Wrocław, dnia r. Zamawiający: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/ Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 6.05.2015 r. Zamawiający: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/3 50-506 Wrocław"

Transkrypt

1 Tytuł projektu: Nowa praca nowe możliwości! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Zamawiający: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/ Wrocław Wrocław, dnia r. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Zamawiającego Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, Ul. Piękna 56a/3, Wrocław - projektu pt.: Nowa praca nowe możliwości! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/ Wrocław II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CPV: Usługi szkolenia zawodowego Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji usługi w zakresie szkoleń zawodowych:

2 1. Kurs księgowość z elementami kadr i płac (programy Optima i Płatnik) (min. 150h) dla 8 osób. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: a) Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, b) Zasady i funkcjonowanie kont bilansowych, c) Ewidencjonowanie majątku przedsiębiorstwa, d) Sprawozdawczość finansowa, e) Charakterystyka źródeł pochodzenia zasobów majątkowych, f) Zasady funkcjonowania kont wynikowych, g) Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności, h) Wynagrodzenia i składki, i) Obsługa programu finansowo-księgowego Optima i Płatnik 2. Szkolenia zawodowego kurs pracownik kancelaryjny z obsługą programów biurowych ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel (min. 150h) dla 4 osób. a. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, b. Organizacja pracy biurowej, c. Organizacja obiegu dokumentów, d. Przepływ informacji, e. Zasady efektywnej komunikacji, f. Kultura zawodu, g. Obsługa urządzeń biurowych, komputera, h. Obsługa programów biurowych. 3. Szkolenie zawodowe - Spedytor - spedycja i transport od podstaw (min. 150h) dla 1 osoby. a. Omówienie zagadnień prawnych związanych z transportem drogowym, b. Omówienie zagadnień prawnych związanych z pracą w transporcie, c. Ogólne zasady budowy i eksploatacji pojazdów ciężarowych,, d. Zasady pracy spedytora, e. Zajęcia praktyczne. 4. Kurs prawo jazdy kategorii D kwalifikacja wstępna przyspieszona dla 3 osób. a. część podstawowa kwalifikacji wstępnej przyspieszonej: Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, Stosowanie przepisów, Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, b. część specjalistyczna kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego D:

3 Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, Stosowanie przepisów, Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. 5. Kurs prawo jazdy kategorii C kwalifikacja wstępna przyspieszona dla 1 osoby. a. część podstawowa kwalifikacji wstępnej przyspieszonej Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, Stosowanie przepisów, Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. b. część specjalistyczna kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego C: Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, Stosowanie przepisów, Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. 6. Kurs operator koparko - ładowarki (min. 150h) dla 1 osoby. a. Użytkowanie eksploatacyjne, b. Dokumentacja techniczna, c. Bezpieczeństwo i higiena pracy, d. Podstawy elektrotechniki, e. Silniki spalinowe, f. Elementy hydrauliki, g. Budowa koparko ładowarki, h. Technologia robót, i. Zajęcia praktyczne. 7. Kurs fryzjerski dla zaawansowanych (min. 150h) dla 1 osoby. a. Obsługa klienta, b. Pielęgnacja włosów, c. Układanie włosów, d. Wykonywanie wodnej ondulacji, e. Wykonywanie trwałej ondulacji, f. Strzyżenie włosów, g. Farbowanie włosów, h. Rozjaśnianie i odbarwianie włosów.

4 8. Szkolenia zawodowego kurs spawacza metodą TIG lub MAG (min. 150h) dla 1 osoby. Program kursu powinien przygotować uczestników do wykonywania pracy w zawodzie spawacza. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: a. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, b. Urządzenia spawalnicze, c. Bezpieczna praca na hali spawalniczej, d. Spawanie w praktyce, materiały do spawania, oznaczanie i wymiarowanie spoin, e. Sposoby przygotowania złączy do spawania, f. Zapoznanie z przepisami BHP obowiązującymi w w/w zawodzie, g. Budowa oraz użytkowanie urządzeń do spawania met. MAG lub TIG, h. Instruktarz wstępny, i. Szkolenie praktyczne. Ramowy program nauczania powinien opierać się o: - MAG (135) Wytyczne nr W-07/IS/02, - TIG (141) Wytyczne nr W-07/IS Szkolenia zawodowego Sprzedawca/ kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera (min. 150h) dla 1 osoby. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: a. Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy, b. Elementy towaroznawstwa handlowego, c. Dokumentacja handlowa i magazynowa, d. Zajęcia praktyczne obsługa kas fiskalnych, e. Komputerowy program do fakturowania, f. Użytkowanie komputerów, g. MS Word- przetwarzanie tekstów, h. MS Excel- arkusze kalkulacyjne, i. MS PowerPoint- grafika menedżerska i prezentacyjna, j. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja. 10. Szkolenia zawodowego kurs mediacji szkolenie podstawowe oraz specjalistyczne szkolnie z mediacji rodzinnych (min. 150h) dla 1 osoby. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: W zakresie kursu podstawowego: a. Rodzaje i zastosowanie mediacji, b. Proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora, c. Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji, d. Narzędzia, techniki i strategie mediacyjne, e. Umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji (nierównowaga stron, emocje stron i mediatora, bariery w mediacji),

5 f. Ograniczenia mediacji - różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna, g. Kontekst prawny prowadzenia mediacji procedury mediacyjne w Polsce i na świecie, h. Symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem. W zakresie kursu z mediacji rodzinnych: a. Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich, b. Dyrektywność i niedyrektywność budowanie samoświadomości mediatora, c. Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia z nią, d. Reakcje dzieci na rozwód, e. Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej, f. Opieka naprzemienna/ zrównoważona, g. Sposoby włączenie dzieci do mediacji, h. Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediacje, diagnozowanie, możliwość działania stron i mediatora), i. Radzenie sobie z emocjami w mediacji, j. Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach, k. Radzenie sobie z blokadami, l. Kontekst prawny konfliktów rodzinnych, m. Umiejętności współpracy ze współmediatorami, n. Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi. 11. Kurs grafiki komputerowej na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Program kursu powinien przygotowywać uczestników do praktycznej obsługi następujących programów graficznych (min. 150h) dla 1 osoby: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Flash, 3DS Max. 12. Kurs negocjacje handlowe i biznesowe oraz techniki sprzedaży (min. 150h) dla 2 osoby. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: a. Zagadnienia teoretyczne z zakresu negocjacji i technik sprzedaży, b. Podstawowe zasady negocjacji i dylematy z tym związane, c. Niezbędne umiejętności komunikacyjne przydatne w negocjacjach i sprzedaży, d. Sylwetka negocjatora, e. Etapy negocjacji, f. Zasady negocjacji, g. Manipulacja w negocjacjach. 13. Kurs z zakresu diagnostyki sprzętu komputerowego, programowania sieci i zarządzanie sieciami. Rozszerzony o programowanie i konserwację kas fiskalnych

6 (min. 150h) dla 1 osoby. Program kursu powinien obejmować naukę praktycznych umiejętności w/w tematyce obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu/ zaświadczenia, który potwierdzi umiejętności i kompetencje uczestników (koszt po stronie potencjalnego Wykonawcy). W ramach zaproponowanego wynagrodzenia potencjalny Wykonawca uwzględni wszystkie koszty przygotowania i przeprowadzenia w/w szkoleń w tym m.in. koszty ewentualnych badań, wynajmu sal itp. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania przesunięcia UP pomiędzy poszczególnymi szkoleniami. Liczby UP przyporządkowane do poszczególnych szkoleń, są liczbami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. Szkolenia odbędą się na terenie realizacji projektu w województwie podkarpackim dokładne miejsca i terminy szkoleń zostaną ustalone z Potencjalnym Wykonawcą zgodnie z sugestiami UP. III. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH TZN. NA POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. IV. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTWYCH. V. WYKLUCZENIE I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca oświadczy pisemnie, iż jest uprawniony do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. W celu spełnienia tego warunku, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu a także aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące/ miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

7 3. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, gdy wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, a w szczególności: a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 4. Zamawiający zastrzega, możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca sie do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnien dotyczących elementów oferty majacych wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiajacy odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnien, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 5. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z FORMULARZEM OFERTOWYM załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Niedopuszczalne jest składanie ofert przygotowanych na innych wzorach niebędących załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego oraz modyfikowanie FORMULARZA OFERTOWEGO (np. usuwanie poszczególnych pozycji). 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być ponumerowana i zaparafowana. 7. Do oferty należy dołączyć aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG za ostatni miesiąc oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Oferta wraz z ponumerowanymi załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis Oferta w odpowiedzi na

8 zapytanie ofertowe dot. szkoleń zawodowych w ramach projektu Nowa praca nowe możliwości. 9. Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na brak spełnienia kryteriów formalnych. VI. WARUNKI PŁATNOŚCI: 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, po uprzednim uzgodnieniu z Oferentem, może zmienić termin lub godziny realizacji zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż 1 dzień przed bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferent nie może żądać żadnego zadośćuczynienie od Zamawiającego. 3. Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na: 1) Rezygnację z zamówionych przez Zamawiającego usług w terminie nie później niż 1 dzień przed realizacją usługi. 2) Weryfikację przez Zamawiającego spełnienia kryteriów przedstawianych w ofercie przez Oferenta. 3) Płatność faktury w terminie do 90 dni od daty otrzymania oryginału faktury VII. KRYTERIA OCENY OFERT: Oferty na realizację przedmiotu zamówienia, które spełnią wszystkie kryteria (przede wszystkim wpłyną w terminie, będą spełniały wszystkie warunki formalne określone w zapytaniu) - zostaną ocenione odrębnie za każdą część przedmiotu zamówienia w następujący sposób: Nazwa kryterium Waga Cena 60% Doświadczenie 40% Cena - maksymalną liczbę 60 punktów dla tego kryterium otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę jednostkową brutto za przeszkolenie jednego uczestnika projektu. Pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena: C = Cn/Cob * 60% gdzie: CN - najniższa zaoferowana Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia COB Cena zaoferowana w ofercie badanej

9 Poprzez cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się cenę jednostkową z formularza ofertowego za daną część zamówienia (szkolenie). Doświadczenie za to kryterium Oferent może otrzymać maksymalną liczbę 40 punktów. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innego podmiotu należy załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu, bądź osoby, do oddania mu do dyspozycji osoby z uprawnieniami i doświadczeniem na potrzeby wykonania zamówienia. Dla tego kryterium, punkty będą przyznawane w następujący sposób: Liczba świadczonych usług tożsamych Liczba punktów (D) z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat wykonywania działalności, a jeżeli okres ten jest krótszym, w tymże okresie 4 usługi i więcej 40 punktów 3 usługi 30 punktów 2 usługi 20 punktów 1 usługa 10 punktów Łączna liczba punktów przyznana konkretnej ofercie: LP = C + D gdzie: LP łączna liczba punktów konkretnej oferty C liczba punktów w kryterium ceny D liczba punktów w kryterium doświadczenia Jeżeli oferta najkorzystniejsza przekraczać będzie budżet Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zaproszenia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę na daną część na spotkanie w celu przeprowadzenia ostatecznych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Jeżeli wyłoniony Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub wycofa się z realizacji zamówienia wówczas wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta. VIII. KONTAKT Z WYKONAWCAMI :

10 Wszelkie informacje udzielane będą elektronicznie pod adresem mailowym Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania jedynie pod wskazanym adresem mailowym, w temacie maila wpisując Nowa praca nowe możliwości szkolenia zawodowe. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. IX. TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY: - do dnia 20 maja 2015 roku do godz osobiście lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, ul. Piękna 56a/3, Wrocław na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania wraz z wymaganymi załącznikami

11 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy OFERTA Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Imię i nazwisko oferenta/ Nazwa firmy Adres Oferenta (wraz telefonem, faksem oraz mailem) Ja niżej podpisany/ My niżej podpisani, odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego w związku z realizacją przez Zamawiającego Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, Ul. Piękna 56a/3, Wrocław - projektu pt. Nowa praca nowe możliwości! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego odnośnie udziału w postępowaniu i sposobu przygotowania oferty akceptuję/my je i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Działając w imieniu i na rzecz Oferenta składam/my następującą ofertę cenową oraz wskazujemy posiadane doświadczenie: Nazwa szkolenia zawodowego Liczba świadczonych usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat wykonywania działalności, a jeżeli okres ten jest krótszym, w tymże okresie Cena szkolenia brutto (cena jednostkowa szkolenia jednego UP).. Miejscowość, data.. Podpis Oferenta

Wrocław, dnia 6.05.2015 r. Zamawiający: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/3 50-506 Wrocław

Wrocław, dnia 6.05.2015 r. Zamawiający: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/3 50-506 Wrocław Tytuł projektu: Dobry start na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 Rzeszów, 29.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 W związku z realizacją projektu Osobisty menadżer Twoją drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAMAWIAJĄCY Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949, REGON: 300137155 Poznań, dnia 24.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ 50-06 Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 DOTYCZY: usługi szkolenia zawodowego (CPV 80530000 8) w ramach projektu, nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach nr UDA POKL.06.01.01 24 011/12 00, realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo