Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 Zatwierdzam Trzebinia r.... (kierownik jednostki zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia o nazwie: Przeprowadzenie 3-ch rodzajów kursów przyuczających do zawodu (montera instalacji i urządzeń sanitarnych, malarza-tynkarza, glazurnikaposadzkarza) wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U j.t. ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez zamawiającego i wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej. Cena za SIWZ nieodpłatnie Termin składania ofert: r. godz. 08:30 Termin otwarcia ofert: r. godz. 09:00 LISTOPAD 2011

2 1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; Zakład Karny w Trzebini ul. Słowackiego Trzebinia REGON NIP nr telefonu (032) nr telefonu (032) nr telefonu (032) nr faks (032) strona internetowa: 2) tryb udzielenia zamówienia; Przetarg nieograniczony, wartość zamówienia poniżej kwoty euro. Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 oraz art Ustawy Pzp. 3) opis przedmiotu zamówienia; 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa przeprowadzenia równocześnie 3-ch rodzajów kursów przyuczających do zawodu wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności tj. a) kurs przyuczający do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; b) kurs przyuczający do zawodu malarza-tynkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; c) kurs przyuczający do zawodu glazurnika-posadzkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; przez jednego Wykonawcę, który dysponuje wykwalifikowaną kadrą i zapleczem dydaktycznym. W myśl art. 36 pkt 5 Ustawy Pzp zamawiający zastrzega sobie, iż wykonawca ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie może część lub całość zamówienia powierzyć podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie zrealizować przedmiot zamówienia w całości. Wykonawca przedmiotu zamówienia musi spełniać wymogi organizatorów kształcenia, które zostały określone w 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U ze zm.).

3 2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. 3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): usługi szkolenia zawodowego. 4. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się na terenie Zakładu Karnego w Trzebini. 5. Liczba uczestników usługi szkoleniowej: a) kurs przyuczający do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Liczba uczestników kursu przyuczającego do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności wynosi 12 osób, w 1 grupie szkoleniowej. b) kurs przyuczający do zawodu malarza-tynkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Liczba uczestników kursu przyuczającego do zawodu malarza-tynkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności wynosi 12 osób, w 1 grupie szkoleniowej. c) kurs przyuczający do zawodu glazurnika-posadzkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Liczba uczestników kursu przyuczającego do zawodu glazurnika-posadzkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności wynosi 12 osób, w 1 grupie szkoleniowej. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i przechowywania danych osobowych uczestników szkolenia uzyskanych od uczestników zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U j.t. ze zm.). 6. Program usługi szkoleniowej: a) kurs przyuczający do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Program szkolenia powinien wynosić łącznie: 112 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika (w tym 32 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych).

4 Program kursu przyuczającego do zawodu powinien wynosić łącznie: 96 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika (w tym 16 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych). Program zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej wynosić 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika. b) kurs przyuczający do zawodu malarza-tynkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Program szkolenia powinien wynosić łącznie: 112 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika (w tym 32 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych). Program kursu przyuczającego do zawodu powinien wynosić łącznie: 96 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika (w tym 16 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych). Program zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej wynosić 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika. c) kurs przyuczający do zawodu glazurnika-posadzkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Program szkolenia powinien wynosić łącznie: 112 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika (w tym 32 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych). Program kursu przyuczającego do zawodu powinien wynosić łącznie: 96 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika (w tym 16 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych). Program zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej wynosić 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) dla każdego uczestnika. 7. Cel usługi szkoleniowej: a) kurs przyuczający do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Celem kursu przyuczającego do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do pracy w zawodzie montera instalacji i urządzeń sanitarnych. Celem zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej organizowanego w formie seminarium jest poznanie własnych możliwości, perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy, a także poznanie metod efektywnego poszukiwania pracy.

5 b) kurs przyuczający do zawodu malarza-tynkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Celem kursu przyuczającego do zawodu malarza-tynkarza jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do pracy w zawodzie malarza-tynkarza. Celem zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej organizowanego w formie seminarium jest poznanie własnych możliwości, perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy, a także poznanie metod efektywnego poszukiwania pracy. c) kurs przyuczający do zawodu glazurnika-posadzkarza wraz z cyklem zajęć aktywizacyjnych dla osób pozbawionych wolności; Celem kursu przyuczającego do zawodu glazurnika-posadzkarza jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do pracy w zawodzie glazurnika-posadzkarza. Celem zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej organizowanego w formie seminarium jest poznanie własnych możliwości, perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy, a także poznanie metod efektywnego poszukiwania pracy. 8. Wykonawca zakończy kursy przyuczające do zawodu egzaminem sprawdzającym wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania tego kursu. Egzamin sprawdzający przeprowadzi komisja powołana przez wykonawcę. Czasu trwania egzaminu nie wlicza się do czasu trwania kursu. 9. Wykonawca wyda uczestnikom, którzy ukończyli kurs przyuczający do zawodu z wynikiem pozytywnym zaświadczenie wg wzoru określonego przez MEN oraz certyfikaty uczestnictwa w kursie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10. Wykonawca wyda uczestnikom zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej zaświadczenie wg wzoru określonego przez MEN oraz certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzona w oparciu o umowę szkoleniową, dokumentację szkoleniową oraz program szkolenia, które spełniają wymagania określone w 32 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U ze zm.). 12. Realizacja przedmiotu zamówienia spełnia również wymogi Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz.U ze zm.). 13. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uprzątnięcia ze wszystkich elementów i pozostałych rzeczy miejsca, w których odbywały się zajęcia praktyczne w ciągu trzech dni od daty ich zakończenia.

6 14. Wykonawca zapewni w ramach zajęć teoretycznych uprawnionych wykładowców, podręczniki, skrypty, materiały papiernicze, przybory do pisania, oraz środki dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. 15. Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewni instruktorów praktycznej nauki zawodu, materiały budowlane, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń budowlanych, niezbędne maszyny i urządzenia budowlane, narzędzia i sprzęt, odzież i obuwie ochronne, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz napoje. 16. Wykonawca zapewni materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych w trakcie realizacji programu kursu przyuczającego do zawodu. Materiały stanowią wielkość nie przekraczającą 40% kosztu ogólnego usługi szkoleniowej. 17. Zamawiający, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych przekaże Wykonawcy narzędzia oraz sprzęt do realizacji kursu i zajęć aktywizacyjnych, zakupiony na potrzeby projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie zajęć teoretycznych w pomieszczeniach przygotowanych przez Zamawiającego na terenie Zakładu Karnego w Trzebini wyposażonych w sprzęt, pomoce dydaktyczne, multimedia dostosowane do potrzeb określonego szkolenia, przepisów ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii oraz w zakresie zajęć praktycznych w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Zakładu Karnego w Trzebini dostosowanych do potrzeb określonego szkolenia, przepisów ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii. 19. Wykonawca prowadzi dokumentację przebiegu kursu. Dokumentację stanowią: a) harmonogram i program kursu przyuczającego do zawodu b) dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: -wymiar godzin zajęć edukacyjnych -tematy zajęć edukacyjnych c) protokół z egzaminu d) rejestr wydanych zaświadczeń wraz z zaświadczeniami opatrzonymi w logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zapisy informujące, że zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 20. Wykonawca prowadzi również dokumentację przebiegu zajęć aktywizacyjnych. Dokumentację stanowią: a) harmonogram i program zajęć aktywizacyjnych b) dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: -wymiar godzin zajęć edukacyjnych -tematy zajęć edukacyjnych c) rejestr wydanych zaświadczeń wraz z zaświadczeniami opatrzonymi w logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zapisy informujące, że zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 21. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji szkoleniowej do końca 2020 r..

7 22. Wykonawca umożliwi uprawnionym instytucjom wewnętrznym i zewnętrznym kontroli szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów. 23. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia dokumentacji przebiegu szkolenia logotypami i zapisami zapewniającymi identyfikację wizualną realizowanego szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 4) termin wykonania zamówienia; Termin wykonania przedmiotu zamówienia to okres od dnia r. do dnia r. lub w przypadku podpisania umowy po dniu r. od dnia podpisania umowy do dnia r.. Zajęcia teoretyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu i zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej powinny odbywać się codziennie, w dniach od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:30 do 14:15 i wg następującego harmonogramu godzinnego: 1 godzina lekcyjna 08:30 09:15 2 godzina lekcyjna 09:20 10:05 3 godzina lekcyjna 10:10 10:55 4 godzina lekcyjna 11:00 11:45 5 godzina lekcyjna 12:00 12:45 6 godzina lekcyjna 12:50-13:35 7 godzina lekcyjna 13:40 13:25 8 godzina lekcyjna 13:30 14:15 Zajęcia praktyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu powinny odbywać się codziennie, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 14:15 i wg następującego harmonogramu godzinnego: 1 godzina lekcyjna 08:30 09:15 2 godzina lekcyjna 09:20 10:05 3 godzina lekcyjna 10:10 10:55 4 godzina lekcyjna 11:00 11:45 5 godzina lekcyjna 12:00 12:45 6 godzina lekcyjna 12:50-13:35 7 godzina lekcyjna 13:40 13:25 8 godzina lekcyjna 13:30 14:15 Zajęcia teoretyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych w ilości 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r..

8 Zajęcia teoretyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu malarza-tynkarza w ilości 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. Zajęcia teoretyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu glazurnika-posadzkarza w ilości 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. Zajęcia praktyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych w ilości 80 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. Zajęcia praktyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu malarza-tynkarza w ilości 80 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. Zajęcia praktyczne z zakresu kursu przyuczającego do zawodu glazurnika-posadzkarza w ilości 80 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. Zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej dla kursu przyuczającego do zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych w ilości 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. Zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej dla kursu przyuczającego do zawodu malarza-tynkarza w ilości 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. Zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej dla kursu przyuczającego do zawodu glazurnika-posadzkarza w ilości 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) powinny odbyć się w dniach r r.. 5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

9 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 3. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń, określonych w pkt 6 SIWZ (wykazał / nie wykazał). 6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy dostarczyć mają: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ); b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); 7) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Zgodnie z wyborem zamawiającego dokonanym na mocy przepisu art. 27 ust. 1 Ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub w formie faksowej. 3. Ze strony zamawiającego osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wykonania przedmiotu zamówienia są: a) w sprawach formalno prawnych: kpt. mgr Zbigniew Machaj kierownik DKw pokój nr 6 w budynku administarcyjno-hotelowym nr telefonu (032) nr faks (032) ppor. mgr Rafał Sikora inspektor DKw pokój nr 10 w budynku administarcyjno-hotelowym nr telefonu (032) nr faks (032)

10 b) w sprawach merytorycznych: Marian Blaut koordynator d/s POKL pokój nr 10 w budynku administarcyjno-hotelowym nr telefonu (032) nr faks (032) Korespondencja w sprawach związanych z niniejszym zamówieniem może być doręczona tylko w czasie pracy zamawiającego tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do niezależnie od sposobu jej doręczenia (osobiście, drogą pocztową, drogą faksową). 8) wymagania dotyczące wadium; Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9) termin związania ofertą; 1. Ustala się, że wykonawca składający ofertę jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w pkt 11 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10) opis sposobu przygotowywania ofert; 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim. 6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 7. Do oferty prosimy załączyć dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty np. odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert odpis z krajowego rejestru sądowego, odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego rejestru. W przypadku złożenia kserokopii, wpis do rejestru musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

11 8. Jeżeli wykonawcę reprezentuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy to do oferty prosimy załączyć pełnomocnictwo. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 9. Na ofertę składają się: a) druk "Formularz ofertowy", który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ złożony w formie oryginału); b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego (załącznik nr 2 do SIWZ złożony w formie oryginału); c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego (załącznik nr 3 do SIWZ złożony w formie oryginału); d) prosimy załączyć dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty np. odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert odpis z krajowego rejestru sądowego, odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego rejestru; e) prosimy załączyć pełnomocnictwo; jeżeli wykonawcę reprezentuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy; 11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 1. Oferty muszą być złożone w sekretariacie zamawiającego, który znajduje się w budynku administracyjnym zamawiającego w terminie do dnia r. do godz. 08: Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16: Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres zamawiającego oraz opisane wg wzoru poniżej: nazwa i adres wykonawcy nazwa i adres zamawiającego Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej nr DKw-220/6/POKL/2011 Nie otwierać przed terminem r. godzina 09:00 4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

12 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego w budynku administracyjnym (gabinet dyrekcji). 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 12) opis sposobu obliczenia ceny; 1. Wymagane jest by cena podana w formularzu ofertowym wyrażona była w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 2. Cenę oferty oblicza się w następujący sposób: a) w kolumnie 2 (cena jednostkowa netto za kurs/zajęcia) należy podać cenę jednostkową netto za kurs/zajęcia; b) w kolumnie 4 (wartość netto za kurs/zajęcia) należy podać iloczyn kolumn 2 i 3; c) w kolumnie 5 (stawka % należnego podatku vat) należy podać obowiązującą stawkę podatku vat za kurs/zajęcia; d) w kolumnie 6 (kwota należnego podatku vat) należy podać iloczyn kolumn 4 i 5; e) w kolumnie 7 (wartość brutto za kurs/zajęcia) należy podać sumę kolumn 4 i 6; f) ogólna wartość brutto za całość zamówienia należy podsumować poszczególne wartości brutto za kurs/zajęcia z kolumny 7 g) w kolumnie 8 (cena osobogodziny brutto za kurs) należy podać iloraz wartość brutto za kurs przez liczbę 1152 (12 osób x 96 h = 1152) h) w kolumnie 8 (cena osobogodziny brutto za zajęcia) należy podać iloraz wartość brutto za zajęcia przez liczbę 192 (12 osób x 16 h = 192) 13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie: ogólna wartość brutto za całość zamówienia 100 pkt znaczenia w ofercie 2. Wybranie zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

13 3. Kryterium ogólna wartość oferty brutto ocenione będzie wg następującego wzoru: najniższa ogólna wartość brutto za całość zamówienia x 100 pkt badana ogólna wartość brutto za całość zamówienia 14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 1. W myśl art. 93 pkt. 1a Ustawy Pzp zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający równocześnie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówenia lub wykonawców, którzy złożyli oferty. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta; 4. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy. 5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 6. W celu podpisania umowy osoby podpisujące umowę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość i umocowanie do podpisywania umowy.

14 15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 1. Treść umowy sporządza zamawiający. 2. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Treść umowy może być zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w przypadkach wymienionych poniżej (zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp ): a) zmiana terminów realizacji zajęć praktycznych i zajęć teoretycznych w okresie od dnia r. do dnia r.; b) zmiana harmonogramu godzinnego realizacji zajęć praktycznych i zajęć teoretycznych w okresie od dnia r. do dnia r.; c) inne zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a są one korzystne dla zamawiającego; 17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia; Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI Ustawy Pzp. Załączniki: 1 x druk "Formularz ofertowy" 1 x oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 1 x oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania 1 x wzór umowy

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/09/13/POKL Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr 2/2013/POKL na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Malarz W dniu.. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie szkolenia Kurs małej przedsiębiorczości w ramach projektu Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Poznań, 05.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Kreowania Liderów S.A. ul. Ściegiennego 3 40-114 Katowice tel. 032 258 15 90 fax. 032 258 15 98 NIP: 529-100-64-28 REGON: 011205133 www.ckl.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-09-27 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę opału postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO I. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej: Kursu operatora wózków widłowych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu pn. Wykształceni Technicy Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1. MOPS.EFS.070...2017 Strumień, dn. 18.04.2017r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kurs Prawo Jazdy kat. B w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 26 dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 26 dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro Podkarpacie stawia na zawodowców Nr Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 26 dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro Gmina

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, woj. 1 z 5 2011-07-21 08:03 Rzeszów: Szkolenie w zakresie: Monter instalacji gazowych z egzaminem czeladniczym + spawanie spoinami czołowymi blach i rur metodą 311 Numer ogłoszenia: 209426-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego

1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego Page 1 of 5 Gołdap: szkolenie pt. Profesjonalne wykorzystanie programów MS Word i MS Excel Numer ogłoszenia: 44619-2010; data zamieszczenia: 01.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-03-06 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zp.sw.gov.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zp.sw.gov.pl Łowicz: Kurs komputerowy z obsługą programu magazynowego dla osób odbywających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie kursu opiekun osób starszych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: Uwierz w swoje możliwości.

Świadczenie usług w zakresie kursu opiekun osób starszych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: Uwierz w swoje możliwości. Świadczenie usług w zakresie kursu opiekun osób starszych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: Uwierz w swoje możliwości. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, 61-713

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań: Usługa szkoleniowa specjalistyczna na przeprowadzenie sześciu jednodniowych szkoleń zamkniętych z zakresu finansów publicznych-budżet zadaniowy, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa zamówień

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., dalej p.z.p.) 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Płock: - przeprowadzenie zajęć z przepisów ruchu drogowego, - usługa szkolenia zawodowego- kursy nauki jazdy: kat. A i kat. B. Numer ogłoszenia: 7659-2011; data zamieszczenia: 07.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kurs Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu pn. Aktywny powiat cieszyński program

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Szkolenia / kursy kwalifikacyjne i zawodowe według potrzeb dla 23 osób

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Dostawa notebooków, drukarki oraz e-czytnika książki na potrzeby Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Numer ogłoszenia: 21610-2012; data zamieszczenia: 23.01.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Armii Krajowej 2A Opoczno

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Armii Krajowej 2A Opoczno Opoczno, dnia 27.04.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Armii Krajowej 2A 26-300 Opoczno Ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie dla 20 osób bezrobotnych szkolenia Operator koparkoładowarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. 15. Inne informacje: Zbąszyń, dn

ZAPYTANIE O CENĘ. 15. Inne informacje: Zbąszyń, dn Zbąszyń, dn.31.07.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,

Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, 1 z 6 2014-05-29 08:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wloclawek.pl Włocławek: ZP-2-2013 Obsługa serwisowa aparatury medycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Łódź: Wykonanie usługi szkoleniowo-dydaktycznej polegającej na przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, 30.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Kreowania Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach: ul. Ściegiennego 3 40-114 Katowice tel. 032 258 15 90 fax. 032 258 15 98 NIP: 529-100-64-28

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-06-15 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Grafika i animacja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Malowanie wraz z wykonaniem robót towarzyszących pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-09-29 13:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: USŁUGI SZKOLENIOWE W ZAKRESIE SPAWACZ SPOIN PACHWINOWYCH

Bardziej szczegółowo

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i Page 1 of 6 Gołdap: Szkolenie dla 20 osób bezrobotnych pn. /ABC obsługi komputera i internetu/ Numer ogłoszenia: 107709-2010; data zamieszczenia: 04.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-14 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie Merchandising z

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Olecko, Armii Krajowej 30, tel , , fax

POWIATOWY URZĄD PRACY Olecko, Armii Krajowej 30, tel , , fax Olecko, dn. 11.07.2014r. OA-272-1/IW/14 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowanym udzieleniem zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 14.02.2012 r. Oznaczenie postępowania: ZP VIIG234/26/12 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 756428430 fax. 756428434 (adres,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl Kraków: Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Wersja archiwalna Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia oraz egzaminu z programu Finansowo - Księgowego INSERT GT Numer ogłoszenia: 77090-2014; data zamieszczenia: 07.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 1 z 5 2013-11-20 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego Coaching

Bardziej szczegółowo

prawa jazdy kategorii B dla 15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu Dobrze mieć

prawa jazdy kategorii B dla 15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu Dobrze mieć Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-24 11:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1. MOPS.EFS.070..2016 Strumień, dn. 07.06.2016r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kurs Prawo Jazdy kat. B w ramach

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: 158213-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36. na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36. na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu: Bydgoszcz, dnia 1 sierpnia 2014 Zapytanie ofertowe Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36 na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu: nr WND-POKL.06.01.01-04-006/14 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Druk ulotek Numer ogłoszenia: 82317-2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Druk ulotek Numer ogłoszenia: 82317-2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Druk ulotek Numer ogłoszenia: 82317-2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu na szkolenia w ramach projektu Lepsza droga do przyszłości

Bardziej szczegółowo