ROZWÓJ MATEMATYCZNYCH KOMPETENCJI Z UŻYCIEM E-LEARNINGU KONCEPCJA BADAŃ MATHEMATICAL COMPETENCES DEVELOPMENT USING E- LEARNING-RESEARCH CONCEPT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ MATEMATYCZNYCH KOMPETENCJI Z UŻYCIEM E-LEARNINGU KONCEPCJA BADAŃ MATHEMATICAL COMPETENCES DEVELOPMENT USING E- LEARNING-RESEARCH CONCEPT"

Transkrypt

1 ROZWÓJ MATEMATYCZNYCH KOMPETENCJI Z UŻYCIEM E-LEARNINGU KONCEPCJA BADAŃ MATHEMATICAL COMPETENCES DEVELOPMENT USING E- LEARNING-RESEARCH CONCEPT Agnieszka Heba Higher School of Occupational Safety of Katowice Bankowa 8, Katowice, Poland Abstract: W artykule przedstawiono główne założenia,koncepcję badań w pracy doktorskiej na temat rozwoju matematycznych kompetencji z użyciem e-learningu. Jest ona wykonywana na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Ostravie. Zaprezentowano również wyniki badań ankietowych skierowanych do i szkół ponadgimnazjalnych w Polsce na obszarze województwa śląskiego. Dotyczyły one znajomości i wykorzystania nowoczesnych technologii informatyczno komunikacyjnych w edukacji i e-learningu. Keywords: matematyczne kompetencje, e-learning, technologie informacyjno komunikacyjne w edukacji. INTRODUCTION Wykorzystanie Technologii Informacyjnej w szkołach w Polsce staje się coraz częstszym zjawiskiem. Powiększa się grono, którzy dostrzegają ogromne korzyści płynące ze stosowania nowoczesnych środków wspomagających proces nauczania i uczenia się. Wykorzystywanie ich na zajęciach wielu przedmiotów pomaga nie tylko w doskonaleniu umiejętności i nabywaniu coraz bardziej zaawansowanych kompetencji informatycznych, ale pozwala na lepsze wizualne przedstawienie trudnych zagadnień z matematyki i jej dziedzin pokrewnych. W nowoczesnym społeczeństwie, w którym wiedza odgrywa bardzo istotną rolę, możliwość szybkiego pozyskiwania nowych wiadomości i umiejętności staje się bardzo ważna. W ostatnich latach bardzo popularną formą zdobywania wiedzy stało się nauczanie na odległość w postaci e-learningu, pozwalające zdobywać wiedzę na prestiżowych uniwersytetach osobom nawet z najdalszych zakątków świata czy rozszerzać tradycyjne formy nauczania o nowe technologie, czyniąc je bardziej skutecznymi i efektywnymi. Profesor Bronisław Siemieniecki rozumie e-learning jako nauczanie na odległość za pośrednictwem mediów elektronicznych. W pracy pod jego redakcją czytamy: Jest to interaktywna metoda kształcenia, w której zastosowanie znajdują najnowsze osiągnięcia technologii informatycznej, a przekaz treści nauczania oraz innych informacji odbywa się głównie przez Internet i sieci komputerowe LAN, często z wykorzystaniem materiałów audio-wideo oraz płyt CD. 1 Nauczanie to nie jest jeszcze zbyt popularne w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce, o czym świadczą wyniki poniższych badań. 1 A. S i e m iń s k a Ł o s k o, Rola portali edukacyjnych w procesie e-learningu, w: B. S i e m i e n i e c k i, (red.):kształcenie na odległość w świetle badań i analiz, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s

