Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 Zatwierdzam Trzebinia r.... (kierownik jednostki zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia o nazwie: Przeprowadzenie 3-ch rodzajów kursów przyuczających do zawodu (montera instalacji i urządzeń sanitarnych, malarza-tynkarza, glazurnikaposadzkarza) wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U j.t. ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez zamawiającego i wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej. Cena za SIWZ nieodpłatnie Termin składania ofert: r. godz. 08:30 Termin otwarcia ofert: r. godz. 09:00 LISTOPAD 2011

2 1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; Zakład Karny w Trzebini ul. Słowackiego Trzebinia REGON NIP nr telefonu (032) nr telefonu (032) nr telefonu (032) nr faks (032) strona internetowa: 2) tryb udzielenia zamówienia; Przetarg nieograniczony, wartość zamówienia poniżej kwoty euro. Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 oraz art Ustawy Pzp. 3) opis przedmiotu zamówienia; 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa przeprowadzenia równocześnie 3-ch rodzajów kursów przyuczających do zawodu wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności tj. a) kurs przyuczający do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; b) kurs przyuczający do zawodu malarza-tynkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; c) kurs przyuczający do zawodu glazurnika-posadzkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; przez jednego Wykonawcę, który dysponuje wykwalifikowaną kadrą i zapleczem dydaktycznym. W myśl art. 36 pkt 5 Ustawy Pzp zamawiający zastrzega sobie, iż wykonawca ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie może część lub całość zamówienia powierzyć podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie zrealizować przedmiot zamówienia w całości. Wykonawca przedmiotu zamówienia musi spełniać wymogi organizatorów kształcenia, które zostały określone w 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U ze zm.).

3 2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. 3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): usługi szkolenia zawodowego. 4. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się na terenie Zakładu Karnego w Trzebini. 5. Liczba uczestników usługi szkoleniowej: a) kurs przyuczający do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Liczba uczestników kursu przyuczającego do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności wynosi 12 osób, w 1 grupie szkoleniowej. b) kurs przyuczający do zawodu malarza-tynkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Liczba uczestników kursu przyuczającego do zawodu malarza-tynkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności wynosi 12 osób, w 1 grupie szkoleniowej. c) kurs przyuczający do zawodu glazurnika-posadzkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Liczba uczestników kursu przyuczającego do zawodu glazurnika-posadzkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności wynosi 12 osób, w 1 grupie szkoleniowej. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i przechowywania danych osobowych uczestników szkolenia uzyskanych od uczestników zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U j.t. ze zm.). 6. Program usługi szkoleniowej: a) kurs przyuczający do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Program szkolenia powinien wynosić łącznie: 112 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika (w tym 32 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych).

4 Program kursu przyuczającego do zawodu powinien wynosić łącznie: 96 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika (w tym 16 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych). Program zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej wynosić 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika. b) kurs przyuczający do zawodu malarza-tynkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Program szkolenia powinien wynosić łącznie: 112 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika (w tym 32 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych). Program kursu przyuczającego do zawodu powinien wynosić łącznie: 96 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika (w tym 16 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych). Program zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej wynosić 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika. c) kurs przyuczający do zawodu glazurnika-posadzkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Program szkolenia powinien wynosić łącznie: 112 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika (w tym 32 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych). Program kursu przyuczającego do zawodu powinien wynosić łącznie: 96 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika (w tym 16 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych). Program zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej wynosić 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika. 7. Cel usługi szkoleniowej: a) kurs przyuczający do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Celem kursu przyuczającego do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do pracy w zawodzie montera instalacji i urządzeń sanitarnych. Celem zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej organizowanego w formie seminarium jest poznanie własnych możliwości, perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy, a także poznanie metod efektywnego poszukiwania pracy.

5 b) kurs przyuczający do zawodu malarza-tynkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Celem kursu przyuczającego do zawodu malarza-tynkarza jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do pracy w zawodzie malarza-tynkarza. Celem zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej organizowanego w formie seminarium jest poznanie własnych możliwości, perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy, a także poznanie metod efektywnego poszukiwania pracy. c) kurs przyuczający do zawodu glazurnika-posadzkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Celem kursu przyuczającego do zawodu glazurnika-posadzkarza jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do pracy w zawodzie glazurnika-posadzkarza. Celem zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej organizowanego w formie seminarium jest poznanie własnych możliwości, perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy, a także poznanie metod efektywnego poszukiwania pracy. 8. Wykonawca zakończy kursy przyuczające do zawodu egzaminem sprawdzającym wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania tego kursu. Egzamin sprawdzający przeprowadzi komisja powołana przez wykonawcę. Czasu trwania egzaminu nie wlicza się do czasu trwania kursu. 9. Wykonawca wyda uczestnikom, którzy ukończyli kurs przyuczający do zawodu z wynikiem pozytywnym zaświadczenie wg wzoru określonego przez MEN oraz certyfikaty uczestnictwa w kursie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10. Wykonawca wyda uczestnikom zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej zaświadczenie wg wzoru określonego przez MEN oraz certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzona w oparciu o umowę szkoleniową, dokumentację szkoleniową oraz program szkolenia, które spełniają wymagania określone w 32 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U ze zm.). 12. Realizacja przedmiotu zamówienia spełnia również wymogi Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz.U ze zm.). 13. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uprzątnięcia ze wszystkich elementów i pozostałych rzeczy miejsca, w których odbywały się zajęcia praktyczne w ciągu trzech dni od daty ich zakończenia.

6 14. Wykonawca zapewni w ramach zajęć teoretycznych uprawnionych wykładowców, podręczniki, skrypty, materiały papiernicze, przybory do pisania, oraz środki dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. 15. Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewni instruktorów praktycznej nauki zawodu, materiały budowlane, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń budowlanych, niezbędne maszyny i urządzenia budowlane, narzędzia i sprzęt, odzież i obuwie ochronne, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz napoje. 16. Wykonawca zapewni materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych w trakcie realizacji programu kursu przyuczającego do zawodu. Materiały stanowią wielkość nie przekraczającą 40% kosztu ogólnego usługi szkoleniowej. 17. Zamawiający, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych przekaże Wykonawcy narzędzia oraz sprzęt do realizacji kursu i zajęć aktywizacyjnych, zakupiony na potrzeby projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie zajęć teoretycznych w pomieszczeniach przygotowanych przez Zamawiającego na terenie Zakładu Karnego w Trzebini wyposażonych w sprzęt, pomoce dydaktyczne, multimedia dostosowane do potrzeb określonego szkolenia, przepisów ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii oraz w zakresie zajęć praktycznych w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Zakładu Karnego w Trzebini dostosowanych do potrzeb określonego szkolenia, przepisów ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii. 19. Wykonawca prowadzi dokumentację przebiegu kursu. Dokumentację stanowią: a) harmonogram i program kursu przyuczającego do zawodu b) dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: -wymiar godzin zajęć edukacyjnych -tematy zajęć edukacyjnych c) protokół z egzaminu d) rejestr wydanych zaświadczeń wraz z zaświadczeniami opatrzonymi w logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zapisy informujące, że zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 20. Wykonawca prowadzi również dokumentację przebiegu zajęć aktywizacyjnych. Dokumentację stanowią: a) harmonogram i program zajęć aktywizacyjnych b) dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: -wymiar godzin zajęć edukacyjnych -tematy zajęć edukacyjnych c) rejestr wydanych zaświadczeń wraz z zaświadczeniami opatrzonymi w logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zapisy informujące, że zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 21. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji szkoleniowej do końca 2020 r..

7 22. Wykonawca umożliwi uprawnionym instytucjom wewnętrznym i zewnętrznym kontroli szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów. 23. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia dokumentacji przebiegu szkolenia logotypami i zapisami zapewniającymi identyfikację wizualną realizowanego szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 4) termin wykonania zamówienia; Termin wykonania przedmiotu zamówienia to okres od dnia r. do dnia r. lub w przypadku podpisania umowy po dniu r. od dnia podpisania umowy do dnia r.. Zajęcia teoretyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu i zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej powinny odbywać się codziennie, w dniach od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:30 do 14:15 i wg następującego harmonogramu godzinnego: 1 godzina lekcyjna 08:30 09:15 2 godzina lekcyjna 09:20 10:05 3 godzina lekcyjna 10:10 10:55 4 godzina lekcyjna 11:00 11:45 5 godzina lekcyjna 12:00 12:45 6 godzina lekcyjna 12:50-13:35 7 godzina lekcyjna 13:40 13:25 8 godzina lekcyjna 13:30 14:15 Zajęcia praktyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu powinny odbywać się codziennie, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 14:15 i wg następującego harmonogramu godzinnego: 1 godzina lekcyjna 08:30 09:15 2 godzina lekcyjna 09:20 10:05 3 godzina lekcyjna 10:10 10:55 4 godzina lekcyjna 11:00 11:45 5 godzina lekcyjna 12:00 12:45 6 godzina lekcyjna 12:50-13:35 7 godzina lekcyjna 13:40 13:25 8 godzina lekcyjna 13:30 14:15 Zajęcia teoretyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych w ilości 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r..

8 Zajęcia teoretyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu malarza-tynkarza w ilości 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. Zajęcia teoretyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu glazurnika-posadzkarza w ilości 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. Zajęcia praktyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych w ilości 80 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. Zajęcia praktyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu malarza-tynkarza w ilości 80 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. Zajęcia praktyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu glazurnika-posadzkarza w ilości 80 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. Zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej dla kursu przyuczającego do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych w ilości 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. Zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej dla kursu przyuczającego do zawodu malarza-tynkarza w ilości 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. Zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej dla kursu przyuczającego do zawodu glazurnika-posadzkarza w ilości 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. 5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

9 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 3. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń, określonych w pkt 6 SIWZ (wykazał / nie wykazał). 6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy dostarczyć mają: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ); b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); 7) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Zgodnie z wyborem zamawiającego dokonanym na mocy przepisu art. 27 ust. 1 Ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub w formie faksowej. 3. Ze strony zamawiającego osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wykonania przedmiotu zamówienia są: a) w sprawach formalno prawnych: kpt. mgr Zbigniew Machaj kierownik DKw pokój nr 6 w budynku administarcyjno-hotelowym nr telefonu (032) nr faks (032) ppor. mgr Rafał Sikora inspektor DKw pokój nr 10 w budynku administarcyjno-hotelowym nr telefonu (032) nr faks (032)

10 b) w sprawach merytorycznych: Marian Blaut koordynator d/s POKL pokój nr 10 w budynku administarcyjno-hotelowym nr telefonu (032) nr faks (032) Korespondencja w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem może być doręczona tylko w czasie pracy zamawiającego tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do niezależnie od sposobu jej doręczenia (osobiście, drogą pocztową, drogą faksową). 8) wymagania dotyczące wadium; Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9) termin związania ofertą; 1. Ustala się, że wykonawca składający ofertę jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w pkt 11 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10) opis sposobu przygotowywania ofert; 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim. 6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 7. Do oferty prosimy załączyć dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty np. odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert odpis z krajowego rejestru sądowego, odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego rejestru. W przypadku złożenia kserokopii, wpis do rejestru musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

11 8. Jeżeli wykonawcę reprezentuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy to do oferty prosimy załączyć pełnomocnictwo. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 9. Na ofertę składają się: a) druk "Formularz ofertowy", który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ złożony w formie oryginału); b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego (załącznik nr 2 do SIWZ złożony w formie oryginału); c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego (załącznik nr 3 do SIWZ złożony w formie oryginału); d) prosimy załączyć dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty np. odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert odpis z krajowego rejestru sądowego, odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego rejestru; e) prosimy załączyć pełnomocnictwo; jeżeli wykonawcę reprezentuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy; 11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 1. Oferty muszą być złożone w sekretariacie zamawiającego, który znajduje się w budynku administracyjnym zamawiającego w terminie do dnia r. do godz. 08: Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16: Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres zamawiającego oraz opisane wg wzoru poniżej: nazwa i adres wykonawcy nazwa i adres zamawiającego Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej nr DKw-220/6/POKL/2011 Nie otwierać przed terminem r. godzina 09:00 4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

12 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego w budynku administracyjnym (gabinet dyrekcji). 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 12) opis sposobu obliczenia ceny; 1. Wymagane jest by cena podana w formularzu ofertowym wyrażona była w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 2. Cenę oferty oblicza się w następujący sposób: a) w kolumnie 2 (cena jednostkowa netto za kurs/zajęcia) należy podać cenę jednostkową netto za kurs/zajęcia; b) w kolumnie 4 (wartość netto za kurs/zajęcia) należy podać iloczyn kolumn 2 i 3; c) w kolumnie 5 (stawka % należnego podatku vat) należy podać obowiązującą stawkę podatku vat za kurs/zajęcia; d) w kolumnie 6 (kwota należnego podatku vat) należy podać iloczyn kolumn 4 i 5; e) w kolumnie 7 (wartość brutto za kurs/zajęcia) należy podać sumę kolumn 4 i 6; f) ogólna wartość brutto za całość zamówienia należy podsumować poszczególne wartości brutto za kurs/zajęcia z kolumny 7 g) w kolumnie 8 (cena osobogodziny brutto za kurs) należy podać iloraz wartość brutto za kurs przez liczbę 1152 (12 osób x 96 h = 1152) h) w kolumnie 8 (cena osobogodziny brutto za zajęcia) należy podać iloraz wartość brutto za zajęcia przez liczbę 192 (12 osób x 16 h = 192) 13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie: ogólna wartość brutto za całość zamówienia 100 pkt znaczenia w ofercie 2. Wybranie zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

13 3. Kryterium ogólna wartość oferty brutto ocenione będzie wg następującego wzoru: najniższa ogólna wartość brutto za całość zamówienia x 100 pkt badana ogólna wartość brutto za całość zamówienia 14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 1. W myśl art. 93 pkt. 1a Ustawy Pzp zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający równocześnie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówenia lub wykonawców, którzy złożyli oferty. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta; 4. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy. 5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 6. W celu podpisania umowy osoby podpisujące umowę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość i umocowanie do podpisywania umowy.

14 15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 1. Treść umowy sporządza zamawiający. 2. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Treść umowy może być zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w przypadkach wymienionych poniżej (zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp ): a) zmiana terminów realizacji zajęć praktycznych i zajęć teoretycznych w okresie od dnia r. do dnia r.; b) zmiana harmonogramu godzinnego realizacji zajęć praktycznych i zajęć teoretycznych w okresie od dnia r. do dnia r.; c) inne zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a są one korzystne dla zamawiającego; 17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia; Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI Ustawy Pzp. Załączniki: 1 x druk "Formularz ofertowy" 1 x oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 1 x oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania 1 x wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy realizacji szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy realizacji szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy realizacji szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy 1.Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ul. Lubelska 2G 24-100 Puławy tel.: 81 886

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zp.sw.gov.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zp.sw.gov.pl Łowicz: Kurs komputerowy z obsługą programu magazynowego dla osób odbywających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamówieniu

Informacja o zamówieniu Informacja o zamówieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Kursu komputerowego dla 54 osób niepełnosprawnych w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/2015 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/28/2012

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G.Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NIP 584-020-35-93 REGON P-000001620 Nr postępowania: ZP/400/018/U/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp.

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp. PUP.I.2430-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo