Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus"

Transkrypt

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Zasady realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2011/2012 Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli uczelni koordynujących kurs, Warszawa, 7 października 2011 r. FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 1

2 Kurs intensywny uprawniony do otrzymania dofinansowania z budżetu programu Uczenie się przez całe życie - Erasmus Grupa realizująca projekt: co najmniej 3 uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa z trzech różnych krajów uczestniczących w programie (w tym minimalnie jedna z UE); Czas trwania kursu intensywnego: minimum 10 następujących po sobie dni zajęć dydaktycznych dla studentów, obejmujących od 6 do 8 godzin zajęć związanych z tematem kursu dziennie, maksimum 6 tygodni zajęć dydaktycznych; Uczestnicy kursu: minimum 10 studentów z uczelni uczestniczących w projekcie z co najmniej dwóch innych krajów niż ten, w którym odbywa się kurs - maksymalnie 60 studentów i 20 nauczycieli ze wszystkich szkół wyższych realizujących projekt; Miejsce realizacji kursu: kraj uczestniczący w programie Uczenie się przez całe życie ; 3 Kurs intensywny uprawniony do otrzymania dofinansowania z budżetu programu Uczenie się przez całe życie Erasmus (2) Okres 10 następujących po sobie dni zajęć dydaktycznych i minimalnej liczby 6 godzin zajęć dziennie nie obejmuje aktywności nie związanych bezpośrednio z tematyką kursu: - czasu kształcenia w formie wirtualnej np. e-learning, - dwóch dni podróży (przyjazdu i wyjazdu), - zajęć o charakterze integrująco-kulturalnym, - dni weekendu, - godzin/dnia oceny kursu przez studentów i/lub nauczycieli akademickich (ewaluacja kursu intensywnego), - ceremonii otwarcia i zakończenia kursu intensywnego, - działań organizacyjnych (np. czas wypłaty stypendium, podziału na grupy, etc.). Dni zajęć dydaktycznych mogą być oddzielone od siebie wyłącznie weekendem lub świętem państwowym; 4 2

3 Kraje uczestniczące w działaniach zdecentralizowanych programu Uczenie się przez całe życie w roku państw członkowskich UE (z uwzględnieniem następujących regionów: Wyspy Kanaryjskie, Gwadelupa, Martynika, Gujana Francuska, Wyspa Réunion, Azory, Madera); - 4 kraje EFTA-EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia Szwajcaria); - Turcja i Chorwacja - kraje kandydujące; - kraje i terytoria zamorskie zgodnie z Decyzją Rady 2001/822/EC 5 Prawo udziału w programie Uczenie się przez całe życie i w projekcie typu kurs intensywny Studenci i nauczyciele akademiccy uczelni uczestniczących w projekcie: - obywatele państw biorących udział w programie; - obywatele innych krajów, jeśli: są zarejestrowani na pełen cykl studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) w tych szkołach wyższych (studenci) lub są zatrudnieni w tych uczelniach (nauczyciele), na podstawie przepisów określonych przez państwo-uczestnika programu, w którym znajduje się dana szkoła wyższa; Studenci będący stypendystami Erasmusa w uczestniczących w projekcie uczelniach w czasie trwania kursu intensywnego; W wyjątkowych przypadkach osoby nie spełniające ww. kryteriów, ale bez prawa dofinansowania udziału; Każdy student powinien uczestniczyć w danym kursie tylko jeden raz; 6 3

4 Umowa finansowa pomiędzy FRSE-Narodową Agencją a uczelnią koordynującą projekt struktura dokumentu Warunki szczególne; Warunki ogólne (obowiązujące dla całego programu Uczenie się przez całe życie - strona internetowa programu Erasmus); Załączniki do umowy finansowej: - I - Wniosek o dofinansowanie projektu (złożony przez uczelnię koordynującą w marcu 2011 r.); - II - Wykaz uprawnionych uczelni partnerskich; - III Raport z realizacji kursu intensywnego (wzór opublikowany na stronie www programu Erasmus); - IV - Ankieta oceny kursu intensywnego przez studenta uczestnika (wzór opublikowany na stronie www programu Erasmus); - V - Potwierdzenie otrzymania środków finansowych na dzień 31 grudnia 2011 (dotyczy wszystkich uczelni; wzór opublikowany na stronie www programu); - VI Przewodnik po Programie Uczenie się przez całe życie 2011 (opublikowany na stronie www programu Erasmus); 7 Warunki szczególne umowy finansowej pomiędzy FRSE-Narodową Agencją a uczelnią koordynującą projekt Cel dofinansowania: realizacja kursu intensywnego zgodnie z opisem w Załączniku I do umowy (wniosek o dofinansowanie); Okres obowiązywania umowy, wykorzystania i kontraktowania funduszy: 1 września sierpnia wszystkie dokumenty finansowe powinny być wystawione w tym okresie; Terminy: - przeprowadzenia kursu intensywnego - określony indywidualnie dla każdego projektu w Art.III.1 umowy; - złożenia sprawozdania z realizacji projektu 60 dni po zakończeniu kursu określony indywidualnie dla każdego kursu w Art.IV.2 umowy; 8 4

5 Warunki szczególne umowy finansowej pomiędzy FRSE-Narodową Agencją a uczelnią koordynującą projekt (2) Sposób komunikacji pomiędzy stronami: korespondencja pisemna z określeniem numeru umowy finansowej (np. ERA_IP_1_2011) i kodu Erasmusa uczelni w tytule/treści informacji (Art.VI umowy); Sposób przetwarzania danych osobowych: zgodnie z właściwymi regulacjami krajowymi i Komisji Europejskiej możliwość publikacji adresu strony internetowej projektu i ogólnego adresu , danych koordynatora projektu (Art.VIII i IX.6 umowy) ; Zobowiązanie beneficjenta do wykluczenia podwójnego finansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej możliwość rozwiązania umowy przez FRSE-NA (Art.IV i IX.3 umowy); 9 Warunki szczególne umowy finansowej pomiędzy FRSE-Narodową Agencją a uczelnią koordynującą projekt (3) Zobowiązanie beneficjenta do informowania o otrzymanym dofinansowaniu z programu Uczenie się przez całe życie we wszystkich rozpowszechnianych lub publikowanych dokumentach, na każdym produkcie lub materiale wyprodukowanym dzięki funduszom programu Erasmus, w każdym oświadczeniu lub wywiadzie, zgodnie z zasadami dotyczącymi identyfikacji wizualnej opublikowanymi przez Komisję Europejską pod adresem: - odpowiedzialność beneficjenta za treść publikacji (Art.IX.4); Uczelnia koordynująca nie powinna publikować logo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ww. i własnych materiałach (np. listy obecności, strona internetowa projektu, zaświadczenia o udziale w kursie). FRSE nie współtworzy ww. materiałów i nie odpowiada za ich treść. 10 5

6 Warunki szczególne umowy finansowej - budżet projektu kursu intensywnego i rodzaje wydatków uprawnionych Koszty organizacji kursu intensywnego; Koszty bezpośredniego udziału określonych w umowie liczb studentów i nauczycieli akademickich z uczelni uczestniczących w projekcie i wymienionych w Załączniku II do umowy, dla których miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej: Koszty podróży studentów i nauczycieli, włącznie z kosztami wizy (TR), ale z wyłączeniem kosztów ubezpieczenia na czas podróży, anulowania podróży, zmiany rezerwacji, itp.; Koszty utrzymania studentów i nauczycieli, włącznie z kosztami ubezpieczenia i w sytuacji koniecznej - kosztami anulowania podróży; W przypadku udziału w kursie studentów niepełnosprawnych uczelnia może wnioskować o przyznanie dodatkowych środków na podróż i utrzymanie ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych - po zakończeniu rekrutacji, a przed realizacją kursu informacja i dokumenty na stronie www programu Erasmus; 11 Budżet projektu - Koszty organizacji kursu intensywnego Kwota ryczałtowa, w wysokości 6750 EUR, do wykorzystania na wydatki związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozpowszechnianiem rezultatów kursu, w tym wydatki na podróż, utrzymanie i zakwaterowanie na etapie przygotowania kursu i/lub jego ewaluacji oraz udziału w kursie intensywnym ekspertów zewnętrznych; Kwota przynależna konsorcjum uczelni i rozliczona pod warunkami: przeprowadzenia kursu, obejmującego minimum 10 następujących po sobie dni zajęć dydaktycznych z co najmniej 6 godzinami zajęć tematycznych w każdym dniu; udokumentowania udziału w kursie odpowiedniej liczby studentów i nauczycieli akademickich, zgodnie z Załącznikiem I do umowy, w tym co najmniej 10 studentów z uczelni uczestniczących w projekcie z co najmniej dwóch innych krajów niż ten, w którym odbywa się kurs; Przykładowe rodzaje wydatków - informacja w Załączniku I do umowy finansowej (część 6.1.1); 6

7 Budżet projektu - Koszty organizacji kursu intensywnego (2) Dokumentami, które stanowią podstawę rozliczenia kwoty przyznanej uczelni na organizację kursu (Art.IV.2 umowy) są: imienna/e lista/y obecności podpisana/e czytelnie przez każdego uczestnika kursu (studenta i nauczyciela akademickiego także z uczelni koordynującej/organizującej) w pierwszym i ostatnim dniu kursu (daty rozpoczęcia i zakończenia kursu podane w Art.III.1 umowy). W przypadku, kiedy nauczyciel nie przebywa na kursie przez cały okres jego trwania, podpis na liście obecności należy złożyć w pierwszym i ostatnim dniu pobytu danej osoby na kursie (daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w ramach terminu podanego w Art.III.1 umowy); ankieta oceny kursu intensywnego wypełniona przez każdego studenta uczestnika kursu także z uczelni koordynującej/organizującej (wzór kwestionariusza Załącznik IV do umowy); Wzór listy obecności uczestników kursu intensywnego (studentów i nauczycieli) List of participants (students/teaching staff).. (tytuł kursu intensywnego) LLP Erasmus Intensive Programme organised in/on (kraj, miejscowość i termin przeprowadzenia działania) No. 1 Family name and first name of participant Date of participant s arrival Signature of the participant Date of participant s departure Signature of the participant

8 Budżet projektu - Koszty podróży uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli Rzeczywiste koszty biletów (cena biletów i ewentualne opłaty związane z zakupem biletów - jeśli zakupu biletów dokonuje pośrednik, z którym uczelnia ma podpisaną umowę o współpracy i konieczne jest uiszczenie opłaty agencyjnej) - dla/przez studentów i nauczycieli bezpośrednio uczestniczących w kursie, dla których miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej- na trasie: miejscowość siedziby uczelni macierzystej uczestnika miejscowość realizacji kursu - miejscowość siedziby uczelni macierzystej uczestnika ; Z funduszy programu Erasmus można dofinansować wydatki na podróż dla maksymalnie 60 studentów i 20 nauczycieli dla liczb osób nie większych niż zapisane w Art.III.1 umowy finansowej i do 100% rzeczywistej ceny, ale w wysokości nie przekraczającej kwoty funduszy przyznanej uczelni w pozycji podróż w Art.III.1 umowy; Budżet projektu - Koszty podróży uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli (2) Zalecany wybór rozwiązania najkorzystniejszego cenowo; W przypadku podróży samochodem prywatnym - po uzyskaniu wcześniejszej zgody uczelni koordynującej projekt/konsorcjum: refundacja kosztów podróży przysługuje tylko jednej osobie (niezależnie od liczby osób podróżujących samochodem) zalecany wybór bardziej ekonomicznego wariantu dla jednej osoby spośród: - ceny biletu kolejowego na trasie przejazdu samochodem (na podstawie zaświadczenia od przewoźnika o cenie jednego biletu) lub - wyliczenia opartego o liczbę przebytych kilometrów i stawkę ryczałtową przypadającą na jeden kilometr, nie wyższą niż równowartość 0,22 ; 16 8

9 Budżet projektu - Koszty podróży uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli (3) Wynajem środka transportu, jeśli koszt wynajmu jest równorzędny z kosztami podróży innymi środkami transportu według faktury, niezależnie od liczby podróżujących osób; Koszt przejazdu taksówką jest nieuprawniony jako koszt podróży; Dokumentami, które stanowią podstawę rozliczenia kwoty przyznanej uczelni koordynującej na podróż uczestników kursu są potwierdzenia dokonania płatności (Art.IV.2 umowy): faktury, rachunki, wykorzystane bilety, kserokopia wizy, karty pokładowe; w przypadku podróży samochodem oświadczenie beneficjenta (studenta/nauczyciela) o podróży samochodem wraz z informacją o liczbie kilometrów i terminie przekroczenia granic - oświadczenie woli podpisane przez daną osobę oraz zaświadczenie od przewoźnika o cenie biletu na danej trasie; 17 Budżet projektu - Koszty utrzymania uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli Kwota ryczałtowa obliczana na podstawie stawek ryczałtowych, określonych na osobę i dla czasu trwania danego kursu, włącznie z dniami podróży, na utrzymanie studentów oraz nauczycieli bezpośrednio uczestniczących w kursie, dla których miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej oraz liczb studentów i nauczycieli zapisanych w Art.III.1 umowy; Kwota obliczana zgodnie z zasadami i metodami kalkulacji przedstawionymi w części 6.1 pkt 3 Załącznika I do umowy (wniosku): w przypadku studentów: przyjęta przez uczelnię/e stawka dzienna nie może przekroczyć maksymalnej wysokości określonej dla kraju, w którym kurs intensywny odbywa się, w tabeli 1 w części 6.1 pkt 3 Załącznika I do umowy; w przypadku nauczycieli: ustalona przez uczelnię/e stawka dzienna lub tygodniowa albo dwutygodniowa, nie może przekroczyć maksymalnej wysokości określonej dla danego czasu trwania kursu/czasu pobytu nauczyciela na kursie w kraju, w którym kurs intensywny odbywa się, w tabeli 2 w części 6.1 pkt 3 Załącznika I do umowy; Studenci są zobowiązani uczestniczyć w kursie od pierwszego do ostatniego dnia jego trwania 9

10 Subsistence costs maximum rates for student Table 1. Subsistence costs maximum rates for students Country Maximum Monthly rate Daily rate (30 days) BE(fr)- Belgique BE(nl) België BE(de) Belgien BG- Balgarija CZ Česká republika DK Danmark DE Deutschland GR Ellas EE Eesti ES- España FR France IE Eire / IT Italia CY Kypros LV Latvija LT Lietuva LU Luxembourg HU Magyarország MT Malta NL Nederland AT Österreich PL Polska PT Portugal RO Romania SI Slovenia SK Slovenská republika FI Suomi / SE Sverige UK United Kingdom IS Island LI Lichtenstein NO Norge TR Türkiye CH Switzerland HR - Croatia Subsistence costs rates for teaching staff Table 2. Subsistence costs rates for teaching staff Total amount Additiona l amount week weeks Country da day per week days days days days (7 (14 y s (weeks days) days) 3-6) BE(fr)- Belgique BE(nl) België BE(de) Belgien BG- Balgarija CZ Česká republika DK Danmark DE Deutschland GR Ellas EE Eesti ES- España FR France IE Eire / IT Italia CY Kypros LV Latvija LT - Lietuva LU Luxembourg HU Magyarország MT Malta NL Nederland AT Österreich PL Polska PT Portugal RO Romania SI Słovenia SK Slovenská republika FI Suomi / SE Sverige UK United Kingdom IS Island LI Lichtenstein NO Norge TR Türkiye CH Switzerland HR - Croatia

11 Budżet projektu - Koszty utrzymania uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli (2) Z ryczałtu na utrzymanie powinny być finansowane: wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazdy lokalne (na terenie danej miejscowości) i w przypadku dostępności środków kieszonkowe ; Kieszonkowe może być wypłacone uczestnikom wyłącznie w wysokości, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą funduszy przyznaną uczelni w pozycji utrzymanie w Art.III.1 umowy finansowej i kwotą środków finansowych poniesioną przez uczelnię koordynującą kurs na utrzymanie (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przejazdy lokalne). Decyzję o kwocie kieszonkowego, wypłacanej poszczególnym studentom i nauczycielom podejmuje konsorcjum uczelni, z zachowaniem zasady równego traktowania danej grupy uczestników kursu; 21 Budżet projektu - Koszty utrzymania uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli (3) Z funduszy programu Erasmus można dofinansować wydatki na utrzymanie dla maksymalnie 60 studentów i 20 nauczycieli - dla liczb osób nie większych niż zapisane w Art.III.1 umowy finansowej, ale w wysokości nie przekraczającej kwoty funduszy przyznanej uczelni w pozycji utrzymanie w Art.III.1 umowy; Rozliczenie kwoty przyznanej uczelni na utrzymanie uczestników kursu następuje na podstawie określonych liczb osób i określonych stawek ryczałtowych; Wypłata kieszonkowego musi zostać potwierdzona w dokumencie, zawierającym dane osobowe i czytelny podpis osoby, która otrzymała kieszonkowe oraz wypłaconą danej osobie kwotę w EUR; 22 11

12 Budżet projektu - Koszty utrzymania uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli (4) Dokumentami, które stanowią podstawę rozliczenia kwoty przyznanej uczelni koordynującej na utrzymanie uczestników kursu są (Art.IV.2 umowy): imienna/e lista/y obecności podpisana/e czytelnie przez każdego uczestnika kursu (studenta i nauczyciela akademickiego także z uczelni koordynującej/organizującej) w pierwszym i ostatnim dniu kursu (daty rozpoczęcia i zakończenia kursu podane w Art.III.1 umowy); bilety/dokumenty podróży poświadczające daty przyjazdu i wyjazdu uczestnika do/z miejscowości, w której odbywa się kurs; potwierdzenie udziału w kursie - zaświadczenie dla każdego uczestnika (studenta i nauczyciela akademickiego) zawierające datę rozpoczęcia i datę zakończenia kursu/pobytu, podpisane przez instytucję, w której odbył się kurs): - zaświadczenie studenta powinno zawierać uzyskaną liczbę punktów ECTS = kurs integralną częścią kształcenia; 23 Budżet projektu Podział środków pomiędzy uczestników kursu intensywnego Beneficjent może rozdysponować fundusze związane z działaniem zwanym mobilnością (podróż i utrzymanie) pomiędzy uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli lub zorganizować zakwaterowanie i/lub wyżywienie dla uczestników. W każdym przypadku, fundusze otrzymane na działania związane z mobilnością (podróż i utrzymanie) muszą być wykorzystane zgodnie z celem i zarządzane w przejrzysty sposób (Art.III.3 umowy); wypłata stypendium musi zostać potwierdzona w dokumencie, zawierającym dane osobowe i czytelny podpis osoby, która otrzymała środki oraz wypłaconą danej osobie kwotę w EUR; 24 12

13 Budżet projektu Przesunięcie środków W drodze odstępstwa od Artykułu13 Warunków Ogólnych i bez uszczerbku dla warunków finansowania określonych w Artykule III.1 i III.2 niniejszej Umowy, Beneficjent może podczas realizacji działania dokonać przesunięcia środków pomiędzy kategoriami budżetu utrzymanie i podróż pod warunkiem, że przesunięcie to nie wpłynie na realizację działania i nie przekroczy 10% kwoty najniższej z dwóch ww. kategorii budżetowych. Przed dokonaniem takiego przesunięcia Beneficjent powiadomi NA pisemnie (Art.III.5 umowy); 25 Budżet projektu Płatności Płatność zaliczkowa - 80% całkowitej maksymalnej kwoty dofinansowania - do 45 dni od daty podpisania umowy finansowej przez FRSE; Wszystkie dowody płatności powinny być wystawione w czasie obowiązywania umowy (1 września sierpnia 2012), a płatności dokonane przed dniem złożenia sprawozdania (także akonto płatności końcowej); Wszystkie płatności wynikające z realizacji projektu powinny być dokonywane wyłącznie z rachunku bankowego uczelni określonego w Art. V umowie finansowej i zgodnie z zapisami umowy; Ostateczna kwota dofinansowania dla projektu jest ustalana na podstawie sprawozdania z realizacji projektu w ciągu 45 dni od daty dostarczenia sprawozdania do FRSE-NA; 26 13

14 Budżet projektu Płatności (2) W zależności od wysokości ostatecznej kwoty dofinansowania uczelnia koordynująca otrzyma: płatność końcową do 20% przyznanej całkowitej kwoty dofinansowania do 45 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania przez FRSE-NA; lub wezwanie do zwrotu w przypadku wykorzystania na realizację projektu kwoty mniejszej od 80% płatności zaliczkowej; Wszystkie kwoty w sprawozdaniu z realizacji kursu intensywnego powinny być wyrażone w EUR; Przeliczenia wydatków rzeczywistych na EUR: w przypadku, gdy rachunek bankowy uczelni jest prowadzony w PLN obowiązują zasady określone w Art.IV.2 umowy; 27 Zmiany w realizacji projektu wymagające sporządzenia aneksu do umowy finansowej z FRSE-NA Aneks jest konieczny i przygotowywany w odpowiedzi na złożony przez uczelnię koordynującą uzasadniony, pisemny, wniosek w sytuacji zmiany: w składzie konsorcjum realizującego projekt (zmiana uczelni koordynującej praktycznie jest niemożliwa) konieczne jest przedstawienie nowego programu kursu z uwzględnieniem proponowanej zmiany; programu kursu intensywnego (znacząca modyfikacja) - konieczne jest przedstawienie nowego programu z uwzględnieniem proponowanej zmiany oraz informacji o wpływie zmiany na osiągnięcie celu; rachunku bankowego uczelni koordynującej; 28 14

15 Zmiany w realizacji projektu wymagające sporządzenia aneksu do umowy finansowej z FRSE-NA (2) zmniejszenia wysokości całkowitej maksymalnej kwoty dofinansowania projektu, spowodowane mniejszym niż zakładane wykorzystaniem funduszy w pozycjach podróż (np. niższe koszty podróży, mniejsza liczba osób) i utrzymanie (np. mniejsza liczba osób) umowy; miejsca i terminu prowadzenia kursu (wyłącznie w okresie obowiązywania umowy) - konieczne jest przedstawienie nowego programu kursu z uwzględnieniem proponowanej zmiany oraz informacji o wpływie zmiany na osiągnięcie celu; W każdym przypadku uczelnia koordynująca projekt jest zobowiązana złożyć uzasadniony, pisemny, wniosek przed zaistnieniem zmiany najpóźniej 1 miesiąc przed terminem złożenia sprawozdania z realizacji kursu, określonym w Art.IV.2 umowy. 29 Zmiany w realizacji projektu wymagające pisemnego potwierdzenia ze strony FRSE-NA Pisemne potwierdzenie ze strony FRSE, w odpowiedzi na złożony przez uczelnię koordynującą wniosek pisemny, jest wymagane w sytuacji zmiany: prawnego przedstawiciela uczelni koordynującej; koordynatora projektu w uczelni koordynującej projekt; programu kursu intensywnego (niewielka modyfikacja) - konieczne jest przedstawienie nowego programu z uwzględnieniem proponowanej zmiany oraz informacji o wpływie zmiany na osiągnięcie celu; wysokości kwot w pozycjach budżetu podróż i utrzymanie (przesunięcie środków na podstawie Art.III.5 umowy, czyli w ramach możliwego limitu); W każdym przypadku uczelnia koordynująca projekt jest zobowiązana złożyć uzasadniony, pisemny, wniosek przed zaistnieniem zmiany najpóźniej 1 miesiąc przed terminem złożenia sprawozdania z realizacji kursu, określonym w Art.IV.2 umowy

16 Warunki ogólne umowy finansowej pomiędzy FRSE-Narodową Agencją a uczelnią koordynującą projekt Przepisy prawne i administracyjne (między innymi regulacje dotyczące konfliktu interesów, zamówień publicznych, prawa własności/wykorzystania wyników, ewaluacji oraz warunki zawieszenia lub rozwiązania umowy); Postanowienia finansowe (określają szczegółowo warunki dokonywania płatności, ustalenia ostatecznej kwoty dofinansowania, sposób ewentualnego zwrotu środków finansowych, zasady kontroli i audytu, m.in. zobowiązanie beneficjenta do przechowywania dokumentacji projektu co najmniej przez 5 lat od daty dokonania płatności końcowej); 31 Warunki ogólne umowy finansowej pomiędzy FRSE-Narodową Agencją a uczelnią koordynującą projekt (2) Siła wyższa oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia o charakterze wyjątkowym pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą Umową, nie wynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności. Strona nie wywiązująca się ze zobowiązań umownych nie może powoływać się na usterki sprzętu lub materiałów bądź opóźnienia w ich udostępnieniu (o ile nie są spowodowane siłą wyższą ), spory pracownicze, strajki lub trudności finansowe jako siłę wyższą (Art.8.1 WO umowy)

17 Rola uczelni koordynującej projekt typu kurs intensywny Odpowiedzialność za przygotowanie i zgodną z zasadami programu Erasmus realizację kursu; Odpowiedzialność za poprawne wykorzystanie środków finansowych; Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji projektu (w tym kursu); 33 Dokumenty związane z realizacją projektu typu kurs intensywny - FRSE-NA i uczelnia koordynująca Prowadzenie i rozliczenie projektu: Umowa finansowa z FRSE-Narodową Agencją; Dokumenty potwierdzające wydatkowanie funduszy: - dobrą praktyką jest prowadzenie rejestru wszystkich wydatków związanych z projektem (np. w postaci dokumentu MS Excel, wypełnianego przez administratora projektu) na wewnętrzne potrzeby uczelni; - wydatki na organizację kursu powinny być dokonywane w zgodności z przepisami kraju, w którym odbywa się kurs; Dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia poszczególnych kategorii środków finansowych (organizacja kursu intensywnego, podróż, utrzymanie); Załączniki do umowy finansowej: wniosek (Załącznik I), potwierdzenie otrzymania środków (Załącznik V) i raport z realizacji projektu (Załącznik III); 34 17

18 Dokumenty związane z realizacją projektu typu kurs intensywny - FRSE-NA i uczelnia koordynująca (2) Prowadzenie kursu intensywnego: program kursu z określeniem formy i liczby godzin zajęć, nazwisk wykładowców i ich uczelni macierzystych; imienna/e lista/y obecności podpisana/e czytelnie przez każdego uczestnika kursu (studenta i nauczyciela); ankieta oceny kursu intensywnego wypełniona przez każdego uczestniczącego w kursie studenta (wzór Załącznik IV do umowy); zaświadczenie o udziale w kursie dla każdego uczestnika; materiały, publikacje powstałe w wyniku realizacji kursu/projektu i dofinansowane z programu Uczenie się przez całe życie -Erasmus; 35 Rozliczenie dofinansowania zasada podstawowa Kwota funduszy przyznana konsorcjum uczelni na realizację kursu intensywnego może być rozliczona wyłącznie w sytuacji, kiedy spełnione zostały kryteria formalne dotyczące kursu intensywnego: liczba dni kursu, w których odbywały się zajęcia dydaktyczne wynosi co najmniej 10 następujących po sobie dni zajęć dydaktycznych z co najmniej 6 godzinami zajęć tematycznych w każdym dniu; w kursie wzięło udział co najmniej 10 studentów z uczelni uczestniczących w projekcie, wymienionych w Załączniku II do umowy, z co najmniej dwóch innych krajów niż ten, w którym odbywa się kurs - z prawem do finansowania. W przypadku niespełnienia ww. kryteriów wydatki poniesione z tytułu przeprowadzenia kursu intensywnego (organizacja, podróż, utrzymanie) są uznane za nieuprawnione. 18

19 Sprawozdanie z realizacji projektu kursu intensywnego 1. Erasmus Intensive Programme (IP) FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY: a) Formularz opisowy (części 1, 2, 4) - dokument on-line; b) IP Data Dictionaries 2011/ formularz finansowo - statystyczny (część 3) - dokument MS Excel, składający się z 3 arkuszy: - IP General Data Dictionary- IP _General ; - IP Student Mobility Data Dictionary - IP _SM ; - IP Teacher Mobility Data Dictionary - IP _TM ; c) Opis projektu dla celu upowszechniania i wykorzystania jego rezultatów (część 5, wzór NA). 2. Ankiety oceny kursu wypełnione przez wszystkich studentów pozostają w dokumentacji uczelni koordynującej w części 1 sprawozdania należy zamieścić wyniki ankietowania. Zarchiwizowane ankiety są przedmiotem kontroli prowadzonej/ zlecanej przez KE/NA. Brak ankiety spowoduje konieczność zwrotu dofinansowania. Rozliczenie realizacji projektu kursu intensywnego Jedyny/e obowiązkowo składany/e wraz ze sprawozdaniem dokument/y, niezbędny/e dla celów rozliczenia projektu: imienna/e lista/y obecności podpisana/e czytelnie przez każdego uczestnika kursu (studenta i nauczyciela) w pierwszym i ostatnim dniu kursu lub dniu pobytu (w przypadku niektórych nauczycieli) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; Inne dokumenty, składane na życzenie FRSE-NA lub innej sprawdzającej instytucji (projekty, które zostaną wybrane do losowego bardziej szczegółowego sprawdzenia finansowego) - oryginały: potwierdzenie udziału w kursie (zaświadczenie dla każdego uczestnika o udziale w kursie, zawierające datę rozpoczęcia i datę zakończenia kursu, podpisane przez instytucję, w której odbył się kurs i/lub inne odpowiednie dokumenty) uczelnie prowadzące działanie w pierwszym roku powinny załączyć kopie wzorów zaświadczeń o udziale w kursie dla studenta i wykładowcy; ankiety oceny kursu (studenci); faktury, rachunki, bilety, etc. potwierdzające wydatki na podróż; wyciągi z rachunku bankowego uczelni koordynującej, wskazanego w Art.V umowy finansowej z FRSE-NA; 19

20 Dokumenty związane z realizacją projektu typu kurs intensywny - uczelnia koordynująca i instytucje partnerskie Rozliczenia Sposób 1 - Zaliczka do rozliczenia: - wniosek od uczelni partnerskiej o wypłacenie zaliczki w określonej kwocie wraz z kosztorysem wydatków; - informacja o dokumentach potrzebnych do rozliczenia zaliczki; Sposób 2 Refundacja wydatków zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami; - preliminarz budżetu projektu i uzgodnienie kosztów, które zostaną zrefundowane każdej uczelni partnerskiej; - informacja o dokumentach potrzebnych do dokonania refundacji; Według procedur/ rozwiązań / standardów stosowanych w uczelni 39 Realizacja umowy finansowej pomiędzy FRSE-NA a uczelnią koordynującą projekt - kalendarz 1) Podpisanie umowy pomiędzy FRSE-NA a uczelnią koordynującą projekt; 2) Przekazanie uczelni 80% ogólnej kwoty dofinansowania zapisanej w umowie finansowej w formie płatności zaliczkowej - do 45 dni od daty podpisania umowy przez FRSE; 3) Złożenie potwierdzenia otrzymania środków (on-line) przez uczelnię koordynującą do 15 stycznia 2012 r. 4) Przeprowadzenie kursu intensywnego przez konsorcjum uczelni w okresie: 1 września sierpnia 2012; 40 20

21 Realizacja umowy finansowej pomiędzy FRSE-NA a uczelnią koordynującą projekt kalendarz (2) 5) Ewentualne zgłoszenie potrzeby zmniejszenia całkowitej maksymalnej kwoty dofinansowania najpóźniej 15 czerwca 2012; 6) Złożenie przez uczelnię koordynującą sprawozdania z realizacji projektu (on-line) najpóźniej 60 dni po terminie zakończenia kursu; 7) Ocena sprawozdania przez FRSE-NA i obliczenie należnej kwoty dofinansowania dla projektu do 45 dni od daty złożenia dokumentu; 8) Przekazanie uczelni płatności końcowej do 20% całkowitej maksymalnej kwoty dofinansowania - do 45 dni od daty zakończenia oceny sprawozdania lub wezwania do zwrotu niewykorzystanej kwoty;

22 43 Realizacja umowy finansowej pomiędzy FRSE-NA a uczelnią koordynującą projekt - kalendarz (2) 6) Ewentualna zmiana całkowitej maksymalnej kwoty dofinansowania do 31 marca 2010 wyłącznie w przypadku otrzymania przez NA dodatkowych środków; / 7) Złożenie przez uczelnię koordynującą sprawozdania z realizacji kursu w roku akademickim 2009/10 (on-line) - najpóźniej 60 dni po terminie zakończenia obowiązywania umowy 31 października 2010 r. (on-line); 8) Ocena sprawozdania przez FRSE-NA i obliczenie należnej kwoty dofinansowania dla projektu, zgodnie z zapisami umowy finansowej - do 45 dni od daty złożenia dokumentu; 9) Przekazanie płatności końcowej (20%) za rok 2009/10 do 45 dni od daty zakończenia oceny sprawozdania; 44 22

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa

Kursy Intensywne Erasmusa Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/2014 Na etapie sporządzania raportu końcowego należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej, Przewodnikiem Programu Uczenie się przez całe życie 2013 oraz

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ KA1(HE) WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR /wydział/sms/2014/2015

PROGRAM ERASMUS+ KA1(HE) WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR /wydział/sms/2014/2015 PROGRAM ERASMUS+ KA1(HE) WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR /wydział/sms/2014/2015 Politechnika Śląska (PL GLIWICE01) Adres: Akademicka 2A, 44-100 Gliwice dalej zwana Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 8.1. 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ROZLICZANE KOSZTY PROJEKTU? 2. W JAKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR: DWM-9202- /14

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR: DWM-9202- /14 PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR: DWM-9202- /14 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa dalej zwany "Uczelnią"

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Podręcznik wdrażania projektu dla Beneficjentów i Partnerów Projektów regularnych i strategicznych Lipiec 2013_(wersja 3) SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Raport cząstkowy TOI 2012 - część finansowa Sprawozdanie finansowe Polityka kursowa, kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu...

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu... Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu... Politechnika Lubelska PL LUBLIN03 Adres: ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 1. Warunki ogólne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ PESEL... Wydział:... kierunek:... aktualny rok studiów/semestr/stopień: ...

PROGRAM ERASMUS+ PESEL... Wydział:... kierunek:... aktualny rok studiów/semestr/stopień: ... Załącznik PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM UMOWA NR pomiędzy: AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, tel., fax: (+4822) 865

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Posiadacz rachunku bankowego (jeżeli inny niż Uczestnik):... Nazwa banku:... Numer SWIFT banku:... IBAN pełen numer rachunku...

Posiadacz rachunku bankowego (jeżeli inny niż Uczestnik):... Nazwa banku:... Numer SWIFT banku:... IBAN pełen numer rachunku... Politechnika Lubelska PL LUBLIN03 Adres: ul. Nadbystrzycka 38D 20-618 Lublin dalej zwana Uczelnią, reprezentowana do celów podpisania niniejszej Umowy przez Panią Profesor Marzennę R. Dudzińską, Prorektora

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PRZEMYSŁOWO- AKADEMICKIE MARIE CURIE

PARTNERSTWO PRZEMYSŁOWO- AKADEMICKIE MARIE CURIE ZAŁĄCZNIK III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE PARTNERSTWO PRZEMYSŁOWO- AKADEMICKIE MARIE CURIE [WERSJA DLA WIELU BENEFICJENTÓW] III.1 Definicje Oprócz definicji zawartych w art. II.1, do niniejszej umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2010, wydanie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo