ktami, wadami, psami, ptakami i rybami, d śmiu gdzin dziennie przez kres 2 tygdni lub czterech gdzin dziennie przez kres czterech tygdni. Opieka nad dziećmi - Świadczenie realizwane jest d śmiu gdzin dziennie przez kres 2 tygdni lub czterech gdzin dziennie przez kres czterech tygdni. Wizyta dmwa psychlga - W przypadku, gdy bezpśredni w związku ze stanem zdrwia w jakim znajduje się ubezpieczny, nastąpił pgrszenie jeg stanu psychiczneg, Centrum Medyczne zrganizuje i pkryje kszty wizyty lub serii wizyt psychlga w dmu. Ubezpiecznemu przysługuje jedna wizyta psychlga dziennie, trwająca maksymalnie 2 gdziny dziennie przez kres czterech tygdni, nie dłużej jednak niż przez kres, jaki psychlg uzna za zasadny. Wizyta dmwa rehabilitanta lub masażysty - W przypadku, gdy bezpśredni w związku ze stanem zdrwia, w jakim znajduje się ubezpieczny niezbędna jest rehabilitacja Centrum Medyczne zrganizuje i pkryje kszty wizyty lub serii wizyt rehabilitanta lub masażysty w dmu ubezpieczneg. Ubezpiecznemu przysługuje jedna wizyta dziennie rehabilitanta lub masażysty, trwająca maksymalnie 2 gdziny dziennie przez kres czterech tygdni, nie dłużej jednak niż przez kres, jaki rehabilitant lub masażysta uzna za zasadny. Transprt medyczny - W przypadku zlecenia przez lekarza prwadząceg pilnej knsultacji medycznej, hspitalizacji lub specjalistyczneg zabiegu ambulatryjneg, Centrum Medyczne zrganizuje i pkryje kszty transprtu medyczneg ubezpieczneg. Świadczenie transprtu medyczneg przysługuje ubezpiecznemu w dniesieniu d jedneg zdarzenia medyczneg, maksymalnie dwa razy. Dstarczenie niezbędnych leków - W przypadku, gdy bezpśredni w związku ze stanem zdrwia w jakim znajduje się ubezpieczny musi n przebywać w dmu c najmniej 5 dni, Centrum Medyczne zrganizuje i pkryje kszty dstarczenia d dmu przepisanych przez lekarza niezbędnych leków, dstępnych na terenie RP Dstarczenie sprzętu rehabilitacyjneg - W przypadku, gdy bezpśredni w związku ze stanem zdrwia w jakim znajduje się ubezpieczny musi n przebywać w dmu c najmniej 5 dni, Centrum Medyczne zrganizuje i pkryje kszty dstarczenia d dmu wypżyczneg lub zakupineg przez ubezpieczneg sprzętu rehabilitacyjneg. Dstarczenie d naprawy przedmitów użytku sbisteg - W przypadku, gdy bezpśredni w związku ze stanem zdrwia w jakim znajduje się ubezpieczny musi n przebywać w dmu c najmniej 5 dni, Centrum Medyczne zrganizuje i pkryje kszty dstarczenia d naprawy przedmitów użytku sbisteg zgdnie z OWU. Kszty napraw pkrywa ubezpieczny. POMOC W PLANOWANIU LECZENIA CAŁODOBOWY TELEFONICZNY SERWIS MEDYCZNY II. Indywidualna Kntynuacja Specjalna dla pracwników Plitechniki Łódzkiej, współmałżnków i pełnletnich dzieci Nwści w prgramie: mżliwść wybru jedneg z dwóch wariantów indywidualnej kntynuacji specjalnej, szerki zakres ubezpieczenia zawierający ryzyka dstswane d realnych ptrzeb ubezpieczneg. Kt mże przystąpić d prgramu? pracwnicy Plitechniki Łódzkiej ubezpieczeni na życie w ramach prgramu grupweg ubezpieczenia na życie pisaneg w pkt. I, tj.: pracwnicy przebywający na urlpie wychwawczym, pracwnicy przebywający na urlpie bezpłatnym, pracwnicy przechdzący na emeryturę lub rentę, którzy nie ukńczyli 76 rk życia będą mgli skrzystać z prgramu - indywidualnej kntynuacji specjalnej. Odpwiedzialnść PZU Życie S.A. w Indywidualnej Kntynuacji specjalnej trwa maksymalnie d 79 rku życia. P tym kresie Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 4

5 przysługuje pracwnikwi praw d indywidualnej kntynuacji na warunkach standardwych Typ A PZU Życie S.A. współmałżnkwie i pełnletnie dzieci pd warunkiem, że nie ukńczyli 69 rku życia. Ochrna ubezpieczeniwa trwa maksymalnie d rcznicy plisy w rku, w którym dany ubezpieczny ukńczy 70 lat. P tym kresie przysługuje praw d indywidualnej kntynuacji na warunkach standardwych Typ A PZU Życie S.A. Deklaracja przystąpienia d prgramu indywidualnej kntynuacji specjalnej musi zstać złżna w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej, najpóźniej w terminie miesiąca d daty ustania stsunku pracy lub przesłana na adres Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniwej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikwskieg 6/8 (00-389). Szczegółwe infrmacje na strnie: Tabela 3. Indywidualna kntynuacja specjalna Zakres ubezpieczenia WARIANT I WARIANT II Śmierć ubezpieczneg w wyniku wypadku kmunikacyjneg Śmierć ubezpieczneg w wyniku Nieszczęśliweg Wypadku Śmierć ubezpieczneg w wyniku zawału serca / udaru mózgu Śmierć ubezpieczneg Śmierć ubezpieczneg - jednrazwe świadczenie dla dziecka d 25 r.ż. (OSIEROCENIE) Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg w wyniku Nieszczęśliweg Wypadku: - za 1% trwałeg uszczerbku za 100% trwałeg uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg spwdwany zawałem serca lub udarem - za 1% trwałeg uszczerbku za 100% trwałeg uszczerbku Śmierć współmałżnka (przyczyna naturalna) Śmierć współmałżnka w wyniku NW Śmierć dziecka własneg, przyspsbineg, a także pasierba d 25 r.ż Śmierć rdziców ubezpieczneg Śmierć rdziców małżnka Ubezpieczenie na wypadek Ciężkiej Chrby ubezpieczneg zakres pdstawwy (anemia aplastyczna, bąblwiec mózgu, chirurgiczne leczenie chrby naczyń wieńcwych by-pass, chrba Creutzfelda-Jakba, masywny zatr tętnicy płucnej leczny peracyjnie, niewydlnść nerek, nwtwór złśliwy, dkleszczwe wiruswe zapalenie mózgu, rpień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV-dwie jednstki chrbwe zgdnie z OWU, zawał serca, zgrzel gazwa) Ubezpieczenie na wypadek Leczenia Szpitalneg pbyt w szpitalu spwdwany był Nieszczęśliwym Wypadkiem d 14 dni pwyżej 14 dni, jeżeli pbyt spwdwany był Nieszczęśliwym Wypadkiem jeżeli pbyt spwdwany był zawałem serca lub udarem mózgu d 14 dni jeżeli pbyt spwdwany był chrbą pbyt na OIT (trwający nieprzerwanie min. 48 gdz. w trakcie pbytu w szpitalu)-wypłata jednrazwa Indywidualna kntynuacja OWU - TYP A Miesięczna składka łączna - nwa 58,00 83,00 Niniejsza prpzycja nie stanwi ferty w rzumieniu przepisów kdeksu cywilneg. Szczegółwe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególnści dtyczące definicji zdarzeń bjętych chrną, zakresu dpwiedzialnści, wypłaty świadczeń kreślają gólne warunki ubezpieczenia lub umwa ubezpieczenia raz inne dkumenty stanwiące integralną część stsunku ubezpieczeniweg. Zstała pracwana na pdstawie OWU P Plus wraz z ubezpieczeniami ddatkwymi, które weszły w życie d r.raz OWU indywidualnej kntynuacji Typ A, które weszły w życie d r. Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 5

6 III. Indywidualna Kntynuacja Standardwa Kt mże przystąpić d prgramu: sby bjęte chrną w ramach Prgramu grupweg ubezpieczenia na życie dla pracwników Plitechniki Łódzkiej i człnków ich rdzin, które kńczą pracę na Plitechnice Łódzkiej i nie są uprawnine d indywidualnej kntynuacji specjalnej, a za które była przekazywana składka w ramach ubezpieczenia grupweg przez minimum 6 miesięcy, pracwnicy, współmałżnkwie i pełnletnie dzieci, którzy krzystali z indywidualnej kntynuacji specjalnej. Tabela 4. Indywidualna kntynuacja standard PTKP50, Zakres ubezpieczenia świadczenie w % sumy ubezpieczenia śmierć ubezpieczneg 100% śmierć ubezpieczneg spwdwana nieszczęśliwym wypadkiem ddatkw 100% śmierć ubezpieczneg spwdwana wypadkiem kmunikacyjnym ddatkw 500% trwały uszczerbek na zdrwiu za 1% trwałeg uszczerbku 1% śmierć małżnka 50% śmierć małżnka spwdwana nieszczęśliwym wypadkiem ddatkw 250% śmierć dziecka 30% śmierć rdzica raz rdzica małżnka ubezpieczneg 20% siercenie dziecka przez ubezpieczneg 40% Wariant urdzenie dziecka 10% urdzenie martweg dziecka 20% Składka miesięczna d każdeg zł sumy ubezpieczenia 7,00 zł IV. Prywatne Ubezpieczenie Zdrwtne - PZU Opieka Medyczna dla pracwników Plitechniki Łódzkiej i ich rdzin Ubezpieczenie t daje Państwu dstęp d usług ferwanych w prywatnych placówkach medycznych partnerów PZU. Kt mże przystąpić d ubezpieczenia? pracwnicy Plitechniki Łódzkiej, którzy nie ukńczyli 64 rku życia, współmałżnek, partner życiwy pracwnika Plitechniki Łódzkiej, który nie ukńczył 64 rku życia, dzieck pracwnika Plitechniki Łódzkiej d 17 rku życia lub d 24 rku - pd warunkiem kntynuwania nauki. Krzyści z prgramu: W zależnści d wybraneg zakresu, w ramach prgramu trzymują Państw: nielimitwany ułatwiny dstęp d usług lekarskich: wizyta u lekarza internisty, lekarza rdzinneg lub pediatry czas czekiwania na wizytę d 2 dni rbczych, wizyta u lekarzy specjalistów z zakresu 16 specjalizacji- bez skierwania- czas czekiwania na wizytę d 5 dni rbczych, mżliwść wizyt dmwych, mżliwść wyknania w krótkim terminie d kilkudziesięciu d pnad 200 pdstawwych i specjalistycznych badań diagnstycznych, kmfrt, wygdę raz jakść świadcznych usług medycznych mżliwść telefniczneg umówienia wizyty lekarskiej. Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 6

7 Usługi medyczne w ramach ubezpieczenia Opieka Medyczna Standard i Kmfrt Plus są realizwane w placówce Medycyny Rdzinnej - Łódź, ul. Milinwa 21. Usługi medyczne w ramach ubezpieczenia Opieka Medyczna Premium Plus są realizwane w placówce LuxMed - Łódź, ul. Milinwa 2G. Zakres świadczeń Zdrwtnych Standard Kmfrt Plus Premium Plus Zakres świadczeń Zdrwtnych Standard Kmfrt Plus Premium Plus Lekarz rdzinny, internista Badanie mczu i kału Pediatra Bakterilgiczne Knsultacje specjalistyczne- gdy uprawninym d świadczeń zdrwtnych jest dzieck d 15 rku życia dstęp d knsultacji specjalistycznych zależy d dstępnści specjalisty dziecięceg Badania radilgiczne Gineklg Badania ultrasngraficzne Chirurg gólny Badania czynnściwe Ortpeda Specjalistyczne badania diagnstyczne: wyknywane na pdstawie skierwania d lekarza świadczenidawcy Okulista Bichemiczne 15% zniżki Kardilg Immunlgiczne 15% zniżki Pulmunlg Hrmnalne 15% zniżki Dermatlg Wiruslgiczne 15% zniżki Otlarynglg Badania ultrasngraficzne 15% zniżki Neurlg Badania endskpwe 15% zniżki Urlg Badania z zakresu diagnstyki brazwej 15% zniżki Reumatlg Badania czynnściwe 15% zniżki Alerglg Dstęp d całdbwej inflinii telefnicznej Gastrlg Wizyty Dmwe Prada internisty, lekarza rdzinneg lub pediatry: Diabetlg W gdzinach twarcia Endkrynlg Pza gdzinami twarcia dpłata 30 zł d wizyty 4 bezpłatne wizyty w rku pliswym Nefrlg Knsultant Szpitalny Pdstawwe badania diagnstyczne wyknywane na pdstawie skierwania d lekarza świadczenidawcy Opieka Stmatlgiczna ze zniżką 20% 20% 15% Hematlgiczne i układu krzepnięcia Bichemiczne Immunlgiczne Pdstawwe badania diagnstyczne wyknywane na pdstawie skierwania d lekarza świadczenidawcy Hrmnalne Serlgiczne składka miesięczna dla pracwnika Składka miesięczna dla współubezpieczneg 21,90 zł 44,00 zł 75,80 zł 21,65 zł 43,75 zł 75,55 zł Wszystkim ubezpiecznym przysługuje 15% zniżka, w stsunku d ceny usługi bwiązującej u świadczenidawcy, na pzstałe usługi medyczne niebjęte zakresem ubezpieczenia dstępne w placówce medycznej, z której usług krzystał ubezpieczny w ramach prywatneg ubezpieczenia zdrwtneg - PZU Opieka Medyczna dla pracwników Plitechniki Łódzkiej i ich rdzin. Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 7

8 V. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla pracwników Plitechniki Łódzkiej Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, dla pracwników Plitechniki Łódzkiej zapewni InterRisk Twarzystw Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Grup. Suma ubezpieczenia, w stsunku d ferty dtychczas bwiązującej na Plitechnice Łódzkiej, będzie 2 razy wyższa i wynsić będzie zł, przy zachwaniu tej samej składki rcznej w wyskści 45 zł. C nweg znajdziecie Państw w prgramie NNW? Ddatkwe ryzyka pdlegające chrnie pgryzienia przez zwierzęta, ukąszenia przez wady, kszty leczenia pniesine na terenie Plski, Pbyt w szpitalu w wyniku NNW płatny d pierwszeg dnia hspitalizacji, Pważne zachrwania - wypłata świadczenia z tytułu zachrwania na kreślne w OWU pważne chrby d zł, Za każdy prcent uszczerbku na zdrwiu trzymacie Państw 400 zł w ubiegłym rku był t 120 zł, Składka ubezpieczeniwa nie jest uzależnina d struktury wiekwej sób ubezpiecznych raz ich płci, Uprszczna prcedura przystąpienia d ubezpieczenia brak badań medycznych dtyczących stanu zdrwia sby ubezpiecznej, Usprawnina prcedura wypłaty świadczeń - stpień uszczerbku na zdrwiu ustalany jest zacznie przez lekarza na pdstawie tabeli uszczerbkwej raz dstarcznej przez ubezpieczneg dkumentacji medycznej. W ramach ubezpieczenia NNW, InterRisk dpwiada za zgn w wyniku zawału serca/udaru mózgu d 64 rku życia ubezpieczneg. UWAGA! Ochrna ubezpieczeniwa w ciągu 365 dni w rku, przez 24 gdziny na dbę, na całym świecie. Warunki i zakres ubezpieczenia Ogólne warunki teg ubezpieczenia dtyczące wyżej wymieninej ferty znajdziecie Państw w Kwesturze. Tabela 6. Zakres ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. L.p. RODZAJE ŚWIADCZEŃ - OPCJA PODSTAWOWA 1. Z tytułu uszczerbku na zdrwiu w wyniku nieszczęśliweg wypadku: WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA (suma ubezpieczenia zł) a) w razie 100 % uszczerbku na zdrwiu 100% sumy ubezpieczenia zł b) za każdy 1% uszczerbku na zdrwiu - (w pstaci np. urazu głwy, złamania, uszkdzenia narządu wzrku, uszkdzenia narządu słuchu, całkwitej lub częściwej utraty zębów stałych, zwichnięcia, wstrząśnięcia mózgu, parzenia) c) zwrt ksztów nabycia wyrbów medycznych, będących przedmitami rtpedycznymi i śrdków pmcniczych (m.in. prtez itp.) 1% sumy ubezpieczenia 400 zł d 30% sumy ubezpieczenia d zł d) zwrt ksztów przekwalifikwania zawdweg sób niepełnsprawnych d 30% sumy ubezpieczenia d zł 2. Z tytułu śmierci Ubezpieczneg w wyniku nieszczęśliweg wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% sumy ubezpieczenia zł 3. Z tytułu uszczerbku na zdrwiu w wyniku ataku padaczki Jednrazw 1% sumy ubezpieczenia. 400 zł Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 8

9 L.p. RODZAJE ŚWIADCZEŃ - OPCJA PODSTAWOWA 4. Z tytułu zwrtu ksztów nabycia wyrbów medycznych, będących przedmitami rtpedycznymi i śrdków pmcniczych pwstałych w następstwie ataku padaczki lub mdlenia nieustalnej przyczynie 5. Z tytułu pgryzienia przez psa 400 zł 6. Z tytułu pkąsań przez zwierzęta lub ukąszeń przez wady 400 zł 7. Z tytułu nagłeg zatrucia gazami, substancjami i prduktami chemicznymi, bądź z tytułu prażenia prądem lub pirunem 8. Z tytułu uszkdzeń ciała w następstwie nieszczęśliweg wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej raz leczenia i c najmniej jednej wizyty kntrlnej ŚWIADCZENIA DODATKOWE 1. Zwrt ksztów leczenia pniesinych na terenie RP w wyniku nieszczęśliweg wypadku d 10% sumy ubezpieczenia WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA (suma ubezpieczenia zł) d 13 % sumy ubezpieczenia d zł 400 zł 400 zł d zł (suma ubezpieczenia zł) 2. Jednrazwe świadczenie z tytułu uciążliwści leczenia - wypłata 1% sumy ubezpieczenia 400 zł (suma ubezpieczenia zł) 3. Z tytułu pbytu w szpitalu w wyniku NNW - świadczenie płatne d 1 dnia pbytu w szpitalu za każdy następny dzień, maksymalnie za 90 dni - 1% sumy ubezpieczenia 90 zł za dzień (suma ubezpieczenia zł) 4. Z tytułu pważneg zachrwania - świadczenie w wyskści 100% sumy ubezpieczenia: zł (suma ubezpieczenia zł) nwtwór złśliwy, paraliż, niewydlnść nerek, transplantacja głównych rganów, plimyelitis, utrata mwy, utrata słuchu, utrata wzrku, anemia plastyczna, stwardnienie rzsiane 5. Czaswa niezdlnść Ubezpieczneg d pracy w wyniku NNW - w zależnści d czasu trwania niezdlnści d wyknywania pracy pwyżej 7 dni pwyżej 30 dni (suma ubezpieczenia zł) SKŁADKA ROCZNA PRACOWNIKA PŁ 300 zł 420 zł 45 zł VI. OC pracwnika dydaktyczneg d prgramu NNW dla pracwników Plitechniki Łódzkiej D ubezpieczenia NNW pracwnicy dydaktyczni Plitechniki Łódzkiej mgą dkupić za składkę w wyskści 1 zł Ubezpieczenie Odpwiedzialnści Cywilnej pracwnika dydaktyczneg. Suma ubezpieczenia wynsi zł za jedn zdarzenie ( zł na wszystkie zdarzenia). Warunki i zakres ubezpieczenia Ogólne warunki teg ubezpieczenia dtyczące wyżej wymieninej ferty znajdziecie Państw w Kwesturze. VII. Karta Klubu Nauczyciela Wszyscy ubezpieczeni w prgramie NNW Pracwników Plitechniki Łódzkiej trzymają imienną, Kartę Klubu Nauczyciela. Karta ta upważnia Państwa d krzystania z tysięcy zniżek i rabatów ferwanych przez kilkuset partnerów Klubu Nauczyciela. Są t zniżki zarówn na zakupy jak i usługi. W ciągu rku mgą Państw zaszczędzić pnad 600 zł aktywnie krzystając z Karty Klubu Nauczyciela. Karta ta upważnia również d skrzystania z ddatkwych zniżek na ubezpieczenia w NAU SA: majątkwe (ddatkw d 40% zniżki na ubezpieczenie mieszkania), kmunikacyjne (ddatkw d 20% zniżki na ubezpieczenie samchdu). UWAGA! Warunkiem przystąpienia d NNW jest wypełnienie frmularza Klubu Nauczyciela raz udzielenie zgdy na ptrącenie składki ubezpieczenia NNW z wynagrdzenia. Ogólne warunki wyżej wymieninych ubezpieczeń dstępne są w Kwesturze Plitechniki Łódzkiej. 9

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie OPIS PROGRAMU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN PSP 2014 Rozszerzenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO UBEZPIECZENIA GRUPOWE Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO DLACZEGO POWSTAŁ NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY? Nowy program ubezpieczeniowy jest wynikiem postępowania

Bardziej szczegółowo

Liberty Ubezpieczenia

Liberty Ubezpieczenia Liberty Ubezpieczenia I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Liberty Direct) t marka należąca d amerykańskiej grupy ubezpieczeniwej Liberty Mutual Insurance, pd którą

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Znak sprawy: 30/12/02/2013/N/WROCŁAW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Znak sprawy: 30/12/02/2013/N/WROCŁAW Strona 1 z 15 Wrocław, 12.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ PWSZ-III-AGOO-P1-29020-5/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY MAŁŻONKA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY MAŁŻONKA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY MAŁŻONKA Kod warunków: MCGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby kod warunków CCGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY Kod warunków: KZGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia Medyczny Ekspert Domowy

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia Medyczny Ekspert Domowy Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia Medyczny Ekspert Domowy Kod warunków: KZGP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Opiekun Ubezpieczenie grupowe

Opiekun Ubezpieczenie grupowe Opiekun Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Ubezpieczenie Grupowe Opiekun Ubezpieczenie ma za zadanie zrekompensować poniesione straty finansowe, w przypadku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków p zmianach za rk 2011 w kwcie 75.644.642,00 zł zstał wyknany w kwcie 72.915.535,77 zł, t jest w 96,4 % w stsunku rcznym. Na tę kwtę złżyły się wydatki majątkwe w wyskści 22.299.749,93 zł,

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

SUPER GWARANCJA. UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA

SUPER GWARANCJA. UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA SUPER GWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsza umowa dodatkowa stanowi integralną część Umowy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsza umowa dodatkowa stanowi integralną część Umowy Podstawowej,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo