Océ Arizona 550 GT. Czy. NowoÊç. legendarna jakoêç druku dwukrotnie szybciej. wiesz, e... Seria ploterów Océ Arizona.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Océ Arizona 550 GT. Czy. NowoÊç. legendarna jakoêç druku dwukrotnie szybciej. wiesz, e... Seria ploterów Océ Arizona."

Transkrypt

1 Wydrukowano na Océ CS 665Pro W Y D A N I E 2 / Biuletyn informacyjny Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. Océ Arizona 550 GT to najszybsze urzàdzenie z wielokrotnie nagradzanej linii Océ Arizona. Najwy sza wydajnoêç w zakresie produkcji wysokiej jakoêci grafiki ekspozycyjnej Océ Arizona 550 GT legendarna jakoêç druku dwukrotnie szybciej Czy wiesz, e... Firma Océ przewiduje, e jej klienci zadrukujà w tym roku na urzàdzeniach z serii Océ Arizona ok milionów metrów kwadratowych podło y, co odpowiada powierzchni 2000 boisk piłkarskich Do tej pory na Êwiecie zostało zainstalowanych około 2000 ploterów serii Océ Arizona Wersja XT Arizony 350 GT z podwójnym stołem i systemem 2UP zwi ksza wydajnoêç druku o około 60% przy tej samej pr dkoêci mechanicznej druku Firma Océ powi kszyła wielokrotnie nagradzanà i bardzo popularnà rodzin najlepiej sprzedajàcych si maszyn wielkoformatowych o nowy, płaski ploter UV - Océ Arizona 550 GT. To urzàdzenie nowej generacji, charakteryzuje si du à pr dkoêcià drukowania przy zachowaniu tej samej legendarnej jakoêci druku oferowanej przez poprzednie modele Arizona. Sprzeda urzàdzeƒ serii Arizona to około 2000 sztuk - Êwiatowy numer jeden. Océ Arizona 550 GT to jak dotàd najszybszy model. Pracuje z dwukrotnie wi kszà pr dkoêcià ni pozostałe modele i osiàga jakoêç wydruku lepszà ni konkurencyjne systemy, przy porównywalnych pr dkoêciach druku. Ploter Océ Arizona 550 GT - podobnie jak poprzednie modele Arizony - drukuje atramentami utrwalanymi w technologii Seria ploterów Océ Arizona Maksymalny obszar druku na sztywnych mediach Maksymalna pr dkoêç druku UV i wykorzystuje technologi obrazowania VariaDot, o zmiennej wielkoêci kropli zmieniajàcej si od 6 do 42 pikolitrów. Umo liwia to zadrukowywanie podło y sztywnych o rozmiarach do 1,25 x 2,5 m, a opcjonalnie równie materiałów elastycznych z roli o szerokoêci do 2,2 m. Ma mo liwoêç drukowania kolorem białym. Opcja ta wykorzystywana jest najcz Êciej do poddruku podło y kolorowych lub transparentnych. Ploter osiàga pr dkoêç produkcyjnà 40,2 m²/h bez wzgl du na rodzaj zadrukowywanego podło a, co umo liwia zadrukowanie ponad 100 pełnowymiarowych plansz w formacie 125 x 250 cm w ciàgu oêmiogodzinnej zmiany. W trybie druku ekspresowego pr dkoêç nowej Arizony wzrasta do 67 m²/h. Océ Arizona 550 GT, podobnie jak jej poprzedniczki, zadrukowuje szkło lub materiały o nieregularnej powierzchni (np. drewno). W odró nieniu od wi kszoêci innych płaskich ploterów Océ Arizona 300 GT 1,25 m x 2,5 m 12,3 (m 2 /godz.) Océ Arizona 350 GT 1,25 m x 2,5 m 22,2 (m 2 /godz.) o wysokiej wydajnoêci, maszyna Océ Arizona 550 GT zapewnia jakoêç wydruku wymaganà dla oglàdanych z bliska materiałów POS. Wykorzystuje system pró niowy do precyzyjnego utrzymania podło a nieruchomo na płaskiej powierzchni. Pozwala to na wielokrotne zadrukowywanie medium np. na materiałach do podêwietleƒ. Océ Arizona 350 XT 2,5 m x 3,05 m 23 (m 2 /godz.) NowoÊç i innowacyjnoêç Océ Arizona 550 GT 1,25 m x 2,50 m 67 (m 2 /godz.) 1

2 technologie i fundusze InnowacyjnoÊç ploterów Arizona na miar funduszy unijnych Mo liwoêç dofinansowania projektów inwestycyjnych to ogromne mo liwoêci rozwoju dla przedsi biorstw, a dla wielu szansa na zrealizowanie wymarzonej inwestycji. Przekonali si o tym ci, którzy zdecydowali si w ostatnim czasie na zakup ploterów Océ z serii Arizona. Współfinansowanie inwestycji poprzez dotacje unijne mo liwe jest w przypadku wysoce innowacyjnych technologii, pozwalajàcych na zaoferowanie nowoêci produktowych i popraw konkurencyjnoêci danego przedsi biorstwa. DoÊwiadczenia - jeêli chodzi o pozytywne rozpatrzenia wniosków i przyznane dotacje unijne - polskich u ytkowników ploterów serii Arizona Êwiadczà o tym, e urzàdzenia te spełniajà to kryterium. Praktyka przyznawania dotacji naszym klientom - mówi Marek Michalak dyrektor Océ Display Graphics System - pokazuje, jak istotne znaczenie dla powodzenia projektu ma innowacyjnoêç urzàdzenia, na jakie decydujà si firmy, wybierajàc spoêród setek ofert. Koszty inwestycji sà niemałe, a dofinansowanie unijne mo e wynosiç nawet do 60% wi c jest o co walczyç. Zakup urzàdzeƒ Océ, ze wzgl du na ich wysoki stopieƒ innowacyjnoêci, to mo liwoêç uzyskania dodatkowych punktów przy rozpatrywaniu wniosku o dotacje. O innowacyjnoêci urzàdzeƒ z serii Océ Arizona Êwiadczy liczba zdobytych nagród. Dla plotera Océ Arizona 250 GT - DPI Visio (nagroda Stowarzyszenia Cyfrowego Druku i Obrazowania - Digital Printing & Imaging Association - DPI) przyznawana wyró niajàcym si producentom, których produkty majà szans wywrzeç istotny wpływ na bran cyfrowego obrazowania Nagroda Produkt Roku 2007 w kategorii urzàdzeƒ drukujàcych na sztywnych mediach z utwardzaniem UV, przyznawana przez wy ej wymienione stowarzyszenie, działajàce w ramach stowarzyszenia Specialty Graphic& Imaging Association (SGIA) Nagroda Viscom Innowation Award za prawdziwie innowacyjny produkt w kategorii wielkoformatowego cyfrowego druku Najwy sze wyró nienie magazynu Digital Output Readers Choice Top 50 za szczytowe osiàgni cia w zakresie innowacyjnoêci i Złoty Medal Targów Poznaƒskich Dla plotera Océ Arizona 350 GT - Produkt roku 2008 w kategorii urzàdzeƒ produkcyjnych UV, przeznaczonych do zadrukowywania materiałów sztywnych Worth-A-Look! - nagroda towarzyszàca konferencji Executive Outlook, która odbywała si podczas targów Graph Expo 2008, która wyró nia unikalne i innowacyjne produkty i usługi Digital Output Readers Choice Top 50 za rok ,5 gwiazdki w ocenie Outstanding BERTL, gdzie wyró niono wszechstronnoêç plotera; wyró nienie magazynu Wide-Format Imaging dla Najlepszego Plotera Płaskiego 2009 Złoty Medal ubiegłorocznych targów Euroreklama Outdoor Expo 2009 Ploter Océ Arizona 350 XT wybrano natomiast do nagrody Hot Pick, przyznawanej przez Print 21- wydawane w Australii i Nowej Zelandii czasopismo online, poêwi cone bran y drukarskiej, które wybiera najnowsze, najciekawsze i najwa niejsze technologie prezentowane podczas wystawy PacPrint. Ploter ten otrzymał te nagrody: Worth A Look!, którym uhonorowano unikalne, innowacyjne i cenne dla u ytkowników produkty i usługi zaprezentowane podczas targów Print 09, Produkt Roku 2009 w kategorii utwardzanego UV druku na sztywnych arkuszach w segmencie ploterów płaskich o Êrednim poziomie cenowym oraz Top 50 magazynu Digital Output w 2009 r. Cieszy nas fakt, e przedsi biorcy coraz bardziej doceniajà wartoêç europejskich pieni dzy. To obecnie trzecia, po Êrodkach własnych i kredytach, najbardziej popularna forma finansowania rozwoju wêród przedsi biorców. JesteÊmy zadowoleni, e nasze urzàdzenia spełniajà wysokie kryteria stawiane przez komisje przyznajàce dotacje unijne. Mamy nadziej, e coraz wi cej firm b dzie z nich korzystaç, dzi ki czemu podnosiç b dà konkurencyjnoêç swoich przedsi biorstw oraz stwarzaç nowe, trwałe miejsca pracy - mówi Marek Michalak Zapraszamy do salonu testowego Océ dla urzàdzeƒ graficznych w Raszynie przy ulicy Poniatowskiego 6, koło Warszawy Ploter Océ Arizona 350 XT uzyskuje tytuł BERTL s Best 2009 za najbardziej innowacyjnà technologi druku wielkoformatowego Po raz kolejny presti owy tytuł BERTL s Best (który przyznaje niezale na firma konsultingowa, zajmujàca si ocenà produktów i analizami porównawczymi w bran y poligraficznej) otrzymało urzàdzenie firmy Océ ploter Arizona 350 XT. Został on uznany za Najbardziej Innowacyjnà Technologi Druku Wielkoformatowego. To kolejna nagroda dla plotera z popularnej i wielokrotnie nagradzanej rodziny systemów Océ Arizona bazujàcych na technologii UV. Du a szerokoêç plotera Océ Arizona 350 XT umo liwia jego wykorzystanie do zadrukowywania sztywnych mediów o wymiarach nawet do 3,05 x 2,50 m. Dodatkowo obszar zadruku mo na podzieliç na dwie cz Êci. Na jednej mo e odbywaç si druk, a na drugiej mo na przygotowywaç kolejny materiał do zadruku, przez co znacznie zwi ksza si wydajnoêç urzàdzenia poprzez unikanie przestojów zwiàzanych z wymianà mediów. Ploter oferuje równie tryb z roli na rol, umo liwiajàcy zadrukowywanie elastycznych materiałów o szerokoêci do 2,2 m. W dowolnym momencie mo na zmieniaç oba tryby bez przerywania drukowania, co znaczàco zwi ksza jego pr dkoêç produkcyjnà. 2

3 wdro enia Drukarnia Aba Plus z Bielska Podlaskiego w połowie grudnia ub.r. dołàczyła do systematycznie poszerzajàcego si grona u ytkowników ploterów UV Arizona firmy Océ, stajàc si pierwszym jej posiadaczem w regionie północno-wschodniej Polski Poczàtki działalnoêci bielskiej firmy na rynku reklamy wizualnej si gajà 1963 r., kiedy ojciec obecnego właêciciela drukarni Alberta Murawskiego, z braku potrzeby reklamowania czegokolwiek w tamtych czasach, wyspecjalizował si w produkcji szyldów, tablic, tabliczek, plakatów i przepisów bhp. Były to prace głównie r czne, a spektrum wykorzystywanych narz dzi ograniczało si do no yczek, cyrkla, skalpela, gàbki, wałka, farb i oczywiêcie bogatej wiedzy na temat liternictwa. Realizacja zleceƒ nie wymagała mo e du ych nakładów finansowych, niemniej czasu i pracy Plotery Océ Arizona 350 GT i Ariona 350XT po raz trzeci Produktami Roku Podczas ubiegłorocznych targów bran owych SGIA w Nowym Orleanie wr czono presti owe nagrody przyznawane przez stowarzyszenie DPI (Digital Painting & Imaging). Tytuł Produktu roku najwa niejszej z nagród w kategorii urzàdzeƒ produkcyjnych UV przeznaczonych do zadrukowywania materiałów sztywnych, po raz trzeci z rz du zdobyły plotery firmy Océ: Arizona 350 GT i Arizona 350 XT. Tym samym wyprzedziły one konkurencyjne plotery innych producentów. Dodatkowo oprogramowanie Océ Onyx zdobyło dorocznà nagrod czytelników magazynu Digital Output, którzy wyró niajà 50 najbardziej innowacyjnych produktów z bran y poligraficznej. SGIA to mi dzynarodowe stowarzyszenie skupiajàce firmy z bran y druku cyfrowego i produkcji specjalistycznych grafik i oznakowaƒ. Od lat przyznaje nagrody w ró nych dziedzinach przemysłu reklamowego. Kolejna tak presti owa nagroda jest potwierdzeniem tego, czego od lat mogà doêwiadczaç ju nasi klienci marka Océ Arizona to synonim naprawd wysokiej jakoêci. JakoÊci nie do pobicia przez urzàdzenia konkurencyjne, które te starajà si pozyskaç ten presti owy tytuł od kilku lat. Cieszy nas, e wysokà jakoêç i niezawodnoêç, której doêwiadczajà u ytkownicy ploterów Arizona 350 GT i Arizona 350 XT na całym Êwiecie, równie w Polsce, potwierdziło po raz kolejny tak szacowne jury presti owego konkursu. Ciszy nas równie wyró nienie dla oprogramowania. Océ Arizona 350 XT w drukarni Aba Plus jak najbardziej, co przekładało si na odległe terminy wykonania. Obecnie, dzi ki wyposa eniu, dost pnej technologii oraz naszemu doêwiadczeniu, jesteêmy w stanie realizowaç wszystkie zlecenia szybko i po konkurencyjnych cenach mówi Albert Murawski. Drukarnia Aba Plus, oprócz siedziby w Bielsku Podlaskim, gdzie pracuje ploter Arizona, ma te fili w Białymstoku. Firma realizuje praktycznie wszystkie zlecenia z zakresu reklamy wizualnej: billboardy, kasetony, litery przestrzenne, markizy, prezentery, standy, pylony, witryny, a tak e grafik na pojazdy. Nie unika te nietypowych i wymagajàcych zleceƒ. Dotychczas Aba Plus pracowała w technologii solwentowej. Era UV nastała wraz z inwestycjà w Arizon. Firma obsługuje głównie du e firmy, tak e koncerny zagraniczne i agencje reklamowe. Pojawienie si Arizony było konsekwencjà wzrostu zamówieƒ na nadruki na płytach PVC. Drukarnia Aba Plus jest jednà z firm wspierajàcych rebranding marki Pepsi. Na tzw. dzieƒ dobry otrzymaliêmy zamówienie na zadrukowanie 8 tysi cy m². To naprawd du e zlecenie, niektóre firmy nie zadrukowujà tyle w ciàgu całego roku. A to dopiero poczàtek mówi Albert Murawski. Jak przyznaje, wczeêniejsza kooperacja w zakresie druku UV, pozwoliła mu doskonale zorientowaç si w swoich potrzebach i wybraç optymalne urzàdzenie: MieliÊmy ju doêwiadczenia z ploterami konkurencyjnymi i choç nie były one złe, przekonała nas jakoêç oferowana przez Arizon. Urzàdzenie zostało u nas zainstalowane w grudniu i przez pierwszy miesiàc zadrukowaliêmy ponad tysiàc m² i zmarnowaliêmy zaledwie jeden metr materiału i to wyłàcznie z naszej winy. Przy tak du ych zleceniach mo e warto rozwa yç inne, wydajniejsze technologie? W zeszłym roku brałem pod uwag sitodruk, ale nawet przy wysokich nakładach ku mojemu zaskoczeniu, taƒszy okazał si cyfrowy druk UV mówi Albert Murawski. Jego zaletà jest równie to, e nie tracimy czasu na przycinanie płyt ze spadów, a to konieczne przy sitodruku. WłaÊciciel Aba Plus bardzo chwali te łatwoêç obsługi urzàdzenia, co jest istotne w mieêcie, gdzie trudno o fachowców: W tej chwili Arizon obsługuje drukarz offsetowy, który z komputerem InnowacyjnoÊç akceptowana przez fundusze unijne miał niewiele wspólnego. Radzi sobie doskonale, mo e dlatego, e drukuje w CMYK. Pewnym utrudnieniem, głównie dla grafików, jest mo liwoêç drukowania kolorem białym. Ja jednak korzystam z tej funkcji bardzo cz sto, poniewa to korzystnie wpływa na jakoêç i nasycenie wydruków. Zakup plotera Arizona wsparły fundusze europejskie, dlatego Albert Murawski mógł sobie pozwoliç na urzàdzenie z tej klasy cenowej, choç nie ukrywa, e rozwa ał tak e zakup znacznie taƒszej maszyny bez dotacji: Na korzyêç Arizony zadziałała m.in. jej popularnoêç w Polsce - jest ich ju około 20. To najlepszy dowód na to, e warto za nià tyle zapłaciç. Dla drukarni, która przez najbli sze miesiàce nie musi si martwiç o zlecenia, istotnym czynnikiem była te wydajnoêç urzàdzenia. Arizona wyposa ona jest w funkcj dzielonego pola roboczego, znaczàco podnoszàcà jej wydajnoêç. Dzi ki tej funkcji wydajnoêç rz du m²/h wzrasta do nawet 23 m² - wyjaênia Jan Zdebik, Area Product Manager w firmie Océ. Na osobnych powierzchniach roboczych mo na zamocowaç dwie płyty mediów - podczas drukowania na jednej, druga mo e byç zakładana i przygotowywana do zadruku. Ploter nie musi byç zatrzymywany w celu zmiany mediów, co maksymalizuje proces produkcji. Ploter Arizona 350 XT to najwi ksze urzàdzenie z wielokrotnie nagradzanej i popularnej linii Océ Arizona. Du a szerokoêç urzàdzenia umo liwia wykorzystanie go do zadrukowywania sztywnych mediów o wymiarach nawet do 305 x 250 cm i gruboêci do 48 mm. Mo na te drukowaç na nieregularnych czy innych ni kwadratowe elementach, ci kich materiałach, takich jak szkło, czy na materiałach o nierównomiernej powierzchni jak np. drewno. Opcja białego atramentu umo liwia poddruk innych ni białe media lub obiekty, druk na transparentnych, podêwietlanych mediach lub druk jednolitej bieli jako kolor spot. Opcja mediów z roli umo liwia druk na mediach elastycznych. Za wysokà jakoêcià nadruku kryje si natomiast technologia obrazowania Océ VariaDot (materiał przygotowany przez 3

4 Grupa Reklamowa Provision drukuje prawie na wszystkim Drukujemy prawie na wszystkim to hasło reklamowe Grupy Reklamowej Provision z Łaƒcuta. Ostatnia inwestycja tego przedsi biorstwa w innowacyjny ploter Océ Arizona 350 GT stała si uzupełnieniem bogatego parku maszynowego firmy i pozwoliła jej na realizacj tego hasła w codziennej produkcji. Obecnie, dzi ki ploterowi Océ, Provision mo e drukowaç na materiałach do podêwietleƒ, tekturze, drewnie, kafelkach, szkle, płytach CD, blejtramach, a nawet na elementach meblowych i innych nietypowych materiałach. Ka dy klient drukarni mo e zleciç jej realizacj własnych, niepowtarzalnych aplikacji. To pozwala temu przedsi biorstwu uzyskiwaç przewag konkurencyjnà na trudnym rynku zleceƒ, a taki był zamysł jej właêcicieli, kiedy podejmowali decyzj dotyczàcà zakupu tego innowacyjnego plotera. Grupa Reklamowa Provision została zało ona w czerwcu 2005 roku w Łaƒcucie przez Mirosława Cieszyƒskiego, Mart Horskà i Daniela Tarał. Inicjatywà do rozpocz cia wspólnej działalnoêci gospodarczej była wiedza, nasze doêwiadczenie i wspólne plany zawodowe mówi Mirosław Cieszyƒski. Przedsi biorstwo samodzielnie wykonuje szereg usług reklamowych zwiàzanych mi dzy innymi z projektowaniem graficznym, poligrafià, reklamà wizualnà. Specjalizuje si w dziedzinie nadruków reklamowych, wykonujàc zlecenia na materiałach własnych i powierzonych. Od poczàtku działalnoêci sukcesywnie si rozwija, inwestujàc w nowe technologie, zakup maszyn i urzàdzeƒ. Poszerza i wzbogaca swojà ofert, podnosi jakoêç i skraca czas realizacji. Obecnie Provision Êwiadczy usługi m.in. dla takich firm jak Zielona Budka, Imperial Cinepix, Irving, TMS Brokers czy Kanlux. Ostatnie dwa lata obfitowały w inwestycje mówi Mirosław Cieszyƒski m.in. dotyczyły one zakupu powierzchni magazynowo-biurowej oraz parku maszyn. ZakupiliÊmy m.in. kompletnà lini do sitodruku na materiałach takich jak papier, plastik, tkaniny, folie, szkło itp.; kompletnà lini do lakieru UV; urzàdzenia do termotransferu i sublimacji umo liwiajàce nadruki na odzie y; plotery tnàcy i drukujàcy, umo liwiajàce drukowanie wielkoformatowych reklam zewn trznych; laser tnàco-grawerujàcy; tampondrukark, a tak e urzàdzenia do produkcji i monta u konstrukcji reklam zewn trznych. Przed nami kolejne inwestycje w maszyny i urzàdzenia; planujemy tak e w najbli szym czasie uruchomiç biuro handlowe w centrum Rzeszowa, gdzie znajdowaç si b dzie du a i przestronna ekspozycja, gdzie klienci b dà mogli obejrzeç nasze pomysły i produkty oraz zapoznaç si z naszà kompletnà ofertà handlowà. W ciàg tych du ych inwestycji wpisał si w ostatnim czasie równie innowacyjny ploter Océ Arizona 350 GT. Grupa Reklamowa Provision od poczàtku swojej działalnoêci starała si bowiem stosowaç w codziennej produkcji najnowsze technologie, które umo liwiajà wysokà jakoêç oferowanych usług. Decydujàc si na zakup plotera Océ Arizona 350 GT chcieliêmy przede wszystkim poprawiç jakoêç i trwałoêç oferowanych przez nas wydruków. ZamierzaliÊmy tak e zwi kszyç asortyment naszych usług poprzez mo liwoêç drukowania na materiałach płaskich i przedmiotach ju gotowych oraz rzadko spotykany druk w kolorze białym, co jest mo liwe przy wykorzystaniu tego właênie plotera. Okazało si, e zakup ten oraz nasze wczeêniejsze inwestycje, umo liwiły nam wdro enie hasła drukujemy prawie na wszystkim w naszej codziennej produkcji. Dzi ki tej inwestycji zamierzamy zdecydowanie rozszerzyç produkcj materiałów POS, a tak e szerzej zaistnieç nie tylko na rynku lokalnym, ale i ogólnopolskim mówi Mirosław Cieszyƒski. Dodatkowà cechà tego plotera, który wybraliêmy spoêród wielu innych ofert, jest druk oparty na technologii UV, która nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych na zabezpieczenie (laminowanie) wydruków przed działaniem promieni słonecznych podkreêla Mirosław Cieszyƒski. Grupa Reklamowa Provision stawia przede wszystkim na jakoêç i terminowoêç usług. Co za tym idzie, potrzebujemy do tego maszyn i urzàdzeƒ z wysokiej półki, aby sprostaç takim wymaganiom. Dlatego pojawił si ploter Océ Arizona 350 GT Mercedes wêród drukarek UV, który umo liwia nam drukowanie w rozsàdnych cenach na dobrych materiałach przy u yciu najwy szej klasy urzàdzeƒ, co przekłada si na dobrà jakoêç produktów, które oferujemy klientom. InnowacyjnoÊç akceptowana przez fundusze unijne Zapraszamy do salonu testowego Océ dla urzàdzeƒ graficznych w Raszynie przy ulicy Poniatowskiego 6, koło Warszawy Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 tel. (0 22) fax (0 22) Serwis Ca odobowe zg aszanie usterek tel./fax +48 (022) (ca odobowo) tel. +48 (022) ; tel. +48 (022) ; Materia y eksploatacyjne/ Media tel. +48 (022) lub 168,168,179, 189 Skanuj, drukuj i kopiuj Océ TCS500 Océ PlotWave 300 Océ TDS600 Prémia Class Océ TDS700 Océ ColorWave 600 Océ ColorWave 300 Oferta ploterów graficznych Océ CS 9050 Océ CS 9160 Océ CS 9065 Océ CS 9090 Océ CS 9265 Océ CS 9290

5 RemaDays sukcesem dla firmy Océ Drukowanie na materiałach do podêwietleƒ, tekturze, drewnie, kafelkach, szkle, płytach CD, opakowaniach, blejtramach, a nawet na elementach meblowych i innych nietypowych materiałach, mo na było oglàdaç na stoisku firmy Océ podczas odbywajàcych si w dniach stycznia w Warszawie targów RemaDays Wszystko to za sprawà cieszàcego si niesłabnàcym zainteresowaniem plotera Océ Arizona 350 GT. Odwiedzajàcy imprez goêcie mogli przyjrzeç si dokładnie jego szerokim mo liwoêciom. Tegoroczne targi RemaDays zgromadziły rekordowà liczb wystawców, odwiedziło je równie wiele firm i instytucji. To obecnie najwi ksza impreza bran y reklamowej w Polsce. Tegoroczna edycja była bardzo udana dla firmy Océ Poland. WÊród wystawców znalazło si wiele firm zainteresowanych naszymi rozwiàzaniami, ale równie uwaga odwiedzajàcych targi goêci koncentrowała si na szerokich mo liwoêciach prezentowanego przez nas innowacyjnego plotera Océ Arizona 350 GT mówi Marek Michalak, dyrektor Océ Display Graphics System. Dotychczas popularne na rynku były urzàdzenia solwentowe. Jednak coraz wyraêniej zauwa a si, e era tych maszyn si koƒczy i szala przechyla si na stron urzàdzeƒ UV. Stało si tak w wyniku zmian, jakie zaszły na rynku w ubiegłym roku, kiedy ceny wydruków z urzàdzeƒ solwentowych mocno spadły i trudno jest przy pomocy tych ploterów wygenerowaç odpowiednie mar e. Stàd pami tajàc oczywiêcie o szerokich mo liwoêciach, jakie ma Océ Arizona 350 GT, umo liwiajàc drukowanie na szerokiej gamie podło y tak du e zainteresowanie tym ploterem. Jest on obecnie najlepiej sprzedajàcym si ploterem na Êwiecie w swojej klasie urzàdzeƒ. Równie w Polsce cieszy si niesłabnàcym zainteresowaniem, a dziesiàtki u ytkowników zadowolonych z inwestycji sà dowodem na to, e warto inwestowaç w innowacyjne rozwiàzania. Okazja, jakà dajà targi, by móc przynajmniej cz Êç z szerokiej gamy mo liwoêci zaprezentowaç odwiedzajàcym nas goêciom, jest niepowtarzalna (targi odbywajà si raz w roku), wi c traktujemy t imprez równie edukacyjnie, bo informujemy przy takiej właênie okazji rynek, o zastosowaniach urzàdzenia, ale tak e sami wiele si uczymy obserwujàc rozwiàzania innych wystawców czy rozmawiajàc z naszymi klientami mówi Marek Michalak. Dodatkowo, wspólnie z naszymi partnerami (np. firmami zajmujàcymi si wykrawaniem) mo emy zaprezentowaç naszym klientom niezwykle ciekawe produkty Zapraszamy do salonu testowego Océ dla urzàdzeƒ graficznych w Raszynie Centrum demonstracyjne urzàdzeƒ przeznaczonych dla grafiki reklamowej znajduje si w Raszynie koło Warszawy. Na stu metrach kwadratowych powierzchni prezentujemy nasze najwi ksze urzàdzenia. ZadbaliÊmy, by dojazd do tego miejsca by prosty i czytelny. Raszyn umo liwia szybkie dotarcie na miejsce, a fakt, e odwiedzajàcy nas goêcie mogà ominàç centrum Warszawy z pewnoêcià b dzie dogodnym rozwiàzaniem. Centrum mieêci si w Raszynie przy ulicy Poniatowskiego 6 koƒcowe. Na stoisku Océ Poland znalazło si specjalne miejsce, gdzie prezentowane były wydruki z plotera Océ Arizona 350 GT. Odwiedzajàcy goêcie mogli równie zapoznaç si z urzàdzeniem do wysokonakładowego druku cyfrowego prezentowanego na stoisku, jak równie z bogatà ofertà materiałów eksploatacyjnych. Chcemy w ten sposób zasygnalizowaç klientom, e Océ to firma majàca wiele działów produktowych przeznaczonych dla ró nych sektorów gospodarki mówi Marek Michalak Widzimy, e tego rodzaju imprezy generujà zainteresowanie naszymi produktami, dlatego optymistycznie patrzymy w przyszłoêç, jeêli chodzi o sprzeda naszych produktów. Wszystkich zainteresowanych urzàdzeniami dla grafiki reklamowej prosimy o kontakt telefoniczny lub za poêrednictwem faksu zwrotnego znajdujàcego si na odwrocie.

6 faks zwrotny lub Imię i nazwisko Nazwa firmy Adres firmy Telefon kontaktowy Jestem zainteresowany/a: Prezentacjà plotera UV Arizona 350 GT Próbkami wydruku z plotera UV Arizona 350 GT Przesłaniem własnego pliku testowego i medium do wydruku na ploterze UV Arizona 350 GT Prosz o kontakt z przedstawicielem handlowym Océ Poland Ltd. d.s. urzàdzeƒ do druku grafiki wielkoformatowej d.s. materiałów eksploatacyjnych Inne Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, Warszawa tel , fax

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

WIELKO FORMATOWA. Innowacyjność ploterów UV najnowszej generacji Océ Arizona 6100 PANORAMA. Océ Arizona serii 6100. POZA TYM W NUMERZE: RemaDays 2015

WIELKO FORMATOWA. Innowacyjność ploterów UV najnowszej generacji Océ Arizona 6100 PANORAMA. Océ Arizona serii 6100. POZA TYM W NUMERZE: RemaDays 2015 PANORAMA WIELKO FORMATOWA Océ Arizona serii 6100 BIULETYN INFORMACYJNY LUTY 2015 POZA TYM W NUMERZE: RemaDays 2015 Canon zaprezentuje możliwości nowoczesnego środowiska pracy Cyfrowy druk artystyczny w

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

WEB2 PRINT. druk etykiet. raport specjalny. finansowanie inwestycji MAPA DOSTAWCÓW MEDIÓW I MASZYN. dla BRANży opakowań

WEB2 PRINT. druk etykiet. raport specjalny. finansowanie inwestycji MAPA DOSTAWCÓW MEDIÓW I MASZYN. dla BRANży opakowań news kampanie out of home pos digital signage visual&print artykuły promocyjne lipiec - wrzesień 2013 cena: 15 PLN(w tym 8% vat) www.oohmagazine.pl WEB2 PRINT dostawcy mediów i MAszyn raport specjalny

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi.

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi. p r o m o c j a Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku dilerów samochodów osobowych*

Badanie rynku dilerów samochodów osobowych* Bran e Sektor motoryzacyjny Badanie rynku dilerów samochodów osobowych* Polska/Europa Ârodkowa i Wschodnia Druga edycja 2008/2009 *connectedthinking ISLANDIA SZWECJA FINLANDIA NORWEGIA ESTONIA ŁOTWA IRLANDIA

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie, ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku

Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego przedmiotem.

Bardziej szczegółowo

Klient nasz pan. Druk wraca do gry

Klient nasz pan. Druk wraca do gry SPIS TREŒCI 78 Mała poligrafia Klient nasz pan Zgodnie z tym powiedzeniem, dla tych małych przedsiębiorstw działających w segmencie akcydensów, coraz bardziej decydujące znaczenie ma elastyczność i możliwość

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14 Szanowni Czytelnicy, Witamy w 30 ju numerze biuletynu Info-Radmor. Zapraszamy do lektury m.in. artyku u opublikowanego w zesz ym roku w miesi czniku RAPORT. Wojsko, Technika, ObronnoÊç traktujàcy o potrzebie

Bardziej szczegółowo

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z.

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z. b i u l e t y n ISSN 1428-3328 lipiec wrzesieƒ 2006 i n f o r m a c y j n y nr 73 90 z PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU 80 z JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE 70 z 60 z 50 z 40

Bardziej szczegółowo

Plastics Group Sp. z o. o. O D jest R Eczołowym D A K C J I dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku

Plastics Group Sp. z o. o. O D jest R Eczołowym D A K C J I dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku 1 Plastics Group Sp. z o. o. O D jest R Eczołowym D A K C J I dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku Plastics Europy Szanowni Group Środkowo-Wschodniej. Sp.

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo