Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych A. Informacje wstępne 1) Zamawiający Zamawiającym jest: Gmina Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa Adres: Rynek 1, Rzeszów Telefon kontaktowy: tel. +48/ , faks +48/ adres strony internetowej: Konto bankowe: Bank PEKAO S.A Sumy depozytowe Urzędu Miasta Rzeszowa 2) Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 3) Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 4) Informacje uzupełniające a) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) b) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. c) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. d) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. 5) Udzielanie wyjaśnień zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu numer Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub faksem, 1

2 zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Wyjaśnienia telefoniczne nie są wiążące. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: a) Paweł Nabel Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, tel. (0-17) w zakresie przedmiotu zamówienia; b) Filip Kopyć Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, pok. 15, tel. (0-17) sprawy proceduralne. B. Przedmiot zamówienia WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Papier kserograficzny Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do r. od dnia podpisania umowy, materiałów eksploatacyjnych do ploterów OCE będących w okresie gwarancji, według poniższego zestawienia. L.p Opis wymagana ilość 1. Papier o rozmiarze (36 ) 914mm x 110m do plotera OCE TCS 500 o gramaturze co najmniej 90g/m2, dotychczas stosowano art szt. 2. Papier o rozmiarze (A1) 594mm x 110m do plotera OCE TCS 500, o gramaturze co najmniej 90g/m2, dotychczas stosowano art szt. 3. Folia Matte Film o rozmiarze 914 mm x 38.1m do plotera OCE TCS 500, gramatura nie mniejsza niż 160g/m2, dotychczas stosowano art B 10 szt. 4. Papier o rozmiarze A0 814mm x 175 m do plotera OCE TDS 700, o gramaturze co najmniej 75g/m2, dotychczas stosowano art szt. 5. Papier o rozmiarze mm x 175m do urządzenia OCE TDS 700, o gramaturze co najmniej 75 gr/m2, dotychczas stosowano art szt. 6. Papier o rozmiarze A1 594mm x 175 m do urządzenia OCE TDS 700, o gramaturze co najmniej 75 g/m2, dotychczas stosowano art szt. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień (składanych w wersji pisemnej, telefonicznie, faksem), transportem Dostawcy i na jego koszt, wraz z wyładunkiem wykonanym przez Dostawcę w miejscach wskazanych przez Kupującego. W przypadku oferowania materiałów innych niż zalecane przez producenta ploterów Zamawiający wymaga pisemnej zgody producenta ploterów na możliwość wykorzystywania materiałów bez utraty gwarancji W przypadku awarii urządzenia spowodowanej użyciem dostarczonego materiału eksploatacyjnego, koszt naprawy urządzenia ponoszony będzie przez Dostawcę. Wszystkie dostarczane materiały powinny mieć trwałe oznaczenie producenta i typ. 2

3 W przypadku oferowania materiałów które nie są zalecane przez producenta ploterów firmę OCE Polska, dokument wystawiony przez producenta ploterów potwierdzający zachowanie 3 letniej gwarancji na urządzenia w przypadku stosowania dostarczonych materiałów C. Terminy 1) Oferty należy składać do dnia 27 czerwca 2011 r. do godz w pokoju nr 13 w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. B. Joselewicza 4. 3) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 czerwca 2011 r. o godz w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. B. Joselewicza 4, pok. nr 3. 4) Termin wykonania zamówienia: a) rozpoczęcie w dniu podpisania umowy, b) przewidywany termin zakończenia: 31 grudnia 2011 r. 5) Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert. 6) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. D. Wadium Nie dotyczy E. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia na o których mowa w art. 24 ust. 1 z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie realizacji może mieć miejsce wcześniej) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: Dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń wielkoformatowych na kwotę minimum zł każde. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3

4 4. Znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia: F. Wymagane oświadczenia i dokumenty jakie należy dołączyć do oferty. I. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku braku podstaw do wykluczenia są: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w druku OFERTA, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawarte w druku OFERTA, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, II. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie E.1 niniejszej specyfikacji jest: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawarte w druku OFERTA, III. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie E.2 niniejszej specyfikacji są: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dostaw, o których mowa w punkcie E. 2. z podaniem nazwy, opisu i zakresu wykonywanych dostaw, wartości brutto, dat rozpoczęcia i zakończenia oraz nazwy, adresu i telefonu zamawiających. Wykaz należy przedstawić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji; 2) dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonana prawidłowo np. referencje. IV. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie E.3 niniejszej specyfikacji jest: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawarte w druku OFERTA, V. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie E.4 niniejszej specyfikacji jest: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawarte w druku OFERTA, VI. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, jakie wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) wypełniony druk OFERTA stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji, 4

5 2) wypełniony formularz cenowy (załącznik do umowy nr 1). 3) w przypadku oferowania materiałów które nie są zalecane przez producenta ploterów firmę OCE Polska, dokument wystawiony przez producenta ploterów potwierdzający zachowanie 3 letniej gwarancji na urządzenia w przypadku stosowania dostarczonych materiałów VII. Inne dokumenty, jakie wykonawcy mogą złożyć w ofercie: 1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wykonawca posiada taki wpis. Uwaga: - Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. - Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. - Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Informacja dla Podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie G. I. 2), niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 2) stosuje się odpowiednio. Dokumenty, o których mowa w punktach 1) i 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5

6 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty w zakresie spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez upoważnionych przedstawicieli. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. G. Opis sposobu obliczania ceny Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu na druku Oferta, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. Cena ofertowa powinna być wyliczona w oparciu o Formularz cenowy (załącznik do umowy nr 1). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 2.Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać podatek VAT oraz wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, określonego w rozdziale B niniejszej specyfikacji oraz we wzorze umowy. Po podpisaniu umowy Wykonawca udzieli informacji o wysokości ceny ofertowej netto.. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dodatkowych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 2) wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 6

7 H. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną, b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. c) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. d) Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do kwoty złotych. e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. f) Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w informacjach wstępnych do niniejszej specyfikacji. g) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. h) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. i) Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. j) Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie pod rygorem nieważności w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, napisana na maszynie do pisania, komputerze bądź nieścieralnym atramentem. k) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. l) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, przedmiocie zamówienia, numerem sprawy ZP , firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku wykonawcy oraz jego adresie. Winna również posiadać napis: Oferta przetargowa na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do ploterów OCE oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj. Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych ul. Joselewicza 4, Rzeszów W przypadku braku ww. danych, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. m) Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty oraz załączniki parafowane przez tę osobę (osoby).upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem kopia winna być potwierdzona przez notariusza. n) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. o) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby lub osób podpisujących ofertę. I. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert 7

8 1) Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w 27 czerwca 2011 r. o godz w Wydziale Zamówień Publicznych UM Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, pok. 3. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców. 2) Kryteria oceny ofert O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria Cena ofertowa 100 % Oferty oceniane będą według wzoru: Cn/Cb x 100 x = ilość punktów gdzie: Cn najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cb cena oferty rozpatrywanej, Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów. J. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej 2. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010 Nr 48, poz. 280); 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238). K. Lista załączników Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1) wzór umowy 2) wzór formularza oferty 3) wykaz wykonanych dostaw 4) załącznik do umowy nr 1 8

9 Projekt umowy 1 1. Przedmiotem umowy jest dostarczanie przez okres od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2011 r. materiałów eksploatacyjnych do ploterów OCE będących w okresie gwarancji, zwanych dalej materiałami. W przypadku wyczerpania limitu kwoty, o której mowa w 5, jak również w przypadku wyczerpania materiałów, określonych w załączniku nr 1 do umowy, umowa przestaje wiązać przed upływem okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 2. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą sukcesywnie, partiami w zależności od bieżących potrzeb Kupującego lub do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa Ilość i rodzaj materiałów o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do umowy. 4. Kupujący zastrzega sobie w ramach wartości umowy, możliwość dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych rodzajach materiałów, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie Kupujący dokona każdorazowo zakupu materiałów na podstawie zamówienia przekazanego pismem, faksem lub telefonicznie składanego przez Oddział Gospodarczy Urzędu Miasta Rzeszowa. 2. Sprzedawca winien dostarczyć zamówione materiały o których mowa w ust.1 w terminie do 4 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze należy uznać dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem sobót i dni uznanych za ustawowo wolne od pracy. Każdorazowy odbiór materiałów przez Kupującego odbywał się będzie na podstawie pisemnego potwierdzenia. 3. Wartość zamówienia ustalana będzie przez Kupującego w oparciu o obowiązujące ceny wskazane dla poszczególnych pozycji/rodzaju asortymentu w załączniku nr 1 do umowy Materiały o których mowa w 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu. Wszystkie dostarczone materiały powinny mieć trwałe oznaczenie producenta i typ. 2. Kupującemu przysługuje prawo wymiany wadliwych materiałów na wolne od wad w terminie do 3 dni od złożenia reklamacji. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wymiany określonego w ust. 2, jak również w przypadku dostarczenia w rezultacie zgłoszonej reklamacji wadliwych materiałów, Kupującemu przysługuje prawo bezzwłocznego odstąpienia od umowy. 4. W przypadku ploterów będących w okresie gwarancji dopuszalne jest zastosowanie materiałów alternatywnych pod warunkiem, że w przypadku uszkodzenia plotera i orzeczenia przez autoryzowany serwis producenta plotera, iż powodem uszkodzenia było zastosowanie nieoryginalnego materiału i odmowy przez serwis naprawy gwarancyjnej, Sprzedawca pokryje koszty naprawy tego plotera. Ponadto w przypadku oferowania materiałów innych niż zalecane przez producenta ploterów Kupujący wymaga pisemnej zgody producenta ploterów na możliwość wykorzystywania materiałów bez utraty gwarancji. 9

10 4 Sprzedawca będzie dostarczał na swój koszt zamówione materiały w miejsce wskazane przez Kupującego. 5 Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Kupującego za Re,0alizację przedmiotu umowy w zakresie obejmującym rodzaj, ilość i ceny przedmiotu umowy, określone w ofercie Sprzedawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy na kwotę brutto... zł, (słownie:... zł), w tym kwota podatku VAT w wysokości...zł, (słownie:... ), kwotę netto...zł (słownie:... netto). 6 Zapłata za zakupiony towar będzie dokonywana przelewem w ciągu 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Sprzedawcę po dostarczeniu zamówionych materiałów do Urzędu Miasta Rzeszowa. 7 Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości zamówienia z poprzedniego miesiąca, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu w którym miała nastąpić realizacja zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się do sporządzania w okresach 2 - miesięcznych informacji obejmującej wykaz, dostarczonych w miesiącach poprzedzających, materiałów wraz z wykazem ich cen jednostkowych oraz sumy tych cen, a także globalną kwotę za jaką dostarczono materiały w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć informację o której mowa w ust. 1 do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których dotyczy informacja, do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa. 9 Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu miejscowo właściwego dla Kupującego. 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Sprzedawca: Kupujący: 10

11 Nazwa i siedziba wykonawcy: OFERTA Województwo:... NIP: numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów Rynek 1, Rzeszów Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do ploterów OCE 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach: cena ryczałtowa brutto:... zł słownie złotych:... cena ryczałtowa netto:... zł słownie złotych:... 11

12 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Termin wykonania zamówienia, okres rękojmi oraz warunki płatności zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 4. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, 6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: a)wykonanie... b)wykonanie... c)wykonanie... d)wykonanie... Podpisano (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 12

13 WYKAZ DOSTAW Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer teleksu/fax Lp. Opis i zakres dostawy zawierający co najmniej dane niezbędne do potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie E.2 specyfikacji Termin realizacji dostawy Zamawiający (nazwa, adres, telefon) Podpisano (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 13

14 Załącznik do umowy nr 1 Formularz cenowy Lp. Opis Gramatura Producent 1. Papier o rozmiarze (36 ) 914mm x 110m do plotera OCE TCS 500 Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Wymagana ilość 41 Suma netto Suma brutto 2. Papier o rozmiarze (A1) 594mm x 110m do plotera OCE TCS 500, Folia Matte Film o rozmiarze 914 mm x 38.1m do plotera OCE TCS Papier o rozmiarze A0 814mm x 175 m do plotera OCE TDS 700, Papier o rozmiarze mm x 175m do urządzenia OCE TDS Papier o rozmiarze A1 594mm x 175 m do urządzenia OCE TDS Całość netto Całość brutto 14

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo