załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r."

Transkrypt

1 załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. 1

2 Zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz ze zmianami) oraz 8 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie wprowadzonego Zarządzeniem nr 13/2010 Dyrektora Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie świadczy odpłatnie usługi. 1) prowadzenia: a) ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych, b) działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych lub ekologicznych, c) kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej, d) działalności: wydawniczej, poligraficznej, laboratoryjnej, hotelarskiej i gastronomicznej, szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 2 cytowanej Ustawy, e) gospodarki pasiecznej; 2) udostępniania pomieszczeń i innych składników majątkowych; 3) organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolnospoŝywczego; 4) sporządzania: a) opracowań oceny moŝliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych, b) analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych, c) oceny uŝyteczności maszyn rolniczych, d) ów nawozowych lub ów przechowalnictwa nawozów naturalnych, e) ów rolno-środowiskowych, f) ów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub ów produkcji w gospodarstwach ekologicznych; 5) wypełniania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych. 2

3 Cennik usług Lp. Nazwa usługi Opis usługi Cena netto I. Sporządzenie ów i analiz ekonomicznych 1. 0,30 % wartości inwestycji Opracowanie u inwestycji dla rolników inwestycji minimum 500 zł indywidualnych. górna granica zł 0,50 % wartości inwestycji Opracowanie u inwestycji dla innych podmiotów inwestycji minimum 800 zł rolnych (działy specjalne, spółki, dzierŝawcy) górna granica zł 3. Dokonanie korekty u inwestycji na zlecenie inwestora za wyjątkiem korekt technicznych inwestycji 20 % opłaty podstawowej 4. Wypełnianie wniosku kredytowego 5. Opracowanie analizy ekonomicznej analiza ekonomiczna 500 zł 6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 6.1 Rozliczanie podatku VAT w rolnictwie (miesięcznie) rozliczanie VAT - 80 zł rozliczanie VAT - produkcja roślinna 120 zł produkcja zwierzęca 6.2 Rozliczanie podatku dochodowego dla rolników rozliczanie podatku (miesięcznie) dochodowego 100zł 6.3 Rozliczanie podatku VAT w rolnictwie i podatku rozliczanie VAT i podatek 120 zł dochodowego dla rolników dochodowy - produkcja (miesięcznie) roślinna rozliczanie VAT i podatek dochodowy - produkcja zwierzęca II. Przygotowanie u wraz z wnioskiem do działań PROW dla rolników i firm 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 1.1 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 1. Modernizacja gospodarstw rolnych biznes wniosku o płatność rozwoju gospodarstwa o refundację kosztów na inwestycję budowlane + sprawozdanie o refundację kosztów na maszyny, urządzenia i środki transportu + sprawozdanie zł + 0,25 % wartości dotacji powyŝej zł, górna granica opłaty zł zł 0,6% wartości dotacji minimum 300 zł 0,2% wartości dotacji minimum 300 zł 1.3 Ułatwienie startu młodym rolnikom 400 zł Renty strukturalne -I etap -II etap Opracowanie dokumentacji dla gospodarstw niskotowarowych opracowanie i wypełnienie wniosku + rozwoju przejmowanego gospodarstwa 300 zł 1.6. Uczestnictwo rolników w systemach jakości Ŝywności 1.7 Wnioski o przyznanie dofinansowania z działań PROW (punkt II.1 cennika, z wyłączeniem punktów 1.4 i 1.6): - Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej - Modernizacja gospodarstw rolnych - Ułatwienie startu młodym rolnikom - Opracowanie dokumentacji dla gospodarstw niskotowarowych o dofinansowanie Bezpłatnie w przypadku realizacji usługi opracowania u/biznesu w ramach działań PROW przez KPODR W przypadku wypełniania wniosków klientom, którzy nie korzystają z usługi opracowania u/biznesu do działań PROW przez KPODR 3

4 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 1. Płatności bezpośrednie i ONW: opracowanie i wypełnienie wniosku 1.1 do 25 ha uŝytków rolnych 3 zł za 1 ha UR nie mniej niŝ 20 zł 1.2 od 26 do 100 ha uŝytków rolnych 75 zł+ 2zł za kaŝdy ha UR od 26 do 100 ha 1.3 powyŝej 100 ha uŝytków rolnych 225 zł + 1 zł za kaŝdy ha UR powyŝej 100 ha Zmiana/korekta wniosku o przyznanie płatności 2 zmiana/korekta wniosku obszarowych i ch 3. Program 300 zł + 3% rocznej płatności rolnośrodowiskowej przysługującej za 3.1 Rolnictwo zrównowaŝone pierwszy rok uczestnictwa w programie nawozowy 60 zł + 5 zł za kaŝdą działkę rolną 3. Pozostałe pakiety 200 zł + 3 % rocznej płatności ch przysługującej za pierwszy rok uczestnictwa w programie 3.3 Kilka pakietów 300 zł + 3% od pozyskanej kwoty rocznej płatności rolnośrodowiskowej przysługującej za pierwszy rok uczestnictwa w programie 3.4. Zmiany do u rolnośrodowiskowego w następnych latach realizacji (kontynuacja programu rolnośrodowiskowego) a) rolnictwo zrównowaŝone b) pozostałe pakiety c) dla kilku pakietów 3.5. Wypełnienie wniosku o płatność rolnośrodowiskową aktualizacja aktualizacja aktualizacja a) do zł rocznej płatności rolonośrodowiskowej przysługującej w danym roku 50 zł b) od zł do zł rocznej płatności rolonośrodowiskowej przysługującej w danym roku c) od zł do zł rocznej płatności rolonośrodowiskowej przysługującej w danym roku d) powyŝej zł rocznej płatności rolonośrodowiskowej przysługującej w danym roku 200 zł 3.6 Prowadzenie rejestru działań ch rejestr 500 zł rocznie 4. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niŝ rolne 5 Program działań ograniczających odpływ azotu ze źródeł nawozowy 60 zł + 5 zł za kaŝdą działkę rolną rolniczych dla OSN rejestru działań agrotechnicznych 800 zł rocznie 3. Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej 3.1 RóŜnicowanie w kierunku działalności gospodarki nierolniczej 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw o refundację wniosku o refundację 200 zł 600 zł 300 zł 600 zł + 0,6% kwoty dotacji 400 zł 3.3 Wnioski o przyznanie dofinansowania z działań PROW (punkt II.3 cennika): - RóŜnicowanie w kierunku gospodarki nierolniczej - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wnioski o dofinansowanie Bezpłatnie w przypadku realizacji usługi opracowania u/biznesu w ramach działań PROW przez KPODR W przypadku wypełniania wniosków klientom, którzy nie korzystają z usługi opracowania u/biznesu do działań PROW przez KPODR 4

5 4. Grupy producentów rolnych sporządzenie u działania dla grupy producentów rolnych pomoc przy sporządzaniu dokumentacji rejestracyjnej grupy producentów rolnych pomoc przy sporządzaniu u dochodzenia do uznania dla grupy producentów owoców i warzyw opracowanie zmiany u dochodzenia do uznania (z wyjątkiem części ekonomicznej) dla grupy producentów owoców i warzyw wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania i płatność do ARiMR Korekta wniosku, u do działań PROW na zlecenie rolnika z wyjątkiem korekt technicznych. (za wyjątkiem ów rolno środowiskowych) Pozostałe wnioski np. składane do ARR i innych instytucji (za wyjątkiem wniosków o materiał siewny) dokumenty rejestracyjne korekta wniosku/u III. Wykonanie u z zakresu ekologicznego gospodarowania 500 zł 300 zł 1000 zł 500 zł 50 zł 20 % opłaty podstawowej 1. Plan przestawiania gospodarstwa na ekologiczny sposób produkcji 250 zł Plan produkcji rocznej dla gospodarstw ekologicznych 3. Przygotowanie dokumentacji i wniosku do atestacji przez jednostki certyfikacyjne dla gospodarstwa ekologicznego IV. Inne usługi doradcze 1. Sporządzenie opracowań technologicznych dla gospodarstw 1.1 Plan ochrony roślin + 5 zł za kaŝdą działkę rolną 1.2 Plan nawoŝenia 60 zł + 5 zł za kaŝdą działkę rolną 1.3 Plan Ŝywienia zwierząt gospodarskich - opracowanie dawki pokarmowej wydruk dawek 30 zł za kaŝdą grupę zwierząt - opracowanie u Ŝywienia zwierząt struktura zasiewów, bilans pasz 200 zł 1.4 Wyliczanie DJP, wielkości płyt obornikowych i zbiorników na odchody płynne opracowanie 50 zł 1.5 Wypełnianie wniosku o dopłatę do materiału siewnego 30 zł do 500 zł dotacji, 50 zł do zł dotacji, 80 zł powyŝej zł dotacji Konsultacje z inwestorem (lub projektantem) przygotowującym projekt budynku inwentarskiego notatka, opis 350 zł 3. Pomiar działek (GPS ) za 1 ha uŝytków rolnych pomiar 8 zł za 1 ha UR nie mniej niŝ za usługę V. Usługi szkoleniowe z wyjątkiem statutowych 1. Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym Kurs dla osób zajmujących się obrotem środkami ochrony roślin 3. Kurs integrowane produkcje 80 zł/ za osobę (brutto) 40 zł/ za osobę (brutto) * 20 zł/ za osobę (brutto) uczniowie szkół rolniczych 300 zł/ za osobę(brutto) / za osobę(brutto) 4. Kurs agroturystyczny 5. Kurs BHP w rolnictwie Decyzję podejmuje Dyrektor KPODR w Minikowie na podstawie odrębnej kalkulacji kosztów i uwarunkowań rynkowych / za osobę(brutto) 5

6 VI. Usługi doradcze dla rolników Usługi doradcze dla rolników wynikające z działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Stawki za usługi z załącznika nr 1 zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie działania korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Stawki za usługi z załącznika nr 3 zgodnie cennikiem KPODR 1. Kompleksowa ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności a) produkcja roślinna gospodarstwo 1200 b) produkcja zwierzęca albo produkcja roślinna i zwierzęca gospodarstwo 2200 Opracowanie u dostosowania do wymogów wzajemnej zgodności 1 Ochrona środowiska 1.1 Gospodarstwo połoŝone na obszarach Natura 2000 a) produkcja roślinna gospodarstwo 500 b) produkcja zwierzęca albo produkcja roślinna i zwierzęca gospodarstwo Gospodarstwo połoŝone poza obszarami Natura 2000 a) produkcja roślinna gospodarstwo 250 b) produkcja zwierzęca albo produkcja roślinna i zwierzęca gospodarstwo Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt oraz zdrowotność, roślin, a takŝe identyfikacja i rejestracja zwierząt a) produkcja roślinna gospodarstwo 1200 b) produkcja zwierzęca albo produkcja roślinna i zwierzęca gospodarstwo Dobrostan zwierząt a) produkcja zwierzęca albo produkcja roślinna i zwierzęca gospodarstwo Dobra kultura rolna zgodna z wymogami ochrony środowiska a) produkcja roślinna gospodarstwo 300 b) produkcja zwierzęca albo produkcja roślinna i zwierzęca gospodarstwo Ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia zasad bezpieczeństwo i higiena pracy a) produkcja roślinna gospodarstwo 150 b) produkcja zwierzęca albo produkcja roślinna i zwierzęca gospodarstwo 300 Dodatkowe usługi doradcze dla rolników w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i 4. posiadaczy lasów (załącznik Ne 3 do rozporządzenia MRiRW w sprawie korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. Przygotowanie biznesu dla następujących działań w ramach PROW : biznes/ a) 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 311 RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Przygotowanie biznesu na potrzeby uzyskania kredytu biznes b) na rozwój działalności gospodarstwa rolnego c) Opracowanie u działalności rolnośrodowiskowej d) Zmiana lub uaktualnienie u działalności rolnośrodowiskowej e) Opracowanie u nawoŝenia f) Opracowanie programu ochrony roślin program h) Prowadzenie w gospodarstwach rolnych połoŝonych na obszarach szczególnie naraŝonych (OSN) dokumentacji określonej w programie działań wydanych w drodze rozporządzenia przez Dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w pierwszym roku realizacji tego programu dokumentacja do działań na OSN i) Prowadzenie w gospodarstwach rolnych połoŝonych na obszarach szczególnie naraŝonych (OSN) dokumentacji określonej w programie działań wydanych w drodze rozporządzenia przez Dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w drugim, trzecim albo czwartym roku realizacji tego programu dokumentacja do działań na OSN Stawka zgodnie z obowiązującym cennikiem KPODR na dany rodzaj usługi 6

7 VII. Pozostałe usługi 1. Zbieranie danych na potrzeby zleceniodawcy usługa Usługi eksperckie przyrodnicze usługa 3. Usługi wystawienniczo-targowe usługa 4. Usługi wydawnicze usługa 5. Usługi poligraficzne usługa 6. Usługi hotelarskie i gastronomiczne usługa 7. Wynajem sal ** wynajem 8. Wynajem sprzętu wynajem 9. Inne usługi usługa VIII. Rabaty 1. Rolnicy prowadzący rachunkowość rolniczą FADN Rolnicy beneficjenci działania Korzystanie u usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów opracowanie wniosków o płatności bezpośrednie i ONW pozostałe opracowania opracowanie wniosku o pomoc i refundację usługi Decyzję podejmuje Dyrektor KPODR w Minikowie na podstawie odrębnej kalkulacji kosztów i uwarunkowań rynkowych bezpłatnie (zlecenie) 20% zniŝki (w stosunku do ceny podstawowej) z wyłączeniem działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów bezpłatnie (zlecenie) 3. Ulgi przy opracowywaniu kolejnego u inwestycyjnego - w danym roku kalendarzowym (na zainteresowanego) inwestycji inwestycji drugie zlecenie- 20% zniŝki (nie mniej niŝ 500 zł) trzecie i kolejne zlecenie - 30 % zniŝki (nie mniej niŝ 500 zł) 4. W indywidualnych uzasadnionych przypadkach np. zdarzeń losowych wszystkie usługi ulga na pisemny klienta, składana do Dyrektora KPODR * na pisemny dla członków grup producentów wpisanych w Rejestrze Marszałka Województwa i grup celowych składających się co najmniej z 20 osób (grupa celowa jest to grupa rolników z danej branŝy współpracująca z doradcą KPODR dla której sporządzono program działań edukacyjnych) ** nieodpłatne udostępnienie sal dla organizacji i związków rolniczych oraz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej na cele statutowe (niekomercyjne) 7

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia:

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia: załącznik do uchwały Nr III/50/16/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/15 Dyrektora PODR Boguchwała z dnia 12.03.2015 r. Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata 2014 2020 Piechowice 30.03.2015 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa, zaakceptowanego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 marca 2007 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu - Symbol CSK - kredyty przeznaczone na realizację inwestycji, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r.

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 1) Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013 IW-1.1_121/135 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013 Celem wypełnienia Planu Rozwoju Gospodarstwa jest wykazanie, że realizacja

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Łukasz Jawny Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków. CDR Oddział w Krakowie Możliwości wspierania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Przeznaczenie kredytu, cel inwestycji Zakup lub modernizacja ( budowa, przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych - Symbol nkz - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo