2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji i udziału w kursach/szkoleniach tematycznych w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy w nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Ilość szkoleń/kursów 3 Liczba uczestników każdego szkolenia/kursu 15 osób mieszkających na terenie 10 gmin podregionu Gotania. Łączna ilość uczestników szkoleń/kursów 45 osób Słownik pojęć użytych w Regulaminie 1 Projekt - oznacza projekt pn. OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy w nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Wykonawca - Organizator kursów/szkoleń - CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ ul. 3 Maja 10, Hrubieszów, zwany dalej Organizatorem Uczestnik Szkolenia osoba zakwalifikowana do projektu, korzystająca ze wsparcia szkoleniowego będącego przedmiotem Projektu. 2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach Szkolenia skierowane są do zainteresowanych mieszkańców Gotanii, różnych grup wiekowych i społecznych, kobiet i mężczyzn posiadających jeden z niżej wymienionych statusów na rynku pracy: - osoby bezrobotnej zarejestrowanej we właściwym dla miejsca zamieszkania stałego lub czasowego PUP jako osoba bezrobotna (zgodnie z ustawą z r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) - osoby nieaktywnej zawodowo osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych - rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika - nie prowadzących działalności gospodarczej i niezatrudnionych na umowę o pracę. Zainteresowanych udziałem w kursach z własnej inicjatywy w celu zdobycia lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych. Rodzaje kursów i szkoleń: 1) Kurs Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B dla 15 uczestników w wymiarze 150 godzin, w tym: a) Przedstawiciel handlowy w wymiarze 90 godzin. Ramowy zakres tematyczny: zakres programu kursu: budowanie i utrzymanie relacji z klientami, techniki skutecznej sprzedaży, obsługa klienta, warsztaty negocjacji, egzamin. b) Kurs prawo jazdy kat. B w wymiarze 60 godzin, w tym część teoretyczna 30 godzin i część praktyczna 30 godzin na 1 uczestnika kursu (1 godz.=60 min.) Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego oraz przygotowanie uczestników, pod względem teoretycznym i praktycznym, do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B i uzyskania prawa jazdy kat. B. Miejsce realizacji zamówienia: Hrubieszów Organizator kursu/szkolenia CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ Uprawnionymi do udziału w kursie są osoby spełniające poniższe warunki: - mają ukończone 18 lat - posiadają miejsce zamieszkania, stałe lub czasowe (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego), na terenie podregionu Gotania, tj. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Hrubieszów, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy Werbkowice, Gminy Uchanie, Gminy Dołhobyczów, Gminy Tyszowce, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Komarów-Osada

2 - posiadają jeden z niżej wymienionych statusów na rynku pracy: osoby bezrobotnej - osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (zgodnie z ustawą z dn r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn.zm.). Osoby nieaktywnej zawodowo osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych. rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika (w rozumieniu przepisów ustawy z dn r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. z 2012 r., poz. 637) 2) Kurs Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną dla 15 uczestników w wymiarze 190 godzin, w tym: a) Część dot. kursu Prawo jazdy kat. C - część teoretyczną min. 20 godzin oraz część praktyczną min. 30 godzin, b) część dot. Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej* (140 godz.), w tym min. 97 godzin zajęć teoretycznych i część specjalistyczna min. 43 godzin, w tym 33 godziny zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym i 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych) *Uwaga: warunkiem udziału w kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej jest posiadanie prawa jazdy kat. C. Organizator kursu/szkolenia CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami - Prawo jazdy kategorii C oraz uprawnień Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej wymaganych po dniu 10 września 2009 roku, aby podjąć pracę w zawodzie kierowcy. Miejsce realizacji zamówienia: Hrubieszów Uprawnionymi do udziału w kursie są osoby fizyczne, które spełniają łącznie poniższe warunki: - posiadają miejsce zamieszkania, stałe lub czasowe (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego), na terenie podregionu Gotania, tj. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Hrubieszów, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy Werbkowice, Gminy Uchanie, Gminy Dołhobyczów, Gminy Tyszowce, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Komarów- Osada, - posiadają 21 lat, - posiadają prawo jazdy kat. B, - posiadają jedne z wymienionych statusów na rynku pracy: osoby bezrobotnej - osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (zgodnie z ustawą z dn r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn.zm.). Osoby nieaktywnej zawodowo osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych. rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dn r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. z 2012 r., poz. 637) 3) Kurs Prawo jazdy kat. C, CE dla 15 uczestników w wymiarze 95 godzin, w tym: a) kurs Prawo jazdy kat. C - część teoretyczna min. 20 godzin oraz część praktyczna min. 30 godzin, b) kurs Prawo jazdy kat. C+E - część teoretyczna min. 20 godzin oraz część praktyczna min. 25 godzin, Organizator kursu/szkolenia CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami - Prawo jazdy kategorii C oraz CE. Miejsce realizacji zamówienia: Hrubieszów Uprawnionymi do udziału w kursie są osoby fizyczne, które spełniają łącznie poniższe warunki: - posiadają miejsce zamieszkania, stałe lub czasowe (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego), na terenie podregionu Gotania, tj. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Hrubieszów, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy

3 Werbkowice, Gminy Uchanie, Gminy Dołhobyczów, Gminy Tyszowce, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Komarów- Osada, - posiadają ukończone 18 lat, - posiadają prawo jazdy kat. B, - posiadają jeden z niżej wymienionych statusów na rynku pracy: osoby bezrobotnej - osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (zgodnie z ustawą z dn r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn.zm.). Osoby nieaktywnej zawodowo osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych. rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika (w rozumieniu przepisów ustawy z dn r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. z 2012 r., poz. 637) Pracownicy organizatora i wykonawcy kursów/szkoleń nie mogą być Uczestnikami szkolenia. Adres siedziby biura Organizatora kursów/szkoleń: CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ, ul. 3 Maja 10, Hrubieszów 1. Informacje ogólne 3 Rekrutacja a) Rekrutacja Uczestników poprzedzona będzie kampanią informacyjno-promocyjną, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o rekrutacji w gazecie regionalnej, wykonanie i rozpowszechnianie plakatów informujących o planowanych szkoleniach/kursach oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie projektu na stronach gmin (partnerów projektu) i na stronie Organizatora szkoleń/kursów. b) Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. c) Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równego dostępu d) Rekrutacja prowadzona będzie przez Organizatora kursów/szkoleń CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ, ul. 3 Maja 10, Hrubieszów w określonych terminach, ogłoszonych i opublikowanych podczas kampanii informacyjno-promocyjnej w oparciu o Regulamin rekrutacji i udziału w kursach/szkoleniach tematycznych 2. Nabór kandydatów/uczestników szkoleń a) w celu zapewnienia równego dostępu do szkoleń/kursów dla mieszkańców wszystkich gmin podregionu Gotania ustala się, iż podstawową zasadą rekrutacji będzie uczestnictwo w każdym szkoleniu/kursie co najmniej 1 osoby zamieszkałej na terenie każdej gminy podregionu Gotania, pod warunkiem złożenia w określonym miejscu i terminie formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego szkoleniem/kursem kandydata. Uprawniony kandydat, spełniający warunki udziału w szkoleniu, który jako pierwszy z danej gminy złoży formularz zgłoszeniowy, staje się uczestnikiem szkolenia/kursu. W ten sposób zostanie zrekrutowanych 10 z 15 uczestników każdego szkolenia/kursu. Jeśli z danej gminy nie będzie zainteresowania szkoleniem/kursem i nikt z mieszkańców nie złoży formularza zgłoszeniowego, na miejsce przypadające dla danej gminy zostanie zakwalifikowana osoba z listy, która najwcześniej złożyła formularz zgłoszeniowy (bez względu na miejsce zamieszkania). b) pozostałych 5 uczestników szkolenia/kursu zostanie wylosowanych spośród 10 osób, którzy złożą formularze zgłoszeniowe, przy czym w dalszym ciągu będzie obowiązywała zasada równego dostępu i do losowania zostaną uwzględnione osoby/kandydaci: 1 mieszkaniec z danej gminy, który jako drugi w kolejności złożył formularz zgłoszeniowy i spełnił wymagania udziału w szkoleniu/kursie. Osoby, które nie zostaną wylosowane będą tworzyć listę rezerwową w kolejności wg terminu złożenia formularza zgłoszeniowego (kandydat, który najwcześniej złożył formularz zajmie odpowiednio 1, 2, 3, 4 lub 5 miejsce na liście rezerwowej). c) sposób przeprowadzenia losowania wyboru pozostałych 5 uczestników szkolenia/kursu: losowanie przeprowadzone zostanie w terminie 2 dni po zakończeniu rekrutacji w biurze projektu SPPW (Urząd Miasta

4 w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 15). W losowaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel organizatora szkoleń/kursów oraz dwóch pracowników biura projektu SPPW. Losowanie zostanie przeprowadzone w obecności przedstawiciela reprezentującego partnerów projektu, wskazanego przez gminy uczestniczące w projekcie. d) nabór prowadzony będzie przez Organizatora/ CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ, ul. 3 maja 10, Hrubieszów i polegał będzie na: - przyjmowaniu formularzy zgłoszeniowych od kandydatów do uczestnictwa w projekcie (wyłącznie osobiste zgłoszenie osoby zainteresowanej kursem/szkoleniem). Przy zgłoszeniu osobistym kandydat w biurze rekrutacji/naboru uzupełnia formularz rekrutacyjny i oświadczenia bądź składa już wypełnione dokumenty rekrutacyjne. W ramach procesu rekrutacji Organizator kursu/szkolenia zobowiązany jest do: - przekazania informacji na temat projektu i warunków uczestnictwa w nim, rodzaju wsparcia, czasu trwania szkoleń, itp. - przyjęciu i weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych przez pracownika biura Organizatora - dokonaniu wpisu do rejestru kandydatów potencjalnych Uczestników projektu wg kolejności złożenia formularza zgłoszeniowego, z odnotowaniem daty i godziny złożenia formularza przez kandydata i potwierdzonym własnoręcznym podpisem kandydata - ustaleniu zasad następnych kontaktów z kandydatem. 3. Wykaz dokumentów rekrutacyjnych: a) Kurs Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B : formularz zgłoszeniowy kandydata kursu w wersji papierowej zawierający: - dane osobowe kandydata kursu, status kandydata oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, oświadczenie o miejscu zamieszkania, zaświadczenie potwierdzające status kandydata z pkt V Formularza Zgłoszeniowego. b) Kurs Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną : formularz zgłoszeniowy kandydata kursu w wersji papierowej zawierający: - dane osobowe kandydata kursu, status kandydata oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, oświadczenie o miejscu zamieszkania, zaświadczenie potwierdzające status kandydata z pkt V Formularza Zgłoszeniowego. c) Kurs Prawo jazdy kat. C, CE : formularz zgłoszeniowy kandydata kursu w wersji papierowej zawierający: - dane osobowe kandydata kursu, status kandydata oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, oświadczenie o miejscu zamieszkania, zaświadczenie potwierdzające status kandydata z pkt V Formularza Zgłoszeniowego. 4 Warunki organizacji szkolenia i uczestnictwa w szkoleniu 1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 2. Uczestnicy szkolenia ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu. 3. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony catering i poczęstunek tj. kawa, herbata, zimne napoje, ciastka w każdym dniu zajęć. 4. Uczestnicy szkolenia mają zapewnione materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie: a) materiały biurowe: notatnik/zeszyt, długopis, b) podręcznik związany z tematyką szkolenia 5. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony będzie egzamin. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe.

5 6. Realizacja zajęć teoretycznych odbywać się będzie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach , praktycznych od poniedziałku do soboty w godzinach max 6 godzin zegarowych/dziennie, 3-4 razy w tygodniu. Kurs nie może odbywać się w niedzielę i święta. 7. W celu otrzymania Zaświadczenia ukończenia szkolenia uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć przewidzianych programem szkolenia. 8. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest uczestniczyć w prowadzonych w ramach szkolenia zajęciach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator. 9. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. 10. Uczestnik w czasie zajęć szkoleniowych nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 11. Uczestnik zobowiązany jest podać Organizatorowi dane, niezbędne do wypełniania obowiązków w zakresie monitoringu i sprawozdawczości. 12. Uczestnik szkolenia/kursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią oświadczenia, zawartego w formularzu zgłoszeniowym oraz do dokumentowania przebiegu szkoleń/kursów przez ich wykonawcę/organizatora w formie elektronicznej poprzez wykonywanie fotografii lub filmów, które mogą być zamieszczone na stronie internetowej projektu Tym samym Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swego wizerunku dla celów dokumentowania przebiegu szkoleń/kursów w dowolnej formie, z wyjątkiem form obraźliwych lub powszechnie uznanych za nieetyczne. Wykonane podczas szkoleń/kursów fotografie lub filmy będą archiwizowane w dokumentacji szkoleń/kursów. 13. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji jest zatem odpowiednia frekwencja oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie. 14. W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia limitu 20% zajęć opuszczonych, naruszenia przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu. Zastosowanie będą miały wówczas sankcje wymienione w 5 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu. 15. Organizator przewiduje zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy zgodnie z 7 niniejszego Regulaminu - Regulamin wypłat kosztów przejazdu. 5 Zasady rezygnacji z uczestnictwa 1. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w szkoleniu (np. choroba, zmiana miejsca wykonywania pracy, zmiana miejsca zamieszkania) osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach. W przypadku nieobecności na kursie spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu lub koniecznością sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny, uczestnik kursu jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu na potwierdzenie tego faktu. 2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub skreślenia z listy uczestników, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia w kwocie stanowiącej 100% kosztu szkolenia przypadającego na jednego Uczestnika danego szkolenia. Termin wniesienia opłaty wynosi 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji lub od dnia zawiadomienia o skreśleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy. 3. Uczestnik, który zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie zobowiązany jest do zwrotu w nienaruszonym stanie otrzymanych materiałów szkoleniowych, a w przypadku ich zniszczenia do pokrycia kosztów materiałów. 6 Monitoring szkoleń 1. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są każdorazowo do potwierdzenia swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 2. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do potwierdzenia odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i in. Potwierdzenie następuje poprzez złożenie podpisu na odpowiedniej liście. 3. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu. Celem badań ankietowych jest doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. 4. Uczestnicy szkolenia/kursu zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych istotnych zmianach danych osobowych, np. zmiana nazwiska, zmiana dowodu osobistego, numeru telefonu, adresu zamieszkania.

6 7 Regulamin wypłat kosztów przejazdu 1. Uczestnikom projektu wypłacany będzie zwrot kosztów przejazdu za dojazdy na szkolenia I. na podstawie biletów: a) Wypłata realizowana będzie w formie gotówkowej na podstawie dostarczanych do biura biletów za transport masowy. Wypłat dokonuje pracownik w siedzibie biura Organizatora kursów/szkoleń. b) Pracownik biura Organizatora sprawdzał będzie zgodność daty biletu z dokumentem potwierdzającym obecność na szkoleniu (lista obecności). c) Uczestnik projektu przedstawia komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień uczestniczenia w danej formie wsparcia. Powstały koszt zostaje pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika projektu w okresie trwania danej formy wsparcia. d) Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest dana forma wsparcia, e) Uczestnik projektu potwierdzać będzie odbiór kwoty za dojazd na Zestawieniu zwrotu kosztów dojazdu. Opis zestawienia obejmować będzie tytuł szkolenia/kursu, którego dotyczy dojazd oraz miesiąc dokonania wypłaty. f) Dokumentację zwrotu kosztów przejazdu transportem masowym stanowić będą: - bilety przejazdu publicznymi środkami transportu, przy czym dotyczyć mogą najtańszego przejazdu publicznymi lub prywatnymi środkami transportu. Przechowywane będą oryginalne bilety i ich kserokopie (z uwagi na nieczytelność biletów z upływem czasu), - zestawienia kosztów dojazdu. II. w przypadkach korzystania z własnego samochodu przez Uczestnika na dojazd do miejsca szkolenia przyjęto następującą procedurę: a) Zwrot kosztów dojazdu za przejazd na szkolenie może być dokonany tylko w uzasadnionych przypadkach. b) Za uzasadniony przypadek uznaje się: - utrudniony dojazd środkami komunikacji zbiorowej do miejsca szkolenia (np. przesiadki, długie oczekiwanie na połączenie), - niepełnosprawność Uczestnika uniemożliwiająca mu dojazd środkami komunikacji zbiorowej. c) Uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia korzystania z własnego samochodu, d) Uczestnik zobowiązany jest do złożenia wniosku o zwrot kosztów dojazdu z podaniem: trasy dojazdu, kosztu, nr rej. samochodu, kserokopii dokumentów: dowód rejestracyjny i prawo jazdy. e) W przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości biletu najtańszego środka transportu na danej trasie. Powstały koszt zostanie pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika projektu w okresie trwania danej formy wsparcia. Obecność potwierdzana jest własnoręcznym podpisem na liście obecności. f) Uczestnik projektu potwierdzał będzie odbiór kwoty za dojazd na Zestawieniu kosztów dojazdu. Opis zestawienia obejmować będzie tytuł szkolenia/kursu, którego dotyczy dojazd oraz miesiąc dokonania wypłaty. g) Dokumentacja zwrotu kosztów samochodem prywatnym stanowić będą: - oświadczenie korzystania z własnego samochodu, - w wypadku Uczestnika niepełnosprawnego-orzeczenie o niepełnosprawności, - wniosek o zwrot kosztów dojazdu wraz z załącznikami: a. Dowód rejestracyjny pojazdu (kserokopia). b. Prawo jazdy kierowcy (kserokopia). c. W przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest inna osoba należy sporządzić umowę użyczenia pojazdu. d. Zaświadczenie od przewoźnika, transportu publicznego o minimalnej cenie biletu. e. Opcjonalnie umowa użyczenia. Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia należy złożyć w siedzibie biura Organizatora kursów/szkoleń CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ, ul 3 Maja 10, Hrubieszów w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia. Przekroczenie terminu może skutkować nierozpatrzeniem wniosku o zwrot kosztów. Zatwierdzam: Burmistrz Miasta (-) Tadeusz Garaj

Hrubieszów, kwiecień 2012 r.

Hrubieszów, kwiecień 2012 r. REGULAMIN REKRUTACJI DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA działanie: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE REALIZOWANYCH W 2012 ROKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo