Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego"

Transkrypt

1 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu reaguje na zmieniającą się rzeczywistość społeczną, wdrażając nowatorskie rozwiązania oraz uskuteczniając dotychczasowe metody działania. Przemianom struktury klientów, artykułowanych potrzeb oraz oczekiwaniom społecznym towarzyszy m.in. systematyczne modyfikowanie oferty pomocowej, rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w mieście m.in. poprzez podejmowanie działań aktywizujących społeczność lokalną Wrocławia, a także ciągłe udoskonalanie stosowanych metod pracy oraz podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników. Adresatem działań Dyrekcji MOPS są nie tylko klienci - mieszkańcy Wrocławia, ale również pracownicy MOPS, na rzecz których prowadzone są konsultacje merytoryczne, warsztaty edukacyjne poświęcone zagadnieniom pracy socjalnej oraz zespoły interdyscyplinarne, a także dla których przeznaczona jest bogata oferta szkoleniowoedukacyjna nakierowana na rozwój kompetencji zawodowych. Trudno sobie wyobrazić skuteczne świadczenie oferty socjalnej na rzecz mieszkańców naszego miasta bez dobrze i profesjonalnie do tego przygotowanego i wykształconego zespołu pracowników. MOPS we Wrocławiu od kilku lat realizując konsekwentnie politykę inwestowania w kapitał ludzki coraz częściej przy tym i coraz skuteczniej angażuje do tego środki zewnętrzne pozyskiwane w ramach rożnych programów. Najlepszym tego przykładem był realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projekt Pomoc Społeczna Skuteczna, którego celem było wzmocnienie i podniesienie jakości świadczonych usług poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników pomocy społecznej w gminie Wrocław. W ramach realizowanego projektu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ponad 700 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wrocławskiego Centrum Opieki Wychowania i Adopcji (dawniej OAO) wzięło udział w blisko 48 zaplanowanych blokach szkoleniowych. Blisko 100 pracowników ukończyło studia podyplomowe. To co ważne i warte podkreślenia to znakomita frekwencja podczas szkoleń i studiów oraz doskonałe wyniki uzyskiwane przez słuchaczy podczas końcowych testów i egzaminów sprawdzających wzrost wiedzy. To dla nas wszystkich był trudny i wymagający projekt. Dlatego słowa podziękowania za jego sprawne i profesjonalne przeprowadzenie kieruje do kierownika projektu i całego biura projektu. Dziękuje również pozostałym pracownikom MOPS za pomoc w jego realizacji, a kadrze kierowniczej i wszystkim pracownikom za aktywny w nim udział gratulując jednocześnie bardzo dobrych wyników. Teraz jednak w mojej ocenie przed nami najtrudniejszy egzamin, abyśmy efekty tego projektu - zdobytą wiedze i nowe kompetencje, skutecznie i w odpowiedni sposób umieli zastosować i wykorzystać w codziennej pracy na rzecz poprawy sytuacji naszych klientów, czego Państwu i sobie serdecznie życzę. Jacek Sutryk

3 Miałem podwójną przyjemność uczestnicząc w realizacji Projektu Pomoc Społeczna -Skuteczna: po pierwsze, jako aktywny uczestnik studiów podyplomowych, po drugie, jako osoba, która mogła skierować pracowników Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji, na studia, czy też szkolenia, o których w innej sytuacji moglibyśmy tylko pomarzyć. Z perspektywy celów i zadań, które stoją przed nami do realizacji, każde szkolenie i wiedza wyniesiona ze studiów doskonalących warsztat pracy, w sposób znakomity przyczyniają się do zwiększonej skuteczności działania naszej Firmy. Ważnym aspektem jest również satysfakcja uczestników, której źródło tkwi w możliwości zdobycia kolejnych kwalifikacji, nowych umiejętności, czy też poznania nowych osób, albo też nabrania odpowiedniej perspektywy do własnych umiejętności. Starałem się na bieżąco zbierać informacje i wrażenia uczestników Projektu, co było o tyle proste, że mogłem również oprzeć się na własnych odczuciach w tym obszarze. Można stwierdzić, iż zarówno poziom szkoleń, jak też poziom prezentowanego przygotowania wykładowców był na wysokim poziomie. Co niezwykle cenne, kierownicy poszczególnych studiów uwzględniali nasze oczekiwania, sugestie, ale również i uwagi. To tworzyło atmosferę i poczucie indywidualnego traktowania i liczenia się z naszymi potrzebami. To wydaje się być generalnie myślą przewodnią Projektu realizacja autentycznych potrzeb uczestników Projektu. I w tym upatrywałbym największy sukces tego przedsięwzięcia. Żywię ogromną nadzieję, którą podzielają pracownicy Wrocławskiego Centrum, iż w niedalekiej przyszłości możliwa będzie realizacja podobnego projektu, gdyż ten dostarczył tylu pozytywnych doświadczeń, że słychać jeden głos: Chcemy Więcej! Sylwester Pajęcki Naprawdę nie zauważyłam, kiedy minął czas Projektu. Trwał przecież 25 miesięcy, a jednak jakby wczoraj był listopad 2008r., kiedy z wielką obawą stanęłam przed kierownikami, aby przedstawić im siebie i swój Projekt. Liczne pytania i uwagi, które spłynęły do mnie po tym spotkaniu uznałam za zły znak, że będzie trudno. I było, nie da się ukryć, ale dziś jest dla mnie oczywistym, że na tamtym etapie nie miałam pojęcia o skali czekającego mnie wyzwania. Nie wiedziałam też, że doświadczenie moich koleżanek na kierowniczych stanowiskach będzie dla mnie ogromnym, życzliwym wsparciem. Później wszystko potoczyło się niesłychanie szybko; dobór zespołu, organizacja biura, seminarium, pierwsze negocjacje, umowy, wniosek o płatność.. Wszystko nabrało tempa i rosło, jak śnieżna kula staczająca się po zboczu. Projekt przeszedł rozbudowę, wymianę personelu, przeprowadzkę, trzy poważne kontrole. Przyznam, że liczba 710, będąca sumą osób, które zostały objęte działaniami Projektowymi mocno mnie zaskoczyła, więc policzyłam inne dane. Zacznę od tego, że statystyczny uczestnik Projektu wziął udział w 6 szkoleniach (najaktywniejsi mają na swoim koncie 20 szkoleń). Aby umożliwić realizację 63 szkoleń, zorganizowano 307 grup szkoleniowych, które łącznie przepracowały 681 dni (cały Projekt to 619 dni roboczych). Iloczyn dni szkoleniowych i ilości biorących w nich udział osób to liczba (co oznacza, że wszyscy przepracowaliśmy podczas szkoleń prawie 57 tys. godzin.) Studia podyplomowe odbyły się w 23 grupach, w których, może nie uwierzycie; 99 uczestników przepracowało dni, (co daje ok. 24 tys. godzin). Trudno to ogarnąć, prawda?. Tymczasem udało się ten ogrom zajęć pogodzić z codzienną pracą zawodową i innymi obowiązkami. Nie wiem jak Państwo, ale ja jestem wciąż zdziwiona, że się udało. Osiągnęliśmy sukces dzięki wielkiej życzliwości kierowników wszystkich jednostek, wyrozumiałości Dyrekcji i ogromnemu zaangażowaniu uczestników. Dziękuję Dyrekcji za zaufanie, Kierownikom za wspaniałą współpracę, mojemu Zespołowi za prawdziwą wytrwałość i determinację, a Uczestnikom za sumienność i wyrozumiałość. Pozwólcie, że imienne wyrażę swoją wdzięczność najbliższym współpracownikom w MOPS; Arkadiuszowi Dudkowi, Marcie Juraszek, Magdalenie Ejchart. Pani Joannie Cargill, niezastąpionej opiekunce Projektu z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pani Joannie Szałkiewicz i Joannie Piotrowskiej, które wspierały nas w imieniu Gminy Wrocław. Na zakończenie chciałabym podzielić się jeszcze jedną refleksją. Kończę pracę w Projekcie z głębokim przekonaniem, że nie tylko spełnił on swoje edukacyjne założenia, ale zbliżył uczestników na wielu płaszczyznach. Zechcieliście Państwo uznać Projekt za swój, co ja poczytuję za sukces. Ewa Chrzan

4 Projekt PL 092 Pomoc Społeczna Skuteczna realizowany w okresie od grudnia 2008 do grudnia 2010 dysponował budżetem w wysokości 674,103 euro. 85% jego wartości w kwocie ęuro pochodziła ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Mechanizmu dla Polski na lata % wartości projektu wniósł Beneficjent, którym była Gmina Wrocław. Projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Odbiorcę Systemy motywacyjne ostatecznego stanowiła kadra MOPS i WCOWiA. Cel projektu wskazywał na wzmocnienie i podniesienie jakości świadczonych przez instytucje usług poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników pomocy społecznej. Ponadto zakładał wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych pracowników MOPS i WCOWiA we Wrocławiu określono zakres zadań projektowych. Zgodnie z którą projekt miał organizować udział uczestników w studiach podyplomowych i szkoleniach zawodowych, komputerowych, językowych i innych.projekt wzbogacił koncepcję doskonalenia zawodowego w naszej instytucji rozszerzając działania szkoleniowe z grupy pracowników socjalnych na osoby zatrudnione w innych działach. Wsparciem zostali objęci wszyscy pracownicy, którzy zadeklarowali chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. W ramach realizacji projektu udało się nie tylko przeprowadzić wszystkie zaplanowane szkolenia i studia podyplomowe, ale w znacznym stopniu rozszerzono zakres pierwotnej oferty zarówno pod względem ilości szkoleń, jak również ilości uczestników. Dzięki wsparciu udzielonemu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego uczestnicy Projektu uzyskali możliwość rozwoju osobistego, służącego poprawie jakości standardów świadczonych usług socjalnych. Poprzez przekazywaną Państwu publikację chcemy podzielić się refleksjami uczestników i wyrazić wdzięczność za uzyskane wsparcie. Program aktywności lokalnej Zarządzanie przez cele

5 Czym są EFTA i EOG? Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) zostało utworzone w 1960 roku w celu wspierania wolnego handlu, wzrostu gospodarczego Krajów Członkowskich, bliższej współpracy gospodarczej między krajami Zachodniej Europy oraz rozwoju globalnego handlu. Obecnie członkami EFTA są: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmuje 27 Krajów Członkowskich Unii Europejskiej oraz trzy kraje EFTA: Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Kraje te biorą udział w Rynku Wewnętrznym, którego celem jest umożliwienie niezakłóconego przepływu dóbr, usług, kapitału i osób przez cały obszar EOG przy zachowaniu warunków otwartości i konkurencyjności. Skąd się wzięły granty EOG? W momencie przystąpienia Polski i innych krajów w struktury Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein zobowiązały się do udzielenia im wsparcia finansowego. Na przestrzeni lat , z dwóch źródeł: Mechanizmu Finansowego EOG, który tworzy Norwegia, Islandia i Liechtenstein oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, popłynęły środki finansowe w wys. 1,167 mld euro. Mechanizm dla Polski W październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy z EOG, dotyczące korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W konsekwencji tego w latach Polsce przyznano bezzwrotną pomoc w wysokości 533,51 mln euro z czego 96% pochodziło z Norwegii. 28 lipca 2010 r. podpisana została kolejna umowa o pomocy z Mechanizmu Finansowego EOG, oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z kwoty 1,788 mld euro, przeznaczonej na zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w ramach EOG, w latach do Polski trafi kolejne 578 mln euro. Środki zostaną uruchomione na początku 2011 roku. W ramach nowej perspektywy szczególny nacisk został położony na wsparcie technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS), innowacyjnego przemysłu przyjaznego środowisku, ochrony środowiska oraz badań naukowych i stypendiów. Dofinansowanie otrzymają także projekty z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, wymiaru sprawiedliwości, Funduszu decent work i promocji trójstronnej współpracy, a także społeczeństwa obywatelskiego i ochrony dziedzictwa kulturowego. Flam

6 Fundusze EOG: 1.Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii, 2.Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami, 3.Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast, 4.Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych, 5.Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, 6.Badania naukowe Trondheim Norweski Mechanizm Finansowy: Przyjmuje obszary priorytetowe wyznaczone przez EOG, a ponadto podkreśla rangę: 1.Wdrażania przepisów z Schengen, wspierania Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacniania sądownictwa, 2.Ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych, 3.Polityki regionalna i działania transgraniczne, 4.Pomocy techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire. O Norwegii w skrócie Przeciętnemu Polakowi Norwegia kojarzy się z fiordami, ropą naftową, pięknymi krajobrazami. Niektórzy dorzucą Muncha, Ibsena i może zespół AHA. Co oprócz tego warto wiedzieć o Norwegii? Położenie i ustrój Norwegia jest krajem położonym w północnej Europie na Półwyspie Skandynawskim. Kraj ten zamieszkuje obecnie 4,8 miliona mieszkańców. Władzę ustawodawczą w państwie sprawuje Norweskie Zgromadzenie Narodowe natomiast władzę wykonawczą rząd. Ten ostatni powoływany przez króla z przedstawicieli Stortingu (zgromadzenia narodowego). Król pełni ważną, symboliczną funkcję Głowy Państwa oraz oficjalnego przedstawiciela społeczeństwa. Cieszy się dużym poszanowaniem i autorytetem wśród Norwegów. Społeczeństwo norweskie jest bardzo aktywne jeżeli chodzi o udział w życiu politycznymi społecznym. Przeciętny Norweg jest członkiem 4 organizacji, a 80% frekwencji wyborczej może im pozazdrościć niejeden kraj.

7 Opieka socjalna w Norwegii Na szczególną uwagę zasługują norweskie rozwiązania dotyczące opieki socjalnej. W ciągu ostatniej dekady Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) kilkukrotnie uznawał Norwegię za kraj najlepszy do zamieszkania. Ponadto Norwegia została uznana za jedno z wiodących na świecie państw w dziedzinie zmniejszania dyskryminacji kobiet i mężczyzn. Widać to na przykładzie świadczeń rodzicielskich. Norwescy rodzice mają prawo do rocznego płatnego urlopu w pierwszym roku życia dziecka, aby zwiększyć zaangażowanie w wychowanie dzieci przez ojców 10 tygodni urlopu przypada na mężczyznę. Dzięki temu kobiety mają większe możliwości podejmowania pracy. Na chwile obecną Norwegia przewodzi na świecie w statystykach urodzeń i aktywności zawodowej kobiet. Rodzice mogą także wybierać między 100% płatnym 46 tygodniowym urlopem, a płatnym w 80% 56 tygodniowym urlopem. Kolejnym rozwiązaniem zachęcającym do posiadania dzieci jest ustawowe zapewnienie miejsca w przedszkolu wszystkim dzieciom w wieku 1-5. Rodzice pokrywają średnio 20% opłaty za opiekę nad dzieckiem. Tym, którzy się nie zdecydowali na taką formę opieki państwo wypłaca comiesięczny zasiłek w ramach równości podziału środków państwowych. Wszystkie świadczenie wypłacane są z narodowego systemu ubezpieczeń społecznych, którego mieszkańcy i wszyscy pracujący w Norwegii są automatycznie traktowani jako członkowie. System ten obejmuje większość wypłacanych świadczeń począwszy od świadczeń emerytalnych po zasiłki i świadczenia rodzinne. W końcówce lat 90-tych nakłady na świadczenia wynosiły 34,3 % budżetu państwa. Norwegowie a natura Norwegowie mają niebywałe uwielbienie dla natury, można powiedzieć że jest to jeden z ważniejszych składników norweskiej tożsamości narodowej. W tym kraju miernikiem zamożności nie jest liczba posiadanych urządzeń i sprzętów (jakkolwiek na co dzień Norwedzy żyją wygodnie). Umiłowanie do bliskości z naturą skłania do poszukiwania prostoty. Przyroda dla Norwega ma trzy wymiary: polityczny - jako skarb narodowy, ekologiczny, a także religijny. Nawet duchowni państwowi zalecają medytacje i refleksje religijną na wolnym powietrzu. Dlatego mimo, iż w praktykach kościelnych bierze udział tylko 10% społeczeństwa, większość deklaruje ważność religii w ich życiu. Garten Z przymrużeniem oka Pierwszym Europejczykiem, który zobaczył Amerykę Pn. był Norweg Leif Ericson, już o pięć stuleci wyprzedził Krzysztofa Kolumba. (9 października jest w USA dniem Leifa Ericsona). Powiedzenia: w Norwegii nie ma złej pogody, co najwyżej masz nieodpowiednie ubranie. Udany spacer : skalą udanego spaceru jest liczba spotkanych osób im mniej ludzi tym bardziej udany. Kulinaria: Łososia możesz w Norwegii zjeść na nieskończona liczbę sposobów, a najlepiej smakuje złowiony własnoręcznie. Źródło:

8 Seminarium upowszechniające 2008 r. W trakcie trwania projektu systematycznie podejmowano działania promocyjne poprzez; -umieszczanie plakatów w UM Wrocławia, w jednostkach MOPS i WCOWiA, oraz w miejscach gdzie odbywały się szkolenia i studia podyplomowe. -ogłoszenia prasowe narozpoczęcie i zakończenie projektu. -prowadzenie strony internetowej projektu. -zamieszczanie na wszystkich dokumentach związanych z projektem informacji pochodzeniu dofinansowania oraz loga NMF. -rozpowszechnianie ulotek promocyjnych, materiałów biurowych w postaci notesów, długopisów, teczek, smyczy, pendrive, kalendarzy, parasoli noszących loga darczyńcy. -zorganizowanie dwóch seminariów upowszechniających. W grudniu 2008 r. celem uroczystego otwarcia projektu, zapoznania potencjalnych uczestników z możliwościami jakie ze sobą wnosi oraz celem jego promowania na terenie miasta. Na seminarium we wrześniu 2010r. uroczyście podsumowano realizację projektu. Ogłoszono uzyskane rezultaty, podsumowano wkład pracy jego uczestników i realizatorów. Podkreślono wartość wkładu Norweskich Mechanizmów Finansowych we wzmacnianiu instytucjonalnym społeczeństwa, podnoszeniu jakości świadczonych usług i samorozwoju pracowników pomocy społecznej. Seminarium podsumowujące 2010r.

9 Realizując szkolenia zawodowe: psycho-edukacyjne: 1. Komunikacja interpersonalna jako podstawa obsługi klienta - 46 osób 2. Praca z trudnym klientem - 88 osób 3. Obsługa klientów niesłyszących - 28 osób 4. Systemy motywacyjne - 53 osoby 5. Budowanie zespołu - 27 osób 6. Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - 72 osoby 7. Techniki negocjacji osób 8. Superwizja osób 9. Zarządzanie przez cele - 30 osób 10. Mobbing, jak zapobiegać i przeciwdziałać osoby 11. Być asertywnym - 2 os. 12. Kierunki rozwoju pracy socjalnej w MOPS 60 osób 13. Praca socjalna ze sprawcą przemocy domowej 23 osoby 14. Praca socjalna z osobą chorą i zaburzoną psychicznie, jej rodziną i otoczeniem - 51 os. Zarządzanie przez cele Jako firma Competence Training & Coaching Institute mieliśmy przyjemność realizować dwa moduły szkoleniowe dla pracowników MOPS w ramach projektu Pomoc Społeczna-Skuteczna. Pierwsze szkolenie dotyczyło Technik negocjacji i uczestniczyło w nim 126 pracowników różnych szczebli. Podczas dwudniowego szkolenia zadania były realizowane metodą warsztatową, a uczestnicy na bieżąco zgłaszali swoje potrzeby dotyczące rozwoju umiejętności negocjacyjnych. Najwięcej emocji wzbudziły scenki dotyczące trudnych sytuacji negocjacyjnych, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy socjalni podczas spotkań z klientami MOPS. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, szczególnie w zakresie taktyki negocjacyjnej i obrony przed manipulacją. Żywe dyskusje podczas szkolenia i wnikliwa, analiza wykonywanych ćwiczeń wskazywały na dużą potrzebę szkolenia z zakresu negocjacji. Drugim szkoleniem było dwudniowe szkolenie dla 30 osobowej grupy kadry kierowniczej z zakresu Zarządzania przez cele. Tematyka zarządzania przez cele była nowa dla kierowników. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z koncepcją zarządzania przez cele, przećwiczyć umiejętność poprawnego stawiania celów i rozliczania pracowników z ich realizacji. Samodzielnie dokonać oceny mocnych i słabych stron takiej formy zarządzania oraz ocenić korzyści płynące z motywowania poprzez podawanie celów. Uczestnicy zastanawiali się również nad możliwością wdrożenia tego systemu zarządzania w MOPS. Podczas obu szkoleń pracownicy MOPS z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach, poddawali analizie swoje zachowania i wyciągali z nich trafne wnioski. Jako firma na co dzień diagnozująca potrzeby szkoleniowe dostrzegamy dużą potrzebę szkoleń miękkich dla pracowników MOPS, którzy chcą się doskonalić. Charakterystyczna dla uczestników otwartość i motywacja do zapoznania się nowymi treściami, zwiększają szanse na praktyczne wykorzystanie treści wyniesionych z zajęć w codziennej pracy. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w szkoleniach, bardzo pozytywne informacje zwrotne na temat jakości naszych szkoleń jak również miłą współpracę z biurem projektu. Barbara Jaśkiewicz z zespołem trenerskim Competence Budowanie zespołu

10 z zakresu prawa: 1. Kodeks postępowania administracyjnego osób 2. Ustawa o finansach publicznych - 35 osób 3. Ustawa o rachunkowości - 20 osób 4. Prawo zamówień publicznych - 36 osób 5. Kodeks cywilny - 26 osób 6. Kodeks postępowania cywilnego - 22 osoby 7. Ustawa o świadczeniach rodzinnych - 50 osób 8. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 42 osoby 9. Ustawa o emeryturach i rentach - 42 osoby 10. Akty prawne dotyczące zdrowia psychicznego - 64 osoby 11. Akty prawne dotyczące Rodziny (KRIO) - 93 osoby 12. Akty prawne dotyczące spraw mieszkaniowych - 55 osób 13. Akty prawne dotyczące osób starszych i niepełnosprawnych - 55 osób 14. Akty prawne dotyczące równości kobiet i mężczyzn - 12 osób 15. Ustawa o promocji zatrudnienia - 27 osób 16. Ustawa o pomocy społecznej - 99 osób 17. Orzecznictwo w zakresie pomocy społecznej - 33 osoby 18. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego - 10 osób 19. Ochrona danych osobowych osób 20. Akty prawne dotyczące uzależnień i przemocy - 93 osoby 21. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osoby 22. Zamówienia publiczne na usługi i dostawy informatyczne - 6 osób 23. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 11 osób 24. Ustalanie dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą - 74 osoby Uczestniczyłam w szkoleniu Ochrona danych osobowych zorganizowanym przez FRDL, mimo iż szkolenie było obowiązkowe to z przyjemnością spędziłam dzień na nauce. Głównie dzięki p. Jackowi Wajsowi, który w przystępny sposób i z humorem przekazywał wiedzę. Na sucho byłaby ciężka do ogarnięcia i zapamiętania, a tak pewnie do końca życia będę pamiętać o chowaniu do szuflad dokumentów, nie dawaniu do kserowania dowodu osobistego (szczególnie w hotelach, żeby nie mieć na swoje konto założonej firmy i wziętych kredytów). Podobało mi się także zdrowe podejście prowadzącego do samej ustawy tj. działać w granicach prawa, ale ze współczynnikiem humanistycznym. Pewnie wielu uczestników będzie przekazywać ustnie zasłyszane anegdoty Pana Jacka, którymi okraszał poszczególne paragrafy. Mnie szczególnie zapadł w pamięć problem kurojajowy, jak potwierdzić podpisem odbiór przesyłki skoro nie ma się jej w ręku?. nasz prowadzący znalazł rozwiązanie i z lubością, ku zdumieniu urzędników pocztowych, wpisuje na blankiecie zaraz otrzymam paczkę Jacek Wajs:) Grażyna Kobos Akty prawne dotyczące spraw rodziny Co sądzicie o szkoleniach zawodowych z zakresu jakichkolwiek przepisów prawnych? Myślę, że odpowiedź oscylowałaby blisko stwierdzenia: Wieje nudą!!!. Pewnie kiedyś zgodziłabym się z Wami, ale teraz Miłą niespodzianką był dla mnie udział w takich właśnie szkoleniach, realizowanych w ramach projektu Pomoc Społeczna - Skuteczna. Szkolenia dotyczące m.in. orzecznictwa w zakresie pomocy społecznej, a także praktycznych aspektów ustawy o promocji zatrudnienia ( ) są przykładami, że tematyka z pozoru mało interesująca może być przekazana w sposób ciekawy, a nierzadko przykuwający uwagę słuchaczy. Jestem bardzo zbudowana profesjonalizmem i wysokimi nowoczesnymi standardami pracy specjalistów prowadzących te szkolenia! Elżbieta Norberciak Kodeks Postępowania Administracyjnego

11 1. MS Word na poziomie podstawowym - 54 osoby 2. MS Excel na poziomie podstawowym - 85 osób 3. MS Excel na poziomie zaawansowanym - 22 osoby 4. MS Power Point - 21 osób 5. Program Płatnik - 43 osoby 6. Program Pomost - 50 osób 7. Program Syriusz - 70 osób 8. ADM 100 SAP dla administratorów systemów informatycznych - 4 osoby 9. Edytor aktów prawnych HML - 13 osób 10. SAP dla księgowości - 49 osób 11. Testowanie oprogramowania klasy ERP - 8 osób 12. Rozwiązania ESET i RA - 2 osoby 13. Konfiguracja CISCO - 4 osoby 14. Wdrażanie systemów MS - 10 osób Excel Bardzo serdecznie dziękujemy za umożliwienie nam udziału w specjalistycznych szkoleniach z zakresu administracji, zarządzania i konfiguracji informatycznych systemów serwerowych i sieciowych MOPS. Przeprowadzone szkolenia w sposób ścisły wpisują się w przeprowadzaną od kilku lat informatyzację tutejszego Ośrodka i korelują z realizowanymi inwestycjami. Jest to silne wsparcie, które na pewno zaowocuje w przyszłości podniesieniem jakości obsługi i wzrostem bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej naszej jednostki. Jeszcze raz wielkie dzięki. Grzegorz Polkowski Firma Naukomp Justyna Wiśniewska w ramach Projektu Pomoc Społeczna - Skuteczna współfinansowanego ze środków NMF realizowała dwu- (12 i 14-godzinne) i trzydniowe (21-godzinne) szkolenia komputerowe z obsługi edytora tekstowego, arkusza kalkulacyjnego i programu prezentacyjnego, będących składnikiem pakietu biurowego Microsoft Office Uczestnikami było 187 pracowników, w przeważającej większości kobiety. Kilka osób wzięło udział we wszystkich typach szkoleń. Ze względu na zróżnicowane doświadczenia i kompetencje uczestników szkoleń, podczas zajęć szczególny nacisk położony został na aktywizujące formy zajęć w postaci ćwiczeń wykonywanych z pomocą prowadzącego oraz praktycznych zadań wykonywanych przez uczestników szkoleń. Każdy z uczestników mógł pracować w trybie dostosowanym do jego możliwości i potrzeb. Wszystkie osoby były otwarte, zainteresowane zdobywaniem wiedzy i tym samym bardzo mocno zaangażowane w szkolenia, dzięki czemu znacząco podniosły swoją wiedzę oraz umiejętności. Zostały wypracowane konkretne sposoby efektywnego wykorzystania pakietu biurowego w pracy pracownika ośrodka pomocy społecznej. Uczestnicy szkoleń udowodnili, że szkolenia były bardzo potrzebne. Chęć osiągnięcia jak najwyższego poziomu efektywnego wykorzystywania programów pakietu biurowego została na tyle pobudzona, że w przeprowadzonych ankietach, szkolenia często zostały uznane za zbyt krótkie. Większość uczestników szkoleń deklarowała chęć uczestnictwa w szkoleniach komputerowych organizowanych cyklicznie. Justyna Wiśniewska Excel Excel

12 Zajęcia dla uczestników Projektu MOPS, odbywały się dwa lub trzy razy w tygodniu w siedzibie szkoły językowej Between przy ul. Legnickiej 55 we Wrocławiu. 135 osób w 13 grupach roboczych, na pięciu poziomach umiejętności językowych podjęło naukę na bazie podręczników Total English. Zajęcia polegały na wprowadzaniu języka ogólnego z elementami słownictwa używanego przez pracowników MOPS na co dzień w pracy. Wszyscy uczestnicy kursu języka angielskiego rozwiązali test końcowy z pozytywnym wynikiem. Nasi lektorzy doceniali zaangażowanie uczestników i starali się jak najefektywniej wykorzystywać czas nauki. Zarówno prowadzący zajęcia lektorzy Between jak i uczestnicy projektu wypowiadali się o zajęciach z sympatią i uśmiechem. Zadowolenie ze współpracy potwierdziły także anonimowe ankiety, wypełnione przez słuchaczy na koniec zajęć. Do dziś niektórzy uczestnicy kursów utrzymują kontakt z Between. Dziękujemy za wybór naszej szkoły, zapraszamy wszystkich, którzy myślą o dalszej nauce języka, do skorzystania z kursów na warunkach promocyjnych. Pracownicy Szkoły Językowej Between Samoobrona Zarządzanie przez cele 1. Udzielanie pierwszej pomocy osób 2. Metody aktywizacji środowiska lokalnego i budowanie Programu Aktywności Lokalnej - 25 osób 3. Program Rodzina - 16 osób 4. Streetworking - 16 osób 5. Samoobrona osób 6. Warsztaty BHP - 1 osoba 7. Usamodzielnianie wychowanków / Ekonomia Robinsona - 38 osób 8. Praktyczna zarządzania projektami - 3 osoby 9. Zarządzania projektami metodą Prince - 2 osoby 10. Nordic Walking Instructor - 1 osoba Firma Acteam opracowała i przeprowadziła specjalny program kursów samoobrony dla pracowników MOPS. Szkolenia wymagały od uczestników chęci i nakładu czasu. Ponad 120 uczestników poznawało praktyczne umiejętności obrony w sytuacjach zagrożenia mogących wystąpić w pracy i w życiu codziennym. Szczególny nacisk został położony na naukę rozpoznawania i unikania zagrożenia. Egzamin końcowy udowodnił, że nawet w tak krótkim czasie można nabyć umiejętności pozwalające skutecznie się obronić. Chcielibyśmy zaznaczyć, że jesteśmy bardzo miło zaskoczeni dużymi postępami poczynionymi przez uczestników. Przerosły one nasze najśmielsze założenia i potwierdziły sens takich szkoleń. Jednocześnie głęboko pragniemy, aby umiejętności nabyte na naszych szkoleniach nigdy nie musiały być użyte w praktyce. Jako organizatorzy i instruktorzy pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę i zaangażowanie podczas treningów. Dziękujemy. Lidia Żybura, Marcin Wroński

13 Bóg dał Ci dwoje oczu do patrzenia i dwoje uszu do słuchania, ale tylko jeden język po to, żebyś mógł dwa razy więcej patrzeć i słuchać niż mówić. Studia podyplomowe Akademia Mediatora w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu miały za zadanie umożliwić nam teoretyczne i praktyczne poznanie zasad procesów mediacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli mediatora, przebiegu i sposobu prowadzenia rozmów mediacyjnych, narzędzi mediacji oraz kompetencji mediatora. 240 godzin zajęć nie tylko teoretycznych, ale przede wszystkim praktycznych ułożonych w ćwiczenia, warsztaty i treningi pozwoliły nam zgłębić wiedzę, poszerzyć własne umiejętności i doświadczenia z zakresu komunikacji, budowania kontaktu, rozwiązywania konfliktów i szeroko rozumianego procesu mediacji. Zajęcia prowadzili doskonali specjaliści, którzy potrafili elastycznie modyfikować poszczególne elementy zajęć do oczekiwań, potrzeb i możliwości grupy. Wielogodzinne warsztaty i treningi pozwoliły nam pod okiem specjalistów wyćwiczyć zachowania postawy i reakcje kluczowe na każdym etapie procesu mediacji i uświadomić sobie jak ważne jest właściwe komunikowanie się między ludźmi oraz jakie są sygnały i efekty zaburzeń procesu komunikacji międzyludzkiej. Mediacja w Polsce jest wciąż jeszcze nowatorską metodą rozwiązywania konfliktów. Konflikty towarzyszą nam każdego dnia, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Umiejętności interwencji w konflikt, zarządzania konfliktem i poprzez konflikty są bardzo ważną i trudną umiejętnością, ale przynoszącą bardzo duże korzyści społeczne. Ukończone studia pozwalają nam szerzej patrzeć na komunikowanie się między ludźmi, a przede wszystkim uświadamiają jak wiele istniejących i rodzących się konfliktów jest wynikiem zaburzonego procesu komunikacji. Mediator wspomaga i udrażnia komunikację, co jak zdołałyśmy się przekonać - jest rolą bardzo odpowiedzialną i szalenie trudną. Podsumowując uczelnia zapewniła nam zdobywanie i poszerzanie wiedzy na wysokim poziomie, gwarantując bardzo profesjonalny dobór kadry wykładowców. Jedynie nienajlepsze warunki lokalowe oraz wielogodzinne bloki zajęć w jednym dniu utrudniały aktywne uczestnictwo w zajęciach. Krystyna Pisarek, Barbara Wójcik i Joanna Hawryś Studia podyplomowe- rozdanie dyplomów. Ukończone przeze mnie studia podyplomowe na kierunku - Zarządzanie potencjałem pracowników w SWPS prowadzone były przez wybitnych specjalistów, twórców polskiej psychologii - prof. dr hab. Dariusza Dolińskiego, prof. dr hab. Tomasza Zaleśkiewicza oraz praktyków, mającymi wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach doradczych oraz w dużych korporacjach. Uczestnicząc w zajęciach realizowanych w formie warsztatów, ćwiczeń i interaktywnych wykładów zdobyłam wiedzę, którą będę mogła wykorzystać w pracy zawodowej. Zapoznałam się z nowoczesnymi metodami doboru i motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów. Poznałam narzędzia efektywnego zarządzania pracą własną oraz podległego zespołu. Ukończyłam te studia z pewnym niedosytem wiedzy praktycznej, ale wskazano mi obszary, które mogę zgłębić już samodzielnie i literaturę, która dostarczy mi niezbędnej wiedzy. Bożena Zimoch

14 1. Pracownik samorządu terytorialnego - 3 os. 2. Organizacja pomocy społecznej - 22 os. 3. Psychologiczne kompetencje w zarządzaniu zespołem - 11 os. 4. Zarządzanie projektami szkoleniowymi - 6 os. 5. Rachunkowość i podatki - 2 os. 6. Rachunkowość i kontrola finansowa - 7 os. 7. Socjoterapia - 1 os. 8. Poradnictwo rodzinne - 4 os. 9. Prawo zamówień publicznych - 4 os. 10. Administracja publiczna w Polsce i UE - 1 os. 11. Administracja publiczna - 1 os. 12. Pracownik samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej - 2 os. 13. Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami - 4 os. 14. Zastosowanie psychologii w pracy socjalnej - 10 os. 15. Diagnoza kliniczna i psychoterapia - 6 os. 16. Zarządzanie potencjałem pracowników - 6 os. 17. Akademia mediatora - 6 os. 18. Doradca zawodowy na europejskim rynku pracy - 1 os. 19. Administrowanie sieciami komputerowymi -1 os. 20. Zarządzanie nieruchomościami - 1 os. W roku akademickim 2009/2010 dzięki środkom Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu Pomoc Społeczna Skuteczna ukończyłam na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego studia podyplomowe na kierunku Pracownik Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej. Było to doświadczenie ze wszech miar pouczające. Pozwoliło mi zarówno poszerzyć już posiadaną wiedzę z zakresu pracy samorządu lokalnego w Polsce, jak i przypomnieć sobie odlegle lata życia studenckiego. Poznałam również ciekawych ludzi, z którymi dalej utrzymuję kontakty. Niewątpliwe był to czas spędzony i mile, i pożytecznie, zarówno z punktu widzenia pracy zawodowej jak i życia prywatnego. M.O. Studia podyplomowe Psychologiczne kompetencje w zarządzaniu zespołem

15 Excel W maju 2010 r. miałam przyjemność uczestniczyć w kursie MS Excel na poziomie zaawansowanym, prowadzonym przez Pana Mariusza Sidowskiego. Uważam, że szkolenie było doskonałym wstępem do przygody, jaką jest prowadzenie chociażby rejestru danych klientów. Wiele zagadnień przestało być tak tajemniczymi, a zdobyta wiedza pozwoliła mi na praktyczne jej wykorzystanie w efektywny sposób. Szkolenie pozwoliło na zdobycie wystarczających umiejętności w obsłudze programu i wykorzystywania go w praktyce. Prowadzone było w sposób jasny i z optymalną ilością praktycznych ćwiczeń. Polecam je każdemu, kto chce zgłębiać tajniki programu Excel. M.G. Język migowy Jestem pracownikiem Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych. W roku 2009 uczestniczyłam w szkoleniu Obsługa klientów niesłyszących. Ukończyłam dwa stopnie kursu. Z przyjemnością stwierdzam, iż szkolenie było bardzo interesujące. Na moją wysoką opinię wpłynął przede wszystkim fakt, iż wiedza przekazana przez prowadzących ma praktyczne przełożenie na wykonywaną przeze mnie pracę - duża liczba osób niesłyszących jest Klientami działu, w którym pracuję. Wykorzystuję znajomość języka migowego i bardzo mnie satysfakcjonuje zadowolenie Klientów niesłyszących, którym potrafię pomóc w załatwianiu spraw, nie tylko w dziale, w którym pracuję. Materiały szkoleniowe były i są dużą pomocą w ugruntowaniu wiedzy zdobytej podczas zajęć. Mila atmosfera w trakcie szkolenia okazała się jego dodatkowym atutem. Kamila Miazga Miałam okazję wziąć udział w wielu szkoleniach organizowanych w ramach projektu Pomoc Społeczna Skuteczna. Między innymi, szkolić się w zakresie języka angielskiego, w szkoleniach komputerowych oraz zdobyć umiejętność posługiwania się językiem migowym na dwóch poziomach. Wszystkie szkolenia były przeprowadzone na wysokim poziomie i jestem niezmiernie usatysfakcjonowana, że mogłam podwyższyć swoje kwalifikacje i umiejętności dzięki wsparciu norweskiemu i dyrekcji. Za sprawą projektu narodziło się moje nowe hobby jakim jest j. migowy i w związku z tym planuje kontynuować naukę w tym zakresie. Także ze względu na intensywność szkoleń językowych zaistniała możliwość zapoznania się z innymi pracownikami MOPS. Dzięki temu nawiązałam nowe znajomości, które ułatwiły mi funkcjonowanie wewnątrz dużej instytucji jaką jest MOPS. Julia Andreeva-Pochaba

16 Dokładnie cztery lata temu miałam okazję współuczestniczyć przy tworzeniu projektu Pomoc Społeczna-Skuteczna, który ku uciesze wielu otrzymał dofinansowanie ze środków norweskich. Założenia projektu, a tym bardziej zakres tematyczny szkoleń i studiów powstał dzięki ankiecie przeprowadzonej wśród pracowników MOPS i WCOWiA (wtedy OAO), badającej ich potrzeby szkoleniowe. Wyniki diagnozy wykazały m.in. że kadra MOPS i WCOWiA odczuwa potrzebę zgłębienia wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Na pierwszy rzut oka propozycja szkolenia wydała mi się troszkę zabawna. Powszechne przekonanie wskazuje, że każdy z nas JAKOŚ potrafi zareagować, gdy uczestniczy w zdarzeniu zagrażającym zdrowiu, czy życiu człowieka. Jednak szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy zostało zaplanowane i jak się okazało bardzo słusznie. Sama wzięłam w nim udział i nie żałuję Jednodniowe szkolenie miało charakter warsztatowy i było bardzo ciekawe. Okazało się, że potoczna wiedza uczestników wymaga weryfikacji i poszerzenia. Prowadzący w przystępny sposób, zapoznawał nas z wieloma sposobami udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczyliśmy na manekinach m.in. sztuczne oddychanie, masaż serca. Każdy mógł spróbować, jak prawidłowo ułożyć osobę poszkodowaną w wypadku. Usłyszeliśmy wiele cennych wskazówek, które w najmniej oczekiwanej sytuacji życiowej mogą się nam kiedyś przydać. Oby nie, oczywiście! Dziękuję Norwegom za umożliwienie mi przeszkolenia w bądź co bądź życiowym temacie Magda Ejchart, DPRO Samoobrona Pierwsza Pomoc Pierwsza Pomoc Zapisując się na samoobronę nie spodziewałem się, że to będzie tak bolesny kurs. Wymagano od nas wzorowej kondycji fizycznej, a o jej braku świadczył ból mięśni i zakwasy po każdym dniu treningu. W tak krótkim czasie nie sposób pokazać wszystkich technik obrony przed fizycznym atakiem. Jednak odgrywane scenki nauczyły nas racjonalnego myślenia w sytuacjach ryzykownych i przysporzyły paru siniaków. W przekonywujący i przezabawny sposób przekazano nam nie tylko wiedzę na temat opanowania paniki, unikania zagrożenia, ale też informacje o tym, gdzie uderzyć, by zdezorientować napastnika, jak nie przekroczyć granic obrony koniecznej. Nauczono nas podstawowych technik, które pozwalają w chwili zagrożenia zachować zimną krew. Mateusz Winkel, DPRO

17 Program Aktywności Lokalnej Szkolenie z zakresu tworzenia i realizacji Programu Aktywności Lokalnej na terenie miasta było intensywnym treningiem oryginalnej metody pracy socjalnej opartej na pobudzaniu rozwoju społeczności lokalnej. 6 trzydniowych sesji szkoleniowych, w tym 2 wyjazdowe - to czas przyglądania się wiedzy i doświadczeniom ludzi pracujących tą metodą oraz czas na własne pierwsze kroki i próby praktycznego wdrażania idei pobudzania ludzi do działania we własnym środowisku pracy. Organizator szkolenia Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zadbał o możliwie szerokie ujęcie problemu, tak aby każdy znalazł tam coś przydatnego we własnej pracy. Dla mnie szczególnie ważna jest alternatywa dla tradycyjnego modelu pracy socjalnej możliwość próbowania budowania sieci współpracy różnych podmiotów społeczności w kierunku dążenia do rozwoju form samopomocy i samoorganizacji w środowisku. Mapa potrzeb i zasobów społeczności, analiza jej problemów, budowanie wokół tego celów i strategii działań, organizacja spotkań partnerskich, inspirowanie ludzi do działania, tworzenie grup wsparcia i samopomocowych, Punktów Informacji Obywatelskiej, umiejętności liderskie i w zakresie animacji społeczności i w końcu tworzenie projektu przy stałym wsparciu doradczym RCWIP to zarówno kwestie teoretyczne jak i praktyczne poruszane na szkoleniu. Co wybrać z tego? W ramach zadań domowych szkolenia ja spróbowałam zarazić kilka osób z mojego ZTPS wiarą, że coś w tym jest i zorganizowaliśmy Debatę Środowiskową spotkanie partnerskie aktywnych podmiotów działających w rejonie naszej pracy i No i teraz mamy Partnerstwo Lokalne dla Wielkiej Wyspy i Placu Grunwaldzkiego skupiające instytucje i organizacje o różnym profilu działania: MOPS, policja, służba zdrowia, szkoły, organizacje pozarządowe, rady osiedla, ośrodek działań twórczych, portal internetowy i inne. Mamy swoją ulotkę, ankietę, inicjatywy, imprezy, swoje spotkania i swoje sprawy. Znamy się coraz lepiej i rozwijamy współpracę na rzecz rozwoju dzielnicy, współtworzymy życie obywatelskie w naszym otoczeniu. Jesteśmy na początku drogi. Wsparcie doradcze i motywacja ze strony RCWIP również po szkoleniu pozwala nam wierzyć, że taka metoda pracy ma sens. Zainicjowanie tej działalności to moja osobista korzyść z tego szkolenia. Streetworking Dorota Sieńkowska-Czyż W ramach Projektu zostało przeprowadzone również specjalistyczne szkolenie pod nazwą Streetworking. 16 osobowa grupa uczestników zapoznała się z młodą metodą pracy; streetwork i przećwiczyła ją podczas zajęć.

18 1. Rezultatami Projektu znacznie przekraczającymi zakładane wielkości: a. 710 uczestników szkoleń (planowanych 400), b. 63 zrealizowane bloki szkoleniowe (planowanych 37), c. 99 absolwentów studiów podyplomowych (planowanych 78). 2. Blisko 100% frekwencją uczestnictwa w zajęciach. 3. Bardzo dobrymi wynikami badania wzrostu wiedzy uczestników szkoleń po ich ukończeniu. 4. Wyłącznie bardzo dobrymi i dobrymi ocenami na dyplomach naszych studentów. 5. Satysfakcjonującymi ocenami uczestników Projektu w badaniu ich zadowolenia. Pomoc społeczna skuteczna? Wierzymy, że tak. Specyfika naszej pracy nie pozwala się poddawać i każdą trudność pracownicy pomocy społecznej pokonują zwykle skutecznie, wykorzystując własne możliwości. Projekt Pomoc Społeczna-Skuteczna pozwolił nam na poszerzenie naszych kwalifikacji, zgłębienie specjalistycznej wiedzy, a także wyjaśnienie prawnych niejasności, wątpliwości. Wraz z pracownikami WCOWiA mogłam uczestniczyć w specjalistycznym szkoleniu, ważnym dla nas, bo dającym uprawnienia trenerskie do przygotowywania kandydatów na opiekunów zastępczych według programu Rodzina. Większa liczba trenerów, to więcej szkoleń, a co za tym idzie, krótszy czas oczekiwania dzieci na rodzinę zastępczą lub adopcyjną. Zawartość merytoryczna szkolenia pozwoliła poszerzyć kompetencje pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych, którzy na co dzień pracują z dziećmi w placówkach opiekuńczych, pomagając ich rodzicom odzyskać wiarę w siebie i usprawnić funkcjonowanie rodziny, by na nowo mogli zaopiekować się swoimi dziećmi. Lepsza znajomość problematyki dzieci osieroconych i wynikających z sieroctwa społecznego konsekwencji dla ich rozwoju pozwoli z większą pokorą i zrozumieniem wspierać opiekunów w różnych formach opieki zastępczej w rozwiązywaniu ich codziennych problemów, w zmaganiu się z trudną trójkątną relacją: rodzice - dziecko opiekunowie zastępczy. Dorota Roszak -Maćkowiak Program Rodzina Ten projekt to był świetny pomysł. Osobiście bardzo dużo skorzystałam. No i dysponuję materiałem porównawczym, gdyż w ramach projektu wzięłam udział w 20 szkoleniach. Podobała mi się różnorodność tematyki szkoleń proponowanych w projekcie. Nie był to tylko zakres ściśle związany z wykonywanymi przez nas na co dzień obowiązkami w pracy, czyli kpa, pomoc społeczna, finanse publiczne, itp. Mogłam także poznać techniki, które pomagają funkcjonować w pracy, nawiązywać relacje ze współpracownikami, stworzyć właściwą atmosferę, organizować miejsce i czas pracy, a także odreagowywać i odstresować się. Dodatkową korzyścią dla mnie była możliwość spotkania z ludźmi, pozostałymi pracownikami, na innej, pozapracowej płaszczyźnie. Swobodna rozmowa, wysłuchanie opinii, wymiana poglądów, opowiadanie o charakterze wykonywanej przez nas pracy. To, moim zdaniem, również ułatwia wzajemne kontakty. Joanna Niełacna Testowanie systemów

19 Pracownicy Projektu zwracają się do wszystkich Uczestników i Realizatorów Projektu z wyrazami wdzięczności za wyrozumiałość i wielką przychylność którymi zechcieliście nas Państwo obdarowywać. Każdego dnia mogłyśmy liczyć na Wasze zaangażowanie i odpowiedzialność, dzięki którym Projekt osiągnął wspaniałe rezultaty. Dziękujemy za przyjazne wsparcie i przemiłą atmosferę współpracy, dzięki którym czułyśmy się ważną częścią wspaniałego Zespołu. Ewelina Pukalak, do r Asystent Kierownika Projektu Anna Rosłaniec, do r Pracownik administracyjno-biurowy Ewa Chrzan Kierownik Projektu Grażyna Kobos, od r Asystent Kierownika Projektu Julia Andreeva Pochaba, od r Pracownik administracyjno-biurowy Grażyna Przekwas Sienkiewicz Księgowa Projektu, od r. Grażyna Szebsczyk, do r. Księgowa Projektu

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42 Spis treści Słowo wstępne 3 Informacje ogólne 12 Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20 Działanie II Kursy Językowe 42 Działanie III Stypendia Indywidualne 46 Działanie IV Współpraca

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań:

Raport końcowy z badań: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Raport końcowy z badań: Przygotował zespół w składzie: Katarzyna Golik Joanna Kwinta

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Wstęp. WSTĘP DO SOCJOEKONOMII, pod red. W. Toczyskiego i Z. Markowskiego, UG, Gdańsk 1988. POMOST A5 - zeszyt 11.indd 1 2010-06-25 10:39:51

Wstęp. WSTĘP DO SOCJOEKONOMII, pod red. W. Toczyskiego i Z. Markowskiego, UG, Gdańsk 1988. POMOST A5 - zeszyt 11.indd 1 2010-06-25 10:39:51 Wstęp Ekonomia społeczna w Polsce rozbudziła ogromne nadzieje. Mówi się o niej w programach rządowych, na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Jest nadzieją na znalezienie miejsca na rynku pracy oraz

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL w województwie wielkopolskim 2011 Człowiek najlepsza inwestycja SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Najlepsze praktyki PO KL w województwie wielkopolskim 3 RÓWNOŚĆ SZANS Równość szans w PO

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo