Océ Arizona 550 GT. Czy. NowoÊç. legendarna jakoêç druku dwukrotnie szybciej. wiesz, e... Seria ploterów Océ Arizona.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Océ Arizona 550 GT. Czy. NowoÊç. legendarna jakoêç druku dwukrotnie szybciej. wiesz, e... Seria ploterów Océ Arizona."

Transkrypt

1 Wydrukowano na Océ CS 665Pro W Y D A N I E 2 / Biuletyn informacyjny Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. Océ Arizona 550 GT to najszybsze urzàdzenie z wielokrotnie nagradzanej linii Océ Arizona. Najwy sza wydajnoêç w zakresie produkcji wysokiej jakoêci grafiki ekspozycyjnej Océ Arizona 550 GT legendarna jakoêç druku dwukrotnie szybciej Czy wiesz, e... Firma Océ przewiduje, e jej klienci zadrukujà w tym roku na urzàdzeniach z serii Océ Arizona ok milionów metrów kwadratowych podło y, co odpowiada powierzchni 2000 boisk piłkarskich Do tej pory na Êwiecie zostało zainstalowanych około 2000 ploterów serii Océ Arizona Wersja XT Arizony 350 GT z podwójnym stołem i systemem 2UP zwi ksza wydajnoêç druku o około 60% przy tej samej pr dkoêci mechanicznej druku Firma Océ powi kszyła wielokrotnie nagradzanà i bardzo popularnà rodzin najlepiej sprzedajàcych si maszyn wielkoformatowych o nowy, płaski ploter UV - Océ Arizona 550 GT. To urzàdzenie nowej generacji, charakteryzuje si du à pr dkoêcià drukowania przy zachowaniu tej samej legendarnej jakoêci druku oferowanej przez poprzednie modele Arizona. Sprzeda urzàdzeƒ serii Arizona to około 2000 sztuk - Êwiatowy numer jeden. Océ Arizona 550 GT to jak dotàd najszybszy model. Pracuje z dwukrotnie wi kszà pr dkoêcià ni pozostałe modele i osiàga jakoêç wydruku lepszà ni konkurencyjne systemy, przy porównywalnych pr dkoêciach druku. Ploter Océ Arizona 550 GT - podobnie jak poprzednie modele Arizony - drukuje atramentami utrwalanymi w technologii Seria ploterów Océ Arizona Maksymalny obszar druku na sztywnych mediach Maksymalna pr dkoêç druku UV i wykorzystuje technologi obrazowania VariaDot, o zmiennej wielkoêci kropli zmieniajàcej si od 6 do 42 pikolitrów. Umo liwia to zadrukowywanie podło y sztywnych o rozmiarach do 1,25 x 2,5 m, a opcjonalnie równie materiałów elastycznych z roli o szerokoêci do 2,2 m. Ma mo liwoêç drukowania kolorem białym. Opcja ta wykorzystywana jest najcz Êciej do poddruku podło y kolorowych lub transparentnych. Ploter osiàga pr dkoêç produkcyjnà 40,2 m²/h bez wzgl du na rodzaj zadrukowywanego podło a, co umo liwia zadrukowanie ponad 100 pełnowymiarowych plansz w formacie 125 x 250 cm w ciàgu oêmiogodzinnej zmiany. W trybie druku ekspresowego pr dkoêç nowej Arizony wzrasta do 67 m²/h. Océ Arizona 550 GT, podobnie jak jej poprzedniczki, zadrukowuje szkło lub materiały o nieregularnej powierzchni (np. drewno). W odró nieniu od wi kszoêci innych płaskich ploterów Océ Arizona 300 GT 1,25 m x 2,5 m 12,3 (m 2 /godz.) Océ Arizona 350 GT 1,25 m x 2,5 m 22,2 (m 2 /godz.) o wysokiej wydajnoêci, maszyna Océ Arizona 550 GT zapewnia jakoêç wydruku wymaganà dla oglàdanych z bliska materiałów POS. Wykorzystuje system pró niowy do precyzyjnego utrzymania podło a nieruchomo na płaskiej powierzchni. Pozwala to na wielokrotne zadrukowywanie medium np. na materiałach do podêwietleƒ. Océ Arizona 350 XT 2,5 m x 3,05 m 23 (m 2 /godz.) NowoÊç i innowacyjnoêç Océ Arizona 550 GT 1,25 m x 2,50 m 67 (m 2 /godz.) 1

2 technologie i fundusze InnowacyjnoÊç ploterów Arizona na miar funduszy unijnych Mo liwoêç dofinansowania projektów inwestycyjnych to ogromne mo liwoêci rozwoju dla przedsi biorstw, a dla wielu szansa na zrealizowanie wymarzonej inwestycji. Przekonali si o tym ci, którzy zdecydowali si w ostatnim czasie na zakup ploterów Océ z serii Arizona. Współfinansowanie inwestycji poprzez dotacje unijne mo liwe jest w przypadku wysoce innowacyjnych technologii, pozwalajàcych na zaoferowanie nowoêci produktowych i popraw konkurencyjnoêci danego przedsi biorstwa. DoÊwiadczenia - jeêli chodzi o pozytywne rozpatrzenia wniosków i przyznane dotacje unijne - polskich u ytkowników ploterów serii Arizona Êwiadczà o tym, e urzàdzenia te spełniajà to kryterium. Praktyka przyznawania dotacji naszym klientom - mówi Marek Michalak dyrektor Océ Display Graphics System - pokazuje, jak istotne znaczenie dla powodzenia projektu ma innowacyjnoêç urzàdzenia, na jakie decydujà si firmy, wybierajàc spoêród setek ofert. Koszty inwestycji sà niemałe, a dofinansowanie unijne mo e wynosiç nawet do 60% wi c jest o co walczyç. Zakup urzàdzeƒ Océ, ze wzgl du na ich wysoki stopieƒ innowacyjnoêci, to mo liwoêç uzyskania dodatkowych punktów przy rozpatrywaniu wniosku o dotacje. O innowacyjnoêci urzàdzeƒ z serii Océ Arizona Êwiadczy liczba zdobytych nagród. Dla plotera Océ Arizona 250 GT - DPI Visio (nagroda Stowarzyszenia Cyfrowego Druku i Obrazowania - Digital Printing & Imaging Association - DPI) przyznawana wyró niajàcym si producentom, których produkty majà szans wywrzeç istotny wpływ na bran cyfrowego obrazowania Nagroda Produkt Roku 2007 w kategorii urzàdzeƒ drukujàcych na sztywnych mediach z utwardzaniem UV, przyznawana przez wy ej wymienione stowarzyszenie, działajàce w ramach stowarzyszenia Specialty Graphic& Imaging Association (SGIA) Nagroda Viscom Innowation Award za prawdziwie innowacyjny produkt w kategorii wielkoformatowego cyfrowego druku Najwy sze wyró nienie magazynu Digital Output Readers Choice Top 50 za szczytowe osiàgni cia w zakresie innowacyjnoêci i Złoty Medal Targów Poznaƒskich Dla plotera Océ Arizona 350 GT - Produkt roku 2008 w kategorii urzàdzeƒ produkcyjnych UV, przeznaczonych do zadrukowywania materiałów sztywnych Worth-A-Look! - nagroda towarzyszàca konferencji Executive Outlook, która odbywała si podczas targów Graph Expo 2008, która wyró nia unikalne i innowacyjne produkty i usługi Digital Output Readers Choice Top 50 za rok ,5 gwiazdki w ocenie Outstanding BERTL, gdzie wyró niono wszechstronnoêç plotera; wyró nienie magazynu Wide-Format Imaging dla Najlepszego Plotera Płaskiego 2009 Złoty Medal ubiegłorocznych targów Euroreklama Outdoor Expo 2009 Ploter Océ Arizona 350 XT wybrano natomiast do nagrody Hot Pick, przyznawanej przez Print 21- wydawane w Australii i Nowej Zelandii czasopismo online, poêwi cone bran y drukarskiej, które wybiera najnowsze, najciekawsze i najwa niejsze technologie prezentowane podczas wystawy PacPrint. Ploter ten otrzymał te nagrody: Worth A Look!, którym uhonorowano unikalne, innowacyjne i cenne dla u ytkowników produkty i usługi zaprezentowane podczas targów Print 09, Produkt Roku 2009 w kategorii utwardzanego UV druku na sztywnych arkuszach w segmencie ploterów płaskich o Êrednim poziomie cenowym oraz Top 50 magazynu Digital Output w 2009 r. Cieszy nas fakt, e przedsi biorcy coraz bardziej doceniajà wartoêç europejskich pieni dzy. To obecnie trzecia, po Êrodkach własnych i kredytach, najbardziej popularna forma finansowania rozwoju wêród przedsi biorców. JesteÊmy zadowoleni, e nasze urzàdzenia spełniajà wysokie kryteria stawiane przez komisje przyznajàce dotacje unijne. Mamy nadziej, e coraz wi cej firm b dzie z nich korzystaç, dzi ki czemu podnosiç b dà konkurencyjnoêç swoich przedsi biorstw oraz stwarzaç nowe, trwałe miejsca pracy - mówi Marek Michalak Zapraszamy do salonu testowego Océ dla urzàdzeƒ graficznych w Raszynie przy ulicy Poniatowskiego 6, koło Warszawy Ploter Océ Arizona 350 XT uzyskuje tytuł BERTL s Best 2009 za najbardziej innowacyjnà technologi druku wielkoformatowego Po raz kolejny presti owy tytuł BERTL s Best (który przyznaje niezale na firma konsultingowa, zajmujàca si ocenà produktów i analizami porównawczymi w bran y poligraficznej) otrzymało urzàdzenie firmy Océ ploter Arizona 350 XT. Został on uznany za Najbardziej Innowacyjnà Technologi Druku Wielkoformatowego. To kolejna nagroda dla plotera z popularnej i wielokrotnie nagradzanej rodziny systemów Océ Arizona bazujàcych na technologii UV. Du a szerokoêç plotera Océ Arizona 350 XT umo liwia jego wykorzystanie do zadrukowywania sztywnych mediów o wymiarach nawet do 3,05 x 2,50 m. Dodatkowo obszar zadruku mo na podzieliç na dwie cz Êci. Na jednej mo e odbywaç si druk, a na drugiej mo na przygotowywaç kolejny materiał do zadruku, przez co znacznie zwi ksza si wydajnoêç urzàdzenia poprzez unikanie przestojów zwiàzanych z wymianà mediów. Ploter oferuje równie tryb z roli na rol, umo liwiajàcy zadrukowywanie elastycznych materiałów o szerokoêci do 2,2 m. W dowolnym momencie mo na zmieniaç oba tryby bez przerywania drukowania, co znaczàco zwi ksza jego pr dkoêç produkcyjnà. 2

3 wdro enia Drukarnia Aba Plus z Bielska Podlaskiego w połowie grudnia ub.r. dołàczyła do systematycznie poszerzajàcego si grona u ytkowników ploterów UV Arizona firmy Océ, stajàc si pierwszym jej posiadaczem w regionie północno-wschodniej Polski Poczàtki działalnoêci bielskiej firmy na rynku reklamy wizualnej si gajà 1963 r., kiedy ojciec obecnego właêciciela drukarni Alberta Murawskiego, z braku potrzeby reklamowania czegokolwiek w tamtych czasach, wyspecjalizował si w produkcji szyldów, tablic, tabliczek, plakatów i przepisów bhp. Były to prace głównie r czne, a spektrum wykorzystywanych narz dzi ograniczało si do no yczek, cyrkla, skalpela, gàbki, wałka, farb i oczywiêcie bogatej wiedzy na temat liternictwa. Realizacja zleceƒ nie wymagała mo e du ych nakładów finansowych, niemniej czasu i pracy Plotery Océ Arizona 350 GT i Ariona 350XT po raz trzeci Produktami Roku Podczas ubiegłorocznych targów bran owych SGIA w Nowym Orleanie wr czono presti owe nagrody przyznawane przez stowarzyszenie DPI (Digital Painting & Imaging). Tytuł Produktu roku najwa niejszej z nagród w kategorii urzàdzeƒ produkcyjnych UV przeznaczonych do zadrukowywania materiałów sztywnych, po raz trzeci z rz du zdobyły plotery firmy Océ: Arizona 350 GT i Arizona 350 XT. Tym samym wyprzedziły one konkurencyjne plotery innych producentów. Dodatkowo oprogramowanie Océ Onyx zdobyło dorocznà nagrod czytelników magazynu Digital Output, którzy wyró niajà 50 najbardziej innowacyjnych produktów z bran y poligraficznej. SGIA to mi dzynarodowe stowarzyszenie skupiajàce firmy z bran y druku cyfrowego i produkcji specjalistycznych grafik i oznakowaƒ. Od lat przyznaje nagrody w ró nych dziedzinach przemysłu reklamowego. Kolejna tak presti owa nagroda jest potwierdzeniem tego, czego od lat mogà doêwiadczaç ju nasi klienci marka Océ Arizona to synonim naprawd wysokiej jakoêci. JakoÊci nie do pobicia przez urzàdzenia konkurencyjne, które te starajà si pozyskaç ten presti owy tytuł od kilku lat. Cieszy nas, e wysokà jakoêç i niezawodnoêç, której doêwiadczajà u ytkownicy ploterów Arizona 350 GT i Arizona 350 XT na całym Êwiecie, równie w Polsce, potwierdziło po raz kolejny tak szacowne jury presti owego konkursu. Ciszy nas równie wyró nienie dla oprogramowania. Océ Arizona 350 XT w drukarni Aba Plus jak najbardziej, co przekładało si na odległe terminy wykonania. Obecnie, dzi ki wyposa eniu, dost pnej technologii oraz naszemu doêwiadczeniu, jesteêmy w stanie realizowaç wszystkie zlecenia szybko i po konkurencyjnych cenach mówi Albert Murawski. Drukarnia Aba Plus, oprócz siedziby w Bielsku Podlaskim, gdzie pracuje ploter Arizona, ma te fili w Białymstoku. Firma realizuje praktycznie wszystkie zlecenia z zakresu reklamy wizualnej: billboardy, kasetony, litery przestrzenne, markizy, prezentery, standy, pylony, witryny, a tak e grafik na pojazdy. Nie unika te nietypowych i wymagajàcych zleceƒ. Dotychczas Aba Plus pracowała w technologii solwentowej. Era UV nastała wraz z inwestycjà w Arizon. Firma obsługuje głównie du e firmy, tak e koncerny zagraniczne i agencje reklamowe. Pojawienie si Arizony było konsekwencjà wzrostu zamówieƒ na nadruki na płytach PVC. Drukarnia Aba Plus jest jednà z firm wspierajàcych rebranding marki Pepsi. Na tzw. dzieƒ dobry otrzymaliêmy zamówienie na zadrukowanie 8 tysi cy m². To naprawd du e zlecenie, niektóre firmy nie zadrukowujà tyle w ciàgu całego roku. A to dopiero poczàtek mówi Albert Murawski. Jak przyznaje, wczeêniejsza kooperacja w zakresie druku UV, pozwoliła mu doskonale zorientowaç si w swoich potrzebach i wybraç optymalne urzàdzenie: MieliÊmy ju doêwiadczenia z ploterami konkurencyjnymi i choç nie były one złe, przekonała nas jakoêç oferowana przez Arizon. Urzàdzenie zostało u nas zainstalowane w grudniu i przez pierwszy miesiàc zadrukowaliêmy ponad tysiàc m² i zmarnowaliêmy zaledwie jeden metr materiału i to wyłàcznie z naszej winy. Przy tak du ych zleceniach mo e warto rozwa yç inne, wydajniejsze technologie? W zeszłym roku brałem pod uwag sitodruk, ale nawet przy wysokich nakładach ku mojemu zaskoczeniu, taƒszy okazał si cyfrowy druk UV mówi Albert Murawski. Jego zaletà jest równie to, e nie tracimy czasu na przycinanie płyt ze spadów, a to konieczne przy sitodruku. WłaÊciciel Aba Plus bardzo chwali te łatwoêç obsługi urzàdzenia, co jest istotne w mieêcie, gdzie trudno o fachowców: W tej chwili Arizon obsługuje drukarz offsetowy, który z komputerem InnowacyjnoÊç akceptowana przez fundusze unijne miał niewiele wspólnego. Radzi sobie doskonale, mo e dlatego, e drukuje w CMYK. Pewnym utrudnieniem, głównie dla grafików, jest mo liwoêç drukowania kolorem białym. Ja jednak korzystam z tej funkcji bardzo cz sto, poniewa to korzystnie wpływa na jakoêç i nasycenie wydruków. Zakup plotera Arizona wsparły fundusze europejskie, dlatego Albert Murawski mógł sobie pozwoliç na urzàdzenie z tej klasy cenowej, choç nie ukrywa, e rozwa ał tak e zakup znacznie taƒszej maszyny bez dotacji: Na korzyêç Arizony zadziałała m.in. jej popularnoêç w Polsce - jest ich ju około 20. To najlepszy dowód na to, e warto za nià tyle zapłaciç. Dla drukarni, która przez najbli sze miesiàce nie musi si martwiç o zlecenia, istotnym czynnikiem była te wydajnoêç urzàdzenia. Arizona wyposa ona jest w funkcj dzielonego pola roboczego, znaczàco podnoszàcà jej wydajnoêç. Dzi ki tej funkcji wydajnoêç rz du m²/h wzrasta do nawet 23 m² - wyjaênia Jan Zdebik, Area Product Manager w firmie Océ. Na osobnych powierzchniach roboczych mo na zamocowaç dwie płyty mediów - podczas drukowania na jednej, druga mo e byç zakładana i przygotowywana do zadruku. Ploter nie musi byç zatrzymywany w celu zmiany mediów, co maksymalizuje proces produkcji. Ploter Arizona 350 XT to najwi ksze urzàdzenie z wielokrotnie nagradzanej i popularnej linii Océ Arizona. Du a szerokoêç urzàdzenia umo liwia wykorzystanie go do zadrukowywania sztywnych mediów o wymiarach nawet do 305 x 250 cm i gruboêci do 48 mm. Mo na te drukowaç na nieregularnych czy innych ni kwadratowe elementach, ci kich materiałach, takich jak szkło, czy na materiałach o nierównomiernej powierzchni jak np. drewno. Opcja białego atramentu umo liwia poddruk innych ni białe media lub obiekty, druk na transparentnych, podêwietlanych mediach lub druk jednolitej bieli jako kolor spot. Opcja mediów z roli umo liwia druk na mediach elastycznych. Za wysokà jakoêcià nadruku kryje si natomiast technologia obrazowania Océ VariaDot (materiał przygotowany przez 3

4 Grupa Reklamowa Provision drukuje prawie na wszystkim Drukujemy prawie na wszystkim to hasło reklamowe Grupy Reklamowej Provision z Łaƒcuta. Ostatnia inwestycja tego przedsi biorstwa w innowacyjny ploter Océ Arizona 350 GT stała si uzupełnieniem bogatego parku maszynowego firmy i pozwoliła jej na realizacj tego hasła w codziennej produkcji. Obecnie, dzi ki ploterowi Océ, Provision mo e drukowaç na materiałach do podêwietleƒ, tekturze, drewnie, kafelkach, szkle, płytach CD, blejtramach, a nawet na elementach meblowych i innych nietypowych materiałach. Ka dy klient drukarni mo e zleciç jej realizacj własnych, niepowtarzalnych aplikacji. To pozwala temu przedsi biorstwu uzyskiwaç przewag konkurencyjnà na trudnym rynku zleceƒ, a taki był zamysł jej właêcicieli, kiedy podejmowali decyzj dotyczàcà zakupu tego innowacyjnego plotera. Grupa Reklamowa Provision została zało ona w czerwcu 2005 roku w Łaƒcucie przez Mirosława Cieszyƒskiego, Mart Horskà i Daniela Tarał. Inicjatywà do rozpocz cia wspólnej działalnoêci gospodarczej była wiedza, nasze doêwiadczenie i wspólne plany zawodowe mówi Mirosław Cieszyƒski. Przedsi biorstwo samodzielnie wykonuje szereg usług reklamowych zwiàzanych mi dzy innymi z projektowaniem graficznym, poligrafià, reklamà wizualnà. Specjalizuje si w dziedzinie nadruków reklamowych, wykonujàc zlecenia na materiałach własnych i powierzonych. Od poczàtku działalnoêci sukcesywnie si rozwija, inwestujàc w nowe technologie, zakup maszyn i urzàdzeƒ. Poszerza i wzbogaca swojà ofert, podnosi jakoêç i skraca czas realizacji. Obecnie Provision Êwiadczy usługi m.in. dla takich firm jak Zielona Budka, Imperial Cinepix, Irving, TMS Brokers czy Kanlux. Ostatnie dwa lata obfitowały w inwestycje mówi Mirosław Cieszyƒski m.in. dotyczyły one zakupu powierzchni magazynowo-biurowej oraz parku maszyn. ZakupiliÊmy m.in. kompletnà lini do sitodruku na materiałach takich jak papier, plastik, tkaniny, folie, szkło itp.; kompletnà lini do lakieru UV; urzàdzenia do termotransferu i sublimacji umo liwiajàce nadruki na odzie y; plotery tnàcy i drukujàcy, umo liwiajàce drukowanie wielkoformatowych reklam zewn trznych; laser tnàco-grawerujàcy; tampondrukark, a tak e urzàdzenia do produkcji i monta u konstrukcji reklam zewn trznych. Przed nami kolejne inwestycje w maszyny i urzàdzenia; planujemy tak e w najbli szym czasie uruchomiç biuro handlowe w centrum Rzeszowa, gdzie znajdowaç si b dzie du a i przestronna ekspozycja, gdzie klienci b dà mogli obejrzeç nasze pomysły i produkty oraz zapoznaç si z naszà kompletnà ofertà handlowà. W ciàg tych du ych inwestycji wpisał si w ostatnim czasie równie innowacyjny ploter Océ Arizona 350 GT. Grupa Reklamowa Provision od poczàtku swojej działalnoêci starała si bowiem stosowaç w codziennej produkcji najnowsze technologie, które umo liwiajà wysokà jakoêç oferowanych usług. Decydujàc si na zakup plotera Océ Arizona 350 GT chcieliêmy przede wszystkim poprawiç jakoêç i trwałoêç oferowanych przez nas wydruków. ZamierzaliÊmy tak e zwi kszyç asortyment naszych usług poprzez mo liwoêç drukowania na materiałach płaskich i przedmiotach ju gotowych oraz rzadko spotykany druk w kolorze białym, co jest mo liwe przy wykorzystaniu tego właênie plotera. Okazało si, e zakup ten oraz nasze wczeêniejsze inwestycje, umo liwiły nam wdro enie hasła drukujemy prawie na wszystkim w naszej codziennej produkcji. Dzi ki tej inwestycji zamierzamy zdecydowanie rozszerzyç produkcj materiałów POS, a tak e szerzej zaistnieç nie tylko na rynku lokalnym, ale i ogólnopolskim mówi Mirosław Cieszyƒski. Dodatkowà cechà tego plotera, który wybraliêmy spoêród wielu innych ofert, jest druk oparty na technologii UV, która nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych na zabezpieczenie (laminowanie) wydruków przed działaniem promieni słonecznych podkreêla Mirosław Cieszyƒski. Grupa Reklamowa Provision stawia przede wszystkim na jakoêç i terminowoêç usług. Co za tym idzie, potrzebujemy do tego maszyn i urzàdzeƒ z wysokiej półki, aby sprostaç takim wymaganiom. Dlatego pojawił si ploter Océ Arizona 350 GT Mercedes wêród drukarek UV, który umo liwia nam drukowanie w rozsàdnych cenach na dobrych materiałach przy u yciu najwy szej klasy urzàdzeƒ, co przekłada si na dobrà jakoêç produktów, które oferujemy klientom. InnowacyjnoÊç akceptowana przez fundusze unijne Zapraszamy do salonu testowego Océ dla urzàdzeƒ graficznych w Raszynie przy ulicy Poniatowskiego 6, koło Warszawy Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 tel. (0 22) fax (0 22) Serwis Ca odobowe zg aszanie usterek tel./fax +48 (022) (ca odobowo) tel. +48 (022) ; tel. +48 (022) ; Materia y eksploatacyjne/ Media tel. +48 (022) lub 168,168,179, 189 Skanuj, drukuj i kopiuj Océ TCS500 Océ PlotWave 300 Océ TDS600 Prémia Class Océ TDS700 Océ ColorWave 600 Océ ColorWave 300 Oferta ploterów graficznych Océ CS 9050 Océ CS 9160 Océ CS 9065 Océ CS 9090 Océ CS 9265 Océ CS 9290

5 RemaDays sukcesem dla firmy Océ Drukowanie na materiałach do podêwietleƒ, tekturze, drewnie, kafelkach, szkle, płytach CD, opakowaniach, blejtramach, a nawet na elementach meblowych i innych nietypowych materiałach, mo na było oglàdaç na stoisku firmy Océ podczas odbywajàcych si w dniach stycznia w Warszawie targów RemaDays Wszystko to za sprawà cieszàcego si niesłabnàcym zainteresowaniem plotera Océ Arizona 350 GT. Odwiedzajàcy imprez goêcie mogli przyjrzeç si dokładnie jego szerokim mo liwoêciom. Tegoroczne targi RemaDays zgromadziły rekordowà liczb wystawców, odwiedziło je równie wiele firm i instytucji. To obecnie najwi ksza impreza bran y reklamowej w Polsce. Tegoroczna edycja była bardzo udana dla firmy Océ Poland. WÊród wystawców znalazło si wiele firm zainteresowanych naszymi rozwiàzaniami, ale równie uwaga odwiedzajàcych targi goêci koncentrowała si na szerokich mo liwoêciach prezentowanego przez nas innowacyjnego plotera Océ Arizona 350 GT mówi Marek Michalak, dyrektor Océ Display Graphics System. Dotychczas popularne na rynku były urzàdzenia solwentowe. Jednak coraz wyraêniej zauwa a si, e era tych maszyn si koƒczy i szala przechyla si na stron urzàdzeƒ UV. Stało si tak w wyniku zmian, jakie zaszły na rynku w ubiegłym roku, kiedy ceny wydruków z urzàdzeƒ solwentowych mocno spadły i trudno jest przy pomocy tych ploterów wygenerowaç odpowiednie mar e. Stàd pami tajàc oczywiêcie o szerokich mo liwoêciach, jakie ma Océ Arizona 350 GT, umo liwiajàc drukowanie na szerokiej gamie podło y tak du e zainteresowanie tym ploterem. Jest on obecnie najlepiej sprzedajàcym si ploterem na Êwiecie w swojej klasie urzàdzeƒ. Równie w Polsce cieszy si niesłabnàcym zainteresowaniem, a dziesiàtki u ytkowników zadowolonych z inwestycji sà dowodem na to, e warto inwestowaç w innowacyjne rozwiàzania. Okazja, jakà dajà targi, by móc przynajmniej cz Êç z szerokiej gamy mo liwoêci zaprezentowaç odwiedzajàcym nas goêciom, jest niepowtarzalna (targi odbywajà si raz w roku), wi c traktujemy t imprez równie edukacyjnie, bo informujemy przy takiej właênie okazji rynek, o zastosowaniach urzàdzenia, ale tak e sami wiele si uczymy obserwujàc rozwiàzania innych wystawców czy rozmawiajàc z naszymi klientami mówi Marek Michalak. Dodatkowo, wspólnie z naszymi partnerami (np. firmami zajmujàcymi si wykrawaniem) mo emy zaprezentowaç naszym klientom niezwykle ciekawe produkty Zapraszamy do salonu testowego Océ dla urzàdzeƒ graficznych w Raszynie Centrum demonstracyjne urzàdzeƒ przeznaczonych dla grafiki reklamowej znajduje si w Raszynie koło Warszawy. Na stu metrach kwadratowych powierzchni prezentujemy nasze najwi ksze urzàdzenia. ZadbaliÊmy, by dojazd do tego miejsca by prosty i czytelny. Raszyn umo liwia szybkie dotarcie na miejsce, a fakt, e odwiedzajàcy nas goêcie mogà ominàç centrum Warszawy z pewnoêcià b dzie dogodnym rozwiàzaniem. Centrum mieêci si w Raszynie przy ulicy Poniatowskiego 6 koƒcowe. Na stoisku Océ Poland znalazło si specjalne miejsce, gdzie prezentowane były wydruki z plotera Océ Arizona 350 GT. Odwiedzajàcy goêcie mogli równie zapoznaç si z urzàdzeniem do wysokonakładowego druku cyfrowego prezentowanego na stoisku, jak równie z bogatà ofertà materiałów eksploatacyjnych. Chcemy w ten sposób zasygnalizowaç klientom, e Océ to firma majàca wiele działów produktowych przeznaczonych dla ró nych sektorów gospodarki mówi Marek Michalak Widzimy, e tego rodzaju imprezy generujà zainteresowanie naszymi produktami, dlatego optymistycznie patrzymy w przyszłoêç, jeêli chodzi o sprzeda naszych produktów. Wszystkich zainteresowanych urzàdzeniami dla grafiki reklamowej prosimy o kontakt telefoniczny lub za poêrednictwem faksu zwrotnego znajdujàcego si na odwrocie.

6 faks zwrotny lub Imię i nazwisko Nazwa firmy Adres firmy Telefon kontaktowy Jestem zainteresowany/a: Prezentacjà plotera UV Arizona 350 GT Próbkami wydruku z plotera UV Arizona 350 GT Przesłaniem własnego pliku testowego i medium do wydruku na ploterze UV Arizona 350 GT Prosz o kontakt z przedstawicielem handlowym Océ Poland Ltd. d.s. urzàdzeƒ do druku grafiki wielkoformatowej d.s. materiałów eksploatacyjnych Inne Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, Warszawa tel , fax

InnowacyjnoÊç ploterów serii Océ Arizona

InnowacyjnoÊç ploterów serii Océ Arizona Océ Océ Arizona 360 GT Océ Arizona 360 XT Océ Arizona 550 GT Océ Arizona 550 XT InnowacyjnoÊç ploterów serii Océ Arizona Innowacyjne cechy ploterów serii Océ Arizona Poczynajàc od pierwszego modelu Océ

Bardziej szczegółowo

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz:

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 1. Do wydrukowania 400 kolorowych ulotek reklamowych należy zastosować maszynę: 2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 3. Na skutek powiększania wymiarów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu Specjaliści w tym zawodzie są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, specjalizującym

Bardziej szczegółowo

Nasze Mocne Strony. Druk kopert

Nasze Mocne Strony. Druk kopert Nasze Mocne Strony Druk kopert - standardowych - ozdobnych Druk offsetowy - wysokonakładowy - niskonakładowy Druk wielkoformatowy - solwentowy - uv Projektowanie Nasze bogate doświadczenie w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

R E A. idruki pl. www.idruki.pl f /idrukipl /idruki.pl

R E A. idruki pl. www.idruki.pl f /idrukipl /idruki.pl K R E A idruki pl T W Y I N E www.idruki.pl f /idrukipl /idruki.pl CO OFERUJEMY?. Zapraszamy do współpracy GRAFIKÓW, AGENCJE REKLAMOWE, AGENCJE EVENTOWE KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ OFERUJEMY BARDZO KORZYSTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja 2014 Kraków www.mobile-it.com.pl targi W dniach 27-28 maja 2014r. w Krakowie odb dzie si premierowa edycja Targów Rozwiàzaƒ i Technologii Mobilnych Mobile-IT,

Bardziej szczegółowo

Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016. Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko!

Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016. Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko! Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016 Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko! FESTIWAL DRUKU - najważniejsza impreza branży reklamowej w drugim półroczu w Polsce - hala nr III dedykowana szeroko pojętej branży

Bardziej szczegółowo

Drukarnia 3D Doświadczenie Doskonałość Doradztwo

Drukarnia 3D Doświadczenie Doskonałość Doradztwo Nasze Mocne Strony Druk kopert - standardowych - ozdobnych Druk offsetowy - wysokonakładowy - niskonakładowy Druk wielkoformatowy - solwentowy - uv Projektowanie Nasze bogate doświadczenie w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy się projektowaniem, doradztwem oraz produkują materiałów wspierających sprzedaż POS oraz wizualizacją zewnętrzną i wewnętrzną.

Zajmujemy się projektowaniem, doradztwem oraz produkują materiałów wspierających sprzedaż POS oraz wizualizacją zewnętrzną i wewnętrzną. PromoFactor jest pracownią reklamy o szerokim działaniu projektowym i produkcyjnym. Pod marką Expofactor Technology świadczymy usługi projektowania i budowy stoisk targowych i wystawienniczych. Firmy należą

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

Udany debiut firmy WEILBURGER Graphics GmbH na targach FachPack

Udany debiut firmy WEILBURGER Graphics GmbH na targach FachPack Oświadczenie prasowe do natychmiastowego opublikowania Udany debiut firmy WEILBURGER Graphics GmbH na targach FachPack Gerhardshofen, 12. listopada 2015 Mająca swoją siedzibę we frankońskim Gerhardshofen

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Prowadzimy działalność gospodarczą w celu pozyskania funduszy na zadania statutowe.

Szanowni Państwo. Prowadzimy działalność gospodarczą w celu pozyskania funduszy na zadania statutowe. Szanowni Państwo Fundacja Zielone Światło, powołana 29.01.2008 r., działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, propaguje idee równości szans i równego statusu obywateli, promuje

Bardziej szczegółowo

Płyty kompozytowe DILITE, HYLITE i TKEbond

Płyty kompozytowe DILITE, HYLITE i TKEbond 1. Płyty kompozytowe DILITE, HYLITE i TKEbond Kompozytowe płyty o aluminiowych okładzinach z rdzeniem polietylenowym DILITE i polipropylenowym HYLITE. Plastyczny stop aluminium oraz perfekcyjne wykończenie

Bardziej szczegółowo

sklep internetowy Zapraszamy na prezentację

sklep internetowy Zapraszamy na prezentację sklep internetowy Zapraszamy na prezentację misja i wartości firmy NASZA MISJA: NASZE WARTOŚCI: Zapewnienie klientom szerokiego asortymentu produktów oferowanych przez maksymalnie bezpieczny, czynny 24

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics

Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics Informacja prasowa do natychmiastowego opublikowania Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics Gerhardshofen, 05. k w i e c i eƒ 2012 Bezpośredni zadruk tektury falistej

Bardziej szczegółowo

Oferta. Plotowanie. wydruk/ksero na papierze 90g. wydruk/ksero na papierze powlekanym MATT 180g

Oferta. Plotowanie. wydruk/ksero na papierze 90g. wydruk/ksero na papierze powlekanym MATT 180g Oferta Drukarnia GUTENBERG oferuje Państwu kompleksową obsługę w zakresie plotowania, drukowania, skanowania, kopiowania oraz oprawiania dokumentacji. Szanując Państwa czas, zlecenia przyjmujemy drogą

Bardziej szczegółowo

TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław. Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl

TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław. Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl DRUKARNIA WIELKI FORMAT BLISTRY & WORKI WYKLEJANIE OPAKOWANIA KALENDARZE O firmie

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać. idealny. ploter tnący?

Jak wybrać. idealny. ploter tnący? Jak wybrać idealny ploter tnący? Producenci oznakowań, ekspozytorów, opakowań i wycinanych materiałów stoją w obliczu konieczności wykonywania coraz większej liczby zamówień o niewielkich nakładach. Ten

Bardziej szczegółowo

Stołowy ploter UV 3-generacji ARTEMIS UV-Y2512 / UV-Y3020

Stołowy ploter UV 3-generacji ARTEMIS UV-Y2512 / UV-Y3020 PLOTERY UV Stołowy ploter UV 3-generacji ARTEMIS UV-Y2512 / UV-Y3020 8 stref podsysu Szwajcarska technologia druku Kropla 6, 9, 14 pl 2880 dpi Wbudowany komputer Waga mediów 300 kg Przyciski - automatyczne

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

sklep internetowy Zapraszamy na prezentację

sklep internetowy Zapraszamy na prezentację sklep internetowy Zapraszamy na prezentację misja i wartości firmy NASZA MISJA: NASZE WARTOŚCI: Zapewnienie klientom szerokiego asortymentu produktów oferowanych przez maksymalnie bezpieczny, czynny 24

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z

Bardziej szczegółowo

Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama

Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama Biuro Reklamy tel. 41 201 02 31, 41 201 02 30 www.charaktery.eu/reklama Jedna marka, wiele mediów Reklama w Charakterach to skuteczny sposób na dotarcie do klientów poprzez: wydanie papierowe + druk interaktywny

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów.

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów. Regulamin usługi Standard Allegro Artykuł 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 1.1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usługi Standard Allegro jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz spełnienie

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Podążaj na przód z profesjonalnymi rozwiązaniami do druku wielkoformatowego

Podążaj na przód z profesjonalnymi rozwiązaniami do druku wielkoformatowego Podążaj na przód z profesjonalnymi rozwiązaniami do druku wielkoformatowego To jest Mutoh Jutro nadchodzi Staramy sie inspirować każdego z naszych klientów możliwościami jakie daje druk wielkoformatowy.

Bardziej szczegółowo

LABO PRINT S.A. PREZENTACJA POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2015

LABO PRINT S.A. PREZENTACJA POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2015 LABO PRINT S.A. PREZENTACJA POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2015 KIM JESTEŚMY? Blisko dziesięcioletnie doświadczenie w branży, grono najlepszych ekspertów i znakomity park maszynowy bazujący na nowoczesnych technologiach

Bardziej szczegółowo

Szkło z nadrukiem UV [1]

Szkło z nadrukiem UV [1] [1] Dubiel Vitrum posiada nowoczesny ploter pozwalający na produkcję szkła z nadrukiem farbami atramentowymi, utwardzanymi promieniami UV. Daje nam to możliwość produkcji bardzo atrakcyjnego szkła do szerokich

Bardziej szczegółowo

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE DANE TECHNICZNE OPIS I ZASTOSOWANIE PET (politereftalan etylenu) jest masowo wykorzystywany jako tworzywo sztuczne, służące do produkcji różnego typu opakowań. Wynika to z jego zalet takich jak: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA REKLAMODAWCÓW

INFORMATOR DLA REKLAMODAWCÓW INFORMATOR DLA REKLAMODAWCÓW 2011 REDAKCJA Redaktor naczelny: Rafa Jajor tel.: 22 822 10 26; kom. 609 777 899; e-mail: r.jajor@oikos.net.pl www.drwal.net.pl SIEDZIBA REDAKCJI Warszawa, ul. Kaliska 1/8

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM REKOMENDACJE W roku 2015 kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY została wyróżniona w corocznym rankingu prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy

Bardziej szczegółowo

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015 V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 015 ORGANIZATORZY: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 3/ 781 49 8 e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie.

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie. Océ TDS700 Informacja o systemie Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Océ TDS700. System stworzony dla Ciebie i przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

www.eclipse-print.com PLAKATY POS FLAGi DRUK WIELKOFORMATOWY People in motion.

www.eclipse-print.com PLAKATY POS FLAGi DRUK WIELKOFORMATOWY People in motion. PLAKATY POS FLAGi DRUK WIELKOFORMATOWY People in motion. Grupa Eclipse specjalizuje się w wydrukach wielkoformatowych, zapewniając najwyższy poziom świadczonego serwisu naszym klientom. Nasz wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

DRUK WIELKOFORMATOWY

DRUK WIELKOFORMATOWY DRUK WIELKOFORMATOWY Druk wielkoformatowy to inaczej solwentowy lub lateksowy druk cyfrowy, czyli nowoczesna technologia stosowana do produkcji form drukowanych na materiale banerowym, folii i papierze.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania siê z

Zapraszamy do zapoznania siê z Zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ kreacji wizerunku O nas 01 "Najwiêksze pomys³y cechuje prostota" J e s t e œ m y z g r a n y m Oprócz kreacji wizerunku oraz grafiki Cenimy sobie spokój i harmoniê,

Bardziej szczegółowo

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków.

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle 11-12 paêdziernika 2017, Kraków www.efe.krakow.pl TARGI Efektywnych Rozwiàzaƒ Pogarszajàca si z roku na rok jakoêç powietrza w polskich miastach, wzrost zu

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Z NAMI BĘDZIESZ WIDOCZNY

Z NAMI BĘDZIESZ WIDOCZNY Z NAMI BĘDZIESZ WIDOCZNY NASZYM ATUTEM JEST DOŚWIADCZENIE I LUDZIE PM MEDIA istnieje od 2003 roku. W 2015 roku PM MEDIA oraz drukarnia GRUPA PM połączyły siły tworząc markę GRUPA PM MEDIA. Dzięki wieloletniemu

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych Symbol cyfrowy zawodu: 311[51] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[51]-01-122 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych Symbol cyfrowy zawodu: 311[51] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[51]-03-122 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

KREATOR MOTION. drukarka 3D

KREATOR MOTION. drukarka 3D KREATOR MOTION drukarka 3D 3DKreator Sp. z o.o. ul. Celna 9; 30-507 Kraków 3DKreator.com Email: biuro@3dkreator.com Tel. +48 12 307 23 77 P&S Consulting Sp. z o.o. Xerox Business Partner ul. Wierzbowa

Bardziej szczegółowo

FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS.

FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS. FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS. W tym czasie wyspecjalizowaliśmy się w produkcji materiałów reklamowych wspierających sprzedaż. Początkowo

Bardziej szczegółowo

WEILBURGER Graphics na targach PACK PRINT INTERNATIONAL 2015 w Bangkoku

WEILBURGER Graphics na targach PACK PRINT INTERNATIONAL 2015 w Bangkoku Oświadczenie prasowe do natychmiastowego opublikowania WEILBURGER Graphics na targach PACK PRINT INTERNATIONAL 2015 w Bangkoku Gerhardshofen, 21. październik 2015 WEILBURGER Graphics GmbH wspólnie ze swoim

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Tworzymy. z pasją. S t u d i o R e k l a m y i G r k i. Błyskawiczna realizacja. Profesjonalizm Efektywność Jakość

Tworzymy. z pasją. S t u d i o R e k l a m y i G r k i. Błyskawiczna realizacja. Profesjonalizm Efektywność Jakość balcerak G R O U P Profesjonalizm Efektywność Jakość Błyskawiczna realizacja Szeroka oferta reklamy w każdej postaci Tworzymy z pasją S t u d i o R e k l a m y i G r k i full-service Profesjonalizm Jakość

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Swoim klientom oferujemy szeroki wachlarz technik nadruków: termotransfer, flex, flock, sitodruk,

Swoim klientom oferujemy szeroki wachlarz technik nadruków: termotransfer, flex, flock, sitodruk, Warszawa 2014 Jesteśmy firmą działającą pod Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości SGGW w Warszawie, z powodzeniem funkcjonujemy na rynku nadruków. Swoim klientom oferujemy szeroki wachlarz technik

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji programu PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce

Podsumowanie realizacji programu PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce Podsumowanie realizacji programu PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce Informacja o firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Emix powstało w 1991 roku na bazie niewielkiego gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Cowork AIP. Zachęcamy do zapoznania się ze specyfikacją poszczególnych lokalizacji stref pracy. AIP Ul. Piękna 68 00-672 Warszawa

Cowork AIP. Zachęcamy do zapoznania się ze specyfikacją poszczególnych lokalizacji stref pracy. AIP Ul. Piękna 68 00-672 Warszawa Cowork Główną ideą jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Jesteśmy przekonani, że każdy pomysł na biznes można zrealizować. Podstawą wizji przyszłości jest świadomość i przekonanie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Zakup ploterów i maszyn introligatorskich dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

Zakup ploterów i maszyn introligatorskich dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej. Załącznik nr 3 Specyfikacja dostaw dotyczących zadania; Zakup ploterów i maszyn introligatorskich dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej. Nazwa urządzenia Ilość Minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ NASZA OFERTA Od 20 lat wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Chcemy pomagać naszym Klientom w rozwijaniu ich firm i doskonaleniu procesów. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Ramy Napinające 2015

Ramy Napinające 2015 Ramy Napinające 2015 O nas 01 Co nas wyróżnia Jako producent oferowanych rozwiązań w odróżnieniu od wielu agencji reklamowych zapewniamy pełna obsługę i serwis w zakresie przygotowania, produkcji, logistyki

Bardziej szczegółowo

OFERTA DRUKU CYFROWEGO

OFERTA DRUKU CYFROWEGO OFERTA DRUKU CYFROWEGO O FIRMIE Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić ofertę Drukarni Cyfrowej KSERKOP, specjalizującej się w druku cyfrowym średnio i nisko nakładowym w zakresie: książek, broszur,

Bardziej szczegółowo

AutoMax PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNE NISZCZENIE

AutoMax PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNE NISZCZENIE AutoMax PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNE NISZCZENIE REWOLUCJA W SPOSOBIE NISZCZENIA DOŚWIADCZ PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNEGO NISZCZENIA. BEZ WYSIŁKU, BEZ FRUSTRACJI. Fellowes, producent NAJMOCNIEJSZYCH NISZCZAREK ŚWIATA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Labo Print S.A. za 1 kwartał 2016 roku

Raport kwartalny Labo Print S.A. za 1 kwartał 2016 roku Raport kwartalny Labo Print S.A. za 1 kwartał 2016 roku do kwartalnego Labo Print S.A. za 1 kwartał 2016 roku Poznań, 13 maja 2016 roku 1. Informacje ogólne Dane Emitent firma: Labo Print Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław 2011 r. Instrukcja określa zasady oznakowania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Nowe certyfikowane lakiery UV i lakiery efektowe dedykowane na opakowania artykułów spożywczych

Nowe certyfikowane lakiery UV i lakiery efektowe dedykowane na opakowania artykułów spożywczych Oświadczenie prasowe do natychmiastowego opublikowania Nowe certyfikowane lakiery UV i lakiery efektowe dedykowane na opakowania artykułów spożywczych Firma WEILBURGER Graphics GmbH odebrała kolejne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Precyzyjny druk bez ograniczeń. Plotery płaskie serii Océ Arizona UV

Precyzyjny druk bez ograniczeń. Plotery płaskie serii Océ Arizona UV Precyzyjny druk bez ograniczeń Plotery płaskie serii Océ Arizona UV Wyjątkowa jakość obrazu na sztywnych i elastycznych mediach Seria ploterów Océ Arizona oferuje jakość, która przenosi produkcję grafiki

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

WEILBURGER Graphics GmbH w roli wystawcy na targach interpack 2014

WEILBURGER Graphics GmbH w roli wystawcy na targach interpack 2014 Oświadczenie prasowe do natychmiastowego opublikowania WEILBURGER Graphics GmbH w roli wystawcy na targach interpack 2014 Gerhardshofen, 11. marca 2014 W dniach 08-14. maja w Düsseldorfie odbędą się targi

Bardziej szczegółowo

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI OTWARCIE NOWEGO SKLEPU WÜRTH 25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI 25-lecie istnienia firmy na polskim rynku, a także 70. urodziny spółki-matki stały się okazją do otwarcia nowego sklepu Würth w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

REKLAMOWE REKLAMOWE 165

REKLAMOWE REKLAMOWE 165 Dobrze wypromowany produkt, usługa i wizerunek firmy to pierwszy krok prowadzący do sukcesu. Wszechobecność reklam sprawiła, że rynek stale poszukuje nowych rozwiązań, dzięki którym siła przekazu uległaby

Bardziej szczegółowo