Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus"

Transkrypt

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Zasady realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2011/2012 Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli uczelni koordynujących kurs, Warszawa, 7 października 2011 r. FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 1

2 Kurs intensywny uprawniony do otrzymania dofinansowania z budżetu programu Uczenie się przez całe życie - Erasmus Grupa realizująca projekt: co najmniej 3 uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa z trzech różnych krajów uczestniczących w programie (w tym minimalnie jedna z UE); Czas trwania kursu intensywnego: minimum 10 następujących po sobie dni zajęć dydaktycznych dla studentów, obejmujących od 6 do 8 godzin zajęć związanych z tematem kursu dziennie, maksimum 6 tygodni zajęć dydaktycznych; Uczestnicy kursu: minimum 10 studentów z uczelni uczestniczących w projekcie z co najmniej dwóch innych krajów niż ten, w którym odbywa się kurs - maksymalnie 60 studentów i 20 nauczycieli ze wszystkich szkół wyższych realizujących projekt; Miejsce realizacji kursu: kraj uczestniczący w programie Uczenie się przez całe życie ; 3 Kurs intensywny uprawniony do otrzymania dofinansowania z budżetu programu Uczenie się przez całe życie Erasmus (2) Okres 10 następujących po sobie dni zajęć dydaktycznych i minimalnej liczby 6 godzin zajęć dziennie nie obejmuje aktywności nie związanych bezpośrednio z tematyką kursu: - czasu kształcenia w formie wirtualnej np. e-learning, - dwóch dni podróży (przyjazdu i wyjazdu), - zajęć o charakterze integrująco-kulturalnym, - dni weekendu, - godzin/dnia oceny kursu przez studentów i/lub nauczycieli akademickich (ewaluacja kursu intensywnego), - ceremonii otwarcia i zakończenia kursu intensywnego, - działań organizacyjnych (np. czas wypłaty stypendium, podziału na grupy, etc.). Dni zajęć dydaktycznych mogą być oddzielone od siebie wyłącznie weekendem lub świętem państwowym; 4 2

3 Kraje uczestniczące w działaniach zdecentralizowanych programu Uczenie się przez całe życie w roku państw członkowskich UE (z uwzględnieniem następujących regionów: Wyspy Kanaryjskie, Gwadelupa, Martynika, Gujana Francuska, Wyspa Réunion, Azory, Madera); - 4 kraje EFTA-EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia Szwajcaria); - Turcja i Chorwacja - kraje kandydujące; - kraje i terytoria zamorskie zgodnie z Decyzją Rady 2001/822/EC 5 Prawo udziału w programie Uczenie się przez całe życie i w projekcie typu kurs intensywny Studenci i nauczyciele akademiccy uczelni uczestniczących w projekcie: - obywatele państw biorących udział w programie; - obywatele innych krajów, jeśli: są zarejestrowani na pełen cykl studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) w tych szkołach wyższych (studenci) lub są zatrudnieni w tych uczelniach (nauczyciele), na podstawie przepisów określonych przez państwo-uczestnika programu, w którym znajduje się dana szkoła wyższa; Studenci będący stypendystami Erasmusa w uczestniczących w projekcie uczelniach w czasie trwania kursu intensywnego; W wyjątkowych przypadkach osoby nie spełniające ww. kryteriów, ale bez prawa dofinansowania udziału; Każdy student powinien uczestniczyć w danym kursie tylko jeden raz; 6 3

4 Umowa finansowa pomiędzy FRSE-Narodową Agencją a uczelnią koordynującą projekt struktura dokumentu Warunki szczególne; Warunki ogólne (obowiązujące dla całego programu Uczenie się przez całe życie - strona internetowa programu Erasmus); Załączniki do umowy finansowej: - I - Wniosek o dofinansowanie projektu (złożony przez uczelnię koordynującą w marcu 2011 r.); - II - Wykaz uprawnionych uczelni partnerskich; - III Raport z realizacji kursu intensywnego (wzór opublikowany na stronie www programu Erasmus); - IV - Ankieta oceny kursu intensywnego przez studenta uczestnika (wzór opublikowany na stronie www programu Erasmus); - V - Potwierdzenie otrzymania środków finansowych na dzień 31 grudnia 2011 (dotyczy wszystkich uczelni; wzór opublikowany na stronie www programu); - VI Przewodnik po Programie Uczenie się przez całe życie 2011 (opublikowany na stronie www programu Erasmus); 7 Warunki szczególne umowy finansowej pomiędzy FRSE-Narodową Agencją a uczelnią koordynującą projekt Cel dofinansowania: realizacja kursu intensywnego zgodnie z opisem w Załączniku I do umowy (wniosek o dofinansowanie); Okres obowiązywania umowy, wykorzystania i kontraktowania funduszy: 1 września sierpnia wszystkie dokumenty finansowe powinny być wystawione w tym okresie; Terminy: - przeprowadzenia kursu intensywnego - określony indywidualnie dla każdego projektu w Art.III.1 umowy; - złożenia sprawozdania z realizacji projektu 60 dni po zakończeniu kursu określony indywidualnie dla każdego kursu w Art.IV.2 umowy; 8 4

5 Warunki szczególne umowy finansowej pomiędzy FRSE-Narodową Agencją a uczelnią koordynującą projekt (2) Sposób komunikacji pomiędzy stronami: korespondencja pisemna z określeniem numeru umowy finansowej (np. ERA_IP_1_2011) i kodu Erasmusa uczelni w tytule/treści informacji (Art.VI umowy); Sposób przetwarzania danych osobowych: zgodnie z właściwymi regulacjami krajowymi i Komisji Europejskiej możliwość publikacji adresu strony internetowej projektu i ogólnego adresu , danych koordynatora projektu (Art.VIII i IX.6 umowy) ; Zobowiązanie beneficjenta do wykluczenia podwójnego finansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej możliwość rozwiązania umowy przez FRSE-NA (Art.IV i IX.3 umowy); 9 Warunki szczególne umowy finansowej pomiędzy FRSE-Narodową Agencją a uczelnią koordynującą projekt (3) Zobowiązanie beneficjenta do informowania o otrzymanym dofinansowaniu z programu Uczenie się przez całe życie we wszystkich rozpowszechnianych lub publikowanych dokumentach, na każdym produkcie lub materiale wyprodukowanym dzięki funduszom programu Erasmus, w każdym oświadczeniu lub wywiadzie, zgodnie z zasadami dotyczącymi identyfikacji wizualnej opublikowanymi przez Komisję Europejską pod adresem: - odpowiedzialność beneficjenta za treść publikacji (Art.IX.4); Uczelnia koordynująca nie powinna publikować logo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ww. i własnych materiałach (np. listy obecności, strona internetowa projektu, zaświadczenia o udziale w kursie). FRSE nie współtworzy ww. materiałów i nie odpowiada za ich treść. 10 5

6 Warunki szczególne umowy finansowej - budżet projektu kursu intensywnego i rodzaje wydatków uprawnionych Koszty organizacji kursu intensywnego; Koszty bezpośredniego udziału określonych w umowie liczb studentów i nauczycieli akademickich z uczelni uczestniczących w projekcie i wymienionych w Załączniku II do umowy, dla których miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej: Koszty podróży studentów i nauczycieli, włącznie z kosztami wizy (TR), ale z wyłączeniem kosztów ubezpieczenia na czas podróży, anulowania podróży, zmiany rezerwacji, itp.; Koszty utrzymania studentów i nauczycieli, włącznie z kosztami ubezpieczenia i w sytuacji koniecznej - kosztami anulowania podróży; W przypadku udziału w kursie studentów niepełnosprawnych uczelnia może wnioskować o przyznanie dodatkowych środków na podróż i utrzymanie ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych - po zakończeniu rekrutacji, a przed realizacją kursu informacja i dokumenty na stronie www programu Erasmus; 11 Budżet projektu - Koszty organizacji kursu intensywnego Kwota ryczałtowa, w wysokości 6750 EUR, do wykorzystania na wydatki związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozpowszechnianiem rezultatów kursu, w tym wydatki na podróż, utrzymanie i zakwaterowanie na etapie przygotowania kursu i/lub jego ewaluacji oraz udziału w kursie intensywnym ekspertów zewnętrznych; Kwota przynależna konsorcjum uczelni i rozliczona pod warunkami: przeprowadzenia kursu, obejmującego minimum 10 następujących po sobie dni zajęć dydaktycznych z co najmniej 6 godzinami zajęć tematycznych w każdym dniu; udokumentowania udziału w kursie odpowiedniej liczby studentów i nauczycieli akademickich, zgodnie z Załącznikiem I do umowy, w tym co najmniej 10 studentów z uczelni uczestniczących w projekcie z co najmniej dwóch innych krajów niż ten, w którym odbywa się kurs; Przykładowe rodzaje wydatków - informacja w Załączniku I do umowy finansowej (część 6.1.1); 6

7 Budżet projektu - Koszty organizacji kursu intensywnego (2) Dokumentami, które stanowią podstawę rozliczenia kwoty przyznanej uczelni na organizację kursu (Art.IV.2 umowy) są: imienna/e lista/y obecności podpisana/e czytelnie przez każdego uczestnika kursu (studenta i nauczyciela akademickiego także z uczelni koordynującej/organizującej) w pierwszym i ostatnim dniu kursu (daty rozpoczęcia i zakończenia kursu podane w Art.III.1 umowy). W przypadku, kiedy nauczyciel nie przebywa na kursie przez cały okres jego trwania, podpis na liście obecności należy złożyć w pierwszym i ostatnim dniu pobytu danej osoby na kursie (daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w ramach terminu podanego w Art.III.1 umowy); ankieta oceny kursu intensywnego wypełniona przez każdego studenta uczestnika kursu także z uczelni koordynującej/organizującej (wzór kwestionariusza Załącznik IV do umowy); Wzór listy obecności uczestników kursu intensywnego (studentów i nauczycieli) List of participants (students/teaching staff).. (tytuł kursu intensywnego) LLP Erasmus Intensive Programme organised in/on (kraj, miejscowość i termin przeprowadzenia działania) No. 1 Family name and first name of participant Date of participant s arrival Signature of the participant Date of participant s departure Signature of the participant

8 Budżet projektu - Koszty podróży uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli Rzeczywiste koszty biletów (cena biletów i ewentualne opłaty związane z zakupem biletów - jeśli zakupu biletów dokonuje pośrednik, z którym uczelnia ma podpisaną umowę o współpracy i konieczne jest uiszczenie opłaty agencyjnej) - dla/przez studentów i nauczycieli bezpośrednio uczestniczących w kursie, dla których miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej- na trasie: miejscowość siedziby uczelni macierzystej uczestnika miejscowość realizacji kursu - miejscowość siedziby uczelni macierzystej uczestnika ; Z funduszy programu Erasmus można dofinansować wydatki na podróż dla maksymalnie 60 studentów i 20 nauczycieli dla liczb osób nie większych niż zapisane w Art.III.1 umowy finansowej i do 100% rzeczywistej ceny, ale w wysokości nie przekraczającej kwoty funduszy przyznanej uczelni w pozycji podróż w Art.III.1 umowy; Budżet projektu - Koszty podróży uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli (2) Zalecany wybór rozwiązania najkorzystniejszego cenowo; W przypadku podróży samochodem prywatnym - po uzyskaniu wcześniejszej zgody uczelni koordynującej projekt/konsorcjum: refundacja kosztów podróży przysługuje tylko jednej osobie (niezależnie od liczby osób podróżujących samochodem) zalecany wybór bardziej ekonomicznego wariantu dla jednej osoby spośród: - ceny biletu kolejowego na trasie przejazdu samochodem (na podstawie zaświadczenia od przewoźnika o cenie jednego biletu) lub - wyliczenia opartego o liczbę przebytych kilometrów i stawkę ryczałtową przypadającą na jeden kilometr, nie wyższą niż równowartość 0,22 ; 16 8

9 Budżet projektu - Koszty podróży uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli (3) Wynajem środka transportu, jeśli koszt wynajmu jest równorzędny z kosztami podróży innymi środkami transportu według faktury, niezależnie od liczby podróżujących osób; Koszt przejazdu taksówką jest nieuprawniony jako koszt podróży; Dokumentami, które stanowią podstawę rozliczenia kwoty przyznanej uczelni koordynującej na podróż uczestników kursu są potwierdzenia dokonania płatności (Art.IV.2 umowy): faktury, rachunki, wykorzystane bilety, kserokopia wizy, karty pokładowe; w przypadku podróży samochodem oświadczenie beneficjenta (studenta/nauczyciela) o podróży samochodem wraz z informacją o liczbie kilometrów i terminie przekroczenia granic - oświadczenie woli podpisane przez daną osobę oraz zaświadczenie od przewoźnika o cenie biletu na danej trasie; 17 Budżet projektu - Koszty utrzymania uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli Kwota ryczałtowa obliczana na podstawie stawek ryczałtowych, określonych na osobę i dla czasu trwania danego kursu, włącznie z dniami podróży, na utrzymanie studentów oraz nauczycieli bezpośrednio uczestniczących w kursie, dla których miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej oraz liczb studentów i nauczycieli zapisanych w Art.III.1 umowy; Kwota obliczana zgodnie z zasadami i metodami kalkulacji przedstawionymi w części 6.1 pkt 3 Załącznika I do umowy (wniosku): w przypadku studentów: przyjęta przez uczelnię/e stawka dzienna nie może przekroczyć maksymalnej wysokości określonej dla kraju, w którym kurs intensywny odbywa się, w tabeli 1 w części 6.1 pkt 3 Załącznika I do umowy; w przypadku nauczycieli: ustalona przez uczelnię/e stawka dzienna lub tygodniowa albo dwutygodniowa, nie może przekroczyć maksymalnej wysokości określonej dla danego czasu trwania kursu/czasu pobytu nauczyciela na kursie w kraju, w którym kurs intensywny odbywa się, w tabeli 2 w części 6.1 pkt 3 Załącznika I do umowy; Studenci są zobowiązani uczestniczyć w kursie od pierwszego do ostatniego dnia jego trwania 9

10 Subsistence costs maximum rates for student Table 1. Subsistence costs maximum rates for students Country Maximum Monthly rate Daily rate (30 days) BE(fr)- Belgique BE(nl) België BE(de) Belgien BG- Balgarija CZ Česká republika DK Danmark DE Deutschland GR Ellas EE Eesti ES- España FR France IE Eire / IT Italia CY Kypros LV Latvija LT Lietuva LU Luxembourg HU Magyarország MT Malta NL Nederland AT Österreich PL Polska PT Portugal RO Romania SI Slovenia SK Slovenská republika FI Suomi / SE Sverige UK United Kingdom IS Island LI Lichtenstein NO Norge TR Türkiye CH Switzerland HR - Croatia Subsistence costs rates for teaching staff Table 2. Subsistence costs rates for teaching staff Total amount Additiona l amount week weeks Country da day per week days days days days (7 (14 y s (weeks days) days) 3-6) BE(fr)- Belgique BE(nl) België BE(de) Belgien BG- Balgarija CZ Česká republika DK Danmark DE Deutschland GR Ellas EE Eesti ES- España FR France IE Eire / IT Italia CY Kypros LV Latvija LT - Lietuva LU Luxembourg HU Magyarország MT Malta NL Nederland AT Österreich PL Polska PT Portugal RO Romania SI Słovenia SK Slovenská republika FI Suomi / SE Sverige UK United Kingdom IS Island LI Lichtenstein NO Norge TR Türkiye CH Switzerland HR - Croatia

11 Budżet projektu - Koszty utrzymania uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli (2) Z ryczałtu na utrzymanie powinny być finansowane: wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazdy lokalne (na terenie danej miejscowości) i w przypadku dostępności środków kieszonkowe ; Kieszonkowe może być wypłacone uczestnikom wyłącznie w wysokości, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą funduszy przyznaną uczelni w pozycji utrzymanie w Art.III.1 umowy finansowej i kwotą środków finansowych poniesioną przez uczelnię koordynującą kurs na utrzymanie (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przejazdy lokalne). Decyzję o kwocie kieszonkowego, wypłacanej poszczególnym studentom i nauczycielom podejmuje konsorcjum uczelni, z zachowaniem zasady równego traktowania danej grupy uczestników kursu; 21 Budżet projektu - Koszty utrzymania uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli (3) Z funduszy programu Erasmus można dofinansować wydatki na utrzymanie dla maksymalnie 60 studentów i 20 nauczycieli - dla liczb osób nie większych niż zapisane w Art.III.1 umowy finansowej, ale w wysokości nie przekraczającej kwoty funduszy przyznanej uczelni w pozycji utrzymanie w Art.III.1 umowy; Rozliczenie kwoty przyznanej uczelni na utrzymanie uczestników kursu następuje na podstawie określonych liczb osób i określonych stawek ryczałtowych; Wypłata kieszonkowego musi zostać potwierdzona w dokumencie, zawierającym dane osobowe i czytelny podpis osoby, która otrzymała kieszonkowe oraz wypłaconą danej osobie kwotę w EUR; 22 11

12 Budżet projektu - Koszty utrzymania uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli (4) Dokumentami, które stanowią podstawę rozliczenia kwoty przyznanej uczelni koordynującej na utrzymanie uczestników kursu są (Art.IV.2 umowy): imienna/e lista/y obecności podpisana/e czytelnie przez każdego uczestnika kursu (studenta i nauczyciela akademickiego także z uczelni koordynującej/organizującej) w pierwszym i ostatnim dniu kursu (daty rozpoczęcia i zakończenia kursu podane w Art.III.1 umowy); bilety/dokumenty podróży poświadczające daty przyjazdu i wyjazdu uczestnika do/z miejscowości, w której odbywa się kurs; potwierdzenie udziału w kursie - zaświadczenie dla każdego uczestnika (studenta i nauczyciela akademickiego) zawierające datę rozpoczęcia i datę zakończenia kursu/pobytu, podpisane przez instytucję, w której odbył się kurs): - zaświadczenie studenta powinno zawierać uzyskaną liczbę punktów ECTS = kurs integralną częścią kształcenia; 23 Budżet projektu Podział środków pomiędzy uczestników kursu intensywnego Beneficjent może rozdysponować fundusze związane z działaniem zwanym mobilnością (podróż i utrzymanie) pomiędzy uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli lub zorganizować zakwaterowanie i/lub wyżywienie dla uczestników. W każdym przypadku, fundusze otrzymane na działania związane z mobilnością (podróż i utrzymanie) muszą być wykorzystane zgodnie z celem i zarządzane w przejrzysty sposób (Art.III.3 umowy); wypłata stypendium musi zostać potwierdzona w dokumencie, zawierającym dane osobowe i czytelny podpis osoby, która otrzymała środki oraz wypłaconą danej osobie kwotę w EUR; 24 12

13 Budżet projektu Przesunięcie środków W drodze odstępstwa od Artykułu13 Warunków Ogólnych i bez uszczerbku dla warunków finansowania określonych w Artykule III.1 i III.2 niniejszej Umowy, Beneficjent może podczas realizacji działania dokonać przesunięcia środków pomiędzy kategoriami budżetu utrzymanie i podróż pod warunkiem, że przesunięcie to nie wpłynie na realizację działania i nie przekroczy 10% kwoty najniższej z dwóch ww. kategorii budżetowych. Przed dokonaniem takiego przesunięcia Beneficjent powiadomi NA pisemnie (Art.III.5 umowy); 25 Budżet projektu Płatności Płatność zaliczkowa - 80% całkowitej maksymalnej kwoty dofinansowania - do 45 dni od daty podpisania umowy finansowej przez FRSE; Wszystkie dowody płatności powinny być wystawione w czasie obowiązywania umowy (1 września sierpnia 2012), a płatności dokonane przed dniem złożenia sprawozdania (także akonto płatności końcowej); Wszystkie płatności wynikające z realizacji projektu powinny być dokonywane wyłącznie z rachunku bankowego uczelni określonego w Art. V umowie finansowej i zgodnie z zapisami umowy; Ostateczna kwota dofinansowania dla projektu jest ustalana na podstawie sprawozdania z realizacji projektu w ciągu 45 dni od daty dostarczenia sprawozdania do FRSE-NA; 26 13

14 Budżet projektu Płatności (2) W zależności od wysokości ostatecznej kwoty dofinansowania uczelnia koordynująca otrzyma: płatność końcową do 20% przyznanej całkowitej kwoty dofinansowania do 45 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania przez FRSE-NA; lub wezwanie do zwrotu w przypadku wykorzystania na realizację projektu kwoty mniejszej od 80% płatności zaliczkowej; Wszystkie kwoty w sprawozdaniu z realizacji kursu intensywnego powinny być wyrażone w EUR; Przeliczenia wydatków rzeczywistych na EUR: w przypadku, gdy rachunek bankowy uczelni jest prowadzony w PLN obowiązują zasady określone w Art.IV.2 umowy; 27 Zmiany w realizacji projektu wymagające sporządzenia aneksu do umowy finansowej z FRSE-NA Aneks jest konieczny i przygotowywany w odpowiedzi na złożony przez uczelnię koordynującą uzasadniony, pisemny, wniosek w sytuacji zmiany: w składzie konsorcjum realizującego projekt (zmiana uczelni koordynującej praktycznie jest niemożliwa) konieczne jest przedstawienie nowego programu kursu z uwzględnieniem proponowanej zmiany; programu kursu intensywnego (znacząca modyfikacja) - konieczne jest przedstawienie nowego programu z uwzględnieniem proponowanej zmiany oraz informacji o wpływie zmiany na osiągnięcie celu; rachunku bankowego uczelni koordynującej; 28 14

15 Zmiany w realizacji projektu wymagające sporządzenia aneksu do umowy finansowej z FRSE-NA (2) zmniejszenia wysokości całkowitej maksymalnej kwoty dofinansowania projektu, spowodowane mniejszym niż zakładane wykorzystaniem funduszy w pozycjach podróż (np. niższe koszty podróży, mniejsza liczba osób) i utrzymanie (np. mniejsza liczba osób) umowy; miejsca i terminu prowadzenia kursu (wyłącznie w okresie obowiązywania umowy) - konieczne jest przedstawienie nowego programu kursu z uwzględnieniem proponowanej zmiany oraz informacji o wpływie zmiany na osiągnięcie celu; W każdym przypadku uczelnia koordynująca projekt jest zobowiązana złożyć uzasadniony, pisemny, wniosek przed zaistnieniem zmiany najpóźniej 1 miesiąc przed terminem złożenia sprawozdania z realizacji kursu, określonym w Art.IV.2 umowy. 29 Zmiany w realizacji projektu wymagające pisemnego potwierdzenia ze strony FRSE-NA Pisemne potwierdzenie ze strony FRSE, w odpowiedzi na złożony przez uczelnię koordynującą wniosek pisemny, jest wymagane w sytuacji zmiany: prawnego przedstawiciela uczelni koordynującej; koordynatora projektu w uczelni koordynującej projekt; programu kursu intensywnego (niewielka modyfikacja) - konieczne jest przedstawienie nowego programu z uwzględnieniem proponowanej zmiany oraz informacji o wpływie zmiany na osiągnięcie celu; wysokości kwot w pozycjach budżetu podróż i utrzymanie (przesunięcie środków na podstawie Art.III.5 umowy, czyli w ramach możliwego limitu); W każdym przypadku uczelnia koordynująca projekt jest zobowiązana złożyć uzasadniony, pisemny, wniosek przed zaistnieniem zmiany najpóźniej 1 miesiąc przed terminem złożenia sprawozdania z realizacji kursu, określonym w Art.IV.2 umowy

16 Warunki ogólne umowy finansowej pomiędzy FRSE-Narodową Agencją a uczelnią koordynującą projekt Przepisy prawne i administracyjne (między innymi regulacje dotyczące konfliktu interesów, zamówień publicznych, prawa własności/wykorzystania wyników, ewaluacji oraz warunki zawieszenia lub rozwiązania umowy); Postanowienia finansowe (określają szczegółowo warunki dokonywania płatności, ustalenia ostatecznej kwoty dofinansowania, sposób ewentualnego zwrotu środków finansowych, zasady kontroli i audytu, m.in. zobowiązanie beneficjenta do przechowywania dokumentacji projektu co najmniej przez 5 lat od daty dokonania płatności końcowej); 31 Warunki ogólne umowy finansowej pomiędzy FRSE-Narodową Agencją a uczelnią koordynującą projekt (2) Siła wyższa oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia o charakterze wyjątkowym pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą Umową, nie wynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności. Strona nie wywiązująca się ze zobowiązań umownych nie może powoływać się na usterki sprzętu lub materiałów bądź opóźnienia w ich udostępnieniu (o ile nie są spowodowane siłą wyższą ), spory pracownicze, strajki lub trudności finansowe jako siłę wyższą (Art.8.1 WO umowy)

17 Rola uczelni koordynującej projekt typu kurs intensywny Odpowiedzialność za przygotowanie i zgodną z zasadami programu Erasmus realizację kursu; Odpowiedzialność za poprawne wykorzystanie środków finansowych; Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji projektu (w tym kursu); 33 Dokumenty związane z realizacją projektu typu kurs intensywny - FRSE-NA i uczelnia koordynująca Prowadzenie i rozliczenie projektu: Umowa finansowa z FRSE-Narodową Agencją; Dokumenty potwierdzające wydatkowanie funduszy: - dobrą praktyką jest prowadzenie rejestru wszystkich wydatków związanych z projektem (np. w postaci dokumentu MS Excel, wypełnianego przez administratora projektu) na wewnętrzne potrzeby uczelni; - wydatki na organizację kursu powinny być dokonywane w zgodności z przepisami kraju, w którym odbywa się kurs; Dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia poszczególnych kategorii środków finansowych (organizacja kursu intensywnego, podróż, utrzymanie); Załączniki do umowy finansowej: wniosek (Załącznik I), potwierdzenie otrzymania środków (Załącznik V) i raport z realizacji projektu (Załącznik III); 34 17

18 Dokumenty związane z realizacją projektu typu kurs intensywny - FRSE-NA i uczelnia koordynująca (2) Prowadzenie kursu intensywnego: program kursu z określeniem formy i liczby godzin zajęć, nazwisk wykładowców i ich uczelni macierzystych; imienna/e lista/y obecności podpisana/e czytelnie przez każdego uczestnika kursu (studenta i nauczyciela); ankieta oceny kursu intensywnego wypełniona przez każdego uczestniczącego w kursie studenta (wzór Załącznik IV do umowy); zaświadczenie o udziale w kursie dla każdego uczestnika; materiały, publikacje powstałe w wyniku realizacji kursu/projektu i dofinansowane z programu Uczenie się przez całe życie -Erasmus; 35 Rozliczenie dofinansowania zasada podstawowa Kwota funduszy przyznana konsorcjum uczelni na realizację kursu intensywnego może być rozliczona wyłącznie w sytuacji, kiedy spełnione zostały kryteria formalne dotyczące kursu intensywnego: liczba dni kursu, w których odbywały się zajęcia dydaktyczne wynosi co najmniej 10 następujących po sobie dni zajęć dydaktycznych z co najmniej 6 godzinami zajęć tematycznych w każdym dniu; w kursie wzięło udział co najmniej 10 studentów z uczelni uczestniczących w projekcie, wymienionych w Załączniku II do umowy, z co najmniej dwóch innych krajów niż ten, w którym odbywa się kurs - z prawem do finansowania. W przypadku niespełnienia ww. kryteriów wydatki poniesione z tytułu przeprowadzenia kursu intensywnego (organizacja, podróż, utrzymanie) są uznane za nieuprawnione. 18

19 Sprawozdanie z realizacji projektu kursu intensywnego 1. Erasmus Intensive Programme (IP) FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY: a) Formularz opisowy (części 1, 2, 4) - dokument on-line; b) IP Data Dictionaries 2011/ formularz finansowo - statystyczny (część 3) - dokument MS Excel, składający się z 3 arkuszy: - IP General Data Dictionary- IP _General ; - IP Student Mobility Data Dictionary - IP _SM ; - IP Teacher Mobility Data Dictionary - IP _TM ; c) Opis projektu dla celu upowszechniania i wykorzystania jego rezultatów (część 5, wzór NA). 2. Ankiety oceny kursu wypełnione przez wszystkich studentów pozostają w dokumentacji uczelni koordynującej w części 1 sprawozdania należy zamieścić wyniki ankietowania. Zarchiwizowane ankiety są przedmiotem kontroli prowadzonej/ zlecanej przez KE/NA. Brak ankiety spowoduje konieczność zwrotu dofinansowania. Rozliczenie realizacji projektu kursu intensywnego Jedyny/e obowiązkowo składany/e wraz ze sprawozdaniem dokument/y, niezbędny/e dla celów rozliczenia projektu: imienna/e lista/y obecności podpisana/e czytelnie przez każdego uczestnika kursu (studenta i nauczyciela) w pierwszym i ostatnim dniu kursu lub dniu pobytu (w przypadku niektórych nauczycieli) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; Inne dokumenty, składane na życzenie FRSE-NA lub innej sprawdzającej instytucji (projekty, które zostaną wybrane do losowego bardziej szczegółowego sprawdzenia finansowego) - oryginały: potwierdzenie udziału w kursie (zaświadczenie dla każdego uczestnika o udziale w kursie, zawierające datę rozpoczęcia i datę zakończenia kursu, podpisane przez instytucję, w której odbył się kurs i/lub inne odpowiednie dokumenty) uczelnie prowadzące działanie w pierwszym roku powinny załączyć kopie wzorów zaświadczeń o udziale w kursie dla studenta i wykładowcy; ankiety oceny kursu (studenci); faktury, rachunki, bilety, etc. potwierdzające wydatki na podróż; wyciągi z rachunku bankowego uczelni koordynującej, wskazanego w Art.V umowy finansowej z FRSE-NA; 19

20 Dokumenty związane z realizacją projektu typu kurs intensywny - uczelnia koordynująca i instytucje partnerskie Rozliczenia Sposób 1 - Zaliczka do rozliczenia: - wniosek od uczelni partnerskiej o wypłacenie zaliczki w określonej kwocie wraz z kosztorysem wydatków; - informacja o dokumentach potrzebnych do rozliczenia zaliczki; Sposób 2 Refundacja wydatków zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami; - preliminarz budżetu projektu i uzgodnienie kosztów, które zostaną zrefundowane każdej uczelni partnerskiej; - informacja o dokumentach potrzebnych do dokonania refundacji; Według procedur/ rozwiązań / standardów stosowanych w uczelni 39 Realizacja umowy finansowej pomiędzy FRSE-NA a uczelnią koordynującą projekt - kalendarz 1) Podpisanie umowy pomiędzy FRSE-NA a uczelnią koordynującą projekt; 2) Przekazanie uczelni 80% ogólnej kwoty dofinansowania zapisanej w umowie finansowej w formie płatności zaliczkowej - do 45 dni od daty podpisania umowy przez FRSE; 3) Złożenie potwierdzenia otrzymania środków (on-line) przez uczelnię koordynującą do 15 stycznia 2012 r. 4) Przeprowadzenie kursu intensywnego przez konsorcjum uczelni w okresie: 1 września sierpnia 2012; 40 20

21 Realizacja umowy finansowej pomiędzy FRSE-NA a uczelnią koordynującą projekt kalendarz (2) 5) Ewentualne zgłoszenie potrzeby zmniejszenia całkowitej maksymalnej kwoty dofinansowania najpóźniej 15 czerwca 2012; 6) Złożenie przez uczelnię koordynującą sprawozdania z realizacji projektu (on-line) najpóźniej 60 dni po terminie zakończenia kursu; 7) Ocena sprawozdania przez FRSE-NA i obliczenie należnej kwoty dofinansowania dla projektu do 45 dni od daty złożenia dokumentu; 8) Przekazanie uczelni płatności końcowej do 20% całkowitej maksymalnej kwoty dofinansowania - do 45 dni od daty zakończenia oceny sprawozdania lub wezwania do zwrotu niewykorzystanej kwoty;

22 43 Realizacja umowy finansowej pomiędzy FRSE-NA a uczelnią koordynującą projekt - kalendarz (2) 6) Ewentualna zmiana całkowitej maksymalnej kwoty dofinansowania do 31 marca 2010 wyłącznie w przypadku otrzymania przez NA dodatkowych środków; / 7) Złożenie przez uczelnię koordynującą sprawozdania z realizacji kursu w roku akademickim 2009/10 (on-line) - najpóźniej 60 dni po terminie zakończenia obowiązywania umowy 31 października 2010 r. (on-line); 8) Ocena sprawozdania przez FRSE-NA i obliczenie należnej kwoty dofinansowania dla projektu, zgodnie z zapisami umowy finansowej - do 45 dni od daty złożenia dokumentu; 9) Przekazanie płatności końcowej (20%) za rok 2009/10 do 45 dni od daty zakończenia oceny sprawozdania; 44 22

Program Erasmus. Przygotowanie raportu z realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014

Program Erasmus. Przygotowanie raportu z realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Program Erasmus Przygotowanie raportu z realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 11 kwietnia 2014 Kurs intensywny uprawniony do otrzymania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Zasady realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Spotkanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Warszawa, 5 październik 2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. II umowy finansowej mówi o okresie kwalifikowalności 1 Budżet

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Warszawa, 7 październik 2011 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. III umowy finansowej mówi o nieprzekraczalnej wysokości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014

Program Erasmus. Zasady realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Program Erasmus Zasady realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli uczelni koordynujących kurs, Warszawa, 4 października 2013 Kurs

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa 2012

Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Raport końcowy Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania 1 Raport końcowy z realizacji Kursu Intensywnego Erasmusa należy sporządzić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014 Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/ 2014 Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania Realizując Kurs Intensywny Erasmusa należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej,

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa

Kursy Intensywne Erasmusa Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/2014 Na etapie sporządzania raportu końcowego należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej, Przewodnikiem Programu Uczenie się przez całe życie 2013 oraz

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS KONTRAKTOWANIE UMOWA FINANSOWA ZARZĄDZANIE DOFINANSOWANIEM Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2012 Spotkanie

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SZKIC. Dane identyfikacyjne Umowy (Program Uczenie się przez całe życie ) Dane Adresowe Beneficjenta. Dane Bankowe

SZKIC. Dane identyfikacyjne Umowy (Program Uczenie się przez całe życie ) Dane Adresowe Beneficjenta. Dane Bankowe Dane identyfikacyjne Umowy (Program Uczenie się przez całe życie ) Numer Umowy ERA_IP_X_2011 Dane Adresowe Beneficjenta Okres obowiazywania Umowy od: 2011-09-01 Okres obowiazywania Umowy do: 2012-08-31

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca raportowania w programie Comenius Partnerskie Projekty Regio runda selekcyjna 2011

Instrukcja dotycząca raportowania w programie Comenius Partnerskie Projekty Regio runda selekcyjna 2011 Wstęp Instrukcja dotycząca raportowania w programie Comenius Partnerskie Projekty Regio runda selekcyjna 2011 Niniejszy dokument ma na celu pomoc beneficjentom programu Comenius Regio w przygotowaniu raportu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy Mobilność 2012 r. Warszawa, 22 października 2013 r. Ogólne

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2009 Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 [Niniejszy wzór stanowi minimalne wymagania; może zostać dostosowany do potrzeb uczelni

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZAŁOŻENIA NA ROK AKADEMICKI 2013/14 ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZAŁOŻENIA NA ROK AKADEMICKI 2013/14 ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Informacje ogólne ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM ERASMUS ZAŁOŻENIA NA ROK AKADEMICKI 2013/14 Plany budżetowe KE na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projektach

Zarządzanie finansami w projektach Zarządzanie finansami w projektach Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014 Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni Rok akademicki 2014/2015 Kontrole 2014 1. Rodzaje kontroli 2. Umowa Finansowa i kategorie kosztów 3. Koszty nieuprawnione 4. Polityka kursowa 5. Pytania

Bardziej szczegółowo

rok akademicki: Wybierz element.

rok akademicki: Wybierz element. Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia w programie Erasmus+. Rok: Wybierz element. Nr.. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych PL LODZ 15 (pełna nazwa urzędowa i Kod Erasmusa

Bardziej szczegółowo

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i Załącznik IV - wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w celu zrealizowania nauczania lub szkolenia w programie Erasmus+. Rok 2015 Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy ERA-MOB-2010

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy ERA-MOB-2010 Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy ERA-MOB-2010 Warszawa, 7 października 2011 r. Program spotkania 1. Przypomnienie zasad rozliczania funduszy programu Erasmus w roku 2010/11 2. Formularze Sprawozdania

Bardziej szczegółowo

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Robert Kwaśnica Rektor z jednej strony i

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Robert Kwaśnica Rektor z jednej strony i Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+ Rok 2014/2015 Nr / 2014-2015/Wyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA, PL WROCLAW14

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012 Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012 Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, ustawy o finansach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Wizyty Studyjne. Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 2013/2014

Wizyty Studyjne. Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 2013/2014 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Wizyty Studyjne Zasady udziału w wizytach studyjnych w roku szkolnym 2013/2014 1 Spis treści: Finansowanie działania-kategorie

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

SZKIC. Dane identyfikacyjne Umowy (Program Uczenie się przez całe życie ) Dane adresowe Beneficjenta. Dane bankowe EUR

SZKIC. Dane identyfikacyjne Umowy (Program Uczenie się przez całe życie ) Dane adresowe Beneficjenta. Dane bankowe EUR Dane identyfikacyjne Umowy (Program Uczenie się przez całe życie ) Numer Umowy Nr LLPlink Dane adresowe Beneficjenta Okres obowiazywania Umowy od: rrrr-mm-dd Okres obowiazywania Umowy do: rrrr-mm-dd Nr

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012 Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012 Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, ustawy o finansach publicznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/...

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/... Załącznik nr 4 do Regulaminu PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/... Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Zarządzanie finansami w projektach IVT 2012 w ramach PO KL SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady finansowe

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Umowa finansowa Projekty transferu innowacji 14.09.2011 r. Warszawa Proces kontraktowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta)

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) pomiędzy: PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) 1. Nazwa i adres uczelni, telefon, fax, e-mail: NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Akcja 3-Rozwój polityki młodzieżowej typ umowy: z pojedynczym beneficjentem-załącznik III-do stosowania w konkursie 2016 programu Erasmus+

Akcja 3-Rozwój polityki młodzieżowej typ umowy: z pojedynczym beneficjentem-załącznik III-do stosowania w konkursie 2016 programu Erasmus+ ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1. Warunki kwalifikowalności udziału ryczałtowego Jeśli dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Minimalne wymagania

Wzór umowy. Minimalne wymagania Wzór umowy PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) Minimalne wymagania pomiędzy: 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2013

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2013 Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2013 Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, ustawy o finansach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+.

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW DO KRAJÓW PROGRAMU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 (KA103) Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium).

Bardziej szczegółowo

SZKIC. Dane identyfikacyjne Umowy (Program Uczenie się przez całe życie ) Dane adresowe Beneficjenta. Dane bankowe. rrrr-mm-dd. rrrr-mm-dd.

SZKIC. Dane identyfikacyjne Umowy (Program Uczenie się przez całe życie ) Dane adresowe Beneficjenta. Dane bankowe. rrrr-mm-dd. rrrr-mm-dd. Dane identyfikacyjne Umowy (Program Uczenie się przez całe życie ) Numer Umowy Nr LLPlink Okres kwalifikowalności działania od: Okres kwalifikowalności kosztów od: Okres kwalifikowalności działania do:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie finansami w projekcie UMOWY IVT, PLM, VETPRO 2013 SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Warszawa, 13.04.2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Wszystkie dokumenty, które stanowiły koszt realizowanego projektu muszą być właściwie opisane: Wydatek

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Struktura umowy ERA_MOB-SW_2012

Struktura umowy ERA_MOB-SW_2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie dla koordynatorów programu Erasmus Warszawa - Miedzeszyn, 24 25 maja 2012 Struktura umowy

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Postanowienia zawarte w Umowie będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w załącznikach. WARUNKI SZCZEGÓLNE

Postanowienia zawarte w Umowie będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w załącznikach. WARUNKI SZCZEGÓLNE UMOWA nr /STA/2014 Politechnika Wrocławska PL WROCLAW02 Adres: Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Projekty staży i wymian IVT, PLM, VETPRO Umowa Kontraktowanie (1) 1. Formularz kontraktowy

Bardziej szczegółowo

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu...

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu... Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu... Politechnika Lubelska PL LUBLIN03 Adres: ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Strona: 1/6 finansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanych na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012 oraz Kontrakt 2013 Imię i nazwisko Data Opracował:

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci Projekty mobilności 2013 IVT, PLM, VETPRO

Program Leonardo da Vinci Projekty mobilności 2013 IVT, PLM, VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Projekty mobilności 2013 IVT, PLM, VETPRO Umowa finansowa Kontraktowanie (1) 1. Formularz

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie finansami w projekcie UMOWY IVT, PLM, VETPRO 2012 SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie

Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Wizyty Studyjne dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego Warszawa, 24 stycznia 2014 1. Wymagania formalne związane z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro.

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro. Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+(K103) oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach:

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach: Załącznik 5 do SIWZ Zestawienie kosztów kwalifikowanych Kwalifikowalność wydatków: zasady szczegółowe Wydatki kwalifikujące się dotyczą wyłącznie kosztów zrealizowanych działań poniesionych przez organ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR SMP-.../2014/2015

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR SMP-.../2014/2015 PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR SMP-.../2014/2015 POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI (PL KRAKOW03) Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków dalej zwany/-a

Bardziej szczegółowo

Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Identyfikacja projektu Nazwa Beneficjenta Numer umowy Numer Karty Uczelni Erasmusa EUC Prawny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR SMP-.../2015/2016

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR SMP-.../2015/2016 PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR SMP-.../2015/2016 POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI (PL KRAKOW03) Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem TOI część II Zarządzanie finansami projektu, koszty uprawnione,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projektach

Zarządzanie finansami w projektach WWW.FRSE.ORG.PL Zarządzanie finansami w projektach Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR.../20...

ERASMUS + WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR.../20... ERASMUS + WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR.../20... WYŻSZA SZKOŁA KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU (PL TORUN04) Adres: ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń dalej zwana Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć;

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć; KOMUNIKAT Nr 7 z dnia 8.12.2015 roku Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach 2016/2017,

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 I. WYJAZDY STUDENTÓW

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 I. WYJAZDY STUDENTÓW Załącznik do protokołu Uczelnianej Komisji Programu Erasmus+ z 28.06.2016 roku Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017 Uczelniana Komisja Programu Erasmus+, na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Zarządzanie finansami w projektach mobilności LdV oraz projektach staży IVT finansowanych z PO KL

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Zarządzanie finansami w projektach mobilności LdV oraz projektach staży IVT finansowanych z PO KL Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Zarządzanie finansami w projektach mobilności LdV oraz projektach staży IVT finansowanych z PO KL OGÓLNE ZASADY FINANSOWE uprawnionymi wydatkami są tylko te, poniesione

Bardziej szczegółowo

Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Umowa finansowa

Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Umowa finansowa Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Umowa finansowa finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS + WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR..

PROGRAM ERASMUS + WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR.. PROGRAM ERASMUS + WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR.. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach PLKATOWIC13 Adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice dalej zwana Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Pytania i odpowiedzi rozliczenie finansowe projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę:

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę: ZARZĄDZENIE NR 38/15 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia r.

Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia r. Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 01.06.2015 r. w sprawie: zasad rozdziału grantu w ramach Programu Erasmus+ dla studentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus+ do krajów programu, powiązana z umową

Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus+ do krajów programu, powiązana z umową Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus+ do krajów programu, powiązana z umową PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU PL OSWIECI01 Adres: 32-600 Oświęcim,

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Raport cząstkowy część finansowa tabele finansowe, kwalifikacja kosztów, rozliczenie końcowe

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania finansowe

Najczęściej zadawane pytania finansowe Najczęściej zadawane pytania finansowe Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Spis treści Podróż... 1 Wsparcie Indywidualne...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 SPIS TREŚCI 1. Kwalifikowalność kosztów 2. Kategorie budżetowe w projekcie 3. Przewalutowanie kosztów 4. Typy kontroli

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta)

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) pomiędzy: PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) 1. Nazwa i adres uczelni, telefon, fax, e-mail: NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2.

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2. Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej

Bardziej szczegółowo