PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE:"

Transkrypt

1

2

3 Ploter termiczny T-1/60 to model dedykowany firmom reklamowym i us³ugowym, przeznaczony do wycinania liter, logo i innych dekoracji œciennych. D³ugoœæ robocza drutu wynosi 600mm, dziêki czemu mo na licowaæ ca³¹ p³ytê styroduru na raz. Konstrukcja T-1/60 jest wykonywana jest z profili aluminiowych o podwy szonej sztywnoœci i wytrzyma³oœci. Wszystkie czêœci ruchome poruszaj¹ siê na ³o yskach kulkowych, co zapewnia ich d³ug¹ i bezawaryjn¹ pracê. PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE: Obszar roboczy: 1200x600 mm. D³ugoœæ drutu tn¹cego: 600 mm. Gruboœæ drutu: mm. Max. pobór pr¹du: 750 W. Komunikacja: sterownik mikroprocesorowy (Ethernet) Oprogramowanie CAD/CNC - TERMCUT PL Stó³ obrotowy Oœ obrotowa

4 Maszyna LYNX-MULTITOOL jest to ploter termiczny LYNX-T1/60 o wzmocnionej konstrukcji wzbogacony dodatkowo o domontowywany modu³ frezuj¹cy 3D. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu ploter jest w stanie ci¹æ zarówno styropian, styrodur - pracuj¹c gor¹cym drutem, jak i frezowaæ w styrodurze, drewnie, sklejce, MDF, pleksi, PCV i innych podobnych materia³ach - pracuj¹c frezami. Przyk³adowe przeznaczenie maszyny: Ciêcie liter i loga ze styropianu i styroduru, Ciêcie liter i frezowanie lica z pleksi,pcv, itp Grawerowanie tabliczek, napisów Frezowanie w sklejce Frezowanie elementów sztukaterii w styrodurze, Wersja "ploter termiczny": maksymalna gruboœæ ciêcia (d³ugoœæ drutu) wynosi 600 mm. Pole pracy plotera wynosi 1200x600 mm. Wersja "ploter frezuj¹cy 3D": do frezowania zastosowano szlifierkê prost¹ SPARKY o mocy 0,55kW. Taka g³owica umo liwia korzystanie z ró nego typu frezów z chwytem 6mm i 8mm. Pole pracy plotera frezuj¹cego wynosi 1000x450x200 mm. LYNX MULTITOOL jest sterowany poprzez sterownik mikroprocesorowy (naszej konstrukcji), ze standardowego komputera PC, przez wbudowany port Ethernet. Ploter dostarczany jest wraz ze zintegrowanym oprogramowaniem CAD/CNC, przeznaczonym do szybkiego tworzenia napisów i innych obiektów, oraz do sterowania maszyn¹. Prosta obs³uga urz¹dzenia i oprogramowanie umo liwiaj¹ce zarówno bezproblemow¹ pracê, jak i import rysunków z popularnych programów graficznych, jak np. CorelDraw, dope³niaj¹ paletê zalet. PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE: Obszar roboczy: 1200x600 mm. D³ugoœæ drutu tn¹cego: 600 mm. Pole pracy frezarki: 1000x450x200mm. Gruboœæ drutu: mm. G³owica frezuj¹ca - szlifierka 0,55kW. Zakres prêdkoœci: 0.1 do 10 m/min. Regulacja obrotów frezarki - tak Max. pobór pr¹du: 750 W. Oprogramowanie CAD/CNC - TERMCUT PL Oprogramowanie IMAGER - program do przerabiania map bitowych (np. zdjêæ) na g-kody Stó³ obrotowy Oœ obrotowa

5 Ploter LYNX T-2 jest jedynym na rynku ploterem uniwersalnym, z drutem tn¹cym o d³ugoœci roboczej 1000mm. Taka d³ugoœæ drutu umo liwia zamontowanie zarówno drutu cienkiego 0,25mm, idealnego do wycinania liter/loga w styrodurze, jak równie zastosowanie drutów grubych 0,35mm i 0,45mm, przeznaczonych do wycinania sztukaterii elewacyjnej (listew, fasetów, podokienników, itp) z bloków styropianu. Dodatkowo do tego plotera mo na domontowaæ modu³ frezuj¹cy MULTITOOL, który rozszerzy zastosowanie tej maszyny o dodatkowe funkcja, jak: frezowanie lica do liter, loga, frezowanie PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE: Stó³ obrotowy Oœ obrotowa Adapter drutu kszta³towego Przystawka frezuj¹ca Rozsze ona baza listew Obszar roboczy: 1000x2000 mm. D³ugoœæ drutu tn¹cego: 1100 mm. Obszar roboczy frezarki: 900x1700x500mm Gruboœæ drutu: od 0.25 do 0.45 mm. Max. pobór pr¹du: do 1k W.

6 Plotery termiczne LYNX: T-5, T-6 i T-7 to plotery o du ych polach pracy i d³ugich drutach, przeznaczone do masowej produkcji elementów ze styropianu i styroduru. Wykorzystywane g³ównie w budownictwie, do produkcji elementów elewacji, sztukaterii, os³on i otulin, ocieplenia budynków, elementów konstrukcyjnych budynków. Plotery te zbudowane s¹ w konstrukcji zamkniêtej dwuramowej, z profili aluminiowych o zwiêkszonej sztywnoœci, a elementy jezdne wykonane s¹ na ³o yskach kulowych. Dziêki takiej konstrukcji nasze maszyny zapewniaj¹ precyzyjne wykonanie elementów na ca³ej powierzchni pola roboczego oraz szybk¹ pracê. PARAMETRY TECHNICZNE: LYNX T5, drut: 1500mm pole robocze 1500x2000mm LYNX T6, drut: 2200mm pole robocze 1000x1200mm LYNX T7, drut: 3000mm pole robocze 1250x1250mm dostêpne gruboœci drutów tn¹cych: 0,35, 0,45, 0,55mm

7 STÓ OBROTOWY - jest najbardziej uniwersaln¹ dostawk¹. Dziêki niemu materia³ mo e byæ obrabiany z trzech stron, co w rezultacie pozwala otrzymaæ bry³y 3D. Do sto³u obrotowego dodajemy oprogramowanie STYRO 3D. To oprogramowanie generuje przekroje z bry³ 3D, których rêczne zaprojektowanie jest niemo liwe, a zamówienie u grafika bardzo drogie. STYRO 3D nie ma na rynku adnego odpowiednika. OŒ OBROTOWA - umo liwia wycinanie d³ugich elementów, takich jak: kolumny, balustrady itp. DRUT KSZTA TOWY - jest narzêdziem umo liwiaj¹cym wycinanie ró nych, nawet bardziej skomplikowanych kszta³tów 3D, symetrycznych i niesymetrycznych, a tak e wklês³ych. Mo na go dowolnie uformowaæ. Przy po³¹czeniu ze sto³em obrotowym mo e dzia³aæ jak precyzyjne narzêdzie wykrawaj¹ce. LYNX ARCH-1 - maszyna do kszta³towania ³uków styropianowych s³u y do rzeÿbienia w gotowych kszta³tów we wczeœniej wyciêtych profilach styropianowych. Wyciêty na ploterze termicznych kszta³t (wygiêty prostopad³oœcian), przepuszcza siê pomiêdzy rolkowymi prowadnicami. W tym czasie drut kszta³towy, zamocowany nad listw¹, rzeÿbi w niej po ¹dany kszta³t. Dane techniczne:! regulacja szerokoœci i wysokoœci podawanego elementu styropianowego,! regulacja temperatury drutu podczas ciêcia,! prêdkoœæ posuwu elementu od 0-2 m/min, POWLEKARKA PW-2 - jest maszyn¹ s³u ¹c¹ do powlekania profili styropianowych (styrodurowych, czy z XPS) pow³ok¹ akrylow¹ (tynkiem, g³adzi¹ itp.). Powlekanie odbywa siê na zasadzie przeciskania profilu przez szablon. Elementem prowadz¹cym listwy jest gumowany pas transmisyjny, który nie wyrywa kawa³ków styropianu z listew, dziêki czemu nie zatyka prowadnicy i wejœcia do komory zasypowej. Dane techniczne: szerokoœæ taœmy podawczej: 100 mm, d³ugoœæ taœmy podawczej: 720 mm, mo liwoœæ powlekania dowolnie d³ugich elementów, szybkoœæ powlekania zmienna: m/min, maksymalna szerokoœæ powlekanego elementu: 250 mm, maksymalna wysokoœæ powlekanego elementu: 200 mm, napêd: silnik AC z falownikiem, wykonanie: aluminniowo-stalowe.

8 Ploter wielofunkcyjny z obrotowym no em wibruj¹cym (tangensowym) i g³owic¹ frezuj¹c¹ LYNX VIBRO-2 pow. robocza 1500x2000x150. Ploter ten jest jest du ym tablicowym (p³askim) ploterem 3D, umo liwiaj¹cym pracê ró nymi g³wicami: tn¹c¹ wibruj¹c¹ (tangensow¹), tn¹c¹ wleczon¹, tn¹c¹ aktywn¹, jak równie g³owica frezuj¹c¹. Dziêki temu równie dobrze s³u y do wycinania kartonów, tektury falistej, gumy i skóry itp. (g³owica wibruj¹ca), jak i frezowania w plastikach (np. plexi), drewnie i aluminium. Ma najszersze zastosowanie z produkowanych przez nas maszyn! Bardzo dobrze spisuje siê przy tzw. ofrezowywaniu wydruków. LYNX VIBRO-2 jest maszyn¹ CNC pracuj¹c¹ w czterech p³aszczyznach (XYZ i osi¹ skrêtn¹), sterowan¹ przez komputer PC. Konstrukcja maszyny jest mieszana. Podstawa i stó³ wykonane s¹ ze stalowych profili spawanych (dok³adnie tak, jak nasze frezarki serii OTTER). Brama jest mieszana - stalowo-aluminiowa z przemys³owych profili konstrukcyjnych (o podwy szonej wytrzyma³oœci) - skrêcanych. Stó³ roboczy jest standardowo wyposa ony w tzw. podsysy, czyli podciœnieniowy system mocowania materia³u podczas ciêcia. MO LIWE ZASTOSOWANIA: ciêcie kartonu i tektury, zarówno litej, jak i falistej, wycinanie elementów pude³ek do opakowañ z kartonu i tektury, wycinanie szablonów i wykrojów (np. krawieckich, kaletniczych), ofrezowywanie wydruków (np. na PCV), ciêcie p³yt:poliwêglanowych, PCV, folii, obróbka (frezowanie i grawerowanie) drewna i materia³ów drewnopochodnych, DI-BOND,pleksi, akryl, PE, PET, PCV itp. PARAMETRY TECHNICZNE: Obszar roboczy: 1500x2000x150 mm. Moc g³owicy tangensowej: 300 W, 3000 Hz (oscylacji/min). Moc g³owicy frezuj¹cej: 0.55 kw - 1kW Prowadzenie: bezluzowe prowadnice trapezowe we wszystkich osiach. Napêd posuwów: silniki krokowe przez przek³adnie 1:4./serwa Sekcyjny stó³ roboczy z podsysem + wentylator Czujnik wysokoœci narzêdzia. Pulpit sterowania maszyn¹. W standardzie: stolik pod komputer OSCYLACYJNA FREZUJ CA WLECZONA TN CA AKTYWNA KUJ CA (DO KAMIENI)

9 LYNX MULTIHEAD-3 o powierzchni roboczej 1500x2000x150 to najnowszy nasz ploter wielofunkcyjny z 3 suportami w g³owicy umo liwiaj¹cymi jednoczesne zamontowanie 3 ró nych (lub takich samych) g³owic - z pneumatycznym opuszczaniem ka dej z nich do pozycji pracy. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu maszyna mo e za jednym razem frezowaæ, za drugim ci¹æ, a za kolejnym np. bigowaæ materia³. Do wyboru jest kilka ró nych typów g³owic: frezuj¹ce, z obrotowym no em wibruj¹cym (tangensowym), tn¹ce z no em wleczonym aktywnym i pasywnym, g³owice biguj¹ce, nacinaj¹ce, tn¹ce no em k¹towym, kr¹ kowym itp. Dziêki temu równie dobrze s³u y do wycinania kartonów, tektury falistej, gumy i skóry itp. (g³owica wibruj¹ca), jak i frezowania w plastikach (np. plexi), drewnie i aluminium. Ploter ma bardzo szerokie zastosowanie. Bardzo dobrze spisuje siê przy tzw. ofrezowywaniu wydruków. LYNX MULTIHEAD-3 dostarczany jest z nowym specjalizowanym oprogramowaniem cnccad MULTI + TAPPER 4-AXIS MULTI, które zarówno pozwalaj¹ na przygotowywanie œcie ek dla wszystkich u ywanych narzêdzi (tak e osi skrêtnych), jak i umo liwiaj¹ sterowanie maszyn¹ z uwzglêdnieniem po³o enia ka dej z nich wzglêdem punktu odniesienia, jakim jest krzy owy wskaÿnik laserowy. W opcji na 2014 rok znajdzie siê tak e kamerka do ustawiania maszyny na znaczniki (pasery) nadrukowane na obrabianym materiale. MO LIWE ZASTOSOWANIA: - ciêcie kartonu i tektury, zarówno litej, jak i falistej, - wycinanie elementów z kartonu i tektury, - wycinanie szablonów i wykrojów, - ofrezowywanie wydruków (np. na PCV), - ciêcie p³yt: poliwêglanowych, PCV, folii, - frezowanie i grawerowanie drewna i materia³ów drewnopochodnych, DI-BOND, pleksi, akryl, PE, PET, PCV itp. OSCYLACYJNA FREZUJ CA WLECZONA TN CA AKTYWNA KUJ CA (DO KAMIENI)

10 Maszyna LYNX-1225P jest wielkoformatowym ploterem w wykonaniu tzw. otwartym, z bram¹ przejezdn¹. Jest to ploter laserowy tn¹co-graweruj¹cy, pracuj¹cy szklan¹ g³owic¹ laserow¹ o mocy 60W lub 80W. Jego obszar roboczy wynosi 1200 na 2400mm. Ploter jest szybki i wydajny. Mocna konstrukcja stalowo-aluminiowa, z profili konstrukcyjnych o podwy szonej wytrzyma³oœci, spora trwa³oœæ g³owicy (do 2500 godzin) i prosta obs³uga dope³niaj¹ paletê zalet. Przeœwit maszyny (wysokoœæ nad sto³em) wynosi oko³o 60 mm, co pozwala na wk³adanie przedmiotów o gruboœci do 50 mm. Przeœwit przez maszynê mo e byæ zwiêkszony na yczenie klienta! Ploter jest wyposa ony we wszystkie niezbêdne podsystemy: sterowania, prowadzenia lasera, wspomagania ciêcia (pompa przeponowa) i ruchu wody ch³odz¹cej laser (pompa wodna pracuj¹ca w obiegu zamkniêtym). Maszyny te wyposa one s¹ w precyzyjne i nowoczesne podzespo³y mechaniczne, laserowe i optyczne. Wszystkie maszyny naszej konstrukcji s¹ wyposa ane w mikroprocesorowy modu³ steruj¹cy wraz z oprogramowaniem TAPPER oraz cnccad. PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE: Obszar roboczy: 1200x2400 mm. Wymiary maszyny: 3000x1800x1300 mm. Masa oko³o: 450 kg. Laser CO2 (szklany) ch³odzony wod¹ w obiegu zamkniêtym. Moc lasera CO2: 60W lub 80W. Zakres prêdkoœci grawerowania: 0.1 do 10 m/min. Dok³adnoœæ pozycjonowania g³owicy: ±0.01 mm. Max. pobór pr¹du: oko³o 1 kw. Najmniejsza litera alfabetu mo liwa do wygrawerowania: 1x1 mm. Akceptowane formaty graficzne wektorowe: AI, EPS, PLT (HPGL), DXF, BMP, JPG i inne. Rodzaj napêdu: silniki krokowe. Komunikacja: sterownik mikroprocesorowy ARM7 z 16 Mbit pamiêci wewnêtrznej. Oprogramowanie Tapper Laser oraz cnccad Laser (oba w jêzyku polskim!). Obudowa metalowa, zamykana, z wyjœciem na modu³ odsysania oparów.

11 Ploter LYNX-1200P jest ploterem w konstrukcji samonoœnej (zamykany), wykonywany w ca³oœci w naszej firmie. Jest to ploter laserowy tn¹cograweruj¹cy, pracuj¹cy g³owic¹ laserow¹ (CO2) o mocy 60W, 80W, 100W lub 120W. Ploter jest szybki i wydajny. Niezwykle prosta obs³uga lasera i intuicyjne polskie oprogramowanie (Tapper i cnccad), umo liwiaj¹ce import rysunków - dope³niaj¹ paletê zalet. Maszyna wyposa ona jest w system ch³odzenia wodnego (w obiegu zamkniêtym) oraz modu³ zabezpieczaj¹cy. Maszyna ta jest wyposa ona w precyzyjne i nowoczesne podzespo³y mechaniczne, laserowe i optyczne oraz zaawansowany modu³ steruj¹cy wraz z oprogramowaniem. Ruszt lasera jest wykonany z listew PMMA, pozwala to na swobodne przecinanie materia³u. Stó³ roboczy w podstawowej wersji maszyny nie jest sto³em ruchomym. Maszyna mo e byæ wyposa ona w stó³ opuszczany (max. do 400 mm g³êbokoœci), pozwalaj¹cy na grawerowanie i ciêcie wysokich elementów. PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE: Obszar roboczy: 1200x800 mm. Laser CO2 (szklany) ch³odzony wod¹ w obiegu zamkniêtym. Moc lasera CO2: 60W/80W/100W/120W. Zakres prêdkoœci grawerowania: 0.1 do 10 m/min. Dok³adnoœæ pozycjonowania g³owicy: ±0.01 mm. Max. pobór pr¹du: oko³o 2,5 kw. Akceptowane formaty graficzne wektorowe: AI, EPS, PLT (HPGL), DXF, BMP, JPG i inne. Rodzaj napêdu: silniki krokowe. Komunikacja: sterownik niezale ny na Ethernet - mikroprocesorowy ARM7 z 16 Mbit pamiêci wewnêtrznej. Obudowa metalowa, zamykana, z wyjœciem na modu³ odsysania oparów.

12 Uniwersalny ploter frezuj¹cy OTTER-0 jest najmniejsz¹ maszyn¹ z serii profesjonalnych frezarek OTTER. Pracuje w trzech p³aszczyznach (3D) i jest sterowany za pomoc¹ komputera PC. Konstrukcja maszyny zosta³a wykonana w ca³oœci ze stalowych profili wycinanych laserem i giêtych na przemys-³owych maszynach CNC. Konstrukcja sto³u jest spawana, bramy - spawana i skrêcana. Dziêki takiemu mocnemu wykonaniu znakomicie nadaje siê do pracy we wszelkich twardych materia³ach: od plastików, przez drewno i metale miêkkie, do kamieni i stali konstrukcyjnej. Maszyna ma szerokie spek-trum zastosowañ, dziêki wykorzystaniu uniwersal-nego uchwytu wrzecion Eurohals 43. Mo liwe jest stosowanie g³owic frezuj¹cych o mocach od 0.55 KW do 1.6 KW, g³owic z aktywnym no em wibru-j¹cym (tangensowym), pasywnym no em wleczo-nym (ciêcie szablonów i folii), g³owicy GK-1 do kucia wizerunków w kamieniach i wielu innych. Frezarka OTTER-0 umo liwia szybk¹ i precyzyjn¹ pracê. STANDARDOWE WYPOSA ENIE MASZYNY: Obszar roboczy: 800x1200 mm. Przeœwit w osi Z: 150 mm.. Prêdkoœæ ruchu ja³owego: max. 35 m/min. Prêdkoœæ ruchu pracy: max. 25 m/min. G³owica frezuj¹ca: 0.55 kw. Dok³adnoœæ pracy maszyny: ±0.1 mm/1m. Dok³adnoœæ pozycjonowania g³owicy: ±0.01 mm/1m. Max. pobór pr¹du: 2 kw (230V). Akceptowane pliki wejœciowe: AI, EPS, DXF, G-kody, PLT (HPGL). Sterowanie: sterownik mikroprocesorowy na Ethernet. Prowadzenie: bezluzowe prowadnice trapezowe we wszystkich osiach. Napêd posuwów: silniki krokowe/serwa Czujnik wysokoœci narzêdzia. Rama: konstrukcja stalowa spawanoskrêcana.

13 Ploter frezuj¹cy OTTER-1 jest maszyn¹ CNC pracuj¹c¹ w trzech p³aszczyznach (3D), sterowan¹ za pomoc¹ komputera PC. Konstrukcja maszyny zosta³a wykonana w ca³oœci ze stalowych profili wycinanych laserem i giêtych na przemys³owych maszynach CNC. Konstrukcja sto³u jest spawana, bramy - spawana i skrêcana. Dziêki takiemu mocnemu wykonaniu znakomicie nadaje siê do pracy we wszelkich twardych materia³ach: od plastików, przez drewno i metale miêkkie, do kamieni i stali konstruk-cyjnej. Ta wersja pracuje g³owic¹ frezuj¹c¹ o mocy 2.2 kw (ER20) sterowan¹ falownikiem i ch³odzon¹ wod¹. Mo liwe jest zastosowanie wielu innych g³owic o mocach do 7 KW. Zalet¹ tej maszyny jest mocne wykonanie, bardzo dobre oprogramowanie steruj¹ce i graficzne. Mo liwe jest sterowanie maszyn¹ przez zamontowany panel rêcznego sterowania (NOWOŒÆ). Ka da nasza maszyna z serii OTTER jest standardowo wyposa ana tak e w czujnik wysokoœci narzêdzia nad materia³em i ch³odzenie narzêdzia mg³¹ olejow¹. STANDARDOWE WYPOSA ENIE MASZYNY: Obszar roboczy: 1000x1500 mm. Przeœwit osi Z: 150 mm (opcja 250 mm). Prêdkoœæ ruchu ja³owego: max. 35 m/min. Prêdkoœæ ruchu pracy: max. 25 m/min. G³owica frezuj¹ca: 2 KW. Dok³adnoœæ pracy maszyny: ±0.1 mm/1m. Dok³adnoœæ pozycjonowania g³owicy: ±0.01 mm/1m. Max. pobór pr¹du: 4 kw (230/380V). Akceptowane pliki wejœciowe: AI, EPS, DXF, G-kody, PLT (HPGL). Sterowanie: sterownik mikroprocesorowy na Ethernet. Prowadzenie: bezluzowe prowadnice trapezowe we wszystkich osiach. Napêd posuwów: silniki krokowe/serwa Czujnik wysokoœci narzêdzia. Rama: konstrukcja stalowa spawanoskrêcana.

14 Ploter frezuj¹cy OTTER-2 jest maszyn¹ CNC pracuj¹c¹ w trzech p³aszczyznach (3D), sterowan¹ za pomoc¹ komputera PC. Konstrukcja maszyny zosta³a wykonana w ca³oœci ze stalowych profili wycinanych laserem i giêtych na przemys³owych maszynach CNC. Konstrukcja sto³u jest spawana, bramy - spawana i skrêcana - z kompensacj¹ k¹ta bramy. Dziêki temu znakomicie nadaje siê o pracy w ró nych materia³ach: od plastików (np. PCW, PLEXI, DIBOND), przez drewno i metale miêkkie (np. ALUMINIUM, DURAL, MOSI DZ), do kamieni (np. MARMUR, GRANIT) i stali stopowych. Standardowo maszyna ma g³owicê frezuj¹c¹ o mocy 3.3 KW (ER20). Mo liwe jest zastosowanie wielu innych g³owic o mocach do 7 KW. Zalet¹ tej maszyny jest bardzo dobre oprogramowanie steruj¹ce i graficzne. Mo liwe jest sterowanie maszyn¹ przez zamontowany panel rêcznego sterowania. Ka da nasza maszyna z serii OTTER jest standardowo wyposa ana w czujnik wysokoœci narzêdzia nad materia³em i ch³odzenie narzêdzia mg³¹ olejow¹. STANDARDOWE WYPOSA ENIE MASZYNY: Obszar roboczy: 1500x2000 mm. Przeœwit osi Z: 150 mm (opcja 250 mm). Prêdkoœæ ruchu ja³owego: max. 35 m/min. Prêdkoœæ ruchu pracy: max. 25 m/min. G³owica frezuj¹ca: 3.3KW Dok³adnoœæ pracy maszyny: ±0.1 mm/1m. Dok³adnoœæ pozycjonowania g³owicy: ±0.01 mm/1m. Akceptowane pliki wejœciowe: AI, EPS, DXF, G-kody, PLT (HPGL). W zestawie software: cnccad, IMAGE2CAM, Tapper 4-AXIS. Sterowanie: sterownik mikroprocesorowy; sterowanie po z³¹czu Ethernet. Prowadzenie: bezluzowe prowadnice trapezowe we wszystkich osiach. Posuwy: listwy zêbate w osiach XY, œruba trapezowa w osi Z. Napêd posuwów: silniki krokowe/serwo Czujnik wysokoœci narzêdzia. G OWICE FREZUJ CE Z CH ODZENIEM WODNYM I POWIETRZNYM O MOCACH OD 0.75 KW do 7 KW G OWICA GK-1 DO KUCIA WIZERUNKÓW W KAMIENIACH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM G OWICA WIBRUJ CA-TANGENSOWA G OWICA Z NO EM WLECZONYM SEKCYJNY STÓ PODCIŒNIENIOWY OŒ OBROTOWA DO FREZAREK

15 Najwiêkszy w naszej ofercie ploter frezuj¹cy OTTER-3 jest maszyn¹ CNC pracuj¹c¹ w trzech p³aszczyznach (3D), sterowan¹ za pomoc¹ komputera PC. Kons-trukcja maszyny zosta³a wykonana w ca³oœci ze stalo-wych profili wycinanych laserem i giêtych na przemys--³owych maszynach CNC. Konstrukcja sto³u jest spawana, bramy - spawana i skrêcana - z kompen-sacj¹ k¹ta bramy. Ta wersja pracuje g³owic¹ frezuj¹c¹ o mocy 3.3 kw (uchwyt ER20) sterowan¹ falownikiem i ch³odzon¹ wod¹. Mo liwe jest oczywiœcie zastosowanie wielu innych g³owic w mocach od 1.5 KW do 7 KW. Zalet¹ tej maszyny jest mocne wykonanie, bardzo dobre oprogramowanie steruj¹ce i graficzne. Spoœród innych maszyn na polskim rynku wyró nia j¹ bardzo dobry stosunek ceny do mo liwoœci. Pole pracy to prostok¹t 2050x3050 mm, przy wielkoœci sto³u roboczego 2200x3500 mm. Dziêki temu maszyna ma mo liwoœæ obrabiania np. ca³ych arkuszy p³yt wiórowych. Znakomicie nadaje siê tak e do pracy w plastikach (PCW, PLEXI, DIBOND), mat. drewno-pochodne (np. SKLEJKI, MDF) i metale miêkkie. STANDARDOWE WYPOSA ENIE MASZYNY: G OWICE FREZUJ CE Z CH ODZENIEM WODNYM I POWIETRZNYM O MOCACH OD 0.75 KW do 7 KW G OWICA GK-1 DO KUCIA WIZERUNKÓW W KAMIENIACH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM G OWICA WIBRUJ CA-TANGENSOWA G OWICA Z NO EM WLECZONYM Obszar roboczy: 2050x3050 mm. Przeœwit osi Z: 150 mm (opcja 250 mm). Prêdkoœæ ruchu ja³owego: max. 15 m/min. Prêdkoœæ ruchu pracy: max. 10 m/min. G³owica frezuj¹ca: 3.3KW Dok³adnoœæ pracy maszyny: ±0.1 mm/1m. Dok³adnoœæ pozycjonowania g³owicy: ±0.01 mm/1m. Akceptowane pliki wejœciowe: AI, EPS, DXF, G-kody, PLT (HPGL). Sterowanie: sterownik mikroprocesorowy na Ethernet. Prowadzenie: bezluzowe prowadnice trapezowe we wszystkich osiach. Napêd posuwów: silniki krokowe/serwa Czujnik wysokoœci narzêdzia. Rama: konstrukcja stalowa spawanoskrêcana. SEKCYJNY STÓ PODCIŒNIENIOWY OŒ OBROTOWA DO FREZAREK

16 Plotery tablicowe z serii TABLECUT s¹ ploterami tn¹cymi no em wleczonym, umo liwiaj¹c nacinanie i wycinanie ró nych kszta³tów w ró nego rodzaju materia³ach miêkkich, do gruboœci 1 mm. Po zmianie g³owicy mo liwe jest tak e u ywanie go jako maszyny rysuj¹cej, rytuj¹cej i kuj¹cej. S¹ to idealne plotery do ciêcia szablonów (np. malarskich), wykrojów krawieckich, liter i napisów z dowolnej folii (tak e do piaskowania) - do gruboœci 1 mm. Dziêki niezwyk³ej dok³adnoœci i powtarzalnoœci ciêcia oraz p³ynnej regulacji nacisku no a tn¹cego, mo liwe jest ciêcie kilkustopniowe (na 2-, 3- albo wiêcej razy). Konstrukcja tego urz¹dzenia jest wykonana ze specjalistycznych aluminiowych profili o podwy szonej sztywnoœci i wytrzyma³oœci. Wszystkie czêœci ruchome wykonane s¹ na ³o yskach kulkowych, co zapewnia d³ug¹ i bezawaryjn¹ pracê. WYPOSA ENIE STANDARDOWE: Obszar roboczy TABLECUT-2: 1000x1500x25 mm Zakres prêdkoœci pracy: 0.1 do 10 m/min. Dok³adnoœæ pracy maszyny: ±0.1 mm/1m. Regulacja nacisku g³owicy - p³ynna. Rodzaje stosowanego koñcówek: tn¹ce (no e standardu Roland), rysuj¹ce Mo liwa dynamiczna zmiana parametrów ciêcia w czasie pracy. Sterowanie: sterownik mikroprocesorowy na Ethernet. Konstrukcja aluminiowo-stalowa. stó³ podciœnieniowy do mocowania i wyrównywania materia³u. Specjalny system powolnego opuszczania no a, wyd³u aj¹cy jego ywotnoœæ i zmniejszaj¹cy ha³as.

17 Ploter plazmowy LYNX PLAZMA PM-2 jest sterowan¹ komputerowo maszyn¹ (CNC), umo liwiaj¹c¹ wycinanie ró nych kszta³tów w ró nego rodzaju metalach (stal wêglowa, stal nierdzewna, aluminium, miedÿ, mosi¹dz itp.) na podstawie œcie ek ruchów wykonanych za pomoc¹ komputera w tzw. G-kodach (ISO) przy u yciu agregatu plazmowego. Dziêki du ej dok³adnoœci i powtarzalnoœci ciêcia u ytkownik otrzymuje produkt o wysokiej jakoœci krawêdzi ciêcia. Zastosowany agregat plazmy umo liwia ciêcie metali do max.30 mm gruboœci (stal wêglowa). Konstrukcja maszyny jest mieszana. Podstawa i ruszt wykonane s¹ z grubych stalowych, giêtych profili skrêcanych. Brama jezdna i prowadnice bramy wykonane s¹ z aluminiowych przemys³owych profili konstrukcyjnych (o podwy szonej wytrzyma³oœci). PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE: Obszar roboczy: 1000x2000 mm. Podnoszenie palnika w osi Z: 150 mm. Prêdkoœæ ruchu ja³owego: max. 25 m/min. Prêdkoœæ ruchu pracy: max. 10 m/min. Typ i moc generatora plazmy: 100A lub 120A (opcjonalnie). Typ palnika: Trafimet PM 141. Sterowanie: sterownik mikroprocesorowy (komunikacja przez Ethernet). Prowadzenie: bezluzowe prowadnice trapezowe (wszystkich osiach). Posuwy: listwy zêbate w XY i œruba trapezowa w osi Z. Napêd posuwów: silniki krokowe/serwa Ruszt stalowy - wymienny. Czujnik wysokoœci palnika nad materia³em (statyczny). "Pilot" zdalnego sterowania maszyn¹. Stó³ i ruszt: konstrukcja stalowa. Rama: belka - konstrukcja aluminiowa z profili przemys³owych - skrêcana, podpory stalowe - spawane.

18 Program cnccad jest wektorowym programem graficznym, przy pomocy którego wykonuje siê ró nego rodzaju rysunki techniczne w formacie wektorowym. Jego g³ównym przeznaczeniem jest wykonywanie lub importowanie rysunków CAD i ich przekszta³canie w postaæ G-kodu, standardu ISO, rozumianego przez obrabiarki CNC (sterowane komputerowo). Niew¹tpliw¹ zalet¹ tego programu jest niezwyk³a ³atwoœæ tworzenia rysunku. cnccad ma bardzo przejrzysty i przyjazny interface u ytkownika, zbli ony do znanych na rynku programów wektorowych. Dziêki temu praca z nim jest bardzo intuicyjna. Program ma wbudowany modu³ CAM 2.5 D, dziêki któremu od razu po narysowaniu mo na wygenerowaæ kody do sterowania maszyn¹! Jako jeden z niewielu na rynku ma mo liwoœæ tworzenia tzw. napisów z liter jednoprzebiegowych. Dziêki rozbudowanemu jêzykowi skryptowemu jest mo liwoœæ tworzenia rysunku parametrycznego, przez wpisywanie poleceñ jêzyka cncscript. INTERFACE PROGRAMU I MODU U CAM Tapper jest programem steruj¹cym, przeznaczonym do obs³ugi sterownika CNCPLAYER naszej firmy. Jest to oprogramowanie, którego podstawowym zadaniem jest przygotowanie i wysy³anie komend steruj¹cych (rêcznych i automatycznych), które nastêpnie s¹ w kolejnoœci realizowane przez sterownik maszyny. Komunikacja miêdzy programem a sterownikiem odbywa siê po z³¹czu USB (w najnowszym wykonaniu Ethernet) komputera PC. Nasza firma przygotowa³a kilka ró ni¹cych siê nieznacznie wersji tego programu, obs³uguj¹cych ró ne maszyny CNC frezarki, plotery laserowe, plazmowe, z no em tangensowym i inne specjalizowane. Program Tapper dodatkowo zajmuje siê analiz¹ kodów steruj¹cych i wizualizacj¹ wektorów ruchów maszyny. Program obs³uguje maksymalnie polecenia dla 4 osi XYZA, a wizualizuje polecenia trzech osi XYZ. W najnowszej wersji mo liwa jest tak e zasymulowanie procesu pracy maszyny przed uruchomieniem programu finalnego. TAPPER LIGHT to specjalna wersja programu, tylko dla ploterów termicznych.

19 Image2CAM jest programem s³u ¹cym do konwertowania bitmap (zdjêæ i rysunków) na G- kody. Program ma 7 wbudowanych algorytmów przetwarzania, m.in.: jedno- i dwukierunkowe grawerowanie frezem, dziurkowanie wiert³em, igie³kowanie, kucie i grawerowanie g³êbokimi liniami. Niezwyk³¹ zalet¹ programu jest pe³na integracja tworzonych G-kodów z programem steruj¹cym Tapper. Program stanowi ofertê uzupe³niaj¹c¹ dla ka dego u ytkownika ploterów frezuj¹cych (i uniwersalnych) naszej firmy. Program Styro3D s³u y do przygotowywania ciêcia obiektów 3D (bry³ foremnych i nieforemnych) ploterami termicznymi, przy u yciu sto³u obrotowego. Wynikiem dzia³ania programu jest plik g-kodów, zawieraj¹cy przygotowane przekroje bry³y - gotowe do wykonania przez program struj¹cy STEP2TERM lub TAPPER LIGHT. Program przygotowuje przeciêcia, przechodz¹c przez obiekt po jego zewnêtrznym konturze po ustalonym obrocie. Wielokrotne przechodzenie przez kontur i obrót powoduje lepsze lub gorsze jego odwzorowanie. Gêstoœæ przejœæ, jak i gêstoœæ tworzenia punktów konturów zale y wy³¹cznie od u ytkownika. Program LynxCUT jest programem graficznym do tworzenia i edycji rysunków wektorowych oraz wycinania lub rysowanie ich przez plotery tn¹corysuj¹ce ró nych marek. Od wersji 1.5 wprowadzono pracê z wieloma ró nymi ploterami tn¹cymi, zarówno standardu HPGL (np. Roland, Graphtec, Mimaki) i DMPL (np. Summa, P-CUT, Secabo). Oczywiœcie nadal g³ównym przeznacze-niem programu jest praca z naszymi ploterami LYNX serii K i EX. Wielk¹ zalet¹ tego programu jest niezwyk³a ³atwoœæ tworzenia rysunku. LynxCUT ma dopracowany i bardzo przejrzysty interface u ytkownika, bardzo zbli ony do innych znanych na rynku programów wektorowych. Praca z nim jest intuicyjna. Aby uzyskaæ efekt w postaci wycinanki lub rysunku na papierze, wystarczy tylko kilka klikniêæ w programie. Program równie dobrze spisuje siê jako edytor grafiki, jak i program, do którego importuje siê rysunki wykonane w innych programach, jak: AutoCAD (pliki DXF i DWG), Corel Draw (PLT, AI, EPS) czy Ilustrator (pliki AI). Dziêki wbudowaniu odpowiednich filtrów importowych mo liwe jest zaimportowanie plików z ka dego z tych programów. Tak wiêc LynxCUT jest programem "2 w 1" - to zarówno edytor grafiki wektorowej, jak i sterownik ploterów tn¹cych. U ytkownik rysuje obiekty i od razu wycina je ploterem tn¹cym!

20

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Na ploter frezujący CNC z wyposażeniem

Na ploter frezujący CNC z wyposażeniem Warszawa, dnia 06.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na ploter frezujący CNC z wyposażeniem Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO,

Bardziej szczegółowo

PLOTERY FREZUJ CE SERII XMD DO OBRÓBKI 2D I 3D W TWORZYWACH, DREWNIE I METALACH KOLOROWYCH

PLOTERY FREZUJ CE SERII XMD DO OBRÓBKI 2D I 3D W TWORZYWACH, DREWNIE I METALACH KOLOROWYCH PRODUCENT URZ DZEÑ PRZEMYS OWYCH PLOTERY FREZUJ CE SERII XMD DO OBRÓBKI 2D I 3D W TWORZYWACH, DREWNIE I METALACH KOLOROWYCH ZAAWANSOWANE OPROGRAMOWANIE MEGACUT 3D P R O F E S J O N A L N Y I B Y S K AW

Bardziej szczegółowo

POLSKIE MASZYNY CNC PLOTERY TERMICZNE

POLSKIE MASZYNY CNC PLOTERY TERMICZNE POLSKIE MASZYNY CNC PLOTERY TERMICZNE LYNX wiodący na polskim rynku producent maszyn CNC, składanych wyłącznie Europejskich komponentów, działających na dedykowanym, unikalnym oprogramowaniu, zyskał uznanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE

INFORMACJA O PRODUKCIE INFORMACJA O PRODUKCIE Œruby trapezowe metryczne wg norm ISO - DIN 103 Œruby trapezowe produkowane s¹ wed³ug normy DIN 103, która zharmonizowana jest z norm¹ ISO. Dla gwintu bez okreœlonej tolerancji,

Bardziej szczegółowo

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej AKCESORIA Pi³a tarczowa przenoœna TRIM 300 NR Maszyny i oprzyrz¹dowanie niezast¹piona przy bezpoœrednim monta u konstrukcji aluminiowych na budowie

Bardziej szczegółowo

PLOTERY FREZUJĄCE SERII XMD DO OBRÓBKI 2D I 3D W TWORZYWACH, DREWNIE I METALACH KOLOROWYCH

PLOTERY FREZUJĄCE SERII XMD DO OBRÓBKI 2D I 3D W TWORZYWACH, DREWNIE I METALACH KOLOROWYCH PLOTERY FREZUJĄCE SERII XMD DO OBRÓBKI 2D I 3D W TWORZYWACH, DREWNIE I METALACH KOLOROWYCH ZAAWANSOWANE OPROGRAMOWANIE MEGACUT 3D P R O F E S J O N A L N Y I B Ł Y S K AW I C Z N Y S E RW I S NIEOGRANICZONE

Bardziej szczegółowo

Katalog maszyn dla przemys³u drzewnego

Katalog maszyn dla przemys³u drzewnego AÑCUCHOWE SYSTEMY TN CE Katalog maszyn dla przemys³u drzewnego E21 mocna, jednofazowa pi³a do ciêcia ró norodnych materia³ów 230 V / 50 Hz / 2,0 kw 4500 obr/min (drewno), 2000 obr/min (ceg³a) automatyczne

Bardziej szczegółowo

Cykle produkcji paska z jednego elementu

Cykle produkcji paska z jednego elementu Cykle produkcji paska z jednego elementu /Skórê kroimy na pasy, kolejno wycinamy koñcówkê, wybijamy dziurki, znakujemy (stemplujemy), wycinamy pocz¹tek/ WYCINANIE KOÑCA DZIURKOWANIE CIÊCIE NA PASY STEMPLOWANIE

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Warszawa, 01.01.2014 Oferta na znakowarkę laserową ULYXE 6W INFORMACJE OGÓLNE Znakowarki laserowe należące do serii Ulyxe (moc 6W, długość fali 1064nm) należą do rodziny laserów DPSS (lasery pompowane

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane plotery tnące do folii i cięcia konturowego.

Zaawansowane plotery tnące do folii i cięcia konturowego. Zaawansowane plotery tnące do folii i cięcia konturowego. Plotery SummaCut to plotery, które posiadają optymalny stosunek wielkości plotera do ceny, bardzo dobre parametry techniczne, wyspecjalizowane

Bardziej szczegółowo

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , , tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, e-mail: office@renex.com.pl Piece rozp³ywowe - do spoiw o³owiowych i bezo³owiowych Model GF-120-HT z transporterem o szerokoœci 0,5 cm, tunelem o d³ugoœci 104 cm

Bardziej szczegółowo

5 osiowe synchronizowane centrum obróbcze.

5 osiowe synchronizowane centrum obróbcze. PLOTERY EM-1224 5-Axis 5 osiowe synchronizowane centrum obróbcze. Konfiguracja: 1) Włoskie wrzeciono HSD 2) OSAI kontroler 3) Tajwańskie prowadnice liniowe 4) YASKAWA serwo 5) Falownik DELTA 7) Przekładnia

Bardziej szczegółowo

GRAVUREM prasa sprê ynowa

GRAVUREM prasa sprê ynowa GRAVUREM prasa sprê ynowa Nr 400 Sprê ynowa prasa udarowa o sile nacisku 3500 kg nacisk regulowany bezstopniowo ciê ar prasy 40 kg dostosowana do mocowania trzpieni Æ 10 40 mm zalecana do uchwytów czcionek

Bardziej szczegółowo

Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa

Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa NOWE I U YWANE coœ dla wymagaj¹cych ZINSER 4025/4125 MASZYNA PORTALOWA DO CIÊCIA AUTOGENICZNEGO I PLAZMOWEGO Przy

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM.

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM. Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM S60-28 Zakres trajektorii nawadniania jest podzielony na zakres 25-28 (dla kopalñ i stoczni) oraz 43 (dla sk³adowisk). Funkcja Dust chroni czêœci ruchome urz¹dzenia tak aby

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

P80 WITRYNY DO LODÓW I CIAST - PROSTE

P80 WITRYNY DO LODÓW I CIAST - PROSTE P80 www.k-2.com.pl P80 WITRYNY DO LODÓW I CIAST - PROSTE CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Konstrukcja Witryna P80 do lodów produkowana jest w modelach: 1000, 1500, 2000 a P80 do ciast w modelach: 1000, 1500,

Bardziej szczegółowo

OBRABIARKI CNC +48 663 41 61 61 +48 783 41 61 61. mar-tools@mar-tools.pl www.mar-tools.com.pl. Sklep on-line: www.mar-tools.pl

OBRABIARKI CNC +48 663 41 61 61 +48 783 41 61 61. mar-tools@mar-tools.pl www.mar-tools.com.pl. Sklep on-line: www.mar-tools.pl OBRABIARKI CNC Firma MAR-TOOLS od 1998 r. wprowadza na polski rynek wysokiej jakości obrabiarki CNC. Oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie dystrybucji, programowania i wdrożenia CNC, sprzedaży oraz

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

maszyny seria S...

maszyny seria S... maszyny seria S... Prasa do wklejania miêdzypodszewki model: s1 Wymiary: 1000x780x1300 mm Moc: 2 kw - Stó³ roboczy: 700 mm - Obrót sto³u: manualny Prasa do wklejania miêdzypodszewki model: s2 Wymiary:

Bardziej szczegółowo

PLOTERY STRUNOWE XTR

PLOTERY STRUNOWE XTR R E W O L U C J A N A RY N K U U R Z Ą D Z E Ń C N C PLOTERY STRUNOWE XTR DO ROZKRAJANIA I WYCINANIA PIANEK PU, PE, PP KOMPLETNE, GOTOWE DO PRACY URZĄDZENIA STEROWANE KOMPUTEREM W NIEWIARYGODNEJ CENIE:

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

S/M/L BAR Kompletna oferta szlabanów

S/M/L BAR Kompletna oferta szlabanów S/M/L BAR Kompletna oferta szlabanów NOWOCZESNA ALUMINIOWA POKRYWA Z MO LIWOŒCI ZAINSTALOWANIA OPCJONALNIE LAMPY LUB SEMAFORÓW Nowa rodzina szlabanów do kontroli dostêpu na parkingach, uczelniach, wspólnotach

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji)

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) ZP/UR/85/2013 Załącznik nr 1.1 do siwz Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) Zadanie 1 Zadanie 1: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3DA /8 Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

Drukarka 3D ZMorph 3D FULL SET + Skaner 3D ZMorph 3D Scanner

Drukarka 3D ZMorph 3D FULL SET + Skaner 3D ZMorph 3D Scanner Drukarka 3D ZMorph 3D FULL SET + Skaner 3D ZMorph 3D Scanner Twój konsultant Arkadiusz Trzebiński tel. 503 030 555 at@aktin.pl NOWOŚĆ W OFERCIE 15000.00 zł 15000.00 zł z VAT Karina Gładecka 796 603 606

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3D A,5A, 40V, /2 kroku Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Systemy do lutowania selektywnego

Systemy do lutowania selektywnego Systemy do lutowania selektywnego Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87800 W³oc³awek, Poland tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, email: office@renex.com.pl Urz¹dzenia do lutowania selektywnego Minifala z

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model...

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model... Możliwość wykonania wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN- EN 61557, tj.: Miernik wielofunkcyjny szt. 1 - impedancji pętli zwarciowej - parametrów wyłączników RCD - rezystancji izolacji - rezystancji

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 Maszyna wyposażona w dwa agregaty agregaty obróbcze : 5 oraz 3 osiowy MAKA CNC centrum frezarsko wiertarskie PE 80 - Budowa maszyny: portalna - Sterowanie Siemens 840D z procesorem

Bardziej szczegółowo

Bloki ściskające pręty

Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Z elemetami konstrukcyjnymi: blokiem sciskającym pręt, blokiem liniowym i wałkiem stalowym może w najprostszy sposób zostać zrealizowany precyzyjny system

Bardziej szczegółowo

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 NOWA OPCJA W STANDARDZIE Portalna zabudowa maszyny Agregat frezujący: - 5-cio osiowy - chłodzony cieczą - moc 11 kw Agregat wiertarski: - 7 + 10 + 2 x 1 wierteł

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 625 381 Centrum obróbcze sterowane CNC MAKA PE80 Maszyna o podwójnej konstrukcji portalnej budowa maszyny zaprojektowana przez inżynierów do obróbki drewna w grubych profilach.

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt. Budowa zintegrowanego systemu w Radomiu dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

K Zgrzewarka K towa SL 44 w oskiej firmy SMIPACK W jednym cyklu: zgrzewa, odcina, obkurcza. Dane techniczne:

K Zgrzewarka K towa SL 44 w oskiej firmy SMIPACK W jednym cyklu: zgrzewa, odcina, obkurcza. Dane techniczne: K Zgrzewarka K towa SL 44 w oskiej firmy SMIPACK W jednym cyklu: zgrzewa, odcina, obkurcza. Dane techniczne: Wymiary ramy zgrzewaj cej Maksymalna wysoko pakowanego produktu: Zgrzewarka: Rodzaj zgrzewania:

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz dze Oznaczenie kwalifikacji: M.44 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu

Bardziej szczegółowo

Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych.

Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych. Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych. Nowy system CombiPro DS500 jest bardzo łatwy do zintegrowania z Waszym ciągiem produkcyjnym. Jest ekonomiczny, przyjazny dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Krzy led - Prestige Line

Krzy led - Prestige Line Specjalistyczne Meble do Aptek 62-070 D¹brówka gm. Dopiewo tel. +4861 8161311 kom +48 517 232 785 email: trawinski@aptekadesign.pl Krzy led - Prestige Line 1. Wyœwietlanie napisu APTEKA oraz trzech pierœcieni

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Aktualnie świadczymy usługi:

Aktualnie świadczymy usługi: Firma Veles, została założona w 2014 roku. Na I miejscu stawiamy jakość produktu. Dzięki wypracowanym metodom składane zamówienia realizowane są najszybciej jak to możliwe. Aktualnie świadczymy usługi:

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 8) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg Wielofunkcyjne, numerycznie sterowane centrum fresarskie: 3 osie z możliwością interpolacji, stół roboczy z nastawą pneumatyczną (-90 /0 /+90 ). A (mm) B (mm) C (mm) Kg 3.060 1.440 1.650 1.000 W OPCJI:

Bardziej szczegółowo

ROZDRABNIACZE ODPADÓW

ROZDRABNIACZE ODPADÓW ROZDRABNIACZE ODPADÓW Przemysłowe rozdrabniacze serii G napędzane silnikiem elektrycznym, wyposażone są w dwa wały wolnoobrotowe, urządzenie rozładowujące. Maszyny kontrolowane są przez sterowniki PLC,

Bardziej szczegółowo

WIERTARKO-FREZARKI CNC modele TRD i GRD SERIA TRD SERIA GRD. GWINCIARKI DO GWINTÓW WEWNĘTRZNYCH pneumatyczne. elektryczne.

WIERTARKO-FREZARKI CNC modele TRD i GRD SERIA TRD SERIA GRD. GWINCIARKI DO GWINTÓW WEWNĘTRZNYCH pneumatyczne. elektryczne. www.pax-maszyny.pl WIERTARKO-FREZARKI CNC modele TRD i GRD CMA TRD Wiertarko-frezarka CNC Obszar roboczy osi X,Y: 3000x600 4500x600 6000x600 7500x600 9000x600 12000x600 SERIA TRD CMA GRD Bramowa wiertarkofrezarka

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Zestawy modułu pomiarowego i wyświetlacza Strona 438. Moduły pomiarowe Strony 439 do 441. Skaningowy mikrometr laserowy Typ zespolony Strona 442

Zestawy modułu pomiarowego i wyświetlacza Strona 438. Moduły pomiarowe Strony 439 do 441. Skaningowy mikrometr laserowy Typ zespolony Strona 442 Skaningowe mikrometry laserowe LSM Zestawy modułu pomiarowego i wyświetlacza Strona 438 Moduły pomiarowe Strony 439 do 441 Skaningowy mikrometr laserowy Typ zespolony Strona 442 Moduły wyświetlające Strony

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego ERIA KKO Kosze ze stali kwasoodpornej w gatunku O18N9 elektropolerowanej galwanicznie serii KKO przeznaczone s¹ do sk³adowania, sterylizacji oraz mycia narzêdzi medycznych. Wielkoœæ koszy dostosowana jest

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

LADY RECEPCYJNE - emel 3

LADY RECEPCYJNE - emel 3 I nne kolory p³yty z kolekcj i: w w w.feiderer.com ul. Jacka Odrow¹ a 15, 03-310 Warszawa, tel.: (22) 591 62 62, e-mail: meble@helikon.pl, www.helikon.pl ADY RECECYJNE - eme eme1 eme2 eme 3 eme4 eme5 ady

Bardziej szczegółowo

CITOTIG 240 & 310 AC/DC

CITOTIG 240 & 310 AC/DC CITOTIG 20 & 310 AC/DC Urządzenia do spawania metodą TIG prądem AC/DC dla bardzo wymagających specjalistów www.airliquidewelding.pl CITOTIG AC/DC CITOTIG AC/DC gwarantuje poprawę jakości i wydajności spawania.

Bardziej szczegółowo

folia samoprzylepna etykieta samoprzylepna

folia samoprzylepna etykieta samoprzylepna KOPIE I WYDRUKI CZARNO-BIA E FORMAT A4/A5 A3 1-19 str. 20 gr 40 gr 20-99 str. 12 gr 24 gr (jednostronnie) od 100 str. 9 gr 18 gr (dwustronnie) od 100 str. 8 gr 16 gr (jednostronnie)* od 500 str. 7 gr 14

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze FORMAT 4 PROFIT H20 CNC

Centrum obróbcze FORMAT 4 PROFIT H20 CNC strona 1/9 Centrum obróbcze FORMAT 4 PROFIT H20 CNC Szczegóły maszyny Nr maszyny: 136391 Producent: FORMAT 4 Typ maszyny: Centra obróbcze CNC Model / Typ: Profit H20 Rok produkcji: 2009 Jakość maszyny:

Bardziej szczegółowo

Master SNOW. IMPORTER SPRZÊTU OGRODNICZEGO POLSKA, TARNÓW, UL. NARUTOWICZA 3 tel

Master SNOW. IMPORTER SPRZÊTU OGRODNICZEGO POLSKA, TARNÓW, UL. NARUTOWICZA 3   tel www.rozkwit.com.pl IMPORTER SPRZÊTU OGRODNICZEGO POLSKA, 33-100 TARNÓW, UL. NARUTOWICZA 3 e-mail: rozkwit@rozkwit.com.pl, tel. 146211590 DB 7559 Oœwietle Sterowea jedn¹ rêk¹ 5,5 KM 46cm rêczny rêczna 4-przód,

Bardziej szczegółowo

Seria B Seria B HW. Seria B. Seria B HW. Ekspresy przelewowe (z filtrem okra głym)

Seria B Seria B HW. Seria B. Seria B HW. Ekspresy przelewowe (z filtrem okra głym) Seria B Seria B HW Seria B Seria B HW Ekspresy przelewowe (z filtrem okra głym) Św i a t o w y s m a k j a k o ś c i Życzą sobie Pan stwo dużo dobrej, świeżej i szybko zaparzonej kawy? Odpowiedzią jest

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 88) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

Nice. Szlabany WIDE 24V

Nice. Szlabany WIDE 24V Szlabany Nice Szlabany WIDE Nowa rodzina szlabanów elektromechanicznych serii WIDE do kontroli dostêpu na parkingach, uczelniach, wspólnotach mieszkaniowych, urzêdach, obiektach przemys³owych, przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560 FPi 5500 Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520 FPi 5540 FPi 5560 FPi 5500 Chcesz Ŝeby twoja poczta wychodząca jak najszybciej dotarła do adresata?

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI NASZYWKI NA CZAPKI WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI NASZYWKI NA CZAPKI WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Podstawowe Informacje Proponujemy Pañstwu naszywki na czapki... Dziêki naszemu profesjonalizmowi i kreatywnoœci mo emy zapewniæ Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie Przyk³adowe zastosowania d³ugoterminowe przechowywanie próbek i materia³u biologicznego do badañ przechowywanie ³atwo rozk³adalnych wzorców (np. w postaci sta³ej) testy mrozoodpornoœci materia³ów budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 LMEL ROZDZIELNIE 09.101 hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 z p³yt¹ monta ow¹ do zabudowy modu³owej do kompensacji mocy biernej KTLO 2009/10 7 09.102 LMEL ROZDZIELNIE Sposób oznaczania rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

TESTERY BANKNOTÓW TSERTERY BANKNOTÓW. www.officepartners.pl

TESTERY BANKNOTÓW TSERTERY BANKNOTÓW. www.officepartners.pl Nowoczesne testery posiadają niezwykle nowoczesny design, prostotę wykonania i obsługi, jak również gwarancję długoletniego użytkowania. Testery znacznie ułatwiają wykrywanie falsyfikatów wszędzie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Gilotyna. Inne cechy. Elektryczny zderzak zapewnia du ¹ efektywnoœæ i powtarzalnoœæ. * Opcja dla modeli IW-45, IW45K, IW50A, IW60H

Gilotyna. Inne cechy. Elektryczny zderzak zapewnia du ¹ efektywnoœæ i powtarzalnoœæ. * Opcja dla modeli IW-45, IW45K, IW50A, IW60H Ciêcie k¹towników - Pojedyncze ciêcie bez straty materia³u przy minimalnym odkszta³ceniu - Proste i szybkie ciêcie ukoœne 45 - Ostrze z 4 krawêdziami tn¹cymi Gilotyna - Doskona³a do przycinania p³askowników

Bardziej szczegółowo

opakowania styropianowe

opakowania styropianowe opakowania styropianowe PROJEKT OPAKOWANIA WYKONANIE TRANSPORT OMEGA PACKAGING SP. Z O.O. 43-190 Miko³ów ul. Koœciuszki 61 F tel. kom. 882 149 772 tel. kom. 516 902 274 e-mail: omegapackaging@onet.eu www.omegaopakowania.pl

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C konstrukcja: Wentylator promieniowy przeznaczony g³ównie do stosowania w wyci¹gach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie we³n¹ mineraln¹ o gruboœci

Bardziej szczegółowo

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation Podział Kolorowe drukarki proszkowe: Technologia 3DP Utwardzanie żywic światłem: Technologia DLP 2010 Z Corporation 2

Bardziej szczegółowo

efficiency in laser cutting BySprint Ekonomiczne urządzenie do cięcia promieniem lasera do zastosowań w przeważającyn zakresie do sześciu milimetrów

efficiency in laser cutting BySprint Ekonomiczne urządzenie do cięcia promieniem lasera do zastosowań w przeważającyn zakresie do sześciu milimetrów efficiency in laser cutting BySprint Ekonomiczne urządzenie do cięcia promieniem lasera do zastosowań w przeważającyn zakresie do sześciu milimetrów 2 BySprint rozwiązanie zoptymalizowane i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo