Projektowanie szablonów. Planowanie lagowania i rozkroju. Automatyczne tworzenie uk³adów kroju. Systemy CAD/CAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie szablonów. Planowanie lagowania i rozkroju. Automatyczne tworzenie uk³adów kroju. Systemy CAD/CAM"

Transkrypt

1 Gemini Kompletne rozwi ¹ zanie CAD System CAD dla przemys³u tekstylnego. Kompletne rozwi¹ zanie do konstrukcji szablonów, stopniowania i kontroli, automatyczne planowanie warstwowania i rozkroju materia³u oraz w pe³ni automatyczne tworzenie uk³adów kroju. Projektowanie szablonów Planowanie lagowania i rozkroju Automatyczne tworzenie uk³adów kroju Gemini CAD Systems web: Phone Fax: Iasi - Romania, Mihail Sadoveanu, no. 27 Autoryzowany dystrybutor w Polsce: PROFICAD S.C. Anna Stefañska, Marcin Bruch ódÿ, ul. Pabianicka 119/131 tel Systemy CAD/CAM

2 Gemini Jak to dzia³a? Pierwszy krok w projektowaniu szablonów Kiedy projektujesz w³asne produkty lub kolekcje, jest oprogramowaniem, w którym pomys³y projektanta s¹ ³atwo przenoszone do perfekcyjnie skonstruowanych i sprawdzonych projektów szablonów. Wyposa ony w unikalne funkcje do projektowania jak odwracalne plisy, zaszewki, automatyczne i interaktywne tworzenie dodatków na szew, nacinków oraz automatycznie aktualizowana tabela wymiarów poszczególnych. rozmiarów,system GEMINI pozwala szybko i perfekcyjnie przygotowaæ gotowe do produkcji szablony. Funkcje automatycznego i interaktywnego stopniowania pozwalaj¹ na zapisanie sprawdzonych zasad w postaci regu³ stopniowania aby mo na je ³atwo zastosowaæ do nowych projektów. oparty jest na krzywych Bezier, ale równie obs³uguje kompleksowo linie ³amane czy krzywe B-klejone. Interfejs GPE ma bardzo odmienny charakter w porównaniu do innych aplikacji CAD, poniewa zosta³ zaprojektowany w sposób maksymalnie przyjazny dla u ytkownika, zgodnie z ostatnimi standardami softwarowymi. Œrednio, nowy u ytkownik potrzebuje niespe³na tydzieñ do zapoznania siê z aplikacj¹. Gemini G-Smart digitizer posiada unikalny system DŸwiêkowego Reagowania, który pozwala u ytkownikowi skoncentrowaæ swoj¹ uwagê tylko na tablicy digitizera bez koniecznoœci obracania siê w kierunku ekranu komputera aby skontrolowaæ czy proces wprowadzania kolejnych szablonów przebiega poprawnie. Lub wykorzystaj Bezpoœrednie Konwertery aby zaimportowaæ szablony bezpoœrednio z ka dego innego systemu CAD u ywanego przez Twoich kooperantów Gemini CAD oferuje w standardzie bezpoœrednie konwertery z oryginalnych formatów wszystkich innych znanych systemów CAD. Bêdziesz móg³ importowaæ i u ywaæ bezpoœrednio oryginalne pliki szablonów z Gerbera, Lectry, Asysta i Investroniki u ywaj¹c bezpoœrednich konwerterów oraz importowaæ i eksportowaæ pliki AAMA DXF do wszystkich innych standardowych systemów CAD. KIERUNEK KONWERSJI Lectra Assyst Gerber Gemini CAD Investronica Systemy CAD/CAM

3 Stopniowanie Po zdygitalizowaniu szablonów, operator wprowadza do komputera regu³y stopniowania dla ka dego szablonu, wykorzystuj¹ c wymiary ze specyfikacji produktu, otrzymanej od klienta. Mog¹ byæ równie zastosowane automatyczne metody stopniowania w oparciu o uprzednio zapisane w komputerze zasady stopniowania.proces stopniowania jest bardzo prosty i zapewnia wysok¹ dok³adno œæ.gemini ma jedn¹ z najszybszych i najdok³adniejszych metod stopniowania. Stopniowane rozmiary mog¹ byæ jednoczeœnie wyœwietlane na ekranie i ustawiane tak aby mo na je by³o sprawdziæ na ró ne sposoby. W zale noœci od z³o onoœ ci produktu, stopniowanie mo e zaj¹æ 10 do 20 minut. U ywaj¹ c modu³ Gemini Taylor Assistant,stopniowanie mo e byæ wykonane ca³kowicie automatycznie w kilka sekund. Automatyczna metoda stopniowania oparta jest na ca³kowitym przerysowaniu ka dego szablonu, zgodnie ze standardowymi zasadami konstrukcji i formu³ami. Metoda ta zawsze zapewni dok³adne dopasowanie wszystkich rozmiarów bez adnych odchy³ek. Sprawdzanie szablonów i modyfikacja Wszystkie szablony mog¹ byæ automatycznie sprawdzone pod wzglêdem b³ ê dów zwi¹ zanych z d³ugoœ ci¹ linii szwu,pasowaniem nacinków i poprawnoœ ci kszta³tów geometrycznych.szablony mog¹ byæwyœwietlane i sprawdzane w z³o eniu lub roz³o eniu, z lub bez dodatków na szew, z zamkniê tymi lub otwartymi zaszewkami czy plisami. Wszystkie wymiary s¹ magazynowane przez program w specjalnej tabeli wymiarów. Tabela ta jest u ytecznym i unikalnym narzê dziem, które pozwala u ytkownikowi nadzorowaæ zmiany wymiaru we wszystkich rozmiarach szablonu natychmiast po wykonaniu modyfikacji kszta³tu lub stopniowania. Kompleksowe sprawdzenie formy produktu zajmuje oko³o 5 do 10 minut. Wszystkie wymiary s¹ automatycznie skalkulowane i wyœwietlone dla rozmiaru podstawowego oraz dla rozmiarów stopniowanych. Tabela akceptuje tak e formu³y wykorzystuj¹ ce proste matematyczne operacje aby przeliczaæ kombinacje wymiarów. Www. geminicad. pl

4 ... Gemini Jak to dzia³a? Warstwowanie i planowanie rozkroju W aplikacji Gemini Cut Plan (GCP), operator okreœla iloœci wyrobów zamówionych przez klienta dla ka dego modelu, rozmiary, materia³ oraz kilka podstawowych parametrów dotycz¹ cych rozkroju: d³ugoœæ sto³u do lagowania, maksymaln¹ iloœæ warstw w nak³adzie oraz szerokoœæ materia³u. Aplikacja Gemini CUT PLAN automatycznie wygeneruje najbardziej wydajny plan dla grupowania rozmiarów i rozdzielenia ich na poszczególne uk³ady kroju aby zrealizowaæ zamówienie minimalizuj¹ c liczbêkrojeñi maksymalnie wykorzystaæmateria³. Ta automatyczna operacja zajmuje tylko kilka sekund. U ytkownik mo e wybieraæ spoœ ród ró nych automatycznych strategii planowania rozk³adu oraz korzystaæ z metod manualnych czy pó³automatycznych aby w ka dej chwili uzyskaæ najlepszy rezultat. Automatyczne tworzenie uk³adu kroju Gemini robi technologiczny prze³om, przedk³adaj¹ c automatyczne uk³adanie ponad manualny rozk³ad szablonów pod wzglêdem prêdkoœci i wydajnoœci. Gemini Next Expert jest oparty o techniczny stan nauki i algorytmy, które dostarczaj¹ doskona³e rezultaty rozk³adu szablonów w rekordowo krótkim czasie. Mo na uruchomiæw pe³ni automatyczny rozk³ad dla indywidualnego uk³adu lub tryb pracy ci¹ g³ej dla listy uk³adów bez koniecznoœ ci interwencji przez u ytkownika. Œrednio, czas potrzebny do u³o enia przeciêtnego uk³adu o d³ugoœci 8m wynosi 3-5 minut. Œrednie rezultaty osi¹ gane przez automat pod wzglêdem prêdkoœci i wydajnoœci tworzenia uk³adów kroju s¹ znacznie wy sze w porównaniu do uk³adania rêcznego. mo e wykonywaæ w pe³ni automatyczne rozk³adanie szablonów dla materia³ów roz³o onych, z³o onych, w rê kawie, z lub bez kraty, pasów czy faktury, dla ró nych szerokoœci materia³u i kurczliwoœci, zgodnie z wymogami i ograniczeniami poszczególnych szablonów. Automatyczne Tworzenie Uk³adów Kroju cechy szczególne: Tryb automatycznej pracy nocnej pracuje podczas gdy œpisz! Jeœ li masz du ¹ iloœæ pracy i chcesz uzyskaæ najwy sz¹ wydajnoœæ oraz zaoszczêdziæ czas, mo esz przygotowaæ listê uk³adów do wykonania, uruchom Gemini Nest Expert i zostaw go aby pracowa³ niezale nie, kiedy ty wykonujesz inne twórcze zadania lub nawet na noc, gdy jesteœ w domu. System automatycznie skalkuluje i roz³o y pozostawiony mu czas aby wykonaæ wszystkie uk³ady kroju przedstawiaj¹ c najlepsze rezultaty bez jakiejkolwiek manualnej interwencji. Gemini Cut Plan Serwer automatycznego uk³adania dla innych systemów CAD mo e byæ u ywany jako serwer automatycznego tworzenia uk³adów kroju dla innych systemów CAD, które nie posiadaj¹ modu³u automatycznego uk³adania. jest kompatybilny z systemami Lectra, Gerber, Asyst i Investronica. Mo e bezpoœrednio importowaæ pliki szablonów i uk³adów z oryginalnych formatów tych systemów i tworzyæ automatyczn¹ optymalizacjê uk³adów. Lokalna sieæ komputerowa Zoptymalizowany uk³ad bêdzie przes³any do automatycznej krojowni, plotera i raportu produkcji Inny system CAD, który nie mo e tworzyæ uk³adów kroju Gemini Nesting Server Raport Cut Plan Systemy CAD/CAM

5 Przetwarzanie uk³adów i szablonów na ploter do rêcznego krojenia Aplikacje Gemini mog¹ przetworzyæ szablony i uk³ady do wszystkich znanych standardów przemys³owych:dxf-aama, HPGL-PLT, ISO-CUT i RS274D. Oprogramowanie Gemini wspó³pracuje ze wszystkimi modelami ploterów pisakowych, atramentowych czy wycinaj¹cych. Athalia A100 Eksport do automatycznych krojowni ISO i katerów laserowych FlexiPen 165 Automatyczna krojownia CNC KURIS Uk³ady kroju mog ¹ by æ bezpo œ rednio wysy³ane do automatycznych urz ¹ dze ñ krojczych CNC lub maszyn laserowych. System CAD Gemini jest kompatybilny z wiêkszoœci¹ automatycznych maszyn krojczych. Program automatycznie kalkuluje optymaln¹ œcie kê krojenia aby zminimalizowaæ czas rozkroju i zwi ê kszy æ precyzj ê krojenia. Specjalne funkcje s¹ dostêpne do dostosowania do potrzeb klienta procedury rozkroju w zale noœci od typu krojonego materia³u. Gemini Tailoring Assistant Made to Measure Gemini Tailoring Assistant jest ostatnim modu³em z pakietu programów 2D. Zosta³ rozwiniêty, aby zaspokoiæ potrzeby dwóch podstawowych odbiorców zwi¹zanych z projektowaniem odzie y: - Dla domów mody, butików haute couture oraz innych firm, które produkuj¹ na zmówienie odzie na miarê. Gemini Tailoring Assistant automatycznie modyfikuje szablony, dopasowuj¹c je do indywidualnych wymiarów klienta. Ma zastosowanie dla ka dego typu odzie y, który wymaga perfekcyjnego dopasowania do sylwetki jak np. suknie wieczorowe czy garnitury mêskie. - Dla producentów odzie y masowej, Gemini Tailoring Assistant wykonuje w pe³ni automatyczne stopniowanie dla ró nych grup rozmiarowych. Umo liwia stopniowanie pojedynczych baz produktów wg ró nych tabel rozmiarowych na ró ne rynki bez jakiejkolwiek interwencji operatora. Na przyk³ad, ta sama koszula, zaprojektowana raz jako pierwowzór, mo e byæ w mgnieniu oka automatycznie wystopniowana wg tabeli rozmiarów na rynek polski, a potem bez adnej interwencji operatora wystopniowana zgodnie ze standardami niemieckimi czy brytyjskimi.

6 Oprogramowanie i urz¹dzenia: Projektowanie i stopniowanie ZAW BEZP IERA O KONWŒREDNI ERTE R Kompletne rozwi¹zanie do projektowania odzie y w oparciu o krzywe Bezier, stopniowanie, digitalizacjê z korekcj¹ krzywej, edytor arkusza technologicznego, projektowanie na miarê, edytor tabeli rozmiarów, kontrolê wymiarów, bezpoœredni¹ konwersjê danych. Planowanie rozkroju Gemini Cut Plan Kompletne rozwi¹zanie do automatycznego i manualnego planowania rozk³adu, automatyczna optymalizacja zamówieñ, raporty rozkroju, eksport na plotery, katery. Ploter FlexiPen 165 Maksymalna szerokoœæ 165 cm, maksymalna d³ugoœæ wydruku 35 m, maksymalna prêdkoœæ 800 mm/s, pisakowa technologia drukowania, mo e byæ wykorzystany do ciêcia. Obejmuje oprogramowanie drukuj¹ce, system podawania i odbioru papieru. Mo e zadrukowaæ i odebraæ ca³¹ rolkê papieru. Ploter rysuj¹co-tn¹cy FlexiPen 120 maksymalna szerokoœæ 120 cm, maksymalna d³ugoœæ wydruku 25 m, maksymalna prêdkoœæ mm/s, pisakowa technologia drukowania, mo e byæ wykorzystany do ciêcia. Obejmuje oprogramowanie drukuj¹ce, system podawania i odbioru papieru. E ZDALN IE C WSPAR ZNE IC TECHN Pracuj¹c na systemie, napotykasz ma³y problem.nie musisz pamiêtaæ dok³adnie ka dego kroku danej funkcji. Wystarczy tylko ma³a podpowiedÿ lub drobna wskazówka. Mo esz zadzwoniæ po wsparcie techniczne,lub Stó³ do digitalizacji 90 x 120 cm, kursor 16 przyciskowy, dostêp do szybkich funkcji, sygnalizacja dÿwiêkowa Automatyczne tworzenie uk³adów ZAW BEZP IERA O KONWŒREDNI ERTE R Oprogramowanie do w pe³ni automatycznej optymalizacji uk³adów kroju o wysokiej wydajnoœci. Obejmuje specjalne funkcje do tworzenia uk³adów na materia³y wzorzyste, rozk³adane z rêkawa lub z³o one, definiowanie bloków, wykurczów itd.. Stacja graficzna* Komputer PC 1 GB RAM, HDD 160GB, procesor C2D 2,2 GHz, myszka optyczna, nagrywarka DVD, LCD 19, system operacyjny Windows XP PRO PL (*jest to minimalna konfiguracja, dostarczany komputer mo e mieæ lepsze parametry w zale noœci od ogólnego postêpu technologicznego na rynku IT) Ploter Athalia A-100 maksymalna szerokoœæ 183 cm, 2 maksymalna prêdkoœæ do 90 m /h, rastrowa technologia drukowania, wbudowany komputer. Najwiêksza prêdkoœæ przy doskona³ej jakoœci wydruku. Mo liwoœæ pracy zdalnej dziêki wbudowanej karcie sieciowej. po prostu wciœnij przycisk w programie, a wsparcie techniczne z naszego biura zobaczy Twój ekran monitora i poka e Ci jak rozwi ¹ za æ problem. Wsparcie techniczne - Wszystkie aplikacje dostarczane s¹ z pe³n¹ dokumentacj¹ - Sta³y dostêp do najnowszych aktualizacji oprogramowania, które mo na œci¹gn¹æ bezpoœrednio ze strony internetowej www. proficad.pl - Gwarancja na 12 miesiêcy - Wsparcie serwisowe online lub telefoniczne dla szybkich interwencji Zdalne wsparcie techniczne wykorzystuj¹ce nowe technologie uwzglêdnione w produktach Gemini CAD stanowi¹ du ¹ korzyœæ dla naszych klientów.

7 Przyk³adowe konfiguracje Systemów Gemini Gemini Fashion Studio Jest to najlepsza konfiguracja dla ma³ych domów mody, butików haute couture oraz innych firm, które szyj¹ pod indywidualne zamówienia klientów odzie na miar ê. Gemini Tailoring Assistant dostarcza funkcjêdo automatycznej modyfikacji kszta³tu szablonów aby dopasowaæ je do indywidualnych wymiarów klienta. System skierowany jest na szybkie projektowanie i rozwój nowych produktów, automatyczn¹ optymalizacjê uk³adania szablonów i stopniowanie wg indywidualnych wymiarów klienta.. Pakiet programowy: Geminie Tailoring Assistant Gemini Plotter Spooler Pakiet sprzêtowy: Stacja robocza PC Ploter Flexi Pen 120 Gemini Creative Gold Skierowany do ma³ych i œ rednich firm odzie owych, produkuj¹ cych w³asne kolekcje krótko i œrednioseryjne. System mo e tak e zaspokoiæpotrzeby wiê kszych firm w zale noœci od iloœci drukowanych uk³adów. Pakiet ten jest skonfigurowany w celu spe³nienia optymalnych warunków projektowania, stopniowania i automatycznego uk³adania. Pakiet programowy: Geminie Tailoring Assistant Gemini Plotter Spooler Pakiet sprzêtowy: Stacja robocza PC Ploter Flexi Pen 165 Stó³ do digitalizacji 90 x 120 Gemini Creative Premium Konfiguracja dla wiêkszych firm, produkuj¹cych wiêksze iloœci odzie y jako podwykonawca lub w³asne kolekcje. Konfiguracja ta jest równie rekomendowana dla firm œwiadcz¹cych us³ugi stopniowania i tworzenia uk³adów kroju na systemie CAD. Pakiet programowy: Geminie Tailoring Assistant Gemini Plotter Spooler Pakiet sprzêtowy: Stacja robocza PC Ploter rastrowy Athalia A-100 Stó³ do digitalizacji 90 x 120

8 Gemini? czy inny system CAD? (C) 2007 Gemini CAD Systems rev. 0 Jak wybraæ system CAD Gdy Twoja firma rozwija siê i podejmujesz decyzjê zainwestowania w system CAD, spróbuj przeanalizowaæ cechy, które ró nicuj¹ dostêpne na rynku systemy CAD: Poproœ dystrybutora o przeprowadzenie pe³nej demonstracji systemu:projektowanie szablonów, stopniowanie, sprawdzanie, modyfikacje, digitalizacja, planowanie rozkroju, tworzenie uk³adów kroju. Zapomnij o nazwie systemu,porównuj funkcje krok po kroku. -SprawdŸ czy modu³ automatycznego tworzenia uk³adów kroju jest uwzglêdniony w ofercie i jaka jest jego efektywno œæ: prêdkoœæ i wydajno œæ. Zapytaj, czy s¹ jakieœ dodatkowe modu³y o wy szej efektywnoœci i jaka jest ich cena. -Zapytaj o wsparcie serwisowe, szkolenia. Przeanalizuj koszty póÿniejszego szkolenia u ytkowników, np. w przypadku wymiany zespo³u. -Przeanalizuj mo liwoœci systemu w zakresie importu i eksportu danych (szablony i uk³ady) z/do innych systemów CAD. System powinien importowaæ ze standardowych formatów DXF / AAMA, jak równie z oryginalnych formatów innych systemów jak Lectra, Investronica, Gerber,Assyst.Jeœ li modu³y do konwersji nie s¹ zawarte w podstawowej konfiguracji, zapytaj o ich cen ê. -SprawdŸ koszty utrzymania i eksploatacji plotera: tusz, pisak, papier. Unikaj urz¹ dzeñ wymagaj¹ cych drogich materia³ów eksploatacyjnych. -Jeœli nie jesteœ pewien u ytecznoœci systemu CAD w swojej firmie, poproœo wersjê testow ¹. Jest to najlepszy sposób sprawdzenia systemu,bez jakiegokolwiek ryzyka. CAD Gemini, WSZYSTKO W JEDNYM STANDARDOWYM PAKIECIE GOLD: Gemini Cut Plan GeminiCAD,, Gemini Cut Plan,, Gemini Tailoring Assistant, FlexiPen, FlexiJet, G-Smart s¹ zarejestrowanymi znakami towarowymi Gemini CAD systems Wszystkie inne znaki towarowe u yte w tych materia³ach nale ¹ do ich odpowiednich w³aœcicieli. ZAWIERA BEZPOŒ REDNI KONWERTER ZAWIERA BEZPOŒ REDNI KONWERTER Projektowanie i stopniowanie Planowanie rozkroju Automatyczne tworzenie uk³ adów kroju

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42 Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika Podrêcznik u ytkownika programu Norton Ghost 2001 Oprogramowanie opisane w niniejszym podrêczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i mo e byæ u ywane

Bardziej szczegółowo

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo,

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo, biuletyn informacyjny firmy Nr 4/02 (21) Grudzień 2002 Szanowni Pañstwo, znowu nadchodzi koniec roku, a wiêc jest okres, kiedy firmy przeprowadzaj¹ podsumowania bie ¹cych dokonañ, jak równie przygotowuj¹

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

Systemy CAD/CAM NOWOCZESNE PRZYJAZNE TECHNOLOGIE DLA PRODUCENTÓW ODZIEŻY I TEKSTYLIÓW. www.inventex.eu

Systemy CAD/CAM NOWOCZESNE PRZYJAZNE TECHNOLOGIE DLA PRODUCENTÓW ODZIEŻY I TEKSTYLIÓW. www.inventex.eu Systemy CAD/CAM NOWOCZESNE PRZYJAZNE TECHNOLOGIE DLA PRODUCENTÓW ODZIEŻY I TEKSTYLIÓW www.inventex.eu LECTRA GERBER Investronica ASSYST Filozofia działania Systemu InvenTex CAD Digitalizacja szablonów

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Piotr Kisiel*, Bo ena Zwoliñska**, Pawe³ Gara* Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw 1. Wprowadzenie Komputery od swoich najwczeœniejszych

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo