KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI III edycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI III edycja"

Transkrypt

1 KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI III edycja etap II Nazwisko i imię ucznia Nazwa i adres szkoły Punktowane są tylko poprawne odpowiedzi. Odpowiedzi wielokrotnie poprawiane nie będą brane pod uwagę B C B B B C A B A A C A B C B C C C C C B A A B C C C B A A 1. Finansowanie deficytu budżetowego nie może odbywać się poprzez emisję przez Skarb Państwa: a obligacji b akcji c bonów skarbowych 2. Zwierzęta symbolizujące hossę i bessę na giełdzie to: a słoń i osioł b wilk i orzeł c niedźwiedź i byk 3. Zwiększenie akcyzy na papierosy najprawdopodobniej spowoduje: a wzrost ceny i zwiększenie liczby kupowanych papierosów b wzrost ceny i spadek liczby kupowanych papierosów c spadek ceny i spadek liczby kupowanych papierosów 4. Aprecjacja złotego oznacza, że: a zawieszono handel polską walutą na rynku walutowym b kurs złotego wzrósł c kurs złotego obniżył się

2 5. O wysokości podatku dochodowego w Polsce decyduje: a Narodowy Bank Polski b parlament c rząd 6. Podstawowa stawka podatku od towarów i usług w Polsce obecni wynosi: a 19% b 22% c 23% 7. Całym majątkiem za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy w: a spółce jawnej b spółce akcyjnej c spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 8. W porównaniu z towarami, usługi charakteryzują się tym, że: a objęte są inna stawką VAT b nie można ich magazynować c nie można ich sprzedawać 9. Całkowite koszty zmienne: a są uzależnione od skali działania przedsiębiorstwa b zmieniają się z czasem c są wyższe niż całkowite koszty stałe 10. Cykl rotacji należności pokazuje: a po jakim średnio czasie przedsiębiorstwo otrzymuje zapłatę za sprzedane towary i usługi b po jakim średnio czasie przedsiębiorstwo płaci za zakupione towary i usługi c w jakim stopniu majątek przedsiębiorstwa został sfinansowany z kapitałów obcych 11. Aby obliczyć cykl rotacji należności, należy skorzystać z informacji zawartych w: a bilansie b rachunku zysków i strat c bilansie oraz rachunku zysków i strat 12. Aby obliczyć wskaźnik zadłużenia należy skorzystać z informacji zawartych w: a bilansie b rachunku zysków i strat c bilansie oraz rachunku zysków i strat 13. Podpisane niedawno przez Polskę porozumienie ACTA dotyczy: a obrotu środkami psychoaktywnymi b ochrony praw autorskich c zapewnienia swobody przepływu kapitału 14. NBP stara się doprowadzić do obniżenia tzw. interchange fees. Są to: a różnice między kursem kupna i sprzedaży walut w bankach b różnice między kursem kupna i sprzedaży walut w kantorach

3 c opłaty pobierane od podmiotów akceptujących transakcje dokonywane za pomocą kart płatniczych 15. Product placement to: a zasady układania określonych towarów na półkach sklepowych, aby zwiększyć ich sprzedaż b prezentacja produktów lub znaków towarowych np. w filmach, grach video, programach telewizyjnych itp. c dobieranie narzędzi marketingowych w taki sposób, aby zwiększyć sprzedaż określonego produktu 16. Jeśli koszty stałe wynoszą 1000 zł miesięcznie, jednostkowe koszty zmienne 1 zł, a przedsiębiorstwo produkuje sztuk wyrobu rocznie, to całkowite koszty jednostkowe wynoszą: a 1 zł b 1,08 zł c 2 zł 17. W hierarchii potrzeb Maslowa między potrzebami fizjologicznymi i potrzebami przynależności znajdują się potrzeby: a uznania b samorealizacji c bezpieczeństwa 18. Dzięki zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczony: a otrzyma w przyszłości emeryturę b otrzyma zwrot kosztów naprawy uszkodzonych elementów swojego majątku c nie poniesie materialnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim 19. Niska elastyczność cenowa popytu na jakieś dobro oznacza, że: a nabywcy bogaci kupują go więcej niż biedni b nabywcy bogaci kupują go mniej niż biedni c nabywcy w niewielkim stopniu reagują na zmiany ceny dobra 20. Kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorstwa nie może być: a amortyzacja b odsetki od kredytu c rata kapitałowa kredytu 21. Zysk: a występuje w bilansie po stronie aktywów b występuje w bilansie po stronie pasywów c nie występuje w bilansie 22. Banderola naklejana na opakowania wyrobów alkoholowych i tytoniowych wskazuje, że zapłacony został podatek: a akcyzowy b dochodowy c od towarów i usług

4 23. Sezonowość to: a zjawisko nierównomiernego rozłożenia w czasie jakiejś wielkości ekonomicznej (np. popytu) b pozostawienie produktu (np. sera) na pewien czas w celu umożliwienia mu uzyskania pożądanych cech c podział dłuższego okresu na krótsze odcinki w celu łatwiejszej analizy zjawisk w nim zachodzących 24. Licencje i koncesje: a ułatwiają konkurowanie na wymagających rynkach b ograniczają swobodę działalności gospodarczej c stanowią przedmiot obrotu na rynku kontroli korporacyjnej 25. Kierownik wydający polecenia, ograniczający swobodę działania podwładnych i samodzielnie podejmujący decyzje to: a kierownik-demokrata b kierownik-liberał c kierownik-autokrata 26. Udział w rynku to: a stosunek przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa do liczby konkurentów na rynku b stosunek liczby konkurentów na rynku do łącznej wartości sprzedaży osiąganej przez nich c stosunek przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa do łącznej sprzedaży osiąganej przez wszystkich konkurentów na rynku 27. W procentach nie można zmierzyć: a rentowności sprzedaży b rentowności kapitału c poziomu kosztów 28. Adam i Basia wzięli 25-letnie kredyty hipoteczne na dokładnie tych samych warunkach, z wyjątkiem sposobu spłaty kredytów; Adam spłaca wg metody stałej raty kapitałowej, a Basia wg metody stałej raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli oboje spłacają swoje kredyty wg planów, to po 5 latach: a Adam jest bardziej zadłużony niż Basia b Basia jest bardziej zadłużona niż Adam c oboje są jednakowo zadłużeni 29. Dzięki grupowemu podejmowaniu decyzji nie można uzyskać: a większej szybkości decyzji b lepszego zrozumienia wybranego rozwiązania przez członków grupy c większej identyfikacji grupy z przyjętym rozwiązaniem 30. Prognozowanie przyszłych zmian istotnych czynników gospodarczych ma szczególne znaczenie dla: a planowania b motywowania c organizowania Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości, którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). czytelny podpis uczestnika

5

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka Ekonomia Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka 1. Dlaczego nie można mieć wszystkiego? a) ekonomia to: inaczej gospodarka lub nauka o racjonalnym gospodarowaniu, o prawach rządzących gospodarką; ekonomia jako

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Część I i II

Temat: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Część I i II 1 Temat: Rozpoczęcie działalności gospodarczej Część I i II Chcąc poważnie podejść do prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy się do tego odpowiednio przygotować. Pierwszym krokiem powinno

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami

Bardziej szczegółowo

O L I M P I A D A P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I

O L I M P I A D A P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I UWAGA: Materiał zawiera jedynie przykładowe odpowiedzi na pytania testowe. Podczas sprawdzania prac wszelkie inne warianty odpowiedzi uczestników były konsultowane przez zespół ekspertów i jeżeli nie budziły

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D Ż E T O W A NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA.

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA. SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI... 3 2. ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 4/2005

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 4/2005 e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 4/2005 www.e-finanse.com dr Jan Szczepanik Katedra Finansów i Rachunkowości Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe Tomasz Horemski Inwestycje kapitałowe Podstawowe informacje o zasadach dokonywania inwestycji kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych Podstawy wyceny papierów wartościowych i

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 301 (71), 151 162 Leonid Worobjow, Agnieszka Zdrojewska UWARUNKOWANIA POWSTANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

19.Słownik pojęć ekonomicznych

19.Słownik pojęć ekonomicznych 19.Słownik pojęć ekonomicznych A AKCJONARIUSZ to współwłaściciel spółki akcyjnej, czyli osoba posiadająca akcje spółki. AKTYWA to kontrolowany przez jednostkę majątek o określonej wartości, powstały w

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Grupa A Imię i nazwisko... Klasa... Data... I. (15 pkt) Rozwiąż test. W każdym punkcie tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 1) Rynek to: A. tylko mechanizm

Bardziej szczegółowo

Koszty dzia³alnoœci firmy

Koszty dzia³alnoœci firmy Koszty dzia³alnoœci firmy Każda firma rozpoczynając i prowadząc działalność, ponosi związane z nią koszty. Podstawowym kryterium podziału kosztów jest ich zachowanie się względem rozmiarów produkcji. Z

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo