INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPIEKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 1/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPIEKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 1/2011"

Transkrypt

1 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPIEKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 1/ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia Zdrowotnego (dalej w skrócie OWU ) Medicover Försäkrings AB (publ.) dzia aj ce przez Oddzia w Polsce z siedzib w Warszawie (zwane dalej Ubezpieczycielem ) zawiera Umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi. 2. Umowa ubezpieczenia mo e by zawarta na rzecz osoby trzeciej, b d cej osob fizyczn (zwanej dalej Ubezpieczonym ), na warunkach okre lonych w Umowie ubezpieczenia. 3. Potwierdzeniem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest Polisa wystawiona przez Ubezpieczyciela. 4. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonego, postanowienia dotycz ce Ubezpieczaj cego stosuje si odpowiednio równie do Ubezpieczonego w zakresie ustalonym w odr bnych przepisach, z tym e na Ubezpieczonym nie ci y obowi zek zap aty sk adki, lecz Ubezpieczyciel ma prawo podnosi zarzuty, maj ce wp yw na jego odpowiedzialno, równie przeciwko Ubezpieczonemu. 5. Za zgod stron, do Umowy ubezpieczenia mog zosta wprowadzone warunki szczególne, odbiegaj ce od postanowie niniejszych OWU, które maj pierwsze stwo przed zapisami OWU. W takim przypadku, przed zawarciem umowy, Ubezpieczyciel przedstawi Ubezpieczaj cemu na pi mie ró nice pomi dzy postanowieniami OWU a Umow ubezpieczenia. 6. Wszelkie regulacje odbiegaj ce od postanowie niniejszych OWU wymagaj formy pisemnej pod rygorem ich niewa no ci. 7. W sprawach nieuregulowanych w OWU lub warunkach szczególnych maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowi zuj cego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 2 DEFINICJE Przez u yte w niniejszych OWU poj cia rozumie si : 1. Centrum Medicover Placówka Medyczna nale ca do Medicover Sp. z o. o. i/lub Placówka Medyczna b d ca w sieci franczyzowej Medicover Sp. z o. o., z wy czeniem Szpitali Medicover. 2. Centrum Obs ugi Klienta us uga telefoniczna, w ramach której Ubezpieczony mo e umówi termin i miejsce wykonania us ugi medycznej lub uzyska informacje na temat ubezpieczenia. 3. Choroba stan zdrowia Ubezpieczonego, który zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, wymaga leczenia lub diagnostyki. 4. Choroba przewlek a daj cy objawy lub zdiagnozowany lub leczony w okresie 12 miesi cy przed Dat rozpocz cia ochrony stan chorobowy lub stan b d cy nast pstwem wcze niejszego urazu, charakteryzuj cy si powolnym rozwojem oraz d ugookresowym przebiegiem, wymagaj cy sta ego lub okresowego leczenia i/lub rehabilitacji, charakteryzuj cy si okresami zaostrzenia, zmniejszenia lub czasowego ust pienia objawów albo b d cy przyczyn hospitalizacji w okresie 12 miesi cy przed Dat rozpocz cia ochrony. 5. Choroba wrodzona zaburzenie budowy i/lub funkcjonowania organizmu na ka dym etapie rozwoju p odowego, w szczególno ci choroby obecne przy urodzeniu, wady wrodzone rozpoznane na ka dym etapie ycia, choroby uwarunkowane genetycznie oraz konsekwencje zdrowotne wynikaj ce ze wszystkich wymienionych stanów. 6. Data rozpocz cia ochrony data wskazana w Polisie, od której rozpoczyna si ochrona ubezpieczeniowa. 7. Hot Line Medicover 24-godzinna us uga telefoniczna, w ramach której Ubezpieczony mo e uzyska pomoc w razie w razie Nag ego zachorowania lub Nieszcz liwego wypadku, zgodnie z przys uguj cym mu Zakresem ubezpieczenia. 8. Miesi c ubezpieczenia miesi c rozpoczynaj cy si w Dacie rozpocz cia ochrony, a nast pnie w takim samym dniu kolejnego miesi ca Roku ubezpieczeniowego, a je eli nie ma takiego dnia w danym miesi cu w ostatnim dniu tego miesi ca. 9. Nag e zachorowanie stan chorobowy powsta y w sposób nag y i niezamierzony, w okresie odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela, bezpo rednio zagra aj cy yciu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagaj cy udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej i poddania si leczeniu. 10. Nieszcz liwy wypadek nag e zdarzenie, wywo ane wy cznie przyczyn zewn trzn, powsta e w okresie odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela, w wyniku którego Ubezpieczony, niezale nie od swojej woli, dozna fizycznych obra e cia a. Za Nieszcz liwy wypadek nie uwa a si zawa u serca, udaru mózgu czy jakichkolwiek innych chorób, w tym wyst puj cych nagle. Ubezpieczeniem obj te s bezpo rednie nast pstwa Nieszcz liwego wypadku, czyli takie które wyst pi y i podlega y diagnostyce i/lub leczeniu w terminie 7 dni od daty Nieszcz liwego wypadku. 11. Obszar udzielania wiadcze obszar, w obr bie którego wiadczone s us ugi Pogotowia Ratunkowego oraz wizyty w miejscu zachorowania. Informacja o aktualnym obszarze udzielania wiadcze dost pna jest na stronie internetowej oraz pod numerem Centrum Obs ugi Klienta. 12. Okres hospitalizacji czas przebywania Ubezpieczonego w Szpitalu liczony w dobach, nie d u szy ni 60 dni w ka dym Roku ubezpieczeniowym, przy czym ka da rozpocz ta doba uwa ana jest za pe n. 13. Okres karencji okres, w trakcie którego odpowiedzialno Ubezpieczyciela jest wy czona w odniesieniu do wskazanych Us ug medycznych. 14. Placówka Medyczna dzia aj cy zgodnie z prawem obowi zuj cym w Polsce, podmiot uprawniony do udzielania wiadcze zdrowotnych, tj. zak ad opieki zdrowotnej, osoba fizyczna wykonuj ca zawód medyczny, tj. osoba, która na podstawie odr bnych przepisów, uprawniona jest do udzielania wiadcze zdrowotnych (w tym lekarz, piel gniarka, po o na w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki) oraz osoba legitymuj ca si nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania wiadcze zdrowotnych w okre lonym zakresie lub w okre lonej dziedzinie medycyny, grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka piel gniarek lub po o nych, gdzie Ubezpieczony mo e uzyska Us ug medyczn. 15. Placówka Medyczna Medicover Centra Medicover oraz Placówki Medyczne, z którymi Medicover Sp. z o. o. zawar umowy o wspó pracy, w tym Centrum Medyczne Damiana. Wykaz Placówek Medycznych Medicover i zakres Us ug medycznych wiadczonych w ka dej z nich, jest dost pny na stronie internetowej oraz pod numerem Centrum Obs ugi Klienta. 16. Polisa dokument potwierdzaj cy zawarcie Umowy ubezpieczenia. 17. Procedury specjalistyczne diagnostyczne i lecznicze Us ugi medyczne wymienione w Zakresie ubezpieczenia, wykonywane ze wskaza medycznych, ambulatoryjnie lub w trybie hospitalizacji jednodniowej (maksymalny pobyt do 24 godzin), niewymagaj ce znieczulenia z intubacj dotchawicz, odbywaj ce si na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Medicover. Je eli ze wzgl du na wiek lub stan zdrowia Ubezpieczonego, Procedura specjalistyczna b dzie wymaga a znieczulenia z intubacj dotchawicz i/lub hospitalizacji przekraczaj cej 24 godziny, wówczas nie podlega ona zakresowi Procedury specjalistyczne i w ramach tego zakresu nie b dzie wiadczona. 18. Rok ubezpieczeniowy 12 kolejno nast puj cych po sobie miesi cy, pocz wszy od Daty rozpocz cia ochrony. 19. Sk adka kwota nale na Ubezpieczycielowi od Ubezpieczaj cego z tytu u Umowy ubezpieczenia. 20. Szpital dzia aj cy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, zak ad opieki zdrowotnej typu zamkni tego, udzielaj cy ca odobowych wiadcze zdrowotnych przez wykwalifikowan kadr medyczn, posiadaj cy odpowiednie zaplecze do prowadzenia diagnostyki i leczenia operacyjnego, gdzie Ubezpieczony mo e uzyska Us ug szpitaln. O rodki pomocy spo ecznej, o rodki leczenia uzale nie, hospicja, sanatoria, o rodki wypoczynkowe, o rodki rehabilitacyjne, zak ady lecznictwa uzdrowiskowego (w tym szpitale uzdrowiskowe), nie s traktowane jako Szpital. 21. Szpital Damiana Szpital nale cy do Centrum Medycznego Damiana Sp. z o. o. 22. Szpital Medicover Szpital nale cy do Medicover Sp. z o. o. 23. Ubezpieczaj cy osoba fizyczna zawieraj ca Umow ubezpieczenia i zobowi zana do op acenia Sk adki zgodnie z terminami i na warunkach okre lonych w Umowie ubezpieczenia. 24. Ubezpieczony osoba fizyczna, która w chwili podpisywania wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia nie przekroczy a 65. roku ycia, na rzecz której zawarto Umow ubezpieczenia. 1

2 25. Umowa ubezpieczenia umowa zawarta na podstawie niniejszych OWU. 26. Umowa ubezpieczenia rodzinnego Umowa ubezpieczenia zawierana na rachunek Ubezpieczonego oraz wskazanego przez niego partnera prowadz cego wspólne gospodarstwo domowe (wspó ma onek, konkubent) i/lub wskazanych przez niego dzieci w asnych lub przy posobionych (jego i/lub partnera), pozostaj cych z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, które w chwili podpisywania wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia nie uko czy y 25. roku ycia. 27. Uprzednio wyst puj cy stan zdrowia nawracaj ce lub przewlek e choroby, z powodu których w okresie 12 miesi cy przed Dat rozpocz cia ochrony - Ubezpieczony by leczony lub uzyska porad lekarsk lub przeby zabieg chirurgiczny. 28. Us uga medyczna badanie lekarskie, medyczne lub diagnostyczne, procedura ambulatoryjna, rehabilitacyjna lub hospitalizacyjna, niezb dna z medycznego punktu widzenia, zgodna z wybranym Zakresem ubezpieczenia, maj ca na celu utrzymanie, przywrócenie lub popraw stanu zdrowia Ubezpieczonego, obejmuj ca tak e profilaktyk. 29. Us uga szpitalna wiadczenie zdrowotne niezb dne z medycznego punktu widzenia, obejmuj ce proces diagnostyki i/lub leczenia przeprowadzony w warunkach szpitalnych, wymagaj ce sta ego nadzoru lekarskiego i piel gniarskiego, odpowiednich procedur leczniczych i diagnostycznych, zgodne z Zakresem ubezpieczenia. 30. Wspó p atno kwota b d ca cz ci ceny Us ugi medycznej, któr Ubezpieczony pokrywa samodzielnie, zgodnie z poziomem Wspó p atno ci wskazanym w Polisie. 31. Zabiegi ambulatoryjne diagnostyczne i lecznicze Us ugi medyczne wymienione w Zakresie ubezpieczenia, wykonywane ze wskaza medycznych, w znieczuleniu miejscowym lub nasi kowym (w okolic zabiegu), w warunkach sali zabiegowej placówki ambulatoryjnej (przychodni), odbywaj ce si na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover. Je eli ze wzgl du na wiek lub stan zdrowia Ubezpieczonego, Zabieg ambulatoryjny b dzie wymaga znieczulenia z intubacj dotchawicz i/lub hospitalizacji, wówczas nie podlega on zakresowi Zabiegi ambulatoryjne i w ramach tego zakresu nie b dzie wiadczony. 32. Zakres ubezpieczenia Us ugi medyczne przys uguj ce Ubezpieczonemu w ramach Umowy ubezpieczenia. 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa polega na udost pnieniu Ubezpieczonemu Us ug medycznych w Placówkach Medycznych Medicover, zgodnie z wybranym Zakresem ubezpieczenia i na zasadach okre lonych w OWU. 3. Zakres ubezpieczenia jest opisany w Za czniku nr 1 do OWU. 4. Wszystkie osoby ubezpieczone w ramach jednej Umowy ubezpieczenia rodzinnego, s obj te tym samym Zakresem ubezpieczenia oraz tym samym poziomem Wspó p atno ci, je li zosta a wybrana opcja ze Wspó p atno ci. 5. Dziecko przed uko czeniem 12. miesi ca ycia mo e zosta obj te zakresem obejmuj cym Us ugi szpitalne wy cznie w ramach Umowy ubezpieczenia rodzinnego. 6. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zmiany Placówek Medycznych Medicover, w trakcie obowi zywania Umowy ubezpieczenia, z nast puj cych wa nych powodów: a) rozwi zanie umowy z Placówk Medyczn Medicover z przyczyn le cych po stronie tej placówki, b) czasowe zaprzestanie dzia alno ci - ca kowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych Placówki Medycznej Medicover, c) wykre lenie Placówki Medycznej Medicover z w a ciwego rejestru w ca o ci lub cz ci, d) og oszenie lub zarz dzenie likwidacji, przekszta cenia lub upad o ci Placówki Medycznej Medicover, e) uzyskanie przez now Placówk Medyczn statusu Placówki Medycznej Medicover w rozumieniu OWU, f) powody ekonomiczne. Aktualny wykaz Placówek Medycznych Medicover dost pny jest na stronie internetowej oraz pod numerem Centrum Obs ugi Klienta. 4 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNO CI UBEZPIECZYCIELA 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno ci (nie udziela ochrony ubezpieczeniowej), je li Us uga medyczna dotycz ca Ubezpieczonego mia a na celu, by a wynikiem lub by a spowodowana: a) zaka eniem wirusem HIV lub chorob AIDS, b) diagnostyk, leczeniem, zabiegiem lub operacj zwi zan ze zmian p ci, c) diagnostyk, leczeniem, zabiegiem lub operacj z zakresu stomatologii, chirurgii szcz kowej, chirurgii plastycznej lub rekonstrukcyjnej, medycyny estetycznej lub kosmetyki, w tym tak e w przypadku, gdy wykonanie powy szych procedur by o zwi zane z leczeniem nast pstw Nieszcz liwego wypadku, niezale nie od daty jego wyst pienia, d) prowadzeniem leczenia dializacyjnego, e) transplantacj organów lub tkanek (pochodzenia naturalnego lub sztucznego), w tym tak e z wykorzystaniem autoprzeszczepu (z wy czeniem wykonywanych ródoperacyjnie w trakcie jednego zabiegu, z przeszczepów w asnych ci gien, chrz stek, skóry, w asnych naczy krwiono nych których koszt Ubezpieczyciel pokrywa) lub u ycia hodowli komórkowych ani prowadzeniem leczenia immunosupresyjnego, f) wysokospecjalistycznym leczeniem chorób nowotworowych, w szczególno ci stosowaniem chemioterapii lub radioterapii, g) prowadzeniem leczenia uznanego z medycznego punktu widzenia za eksperymentalne lub o nieudowodnionej skuteczno ci, h) zamierzonym samookaleczeniem, samobójstwem, prób samobójcz lub nara aniem si na niepotrzebne niebezpiecze stwo poza prób ratowania ycia drugiego cz owieka, i) pozostawaniem pod wp ywem alkoholu, narkotyków lub innych rodków odurzaj cych, j) pozostawaniem pod wp ywem leków ograniczaj cych zdolno do prowadzenia pojazdu mechanicznego lub obs ugi maszyn i urz dze, o ile zgodnie z informacj podan przez producenta leku jego za ycie wp ywa na zdolno prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obs ugi maszyn i urz dze, k) prowadzeniem pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, je eli Ubezpieczony nie posiada uprawnie do jego prowadzenia lub je eli Ubezpieczonemu zatrzymano czasowo lub na sta e dokumenty potwierdzaj ce te uprawnienia, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, a tak e je li pojazd nie spe nia wynikaj cych z odr bnych przepisów wymogów dotycz cych jego u ytkowania, tj. je li pojazd nie by dopuszczony do ruchu, a w przypadku pojazdów podlegaj cych rejestracji je li nie posiada wa nego badania technicznego, l) wypadkiem lub chorob powsta w zwi zku ze s u b wojskow i/lub w jednostkach paramilitarnych, dzia aniami wojennymi, udzia em w misjach pokojowych lub stabilizacyjnych, aktem terroru lub czynnym udzia em Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach lub aktach przemocy, lub w czasie stanu wojennego, wyj tkowego lub stanu kl ski ywio owej, m) uprawianiem amatorsko lub wyczynowo sportów ekstremalnych, tj. sportów, których uprawianie wi e si z wysokim prawdopodobie stwem doznania urazu, wymagaj cych ponadprzeci tnych zdolno ci fizycznych lub psychicznych oraz odpowiedniego przygotowania, w szczególno ci zwi zanych z: i. wykorzystaniem statków powietrznych (samolotów, balonów, szybowców, paralotni), ii. wykorzystaniem spadochronu, lotni lub paralotni, w tym równie wyposa onych w silnik, iii. wszelkiego rodzaju wspinaczk, iv. speleologi i eksploracj jaski, v. uprawianiem jakiejkolwiek sztuki walki, vi. nurkowaniem na g boko wi ksz ni 18 metrów, vii. wy cigami lub rajdami wszelkiego rodzaju rodkami lokomocji posiadaj cymi w asny nap d mechaniczny, viii. skokami na linie, ix. narciarstwem oraz jazd na snowboardzie z wyj tkiem uprawianych rekreacyjnie na wyznaczonych trasach, x. hippik z wyj tkiem uprawianej rekreacyjnie; W rozumieniu niniejszych OWU przez uprawianie sportu ekstremalnego rozumie si tak e jednorazowe podj cie lub wykonanie takiej czynno ci b d udzia w zawodach sportowych o ww. charakterze. n) leczeniem w szpitalach uzdrowiskowych lub sanatoriach, o) detoksykacj po u yciu narkotyków lub innych rodków odurzaj cych, tytoniu lub alkoholu, p) epidemi og oszon lub potwierdzon przez odpowiednie organy administracji pa stwowej, q) leczeniem bezp odno ci, przeprowadzaniem sztucznego zap odnienia lub wykonywaniem aborcji (z powodów pozamedycznych), r) operacyjn korekcj wad wzroku, s) wysokospecjalistycznym leczeniem i diagnostyk Chorób wrodzonych, poza opiek ambulatoryjn przys uguj c zgodnie z wybranym zakresem ubezpieczenia, t) zakupem i wszczepieniem wszelkich sztucznych organów i/lub narz dów. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi kosztów zakupu leków, protez, implantów, stymulatorów, rozruszników serca, zastawek, soczewek, urz dze koryguj cych (w tym zakupu okularów optycznych i szkie kontaktowych) i innych wysokospecjalistycznych materia ów medycznych. 2

3 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno ci za Us ugi szpitalne i Procedury specjalistyczne przeprowadzane w okresie karencji. 4. Okres karencji na Us ugi szpitalne i Procedury specjalistyczne wynosi 90 dni i liczony jest od Daty rozpocz cia ochrony. Okresu karencji nie stosuje si w odniesieniu do dzieci urodzonych w Szpitalu Medicover i Szpitalu Damiana, z zachowaniem ustale 3 ust. 5, dla których wniosek o zawarcie ubezpieczenia zosta z o ony przed up ywem 30. dnia ycia dziecka. 5. Okres karencji na Us ugi szpitalne i Procedury specjalistyczne, wynikaj ce z Uprzednio wyst puj cego stanu zdrowia, wynosi 12 miesi cy i liczony jest od Daty rozpocz cia ochrony. 5 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA I CZAS JEJ TRWANIA 1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres 12 miesi cy. 2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si w dniu okre lonym w Polisie jako Data rozpocz cia ochrony, ale nie wcze niej ni w dniu nast puj cym po op aceniu pierwszej Sk adki. 3. Pierwsza Umowa ubezpieczenia jest zawierana na podstawie oferty jej zawarcia z o onej przez Ubezpieczaj cego i jej przyj cia przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczaj cy sk ada ofert na wniosku Ubezpieczyciela. 4. Sk adaj c wniosek, Ubezpieczaj cy wp aca kwot pieni n na poczet pierwszej Sk adki. 5. Dostarczenie Ubezpieczycielowi niekompletnie wype nionego wniosku lub niewp acenie kwoty na poczet pierwszej Sk adki, uniemo liwia zawarcie Umowy ubezpieczenia. Niekompletnie wype niony lub nieop acony wniosek traci wa no po 30 dniach od jego z o enia. 6. Z zastrze eniem postanowie ust. 8, Umow ubezpieczenia uwa a si za zawart na warunkach okre lonych we wniosku, w momencie dostarczenia Polisy Ubezpieczaj cemu. 7. W wyniku oceny ryzyka ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel mo e odmówi zawarcia Umowy ubezpieczenia lub zaproponowa Ubezpieczaj cemu zawarcie umowy na warunkach szczególnych, odbiegaj cych od tych, o które wnioskowa Ubezpieczony. 8. Je eli, w odpowiedzi na z o on ofert, Ubezpieczyciel dor cza Ubezpieczaj cemu Polis zawieraj c postanowienia, które odbiegaj na niekorzy Ubezpieczaj cego od tre ci z o onej przez niego oferty, Ubezpieczyciel zobowi zany jest zwróci Ubezpieczaj cemu na to uwag na pi mie przy dor czaniu Polisy, wyznaczaj c mu 7-dniowy termin do zg oszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowi zku przez Ubezpieczyciela, zmiany dokonane na niekorzy Ubezpieczaj cego nie s skuteczne, a Umowa ubezpieczenia jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. W sytuacji braku sprzeciwu Ubezpieczaj cego, Umowa ubezpieczenia dochodzi do skutku, zgodnie z tre ci Polisy, nast pnego dnia po up ywie terminu wyznaczonego do z o enia sprzeciwu. 9. W przypadku zg oszenia sprzeciwu wobec tre ci Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwraca niezw ocznie Ubezpieczaj cemu pe n kwot wp acon na poczet pierwszej Sk adki, w sposób ustalony z Ubezpieczaj cym. Zwrot Sk adki nast pi w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, chyba e równocze nie Ubezpieczaj cy wyrazi pisemn zgod na pozostawienie Sk adki Ubezpieczycielowi na czas rozpatrzenia sprzeciwu. 10. W przypadku odmowy zawarcia Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczaj cemu w terminie 30 dni pe n kwot wp acon na poczet pierwszej Sk adki, w sposób ustalony z Ubezpieczaj cym. 11. Kolejna Umowa ubezpieczenia jest zawierana na podstawie oferty z o onej przez Ubezpieczyciela i jej przyj cia przez Ubezpieczaj cego. Ubezpieczyciel przedstawi ofert zawarcia kolejnej Umowy ubezpieczenia najpó niej 45 dni przez ko cem Umowy ubezpieczenia. Sk adaj c ofert zawarcia kolejnej Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel mo e zaproponowa zmian warunków Umowy ubezpieczenia. Ubezpieczaj cy jest zobowi zany do poinformowania Ubezpieczyciela o swojej decyzji. Je li Ubezpieczaj cy akceptuje warunki zawarte w ofercie, wystarczaj cym sposobem poinformowania Ubezpieczyciela jest op acenie Sk adki w wysoko ci i terminie wskazanym w ofercie. 12. W przypadku zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia obejmuj cej Us ugi szpitalne i Procedury specjalistyczne, okres karencji nie ma zastosowania. 13. Ubezpieczaj cy i Ubezpieczony s zobowi zani do dostarczenia Ubezpieczycielowi informacji, o które Ubezpieczyciel pyta przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i które mog mie wp yw na warunki Umowy ubezpieczenia. W przypadku nieujawnienia informacji lub podania informacji niezgodnych z prawd, Ubezpieczony mo e spotka si z odmow wykonania Us ugi medycznej, jak równie Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 14. Ubezpieczyciel mo e odmówi zawarcia nowej Umowy ubezpieczenia w okresie 6 miesi cy od dnia rozwi zania poprzedniej Umowy ubezpieczenia. 6 ODST PIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczaj cy ma prawo odst pi od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. W takim wypadku ochrona jest udzielana do dnia, w którym Ubezpieczyciel otrzyma od Ubezpieczaj cego pisemne o wiadczenie woli o odst pieniu od umowy. 2. W przypadku odst pienia od Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczaj cemu w terminie 30 dni kwot wp acon na poczet pierwszej Sk adki, w sposób ustalony z Ubezpieczaj cym. Ubezpieczyciel ma prawo potr ci cz sk adki za okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 7 ROZWI ZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Odpowiedzialno Ubezpieczyciela z tytu u Umowy ubezpieczenia wygasa: a) w ostatnim dniu Roku ubezpieczeniowego, je li Ubezpieczaj cy nie zaakceptuje warunków kolejnej Umowy ubezpieczenia, b) je li Umowa ubezpieczenia zosta a wypowiedziana, c) je li Sk adka nie zosta a op acona, zgodnie z zasadami okre lonymi w 9, ust. 5, d) w dniu mierci Ubezpieczaj cego, e) w odniesieniu do konkretnego Ubezpieczonego: w dniu mierci Ubezpieczonego lub w ostatnim dniu Roku ubezpieczeniowego nast puj cym po dniu, kiedy Ubezpieczony uko czy 65. rok ycia, a w odniesieniu do dzieci 25. rok ycia. 2. Je eli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczony korzysta z Us ugi szpitalnej, odpowiedzialno Ubezpieczyciela z tego tytu u ustaje z dniem spe nienia tego wiadczenia, jednak nie pó niej ni w terminie miesi ca od dnia wyga ni cia odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela. 3. Je li odpowiedzialno Ubezpieczyciela wygasa przed up ywem okresu, na jaki Umowa ubezpieczenia zosta a zawarta, Ubezpieczaj cy ma prawo do zwrotu sk adki za niewykorzystany okres ochrony. 4. Umowa ubezpieczenia mo e zosta wypowiedziana na pi mie przez Ubezpieczaj cego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od pierwszego dnia Miesi ca ubezpieczenia nast puj cego po dniu kiedy Ubezpieczyciel otrzyma pisemne wypowiedzenie umowy. 8 WIADCZENIA 1. Ubezpieczonemu przys uguj Us ugi medyczne uzasadnione z medycznego punktu widzenia, obj te wybranym Zakresem ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel ma prawo odmówi udzielenia wiadczenia w przypadku, gdy Ubezpieczony, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, nie wymaga wykonania Us ugi medycznej lub jej wykonanie spowodowa oby zagro enie zdrowia lub ycia Ubezpieczonego. 3. Je li Sk adka za Umow ubezpieczenia nie zosta a op acona w terminie, Ubezpieczonemu przys uguj Us ugi medyczne tylko w przypadku Nag ego zachorowania lub Nieszcz liwego wypadku. Powy sze us ugi b d wiadczone, o ile umowa nie zosta a wypowiedziana przez Ubezpieczaj cego, zgodnie z 9, ust W celu uzyskania Us ugi medycznej Ubezpieczony powinien: a) skontaktowa si z Centrum Obs ugi Klienta lub z wybran Placówk Medyczn Medicover osobi cie, telefonicznie lub za po rednictwem innych kana ów czno ci udost pnianych przez dan Placówk Medyczn Medicover, b) uzgodni termin wykonania Us ugi medycznej i przyby w uzgodnionym terminie do Placówki Medycznej Medicover lub poinformowa t Placówk o rezygnacji z us ugi medycznej nie pó niej ni 48 godzin przed jej terminem, c) okaza dokument to samo ci ze zdj ciem w Placówce Medycznej Medicover, dla potwierdzenia to samo ci Ubezpieczonego; Ubezpieczyciel zastrzega, e w przypadku braku mo liwo ci identyfikacji to samo ci Ubezpieczonego, Placówka Medyczna Medicover mo e odmówi wykonania Us ugi medycznej, z wyj tkiem stanu zagro enia ycia Ubezpieczonego, d) przestrzega regulaminu Placówki Medycznej Medicover oraz zastosowa si do polece i wskazówek otrzymanych od jej personelu. 5. Us ugi szpitalne i Procedury specjalistyczne podlegaj wst pnej autoryzacji przez Ubezpieczyciela, w celu weryfikacji czy s nale ne Ubezpieczonemu. Ubezpieczony otrzyma potwierdzenie od Ubezpieczyciela, czy dana Us uga szpitalna lub Procedura ambulatoryjna przys uguje mu w ramach Umowy ubezpieczenia. 3

4 9 SK ADKA I INNE OP ATY 1. Sk adk oblicza si na podstawie taryfy obowi zuj cej w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka dla ka dego Ubezpieczonego, przy czym Sk adka uzale niona jest od: a) Zakresu ubezpieczenia, b) czynników medycznych zwi zanych ze stanem zdrowia Ubezpieczonego, c) p ci Ubezpieczonego, d) wieku Ubezpieczonego, e) liczby osób ubezpieczonych w ramach Umowy ubezpieczenia rodzinnego, f) poziomu Wspó p atno ci, g) cz stotliwo ci op acania Sk adki. 2. Sk adka jest op acana przez Ubezpieczaj cego w wysoko ci i terminach okre lonych w Polisie. 3. Sk adka mo e by op acana: miesi cznie, kwartalnie, pó rocznie lub rocznie. Sk adka p atna jest w formie przelewu, polecenia zap aty lub obci enia rachunku karty p atniczej. 4. Sk adk uwa a si za zap acon w dniu uznania na rachunku bankowym Ubezpieczyciela pe nej wymaganej kwoty. 5. Je eli Sk adka nie zosta a op acona w terminie okre lonym w Umowie ubezpieczenia ani mimo wezwania do zap aty w dodatkowym terminie 7 dni, Umow ubezpieczenia uwa a si za wypowiedzian przez Ubezpieczaj cego. W wezwaniu do zap aty Ubezpieczyciel podaje do wiadomo ci Ubezpieczaj cego skutki niezap acenia Sk adki. 6. Je li Umowa ubezpieczenia zosta a zawarta z opcj Wspó p atno ci, Ubezpieczony korzystaj c z Us ugi medycznej innej ni Us uga szpitalna, jest zobowi zany do wniesienia op aty, obliczonej w nast puj cy sposób: wybrany poziom Wspó p atno ci pomno ony przez cen Us ugi medycznej w danej Placówce Medycznej Medicover. 7. Korzystaj c z Us ugi szpitalnej, Ubezpieczony jest zobowi zany do wniesienia op aty w wysoko ci: a) 500 (pi set) z otych je li umowa zosta a zawarta z 20% lub 40% poziomem Wspó p atno ci, b) 1000 (tysi c) z otych je li umowa zosta a zawarta z 60% lub 80% poziomem Wspó p atno ci. Ubezpieczony wnosi op at jednorazowo w trakcie jednego pobytu w Szpitalu, niezale nie od liczby Us ug szpitalnych wykonanych w trakcie tego pobytu. 8. Op ata, o której mowa w pkt. 6 i 7 powy ej, jest pokrywana przez Ubezpieczonego w nast puj cy sposób; a) w przypadku uzyskania Us ugi medycznej w Centrum Medicover, Centrum Medycznym Damiana, Szpitalu Medicover lub Szpitalu Damiana op ata jest pobierana przed wykonaniem Us ugi medycznej (gotówk lub kart p atnicz ), b) w przypadku uzyskania Us ugi medycznej poza Centrum Medicover, Centrum Medycznym Damiana, Szpitalem Medicover i Szpitalem Damiana Ubezpieczony jest obci any op at po realizacji Us ugi medycznej, w terminie do 30 dni, od chwili gdy Medicover Sp. z o. o. zostanie poinformowany o realizacji Us ugi medycznej przez faktycznego wiadczeniodawc tej us ugi. Ubezpieczony obowi zany jest do zap aty nale no ci, w terminie 14 dni od chwili otrzymania faktury wystawionej przez Medicover Sp. z o. o., dostarczonej na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany we wniosku. 10 PRAWA I OBOWI ZKI STRON 1. Ubezpieczyciel jest zobowi zany: a) dor czy Ubezpieczaj cemu tekst OWU przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, b) wyda Ubezpieczaj cemu Polis, c) przedstawi Ubezpieczaj cemu ró nice mi dzy postanowieniami Umowy ubezpieczenia a OWU (je li wprowadzono warunki szczególne). 2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji okoliczno ci Nieszcz liwego wypadku (je li taki mia miejsce). W takiej sytuacji Ubezpieczyciel jest upowa niony do uzyskania dokumentów i informacji dotycz cych Nieszcz liwego wypadku, oraz jest upowa niony do uzyskania dokumentacji medycznej od podmiotów udzielaj cych wiadcze zdrowotnych Ubezpieczonemu. 3. W przypadku wyboru opcji ze Wspó p atno ci, Ubezpieczaj cy jest zobowi zany poinformowa Ubezpieczonego o op atach zwi zanych z korzystaniem z Us ug medycznych. 11 POST POWANIE W SPRAWACH SKARG I ZA ALE 1. Od decyzji Ubezpieczyciela w sprawach zwi zanych z zawarciem, wykonaniem i rozwi zaniem Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczaj cemu i/lub Ubezpieczonemu przys uguje prawo wniesienia odwo ania do Zarz du Ubezpieczyciela za po rednictwem Oddzia u w Polsce. 2. Odwo ania s rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania. Decyzja Ubezpieczyciela podj ta w wyniku odwo ania jest ostateczna. 3. Ponadto Ubezpieczaj cy lub Ubezpieczony, w innych sprawach ni opisane w ust. 1, mog zg asza skargi i za alenia do Zarz du Ubezpieczyciela za po rednictwem Oddzia u w Polsce. 4. Skargi i za alenia s rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania, a o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je z o y a, jest informowana niezw ocznie po ich rozpatrzeniu. 5. O zakwalifikowaniu otrzymanego pisma jako odwo ania b d skargi lub za alenia decyduje tre otrzymanego pisma. 6. Powództwo o roszczenia wynikaj ce z Umowy ubezpieczenia mo na wytoczy albo wed ug przepisów o w a ciwo ci ogólnej albo przed s dem w a ciwym dla miejsca zamieszkania Ubezpieczaj cego lub Ubezpieczonego. 12 POSTANOWIENIA KO COWE 1. Wszystkie zawiadomienia i o wiadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny by sk adane na pi mie za pokwitowaniem lub przes ane listem poleconym, na adres Oddzia u Ubezpieczyciela w Polsce wskazany w Umowie ubezpieczenia. 2. Wszystkie zawiadomienia i o wiadczenia kierowane b d do Ubezpieczaj cego i/lub Ubezpieczonych na pi mie i przes ane listem zwyk ym lub poleconym, na adres korespondencyjny Ubezpieczaj cego i/lub Ubezpieczonego, wskazany we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 3. Je eli Ubezpieczaj cy lub Ubezpieczony zmieni adres wskazany we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia jako korespondencyjny i nie zawiadomi o tym Ubezpieczyciela, przyjmuje si, e Ubezpieczyciel dope ni swojego obowi zku zawiadomienia lub o wiadczenia, je eli pismo zosta o wys ane pod ostatni znany Ubezpieczycielowi adres zamieszkania lub adres korespondencyjny Ubezpieczaj cego lub Ubezpieczonego i wywiera skutki po up ywie 7 dni od daty wys ania. 4. Roszczenia z tytu u Umowy ubezpieczenia nie mog by przedmiotem cesji w rozumieniu przepisów art. 509 i nast pnych Kodeksu cywilnego ani zastawu w rozumieniu art. 327 i nast pnych Kodeksu cywilnego. 13 Za cznik nr 1 do OWU, b d cy ich integraln cz ci, stanowi lista Us ug medycznych przys uguj cych Ubezpieczonym w ramach poszczególnych Zakresów ubezpieczenia. Niniejsze OWU zosta y zatwierdzone Uchwa Zarz du Ubezpieczyciela numer I z dnia Niniejsze OWU zostaj wprowadzone do obrotu z dniem i maj zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawartych od tej daty. Fredrik Ragmark Prezes Zarz du Stephen Kennedy Cz onek Zarz du Dyrektor Wykonawczy V

5 ZA CZNIK NR I DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NR 1/ ZAKRES UBEZPIECZENIA POMOC W NAG YCH PRZYPADKACH HOT LINE MEDICOVER Porady informacyjne w nag ych wypadkach (24h) POGOTOWIE RATUNKOWE Us ugi Pogotowia Ratunkowego s wiadczone w razie nag ego zachorowania lub nieszcz liwego wypadku w Obszarze udzielania wiadcze. Wezwanie karetki odbywa si za po rednictwem Hot Line Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji, okre l czy uzasadnione jest wys anie karetki. TRANSPORT SANITARNY Transport sanitarny jest zwi zany z udzieleniem wiadczenia medycznego w przypadku, gdy istniej przeciwwskazania medyczne do realizacji przejazdu innym rodkiem transportu ni medyczny, a realizacja us ugi medycznej w miejscu pobytu Ubezpieczonego jest niemo liwa. Us uga jest realizowana na podstawie skierowania lekarza Centrum Medicover lub Centrum Medycznego Damiana. Wezwanie karetki odbywa si za po rednictwem Hot Line Medicover. WIZYTY DOMOWE Wizyty domowe (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry) wiadczone s w razie nag ego zachorowania lub nieszcz liwego wypadku w Obszarze udzielania wiadcze. Umówienie wizyty domowej odbywa si za po rednictwem Hot Line Medicover, której dyspozytorzy okre l, na podstawie uzyskanych informacji, czy wizyta domowa jest uzasadniona KONSULTACJE LEKARZY POMOCY DORA NEJ Konsultacja lekarza pomocy dora nej chirurgicznej Konsultacja lekarza pomocy dora nej ogólnej Konsultacja lekarza pomocy dora nej ortopedycznej Konsultacja lekarza pomocy dora nej pediatrycznej Konsultacje lekarzy pomocy dora nej wiadczone s w przypadku nag ego zachorowania oraz nieszcz liwego wypadku, tak e poza godzinami pracy Centrów Medicover. Wszystkie nag e przypadki nale y zg asza pod numer Hot Line Medicover, której dyspozytorzy okre l, na postawie uzyskanych informacji, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie dora nym oraz wska miejsce jej wykonania. KONSULTACJE LEKARZY KONSULTACJE LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Konsultacja ginekologa / ginekologa dzieci cego Konsultacja internisty Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej Konsultacja pediatry Kwalifikacja do szczepienia (badanie lekarskie + piel gniarka) KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW Konsultacja alergologa / alergologa dzieci cego + + Konsultacja chirurga / chirurga dzieci cego Konsultacja dermatolog - alergolog dzieci cy + + Konsultacja dermatologa / dermatologa dzieci cego + + Konsultacja gastrologa / gastrologa dzieci cego + + Konsultacja ginekologa-endokrynologa + + Konsultacja kardiologa / kardiologa dzieci cego Konsultacja lekarza rehabilitacji + + Konsultacja neurologa / neurologa dzieci cego + + Konsultacja okulisty / okulisty dzieci cego Konsultacja ortopedy / ortopedy dzieci cego Konsultacja otolaryngologa / otolaryngologa dzieci cego Konsultacja proktologa + + Konsultacja reumatologa / reumatologa dzieci cego + + Konsultacja urologa / urologa dzieci cego + + Medycyna podró y - konsultacja lekarska + + KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW Dost pne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z Placówki Medycznej Medicover. Konsultacja audiologa Konsultacja chirurga naczyniowego + + Konsultacja diabetologa / diabetologa dzieci cego + + Konsultacja endokrynologa / endokrynologa dzieci cego + + Konsultacja foniatry Konsultacja genetyczna + + Konsultacja hematologa / hematologa dzieci cego + + Konsultacja hepatologa + + Konsultacja immunologa + + Konsultacja kardiochirurga Konsultacja lekarza chorób zaka nych + + Konsultacja nefrologa / nefrologa dzieci cego + + Konsultacja neurochirurga Konsultacja onkologa + + Konsultacja pulmonologa / pulmonologa dzieci cego Konsultacja torakochirurga KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW I TERAPIE SPECJALISTYCZNE (LIMITOWANE) Dost pne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover. Konsultacja: psychologa, neuropsychologa, psychiatry / psychologa dzieci cego, psychiatry dzieci cego ( czny roczny limit: 3 konsultacje) + + Konsultacja dietetyka (roczny limit: 3 konsultacje) + + Konsultacja seksuologa (roczny limit: 3 konsultacje) + + Konsultacje/terapie: logopedy, neurologopedy / logopedy dzieci cego, neurologopedy dzieci cego ( czny roczny limit: 30 konsultacji/terapii) + + ZABIEGI AMBULATORYJNE Dost pne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover. KONSULTACJE PIEL GNIARSKIE Konsultacja piel gniarki zabiegowej Konsultacja po o nej Porada laktacyjna ZABIEGI PIEL GNIARSKIE Glukoza we krwi w o niczkowej oznaczona glukometrem Inhalacje Iniekcja domi niowa / podskórna Iniekcja do ylna Lewatywa Pobranie krwi Podanie immunoglobuliny przeciwt cowej (Tetabulin) - z kosztem szczepionki Podanie leku doustnie Pomiar ci nienia t tniczego Strep a test Szczepienie TT (bez kosztu szczepionki)

6 Test actim CRP Test troponinowy Wlew kroplowy do ylny ZABIEGI OKULISTYCZNE Badanie dna oka Badanie ostro ci wzroku - komputer Badanie pola widzenia + + Badanie wady wzroku - skiaskopia + + Pomiar ci nienia ródga kowego ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE Ewakuacja krwiaka z ma owiny usznej Paracenteza w znieczuleniu miejscowym u doros ych + + P ukanie zatok metod Proetza Podci cie w dzide ka j zyka + + Wlewka dokrtaniowa + + Naci cie ropnia przewodu s uchowego + + P ukanie ucha Przedmuchanie tr bek s uchowych Tamponada nosa przednia + + Usuni cie cia a obcego z zakresu otolaryngologii Usuni cie tamponady nosa + + Usuni cie woskowiny ZABIEGI CHIRURGICZNE Elektrokoagulacja + + Naci cie krwiaka i s czkowania + + Necrectomia w warunkach ambulatoryjnych Odklejenie napletka w znieczuleniu powierzchniowym (emla) + + Pobranie wycinków skóry + + Resekcja klinowa wrastaj cego paznokcia + + Rozklejanie warg sromowych w znieczuleniu powierzchniowym (emla) + + Usuni cie cia a obcego Wyci cie agodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela) + + Wyci cie ma ej zmiany podskórnej do 1,5 cm + + Wyci cie ma ej zmiany skórnej do 1,5 cm + + Wy y eczkowanie/zniszczenie zmiany skórnej + + Za o enie/zmiana opatrunku Zdj cie szwów Zszycie rany do 3 cm Rozci ganie napletka + + ZABIEGI ORTOPEDYCZNE Blokada oko ostawowa Blokada przykr gos upowa + + Blokada splotu ramiennego + + Nastawienie z amania bez stabilizacji wewn trznej Opatrunek usztywniaj cy gipsowy Punkcja stawu/torbieli Punkcja stawu/torbieli z podaniem leku Wstrzykni cie leku do stawu Za o enie gipsu du ego Za o enie gipsu ma ego Za o enie opaski gipsowej syntetycznej Za o enie szyny Kramera Zdj cie opatrunku usztywniaj cego ZABIEGI GINEKOLOGICZNE Badanie t tna p odu - UDT + + Kardiotokografia + + Kolposkopia + + Krioterapia k ykcin zmian pochwy i sromu + + Leczenie nad erki szyjki macicy - elektrokoagulacja + + Leczenie nad erki szyjki macicy - krioterapia + + Leczenie nad erki szyjki macicy - laser + + Leczenie nad erki szyjki macicy - solcogyn + + Pobranie wycinków z szyjki macicy Ukr cenie polipa szyjki macicy + + Usuni cie wewn trzmacicznej wk adki antykoncepcyjnej Za o enie wk adki wewn trzmacicznej (bez kosztu wk adki) ZABIEGI UROLOGICZNE Cewnikowanie p cherza moczowego + + Usuni cie cewnika z moczowodu + + Wymiana cewnika + + BIOPSJE Biopsja skóry + + Biopsja aspiracyjna cienkoiglowa tarczycy + + Biopsja aspiracyjna cienkoig owa piersi + + Biopsja aspiracyjna cienkoig owa zmiany w tkance podskórnej + + Biopsja j dra + + Biopsja szpiku + + Biopsja szyjki macicy + + Biopsja linianki + + INNE ZABIEGI AMBULATORYJNE Dermatoskopia + + Elektrokoagulacja zmiany skórnej / b ony luzowej + + Fluorescencja w lampie Wooda + + Fototerapia UVB (SUP) + + Immunoterapia chorób alergicznych + + Kapilaroskopia + + Kriochirurgiczne usuni cie zmiany skórnej + + Pojedyncze testy p atkowe kontaktowe + + Próba ozi bieniowa + + Próba ozi bieniowa z termometri skórn i prób uciskow + PUVA + + Termografia + + Termometria skórna + + Test prowokacji donosowej + + Test prowokacji nieswoistej (histamina/metacholina/acetylocholina) + + Test skórny na roztocza + + Testy kontaktowe p atkowe kosmetyki+zaróbki + + Testy kontaktowe p atkowe Standard (I+ II)+ kosmetyki+zaróbki + + Testy kontaktowe p atkowe z alergenami St.I,II + + Testy skórne punktowe - panel + + Testy skórne punktowe - pojedyncze oznaczenie + + Trichogram + + Zeskrobiny skórne w kierunku (nu e ca) Demodex + + BADANIA DIAGNOSTYCZNE Dost pne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover. BADANIA MOCZU Mocz - badanie ogólne Mocz - bia ko Mocz - Bia ko Bence - Jonesa metod immunofiksacji Mocz - ci ar w a ciwy Mocz - cytologia Mocz - glukoza Mocz - krwinki dysmorficzne Mocz - Liczba Addisa Mocz - mikroalbuminuria Mocz dobowy - bia ko Mocz dobowy - glukoza Mocz dobowy - poziom miedzi Cu + + Mocz dobowy - mikroalbuminuria

7 BADANIA STOLCA Badanie w kierunku owsików + + Ka - badanie ogólne Ka - krew utajona Ka - Lamblie + + Ka - Lamblie met. ELISA Ka - Paso yty (1 badanie) Ka na stopie strawienia + + HEMATOLOGIA Badanie diagnostyczne w kierunku talasemii beta + + Eozynofilia bezwzgl dna - krew Erytrocyty - oporno osmotyczna - krew Hemoglobina p odowa + + Leukocyty - fosfataza zasadowa - krew + + Leukogram Mielogram + + Morfologia krwi+weryfikacja ilo ci p ytek (wersenian + cytrynian) Morfologia pe na - analizator - krew Morfologia pe na - analizator - krew w o niczkowa + + Morfologia pe na - rozmaz mikroskopowy - krew Morfologia pe na - rozmaz mikroskopowy - krew w o niczkowa + + Odczyn Biernackiego - OB - krew P ytki krwi metod manualn + P ytki krwi we krwi kapilarnej + + Retikulocyty - krew Retikulocyty - krew w o niczkowa Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej Subpopulacja limfocytów CD3/CD Subpopulacja limfocytów CD4/CD8 + + Subpopulacja limfocytów krwi obwodowej - panel (CD4/CD8 CD3/CD19) + + Subpopulacje limfocytów T, B, NK - test IMK + + BIOCHEMIA Aktywno reninowa osocza (ARO) + + Albumina - surowica Alfa 1 - antytrypsyna + + Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT) Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT) Amoniak + + Amylaza - mocz Amylaza - surowica Amylaza trzustkowa - mocz Amylaza trzustkowa - surowica Apolipoproteina AI - ApoAl + + Apolipoproteina B - Apo B + + Beta - crosslaps + + Beta-2-mikroglobulina (surowica) + + Bia ko ca kowite - surowica Bia ko monoklonalne metod immunofiksacji + + Bia ko ostrej fazy - CRP - ilo ciowo Bia ko ostrej fazy - CRP jako ciowo Bilirubina ca kowita - surowica Bilirubina ca kowita i frakcje - surowica Ca kowita zdolno surowicy do wi zania elaza - TIBC + + Ceruloplazmina + + Chlorki - mocz dobowy + + Chlorki - surowica Chlorki w pocie Cholesterol ca kowity Cholesterol HDL + + Cholesterol LDL metod bezpo redni + Cholinoesteraza - CHE + + Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach + + Cystatyna C + + Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu - G6PDH + + Dehydrogenaza mleczanowa - LDH + + Elektroforeza bia ek - mocz + + Elektroforeza bia ek - surowica + + Enolaza neuronowa swoista - NSE + + Ferrytyna + + Fosfataza alkaliczna - ALP Fosfataza alkaliczna frakcja B ALP-B + + Fosfataza kwa na - ca kowita - AcP + + Fosfataza kwa na sterczowa - AcPP + + Fosfor - mocz Fosfor - mocz dobowy + + Fosfor - surowica Fruktozamina - surowica + + Galaktoza w moczu + + Galaktoza w surowicy + + Gammaglutamylotranspeptydaza - GGTP Gazometria - krew w o niczkowa + + Glikemia przygodna Glukoza 1h po posi ku Glukoza 2h po posi ku we krwi ylnej Glukoza 30 min po posi ku Glukoza 90 minut po posi ku Glukoza na czczo we krwi ylnej Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 1h + + Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 2h Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 3h Haptoglobina + + Hemoglobina glikowana Hemosyderyna w moczu + + Homocysteina + + Immunoelektroforeza + + Immunoglobulina A - IgA + + Immunoglobulina G - IgG + + Immunoglobulina M - IgM + + Kinaza kreatynowa - CK + + Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB + + Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB-MASS + + Klirens kreatyniny (wyliczony) Koproporfiryny - mocz + + Kreatynina - mocz Kreatynina - mocz dobowy + + Kreatynina - surowica Krioglobuliny + + Krzywa wch aniania glukozy + + Kwas delta-aminolewulinowy - mocz + + Kwas foliowy + + Kwas Hipurowy w moczu + + Kwas mlekowy (osocze) + + Kwas moczowy - mocz Kwas moczowy - mocz dobowy + + Kwas moczowy - surowica Kwas trójchlorooctwy TCA w moczu + + Kwasy ó ciowe (surowica) + + Leucyloaminopeptydaza (LAP) - mocz + + 3

8 Leucyloaminopeptydaza (LAP) - surowica + + Lipaza - surowica Lipidogram Lipoproteina a (Lpa) + + Lipoproteina x (Lpx) + + Magnez - mocz + + Magnez - mocz dobowy + + Magnez - surowica Mioglobina + + Mocznik - mocz dobowy + + Mocznik - surowica Mocznik (mocz) Mukoproteidy + + Osmolarno - mocz Osmolarno - surowica Osteokalcyna + + Porfiryny ca kowite - mocz + + Porfobilinogen - mocz + + Potas - mocz Potas - mocz dobowy + + Potas - surowica Poziom enzymu konwertuj cego angiotensyny + + Prokalcytonina + + Pyrylinks + + Rozpuszczalny receptor transferyny (rtrf) + + Saturacja transferyny (wyliczona) + + Seromukoid + + Sód - mocz dobowy + + Sód - surowica Test tolerancji laktozy + + Test zimnej flotacji + + Transferyna + + Troponina I Troponina T Trójglicerydy TG + + Uroporfiryny - mocz + + Urydylotransferaza galaktozo P (UDPG) + + Wap - mocz Wap - mocz dobowy + + Wap ca kowity - surowica Wap zjonizowany - krew Widmo fluorescencji porfiryn w osoczu + + Witamina A+E + + Witamina B Witamina D-1,25(OH)2D + + Witamina D-25(OH)D + + Wolna hemoglobina w surowicy + + elazo na czczo - surowica elazo- surowica po 5 h + + elazo x 5 - surowica - krzywa wch aniania elaza + + SEROLOGIA Badanie przegl dowe alloprzeciwcia (anty-rh i inne) + + Grupa krwi + + Grupa krwi i alloprzeciwcia a odporno ciowe (anty Rh i inne) + + Odczyn Coombsa bezpo redni (ATM) + + Oznaczenie antygenów na krwinkach + + Oznaczenie s abej formy antygenu D + + KOAGUOLOGIA Agregacja p ytek krwi + + Aktywno czynnika V + + Aktywno czynnika von Willebrandta (jako kofaktora ristocetyny) + + Antytrombina III (AT III) + + APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) + + APTT z actinem + + Bia ko C + + Bia ko S + + C1 inhibitor aktywno + C1 inhibitor ilo ciowo + + Czas krwawienia + + Czas krzepni cia pe nej krwi + + Czas reptilazowy + + Czynnik IX + + Czynnik krzepni cia II + + Czynnik VII + + Czynnik VIII + + Czynnik von Willebranda (antygen) + + Czynnik XII + + D-dimery ilo ciowo (osocze) + + Fibrynogen + + Fibrynoliza w euglobulinach + + Kaolinowy czas krzepni cia (KCT) + + Kr cy antykoagulant (inhibitor cz. VIII lub IX) + + Kurczliwo skrzepu + + Liza skrzepu utworzonego z pe nego osocza + + Oporno na aktywowane bia ko C (APCR) + + Pomiar czynno i p ytek PFA-100 COL/ADP + + PT (INR,Quick) + + TT + + HORMONY 17 - hydroksykortykosterydy 17-OHKS - mocz ketosterydy 17-KS - mocz OH Progesteron HIAA + + Adrenalina - mocz + + Adrenalina - surowica + + Aldosteron + + Aldosteron w moczu + + Androstendion + + Bia ko wi ce hormony p ciowe - SHBG + + DHEA (dehydroepiandrosteron) surowica + + Erytropoetyna - EPO + + Estradiol - E2 + + Estriol + + Gonadotropina kosmówkowa frakcja beta - beta HCG + + Hormon adrenokortykotropowy - ACTH + + Hormon folikulotropowy - FSH + + Hormon luteinotropowy - LH + + Hormon tyreotropowy - TSH + + Hormon wzrostu - hgh + + Hormon wzrostu hgh po obci eniu glukoz 75g po 60 min + + Hormon wzrostu hgh po obci eniu glukoz 75g po 120 min + + Hormon wzrostu hgh po stymulacji glukagonem w 90 min + + Hormon wzrostu hgh po stymulacji glukagonem w 120 min + + Hormon wzrostu hgh po stymulacji glukagonem w 150 min + + Hormon wzrostu hgh po stymulacji glukagonem w 180 min + + Hormon wzrostu hgh po stymulacji L-Dopa - 30 min + + Hormon wzrostu hgh po stymulacji L-Dopa - 60 min + + Hormon wzrostu hgh po stymulacji L-Dopa - 90 min + + Hormon wzrostu hgh po stymulacji L-Dopa min + + Insulina + + 4

9 Insulina 30 minut po posi ku + + Insulina 90 minut po posi ku + + Insulina po 1 godz. + + Insulina po 2 godz. + + Kalcytonina + + Katecholaminy w surowicy + + Kortyzol mocz dobowy + + Kortyzol - surowica + + Kortyzol (mocz) + + Kwas wanilinomigda owy - VMA + + Metoksykatecholaminy - mocz + + Noradrenalina w surowicy + + NT-proBNP + + Parathormon - PTH + + Peptyd C + + Podjednostka alfa hormonów glikoproteinowych + + Profil steroidowy w moczu z dobowej zbiórki + + Progesteron - P + + Proinsulina + + Prolaktyna - PRL + + Prolaktyna po te cie z metoclopramidem - 1 h + + Prolaktyna po te cie z metoclopramidem - 2 h + + Siarczan dehydroepiandosteronu - DHEA-S + + Test PAPP-a + + Test potrójny + + Test zintegrowany + + Testosteron - T + + Testosteron wolny (FTST) + + Trójjodotyronina ca kowita - T3 + + Trójjodotyronina wolna - ft3 + + TSH w te cie z tyreoliberyn - 30 min + + TSH w te cie z tyreoliberyn - 60 min + + Tyreoglobulina + + Tyroksyna ca kowita - T4 + + Tyroksyna wolna - ft4 + + Wolne katecholaminy - mocz + + DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA INFEKCJI Adenowirus antygen -ka + Antygen Candida + + ASO + + ASO z wytr ceniem frakcji lipidowej + + Awidno CMV IgG + + Clostridium difficile - toksyna A i B + + Grzybica - badanie serologiczne + + Hbe-antygen + + HBs-antygen + + Helicobacter - test oddechowy + + Helicobacter pylori - antygen w kale + + Mononukleoza (test przesiewowy) + + Odczyn biernej hemaglutynacji kr tków badanie TPHA + + Odczyn Widala + + P.cia a anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO + + P.cia a anty HCV - RIBA + + P.cia a anty HIV1 / HIV2 metod Western Blott + + P.cia a anty-hdv (anty-delta) + + P.cia a przeciw - CMV IgG + + P.cia a przeciw - CMV IgM + + P.cia a przeciw - HAV ca kowite + + P.cia a przeciw - HAV IgG + + P.cia a przeciw - HAV IgM + + P.cia a przeciw - HBc IgM + + P.cia a przeciw - HBc total + + P.cia a przeciw - Hbe + + P.cia a przeciw - HBs ca kowite + + P.cia a przeciw - HCV + + P.cia a przeciw aspergillozie + + P.cia a przeciw Bartonella sp. + + P.cia a przeciw Bordetella Pertussis IgA + + P.cia a przeciw Bordetella Pertussis IgG + + P.cia a przeciw Bordetella Pertussis IgM + + P.cia a przeciw Bordetella Pertussis met. OWD + + P.cia a przeciw Borelia + + P.cia a przeciw Borelia IgG + + P.cia a przeciw Borelia IgG met. Western blot + + P.cia a przeciw Borelia IgM + + P.cia a przeciw Borelia IgM met. Western blot + + P.cia a przeciw Brucella sp. + + P.cia a przeciw candidozie + + P.cia a przeciw Chlamydia pneumoniae IgA + + P.cia a przeciw Chlamydia pneumoniae IgG + + P.cia a przeciw Chlamydia pneumoniae IgM + + P.cia a przeciw Chlamydia trachomatis IgA + + P.cia a przeciw Chlamydia trachomatis IgG + + P.cia a przeciw Chlamydia trachomatis IgM + + P.cia a przeciw Coxsackie + + P.cia a przeciw EBV IgG + + P.cia a przeciw EBV IgM + + P.cia a przeciw enterowirusom IgG + + P.cia a przeciw enterowirusom IgM + + P.cia a przeciw Helicobacter pylori IgG ilo ciowo + + P.cia a przeciw Helicobacter pylori-jako ciowo + + P.cia a przeciw Herpes simplex IgG - ilo ciowo + + P.cia a przeciw Herpes simplex IgG - jako ciowo + + P.cia a przeciw Herpes simplex IgM - ilo ciowo + + P.cia a przeciw Herpes simplex IgM - jako ciowo + + P.cia a przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG + + P.cia a przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM + + P.cia a przeciw Legionella pneumophila IgA + + P.cia a przeciw Legionella pneumophila IgG + + P.cia a przeciw Legionella pneumophila IgM + + P.cia a przeciw Listeria monocytogenes + + P.cia a przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG + + P.cia a przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM + + P.cia a przeciw odrze IgG + + P.cia a przeciw odrze IgM + + P.cia a przeciw ospie wietrznej IgG + + P.cia a przeciw ospie wietrznej IgM + + P.cia a przeciw Parwowirozie IgG + + P.cia a przeciw Parwowirozie IgM + + P.cia a przeciw Riketsja IgG + + P.cia a przeciw Riketsja IgM + + P.cia a przeciw ró yczce IgG + + P.cia a przeciw ró yczce IgM + + P.cia a przeciw sacharomyces cerevisiae - ASCA + + P.cia a przeciw Salmonella sp. + + P.cia a przeciw wince IgG + + P.cia a przeciw wince IgM + + P.cia a przeciw t cowi + + P.cia a przeciw toxokarozie + + P.cia a przeciw toxoplazmozie IgA + + 5

10 P.cia a przeciw toxoplazmozie IgG + + P.cia a przeciw toxoplazmozie IgM + + P.cia a przeciw Yersinia sp. + + P.cia a przeciwb blowcowe + + P.cia a przeciwko leiszmaniozie + + P.cia a przeciwko malarii + + P.cia a przeciwko pneumocytozie IgM i IgG + + P.cia a przeciwko Trichinella IgG + + Posiew w kierunku rz sistka pochwowego + + Rotawirus antygen - ka + Rozmaz grubej kropli krwi w kierunku malarii + + Serodiagnostyka ki y FTA + + Serologia ki y - USR + + Serologia ki y (VDRL) + + Serologia ki y FTA - ABS + + Toxo-awidno IgG + + Toxoplazmoza - panel (IgG, IgM) + + IMMUNOLOGIA Antygen HLA B5 + + Antykoagulant toczniowy LA1/LA2 + + Autoprzeciwcia a - panel w trobowy + + Czynnik LE - krew + + Czynnik reumatoidalny - ilo ciowo + + Czynnik reumatoidalny - odczyn lateksowy + + Dope niacz, sk adowa C3 + + Dope niacz, sk adowa C4 + + Eozynofile - wymaz z nosa + + Immunofenotyp limfocytów krwi obwodowej (T,B,NK) + + Immunofenotyp limfocytów T + + Immunoglobulina IgG - podklasy 1,2,3,4 + + Interleukina 1 (IL-1) + + Interleukina 3 (IL-3) + + Interleukina 6 (IL-6) + + Interleukina 8 (IL-8) + + Kompleksy immunologiczne C3d + + Kompleksy immunologiczne PEG + + Odczyn precypitacyjny w kierunku p uca farmera + + Odczyn precypitacyjny w kierunku p uca hodowcy ptaków + + Odczyn precypitacyjny z antygenem Aspergillus + + Odczyn Waaler-Rose 'go + + P.cia a anty CCP / cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu/ + + P.cia a anty GAD-endogenne + + P.cia a anty RNP (rybonukleoproteinie) + + P.cia a anty Scl 70 (tropoizomerazie) + + P.cia a anty Sm + + P.cia a anty SS-A (Ro) + + P.cia a anty SS-B (La) + + P.cia a p/j drowe ANA2 HEp P.cia a pemfigus (Pf, Pv) + + P.cia a przeciw b onie podst. k bków nerkowych (GBM) + + P.cia a przeciw cytopla mie granulocytów obojetnoch onnych p-anca + + P.cia a przeciw cytopla mie granulocytów oboj tnoch onnych c-anca + + P.cia a przeciw cytopla mie granulocytów obojetnoch onnych ANCA-Profil (Elisa) + + P.cia a przeciw czynnikowi wew. Castle'a + + P.cia a przeciw DNA dwuniciowemu - dsdna + + P.cia a przeciw endomysium - IgA - EmA IgA + + P.cia a przeciw endomysium - IgG - EmA IgG + + P.cia a przeciw fosfatydyloserynie IgG + + P.cia a przeciw fosfatydyloserynie IgM + + P.cia a przeciw gliadynie klasy IgA + + P.cia a przeciw gliadynie klasy IgG + + P.cia a przeciw granulocytom - met.enzymatyczna (MAIGA) + + P.cia a przeciw granulocytom - met.fluorescencji (GIFT) + + P.cia a przeciw granulocytom met.aglutynacji (GAT) + + P.cia a przeciw histonom + + P.cia a przeciw insulinie (anty AIA) + + P.cia a przeciw kardiolipinie (IgM i IgG) + + P.cia a przeciw kardiolipinie IgG + + P.cia a przeciw kardiolipinie IgM + + P.cia a przeciw keratynowe AKA (przeciw warstwie rogowej) + + P.cia a przeciw komórkom kubkowatym jelit + + P.cia a przeciw komórkom mi dzywyspowym trzustki + + P.cia a przeciw komórkom mi ni g adkich + + P.cia a przeciw komórkom mi ni szkieletowych + + P.cia a przeciw komórkom mi nia sercowego + + P.cia a przeciw LKMA komórek w trobowych + + P.cia a przeciw mitochondriom + + P.cia a przeciw nadnerczom + + P.cia a przeciw p ytkom krwi + + P.cia a przeciw receptorom acetylocholiny (ARAB) + + P.cia a przeciw retikulinie + + P.cia a przeciw tyreoglobulinie - ATG + + P.cia a przeciw wyspom trzustkowym + + P.cia a przeciwj drowe ANA P.cia a przeciwj drowe - test lateksowy + + P.cia a przeciwj drowe ANA ilo ciowo + + P.cia a przeciwj drowe ANA jako ciowo + + P.cia a przeciwmitochondrialne M2 + + P.cia a przeciwtarczycowe mikrosomalne - ATPO + + Panel jelitowy II F + + Panel-p.cia a p.endomysium i p.retikulinie (IgG i IgA) + + Panel-p.cia a p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgA + + Panel-p.cia a p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgG + + Panel-p.cia a p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgG i IgA + + Test LA1 + + Test LA2 + + Test nitrotetrazolinowy NBT + + Test rozetowy E + + ALERGOLOGIA Alfa laktoglobulina + + Allergodip - alergeny wziewne + + Alternaria alternata - M6 + + Aspergillus fumigatus - M3 + + Babka lancetowata - W9 + + Banan - F Beta laktoglobulina + + Bia ko jaja kurzego - F1 + + Brzoskwinia - F Brzoza - T3 + + Bylica pospolita - W6 + + Candida albicans - IgE specyficzne + + Cladosporium herbarum -M2 + + Czosnek F Dermatophagoides farinae - D2 + + Dermatophagoides pteronyssinus - D1 + + Dorsz - F3 + + Dro d e piekarnicze - F Fasola biala - F Gluten - F Groch - F

11 IgE - oznaczenie pojedynczego alergenu + + IgE - panel zbiorczy + + IgE ca kowite + + IgE specyficzne + + IgE specyficzne - metoda paskowa + + IgE specyficzne glista ludzka + + Jab ko - F Jad osy - I3 + + Jad pszczo y - I1 + + Kakao - F Kazeina + + Kiwi - F Ko (nab onek) - E3 + + Kukurydza - F8 + + Lateks - K Leszczyna - T4 + + Lipa - T Mak + + Malina - F Marchew - F M ka pszenna - F4 + + M ka ytnia - F5 + + Mieszanka 6 traw + + Mieszanka chwastów - Wx1 + + Mieszanka kurzu domowego - Hx2 + + Mieszanka mi sna + + Mieszanka orzechów - Fx1 + + Mieszanka owoców - Fx Mieszanka owoców - Fx Mieszanka pierza - Ex Mieszanka ple ni - Mx2 + + Mieszanka ple ni (Mx1) + + Mieszanka pokarmowa - Fx Mieszanka pokarmowa - Fx5 + + Mieszanka py ków drzew pó nych - Tx6 + + Mieszanka py ków drzew wczesnych - Tx5 + + Mieszanka serów - Fx Mieszanka sier ci - Ex1 + + Mieszanka traw pó nych - Gx4 + + Mieszanka traw wczesnych - Gx1 + + Mieszanka warzyw - Fx Mieszanka warzyw - Fx Mieszanka zbó - Fx Mi so indyka + + Mi so kurczaka + + Migda y + + Mleko krowie - F2 + + Nab onek chomika - E Nab onek królika + + Naskórek psa - E2 + + Naskórek winki morskiej - E6 + + Ogórek - F Olcha - T2 + + Orzech laskowy - F Orzech w oski - F Orzech ziemny - F Ovalbumin - F Owies - F7 + + Panel atopowy (20 alergenów) + + Panel inhalacyjny pediatryczny (20 alergenów) + + Panel mieszany (20 alergenów) + + Panel pediatryczny (27 alergenów) + + Panel pokarmowy (20 alergenów) + + Panel reakcji krzy owych (20 alergenów) + + Panel wziewny - DHAD + + Panel wziewny (20 alergenów) + + Papryka F Penicillium notatum - M1 + + Pomara cza - F Pomidor - F Porzeczka - F Rajgrass ( ycica) - G5 + + Ryby/skorupiaki - Fx2 + + Ry - F9 + + Seler - F Ser typu chedar + + Sier kota - E1 + + Sier królika - E Sier psa - E5 + + Soja - F Tomka wonna - G1 + + Topola - T Truskawka - F Tymotka - G6 + + We na owcza nieprzerobiona - K Wichlina kowa - G8 + + Wieprzowina - F Winogrona - F Wo owina - F Ziemniak - F ó tko jaja kurzego - F yto - G MARKERY Alfafetoproteina + + Antygen CA Antygen CA Antygen CA Antygen polipeptydowy swoisty - TPS + + Antygen proliferacyjny - TPA + + Antygen rakowo-p odowy - CEA + + Antygen SCC - p askonab onkowy + + Antygen swoisty dla prostaty - PSA ca kowity + + Antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny + + Chromogranina A + + TOKSYKOLOGIA Cordaron - poziom leku + + Cyklosporyna + + Digoksyna + + Fenytoina + + Karbamazepina + + Lit - surowica + + Methemoglobina + + Tacrolimus - poziom leku + + Teofilina + + Walproinowy kwas + + POSIEWY BAKTERYJNE Badanie lekooporno ci pr tków + + Badanie mykologiczne b on luzowych ( jama ustna) + + Badanie mykologiczne paznokci + + Badanie mykologiczne skóry + + 7

12 Badanie mykologiczne w osów + + Chlamydia pneumoniae - wymaz z gard a + + Identyfikacja pr tków kwasoopornych + + Mykogram + + Neisseria gonorrhoeae posiew + + Posiew ka u + + Posiew ka u w kier. Campylobacter sp. + + Posiew ka u w kier. Salmonella-Shigella + + Posiew ka u w kierunku enteropatogennej E.coli + + Posiew ka u w kierunku grzybów + + Posiew ka u w kierunku Yersinia sp. + + Posiew krwi + + Posiew mleka kobiecego + + Posiew moczu + + Posiew nasienia + + Posiew plwociny + + Posiew plwociny w kierunku gru licy wraz z bakterioskopi + Posiew p ynu stawowego + + Posiew ropy + + Posiew w kierunku bakterii beztlenowych + + Posiew w kierunku GBS (paciorkowca B-hemolizuj cego grupy B) + + Posiew w kierunku gru licy + + Posiew w kierunku grzybów + + Posiew w kierunku grzybów (ple nie) + + Posiew w kierunku Helicobacter pylori + + Posiew wymazu - bakterie beztlenowe + + Posiew wymazu - bakterie tlenowe + + Posiew wymazu z kana u szyjki macicy + + Posiew wymazu spod napletka + + Posiew wymazu z cewki moczowej + + Posiew wymazu z gard a + + Posiew wymazu z jamy ustnej + + Posiew wymazu z nosa + + Posiew wymazu z odbytu + + Posiew wymazu z pochwy + + Posiew wymazu z rany + + Posiew wymazu z kana u s uchowego + + Posiew wymazu z worka spojówkowego + + Posiew wymazu ze zmian skórnych + + INNE BADANIA LABORATORYJNE Badanie p ynu z jam cia a - badanie ogólne + + Kamie moczowy - badanie sk adu + + Kamie ó ciowy - badanie sk adu + + P yn stawowy - badanie na obecno kryszta ów kwasu moczowego + + P yn stawowy - badanie ogólne + + BADANIA CYTOLOGICZNE I HISTOPATOLOGICZNE Badanie biopsji aspiracyjnej cienkoig owej 1 narz du + + Badanie cytologiczne + + Badanie cytologiczne plwociny + + Badanie cytologiczne wydzieliny z sutka + + Badanie histopatologiczne materia u diagnostycznego - ma ego + + Badanie histopatologiczne wycinków skóry + + Badanie immunopatologiczne wycinka skóry + + Cytologia szyjki macicy Dodatkowe barwienie histochemiczne + + Dodatkowe barwienie immunohistochemiczne + + BADANIA USG USG ci y + + USG do ów pachowych + + USG Doppler t tnic nerkowych + + USG Doppler t tnic wewn trzczaszkowych USG Doppler uk adu wrotnego w troby + + USG Doppler y szyjnych + + USG dopplerowskie ci y + + USG Duplex Doppler aorty i t tnic biodrowych + + USG Duplex Doppler t tnic dog owowych + + USG Duplex Doppler t tnic ko czyn dolnych + + USG Duplex Doppler t tnic ko czyn górnych + + USG Duplex Doppler t tnic trzewnych + + USG Duplex Doppler y ko czyn dolnych + + USG Duplex Doppler y ko czyn górnych + + USG gruczo u krokowego USG jamy brzusznej USG j der USG j der z ocen przep ywów + + USG klatki piersiowej i ródpiersia USG miednicy mniejszej USG nadgarstka USG oczodo ów USG oka USG op ucnej + + USG pr cia USG przezciemi czkowe USG stawów biodrowych u dzieci USG stawów r ki USG stawów uchwowych USG stawu barkowego USG stawu biodrowego USG stawu kolanowego USG stawu okciowego USG stawu skokowego USG sutka USG szyi USG ci gna USG linianek USG ródstopia USG tarczycy USG tkanek mi kkich USG transrektalne USG transrektalne stercza + + USG transvaginalne miednicy mniejszej USG uk adu moczowego USG w z ów ch onnych pachwinowych USG w z ów ch onnych szyjnych BADANIA RTG Cystografia mikcyjna + + Fistulografia + + Flebografia + + Pasa przewodu pokarmowego + + Rtg barków Rtg barku zdj cia sko ne Rtg barku AP Rtg barku AP + zdj cia osiowe Rtg barku zdj cia osiowe Rtg czaszki AP + bok i tylny dó Rtg czaszki tylny dó Rtg czaszki zdj cie boczne Rtg górnego odcinka przewodu pokarmowego + + Rtg jama brzuszna - przegl dowe w pozycji le cej Rtg jama brzuszna - przegl dowe w pozycji stoj cej

13 Rtg jelito grube wlew doodbytniczy + + Rtg klatki piersiowej - boczne z kontrastem Rtg klatki piersiowej - bok Rtg klatki piersiowej PA Rtg klatki piersiowej PA - zdj cie celowane na szczyty p uc Rtg klatki piersiowej PA+ boczne Rtg klatki piersiowej z pograniczem piersiowo - szyjnym Rtg ko ci krzy owo - ogonowej AP Rtg ko ci krzy owo - ogonowej AP + boczne Rtg ko ci krzy owo - ogonowej zdj cie boczne Rtg ko ci ódeczkowatej Rtg ko ci ramiennej AP Rtg ko ci ramiennej AP + boczne Rtg ko ci ramiennej zdj cie boczne Rtg kr gos up piersiowy - zdj cia czynno ciowe Rtg kr gos up piersiowy AP+ zdj cie boczne Rtg kr gos up piersiowy zdj cie boczne Rtg kr gos up szyjny - czynno ciowe Rtg kr gos up szyjny - otwory miedzykr gowe Rtg kr gos up szyjny AP i boczne Rtg kr gos up szyjny celowane na z b obrotnika Rtg kr gos up szyjny zdj cie boczne Rtg kr gos upa (skolioza) PA+zdj cie boczne Rtg kr gos upa AP (skolioza) Rtg kr gos upa l d wiowo - krzy owy AP+boczne Rtg kr gos upa l d wiowo - krzy owy celowane L5-S1 bok Rtg kr gos upa l d wiowo - krzy owy zdj cia czynno ciowe Rtg kr gos upa l d wiowo - krzy owy zdj cia sko ne Rtg kr gos upa l d wiowo - krzy owy zdj cie boczne Rtg opatki (AP+ zdj cia styczne) Rtg opatki AP Rtg opatki zdj cia styczne Rtg miednicy Rtg mostka Rtg nadgarstka AP Rtg nadgarstka AP + boczne Rtg nadgarstka zdj cie boczne Rtg nosa Rtg obojczyka Rtg obu nadgarstków Rtg obu pi t Rtg obu r k Rtg obu stawów kolanowych Rtg obu stawów kolanowych w pozycji stoj cej Rtg obu stawów skokowych Rtg obu stóp Rtg oczodo ów PA Rtg oczodo ów PA + boczne Rtg okre lenie wieku kostnego + + Rtg osiowe rzepki Rtg palca r ki Rtg palca stopy Rtg pi ty Rtg pi ty zdj cie boczne Rtg pi ty zdj cie boczne + osiowe Rtg pi ty zdj cie osiowe Rtg podstawy czaszki Rtg podudzia AP Rtg podudzia AP+ boczne Rtg podudzia zdj cie boczne Rtg przedramienia AP Rtg przedramienia AP + boczne Rtg przedramienia zdj cie boczne Rtg prze yku + + Rtg r ki AP Rtg r ki AP + boczne Rtg r ki AP + sko ne Rtg r ki zdj cie boczne Rtg stawów biodrowych AP Rtg stawów biodrowych AP + osiowe Rtg stawów biodrowych zdj cie osiowe Rtg stawów krzy owo-biodrowych Rtg stawów mostkowo obojczykowych Rtg stawu biodrowego AP Rtg stawu kolanowego AP Rtg stawu kolanowego AP + boczne Rtg stawu kolanowego w pozycji Merchant`a Rtg stawu kolanowego zdj cie boczne Rtg stawu okciowego AP Rtg stawu okciowego AP+ boczne Rtg stawu okciowego zdj cie boczne Rtg stawu mostkowo-obojczykowego Rtg stawu skokowego AP Rtg stawu skokowego AP + boczne Rtg stawu skokowego zdj cie boczne Rtg stawu uchwowo-skroniowego Rtg stopy AP Rtg stopy AP + boczne Rtg stopy zdj cie boczne Rtg trzeciego migda a Rtg tunelowe stawu kolanowego Rtg twarzoczaszki PA Rtg uda AP Rtg uda AP + boczne Rtg uda zdj cie boczne Rtg zatok Rtg eber Sialografia + + Tomogram krtani + + Uretrografia + + Urografia + + Mammografia INNE BADANIA OBRAZOWE Densytometria kr gów l d wiowych + + Densytometria szyjki ko ci udowej + + Kseromammografia + + Zdj cie fotograficzne przedniego odcinka oka + + SCYNTYGRAFIA Cysternografia izotopowa + + Limfoscyntygrafia ko czyn dolnych + + Scyntygrafia ca ego cia a + + Scyntygrafia dróg zowych + + Scyntygrafia dróg ó ciowych + + Scyntygrafia ko ci - badanie trójfazowe + + Scyntygrafia ko ci statyczna + + Scyntygrafia mikcyjna nerek + + Scyntygrafia mózgu + + Scyntygrafia nerek dynamiczna + + Scyntygrafia nerek statyczna + + Scyntygrafia ognisk zapalnych + + 9

14 Scyntygrafia perfuzyjna serca spoczynkowa i po wysi ku fizycznym + + Scyntygrafia p uc perfuzyjno-wentylacyjna + + Scyntygrafia przewodu pokarmowego + + Scyntygrafia przytarczyc + + Scyntygrafia receptorów dla somatostatyny + + Scyntygrafia serca - wentrikulografia izotopowa + + Scyntygrafia statyczna w troby + + Scyntygrafia ledziony + + Scyntygrafia linianek + + Scyntygrafia tarczycy + + Scyntygrafia uk adu limfatycznego + + Scyntygrafia z galem TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA Angiografia CT wielorz dowe + + CT g owy + + CT g owy dwufazowe + + CT g owy z kontrastem + + CT jamy brzusznej - badanie wielofazowe + + CT jamy brzusznej dwufazowe + + CT jamy brzusznej z kontrastem + + CT klatki piersiowej dwufazowe + + CT klatki piersiowej z kontrastem + + CT kolana + + CT kolonografia + + CT ko ci + + CT ko ci skroniowych + + CT kr gos upa + + CT krtani + + CT miednicy + + CT miednicy ma ej wielofazowe + + CT nadgarstka + + CT nadnerczy bez kontrastu + + CT nadnerczy wielofazowe z kontrastem + + CT nerek wielofazowe + + CT nosogard a + + CT oczodo ów dwufazowe + + CT serca Calcium Score + + CT stawu biodrowego + + CT stawu okciowego + + CT stawu mostkowo-obojczykowego + + CT stawu obojczykowo-barkowego + + CT stawu skokowego + + CT szyi dwufazowe + + CT w troby - badanie wielofazowe + + CT zatok + + HRCT klatki piersiowej + + Kontrast niejonowy do CT/NMR + + Wirtualna bronchoskopia CT + + Znieczulenie do CT / NMR/RTG + + REZONANS MAGNETYCZNY Angiografia rezonansu magnetycznego + + Cholangiografia rezonansu magnetycznego dróg ó ciowych + + Rezonans magnetyczny barku + + Rezonans magnetyczny barku z kontrastem + + Rezonans magnetyczny gard a, szyi z kontrastem + + Rezonans magnetyczny g owy + + Rezonans magnetyczny g owy z kontrastem + + Rezonans magnetyczny jamy brzusznej + + Rezonans magnetyczny jamy brzusznej z kontrastem + + Rezonans magnetyczny klatki piersiowej + + Rezonans magnetyczny klatki piersiowej z kontrastem + + Rezonans magnetyczny kolana + + Rezonans magnetyczny kolana z kontrastem + + Rezonans magnetyczny ko ci + + Rezonans magnetyczny ko ci z kontrastem + + Rezonans magnetyczny ko ci skroniowych + + Rezonans magnetyczny ko ci skroniowych z kontrastem + + Rezonans magnetyczny kr gos upa L-S + + Rezonans magnetyczny kr gos upa L-S z kontrastem + + Rezonans magnetyczny kr gos upa piersiowego + + Rezonans magnetyczny kr gos upa piersiowego z kontrastem + + Rezonans magnetyczny kr gos upa szyjnego + + Rezonans magnetyczny kr gos upa szyjnego z kontrastem + + Rezonans magnetyczny miednicy + + Rezonans magnetyczny miednicy z kontrastem + + Rezonans magnetyczny mi ni + + Rezonans magnetyczny mi ni z kontrastem + + Rezonans magnetyczny nadgarstka + + Rezonans magnetyczny nadnerczy + + Rezonans magnetyczny nadnerczy z kontrastem + + Rezonans magnetyczny oczodo ów + + Rezonans magnetyczny oczodo ów z kontrastem + + Rezonans magnetyczny p odu + + Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej + + Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej z kontrastem + + Rezonans magnetyczny stawu biodrowego + + Rezonans magnetyczny stawu biodrowego z kontrastem + + Rezonans magnetyczny stawu okciowego + + Rezonans magnetyczny stawu skokowego + + Rezonans magnetyczny sutków + + Rezonans magnetyczny tkanek mi kkich z kontrastem + + Rezonans magnetyczny twarzoczaszki + + Rezonans magnetyczny w troby + + Rezonans magnetyczny w troby z kontrastem + + Rezonans tylnej jamy czaszki + + Rezonans tylnej jamy czaszki z kontrastem + + Spektroskopia protonowa + + Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS) + + DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA Echo serca doro li Echo serca dzieci Echo serca przezprze ykowe + + Echo serca wysi kowe EKG spoczynkowe Holter EKG Holter EKG 12 odprowadze + Holter RR Kontrola stymulatora serca + + Próba wysi kowa EKG Próba wysi kowa z pomiarem zu ycia tlenu (spiroergometria) + + DIAGNOSTYKA PULMONOLOGICZNA Odczyn tuberkulinowy + + Mechanika oddychania + + Pletyzmografia ca ego cia a + + Próba leczenia protez powietrzn (auto-cpap) + + Spirometria Spirometria z prób rozkurczow Spirometryczna próba wysi kowa

15 DIAGNOSTYKA LARYNGOLOGICZNA Audiometria impedancyjna - próba zm czeniowa (test Decay) + + Audiometria impedancyjna (tympanogram) + + Audiometria impedancyjna + ocena funkcji tr bki s uchowej + + Audiometria nadprogowa - Decay test + + Audiometria nadprogowa - próba Fowlera + + Audiometria nadprogowa - próba Stengera + + Audiometria nadprogowa (pakiet) + + Audiometria nadprogowa SISI + + Audiometria s owna (mowy) + + Audiometria tonalna + + Audiometria tonalna i impendencyjna + + Badania psychoakustyczne + + Badanie psychoakustyczne - niekomfortowy poziom g o no ci d wi ku (UCL) + + Diagnostyka centralnego uszkodzenia s uchu + + Diagnostyka szumów usznych + + Elektronystagmografia (ENG) + + Minimalne maskowanie szumu (MML) + + Otoemisje akustyczne + + Otoemisje akustyczne produktów zniekszta ce liniowych limaka (dp) + + Posturografia dynamiczna + + Potencja y wywo ane s uchowe + + Potencja y wywo ane s uchowe - ABR - latencje/interwa y + + Potencja y wywo ane s uchowe - ABR progi + + Rhinomanometria (RMM) + + Rynometria akustyczna (RA) + + Test dyskryminacji mowy (TDM) + + Wideolaryngoskopia + + Wideolaryngostroboskopia + + DIAGNOSTYKA OKULISTYCZNA Angiografia fluorescencyjna siatkówki + + Angiografia indocjaninowa + + Badanie ródb onka rogówki + + Badanie widzenia barw w anomaloskopie + + Badanie widzenia obuocznego i k ta zeza + + Badanie widzenia zmierzchowego i reakcji na ol nienie + + Badanie wydzielania ez + + Biometria - pomiar d ugo ci ga ki ocznej + + Cytologia spojówki + + Egzoftalmometria + + Elektromiografia multifokalna + + Elektrookulografia + + Elektroretinografia + + GDX - laserowe badanie grubo ci w ókien nerwu wzrokowego + + Gonioskopia + + HRT - Tomografia siatkówki + + HRT II - topografia tarczy nerwu wzrokowego + + Keratometria + + Krzywa dobowa ci nienia wewn trzga kowego + + Mikroskopia konfokalna + + Optyczna Koherentna Tomografia OCT + + Pachymetria + + Potencja y wywo ane - wzrokowe + + Reflektometria + + Topografia rogówki + + UBM biomikroskopia ultrad wi kowa + + Wolumetria tylnego odcinka + + Zdj cie barwne dna oka + + DIAGNOSTYKA NEUROLOGICZNA EEG Elektroencefalografia + + EEG Elektroencefalografia - dzieci + + EEG Elektroencefalografia podczas snu + + Elektromiografia - próba miasteniczna + + Elektromiografia - próba t yczkowa + + Elektromiografia (EMG) + + Elektroneurografia + + Krótka skala oceny ot pienia (mini mental scale) + + Polisomnografia + + Potencja y wywo ane somatosensoryczne + + DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA Anoskopia + + Endoskopowe badanie krtani + + Endoskopowe badanie zatok + + Endoskopowe wyci cie polipa w warunkach ambulatoryjnych + + Gastroduodenoskopia + test H.P + wycinki + badanie hist-pat + + Gastroduodenoskopia ze znieczuleniem + test H.P + wycinki + badanie hist-pat + + Gastroduodenoskopia+test Hp + + Gastroduodenoskopia+test Hp ze znieczuleniem + + Kolonoskopia + + Kolonoskopia z biopsj / polipektomi z badaniem histopatologicznym + + Kolonoskopia ze znieczuleniem + + Kolonoskopia ze znieczuleniem z biopsj / polipektomi z badaniem hist-pat + + Manometria odbyt + + Manometria prze yku + + PH-metria prze yku + + PH-metria soku o dkowego + + Rektoskopia + + Rektoskopia ze znieczuleniem + + Sigmoidoskopia + + Sigmoidoskopia z biopsj / polipektomi i badaniem hist-pat + + Sigmoidoskopia ze znieczuleniem + + Sigmoidoskopia ze znieczuleniem z biopsj / polipektomi i badaniem hist-pat + + Znieczulenie do bada endoskopowych + + DIAGNOSTYKA UK ADU MOCZOWEGO Badanie urodynamiczne + + Cystometria + + Profilometria cewkowa + + Uroflowmetria + + PROGRAM PROWADZENIA CI Y Ubezpieczone kobiety, po potwierdzeniu ci y przez lekarza, maj prawo wykonywa nast puj ce badania bez skierowania, w zakresie limitu dla ca ego okresu ci y. Badanie przegl dowe alloprzeciwcia (anty-rh i inne) (limit: 4 badania) + + Cytologia szyjki macicy (limit: 1 badanie) + + Glukoza na czczo we krwi ylnej (limit: 1 badanie) + + Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 1h (limit: 1 badanie) + + Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h (limit: 1 badanie) + + Grupa krwi i alloprzeciwcia a odporno ciowe (anty Rh i inne) (limit: 1 badanie) + + HBs-antygen (limit: 1 badanie) + + Mocz - badanie ogólne (limit: 10 bada ) + + Morfologia pe na - rozmaz mikroskopowy - krew (limit: 5 bada ) + + P.cia a przeciw - HIV 1 / HIV 2 (limit: 1 badanie) + + P.cia a przeciw ró yczce IgG (limit: 1 badanie) + + P.cia a przeciw ró yczce IgM (limit: 1 badanie) + + P.cia a przeciw toxoplazmozie IgG (limit: 3 badania) + + P.cia a przeciw toxoplazmozie IgM (limit: 3 badania) + + Pobranie cytologii (limit: 2 badania)

16 Serologia ki y (VDRL) (limit: 1+ badanie) + + USG ci y tydzie (limit: 1 badanie) + + USG ci y tydzie (limit: 1 badanie) + + USG ci y tydzie (limit: 1 badanie) + + USG ci y poni ej 10 tygodnia (limit: 1 badanie) + + Usg ci y powy ej 32 tygodnia (limit: 2 badania) + + FIZJOTERAPIA Dost pne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover. Poni sze zabiegi fizjoterapeutyczne s obj te rocznym limitem 30 us ug. Elektrostymulacja + + Fonoforeza + + Galwanizacja + + Instrukta wicze do samodzielnego wykonywania + + Jonoforeza + + Kinezyterapia + + Komora kriogeniczna + + Konsultacja rehabilitanta + + Krioterapia cz ciowa + + Kwalifikacja do komory kriogenicznej + + Lampa sollux + + Laser + + Masa limfatyczny + + Masa suchy twarzy + + Masa wirowy ko czyny dolnej + + Masa wirowy ko czyny górnej + + Pole magnetyczne + + Pr dy diadynamiczne + + Pr dy interferencyjne + + Rehabilitacja domowa + + Szko a Pleców + + Terapuls + + Ultrad wi ki + + SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIE Szczepienie przys uguje raz w roku. Us uga obejmuje: kwalifikacj do szczepienia, iniekcj oraz koszt szczepionki. + + PROCEDURY SPECJALISTYCZNE Dost pne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Medicover. PROCEDURY SPECJALISTYCZNE - BADANIA CYTOLOGICZNO-HISTOPATOLOGICZNE Badanie cytologiczne p ynu z jam cia a Badanie histopatologiczne materia u diagnostycznego - du ego PROCEDURY SPECJALISTYCZNE - BIOPSJE Trepanobiopsja szpiku + + Biopsja endometrium Biopsja kana u szyjki macicy Biopsja p cherza moczowego- maping Biopsja piersi gruboig owa Biopsja stercza Biopsja w z ów ch onnych PROCEDURY SPECJALISTYCZNE - DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA Cystoskopia Histeroskopia SPECJALISTYCZNE PROCEDURY CHIRURGICZNE Leczenie ylaków odbytu sposobem Barrona (gumkowanie - do 3 gumek) Usuni cie zmian z okolicy odbytu/kana u odbytu/krocza w znieczuleniu do ylnym Usuni cie zmian z okolicy odbytu/kana u odbytu/krocza w znieczuleniu nasi kowym Usuni cie zmian z okolicy odbytu/kana u odbytu/krocza z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu nasi kowym Wyci cie pojedynczego ylaka ko czyny dolnej Wyci cie w z a ch onnego Wyci cie zmiany skórnej na twarzy (bez dzia a naprawczych i rekonstrukcyjnych) Wyci cie ylaka - wielokrotno Zaopatrzenie chirurgiczne rany powik anej Zszycie rany na twarzy (bez dzia a naprawczych i rekonstrukcyjnych) SPECJALISTYCZNE PROCEDURY GINEKOLOGICZNE Abrazja diagnostyczna Biopsja trofoblastu Elektrokonizacja szyjki macicy Elektroresekcja sposobem LEEP Konizacja szyjki macicy Wy uszczenie torbieli gruczo u Bartholina SPECJALISTYCZNE PROCEDURY OKULISTYCZNE Iniekcja doszklistkowa Kapsulotomia laserowa Plastyka ektropionu Plastyka entropionu Usuni cie za my Usuni cie zmiany na powiece Usuni cie zmiany w spojówce Wyci cie gradówki SPECJALISTYCZNE PROCEDURY ORTOPEDYCZNE Usuni cie ganglionu Usuni cie materia u zespalaj cego z rozci ciem pow ok w znieczuleniu przewodowym/miejscowym SPECJALISTYCZNE PROCEDURY LARYNGOLOGICZNE Blokada nerwu trójdzielnego Drena jam b benkowych w znieczuleniu miejscowym u doros ych Drena ropnia oko omigda kowego Punkcja zatoki szcz kowej Badanie fiberoendoskopowe otolaryngologiczne w czasie snu farmakologicznego Konchoplastyka w znieczuleniu miejscowym Krioterapia ma owin nosowych Nastawienie z amania nosa zamkni te Operacja likwidacji chrapania na podniebieniu mi kkim w znieczuleniu miejscowym Radiokoagulacja - celon naczy krwiono nych nosa w znieczuleniu miejscowym Usuni cie polipów nosa SPECJALISTYCZNE PROCEDURY UROLOGICZNE Kruszenie kamieni falami uderzeniowymi wyzw. pozaustrojowo(eswl) Litotrypsja uk adu moczowego (URSL) Operacja stulejki u doros ych - obrzezanie Operacja wodniaka j dra Podci cie w dzide ka u doros ych Rozszerzenie cewki moczowej u doros ych Urethrotomia laserowa Usuni cie polipa cewki moczowej Wstrzykni cie teflonu do p cherza moczowego 12

17 US UGI SZPITALNE Dost pne na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Medicover. Us ugi szpitalne wiadczone s w Szpitalu Medicover oraz innych szpitalach, z którymi Medicover Sp. z o. o. ma podpisane umowy o wspó pracy. Standard Hospitalizacji Planowej 1. Standard pobytu dla osób doros ych: a) w Szpitalu Medicover: pobyt w pokoju izolowanym b) w innym szpitalu prywatnym: pobyt w pokoju dwuosobowym c) w szpitalu publicznym: Ubezpieczyciel do o y wszelkich stara, aby Ubezpieczony by hospitalizowany w pokoju o podwy szonym standardzie 2. Standard pobytu dla dzieci do 3. roku ycia: a) w Szpitalu Medicover: pobyt w pokoju z mo liwo ci asysty (rodzica/ opiekuna) b) w innym szpitalu prywatnym: pobyt w pokoju dwuosobowym z mo liwo ci asysty (rodzica/opiekuna) c) w szpitalu publicznym: Ubezpieczyciel do o y wszelkich stara, aby Ubezpieczony by hospitalizowany w pokoju o podwy szonym standardzie z mo liwo ci asysty (rodzica/opiekuna) 3. Standard pobytu dla dzieci powy ej 3. roku ycia: a) w Szpitalu Medicover: pobyt w pokoju z mo liwo ci asysty (rodzica/ opiekuna) b) w innym szpitalu prywatnym: pobyt w pokoju dwuosobowym c) w szpitalu publicznym: Ubezpieczyciel do o y wszelkich stara, aby Ubezpieczony by hospitalizowany w pokoju o podwy szonym standardzie Obs uga personelu medycznego 1. Ubezpieczonemu przys uguje obs uga personelu medycznego, zgodnie z zasadami pracy Szpitala. a.. W Szpitalu Medicover: i. opieka dedykowanej piel gniarki oraz pomocy piel gniarskiej ii. opieka Koordynatora Opieki Szpitalnej iii. mo liwo wyboru lekarza prowadz cego oraz lekarza operuj cego spo ród lekarzy akredytowanych Medicover za dodatkow op at iv. ca odobowy dy ur piel gniarski za dodatkow op at. b. Poza Szpitalem Medicover: i. ca odobowy dy ur piel gniarski na yczenie Ubezpieczonego ii. odwiedziny piel gniarki koordynuj cej hospitalizacj raz na dob Ogólnopolski Transport Sanitarny zwi zany z hospitalizacj planow w Szpitalu Medicover W przypadku hospitalizacji planowej realizowanej w Szpitalu Medicover, Ubezpieczyciel zapewni Ubezpieczonemu l dowy transport sanitarny do Szpitala Medicover w celu odbycia leczenia, a tak e l dowy transport sanitarny do wskazanego przez Ubezpieczonego miejsca na terytorium Polski, po zako czeniu leczenia. Transport przys uguje wy cznie w sytuacji istnienia przeciwwskaza medycznych, potwierdzonych przez lekarza Szpitala Medicover, do realizacji przejazdu innym rodkiem transportu ni medyczny. Organizacja transportu odbywa si za po rednictwem Hot Line Medicover, którego dyspozytor okre li, na podstawie uzyskanych informacji, czy organizacja transportu jest wskazana. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo odmowy transportu w przypadku istnienia przeciwwskaza medycznych. POST POWANIE ZACHOWAWCZE I DIAGNOSTYCZNE Pobyt w oddziale OIT - doro li / dzieci, uzasadniony bezwzgl dnymi wskazaniami medycznymi Pobyt w oddziale OIT/Neonatologii - noworodki, uzasadniony bezwzgl dnymi wskazaniami medycznymi Post powanie zachowawcze i diagnostyczne w ginekologii i po o nictwie wymagaj ce hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi Post powanie zachowawcze i diagnostyczne w laryngologii wymagaj ce hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi Post powanie zachowawcze i diagnostyczne w ortopedii wymagaj ce hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi Post powanie zachowawcze i diagnostyka chorób nerek wymagaj ce hospitalizacji, uzasadnione bezwzgl dnymi wskazaniami medycznymi Post powanie zachowawcze i diagnostyka chorób p uc wymagaj ce hospitalizacji, uzasadnione bezwzgl dnymi wskazaniami medycznymi Post powanie zachowawcze i diagnostyka chorób uk adu krwiotwórczego wymagaj ce hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi Post powanie zachowawcze i diagnostyka chorób uk adu narz du ruchu wymagaj ce hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi Post powanie zachowawcze i diagnostyka chorób uk adu pokarmowego wymagaj ce hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi Post powanie zachowawcze i diagnostyka chorób w troby wymagaj ce hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi Post powanie zachowawcze i diagnostyka u dzieci (do 15 r..) wymagaj ce hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi Post powanie zachowawcze i diagnostyka w chorobach skóry wymagaj ce hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi Post powanie zachowawcze i diagnostyka w neurologii wymagaj ce hospitalizacji, uzasadnione bezwzgl dnymi wskazaniami medycznymi Post powanie zachowawcze w placówce/oddziale chorób zaka nych wymagaj ce hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi ANESTEZJOLOGIA Sedacja do zabiegu Znieczulenie ogólne dotchawicze, z monitorowaniem funkcji yciowych pacjenta Znieczulenie ogólne dotchawicze - znieczulenie regionalne, w tym znieczulenie do zabiegów endoskopowych Znieczulenie ogólne do ylne do zabiegów krótkotrwa ych Znieczulenie ogólne do ylne bez intubacji Znieczulenie podpaj czynówkowe Znieczulenie podpaj czynówkowe po czone ze znieczuleniem zewn trzoponowym Znieczulenie splotów/nerwów obwodowych Znieczulenie z u yciem maski krtaniowej Znieczulenie zewn trzoponowe Znieczulenie zewn trzoponowe ci g e Znieczulenie zewn trzoponowe ci g e z podpaj czym PROCEDURY CHIRURGICZNE Aterektomia - aorty, t tnic biodrowych, udowych, podkolanowych Aterektomia t tnic goleni Aterektomia innych t tnic Biopsja piersi przezskórna gruboig owa z zastosowaniem kontroli bada obrazowych Biopsja piersi przezskórna gruboig owa bez zastosowania kontroli bada obrazowych Biopsja zmiany po o onej podpowi ziowo metod otwart Biopsja zmiany po o onej podpowi ziowo metod przezskórn Biopsja zmiany po o onej podskórnie metod otwart Biopsja zmiany po o onej podskórnie metod przezskórn Biopsja/wyci cie zmiany nieprzekraczaj ce 5 cm rednicy ze ciany klatki piersiowej/ eber Bronchoskopia bronchoskopem sztywnym z biopsj szczoteczkow Bronchoskopia fiberoskopem z biopsj szczoteczkow Ca kowite usuni cie p uca Cholecystektomia klasyczna Choroby krwotoczne naczy mózgowych - du y endowaskularny zabieg naprawczy Choroby krwotoczne naczy mózgowych - redni endowaskularny zabieg naprawczy Diagnostyczne endoskopowe badanie nerki z biopsj zmiany chorobowej nerki ECPW (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna) Embolizacja lub zamkni cie naczy mózgowych przy pomocy spiral - embolizacja t tniaków obwodowych Embolizacja narz dowa bez u ycia leków Endowaskularne usuni cie cia a obcego z naczynia krwiono nego Endowaskularne zaopatrzenie t tniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraf) Endowaskularny remodeling naczy wewn trzczaszkowych Endowaskularny zabieg naprawczy i/ lub zamkni cie t tniaka, wad t tniczo- ylnych (AVM) lub przetok inne Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja i/lub zamkni cie malformacji naczy mózgowych - Embolizacja t tniaków obwodowych 13

18 Farmakomechaniczna tromboliza izolowana Hamowanie krwawienia przy u yciu sondy bipolarnej Inne wyci cie naczynia y ko czyny dolnej (odpiszczelowa) Inne wyci cie naczynia y ko czyny dolnej (odstrza kowa) Laparoskopowe usuni cie torbieli nerki Leczenie operacyjne szczeliny odbytu w znieczuleniu do ylnym Marsupializacja torbieli trzustki Naci cie i drena krwiaka skóry i tkanek podskórnych Naci cie ropnia (ko czyny) Naci cie i drena ropnia oko oodbytniczego du ego Naci cie i drena ropnia oko oodbytniczego ma ego Obustronne wyci cie sutków - mastektomia, radykalna z usuni ciem w z ów ch onnych pachowych Obustronne wyci cie sutków - mastektomia, radykalna zmodyfikowana, bez usuni cia mi nia piersiowego wi kszego Odcinkowa resekcja jelita grubego Operacja obustronnej przepukliny pachwinowej Operacja perforatorów ylaków metod endoskopow Operacja przepuklin rozworu prze ykowego z fundoplikacj - przepuklina rozworu prze ykowego Operacja przepukliny metod PHS Operacja przepukliny mosznowej Operacja przepukliny mosznowej jednostronnej/obustronnej - plastyka przepukliny mosznowej z niedro no ci bez zgorzeli Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej/obustronnej - plastyka przepukliny pachwinowej z niedro no ci bez zgorzeli Operacja przepukliny p pkowej Operacja przepukliny rozworu prze ykowego Operacja przepukliny udowej Operacja stulejki u doros ych Operacja szczeliny odbytu Operacja zw enia po czenia miedniczkowo - moczowodowego Operacja ylaków stripping Operacja ylaków ko czyn dolnych jednostronna Operacja ylaków odbytu klasyczna Operacja ylaków odbytu metod Longo Operacja laparoskopowa ylaków powrózka nasiennego jednostronna Operacja laparoskopowa ylaków powrózka nasiennego obustronna Opracowanie chirurgiczne skóry Opracowanie chirurgiczne skóry - zszycie rany pow. 3 cm Plastyka przepukliny kresy bia ej Plastyka przepukliny nawrotowej Plastyka przepukliny p pkowej z niedro no ci bez zgorzeli Plastyka przepukliny pooperacyjnej Podci cie w dzide ka pr cia Polipektomia w prze yku lub w o dku z badaniem histopatologicznym Pomostowanie t tnic obwodowych Przetoka odbytu Przetoka wrotno-systemowa (TIPS) Przezskórna angioplastyka (PTA) aorty, t tnic biodrowych, udowych, podkolanowych - PTA t tnicy biodrowej/udowej Przezskórna angioplastyka (PTA) - naczynia ko czyn górnych - PTA t tnic obwodowych Przezskórna angioplastyka (PTA) - t tnic goleni - PTA t tnic obwodowych Przezskórna angioplastyka (PTA) - t tnic trzewnych - PTA t tnicy nerkowej z wszczepieniem stentu Przezskórna angioplastyka (PTA) ylna Przezskórna angioplastyka lub aterektomia t tnicy kr gowej - PTA t tnic obwodowych Przezskórna angioplastyka lub aterektomia t tnicy podstawnej - PTA t tnic obwodowych Przezskórna angioplastyka lub aterektomia t tnicy szyjnej - PTA ze stentowaniem t tnicy szyjnej Przezskórne za o enie przetoki nerkowej Punkcja aspiracyjna ropnia, krwiaka, p cherza lub torbieli skóry lub tkanek podskórnych Punkcja wodniaka j dra Radykalne wyci cie sutka - mastektomia radykalna z usuni ciem w z ów ch onnych pachowych Radykalne wyci cie sutka - mastektomia radykalna zmodyfikowana, bez usuni cia mi nia piersiowego wi kszego Resekcja guza ródpiersia Resekcja odcinkowa jelita cienkiego Rewizja przetoki jelita grubego - wy onienie przetoki jelita grubego Rozszerzanie prze yku (bez kosztu protezy) Rozszerzanie prze yku rozszerzad em Starka Segmentowa resekcja p uca Skleroterapia ylaków prze yku i o dka przy u yciu Polidocanolu Strumektomia subtotalna z badaniem histopatologicznym Strumektomia totalna Sympatektomia Tymektomia (wyci cie grasicy) Umocowanie ruchomej nerki Unieruchomienie wypadni cia odbytnicy Usuni cie filtra z y y g ównej Usuni cie j dra u doros ych Usuni cie p ata p ucnego Usuni cie zmian z okolicy odbytu z badaniem histopatologicznym Wprowadzenie filtra czasowego do y y g ównej Wprowadzenie filtra sta ego do y y g ównej Wst pne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), doro li Wst pne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), doro li Wyci cie guza prze yku Wyci cie guza przepony Wyci cie guza sutka - wyci cie torbieli, gruczolakow ókniaka lub innej zmiany agodnej lub z o liwej bez limfadentektomi Wyci cie kwadrantu piersi Wyci cie kwadrantu sutka oraz w z ów pachowych - cz ciowe usuni cie gruczo u piersiowego, z limfadenektomi pachow Wyci cie nerki przez jam otrzewnej Wyci cie nerki z doj cia l d wiowego Wyci cie p cherzyka ó ciowego - cholecystektomia klasyczna z powodu kamicy i ostrego zapalenia p cherzyka ó ciowego Wyci cie p cherzyka ó ciowego - cholecystektomia laparoskopowa z powodu kamicy i ostrego zapalenia p cherzyka ó ciowego Wyci cie p cherzyka ó ciowego metod klasyczn - cholecystektomia klasyczna (bez zapalenia p cherzyka ó ciowego) Wyci cie p cherzyka ó ciowego metod laparoskopow - cholecystektomia laparoskopowa (bez zapalenia p cherzyka ó ciowego) Wyci cie pojedynczych torbieli nerki przez doj cie l d wiowe Wyci cie sutka - mastektomia prosta /z biopsj w z a wartowniczego/ Wyci cie ledziony Wyci cie tarczycy cz ciowe Wyci cie torbieli w osopochodnej Wyci cie trzustki Wyci cie tylnej krypty 14

19 Wyci cie w z a ch onnego Wyci cie w z ów ch onnych pachowych Wyci cie wyrostka robaczkowego Wyci cie wyrostka robaczkowego metod laparoskopow Wyci cie wyrostka robaczkowego, z wyci ciem uchy ka Meckela, u dzieci. Wyci cie zmiany po o onej podpowi ziowo Wyci cie zmiany po o onej podskórnie Wyczyszczenie ogniska infekcyjnego po o onego podpowi ziowo Wyczyszczenie ogniska infekcyjnego po o onego podskórnie Wykrzepienie t tniaka Wytworzenie przetoki o dka Wytworzenie sztucznego odbytu Zabiegi hybrydowe w obr bie naczy obwodowych Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym z pw i dostrza owo Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym z pw i reoperacje Zabiegi naprawcze t tniaka - inne Zabiegi przy u yciu koagulacji argonowej (hamowanie krwawie, udra nianie stenozy nowotworowej prze yku) Zak adanie opasek gumowych na ylaki prze yku Zamkni cie t tniaka klejem tkankowym Zaopatrzenie przetoki t tniczo- ylnej spiralami embolizacyjnymi Zaopatrzenie przetoki t tniczo- ylnej stentem krytym (bez kosztu stentu) Zaopatrzenie przetoki t tniczo- ylnej rodkami embolizacyjnymi - inne Zaopatrzenie t tniaka spiralami embolizacyjnymi Zaopatrzenie t tniaka stentem krytym (bez kosztu stentu) PROCEDURY CHIRURGII DZIECI CEJ Wyci cie wyrostka robaczkowego z wyci ciem uchy ka Meckela Cholecystektomia klasyczna Cholecystektomia laparoskopowa Kalibracja i rozszerzanie cewki moczowej e skiej Naci cie i drena krwiaka skóry i tkanek podskórnych Naci cie i drena mnogiego ropnia skóry i tkanek podskórnych Naci cie i drena pojedyczego ropnia skóry i tkanek podskórnych Naci cie i drena ropnia skóry i tkanek podskórnych, do 5 cm rednicy Naci cie i drena, ropnia oko oodbytowego, powierzchownie Naci cie i drena, ropnia oko oodbytowego Naci cie i usuni cie cia a obcego skóry i tkanek podskórnych Naci cie ropnia (ko czyny) Obci cie lub ci cie agodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela) Odcinkowe wyci cie jelita Operacja naprawcza pierwotnej przepukliny pachwinowej, wiek 5 lat lub wi cej; odprowadzalna Operacja naprawcza przepukliny p pkowej, u dzieci powy ej 5 lat Operacja naprawcza przepukliny p pkowej; odprowadzalna Operacja naprawcza w trybie nag ym sko nej przepukliny pachwinowej jednostronnej Operacja naprawcza w trybie planowym sko nej przepukliny pachwinowej jednostronnej Operacja naprawcza w trybie planowym sko nej przepukliny pachwinowej obustronnej Proste zamkni cie powierzchownych ran skóry, do 10 cm Usuni cie p ytki paznokciowej, cz ciowe lub ca kowite, proste; pojedyncza Usuwanie brodawek skóry Warstwowe zamkni cie ran skóry, do 10 cm Wst pne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek) Wst pne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek) Wyci cie paznokcia i klinowe wyci cie wa u paznokciowego Wyci cie uchy ka Meckla metod laparoskopow Wyci cie uchy ka Meckla Wyci cie wodniaka j dra Wyci cie wodniaka powrózka nasiennego Wyci cie wyrostka robaczkowego laparoskopowo Wyci cie wyrostka robaczkowego powik anego z zapaleniem otrzewnej Wyci cie wyrostka robaczkowego Za o enie gastrostomii metod Kadera Za o enie gastrostomii metod laparoskopow Zniszczenie brodawek p askich/mi czaka zaka nego/potówek, wy y eczkowanie PROCEDURY GINEKOLOGICZNE Ablacja laserem zmian na szyjce macicy Amputacja nadpochwowa trzonu macicy, z usuni ciem jajowodu, z usuni ciem jajnika Amputacja szyjki macicy Biopsja jajnika Ca kowita brzuszna histerektomia (trzon i szyjka), z usuni ciem jajowodu/ów i jajnika/ów, z kolpouretrocystopeksj Ca kowita brzuszna histerektomia z usuni ciem jajowodu/ów i jajnika/ów - z cz ciowym wyci ciem pochwy Ca kowite wyci cie macicy bez przydatków Ca kowite wyci cie macicy z przydatkami Elektrokonizacja szyjki macicy Elektroresekcja sposobem LEEP Histerektomia pochwowa, z podwieszeniem pochwy, cewki moczowej i p cherza moczowego Histerektomia pochwowa, z usuni ciem jajowodu i jajnika, z operacj naprawcz przepukliny jelita Histerektomia pochwowa, z usuni ciem jajowodu i jajnika Histerektomia pochwowa; z operacj naprawcz przepukliny jelita(enterocoele), z ca kowitym/cz ciowym wyci ciem pochwy Histeroskopia diagnostyczna Histeroskopia, operacyjna; z wy y eczkowaniem jamy macicy, pobraniem endometrium i usuni ciem polipa, z badaniem hist-pat. Histeroskopowa elektroresekcja mi niaków pod luzówkowych - usuni cie rodz cych si mi niaków drog pochwow Histeroskopowe usuni cie wk adki Kolposkopia z biopsj ; z badaniem histopatologicznym Konizacja chirurgiczna szyjki macicy Konizacja szyjki macicy Krioterapia zmian na szyjce macicy Laparoskopia operacyjna z histerektomi przezpochwow, z usuni ciem jajowodu i jajnika Laparoskopia, operacyjna, wyci cie mi niaków Laparoskopia, operacyjna, z histerektomi przezpochwow Laparoskopowe leczenie ci y ektopowej - bez wyci cia jajowodu i/lub wyci cia jajnika Laparoskopowe leczenie ci y ektopowej - z wyci ciem jajowodu lub/i wyci ciem jajnika Laparoskopowe podwieszenie pochwy lub macicy Laparoskopowe usuni cie zrostów jajnikowo-jajowodowych - laparoskopia operacyjna, z/bez uwolnieniem zrostów, biopsja jajnika Laparoskopowe wyci cie przydatków (jajnika) - z badaniem hist.-pat., jedno/obustronnie Laparoskopowe wyci cie przydatków (jajowodów) - z badaniem hist.-pat., jedno/obustronnie Laparoskopowe wyci cie torbieli oko ojajowodowej - laparoskopia operacyjna, z/bez uwolnieniem zrostów, biopsja jajnika Laparoskopowe zniszczenie zmian przydatków 15

20 Laparoskopowe zniszczenie zmiany jajnika Naci cie i drena krwiaka pochwy po porodzie Nadpochwowe wyci cie macicy (amputacja) Operacja nietrzymania moczu z u yciem ta my TVT/TOT - operacja podwieszaj ca z powodu wysi kowego nietrzymania moczu Operacja plastyczna pochwy z powodu nietrzymania moczu i obni enia cian pochwy Operacja usuni cia macicy, jajowodu i jajnika, z podwiesz. pochwy - ca kowita brzuszna histerektomia; z kolpouretrocystopeksj Operacja usuni cia macicy, z usuni ciem jajowodu i jajnika - ca kowita, brzuszna histerektomia, z cz ciowym wyci ciem pochwy Operacja z powodu zatrzymania moczu, korekta chirurgiczna erozji ta my Operacja zamykaj ca pochw Przezpochwowe wyci cie macicy Przezpochwowe wyci cie macicy i plastyka krocza Resekcja endometrium, histeroskopowo Rozszerzone wyci cie macicy, z wyci ciem pochwy, z usuni ciem jajowodu, z usuni ciem jajnika Usuni cie jajnika Usuni cie macicy z wyci ciem pochwy; z operacj naprawcz przepukliny jelita Usuni cie torbieli gruczo u Bartholina - wy uszczenie/wyci cie Usuni cie torbieli jajnika metod klasyczn Usuni cie torbieli jajnika metod laparoskopow Usuni cie wk adki wewn trzmacicznej Uwolnienie zrostów warg sromowych Wyci cie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy - zmiana pojedy cza Wyci cie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy - zmiany rozleg e Wyci cie macicy, z operacj naprawcz przepukliny jelita Wyci cie mi niaków macicy - dost p brzuszny Wyci cie zmiany chorobowej z szyjki macicy - miejscowe, z szyjki/kana u macicy z koagulacj lub bez, z badaniem hist.-pat. Wyci cie zmiany, srom; pojedy cza, ograniczona Wy uszczenie mi niaków macicy Wy uszczenie torbieli gruczo u Bartholina Wy y eczkowanie jamy macicy Wy y eczkowanie kana u szyjki i jamy macicy Zabieg diagnostyczny kana u szyki macicy z biopsj i wy y eczkowaniem jamy macicy Zabieg diagnostyczny kikuta szyjki macicy Zabieg diagnostyczny, biopsja sromu lub pochwy, du e zmiany - biopsja sromu/krocza; pow. 5 wycinków ka dej zmiany Zabieg diagnostyczny, biopsja sromu lub pochwy, ma e zmiany - biopsja sromu/krocza; zmiana chorobowa do 4 wycinków Zabieg usuni cia ropnia gruczo u Bartholina - naci cie i marsupializacja ropnia gruczo u Bartholina Zabieg usuni cia ropnia w obr bie krocza po porodzie Za o enie czasowego szwu okr nego na szyjk macicy Zszycie szyjki macicy PROCEDURY NEONATOLOGICZNE Intensywana terapia; niska masa urodzeniowa Kaniulacja naczy obwodowych u noworodka - wprowadzenie centralnego doj cia ylnego z dost pu obwod., z kontrol radiologiczn Monitorowanie funkcji yciowych u noworodka (w systemie 24 godz.) Nieinwazyjna oksymetria z p atka ucha lub pulsoksymetria - pojedyncza ocena (mi dzy 6-12 godzin ycia dziecka) Nieinwazyjna oksymetria z p atka ucha lub pulsoksymetria celem oceny saturacji; ocena wielokrotna Punkcja l d wiowa, diagnostyczna u noworodka Wprowadzenie zg bników ustno- lub nosowo- o dkowych u noworodka, wymagaj ce kontroli rentgenotelewizyjnej Zabiegi resuscytacyjne noworodka - resuscytacja oddechowa Zabiegi resuscytacyjne u noworodka - resuscytacja kr eniowo-oddechowa PROCEDURY LARYNGOLOGICZNE Badanie endoskopowe nos i / lub zatok Badanie krtani/laryngoskopia/ w znieczuleniu ogónym z pobraniem wycinka do badania hist.-pat. Biopsja cienkoig owa linianki Biopsja linianki; z naci ciem Cz ciowe usuni cie krtani zaliczane do metod pionowych; przednio-boczno-pionowe ogl danie krtani w znieczuleniu miejscowym Drena ropnia lub krwiaka, w obr bie nosa, dost p wewn trzny Drena ropnia lub krwiaka, w obr bie przegrody nosa Drena ropnia; podszcz kowo lub podj zykowo, wewn trzustnie Drena ucha zewn trznego, ropie lub krwiak; z o ony Drobne zabiegi/wymiana s czka/opatrunku Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna, z otwarciem zatoki klinowej; z usuni ciem tkanki z zatoki klinowej Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna, z wytworzeniem przetoki zatoki szcz kowej Endoskopia nosa/zatok przynosowych, chirurgiczna; z usuni ciem komórek sitowych, ca kowitym (przednim i tylnym) Endoskopia nosa/zatok przynosowych, z wytworzeniem przetoki zatoki szcz kowej; z usuni ciem tkanki z zatoki szcz kowej Endoskopia nosa/zatok (FEOZ/FESS) chirurgiczna - z wykonaniem zespolenia workowo-nosowego Endoskopia nosa/zatok chirurgiczna - z zaopatrzeniem krwotoku z nosa Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) z usunieciem polipów lub bez/ z otwarciem sitowia/ zatoki klinowej Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok ( FEOZ/FESS) z usunieciem polipów nosa Inhalacje - Wibroaerozol AMSA Konchoplastyka w znieczuleniu miejscowym Korekta przegrody nosowej w znieczuleniu do ylnym Krioterapia ma owin nosowych Laryngoskopia, bezpo rednia, operacyjna, z wyci ciem chrz stki nalewkowatej Laryngoskopia, bezpo rednia, operacyjna, z wyci ciem guza i/lub dekortykacj strun g osowych lub nag o ni Mastoidektomia ca kowita Mikrochirurgia krtani - instrumentalna Mikrochirurgia krtani z u yciem lasera CO2 Myringoplastyka (dzia ania chirurgiczne ograniczone do b ony b benkowej i okolicy pobrania tkanek) Naci cie i drena ropnia oko omigda kowego znieczulenie miejscowe Naci cie i drena ropnia pozagard owego lub przygard owego - dost p wewn trzustny lub zewn trzny Naci cie krtani z usuni ciem guza lub torbieli krtani - wyci cie struny g osowej Naci cie w dzide ka j zyka (frenotomia) u dzieci Naprawa przetoki okienka okr g ego Naprawa przetoki okienka owalnego Nastawienie ko ci nosa w znieczuleniu miejscowym ze stabilizacj gipsow / inn Oczyszczenie jamy wyrostka sutkowatego - proste (np. rutynowe oczyszczenie) Oczyszczenie jamy wyrostka sutkowatego - z o one (np. w znieczuleniu lub wi cej ni jedno rutynowe czyszczenie) Odwarstwienie luzówki nosa metod klasyczn Ogladanie krtani w wietle stroboskopowym laryngoskopem gietkim lub sztywnym Ogl danie krtani - laryngoskopia, z zastosowaniem fiberoskopu, bez/z usuni ciem zmiany i/lub cia a obcego lub pobranie biopsji Ogl danie krtani i/lub tchawicy w znieczuleniu ogólnym z mo liwo ci aspiracji Operacja na podniebieniu mi kkim likwiduj ca chrapanie metod Celon/chirurgii radiofalowej 16

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42 BADANIA PODSTAWOWE Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia DIFF Krew EDTA Morfologia CBC Krew EDTA OB Krew cytrynianowa Płytki krwi na cytrynian

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH mgr PIOTR ZIELIŃSKI 44 200 Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 tel. 32 42 38 313 www.laborpz.pl labor.pz@wp.pl punkt pobrań czynny: poniedziałek piątek : 6:30 17:00 sobota:

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie badań formularz cenowy

Zestawienie badań formularz cenowy Załącznik nr 2 L.p. Nazwa badania Zestawienie badań formularz cenowy Ilość badań w ujęciu dwuletnim 1 Mocz - badanie ogólne 4 536 2 OB 3 083 3 Morfologia krwi (pełna) 5 079 4 Rozmaz krwi (manualnie) 109

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych*

Cennik badań laboratoryjnych* Cennik badań laboratoryjnych* Dopłata za wykonanie badania w formie CITO Badania biochemiczne krwi Adrenalina poziom we krwi 90,00 zł Albuminy Aminotransferaza alaninowa (ALT) Aminotransferaza asparaginianowa

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE

BADANIA LABORATORYJNE BADANIA LABORATORYJNE 1. OB. 2. MORFOLOGIA 3. ROZMAZ KRWI MIKROSKOPOWY 4. RETICULOCYTY 5. CZAS KRWAWIENIA BADANIA MOCZU 6. MOCZ POBRANIE 7. BADANIE OGÓLNE + OSAD MOCZU 8. CUKIER W MOCZU 9. ACETON W MOCZU

Bardziej szczegółowo

CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB. Nazwa badania Cena Materiał Morfologia (3 diff)

CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB. Nazwa badania Cena Materiał Morfologia (3 diff) CENNIK SKRÓCONY PRO-LAB HEMATOLOGIA Morfologia (3 diff) 12,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Ocena rozmazu 6,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Morfologia (3 diff) + CRP ilościowe 25,00 Krew ( EDTA) 1 dzień Retikulocyty 6,00

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE 1. Analiza moczu 1 Mocz-badanie ogólne 5 1 2 Białko w moczu 5 2 3 Amylaza w moczu 5 2 4 Wapń w moczu 5 1 5 Mikroalbuminuria - mocz 10 2 6 B2 Mikroglobulina 20 2 2. Analiza kału 7 Badanie kału na krew utajoną

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne Lp. 1. 17-hydroksyprogesteron 8 2. acth 3 3. alat 10 882 4. albuminy 44 5. aldosteron 3 6. alfafetoproteina 22 7. aminotransferazy got, gtp 3 206 8. amylaza (diastaza) krwi 624 9.

Bardziej szczegółowo

KOD Opis świadczenia Nazwa systemowa Cena VAT. zw DZMStężCukruWmoczu 10,00 zł - DZM - oznaczenie stężenia białka w

KOD Opis świadczenia Nazwa systemowa Cena VAT. zw DZMStężCukruWmoczu 10,00 zł - DZM - oznaczenie stężenia białka w CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH KOD Opis świadczenia Naa systemowa Cena VAT ANALITYKA 1101 - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 10,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w 1102 moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 17-OH progesteron po obc. 17-OH progesteron Alfa1 kwaśna glikoproteina Adrenalina - Osocze Adrenalina - DZM Alfafetoproteina Przeciwciała antykardiolipinowe IgG,IgM Albuminy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00 Cennik ZUM M-P-K Mocz - badanie ogólne 10,00 OB 6,00 Morfologia krwi (pełna) 14,00 Morfologia krwi (podstawowa) 10,00 Rozmaz krwi (manualnie) 8,00 PT (INR) 12,00 APTT 12,00 Fibrynogen 14,00 D-dimer- ilościowo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 2 Mikroolbuminuria 3 Białko Bence Jonesa ( jakościowo) 4 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych.

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Lp. Nazwa badania Badania hematologiczne 1 Morfologia krwi obwodowej 2 Rozmaz liczony w mikroskopie 3 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH Oferujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach Nie możesz znaleźć badania? Zdzwoń lub napisz do nas tel. 71 300 12 72, email:

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24.02.2015 r. Pobranie materiału do badań 2,00 zł Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

BADANIE. załacznik nr 2

BADANIE. załacznik nr 2 załacznik nr 2 BADANIE liczba badań przewidziana na 24 miesiące 1. Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) 40 2. Białko do elektroforezy 25 3. AFP Alfa-fetoproteina 2 4. P/c anty-hcv 10 5. Albuminy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. ilość badań x. Ilość badań cena przewidywana/1 jednostkowa L.p Nazwa/rodzaj badania

ZAŁĄCZNIK NR 3. ilość badań x. Ilość badań cena przewidywana/1 jednostkowa L.p Nazwa/rodzaj badania Ilość badań cena przewidywana/1 jednostkowa L.p Nazwa/rodzaj badania 2 mc badania 1 17-OHPRG 4 2 ACTH 4 3 AFP 12 4 ALAT 6576 5 ALBUMINA 73 6 AMFETAMINA 1 7 AMYLAZA w sur 330 8 AMYLAZA w moczu 109 9 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa oferenta :... Numer NIP, REGON.. Numer wpisu do właściwego rejestru wojewody...;

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa oferenta :... Numer NIP, REGON.. Numer wpisu do właściwego rejestru wojewody...; FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr /2012 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu z dnia. Zawiercie, dnia... NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ( wpisać zakres zgodnie z treścią ogłoszenia)......

Bardziej szczegółowo

Cennik badań. 2 Białko w moczu 1 7.00 zł. 3 Białko w dobowej zbiórce moczu 1 6.00 zł. 4 Glukoza w moczu 1 6.00 zł

Cennik badań. 2 Białko w moczu 1 7.00 zł. 3 Białko w dobowej zbiórce moczu 1 6.00 zł. 4 Glukoza w moczu 1 6.00 zł Cennik badań 1. Analityka lekarska 2. Hematologia - serologia - koagulologia 3. Biochemia kliniczna enzymy, witaminy 4. Hormony markery nowotworowe 5. Przeciwciała autoprzeciwciała 6. Immunoserologia chorób

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki 1 A01.24.191 Mocz - badanie ogólne 28,00 2 A03.29.191 Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 651 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 27 370 6 Albumina 63 7 Aldosteron 11 8 ANA1 151 9 ANA2 titration 18 10 Androstendion 161 11 Anty-RH 427 12 Anty-CCP 217 13 Antygen HE4 4

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH BADANIE Badania biochemiczne CENA PLN Albuminy 10,0 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 7,0 Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 7,0 Amylaza w moczu 10,0 Amylaza w surowicy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy.

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Załącznik Nr 7. Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Lp. Nazwa badania Materiał Ilość badań w okresie 36 miesięcy Cena netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2017 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2017 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 3.

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ 2014. I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2

OFERTA BADAŃ 2014. I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2 Nazwa badania OFERTA BADAŃ 2014 Materiał do badania Czas oczekiwania na wynik I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2 Kamienie moczowe kamień moczowy Kał badanie

Bardziej szczegółowo

Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena Załącznik Nr 1do Aneksu Nr 1/15 z dnia 02.04/15 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24 lutego 2015 r. CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Pobranie

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 14 /2015 Dyrektora SPMZOZ z dnia 01.06.2015r. CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Kod Nazwa badania Materiał BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Czas oczekiwania na wynik** 1 Mocz - badanie ogólne + badanie osadu mocz 1 2 OB krew pełna cytrynian 1 3 Morfologia krwi (pełna) (5diff)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 15,00

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz personelu medycznego odpowiedzialnego za wykonanie zleconych badań:

2. Wykaz personelu medycznego odpowiedzialnego za wykonanie zleconych badań: Oleśnica, 10.10.2012 SZPZPZ/LAB/I/2012 W ogłoszeniu nr SZPZOZ/LAB/1/2012 opublikowanym w dniu 02.10.2012 zmienia się wykaz badań w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu Formularz ofertowy na świadczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik Nr 3 do SWKO FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY L. p. Nazwa Badania Przewidywana liczba badań wykonywanych w skali 1 roku Cena jedn. netto Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) Stawka podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Badania Laboratorium

Badania Laboratorium Cennik usług Badania Laboratorium Nazwa badania HEMATOLOGIA Morfologia 5 Diff krew EDTA 1 dzień 7,00 zł Morfologia 5 Diff z rozmazem krew EDTA 1 dzień 10,00 zł OB krew cytrynianowa/krew EDTA 1 dzień 5,00

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Hematologia Cena+Vat (PLN) 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84 2 Morfologia CBC 1 dzień 6,00 7,38 3 Morfologia + retikulocyty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Zawarta w Złotoryi dniu... pomiędzy:

PROJEKT. Zawarta w Złotoryi dniu... pomiędzy: PROJEKT Umowa kontrakt o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi polegających na wykonywaniu usług medycznych w zakresie konsultacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 3 Morfologia + retikulocyty 1 15,00 18,45

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 3 Morfologia + retikulocyty 1 15,00 18,45 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Hematologia Cena+Vat (PLN) 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84 2 Morfologia CBC 1 6,00 7,38 3 Morfologia + retikulocyty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT NR 5/2015

FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT NR 5/2015 Załącznik nr 1 do Warunków Szczegółowych Konkurs Ofert Nr 5/2015 Nazwa i adres Zamawiającego: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I Szpital św. Józefa Sp. z o.o. cennik nr 2 ul. Okrzei 27, Mikołów CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Lp. I HEMATOLOGIA 1 Morfologia (12 parametrów) 7 2 Rozmaz krwi obwodowej 10 3 Retikulocyty 6 4 OB. 5 II KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO L.p. Nazwa badania laboratoryjnego Ilość badań w roku (w sztukach) Hematologia 1 Leukocyty z rozmazem 35 2 Retikulocyty 2 3 Płytki (metoda manualna) 25

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Płock, ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa 2, ul. Zielona 40

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Płock, ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa 2, ul. Zielona 40 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Płock, ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa 2, ul. Zielona 40 cena netto cena brutto ANALITYKA Amfetamina w moczu 20,00 20,00 Badanie nasienia 40,00 40,00 Barbiturany w moczu 20,00

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NR 7/2013

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NR 7/2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług (zwanych dalej OWŚU ), Medicover Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Medicover ) zawiera Umowy Opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy kupnasprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E ul. Zwycięstwa 1 tel./fax (0-68) 385 22 19 (Dyrekcja) 66-100 S U L E C H Ó W NIP 927 16 77-943 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH ZAKŁAD LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH ZAKŁAD LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH ZAKŁAD LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU Lp. Badanie Cena (PLN) 1. Alergeny wziewne i pokarmowe (27) profil pediatryczny

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o Bytów, ul. Lęborska 13 I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA A. HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia krwi 22 parametrowa 10,00 1 dzień Rozmaz krwi ( preparat barwiony ) 10,00 1 dzień Retikulocyty 7,00 1 dzień OB. 5,00 1 dzień APTT 10,00

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy:

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Kieleckiego, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, Nr ewidencyjny NIP: 959-16-45-790, Regon: 291009372, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.przemysl.pl Przemyśl: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Eurogąbki

Regulamin Usługi Eurogąbki Regulamin Usługi Eurogąbki SPIS TREŚCI: Art. 1 WSTĘP Art. 2 DEFINICJE Art. 3 ZAWARCIE I OBOWIĄZYWANIE UMOWY Art. 4 WYNAGRODZENIE Art. 5 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI EUROGĄBKI Art. 6 ROZWIĄZANIE UMOWY I

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

10 Cholesterol HDL Cholesterol LDL wyliczony Profil lipidowy z wyliczonym LDL 8974

10 Cholesterol HDL Cholesterol LDL wyliczony Profil lipidowy z wyliczonym LDL 8974 .. Pieczęć oferenta Załącznik nr 1 do SIWKO nr ZP/01/12/KO Szczegółowy wykaz badań, terminy i szacunkowa ilość badań będących przedmiotem konkursu FORMULARZ OFERTOWY - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Wartość

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK

ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK NAZWA BADANIA CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ( dni ) Hematologia CENA BADANIA 1 Morfologia 5 diff 1 8,00 zł 2 Rozmaz krwi obwodowej 1 8,00 zł 3 Retikulocyty 1 7,00 zł 4 OB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu Pakiet dietetyczny badania z konsultacją dietetyczną i zaleceniami

REGULAMIN Programu Pakiet dietetyczny badania z konsultacją dietetyczną i zaleceniami REGULAMIN Programu Pakiet dietetyczny badania z konsultacją dietetyczną i zaleceniami DANE NABYWCY Imię i Nazwisko:...... PESEL:... Data ur.:... Dokument tożsamości:... Seria i numer:...... Adres zamieszkania:...

Bardziej szczegółowo

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... (

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... ( Badania hematologiczne i koagulologiczne cena Koagulogram Czas i wskaźnik potrombinowy próba Quicka - INR)... Czas kaolnowo-kefalinowy APTT)... Fibrynogen... Rozmaz ręczny... Morfologia z rozmazem + płytki

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka Laboratoryjna

Diagnostyka Laboratoryjna Diagnostyka Laboratoryjna ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa 2, ul. Zielona 40, ul. Jana Pawła II 39 (Budynek NZOZ Centrum Medyczne RODZINA) Cena jednostkowa Analityka Mocz badanie ogólne 10,00 Białko w moczu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 16/2011 z dnia 16.06.2011 r., wprowadzony Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 49/2016 CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badań laboratoryjnych ( antygenu HBs, test potwierdzenia antygenu HBs, przeciwciała anty Western Blot)

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Kierownik - mgr Beata Drozdowska - tel. 89 5386 230 Pracownie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa za 1 badanie

Cena jednostkowa za 1 badanie Załącznik nr 2. Formularz ofertowo cenowy. Nazwa Wykonawcy: Adres Tel. faks.. Nr konta NIP. Regon. Numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.. Pakiet nr 1 (pakiet analityczny) Lp. Rodzaj badania

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonywanie usług pielęgniarsko- opiekuńczych. a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez...

Umowa o wykonywanie usług pielęgniarsko- opiekuńczych. a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez... zawarta w dniu... r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa o wykonywanie usług pielęgniarsko- opiekuńczych Domem Pomocy Społecznej: Dom Muzyka Seniora, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Rodzaj badania wynik w dniach 1. 17-OH Progesteron 7 25 2. ACTH (hormon adenokortykotropowy) 7 30 3. AFP (alfa-fetoproteina) 5 30 4. AMH 7 30 5. Aldosteron 7 5 6. Alfa1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym

Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym Lp. Nazwa badania 1. 25-OH witamina D3 2. α-fetoproteina (AFP) 3. albumina 1 / 31 4. ALAT (aminotransferaza alaninowa) 5. alkohol etylowy (tylko na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Formularz CENOWY. Wartość [zł]

Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Formularz CENOWY. Wartość [zł] Formularz CENOWY Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Lp. Nazwa badania Liczba badań Cena [zł] 1 17-OH KETOSTERYDY W DZM 1 2 17-OH PROGESTERON 60 3 2-OH VITAMINA D3 10 4 ACTH-HORMON ADRENOKORTYKOTROPOWY

Bardziej szczegółowo

Czas oczekiwania na wynik (dni)

Czas oczekiwania na wynik (dni) Zał. Nr 2 do konkursu Formularz asortymentowo-cenowy Lp Czas oczekiwania na wynik (dni) Szacunkowa ilość badań w okresie umowy Nazwa badania (kod ICD) ACTH - hormon adrenokortykotropowy (L63) 6 1. 2. Albumina

Bardziej szczegółowo