2 1. Wyniki badań skierowanych do i szkół ponadgimnazjalnych w Polsce na przykładzie miasta Katowice. Ankieta dla i składała się z 21 pytań. Można je podzielić na grupy ze względu na rodzaj informacji, których dostarczyły: pytania początkowe w ankiecie dostarczyły ogólnych informacji o respondentach, kolejne pytania dotyczyły wykorzystania nowoczesnych technologii informatyczno komunikacyjnych w edukacji, końcowe pytania dotyczyły znajomości przez i e-learningu. Badanie przeprowadzono wśród na terenie miasta Katowice. Planowane jest badanie kolejnej grupy z terenu całego Śląska jak i innych województw. Planowane jest również przeprowadzenie analogicznych badań wśród i czeskich szkół średnich w Ostravie. Ankietą objęto 120 i 130 szkół ponadgimnazjalnych. Badania przeprowadzano przez Internet jak również osobiście. Wśród badanych było 40(33,3%) mężczyzn i 80(66,7%) kobiet. Natomiast wśród 60(46,15%) mężczyzn i 70(53,85%) kobiet. Wiekowo badana grupa przedstawiała się następująco: 40(30,76%) w wieku lat, i 90(69,24%) w wieku lat. Największą grupę stanowiły osoby będące w wieku między lat 45(37,5%)osób, oraz w wieku (25%) osób, a więc są to nauczyciele posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe. Rodzaj uczelni jaką ukończyli nauczyciele jest następujący: uniwersytet 70(58,34%) osób, uczelnia pedagogiczna 30(25%) osób, politechnika 10(8,33%) osób, inna uczelnia 10(8,33%) osób. Następne pytanie dotyczyło informacji czy ankietowani mają stały dostęp do Internetu. Blisko 117(90%) i 114(95%) stwierdziło, że posiada dostęp do Internetu. Prawie 104(80%) i 84(70%) dobrze ocenia swoje umiejętności dotyczące obsługi komputera oraz programów komputerowych. Jedno z kolejnych pytań dotyczyło wskazania programów komputerowych z których nauczyciele i uczniowie korzystają najczęściej podczas przygotowywania się do lekcji. Oto jak przedstawiają się wyniki: TABELA NR 2 Programy komputerowe z których korzystają nauczyciele i uczniowie przygotowując się do lekcji Program komputerowy Nie korzystam z żadnych programów 0 0% 0 0% komputerowych Microsoft Word 50 41,66% 35 26,92% Microsoft Excel 30 25% 25 19,23% Microsoft PowerPoint 20 16,66% 40 30,76% Narzędzia do obsługi baz danych 5 4,16% 5 3,84% Edytor i narzędzie HTML % 15 11,53% Inne programy i aplikacje 5 4,16% % Analizując wyniki możemy zauważyć, że zarówno nauczyciele jak i uczniowie przygotowując się do lekcji korzystają najczęściej z Worda, Excela, PowerPointa. Wśród ankietowanych nie ma osób, które w ogóle nie korzystają z programów komputerowych, co świadczy o tym, że wszyscy zauważają korzyści z ich stosowania. 2

3 Następnie pytano ankietowanych o to z jakich dydaktycznych programów multimedialnych korzystają na lekcji matematyki. Oto jak odpowiadali: nauczyciele Cabri Gran Mathcad Kalkulator graficzny Inne programy Wykres 1. Dydaktyczne programy multimedialne z których korzystają nauczyciele na lekcji matematyki uczniowie Dydaktyczne programy multimedialne w nauczaniu matematyki Cabri Gran Mathcad Kalkulator graficzny Inne programy Wykres 1. Dydaktyczne programy multimedialne z których korzystają uczniowie na lekcji matematyki Analizując wykres widać, że najczęstsze programy multimedialne wykorzystywane przez ankietowanych na lekcji matematyki to Cabri i Gran. Następne pytania dotyczyły e-learningu, pytano i dla jakich osób jest to najlepsze rozwiązanie. TABELA NR 3 Osoby dla których e-learning to najlepsze rozwiązanie Odpowiedzi Osoby niepełnosprawne 40 33,33% 20 15,38% Osoby mieszkające za 50 41,69% 40 30,76% 3

4 granicą Osoby pracujące, które 5 4,16% 5 3,86% nie mają czasu dojeżdżać do szkoły Osoby, które uczą się w 10 8,33% 5 3,86% trybie dziennym Osoby, które uczą się w 10 8,33% 40 30,76% trybie zaocznym Osoby, które uczą się w % 20 15,38% trybie wieczorowym Większość 40(33,33%) uważa, że e-learning to najlepsze rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych, a 50(41,69%), że dla osób mieszkających za granicą. 40(30,76%) twierdzi, że ta metoda nauczania to najlepsze rozwiązanie dla osób, które uczą się w trybie zaocznym, ta sama liczba zaznacza, że e-learnig jest dla osób mieszkających za granicą. Zapytano również o ocenę zainteresowania nauczaniem na odległość w Polsce. 84(65%) uważa, że jest małe, natomiast 55% stwierdziło, że średnie. Poproszono również o odpowiedź na pytanie jaki sposób nauki preferują. Zdecydowana większość: 97(70%) i 90(75%) woli nauczanie w trybie mieszanym (tradycyjne i przez Internet). W kolejnym pytano o największe przeszkody i korzyści wynikające z nauczania na odległość. Przedstawione są one w poniższych tabelach. TABELA NR 4 Korzyści wynikające z nauczania na odległość Odpowiedzi Indywidualne tempo 10 8,33% 20 15,38% nauki Możliwość nauki w 70 58,33% 50 38,46% dowolnym miejscu i czasie Możliwość uczenia się 20 16,68% 30 23,07% przez całe życie Obniżenie kosztów 10 8,33% 10 7,71% kształcenia Możliwość nauki bez 10 8,33% 20 15,38% uciążliwych dojazdów Ankietowani 70(58,33%) i 50(38,46%) uważa, że największą korzyścią wynikającą z nauczania na odległość jest możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie. TABELA NR 5 Przeszkody wynikające z nauczania na odległość Odpowiedzi Duża cena dostępu do internetu Brak umiejętności obsługi komputera Brak mobilizacji do samodzielnego uczenia się Brak osobistego kontaktu z wykładowcą 10 8,33% 10 7,71% 10 8,33% 10 7,71% 30 25% 50 38,46% 50 41,66% 40 30,74% 4

5 Brak osobistego 20 16,68% 20 15,38% kontaktu z innymi uczącymi się Z tabeli wynika, że ankietowani za największą przeszkodę wynikającą z nauczania na odległość, brak osobistego kontaktu z wykładowcą oraz brak mobilizacji do samodzielnego uczenia się. Na koniec zapytano czy respondenci uczestniczyli w jakimś kursie e-learningowym i czy w ich szkołach wykorzystuje się e-elarning jako formę nauczania. Jedynie 10% uczestniczyło w kursie e-learningowym z informatyki, prowadzonym w szkole przez nauczyciela informatyki a 15% brało udział kursie z zakresu informatyki w trakcie studiów podyplomowych i z języka angielskiego. 2. Główne założenia, teza, koncepcja badań w pracy doktorskiej na temat rozwoju matematycznych kompetencji z użyciem e-learningu. Aby określić zakres kompetencji matematycznych, należy zastanowić się czym one są oraz kogo w procesie nauczania uczenia się dotyczą w stopniu szczególnym. Według W.Kopalińskiego, kompetencja to właściwość, zakres uprawnień( ); zakres czyjejś wiedzy, umiejętności, odpowiedzialności( ). 2 Natomiast osoba kompetentna, to inaczej uprawniona, upełnomocniona do działania, do wydawania decyzji, mająca kwalifikacje do wypowiadania sądów i ocen( ). 3 Sprawa uczenia się przez całe życie została zauważona i doceniona przez europejskie instytucje Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, które zalecają państwom członkowskim UE, aby podjęły działania mające na celu rozwijanie kompetencji kluczowych, które odgrywają istotne znaczenie w procesie uczenia się przez całe życie. Zdefiniowano 8 kompetencji kluczowych, które są potrzebne każdemu człowiekowi do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem oraz do pełnej integracji społecznej i zatrudnienia. Są nimi: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna. Zajmijmy się kompetencjami matematycznymi. Bardzo dokładnie określił je Mogens Niss. Zdefiniował je jako zdolność rozumienia, osądzania, wykonywania i wykorzystywania 2 Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, s Mały słownik języka polskiego, (red). Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, s.291 5

6 matematycznych czynności w kontekście matematycznym i poza matematycznym( ). W skład matematycznej kompetencji, prócz wiedzy, wchodzą nakładające się umiejętności dwu rodzajów. Pierwsza to umiejętność zadawania pytań i udzielenia odpowiedzi na temat, w zakresie i przy użyciu matematycznych środków. Druga polega na rozumieniu i stosowaniu matematycznego języka i matematycznych narzędzi. 4 Celem badań w pracy doktorskiej jest wykazanie, że na rozwój kompetencji matematycznych ma wpływ wykorzystanie e-learningu. Zostanie opracowany kurs e-learningowy przygotowujący do matury obowiązkowej z matematyki. Umieszczony on będzie na wydziałowej platformie Uniwersytetu Śląskiego(http://moodle.weinoe.us.edu.pl) w Cieszynie lub własnej administrowanej przez autora badań.w trakcie kursu zostaną wykorzystane wybrane dydaktyczne programy multimedialne do nauczania i uczenia się matematyki. W badaniach weźmie udział około 120 ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego w Polsce. Zostanie dokonany podział na grupy eksperymentalne i kontrolne. Grupy eksperymentalne to te które w trakcie kursu będą wykorzystywały programy komputerowe do nauczania matematyki. Grupy kontrolne to te bez programów komputerowych. Następnie zostaną przeprowadzone badania pretestowe, (wstępne sprawdzenie ilości i jakości wiadomości w obszarze poszczególnych kompetencji matematycznych). Po przeprowadzonym kursie odbędzie się test wiadomości. Będzie dotyczył tego samego obszaru wiedzy, tych samych zagadnień, liczył tyle samo pytań. (może być przygotowany na wzór egzaminu maturalnego). W kolejnym etapie autor wykona badania dystansowe w celu sprawdzenia trwałości wiedzy zdobytej w drugim etapie badania. Badania te zostaną przeprowadzone po upływie 6 tygodni od zakończenia badań. Na koniec po wyborze odpowiednich metod statystycznych zostanie dokonana analiza otrzymanych badań. CONCLUSION W artykule przedstawiono główne założenia, koncepcję badań w pracy doktorskiej na temat rozwoju matematycznych kompetencji z użyciem e-learningu. Jest ona wykonywana na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Ostravie. Zdefiniowano pojęcie kompetencji kluczowych i matematycznych. Zaprezentowano również wyniki badań ankietowych skierowanych do i szkół ponadgimnazjalnych w Polsce na obszarze województwa śląskiego. Dotyczyły one znajomości i wykorzystania nowoczesnych technologii informatyczno komunikacyjnych w edukacji i e-learningu. LITERATURE 1. S. J u s z c z y k, Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s A. S i e m iń s k a Ł o s k o, Rola portali edukacyjnych w procesie e-learningu, w: B. S i e m i e n i e c k i, (red.):kształcenie na odległość w świetle badań i analiz, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006 s Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Państwowe 4 6

7 Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, s Mały słownik języka polskiego, (red). Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, s

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2009 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ Agnieszka Heba Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ WSTĘP W nowoczesnym społeczeństwie, w którym wiedza odgrywa bardzo istotną rolę, możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela

Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela e-edukacja w kraju Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela Małgorzata Bartoszewicz Hanna Gulińska W artykule omówiono doświadczenia pracowników Zakładu

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej

INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego FUNDACJA 5. Wybrane

Bardziej szczegółowo

dobry krok do zwiększenia interaktywności w nauczaniu tego przedmiotu. Kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości

dobry krok do zwiększenia interaktywności w nauczaniu tego przedmiotu. Kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości This paper should be cited as: O. Łodyga Multimedia w nauczaniu przedsiębiorczości, in Postępy e-edukacji, L. Banachowski, Ed. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK, 2013, pp. 93 101. Rozdział 5 5 Multimedia w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

E-learning nieodkryte terytorium

E-learning nieodkryte terytorium Izabella Bednarczyk, Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski E-learning nieodkryte terytorium Duża grupa ludzi (w Polsce więcej niż 25% spośród tych, którzy deklarują chęć podnoszenia swoich kwalifikacji)

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w edukacji osób niepełnosprawnych

Rola internetu w edukacji osób niepełnosprawnych Czesław Ślusarczyk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rola internetu w edukacji osób niepełnosprawnych Artykuł poświęcony jest omówieniu nowych możliwości, jakie w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Gazeta.pl: Młody polski chirurg założył medycznego YouTube a i... odniósł wielki sukces!

Gazeta.pl: Młody polski chirurg założył medycznego YouTube a i... odniósł wielki sukces! od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z przyjemnością oddaję Państwu czerwcowe, ostatnie przed letnią przerwą, wydanie naszego pisma. Duży nacisk został w nim położony na zagadnienie aktywności użytkowników

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU WySPA umiejętności English, Deutsch & IT szkolenia osób dorosłych

RAPORT Z BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU WySPA umiejętności English, Deutsch & IT szkolenia osób dorosłych RAPORT Z BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W RAMACH U WySPA umiejętności English, Deutsch & IT szkolenia osób dorosłych (Projekt nr: Z/2.06/II/2.1/4/04 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą satysfakcją oddając Państwu październikowe wydanie, informuję o ponownej pozytywnej ocenie naszego pisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1142 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY SIÓDMY ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo